zapytanie ofertowe - Urząd Gminy w Lubinie

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe - Urząd Gminy w Lubinie
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do składania ofert na zadanie:
Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro
w ramach realizowanego przez Gminę Lubin projektu pn.:
„RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Lubin ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
tel. (76) 840 31 00 fax. (76) 840 31 40
NIP: 692-22-46-1
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Maciej Zawierucha email: [email protected] tel. (76) 840 31 31 lub 606 571 682
Dorota Prukop email: [email protected] tel. (76) 840 31 31 lub 793 181 001
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego oprogramowania komputerowego :
a) Licencja edukacyjna na oprogramowanie Microsoft Office 2007 Standard – 10 szt.
b) Nośniki z oprogramowaniem Microsoft Office 2007 Standard – 1szt.
c) Licencja na oprogramowanie Microsoft Office 2007 Standard BOX – 1 szt.
d) Nośniki z oprogramowaniem Microsoft Office 2007 Standard BOX – 1 szt.
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego zapytania.
Dostawca składa jedną ofertę w języku polskim, pismem czytelnym wraz z aktualnym
dokumentem rejestrowym (wpis do ewidencji lub KRS) wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w
ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby / osób
sporządzających ofertę.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena (wartość brutto)
Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę tj. najniższą
cenę, wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i terminie podpisania umowy
Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę. Wzór umowy stanowi załącznik nr2.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie także zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Dostawca dostarczy wymieniony sprzęt w ilości szt. 1 do Urzędu Gminy w Lubinie ul. Łokietka 6.
Dostawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedłożenia protokołu odbioru.
Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VI.
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Termin składania ofert: 17 marca 2010 r. do godz. 10.00 Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego , a nie data
jej wysłania. Oferty można składać:
listownie w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Gminy ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe oprogramowanie komputerowe”,
osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Łokietka 6 , 59-300
Lubin z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe oprogramowanie komputerowe”,
faksem na nr (76) 840 31 40
za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na
adres: [email protected]; pliki powinny być zapisane w formacie
umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
Wójt Gminy Lubin
Irena Rogowska /-/
Załączniki:
1. formularz oferty
2. wzór umowy
Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
FORMULAR Z
OFERTOWY
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Lubin, ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
tel. (76) 840 31 00 fax. (76) 8403-140
1.
2. DANE OFERENTA:
Nazwa
2.
Adres
3.
Tel.
fax.
e-mail
4.
NIP
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………… 2010r. dotyczące dostawy
oprogramowania komputerowego w ramach realizowanego przez Gminę Lubin projektu pn.
„Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”:
1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie za cenę:
a) netto:
……………………….. zł
b) podatek VAT ………………….. zł
c) brutto ……………………………zł (słownie ………………………………………….. .zł)
2. Oświadczam, że znane mi są postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 2
do ogłoszenia; zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
na określonych w niej warunkach.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
-
.............................................................................................
-
.............................................................................................
-
.............................................................................................
-
…………………………………………………………………
………………………………….
Miejscowość i data
………………………………………..
czytelny podpis i pieczątka
Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2
Umowa
Nr …
zawarta w Lubinie w dniu ……………….. pomiędzy
Gminą Lubin z siedzibą przy ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin (NIP: 6922256461, REGON: 390647541),
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
3. Irenę Rogowską – Wójta Gminy Lubin
przy kontrasygnacie
4. Marzeny Kosydor – Skarbnika Gminy Lubin
a
…………………………………………………..……………………………
…………………………………… z siedzibą w ………………………………..…………
………………………….,
zwanym/-ą w dalszej części umowy „Dostawcą” , reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………….
NIP:
Po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującym u Zamawiającego Zarządzeniem
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty
wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro netto w ramach projektu pn. „Równe szanse
edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami),
została zawarta umowa o następującej treści.
§1
1.Dostawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa do korzystania z licencji i wydać
oprogramowanie komputerowe:
a) Licencja edukacyjna na oprogramowanie Microsoft Office 2007 Standard – 10 szt.
wraz z nośnikiem - 1 szt.
b) Licencja na oprogramowanie Microsoft Office 2007 Standard BOX – 1 szt. wraz
z nośnikiem - 1 szt.
2.Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pn. „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy
Lubin”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§2
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt Dostawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Zamawiający potwierdzi wykonanie umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru.
3. Przy odbiorze końcowym Dostawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.
2.
3.
4.
5.
6.
§3
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona została na podstawie oferty Dostawcy tj. kwota netto ………… zł (słownie
………………… zł 00/100) plus obowiązujący podatek VAT …..….. zł; brutto …………
zł (słownie ………………… zł 00/100)
Wynagrodzenie określone w ust.1 Dostawca otrzyma po wykonaniu przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokołem określonym w §2 ust. 3 i złożeniu faktury.
Termin zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty odbioru
i dostarczenia Zamawiającemu faktury.
Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy jest płatne przelewem na jego konto wskazane na fakturze.
Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.
Przelew wierzytelności wymaga zgody stron.
§4
Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami umowy.
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
§5
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z umową lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca w wysokości 10%
wartości netto wynagrodzenia jak w §3 ust.1
zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości netto
wynagrodzenia jak w §3 ust.1,
zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia jak w
§3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez
Strony w celu usunięcia wad.
Zamawiający zapłaci dostawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto
jak w §3 ust.1
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego
wynagrodzenia określonego w §3.
Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§6
1.Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie, pod rygorem nieważności, listem
poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda Stron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden
Dostawcy.
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA
Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dla

Podobne dokumenty