warunki zgłaszania, uczestnictwa i zakupu voucherów „wings for life

Komentarze

Transkrypt

warunki zgłaszania, uczestnictwa i zakupu voucherów „wings for life
WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I
ZAKUPU VOUCHERÓW
„WINGS FOR LIFE WORLD RUN
POLAND-POZNAŃ”
Wybrana lokalizacja („Lokalizacja”) Wings for Life World Run Poland- Poznań („Impreza” lub”
„Bieg”) jest obsługiwana i objęta organizacją przez Aorta Event Sp. z o.o („Organizator”) z siedzibą
pod adresem ul. Nowolipki 17/86, 00-151 Warszawa, na zlecenie i we współpracy z Red Bull Sp. z
o.o. ze wsparciem ze strony Grupy Red Bull i partnerów Organizatora, agencji i usługodawców.
Impreza podlega Warunkom Uczestnictwa, Regulaminowi oraz wszystkim obowiązującym przepisom
i regulacjom międzynarodowym, federalnym, stanowym, lokalnym i regionalnym. W razie
jakiejkolwiek rozbieżności między Warunkami Uczestnictwa a Regulaminem, moc obowiązującą
mają niniejsze Warunki Uczestnictwa.
W razie ogólnych pytań dotyczących niniejszych Warunków Uczestnictwa i/lub Wings for Life World
Run, proszę wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem
www.wingsforlifeworldrun.com/contact.
Rejestrując się w wybranym Wings for Life World Run i/lub dokonując zakupu odpowiedniego
vouchera (patrz niżej, konkretnie ust. 3.9), Uczestnik wyraża zgodę na podleganie Warunkom
Uczestnictwa i oświadcza, że on sam i/lub uczestnik spełnia wszystkie poniższe wymogi dotyczące
prawa do udziału w Imprezie.
1.
PRAWO DO UDZIAŁU W IMPREZIE
1.1
Aby uczestniczyć w wybranym Wings for Life World Run i mieć prawo do nagrody,
Uczestnik („Uczestnik“) oświadcza i zapewnia, że spełnia następujące kryteria
kwalifikujące i przed przystąpieniem do Biegu zrealizuje następujące kroki:
1.2
W celu zakwalifikowania i zarejestrowania jako Uczestnik głównego biegu Imprezy,
Uczestnik potwierdza, że w momencie udziału w Biegu (8 maja 2016 r.) będzie miał
skończone 18 lat lub ma ukończone 16 lat i uzsyskał zgodę rodziców (opiekunów
prawnych) na udział w Biegu poprzez formularz Oświadczenie Opiekuna (dalej jako:
”Oświadczenie Opiekuna”).
1.3
Powyższe ograniczenia wiekowe dotyczą także uczestników na dozwolonych wózkach
inwalidzkich.
1.4
Red Bull nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem
uczestniczyć w Imprezie z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów.
1.5
Uczestnik Oświadcza, że nie znajduje się w sytuacji, która uniemożliwiałaby mu
bezpieczny udział w Imprezie lub stwarzałaby faktyczne ryzyko dla innych. Potwierdza
też, że jego udział w Imprezie nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.
Przed wzięciem udziału w Imprezie zaleca się wizytę u lekarza.
1.6
Aby mieć prawo do udziału w Imprezie, należy wypełnić w całości i dokładnie formularz
„Oświadczenia Uczestnika“, podpisać go, a następnie przekazać Obsłudze Biegu w
Lokalnym Punkcie Rejestracyjnym przez rozpoczęciem Biegu. Szczegółowe informacje
zostaną przekazane Uczestnikowm drogą elektroniczną lub/i opublikowane na stronie
intenetowej Imprezy.
1.7
Możliwa jest tylko jedna rejestracja dla danej osoby.
1.8
Szczegóły dotyczące odbioru numerów startowych na Bieg i wymagania dotyczące tego
odbioru zostaną przekazane Uczestnikom drogą elektroniczną i/lub opublikowane na
stronie internetowej Imprezy. Zabronione jest przekazywanie innym osobom
numerów startowych, w celu umożliwienia im udziału w Imprezie.
1.9
Uczestnik – a w przypadku wyrażenia zgody przez Opiekuna Prawnego, Opiekn Prawnyma obowiązek przeczytać i wyrazić zgodę na Regulamin, który oprócz różnych innych
informacji i wymagań zawiera wyjaśnienie, jakie dodatkowe pomoce i narzędzia są
zabronione podczas biegu i którą kategorię należy wybrać, jeżeli jest to wymagane i
możliwe. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub niniejszych Warunków Uczestnictwa
mogą (według wyłącznego uznania Organizatora) prowadzić do dyskwalifikacji i
wykluczenia z Imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot jakichkolwiek kosztów
związanych z Wpisowym i innymi wydatkami.
1.10
Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według
własnego uznania informacji podanych Organizatorowi przez Uczestnika, a w
szczególności do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletność, tożsamość
i/lub inne dane. Zgłoszenia zawierające nieistniejący adres e-mail lub nieprawidłowe
dane dotyczące wieku lub miejsca zamieszkania Uczestnika będą uznawane za
nieważne.
1.11
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ogólnej liczby Uczestników w każdej
z lokalnych Imprez. W razie osiągnięcia takiego limitu, dalsi Uczestnicy nie będą
przyjmowani w danej Lokalizacji Imprezy i zostaną w należyty sposób poinformowani o
tym fakcie na witrynie www.wingsforlifeworldrun.com.
1.12
Organizator zastrzega też sobie prawo do określenia minimalnej i maksymalnej liczby
Uczestników, co zostanie ogłoszone w odpowiednim czasie na stronie internetowej
www.wingsforlifeworldrun.com. Jeżeli na tydzień przed końcem Okresu Rejestracji
określonego w ust. 2.1 nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników,
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lokalnej Imprezy lub anulowania
określonych kategorii biegów i opublikowania informacji o anulowaniu na witrynie
www.wingsforlifeworldrun.com. W takiej sytuacji przyznany zostanie zwrot Wpisowego
zapłaconego za anulowane biegi.
1.13
Wings for Life World Run zostanie przeprowadzony według wyłącznego uznania
Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca wszystkich spraw związanych z Wings for
Life World Run jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji.
2.
OKRES REJESTRACJI I HARMONOGRAM WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2016
2.1
Zgłoszenia do Wings for Life World Run w Polsce rozpoczynają się 1 października 2015r.
i kończą się 4 maja 2016r. o godz. 13.00 czasu lokalnego. Dla niektórych lokalizacji
okres nadsyłania zgłoszeń może rozpocząć się wcześniej lub później, co zostanie
ogłoszone na stronie internetowej www.wingsforlifeworldrun.com. Zgłoszenia
otrzymane przez Organizatora poza Okresem Rejestracji nie będą rozpatrywane i nie
będą uprawniać do niczego zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa.
2.2
Organizator może wyeksponować imię Uczestnika z numerem startowym, tylko jeśli
rejestracja nastąpi do 13 marca 2016 r. godz. 13:00 czasu lokalnego. Niemniej jednak
Uczestnikowi w żadnym momencie nie przysługuje prawo do umieszczenia imienia przy
numerze startowym.
2.3
Międzynarodowy start Wings for Life World Run nastąpi 8 maja 2016 r. o godz. 11.00
czasu UTC. Start Biegu w Polsce nastąpi 8 maja 2016 r. o godz. 13.00 czasu lokalnego.
Organizator ma prawo do zmiany czasu startu. Aktualne informacje odnośnie
dokładnych godzin startu pojawią się na stronie www.wingsforlifeworldrun.com.
3.
ZGŁOSZENIA DO WINGS FOR LIFE WORLD RUN I UDZIAŁ W BIEGU
3.1
Aby zgłosić się do Wings for Life World Run, należy wykonać następujące czynności:
•
•
•
•
•
•
•
•
Przejdź na stronę www.wingsforlifeworldrun.com/registration i kliknij
„Zarejestruj/Zaloguj” i wybierz swoją Lokalizację biegu (np. Polska – Poznań). Dla
niektórych lokalizacji dostępny jest plan biegu w formie graficznej. Niemniej
jednak szczegóły dotyczące trasy mogą ulec zmianie bez uprzedzenia Uczestnika,
zgodnie z uznaniem Organizatora (patrz ust. 9.8 i 9.9 poniżej).
Od tego momentu w procesie rejestracji niektóre kroki opisane niżej mogą nie
dotyczyć wszystkich kategorii biegów. Należy postępować zgodnie z odnośnymi
wskazówkami publikowanymi na stronie internetowej.
Następnie wybierz, jakiego rodzaju zawodnikiem jesteś: Biegacz lub Uczestnik na
wózku inwalidzkim.
Wypełnij formularz rejestracyjny, podając nam swoje dane osobowe, abyśmy
mogli kontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących Wings for Life World Run.
Wymagane dane osobowe to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość
oraz dane kontaktowe (ulica, numer domu, kraj, kod pocztowy, miasto, adres email, telefon) oraz poziom doświadczenia / umiejętności w zakresie biegania.
Możesz też wskazać przynależność do klubu / firmy.
Jeżeli z powodu niepełnosprawności starasz się o dodatkowe pomoce, usługi lub
modyfikacje zasad, praktyki i/lub procedury Biegu, złóż wniosek poprzez
formularz kontaktowy i podaj konkretne uzasadnienie, wyjaśniając, o co się
ubiegasz i dlaczego.
Następnie trzeba wypełnić formularz płatności, aby w wiążący sposób przelać
Wpisowe plus wszystkie obowiązujące podatki i opłaty (więcej informacji na temat
metod i procesu płatności znajduje się w ust. 4).
Można też kliknąć odpowiednie pole wyboru na stronie rejestracji (o ile jest
dostępne) i zamówić subskrypcję newslettera Wings for Life World Run, aby
otrzymywać aktualne wiadomości i ogólne informacje na temat Imprezy i całego
projektu.
Możesz także (opcjonalnie) stworzyć swoje własne konto Wings for Life World Run
aby mieć łatwy dostęp do informacji o sobie jako o uczestniku biegu i zarządzać
nimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj:
http://www.wingsforlifeworldrun.com/account-info.
Następnie wyświetlona zostanie strona podsumowania pozwalająca sprawdzić
podane dane. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj“ zgłoszenie stanie się wiążące
(po zaksięgowaniu opłaty startowej).
Po zakończeniu powyższego procesu Uczestnik otrzyma e-maila potwierdzajacego
rejestrację oraz zarejestrowanych danych. Obowiązki Organizatora względem
uczestnika nastąpią dopiero po otrzymaniu finalnego potwierdzenia uczestnictwa
(dokonanie opłaty wpisowego) – szczegóły w punkcie 4.5 tego dokumentu. E-mail
potwierdzający rejestrację będzie zawierał hiperłącze do bezpośredniego dostępu i do
pobrania Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu i, w określonych przypadkach,
również Oświadczenia Uczestnika w celu podpisania przez Uczestnika i przekazania
Organizatorowi (w takich przypadkach, szczegóły dotyczące Oświadczenia Ucztestnika
zostaną przekazane w odbrębnym e-mailu i zamieszcone na stronie internetowej
Imprezy).
Należy zauważyć, że Uczestnik nie będzie miał bezpośredniego dostępu do danych
rejestracyjnych ani możliwości ich edytowania po zakończeniu rejestracji.
3.2
Na listach startowych i listach wyników na witrynie www.wingsforlifeworldrun.com oraz
w innych mediach podawane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko,
narodowość, grupa wiekowa, przynależność do klubu/firmy (o ile została podana).
Informacje na temat czasu i miejsca publikacji list startowych i wyników Imprezy
zostaną podane na witrynie www.wingsforlifeworldrun.com.
3.3
Aby mieć prawo do udziału w Imprezie, należy wykonać następujące czynności: (i)
dokonać zgłoszenia, (ii) odebrać e-mail z potwierdzeniem wpłaty Wpisowego wraz z
obowiązującymi podatkami i opłatami, (iii) zaznaczyć odpowiednie pola wyboru podczas
rejestracji, potwierdzając swoje prawo do udziału w Biegu zgodnie z ust. 1 niniejszych
Warunków Uczestnictwa i Regulaminem (iv) wypełnić zgłoszenie w Punkcie
Rejestracyjnym w Lokalizacji Imprezy.
3.4
Szczegółowe zasady i wymogi dotyczące samej Imprezy oraz zgłoszenia na miejscu w
danej Lokalizacji Imprezy znajdują się w aktualnym Regulaminie oraz w aktualizacjach
zamieszczanych na stronie www.wingsforlifeworldrun.com.
3.5
Dane kontaktowe podane podczas rejestracji będą wykorzystywane do powiadamiania
Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących wybranego przez nich Biegu. Należy
zadbać o to, by te dane były przez cały czas aktualne.
3.6
Prawo do udziału w Imprezie przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone.
Numerów startowych nie można przekazywać.
3.7
Jeżeli Uczestnik nie stawi się na czas w punkcie rejestracyjnym w danej Lokalizacji
wybranego Biegu zgodnie z instrukcjami podanymi w Regulaminie i ich aktualizacjami
przekazywanymi przez Organizatora e-mailem lub publikowanymi na stronie
www.wingsforlifeworldrun.com, utraci prawo do udziału w biegu i nie będzie mieć
prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy. Nie będą w tej sytuacji uwzględniane żadne
wyjątki.
3.8
Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z udziału w Imprezie. Należy zauważyć, że
jeżeli Uczestnik zdecyduje się wycofać z udziału w Imprezie, nie ma możliwości
uzyskania zwrotu poniesionych kosztów ani przekazania swojego miejsca w Imprezie
innej osobie.
3.9
W niektórych przypadkach Organizator oferuje na stronie internetowej vouchery na
rejestrację w Wings for Life World Run („Vouchery Wings for Life World Run”). Odnośnie
Voucherów Wings for Life World Run obowiązują następujące postanowienia: Zakupu
Voucherów Wings for Life World Run można dokonać wyłącznie przy uzyciu karty
kredytowej na stronie www.wingsforlifeworldrun.com odpowiedniej dla danej
Lokalizacji. Każdy Voucher Wings for Life World Run zawiera kod vouchera. Każdy
Uczestnik może jednokrotnie wykorzystać kod vouchera zamiast uiszczenia opłaty
startowej gwarantującej uczestnictwo w odpowiednim biegu Wings for Life World Run
(patrz ust. 4.1). Każdy kupujący może przekazać swój kod vouchera Wings for Life
World Run osobie trzeciej, umożliwiając jej rejestrację do udziału w odpowiednim
Wings for Life World Run. Każdy Voucher Wings for Life World Run jest ważny tylko na
konkretny bieg Wings for Life World Run i nie może zostać zmieniony lub wymieniony na
gotówkę. W przypadku utraty, kradzieży lub anulowania vouchera, nie przysługuje
zwrot kosztów. Odsprzedawanie Voucherów Wings for Life World Run osobom trzecim
jest zabronione. Z powodów technicznych za jednym razem można kupić maksymalnie
10 voucherów. Jeśli potrzebujesz większą ilość voucherów, powtórz proces zakupu.
Każda osoba dokonująca zakupu Vouchera Wings for Life World Run potwierdza swoją
zdolność do czynności prawnych. Aby dokonać zakupu, należy podjąć następujące kroki;
zakupu można dokonać w następujących językach: polskim i angielskim.
•
•
•
•
•
Wejdź na stronę www.wingsforlifeworldrun.com, kliknij „Kup voucher” i wybierz
Lokalizację biegu. Następnie wybierz typ zawodnika, który otrzyma voucher (patrz
ust. 3.1) – jeśli chcesz dokonać zakupu voucherów dla różnych kategorii
uczestników musisz rozdzielić swoje zakupy.
Wprowadź do formularza dane osobowe lub dane firmy, abyśmy mogli wysłać ci
twój Voucher Wings for Life World Run wraz z kodem vouchera. Wymagane dane
osobowe: imię, nazwisko i dane kontaktowe (prywatne: ulica, numer domu, kraj,
kod pocztowy, miasto, adres e-mail. Wymagane dane firmy: imię i nazwisko osoby
kontaktowej, nazwa firmy, ulica, numer, kraj, kod pocztowy, miasto, adres email, rejestr handlowy, NIP);
W dalszej kolejności wypełnij formularz płatności za Voucher Wings for Life World
Run (więcej informacji odnośnie metod płatności i samego procesu w ust. 4);
Opcjonalnie możesz otrzymać propozycję zapisania się na newsletter Wings for
Life World Run w celu otrzymywania bieżących informacji i wiadomości na temat
Imprezy i całego projektu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie
rejestracji (jeżeli istnieje taka możliwość). Ponadto możesz także opcjonalnie
wyrazić zgodę na otrzymywanie dalszych informacji; zwróć uwagę na wspomniane
opcje na stronie internetowej, wymagające zaznaczenia odpowiedniego pola;
Dalej nastąpi przekierowanie na stronę z podsumowaniem, gdzie należy
potwierdzić lub zmienić wprowadzone dane. Klikając „Zamów teraz z obowiązkiem
zapłaty”, składasz wiążące zamówienie na Voucher Wings for Life World Run.
Po zakończeniu powyższego procesu otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie
zamówienia i podsumowujący szczegóły zakupu. E-mail będzie zawierał link do dostepu
i pobrania aktualnych Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu. Obowiązki
Organizatora powstają dopiero po potwierdzeniu rejestracji Uczestnika - vide Rozdział
4.5 poniżej.
Należy zauważyć, że Uczestnik nie będzie miał bezpośredniego dostępu do danych
rejestracyjnych ani możliwości ich edytowania po złożeniu zamówienia.
Poniższe ustępy Warunków Uczestnictwa odnoszą się konkretnie do zakupu Voucherów
Wings for Life World Run i/lub samych Voucherów Wings for Life World Run; ust. 2.1
(okres zamawiania), ust. 4 (opłata i metody płatności), ust. 7.1 (zgoda na marketing
bezpośredni), ust. 8 (ochrona danych), ust. 9.2, 9.4, 9.7, 9.9, 9.15, 9.16, 9.18 oraz
9.19 (odpowiedzialność).
Zgodnie z ust. 3.8 nie przysługuje prawo do wycofania się z zamówienia Vouchera
Wings for Life World Run.
4.
WPISOWE I METODY PŁATNOŚCI
4.1
Po wybraniu odpowiedniej lokalnej Imprezy wyświetlane jest Wpisowe – które może być
różne dla poszczególnych biegów. Zależnie od wybranego Wings for Life World Run,
płatność można zrealizować kartą kredytową (w większości lokalizacji Visa, MasterCard,
a tylko w niektórych lokalizacjach JCB lub American Express), a także – tylko w
niektórych lokalizacjach – za pomocą płatności dokonanej z góry (przelewem i/lub –
tylko w niektórych lokalizacjach – za pomocą systemu Paypal i/lub – tylko w niektórych
lokalizacjach – za pomocą płatności w formie kodów promocyjnych). Całkowita
wysokość Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami zostanie
wyświetlona przed zakończeniem procesu rejestracji i powinna zostać opłacona
natychmiast w przypadku płatności kartą kredytową. W razie przedpłat (przelewu),
całkowita kwota Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami musi zostać
przelana zgodnie z instrukcją na konto podane w pierwszym potwierdzeniu przysłanym
e-mailem (które nie potwierdza zakończonej rejestracji). Zależnie od kraju, w którym
organizowany jest Bieg oraz banku wydającego kartę kredytową mogą obowiązywać
lokalne opłaty dodatkowe i podatki od Wpisowego potwierdzone przez Organizatora
(np. opłaty związane z kursem wymiany oraz określonymi opłatami bankowymi). Więcej
informacji na ten temat można uzyskać w banku wystawiającym kartę.
4.2
Należy zaznaczyć, że podczas rejestracji w trybie online dane karty kredytowej nie
będą przesyłane ani do Organizatora, ani do Red Bull GmbH, a jedynie (i) bezpośrednio
do firmy obsługującej karty kredytowe (ii) w razie płatności kartą Visa, JCB i
MasterCard do upoważnionego centrum autoryzacji kart kredytowych (European
Merchant Services B.V. lub innej lokalnej firmy) odpowiedzialnego za przetwarzanie
płatności danej firmy wystawiającej karty kredytowe.
4.3
Wpisowe nie stanowi darowizny podlegającej odliczeniu od podatku. Wszelkiego rodzaju
wpłaty na rzecz Organizatora w związku z Imprezą również nie podlegają odliczeniu od
podatku.
4.4
Po zgłoszeniu i wypełnieniu internetowego formularza rejestracyjnego przez kliknięcie
przycisku „ Zarejestruj/ Zaloguj” w przypadku płatności kartą kredytową lub po
wpłaceniu przelewem Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami, opłata
staje się wiążąca, nie podlega odroczeniu, wymianie, nie może być przenoszona ani
zwrócona. Z zastrzeżeniem przepisów prawa danego kraju, nie ma absolutnie żadnych
wyjątków od tej zasady w absolutnie żadnych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków
zaniedbania po stronie Organizatora zgodnie z ust. 6.4
4.5
Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia od Organizatora, po skutecznym dokonaniu
zapłaty, między Uczestnikiem a Organizatorem powstaje bezpośredni stosunek umowny
na podstawie niniejszych Warunków. Red Bull GmbH pełni jedynie funkcję pośrednika i
rozprowadza numery startowe w imieniu Organizatora, za wyjątkiem przypadku, w
którym firma ta jest wyraźnie określona Organizatorem (Wings for Life World Run w
Austrii).
4.6
Organizator zastrzega sobie prawo do lokalnej korekty Wpisowego według własnego
uznania w Okresie Rejestracji z dowolnego powodu, ale zmiana w postaci podwyżki lub
obniżki Wpisowego nie ma wpływu na już wpłacone Wpisowe.
4.7
Wpisowe będzie pobierane przez organizatora biegu i przekazywane Fundacji Wings for
Life przez grupę Red Bull.
4.8
Należy zaznaczyć, że z tytułu udziału w Imprezie nie przysługuje żaden zwrot kosztów
podróży ani innych wydatków.
5.
NAGRODY
5.1
W zamian za Wpisowe Uczestnik otrzymuje jedynie prawo do udziału w Wings for Life
World Run oraz do numeru startowego i Pakietu Startowego (patrz Regulamin).
5.2
Zwycięzcy Imprezy zostaną ustaleni w następujący sposób:
•
Światowi Zwycięzcy Biegu (każde z nich zwane „Światowym Zwycięzcą Biegu”) to
jeden mężczyzna i jedna kobieta uczestniczący w Światowym Biegu, którzy
pokonają najdłuższy dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg
(określony w Regulaminie). Światowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jedna
kobieta i jeden mężczyzna.
•
Krajowi Zwycięzcy Biegu (każde z nich zwane „Krajowym Zwycięzcą Biegu”) to
jeden mężczyzna i jedna kobieta w każdym kraju, którzy pokonają najdłuższy
dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie).
•
5.3
Nagrody:
•
Światowa Nagroda w Biegu („Światowa Nagroda w Biegu”) jest 4- tygodniowy obóz
treningowy dla każdego ze Światowych Zwycięzców Biegu i wybranej osoby
towarzyszącej. 4-tygodniowy obóz treningowy będzie obejmować przeloty, dalsze
środki transportu i zakwaterowanie, które zostanie ustalone przez Organizatora.
Należy zaznaczyć, że daty rozpoczęcia i zakończenia oraz harmonogram 4tygodniowego obozu treningowego zostanie ustalony przez Organizatora razem ze
Światowym Zwycięzcą Biegu. Zakwaterowanie będzie na poziomie co najmniej
równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody będzie
zależeć od miejsc, które Organizator ustali razem z każdym ze Światowych
Zwycięzców Biegu, od punktu początkowego i końcowego podróży oraz kosztów w
momencie dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Światowemu Zwycięzcy
Biegu będzie musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca,
włącznie z punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny
pokój hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej ze Światowych Nagród w
Biegu nie może przekroczyć 25 000 EUR (przed opodatkowaniem) na osobę.
•
Krajowa Nagroda w Biegu („Krajowa Nagroda w Biegu”) będzie obejmować dwa
vouchery (dla Krajowego Zwycięzcy Biegu i osoby towarzyszącej) na bezpłatny
udział w kolejnym Biegu Wings for Life World Run (w dowolnej lokalizacji), w tym
bezpłatny dojazd (środek transportu zależny od odległości) i zakwaterowanie co
najmniej na noc poprzedzającą Imprezę i noc po Imprezie, do ustalenia przez
Organizatora. Należy przy tym zaznaczyć, że termin następnego Biegu Wings for
Life World Run nie został jeszcze ustalony. Zakwaterowanie będzie na poziomie co
najmniej równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody
będzie zależeć od lokalizacji Wings for Life World Run wybranej przez Krajowego
Zwycięzcę Biegu, punktu startowego i końcowego oraz kosztów w momencie
dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Krajowemu Zwycięzcy Biegu będzie
musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca, włącznie z
punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny pokój
hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej z Krajowych Nagród w Biegu nie
może przekroczyć 3 500 EUR (przed opodatkowaniem) na osobę/voucher.
•
Krajowi Zwycięzcy Biegu na Wózku Inwalidzkim (każdy z nich zwany „Krajowym
Zwycięzcą Biegu na Wózku Inwalidzkim”) to jeden mężczyzna i jedna kobieta na
wózku inwalidzkim w każdym kraju (którzy pokonają najdłuższy dystans zanim
dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie).
Krajowa Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim („Krajowa Nagroda w Biegu na
Wózku Inwalidzkim”) będzie obejmować pakiet nagród wybranych według uznania
Organizatora. Przybliżona wartość detaliczna takiego pakietu wyniesie 1 000 EUR
(przed opodatkowaniem).
5.4
Wszystkie ustalenia dotyczące przejazdów z tytułu nagród określonych w ust. 5.3 i 5.4
muszą być dokonywane za pośrednictwem agenta Organizatora razem z grupą Red Bull.
Wszelkie inne koszty i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, które
nie zostały jednoznacznie wymienione w tym dokumencie (takie jak kaucje, dodatki,
opłaty za bagaż, posiłki, dodatkowe przejazdy i opłaty) ponoszą osoby otrzymujące
nagrody. Zwycięzcy muszą też mieć ważny paszport (i ponoszą koszt jego uzyskania)
ważny przez co najmniej 6 miesięcy oraz konieczne wizy. Koszt ubezpieczenia
podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody. Zwycięzcy muszą przed wyjazdem
posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważne prawo jazdy lub inny
akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Każdy ze
zwycięzców i osoba towarzysząca musi podpisać Zwolnienie z Odpowiedzialności /
Zgodę na Upublicznienie oraz inne dokumenty przekazane uczestnikowi przed zakupem
biletów lub wyjazdem. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych osoba otrzymująca
nagrodę nie będzie mogła wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze,
lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać
ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Organizator nie
odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów
podróżnych.
5.5
Dalsze szczegółowe informacje
www.wingsforlifeworldrun.com.
5.6
Red Bull zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i/lub zastąpienia wszystkich nagród
innymi nagrodami o podobnej wartości.
5.7
W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem krajowym, wszystkie nagrody zostają
przyznane „w stanie, w jakim są“, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy
dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji
dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu). ZA
PODATKI KRAJOWE, REGIONALNE I LOKALNE, W TYM VAT / PODATEK OD TOWARÓW I
USŁUG, ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM I WYKORZYSTANIEM NAGRODY ODPOWIEDZIALNY
JEST WYŁĄCZNIE ZWYCIĘZCA. Nagrody podlegają warunkom, terminom ważności i
ograniczeniom nałożonym przez producenta nagrody lub wystawcę karty podarunkowej,
biletów itp. instrumentów. Zwycięzca odpowiada za wszelkie ewentualne podatki
krajowe, federalne (lub równoważne w danej jurysdykcji), stanowe, regionalne i
lokalne od nagród (w tym VAT) oraz wszelkie inne koszty, opłaty i wydatki, które nie
zostały wymienione powyżej jako jednoznaczny element nagrody. Organizator może
wystawić ewentualne formularze i dokumenty podatkowe wymagane prawem.
5.8
Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.
5.9
Jeżeli zwycięzca nie odbierze swojej nagrody zgodnie z instrukcjami Organizatora w
czasie wskazanym przez Organizatora w powiadomieniu, utraci nagrodę i Organizator
zastrzega sobie prawo do wskazania innego zwycięzcy lub przekazania równowartości
pieniężnej w formie darowizny.
5.10
Decyzja Organizatora dotycząca wszystkich nagród związanych z Wings for Life World
Run jest ostateczna.
6.
PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI
będą
publikowane
na
stronie
internetowej
6.1
Z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i/lub udzielenia zgody
przez odpowiednie organy regulacyjne, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany od
czasu do czasu niniejszych Warunków oraz Regulaminu, przy czym zmiany te będą
dostępne na witrynie www.wingsforlifeworldrun.com.
6.2
W przypadku gdy zdaniem Organizatora dobra reputacja Wings for Life World Run
zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora,
Organizator zastrzega sobie prawo, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich
przepisów prawa i/lub udzielenia na to zgody przez odpowiednie organy regulacyjne, do
zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Wings for Life World Run bez
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego
rodzaju strat czy szkód, jakie może ponieść Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba
trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio).
6.3
W dowolnym momencie podczas Wings for Life World Run, Organizator ma prawo,
według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego
Uczestnika, który nie przestrzega Warunków Uczestnictwa lub Regulaminu albo, jeśli
dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania,
w tym m. in.: zakłóca przebieg Imprezy lub jakichkolwiek działań związanych z
Imprezą, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu
ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe
informacje w formularzach wpisowych; postępuje niesportowo; bierze udział w wyścigu
z nieoficjalnym numerem startowym lub czipem; bierze udział w wyścigu z oficjalnym
numerem startowym lub czipem przydzielonym innej osobie lub pochodzącym z innej
Imprezy; przekazuje swój oficjalny numer startowy lub czip innej osobie lub otrzymuje
go od innej osoby; korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Imprezie,
która nadaje mu/jej tempo, a także z powodów medycznych lub względów
bezpieczeństwa. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda,
nagroda przepada i/lub może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana
alternatywnemu zwycięzcy. Uczestnik, który został zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek
powodu, nie otrzymuje żadnego zwrotu kosztów. Osoby zdyskwalifikowane nie zostaną
uwzględnione w oficjalnych wynikach.
6.4
Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa oraz z wyjątkiem przypadku odwołania
Biegu z powodu zaniedbania lub celowego działania Organizatora, Wpisowe nie podlega
zwrotowi po dokonaniu wpłaty. Impreza może zostać odwołania lub zmieniona z
dowolnego powodu, w tym między innymi złej pogody lub innych czynników
zagrażających bezpieczeństwu uczestników, Obsługi Biegu lub ochotników. Odwołanie
lub zmiana daty, charakteru bądź formatu Imprezy mogą zostać narzucone przez
odpowiednie władze lub też wynikać z autonomicznej decyzji Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów Imprezy, na przykład daty, godziny startu,
trasy, odległości i/lub udogodnień oferowanych w związku z Imprezą.
7.
NADANIE PRAW
7.1
Organizator lub osoby trzecie przez niego upoważnione mogą od czasu do czasu
utrwalać wydarzenia i wykorzystywać nagrania dźwiękowe, nagrania wideo i zdjęcia z
Imprezy a także wykorzystać nazwisko, zdjęcie, głos, wygląd, wyniki i materiały
biograficzne uczestnika w dowolnym celu (komercyjnym, handlowym, promocyjnym,
dziennikarskim lub innym) we wszystkich mediach, z zachowaniem ograniczeń
wynikających z lokalnych przepisów prawa. Akceptując niniejsze Warunki, uczestnik
udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania takich materiałów.
7.2
Red Bull ma prawo wykorzystywać, nadawać, wyświetlać, eksponować, odtwarzać i/lub
udostępniać publicznie materiały we wszystkich mediach, w tym między innymi w radiu,
telewizji, w kinach, na imprezach, na nośnikach danych i światowych witrynach
internetowych. Red Bull ma prawo dokonywać zmian, przerw, cięć lub innych
modyfikacji materiałów oraz wykorzystywać tak zmienione materiały bez ograniczeń.
Ponadto Red Bull ma prawo przenieść nadane mu prawa na dowolną osobę trzecią.
Uczestnik zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie miał prawa do zatwierdzania
jakichkolwiek materiałów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że może nie zostać
wymieniony z nazwiska jako uczestnik Imprezy i nie oczekuje uzyskania korzyści
finansowych z pojawienia się w materiałach związanych z Imprezą.
7.3
Akceptując niniejsze Warunki Uczestnictwa, Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do
wykorzystania takich materiałów na warunkach określonych powyżej.
7.4
Jedynym wynagrodzeniem za niniejsze pełne przeniesienie i udzielenie praw będzie
możliwość udziału w Wings for Life World Run i wygrania go.
7.5
Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Red Bull
GmbH (w tym jego jednostki powiązane i partnerów) jego danych rejestracyjnych dla
celów promocyjnych, komercyjnych i/lub marketingowych związanych z Wings for Life
oraz Wings for Life World Run, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z lokalnych
przepisów prawa. Możliwe jest wykreślenie swojej osoby z tego rodzaju komunikatów
poprzez kontakt z Organizatorem na witrynie www.wingsforlifeworldrun.com/contact.
8.
GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH
8.1
Termin „Dane Osobowe” w poniższym rozdziale odnosi się do wszystkich danych
przechowywanych w związku z nazwiskiem uczestnika.
8.2
Uczestnik niniejszym potwierdza, że Dane Osobowe podane przez niego w związku z
Wings for Life World Run są poprawne i aktualne.
8.3
Akceptując Warunki, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może
przetwarzać jego Dane Osobowe, bądź to w ramach Grupy Red Bull, bądź poprzez
zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, które będą przetwarzały dane w jej imieniu
zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
8.4
Zgodnie z przyjętą ogólną zasadą, Red Bull i jego spółki powiązane nie będą
przekazywały Danych Osobowych żadnym osobom trzecim bez wyraźnej zgody
Uczestnika. W szczególności Dane Osobowe nie zostaną sprzedane, wypożyczone ani nie
będą przedmiotem obrotu. Tym niemniej, w przypadkach gdy Red Bull musi przekazać
Dane Osobowe zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane w związku z Wings
for Life World Run, Red Bull przekaże jedynie te Dane Osobowe, które są konieczne do
wypełnienia zadań określonych w niniejszych Warunkach. W szczególności Dane
Osobowe mogą być przekazane Organizatorowi, jego partnerom pomagającym w
organizacji i przeprowadzeniu biegu, oraz Red Bull GmbH, Austria. Dane Osobowe będą
zasadniczo przechowywane na serwerach zlokalizowanych w UE. W takich przypadkach
Red Bull postawi naszym partnerom odpowiednie wymagania i zapewni, że będą oni
traktowali wszystkie Dane Osobowe w sposób poufny oraz zgodnie z wszelkimi
przepisami z zakresu ochrony danych oraz usuną je natychmiast po wykonaniu
przydzielonych im zadań w związku z Wings for Life World Run. Należy zauważyć, że
Red Bull nie posiada pełnej kontroli nad wypełnieniem tego obowiązku oraz że Red Bull
nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień przez jego
partnerów w stopniu dopuszczalnym przepisami prawa.
8.5
W związku z tym, że Red Bull prowadzi działalność na globalną skalę, może to
oznaczać, że Red Bull może przesłać osobiste dane uczestnika do innych krajów niż kraj
zamieszkania uczestnika, z zachowaniem wszelkich odpowiednich przepisów ochrony
danych. Przekazując informacje za pośrednictwem witryny internetowej Imprezy,
Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i/lub przesyłanie jego/jej
danych, w tym poza obszar EOG.
8.6
Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Wings for Life
oraz Wings for Life World Run i będą przechowywane przez Red Bull, jego spółki
powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane jedynie przez okres konieczny
do wypełnienia pierwotnego celu, w jakim zostały zebrane w związku z Wings for Life
World Run lub celu bezpośrednio z nim związanego. Może to obejmować okres po
zakończeniu Wings for Life World Run w celu rozdania nagród lub rozwiązania kwestii
podatkowych czy jakichkolwiek innych kwestii prawnych.
8.7
Red Bull, jego spółki powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane będą
przetwarzały dane osobowe Użytkownika w sposób bezpieczny i podejmą odpowiednie
środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych.
8.8
Uczestnicy mogą być poproszeni o udział w uzasadnionych działaniach promocyjnych
związanych z Wings for Life i/lub Wings for Life World Run. Zwycięzcy mogą być
poproszeni o udział w dalszych uzasadnionych działaniach promocyjnych związanych z
Wings for Life i/lub Wings for Life World Run.
8.9
Należy dbać o aktualizację swoich danych, tak aby Organizator mógł informować
Uczestnika o wszelkich nowościach dotyczących Imprezy, aż do dnia jej rozpoaczęcia.
8.10
Red Bull i jego wykonawcy mogą w związku z Wings for Life World Run kontaktować się
z Uczestnikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób.
8.11
Uczestnik ma w każdym momencie możliwość zażądania zmiany i/lub całkowitego lub
częściowego usunięcia takich Danych Osobowych. W takim przypadku Red Bull zapewni
usunięcie tych danych w najszybszym możliwym terminie.
8.12
Uczestnik ma także prawo poprosić w dowolnym terminie o informacje na temat jego
Danych Osobowych przez nas przechowywanych.
8.13
W sprawach dotyczących prywatności, w tym zmiany i/lub usunięcia Danych
Osobowych, można kontaktować się z Red Bullem przez stronę internetową, pod
adresem:
www.wingsforlifeworldrun.com/contact
9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA
9.1
BIORĄC UDZIAŁ W WINGS FOR LIFE WORLD RUN, KIERUJ SIĘ ZASADAMI OSTROŻNOŚCI I
ZDROWYM ROZSĄDKIEM. SZANUJ I DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH. NIE
NARUSZAJ I NIE NISZCZ NICZYJEGO MIENIA.
9.2
Red Bull zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań w celu utrzymania odpowiedniej
obsługi sprzętowej i oprogramowania dla Witryny Wings for Life World Run i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych,
wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych
zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z
korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub
komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń
powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub
próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Imprezie, w tym utraty zgłoszenia, jego
niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.
9.3
Organizator zobowiązuje się dodatkowo do zapewnienia przejrzystości w zakresie
uczciwej rywalizacji i postara się zapewnić bezpieczeństwo i niezakłóconą realizację
Imprezy przez jego usługodawców.
9.4
W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, Red Bull nie ma obowiązku publikować
informacji o tym wydarzeniu.
9.5
Uczestnik musi na własną wyłączną odpowiedzialność ocenić swoją sprawność fizyczną
w związku ze swoim udziałem w Wings for Life World Run, a Organizator nie może być
obciążany odpowiedzialnością za jakiekolwiek problemy zdrowotne Uczestnika.
9.6
Wyłącznym obowiązkiem Uczestnika jest także wybór konkretnej kategorii biegu, w
której będzie uczestniczył, o ile takie kategorie są dostępne. Po dokonaniu wyboru
kategorii przez Uczestnika Organizator nie będzie mógł wprowadzić Uczestnika do innej
kategorii po dokonaniu rejestracji. W takich przypadkach niemożliwy jest zwrot
kosztów.
9.7
Wybór Lokalizacji biegu należy wyłącznie do Uczestnika. Red Bull dołoży jednak
wszelkich starań, aby zapewnić porównywalne warunki na wszystkich trasach biegu.
Tym niemniej, pomiędzy poszczególnymi torami pozostaną niezaprzeczalne różnice (np.
w dzień/w nocy, powierzchnia, temperatura i nachylenie terenu).
9.8
W Okresie Rejestracji Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych tras
biegu, wprowadzenia zmian do istniejących tras oraz publikacji nowych informacji na
temat tras. Wszelkie informacje przekazywane przez Organizatora na temat tras są
przykazywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają żadnych wiążących
skutków dla Organizatora. Wyklucza się zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń w tym
zakresie i Uczestnik nie może zmienić trasy wyścigu na inną po zakończeniu procesu
rejestracji przez Internet.
9.9
Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną lub psychiczną niezdolność Uczestnika
do pomyślnego wykonania któregokolwiek z opisanych zadań; nie istnieje żadne prawnie
przysługujące uprawnienie do udziału w jakimkolwiek Biegu Wings for Life World Run.
Red Bull nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zranienia się Uczestnika w
trakcie wykonywania czynności związanych z wybranym Wings for Life World Run.
Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na zastosowanie się do każdej decyzji pracownika
obsługi Imprezy dotyczącej jego/jej zdolności bezpiecznego wykonania zadań
związanych z Imprezą.
9.10
Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie lub zorganizowanie wszelkiej pomocy
medycznej przez obsługę medyczną Imprez i osoby przez nią wyznaczone, jaką
uznają za konieczną lub właściwą w związku z udziałem Uczestnika w Imprezach, w
tym między innymi na zorganizowanie transportu do szpitala lub innej placówki
medycznej. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na ich dostęp do jego/jej historii
chorób i lekarzy oraz innych informacji w związku z pomocą medyczną, która może
zostać mu/jej udzielona w dowolnej takiej placówce medycznej w rezultacie
jego/jej udziału w Imprezach. Takie informacje/dane nie będą przekazywane
Organizatorowi.
9.11
Sprawy organizacyjne będą ogłaszane Uczestnikom przez Organizatora przed Imprezą i
w jej trakcie. Przestrzeganie instrukcji Organizatora i odpowiednio wyznaczonych
członków Obsługi Biegu jest obowiązkowe. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji,
które powoduje zakłócenie przebiegu Imprezy lub zagraża bezpieczeństwu Uczestników,
Organizator ma prawo zakazać danej osobie udziału w Imprezie i/lub ją
zdyskwalifikować w dowolnym momencie. Ważne z punktu widzenia prawa zarzuty
przeciwko Uczestnikom mogą być zgłaszane wyłącznie przez grupę osób upoważnioną do
tego celu przez Organizatora. Ta grupa osób obejmuje także członków obsługi
medycznej odpowiedzialnej za zawody, którzy mają prawo zabronić uczestnikowi
udziału lub dalszego udziału w Imprezie w celu ochrony uczestnika na wypadek
wystąpienia określonych objawów medycznych.
9.12
Uczestnik jest świadomy faktu, że udział w Imprezie wiąże się z pewnym ryzykiem i
dobrowolnie bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z udziałem, w tym między
innymi ryzyko upadku; kontaktu z innymi uczestnikami, widzami lub innymi osobami,
ruchem pojazdów lub innym ruchem; niesprzyjającej pogody, w tym między innymi
upału i/lub wilgoci, wiatru, niebezpieczeństw związanych z biegiem lub ćwiczeniami w
ciemności, niskiej temperatury oraz mokrych lub oblodzonych nawierzchni; spadających
gałęzi lub innych przedmiotów; ruchu ulicznego; a także zatłoczenia i innych warunków
trasy. Uczestnik jest świadomy wszystkich tych rodzajów ryzyka i rozumie je. Uczestnik
niniejszym potwierdza, że ani Organizator, ani żadna jego spółka powiązana, Obsługa
Biegu, ani partnerzy Imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego/jej
obrażenia (z zastrzeżeniem ustępu 9.15 poniżej). Uczestnik posiada ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie wypadkowe/medyczne
pokrywające jego/jej udział w Imprezie. W przypadku spowodowania szkód w związku z
udziałem w Imprezie lub jako skutek tego udziału, Uczestnik poniesie za nie pełną
odpowiedzialność i zapewni, że Organizator ani żadna z jego spółek powiązanych nie
poniosą w tym zakresie żadnych szkód.
9.13
Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie określonych przez Organizatora
zasad współzawodnictwa i bezpieczeństwa dla dobra własnego i innych. Uczestnik
sprawdził swój sprzęt/ubiór, który jest w dobrym stanie, jest właściwie utrzymany i
odpowiedni do imprezy i jest świadomy faktu, że otrzyma pozwolenie na udział w
Imprezie po pozytywnym wyniku inspekcji na miejscu i/lub kontroli bezpieczeństwa.
Organizator lub Obsługa Biegu mogą w dowolnym terminie zabronić uczestnikowi
udziału w Imprezie.
9.14
Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
wyłącznie w przypadku (a) szkód powstałych w wyniku zagrożenia życia i/lub zdrowia
spowodowanego zaniedbaniem po stronie Organizatora; (b) celowego działania; (c)
rażącego zaniedbania, jeżeli Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu odnośnych
przepisów prawa o ochronie konsumenta; i/lub (d) gdy Organizator naruszy wymogi
obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności z tytułu wad produktu
(o ile dotyczy).
9.15
Bez ograniczeń dla powyższego, Organizator ponosi odpowiedzialność za niewielkie
zaniedbanie jedynie w przypadkach naruszenia istotnych obowiązków umownych
wynikających z niniejszych Warunków Uczestnictwa. W takich przypadkach
odpowiedzialność będzie ograniczona do typowego i przewidywalnego odszkodowania.
W innych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie
zaniedbanie.
9.16
Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w
stosunku do Uczestnika z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości
firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i
pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez
Uczestnika w związku z udziałem w Wings for Life World Run.
9.17
Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi
Warunkami Uczestnictwa na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił
znajdujących się poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w
pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub
niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub
komputerowych (sprzętu lub oprogramowania).
9.18
Organizator może zapewnić parking, przechowalnie, przebieralnie i/lub pomieszczenia
sanitarne na terenie Imprezy według własnego uznania. Tym niemniej Uczestnik
korzysta z tych udogodnień wyłącznie na własną odpowiedzialność i Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe w związku ze
skorzystaniem z tych obiektów.
9.19
W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Wings for Life World
Run nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia.
9.20
Wszelkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i
egzekwowalności niniejszych Warunków Uczestnictwa bądź praw i obowiązków
uczestników lub Organizatora w związku z Imprezą będą regulowane i interpretowane
zgodnie z przepisami kraju, w którym odbywa się lokalna Impreza wybrana przez
Uczestnika. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów tego kraju.
Aktualizacja: wrzesień 2015 r.
***

Podobne dokumenty