nr 2 (33) marzec 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

nr 2 (33) marzec 2016 r.
Miesięcznik społeczno-kulturalny Mieszkańców Gminy Klembów
nr 2 (33) marzec 201 6 r. bezpłatny
Inwestycje
Gminne
Czytaj str. 3
ISSN 2300-571 8
Młodzi
przedsiębiorczy
Czytaj str. 8
Rocznica śmierci
Gen. Fr. Żymirskiego
Czytaj str. 3 i 4
Wersja elektroniczna "Między Rządzą i Cienką" dostępna na stronie www.klembow.pl
2
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Urząd Gminy w Klembowie informuje:
Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić
w zamykanych i szczelnych
pojemnikach, kontenerach lub
czarnych workach wyłącznie
przeznaczonych do tego celu,
w które właściciel nieruchomości musi wyposażyć się we
własnym zakresie.
Odpady komunalne zmieszane wystawiane w workach
przeznaczonych do segregacji nie będą odbierane.
UG
Dom Św. Faustyny w Ostrówku -
miejsce odpustowe w Roku Miłosierdzia
Zapraszamy:
• Od wtorku do soboty - 1 5:00 - koronka do Bożego Miłosierdzia w Godzinie
Miłosierdzia
• Niedziela - 1 5:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego
Miłosierdzia i Nieszpory
• Piątek (co 2 tygodnie) - 1 9:00 - spotkanie wspólnoty Przyjaciół Jezusa Miłosiernego
(najbliższe 26 lutego oraz 4 marca)
• Istnieje możliwość dnia skupienia i wyciszenia
Siostry Jezusa Miłosiernego
tel. (29) 777 04 92 ,
[email protected]
www.domfaustyny.pl
MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOKULTURALNY MIESZKAŃCÓW
GMINY KLEMBÓW
BEZPŁATNY
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury
w Klembowie,
ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów
Redaktor
naczelna: Anna Stradowska
Redaguje: Zespół
Adres
redakcji: GOK, ul. Strażacka 8,
05-205 Klembów,
e-mail: [email protected]
Telefon: 605 200 584
Skład: Jarosław Przybysz
Druk: Mdruk Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Jagiellońska 82,
03-301 Warszawa,
www.m-druk.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść płatnych reklam.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
3
Planowane inwestycje w Gminie Klembów w 201 6 r.
Zgodnie z zapowiedzią, przedstawiamy najważniejsze z planowanych inwestycji, które będą realizowane w 201 6 roku
w Gminie Klembów.
Wśród najistotniejszych dla mieszkańców, planowanych na
ten rok inwestycji znalazły się:
- budowa wodociągu w Starym Kraszewie oraz Rasztowie,
koszt tej inwestycji wynosi 1 200 000 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wołomińskiej w Lipce
i Ostrówku;
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w Karolewie;
- rozpoczęcie budowy wodociągu w miejscowościach: Krusze,
Roszczep, Wola Rasztowska (część środków na tę inwestycję
jest zabezpieczona w budżecie gminy na rok 201 6, zakończenie planowane na 201 7 rok;
- planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrówku
(ul. Św. Barbary, ul. Kwiatowa);
- współfinansowanie budowy kolejnego etapu rozbudowy drogi
powiatowej nr 433 – ul. Wołomińskiej w Ostrówku wraz
z rondem;
- budowa boiska do piłki nożnej na działce nr 46
w miejscowości Wola Rasztowska;
- zakup wiat przystankowych w Kruszu.
O realizacji powyższych inwestycji będziemy Państwa
informować w kolejnych wydaniach naszego miesięcznika
„Między Rządzą i Cienką”.
Red.
4
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Patron Ziemi Klembowskiej –
Generał Dywizji Franciszek Żymirski
W niedzielę 21 lutego w Kościele Św. Klemensa I Papieża i Męczennika w Klembowie miały miejsce uroczystości związane
ze 1 85. rocznicą śmierci Generała Franciszka Żymirskiego.
Obchody
rozpoczęto
wprowadzeniem
pocztów
sztandarowych szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Klembów i zaciągnięciem przez żołnierzy warty honorowej
przy tablicy upamiętniającej bohaterskiego Generała. Na wielu
twarzach malowało się wzruszenie, gdy rozległy się dźwięki
pieśni patriotycznej granej przez trębacza. Delegacje Rodziny
Żymirskich, Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, Gminy
Klembów, Rady Gminy, Wójtowie Jadowa, Dąbrówki,
Poświętnego, Z-ca Burmistrza Tłuszcza i Komisariat Policji
w Tłuszczu, Dyrektorzy Szkół z Klembowa, Krusza, Woli
Rasztowskiej, Ostrówka i Starego Kraszewa oraz Wojsko złożyły
kwiaty w biało-czerwonych barwach pod tablicą epitafijną
Gen. Żymirskiego.
Zgromadzonych Gości oraz mieszkańców powitał
serdecznie Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak. Wspomniał
zasługi Generała Franciszka Żymirskiego jako wielkiego patrioty,
żołnierza i fundatora kościoła w Klembowie. Jednak szczególnie
wyraźnie podkreślił Jego cechy jako znakomitego gospodarza
i organizatora życia na naszym terenie, który dawał ludziom
pracę i nadzieję na lepsze jutro. Wójt zaprosił wszystkich na po
raz pierwszy - w związku z obchodami 1 85. rocznicy śmierci
Gen. Fr. Żymirskiego - zorganizowany Jarmark Produktów
Regionalnych i Tradycyjnych z możliwością degustacji i zakupu
oraz poprosił Księdza Proboszcza o sprawowanie Mszy
Św. w intencji Generała.
Dopełnieniem uroczystości był występ artysty Wojciecha
Olszańskiego, który wcielił się w rolę Generała Żymirskiego
głoszącego odezwę do żołnierzy zgromadzonych na Olszynce
Grochowskiej. Podsumowaniem występu była dygresja
skierowana do uczestników uroczystości: „Głosu tego małego
Klembowianina, który słychać było dzisiaj w tle, nie byłoby, gdyby
nie bohaterstwo Generała Żymirskiego”.
Po głównych uroczystościach wszyscy mogli zakosztować
Smaków Ziemi Klembowskiej. Na Jarmarku Produktów
Regionalnych i Tradycyjnych dzięki pracy Sołectwa Pieńki, Tuł,
Roszczep, Stowarzyszenia z Dobczyna degustowano grochówkę, wędliny, sery smakowe, pierogi, miód, pieczywo ze
smalcem i ogórkiem kiszonym. Pierwszy Jarmark zorganizowany
w związku z obchodami 1 85. rocznicy śmierci Generała Dywizji
Franciszka Żymirskiego, Patrona Ziemi Klembowskiej można
uznać za udany.
GOK
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
5
Jak spędzaliśmy ferie
Pierwszy tydzień zimowych ferii upłynął pod hasłem różnorodnych działań artystycznych w naszej Filii w Pasku i cieszył się
liczną frekwencją, nawet pięćdziesięciu osób.
W słynnym Białostockim Teatrze Lalek 54-osobowa grupa
przeżywała „Opowieść wigilijną”, której morałem było
stwierdzenie, że trzeba się dzielić tym, co się posiada. Może to
być ciepły uśmiech. Aktorzy animowali lalki naśladujące
głównych bohaterów przedstawienia i bezpośrednio zwracali się
do widzów ze swoim przesłaniem. W Piwnicy Lalek mogliśmy
spotkać marionetki, hawajki, pacynki, kukiełki i inne postacie
z literatury polskiej i światowej. Są tam zgromadzone lalki, które
już nie biorą czynnego udziału w przedstawieniach. Aktorka
zapraszała do odwiedzenia Białostockiego Teatru Lalek podczas
Podczas spotkań dzieci miały możliwość uczestniczyć
Dni Teatru na imprezy bezpłatne. W bliskim sąsiedztwie teatru
w zajęciach umuzykalniających wypełnionych zagadkami
mieści się przepiękny nowoczesny gmach Opery i Filharmonii
muzycznymi, piosenkami i tańcami. Na zajęciach rękodzieła
Podlaskiej, gdzie wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowej
artystycznego powstały m.in.: karnawałowe maski, girlandy
fotografii na pożegnanie gościnnego Białegostoku.
hawajskie, własnoręcznie uszyte zakładki do książek i kolorowe
W środę 50-osobowa grupa dzieciaków oddawała się
serduszka. Trzeba przyznać, że trochę już zapomniane szycie
harcom i zabawom zręcznościowym w Parku Rozrywki
cieszyło się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem
„Bajkolandia” w Warszawie. Natomiast w czwartek 42 osoby
zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy wspomagali działania
uczestniczyły w zajęciach integracyjnych zorganizowanych
instruktorów GOK-u. Dużo radości dały także prezentacje
w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Brzozami”
filmowe w „Kinie za Rogiem” uruchomionym specjalnie na czas
w Zaścieniach, które zakończyło wspólne biesiadowanie przy
ferii. W drugim tygodniu nasze działania rozpoczęły się zabawą
kiełbaskach. Podczas wszystkich spotkań i wycieczek
karnawałową w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie, bo jak
przeprowadzano pogawędki na temat dobrej i bezpiecznej
wiadomo w karnawale czas na bale. Zabawy, konkursy
zabawy. Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Babciom
i animacje prowadziła pani Marzena. Nie zabrakło słodkiego
wspomagającym nasze działania podczas ferii zimowych.
poczęstunku, a na zakończenie każde dziecko otrzymało
GOK
upominek. Wtorek był dniem edukacji teatralnej.
II Turniej halowej piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Klembów
W dniach 09 i 1 0 lutego w Zespole Szkół w Ostrówku odbył się II Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Klembów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Celem
jego
było
zaoferowanie dzieciom i młodzieży atrakcyjnej, a przede
wszystkim aktywnej formy
spędzenia wolnego czasu
w ferie. W kategorii szkół
podstawowych udział wzięło
7 drużyn, w kategorii szkół
gimnazjalnych 5 drużyn
(w sumie ok. 1 20 uczniów) z Wołomina, Klembowa, Ostrówka,
Dobczyna, Tłuszcza, Duczek i Postolisk.
Królem strzelców II Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Klembów został Marcel Kołodziejczyk (zdobywca
1 5 bramek), natomiast statuetkę najlepszego otrzymał Konrad
Kamiński.
ROCZNIK 2000-2002 (GIM)
Uczniowie szkół gimnazjalnych turniej rozegrali systemem
„każdy z każdym”. W kategorii szkół gimnazjalnych najlepszym
bramkarzem został Maciej Michalczuk z GIM NR 1 w Wołominie
natomiast statuetkę króla strzelców otrzymał Krystian Polak
z GIM w Duczkach (zdobywca 1 7 bramek).
Wszystkie drużyny otrzymały medale i dyplomy,
ROCZNIK 2003-2005 (SP)
a zwycięzcy puchary ufundowane przez Wójta Gminy Klembów.
W kategorii szkół podstawowych turniej rozegrany został Organizatorem turnieju był p. Andrzej Jakutowicz.
AJ
systemem grupowym. Losowania do grup dokonali kapitanowie
swoich zespołów.
PÓLFINAŁY
1 A SP POSTOLISKA 5:1 2B SP KLEMBÓW
2A TKS „BÓBR” 1 :3 1 B SP DOBCZYN II
MECZ O III MIEJSCE
TKS „BÓBR” 5:3 SP KLEMBÓW
FINAŁ
SP POSTOLISKA 4:1 SP DOBCZYN II
6
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Zdrowe - naukowe ferie zimowe
w Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej
Ferie zimowe to dla uczniów czas błogiego lenistwa, odpoczynku od szkoły. Ale są tacy, którzy nawet w czasie wolnym
nie zapominają dbać o własny rozwój, jednocześnie świetnie się bawiąc.
Dlatego też zabraliśmy ich do królestwa eksperymentów,
raju dla ciekawych świata jakim jest Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Podczas kilku godzin uczniowie mieli okazję
zbadać sprawność, możliwości i ograniczenia własnego ciała na
wystawie „Człowiek i środowisko”, przenieść się w przestrzeń
iluzji optycznych w „Strefie światła”, a także obejrzeć tył własnej
głowy, czy zajrzeć do własnego ucha na wystawie „Lustra”.
Kreatywność - zarówno dzieci jak i opiekunowie - rozwijali
w „Majsterni” – miejscu gdzie „myślisz lepiej, niż myślisz”.
To tutaj każdy, niezależnie od wieku, miał szansę na własne
odkrycia podejmując wyzwania inżynieryjne, naukowe, logiczne.
I w odróżnieniu od szkoły wszystko bez limitów czasowych
i ocen.
Kolejnego dnia „zmęczone głowy” relaksowały się na
pływalni w Ząbkach. Najmłodsze - czterolatki zaprzyjaźniły
się z basenowym słonikiem i pingwinkiem :). Nieco starsi bawili
się w berka i nurkowali, a młodzież trenowała skoki do wody.
Było zdrowo, wesoło i przyjemnie, bo jak wiadomo pływanie
wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i społeczny
dzieci: kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia
pożądane cechy osobowościowe, uczy współdziałania w grupie
i odpowiedzialności za innych. Aktywność w wodzie - co bardzo
ważne w profilaktyce wad postaw - wzmacnia także gorset
mięśniowy kręgosłupa, który u dzieci jest często zbyt słaby
(o czym świadczy duży odsetek maluchów z wadami postawy).
Fakt, że nieco ponad 50% uczniów uczestniczyło
w wyjazdach w czasie ferii, świadczy o potrzebie organizowania
podobnych form wypoczynku.
Koszt obu przejazdów sfinansował Urząd Gminy, opiekę przy wsparciu mam - szkoła, zaś bilety wstępu - rodzice.
Wioleta Wilkowska
Projekt „Działamy razem”
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie rozpoczyna
realizację projektu „Działamy razem” dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 201 6.
Celem projektu jest poznanie potrzeb mieszkańców
w zakresie kultury, nawiązanie bezpośredniej współpracy
ze społecznością gminy, zachęcanie do aktywności
i kreatywności, stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji
kulturalnej oraz integrowanie społeczności lokalnej.
Projekt „Działamy razem” będzie przebiegał dwuetapowo.
W pierwszej części skupimy swoje działania na diagnozie,
szkoleniu, konsultacjach społecznych i konkursie na organizację
różnorodnych wydarzeń kulturalnych.
Zadania I etapu zakończymy w czerwcu 201 6 r.
O kolejnym etapie informować będziemy na bieżąco.
Zapraszamy do udziału!
GOK
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
Jubileusz 40-lecia istnienia
Koła Gospodyń Wiejskich z Roszczepu
7
„Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień…” chciało się zanucić znany przebój słuchając przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich z Roszczepu p. Stanisławy Gajewskiej, kiedy podczas uroczystości w dniu 31 stycznia 201 6 roku opowiadała
ważniejsze wydarzenia dotyczące historii i aktualnej działalności członkiń Koła.
Zarządu Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji
w Ostrołęce, Krystyna Ołdak ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Strachówki, Maria Myśliwiec – przewodnicząca KGW w Woli
Rasztowskiej, Zespół Ludowy „Kalinki” z Miąsego, Zespół
„Jesienne Róże” z Tłuszcza, Maria Dołowa – Przewodnicząca
Klubu Seniora „Przystań” z Klembowa, Halina Adamska – Radna
i Sołtys Roszczepu, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
z Roszczepu, i inni przyjaciele zaproszeni na tę uroczystość.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze przy
suto zastawionym stole z muzyką, mnóstwem skeczy, tańców,
śpiewów i radości jak na karnawał i Jubileusz przystało.
Życzymy Jubilatkom z Roszczepu dalszego rozwoju
Uroczystość pod Honorowym Patronatem Starosty i coraz więcej nowych inicjatyw na rzecz społeczności
Wołomińskiego i Wójta Gminy Klembów rozpoczęła się naszej gminy.
GOK
w kościele parafialnym w Woli Rasztowskiej, gdzie sprawowana
była Msza Św. w intencji członkiń KGW i ich rodzin. Ksiądz
Proboszcz złożył wszystkim serdeczne życzenia i gratulacje.
Dalsza część wydarzenia odbywała się w strażnicy
w Roszczepie. Wśród licznie zgromadzonych gości byli: Starosta
Wołomiński Kazimierz Rakowski, Wójt Gminy Klembów Rafał
Mathiak, Sekretarz Gminy Klembów Agnieszka Sosnowska,
Skarbnik Gminy Klembów Teresa Dzwonkowska,
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wojda, Kierownik GOPS
Tamara Barańska, była Sekretarz Gminy Helena Krajewska,
Dyrektor GOK Iwona Świebioda, Ks. Jacek Turek z Parafii Św.
Piotra i Pawła z Woli Rasztowskiej, Barbara Gałązka - Prezes
Spotkanie z Aleksandrą Domańską
1 2 lutego 201 6 r. w "Kinie za Rogiem" w Filii Gminnego
Ośrodka Kultury w Pasku odbyło się spotkanie z Panią
Aleksandrą Domańską, autorką książki „Ulica Cioci Oli: Z dziejów
jednej rewolucjonistki” oraz filmu dokumentalnego „Wilcza 1 1 ”
o warszawskiej kamienicy, w której mieszka. Autorka podzieliła
się swoimi doświadczeniami i sposobami w tworzeniu
(budowania geografii miejsc, odtwarzania pamięci).
GOK
8
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Młodzi przedsiębiorczy
Pierwsza połowa tegorocznych ferii zimowych dla osiemnaściorga gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum w Ostrówku
upłynęła pod znakiem ekonomii. Aż dziw bierze, że młodzież, która podobno nie chce się uczyć, dobrowolnie poświęciła pięć
dni ferii na zgłębianie tych niełatwych zagadnień. A jednak...
Wszystko zaczęło się trzy lata temu, gdy projekt „Na własne
konto” był realizowany w Ostrówku pierwszy raz. Młodzież
wypowiadała się o nim bardzo pozytywnie. Dlatego też w roku
szkolnym 201 5/201 6 powtórzono go dla kolejnej grupy
gimnazjalistów... Zajęcia odbywały się przez pierwsze pięć dni
lutego i obfitowały w zadania oraz wycieczki. Pierwszy dzień
upłynął pod hasłem: Postawa przedsiębiorcza. Podczas ćwiczeń
i zabaw uczniowie mogli sprawdzić się w roli handlowców,
ustalili, jakie - ich zdaniem - cechy powinien posiadać człowiek
przedsiębiorczy. Drugiego dnia odwiedzili Klub malucha
„OLINKOWO”, mieszczący się w Wołominie przy ul. Geodetów
7a, aby na własne oczy przekonać się, że można i warto założyć
własną firmę. Właścicielka „Olinkowa” - pani Emilia Sikorska
opowiedziała młodzieży, jak wygląda zakładanie własnej
działalności, odpowiedziała też na pytania gimnazjalistów. Druga
część zajęć odbyła się w wołomińskiej restauracji Mc Donald's,
ale bynajmniej nie skończyło się jedynie na jedzeniu!
Gimnazjaliści w zespołach przygotowali minibiznesplany firm,
które - ich zdaniem - przydałyby się mieszkańcom Ostrówka,
a nawet i gminy - jak się okazało następnego dnia.
Środa i czwartek poświęcone były głównie zagadnieniom
dotyczącym bankowości. Uczniowie dowiedzieli się podczas
jednej z zabaw, jak wyglądałaby gospodarka bez pieniądza,
spotkali się z wójtem gminy Klembów, panem Rafałem
Mathiakiem, który przedstawił informacje dotyczące budżetu
gminy oraz opowiedział, jak wygląda zakładanie działalności
gospodarczej od strony „urzędowej’, wraz z uczniami wziął także
udział w zadaniu polegającym na ułożeniu rodzinnego budżetu
i rozwiazywaniu problemów z nim związanych. Kilkukilometrowy
spacer ze szkoły w Ostrówku do urzędu gminy w Klembowie
okazał się więc, nie tylko zdrowy, ale i pouczający.
W czwartek gimnazjaliści odwiedzili wołomiński oddział
Peko SA przy ulicy Miłej, gdzie poza wiedzą teoretyczną,
dotyczącą historii bankowości czy mobilnych produktów
bankowych, poznali też metody zabezpieczeń polskich
banknotów i sprawdzili prawdziwość banknotu posiadanego
przez kolegę. Na szczęście okazało się, że pieniądze są
prawdziwe i w nagrodę można było udać się do pizzerii.
Ostatni, piąty, dzień projektu dotyczył głównie aktywności
gospodarczej. Tym razem uczniowie sprawdzali w praktyce
zdobytą wiedzę teoretyczną. Prowadzili wydawnictwa,
skonstruowali prototypy zabawek, prowadzili księgowość firmy
i borykali się z różnymi życiowymi sytuacjami, jak np. strajk
pracowniczy, choroba pracownika itp. Sprawdzili się też jako
poszukujący pracy, uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych,
podejmowali decyzje o przekwalifikowaniu się bądź zasilali
szeregi bezrobotnych, a wszystko to w bezpiecznych warunkach
gry dydaktycznej. Dzięki temu, mogli później zanalizować swoje
wybory i decyzje, wyciągnąć wnioski na przyszłość. I - miejmy
nadzieję - zmienić odrobinę swoje myślenie. Z pewnością jakaś
część wiedzy i doświadczeń z tygodniowych zajęć pozostanie
w umysłach młodych mieszkańców Ostrówka i w przyszłości ta
wiedza zaowocuje dobrymi życiowymi wyborami.
Poza wiedzą i dobrą zabawą w gronie kolegów i koleżanek,
uczniowie odnieśli także bardziej materialne korzyści: upominki
od Organizatora oraz możliwość wzięcia udziału w licznych
konkursach z nagrodami, zarówno indywidualnych jak
i grupowych. Jednym z najważniejszych jest konkurs na
spółdzielnię uczniowską, do którego właśnie rozpoczęły się
przygotowania w ramach drugiego etapu projektu. Młodzież ma
wiele ciekawych pomysłów, które tylko czekają na realizację.
Niektóre z nich przypadły nawet do gustu panu wójtowi... Cóż,
miejmy nadzieję , że kreatywność młodych mieszkańców
Ostrówka nie skończy się jedynie na części projektowej, ale
wyda owoce w postaci realnie działającej spółdzielni.
Projekt „Na własne konto” został przygotowany przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej. Zajęcia prowadzili: p. Katarzyna Rozbicka nauczycielka języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie Zespołu
Szkół w Ostrówku i Bartek Maciąg – student warszawskiej SGH,
zaproszony do współpracy przez Organizatora. Na następne
zajęcia z cyklu ”Na własne konto” uczniowie mogą liczyć już za
dwa lata. Warto wziąć w nich udział. Już teraz zachęcany
przyszłych gimnazjalistów!
KR
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
9
Euroweek - świat na wyciągnięcie ręki
Kiedy ubiegłej wiosny zrodził się pomysł zaproszenia grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej na obóz
z językiem angielskim, pod obiecującą nazwą „Euroweek - Szkoła Liderów”, nikt jeszcze nie myślał, że na jednym wypadzie
się nie skończy.
Tym razem, wzmocnieni o rówieśników ze Szkoły
Muzycznej na warszawskiej Woli oraz uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Ostrówku, odwiedziliśmy malownicze
Międzygórze. Sierpniowe dziesięciodniowe spotkanie z Wolontariuszami w ramach Europejskiego Forum Młodzieży
w Długopolu Dolnym zaowocowało przekonaniem, że warto
wracać, nawiązywać i utrzymywać znajomości z ludźmi z całego
świata i czerpać z ich doświadczeń, inności, z chęci podzielenia
się sobą i propagowania idei wolontariatu.
Pierwszy tydzień ferii zimowych upłynął nam błyskawicznie,
za sprawą warsztatów opartych na współpracy i budowaniu
pozytywnych relacji, a także wspólnych projektach graficznych
i językowych, wymagających niemałej kreatywności. Pośród
wszystkich kompetencji, które były rozwijane podczas programu,
kluczową rolę odegrała komunikacja.
Nie ma lepszej motywacji do uczenia się języka obcego, niż
chęć porozumienia się z kimś wyjątkowym, kto chce przekazać
część swojego świata, podobnie jak chęć aktywnego
uczestniczenia w grach i zabawach, prezentacjach, odgrywaniu
scenek, tworzeniu opowieści. Nie zabrakło też czasu na krótkie
wypady w okolice Międzygórza - o kilka kroków od pensjonatu
znajdował się wodospad Wilczki, zwiedziliśmy Bystrzycę
Kłodzką, Muzeum Filumenistyczne i Wieżę Widokową
w Kłodzku, udało się też pojeździć na łyżwach.
Kiedy byliśmy tu latem, udało nam się zwiedzić również
czeską Pragę – kto wie, może następnym razem znów tam
pojedziemy.
Euroweek umożliwił nam poznanie kultury i zwyczajów
panujących między innymi w Indonezji, Chinach, na Filipinach,
w Kenii, Wietnamie, Turcji, na Litwie, czy we Francji. Kawałek
świata na wyciągnięcie ręki. Przy okazji nie zapomnieliśmy
pochwalić się tym, co w Polsce najpiękniejsze. I to wszystko
oczywiście po angielsku. Każdy z uczestników otrzymał
specjalny Certyfikat wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału
w kolejnych edycjach. Postanowiliśmy skorzystać…
Więcej informacji na temat programu Euroweek można
uzyskać na stronie internetowej: www.efm.org.pl
WYSTAWA I KONKURSY POŚWIĘCONE
ASTRID LINDGREN
Pisarka tworzyła historie, które pocieszają dziewczynkę
w Polsce i rozśmieszają chłopca w Japonii. Sama autorka
powtarzała: „Dobra historia jest dobrą historią wszędzie”. Astrid
mawiała także, że „cały czas pisze dla dziecka, które ma
w sobie”. Dzięki takiemu podejściu zdołała dotrzeć do
czytelników z całego świata. Wystawa została zorganizowana
dzięki współpracy z Ambasadą Szwecji.
Z tej okazji Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie
zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursach:
• Gminny Konkurs – „71 -urodziny Pippi Pończosznki” – 4 marca
• Gminny Konkurs –„Pippi Pończoszanka nasza koleżanka” –
9 marca
W terminie 22-26 lutego istnieje możliwość wzięcia udziału
w lekcji edukacyjnej na temat życia i twórczości Astrid Lindgren.
Od 22 lutego Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie
gościć będzie niezwykłą wystawę poświęconą życiu
i twórczości Astrid Lindgren.
Astrid Lindgren to najchętniej czytana
autorka książek dla dzieci na świecie. Jej
powieści zostały przetłumaczone na
prawie sto języków i sprzedane w ponad
stu pięćdziesięciu milionach egzemplarzy.
Najbardziej znane postacie stworzone
przez Astrid Lindgren to Pippi
Pończoszanka, Emil ze Smalandii, Ronjacórka zbójnika, Bracia Lwie Serce,
Karlsson z dachu, Dzieci z Bullerbyn,
Madika, Rasmus... Setki tysięcy dzieci i dorosłych na całym
świecie pokochały postacie stworzone przez Astrid Lindgren oraz
opisane przez nią miejsca – Willę Śmiesznotkę, Nangijalę czy
zagrodę Katthult.
Dorota Borczon
Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt - Justyna
Mathiak (Tel. 5091 35470 lub [email protected])
Wszystkie informacje o konkursach dostępne są na stronie
szkoły: spstarykraszew.pl
JM
10
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
Dnia 1 9.02.201 6 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym
i Przedsiębiorczości, której organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Siedlce, którego
reprezentowała Bożena Mróz – doradca rolniczy gminy Klembów.
w składzie: Pani Wiesława Chmielewska z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Klembowie, Pan Łukasz Bala – pracownik Urzędu
Gminy w Klembowie i Bożena Mróz – doradca rolniczy, była
pełna podziwu dla zasobu wiedzy uczestniczek.
Maksymalnie można było zdobyć 40 punktów. Komisja
wyłoniła trzy Panie, które zdobyły kolejno 35 pkt, 34 pkt i 33 pkt.
Były to:
1 . Jusińska Alina z miejscowości Roszczep
2. Adamska Halina z miejscowości Roszczep
3. Wnuk Katarzyna z miejscowości Tuł
Laureatki konkursu wezmą udział w Powiatowej Olimpiadzie
Uczestniczkami Olimpiady były gospodynie wiejskie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsięz terenu gminy Klembów. Dla Pań przygotowane były testy biorczości i Ekologii. Imprezę podsumowano jako udaną
składające się z 40 pytań z zakresu wiejskiego gospodarstwa z nadzieją na kontynuację.
domowego, przedsiębiorczości i ekologii. Pytania były dość
Doradca rolniczy
trudne, ale Panie poradziły sobie znakomicie. Komisja
Bożena Mróz
DZIEŃ CZYTANIA BAJEK
W BIBLIOTECE W OSTRÓWKU
JAK KARNAWAŁ TO… SMAŻENIE PĄCZKÓW
I FAWORKÓW W KLUBIE SENIORA
Czytanie bajek od samego rana przez panią bibliotekarkę
oraz panie nauczycielki, pyszne pączuszki, robienie ilustracji do
bajek – tak najmłodsze dzieci poznawały bibliotekę w Ostrówku 4
lutego z okazji Dnia czytania bajek.
Mówią, że „w karnawale czas na bale”. Jednak nasz
tradycyjny karnawał nie może obyć się bez pysznych
pączków i smakowitych faworków lub jak kto woli, chrustów.
W Klubie Seniora tradycji stało się zadość dwukrotnie,
J.Sobczak ponieważ prace przy wykonywaniu pączków i faworków według
klembowskiego przepisu zgromadziło członków Klubu w kuchni
przy stole. Każdy miał wyznaczone zadania. Co innego robiła
pani Danusia, a coś innego pani Kazia i Wanda, czy pan Stasio.
Pączki rosły i brązowiły się, a faworki złociły. Po pracach
w kuchni nie mogło zabraknąć wspólnej degustacji przy kawie
i herbacie. A później, jak to w Klubie Seniora bywa – śpiewy
i tańce zakończyły spotkanie.
GOK
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
Moc atrakcji w Roszczepie
11
Podczas ferii zimowych 201 6 Sołtys i Rada Sołecka wsi Roszczep wspólnie z rodzicami zorganizowali dla naszych pociech
moc atrakcji. Jedną z nich był Bal Karnawałowy, podczas którego dzieci z przygotowanych materiałów wykonały maski
karnawałowe, które dumnie prezentowały podczas zabaw i gier.
Mamy postarały się, aby każde dziecko było przebrane
i wcieliło się w bajkową postać - wszystkie stroje były piękne
i efektowne. Swoją obecnością i śpiewem czas umilał nam Pan
Marcin Szczapa, który wspólnie z Natalką Szymborską
zorganizował niezwykły koncert. Dalszą częścią imprezy
zawładnęła animatorka, dzięki której zabawy i konkursy zdawały
się nie mieć końca. Mamy zapewniły słodki poczęstunek
w postaci ciast, ciasteczek i karnawałowych pączków.
Drugą atrakcją była wycieczka na Stadion Narodowy
i wspólne zwiedzanie jego zakątków. Mogliśmy zobaczyć takie
miejsca jak szatnie dla zawodników, loże dla VIP-ów,
pomieszczenia konferencyjne i panoramę stadionu z wysokości
tarasu widokowego. Nasz przewodnik opowiedział nam zabawne
anegdoty z życia stadionu, dzięki którym mogliśmy poczuć jego
DRUGI BAL KOBIET W KLEMBOWIE
Impreza odbyła się 23 stycznia w GOKu w Klembowie.
Udział wzięło 80 pań. Bardzo cieszymy się, że zabawa była
udana. Do zobaczenia za rok!
Dorota Wnuk
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
atmosferę. Pomimo zmęczenia nie był to koniec atrakcji. Nasza
grupa mogła zwiedzić odbywająca się na Stadionie wystawę
klocków Lego i mogliśmy podziwiać niesamowite budowle jakie
przygotowali organizatorzy. Najmłodsi mieli do dyspozycji plac
zabaw, gdzie sami mogli się wcielić w „małych konstruktorów”
i spróbować wyczarować z klocków niezwykłe budowle. Bardziej
aktywni uczestnicy naszej wycieczki mieli możliwości
wypróbowania swoich sił i umiejętności na łyżwach.
Pomimo zmęczenia wszyscy szczęśliwi i uśmiechnięci
wrócili do domów. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy
wspierali nas i pomagali w organizacji obydwu przedsięwzięć.
Dzięki Wam mogliśmy wspólnie spędzić czas i przeżyć
niesamowita przygodę!
Halina Adamska
12
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Wyplatamy wielkanocne koszyki
W przygotowania do Wielkanocy - najważniejszego święta w Kościele katolickim - wkładamy dużo pracy i dużo serca, a na
naszych stołach podczas uroczystego śniadania wielkanocnego nie może zabraknąć koszyczka z poświęconymi w Wielką
Sobotę pokarmami. Panie ze Stowarzyszenia „Quercus” postanowiły włączyć do przedświątecznych przygotowań jeszcze
jedną tradycję – wyplatanie koszyków wielkanocnych.
Kilka wieków temu
mieszkańcy wsi
nosili
w dużych koszach pokarmy
do poświęcenia do najbogatszych sąsiadów lub
stawiali te kosze pod
krzyżami i kapliczkami przydrożnymi albo na dworskich
dziedzińcach i tam czekali na przybycie księdza. Z czasem
zwyczaj święcenia pokarmów przeniósł się do świątyni, a wielkie
kosze zastąpiono małymi koszykami.
Wyplatanie koszy z wikliny znane jest człowiekowi od kilku
tysięcy lat. Kiedyś wynikało z potrzeby czysto użytkowej. Dzisiaj
plecionkarstwo jest związane ze sztuką rękodzielniczą,
przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
Szczególną satysfakcję można czerpać z własnoręcznie
wykonanych przedmiotów, a koszyki wielkanocne będą
dodatkowym tradycyjnym akcentem podczas nadchodzących
Świąt.
Warsztaty plecionkarskie odbędą się 1 2 i 1 9 marca na
plebanii Kościoła pw. NMP Matki Kościoła w Ostrówku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt – tel. 605 200 584. Liczba
miejsc ograniczona.
Wycieczka na kulki i kręgle
Stowarzyszenie „Quercus”
Dnia 1 2 lutego 201 6 r. członkowie Stowarzyszenia TUKARO "Lepsza Przyszłość" wraz z dziećmi udali się na wycieczkę do
sali zabaw "Kolorado" i na kręgle do Spin City Warszawa Bemowo.
Po przybyciu na miejsce zostaliśmy przywitani bardzo
serdecznie oraz zaproszeni do wspólnych gier i zabaw. Młodsze
dzieci wraz z opiekunami skakały na trampolinie, zjeżdżały na
zjeżdżalniach prosto w kuleczki, jeździły na plastikowych
samochodzikach oraz strzelały z kulkowych armat.
Starsze dzieci i młodzież w tym samym czasie mogły
sprawdzić swoje umiejętności sportowe podczas gry w kręgle
i cymbergaj, która okazała się bardzo wciągająca. Dzieci miały
do dyspozycji trzy tory dzięki czemu mogły zmierzyć się między
sobą i poczuć nutkę zdrowej rywalizacji. Niektórzy mogli
pochwalić się satysfakcjonującymi wynikami, dzięki czemu
wzmocnili swoje poczucie wartości i zaszczepili w sobie chęć
powrotu na kręgielnię i kontynuację rywalizacji w tej dyscyplinie
sportowej w przyszłości. Wszyscy doskonale się bawili, co widać
na zdjęciach :)
E.Stępień
13
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
POZNAJEMY SĄSIEDNIE GMINY
W ramach cyklu spotkań „Poznajemy sąsiednie gminy”,
w czasie ferii w dniu 1 1 .02.201 6 r. dzieci z naszej gminy wraz
z opiekunami odwiedziły Tłuszcz.
Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Pani Dyrektor biblioteki Bogumiła
Boguszewska po przywitaniu uczestników spotkania oprowadziła
dzieci po swojej bibliotece. Dzieci odwiedziły działy
udostępniania książek dla dorosłych i dzieci. Jedna z Pań
bibliotekarek przeczytała dzieciom książeczkę pt.: „Koszmarny
Karolek”. Następnie udaliśmy się na spotkanie do Miodzio
Wioski. Tutaj dzieci dowiedziały się o życiu pszczół, o produkcji
miodu. Dzieci zobaczyły jak wygląda strój pszczelarza, miały
możliwość przymierzenia tego stroju. Dzieci były bardzo
zainteresowane tą lekcją, zostały zaproszone na wiosnę na
ścieżkę edukacyjną w ogrodzie, gdzie rosną rośliny i drzewa
miododajne. Na zakończenie spotkania odbył się pokaz filmu
adresowanego dla dzieci pt.: „Jacek i Placek”.
Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że była to bardzo
pouczająca i ciekawa wycieczka i chętnie pojadą wiosną na
kolejną wyprawę.
Nowości dostępne w Bibliotece
Publicznej w Klembowie
WÓJT RAFAŁ MATHIAK POLECA!
GBP w Klembowie
BAJKOWY WIECZÓR W BIBLIOTECE
4 lutego 201 6 r. o godz. 1 5.00 powitaliśmy pierwszych
chętnych do udziału w feryjnym wieczorze bajkowym
w bibliotece w Woli Rasztowskiej.
Na początku było czytanie i słuchanie najpiękniejszych
baśni, a po przerwie ciastkowo-herbacianej, oglądanie bajki
pt. Kopciuszek W. Disneya. Radości było wiele czego wyrazem
były prośby o podobne spotkania
Gniew to pożegnanie z Szackim,
jednym z najbardziej znanych bohaterów
kryminalnych w Polsce, dostrzeżonym
i docenionym na świecie, co potwierdzają
recenzje i wyróżnienia dla kolejnych wydań
książek Zygmunta Miłoszewskiego za
granicą. Prestiżowy „Publisher’s Weekly” w recenzji "Uwikłania"
napisał, że czytelnicy będą chcieli kontynuacji losów prokuratora
Szackiego. I trochę żal, że autor – równie stanowczo jak swego czasu
Artur Conan Doyle – obwieścił koniec przygód swojego bohatera!
25 listopada 201 3 prokurator Teodor Szacki zostaje wezwany do
zrujnowanego bunkra koło poniemieckiego szpitala miejskiego.
W czasie robót drogowych odnaleziono tam stary szkielet. Szacki
bezrefleksyjnie „odfajkowuje Niemca”, jak się tutaj nazywa wojenne
szczątki, i każe przekazać je uczelni medycznej, gdzie wiecznie
brakuje
eksponatów
do
celów
dydaktycznych. Nie przypuszcza, że to, co
wydawało się końcem rutynowej procedury,
jest początkiem najtrudniejszej sprawy
w jego prokuratorskiej karierze. Sprawy,
która pozbawi go prawniczego dystansu,
zmusi do wyborów ostatecznych i okaże się
ostatnim dochodzeniem prokuratora
Teodora Szackiego.
Ps. Książka tylko dla dorosłych
A. Wójcik
więcej na stronie
http://www.biblioteka.klembow.nogard.pl
14
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Szpinak
Nie lubiany z powodu opowieści, czy po prostu źle przyrządzany,
przez co dla wielu był zmorą dzieciństwa? Na szczęście dziś chętnie
korzystamy ze wzorów włoskich i francuskich, dzięki czemu to
bogate w składniki odżywcze warzywo smakuje naprawdę
wyśmienicie.
Liście szpinaku mają właściwości antynowotworowe i chronią przed
miażdżycą. Są źródłem beta-karotenu, witaminy C, luteiny – znanych
przeciwutleniaczy, witaminy K, wit. z grupy B oraz wit. E. Składniki
mineralne w liściach szpinaku to potas, żelazo, magnez, jest on też
źródłem kwasu foliowego.
Szpinak jest niskokaloryczny: 1 00 g to 1 6 kcal!! Ponadto zawarte
w nim potas i witaminy z grupy B uczestniczą w spalaniu węglowodanów
i tłuszczów oraz przyśpieszają metabolizm. Jednakże szpinaku nie
powinny spożywać osoby z kamicą nerkową. Roślina zawiera bowiem
kwas szczawiowy, który może przyczyniać się do powstawania kamieni. W okresie letnim warto korzystać ze szpinaku świeżego, zimą
natomiast dobrze sprawdza się wersja mrożona. Surowy szpinak świetnie nadaje się do sałatek, pasują do niego owoce: gruszki,
winogrona, truskawki, cytrusy. Szpinak idealnie pasuje do serów pleśniowych, ja również dodaję do niego czosnek i często łączę
z makaronami. Liście szpinaku świetnie nadają się także jako farsz do pierogów, naleśników i tart z kruchego ciasta. Warto również
robić z nich koktajle. Poniżej przedstawiam moje ulubione dania ze szpinakiem w roli głównej :).
Dużo zdrowia i smacznego!
Aleksandra Kossakowska
PENNE PEŁNOZIARNISTE
Z PESTO SZPINAKOWYM
SMOOTHIE SZPINAKOWE
Z IMBIREM
Składniki:
Farsz:
-
450 g mrożonego szpinaku
4 ząbki czosnku
1 cebula
200 g sera ricotta
3 łyżki oliwy z oliwek
gałka muszkatołowa
sól, świeżo zmielony pieprz
Ciasto pierogowe:
Składniki:
- 2 szklanki makaronu
pełnoziarnistego np. penne
- 3 szklanki świeżego
młodego szpinaku
- 4 łyżki orzechów włoskich
lub pinii (zrumienionych na patelni)
- 1 /2 ząbka czosnku
- 1 /3 szklanki oliwy extra vergine
- 1 filiżanka startego sera Parmezan,
Pecorino Romano lub Grana
Padano
Makaron ugotować al dente w osolonej
wodzie, odcedzić i wymieszać z 1 łyżką
oliwy. W blenderze zmiksować resztę
składników na jednolitą pastę,
pozostawiając 2 łyżki sera do
posypania po makaronie. Na patelni
zrumienić makaron, dodać pesto,
wymieszać i chwilkę razem podgrzać.
Podawać z resztą sera.
Składniki:
- garść szpinaku
- banana
- 1 cm korzenia imbiru
- 1 szklanka (250 ml)
soku jabłkowego
Szpinak opłukać, dodać obranego i pokrojonego banana, obrany i pokrojony
na plasterki imbir oraz sok jabłkowy.
Zmiksować blenderem do uzyskania
gładkiej konsystencji.
PIEROGI
ZE SZPINAKIEM
- 2 szklanki mąki pszennej
plus do podsypywania
- 1 jajko
- ok. 3/4 szklanki wody
- 1 łyżka masła
- 1 łyżeczka soli
Cebulę pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na złoty kolor na rozgrzanej
oliwie. Czosnek rozgnieść za pomocą
praski i dorzucić na patelnię. Do cebuli
i czosnku dodać szpinak i dusić na
mniejszym ogniu. Podgrzać wszystko
na patelni, aż do odparowania wody.
Patelnię zdjąć z ognia, przestudzić,
wymieszać farsz z serem ricotta i doprawić solą, pieprzem oraz gałką
muszkatołową. Teraz można przejść
do przygotowania ciasta pierogowego.
Do miski wsypać mąkę, dodać jajko,
masło, sól i stopniowo dodawać
odpowiednią ilość wody, tak aby
składniki się połączyły. Zagnieść
ciasto, tak aby było gładkie i jednolite.
Ciasto nie może się kleić do rąk, ale
musi być miękkie, elastyczne, aby dało
się łatwo rozwałkować. Ciasto podzielić
na dwie części, z każdej rozwałkować
placek o grubości 2-3 mm. Z tak
przygotowanego ciasta wykroić kółka
za pomocą szklanki. Na każdym z nich
umieścić po łyżce farszu. Następnie
zlepić dokładnie boki formując pierogi.
Pierogi wrzucić do osolonego wrzątku,
gotować jeszcze około 3 minut po
wypłynięciu na powierzchnię.
15
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 2 (33) marzec 201 6 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 7.30 rano.
W przeciwnym razie odpady mogą zostać nie odebrane, a reklamacje nie będą uwzględniane.
REJON I
Tuł, Karolew, Ostrówek,
Krzywica, Lipka
REJON II
Pasek, Klembów, Michałów,
Sitki, Pieńki, Dobczyn
Przeznaczenie worków na odpady segregowane:
Worek żółty – plastik, metal
Worek niebieski – papier, tektura
Worek zielony – szkło
Worek czerwony – opakowania wielomateriałowe
Worek brązowy – odpady biodegradowalne
Worek czarny / Pojemnik – zmieszane odpady komunalne
Worek szary – popiół
Kontakt:
REJON III
Nowy Kraszew, Stary Kraszew, Rasztów,
Wola Rasztowska, Roszczep, Krusze
Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05–205 Klembów
tel.: 29 753 88 1 0
e-mail: [email protected]
KOBE S.C.
ul. Myśliwska 8
05–200 Wołomin
tel.: 506 074 605
601 053 265
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KLEMBÓW
Urząd Gminy w Klembowie
informuję, że zgodnie art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 1 3 września 1 996
roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z
201 3 r. poz. 1 399 ze zm.),
właściciele nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są
obowiązani do udokumentowania
w formie umowy korzystania
z usług wykonywanych przez
przedsię-biorcę posiadającego zezwo-lenie
na
prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
przez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te
usługi. Ponadto informuję, że
zgodnie z art. 1 0 ust. 2 w/w
ustawy, kto nie wykonuje
obowiązków art. 5 (m.in.
pozbywanie się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów
komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami
odrębnymi)
podlega
karze
grzywny.
UG

Podobne dokumenty

nr 12 (31) styczeń 2016 r.

nr 12 (31) styczeń 2016 r. i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy redakcja "Między Rządzą i Cienką" MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOKULTURALNY MIESZKAŃCÓW GMINY KLEMBÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo