GK.271.01.2014 Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14 42

Transkrypt

GK.271.01.2014 Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14 42
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
GK.271.01.2014
Gmina i Miasto Koziegłowy
Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy
woj. śląskie
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.)
na zadanie pn :
„Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do
siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych wraz z
modernizacją, serwisem, odtworzeniem komputerów w ramach realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i
Miasta Koziegłowy”
Jacek Ślęczka
Burmistrz Gminy i Miasta
……………………………………..
(zatwierdził)
Koziegłowy, 2014 r.
str. 1
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina i Miasto Koziegłowy; NIP: 5771952310; REGON: 151398505
Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; Tel./Fax.: 034/314 12 19;
e-mail: [email protected] ; [email protected] ; www.kozieglowy.bip.net.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 EURO. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ zwanej
dalej w skrócie „ustawą”.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2014/S 002-001323 z dnia 03.01.2014 r.
 strona internetowa Zamawiającego – www.kozieglowy.bip.net.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym
oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych wraz z
modernizacją, serwisem, odtworzeniem komputerów w ramach realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta
Koziegłowy” realizowanego z zakresie Działania 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:
Część 1:
Dostawę zestawów komputerowych (komputery przenośne) wraz z podstawowym oprogramowaniem,
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych i jednostek
podległych Zamawiającemu – 117
sztuk;
Dostawę zestawów komputerowych (komputer stacjonarny + monitor, mysz, klawiatura, listwa
zasilająca) wraz z podstawowym oprogramowaniem, z przeznaczeniem dla jednostek podległych
Zamawiającemu – 54 sztuki;
Odtworzenie dostarczonego sprzętu komputerowego w III kwartale 2015 roku – 171 7sztuk;
Dostawę drukarek dla jednostek podległych Zamawiającemu – 8 sztuk
Serwisowanie sprzętu komputerowego przez okres 3 lat od dnia jego odbioru przez Zamawiającego, w
tym konfiguracja oprogramowania itp.;
Ubezpieczenie zestawów komputerowych (komputery przenośne) dostarczonych do gospodarstw
domowych – 111 szt.
Przeprowadzenie szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu
(gospodarstwa domowe) – 222 osoby;
Część 2: Dostawa internetu
Przyłączenie do sieci internetu użytkowników końcowych (gospodarstwa domowe i jednostki podległe
Zamawiającemu);
Dostarczenie łącza internetowego dla mieszkańców (gospodarstwa domowe) przez okres do dn.
30.09.2015 r. – 111 gospodarstw domowych;
Dostarczenie łącza internetowego dla jednostek podległych Zamawiającemu przez okres do dn.
30.09.2015 r. – 3 jednostki podległe;
Uwaga: Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający użył konkretnych
nazw materiałów lub nazw producentów lub innych opisów, które wskazywałyby na konkretną
rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy. Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie rzeczy równoważnych, tj. takich, które posiadają parametry nie gorsze
od wskazanych
str. 2
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Nazwy i kody wg CPV
CPV 30200000-1 – urządzenia komputerowe;
CPV 30214000-2 – stacje robocze;
CPV 72268000-1 – usługi dostawy oprogramowania;
CPV 48760000-3 – pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej;
CPV 48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego
CPV 72500000-0 – komputerowe usługi pokrewne
CPV 72514300-4 – usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
CPV 30213100-6 – komputery przenośne
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
część I
Zadanie : Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do
siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych wraz z
modernizacją, serwisem oraz kosztami odtworzeniowymi komputerów.
Przyłączenie komputerów do sieci internetowej. Ubezpieczenie komputerów.
z tego:
Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować 171 zestawy komputerowe do Internetu u odbiorców
końcowych. 111 zestawów komputerów przenośnych (laptop, myszka) zostanie zainstalowanych w
gospodarstwach domowych wytypowanych do udziału w projekcie przez Zamawiającego.
Zamawiający odpowiadać będzie za właściwy dobór gospodarstw domowych. 60 zestawów (6
laptopów, 54 komputery stacjonarne) zostanie zainstalowanych w jednostkach podległych Gminie.
Listę tych jednostek oraz ilości sprzętu do zainstalowania w poszczególnych jednostkach Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy z wykonawcą.
ZESTAWY KOMPUTEROWE (komputer, monitor, klawiatura, myszka)
W cenie ofertowej należy uwzględnić:
- Dostarczenie zamówionych komputerów o minimalnych parametrach opisanych poniżej do
miejsc użytkowania,
- uruchomienie i konfigurację ww. urządzeń oraz oprogramowania,
Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie
oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego.
Zestaw Komputerowy (komputer z oprogramowaniem) (54 szt.)
Lp. Nazwa
komponentu
1.
Typ
2.
Zastosowanie
3.
Wydajność
obliczeniowa
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty
elektronicznej.
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych.
Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2012 :
str. 3
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
•
•
•
•
•
•
•
Rating – co najmniej wynik 100 punktów,
Media Creation– co najmniej wynik 105 punktów,
Web Development– co najmniej wynik 90 punktów,
Productivity – co najmniej wynik 105punktów,
3D Modeling – co najmniej wynik 90 punktów.
Data/Financial Analysis - co najmniej wynik 105 punktów
System Management - co najmniej wynik 110 punktów
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty
wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub wydruk ze strony http://www.bapco.com
4.
Pamięć
operacyjna
Parametry
pamięci masowej
Wydajność
grafiki
Wyposażenie
multimedialne
5.
6.
7.
8.
Obudowa
9.
10.
11.
Bezpieczeństwo
BIOS
Certyfikaty
i
standardy
Warunki
gwarancji
12.
14.
17.
Wsparcie
techniczne
producenta
Wymagania
dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia
testu może zażądać od wyłonionego Wykonawcy dostarczenia oprogramowania
testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego
testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego
4GB, możliwość rozbudowy do min 16GB
Min. 500 GB,
Karta graficzna ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0.
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty
słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Typu Desktop fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i
poziomym,
 Zasilacz o mocy maksymalnej 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu
zmiennego, o i efektywności min. 80%.
 W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być
wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
 Przebieg procesu POST
 Awarię BIOS-u
 Awarię procesora
 Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe,
kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona)
złącze blokady Kensingtona
- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
 Deklaracja zgodności CE
 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z możliwością
rozszerzenia do 5 lat.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.
1. Wbudowane porty (co najmniej): 8 szt USB w tym 2 porty USB 3.0,
wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu,
port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy,
z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i
str. 4
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną,
wspierająca obsługę WoL
3. Klawiatura USB w układzie polski programisty
4. Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll)
5. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i
odtwarzania płyt
6. Dołączony nośnik ze sterownikami
Oprogramowanie Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik umożliwiający
przywrócenie systemu wraz z licencją, dopuszcza się oprogramowanie producenta
sprzętu umożliwiające wykonanie kopii zapasowej partycji. Zainstalowany system
operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
System operacyjny spełniający warunki:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet.
2. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa
muszą być dostarczane bezpłatnie) – wymagane podanie nazwy strony
serwera WWW
3. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim
4. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych
5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
7. Praca systemu w trybie graficznym
8. Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
9. Zamawiający wymaga, aby dla oferowanego systemu był dostępny
zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim
11. System operacyjny jest wyposażony w mechanizmy przystosowania
stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących)
12. Warunki licencji systemu operacyjnego pozwalające na użyczanie
komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem osobom trzecim
(beneficjentom projektu) bez dodatkowych opłat.
13. Zainstalowany pakiet aplikacji biurowych, edytor tekstów, arkusz
kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych, klient poczty
elektronicznej.
System
Oprogramowanie antywirusowe spełniające poniższe wymagania:
antywirusowy
-Wersja oprogramowania wspierająca oferowane w przedmiotowym przetargu
oprogramowanie systemowe
- Wersja programu dla systemu dostępna w języku polskim.
- Aktualizacje programu muszą odbywać się automatycznie.
- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer,
phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
- Możliwość pobierania aktualizacji przez 24 miesięcy od daty rejestracji
- Licencje dostarczone pozwolą na podpisanie umowy użyczenia bezpłatnie sprzętu
wraz z oprogramowaniem zawieranej pomiędzy Zamawiającym, a Uczestnikiem
Projektu.
18
19
Monitor – ( 54 szt.)
Lp.
1.
Nazwa komponentu
Typ ekranu
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT minimalna
str. 5
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
przekątna ekranu 21”
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Powłoka powierzchni ekranu
Typ podświetlenia
Rozmiar plamki
Jasność
Kontrast
Format obrazu
Pochylenie monitora
Bezpieczeństwo
Gwarancja
Certyfikaty i standardy
Dowolna
LED
max. 0,29 mm
250 cd/m2
1000:1
16:9
W zakresie 25 stopni
Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
3 lata na miejscu u klienta z możliwością rozszerzenia do 5 lat.


Deklaracja zgodności lub certyfikat CE
Certyfikat Energy Star 5.0
Komputer przenośny (łącznie 117 szt.):
Zastosowanie
Typ
Procesor
Pamięć operacyjna
RAM
Dysk HDD
Karta graficzna
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty
elektronicznej,
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6":
w technologii LED. W ofercie należy podać model, symbol oraz producenta.
Wymienione własności należy traktować jako minimalne
Notebook powinien osiągnąć w teście BAPCo MobileMark® 2012 - Performance
Qualification Rating wynik min. 80 punktów.
4GB, możliwość rozbudowy do min 8GB
Min. 500 GB
Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze
sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1,
Multimedia
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane
głośniki stereo.
Bateria i zasilanie
Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do
poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Waga i wymiary
Waga max 3,0 kg z baterią
Obudowa
Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z
wzmacnianego tworzywa lub metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące
klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią.
 Deklaracja zgodności CE
 Certyfikat Energy Star 5.0
 BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym
notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy .
Obudowa wzmocniona chroniąca notebook przed czynnikami zewnetrznymi oraz
upadkiem.
Złącze typu Kensington Lock
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do
końca następnego dnia roboczego z możliwością rozszerzenia do 5 lat.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
Certyfikaty i
standardy
BIOS
Bezpieczeństwo
Warunki gwarancji
str. 6
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Wymagania
dodatkowe
Oprogramowanie
System
antywirusowy
Wbudowane porty i złącza:
 1 x VGA,
 1 x HDMI,
 min 3 x USB w tym min 1 x USB 3.0,
 Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca
obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca
zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem
z poziomu konsoli zarządzania,
 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw, combo
 1 x złacze ExpressCard 54mm,
 czytnik kart multimedialnych
 wbudowana kamera HD w obudowę ekranu komputera,
 mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy,
 Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11a/b/g/n, zintegrowany z płytą
główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express .
 port zasilania
 wbudowany moduł Bluetooth 4.0
 Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoką antybakteryjna,
odporną na zalanie cieczą, wbudowane podświetlenie z możliwością manualnej
regulacji, (układ US -QWERTY), min 86 klawisze,
 Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie
 Napęd optyczny DVD-RW, dołączone oprogramowania do nagrywania i
odtwarzania
Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik umożliwiający
przywrócenie systemu wraz z licencją, dopuszcza się oprogramowanie producenta
sprzętu umożliwiające wykonanie kopii zapasowej partycji.
Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu.
System operacyjny spełniający warunki:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet.
2. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bezpłatnie) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW
3. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim
4. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych
5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
7. Praca systemu w trybie graficznym
8. Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
9. Zamawiający wymaga, aby dla oferowanego systemu był dostępny
zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim
11. System operacyjny jest wyposażony w mechanizmy przystosowania stanowiska
dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących)
12. Warunki licencji systemu operacyjnego pozwalające na użyczanie komputerów
wraz z zainstalowanym oprogramowaniem osobom trzecim (beneficjentom
projektu) bez dodatkowych opłat.
13. Zainstalowany pakiet aplikacji biurowych, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,
tworzenie prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej.
Oprogramowanie antywirusowe spełniające poniższe wymagania:
-Wersja oprogramowania wspierająca oferowane w przedmiotowym przetargu
oprogramowanie systemowe
- Wersja programu dla systemu dostępna w języku polskim.
- Aktualizacje programu muszą odbywać się automatycznie.
str. 7
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer,
phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
- Możliwość pobierania aktualizacji przez 24 miesięcy od daty rejestracji
- Licencje dostarczone pozwolą na podpisanie umowy użyczenia bezpłatnie sprzętu wraz
z oprogramowaniem zawieranej pomiędzy Zamawiającym, a Uczestnikiem Projektu.
Urządzenie drukujące 8 szt.:
Nazwa parametru
Drukowanie
Szybkość drukowania w A4
Czas pierwszego wydruku
Rozdzielczość
Języki druku
Dupleks
Skanowanie
Rozdzielczość skanowania
Szybkość skanowania
Podawanie dokumentów
Formaty
Książka adresowa
Skanowanie do
Kopiowanie
Czas wykonania pierwszej kopii
Szybkość kopiowania
Rozdzielczość kopiowania
Zmniejszanie/powiększanie
Interfejs i oprogramowanie
Złącza
Kompatybilność z systemami
operacyjnymi
Dodatkowe oprogramowanie
Podawanie papieru
Pojemność papieru
Format papieru
Odbiornik papieru
Minimalny parametr wymagany
20 str./min w kolorze, 22 str./min w mono
Maksymalnie 18 sekund
1200 x 600 dpi
PCL5c, PCL6, PostScript 3
Mechaniczny lub automatyczny
1200 x 1200 dpi
20 str./min kolor, 30 str./min w czerni
Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy,
TIFF, PDF, XPS, JPEG,
Możliwość integracji z LDAP, min.100 adresów e-mail i 20 grup
adresowych
FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB
25 sekund
20 str./min kolor, 22 str./min w czerni
600 x 600 dpi
Zoom 25 - 400%
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Windows/Linux/Mac OS
Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania
wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające
następujące funkcje:
- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci
Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i
drukarki podłączone lokalnie (przez port USB)
Podajnik drukarki: 250 arkuszy
Podajnik skanera: 50 arkuszy
Podajnik:A4, A5, B5, A6, DL, C5, baner min. 130 cm długości
Dupleks: A4, B5, A5
150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
Pozostałe parametry techniczne:
Pamięć (RAM)
256 MB, możliwość rozbudowy do min. 768MB
Obciążenie miesięczne zalecane
przez producenta
Wymaganie dodatkowe:
30 000 stron
str. 8
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dodatkowe
Gwarancja
Zgodność ze standardem Energy Star 5.0
3 lata.
Modernizacja i odtworzenie w 26-28 miesiącu trwania projektu obejmujące 54 zestawy
komputerowe i 117 szt. komputerów przenośnych zawiera:
1. Zestaw komputerowy – 54 szt.:
- wydłużenie gwarancji producenta o kolejne 2 lata na zestaw komputerowy wraz z monitorem,
świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
- zakup licencji na Program Antywirusowy na kolejne trzy lata.
- doposażenie o dodatkową pamięć RAM 4GB.
- klawiatura
- myszka
2. Komputer przenośny – 117 szt.:
- wydłużenie gwarancji producenta o 2 lata, świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu- do
końca następnego dnia roboczego.
- zakup licencji na Program Antywirusowy na kolejne trzy lata.
- wymiana baterii w laptopie.
- doposażenie o dodatkową pamięć RAM 4GB
- myszka
Gwarancja
Na cały oferowany sprzęt 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, czas reakcji serwisu dwa dni robocze, wraz z rozszerzeniem gwarancji o kolejne 24 miesiące
dla komputerów stacjonarnych, przenośnych oraz monitorów. ( szczegółowe warunki gwarancji
zawarte pod opisami technicznymi poszczególnych urządzeń).
Ubezpieczenie
Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i
niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało
wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. W
szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:
• działania (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze),
• działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego,
• działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej
postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
• wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
• kradzieży z włamaniem, rabunku,
• celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
• wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie
gwarancji (rękojmi),
• zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu
zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
• bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak
indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
• akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową
ubezpieczenia.
str. 9
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w całości z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć. Zaoferowane rozwiązania nie mogą naruszać postanowień Prawa oraz warunków licencji
poszczególnych Producentów. W ofercie Wykonawca udowodni Zamawiającemu spełnienie
wymogów poszczególnych Producentów (np.: opisze sposób wybranego licencjonowania
oprogramowania (OEM, MOLP, inne).
Zakres tematyczny szkoleń i metodologia
1. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie wykładów lub ćwiczeń, jednak wykłady powinny
stanowić nie więcej niż 20% wszystkich dni szkoleniowych dla danej grupy szkoleniowej.
2. Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 222 osób (po 2 osoby z gospodarstwa domowego) w
zakresie: podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego, pakietu biurowego, korzystania z
Internetu
Zakres szkoleń dla grupy docelowej:
Podstawy obsługi komputera
- schemat podłączenia komputera i urządzeń peryferyjnych
- podstawowy schemat budowy komputera
System operacyjny
- skróty klawiszowe w środowisku
- uruchamianie oraz logowanie do komputera
- rozeznanie się w Menu Start oraz rozeznanie ikon na pulpicie
- funkcje ekranu (tło, ustawiania rozdzielczości itp.)
- usuwanie, wycinanie, wklejanie, kopiowanie , tworzenie folderów
- podstawowa obsługa panelu sterowania
- ustawianie godziny i daty
- instalowanie oraz zasady instalacji aplikacji w środowisku
- tworzenie nowych profilów użytkownika
Edytor tekstów
- formatowanie akapitów
- formatowanie tekstu: czcionek, strony
- wykorzystanie stylów oraz motywów 34
- wzbogacanie dokumentów poprzez umieszczanie obiektów graficznych
Arkusz kalkulacyjny
Podstawy programu
- wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek
- kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów
- wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)
- nazywanie komórek i zakresów
Klient pocztowy
- zakładanie oraz konfigurowanie kont pocztowych
- tworzenie folderów, podfolderów w skrzynkach nadawczych, odbiorczych
Internet
- tworzenie kont e-mail na darmowych portalach
- obsługa przeglądarek internetowych np. Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, funkcje
przeglądarek i ich możliwości
- instalacja wtyczek typu Flash, Video, Macromedia, Java oraz ich aktywacja
- obsługa programu antywirusowego. : aktywacja, bazy sygnatur wirusów, opcje firewalla,
skanowanie podstawowe i zaawansowane oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wykrycia
szkodliwego oprogramowania
Dodatkowe wymagania:
str. 10
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Szkolenia zostaną przeprowadzone w małych grupach – maksymalnie po 10 osób, każda grupa
szkolona będzie przez 3 dni.
Dla każdej grupy odbędą się trzy jednodniowe szkolenia. Szkolenie należy zrealizować według
jednodniowego planu nauczania obejmującego 8 godzin szkoleniowych (w tym dwie przerwy
kawowe, każda po 15 min oraz jedna przerwa lunchowa – 30 min). Zakres szkolenia ma zawierać dla
każdej grupy szkoleniowej zajęcia praktyczne i teoretyczne
Szkolenie powinno odbywać się w tygodniu (poniedziałek-piątek) w przedziale godzinowym od 8.0016.00.
Szkolenia muszą obejmować:
-zakres podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego, programy antywirusowego jeden dzień,
- edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej, tworzenia prezentacji drugi dzień,
- korzystania z internetu, omówienie przykładowych portali, podstawy korzystania z platformy e-puap
– trzeci dzień.
Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, oraz poczęstunek.
Zamawiający zapewni salę szkoleniową.
część 2: Dostawa internetu
Termin realizacji
Wykonanie przyłączenia do sieci w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy
Świadczenie usługi: od dnia podłączenia do 30.09.2015
Parametry techniczne:
Wykonawca zapewni Przyłączenie do sieci użytkowników końcowych 111 szt. i 3 jednostek
podległych gminie oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i
osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie z
najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.
Przedmiot zamówienia obejmuje: podłączenie, konfigurację oraz aktywację szerokopasmowego
Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z
oferowanej usługi dostępowej dla 111 gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych gminie.
Szczegóły:
 Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)
Brak limitów wysyłania i pobierania danych
 Dostępność usługi na poziomie 99%
 Parametry minimalne internetu:
Jednostki Samorządu:
Transfer do komputera (down) dla JST– 6Mb/s
Transfer od komputera (up) – 1 Mb/s
Klienci Indywidualni:
Transfer do komputera (down) dla Klientów indywidualnych– 2Mb/s
Transfer od komputera (up) – 512 Kb/s
Reakcja serwisu 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
 Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co
oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego odłączeniu musi być gotowy do pracy i
umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu
 Dodatkowe niezbędne urządzenia / zestawy do prawidłowego działania usługi dostarczy
Wykonawca
Gwarancja/ serwis:
1. Wykonawca odpowiada nieodpłatnie za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do
Internetu i rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 1 dzień
roboczy od chwili ich zgłoszenia.
2. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta
serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.
str. 11
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
3. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie z
dostępem do sieci Internet.
4. Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu
awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej
usunięcia.
5. Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 5 dni w tygodniu
(od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-17.00.
6. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do
konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń /
zestawów /oprogramowania będących przedmiotem umowy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez okres:
1) w zakresie:
- dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarek;
- przeprowadzenia szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych
projektu (gospodarstwa domowe)
- ubezpieczenia dostarczonego sprzętu komputerowego
– do 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2) w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego – 36 miesięcy od dnia jego odbioru.
3) w zakresie odtworzenia dostarczonego sprzętu komputerowego - III kwartał 2015 roku
4) w zakresie świadczenia usługi dostępu do internetu dla gospodarstw domowych i jednostek
podległych Zamawiającemu – od dnia przyłączenia do dnia 30.09.2015 r.;
przyłączenia do sieci internetowej Beneficjentów Ostatecznych projektu (gospodarstwa domowe) i
jednostek podległych Zamawiającemu - do 45 dni od dnia podpisania umowy ;
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
warunek będzie spełniony jeżeli:
z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek (załącznik nr 2 do SIWZ)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
warunek będzie spełniony jeżeli:
- z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek (załącznik nr 2 do SIWZ);
- z wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dla
części 1- należy przedstawić wykonanie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie sprzętu
komputerowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;
dla części 2 - należy przedstawić wykonanie co najmniej 1 usługę dostępu do Internetu służącą do
transmisji danych o przepustowości co najmniej 6 Mbps przez okres co najmniej 12 kolejnych
miesięcy; (załącznik nr 4 do SIWZ) będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
str. 12
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
3a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym ;
warunek będzie spełniony jeżeli:
- z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek (załącznik nr 2 do SIWZ); oraz dla części 2 – z oświadczenia że Wykonawca
posiada możliwości techniczne do uruchomienia i świadczenia usług dostępu do Internetu we
wskazanych lokalizacjach w załączniku nr 5 do SIWZ w terminie do 45 dni od podpisania umowy tj.
zapewni zasięg Internetu oraz podłączy beneficjentów końcowych - będzie wynikało że wykonawca
spełnia przedmiotowy warunek;
3b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
warunek będzie spełniony jeżeli:
- z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek (załącznik nr 2 do SIWZ);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
warunek będzie spełniony jeżeli
- z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało że wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Wykonawca winien wykazać się posiadaniem
wolnych środków lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
Dla części 1: 400 000,00 zł, Dla części 2: 100 000,00 zł,
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
Dla części 1: 200 000,00 zł; Dla części 2: 100 000,00 zł.
z przedłożonych dokumentów będzie wynikało że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodne z punktem VI SIWZ.
3. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadzie: spełnia, nie spełnia.
VI. WYMAGANE OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Uczestnik przetargu musi dostarczyć następujące informacje, oświadczenia lub dokumenty w swojej
ofercie:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1.1 lub 1.2 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - (załącznik nr 2 do SIWZ);
3) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej
(załącznik nr 3 do SIWZ).
4) Potwierdzenie wniesienia wadium (wadium Wykonawca wnosi niezależnie na poszczególne części,
w przypadku składania na obie wadium podlega zsumowaniu),
5) W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda
następujących dokumentów:
str. 13
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
5.1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
(dla części 1- należy przedstawić wykonanie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie sprzętu
komputerowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;
dla części 2 - należy przedstawić wykonanie co najmniej 1 usługę dostępu do Internetu służącą do
transmisji danych o przepustowości co najmniej 6 Mbps przez okres co najmniej 12 kolejnych
miesięcy; (załącznik nr 4 do SIWZ).
Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert; w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w wyżej, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej, budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
5.2) dla części 2 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami (załącznik nr 5 do SIWZ);
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wykazem lokalizacji przyłączy internetowych
załączonych do niniejszej SIWZ., oraz zobowiązany jest złożyć oświadczenie że posiada możliwości
techniczne do uruchomienia i świadczenia usług dostępu do Internetu we wskazanych lokalizacjach w
załączniku nr 5 w terminie do 45 dni od podpisania umowy tj. zapewni zasięg Internetu oraz podłączy
beneficjentów końcowych.
5.3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca winien wykazać się posiadaniem wolnych środków lub zdolnością kredytową w
wysokości nie mniejszej niż:
Dla części 1: 400 000,00 zł, Dla części 2: 100 000,00 zł,
W przypadku kiedy Wykonawca poda, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie
sześciocyfrowej (siedmiocyfrowej, itd.) wówczas Zamawiający traktuje, że pierwsza cyfra
przedmiotowej kwoty ma wartość „1”, a każda kolejna cyfra przedmiotowej kwoty ma wartość „0” i
ostatnie dwie cyfry przedmiotowej kwoty to wartości groszy).
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie lub poleganiu na zasobach innych
podmiotów w/w środki finansowe lub zdolność kredytowa podlega sumowaniu.
5.4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
str. 14
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
Dla części 1: 200 000,00 zł; Dla części 2: 100 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (także spółka cywilna lub
poleganiu na zasobach innych podmiotów) o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z
podmiotów/ wykonawców winien załączyć przedmiotowy dokument – kwota ubezpieczenia nie
podlega sumowaniu.
6) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach
określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ);
7.2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7.3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
7.4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
7.5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7.6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
str. 15
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
7.7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7) , pkt 8), pkt 11) niniejszej
SIWZ.
10) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
11) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. poz. 231/. Wykonawca składa dokumenty
potwierdzające że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 ustawy;
12) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności:
1) opisów produktów (opis parametrów technicznych), które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
(z przedłożonych opisów technicznych musi jednoznacznie wynikać spełnienie wymagań
Zamawiającego);
2) wyniki testów wydajności wymienionych w specyfikacji urządzeń;
str. 16
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
13) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (także spółka cywilna) – dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć umowę spółki cywilnej.
14) W przypadku, gdy oferenta reprezentuje upoważniony przedstawiciel, do oferty musi być
załączone upoważnienie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
oferenta.
15) Forma potwierdzeń
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
16) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)
wymagania dotyczące składanych dokumentów odnoszą się wówczas do wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
(W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty z pkt 7) , pkt
8), pkt 11) niniejszej SIWZ muszą być złożone przez każdego wykonawcę).
17) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed
zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej
Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: ofertę podpisują
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
faksem, e-mailem (z zastrzeżeniem, że forma pisemna jest zawsze dopuszczalna) w dniach
urzędowania Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy w godzinach 7.30 – 15.30 z wyjątkiem wtorku 8.00
– 16.00 na nr tel. 34 314 12 61; 34 314 12 19.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, e-mailem przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje że taka wiadomość
dotarła do Wykonawcy i Wykonawca zapoznał się z jej treścią. Brak zgłoszenia do Zamawiającego
str. 17
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
informacji o nieczytelności korespondencji [błąd transmisji] przez Wykonawcę traktowane jest, że
Wykonawca zapoznał się z treścią przedmiotowej korespondencji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów na nośnikach elektronicznych tj. np. na płycie
CD, DVD.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We
wniosku należy podać:
- nazwę i adres Wykonawcy,
- nr telefonu i faksu,
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania,
- znak postępowania;
5. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; Plac
Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; pok. nr 5; w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając
zapotrzebowanie na piśmie lub faksem.
6. Każdy oferent, który nabył specyfikacje winien się z nią dokładnie zapoznać, a w razie wątpliwości
dotyczących jej treści zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia.
7. Pytania powinny być sformułowane na piśmie, opatrzone nazwą i adresem oferenta i składane na
adres zamawiającego, bądź przesłane faksem. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
8. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi oraz prześle pytania i
odpowiedzi pozostałym oferentom bez ujawnienia autora pytań.
9. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a także umieści na stronie internetowej na której jest udostępniona
specyfikacja.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
1) Edyta Wrzosowska – kierownik PR, tel. 34 3141261, e-mail: [email protected]
2) Grzegorz Stępień – inspektor ds. Informacji i Informatyki, Tel 34 3141219,
e-mail: [email protected]
3) Violetta Solarczyk – kierownik RGK Tel 34 3141219, e-mail: [email protected]
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części 1 - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
- dla części 2 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust 6
Ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm..
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr 20827900000300006820030017.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 1 (Biuro
Podawcze) w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, a kserokopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
str. 18
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać dokumenty wyszczególnione SIWZ.
2. Informacje i oświadczenia powinny być udzielane na piśmie, a wymagane zaświadczenia i
dokumenty składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
3. Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis
lub nie czytelny podpis i pieczątkę imienną.
4. Oferty powinny być napisane czytelnie najlepiej maszynowo lub komputerowo i podpisane przez
osobę lub osoby upoważnione do podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu wraz z ich pieczęciami
imiennymi i pieczątką firmową. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5. Wszystkie strony ofert, gdzie dokonano poprawek lub uzupełnień muszą być parafowane przy tych
poprawkach lub uzupełnieniach przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
6. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane ręcznie bądź
maszynowo/komputerowo (można nie numerować stron nie zapisanych).
7. Oprawa oferty winna uniemożliwić jej dekompletację.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim pod rygorem wykluczenia z
postępowania przetargowego.
9. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
10. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
11. Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
13. Treść oraz układ graficzny załączonych do oferty formularzy/załączników powinny pozostać bez
zmian.
14. Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w
zastępstwie pieczątki imiennej czytelny podpis). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w
formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
15. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta
powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np.: przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
16. Ofertę stanowią wypełniony i podpisany druk Formularz ofertowy, który nie podlega zmianom tj.
str. 19
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
uzupełnieniom, modyfikacjom, itd. stanowiący załącznik nr 1.1 ; 1.2; do SIWZ oraz dokumenty
wymienione w pkt VI SIWZ.
17. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania
oferty zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 Pzp. oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie
Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty. Brak zastrzeżenia rozumiany będzie jako
przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone przez
Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
oznakowanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie ofert: Oferty należy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy;
Termin składania ofert do 17.02.2014 r. do godz. 900 pok. BIURO PODAWCZE
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.02.2014 r. o godzinie 910 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
Koziegłowy, Sala Konferencyjna.
Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez
rozpatrywania. Wynik przetargu zostanie zamieszczony na stronie internetowej
(www.kozieglowy.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dodatkowo
wszyscy wykonawcy o wyniku przetargu zostaną powiadomieni faksem lub e-mailem (dopuszczalna
jest również forma pisemna).
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny (zgodnie z ustawą z dn. 5
lipca 2001 r. o cenach) w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
2.Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Oferowana cena winna być podana w stosunku do całości zamówienia. Cena ofertowa winna być
podana cyfrowo i słownie w wyrażeniu netto i z doliczeniem obowiązującego podatku od towarów i
usług (VAT) wynikającego z odrębnych przepisów. W cenie oferty należy ująć koszty wszystkich
składników niezbędnych do wykonania dostawy i usługi. Zaproponowana cena jest ceną ostateczna i
nie podlega waloryzacji.
Wykonawca ponosi całkowite koszty o których mowa w niniejszej SIWZ.
3. Formularz ofertowy(zał. 1.1; 1.2) musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania umowy.
Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją
zamówienia. Ostateczna, sumaryczna cena obejmuje również wszystkie koszty uwzględniające
wszystkie opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy).
4. Podstawą sporządzenia formularza ofertowego jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wraz ze wszystkimi załącznikami.
5. Formularz ofertowy musi zawierać uzupełnione wszystkie pozycje.
6. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
7. Wszystkie ewentualne upusty lub rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć w cenach jednostkowych.
8. Wykonawca nie może zmieniać nakładów ilościowych w danych pozycjach formularzy.
9. Zmiany poszczególnych składników cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu
mogą nastąpić w okresie realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT (dotyczy wyłącznie kwoty brutto).
10. Wykonawca na żądanie zamawiającego w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po
zawarciu umowy ma obowiązek udostępnienia do wglądu kalkulacje stawek i cen, sporządzonych
str. 20
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
przez Wykonawcę na potrzeby opracowania formularza ofertowego oraz udzielenia wyjaśnień
dotyczących wyliczenia określonych cen jednostkowych.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny. Zasady korekty omyłek przyjmuje się zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
12. Cena ofertowa zostanie przez zamawiającego dostosowana zgodnie z powyższą procedurą korekty
błędów i będzie dla oferenta wiążąca.
13. Podanie błędnej stawki podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty jako
zawierającej błąd nie dający się poprawić.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty będą oceniane według poniższego kryterium:
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest: całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 100%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może
osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
C = minimalna cena brutto / cena brutto badanej oferty x 100 pkt. X 100 %
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie
pisemnej zgodnie ze wzorem umowy w terminie zgodnym z zapisami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Po zakończeniu przetargu wykonawca, który wygrał przetarg dopełni następujących formalności:
- skontaktuje się z Zamawiającym w terminie 1 dnia od daty powiadomienia go o wyborze oferty
celem uzgodnienia kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy.
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto
niezależnie na każdą część przedmiotu zamówienia.
- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy przedłoży umowę konsorcjum, która będzie
regulować wzajemna współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 §1 Kodeksu Cywilnego.
- zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. W przypadku jeżeli okaże się że Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
str. 21
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie –
przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form
określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5
% ceny ofertowej brutto niezależnie dla każdej części zamówienia.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne warunki umowy zawarte są we wzorach umów, które stanowią załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
2.1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
b) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;
c) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
d) zmiany danych teleadresowych;
2.3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy.
Wniosek o zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności
wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy Pzp.
Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych
w art. 179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.).
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z wykonawców może składać oferty na
poszczególne części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia
został podany w pkt III niniejszej SIWZ w rozbiciu na poszczególne części zamówienia.
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.).
XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
str. 22
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Żadne rozwiązania wariantowe nie będą
brane pod uwagę. Oferenci winni przedłożyć swoje oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji przetargowej.
XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
Strona internetowa Zamawiającego: www.kozieglowy.bip.net.pl;
e-mail: [email protected] ; [email protected]
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walutach obcych.
XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XXVI. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE
ZATRUDNIENIA OSÓB O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących
zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. /na druku Formularz
ofertowy/.
XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku gdyby według wykonawcy, oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości
numeracji stron oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.
str. 23
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
XXIX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór oferty
2. Wzory oświadczeń
3. Wzór umowy
ZATWIERDZAM:
Jacek Ślęczka
Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy, dnia 02.01.2014 r.
………………………………..
pieczęć i podpis Kierownika jednostki
str. 24
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 1.1
..................................................
miejscowość i data
Gmina i Miasto Koziegłowy
42-350 Koziegłowy;
Plac Moniuszki 14
FORMULARZ OFERTY (część nr 1 zamówienia)
Nazwa wykonawcy:
……………………………………………………….…………….….…..………….
Adres wykonawcy:
…………………………………………………………….…….………….………….…
Powiat: ……….………… Województwo: ..………..………….. REGON: ………………… Wszelką
korespondencję proszę kierować na adres:
.................................................................................................................
Nr telefonu: …………….…… Nr faksu: …….……………… e-mail: ……………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na
wykonanie zadania pn.: „Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym
oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych
wraz z modernizacją, serwisem, odtworzeniem komputerów w ramach realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta
Koziegłowy” dla części nr 1 – dostawa zestawów komputerowych oraz przeprowadzenie szkoleń.
Oferujemy wykonanie zadania w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za
łączną cenę:
 brutto:................................... zł słownie:
...................................................................................................... zł
w tym
lp.
produkt
ilość
1.
Zestawy
komputerowe
(komputer,
monitor, mysz,
klawiatura, listwa
zasilająca)
Komputery
przenośne –
Laptopy
Drukarki dla
jednostek
podległych
Zestaw
odtworzeniowy
dla zestawów
komputerowych
Zestaw
odtworzeniowy
dla laptopów
Serwisu i
modernizacji
sprzętu
komputerowego
54 szt.
2
3.
4.
5.
6.
nazwa oferowanego
sprzętu, urządzenia, ,usługi
(producent, typ, model)
cena
jednostkowa
netto
cena
jednostkowa
brutto
wartość
brutto
117
szt.
8 szt.
54 szt.
114
szt.
171
szt.
str. 25
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(konfiguracja
oprogramowania)
7.
Ubezpieczenie
komputerów
gospodarstwa
domowe
8.
Szkolenia
gospodarstwa
domowe
RAZEM
111
szt.
222
osoby
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego –
1) w zakresie:
- dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarek;
- przeprowadzenia szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych
projektu (gospodarstwa domowe)
- ubezpieczenia dostarczonego sprzętu komputerowego
– 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2) w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego – 36 miesięcy od dnia jego odbioru.
3) w zakresie odtworzenia dostarczonego sprzętu komputerowego - III kwartał 2015 roku
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
3. Wadium w kwocie 12 000,- zł zostało wniesione w dn. ……… w formie ………..………
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:
……………………………………………………………………………………….….
lub na adres:
……………………………………………………………………………………………
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia
umowy na przedmiotowych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto, tj. w
wysokości ................................ zł,
słownie: .............................................................................................................. złotych,
do dnia zawarcia umowy w formie ......................................,
Zwrotu gwarancji prosimy dokonać na konto: ………………………………………….….
lub na adres: ……………………………………………………………………………
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
8. W przypadku zatrudnienia do realizacji części prac przez podwykonawców, podwykonawcom
zamierzamy powierzyć:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
str. 26
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
9. Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
10. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do ofert dokumenty opisują stan
faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: .......................................................................................................
......................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
.............................................................
(podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
str. 27
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 1.2
..................................................
miejscowość i data
Gmina i Miasto Koziegłowy
42-350 Koziegłowy;
Plac Moniuszki 14
FORMULARZ OFERTY (część nr 2 zamówienia)
Nazwa wykonawcy:
……………………………………………………….…………….….…..………….
Adres wykonawcy:
…………………………………………………………….…….………….………….…
Powiat: ……….………… Województwo: ..………..………….. REGON: ………………… Wszelką
korespondencję proszę kierować na adres:
.................................................................................................................
Nr telefonu: …………….…… Nr faksu: …….……………… e-mail: ……………………
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na
wykonanie zadania pn.: „Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym
oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych
wraz z modernizacją, serwisem, odtworzeniem komputerów w ramach realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta
Koziegłowy” dla części nr 2 – dostawa internetu.
Oferujemy wykonanie zadania w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za
łączną cenę:
brutto:................................... zł słownie: ...........................................................................................
zł(suma wiersza 2 i 3)
w tym
lp.
1
produkt
ilość
Przyłączenie do
sieci gospodarstwa
domowe i jednostki
podległe
114 szt.
nazwa oferowanego sprzętu,
urządzenia, ,usługi
(producent, typ, model)
cena
jednostkowa
netto
cena
jednostkowa
brutto
2
RAZEM
lp.
produkt
ilość
Prognozowany
okres świadczenie
usługi
1
2
3
4
1
Abonament miesięczny dla
dostępu do Internetu
gospodarstwa domowe
Abonament miesięczny dla
dostępu do Internetu
jednostki podległe
111 szt.
19 miesięcy
3 szt.
19 miesięcy
2
wartość
brutto
cena
jednostkowa
netto/1m-c
5
3
cena
jednostkowa
brutto
6
wartość
brutto
3x4x6
7
RAZEM
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
str. 28
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego –w zakresie świadczenia
usługi dostępu do internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Zamawiającemu –
do 30.09.2015 r.;
- przyłączenia do sieci internetowej Beneficjentów Ostatecznych projektu (gospodarstwa
domowe) i jednostek podległych Zamawiającemu – do 45 dni od dnia zawarcia umowy;
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
3. Wadium w kwocie 7 000,- zł zostało wniesione w dn. ……… w formie ………..………
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:
……………………………………………………………………………………….….
lub na adres:
……………………………………………………………………………………………
13. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia
umowy na przedmiotowych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
14. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto, tj. w
wysokości ................................ zł,
słownie: .................................................................. złotych,
do dnia zawarcia umowy w formie ......................................,
Zwrotu gwarancji prosimy dokonać na konto: ………………………………………….….
lub na adres: ……………………………………………………………………………
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
6. W przypadku zatrudnienia do realizacji części prac przez podwykonawców, podwykonawcom
zamierzamy powierzyć:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………….
7. Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
8. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do ofert dokumenty opisują stan
faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: .......................................................................................................
......................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
.............................................................
(podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
str. 29
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 2
.............................................
(miejscowość, data)
.....................................................
(pieczęć firmowa)
OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
Adres wykonawcy:
......................................................................................................................................
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby
jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych wraz z modernizacją, serwisem,
odtworzeniem komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy”
1. Oświadczamy z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych że:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tj.:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Oświadczamy z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych że:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane informacje są zgodne z
prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne
z prawdą.
.................................., dnia ..............................
............................................
(podpisy osób uprawnionych)
str. 30
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 3
.............................................
(miejscowość, data)
.....................................................
(pieczęć firmowa)
INFORMACJA WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest :
„Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby
jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych wraz z modernizacją, serwisem,
odtworzeniem komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy”
informuję, że:
NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
…………………………………………….
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
UWAGA!
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, WRAZ Z
INFORMACJĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ LISTĘ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.
str. 31
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 4 dla części 1
...................................................
(miejscowość, data)
.....................................................
/nazwa i adres wykonawcy/
WYKAZ DOSTAW
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
części 1- należy przedstawić wykonanie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie sprzętu
komputerowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;
Wykaz głównych
dostaw
Wartość brutto
Przedmiot
(zakres rzeczowy)
Data i miejsce
realizacji dostaw
Podmiot na rzecz
którego dostawa została
wykonana
1.
W załączeniu …….* dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy dostawy te zostały
wykonane w sposób należyty lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; w przypadku zamówień na
dostawy – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w wyżej, zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa wyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa
odpowiednio powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
............................ , dn. ..................... .
...........................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo)
* ilość
str. 32
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 4 dla części 2
...................................................
(miejscowość, data)
.....................................................
/nazwa i adres wykonawcy/
WYKAZ USŁUG
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
dla części 2 - należy przedstawić wykonanie co najmniej 1 usługę dostępu do Internetu służącą do transmisji
danych o przepustowości co najmniej 6 Mbps przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy;
Wykaz głównych
usług
Wartość brutto
Przedmiot
(zakres
rzeczowy)
Data i miejsce
realizacji
usługi
Podmiot na rzecz
którego usługa
została wykonana
1.
W załączeniu …….* dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały
wykonane w sposób należyty lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; w przypadku zamówień na
usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w wyżej, zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa wyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa
odpowiednio powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
............................ , dn. ..................... .
...........................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo)
* ilość
str. 33
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 5 dla części 2
...................................................
(miejscowość, data)
.....................................................
/nazwa i adres wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET
dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy”
Oświadczamy, że posiadamy możliwości techniczne do uruchomienia i świadczenia usług dostępu do
Internetu tj. zapewnimy zasięg Internetu oraz podłączymy beneficjentów końcowych w terminie do 45
dni od podpisania umowy we wskazanych poniżej lokalizacjach:
l.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27a
28
29
miejscowość
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Cynków
Gliniana Góra
Gniazdów
Gniazdów
Gniazdów
Gniazdów
Gniazdów
Gniazdów
Gniazdów
Gniazdów
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
ulica
Św. Wawrzyńca
Graniczna
Łazy
Poręba
Św. Wawrzyńca
Graniczna
Woźnicka
Graniczna
Poręba
Graniczna
Łazy
Zapłocie
Zapłocie
Poręba
Jana Pawła II
Jesionowa
Szkolna
Centralna
Lipowa
Centralna
Woźnicka
Wesoła
Szkolna
Plebańska
Lipowa
Nowa
Kościuszki;
Targowa
Świętokrzyska
Woźnicka
str. 34
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58a
59
60
61
62
63
64
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłówki
Koziegłówki
Koziegłówki
Koziegłówki
Siedlec Duży
Markowice
Krusin
Krusin
Kuźnica Nowa
Lgota Górna
Lgota Górna
Lgota Górna
Lgota Górna /Koziegłówki
Lgota Nadwarcie
Lgota-Mokrzesz
Markowice
Miłość
Mysłów
Mzyki
Mzyki
Mzyki
Oczko
Osiek
Postęp
Rzeniszów
Rzeniszów
Rzeniszów
Siedlec Duży
Siedlec Duży
Stara Huta
Winowno
Winowno
Wojsławice
Miła
Woźnicka
Porajska
Kłodówka
Lipowa
Myszkowska
Warpie
3 Maja
Górska
Łąkowa
Długa
Słoneczna
Myszkowska
Żarecka
Jurajska
Jurajska / Lipowa
Nadrzeczna
Długa
Górska
Św. Walentego
Myszkowska
Szkolna
Leśna
Słoneczna
Miła
Myszkowska
Leśna
Ks. Zapałowskiego
Strażacka
Spółdzielcza
3 Maja
Jana Pawła II
Myszkowska
Opolska
Szkolna
3 Maja
lub inne lokalizacje ulic zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - wynikające z
sytuacji losowych indywidualnych uczestników projektu (zmiana uczestnika projektu).
............................ , dn. ..................... .
...........................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo)
str. 35
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Wzór umowy dla części 1
Umowa nr …………….
W dniu …......................... 2013 roku pomiędzy Gmina i Miasto Koziegłowy, z siedzibą: ul. Pl.
Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, NIP: 5771952310; REGON: 151398505, tel.: (034)3141219, fax:
(034)3141533, zwaną w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Jacek Ślęczka– Burmistrza Miasta i Gminy Koziegłowy,
a
..........................................................................................................................................
adres
.....................................................................................................................................................,
NIP
............................., zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
.............................................,
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego
Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej
Nr …………………. z dnia ………….2013 r.
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz.
907 z późn. zm.) o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym
oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych
wraz z modernizacją, serwisem, kosztami odtworzeniowymi komputerów, zorganizowanie i
przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego, edytora
tekstów, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej, tworzenia prezentacji, korzystania z
internetu, korzystania z platformy e-puap w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy”.
2. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy
i Miasta Koziegłowy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś
Priorytetowa 8 :Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Nr umowy
POIG.08.03.00-24-094/12-00 zawartej w dniu 5.04.2013 r. podpisany z Władzą Wdrażającą
Programy Europejskie.
3. Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować 171 zestawów komputerowych do Internetu u
odbiorców końcowych. 111 zestawów komputerów przenośnych (laptop, myszka) zostanie
zainstalowanych w gospodarstwach domowych wytypowanych do udziału w projekcie przez
Zamawiającego. Zamawiający odpowiadać będzie za właściwy dobór gospodarstw domowych. 60
zestawów (6 komputerów przenośnych, 54 komputery stacjonarne) zostanie zainstalowanych w
jednostkach podległych Gminie. Dostawa nastąpi zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ.
4. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wymaganego w SIWZ oprogramowania,
uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkoleń.
6. Dostarczony sprzęt Wykonawca na własny koszt ma ubezpieczyć.
7. Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz ze sprzętem licencji
dla wymaganego oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji oprogramowania i jego
legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych
danych oraz instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na oznaczenie CE i inne
dokumenty wymienione w SIWZ. Dokumenty mają być w języku polskim.
str. 36
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
8. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą
gwarancyjną w tym koszty transportu. Odbiór sprzętu do naprawy gwarancyjnej i zwrot sprzętu z
naprawy gwarancyjnej nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Za czas rozpoczęcia naprawy
gwarancyjnej rozumie się dzień, w którym Zamawiający pisemnie zawiadomił Wykonawcę o
awarii lub wadzie uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu.
9. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi maksymalnie 2 dni robocze od pisemnego
zgłoszenia awarii lub wadliwego działania sprzętu.
10. Szkolenia zostaną przeprowadzone w grupach –po ok. 20 osób, każda grupa szkolona będzie
przez 3 dni.
11. Szkolenie należy zrealizować według jednodniowego planu nauczania obejmującego 8 godzin
zegarowych (w tym dwie przerwy kawowe, każda po 15 min oraz jedna przerwa lunchowa – 30
min). Zakres szkolenia ma zawierać dla każdej grupy szkoleniowej zajęcia praktyczne i
teoretyczne
12. Szkolenie powinno odbywać się w tygodniu (poniedziałek-piątek) w przedziale godzinowym
od 8.00-16.00.
13. Przedmiot umowy obejmuje również organizację cateringu, zapewnienie Sali szkoleniowej,
materiałów dydaktycznych i sprzętu komputerowego.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, stanowiącej integralną część umowy.
§2
Zobowiązania stron
1. W wykonaniu obowiązków umownych Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia szkoleń dla 222 osób,
2) opracowania szczegółowego harmonogramu szkoleń w uzgodnieniu z Zamawiającym po
przeprowadzeniu przez Zamawiającego rekrutacji uczestników i dostarczenia go Zamawiającemu
nie później niż w dniu podpisania umowy.
3) opracowania i wydruku materiałów dydaktycznych takich jak: opracowania trenerskie
zawierające opis zagadnień ujętych w programie szkolenia po 1 egzemplarzu dla każdego
uczestnika szkolenia oraz wręczenia ich uczestnikom szkolenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.
4) wynajmu sali szkoleniowej, znajdującej się na terenie Gminy Koziegłowy i zapewnienia
warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia
5) zapewnienia sprzęt komputerowy w ilości umożliwiającej przeprowadzenia szkolenia w taki
sposób, aby przy jednym komputerze pracował jeden uczestnik szkolenia.
6) zapewnienia wykładowcy-trenera, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
7) przeprowadzenia testów sprawdzających wiedzę uczestników przed szkoleniem i po szkoleniu.
8) prowadzenia sprawozdawczości z wykonywanej usługi i przekazania pełnej dokumentacji szkoleń
tj. po 1 egzemplarzu materiałów szkoleniowych, kserokopii potwierdzonych za zgodność z
oryginałem dzienników zajęć, listy obecności, ankiet, testów wypełnionych przez uczestników
szkolenia po zakończeniu szkolenia, kratę ewidencji czasu pracy trenera, wymiar godzin i
tematy zajęć edukacyjnych, rejestr wydanych zaświadczeń i odbioru materiałów szkoleniowych..
9) Zapewnienie obsługi pozadydaktycznej (dwie przerwy kawowe: kawa, herbata, woda, ciastka oraz
lunch – danie obiadowe.
9) opracowanie harmonogramu szkoleń uwzględniającego dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż
8 godzin szkoleniowych (45 minutowych), rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie
8.00 i kończących się nie później niż o godzinie 16.00.
10) kontrolowania frekwencji w trakcie prowadzonych szkoleń i sporządzania list obecności na
wzorze dostarczonym przez Zamawiającego.
11) przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie skryptu w ilości odpowiadającej liczbie
uczestników szkolenia, a nadto jednego dodatkowego egz. opracowanych materiałów
str. 37
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
przeznaczonych dla Zamawiającego; dodatkowo Wykonawca przygotuje w/w materiały
szkoleniowe w wersji elektronicznej, które przekaże na płycie CD dla Zamawiającego.
12) właściwe oznakowanie miejsca szkolenia – zgodnie z wymogami promocji Projektu.
13) wystawienia uczestnikom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia
współfinansowanego ze środków …………………, który będzie zawierał między innymi
informację o ilości godzin i zrealizowanym zakresie tematycznym oraz oznaczenia dotyczące
współfinansowania Projektu. Każdy z takich certyfikatów/zaświadczeń oraz wszelkie ankiety,
materiały szkoleniowe oraz listy obecności Musą być oznakowane logo Unii Europejskiej.
14) umożliwienia Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli
prawidłowości realizacji usługi, w tym m.in. prowadzonej dokumentacji, trenerów i osób
szkolonych w dowolnym momencie realizacji usługi, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w
miejscu realizacji usługi.
15) przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu.
16) przygotowanie i przeprowadzenie przed i na zakończenie szkoleń ankiety ewaluacyjnej
określającej poziom zadowolenia uczestników z odbytego kursu, przydatność omawianych
zagadnień.
17) Zgłaszania Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem w terminie 1 dnia od zaistnienia
zdarzenia:
a) wszelkich nieobecności uczestników na szkoleniu
b) przypadków rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania
c) wszelkich innych zmian dotyczących szkoleń np.: nie rozpoczęcia szkolenia, przerw w szkoleniu.
18) przygotowania pisemnego raportu z realizacji usług szkoleniowych, nie później niż w terminie 14
dni po zakończeniu szkolenia, zawierającego podsumowanie całego szkolenia,
19) skonsultowanie z Zamawiającym wzoru zaświadczenia i przedstawienia go Zamawiającemu do
akceptacji nie później niż na 3 dni przed ich wydaniem uczestnikom szkolenia.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny , kadrowy i finansowy do
wypełnienia postanowień umowy
§3
Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:.
1) w zakresie:
- dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarek;
- przeprowadzenia szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych
projektu (gospodarstwa domowe)
- ubezpieczenia dostarczonego sprzętu komputerowego
– do 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2) w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego – 36 miesięcy od dnia jego odbioru.
3) w zakresie odtworzenia dostarczonego sprzętu komputerowego - III kwartał 2015 roku
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w kwocie …………………………. zł brutto, (słownie:………………….
………………………… złotych brutto), w tym podatek …. % VAT w kwocie ………………
2. W przypadku zmniejszenia ilości dostaw, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych
robót.
§5
Warunki płatności
str. 38
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
1. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie protokołu odbioru i faktury końcowej
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty ich
doręczenia do siedziby Zamawiającego.
2. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
§6
Warunki gwarancji
1. Zestaw Komputerowy - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z
możliwością rozszerzenia do 5 lat. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
2. Monitor –3 lata na miejscu u klienta z możliwością rozszerzenia do 5 lat.
3. Komputer przenośny - 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji
serwisu - do końca następnego dnia roboczego z możliwością rozszerzenia do 5 lat.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
4. Urządzenie drukujące 8 szt.: - 3 lata, naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia
lub sprzęt zastępczy.
5. Na cały oferowany sprzęt 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, czas reakcji serwisu dwa dni robocze, wraz z rozszerzeniem gwarancji o kolejne 24 miesiące
dla komputerów stacjonarnych, przenośnych oraz monitorów. ( szczegółowe warunki gwarancji
zawarte pod opisami technicznymi poszczególnych urządzeń).
§7
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
-za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
-za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto na przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
-za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego powyższe kary na zasadach
ogólnych.
§9
Zmiana postanowień umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
str. 39
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
3. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga
uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za
usprawiedliwiające zmianę umowy. Okolicznościami uzasadniającymi zmianę umowy mogą być w
szczególności: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
b) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;
c) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
d) zmiany danych teleadresowych;
4. Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę umowy.
§10
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów
szkoleniowych opracowanych w ramach niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji,
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm). W szczególności zamawiający uzyskuje prawo do
nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, udostępniania innym osobom,
wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz
publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw
zależnych, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.
U. z 2013 roku , poz. 907 ze zmianami).
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę mniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:
1. SIWZ.
2. Oferta wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
str. 40
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Wzór umowy dla części 2
Umowa nr …………….
W dniu …......................... 2013 roku pomiędzy Gmina i Miasto Koziegłowy, z siedzibą: ul. Pl.
Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, NIP: 5771952310; REGON: 151398505, tel.: (034)3141219,
fax: (034)3141533, zwaną w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Jacek Ślęczka– Burmistrza Miasta i Gminy Koziegłowy,
a
..........................................................................................................................................
adres
..................................................................................................................................................,
NIP
............................., zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
.............................................,
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego
ogłoszonego Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej Nr …………………. z dnia ………….2013 r.
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz.
907 z późn. zm.) o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające
na uruchomieniu (przyłączenie do sieci Internet) i świadczeniu usługi dostępu do Internetu
szerokopasmowego przez okres do 30.09.2015 r. dla Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstw
domowych) zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jednostek podległych
wskazanych przez Zamawiającego tj. Beneficjentów Ostatecznych wskazanych w załączniku do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi
warunkami:
Wykonawca zapewni Przyłączenie do sieci użytkowników końcowych 111 szt. i 3 jednostek
podległych gminie oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i
osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie
z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.
Przedmiot zamówienia obejmuje: podłączenie, konfigurację oraz aktywację szerokopasmowego
Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie
z oferowanej usługi dostępowej dla 111 gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych gminie.
Szczegóły:
- Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)
- Brak limitów wysyłania i pobierania danych
- Dostępność usługi na poziomie 99%
- Parametry minimalne internetu:
Jednostki Samorządu:
- Transfer do komputera (down) dla JST– 6Mb/s
- Transfer od komputera (up) – 1 Mb/s
- Klienci Indywidualni:
- Transfer do komputera (down) dla Klientów indywidualnych– 2Mb/s
- Transfer od komputera (up) – 512 Kb/s
- Reakcja serwisu 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.
- Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że
po odłączeniu zasilania i ponownym jego odłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić
realizację usługi korzystania z Internetu
- Dodatkowe niezbędne urządzenia / zestawy do prawidłowego działania usługi dostarczy
Wykonawca
Gwarancja/ serwis:
str. 41
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- Wykonawca odpowiada nieodpłatnie za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do Internetu i
rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od chwili ich
zgłoszenia.
- Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub
jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.
- Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie z dostępem do
sieci Internet.
- Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu awarii
oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia.
- Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 5 dni w tygodniu (od
poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-17.00.
- W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji,
utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń / zestawów /oprogramowania
będących przedmiotem umowy.
§2
Termin wykonania
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez okres:
- Przyłączenia do sieci internetowej Beneficjentów Ostatecznych projektu (gospodarstwa domowe) i
jednostek podległych Zamawiającemu - w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy ;
- W zakresie świadczenia usługi dostępu do internetu dla gospodarstw domowych i jednostek
podległych Zamawiającemu – od dnia przyłączenia do dnia 30.09.2015 r.;
2. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z
należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru działalności, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia i postanowieniami umowy.
3.
Wykonawca dostarczy na swój koszt wszelkie urządzenia potrzebne do świadczenia
Beneficjentom Ostatecznym dostępu do Internetu.
§3
1.
Wykonawca oświadcza, ze jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
2.
Do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, Wykonawca
odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu
zamówienia.
3.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania
Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności, że
świadczona usługa odpowiadać będzie wszystkim cechom i normom wymienionym w opisie
przedmiotu zamówienia.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu
wykonanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.
5.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, co do
wykonania przedmiotu Umowy.
§4
1.
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone na podstawie protokołu odbioru,
przeprowadzonego w zakresie dostarczenia usługi dostępu do Internetu, w miejscowości
zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych/siedzibach jednostek podległych, przedmiotów umowy
nastąpi, który polegać będzie na sprawdzeniu:
1)
Zgodności wykonania przedmiotu umowy z siwz i ofertą stanowiącymi załączniki do umowy
2)
Sprawności technicznej i funkcjonalnej usługi
2.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad/braków w wykonaniu przedmiotu umowy, w
szczególności skutkujących niemożliwością podłączenia do Internetu. Zamawiający wyznaczy
termin do ich usunięcia. W takim przypadku, za datę odbioru uważa się datę odbioru bez zastrzeżeń
przedmiotu umowy, po usunięciu wad/braków.
str. 42
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
§5
1.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz wybraną
ofertą Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy jest wynagrodzenie zgodne ze złożoną
ofertą. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty: …………..PLN
(słownie:……………..).
w tym:
a)
cena za 1 miesiąc abonamentu dla gospodarstwa domowego wynosi………….PLN brutto
(słownie………….).
b)
cena za 1 miesiąc abonamentu dla jednostki podległej gminie wynosi………….PLN brutto
(słownie………….).
c)
cena za podłączenie gospodarstw domowych i jednostek podległych wynosi ………….PLN
brutto (słownie………….).
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.
Zapłata za usługę stałego dostępu do Internetu będzie realizowana w miesięcznych ratach, na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę do 5-go dnia miesiąca za miesiąc bieżący.
4.
Do pierwszej faktury wykonawca doliczy wynagrodzenie z tytułu podłączenia komputerów do
Internetu po podpisaniu bezusterkowego protokołu w tym zakresie.
5.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, a Jego NIP
to………………………….
6. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy określone w fakturze.
§6
Gwarancja/serwis
1.
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego świadczenia
usługi dostępu do sieci Internetu objęte będą bezpłatną gwarancją przez okres do 30.09.2015 r.,
licząc od daty bezusterkowego odbioru.
2.
W ramach gwarancji wykonawca odpowiada za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do
Internetu i rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili
ich zgłoszenia.
3.
Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta
serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.
4.
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko z dostępem do sieci
Internet.
5.
Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu
awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia.
6.
Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie prze 5 dni w tygodniu (od
poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-20.00.
7.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie, Zamawiający
ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami takiej naprawy obciążyć
Wykonawcę.
8.
W okresie objętym gwarancją, w przypadku trzech nieskutecznych napraw Wykonawca
zapewnia wymianę dostarczonego urządzenia na wolne od wad.
9.
Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem sprzętu oraz ewentualną wymianą sprzętu
ponosi Wykonawca.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma
prawo do reklamacji usługi i żądania od Wykonawcy jej ponownego wykonania w ciągu 24 godzin
od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do generowania raportów zawierających listę zgłoszonych
awarii i wykonanych napraw nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy oraz do przekazywania ich
Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej.
str. 43
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
12. Wykonawca raz na kwartał przekaże Zamawiającemu raport dotyczący szybkości przesyłu
danych i przerw w dostępie do sieci.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
-za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
-za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto na przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
-za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego powyższe kary na zasadach
ogólnych.
§8
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części (zakres)
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać
będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.
2. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego
podwykonawców.
§9
1.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w
tym także nie upoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub
w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, w
szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje takie
nie są powszechnie znane bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów,
orzeczeń sądowych lud decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie fakt zawarcia oraz
warunki umowy.
2.
Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym niż opisane
powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony
chyba, że są to informacje publiczne dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia
postanowień Umowy.
3.
Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać
będzie bezterminowo.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.
§11
Zmiana postanowień umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
str. 44
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy
Koziegłowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o zmianę umowy wymaga
uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane we wniosku uzna za
usprawiedliwiające zmianę umowy. Okolicznościami uzasadniającymi zmianę umowy mogą być w
szczególności: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;
b) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;
c) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
d) zmiany danych teleadresowych;
4. Wykonawca nie ma roszczenia o zmianę umowy.
§ 12
1.
W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego o ile ustawa prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
2.
Wszelkie spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą
polubownie rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę zamawiającego.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
roku , poz. 907 ze zmianami).
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę mniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:
SIWZ.
Oferta wykonawcy.
Zamawiający:
Wykonawca:
str. 45
Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka