Dr Irena TRZCIENIECKA

Transkrypt

Dr Irena TRZCIENIECKA
Dr Irena TRZCIENIECKA - SCHNEIDER
Urodziła się w Krakowie, na Półwsiu Zwierzynieckim. Po ukończeniu szkoły
podstawowej nr 19 oraz I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego rozpoczęła studia na
Uniwersytecie
Jagiellońskim
na
kierunku:
matematyka
ze
specjalnością
metod
numerycznych. W 1976 r. uzyskała tytuł magistra matematyki i rozpoczęła, również na
Uniwersytecie Jagiellońskim, studia filozoficzne, które ukończyła w 1980 r. Pracowała w
Instytucie Nauk Społecznych AGH, Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii UJ, a w latach 1980
– 2008 w Instytucie Nauk Społecznych oraz Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. W 1988 r. obroniła w Uniwersytecie Pedagogicznym pracę
doktorską n.t. „Błędy logiczne w procesie definiowania, wnioskowania i formułowania pytań
popełniane przez studentów pierwszych lat studiów – typy, przyczyny, konsekwencje” pod
kierunkiem prof. dr hab. Stefana Turnaua. Od 2008 r. pracuje jako adiunkt w Uniwersytecie
Rolniczym, najpierw w Zakładzie Filozofii Przyrody i Historii Kultury Regionalnej, a po jego
przekształceniu, w Katedrze Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt i
Łowiectwa. Współpracuje nadal z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, a także z krakowską Akademią Sztuk Pięknych oraz Wyższą
Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera.
Zainteresowania naukowe, to przede wszystkim logiczne podstawy komunikowania
oraz dydaktyka logiki i filozofii, ale interesuje się również filozofią języka, nauki i przyrody,
a także psychologią i socjologią komunikacji oraz etyką. Jest autorką około osiemdziesięciu
prac w języku polskim i angielskim, w tym książki „Logika Henryka Struvego. U progu
nowego paradygmatu” oraz współredaktorką czterech książek zbiorowych: „Komunikaty i
argumenty” i „Informacja. Perswazja. Logika” z E. Żarnecką-Biały oraz „Pragmatyka
anomalii logicznych” i „Argumentacja i racjonalna zmiana przekonań” z W. Suchoniem i D.
Kowalskim. Recenzuje też materiały dla PWN, Dydaktyki Matematyki oraz Zeszytów
Prasoznawczych. Brała udział (wygłaszając referaty) w kilkudziesięciu konferencjach, w tym
w corocznej konferencji „Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki”
organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Opolski, również cyklicznych
konferencjach „Etyka w życiu publicznym” organizowanej w UPJPII, Ogólnopolskim Forum
Etycznym, Konferencji Historii Logiki, a także w XIth International Congress of Logic,
Methodology and Philosophy of Science w 1999 r. oraz w VIII Ogólnopolskim Zjeździe
Filozoficznym w 2008 r.
Dr Trzcieniecka-Schneider jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii
Nauki, Rady Naukowej serii wydawniczej Dialogikon, a także Komisji do Oceny
Podręczników Polskiej Akademii Umiejętności. Od wielu lat bierze udział w pracach
„Seminarium Profesor Ewy Żarneckiej-Biały” prowadzonego przez prof. Wojciecha Suchonia
w Instytucie Filozofii UJ.
Prywatnie interesuje się jeździectwem i psami myśliwskimi, muzyką, grafiką i
literaturą, także kryminalną i fantasy. Oprócz jeździectwa uprawiała narciarstwo, szermierkę
(floret) i karate. Kibicuje Cracovii.

Podobne dokumenty