załącznik nr 1-opis przedmiotu zamowienia

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 1-opis przedmiotu zamowienia
ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Opis obiektu istniejącego:
Budynek Punktu Obserwacyjnego w Świnoujściu znajduje się przy ul. Ku Morzu 1.
Wybudowany został w latach 60-tych ubiegłego wieku i oddany do eksploatacji w 1971 r. Jest to
obiekt wolnostojący, usytuowany w pasie nadmorskich wydm od strony wschodniej wejścia do
portu w Świnoujściu i ukierunkowany jest widokowo na redę. Obiekt składa się z części
wieżowej oraz parterowych przybudówek. Obiekt posadowiony na żelbetowych
prefabrykowanych palach, które zwieńczone są żelbetową płytą pod trzonem i słupem masztu, i
połączone żelbetowym rusztem ze stopami pod słupami ukośnymi (zastrzałami). Konstrukcję
nośną stanowi żelbetowy trzon z szybem dźwigu towarowo-osobowego, wzmocniony w dolnej
części słupowymi zastrzałami oraz połączony żelbetowymi ryglami w poziomie każdej
kondygnacji z żelbetowym słupem, stanowiącym podstawę stalowego masztu i obudową
schodów. W poziomie pierwszej kondygnacji na wys. 25,0 m znajduje się dźwigar główny
zakrzywiony w planie. Dźwigar podparty jest zastrzałami ramowymi wypuszczonymi z trzonu
wieży. Na obwodzie dźwigara głównego od strony zewnętrznej wypuszczona jest wspornikowo
płyta balkonowa. Wewnątrz dźwigara strop gęstożebrowy, skrzynkowy, żelbetowy,
monolityczny. Obudowa zewnętrzna pomieszczeń szkieletowa, stalowa, a słupki skrzynkowe.
Ścianki osłonowe parapetowe, ocieplone, lekkie, a wyżej przeszklone. Niższa kondygnacja
użytkowana jest jako zaplecze techniczne urządzeń nawigacyjnych oraz pomieszczenia
socjalne, natomiast druga (na wys. 28,02 m), usytuowana wyżej jest miejscem pracy obsługi
ruchu statków. Konstrukcja drugiej kondygnacji jest analogiczna do opisanej powyżej, z tym, że
belkę obwodową podtrzymują stalowe skrzynkowe słupki międzyokienne. Poziom tarasu i
trzeciej kondygnacji na wys. 31,04 m wykonany w analogicznej konstrukcji. Na tarasie istnieje
nadbudówka o konstrukcji słupowej, szkieletowej, obudowanej gazobetonem i ocieplonej. Służy
ona jako wyjście na taras, magazynek oraz stanowi maszynownie dźwigu towarowoosobowego. Przy szybie dźwigowym usytuowana jest wydzielona szkieletowymi, oszklonymi
ścianami zewnętrznymi klatka schodowa. Schody spiralne, w rzucie eliptyczne, ze słupem
środkowym stalowym z rury. Schody stalowe.
Pod koniec ubiegłego wieku wykonano częściowy remont obiektu. W 2012 r. dokonano remontu
ściany północnej trzonu – usunięto luksfery szybu windowego i wykonano w ich miejsce nową,
pełną elewację.
Podstawowe parametry obiektu:
- wysokość całkowita: 48,0m + 14m maszt
- powierzchnia zabudowy - przyziemie: 98,36m2
- powierzchnia kondygnacji technicznych: 115,87m2
- powierzchnia kondygnacji +30m: 118,07m2
w tym taras obserwacyjny: 79,52m2
- kubatura przestrzeni zamkniętej: 1009m3
II. Stan techniczny obiektu:
Ogólnie stan techniczny konstrukcji nośnej można określić jako średni. Pozostałe elementy –
stan średni i dobry.
III. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia:
Należy wykonać prace remontowo-konserwacyjne budynku Punktu Obserwacyjnego w
Świnoujściu, ul. Ku Morzu 1 zgodnie z zakresem przedstawionym w załącznikach do zapytania
ofertowego:
1. Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
2. Ekspertyzie technicznej stanu konstrukcji obiektu wieżowego pn. Punkt Obserwacyjny UMS
w Świnoujściu, wykonanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie w grudniu 2012 (należy zwrócić w szczególności uwagę na zalecenia naprawcze
przedstawione na str. 42 – 44),
3. Przedmiarze robót.
Materiały i rozwiązania użyte do wykonania remontu będą opierać się na materiałach i
rozwiązaniach systemowych o parametrach i jakości nie gorszej niż w przedstawionych
dokumentach.
Ze względu na skomplikowaną, specyficzną konstrukcję budynku oraz jego ekspozycję na
czynniki atmosferyczne (bezpośrednie położenie nad morzem), w zakresie prac związanych z
naprawą uszkodzeń powstałych na wskutek korozji betonu i stali, Wykonawca jest zobowiązany
do uwzględnienia w wycenie robót wysokojakościowego systemu jednego producenta. Nie
dopuszcza się łączenia materiałów różnych producentów ani odpowiednich materiałów, lecz
pochodzących od różnych producentów.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren budowy i ew. sąsiednich
nieruchomości do należytego stanu i porządku.
Na etapie składania ofert, istnieje możliwość wizji lokalnej w/w obiektu przy udziale
Zamawiającego, wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym potwierdzeniu obecności przez
Wykonawców (termin oględzin godz. 9.30, w dniu 27.08.2014 r.). W związku z tym, informację
taką należy zgłosić do 25.08.2014 r. telefonicznie przedstawicielom Zamawiającego, Leszkowi
Gradzikowi lub Jarosławowi Szczerbatko tel. (091) 44-03-451.
Wybrany Wykonawca po podpisaniu Umowy będzie zobowiązany do omówienia z
Zamawiającym sposobu wykonania prac przed ich rozpoczęciem.
Warunki wymagane od Wykonawców:
W skład kompletnej oferty muszą wchodzić następujące dokumenty:
− potwierdzona kopia dokumentów rejestracyjnych firmy – wpisu do rejestru sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż na 6
miesięcy przed terminem składania ofert,
− na czas realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania
osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej. Wyłoniony Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia kserokopii uprawnień budowlanych oraz aktualnego
zaświadczenia do właściwej izby samorządu zawodowego,
− oferta cenowa na podstawie wypełnionego przedmiaru robót (zgodnie z załącznikiem nr 6 do
zapytania ofertowego). Przedmiar robót służy tylko i wyłącznie do ułatwienia prawidłowej
wyceny prac,
− Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót
budowlanych, remontowe, konserwacyjne z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
należycie – min. 2 referencje (ew. pozytywne protokoły odbioru robót) od Zamawiających.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5
lat wykonał minimum 2 roboty podobne do przedmiotu zamówienia Za prace podobne
Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych/rozbiórkowych na wysokości powyżej 12
metrów,.o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł. brutto każda.

Podobne dokumenty