swiatowy dzień wzwx

Transkrypt

swiatowy dzień wzwx
28 lipca 2011
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby
Problem wirusowych zapaleń wątroby
typu B lub C, dotyka co 12–tą osobę na
świecie. Większość z nich nie jest
świadoma swojej choroby, poniewaŜ
przez wiele lat nie daje ona Ŝadnych
objawów. Bardzo często zakaŜenia HCV
i HBV wykrywane są przypadkowo lub
po wielu latach, w momencie
rozpoznania powaŜnych uszkodzeń
wątroby, takich jak zwłóknienie,
marskość lub rak wątrobowo komórkowy.
Widząc skalę problemu, 21 maja 2010 r.
Światowa Organizacja Zdrowia uznała
wirusowe zapalenie wątroby typu B i C
za jedno z największych zagroŜeń
epidemiologicznych
XXI
wieku.
Podczas 63 Światowego Zgromadzenia
Zdrowia, przyjęto pierwszą w historii
rezolucję na temat wirusowego zapalenia
wątroby typu B i C, wzywającą rządy
krajów członkowskich WHO do
podjęcia środków na rzecz wzrostu
świadomości, poprawy profilaktyki
i diagnostyki WZW. W wyniku przyjętej
rezolucji to właśnie dzień 28 lipca,
został ustanowiony Światowym Dniem
Wirusowego Zapalenia Wątroby.
Jak moŜna się zakazić HBV lub HCV?
Bardzo łatwo – wystarczy niewielka
ilość zakaŜonej krwi, a do kontaktu z nią
moŜe dojść w codziennych sytuacjach. NaraŜamy się uŜywając cudzych przyrządów
higienicznych typu cąŜki, maszynka do golenia czy szczoteczka do zębów, poddając się
drobnym zabiegom kosmetycznym, takim jak wykonanie tatuaŜu, manicure czy przekłuwanie
uszu. W przypadku HBV materiałem zakaźnym oprócz krwi mogą być teŜ wszelkie inne
płyny ustrojowe, bardzo łatwo wirus HBV przenosi się podczas niezabezpieczonych
kontaktów seksualnych, zakaŜona cięŜarna moŜe przekazać wirusa swemu dziecku.
Wirus HBV – przyczyna wirusowego zapalenia wątroby typu B
(WZW typu B)
Jest 100 razy bardziej zakaźny niŜ wirus HIV. Wg Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) miało z nim kontakt 2/3 populacji świata,
a przewlekle zakaŜonych jest ok. 350 mln ludzi. Jest drugim po tytoniu
najbardziej powszechnym czynnikiem rakotwórczym. Współczesna
medycyna nie zna leku, który byłby w stanie wyeliminować go
z organizmu człowieka. ChociaŜ prawie 20 lat temu wynaleziono szczepionkę przeciwko
HBV, to do tej pory nie udało się zatrzymać rozprzestrzeniania się tego wirusa.
W Polsce od początku lat 90-tych przeciwko HBV obowiązkowo szczepi się noworodki,
ale zdecydowana większość populacji cały czas pozostaje niezaszczepiona. Dodając do tego
fakt, Ŝe 80% zakaŜonych jest nieświadomych swojego stanu, sprawia, Ŝe wirus bez trudu
znajduje kolejne ofiary. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa daje nam takŜe poddanie się
szczepieniu bez wcześniejszego wykonania badania krwi, sprawdzającego obecność wirusa.
Powszechne szczepienia noworodków dają nadzieję na to, Ŝe za kilkadziesiąt lat epidemia
zostanie powstrzymana. Nadzieją dla tych, którzy juŜ zostali zakaŜeni jest dostęp do
skutecznego leczenia. Nie wynaleziono do tej pory leku, który byłby w stanie wyleczyć tę
chorobę, są jednak leki, dzięki którym moŜna stłumić wirusa, zmniejszyć jego ilość do takiej,
która nie przynosi szkody organizmowi, nie jest nawet wykrywana w testach krwi.
Wirus HCV - przyczyna wirusowego zapalenia wątroby typu C
(WZW typu C).
Z danych WHO wynika, Ŝe liczba nosicieli tego wirusa na świecie to
ponad 170 mln. Rocznie jest przyczyną zgonu ok. 280 tys. osób.
Szacuje się, Ŝe w Polsce zakaŜonych wirusem HCV jest około 730
tys. osób, przy czym dotychczas zdiagnozowanych zostało tylko
około 15 tys. Reszta, ponad 700 tys. osób, ciągle nie jest świadoma
zakaŜenia. Sprzyja temu cichy przebieg choroby – u ok. 80%
zakaŜonych przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby rozwija się bez Ŝadnych specyficznych
objawów. To sprawia, Ŝe zakaŜenie HCV wykrywane jest najczęściej w bardzo
zaawansowanym stadium, gdy dochodzi do powaŜnych uszkodzeń wątroby, takich jak
marskość tego narządu. Wczesne wyrycie zakaŜenia zwiększa szanse na skuteczną terapię
i powrót do zdrowia. Obecnie dostępne leki pozwalają na wyleczenie zakaŜenia HCV u około
70% zakaŜonych.
Skutki zakaŜenia HCV mogą być bardzo powaŜne:
•
•
•
w 80 proc. przypadków dochodzi do przewlekłego zapalenia wątroby
w 10-20 proc. przypadków dochodzi do marskości wątroby
w 1-5 proc. przypadków rozwija się pierwotny rak wątroby
Przed HCV nie ma skutecznej broni w postaci szczepionki. Przed zakaŜeniem uchronić moŜe
wiedza o moŜliwych drogach zakaŜenia i unikanie ryzykownych sytuacji.
Źródło: www.stophcv.pl, www.gwiazdanadziei.pl

Podobne dokumenty