oferta - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie

Komentarze

Transkrypt

oferta - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie
Nr sprawy 01/PN/2009
Załącznik Nr 1.
OFERTA
Zamawiający :
Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
76 - 032 Mielno, ul. Słoneczna 9
Wykonawca:
Nazwa........................................................................................................... .............................................
...................................................................................................................................................................
Reprezentowany przez..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...........
Nr NIP / Regon ......................................................................................................................................
Nr wpisu do KRS / ewidencji działalności gospodarczej................................... .......................................
Tel./ Fax.
........................................................
e -mail: [email protected].
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie oprogramowania modułowego do zarządzania
opublikowanego w BZP pod Nr ………….. z dnia ………….. r., oferuję realizację przedmiotu zamówienia
w pełnym zakresie objętym SIWZ, za wartość:
1. udzielenie licencji na oprogramowanie
cena netto ……………… + …………….. zł VAT = …………………….. zł brutto
2. instalacja oprogramowania oraz świadczenie usług wdrożenia
cena netto ……………… + …………….. zł VAT = …………………….. zł brutto
3. szkolenie pracowników Zamawiającego (grupy do 5 osób) - 100 godzin
cena netto ……………… + …………….. zł VAT = …………………….. zł brutto
Kwota łączna (poz. 1+2+3) …………………..…………………...…….. zł brutto
(słownie brutto:....................................................................................... ......................................)
1
Wymagania techniczne i systemowe
Opis wypełnienia tabeli :
Kod
T – tak, N – nie
Opis wymagania funkcjonalnego
TEC-1
Praca w architekturze Server – Aplication Server - Client
TEC-2
Możliwość instalacji bazy danych na przynajmniej dwóch
dowolnych platformach operacyjnych.
TEC-3
Zdalna administracja i serwisowanie ZSI.
TEC-4
Silne uwierzytelnianie dostępu do systemu przez jego
użytkowników ewentualnie zastosowanie „silnych haseł”
zgodnie z wymaganiami GIODO.
TEC-5
Złożona kontrola dostępu do ZSI.
TEC-6
TEC-7
TEC-8
TEC-9
TEC-10
TEC-11
TEC-12
TEC-13
TEC-14
TEC-15
TEC-16
TEC-17
TEC-18
ZSI oparty o nowoczesną serwerową technologię
bazodanową, zapewniającą pełny wielodostęp przy
jednoczesnym zapewnieniu kontroli uprawnień
użytkowników.
ZSI umożliwia pracę zdalną w trybie „on-line” na bazie
danych serwera w sieci rozległej, bez potrzeby dodatkowego
zakupu oprogramowania komunikacyjnego.
Zgodność z polskimi przepisami prawa ( Ustawa
o Rachunkowości, Ustawa o Ochronie Danych Osobowych )
Polska wersja językowa systemu, z funkcjonalnością
pomocy kontekstowej dla użytkownika końcowego.
Praca w sieci rozległej WAN – przy wykorzystaniu różnego
rodzaju łącz internetowych
W przypadku zmian w przepisach w okresie gwarancyjnym,
aktualizacja ZSI musi być przeprowadzona z zachowaniem
płynności pracy.
Dostęp do ZSI i praca z dowolnego komputera
podłączonego do Internetu z zapewnieniem pełnej ochrony i
bezpieczeństwa danych.
Zapewnienie bezpieczeństwa danych – mechanizm
nadawania uprawnień do poszczególnych modułów, funkcji,
zakresu danych , użytkowników i grup użytkowników.
Grupowanie użytkowników oraz nadawania im odrębnych
uprawnień i blokad.
Możliwość ustalenia źródła zapisu bądź modyfikacji danych.
Jednoznaczne i zrozumiałe komunikaty o wykrytych
błędach i nieprawidłowościach.
Operacje związane z przetwarzaniem , księgowaniem itp. na
jednym stanowisku nie mogą zakłócać pracy na innych
stanowiskach.
Zastosowanie skrótów klawiszowych oraz pełna obsługa
ZSI bez konieczności użycia myszy.
2
T/N
TEC-19
TEC-20
TEC-21
TEC-22
TEC-23
Stosowanie zasady jednokrotnego wprowadzania
dokumentów z pełną kontrolą wprowadzonych danych.
Zapewnienie dotarcia do dokumentów źródłowych z
dowolnego poziomu bez konieczności zmiany parametrów
związanych z okresem roboczym (rok/miesiąc
obrachunkowy) w którym odbywa się praca.
Swobodny i jednakowy dostęp do danych bieżących i
archiwalnych.
Wbudowane narzędzia do modyfikacji formatu i zawartości
ekranu ( zmiana szerokości kolumn , dodanie nowych
kolumn w okienku oraz zmiana rozmiaru i formatu
wyświetlanej czcionki) indywidualnie dla każdego
użytkownika.
Wbudowane narzędzia do projektowania własnych raportów
wg różnych kryteriów , zadanych zakresów i za dowolny
okres czasu, z poziomu przeglądania danych.
TEC-24
Wszelkie wydruki muszą mieć możliwość zamiennego
emitowania na drukarkę tekstową (igłową) lub graficzną
(laserową bądź atramentową).
TEC-25
Wszelkie wydruki muszą mieć możliwość zamiennego
emitowania na drukarkę lub do pliku ( wedle wyboru
użytkownika ) w formacie możliwym do wczytania przez
program MS Excel, MS Word, (do dalszego przetwarzania
danych ), bez konieczności stosowania dodatkowych
narzędzi.
TEC-26
Autoryzowany dostęp zewnętrzny do danych (np. ODBC).
TEC-27
TEC-28
Bezpośrednie przenoszenie danych widocznych na ekranie
do arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstów.
Połączenie pomiędzy serwerem a stacjami roboczymi
powinno być szyfrowane bezpiecznym protokołem.
TEC-29
Logowanie do ZSI przy pomocy kart kryptograficznych.
TEC-30
Generowanie automatycznych alertów i powiadomień
przypominających o kluczowych zdarzeniach zaistniałych w
ZSI.
TEC-31
Pełna współpraca z systemem Płatnik.
TEC-32
Praca sieciowa – system wielostanowiskowy.
TEC-33
TEC-34
TEC-35
Pełna dokumentacja każdego modułu wraz z dokumentacją
wymaganą przez Ustawę o Rachunkowości.
ZSI z wbudowanymi narzędziami utrzymania spójności
danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii
sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym.
Możliwość dowolnej rozbudowy ZSI w każdym momencie
3
TEC-36
TEC-37
TEC-38
TEC-39
Przechowywanie informacji o użytkowniku dokonującym
modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego dokumentu,
oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji.
Współpraca z pakietem pracy biurowej MS Office.
Przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub
tekstów do programów pakietu MS Office powinno być
dostępne dla użytkownika poprzez prosty w obsłudze
sposób.
Dodawanie nowych raportów i analiz bez konieczności
kompilacji systemu lub przerywania jego pracy.
Spójność danych - pełna integracja wszystkich modułów i
integralne bazy danych w dniu złożenia oferty.
Wymagania funkcjonalne do poszczególnych aplikacji
Moduł Finansowo-Księgowy
Opis wypełnienia tabeli :
Kod
T – tak, N – nie
Opis wymagania funkcjonalnego
FIN-1
Księga główna.
FIN-2
Plan kont.
FIN-3
Plan klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
FIN-4
Automatyzacja wpisów księgowych.
FIN-5
Księgowanie w trybie wstępnym i ostatecznym.
FIN-6
FIN-7
FIN-8
Automatyczna kontrola zachowania zdefiniowanego kręgu kosztów
podczas księgowania dokumentów.
Automatyczna kontrola bilansowania zapisów księgowych w
dokumencie podczas księgowania.
Wielowymiarowe ewidencje na kontach księgowych(dodatkowe
słowniki, ewidencje powiązane z kontami księgowymi).
FIN-9
Rejestrowanie i przeglądanie kontaktów z kontrahentami.
FIN-10
Prowadzenie ewidencji umów dotyczących zarządzania
należnościami.
FIN-11
Prowadzenie ewidencji pozabilansowej.
FIN-12
Porównania planów z wykonaniem budżetu na dany dzień.
FIN-13
Analityka według klasyfikacji dochodów i wydatków, zarówno przy
wprowadzaniu jak i analizie danych.
4
T/N
FIN-15
Słowniki definicji kont syntetycznych i klasyfikacji budżetowych,
rodzajów, grup wg CPV, kodów CPV.
Księgowanie końcowe dokumentów wszystkich bądź wybranego
zakresu;
FIN-16
Przeglądanie zaksięgowanych dokumentów w ramach rejestrów
księgowych;
FIN-17
Drukowanie zestawień i wydruk pojedynczych dokumentów
źródłowych
FIN-14
FIN-18
FIN-19
FIN-20
FIN-21
FIN-22
FIN-23
FIN-24
FIN-25
FIN-26
FIN-27
FIN-28
FIN-29
FIN-30
FIN-31
FIN-32
FIN-33
FIN-34
Drukowanie zestawień syntetycznych i analitycznych
Generowanie wydruków i sprawozdań urzędowych Rb23, Rb27,
Rb27, Rb 28, Rb 30, Rb 31, Rb 32, Rb 33, Rb 34, Rb 70, MSDB, Rb
- N, Rb - Z
Zamykanie okresów obrachunkowych
Przeglądanie stanu rozrachunków
Przeglądanie zapisów i obrotów na kontach rozrachunkowych, z
możliwością parowania (rozliczania) rozrachunków dla jednego
konta
Drukowanie różnorodnych zestawień w oparciu o zapisy na kontach
rozrachunkowych
Automatyzacja działań windykacyjnych poprzez drukowanie
korespondencji seryjnej: wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych,
będących odzwierciedleniem procedur przyjętych przez firmę w
procesie ściągania należności
Przeglądanie salda kontrahentów
Generowanie korespondencji księgowej (not, potwierdzenia salda,
wezwania do zapłaty na podstawie zapisów księgowych.
Ewidencja umów dotyczących zarządzania należnościami
Przeglądanie zawartości rejestrów VAT oraz analizowanie
szczegółowych informacji na temat dokumentów VAT
Drukowanie zarówno pojedynczych dokumentów jak i pełnej
zawartości rejestrów VAT
Drukowanie różnorodnych zestawień zbiorczych związanych z
ewidencją VAT (ewidencja zakupów, sprzedaży, importu itp.);
Drukowanie deklaracji VAT—7
Rozliczanie podatku VAT z poprzednich okresów
Zestawienie kosztów zespołu 4 według miejsc powstania
Porównawcze zestawienie kosztów zespołu 4 według miejsc
powstania
Porównawcze zestawienie sprzedaży zespołu 7 według rodzaju
Definiowanie struktury budżetowej w podziale na działy, rozdziały,
paragrafy i pozycje paragrafowe.
5
Wspomaganie tworzenia budżetu oraz kontrola jego realizacji
FIN-35
FIN-36
Wykonywanie analizy porównawczej budżetu z wykonaniem wraz z
możliwością sporządzenia raportu w postaci wydruków
Moduł Kasowy
Opis wypełnienia tabeli :
Kod
KAS-1
KAS-2
KAS-3
T – tak, N – nie
Opis wymagania funkcjonalnego
Określenie ilości i rodzaju stanowisk kasowych oraz ustawienie
parametrów ich pracy takich, jak na przykład rodzaj tworzonych
raportów kasowych – dziennych lub kilkudniowych;
Definiowanie typów operacji realizowanych na danym stanowisku
kasowym wraz z parametrami, które sterują sposobem
wprowadzania dokumentów
Definiowanie rodzaju wystawianych dokumentów oraz sposobu ich
numeracji w ramach stanowiska kasowego
KAS-4
Wybór i parametryzowanie używanych formuł automatycznego
księgowania (umożliwiających dekretowanie powtarzalnych operacji
na określone przez użytkownika konta i ich strony);
KAS-5
Wybór aktywnego okresu obrachunkowego oraz stanowiska
kasowego
KAS-6
KAS-7
KAS-8
T/N
Rejestrowanie operacji, przeglądanie dokumentów oraz
zarejestrowanych raportów
Tworzenie raportów kasowych
Definiowanie tabeli kursów walut dla stanowisk walutowych
KAS-9
Definiowanie nowych użytkowników oraz nadawanie im uprawnień
do pracy na wybranych stanowiskach
KAS-10
Możliwość wystawiania faktur VAT wraz z dokumentami KP w
kasie.
Moduł Eksploatacyjny
Opis wypełnienia tabeli :
Kod
T – tak, N – nie
Opis wymagania funkcjonalnego
Obsługa Umów, Harmonogramów, fakturowanie:
UZL-1
Możliwość rejestracji różnego rodzaju umów (ryczałtowe,
harmonogramów, wg faktycznych wywozów)
UZL-2
Możliwość rejestracji umów z pozycjami na różnego rodzaju usługi,
Zbiorcze umowy z pozycjami na poszczególne posesje.
6
T/N
UZL-3
Trzy sposoby naliczania należności za worki na śmieci: sprzedaż
bezpośrednia, realizacja umowy, komis.
UZL-5
Możliwość elastycznego ustalania cen na umowach - z reki przy
umowie, wg stałych taryf, jednorazowych cen)
Elastyczność cennikowa (ceny z segregacją, bez segregacji)
Możliwość tworzenia aneksów do umów z zachowaniem historii
(poprzednich umów)
UZL-6
Grupowe wystawianie aneksów - seryjne aneksy - seryjna zmiana
warunków umowy.
UZL-4
UZL-7
Prowadzenie i planowanie harmonogramów wywozowych
UZL-8
Możliwość drukowania harmonogramu dla danej umowy wywozu.
UZL-9
Możliwość drukowania harmonogramu wraz z fakturą dla klienta
UZL-10
Możliwość drukowania harmonogramów na przyszłe okresy.
UZL-11
Generowanie tzw. trasówek - lista wywozowa - z możliwością
potwierdzania wykonania pojedynczej usługi
UZL-12
Automatyczne fakturowanie
- z samych zleceń
- z umów
- łącznie i zleceń jednorazowych i z umów
Fakturowanie z umów zbiorczych z załącznikiem posesji
UZL-13
UZL-14
Możliwość fakturowania w różnych okresach (miesięcznych
kwartalnych itp..)
UZL-15
Automatyczne fakturowanie z możliwością ustalenia zakresów
fakturowania. (np. wg ulic, regionów, grupy klientów, itp.)
UZL-16
Automatyczne blokady dla zalegających kontrahentów
UZL-17
Obsługa zleceń jednorazowych: Możliwość szybkiej rejestracji
zlecenia z przypisaniem do trasówki.
UZL-18
Obsługa zleceń jednorazowych: Możliwość rejestracji pobranych
zaliczek z poziomu zlecenia
UZL-19
Obsługa zleceń jednorazowych: Możliwość powiązania zleceń
jednorazowych z umową.
UZL-20
Obsługa umów sezonowych
UZL-21
Obsługa „informacji turystycznej” (umowy, faktury, KP)
UZL-22
Zestawienia i wydruki dotyczące ilości wywożonych odpadów ze
zleceń i z umów za zadany okres
UZL-23
Zestawienie: Ilość wywożonych odpadów z terenu gminy
UZL-24
Zestawienie wywozów w rozbiciu na usługi i typ klienta
7
Zarządzanie składowiskiem - karty przekazania odpadów:
UZL-25
Ewidencja kart przekazania odpadów
UZL-26
Ewidencja ilości przekazanych odpadów
UZL-27
Ewidencja dopuszczalnych limitów odpadów
BOK – biuro obsługi klienta
UZL-28
Możliwość dostępu do każdej informacji związanej z kontrahentem
(umowy, płatności, zlecenia , itp..)
UZL-29
Możliwość edycji wszelakich spraw związanych z klientem z
jednego miejsca
1. Oświadczam, że:
-
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
-
cena ofertowa obejmuje wszystkie nasze zobowiązania finansowe i koszty konieczne do
należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych usterek
w okresie gwarancyjnym i rękojmi,
-
termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
-
całość zamówienia zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom
wymienionym w załączniku do oferty *(niepotrzebne skreślić),
-
wzór umowy został przez Nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
Naszej oferty, do podpisania umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
-
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert,
-
poświadczamy wniesienie wadium w kwocie ............................................... PLN w formie
....................................................................... .......................................................................
Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium:
......................................................................................................................... .....................
/wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/
8
2. Integralną częścią oferty są:
-
...............................................................
-
...............................................................
-
...............................................................
-
...............................................................
-
...............................................................
-
...............................................................
-
...............................................................
-
...............................................................
-
...............................................................
..............................., dnia ......................
...............................................................
/ Pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych /
9

Podobne dokumenty