FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Transkrypt

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Akademia Sztuki w Szczecinie
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: sztuki muzyczne, instrumentalistyka – gra na klarnecie
DATA OGŁOSZENIA: 26 SIERPNIA 2015
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 WRZEŚNIA 2015
LINK DO STRONY: www.akademiasztuki.eu/pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: gra na klarnecie
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Warunki jakie powinien spełniać kandydat:


posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie
instrumentalistyka w specjalności gra na klarnecie,
posiadanie dorobku artystycznego w zakresie gry na instrumencie.
Wymagane dokumenty:








zgłoszenie udziału w konkursie,
życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy,
odpisy: dyplomu ukończenia studiów, dyplomów uzyskanych stopni naukowych,
opis osiągnięć naukowych i artystycznych popartych dokumentacją,
opis działalności dydaktycznej,
oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,
oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
wyrażenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do
nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia kierunku studiów
wyższych,
 wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie
w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu).
Miejsce składania dokumentów: Akademia Sztuki w Szczecinie, ul. Grodzka 50, 70-560 Szczecin, Sekretariat
Wydziału Instrumentalnego, pok. 105.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu
rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Podobne dokumenty