FORMULARZ OFERTOWY ZAKUPU POJAZDU W DRODZE

Transkrypt

FORMULARZ OFERTOWY ZAKUPU POJAZDU W DRODZE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAKUPU POJAZDU W DRODZE PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO
a) Dane Oferenta::
Imię i nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziby oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………....
Składam ofertę na zakup Samochodu Specjalnego Pożarniczego STAR 244 o zabudowie JELCZ 005M
numer rejestracyjny NDZ H785 r. produkcji 1980;
Oferuję zakupić w/w samochód za cenę brutto:
…………………………………………………… PLN
3.Warunki płatności:
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że:
a) zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu oraz regulaminem przetargu i akceptuję postanowienia
regulaminu.
b) w przypadku wyboru mojej oferty wadium należy zaliczyć na poczet płatności za zakupiony samochód, a w
przypadku wyboru innej oferty, wadium należy zwrócić na konto nr
………………………………………………………………………………………………………………….
c) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy sprzedaży.
…………………….
(Miejscowość i data)
……………………………………………..
(podpis Oferenta)

Podobne dokumenty