Kamienna Góra, dnia 13.06.2016 r. RADA NADZORCZA

Komentarze

Transkrypt

Kamienna Góra, dnia 13.06.2016 r. RADA NADZORCZA
Kamienna Góra, dnia 13.06.2016 r.
RADA NADZORCZA
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
z siedzibą w Kamiennej Górze
ul. Bohaterów Getta 10
58-400 Kamienna Góra
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu
I.
Nazwa i adres jednostki (dane kontaktowe):
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 744-90-00
fax 75 744-31-03
Sekretariat 75 744-90-36
e-mail: [email protected]
godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35.
II.
Określenie stanowiska:
Prezes Zarządu
III.
Wymagania niezbędne:
a)
Wykształcenie wyższe oraz co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym, lub wykształcenie wyższe, ekonomiczne lub prawnicze oraz co
najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
c)
IV.
Niekaralność.
Wymagania dodatkowe:
a) Wiedza zapewniająca prawidłowe wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
b) Doświadczenie w pracy na rzecz podmiotu leczniczego, najlepiej szpitala.
c)
Znajomość zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych.
1
d) Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, ze
szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki z o.o. z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego.
e)
Znajomość zagadnień związanych z gospodarką finansową, pozyskiwaniem funduszy
zewnetrznych, a także z zarządzeniem i kierowaniem dużymi zespołami ludzkimi.
f)
V.
Umiejętność tworzenia strategii działalności i rozwoju Spółki.
Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny,
b) CV wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1),
d) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
g) oświadczenia kandydata o:
-pełniej zdolności do czynności prawnych,
-korzystaniu z pełni praw publicznych,
-niekaralności,
-braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
-stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
h) oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla przeprowadzenia procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.).
VI.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) Praca w siedzibie Spółki i poza nią (wyjazdy służbowe).
b) Praca związana ze stresem i dużą odpowiedzialnością.
c) Praca przy komputerze.
VII.
Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
kandydata, a na prośbę Rady Nadzorczej ich oryginały dostarczone do wglądu.
2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zewnętrznej na adres
Spółki z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „PCZ” sp. z o.o.”
w terminie do dnia 27.06.2016 r., do godz. 12.00.
2
3. Na kopercie wewnętrznej kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres
zwrotny i nr telefonu.
4. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do siedziby spółki po upływie wyżej
określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
5. Nadesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
6. Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym
kandydaci będą indywidualnie powiadamiani w formie pisemnej lub telefonicznej.
7. Kandydaci niezakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni
pisemnie.
8. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki, a
także w siedzibie Spółki.
9. Rekomendowanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy
roszczenia o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn,
2) wyboru jednej lub kilku osób, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy
kwalifikacyjne,
3) przedłużenia terminu do składania dokumentów aplikacyjnych,
4) zmiany niniejszego ogłoszenia i zasad przeprowadzenia konkursu.
/-/ Mariusz Put
Przewodniczący Rady Nadzorczej
3

Podobne dokumenty