Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Regulamin Wypo yczalni Sprz tu Rehabilitacyjnego,
Ortopedycznego i Terapeutycznego
Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni"
Rozdzia' I
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
Wypo yczalnia Sprz tu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Terapeutycznego, zwana dalej
"Wypo yczalni " funkcjonuje w ramach statutowej dzia%alno&ci Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni"
zwanego dalej LGD7
Celem dzia%alno&ci Wypo yczalni jest ograniczanie skutków niepe%nosprawno&ci
i przeciwdzia%anie
wykluczeniu spo%ecznemu i procesom marginalizacji osób niepe%nosprawnych poprzez umo liwienie im
szybkiego powrotu do aktywno&ci fizycznej, spo%ecznej i zawodowej oraz korzystanie z ró norodnych form
rehabilitacji i terapii.
Wypo yczalnia realizuje swoje cele, w szczególno&ci poprzez:
1) nieodp%atne udost pnianie osobom niepe%nosprawnym sprz tu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i
terapeutycznego ,
2) konserwacj i napraw sprz tu, o którym mowa wy ej,
3) wspó%prac z jednostkami organizacyjnymi pomocy spo%ecznej, w szczególno&ci domami pomocy
spo%ecznej
oraz
organizacjami
pozarz dowymi
wykonuj cymi
zadania
na
rzecz
osób
niepe%nosprawnych, mi dzy innymi w zakresie wypo yczania sprz tu tym jednostkom i organizacjom.
Wykaz sprz tu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego jakim dysponuje Wypo yczalnia
dost pny jest na stronie internetowej i w siedzibie LGD7.
Za bie ce funkcjonowanie wypo yczalni i nadzór nad jej dzia%alno&ci odpowiedzialny jest Zarz d LGD7.
Rozdzia' II
Zasady wypo yczenia sprz tu
1.
2.
Z wypo yczalni mog korzysta7 osoby niepe%nosprawne i starsze.
Osoba zainteresowana wypo yczeniem Sprz tu sk%ada pisemny wniosek na formularzu dost pnym na
stronie www.krainanocyidni.pl lub w siedzibie biura Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni"
Wniosek o wypo yczenie sprz tu nale y z%o y7 do LGD7 który dokona jego zaewidencjonowania z
3.
rejestracj daty jego wp%ywu.
4.
Decyzj o wypo yczeniu sprz tu podejmuje LGD7 na podstawie wniosku o którym mowa w ust. 2 oraz
za% czonej dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia z%o enia wniosek.
5.
W przypadku uwzgl dnienia wniosku LGD7 ustala z wnioskodawc termin podpisania umowy u yczenia.
6.
LGD7 odmówi wypo yczenia sprz tu, w szczególno&ci w przypadku, gdy:
a) wnioskodawca korzysta% wcze&niej z Wypo yczalni i zwróci% sprz t uszkodzony, zniszczony lub go
zagubi%,
b) wnioskodawca nie zwróci% sprz tu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia.
c) braku sprz tu
7.
Wypo yczenie sprz tu odbywa si bezp%atnie na podstawie umowy u yczenia zawartej pomi dzy LGD7 a
osob bior c sprz t do wypo yczenia (zwan dalej Wypo yczaj cym), która okre&la szczegó%owe warunki
wypo yczenia sprz tu.
8. Wydanie sprz tu nast puje niezw%ocznie po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem biura LGD7
oraz po podpisaniu umowy u yczenia oraz dokumentu potwierdzaj cego to samo&7 Wypo yczaj cego
(dowód osobisty lub prawo jazdy). W przypadku, gdy Wypo yczaj cy nie mo e osobi&cie wypo yczy7
sprz tu, upowa nia korzystaj c z przygotowanego druku, trzeci osob reprezentuj c go w chwili
podpisywania umowy. Osoba upowa niona winna posiada7 dokument to samo&ci.
9.
Sprz t mo e by7 u yczony maksymalnie na okres 6 miesi cy.
10. W przypadku konieczno&ci przed%u enia okresu korzystania z u yczonego sprz tu, Wypo yczaj cy
zawiadamia LGD7 w formie pisemnej w terminie nie krótszym ni siedem dni przed up%ywem okresu
okre&lonego w umowie u yczenia, na który sprz t zosta% wypo yczony. Warunkiem dalszego korzystania z
u yczonego sprz tu jest sporz dzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy. Ostateczny okres
wypo yczenia jest ustalany indywidualnie przez LGD7 i okre&lony w umowie.
11. Wypo yczaj cy zobowi zany jest do zwrotu wypo yczonego sprz tu w terminie 7 dni licz c od daty up%ywu
okresu okre&lonego w umowie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprz tu Wypo yczalnia mo e
odebra7 sprz t. W przypadku nie dokonania zwrotu sprz tu i uniemo liwieniu jego odbioru, sposób
post powania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprz t zosta% zagubiony przez Wypo yczaj cego.
12. Zmiana u ytkownika sprz tu mo e nast pi7 tylko za zgod LGD7 poprzez zawarcie nowej umowy.
Rozdzia' III
Zasady odpowiedzialno&ci Wypo yczaj cego za wypo yczony sprz t
1.
2.
3.
4.
5.
Po zako>czeniu u yczenia Wypo yczaj cy obowi zany jest zwróci7 Sprz t do Wypo yczalni w stanie nie
pogorszonym.
Wypo yczaj cy odpowiada za wypo yczony sprz t w granicach odpowiedzialno&ci za szkod na zasadach
ogólnych.
W razie zagubienia sprz tu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie u yczenia Wypo yczaj cy zobowi zany
jest do zap%aty kosztów naprawy lub równowarto&ci sprz tu w ci gu 7 dni od dor czenia wezwania do
zap%aty, pod rygorem dochodzenia roszcze> w post powaniu s dowym.
LGD7 przys%uguje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Wypo yczaj cego, oraz kontroli
sposobu u ytkowania sprz tu. W przypadku stwierdzenia, e sprz t jest wykorzystywany niezgodnie z
przeznaczeniem, w%a&ciwo&ciami Sprz tu lub instrukcj
obs%ugi, w sposób zagra aj cy utrat ,
zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprz tu b d? te w razie powierzenia Sprz tu osobie trzeciej bez zgody
LGD7, Stowarzyszenie "LGD7-Kraina Nocy i Dni" mo e rozwi za7 umow za pisemnym wypowiedzeniem
ze skutkiem natychmiastowym i za da7 zwrotu sprz tu.
Wypo yczaj cy nie ponosi odpowiedzialno&ci za zu ycie rzeczy b d ce nast pstwem prawid%owego
u ywania.
Rozdzia' IV
Zasady ewidencjonowania sprz tu
1.
2.
Ka dy egzemplarz sprz tu otrzymuje numer katalogowy i indywidualn kart ewidencyjn , w której
uwidacznia si imi i nazwisko wypo yczaj cego, dat u yczenia i zwrotu sprz tu, podpis przedstawiciela
Wypo yczalni.
Poza dokumentacj , o której mowa w ust 1. prowadzi si zbiorcz ewidencj posiadanego przez
Wypo yczalni sprz tu zawieraj c w szczególno&ci nast puj ce dane: nazwa i nr katalogowy sprz tu;
dat udost pnienia i zwrotu sprz tu; imi i nazwisko oraz adres Wypo yczaj cego, uwagi dotycz ce
wydania i zwrotu sprz tu, sposób zabezpieczenia, podpisy przedstawicieli Wypo yczalni i
Wypo yczaj cego.
Rozdzia' V
Postanowienia ko>cowe
1.
2.
3.
Wypo yczalnia ma prawo na zasadach okre&lonych w odr bnych przepisach gromadzi7 i przetwarza7 dane
osobowe Wypo yczaj cych, którzy wyra aj na to pisemn zgod .
Nie respektowanie przez Wypo yczaj cego niniejszego Regulaminu stanowi podstaw do rozwi zania
umowy u yczenia i do odebrania wypo yczonego sprz tu.
W sprawach nie obj tych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje wi
ce podejmuje Prezes Zarz du
Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni".

Podobne dokumenty