Warszawa dn

Transkrypt

Warszawa dn
Warszawa dn. 20.04.2012
Fundacja Kultury i Dziedzictwa
Ormian Polskich
Ul. Zgoda 4 lok.16
Informacja o działalności Fundacji.
Na wstępie wyjaśniam, że Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wynajmująca lokal z zasobów Miasta Stołecznego Warszawa prowadzi bardzo nietypową działalność.
Sprawujemy opiekę nad spuścizną Ormian polskich, którzy przez wieki zamieszkiwali przede
wszystkim dawne Kresy Rzeczypospolitej. Zbiór którym się opiekujemy pochodzi z kociołów
ormiańsko katolickich (przede wszystkim z kościoła w Stanisławowie) jest zbiorem muzealnym obejmującym:
- około 400 starych druków i rękopisów,
-
- księgozbiór liczący około 1000 woluminów wydanych przed rokiem 1945
- obrazy o tematyce religijnej i stare portrety (80 obrazów)
- ponad 1000 fotografii łącznie z fotografiami zabytków wykonanymi w pierwszej połowie
XX wieku
- zbiór dokumentów liczący ponad 200 000 stron.
Po wstępnym rozpoznaniu zbioru okazało się, że w Fundacji znajduje się najbogatszy w
Polsce zbiór rękopisów w języku ormiańskim łącznie z rękopisami iluminowanymi. Opiekujemy się również największym w Polsce zbiorem starodruków ormiańskich.
Niezwykle cenną częścią spuścizny są księgi metrykalne i parafialne pochodzące z kościołów
obrządku ormiańsko katolickiego (najstarsza zaczyna się wpisem z 1703 roku) stanowiące
bezcenne źródła do badań genealogicznych.
Jest to zbiór o ogromnej wartości historycznej nieznany dotychczas zarówno osobom
prywatnym jak i naukowcom. Dlatego też trzy spośród czterech pokoi w wynajmowanym
lokalu służą jako pomieszczenia do przechowywania obiektów. Czwarty pokój oraz w hol
wykorzystywane są jako pomieszczenia do prac nad zbiorem, miejsce spotkań z osobami zainteresowanymi nim oraz pomieszczenie biurowe .
1
Zgodnie ze statutem Fundacji prowadzona działalność ma na celu zabezpieczenie, opracowanie zbioru oraz upowszechnianie kultury i historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej ze
szczególnym uwzględnieniem kultury, historii i kultu Ormian Polskich.
Polega ona na zabezpieczaniu przed zniszczeniem zabytków piśmiennych, zdobywaniu
funduszy na konserwację obiektów najgorzej zachowanych i zatrudnienie archiwistów do
opisu zbioru dokumentów.
Popularyzacja wiedzy i udostępnianie zbioru realizowane jest w następujący sposób:
Fundacja prowadzi wortal www.ormianie.pl gdzie można znaleźć informacje o działalności zarówno FKiDOP ( w dwóch językach) jak i innych organizacji ormiańskich, Wirtualne Archiwum Polskich Ormian (zawierające zdigitalizowane materiały znajdujące się w zasobach Fundacji), Skarbnicę Wiedzy o Ormianach Polskich z wiadomościami historycznymi
oraz uruchomioną w ubiegłym roku WikiOrmianie zawierającą biogramy sławnych Ormian.
Fundacja wydaje dwujęzyczne czasopismo mniejszości ormiańskiej „AWEDIS” (również dostępne na www.ormianie.pl) . Jest to kwartalnik relacjonujący zarówno aktualności
dotyczące mniejszości ormiańskiej jak i artykuły historyczne .
Od 2008 roku wydajemy kalendarze ścienne związane z tematyką ormiańską. Cztery zatytułowane „Rodziny Ormian Polskich w starych fotografiach” ilustrowane opisanymi fotografiami zawierały informacje o rodach ormiańskich przedstawionych na zdjęciach. Ostatni
zatytułowany „Konserwacja zabytków ormiańskich we Lwowie” omawia prace finansowane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzone przez polskich specjalistów konserwatorów w katedrze ormiańskiej we Lwowie oraz na Cmentarzu Łyczakowskim.
Treść kalendarza podana jest w wersji polskiej, ormiańskiej i angielskiej.
Od 2009 roku we współpracy z Domem Spotkań z Historią organizowany jest „Dzień
ormiański w DSH”, który odbywa się na początku grudnia. Jest to kilkugodzinna impreza na
której prezentowane są filmy, pokazy przezroczy oraz prelekcje na temat historii i kultury
Ormian w Polsce, prezentacją realizowanych przez Fundację projektów. Prelekcjom towarzyszy kącik zabaw dla dzieci, nauka alfabetu ormiańskiego, ormiańskie bistro. Zakończeniem
Dnia Ormiańskiego w DSH jest msza św. w kościele ss. Wizytek z okazji przypadającej dnia
4 grudnia rocznicy śmierci ostatniego arcybiskupa ormiańsko katolickiego Józefa Teodorowicza.
Popularyzacja wiedzy o Ormianach polskich polega również na udostępnieniu zbiorów
do badań naukowych, oraz współpracy z uczelniami warszawskimi.
Od lat odbywają się w Fundacji praktyki studenckie. Studenci Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ramach praktyk przez trzy lata opisywali zbiór fotogra2
fii oraz wykonali konserwację zachowawczą albumów fotograficznych. Studenci Wydziału
Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czerpią ze źródeł Fundacji materiały
do prac magisterskich a zajmujący się historią sztuki opisują w ramach praktyk obrazy.
Lokal Fundacji dostępny jest dla wszystkich 2 razy tygodniu: we wtorki i czwartki w
godzinach 15 – 19 ( w razie potrzeby dłużej). W pozostałe dni lokal jest dostępny tylko dla
osób opracowujących zbiory w ramach realizacji projektów, zatrudnianych na umowy o dzieło. Pozostałe osoby działają jako wolontariusze.
Relacje z sąsiadami są poprawne – nigdy nie było sporów ani nieporozumień.
3

Podobne dokumenty