instrukcja użytkowania lifepak® 15 monitor

Komentarze

Transkrypt

instrukcja użytkowania lifepak® 15 monitor
LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR
®
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR
®
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Ważne informacje
Rejestracja defibrylatora
Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem witryny www.physio-control.com.
Dzięki temu będzie możliwe informowanie o aktualizacjach aparatu.
Konwencje użyte w tekście
W niniejszej Instrukcji obsługi użyto specjalnych znaków tekstowych (np. WIELKICH LITER, takich jak
ZBADAJ PACJENTA czy SZYBKIE WYBIERANIE) do zaznaczenia etykiet, komunikatów ekranowych i wezwań
dźwiękowych.
Historia wersji
W niniejszej Instrukcji obsługi opisano monitor/defibrylator LIFEPAK 15 wyposażony w oprogramowanie
w wersji 3306808-001 lub nowszej.
LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK i QUIK-COMBO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY,
Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue i cprMAX są znakami
towarowymi firmy Physio-Control, Inc. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. CADEX jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine i FilterLine są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Oridion Systems Ltd. Kapnografia medyczna Oridion w tym produkcie jest chroniona jednym patentem lub większą
liczbą patentów USA: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 i ich odpowiednikami w innych krajach. Dodatkowe wnioski patentowe
czekają na rozpatrzenie. PC Card jest znakiem towarowym stowarzyszenia Personal Computer Memory Card International Association.
Masimo, logo Radical, Rainbow i SET to zastrzeżone znaki towarowe firmy Masimo Corporation. EDGE System Technology jest znakiem
towarowym firmy Ludlow Technical Products. Formula 409 to zastrzeżony znak towarowy firmy Clorox Company. Dane techniczne mogą
się zmienić bez powiadomienia.
©2007-2011 Physio-Control, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Data publikacji: 10/2011
MIN 3306222-261
SPIS TREŚCI
1 Przedmowa
Wprowadzenie ..........................................................................................................................1-3
Przewidziane zastosowanie ......................................................................................................1-4
Tryby pracy ...............................................................................................................................1-5
2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Terminy .....................................................................................................................................2-3
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi ................................................................................................2-3
3 Opis ogólny
Widok z przodu .........................................................................................................................3-3
Widok z tyłu ............................................................................................................................3-13
Akumulatory ............................................................................................................................3-15
Ekran główny ..........................................................................................................................3-17
Alarmy .....................................................................................................................................3-22
Opcje.......................................................................................................................................3-25
Zdarzenia ................................................................................................................................3-27
4 Monitorowanie
Monitorowanie EKG ..................................................................................................................4-3
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego............................................................................4-17
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet.....................................................................................4-29
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi............................................................................4-43
Monitorowanie ETCO2............................................................................................................4-52
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia ........................................................................................4-61
Ciągłe monitorowanie temperatury.........................................................................................4-69
Zmiany podstawowych oznak życia i uniesienia odcinka ST .................................................4-75
5 Terapia
Ogólne ostrzeżenia i uwagi dotyczące terapii ..........................................................................5-3
Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych..............................................5-5
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) ..........................................................................5-7
Defibrylacja ręczna..................................................................................................................5-23
Procedura kardiowersji ...........................................................................................................5-29
Stymulacja nieinwazyjna .........................................................................................................5-35
Procedury monitorowania pediatrycznego EKG i procedury terapeutyczne
sterowania ręcznego...............................................................................................................5-42
6 Opcje akcesoriów łyżek
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO .................................................................................6-3
Łyżki standardowe ....................................................................................................................6-6
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
iii
7 Zarządzanie danymi
Zapisy danych o pacjentach i raporty.......................................................................................7-3
Pojemność pamięci.................................................................................................................7-10
Zarządzanie bieżącymi zapisami danych o pacjentach..........................................................7-10
Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych o pacjentach.............................................7-11
8 Transmisja danych
Informacje o transmisji zapisów danych o pacjentach i raportów............................................8-3
Przygotowanie monitora/defibrylatora do transmisji ................................................................8-4
Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth ................................................................8-5
Używanie połączenia bezpośredniego ...................................................................................8-11
Przesyłanie raportów ..............................................................................................................8-13
Uwagi dotyczące przesyłania danych.....................................................................................8-15
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów ................................................................8-16
9 Adapter zasilania
Opis ogólny ...............................................................................................................................9-3
Używanie adaptera zasilania.....................................................................................................9-5
Ogólna konserwacja .................................................................................................................9-8
Gwarancja ...............................................................................................................................9-10
10 Konserwacja sprzętu
Ogólna konserwacja i testowanie ...........................................................................................10-3
Obsługa akumulatorów .........................................................................................................10-12
Czyszczenie urządzenia........................................................................................................10-16
Przechowywanie urządzenia.................................................................................................10-16
Ładowanie papieru ...............................................................................................................10-17
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów ...................................................10-18
Obsługa techniczna i naprawa .............................................................................................10-23
Informacje na temat recyklingu produktu .............................................................................10-24
Gwarancja .............................................................................................................................10-24
Akcesoria ..............................................................................................................................10-25
Dodatek A: Dane techniczne i charakterystyki pracy
Dodatek B: Komunikaty ekranowe
Dodatek C: System doradczy SAS
Dodatek D: Wskazówki dotyczące zgodności elektromagnetycznej
Dodatek E: Symbole
iv
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
1
PRZEDMOWA
W tym rozdziale znajduje się krótkie omówienie monitora/defibrylatora LIFEPAK® 15 oraz opis
przewidywanych zastosowań produktu.
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 1-3
Przewidziane zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
1-1
PRZEDMOWA
1
Wprowadzenie
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 to kompletny system do intensywnej terapii kardiologicznej
podczas stosowania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych czynności ratujących życie.
W niniejszej Instrukcji obsługi podano informacje i opisano procedury dotyczące wszystkich
funkcji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Konkretny monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może
nie zawierać wszystkich tych funkcji.
Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera opis działania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 przy
pierwotnych ustawieniach fabrycznych. Pierwotne ustawienia fabryczne wszystkich opcji
konfiguracyjnych zawiera Tabela A-5 na stronie A-20. Konkretne urządzenie może być
skonfigurowane przy użyciu innych pierwotnych ustawień w zależności od obowiązujących
protokołów postępowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień pierwotnych,
należy się zapoznać z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
dostarczonym wraz z urządzeniem.
WAŻNE! Niektóre akcesoria monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 nie mogą być zastąpione
akcesoriami używanymi z innymi monitorami/defibrylatorami LIFEPAK. Konkretne niezgodności
akcesoriów są podane w odpowiednich rozdziałach.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
1-3
Przewidziane zastosowanie
Przewidziane zastosowanie
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku przez przeszkolony personel
medyczny w placówkach leczniczych i poza nimi w warunkach środowiskowych określonych na
str. A-14. Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku w transporcie lądowym
z wyjątkiem sytuacji, gdy określono inaczej.
Funkcje monitorowania i terapii mogą być używane w odniesieniu do jednego tylko pacjenta
naraz. Funkcje monitorowania i leczenia przy sterowaniu ręcznym są przeznaczone do
stosowania u pacjentów zarówno dorosłych, jak i pediatrycznych. Tryb automatycznej defibrylacji
zewnętrznej jest przeznaczony do stosowania u pacjentów, którzy ukończyli ósmy rok życia.
Dodatkowe informacje na temat przewidzianych zastosowań oraz na temat wskazań
i przeciwwskazań stosowania funkcji monitorowania i leczenia znajdują się w poszczególnych
rozdziałach wymienionych poniżej.
1-4
• Monitorowanie EKG
Zob. str. 4-3
Funkcja standardowa
• EKG 12-odprowadzeniowe
Zob. str. 4-17
Opcja
• Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
Zob. str. 4-29
Opcja
• Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi
Zob. str. 4-43
Opcja
• Monitorowanie pomiaru końcowowydechowego CO2
Zob. str. 4-52
Opcja
• Inwazyjne monitorowanie ciśnienia
Zob. str. 4-61
Opcja
• Monitorowanie temperatury
Zob. str. 4-69
Opcja
• Zmiany podstawowych oznak życia
i uniesienia odcinka ST
Zob. str. 4-75
Opcja
• Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
Zob. str. 5-7
Funkcja standardowa
• Defibrylacja ręczna
Zob. str. 5-23
Funkcja standardowa
• Stymulacja nieinwazyjna
Zob. str. 5-35
Funkcja standardowa
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
PRZEDMOWA
1
Tryby pracy
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 ma następujące tryby pracy:
• Tryb AED — w automatycznej analizie EKG i protokołach wczesnego leczenia pacjentów
z zatrzymaniem akcji serca.
• Tryb ręczny — do wykonywania ręcznej defibrylacji, kardiowersji, nieinwazyjnej stymulacji
oraz monitorowania EKG i podstawowych oznak życia.
• Tryb archiwizacyjny — do odczytywania zapisanych informacji o pacjentach.
• Tryb ustawień — do zmiany pierwotnych ustawień wykonywania funkcji. Więcej informacji
zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz
z urządzeniem.
• Tryb demonstracyjny — umożliwia symulację przebiegu fal i wykresów zmian do celów
demonstracyjnych.
• Tryb obsługi serwisowej — dla upoważnionego personelu do wykonywania testów
diagnostycznych i kalibracji. Więcej informacji zawiera Podręcznik serwisowania monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
1-5
2
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
W tym rozdziale podano informacje istotne dla użytkowników monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Należy zapoznać się ze wszystkimi podanymi niżej terminami i ostrzeżeniami.
Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2-3
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
2-1
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2
Terminy
Poniższe terminy są używane w niniejszej Instrukcji obsługi lub są umieszczone na monitorze/
defibrylatorze LIFEPAK 15.
Niebezpieczeństwo: Bezpośrednie niebezpieczeństwo mogące być przyczyną poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną
poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Przestroga: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną mniej
groźnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi
Poniżej podano ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Inne konkretne ostrzeżenia i przestrogi podano
w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU
Nie należy używać defibrylatora w obecności gazów łatwopalnych lub
anestezjologicznych.
OSTRZEŻENIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
Defibrylator wyzwala maksymalnie 360 J energii elektrycznej. Jeżeli defibrylator
nie będzie używany zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi, ta energia może
spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. Przed przystąpieniem do
obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi
oraz działaniem wszystkich przycisków, wskaźników, złączy i akcesoriów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
Nie wolno demontować defibrylatora. Nie zawiera on żadnych części, które mogą
być naprawione przez użytkownika, i może w nim występować niebezpiecznie
wysokie napięcie. W celu przeprowadzenia wymaganej naprawy należy
skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
2-3
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi
OSTRZEŻENIA (CD.)
ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU
Nie należy zanurzać żadnej części defibrylatora w wodzie ani innych cieczach.
Nie należy wylewać płynów na defibrylator lub akcesoria. Oblanie defibrylatora lub
akcesoriów cieczą może spowodować ich niewłaściwe działanie lub uniemożliwienie
działania. Nie należy stosować do czyszczenia ketonów ani innych środków
łatwopalnych. Nie należy sterylizować defibrylatora ani jego akcesoriów
w autoklawie ani w inny sposób, chyba że określono inaczej.
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POŻARU
Należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia w pobliżu źródeł tlenu
(takich jak maski tlenowe lub rurki wentylacyjne). Podczas defibrylacji należy
zakręcić źródło gazu lub odsunąć je na bezpieczną odległość od pacjenta.
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDZIAŁYWANIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH NA
PRACĘ URZĄDZENIA
Przyrządy pracujące w bliskim sąsiedztwie mogą emitować silne zakłócenia
elektromagnetyczne lub zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF) wpływające
na pracę urządzenia. Jeśli konieczne jest używanie przyrządów w bliskim
sąsiedztwie, należy obserwować urządzenie, aby mieć pewność, że działa normalnie
w konfiguracji, w której będzie używane. Zakłócenia o częstotliwościach radiowych
(RFI) mogą powodować: zniekształcenia zapisu EKG, błędny stan odprowadzeń
EKG, uniemożliwienie wykrycia rytmu wymagającego defibrylacji, ustanie stymulacji
lub błędny odczyt podstawowych oznak życia. Należy unikać używania urządzenia
w pobliżu urządzeń do kauteryzacji, diatermii i innych przenośnych urządzeń
telekomunikacyjnych działających w częstotliwościach radiowych. Unikać nagłego
włączania i wyłączania odbiorników radiowych. Informacje na temat zalecanych
odległości od innych urządzeń zawiera Dodatek D. W celu uzyskania pomocy
technicznej należy skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy
Physio-Control.
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH
Używanie kabli, elektrod lub akcesoriów nieprzeznaczonych do używania z tym
defibrylatorem może być przyczyną zwiększenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych
lub o częstości radiowej (RFI) lub zmniejszenia odporności urządzenia na takie
zakłócenia, co może wpływać na pracę tego defibrylatora lub urządzeń znajdujących
się w jego pobliżu. Należy używać wyłącznie części i akcesoriów wymienionych
w niniejszej Instrukcji obsługi.
2-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2
OSTRZEŻENIA (CD.)
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH
Defibrylator może spowodować występowanie zakłóceń elektromagnetycznych
(EMI), szczególnie podczas ładowania i podawania energii elektrycznej.
Zakłócenia EMI mogą mieć wpływ na pracę urządzeń znajdujących się w pobliżu.
O ile to możliwe, należy sprawdzić wpływ wyładowań defibrylatora na inne
urządzenia przed jego użyciem w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta.
NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA
MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA
Używanie kabli, elektrod, adapterów zasilania lub akumulatorów wyprodukowanych
przez innych producentów może przyczynić się do nieprawidłowego działania
urządzenia i spowodować unieważnienie certyfikatu bezpieczeństwa.
Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych w niniejszej Instrukcji obsługi.
MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA
Zmiana pierwotnych ustawień spowoduje zmianę działania urządzenia. Zmiana
pierwotnych ustawień może być wykonywana wyłącznie przez upoważnionych
pracowników Działu Obsługi Technicznej.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA
Należy pamiętać, aby zawsze mieć natychmiastowy dostęp do zapasowego,
w pełni naładowanego i właściwie konserwowanego akumulatora. Należy
wymienić akumulator, jeżeli urządzenie wyświetli ostrzeżenie o jego rozładowaniu.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
2-5
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi
OSTRZEŻENIA (CD.)
RYZYKO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA I USZKODZENIA URZĄDZENIA
RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZÓW LUB OPARZEŃ SKÓRY
Monitory, defibrylatory oraz ich akcesoria (w tym elektrody i kable) zawierają
materiały ferromagnetyczne. Tak jak w przypadku każdego sprzętu zawierającego
elementy ferromagnetyczne, urządzeń tych nie wolno używać w obecności silnych
pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenia do obrazowania metodą
rezonansu magnetycznego (tomograf MRI). Silne pole magnetyczne wytwarzane
przez urządzenie MRI może spowodować przyciągnięcie sprzętu zawierającego
elementy ferromagnetyczne z siłą wystarczającą do spowodowania śmierci lub
poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się pomiędzy tym sprzętem
a urządzeniem MRI. To przyciąganie magnetyczne może również rzutować na
działanie sprzętu. Wskutek rozgrzewania się materiałów przewodzących energię
elektryczną, takich jak przewody podłączone do ciała pacjenta i czujniki
pulsoksymetru, może również dojść do oparzeń skóry. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy skonsultować się z producentem tomografu MRI.
RYZYKO WYSTĄPIENIA OPARZEŃ SKÓRY
Wada podłączenia neutralnej elektrody chirurgicznego sprzętu wysokiej częstotliwości
może spowodować oparzenie w obszarze umieszczenia elektrody lub czujnika oraz
uszkodzenie monitora/defibrylatora. Nie stosować przewodów podłączonych
do pacjenta ani czujników podczas używania chirurgicznego sprzętu wysokiej
częstotliwości (do koagulacji elektrycznej).
Uwaga: Elementy monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 mogące kontaktować się bezpośrednio lub
przypadkowo z ciałem pacjenta lub ratownika podczas normalnego używania urządzenia nie są
wytwarzane z materiałów zawierających lateks jako składnik świadomie dodawany lub
zanieczyszczenie, którego można się spodziewać.
2-6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3
OPIS OGÓLNY
W tym rozdziale podano ogólny opis monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz jego przycisków,
wskaźników, gniazd i złączy.
Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3-3
Widok z tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Akumulatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Ekran główny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Opcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-1
OPIS OGÓLNY
3
Widok z przodu
Rysunek 3-1 przedstawia widok z przodu monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
W następnych rozdziałach opisano przód aparatu.
Zalecana dawka (dorosły,
migotanie komór): 200-300-360J
LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR
CO2
SpO2
MONITOR/DEFIBRILLATOR
NIBP
EKG
Self Test in progress...
©Physio-Control, Inc. 2008
All Rights Reserved
3207410-001
P1
P2
OSTRZEŻENIE Niebezpieczne wyjście elektryczne. Do wyłącznego użytku wykwalifikowanego personelu.
UWAGA Istnieje ryzyko wybuchu. Nie obsługiwać w obecności gazów palnych.
Rysunek 3-1 Widok z przodu
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-3
Widok z przodu
Obszar 1
Zalecana dawka (dorosły,
migotanie komór): 200-300-360J
WŁĄCZONY
WYBÓR
ENERGII
RKO
ANALIZA
ŁADOWANIE
ODPR. CECHA
SYNCHR.
Rysunek 3-2 Przyciski obszaru 1
Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1
PRZYCISK
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
Etykieta
dawki
energii dla
Zalecana przez firmę Physio-Control dawka energii
dorosłego
dla dorosłego z migotaniem komór (VF).
(w przypadku
migotania
komór)
3-4
Zobacz Biphasic Clinical
Summaries
(Podsumowanie badań
klinicznych dotyczących
defibrylacji dwufazowej)
w witrynie
www.physio-control.com
1
WŁĄCZONY
Włącza lub wyłącza urządzenie. Gdy urządzenie jest
włączone, świeci się dioda LED. Nacisnąć
i przytrzymać, aby wyłączyć urządzenie.
2
WYBÓR
ENERGII
Zwiększa lub zmniejsza poziom energii przy
sterowaniu ręcznym.
Zob. str. 5-23
3
ŁADOWANIE
Ładuje defibrylator przy sterowaniu ręcznym.
Zob. str. 5-23
Przycisk WSTRZĄS. Inicjuje wyładowanie energii
defibrylatora do ciała pacjenta. Ukończenie
ładowania jest sygnalizowane miganiem diody LED.
Zob. str. 5-23
Złącze przewodu zasilania zastępczego.
Podłączenie defibrylatora do zastępczego
źródła zasilania prądem zmiennym lub stałym
jest sygnalizowane świeceniem diody LED,
niezależnie od tego, czy defibrylator jest włączony
czy wyłączony.
Zob. str. 9-5
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1 (CD.)
PRZYCISK
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
Wskaźnik naładowania akumulatora. Dioda LED
świeci się, gdy zainstalowane akumulatory są
całkowicie naładowane. Ładowanie dowolnego
akumulatora jest sygnalizowane miganiem diody
LED. Dioda LED nie świeci się, gdy żadne
akumulator nie jest zainstalowany lub
gdy nie można ładować akumulatora.
Zob. str. 9-5
Świecąca się dioda LED obsługi serwisowej
sygnalizuje zdarzenie uniemożliwiające lub mogące
uniemożliwić prawidłową pracę defibrylatora.
Zob. str. 10-22
RKO
Steruje metronomem reanimacji. Świecąca się dioda
LED sygnalizuje aktywność funkcji metronomu.
Zob. str. 5-27
Zob. str. 5-7
ANALIZA
Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory
System™) (Tryb AED). Dioda LED świeci się, gdy
system AED analizuje elektrokardiogram, a miga,
gdy użytkownik ma nacisnąć przycisk ANALIZA.
ODPR.
Zmienia odprowadzenie EKG.
Zob. str. 4-4
CECHA
Zmienia cechę EKG.
Zob. str. 4-5
Uruchamia tryb synchronizacji. Dioda LED świeci
się, gdy tryb synchronizacji jest aktywny, a miga
przy wykryciu każdego zespołu QRS.
Zob. str. 5-29
SYNCHR.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-5
Widok z przodu
Obszar 2
STYMULATOR
CZĘSTOŚĆ
PRĄD
PRZERWA
Rysunek 3-3 Przyciski obszaru 2
Tabela 3-2 Przyciski obszaru 2
3-6
PRZYCISK
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
STYMULATOR
Uruchamia funkcję stymulatora. Dioda LED świeci się,
gdy funkcja jest aktywna, a miga przy każdym impulsie
elektrycznym.
Zob. str. 5-35
CZĘSTOŚĆ
Zwiększa lub zmniejsza częstość podawania impulsu
stymulacji.
Zob. str. 5-35
PRĄD
Zwiększa lub zmniejsza prąd stymulacji.
Zob. str. 5-35
PRZERWA
Czasowo zmniejsza częstość podawania impulsu
stymulacji.
Zob. str. 5-35
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Obszar 3
NIBP
ALARMY
OPCJE
ZDARZENIE
EKRAN
GŁÓWNY
Szybkie wybieranie
Rysunek 3-4 Przyciski obszaru 3
Tabela 3-3 Przyciski obszaru 3
PRZYCISK
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
NIBP
Rozpoczyna pomiar ciśnienia krwi. Dioda LED świeci się,
gdy trwa pomiar ciśnienia krwi.
Zob. str. 4-43
ALARMY
Włącza i wycisza alarmy. Dioda LED świeci się, gdy alarmy
są włączone, i miga, gdy wystąpi stan powodujący alarm.
Zob. str. 3-22
OPCJE
Umożliwia dostęp do funkcji opcjonalnych.
Zob. str. 3-25
ZDARZENIE
Umożliwia dostęp do zdarzeń określonych przez użytkownika.
Zob. str. 3-27
EKRAN
GŁÓWNY
Powoduje powrót do ekranu głównego.
Zob. str. 3-17
SZYBKIE
WYBIERANIE
Umożliwia przewijanie i wybór pozycji ekranu lub menu.
Zob. str. 3-20
Przycisk trybu wyświetlania przełącza tryby wyświetlania
w kolorze i wyświetlania z wysokim kontrastem (SunVue™).
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-7
Widok z przodu
Obszar 4
12-ODPROW
TRANSMITUJ
ZAPIS
ZDARZEŃ
DRUKUJ
Rysunek 3-5 Przyciski obszaru 4
Tabela 3-4 Przyciski obszaru 4
3-8
PRZYCISK
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
12-ODPROW
Rozpoczyna pomiar EKG
12-odprowadzeniowego.
Zob. str. 4-17
TRANSMITUJ
Rozpoczyna transmisję danych pacjenta.
Zob. str. 8-13
ZAPIS ZDARZEŃ
Drukuje zapis zdarzeń krytycznych
(CODE SUMMARY™).
Zob. str. 7-4
DRUKUJ
Uruchamia i zatrzymuje drukarkę.
Zob. str. 7-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Obszar 5
CO
Zobacz ostrzeżenia, str. 2-4.
CO2
SpO2/
SpCO/
SpMet
SpO
NIB
NIBP
EK
EKG
P1
P2
P1
P2
Głośnik
Drukarka
Gniazdo przewodów terapeutycznych
Rysunek 3-6 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5
Tabela 3-5 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5
ETYKIETA
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
®
CO2
Złącze zestawu FilterLine
Zob. str. 4-52
SpO2/SpCO/SpMet
Złącze czujnika
Zob. str. 4-29
NIBP
Złącze rurek pneumatycznych
Zob. str. 4-43
EKG
Zielone, izolowane elektrycznie złącze
przewodu EKG
Zob. str. 4-3
P1
Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia
Zob. str. 4-61
P2
Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia
Zob. str. 4-61
Głośnik
Emituje sygnały i wezwania dźwiękowe aparatu
Drukarka
Drzwiczki drukarki na papier drukarkowy
o szerokości 100 mm
Zob. str. 10-17
Gniazdo przewodów
terapeutycznych
Gniazdo QUIK-COMBO® przewodu terapeutycznego
oraz łyżek standardowych (do defibrylacji)
Zob. str. 3-12
Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania
temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP.
Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania temperatury, zob. str. 4-69.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-9
Widok z przodu
Złącza
CO2
ZŁĄCZE
CO2
DZIAŁANIE
Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO2, włożyć złącze
FilterLine i przekręcić w prawo do oporu.
Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je.
SpO2
SpO2/
SpCO/
SpMet
Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO2
i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe podłączenie
kabla.
Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu
stronach końcówki kabla i odłączyć kabel.
NIBP
Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP.
NIBP
EKG
EKG
P1
Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu EKG do
złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na przewodzie,
tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć końcówkę przewodu
do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona.
Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG.
P1/P2
P2
Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza i wyciągnąć
łącznik rurki.
Przyłączanie: Dopasować złącze kabla IP (inwazyjnego pomiaru
ciśnienia) do złącza P1 lub P2. Ustawić przerwę na kablu w taki
sposób, aby była zwrócona w górę. Włożyć końcówkę przewodu
do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona.
Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je.
Rysunek 3-7 Złącza do konfiguracji monitorowania IP
Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania
temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP.
Aby uzyskać więcej informacji, zob. Rysunek 3-8 na stronie 3-11.
3-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
ZŁĄCZE
CO2
CO2
3
DZIAŁANIE
Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO2, włożyć złącze
FilterLine i przekręcić w prawo do oporu.
Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je.
SpO2
SpO2/
SpCO/
SpMet
Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO2
i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe
podłączenie kabla.
Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu
stronach końcówki kabla i odłączyć kabel.
Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP.
NIBP
NIBP
Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza
i wyciągnąć łącznik rurki.
EKG
EKG
TEMP
Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu
EKG do złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na
przewodzie, tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć
końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim
solidnie osadzona.
Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG.
TEMP
Przyłączanie: Dopasować złącze kabla adaptera temperatury
do złącza TEMP. Włożyć końcówkę przewodu do złącza,
tak aby była w nim solidnie osadzona.
Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je.
Rysunek 3-8 Złącza do konfiguracji monitorowania temperatury
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-11
Widok z przodu
Podłączanie i odłączanie przewodu terapeutycznego
OSTRZEŻENIE
ISTNIEJE RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ WYKONANIE ZABIEGU
Aby zapobiec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu gniazda przewodu terapeutycznego,
przewód terapeutyczny powinien być zawsze podłączony do defibrylatora.
Codziennie sprawdzać i testować przewód terapeutyczny zgodnie z Listą kontrolną
operatora znajdującą się na końcu tego podręcznika. Firma Physio-Control zaleca
wymianę przewodu terapeutycznego co trzy lata, aby zredukować do minimum
prawdopodobieństwo wystąpienia usterki podczas zabiegu.
WAŻNE! Przewód terapeutyczny QUIK-COMBO monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz
łyżki standardowe (twarde) mają ten sam typ złącza i są podłączane do defibrylatora
w tym samym miejscu. Te przewody terapeutyczne nie są zgodne z innymi monitorami/
defibrylatorami LIFEPAK.
Aby podłączyć przewód terapeutyczny do defibrylatora:
1. Dopasować złącze przewodu
terapeutycznego do gniazda.
2. Wepchnąć złącze przewodu
terapeutycznego do gniazda tak,
aby się w nim zatrzasnęło.
Będzie słyszalne kliknięcie.
Rysunek 3-9 Podłączyć przewód terapeutyczny
Aby odłączyć przewód terapeutyczny od defibrylatora:
1. Nacisnąć przycisk zwalniania na złączu
przewodu terapeutycznego.
2. Wyciągnąć złącze przewodu
terapeutycznego.
Rysunek 3-10 Odłączyć przewód terapeutyczny
3-12
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Widok z tyłu
Uchwyty
łyżek
Styki testowe łyżek
Zobacz
ostrzeżenia,
str. 4-52.
Komory łyżek
standardowych
Odprowadzenie
CO2
2
1
Pokrywa
złącza USB
Zobacz
ostrzeżenia,
str. 3-14.
Zobacz
ostrzeżenia,
str. 10-12
i str. 10-13.
System
Złącze
Zobacz
ostrzeżenia,
Wtyki
Komora
Styki
Komora
akumulatora 2 akumulatorów akumulatora 1 akumulatorów str. 9-4
i str. 10-12
Złącze
przewodu
zasilania
zastępczego
Rysunek 3-11 Widok z tyłu
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-13
Widok z tyłu
Tabela 3-6 Widok z tyłu
ETYKIETA
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
Komory, wtyki i styki
akumulatorów
W każdej komorze mieści się jeden akumulator
litowo-jonowy. Dwa wtyki w każdej komorze
służą do przesyłania energii z akumulatora.
Styki akumulatora służą do przesyłania
informacji o jego stanie.
Zob. str. 10-12
Odprowadzenie CO2
Podłączane do systemu odprowadzającego
podczas monitorowania EtCO2, gdy są
używane środki znieczulające.
Zob. str. 4-52
Komory łyżek
standardowych,
uchwyty i styki
testowe
Komory łyżek służą do przechowywania łyżek
standardowych (do defibrylacji). Uchwyty
umożliwiają bezpieczne mocowanie i szybkie
wyjmowanie łyżek. Styki testowe umożliwiają
pełne sprawdzenie defibrylacji za pomocą
łyżek zgodnie z Listą kontrolną operatora.
Zobacz str. 6-6 i Listę
kontrolną operatora na
Pokrywa złącza USB
Chroni złącze USB przed zanieczyszczeniami
z zewnątrz.
Do zastosowania
w przyszłości
Gniazdo systemowe
Służy do podłączania urządzenia do bramy lub
zewnętrznego komputera w celu przesyłania
raportów o pacjencie. Stanowi także wyjście
EKG w czasie rzeczywistym.
Zob. str. 7-3
Złącze przewodu
zasilania zastępczego
Służy do podłączania opcjonalnego adaptera
zasilania prądu zmiennego lub stałego.
Umożliwia korzystanie z zastępczego
źródła zasilania.
Zob. str. 9-3
końcu podręcznika
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Przy monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem gniazda systemowego
wszelkie urządzenia podłączone do gniazda systemowego muszą być zasilane
z akumulatorów lub odizolowane elektrycznie od zasilania z sieci prądu zmiennego,
zgodnie z normą EN 60601-1. W razie jakichkolwiek wątpliwości pacjent powinien
zostać odłączony od defibrylatora przed użyciem gniazda systemowego. Należy
używać wyłącznie zalecanych przez firmę Physio-Control kabli do transmisji danych.
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Dziale Pomocy Technicznej firmy
Physio-Control.
Uwaga: Aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu akumulatorów defibrylatora,
należy odłączać od gniazda systemowego wszystkie nieużywane urządzenia zewnętrzne.
3-14
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Akumulatory
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może działać zarówno na zasilaniu akumulatorowym z dwóch
akumulatorów litowo-jonowych, jak i na zasilaniu zastępczym z adaptera zasilania prądem
zmiennym lub prądem stałym. Akumulatory można ładować za pomocą stacjonarnej lub
przenośnej ładowarki akumulatorów litowo-jonowych, ładowarki REDI-CHARGE™ lub
w monitorze/defibrylatorze, jeśli jest podłączony do zasilania zastępczego.
Uwaga: Wprawdzie monitor/defibrylator może działać na zasilaniu zastępczym, gdy nie jest
zainstalowany żaden akumulator, jednak zawsze powinien być zainstalowany co najmniej jeden
akumulator. Jeśli monitor/defibrylator utraci zasilanie na czas dłuższy niż 30 sekund, nastąpi
przywrócenie skonfigurowanych przez użytkownika pierwotnych ustawień i zostanie rozpoczęty
nowy zapis danych pacjenta.
WAŻNE! Akumulatory litowo-jonowe monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 nie mogą być zastąpione
akumulatorami używanymi w innych defibrylatorach LIFEPAK.
Należy rutynowo kontrolować akumulatory pod kątem występowania uszkodzeń i wycieków.
Akumulatory, w których stwierdzono uszkodzenia lub wycieki, należy poddać recyklingowi
lub utylizacji.
Każdy akumulator jest wyposażony we wskaźnik energii, wskazujący przybliżony poziom
naładowania. Nacisnąć szary przycisk nad symbolem akumulatora, aby sprawdzić poziom
jego naładowania przed zainstalowaniem w defibrylatorze. Przedstawione cztery wskaźniki
odpowiadają w przybliżeniu następującym poziomom naładowania — ponad 70%, ponad 50%,
ponad 25% i 25% lub mniej.
Rysunek 3-12 Wskaźnik naładowania akumulatora
Poniżej przedstawiono wskaźniki ostrzegawcze akumulatora. Jedna migająca dioda LED
sygnalizuje bliskie rozładowanie akumulatora i konieczność naładowania go. Co najmniej
dwie migające diody LED sygnalizują uszkodzenie akumulatora i konieczność zwrócenia
go do upoważnionego pracownika Działu Obsługi Technicznej.
Rysunek 3-13 Wskaźniki ostrzegawcze akumulatora
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-15
Akumulatory
Uwaga: Starsze i intensywnie używane akumulatory tracą pojemność ładowania. Jeśli na
wskaźniku naładowania akumulatora świecą się mniej niż cztery diody LED bezpośrednio
po pełnym cyklu ładowania, pojemność akumulatora zmniejszyła się. Jeśli na wskaźniku
naładowania akumulatora świecą się co najwyżej dwie diody LED bezpośrednio po pełnym
cyklu ładowania, należy wymienić akumulator.
Aby zainstalować akumulator:
1. Należy się upewnić, że akumulator jest całkowicie naładowany, chyba że akumulator
ma być ładowany w monitorze/defibrylatorze przy użyciu adaptera zasilania.
2. Sprawdzić, czy wtyki i styki akumulatorów w komorach akumulatorowych nie mają
uszkodzeń.
3. Umieścić akumulator w taki sposób, aby jego zacisk znalazł się nad wtykami w komorze
akumulatora.
4. Wstawić koniec akumulatora znajdujący się naprzeciw zacisku akumulatorowego do komory
akumulatorowej.
5. Mocno wcisnąć przeciwny koniec akumulatora do komory, tak aby zatrzasnął się w komorze.
6. Powtórzyć kroki od Punkt 1 do Punkt 5, aby włożyć drugi akumulator.
Aby wyjąć akumulator, należy nacisnąć zacisk akumulatora i pochylić akumulator, by wyjąć go
z komory.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU NA PACJENCIE
Upuszczenie akumulatora lub próba wepchnięcia go na siłę do komory może
spowodować uszkodzenie wtyków akumulatorowych w defibrylatorze. Wtyki należy
rutynowo sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Akumulatory powinny
być cały czas zainstalowane w urządzeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały wyjęte
w celu przechowywania.
Aby uzyskać informacje na temat konserwacji akumulatorów, zob. „Obsługa akumulatorów”
na stronie 10-12.
3-16
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Ekran główny
Czas
Zakresy alarmu
Ikona Bluetooth
Wskaźnik akumulatora
Symbol serca
Wskaźnik alarmu
HR
150
50
Częstość
akcji serca
SPO2
SpO2/SpCO/
SpMet
CO2
EtCO2
%
J
Wybrany
poziom energii
Odprowadzenie/
cecha EKG
Kanał 1
mmHg
Odd
RR
mmHg
Kanał 2
IP1
CVP
mmHg
IP2
Kanał 3
NIBP
NIBP
mmHg
Obszar
komunikatów
Rysunek 3-14 Ekran główny
Ekran główny to podstawowy ekran, na którym jest wyświetlany elektrokardiogram i inne
informacje. Gdy przewód monitorujący jest podłączony do aparatu, na ekranie jest uaktywniany
odpowiedni obszar monitoringu i są wyświetlane bieżące wartości dotyczące pacjenta.
Na przykład przy podłączenia przewodu SpO2 na ekranie jest uaktywniany obszar SpO2.
Wartości SpO2 dotyczące pacjenta pojawiają się po podłączeniu pacjenta. Gdy przewód
zostanie odłączony, wartości SpO2 dotyczące pacjenta są zastępowane kreskami (--).
Osobne przyciski nie uaktywniają funkcji monitorowania, z wyjątkiem funkcji NIBP.
Każdy obszar monitorowania podstawowych oznak życia jest wyświetlany w kolorze
odpowiadającym krzywej. Taki schemat kolorów ułatwia skojarzenie wyświetlanej krzywej
z wartością podstawowej oznaki życia, której odpowiada krzywa. Gdy dla funkcji nie jest
wyświetlona krzywa, obszar ma szary kolor.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-17
Ekran główny
OSTRZEŻENIE
NIEWYKRYCIE ZMIANY RYTMU W EKG
Mierniki częstości akcji serca mogą zliczać impulsy stymulacji wewnętrznej podczas
zatrzymania pracy serca lub w przypadku niektórych arytmii. Nie wolno polegać
wyłącznie na alarmach miernika częstości akcji serca. Należy ściśle nadzorować
pacjentów ze stymulatorami serca.
Tabela 3-7 Ekran główny
3-18
OBSZAR
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
Zakresy alarmu
Zakresy są wyświetlane po prawej stronie
parametrów.
Zob. str. 3-22
Symbol serca
Miga z wykrytymi sygnałami zespołu QRS.
Wskaźnik alarmu
Sygnalizuje, czy alarmy są włączone, czy wyciszone.
Brak wskaźnika oznacza, że alarmy są wyciszone.
Częstość akcji
serca
Urządzenie poprawnie wykrywa i wyświetla częstości
akcji serca w zakresie od 20 do 300 uderzeń na
minutę. Jeśli częstość akcji serca jest niższa niż
20 uderzeń na minutę lub wyższa niż 300 uderzeń
na minutę, wyświetlane są kreski (– – –).
Jeśli monitorowanie EKG nie jest aktywne,
częstość tętna może być wyświetlana przez
pomiar SpO2 lub NIBP, co oznaczone jest
wskaźnikiem PULS (SPO2) lub TĘTNO (NIBP).
SpO2/SpCO/
SpMet
Poziom wysycenia tlenem jest przedstawiany jako
wartość procentowa w zakresie od 50 do 100.
Wysycenie poniżej wartości 50% przedstawiane
jest jako <50%. Siła sygnału tętna ukazywana jest
na zmiennym wykresie słupkowym (histogramie).
Gdy wartości SpCO i SpMet są dostępne i wybrane,
wyświetlane są jako procent przez 10 sekund,
a następnie obszar SpO2 jest zmieniany z powrotem
na odczyt SpO2.
Zob. str. 4-29
EtCO2
Pomiar poziomu końcowo-wydechowego CO2 jest
wyświetlany w mmHg, % obj. lub kPa. Częstość
oddychania (odd./min.) jest mierzona liczbą
oddechów na minutę.
Zob. str. 4-52
Zob. str. 3-22
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Tabela 3-7 Ekran główny (CD.)
OBSZAR
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
IP1/IP2
Wyświetla ciśnienie skurczowe, rozkurczowe
i ciśnienie średnie w mmHg. Dostępne są dwa
kanały oznaczone pierwotnie jako P1 i P2.
Zob. str. 4-61
Etykiety wybierane przez użytkownika:
•
•
•
•
•
Temp
RR (ciśnienie tętnicze)
PA (ciśnienie w tętnicy płucnej)
CVP (ośrodkowe ciśnienie żylne)
ICP (ciśnienie wewnątrzczaszkowe)
LAP (ciśnienie w lewym przedsionku)
Wyświetla temperaturę skóry, przełyku, odbytu
Zob. str. 4-69
lub pęcherza.
NIBP
Wyświetla skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie
tętnicze (MAP) w mmHg oraz czas do następnego
pomiaru ciśnienia krwi, gdy określono interwał.
Zob. str. 4-43
Czas
Rzeczywisty lub który upłynął.
Zobacz opis
Opcje konfiguracji
monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15
dostarczony
z urządzeniem.
Ikona Bluetooth
Sygnalizuje dostępność łączności Bluetooth.
Dioda LED świeci się, gdy jest ustanowione
połączenie Bluetooth. Należy wybrać tę ikonę,
aby otworzyć menu konfiguracji łączności Bluetooth.
Zob. str. 8-3
Wskaźnik
akumulatora
Sygnalizuje obecność akumulatora w komorach 1 i 2,
względny poziom naładowania i to, czy akumulator
jest używany.
Zob. str. 3-21
Wybrany poziom
energii
Wybrany poziom energii defibrylacji.
Odprowadzenie/
cecha EKG
Odprowadzenie i cecha EKG.
Zob. str. 4-4
Kanał 1
Wyświetla podstawową krzywą EKG i jest zawsze
widoczny.
Zob. str. 4-4
Kanał 2
Wyświetla krzywą dodatkową lub kontynuację krzywej
EKG z kanału 1 lub wykres zmian.
Zob. str. 4-37
Kanał 3
Wyświetla dodatkową krzywą lub wykres zmian.
Zob. str. 4-78
Obszar
komunikatów
Wyświetla do dwóch wierszy komunikatów.
Zob. Dodatek B
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-19
Ekran główny
Nawigowanie na ekranie głównym
Do nawigowania na ekranie głównym służy pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE. W czasie obracania
pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE na ekranie głównym są zaznaczane kolejne obszary pomiaru
podstawowych oznak życia oraz kanały krzywych. Po wybraniu obszaru pomiaru podstawowych
oznak życia lub kanału naciśnięcie pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE powoduje wyświetlenie menu.
Można np. obrócić pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać kanał 3, a następnie nacisnąć pokrętło
SZYBKIE WYBIERANIE. Pojawi się następujące menu.
Kanał 3
Krzywa
Żaden
CO2
SpO2
Zmiana
1. Obrócić pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przejść do odpowiedniego ustawienia.
2. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby wybrać ustawienie.
Gdy wyświetlanie jest menu, w kanale 1 jest zawsze widoczne EKG. Aby powrócić do ekranu
głównego z dowolnego menu, nacisnąć przycisk EKRAN GŁÓWNY.
Obrócić i nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać opcję z menu.
3-20
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Wskaźniki stanu akumulatora
Ekran główny wyświetla wskaźniki akumulatora reprezentujące następujące informacje na temat
akumulatorów zainstalowanych w defibrylatorze:
• Obecność lub brak akumulatora w komorze akumulatorowej
• Akumulator jest używany
• Ładowanie akumulatora
WAŻNE! Przed użyciem należy zawsze sprawdzić poziom naładowania akumulatorów i upewnić
się, że akumulatory są odpowiednio naładowane.
Gdy są zainstalowane dwa akumulatory, defibrylator w pierwszej kolejności używa akumulatora
o niższym poziomie naładowania. Używany akumulator jest wskazywany przez białą liczbę
w czarnym polu. Gdy stan akumulatora wskazuje na potrzebę jego wymiany, defibrylator
automatycznie przełącza się na drugi akumulator. Gdy akumulatory zostaną wyczerpane,
defibrylator wyłączy się. Jeśli w czasie krótszym niż 30 sekund zostanie włożony naładowany
akumulator i nastąpi przywrócenie zasilania, defibrylator zachowuje ustawienia. Tabela 3-8
zawiera opis różnych wskaźników stanu akumulatora.
Tabela 3-8 Wskaźniki stanu akumulatora
WSKAŹNIK
ZNACZENIE
OPIS
Aktywny
akumulator
Defibrylator używa akumulatora w komorze 1. Wskaźniki stanu
akumulatora wyświetlają do 4 zielonych pasków. Każdy zielony
pasek odpowiada około 25% całkowitego naładowania. Na przykład
trzy paski odpowiadają 75-procentowemu naładowaniu.
Bliskie
rozładowanie
akumulatora
Akumulator w komorze 1 jest bliski rozładowaniu. Jeden żółty pasek
oznacza od 5% do 10% naładowania.
Akumulator
rozładowany
Akumulator w komorze 1 jest prawie całkowicie rozładowany.
Jeden czerwony migający pasek oznacza od 0% do 5%
naładowania. Defibrylator automatycznie przełączy się na drugi
akumulator tylko wtedy, gdy będzie on wystarczająco naładowany.
Jeśli dla obu akumulatorów są wyświetlane czerwone migające
paski, będzie słyszalny monit głosowy ZMIEŃ BATERIĘ.
Nierozpoznany
akumulator
Akumulator w komorze 2 jest nieużywany. Nie ma połączenia z
akumulatorem lub zainstalowano akumulator niewyprodukowany
przez firmę Physio-Control. Akumulator może zasilać defibrylator,
ale nie jest znany jego poziom naładowania i nie będzie wyświetlony
komunikat ani wygenerowany monit o bliskim rozładowaniu.
Nie
zainstalowano
akumulatora
lub wykryto
uszkodzenie
W komorze 1 nie ma zainstalowanego akumulatora lub wykryto
uszkodzenie akumulatora w komorze 1 — urządzenie nie będzie
używać tego akumulatora.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-21
Alarmy
Uwaga: Gdy defibrylator działa na zasilaniu zastępczym za pośrednictwem adaptera zasilania,
wskaźniki akumulatorów sygnalizują poziom naładowania, ale nie są podświetlone numery
komór. Gdy akumulator działa na zasilaniu zastępczym, nie pojawiają się komunikaty BATERIA
NA WYCZERPANIU oraz ZMIEŃ BATERIĘ ani nie pojawiają się monity.
Uwaga: Starsze i intensywnie używane akumulatory tracą pojemność ładowania.
Jeśli w defibrylatorze zostanie zainstalowany w pełni naładowany akumulator, a na wskaźniku
stanu będą wyświetlone mniej niż 4 paski, akumulator ma zmniejszoną pojemność. Jeśli po
zainstalowaniu w pełni naładowanego akumulatora wskaźnik stanu wyświetla co najwyżej dwa
paski, czas używania akumulatora jest krótszy niż połowa normalnego czasu używania i taki
akumulator należy usunąć.
Alarmy
Alarmy monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 można skonfigurować w taki sposób, aby w momencie
włączenia defibrylatora były włączone lub wyłączone. Więcej informacji zawiera opis Opcje
konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem.
Gdy zostanie wybrana opcja automatycznego włączania alarmów, ustawiane są pierwotne
zakresy. Zakresy pojawią się tymczasowo po prawej stronie aktywnej funkcji pomiaru
podstawowych oznak życia. Pierwotne zakresy alarmowe dla wszystkich podstawowych
oznak życia zawiera Tabela A-3 na stronie A-17.
Jeśli zostanie wybrana opcja wyłączenia alarmów, można nacisnąć przycisk ALARMY,
aby je włączyć. Niezależnie od tego, czy alarmy są ustawione jako włączone, czy zostały
włączone za pomocą naciśnięcia opcji ALARMY, wyłączenie ich jest możliwe tylko przez
naciśnięcie przycisku WŁĄCZONY w celu wyłączenia urządzenia. Jeśli utrata zasilania jest
krótsza niż 30 sekund, np. z powodu resetu systemu lub zmiany aktywnego akumulatora,
ustawienia alarmów są przywracane automatycznie.
3-22
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Ustawianie alarmów
Po naciśnięciu przycisku ALARMY pojawia się następujące menu:
Alarmy
Szybkie ustawienie
Zakresy
Cisza
VF/VT Alarm
Szeroki
2 min
Wyłączony
Alarmy
Szybkie ustawienie
Zakresy
Cisza
VF/VT Alarm
Szeroki
Wąski
Wybrać opcję SZYBKIE USTAWIENIE,
aby uaktywnić alarmy dla wszystkich
aktywnych funkcji monitorowania.
Zakresy Szybkie ustawienie automatycznie
określają górne i dolne zakresy na podstawie
bieżących wartości podstawowych oznak
życia pacjenta. Jeśli np. wartość HR pacjenta
wynosi 70, wybranie ustawienia SZEROKI
powoduje ustawienie górnej granicy 110
i dolnej 45. Wybranie ustawienia WĄSKI
powoduje ustawienie górnej granicy 100
i dolnej 50. Pierwotne ustawienie to SZEROKI.
Wybrać opcję ZAKRESY, aby zmienić zakresy
alarmu na SZEROKI lub WĄSKI. Zob. Tabela A-3
na stronie A-17.
Wybrać opcję CISZA, aby wyłączyć alarm
dźwiękowy na czas do 15 minut. Jeśli zakres
alarmu zostanie przekroczony w czasie,
gdy alarm jest wyciszony, to wskaźnik danej
podstawowej oznaki życia miga i pojawia się
komunikat alarmowy, lecz alarm dźwiękowy
pozostaje wyciszony.
Uwaga: Nie należy polegać na wyświetlanej częstości akcji serca i odpowiadającemu jej alarmowi
jako wskazaniu migotania komór. Należy włączyć VF/VT alarm.
Alarmy
Szybkie ustawienie
Zakresy
Cisza
VF/VT Alarm
Szeroki
2 min
Wyłączony
Wybrać opcję VF/VT ALARM w celu włączenia
ciągłego monitorowania wystąpienia migotania
komór i częstoskurczu komorowego przy
sterowaniu ręcznym.
Gdy alarm jest włączony, powyżej
podstawowej krzywej EKG jest wyświetlany
wskaźnik alarmu VF/VT
.
Gdy alarm jest wyciszony lub zawieszony,
nad wskaźnikiem
jest wyświetlany
czerwony znak X.
Wybrać ponownie opcję VF/VT, aby wyłączyć
ten alarm.
Uwaga: Gdy VF/VT ALARM jest włączony, wybór ograniczony jest do odprowadzenia ŁYŻKI
lub odprowadzenia II w kanale 1. Zobacz „Wybór odprowadzenia EKG” na stronie 4-4.
Uwaga: VF/VT Alarm jest zawieszany, gdy jest aktywny metronom, podczas pracy stymulatora
nieinwazyjnego oraz gdy są dołączone łyżki standardowe i jest wybrane odprowadzenie ŁYŻKI.
Alarm zostanie również zawieszony, gdy monitor/defibrylator jest ładowany.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-23
Alarmy
Zarządzanie alarmami
Symbol dzwonka alarmowego wskazuje stan włączenia
lub wyłączenia
alarmów.
Wszystkie alarmy sterowane za pomocą funkcji SZYBKIE USTAWIENIE mają jednakowe priorytety.
Gdy przy włączonych alarmach zostanie przekroczony pewien zakres, wówczas emitowany
jest sygnał dźwiękowy i wskaźnik danej podstawowej oznaki życia miga.
Aby zareagować na alarm:
1. Nacisnąć opcję ALARMY. Powoduje to wyciszenie alarmu na 2 minuty.
2. Ustalić przyczynę alarmu.
3. Ocenić prawidłowość ustawienia zakresu (opcja SZEROKI lub WĄSKI).
Jeśli stan pacjenta jest niestabilny, rozważyć możliwość wyciszenia alarmu przez czas do
15 minut podczas zajmowania się pacjentem. NIE wybierać ponownie funkcji SZYBKIE USTAWIENIE.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ NIEWYKRYCIA PRZEKROCZENIA ZAKRESU
Ponowne wybranie funkcji SZYBKIE USTAWIENIE spowoduje ustawienie zakresów
alarmu wokół bieżących wartości podstawowych oznak życia pacjenta, które
mogą być poza bezpiecznym dla pacjenta zakresem.
4. Gdy stan pacjenta ustabilizuje się, wybrać ponownie funkcję SZYBKIE USTAWIENIE, o ile jest
to konieczne.
Gdy alarmy są włączone, można je wyciszyć wyprzedzająco na czas do 15 minut.
Aby wyciszyć alarmy wyprzedzająco:
1. Nacisnąć opcję ALARMY.
2. Wybrać opcję CISZA.
3. Wybrać czas trwania WYCISZENIA: 2, 5, 10 lub 15 minut.
W obszarze komunikatów u dołu ekranu głównego zostanie wyświetlony komunikat
ALARMY WYCISZONE.
Uwaga: Wybranie opcji CISZA nie powoduje wyciszenia alarmu VF/VT.
3-24
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Opcje
Nacisnąć przycisk OPCJE, aby wyświetlić menu Opcje. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przewijać możliwe wybory. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby dokonać wyboru.
Opcje
Pacjent...
Stymulacja...
Data/Godz....
Głośność alarmu...
Archiwum...
Drukuj...
Wywołaj test
Tabela 3-9 Pozycje menu Opcje
POZYCJA
OPIS
WIĘCEJ INFORMACJI
Pacjent
Wprowadzenie nazwiska i danych pacjenta,
opisu zdarzenia, wieku i płci.
Zobacz „Wprowadzanie
danych pacjenta”
w następnym rozdziale
Wybór stymulacji na żądanie lub asynchronicznej.
Włączanie lub wyłączanie automatycznej funkcji
wewnętrznej detekcji stymulatora.
Zob. str. 5-35
Stymulacja
Zobacz opis
Opcje konfiguracji
monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15,
aby uzyskać informacje
o opcjach wyświetlania
godziny.
Data/Godz.
Ustawianie daty i godziny. Aby wprowadzone
zmiany odniosły skutek, należy wyłączyć
i włączyć zasilanie.
Głośność
alarmu
Regulacja głośności alarmów, sygnałów i wezwań
dźwiękowych oraz metronomu reanimacji.
Archiwum
Dostęp do zarchiwizowanych danych pacjenta.
Zob. str. 7-11
Wybór typu, formatu, trybu oraz szybkości
drukowania raportu dotyczącego bieżącego
pacjenta.
Zob. str. 7-10
Drukuj
Wywołaj test
Uruchomienie autotestu zdefiniowanego przez
użytkownika.
Zob. str. 10-5
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-25
Opcje
Wprowadzanie danych pacjenta
Aby wprowadzić dane dotyczące pacjenta:
1. Nacisnąć przycisk OPCJE.
Opcje
Pacjent...
Stymulacja...
Data/Godz....
Głośność alarmu...
2. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE,
aby wybrać opcję PACJENT.
Archiwum...
Drukuj...
Wywołaj test
3. Wybrać NAZWISKO, IMIĘ, DANE PACJENTA,
ZDARZENIE, WIEK lub PŁEĆ. (W przykładzie
wybrano NAZWISKO).
Opcje/Pacjent
Nazwisko…
Imię…
Dane pacjenta…
Zdarzenie…
Wiek
Płeć
Opcje/Pacjent/Nazwisko
Nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Koniec
Koniec
Spacja
Spacja
Cofnij
Wykasuj
0123456789-
3-26
4. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przewijać znaki i polecenia. Nacisnąć
pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby dokonać
wyboru. Pojawi się wybrany znak.
5. Powtarzać Punkt 4 aż do wprowadzenia
całego nazwiska.
6. Wybrać opcję KONIEC.
Dostępne są trzy dodatkowe polecenia:
SPACJA — wstawia spację.
COFNIJ — usuwa ostatni znak i cofa
zaznaczenie o jeden odstęp.
WYKASUJ — usuwa wszystkie znaki.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPIS OGÓLNY
3
Zdarzenia
Menu Zdarzenia służy do opisywania zdarzeń związanych z pacjentem. Wybrane zdarzenie
pojawia się w Dzienniku zdarzeń krytycznych LISTY ZDARZEŃ. Zdarzenia można konfigurować
w trybie ustawień. Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem.
Aby wybrać zdarzenie:
Zdarzenia
Typowe
Tlen
Dostęp IV
Nitrogliceryna
Morfina
Anuluj ost.
Typowe
Intubacja
Reanim.
Adrenalina
Atropina
Lidokaina
Więcej...
12:20:30
1. Nacisnąć przycisk ZDARZENIE,
aby wyświetlić menu Zdarzenia.
2. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przewijać możliwe wybory. Nacisnąć
pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby dokonać
wyboru.
3. Wybrać pozycję WIĘCEJ, aby wyświetlić
dodatkowe opcje zdarzeń.
Gdy zdarzenie zostaje wybrane, nazwa
zdarzenia oraz znacznik czasu są wyświetlane
w obszarze komunikatów ekranu głównego.
Uwagi:
• Gdy zdarzenie zostanie zaznaczone, ale nie będzie wybrane i upłynie limit czasu dla menu,
w dzienniku zdarzeń zostanie zarejestrowane zdarzenie Typowe oraz znacznik czasu.
• Gdy zdarzenie zostanie zaznaczone, ale nie będzie wybrane i zostanie naciśnięty przycisk
EKRAN GŁÓWNY, w dzienniku zdarzeń zostanie zarejestrowane typowe zdarzenie oraz
znacznik czasu.
• Wybrać ANULUJ OST., aby wskazać, że wybrano błędne zdarzenie. W dzienniku zdarzeń zostanie
zarejestrowane zdarzenie Anuluj ost. oraz znacznik czasu.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
3-27
4
MONITOROWANIE
W tym rozdziale opisano funkcje monitorowania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Monitorowanie EKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4-3
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego . . . . . . . . . . 4-17
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet . . . . . . . . . . . . . . . 4-29
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi . . . . . . . . . . 4-43
Monitorowanie ETCO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . 4-61
Ciągłe monitorowanie temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-69
Zmiany podstawowych oznak życia i uniesienia
odcinka ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-75
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-1
MONITOROWANIE
4
Monitorowanie EKG
Przewidziane zastosowanie
Elektrokardiogram (EKG) to zapis aktywności elektrycznej serca. Monitorowanie EKG umożliwia
wykrywanie i interpretowanie rytmu serca lub zaburzeń rytmu oraz obliczanie częstości akcji
serca. EKG jest uzyskiwane za pomocą elektrod lub łyżek umieszczonych na ciele pacjenta;
umożliwia monitorowanie i rejestrowanie aktywności elektrycznej serca.
Monitorowanie EKG jest narzędziem pomocniczym używanym przy ocenie stanu pacjenta.
We wszystkich przypadkach należy uważnie oceniać stan pacjenta i nie polegać wyłącznie
na wskazaniach na monitorze EKG.
Ostrzeżenie dotyczące monitorowania EKG
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ NIEWŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI DANYCH EKG
Pasmo częstotliwości ekranu defibrylatora jest przeznaczone jedynie do podstawowej
oceny zapisu EKG; nie zapewnia rozdzielczości wymaganej przy diagnozowaniu oraz
interpretacji uniesienia odcinka ST. Do celów diagnostycznych lub interpretacji
odcinka ST oraz w celu poprawy widoczności impulsów wewnętrznego stymulatora
serca należy podłączyć wieloodprowadzeniowy przewód EKG. Następnie należy
wydrukować zapis EKG przy diagnostycznym paśmie częstotliwości (DIAG) lub
uzyskać EKG 12-odprowadzeniowe.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-3
Monitorowanie EKG
Wybór odprowadzenia EKG
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 oferuje dwie metody wyboru lub zmiany odprowadzenia EKG.
Aby wybrać lub zmienić odprowadzenie EKG, dla którego są wyświetlane odczyty, za pomocą
przycisku ODPR.:
:
1. Nacisnąć przycisk ODPR. Jeśli na ekranie
głównym aktualnie jest wyświetlany odczyt
z któregokolwiek odprowadzenia EKG,
to zmienia się ono na ŁYŻKI. Jeśli aktualnie
jest wyświetlany odczyt z odprowadzenia
ŁYŻKI, to zmienia się ono na odprowadzenie II.
Odpr.
Łyżki
I
II
III
aVR
aVL
aVF
II, CO2
I, II, III
aVR, aVL, aVF
2. Gdy jest wyświetlone menu ODPR., nacisnąć
ponownie przycisk ODPR. lub obracać
pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać
odpowiednie odprowadzenie.
Uwaga: Jeżeli dla kanałów 2 i 3 są wstępnie
zdefiniowane zestawy odprowadzeń, to te
zestawy pojawią się w menu. Przewód
EKG podłączony do aparatu, taki jak
3-odprowadzeniowy lub 5-żyłowy, ogranicza
odprowadzenia, które można wybrać.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
definiowania zestawów odprowadzeń,
należy się zapoznać z opisem Opcje
konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
dostarczonym wraz z urządzeniem.
Aby wybrać lub zmienić odprowadzenie EKG, dla którego są wyświetlane odczyty, za pomocą
pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE:
1. Dla uzyskania podstawowego zapisu EKG
podświetlić i wybrać KANAŁ 1, a następnie
wybrać ODPR.
Kanał 1
Odpr.
Wzmocnienie
1.0
2. Obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przejść do odpowiedniego
odprowadzenia EKG.
3. Obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przejść do odpowiedniego
odprowadzenia EKG.
4. Powtórzyć tę procedurę w celu wybrania
lub zmiany wyświetlanych krzywych dla
kanałów 2 i 3.
Uwaga: Do czasu podłączenia elektrod do ciała pacjenta na EKG są wyświetlane
linie przerywane.
Uwaga: Gdy jest włączony VF/VT ALARM, wybór jest ograniczony do odprowadzenia ŁYŻKI
lub odprowadzenia II w Kanale 1. Zob. „Ustawianie alarmów” na stronie 3-23.
4-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4
MONITOROWANIE
Zmienianie wzmocnienia EKG
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 oferuje dwie metody wyboru lub zmiany wzmocnienia EKG.
Aby wybrać lub zmienić wzmocnienie wyświetlanego EKG za pomocą przycisku CECHA:
1. Nacisnąć przycisk CECHA.
2. Gdy jest wyświetlone menu WZMOCNIENIE,
nacisnąć ponownie przycisk CECHA lub
obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE,
aby wybrać odpowiednie wzmocnienie.
Wzmocnienie
Aby wybrać lub zmienić wzmocnienie wyświetlanego EKG za pomocą pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE:
Kanał 1
Odpr.
Wzmocnienie
II
1.0
1. Dla podstawowego EKG podświetlić
i wybrać KANAŁ 1, a następnie WZMOCNIENIE.
2. Obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przejść do odpowiedniego
wzmocnienia EKG.
3. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby wybrać wzmocnienie EKG.
Regulacja natężenia dźwięku oznaczającego skurcz serca
Aby wyregulować głośność dźwięku oznaczającego skurcz serca, użyć pokrętła
SZYBKIE WYBIERANIE, a następnie wybrać obszar HR na ekranie głównym.
Pojawi się następujące menu:
HR
Głośność QRS
1. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby wybrać opcję GŁOŚNOŚĆ QRS.
2. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby uzyskać odpowiednią głośność.
3. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby ustawić głośność.
Uwaga: Głośność jest zmniejszana do zera za każdym razem, gdy aparat zostanie wyłączony.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-5
Monitorowanie EKG
Monitorowanie z użyciem akcesoriów łyżek
Aby monitorować EKG z użyciem łyżek, należy wybrać elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO
lub łyżki standardowe (do defibrylacji). Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów łyżek,
zobacz Rozdział 6, „Opcje akcesoriów łyżek”.
Ułożenie przednio-boczne
Ułożenie przednio-boczne jest jedynym ułożeniem zalecanym do celów monitorowania EKG
z użyciem akcesoriów łyżek.
Aby podłączyć elektrody terapeutyczne lub łyżki:
1. Umieścić elektrodę terapeutyczną ♥ lub łyżkę KONIUSZEK bocznie od lewej brodawki
sutkowej w linii pachowej środkowej; jeśli jest to możliwe, środek elektrody powinien
znajdować się na linii pachowej środkowej (zob. Rysunek 4-1).
Mostek
Przednia
Koniuszek
Boczna
Łyżki standardowe
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO
Rysunek 4-1 Ułożenie przednio-boczne
2. Umieścić drugą elektrodę terapeutyczną lub łyżkę MOSTEK na prawej górnej części tułowia
pacjenta, bocznie do mostka i poniżej obojczyka, tak jak to przedstawia Rysunek 4-1.
Szczególne przypadki umieszczania elektrod lub łyżek
Podczas umieszczania elektrod terapeutycznych lub łyżek standardowych należy pamiętać
o specjalnych wymaganiach w następujących sytuacjach:
Pacjenci otyli lub pacjentki z dużym biustem
W miarę możliwości należy umieszczać elektrody terapeutyczne lub łyżki na płaskim obszarze
klatki piersiowej. Jeśli fałdy skóry lub tkanka piersi utrudnia dobre przyleganie, może być
konieczne rozciągnięcie skóry w celu uzyskania płaskiej powierzchni.
Pacjenci szczupli
Podczas dociskania elektrod leczniczych lub łyżek standardowych do tułowia pacjenta należy
zwracać uwagę na zarysy żeber. Umożliwia to usunięcie wolnej przestrzeni pod elektrodami
i zapewnia prawidłowe przyleganie do skóry.
4-6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Pacjenci z wszczepionymi stymulatorami i defibrylatorami (ICD)
Jeśli to możliwe, należy umieszczać standardowe łyżki lub elektrody terapeutyczne jak
najdalej od wszczepionych urządzeń.
Procedura monitorowania EKG z użyciem łyżek
Aby przeprowadzić monitorowanie z użyciem łyżek standardowych lub elektrod
terapeutycznych:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Przygotować skórę pacjenta:
• Zdjąć ubranie z klatki piersiowej pacjenta.
• Usunąć w możliwie jak największym stopniu nadmiar włosów z klatki piersiowej.
Unikać zadrapania i skaleczenia skóry w czasie golenia żyletką lub golarką. W miarę
możliwości unikać przykładania elektrod na zranioną skórę.
• W razie potrzeby umyć i wytrzeć skórę. Usunąć z klatki piersiowej pacjenta wszelkie
serwety chirurgiczne i maści.
• Dokładnie wytrzeć skórę ręcznikiem lub gazą. Lekkie wytarcie skóry usuwa tłuszcz,
brud i inne zanieczyszczenia w celu lepszego przylegania elektrod do skóry.
• Nie stosować alkoholu, roztworu benzoiny ani antyperspirantów na skórę pacjenta.
3. Umieścić łyżki standardowe lub elektrody terapeutyczne w ułożeniu przednio-bocznym.
W przypadku elektrod terapeutycznych upewnić się, że ich opakowanie jest nienaruszone
oraz że nie upłynęła data ich przydatności do użycia. W przypadku łyżek standardowych
nanieść żel przewodzący na całą powierzchnię każdej łyżki.
4. Podłączyć elektrody terapeutyczne do przewodu terapeutycznego.
5. Wybrać odprowadzenie ŁYŻKI.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-7
Monitorowanie EKG
Monitorowanie przy użyciu akcesoriów przewodu EKG
Następujące przewody EKG, które przedstawia Rysunek 4-2, są dostępne do monitorowania
EKG za pomocą monitora/defibrylatora LIFEPAK 15:
• 12-odprowadzeniowe (dowolny z 2 typów)
• 3-odprowadzeniowe
• 4-żyłowe
• 5-żyłowe
Przewód 12-odprowadzeniowy
Przewód 12-odprowadzeniowy
Przyłącze
odprowadzeń
kończynowych
Przewód główny
Przewód główny
(4-żyłowy)
Przyłącze
odprowadzeń
przedsercowych
Przyłącze odprowadzeń
przedsercowych
Przewód 3-odprowadzeniowy
Przewód 5-żyłowy
Rysunek 4-2 Przewody EKG: 12-odprowadzeniowy, 3-odprowadzeniowy 4-żyłowy i 5-żyłowy
4-8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Procedura monitorowania EKG
Aby przeprowadzić monitorowanie EKG:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Podłączyć przewód EKG do zielonego złącza na monitorze/defibrylatorze.
3. Znaleźć odpowiednie pola na umieszczenie elektrod na ciele pacjenta, tak jak przedstawia
Rysunek 4-3.
RA/R
LA/L
RL/N
LL/F
Oznaczenia AHA
RA
Prawe ramię
LA
Lewe ramię
*RL
Prawa noga
LL
Lewa noga
Oznaczenia IEC
R
Prawe
L
Lewe
N
Ujemne
F
Stopa
*Uwaga: Nie stosuje się do przewodu 3-odprowadzeniowego.
Rysunek 4-3 Umieszczanie elektrod odprowadzeń kończynowych
4. Przygotować skórę pacjenta do przyłożenia elektrod:
• Usunąć nadmiar włosów w miejscu umieszczenia elektrody.
• W przypadku tłustej skóry przemyć ją watką nasączoną alkoholem.
• Delikatnie potrzeć skórę, aby usunąć powierzchowną warstwę martwych komórek
naskórka i poprawić przewodzenie sygnałów elektrycznych.
• Unikać umieszczania elektrod nad ścięgnami lub dużymi mięśniami.
• Umyć i osuszyć skórę.
5. Przyłożyć elektrody EKG:
• Upewnić się, że opakowanie jest nienaruszone oraz że nie minęła data przydatności
do użycia.
• Przymocować elektrodę do każdego z przewodów odprowadzeniowych.
• Chwycić języczek elektrody i odkleić elektrodę od jej nośnika.
• Sprawdzić żel pokrywający elektrodę i upewnić się, że jest on nienaruszony
(elektrodę, na której żel jest naruszony, należy wyrzucić).
• Napiąć elektrodę obiema rękami. Przyłożyć elektrodę płasko do skóry. Wygładzić
powierzchnię w kierunku na zewnątrz. Unikać naciskania na środek elektrody.
• Przymocować klamrę przewodu do ubrania pacjenta.
Uwaga: Jakość elektrody jest sprawą zasadniczą dla uzyskania niezniekształconego
sygnału EKG. Przed zastosowaniem należy zawsze sprawdzić podaną na opakowaniu
datę przydatności elektrod do użycia. Nie używać elektrod przeterminowanych.
Elektrody jednorazowe są przeznaczone do jednokrotnego użytku.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-9
Monitorowanie EKG
6. Wybrać odpowiednie odprowadzenie EKG na ekranie monitora/defibrylatora.
7. W razie potrzeby wyregulować wzmocnienie EKG tak, aby uzyskać dokładne zliczanie
częstości akcji serca.
8. Nacisnąć przycisk DRUKUJ, aby otrzymać wydruk EKG.
Monitorowanie EKG z odprowadzeń przedsercowych
Odprowadzenia przedsercowe (piersiowe) (zobacz Tabela 4-1, „Kolory odprowadzeń EKG”)
mogą być używane do monitorowania podczas używania przewodu 12-odprowadzeniowego
lub 5-żyłowego.
Aby przeprowadzić monitorowanie EKG z odprowadzeń przedsercowych:
1. Podłączyć wtyczkę odprowadzenia przedsercowego do przewodu głównego, tak jak
przedstawia Rysunek 4-2 na stronie 4-8.
2. Umieścić elektrody odprowadzeń przedsercowych na klatce piersiowej, jak opisano
w przypadku procedury dla EKG 12-odprowadzeniowego i jak przedstawia Rysunek 4-5
na stronie 4-19.
Uwaga: Podczas używania przewodu 5-żyłowego przyłączyć odprowadzenia kończynowe,
tak jak to opisuje „Procedura monitorowania EKG” na stronie 4-9 i umieścić elektrodę C
na klatce piersiowej w odpowiednim położeniu przedsercowym. Należy pamiętać,
że monitor/defibrylator LIFEPAK 15 oznacza EKG dla tego odprowadzenia jako V1
na ekranie i na wydruku niezależnie od położenia elektrody C.
Odprowadzenie niedołączone
Jeżeli podczas monitorowania EKG elektroda lub przewód odprowadzenia ulegnie
odłączeniu, monitor/defibrylator emituje alarm dźwiękowy i wyświetla komunikat
ODPROWOWADZENIE NIEPODŁĄCZONE. Zapis EKG przybiera postać linii przerywanej.
Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie trwają do chwili, aż elektroda lub przewód
odprowadzenia zostaną ponownie podłączone.
4-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Oznaczanie kolorami odprowadzeń EKG
Przewody odprowadzeń i zatrzaski elektrod przewodu EKG pacjenta są oznaczone kolorami
zgodnie z normami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart
Association, AHA) lub Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (International
Electrotechnical Commission, IEC), tak jak to przedstawia Tabela 4-1.
Tabela 4-1 Kolory odprowadzeń EKG
ODPROWADZENIE
OZNAKOWANIE AHA
KOLOR AHA
OZNAKOWANIE IEC
KOLOR IEC
Odprowadzenia
kończynowe
RA
LA
RL
LL
C
Biały
Czarny
Zielony
Czerwony
Brązowy
R
L
N
F
C
Czerwony
Żółty
Czarny
Zielony
Brązowy
Odprowadzenia
przedsercowe
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Czerwony
Żółty
Zielony
Niebieski
Pomarańczowy
Fioletowy
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Czerwony
Żółty
Zielony
Brązowy
Czarny
Fioletowy
Monitorowanie pacjentów z stymulatorami wewnętrznymi
Funkcja wykrywania stymulatora wewnętrznego monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 może być
pomocna przy identyfikacji impulsów stymulatora wewnętrznego na wydruku EKG. Funkcja
ta korzysta z odprowadzenia V4 do wykrywania impulsów stymulatora wewnętrznego. Jeśli
odprowadzenie V4 jest niedostępne (nie jest przyłączone lub ma zbyt wiele zakłóceń), używa
się odprowadzenia II lub Łyżki.
Jeśli funkcja wykrywania wewnętrznego stymulatora jest włączona, monitor/defibrylator
LIFEPAK 15 oznacza wykryte impulsy stymulatora wewnętrznego na wydruku EKG symbolem
pustej strzałki
. Na podstawie wywiadu zebranego od pacjenta i danych zapisu EKG, takich
jak szerokie zespoły QRS, należy potwierdzić obecność wszczepionego stymulatora serca.
Fałszywe oznaczenia przy użyciu tej strzałki mogą występować, gdy artefakty EKG
przypominają impulsy stymulatora wewnętrznego. W przypadku częstego występowania
fałszywych oznaczeń należy wyłączyć opcję wykrywania za pomocą menu OPCJE/STYMULACJA/
WEWN. STYMULATOR (zobacz „Opcje” na stronie 3-25).
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-11
Monitorowanie EKG
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 zwykle nie uwzględnia impulsów pochodzących
z wewnętrznych stymulatorów przy zliczaniu częstości akcji serca. Jednakże,
przy zastosowaniu elektrod leczniczych lub łyżek standardowych do monitorowania
w odprowadzeniu ŁYŻKI, monitor/defibrylator może odczytać impulsy stymulatora
wewnętrznego jako zespoły QRS, co spowoduje błędne obliczenie częstości akcji serca.
Impulsy stymulatora o dużej amplitudzie mogą przeciążyć układ wykrywający zespoły QRS,
w wyniku czego nie będą zliczane wystymulowane zespoły QRS. W celu zmniejszenia
wychwytu w EKG dużych jednobiegunowych impulsów pochodzących ze stymulatora
umieścić elektrody EKG w taki sposób, aby linia wyznaczana przez elektrody dodatnią
i ujemną była prostopadła do linii wyznaczanej przez generator stymulatora i serce.
Impulsy stymulatora wewnętrznego o mniejszej amplitudzie mogą nie zostać wyraźnie
odróżnione w odprowadzeniu ŁYŻKI. W celu poprawienia wykrywania i widoczności impulsów
stymulatora wewnętrznego należy włączyć funkcję wykrywania stymulatora wewnętrznego,
używając menu OPCJE / STYMULACJA / WEWN. STYMULATOR, lub podłączyć przewód EKG, wybrać
dowolne odprowadzenie EKG i wydrukować EKG z zastosowaniem diagnostycznego pasma
częstotliwości. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania wykrywania
stymulatora wewnętrznego, należy się zapoznać z opisem menu konfiguracyjnego
Stymulacja w opisie Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczonym
wraz z urządzeniem.
4-12
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Jeżeli w trakcie monitorowania EKG wystąpią jakieś problemy, należy przejrzeć wykaz uwag,
które zawiera Tabela 4-2, aby poszukać pomocy dotyczącej rozwiązywania problemów.
Opis podstawowych zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów, takich jak brak
zasilania, które są zawarte w rozdziale „Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów” na stronie 10-18.
Tabela 4-2 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania EKG
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Wyświetlony jest
któryś z poniższych
komunikatów:
Elektrody terapeutyczne nie
są podłączone.
• Podłączyć elektrodę
terapeutyczną.
Odłączona jest co najmniej
jedna elektroda EKG.
• Podłączyć elektrodę EKG.
Przewód EKG nie jest
podłączony do monitora/
defibrylatora.
• Podłączyć przewód EKG.
Nieprawidłowy kontakt
między elektrodą a skórą
pacjenta.
• Przenieść przewód lub przewody
odprowadzeń tak, aby zapobiec
oderwaniu elektrod od ciała
pacjenta.
• Przymocować klamrę przewodu
głównego do ubrania pacjenta.
• Przygotować skórę i przyłożyć
nowe elektrody.
Naciśnięto przycisk
STYMULATOR. Monitor/
defibrylator automatycznie
przełączył się na
Odprowadzenie II,
ale odprowadzenia EKG
nie są podłączone.
• Podłączyć odprowadzenia EKG
i rozpocząć stymulację.
Przerwany przewód
odprowadzeniowy
w przewodzie EKG.
• Wybrać inne odprowadzenie.
• Wybrać odprowadzenie ŁYŻKI
i użyć do monitorowania EKG
łyżek standardowych lub
elektrod leczniczych.
• Sprawdzić ciągłość
przewodu EKG.
Ekran nie działa poprawnie.
• Wydrukować EKG na rejestratorze
jako kopię zapasową.
• Skontaktować się z pracownikiem
Działu Obsługi Technicznej w celu
przeprowadzenia wymaganej
naprawy.
PRZYŁĄCZ ELEKTRODY
POŁĄCZ ODPR. EKG
ODPR. EKG NIE POŁĄCZONE
XX ODPR. NIE DOŁĄCZONE
Pusty ekran przy
świecącej diodzie LED
oznaczającej włączone
zasilanie WŁĄCZONY.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-13
Monitorowanie EKG
Tabela 4-2 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania EKG (CD.)
4-14
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Nie są słyszalne sygnały
akustyczne dla skurczu
lub nie występują przy
każdym zespole QRS.
Zbyt niskie ustawienie
głośności.
• Wyregulować głośność.
Amplituda zespołu QRS zbyt
niska, by mogła zostać
wykryta.
• Wyregulować wzmocnienie EKG.
Wyświetlana częstość
akcji serca (HR) różni się
od tętna.
Ustawione wzmocnienie EKG
jest zbyt duże lub zbyt małe.
• Zwiększyć lub zmniejszyć
wzmocnienie EKG.
Monitor/defibrylator wykrywa
impulsy pochodzące
z stymulatora wewnętrznego
pacjenta.
• Zmienić odprowadzenie
monitora/defibrylatora, aby
zmniejszyć wielkość impulsu
wewnętrznego stymulatora.
Wyświetlana częstość
akcji serca (HR) różni się
od wyświetlanej krzywej
EKG.
Ustawione wzmocnienie EKG
jest zbyt duże lub zbyt małe.
• Zwiększyć lub zmniejszyć
wzmocnienie EKG.
Monitor/defibrylator wykrywa
impulsy pochodzące z
wewnętrznego stymulatora
pacjenta.
• Zmienić odprowadzenie
monitora/defibrylatora, aby
zmniejszyć wielkość impulsu
wewnętrznego stymulatora.
Monitor wyświetla kreski
(---) zamiast częstości
akcji serca.
Częstość akcji serca wynosi
<20 uderzeń na minutę.
• W celu obliczenia częstości akcji
serca użyć wydruku EKG.
Częstość akcji serca wynosi
>300 uderzeń na minutę.
• W celu obliczenia częstości akcji
serca użyć wydruku EKG.
Funkcja stymulatora jest
aktywna.
• Nie ma potrzeby podejmowania
żadnych czynności.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Tabela 4-2 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania EKG (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Zła jakość sygnału EKG.
Nieprawidłowy kontakt
między elektrodą a skórą
pacjenta.
• Przenieść przewód lub przewody
odprowadzeń tak, aby zapobiec
oderwaniu elektrod od ciała
pacjenta.
• Przymocować klamrę przewodu
głównego do ubrania pacjenta.
• Przygotować skórę i przyłożyć
nowe elektrody.
Przeterminowane,
skorodowane lub wyschnięte
elektrody.
• Sprawdzić daty na
opakowaniach elektrod.
• Używać wyłącznie
nieprzeterminowanych elektrod
srebro/chlorek srebra.
Elektrody należy przechowywać
w szczelnym opakowaniu aż
do czasu ich użycia.
Luźne połączenie.
Uszkodzony przewód
lub przewód łącznika/
odprowadzenia.
• Sprawdzić/ponownie podłączyć
złącza przewodu.
• Sprawdzić przewód EKG
i przewód terapeutyczny.
W razie stwierdzenia uszkodzeń
wymienić.
• Sprawdzić przewody przy
użyciu symulatora i wymienić
w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości.
Szum spowodowany
zakłóceniami o częstotliwości
radiowej (RFI).
• Sprawdzić, czy w pobliżu nie
ma urządzeń powodujących
zakłócenia o częstotliwości
radiowej (takich jak nadajniki
radiowe) i przestawić je lub
wyłączyć ich zasilanie.
Niewłaściwe przygotowanie
skóry.
• Przygotować skórę i przyłożyć
nowe elektrody.
Nieprawidłowy kontakt
między elektrodą a skórą
pacjenta.
• Skontrolować prawidłowość
przylegania elektrod.
Diagnostyczne pasmo
częstotliwości.
• Wydrukować EKG przy
zastosowaniu pasma
częstotliwości wyświetlacza.
Pływanie izolinii (artefakt
niskoczęstotliwościowy/
wysokoamplitudowy).
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-15
Monitorowanie EKG
Tabela 4-2 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania EKG (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Artefakt cienkiej linii
(wysokoczęstotliwościowy
/niskoamplitudowy).
Niewłaściwe przygotowanie
skóry.
• Przygotować skórę i przyłożyć
nowe elektrody.
Izometryczny skurcz mięśni
rąk/nóg.
• Sprawdzić, czy kończyny
spoczywają na twardym podłożu.
• Skontrolować prawidłowość
przylegania elektrod.
Za mała amplituda EKG.
Nieprawidłowy kontakt
między elektrodą a skórą
pacjenta.
• Przygotować skórę i przyłożyć
nowe elektrody.
Wybrano odprowadzenie
EKG.
• Zwiększyć wzmocnienie EKG lub
zmienić odprowadzenie EKG.
Stan pacjenta (np. znaczna
utrata masy mięśnia
sercowego lub tamponada).
• Zwiększyć wzmocnienie EKG lub
zmienić odprowadzenie EKG.
Wybrano odprowadzenie
• Wybrać jedno z odprowadzeń
kończynowych lub
przedsercowych.
Na wyświetlaczu
pokazywane są linie
przerywane, lecz brak
jest komunikatów ODPR.
EKG NIE POŁĄCZONE.
ŁYŻKI, ale pacjent jest
podłączony do
przewodu EKG.
Monitor wyświetla linię
izoelektryczną (płaską)
i wybrano odprowadzenie
ŁYŻKI.
Obciążenie testowe
podłączone do przewodu
terapeutycznego.
• Odłączyć obciążenie testowe
i podłączyć elektrody
terapeutyczne do przewodu.
• Podłączyć przewód EKG
i wybrać inne
odprowadzenie EKG.
Impulsy stymulatora
wewnętrznego są niezbyt
widoczne.
Impulsy ze stymulatora są
bardzo słabe.
• Włączyć detektor stymulatora
wewnętrznego
(zobacz „Monitorowanie
pacjentów z stymulatorami
wewnętrznymi” na stronie 4-11).
Pasmo częstotliwości
wyświetlacza ogranicza
widok EKG.
• Podłączyć przewód EKG
i wybrać odprowadzenie
inne niż ŁYŻKI.
• Wydrukować EKG w trybie
diagnostycznym (zobacz
„Jak wydrukować bieżący raport
o pacjencie” na stronie 7-10).
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
4-16
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4
MONITOROWANIE
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego
Przewidziane zastosowanie
Zapis EKG 12-odprowadzeniowego daje ratownikom i lekarzom pogotowia znacznie większe
możliwości w porównaniu z jednoodprowadzeniowym urządzeniem dostępnym na ogół
w karetkach. Zapis EKG 12-odprowadzeniowego nie tylko zapewnia uzyskanie elektrokardiogramu
miarodajnego diagnostycznie w wykrywaniu zawałów mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka
ST (STEMI), ale również pozwala ratownikom dysponującym odpowiednią wiedzą na określenie
obszaru uszkodzenia mięśnia sercowego, przewidzenie możliwych powikłań i zastosowanie
odpowiednich procedur leczniczych. Oprócz tego EKG 12-odprowadzeniowe stanowi podstawę
do seryjnych ocen EKG.
Przesyłanie EKG 12-odprowadzeniowego do jednostki pogotowia ratunkowego jest zalecane
przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) i Narodowy
Program Zapobiegania Atakom Serca (National Heart Attack Alert Program, NHAAP). Jak wynika
z praktyki, przesłanie zapisu EKG 12-odprowadzeniowego z terenu może przyspieszyć
rozpoczęcie zabiegów szpitalnych o 30 do 60 minut. Wśród innych korzyści należy też wymienić
możliwość prognozowania, odpowiedniej selekcji pacjentów i przewiezienia pacjentów
do właściwych ośrodków. Udokumentowanie w warunkach przedszpitalnych przelotnych
lub nawracających niemiarowości i innych zjawisk elektrofizjologicznych może pomóc
personelowi pogotowia ratunkowego w postawieniu diagnozy i podjęciu decyzji dotyczących
dalszego postępowania.
Wskazania
Elektrokardiogram 12-odprowadzeniowy jest stosowany do rozpoznawania, diagnozowania
i leczenia pacjentów z chorobami serca, a także jest przydatny we wczesnej diagnostyce
i leczeniu pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI).
Przeciwwskazania
Nie są znane.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-17
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego
Ostrzeżenie dla EKG 12-odprowadzeniowego
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ NIEUZYSKANIA DIAGNOSTYCZNEGO EKG 12-ODPROWADZENIOWEGO
Używanie uprzednio rozpakowanych elektrod lub elektrod przeterminowanych może
pogorszyć jakość sygnału EKG. Elektrody należy wyjmować z zamkniętych opakowań
bezpośrednio przed użyciem, a ich przykładanie wykonywać zgodnie z procedurą.
Identyfikacja miejsc przykładania elektrod
Aby uzyskać EKG 12-odprowadzeniowe, umieścić elektrody na kończynach i klatce piersiowej
(w okolicy przedsercowej), tak jak to opisano poniżej.
Miejsca przykładania elektrod odprowadzeń kończynowych
Przy uzyskiwaniu EKG 12-odprowadzeniowego elektrody odprowadzeń kończynowych
umieszcza się na nadgarstkach i kostkach, tak jak przedstawia Rysunek 4-4. Elektrody
odprowadzeń kończynowych mogą być umieszczone w dowolnym miejscu na kończynach.
Podczas uzyskiwania EKG 12-odprowadzeniowego nie należy umieszczać elektrod
kończynowych na tułowiu.
RA/R
LA/L
RL/N
Oznaczenia AHA
RA
Prawe ramię
LA
Lewe ramię
RL
Prawa noga
LL
Lewa noga
Oznaczenia IEC
R
Prawa
L
Lewa
N
Ujemna
F
Stopa
LL/F
Rysunek 4-4 Ułożenie elektrod odprowadzeń kończynowych dla EKG 12-odprowadzeniowego
Miejsca przykładania elektrod odprowadzeń przedsercowych
Sześć odprowadzeń przedsercowych (klatka piersiowa) umieszcza się w określonych
miejscach, tak jak przedstawia Rysunek 4-5. Właściwe umieszczenie jest ważne
dla dokonania prawidłowej diagnozy i powinno być zidentyfikowane następująco:
odprowadzenia od V1 do V6 dla AHA lub C1 do C6 dla IEC. Kody kolorów zawiera
rozdział „Kolory odprowadzeń EKG” na stronie 4-11.
4-18
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
Kąt
Ludwiga
ODPR.
LOKALIZACJA
V1
C1
Czwarta przestrzeń międzyżebrowa na prawo
od mostka
V2
C2
Czwarta przestrzeń międzyżebrowa na lewo
od mostka
V3
C3
Bezpośrednio pomiędzy odprowadzeniami V2/C2
a V4/C4
V4
C4
Piąta przestrzeń międzyżebrowa w linii środkowoobojczykowej
V5
C5
Poziom V4/C4 w lewej przedniej linii pachowej
V6
C6
Poziom V5/C5 w lewej linii środkowej pachowej
4
Rysunek 4-5 Umieszczanie elektrod odprowadzeń przedsercowych
Lokalizacja położenia V1/C1 (czwarta przestrzeń międzyżebrowa) jest bardzo ważna,
ponieważ jest to punkt odniesienia przy lokalizacji położenia pozostałych odprowadzeń V/C.
Aby zlokalizować położenie V1/C1:
1. Umieścić palec na wcięciu mostka.
2. Przesunąć palec powoli ku dołowi o około 3,8 cm (1,5 cala) aż do poprzecznego
zgrubienia lub wzniesienia. Jest to kąt Ludwiga, gdzie rękojeść mostka łączy się
z jego trzonem.
3. Zlokalizować drugą przestrzeń międzyżebrową po prawej stronie ciała pacjenta,
z boku i poniżej kąta Ludwiga.
4. Pozycję V1/C1 znajduje się, przesuwając palec ku dołowi o dwie przestrzenie
międzyżebrowe do czwartej przestrzeni międzyżebrowej.
5. Zlokalizować pozostałe położenia względem V1/C1 (zobacz Rysunek 4-5).
Inne ważne uwagi:
• Przy przykładaniu elektrod u kobiet lub otyłych pacjentów należy zawsze umieszczać
odprowadzenia V3-V6 i C3-C6 pod piersią, a nie na piersi.
• Nigdy nie należy wykorzystywać brodawek sutkowych jako punktów odniesienia do
lokalizacji elektrod zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, ponieważ położenie brodawek
sutkowych ma dużą zmienność osobniczą.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-19
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego
Procedura EKG 12-odprowadzeniowego
Aby uzyskać EKG 12-odprowadzeniowe:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Podłączyć wtyczki odprowadzeń do przewodu głównego, tak jak przedstawia Rysunek 4-6.
Przyłącze
odprowadzeń
kończynowych
Przewód główny
Przewód
główny
(4-żyłowy)
Klapka
zabezpieczająca
(otwarta)
Przyłącze
odprowadzeń
przedsercowych
Przyłącze odprowadzeń
przedsercowych
Rysunek 4-6 Przewody EKG 12-odprowadzeniowego
3. Włożyć złącze przewodu do zielonego złącza EKG na monitorze/defibrylatorze.
4. Przygotować skórę pacjenta do przyłożenia elektrod (zobacz str. 4-9).
5. Przyłożyć elektrody EKG (zobacz str. 4-18).
6. Poprosić pacjenta o nieporuszanie się.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ POSTAWIENIA BŁĘDNEJ DIAGNOZY
Jeżeli podczas uzyskiwania EKG 12-odprowadzeniowego nie zostanie podany wiek
pacjenta, stwierdzenia interpretacyjne będą dotyczyć 50-letniego mężczyzny i mogą
być nieprawidłowe w odniesieniu do danego pacjenta.
7. Nacisnąć przycisk 12-ODPROW. Pojawi się menu 12-ODPR. EKG / WIEK z monitem o podanie wieku
pacjenta.
Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać wiek. W przypadku, gdy pacjent ma 15 lat
lub mniej, należy zawsze wprowadzić jego wiek. Jeżeli nie zostanie podany wiek, program
analizy interpretacyjnej przyjmie wiek 50 lat, co zostanie zaznaczone na zapisie EKG
12-odprowadzeniowego.
4-20
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
8. Pojawi się menu 12-ODPR. EKG / PŁEĆ z monitem o podanie płci pacjenta.
Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać płeć pacjenta. Jeżeli nie zostanie podana płeć,
program analizy interpretacyjnej przyjmie domyślnie płeć męską, co zostanie zaznaczone na
zapisie EKG 12-odprowadzeniowego.
Monitor/defibrylator uzyska, przeanalizuje i automatycznie wydrukuje EKG 12-odprowadzeniowe.
Stan odłączenia któregokolwiek z odprowadzeń EKG wskazywany jest na zapisie linią przerywaną.
Uwaga: W przypadku wprowadzenia jako wieku pacjenta 15 lat lub mniej EKG
12-odprowadzeniowe będzie drukowane w diagnostycznym paśmie częstotliwości 0,05-150 Hz,
nawet jeśli skonfigurowano domyślne pasmo częstotliwości 0,05–40 Hz.
Uwaga: Naciśnięcie przycisku 12-ODPROW powoduje automatyczne włączenie wykrywania
wewnętrznego stymulatora serca, nawet jeśli ta funkcja jest skonfigurowana jako wyłączona.
EKG anulowane
Jeżeli monitor/defibrylator wykryje zakłócenia sygnału podczas pobierania danych (takie jak
poruszenie się pacjenta lub odłączenie elektrody), wówczas na ekranie zostanie wyświetlony
następujący komunikat: ZAKŁÓCENIA - WCIŚNIJ 12-ODPR. ABY ZMIERZYĆ. Komunikat jest wyświetlany,
a pobieranie EKG 12-odprowadzeniowego zatrzymane do czasu wyeliminowania zakłócenia.
Podjąć odpowiednie kroki w celu wyeliminowania zakłóceń. Komunikat ten pozostaje na ekranie
tak długo, jak długo obecne są zakłócenia sygnału. Po wyeliminowaniu zakłóceń sygnału
monitor/defibrylator wznawia pobieranie danych. Aby anulować komunikat i kontynuować
pobieranie EKG 12-odprowadzeniowego pomimo występowania zakłóceń sygnału, ponownie
nacisnąć przycisk 12-ODPROW. EKG 12-odprowadzeniowe będzie pobrane i wydrukowane bez
stwierdzeń interpretacyjnych. Wszelkie zapisy EKG 12-odprowadzeniowego uzyskane w ten
sposób są oznaczane następującym komunikatem: EKG ANULOWANE: JAKOŚĆ DANYCH UNIEMOŻLIWIA
INTERPRETACJĘ.
Jeżeli zakłócenia sygnału trwają ponad 30 sekund, pobieranie EKG 12-odprowadzeniowego
zostanie zatrzymane. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat NADMIERNE ZAKŁÓCENIA - 12-ODPR.
EKG ANULOWANE. Należy wówczas nacisnąć przycisk 12-ODPROW, aby wznowić pobieranie danych
EKG 12-odprowadzeniowego.
Uwaga: Naciśnięcie przycisku 12-ODPROW natychmiast po przyłożeniu elektrod może spowodować
pojawienie się komunikatu ZAKŁÓCENIA. Ten komunikat może być spowodowany tymczasową
niestabilnością między żelem elektrody a skórą pacjenta, która nie jest widoczna na ekranie
monitora/defibrylatora EKG, ale jest odbierana jako dane zakłócone. Na ogół najlepiej odczekać
co najmniej 30 sekund po przyłożeniu ostatniej elektrody, aby nastąpiła stabilizacja między
elektrodami a skórą pacjenta, i dopiero wówczas nacisnąć przycisk 12-ODPROW. Czas stabilizacji
skraca też dobre przygotowanie skóry.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-21
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego
Komputerowa analiza EKG
Stwierdzenia komputerowej analizy EKG są automatycznie drukowane na zapisach EKG
12-odprowadzeniowego. Drukowanie stwierdzeń interpretacyjnych jest opcją konfiguracji,
którą można wyłączyć w trybie ustawień. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany tej opcji
konfiguracji, należy się zapoznać z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
dostarczonym wraz z urządzeniem.
Stwierdzenia interpretacyjne dotyczące uszkodzenia mięśnia sercowego, zawału i niedokrwienia
są uzyskiwane na podstawie pomiarów uśrednionego sygnału cyklu (cyklu mediany)
utworzonego dla każdego z 12 odprowadzeń. Komputerowa analiza EKG wybiera trzy
reprezentatywne cykle z danych pobranych w ciągu 10 sekund z każdego odprowadzenia
i dokonuje uśrednienia tych trzech cykli w celu obliczenia cyklu środkowego (cyklu mediany)
dla danego odprowadzenia. Analiza EKG jest zawsze przeprowadzana na podstawie danych
EKG uzyskanych w paśmie częstotliwości 0,05–150 Hz.
Program analizy jest dostosowywany do wieku i płci pacjenta. Algorytmem interpretacyjnym
stosowanym w monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15 jest program analizy EKG
12-odprowadzeniowego uniwersytetu w Glasgow. Aby uzyskać więcej informacji,
należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Physio-Control w celu uzyskania
broszury Physio-Control Glasgow 12-Lead ECG Analysis Program Physician’s Guide.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO LECZENIA PRZY ZASTOSOWANIU TERAPII REPERFUZYJNEJ
Stwierdzenia interpretacyjne komputerowej analizy EKG nie powinny stanowić
przesłanki do podejmowania decyzji dotyczącej wstrzymywania lub włączania
leczenia danego pacjenta bez przedstawienia danych EKG wykwalifikowanemu
personelowi medycznemu. Wszystkie stwierdzenia interpretacyjne EKG
12-odprowadzeniowego uzyskiwane przy użyciu monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
zawierają wydrukowany komunikat **Brak potwierdzenia**. Należy zawsze
potwierdzić stwierdzenia interpretacyjne przez ponowne odczytanie danych EKG.
Formaty wydruku zapisu EKG 12-odprowadzeniowego
Dostępne są dwa formaty wydruku zapisów EKG 12-odprowadzeniowego: 3-kanałowy
lub 4-kanałowy. Dodatkowo każdy z tych formatów można drukować przy użyciu stylu
standardowego lub Cabrera.
4-22
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Format 3-kanałowy
W formacie 3-kanałowym jest drukowanych 2,5 s danych z każdego odprowadzenia.
Rysunek 4-7 jest przykładem zapisu EKG 12-odprowadzeniowego, drukowanego
w formacie 3-kanałowym, stylem standardowym. Rysunek 4-8 jest przykładem zapisu
EKG 12-odprowadzeniowego, drukowanego w formacie 3-kanałowym, stylem Cabrera.
Kolejność przedstawienia odprowadzeń kończynowych w stylu standardowym jest
inna niż w stylu, co widać na rysunkach. Domyślny format drukowania zapisu EKG
12-odprowadzeniowego to standardowy format 3-kanałowy. Aby zmienić format wydruku
zapisów EKG 12-odprowadzeniowego, zobacz opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 dostarczony wraz z aparatem. Można też nacisnąć przycisk OPCJE, wybrać DRUKUJ,
RAPORT: 12-ODPR. EKG, a następnie wybrać FORMAT.
Odniesienie Dane
pacjenta
1 mV
Typ i numer
zapisu
Pomiar
standardowy
Nazwisko imię:
Lee William 12-odpr. EKG nr 1
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Wiek: 50
041495091422
528760224
BF382
Płeć: M
24 kwi 08
PULS 0,170 s
QT/QTc
Osie P-QRS-T
aVR
HR 78 uderzeń
na minutę
QRS 0,094 s
Godzina/data uzyskania
danych raportu EKG
12-odprowadzeniowego
Komputerowa
analiza EKG
ŚWIEŻY ZAWAŁ
EKG nieprawidłowy ** Brak potwierdzenia**
*** SPEŁNIA KRYTERIA ZAWAŁU SERCA
Z UNIESIENIEM ODCINKA ST ***
Rytm zatokowy
Uniesienie odcinka ST z odprowadzeń znad ściany przedniej i przegrody, ROZWAŻYĆ
V1
V4
aVL
V2
V5
aVF
V3
V6
WzmoPasmo
Szybkość
cnienie
EKG częstotliwości drukarki
Adnotacje
odprowadzenia
Numer
Miejsce
urządzenia
nr
Poziom STJ
I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Wersja
programu
0.00 mm
0.00 mm
-1.10 mm
0.00 mm
0.00 mm
0.00 mm
0.00 mm
1.80 mm
2.50 mm
2.76 mm
0.00 mm
0.00 mm
Numer
Kod
konfiguracji seryjny
Rysunek 4-7 Przykład wydruku zapisu standardowego 3-kanałowego EKG 12-odprowadzeniowego
Nazwisko imię:
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Wiek: 50
aVL
Lee William 12-odpr. EKG nr 1
24 kwi 08
PULS 0,170 s
QT/QTc
Płeć: M Osie P-QRS-T
aVF
- aVR
HR 78 uderzeń
na minutę
QRS 0,094 s
EKG nieprawidłowy ** Brak potwierdzenia**
*** SPEŁNIA KRYTERIA ZAWAŁU SERCA Z
UNIESIENIEM ODCINKA ST***
ŚWIEŻY ZAWAŁ
Rytm zatokowy
Uniesienie odcinka ST z odprowadzeń znad ściany przedniej i przegrody, ROZWAŻYĆ
V1
V4
V2
V5
V3
V6
Poziom STJ
I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
0.00 mm
0.00 mm
-1.10 mm
0.00 mm
0.00 mm
0.00 mm
0.00 mm
1.80 mm
2.50 mm
2.76 mm
0.00 mm
0.00 mm
Rysunek 4-8 Przykład wydruku zapisu 3-kanałowego EKG 12-odprowadzeniowego w widoku Cabrera
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-23
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego
Format 4-kanałowy
Rysunek 4-9 i Rysunek 4-10 pokazują przykłady zapisów EKG 12-odprowadzeniowego
wydrukowanych w formacie 4-kanałowym. Format 4-kanałowy składa się z zespołu mediany
(lub cyklu mediany) obliczonego dla każdego z 12 odprowadzeń oraz danych pobranych
w ciągu 10 sekund z odprowadzenia II.
Uwaga: Znaczniki wyświetlane w formacie 4-kanałowym określają częstości pomiarów
używane w stwierdzeniach interpretacyjnych programu analizy. Oznaczenia te są częścią
programu analizy i nie można ich wyłączyć.
aVR
V4
V1
Lee William 12-odpr. EKG nr 1
Nazwisko imię:
24 kwi 08
PULS 0,168 s
QT/QTc
Płeć: M Osie P-QRS-T
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Wiek: 50
V2
aVL
aVF
V5
V3
V6
Poziom STJ
0.00 mm
I
0.00 mm
II
III -1.10 mm
aVR 0.00 mm
aVL 0.00 mm
aVF 0.00 mm
V1
V2
V3
V4
V5
V6
0.00 mm
1.80 mm
2.50 mm
2.76 mm
0.00 mm
0.00 mm
HR 78 uderzeń na minutę
QRS 0,104 s
EKG nieprawidłowy **
Brak potwierdzenia**
*** SPEŁNIA KRYTERIA ZAWAŁU
SERCA Z UNIESIENIEM ODCINKA ST ***
Rytm zatokowy
Uniesienie odcinka ST z odprowadzeń znad ściany
przedniej i przegrody, ROZWAŻYĆ ŚWIEŻY ZAWAŁ
Znaczniki
Rysunek 4-9 Przykład wydruku zapisu standardowego 4-kanałowego EKG 12-odprowadzeniowego
aVL
V1
aVF
V2
V4
V5
Nazwisko imię:
Lee William
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Wiek: 50
Płeć: M
Poziom STJ
-aVR
V3
V6
0.00 mm
I
0.00 mm
II
III -1.10 mm
aVR 0.00 mm
aVL 0.00 mm
aVF 0.00 mm
12-odpr. EKG nr 1
24 kwi 08
PULS 0,168 s
QT/QTc
Osie P-QRS-T
HR 89 uderzeń na minutę
QRS 0,104 s
EKG nieprawidłowy ** Brak potwierdzenia**
V1
V2
V3
V4
V5
V6
0.00 mm
1.80 mm
2.50 mm
2.76 mm
0.00 mm
0.00 mm
*** SPEŁNIA KRYTERIA ZAWAŁU SERCA
Z UNIESIENIEM ODCINKA ST ***
Rytm zatokowy
Uniesienie odcinka ST z odprowadzeń znad ściany przedniej
i przegrody, ROZWAŻYĆ ŚWIEŻY ZAWAŁ
Rysunek 4-10 Przykład wydruku zapisu 4-kanałowego EKG 12-odprowadzeniowego w widoku Cabrera
4-24
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Zakres częstotliwości wydruku EKG 12-odprowadzeniowego
EKG 12-odprowadzeniowe może być drukowane przy dwóch zakresach częstotliwości
(lub pasmach częstotliwości):
0,05–40 Hz oraz 0,05–150 Hz. Pasmo częstotliwości 0,05–150 Hz jest normą wyznaczoną przez
Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) dla diagnostycznych
zapisów EKG. Pasmo 0,05–40 Hz zachowuje granicę niskoczęstotliwościową o zastosowaniu
do diagnozowania niedokrwienia mięśnia sercowego oraz zawału, redukując jednocześnie
artefakt wysokoczęstotliwościowy (szczególnie napięcie mięśni pacjenta), co pozwala uzyskać
wydruk diagnostyczny z mniejszym stopniem zakłóceń i bardziej czytelny.
Uwaga: Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 pobiera dane EKG i przeprowadza analizę interpretacyjną
na podstawie pełnej częstotliwości, czyli 0,05–150 Hz. Pasmo 0,05–40 Hz wpływa jedynie na
prezentowanie danych EKG na wydruku.
EKG 12-odprowadzeniowe wydrukowane przy ustawieniu pasma częstotliwości 0,05–40 Hz
może być wykorzystywane do diagnozowania ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego oraz
zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Wynika to z faktu, że dolna granica
częstotliwości, tj. 0,05 Hz, pozostaje niezmienna w odniesieniu do standardowego ustawienia
diagnostycznego zakresu częstotliwościowego wynoszącego 0,05–150 Hz. Częstotliwość
0,05 Hz zapewnia dokładne odwzorowanie sygnałów niskoczęstotliwościowych, tj. odcinka ST
oraz załamków P i T. Obecność lub brak zmian odcinka ST, wskazująca na niedokrwienie serca
lub zawał, zostanie w tym przypadku dokładnie odwzorowana. Poza tym zostają zachowane
kryteria do wizualnej analizy i interpretacji rytmu serca oraz odcinków PR, QRS i QT, tak jak
ma to miejsce w przypadku szpitalnych monitorów akcji serca pracujących przy górnej granicy
częstotliwości wynoszącej 40 Hz.
Jednakże, w przypadku niektórych dorosłych pacjentów, amplituda (tzn. woltaż) zespołu QRS
może zostać zmniejszona, jeżeli zapisy EKG 12-odprowadzeniowego są drukowane przy górnej
granicy częstotliwości wynoszącej 40 Hz, a nie 150 Hz. W związku z tym niektóre diagnozy,
zależne od amplitudy załamka R (np. przerost komory) nie powinny być wykonywane przy
zastosowaniu tego ustawienia. U pacjenta pediatrycznego ten wpływ na amplitudę załamka R
jest szczególnie zauważalny, ponieważ zespoły QRS u dzieci są na ogół dość wąskie. Ze względu
na to, że zmniejszenie amplitudy załamka R jest bardziej prawdopodobne u pacjentów
pediatrycznych, gdy zostanie wprowadzony wiek pacjenta wynoszący 15 lat lub mniej,
EKG 12-odprowadzeniowe będzie automatycznie drukowane przy paśmie częstotliwości
0,05–150 Hz, co oznacza skasowanie ustawionej granicy 40 Hz.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-25
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 4-3 Porady dotyczące rozwiązywania problemów w przypadku EKG 12-odprowadzeniowego
4-26
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Wyświetlony jest
któryś z poniższych
komunikatów:
Odłączona jest co
najmniej jedna
elektroda EKG.
• Sprawdzić podłączenia elektrod EKG.
POŁĄCZ ODPR. EKG
ODPR. EKG NIE
POŁĄCZONE
XX ODPR. NIE
DOŁĄCZONE
Przewód EKG nie
jest podłączony do
monitora/
defibrylatora.
• Sprawdzić podłączenie przewodu EKG.
Nieprawidłowy
kontakt między
elektrodą a skórą
pacjenta.
• Umieścić przewód i/lub przewody odprowadzeń
tak, aby zapobiec oderwaniu elektrod od ciała
pacjenta.
• Przymocować klamrę przewodu głównego do
ubrania pacjenta.
• Przygotować skórę i przyłożyć nowe elektrody.
Przerwany przewód
odprowadzenia.
• Wybrać inne odprowadzenie.
• Wybrać odprowadzenie ŁYŻKI i użyć do
monitorowania EKG łyżek standardowych lub
elektrod leczniczych.
• Sprawdzić ciągłość przewodu EKG.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4
MONITOROWANIE
Tabela 4-3 Porady dotyczące rozwiązywania problemów w przypadku EKG 12-odprowadzeniowego (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Sygnał z
zakłóceniami i/lub
wyświetlony jest
komunikat:
Zakłócenia
w odprowadzeniu
innym
niż wyświetlone.
• Nacisnąć ponownie przycisk 12-ODPROW,
aby usunąć komunikat. Skontrolować wydruk,
aby stwierdzić, w którym z odprowadzeń
wystąpiły zakłócenia. Wymienić lub przenieść
elektrody i przewody odprowadzeń, w których
wystąpiły zakłócenia.
Nieprawidłowy
kontakt między
elektrodą a skórą
pacjenta.
• Przenieść przewód lub przewody odprowadzeń
tak, aby zapobiec oderwaniu elektrod od ciała
pacjenta.
• Przymocować klamrę przewodu głównego do
ubrania pacjenta.
• Przygotować skórę i przyłożyć nowe elektrody.
Luźne połączenie.
• Sprawdzić/ponownie podłączyć złącza
przewodu.
Ruch pacjenta.
• Polecić pacjentowi, aby nie poruszał się.
• Podeprzeć kończyny pacjenta.
Ruch pojazdu.
• Zatrzymać pojazd podczas pobierania danych
EKG 12-odprowadzeniowego.
Przeterminowane,
skorodowane lub
wyschnięte
elektrody.
• Sprawdzić daty na opakowaniach elektrod.
• Używać wyłącznie nieprzeterminowanych
elektrod srebro/chlorek srebra. Elektrody należy
przechowywać w szczelnym opakowaniu aż do
czasu ich użycia.
Zakłócenia
o częstotliwości
radiowej (RFI).
• Sprawdzić, czy w pobliżu nie ma urządzeń
powodujących zakłócenia o częstotliwości
radiowej (takich jak nadajniki radiowe)
i przestawić je lub wyłączyć ich zasilanie.
Uszkodzony
przewód lub
przewód łącznika/
odprowadzenia.
• Skontrolować przewód główny i przyłącza.
W razie stwierdzenia uszkodzeń wymienić.
Operator nacisnął
inny przycisk
funkcyjny
(np. DRUKUJ) przed
zakończeniem
sekwencji EKG 12odprowadzeniowego.
• Nacisnąć przycisk 12-ODPROW, aby uzyskać inny
zapis EKG 12-odprowadzeniowego. Odczekać
odpowiednio długo, aby sekwencja zapisu
została zakończona.
ZAKŁÓCENIA - WCIŚNIJ
12-ODPR. ABY ZMIERZYĆ
Monitor/defibrylator
nie przeprowadza
pełnej sekwencji
pracy EKG 12odprowadzeniowego.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-27
Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego
Tabela 4-3 Porady dotyczące rozwiązywania problemów w przypadku EKG 12-odprowadzeniowego (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Zakłócony sygnał
i wyświetlony
komunikat: NADMIERNE
Zakłócenia sygnału
trwające ponad
30 sekund.
• Nacisnąć przycisk 12-ODPROW, aby uzyskać inny
zapis EKG 12-odprowadzeniowego.
Pływanie izolinii
(artefakt
niskoczęstotliwościowy/
wysokoamplitudowy).
Niewłaściwe
przygotowanie skóry.
• Przygotować skórę zgodnie z opisem, który
zawiera str. 4-9 i przyłożyć nowe elektrody.
Nieprawidłowy
kontakt między
elektrodą a skórą
pacjenta.
• Skontrolować prawidłowość przylegania
elektrod.
Artefakt cienkiej linii
(wysokoczęstotliwościowy/
niskoamplitudowy).
Niewłaściwe
przygotowanie skóry.
• Przygotować skórę zgodnie z opisem,
który zawiera str. 4-9 i przyłożyć nowe
elektrody.
Izometryczny skurcz
mięśni rąk/nóg.
• Sprawdzić, czy kończyny spoczywają na
twardym podłożu.
• Skontrolować prawidłowość przylegania
elektrod.
ZAKŁÓCENIA 12-ODPR. EKG
ANULOWANE
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
4-28
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
SpO2, SpCO™ i SpMet™ to opcjonalne funkcje monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Gdy są
zainstalowane wszystkie trzy opcje (SpO2, SpCO i SpMet), pulsoksymetr dokonuje pomiaru
funkcjonalnego nasycenia tlenem (SpO2), stężenia karboksyhemoglobiny (SpCO) i stężenia
methemoglobiny (SpMet) w krwi.
WAŻNE! Gotowe do użytku są wyłącznie czujniki SpO2oraz połączenie czujników SpO2,
SpCO i SpMet. Z monitorem LIFEPAK 15 są kompatybilne wyłącznie czujniki Masimo® SpO2
wyposażone w czerwone złącze. Czujniki Masimo Rainbow™ są niezbędne do monitorowania
SpCO i SpMet oprócz SpO2. Czujniki te nie są zgodne z innymi monitorami/defibrylatorami
LIFEPAK.
Czujniki Nellcor SpO2 mogą być używane z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15, jeśli jest
używany kabel adaptera Masimo Red™ MNC.
Listę czujników i kabli połączeniowych SpO2 przeznaczonych do użytku z monitorem/
defibrylatorem LIFEPAK 15 można znaleźć na witrynie internetowej firmy Physio-Control.
Należy dokładnie przeczytać wskazówki dotyczące użycia dołączone do czujników i kabli
połączeniowych zawierające pełny opis, instrukcje, ostrzeżenia i uwagi, oraz wymagania
techniczne. Aby złożyć zamówienie na czujniki i kable połączeniowe, należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy Physio-Control lub zamówić je online pod adresem
store.physio-control.com.
Przewidziane zastosowanie
Pulsoksymetr to nieinwazyjne urządzenie ciągle mierzące funkcjonalne nasycenie tlenem (SpO2),
stężenia karboksyhemoglobiny (SpCO) i stężenia methemoglobiny (SpMet) w krwi. Ciągłe
monitorowanie SpO2 może dostarczyć wczesnego ostrzeżenia, gdy spada nasycenie i pomóc
klinicyście w podjęciu szybkiego działania, zanim u pacjenta wystąpią poważniejsze objawy
niedotlenienia. Wcześniej parametry krwi SpCO i SpMet można było uzyskać z inwazyjnych
próbek gazu w krwi. Ta nowa technologia ułatwia wykrywanie często ukrytych przypadków
karboksyhemoglobinemii (zatrucie lenkiem węgla) i methemoglobinemii (stan utrudnionego
dostarczania tlenu do tkanek). Niskie poziomy zarówno SpCO, jak i SpMet normalnie występują
w krwi. Jednak wczesne wykrycie znacznie wyższych poziomów może pomóc w postawieniu
właściwej diagnozy i zastosowaniu właściwego leczenia, a także poprawienia efektu końcowego
dla pacjenta.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-29
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
Pulsoksymetr jest przyrządem, którego należy używać jako urządzenia pomocniczego w ocenie
stanu zdrowia pacjenta. Przy ocenie stanu pacjenta należy zawsze postępować ze szczególną
ostrożnością i nie polegać wyłącznie na pomiarach SpO2, SpCO oraz SpMet. Jeżeli obserwowana
jest wyraźna tendencja spadku natlenienia krwi pacjenta lub podejrzewa się zatrucie tlenkiem
węgla względnie występuje methemoglobinemia, w celu weryfikacji stanu pacjenta należy
poddać badaniu laboratoryjnemu próbki krwi.
Nie używać pulsoksymetru do monitorowania bezdechu pacjenta ani jako zamiennika analizy
zaburzeń rytmu serca opartej na EKG.
Wskazania
Pulsoksymetria jest wskazana u pacjentów zagrożonych niedotlenieniem, karboksyhemoglobinemią i methemoglobinemią. Monitorowanie SpO2 może być stosowane w bezruchu
i w ruchu oraz u pacjentów dobrze lub słabo perfundowanych. Dokładności SpCO i SpMet
nie były potwierdzone w ruchu i przy niskiej perfuzji.
Przeciwwskazania
Nie są znane.
4-30
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące SpO2, SpCO i SpMet
OSTRZEŻENIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB OPARZENIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB OPARZENIA
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi,
instrukcje dotyczące sposobu użycia czujnika oraz przewodu, a także
informacje ostrzegawcze.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB OPARZENIA
Używanie czujników lub kabli pochodzących od innych producentów może
spowodować niewłaściwe funkcjonowanie pulsoksymetru oraz unieważnienie
certyfikatu bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie czujników i kabli określonych
w niniejszej Instrukcji obsługi.
RYZYKO NIEDOKŁADNEGO ODCZYTU
NIEDOKŁADNE ODCZYTY PULSOKSYMETRU
Nie używać uszkodzonego czujnika lub kabla. Nie modyfikować w jakikolwiek
sposób czujnika ani kabla. Zmiany lub modyfikacje mogą rzutować na działanie i/lub
dokładność. W żadnym przypadku nie należy używać więcej niż jednego kabla
między pulsoksymetrem a czujnikiem w celu zwiększenia długości.
NIEDOKŁADNE ODCZYTY PULSOKSYMETRU
Czujniki poddane działaniu światła otoczenia mogą przy niewłaściwym ich
umieszczeniu na ciele pacjenta dawać niewłaściwe odczyty nasycenia.
Dla zapewnienia uzyskiwania prawidłowych odczytów czujnik powinien być
dokładnie umieszczony na ciele pacjenta, a jego umieszczenie powinno być
często sprawdzane.
NIEDOKŁADNE ODCZYTY PULSOKSYMETRU
Ciężka niedokrwistość, hipotermia, poważna wazokonstrykcja, karboksyhemoglobina,
methemoglobina, kontrasty dożylne zmieniające zwykłą barwę krwi, podwyższone
stężenie bilirubiny, nadmierne ruchy pacjenta, tętno żylne, zakłócenia
elektrochirurgiczne, wystawienie na działanie promieniowania, umieszczenie czujnika
na kończynie, na której znajduje się mankiet do pomiaru ciśnienia krwi, lub wkłucie
bądź nałożony zewnętrznie barwnik (np. lakier do paznokci) mogą zakłócać działanie
pulsoksymetru. Przed użyciem operator powinien dokładnie zapoznać się z działaniem
pulsoksymetru.
NIEDOKŁADNE ODCZYTY PULSOKSYMETRU
Tętno od kontrapulsacji wewnątrzaortalnej może się sumować z tętnem na ekranie
pulsoksymetru. Należy zweryfikować tętno pacjenta na podstawie częstości akcji
serca na EKG.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-31
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
OSTRZEŻENIA (CD.)
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA SKÓRY
Długotrwałe, ciągłe używanie czujnika może spowodować podrażnienie, pojawienie
się pęcherzy lub spowodowaną naciskiem martwicę skóry. W zależności od stanu
pacjenta i typu czujnika należy regularnie kontrolować umiejscowienie czujnika.
W przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zmienić umiejscowienie czujnika.
Nie używać taśmy klejącej do mocowania czujnika, gdyż może to spowodować
niedokładność odczytów i uszkodzenie skóry bądź czujnika.
MOŻLIWOŚĆ UDUSZENIA
Należy zachować szczególną ostrożność podczas układania przewodów,
aby zapobiec zaplątaniu lub uduszeniu pacjenta.
PRZESTROGI
ZAGROŻENIA DLA URZĄDZEŃ
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA
Aby uniknąć uszkodzenia kabla, podczas podłączania i odłączania należy chwytać
za złącze, a nie za kabel.
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA
Nie moczyć i nie zanurzać czujników i kabli w żadnej cieczy. Nie podejmować próby
sterylizacji.
Brak domniemanej licencji
Wejście w posiadanie ani nabycie niniejszego pulsoksymetru nie daje żadnej licencji, czy to
jawnej, czy domniemanej, na używanie pulsoksymetru z czujnikami i przewodami, które nie
uzyskały autoryzacji, a które samodzielnie bądź w połączeniu z pulsoksymetrem, mieściłyby
się w zakresie jednego lub większej liczby patentów związanych z tym urządzeniem.
4-32
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Zasada działania pulsoksymetru
Czujnik pulsoksymetru kieruje strumień światła przez umięśnioną okolicę ciała pacjenta
(zwykle palec u ręki lub nogi). Czujnik wysyła promień świetlny z promiennika do detektora,
tak jak to przedstawia Rysunek 4-11.
Czujnik (zawiera diody
Przewód LED i detektor)
Diody świetlne
Czerwień
Podczerwień
Detektor odbierający światło
Rysunek 4-11 Zasada działania pulsoksymetru
Pulsoksymetr przekształca ilość światła odebranego przez detektor na różne postaci poziomu
nasycenia hemoglobiny i wyświetla je jako procentowe wartości SpO2, SpCO i SpMet. Normalne
wartości SpO2 należą zazwyczaj do przedziału od 95% do 100%. Normalne wartości SpCO są na
ogół mniejsze niż 9% (wyższy zakres jest często obserwowany u palaczy). Normalne wartości
SpMet są zazwyczaj mniejsze niż 2% i mogą na nie rzutować niektóre produkty farmaceutyczne,
w tym lokalne środki anestetyczne i chemiczne, takie jak azotyny.
Uwagi dotyczące monitorowania SpO2, SpCO i SpMet
Jakość odczytu SpO2, SpCO i SpMet zależy od właściwej wielkości czujnika i jego umieszczenia,
odpowiedniego przepływu krwi przez obszar, na którym jest umieszczony czujnik, ograniczenia
ruchów pacjenta oraz wystawienia czujnika na działanie światła zewnętrznego. Na przykład
przy bardzo niskiej perfuzji w obszarze umiejscowienia czujnika odczyty mogą być niższe niż
nasycenie tlenem krwi tętniczej w aorcie. Metody testowe dotyczące badania dokładności są
dostępne u lokalnych przedstawicieli firmy Physio-Control.
Przy doborze właściwego czujnika pulsoksymetru należy się kierować następującymi kryteriami:
• Wiek pacjenta (dorosły, pediatryczny, dziecko) i masa ciała pacjenta
• Stopień perfuzji kończyn pacjenta
• Poziom aktywności pacjenta
• Dostępne obszary umiejscowienia na ciele pacjenta
• Wymagania dotyczące sterylności
• Przewidywany czas trwania monitorowania
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-33
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
Aby zapewnić optymalne wyniki, należy:
• Używać suchego i odpowiednio dobranego pod względem wielkości czujnika.
• Wybierać miejsce, które jest dobrze perfundowane. Preferuje się palec serdeczny.
• Wybierać miejsce w najmniejszym stopniu ograniczające ruchy pacjenta, takie jak palec
niedominującej ręki.
• Upewnić się, że umięśniona część palca całkowicie pokrywa detektor.
• Dbać o to, aby miejsce umieszczenia czujnika znajdowało się na poziomie serca pacjenta.
• Umieścić czujnik zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi używania dołączonymi do czujnika.
• Zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia i przestrogi umieszczone we wskazówkach
dotyczących używania czujnika.
Umieszczanie czujnika
Preferowane miejsca umieszczania czujnika to palec serdeczny i środkowy niedominującej
ręki. Aby umiejscowić czujnik:
1. Ustawić czujnik w taki sposób, aby kabel znalazł się z tyłu ręki pacjenta.
2. Umieścić palec w czujniku, tak aby koniec palca dotknął „punktu oporu
uniesionego palca”.
3. Zawiasowe zakładki czujnika powinny być otwarte w celu równomiernego rozdzielenia
nacisku czujnika wzdłuż całej długości palca. Sprawdzić układ czujnika w celu weryfikacji
prawidłowości ułożenia. W celu zapewnienia dokładnych danych wymagane jest pełne
pokrycie okna detektora.
Czujniki są wrażliwe na promienie świetlne. W przypadku występowania nadmiernego
naświetlenia otoczenia należy wyłączyć lub zmniejszyć oświetlenie, osłonić miejsce
umieszczenia czujnika nieprzezroczystym materiałem w celu odcięcia dostępu światła
z zewnątrz i sprawdzić poprawność umiejscowienia czujnika. Niespełnienie tego warunku
może być przyczyną uzyskania niedokładnych pomiarów.
Jeżeli podczas monitorowania SpCO/SpMet występują nadmierne ruchy wykonywane przez
pacjenta, należy rozważyć podjęcie następujących kroków:
• Upewnić się, czy czujnik jest bezpiecznie i właściwie ułożony.
• Używać jednorazowych czujników przylepnych.
• Jeśli to możliwe, przenieść czujnik w miejsce mniej ruchome.
Uwaga: Zbyt ścisłe owijanie czujnika lub używanie dodatkowej taśmy klejącej do mocowania
czujnika może spowodować niedokładność odczytów pulsoksymetru.
Uwaga: Należy rutynowo sprawdzać krążenie za czujnikiem.
WAŻNE! Czujniki Masimo Rainbow są niezbędne do monitorowania SpCO i SpMet i nie są
zgodne z innymi monitorami/defibrylatorami LIFEPAK.
4-34
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Procedura monitorowania pulsoksymetru
Zasilanie pulsoksymetru odbywa się za pośrednictwem monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Po włączeniu defibrylatora jest włączany pulsoksymetr, po czym są przeprowadzane skalowanie
i autotest trwające około 20 sekund. W czasie skalowania i autotestu na ekranie nie są
wyświetlane informacje dotyczące SpO2, SpCO i SpMet.
W celu zmniejszenia zużycia energii akumulatora pulsoksymetr przechodzi w „tryb uśpienia”,
jeśli nie jest używany. Tryb uśpienia jest aktywowany w ciągu 10 sekund od odłączenia czujnika.
W trybie uśpienia na ekranie nie są wyświetlane informacje dotyczące SpO2, SpCO i SpMet.
Po wykryciu czujnika lub sygnału pochodzącego od pacjenta pulsoksymetr wykonuje autotest,
po czym wraca do normalnego trybu.
Pulsoksymetr mierzy i wyświetla poziomy SpO2 w zakresie pomiędzy 50% i 100%. Poziomy
SpO2 niższe niż 50% są wyświetlane jako <50%. Jeśli poziomy SpO2 znajdują się w zakresie
od 70 do 100%, dokładność pomiarów pulsoksymetru wynosi ±3 cyfry. Pulsoksymetr mierzy
i wyświetla SpCO w zakresie 0–40% z dokładnością ±3%. Pulsoksymetr mierzy i wyświetla
SpMet w zakresie 0–15% z dokładnością ±1%.
Aby monitorować SpO2:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Podłączyć kabel połączeniowy pulsoksymetru do monitora/defibrylatora i czujnika.
3. Umieścić czujnik na ciele pacjenta.
4. Zwrócić uwagę na fluktuacje paska tętna. Amplituda paska tętna wskazuje względną
jakość sygnału.
5. Potwierdzić, że odczyt SpO2 jest widoczny i stabilny.
6. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE w celu dostosowania głośności, czułości oraz
czasu uśrednionego.
Aby monitorować SpCO oraz SpMet:
1. Wykonać czynności wymienione w Punkt 2 do Punkt 5 powyżej.
2. Sprawdzić, że czujnik SpCO/SpMet jest używany. Jedynie czujniki Rainbow mogą
monitorować SpCO/SpMet.
3. Poprosić pacjenta o nieporuszanie się.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-35
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
4. Aby szybko uzyskać wartość SpCO lub SpMet, nacisnąć przycisk DRUKUJ. Jeśli na wydruku
pojawią się kreski (---) zamiast wartości SpCO lub SpMet, należy zaczekać nieco dłużej na
uzyskanie pomiaru.
lub
Aby wyświetlić SpCO lub SpMet:
• Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE w celu wybrania obszaru SpO2.
• Z menu wybrać opcję PARAMETR.
• Wybrać opcję SPCO lub SPMET. Wybrana wartość jest wyświetlana przez 10 sekund.
Uwaga: Monitorowanie SpCO i SpMet nie jest przeznaczone do stosowania, gdy pacjent jest
w ruchu i przy niskiej perfuzji.
Doradzanie SpCO/SpMet
Jeśli odczyt SpCO lub SpMet jest wyższy od normalnej wartości granicznej, co oznacza
niebezpiecznie wysoką ilość karboksyhemoglobiny lub methemoglobiny, ma miejsce włączenie
trybu doradczego.
W trybie doradczym:
• Podwyższona wartość SpCO lub SpMet jest wyświetlana zamiast SpO2.
• Podwyższona wartość miga i jest emitowany dźwięk alarmowy.
• W obszarze komunikatu pojawia się jeden z następujących komunikatów doradczych:
DORADZANIE: SpCO >10%
DORADZANIE: SpMet >3%
Aby anulować doradczy dźwięk alarmowy, nacisnąć ALARMY. Obszar SpO2 powróci do odczytu
wartości SpO2. Komunikat doradczy pozostaje na ekranie do czasu spadku podwyższonej
wartości do przedziału normalnych wartości lub wyłączenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
NIEDOKŁADNE ODCZYTY SPO2
Karboksyhemoglobina lub methemoglobina mogą błędnie zwiększyć odczyty SpO2.
Wzrost SpO2 jest w przybliżeniu równy ilości obecnej karboksyhemoglobiny lub
methemoglobiny.
NIEDOKŁADNE ODCZYTY SPCO I SPMET
Bardzo niskie poziomy nasycenia tlenem krwi tętniczej mogą spowodować
niedokładne odczyty SpCO i SpMET.
4-36
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Krzywa pletyzmograficzna
Krzywą pletyzmograficzną można wyświetlić w kanale 2 lub 3.
Aby wyświetlić krzywą pletyzmograficzną:
1. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby zaznaczyć krzywą KANAŁ 2 lub 3.
2. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE. Pojawi się menu Kanał.
3. Wybrać opcję KRZYWA EKG, a następnie wybrać SPO2. W wybranym kanale pojawi się krzywa
SpO2. Krzywa SpO2 jest automatycznie skalowana w celu zapewnienia optymalnej
obserwacji krzywej.
Głośność
Aby wyregulować głośność dźwięku tętna:
SpO2_SpCo_SpMet
Parametr
Głośność SpO2
Czułość
Czas uśredniony
SpO2
1. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby zaznaczyć obszar SpO2 na ekranie
głównym.
2. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE.
Normalny
8 sekund
3. Podświetlić i wybrać opcję GŁOŚNOŚĆ SPO2.
4. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby uzyskać odpowiednią głośność.
5. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby ustawić głośność.
Czułość
Ustawienie czułości pozwala wybrać dla pulsoksymetru opcję NORMALNY lub WYSOKI dla
różnych stanów perfuzji.
Aby ustawić czułość:
1. Podświetlić i wybrać obszar SpO2 na ekranie głównym.
2. Wybrać opcję CZUŁOŚĆ, a następnie wybrać ustawienie NORMALNY lub WYSOKI.
Uwaga: Ustawienie czułości NORMALNY jest zalecane dla większości pacjentów. Ustawienie
czułości WYSOKI umożliwia monitorowanie SpO2 przy stanach niskiej perfuzji, takich jak ciężka
hipotensja lub wstrząs. Jednak, gdy ustawieniem czułości SpO2 jest poziom WYSOKI,
sygnał jest bardziej podatny na występowanie artefaktów. Podczas używania ustawienia
częstotliwości WYSOKI należy uważnie monitorować pacjenta.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-37
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
Czas uśredniony
Ustawienie czasu uśrednionego pozwala dopasować przedział czasu używany do uśrednienia
wartości SpO2.
Aby ustawić czas uśredniony:
1. Podświetlić i wybrać obszar SpO2 na ekranie głównym.
2. Wybrać opcję CZAS UŚREDNIONY, a następnie wybrać jedną z następujących opcji:
• 4 sekundy
• 8 sekund
• 12 sekund
• 16 sekund
Uwaga: Czas uśredniony równy 8 sekund jest zalecany dla większości pacjentów.
W przypadku pacjentów, u których dochodzi do nagłych zmian wartości SpO2,
zalecany jest 4-sekundowy czas uśredniony. Czasy 12 i 16 sekund są używane,
jeśli na działanie pulsoksymetru wpływa artefakt.
Monitorowanie częstości tętna
Jeśli monitorowanie EKG nie jest aktywne, do monitorowania częstości tętna pacjenta można
używać czujnika SpO2. Wartość częstości tętna pacjenta jest oznaczona jako PULS (SPO2).
Monitorowanie częstości tętna jest narzędziem, którego należy używać oprócz oceny stanu
zdrowia pacjenta. We wszystkich przypadkach należy cały czas oceniać stan pacjenta.
Jeśli u pacjenta występują oznaki nieprawidłowej częstości tętna, należy ręcznie
sprawdzać tętno.
Czyszczenie
Czujniki pulsoksymetru mogą być przylepne (do użytku u jednego pacjenta) lub
wielokrotnego użytku.
Aby wyczyścić czujnik wielokrotnego użytku i kabel połączeniowy:
1. Odłączyć czujnik i kabel od monitora/defibrylatora. Sprawdzić, czy kabel nie jest uszkodzony.
2. Używać czystej, miękkiej szmatki nawilżonej 70% roztworem alkoholu izopropylowego.
3. Poczekać, aż czujnik dokładnie wyschnie, i dopiero wtedy umieścić go na ciele pacjenta
i podłączyć kabel do monitora/defibrylatora.
Uwaga: Nie podejmować próby sterylizacji. Nie moczyć i nie zanurzać w jakiejkolwiek cieczy.
Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia, zobacz „Czyszczenie urządzenia”
na stronie 10-16.
4-38
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 4-4 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z SpO2, SpCO i SpMet
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Monitor/defibrylator mierzy
tętno, lecz nie jest podawane
nasycenie tlenem ani
częstość tętna.
Nadmierna ruchliwość
pacjenta.
• Polecić pacjentowi leżenie
bez ruchu.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
dobrze zamocowany.
• Przenieść czujnik w inne
miejsce.
• Zastosować czujnik
przylepny.
Prawdopodobieństwo zbyt
niskiej perfuzji u pacjenta.
• Zbadać pacjenta.
• Zwiększyć czułość.
Nadmierna ruchliwość
pacjenta.
• Polecić pacjentowi leżenie
bez ruchu.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
dobrze zamocowany.
• Przenieść czujnik w inne
miejsce.
• Zastosować czujnik
przylepny.
• Zwiększyć czułość.
Pracujące urządzenie
elektrochirurgiczne (ESU)
może zakłócać pracę czujnika.
• Odsunąć monitor/
defibrylator możliwie jak
najdalej od pracujących
urządzeń
elektrochirurgicznych
(ESU).
• Podłączyć urządzenia
elektrochirurgiczne (ESU)
i monitor/defibrylator do
innych obwodów
elektrycznych.
• Przesunąć podkładkę
uziemiającą urządzenia
elektrochirurgicznego (ESU)
możliwie jak najbliżej
miejsca operowanego.
Czujnik może być
zawilgocony.
• Wymienić czujnik.
SpO2 lub częstość tętna
zmienia się w sposób nagły,
amplituda tętna jest błędna.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-39
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
Tabela 4-4 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z SpO2, SpCO i SpMet (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Wyświetlany jest komunikat
SPO2: NIE WYKRYTO CZUJNIKA.
Czujnik nie jest podłączony
do pacjenta lub kabel jest
odłączony od monitora/
defibrylatora.
• Skontrolować prawidłowość
podłączenia czujnika i kabla.
• Sprawdzić, czy jest
używany właściwy czujnik.
Uszkodzony kabel lub czujnik.
• Wymienić uszkodzony
kabel lub czujnik.
Czujnik może być za ciasny.
• Zmienić umiejscowienie
czujnika.
• Przenieść czujnik w inne
miejsce.
U pacjenta wystąpiło
zatrzymanie akcji serca
lub wystąpił wstrząs.
• Zbadać pacjenta.
Pulsoksymetr może być
w trakcie autoskalowania
lub autotestu.
• Poczekać na zakończenie.
• Jeśli wartość nie zostanie
wyświetlona w ciągu
30 sekund, odłączyć
i ponownie podłączyć
czujnik. Jeśli wartość
nie zostanie wyświetlona
w ciągu kolejnych
30 sekund,
wymienić czujnik.
Nastąpiło wyładowanie
defibrylacyjne.
• Brak. Jeśli wartość nie
zostanie wyświetlona
w ciągu 30 sekund,
odłączyć i ponownie
podłączyć czujnik.
Jeśli wartość nie zostanie
wyświetlona w ciągu
kolejnych 30 sekund,
wymienić czujnik.
Intensywne oświetlenie
(takie jak migające światła
stroboskopowe) mogą
zakłócać pracę.
• W razie konieczności
przykryć czujnik
nieprzezroczystym
materiałem.
Uszkodzony kabel lub czujnik.
• Wymienić uszkodzony
kabel lub czujnik.
Każdy pomiar, nawet dla tego
samego pacjenta, może się
różnić od pozostałych
pomiarów.
• Potwierdzić, wykonując
trzy pomiary: na palcu
serdecznym, środkowym
i wskazującym i uśrednić
wyniki.
Nie jest wyświetlana wartość
SpO2, SpCO lub SpMet (---).
Różne pomiary SpCO lub
SpMet dla tego samego
pacjenta.
4-40
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Tabela 4-4 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z SpO2, SpCO i SpMet (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Zamiast wartości SpO2
pojawia się odczyt XXX.
Uszkodzony moduł SpO2.
Awaria kabla wewnętrznego.
• Wyłączyć urządzenie
i włączyć je ponownie.
• Jeśli problemu nie można
usunąć, skontaktować się
z wykwalifikowanym
personelem serwisu.
Wyświetlany jest komunikat
Czujnik jest odłączony
od pacjenta lub od kabla.
• Zamocować czujnik.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
dobrze zamocowany.
Nadmierne natężenie światła
otoczenia.
• Jeśli to możliwe, usunąć lub
zasłonić źródło światła.
• W razie konieczności
przykryć czujnik
nieprzezroczystym
materiałem.
Wadliwy lub uszkodzony
czujnik.
• Wymienić czujnik.
Pacjent ma słabo wypełnione
tętno lub niskie ciśnienie krwi,
albo czujnik nie jest
prawidłowo umieszczony.
• Zmienić umiejscowienie
czujnika.
• Sprawdzić, czy perfuzja
pacjenta jest odpowiednia
dla wybranego położenia
czujnika.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
właściwie lecz niezbyt
ciasno zamocowany.
• Sprawdzić, czy czujnik
nie jest zamocowany na
kończynie, na której
znajduje się mankiet do
pomiaru ciśnienia krwi lub
wkłucie.
• Sprawdzić czujnik na innej
osobie.
Do urządzenia jest podłączony
czujnik niezatwierdzony przez
firmę Physio-Control.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
czujnikiem zatwierdzonym
przez firmę Physio-Control.
• Jeśli jest używany czujnik
Nellcor, należy sprawdzić,
czy jest podłączony za
pomocą kabla adaptera
Masimo Red MNC.
Czujnik jest podłączony do
pacjenta i trwa szukanie tętna.
• Poczekać na zakończenie.
SPO2: SPRAWDŹ CZUJNIK.
Wyświetlany jest komunikat
SPO2: CZUJNIK NIEZNANY.
Wyświetlany jest komunikat
SPO2: SZUKANIE TĘTNA.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-41
Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet
Tabela 4-4 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z SpO2, SpCO i SpMet (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Wyświetlany jest komunikat
SPO2: NISKA PERFUZJA.
Pacjent ma słabo
wypełnione tętno.
• Zmienić umiejscowienie
czujnika.
Wyświetlany jest komunikat
Gdy jakość sygnału jest
nieprawidłowa, dokładność
pomiaru może być obniżona.
• Skontrolować
prawidłowość podłączenia
czujnika i kabla.
• Przenieść czujnik do
miejsca o lepszej perfuzji.
Gdy jakość sygnału jest
nieprawidłowa, dokładność
pomiaru może być obniżona.
• Skontrolować prawidłowość
podłączenia czujnika i kabla.
• Przenieść czujnik do
miejsca o lepszej perfuzji.
Gdy jakość sygnału jest
nieprawidłowa, dokładność
pomiaru może być obniżona.
• Skontrolować prawidłowość
podłączenia czujnika i kabla.
• Przenieść czujnik do
miejsca o lepszej perfuzji.
Gdy jakość sygnału jest
nieprawidłowa, dokładność
pomiaru może być obniżona.
• Skontrolować prawidłowość
podłączenia czujnika i kabla.
• Przenieść czujnik do
miejsca o lepszej perfuzji.
Użyto czujnika do pomiaru
wyłącznie SpO2 z urządzeniem
mierzącym SpCO/SpMet.
• Brak lub użyć czujnika
Rainbow do pomiaru SpCO
lub SpMet.
SPO2: ZŁA JAKOŚĆ SYGNAŁU.
Wyświetlany jest komunikat
SPO2: ZŁA JAKOŚĆ SYGNAŁU.
Wyświetlany jest komunikat
SPMET: ZŁA JAKOŚĆ SYGNAŁU.
Wyświetlany jest komunikat
SPCO/SPMET: ZŁA JAKOŚĆ
SYGNAŁU.
Wyświetlany jest komunikat
SPO2: CZUJNIK NIE OBSŁUGUJE
SPCO LUB SPMET.
Uwaga: Większość komunikatów dotyczących czujnika Rainbow (SpO2, SpCO i SpMet) ma
postać SPO2: (KOMUNIKAT). Komunikat ZŁA JAKOŚĆ SYGNAŁU wskazuje konkretny parametr, którego
dotyczy problem.
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
4-42
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi
Przewidziane zastosowanie
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 przy wykonywaniu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)
mierzy ciśnienie krwi przy użyciu techniki pomiaru oscylometrycznego w celu określenia
skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego oraz częstości tętna. Pomiar
można włączyć ręcznie lub może być automatycznie powtarzany w określonych odstępach
czasu.
Pomiary ciśnienia krwi dokonywane przy użyciu tego urządzenia i pomiary wykonywane przez
osobę wyszkoloną, korzystającą z metody osłuchowej z użyciem stetoskopu i mankietu są
równoważne w zakresie zalecanym przez normy American National Standard w części pod
tytułem Electronic or automated sphygmomanometers (AAMI SP-10).
NIBP jest narzędziem, które powinno być urządzeniem pomocniczym przy ocenie stanu pacjenta.
We wszystkich przypadkach należy uważnie oceniać stan pacjenta i nie polegać wyłącznie na
wskazaniach pomiaru NIBP.
Wskazania
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi jest przeznaczone do wykrywania nadciśnienia
i hipotensji oraz do monitorowania ciśnienia krwi u pacjentów ze wstrząsem, ostrymi
zaburzeniami rytmu serca czy poważne zaburzenia gospodarki wodnej.
Przeciwwskazania
Nie są znane.
Ostrzeżenia dotyczące monitorowania NIBP
OSTRZEŻENIA
MOŻLIWOŚĆ UTRATY DOSTĘPU DOŻYLNEGO I NIEPRAWIDŁOWEJ SZYBKOŚCI INFUZJI
Nie należy zakładać mankietu do pomiaru ciśnienia na kończynę wykorzystywaną
do infuzji dożylnej. Pomiar ciśnienia krwi może mieć wpływ na postęp infuzji
dożylnej, ponieważ może ograniczyć przepływ krwi.
MOŻLIWE POGORSZENIE KRĄŻENIA
Przedłużające się ciągłe używanie mankietu do pomiaru ciśnienia może pogorszyć
przepływ krwi do kończyny. Należy regularnie sprawdzać krążenie i poluzować
mankiet lub zmienić jego umiejscowienie, jeśli wystąpi zmiana krążenia.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-43
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi
OSTRZEŻENIA (CD.)
RYZYKO NIEDOKŁADNEGO ODCZYTU
MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWE ODCZYTY CIŚNIENIA KRWI
Nie należy zamieniać miejscami rurek pneumatycznych pomiaru NIBP. Zamiana
rurek NIBP może spowodować nieprawidłowe działanie monitora/defibrylatora
i unieważnić gwarancję. Należy unikać ściskania lub związywania rurek ciśnieniowych.
MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWE ODCZYTY CIŚNIENIA KRWI
Używanie akcesoriów NIBP niezatwierdzonych przez firmę Physio-Control może
spowodować niewłaściwe działanie urządzenia i spowodować unieważnienie
certyfikatu bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych
w niniejszej Instrukcji obsługi.
MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWE ODCZYTY NASYCENIA TLENEM
Nie należy przeprowadzać pomiarów NIBP na kończynie wykorzystywanej do
monitorowania nasycenia. Pomiar ciśnienia krwi wpływa na pomiar nasycenia ze
względu na ograniczenie przepływu krwi.
UWAGA
USZKODZENIE SPRZĘTU
Nie należy napełniać mankietu przed umieszczeniem go na kończynie.
4-44
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Jak działa monitorowanie NIBP
W pomiarze NIBP zastosowano technikę pomiaru oscylometrycznego. W technice
oscylometrycznej nie wykorzystuje się tonów Korotkowa do określenia ciśnienia krwi, ale
monitorowane są zmiany ciśnienia tętna wywołane przepływem krwi przez tętnicę. Ciśnieniomierz
NIBP wypełnia mankiet na ramieniu pacjenta do takiego stopnia, aby zamknąć przepływ
w tętnicy, a następnie stopniowo opróżnia mankiet. Gdy krew zaczyna przepływać przez
tętnicę, wzrastające ciśnienie krwi powoduje wzrost amplitudy tętna w obszarze mankietu.
Wraz ze stopniowym zmniejszaniem ciśnienia przez ciśnieniomierz NIBP impulsy tętna osiągają
maksymalną amplitudę, a następnie zaczynają maleć. Rosnące i malejące wartości amplitudy
tworzą krzywą, która jest analizowana w celu określenia ciśnienia skurczowego, rozkurczowego
i średniego ciśnienia tętniczego (MAP).
Ciśnieniomierz NIBP mierzy częstość tętna, śledząc liczbę impulsów tętna w jednostce czasu.
W ciśnieniomierzu NIBP zastosowano technikę tłumienia artefaktów, mającą na celu zapewnienie
dokładnych wyników pomiaru dla większości zastosowań. Jeśli podczas pomiaru u pacjenta
wystąpią zaburzenia rytmu, dokładność pomiaru tętna może się zmniejszyć lub czas
wykonywania pomiaru może się wydłużyć. Niska amplituda krzywej ciśnienia krwi w stanie
wstrząsu utrudnia ciśnieniomierzowi dokładne określenie wartości skurczowego i rozkurczowego
ciśnienia krwi.
Uwagi dotyczące monitorowania NIBP
Tak jak w przypadku każdego nieinwazyjnego oscylometrycznego urządzenia monitorującego
ciśnienie krwi istnieją pewne warunki kliniczne, które mogą wpływać na dokładność uzyskanych
pomiarów, a w tym:
• Stan pacjenta. Na przykład wyładowanie defibrylacyjne może spowodować powstanie fali
ciśnienia krwi o niskiej amplitudzie, co utrudni ciśnieniomierzowi dokładne określenie ciśnienia
skurczowego i rozkurczowego.
• Pozycja pacjenta.
• Ruchy pacjenta mogą wydłużyć proces pomiaru, ponieważ artefakty ruchowe muszą zostać
odrzucone ze strumienia danych. Na pomiar mogą wpływać ruchy dowolne pacjenta, napad
drgawkowy, uderzenie mankietu oraz zginanie kończyny pod mankietem.
• Obecność innych urządzeń medycznych. Ciśnieniomierz NIBP nie działa skutecznie,
jeżeli pacjent jest podłączony do płuco-serca.
• Występujące u pacjenta zaburzenia rytmu serca mogą wpływać na dokładność pomiaru
częstości tętna lub wydłużyć czas potrzebny na zakończenia pomiaru NIBP. Jeśli nie uda
się wykonać pomiaru ciśnienia krwi w ciągu 120 sekund, urządzenie automatycznie opróżnia
mankiet.
• Ciśnienie krwi oraz tętno mogą wahać się znacznie pomiędzy pomiarami. Ciśnieniomierz nie
jest w stanie powiadomić operatora o zmianie podstawowych oznak życia pojawiających się
pomiędzy cyklami pomiarowymi.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-45
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi
• Mogą występować pewne różnice pomiędzy pomiarami wykonanymi ręcznie i odczytami
z ciśnieniomierza NIBP, spowodowane różną czułością tych dwóch metod. Ciśnieniomierz
NIBP spełnia wymagania normy ANSI/SP10 AAMI, która określa średnią różnicę ±5 mmHg,
przy odchyleniu standardowym nieprzekraczającym 8 mmHg, w porównaniu do wyników
osłuchowych.
• Przy stosowaniu ciśnieniomierza NIBP podczas defibrylacji jest on niedostępny w trakcie
ładowania defibrylatora. Po wyładowaniu defibrylator zostaje sprowadzony do stanu
wyjściowego (zresetowany) i w miejscu odczytów ciśnienia pojawiają się kreski (– – –).
Po defibrylacji można wznowić pomiar ciśnienia krwi zgodnie z opisem „Procedura
monitorowania NIBP” na stronie 4-46.
• Jeżeli mankiet do pomiaru ciśnienia krwi z jakiegoś powodu nie zostanie opróżniony lub
będzie przeszkadzał pacjentowi, należy zdjąć mankiet z ramienia lub odłączyć rurkę od
defibrylatora.
Wybór mankietu
Używanie mankietu odpowiednio wykonanego i o właściwym rozmiarze ma zasadnicze
znaczenie dla dokładności pomiaru ciśnienia krwi. Rękaw musi dokładnie przylegać do kończyny,
aby mógł zamknąć tętnicę. Listę rękawów do pomiaru ciśnienia krwi przeznaczonych do użytku
z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15 można znaleźć na witrynie internetowej firmy
store.physio-control.com w sekcji LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator Accessories Catalog
(Katalog akcesoriów monitora/defibrylatora LIFEPAK 15).
Procedura monitorowania NIBP
Ciśnieniomierz NIBP napełnia mankiet zamykający i określa wartości ciśnienia skurczowego
i rozkurczowego, średniego ciśnienia tętniczego (MAP) oraz częstość tętna. Wartości pomiarów
ciśnienia podawane są w mmHg, natomiast częstość tętna podawana jest w uderzeniach
na minutę (bpm).
Możliwe są dwie metody odczytu ciśnienia krwi: metoda pojedynczego pomiaru oraz metoda
pomiaru w ściśle określonych przedziałach czasu (z zastosowaniem sterowania za pomocą
regulatora czasowego).
Ciśnieniomierz NIBP jest zasilany z defibrylatora. Po włączeniu defibrylatora ciśnieniomierz NIBP
przeprowadza autotest, który trwa około 3 sekund.
WAŻNE! Złącze ciśnieniomierza oraz rurki NIBP urządzenia LIFEPAK 15 nie są zgodne ani
wymienne z rurkami NIBP używanymi w innych monitorach/defibrylatorach LIFEPAK.
4-46
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4
MONITOROWANIE
Zmiana początkowego ciśnienia napełniania
Początkowe ciśnienie napełniania powinno być ustawione na wartość o około 30 mmHg
wyższą od przewidywanego ciśnienia skurczowego pacjenta. Domyślna wartość ustawionego
fabrycznie początkowego ciśnienia napełniania dla pierwszego pomiaru wynosi 160 mmHg.
W przypadku pacjentów pediatrycznych może się okazać, że początkowe ciśnienie
napełniania powinno być obniżone. Ustawienia początkowego ciśnienia napełniania wynoszą
80, 100, 120, 140, 160 i 180 mmHg.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie obniżyć początkowego ciśnienia poniżej
zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego dorosłego pacjenta. Mogłoby to spowodować
ponowne napełnienie się mankietu i wywołać dyskomfort u pacjenta. Dla kolejnych pomiarów
monitor/defibrylator napełnia mankiet do ciśnienia o około 30 mmHg wyższego niż wcześniej
zmierzone ciśnienie skurczowe.
Aby wybrać ciśnienie początkowe:
1. Obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE,
aby zaznaczyć obszar NIBP.
NIBP
Start
Interwał
Ciśnienie początk.
2. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE.
Pojawi się menu NIBP.
Wyłączony
160 mmHg
3. Wybrać CIŚNIENIE POCZĄTK.
4. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby wybrać odpowiednie ciśnienie.
5. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby ustawić ciśnienie początkowe.
Uwaga: Dane pomiarowe są rejestrowane w dzienniku podstawowych oznak życia monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15. Aby uzyskać więcej informacji na temat dziennika podstawowych
oznak życia i jego zastosowań, zobacz Rozdział 7, „Zarządzanie danymi”.
Procedura ręcznego pomiaru pojedynczego
Pełny pomiar NIBP trwa zwykle 40 sekund. Jeżeli pomiar nie zostanie zakończony w ciągu
120 sekund, mankiet zostanie automatycznie opróżniony.
Aby uzyskać ręczny pomiar pojedynczy:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Wybrać mankiet odpowiedniej wielkości.
3. Wyrównać znaczniki tętnicy na mankiecie, jeśli są obecne, i założyć go ściśle na kończynę.
4. Podłączyć rurkę do mankietu i do złącza NIBP monitora/defibrylatora.
5. W razie potrzeby zmienić wartość początkowego ciśnienia napełniania.
6. Ułożyć kończynę swobodnie na twardym podłożu, mniej więcej na poziomie serca
pacjenta. Poinformować pacjenta, że mankiet będzie się napełniał i powodował
„silny ucisk” ramienia oraz że może to powodować uczucie mrowienia palców.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-47
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi
7. Nacisnąć przycisk NIBP, aby rozpocząć pomiar i upewnić się, że ręka pacjenta nie porusza
się. Po zakończeniu pomiaru na ekranie ukazywane jest ciśnienie skurczowe, ciśnienie
rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze.
Aby anulować pomiar, ponownie nacisnąć przycisk NIBP.
Uwaga: Częstość tętna NIBP jest wyświetlana tylko wówczas, gdy nie jest aktywne EKG lub SpO2.
Procedura pomiaru z zastosowaniem sterowania za pomocą regulatora
czasowego.
Gdy regulator czasowy jest włączony, ciśnieniomierz wykonuje cykliczne pomiary
w ustalonych przedziałach czasu. Przy stosowaniu procedury pomiarowej z zastosowaniem
sterowania przy użyciu regulatora czasowego, przedział czasu jest liczony od początku
pomiaru do rozpoczęcia następnego pomiaru. Istnieją następujące możliwości wyboru
WYŁĄCZONY (opcja pierwotna, ustawiona fabrycznie), 2, 3, 5, 10, 15, 30 i 60 minut.
Aby wykonać ręczny pomiar pomiędzy pomiarami wykonywanymi przy sterowaniu za pomocą
regulatora czasowego, nacisnąć przycisk NIBP. Następny przedział czasu będzie liczony od
momentu rozpoczęcia pomiaru ręcznego.
Zegar odliczający — wyświetla
czas do następnego pomiaru
Ciśnienie skurczowe
Średnie ciśnienie tętnicze (MAP)
Ciśnienie rozkurczowe
Rysunek 4-12 Pomiary NIBP i regulator czasowy
Procedura pomiaru z zastosowaniem sterowania przy użyciu regulatora czasowego.
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Wybrać mankiet odpowiedniej wielkości.
3. Wyrównać znaczniki tętnicy na mankiecie, jeśli są obecne, i założyć go ściśle na kończynę.
4. Podłączyć rurkę do mankietu i do złącza NIBP monitora/defibrylatora.
5. Obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE, aby zaznaczyć obszar NIBP.
6. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE. Pojawi się menu NIBP.
7. Wybrać opcję INTERWAŁ, a następnie wybrać odpowiedni przedział czasu.
8. Ułożyć kończynę swobodnie na twardym podłożu, mniej więcej na poziomie serca
pacjenta. Poinformować pacjenta, że mankiet będzie się napełniał i powodował
„silny ucisk” ramienia oraz że może to powodować uczucie mrowienia palców.
9. Nacisnąć przycisk NIBP, aby rozpocząć pomiar i upewnić się, że ręka pacjenta nie porusza
się. Po zakończeniu pomiaru na ekranie ukazywane jest ciśnienie skurczowe, ciśnienie
rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze. Zegar odliczający wyświetla czas do następnego
automatycznego pomiaru NIBP.
4-48
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Aby anulować trwający pomiar, ponownie nacisnąć przycisk NIBP.
Uwaga: Jeżeli w którymkolwiek momencie ciśnienie w mankiecie przekroczy 290 mmHg lub
wystąpi awaria systemu modułu NIBP, sterowany za pomocą regulatora czasowego pomiar
NIBP zostanie przerwany. Aby uruchomić go ponownie, należy postępować zgodnie
z podaną wyżej procedurą pomiarów wykonywanych przy sterowaniu za pomocą
regulatora czasowego.
Czyszczenie
Aby wyczyścić rękaw i rurkę pneumatyczną:
1. Odłączyć rurkę od rękawa i monitora/defibrylatora. Do czyszczenia używać czystej,
miękkiej szmatki zwilżonej roztworem bakteriobójczym.
2. Sprawdzić, czy rurka nie ma pęknięć lub zagięć. W przypadku zauważenia jakichkolwiek
uszkodzeń wymienić uszkodzoną rurkę.
3. Sprawdzić, czy mankiet nie jest uszkodzony lub nadmiernie zużyty. W przypadku zauważenia
jakichkolwiek uszkodzeń wymienić mankiet.
4. Poczekać na dokładne wyschnięcie rurki i rękawa i dopiero wtedy podłączyć rurkę do
monitora/defibrylatora.
Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia, zobacz „Czyszczenie urządzenia”
na stronie 10-16.
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 4-5 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania NIBP
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
WYCIEK POWIETRZA NIBP.
Mankiet założony zbyt luźno.
• Sprawdzić, czy mankiet jest
ściśle dopasowany do ciała
pacjenta.
• Sprawdzić prawidłowość
połączenia mankiet/
urządzenie.
• Skontrolować szczelność
mankietu. Nie używać
mankietu, który wykazuje
jakąkolwiek nieszczelność.
Pojawia się komunikat
Układ pneumatyczny nie
utrzymuje stałego ciśnienia
w mankiecie.
BŁĄD PRZEPŁYWU NIBP.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Nieszczelność w układzie
pneumatycznym zespołu
mankiet/urządzenie.
• Opróżnić lub zdjąć mankiet.
• Sprawdzić szczelność rurek.
• Wymienić mankiet.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-49
Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi
Tabela 4-5 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania NIBP (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
NIBP NIEUDANE.
Ciśnieniomierz nie może
określić zerowego punktu
odniesienia.
• Sprawdzić, czy rurka nie
ma zagięć lub zagnieceń.
• Jeżeli komunikat jest
w dalszym ciągu
wyświetlany, wycofać
urządzenie z eksploatacji
i oddać do naprawy.
Zastosować inną metodę
pomiaru ciśnienia krwi
u pacjenta.
Pojawia się komunikat
Zażądano NIBP, gdy trwało
jeszcze inicjowanie modułu
NIBP.
• Zaczekać, aż komunikat
zniknie i ponowić żądanie
NIBP.
Wystąpił ruch kończyny
pacjenta, uniemożliwiający
ciśnieniomierzowi dokładne
zakończenie pomiaru.
• Polecić pacjentowi,
aby leżał spokojnie
z rozluźnioną i podpartą
kończyną.
• Zwrócić uwagę, aby
podczas pomiaru NIBP
ramię pacjenta było
nieruchome.
Ciśnienie w mankiecie
przekroczyło 290 mmHg.
• Odłączyć rurkę od rękawa.
• Unikać nagłego ściskania
mankietu.
• Jeżeli komunikat jest
w dalszym ciągu
wyświetlany, wycofać
rękaw z eksploatacji
i oddać do naprawy.
Ciśnieniomierz nie zakończył
pomiaru w ciągu 120 sekund.
• Sprawdzić, czy mankiet jest
ściśle dopasowany do ciała
pacjenta.
• Sprawdzić, czy znaczniki
tętnicy są wyrównane
z tętnicą.
• Powtórzyć pomiar.
• Użyć wyższego ciśnienia
początkowego.
• Jeżeli komunikat jest
w dalszym ciągu
wyświetlany, zastosować
inną metodę pomiaru
ciśnienia krwi u pacjenta.
INICJOWANIE NIBP.
Pojawia się komunikat
RUCH NIBP.
Pojawia się komunikat
NADMIERNE CIŚNIENIE NIBP.
Pojawia się komunikat
CZAS NIBP PRZEKROCZONY.
4-50
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Tabela 4-5 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w czasie monitorowania NIBP (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
SŁABE TĘTNO NIBP.
Ciśnieniomierz nie wykrył
żadnych impulsów tętna.
• Sprawdzić tętno dalej od
mankietu.
• Sprawdzić, czy mankiet jest
ściśle dopasowany do ciała
pacjenta.
• Sprawdzić, czy znaczniki
tętnicy są wyrównane
z tętnicą.
Zamiast odczytów NIBP
pojawia się XXX.
Moduł NIBP uległ awarii.
Moduł NIBP nie wykonał
prawidłowego skalowania.
• Wyłączyć urządzenie
i włączyć je ponownie.
• Jeśli problemu nie można
usunąć, skontaktować się
z wykwalifikowanym
personelem serwisu.
Pojawia się komunikat
Mankiet nie jest przyłączony
do pacjenta lub urządzenia.
• Sprawdzić, czy mankiet jest
ściśle dopasowany do ciała
pacjenta.
• Sprawdzić, czy znaczniki
tętnicy są wyrównane
z tętnicą.
• Skontrolować podłączenia
rurek mankietu do
urządzenia.
Nieudana próba podłączenia
rurki NIBP do urządzenia.
Łącznik rurki NIBP urządzenia
LIFEPAK 12 nie jest zgodny ze
złączem NIBP urządzenia
LIFEPAK 15.
• Uzyskać właściwą rurkę
NIBP zgodną z monitorem/
defibrylatorem LIFEPAK 15.
Mankiet nie opróżnia się.
Nie otwierają się wewnętrzne
zawory.
• Odłączyć rurkę NIBP.
• Zdjąć mankiet z ramienia
pacjenta.
Mankiet nie napełnia się.
Mankiet nie jest podłączony do
urządzenia.
• Skontrolować podłączenie
rurek do urządzenia
i mankietu.
Nieszczelność rurek, rękawa
lub łącznika.
• Wymienić rurkę NIBP lub
mankiet.
NIBP - SPRAWDŹ MANKIET.
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-51
Monitorowanie ETCO2
Monitorowanie ETCO2
Przewidziane zastosowanie
Monitor pomiaru końcowo-wydechowego CO2 (EtCO2) jest urządzeniem kapnometrycznym,
w którym na zasadzie spektroskopii niedyspersyjnej w podczerwieni następuje ciągły pomiar
ilości CO2 podczas każdego oddechu i podawana jest jego zawartość w powietrzu końcowowydechowym (EtCO2). Próbka jest pozyskiwana metodą strumienia bocznego, przydatną
zarówno u pacjentów zaintubowanych, jak i u niezaintubowanych. Częstość oddechu jest
również mierzona i wyświetlana jako liczba oddechów na minutę.
Monitor EtCO2 jest narzędziem pomocniczym używanym przy ocenie stanu pacjenta.
We wszystkich przypadkach należy uważnie oceniać stan pacjenta i nie polegać wyłącznie
na wskazaniach monitora EtCO2.
Wskazania
Monitorowanie EtCO2 jest używane do wykrywania zmian stężenia wydychanego CO2.
Ma ono zastosowanie przy weryfikacji wydolności oddechu i skuteczności leczenia w
przypadku intensywnego nadzoru krążeniowo-oddechowego, np. w celu sprawdzenia,
czy podczas resuscytacji dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza, lub do szybkiego
sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurki intubacyjnej.
Przeciwwskazania
Nie są znane.
Ostrzeżenia dotyczące monitorowania EtCO2
OSTRZEŻENIA
RYZYKO POŻARU
RYZYKO POŻARU
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi, instrukcje
dotyczące sposobu użycia rurki linii filtrującej FilterLine®, a także informacje
ostrzegawcze.
RYZYKO POŻARU
Rurka linii filtrującej FilterLine może się zapalić w obecności O2, jeśli będzie
bezpośrednio narażona na działanie światła laserowego, urządzeń elektrochirurgicznych
czy wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do zapalenia
rurki linii filtrującej FilterLine.
4-52
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
OSTRZEŻENIA (CD.)
RYZYKO POŻARU
Łatwopalne środki anestetyczne ulegają zmieszaniu z powietrzem oddechowym
pacjenta, badanym przez kapnometr. Jeżeli monitor EtCO2 jest używany w obecności
łatwopalnych gazów, takich jak podtlenek azotu, lub pewnych środków anestetycznych,
należy podłączyć złącze gazowe EtCO2 do układu oczyszczającego.
RYZYKO NIEDOKŁADNEGO ODCZYTU
MOŻLIWOŚĆ NIEDOKŁADNEJ OCENY STANU PACJENTA
Monitor EtCO2 jest przeznaczony jedynie do pracy jako urządzenie pomocnicze
podczas oceny stanu pacjenta i nie może być używany jako diagnostyczny monitor
bezdechu. Jeżeli przez 30 sekund nie wystąpi prawidłowy oddech, pojawia się
komunikat o bezdechu, wskazujący również czas, jaki upłynął od chwili ostatniego
prawidłowego oddechu. Należy go wykorzystać w połączeniu z objawami klinicznymi.
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEDOKŁADNYCH ODCZYTÓW CO2
Używanie akcesoriów CO2 wyprodukowanych przez innych producentów
może przyczynić się do nieprawidłowego działania urządzenia i spowodować
unieważnienie certyfikatu bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie akcesoriów
określonych w niniejszej Instrukcji obsługi.
ZAGROŻENIE ZDROWIA
MOŻLIWOŚĆ UDUSZENIA
Należy zachować szczególną ostrożność podczas przeprowadzania rurek linii
filtrującej FilterLine, aby zapobiec zaplątaniu lub uduszeniu pacjenta.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKAŻENIA
Nie używać ponownie, nie sterylizować i nie czyścić akcesoriów Microstream® CO2,
ponieważ są one przeznaczone do jednorazowego użytku.
Zasada działania kapnografii
Czujnik EtCO2 monitoruje w sposób ciągły dwutlenek węgla (CO2) wdychany i wydychany
przez pacjenta. Czujnik wykorzystujący niedyspersyjną spektroskopię w podczerwieni (IR)
Microstream, mierzy stężenie cząsteczek CO2, które pochłaniają światło podczerwone.
System CO2 FilterLine podaje próbkę wydychanych gazów bezpośrednio od pacjenta do
monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 w celu pomiaru CO2. Mała szybkość pomiaru (50 ml/min)
ogranicza gromadzenie się cieczy i wydzielin oraz zapobiega zatykaniu, co utrzymuje kształt
krzywej CO2.
Czujnik CO2 wychwytuje mikropróbkę (15 mikrolitrów). Ta niezwykle mała objętość umożliwia
krótkie czasy narastania i dokładne odczyty CO2, nawet przy szybkim oddychaniu.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-53
Monitorowanie ETCO2
Źródło światła Microbeam IR oświetla komorę pomiarową oraz komorę wzorcową. To źródło
światła podczerwonego o prawnie zastrzeżonej nazwie wytwarza światło o ściśle określonych
długościach fal, charakterystycznych dla widma absorpcyjnego CO2. Dlatego nie są wymagane
żadne kompensacje w przypadku występowania różnych stężeń O2, środków anestetycznych
oraz pary wodnej w wydychanym powietrzu.
Możliwe jest takie skonfigurowanie monitora/defibrylatora LIFEPAK 15, aby można było
stosować kapnograficzną metodę konwersji Body Temperature Pressure Saturated (BTPS).
Ta opcja umożliwia skorygowanie różnic temperatur i wilgotności między miejscem pomiaru
i pęcherzykami płucnymi. Wzór korygujący: 0,97 x zmierzona wartość EtCO2. Zobacz opis
Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony z urządzeniem.
Analiza krzywej monitorowania EtCO2
Cenne informacje dotyczące wydychanego przez pacjenta CO2 są uzyskiwane przez badanie
i interpretację krzywej.
Odcinki krzywej
Rysunek 4-13 to graficzna prezentacja normalnej krzywej kapnograficznej. Cztery odcinki
krzywej wymagają analizy. Płaski odcinek I-II stanowiący oddechową linię odniesienia
reprezentuje ciągłe wdychanie gazu pozbawionego CO2. Wartość ta w warunkach
prawidłowych wynosi zero. Odcinek II–III (wydechowy odcinek wznoszący), szybki wzrost,
reprezentuje wydychanie mieszaniny gazów z przestrzeni martwej i gazów pęcherzykowych
z gronek przy najkrótszym czasie przełączania. Odcinek III–IV (plateau wydechu) reprezentuje
plateau pęcherzykowe, charakteryzujące się wydychaniem większości gazu pęcherzykowego.
Punkt IV jest wartością objętości końcowo-wydechowej (EtCO2), która jest rejestrowana
i wyświetlana przez monitor/defibrylator. Odcinek IV-V (wdechowy odcinek opadający),
ostry spadek, reprezentuje wdychanie gazów pozbawionych CO2. Zmiany prawidłowych
wartości kapnograficznych lub wartości EtCO2 wynikają ze zmian w metabolizmie, krążeniu,
wentylacji lub funkcji wyposażenia.
IV
III
I
II
V
Rysunek 4-13 Fazy krzywej oddechowej
Oddechowa linia odniesienia (podstawowa) Część wznosząca podstawowej krzywej
(odcinek I–II) reprezentuje zwykle ponowne wdychanie CO2. Tej wznoszącej się części
towarzyszy zwykle stopniowy wzrost wartości EtCO2. Ponowne wdychanie CO2 jest
zjawiskiem pospolitym w przypadkach sztucznie zwiększonej przestrzeni martwej
i hipowentylacji. Silne nachylenie linii odniesienia i EtCO2 wskazuje zwykle na
zabrudzenie czujnika.
4-54
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4
MONITOROWANIE
Wydechowy odcinek wznoszący Przy prawidłowym przebiegu krzywej odcinek wznoszący
(odcinek II–III) jest zwykle stromy. Gdy nachylenie tego odcinka zmniejsza się, dostarczanie
CO2 z płuc do obszaru pomiaru jest opóźnione. Przyczyny tego opóźnienia mogą być natury
fizjologicznej lub mechanicznej i obejmują skurcz oskrzeli, zator górnych dróg oddechowych
lub zatkanie (zagięcie) rurki intubacyjnej.
Plateau wydechu Odcinek plateau krzywej reprezentujący koniec wydechu (segment III-IV)
powinien być prawie poziomy. Koniec odcinka plateau reprezentuje wartość EtCO2.
Ukośne nachylenie ku górze plateau wydechowego pojawia się przy nierównomiernym
opróżnianiu pęcherzyków. Taki układ, podobny do wydechowego odcinka wznoszącego się
o zmniejszonym nachyleniu, może wystąpić w przypadku astmy, przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (POChP), częściowej obturacji górnych dróg oddechowych lub przy
częściowym zatkaniu mechanicznym, np. częściowym zgięciu rurki intubacyjnej.
Wdechowy odcinek opadający Spadek do linii podstawowej (segment IV-V) jest spadkiem
niemal pionowym. To nachylenie przebiegu krzywej może zostać wydłużone i połączone
z plateau wydechu w przypadku występowania nieszczelności w wydechowej części układu
oddechowego. Wartość szczytowa EtCO2 (IV) często nie jest osiągana. Poleganie wyłącznie
na wartości liczbowej objętości końcowo-wydechowej, bez obserwacji przebiegu krzywej
oddechowej, może utrudnić wykrycie nieszczelności.
Procedura monitorowania EtCO2
Po uruchomieniu monitor EtCO2 jest zasilany z defibrylatora. Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
uruchamia monitor EtCO2, gdy wykryje podłączenie zestawu FilterLine. Czas inicjacji, autotestu
i rozgrzewania monitora EtCO2 na ogół jest krótszy niż 30 sekund, ale może trwać do dwóch
i pół minuty.
UWAGA
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA
Niewymienienie uszkodzonej pokrywy złącza CO2 lub jej brak może spowodować
przedostanie się wody do wewnętrznego czujnika CO2 lub spowodować jego
zabrudzenie cząstkami stałymi. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania
modułu CO2.
Aby monitorować EtCO2:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Wybrać akcesorium EtCO2 odpowiednie dla pacjenta.
3. Otworzyć pokrywę złącza CO2 i włożyć złącze FilterLine. Przekręcić złącze w prawo do oporu.
4. Sprawdzić, czy jest wyświetlony obszar CO2. Monitor EtCO2 wykonuje program „autozero”
jako część początkowej procedury autotestu.
Uwaga: W przypadku używania systemu wentylacji nie podłączać zestawu FilterLine do
pacjenta/systemu wentylacji, dopóki monitor EtCO2 nie ukończy autotestu i rozgrzewania.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-55
Monitorowanie ETCO2
5. Wyświetlić krzywą CO2 w kanale 2 lub 3.
6. Podłączyć zestaw CO2 FilterLine do pacjenta.
7. Potwierdzić, że jest wyświetlana wartość i krzywa EtCO2. Monitor automatycznie wybierze
skalę najlepszej wizualizacji krzywej. W razie potrzeby można zmienić skalę w sposób opisany
w następnym rozdziale.
Uwaga: Może się zdarzyć rozluźnienie połączenia zestawu FilterLine z urządzeniem i wciąż będzie
uzyskiwana wartość EtCO2 oraz krzywa CO2, ale mogą one być błędnie zaniżone. Upewnić się,
że zestaw FilterLine jest solidnie podłączony.
Uwaga: Moduł kapnografii przeprowadza autokonserwację w czasie pierwszej godziny
monitorowania i raz na godzinę podczas ciągłego monitorowania. Autokonserwacja obejmuje
„autozerowanie”. Jest ona także inicjowana, gdy temperatura otoczenia zmieni się o 8°C lub
więcej, lub gdy ciśnienie otoczenia zmieni się o więcej niż 20 mmHg. Moduł CO2 wykrywa taką
zmianę i podejmuje próbę oczyszczenia rurki. Aby skasować komunikaty CZYSZCZENIE FILTRA CO2
lub BLOKADA FILTROWANIA CO2, wyjąć rurkę linii filtrującą FilterLine i podłączyć ją ponownie do
monitora.
WYŚWIETLACZ CO2
Następujące skale są dostępne podczas wyświetlania krzywej CO2. Monitor/defibrylator
LIFEPAK 15 automatycznie wybiera skalę na podstawie zmierzonej wartości EtCO2. Aby zmienić
skalę CO2, zaznaczyć i wybrać obszar CO2 za pomocą pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE, a następnie
wybrać z menu odpowiednią skalę.
• Auto. skalowanie (domyślna)
• 0–20 mmHg (0–4 Vol% lub kPa)
• 0–50 mmHg (0–7 Vol% lub kPa)
• 0–100 mmHg (0–14 Vol% lub kPa)
Krzywa CO2 jest zagęszczona (wyświetlana z szybkością przesuwu 12,5 mm/s), aby wyświetlić
więcej danych w 4-sekundowym oknie. Istnieje nieznaczne opóźnienie między momentem
oddechu a momentem jego pojawienia się na ekranie. Wydruki są sporządzane przy szybkości
25 mm/s. W razie potrzeby szybkość ciągłego wydruku można zmienić na 12,5 mm/s.
Monitor wyświetla maksymalną wartość CO2 z ostatnich 20 sekund. Jeśli wartości EtCO2 rosną,
zmiana może być obserwowana przy każdym oddechu. Jeśli jednak wartości stale maleją,
wyświetlenie niższej wartości liczbowej może mieć miejsce po 20 sekundach. Z tego względu
wartość EtCO2 może nie zawsze odpowiadać poziomowi krzywej CO2.
4-56
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
ALARMY CO2
Monitor EtCO2 oferuje:
• Alarmy wysokiego i niskiego poziomu EtCO2, sterowane przez uaktywnienie funkcji ALARMY
(zobacz „Alarmy” na stronie 3-22).
• Alarm FiCO2 (wdychanego CO2) (automatyczny nieregulowany).
• Alarm – bezdech (automatyczny nieregulowany).
Uwaga: Alarm – bezdech pojawia się, gdy w ciągu 30 sekund nie zostanie wykryty żaden
prawidłowy oddech. Komunikat ALARM – BEZDECH pojawia się na pasku stanu wraz z czasem,
który upłynął od ostatnio wykrytego oddechu.
Wykrywanie CO2
Wykres CO2 pojawia się przy wykryciu CO2, ale wartość CO2 musi być większa niż 3,5 mmHg,
aby została wyświetlona. Jednak moduł CO2 nie rozpoznaje oddechu, gdy wartość ciśnienia CO2
jest mniejsza od 8 mmHg (1,0% lub kPa). Aby działał alarm – bezdech i aby obliczyć wartość
częstości oddechu (odd./min.), muszą być wykryte prawidłowe oddechy. Wartość Odd/min
reprezentuje średnią wartość z ostatnich ośmiu oddechów.
Gdy CO2 nie będzie wykryty w sytuacji zatrzymania akcji serca — np. zamiast wartości CO2
pojawiają się kreski „---” albo płaska ciągła linia o wartości zero lub w pobliżu zera — należy
szybko rozważyć kilka czynników. Ocena następujących przyczyn:
Problemy ze sprzętem
• Odłączenie zestawu FilterLine od rurki intubacyjnej.
• System jest oczyszczany z płynu w połączeniu pacjent/czujnik z dotchawiczego
podawania leków.
• System wykonuje autozerowanie.
• Nastąpiło wyładowanie i system jest resetowany.
• Połączenie zestawu FilterLine z urządzeniem jest zbyt luźne.
Zatrzymanie oddechu
• Błędne umieszczenie rurki intubacyjnej
• Wysunięcie rurki intubacyjnej
• Zatkanie rurki intubacyjnej
Przyczyna natury fizjologicznej
• Bezdech
• Utrata perfuzji
• Masywna zatorowość płucna
• Nieodpowiednia reanimacja
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
• Wykrwawienie
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-57
Monitorowanie ETCO2
Czyszczenie
Akcesoria do monitorowania CO2 są przeznaczone do użytku u jednego pacjenta. Nie czyścić
i nie używać ponownie zestawu FilterLine. Usuwać zanieczyszczone odpady zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia, zobacz „Czyszczenie urządzenia”
na stronie 10-16.
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 4-6 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu EtCO2
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
ALARM - BEZDECH a krzywa jest
ciągła i znajduje się w okolicy
wartości zero.
Nie został wykryty oddech
w ciągu 30 sekund od
ostatniego prawidłowego
oddechu.
• Zbadać pacjenta.
Połączenie zestawu FilterLine
z urządzeniem jest zbyt luźne.
• Obrócić łącznik zestawu
FilterLine w prawo do oporu.
Zestaw FilterLine jest odłączony
od pacjenta lub od rurki
intubacyjnej.
• Sprawdzić sprzęt do
wentylacji (o ile jest
używany) pod kątem
uszkodzenia lub
odłączenia rurki.
Zestaw FilterLine odłączony
lub nie jest solidnie podłączony
do urządzenia.
• Podłączyć zestaw FilterLine
do złącza urządzenia.
• Obrócić łącznik zestawu
FilterLine w prawo do
oporu.
Zestaw FilterLine jest zagięty
lub zatkany płynem, albo też
wystąpiła nagła zmiana
wysokości nad poziomem
morza.
• Odłączyć i ponownie
podłączyć zestaw
FilterLine.
• Obrócić łącznik zestawu
FilterLine w prawo do
oporu.
Komunikat pojawia się po
upływie 30 sekund od
nieskutecznej próby
oczyszczenia.
• Odłączyć i ponownie
podłączyć zestaw FilterLine.
• Wymienić zestaw FilterLine.
Zestaw FilterLine jest zagięty
lub zatkany.
• Obrócić łącznik zestawu
FilterLine w prawo do
oporu.
Pojawia się komunikat
FILTROWANIE CO2 WYŁĄCZONE,
a krzywa ma postać „---”.
Pojawia się komunikat
CZYSZCZENIE FILTRA CO2,
a krzywa ma postać „---”.
Pojawia się komunikat BLOKADA
FILTROWANIA CO2, a krzywa ma
postać „---”.
4-58
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Tabela 4-6 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu EtCO2 (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
INICJOWANIE CO2, a krzywa
ma postać „---”.
Zestaw FilterLine został
podłączony do urządzenia, gdy
trwało inicjowanie modułu.
• Brak.
Nastąpiło wyładowanie
defibrylacyjne.
• Brak. System
automatycznie się zresetuje
w ciągu 20 sekund.
Moduł wykonuje
autokonserwację.
• Brak.
Nastąpiło wyładowanie
defibrylacyjne.
• Brak. System
automatycznie się zresetuje
w ciągu 20 sekund.
Połączenie zestawu FilterLine
z urządzeniem jest zbyt luźne.
• Obrócić łącznik zestawu
FilterLine w prawo do
oporu.
Nieszczelność w zestawie
FilterLine.
• Sprawdzić szczelność
połączeń i szczelność rurek
podłączeniowych do
pacjenta i w razie potrzeby
usunąć wszelkie
nieszczelności.
Pacjent sztucznie wentylowany
oddycha spontanicznie lub
pacjent mówi.
• Nie jest wymagane
podjęcie żadnych
czynności.
Przyczyna natury fizjologicznej,
taka jak przewlekła obturacyjna
choroba płuc (POChP).
• Brak.
Niewłaściwa wentylacja.
• Sprawdzić respirator,
zwiększyć szybkość
wentylacji.
Pacjent nie oddycha głęboko
na skutek bólu w klatce
piersiowej.
• Środki pomocnicze takie
jak wyeliminowanie bólu.
Niewłaściwe skalowanie.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym
personelem serwisu.
Pojawia się komunikat
AUTOZEROWANIE, a krzywa
ma postać „---”.
Wartości EtCO2 są błędne.
Wartości EtCO2 są
konsekwentnie wyższe
od oczekiwanych.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-59
Monitorowanie ETCO2
Tabela 4-6 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu EtCO2 (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Wartości EtCO2 są
konsekwentnie niższe
od oczekiwanych.
Połączenie zestawu FilterLine
z urządzeniem jest zbyt luźne.
• Obrócić łącznik zestawu
FilterLine w prawo do
oporu.
Przyczyna natury fizjologicznej.
• Zapoznać się z czynnikami
natury fizjologicznej,
których opis zawiera
„Wykrywanie CO2” na
stronie 4-57.
Hiperwentylacja.
• Sprawdzić respirator,
zmniejszyć szybkość
wentylacji.
Niewłaściwe skalowanie.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym
personelem serwisu.
Krzywa CO2 pozostaje
wzniesiona przez kilka sekund.
Wydech jest przedłużony
ze względu na technikę
używania worka.
• Całkowicie opróżnić worek
podczas oddechu.
Sprawdzać, czy uniesiona
linia podstawowa powraca
do normalnego poziomu.
Nagły, bardzo duży wzrost
EtCO2
Do modułu dostał się CO2.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym
personelem serwisu.
Zamiast wartości EtCO2
pojawia się XXX.
Awaria modułu CO2.
• Wyłączyć urządzenie
i włączyć je ponownie.
• Jeśli problemu nie można
usunąć, skontaktować się
z wykwalifikowanym
personelem serwisu.
Brak wartości EtCO2, a krzywa
CO2 jest płaska.
Zmierzona wartość CO2 jest
mniejsza niż 3,5 mmHg.
• Zob. „Wykrywanie CO2”
na stronie 4-57.
Uwaga: Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozluźnienia połączenia zestawu FilterLine
w czasie użytkowania, wyprostować ręcznie rurki po wyjęciu z opakowania, a przed podłączeniem
do pacjenta lub urządzenia.
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
4-60
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia
Przewidziane zastosowanie
Inwazyjny monitor ciśnienia LIFEPAK 15 jest zalecany do pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego,
śródczaszkowego i innych fizjologicznych wartości ciśnienia przy użyciu inwazyjnego systemu
cewników ze zgodnym przetwornikiem.
Monitor IP jest narzędziem pomocniczym używanym przy ocenie stanu pacjenta. We wszystkich
przypadkach należy uważnie oceniać stan pacjenta i nie polegać wyłącznie na wskazaniach
monitora IP.
Wskazania
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia ma zastosowanie w przypadku pacjentów wymagających
ciągłego monitorowania fizjologicznych wartości ciśnienia w celu szybkiej oceny zmian stanu
pacjenta lub reakcji pacjenta na zabiegi lecznicze. Może być także pomocne w stawianiu
diagnozy.
Przeciwwskazania
Nie są znane.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-61
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia
Ostrzeżenia podczas monitorowania IP
OSTRZEŻENIA
RYZYKO NIEDOKŁADNEGO ODCZYTU
MOŻLIWOŚĆ NIEDOKŁADNOŚCI ODCZYTÓW, ZATOROWOŚĆ DRÓG
ODDECHOWYCH, UTRATA KRWI LUB UTRATA STERYLNOŚCI
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z tymi instrukcjami obsługi,
instrukcjami używania przetwornika i zestawu infuzyjnego oraz informacjami
ostrzegawczymi.
NIEDOKŁADNE ODCZYTY CIŚNIENIA
Odczyty ciśnienia powinny być skorelowane ze stanem klinicznym pacjenta.
Jeżeli nie są, należy sprawdzić, czy kurek odcinający zerowania jest ustawiony
na zerowy punkt odniesienia danego pacjenta, ponownie wyzerować przetwornik
i/lub skontrolować przetwornik względem znanego lub skalibrowanego ciśnienia.
Sprawdzić ręcznie mankiet do pomiaru ciśnienia krwi.
NIEDOKŁADNE ODCZYTY CIŚNIENIA
Zmiana pozycji pacjenta powoduje zmianę zerowego poziomu odniesienia. Należy
ponownie ustawić poziom kurka odcinającego zerowania po każdorazowej zmianie
pozycji pacjenta.
ZAGROŻENIE ZDROWIA
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEMIAROWOŚCI GROŻĄCEJ ŚMIERCIĄ
Może dojść do migotania komór, jeżeli zostanie przerwana bariera izoelektryczna
przetwornika. Bariera izoelektryczna w przetworniku może zostać przerwana, jeżeli
korpus przetwornika jest uszkodzony. Nie należy używać przetwornika, który jest
w sposób widoczny uszkodzony lub z którego wycieka płyn.
PODWYŻSZONE CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE
Nie należy używać urządzenia z funkcją ciągłego przepłukiwania razem
z przetwornikami stosowanymi do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
4-62
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Monitorowanie IP
Podczas inwazyjnego pomiaru ciśnienia są dostępne dwa kanały o domyślnych etykietach
P1 i P2 oraz etykiety wybierane przez użytkownika, które przedstawia Tabela 4-7.
Tabela 4-7 Etykiety IP i opisy
ETYKIETA
OPIS
RR
Ciśnienie tętnicze
PA
Ciśnienie w tętnicy płucnej
Ośr. ciśn. żyl.
Ośrodkowe ciśnienie żylne
ICP
Ciśnienie wewnątrzczaszkowe
LAP
Ciśnienie w lewym przedsionku
Kiedy są używane domyślne etykiety P1 i P2, w polu monitorowania IP jest wyświetlane
ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie. Kiedy są używane etykiety ICP, LAP lub CVP,
w polu monitorowania IP jest wyświetlana dużą czcionką średnia wartość ciśnienia.
Wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie są wyświetlane.
Skurczowe ciśnienie tętnicze
Średnie ciśnienie
tętnicze
Rozkurczowe ciśnienie tętnicze
Średnie ośrodkowe
ciśnienie żylne
Rysunek 4-14 Etykiety IP
Ponieważ ciśnienie krwi może się zmienić w krótkim czasie, podczas monitorowania
podstawowych oznak życia należy regularnie sprawdzać dane.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-63
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia
Jak działa monitorowanie IP
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia polega na konwersji ciśnienia płynu na sygnał elektryczny.
Konwersja jest wykonywana przez przetwornik ciśnienia. Przetwornik jest podłączony do
założonego pacjentowi na stałe cewnika ciśnienia przy użyciu specjalnego zestawu rurek,
kurków odcinających, adapterów, zaworów flush oraz płynów, znanego powszechnie jako
system przepłukiwania. Przetwornik zamienia falę ciśnienia na sygnał elektryczny. Dobrze
działający system przepłukiwania jest niezbędny do uzyskania niezakłóconych krzywych
ciśnienia i dokładnych informacji.
Monitorowanie IP jest dostępne na kanale 2 lub 3. Złącze IP (6-wtykowe typu 3102A-14S-6S)
jest zgodne z przemysłowym standardem (60601-2-34 i AAMI-BP22) przetworników ciśnienia
o czułości 5 mV/V/mmHg. Klient jest odpowiedzialny za określenie, czy przetworniki odpowiadają
standardom oraz czy są zgodne z monitorem.
Układ wtyków złącza IP na następującą konfigurację, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
poczynając od godziny 12, patrząc z przodu monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Wtyk A = - sygnał
Wtyk B = + pobudzenie
Wtyk C = + sygnał
Wtyk D = - pobudzenie
Wtyk E = ekran
Wtyk F = bez etykiety
Kabel adaptera inwazyjnego pomiaru ciśnienia jest używany do łączenia przetwornika
z monitorem.
Procedura monitorowania IP
Przygotować system przepłukiwania zgodnie z lokalnymi protokołami. Ułożyć przetwornik na osi
flebostatycznej pacjenta (poziom zerowy-odniesienie).
Aby uniknąć błędów przesunięcia, zerowy punkt odniesienia musi być ustawiony przed uzyskaniem
jakichkolwiek znaczących odczytów ciśnienia. Można to zrobić, otwierając kurek odcinający
przetwornika w taki sposób, aby ciśnienie atmosferyczne stało się ciśnieniem odniesienia.
Do inwazyjnego monitorowania ciśnienia może być używane złącze P1 lub P2 oraz Kanał 2 lub 3.
W niniejszej instrukcji są używane złącze P1 i Kanał 2.
Aby monitorować IP:
1. Przygotować system przetwornika zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną z przetwornikiem
i zgodnie z miejscowym protokołem.
2. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
3. Podłączyć kabel IP do przetwornika oraz do złącza P1 monitora.
4. Użyć domyślnej etykiety P1 lub wybrać RR, PA, OŚR. CIŚN. ŻYL., ICP lub LAP. Aby zmienić etykietę,
wybrać obszar P1. Z menu wybrać P1. Wybrać etykietę z listy.
5. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać opcję KANAŁ 2 na ekranie głównym.
Z menu Kanał 2 wybrać opcję KRZYWA EKG, a następnie wybrać odpowiednią etykietę krzywej.
4-64
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
6. Otworzyć kurek odcinający przetwornika, aby wyzerować przetwornik i zdjąć zamknięcie
kurka. Wybrać obszar P1. Z menu wybrać ZERO. Komunikat P1 ZOSTAŁ WYZEROWANY pojawi się,
gdy zerowanie zostanie zakończone i wartości ciśnienia wyświetlone zostaną jako zera.
7. Zamknąć kurek odcinający. Powinna zostać wyświetlona krzywa ciśnienia pacjenta. W celu
wyświetlenia wartości ciśnienia automatycznie wybierana jest skala. Sprawdzić, czy amplituda
ciśnienia jest skorelowana z odczytem cyfrowym.
Uwaga: Jeśli otwarte złącze zostanie zakryte przed zamknięciem kurka odcinającego,
może się pojawić komunikat o błędzie. Trzeba będzie ponownie wyzerować przetwornik.
Jeśli są potrzebne alarmy ciśnienia, ustawić alarmy po uzyskaniu odpowiedniej krzywej ciśnienia.
Komunikaty o błędzie lub alarmie pojawiają się w obszarze komunikatów u dołu ekranu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Alarmy” na stronie 3-22.
Opcje skali IP
Na monitorze IP mogą być wyświetlane wartości ciśnienia od -30 do 300 mmHg.
Po wyzerowaniu ciśnienia na przetworniku monitor automatycznie wybiera jedną
z następujących skal na podstawie zmierzonego ciśnienia pacjenta:
• -30 do 30 mmHg
• 0 do 60 mmHg
• 0 do 120 mmHg
• 0 do 150 mmHg
• 0 do 180 mmHg
• 0 do 300 mmHg
Można też ręcznie wybrać jedną z tych skal lub autoskalowanie, aby wyregulować krzywą
ciśnienia w obrębie kanału.
Aby zmienić skalę:
1. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE, aby zaznaczyć i wybrać obszar P1. Pojawi się menu P1.
2. Z menu wybrać opcję SKALA, a następnie wybrać skalę z listy.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-65
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia
Czyszczenie
Przetworniki IP są jednorazowe i przeznaczone do użytku u jednego pacjenta. Nie należy czyścić
i ponownie używać przetworników. Usuwać zanieczyszczone odpady zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Kable IP są przeznaczone do wielokrotnego użytku i mogą być czyszczone. Aby wyczyścić kabel
IP wielokrotnego użytku:
1. Odłączyć kabel od monitora.
2. Do czyszczenia używać czystej, miękkiej szmatki zwilżonej roztworem bakteriobójczym.
3. Przed ponownym podłączeniem do monitora poczekać, aż dokładnie wyschnie.
Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia, zobacz „Czyszczenie urządzenia”
na stronie 10-16.
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
W komunikatach o błędach, które zawiera Tabela 4-8 zwrot PX oznacza dowolną etykietę
inwazyjnego pomiaru ciśnienia, w tym P1, P2 oraz wybierane przez użytkownika etykiety RR,
PA, Ośr. ciśn. żyl., ICP i LAP.
Tabela 4-8 Porady dotyczące wykrywania i usuwania usterek przy monitorowaniu IP
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Wartość inwazyjnego pomiaru
ciśnienia jest pusta.
Brak podłączonego
przetwornika.
• Podłączyć przetwornik do
kabla, a kabel do monitora.
Obok krzywej ciśnienia nie
pojawia się skala.
Nie został zdefiniowany
zerowy punkt odniesienia.
• Wyzerować przetwornik.
Pojawia się komunikat
Nie został zdefiniowany
zerowy punkt odniesienia.
• Wyzerować przetwornik.
Pojawia się komunikat
BŁĄD ZEROWANIA PX.
Podjęto nieudaną próbę
ustawienia zerowej
wartości referencyjnej.
• Upewnić się, że przetwornik
jest otwarty na przepływ
powietrza, i ponowić próbę
jego wyzerowania.
Krzywa ciśnienia przytłumiona.
Luźne połączenie.
• Skontrolować cały system
pod kątem występowania
nieszczelności. Docisnąć
wszystkie połączenia.
Wymienić uszkodzone kurki.
Rurka jest zbyt długa lub
zbyt elastyczna.
• Użyć krótkiej, sztywnej rurki
o dużej średnicy.
Tworzenie skrzepu,
pęcherzyki powietrza
lub resztki krwi w cewniku
po odessaniu krwi.
• Użyć strzykawki, aby odessać
pęcherzyki powietrza lub
cząstki z cewnika, a następnie
przepłukać system.
PX NIE ZOSTAŁ WYZEROWANY.
4-66
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Tabela 4-8 Porady dotyczące wykrywania i usuwania usterek przy monitorowaniu IP (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Cewnik jest zgięty,
końcówka cewnika naciska
ścianę naczynia, skurcz
tętnicy.
• Zmienić położenie cewnika.
Przymocować cewnik na
skórze w miejscu
wprowadzenia.
Rezonująca fala ciśnienia.
Rurka jest zbyt długa.
• Użyć krótkiej, sztywnej rurki
o dużej średnicy.
Brak krzywej ciśnienia.
Brak odczytu ciśnienia.
Przetwornik zamknięty od
strony pacjenta.
• Zbadać pacjenta. Sprawdzić
pozycję kurka odcinającego
i ustawienia monitora.
Nastąpiło wyładowanie
defibrylacyjne.
• Brak.
Przetwornik jest
umieszczony powyżej
serca.
• Umieścić przetwornik na
odpowiedniej wysokości.
Luźne połączenie.
• Docisnąć wszystkie
połączenia.
Tworzenie skrzepu,
pęcherzyki powietrza lub
krew w cewniku, zagięcie
lub skurcz tętnicy.
• Użyć strzykawki, aby
odessać pęcherzyki
powietrza lub cząstki
z cewnika, a następnie
przepłukać system.
Niewłaściwy zerowy punkt
odniesienia.
• Otworzyć kurek odcinający
i ponownie wyzerować
przetwornik.
Uszkodzony przetwornik.
• Wymienić przetwornik.
Przetwornik jest
umieszczony poniżej serca.
• Umieścić przetwornik na
odpowiedniej wysokości.
Niewłaściwy zerowy punkt
odniesienia.
• Ponownie wyzerować.
Artefakt odgięcia cewnika.
• Zmienić położenie końcówki
cewnika.
• Użyć średnich wartości
ciśnienia (ciśnienie średnie
jest mniej zaburzone przez
wartości skrajne, w związku
z czym odczyty są
dokładniejsze).
Wynik inwazyjnego pomiaru BP
jest niższy niż rezultat pomiaru
BP na mankiecie.
Wynik inwazyjnego pomiaru BP
jest wyższy niż wynik pomiaru
BP na mankiecie.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-67
Inwazyjne monitorowanie ciśnienia
Tabela 4-8 Porady dotyczące wykrywania i usuwania usterek przy monitorowaniu IP (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Brak możliwości przepłukania
systemu.
Nieszczelny zbiornik
ciśnieniowy.
• Cały czas utrzymywać
nadciśnienie w zbiorniku
płuczącym.
• Usunąć obudowę w celu
sprawdzenia, czy nie
nastąpiło zagięcie
zewnętrzne.
Cewnik częściowo zagięty
lub zatkany.
• Wymienić cewnik, jeżeli jest
zatkany przez skrzep.
Kurek odcinający nie jest
otwarty lub jest uszkodzony.
• Sprawdzić pozycję kurka
odcinającego. Wymienić
uszkodzone kurki.
Uszkodzony przetwornik.
• Wymienić przetwornik.
System został wyzerowany,
ale nadal wskazuje, że konieczne
jest wyzerowanie.
Kroki procedury zerowania
wykonane w niewłaściwej
kolejności.
• Przed przykryciem złącza
zamknąć kurek odcinający.
Tętnica płucna, artefakt odgięcia
(szarpnięcia) cewnika.
Nadmierny ruch cewnika.
Ruch końcówki cewnika
wewnątrz naczynia
przyspiesza ruch płynu
w cewniku, powodując
nakładanie artefaktu na falę
ciśnienia, co podwyższa
odczyty o 10–20 mmHg.
• Zmienić położenie końcówki
cewnika.
• Użyć średnich wartości
ciśnienia (ciśnienie średnie
jest mniej zaburzone przez
wartości skrajne, dzięki
czemu odzwierciedla
dokładniejsze odczyty).
Oznaczanie stałego ciśnienia
zaklinowania w tętnicy płucnej
(PWP) (ciśnienie zaklinowania
utrzymuje się po opróżnieniu
balonu).
Końcówka cewnika jest
częściowo zatkana przez
skrzep.
• Użyć strzykawki, aby
odessać, a następnie
przepłukać.
Cewnik przesunął się
dystalnie w tętnicy płucnej.
• Obserwować kształt fali PA
przed napompowaniem
balonu. Spłaszczenie krzywej
ciśnienia może wskazywać
na zaklinowanie
opróżnionego balonu. Należy
obracać pacjenta z jednego
boku na drugi w pozycji
Trendelenburga lub wywołać
kaszel, aby wysunąć cewnik.
• Należy wyciągać cewnik
z opróżnionym balonem
aż do osiągnięcia właściwej
pozycji.
• Zminimalizować
prawdopodobieństwo
przesuwania się cewnika
do przodu przez solidne
umocowanie go w miejscu
wprowadzenia.
Brak możliwości wyzerowania
systemu.
4-68
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Tabela 4-8 Porady dotyczące wykrywania i usuwania usterek przy monitorowaniu IP (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Nie udało się uzyskać PWP.
Niewłaściwe ustawienie
końcówki cewnika.
• Zmienić położenie cewnika.
Nieszczelny balon.
Balon jest pęknięty.
• Wymienić cewnik.
Nadmierne napełnienie
balonu.
• Napełniać balon małymi
porcjami, monitorując zakres,
aby potwierdzić klinowanie.
Do zaklinowania należy
używać tylko tyle powietrza,
ile potrzeba. Nie używać
objętości większej niż
zalecana przez producenta.
Cewnik przesunął się
dystalnie w tętnicy płucnej.
• Zmienić położenie cewnika.
Postępujący wzrost PWP.
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
Ciągłe monitorowanie temperatury
Przewidziane zastosowanie
Monitor temperatury LIFEPAK 15 jest przeznaczony do ciągłego monitorowania temperatury ciała.
Wskazania
Monitorowanie temperatury jest przeznaczone do użycia u pacjentów wymagających ciągłego
monitorowania temperatury ciała.
Przeciwwskazania
Nie są znane.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-69
Ciągłe monitorowanie temperatury
Ostrzeżenia dotyczące monitorowania temperatury
OSTRZEŻENIA
RYZYKO NIEDOKŁADNEGO ODCZYTU
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEDOKŁADNYCH ODCZYTÓW TEMPERATURY
Używanie czujników i przewodów temperatury niezatwierdzonych przez firmę
Physio-Control może spowodować niewłaściwe działanie monitorowania
temperatury i powoduje unieważnienie certyfikatów agencji bezpieczeństwa.
Należy używać wyłącznie czujników i kabli określonych w niniejszej Instrukcji obsługi.
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEDOKŁADNYCH ODCZYTÓW TEMPERATURY
Czujniki Measurement Specialties 4400 Series muszą być używane z kablem
adaptera wymienionym na witrynie internetowej firmy Physio-Control. Używanie
akcesoriów przewodów łączących innych producentów może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
ZAGROŻENIE ZDROWIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKAŻENIA
Czujniki temperatury są jednorazowe i przeznaczone do użytku u jednego pacjenta.
Nie czyścić i nie używać ponownie czujników temperatury. Usuwać zanieczyszczone
odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.
MOŻLIWOŚĆ UDUSZENIA
Należy zachować szczególną ostrożność podczas przeprowadzania przewodów
czujnika temperatury, aby zapobiec zaplątaniu lub uduszeniu pacjenta.
Zasada działania monitorowania temperatury
Czujnik temperatury zawiera termistor konwertujący temperaturę na opór elektryczny.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 mierzy oporność i konwertuje ją na temperaturę w stopniach
Celsjusza lub Fahrenheita. Dokładność czujnika to ±0,1°C.
Uwaga: Raportowanie w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita można wybrać w rybie ustawień.
Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony
wraz z urządzeniem.
Obszar temperatury na ekranie głównym jest pusty do momentu wykrycia temperatury
z przedziału od 24,8° do 45,2°C. Gdy zostanie wykryta temperatura z tego przedziału,
jej wartość jest natychmiast wyświetlana.
4-70
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Po wykryciu prawidłowej temperatury ciała w przedziale od 31° do 41°C urządzenie monitoruje
wartość temperatury pod kątem ewentualnego wysunięcia lub odłączenia czujnika. Jeśli
urządzenie wykryje temperaturę poza przedziałem prawidłowej temperatury ciała, wyświetlany
jest komunikat TEMP: SPRAWDŹ CZUJNIK. Tabela 4-9 zawiera komunikaty ekranowe oraz wartości
temperatury wyświetlane dla każdego przedziału temperatury.
Tabela 4-9 Wartości temperatury i komunikaty
TEMPERATURA
KOMUNIKAT
WYŚWIETLANA WARTOŚĆ
TEMPERATURY
Poniżej 24,8°C
TEMP: SPRAWDŹ CZUJNIK
Kreski (---)
24,8°C–30,9°C
TEMP: SPRAWDŹ CZUJNIK
Bieżąca wartość
temperatury
31°C–41°C
Brak komunikatu
(prawidłowy zakres)
Bieżąca wartość
temperatury
41,1°C–45,2°C
TEMP: SPRAWDŹ CZUJNIK
Bieżąca wartość
temperatury
Powyżej 45,2°C
TEMP: SPRAWDŹ CZUJNIK
Kreski (---)
Odłączony czujnik temperatury
TEMP: SPRAWDŹ CZUJNIK
Kreski (---)
Monitor temperatury wykonuje dokładne sprawdzenie przy każdym włączeniu oraz okresowo
podczas monitorowania temperatury. Jeśli sprawdzenie dokładności temperatury zakończy się
niepowodzeniem, wyświetlany jest komunikat TEMP: DOKŁADNOŚĆ POZA ZAKRESAMI, a jako wartość
temperatury wyświetlane jest „XXX”.
Sprzęt do monitorowania temperatury
Do monitorowania temperatury potrzebne są następujące akcesoria:
• Kabel adaptera temperatury
• Jednorazowy czujnik temperatury Measurement Specialties 4400 Series. Z monitorem/
defibrylatorem LIFEPAK 15 można używać następujących czujników temperatury:
– Przełyk/odbyt
– Cewnik Foleya
– Skóra (Uwaga: Czujnik temperatury skóry Measurement Specialties 4499HD jest
zaakceptowany do użytku z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15. Nie używać
czujnika Measurement Specialties o numerze katalogowym 4499.)
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-71
Ciągłe monitorowanie temperatury
Aby uzyskać listę akcesoriów przeznaczonych do użytku z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Physio-Control lub odwiedzić
sekcję LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillator Accessories Catalog witryny internetowej firmy
www.physio-control.com. Należy uważnie przeczytać instrukcje użytkowania dołączone do
czujników i kabli połączeniowych, aby uzyskać instrukcje dotyczące umieszczania czujnika,
instrukcje użytkowania, ostrzeżenia, przestrogi i specyfikacje.
WAŻNE! Instrukcja użytkowania dostarczona wraz z czujnikiem temperatury Measurement
Specialties dotyczą kabla połączeniowego, który nie jest kompatybilny z monitorem/
defibrylatorem LIFEPAK 15. Należy używać wyłącznie kabla adaptera zaakceptowanego
do użytku z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
Procedura monitorowania temperatury
1. Podłączyć kabel adaptera temperatury do złącza TEMP monitora/defibrylatora.
2. Podłączyć czujnik temperatury do kabla adaptera temperatury.
3. Umieścić czujnik temperatury na ciele pacjenta zgodnie z opisem w instrukcji użytkowania
czujnika temperatury.
Uwagi:
• Obszar temperatury na ekranie nie jest uaktywniany do momentu wykrycia przez monitor/
defibrylator temperatury z przedziału od 24,8° do 45,2°C. Aby ręcznie uaktywnić obszar
monitorowania temperatury, użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE, aby zaznaczyć
i wybrać obszar temperatury na ekranie głównym. Z menu wybrać WŁĄCZONY.
• Ustabilizowanie czujnika temperatury po umieszczeniu go w obszarze monitorowania
pacjenta może wymagać 3 minut.
4. Potwierdzić, że odczyt temperatury jest widoczny i stabilny.
5. Użyć domyślnej etykiety TEMP lub wybrać jedną z etykiet wybieralnych przez użytkownika,
które zawiera Tabela 4-10. Aby zmienić etykietę, wybrać obszar TEMP. Z menu wybrać TEMP.
Wybrać etykietę z listy.
Tabela 4-10 Etykiety TEMP i opisy
4-72
ETYKIETA
OPIS
T-przełyk
Temperatura przełyku
T-nos
Temperatura nosowo-gardłowa
T-pęcherz
Temperatura pęcherza
T-odbyt
Temperatura odbytu
T-skóra
Temperatura skóry
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Czyszczenie i utylizacja
Czujniki temperatury są jednorazowe i przeznaczone do użytku u jednego pacjenta. Nie czyścić
i nie używać ponownie czujników temperatury. Usuwać zanieczyszczone odpady zgodnie
z lokalnymi przepisami.
Kable adaptera temperatury są przeznaczone do wielokrotnego użytku i mogą być czyszczone.
Aby wyczyścić kabel połączeniowy wielokrotnego użytku:
1. Odłączyć kabel od monitora.
2. Do czyszczenia używać czystej, miękkiej szmatki zwilżonej roztworem bakteriobójczym.
Listę wszystkich zaakceptowanych środków czyszczących zawiera „Czyszczenie urządzenia”
na stronie 10-16.
3. Przed ponownym podłączeniem do monitora poczekać, aż dokładnie wyschnie.
Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia urządzenia, zobacz „Czyszczenie urządzenia”
na stronie 10-16.
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 4-11 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu temperatury
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Wyświetlany jest
komunikat SPRAWDŹ
CZUJNIK, a wartość to „---”.
Wartość temperatury poza
dopuszczalnym zakresem.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
umieszczony poprawnie.
Czujnik temperatury jest
wysunięty lub umieszczony
nieprawidłowo.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
umieszczony poprawnie.
Czujnik nie jest podłączony
do kabla lub kabel nie jest
podłączony do urządzenia.
• Sprawdzić prawidłowość
podłączenia czujnika i kabla.
Uszkodzony kabel lub
czujnik.
• Wymienić uszkodzony kabel lub
czujnik.
Wyświetlany jest
komunikat SPRAWDŹ
CZUJNIK, gdy jest
wyświetlana wartość.
Czujnik temperatury jest
wysunięty, a wartość jest
niższa niż 31°C.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
umieszczony poprawnie.
Czujnik temperatury jest
wysunięty, a wartość jest
wyższa niż 41,0°C.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
umieszczony poprawnie.
Wyświetlany jest
komunikat TEMP:
Sprawdzenie dokładności
temperatury zakończyło się
niepowodzeniem.
• Wyłączyć urządzenie i włączyć
je ponownie.
• Jeśli problemu nie można usunąć,
skontaktować się
z wykwalifikowanym personelem
serwisu.
DOKŁADNOŚĆ POZA
ZAKRESAMI, a wartość
to XXX.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-73
Ciągłe monitorowanie temperatury
Tabela 4-11 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy monitorowaniu temperatury (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Zamiast odczytu
temperatury pojawia
się odczyt XXX.
Moduł temperatury jest
nieskalibrowany.
• Wyłączyć urządzenie i włączyć
je ponownie.
• Jeśli problemu nie można usunąć,
skontaktować się
z wykwalifikowanym personelem
serwisu.
Uszkodzony moduł
temperatury.
• Wyłączyć urządzenie i włączyć
je ponownie.
• Jeśli problemu nie można usunąć,
skontaktować się
z wykwalifikowanym personelem
serwisu.
Temperatura początkowa
nie jest wyświetlana na
ekranie do czasu wykrycia
przez urządzenie
temperatury z przedziału od
24,8° do 45,2°C.
• Należy odczekać do 3 minut na
ustabilizowanie się czujnika.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
umieszczony poprawnie.
Czujnik temperatury nie
został wykryty przez
urządzenie.
• Sprawdzić połączenia między
czujnikiem, kablem adaptera
i urządzeniem.
• Sprawdzić, czy czujnik jest
zaakceptowany do użytku
z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym personelem
serwisu.
Obszar temperatury
ekranu głównego jest
pusty.
4-74
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4
MONITOROWANIE
Zmiany podstawowych oznak życia
i uniesienia odcinka ST
Przewidziane zastosowanie
Funkcja zmian monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 umożliwia graficzną prezentację i dokumentację
podstawowych oznak życia pacjenta oraz prowadzenie pomiarów uniesienia odcinka ST w okresie
do 8 godzin. Monitorowanie zmian oznak życia jest wskazane u każdego pacjenta wymagającego
monitorowania podstawowych oznak życia przez dłuższy okres w celu identyfikacji zmian stanu
pacjenta i dokumentacji odpowiedzi pacjenta na terapię. Monitorowanie zmian uniesienia odcinka
ST jest wskazane u pacjentów, u których podejrzewa się ostry epizod niedokrwienny, taki jak
dusznica niestabilna, a także u pacjentów poddawanych leczeniu ostrych epizodów
niedokrwiennych. Pomiar uniesienia odcinka ST jest włączany razem z EKG 12-odprowadzeniowym,
a jego dane pochodzą z programu analizującego EKG 12-odprowadzeniowe uniwersytetu
w Glasgow.
Ostrzeżenia dotyczące monitorowania zmian oznak życia i odcinka ST
OSTRZEŻENIE
NIEWŁAŚCIWA INTERPRETACJA STANU PACJENTA
Wykresy podstawowych oznak życia i uniesienia odcinka ST to narzędzia, których
użycie ma pomóc w ocenie stanu pacjenta. Artefakty i zakłócenia mogą powodować
uzyskiwanie fałszywych danych. W możliwym zakresie należy zapewnić monitorowanie
wolne od artefaktów i często oceniać stan pacjenta, aby potwierdzić wiarygodność
danych uzyskiwanych z urządzenia monitorującego.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-75
Zmiany podstawowych oznak życia i uniesienia odcinka ST
Jak działa funkcja zmian podstawowych oznak życia
Każda aktywna podstawowa oznaka życia może być wyświetlana w formie graficznej przez
30 minut oraz 1, 2, 4, i 8 godzin. Do podstawowych oznak życia należą: HR, SpO2, SpCO, SpMet,
CO2, Temp i RR oraz ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie. Dane są zbierane co 30
sekund. Jeżeli odpowiednie dane nie są dostępne, na wykresie jest pozostawiane wolne miejsce.
Wartości NIBP są umieszczane na wykresie tylko wtedy, gdy uzyskano pomiar NIBP. Pomiary
podstawowych oznak życia nie są uśredniane ani filtrowane. Zmiany pomiarów podstawowych
oznak życia nie powodują komunikatów ani alarmów.
Pierwszy
pomiar ETCO2
Najnowszy
pomiar ETCO2
Etykieta oznaki życia
Rysunek 4-15 Wykresy zmian EtCO2
Ciśnienie
skurczowe
Ciśnienie rozkurczowe
Etykieta oznaki życia
Rysunek 4-16 Wykresy zmian ciśnienia
4-76
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
Jak działa funkcja zmian odcinka ST
Każdy pomiar odcinka ST może być wyświetlany w formie graficznej przez czas 30 minut oraz 1,
2, 4 i 8 godzin. Monitorowanie zmian odcinka ST jest rozpoczynane przez uzyskanie pierwszego
12-odprowadzeniowego EKG. Punkt J odcinka ST(STJ) to mierzona część odcinka ST
(zobacz Rysunek 4-17). Pomiar STJ jest umieszczany na wykresie zmian odcinka ST
(zobacz Rysunek 4-18).
STJ
Rysunek 4-17 Pomiar STJ
Gdy wszystkie odprowadzenia przewodu EKG 12-odprowadzeniowego są podłączone
do pacjenta, pomiary STJ są wykonywane automatycznie co 30 sekund. Jeżeli kabel jest
odłączony lub gdy dane EKG zawierają zbyt wiele zakłóceń, wyniki pomiarów odcinka ST nie
będą uzyskiwane i na wykresie pozostanie wolne miejsce na dany okres. Jeżeli pomiar STJ dla
któregokolwiek odprowadzenia odbiega od wstępnego pomiaru o 1 mm (0,1 mV) lub więcej
i trwa to przez 2,5 minuty, monitor automatycznie wydrukuje kolejne 12-odprowadzeniowe
badanie EKG. Ręczne żądania EKG 12-odprowadzeniowych nie wpływają na zmianę odcinka ST
ani na automatyczne drukowanie.
Interpretowanie wykresu zmian odcinka ST
Przy użyciu pierwszego EKG 12-odprowadzeniowego monitor identyfikuje obecność każdego
przesunięcia STJ, ujemnego lub dodatniego, oraz odprowadzenie z największym przesunięciem
STJ. Po wybraniu opcji AUTO odprowadzenie o największym przesunięciu STJ jest wyświetlane na
wykresie. Następnie pomiar STJ jest wykonywany co 30 sekund.
Rysunek 4-18 przedstawia przykład wykresu zmian odcinka ST. Upływający czas biegnie
od prawej do lewej krawędzi ekranu. Największy bieżący pomiar STJ znajduje się po skrajnej
prawej stronie. Za każdym razem, gdy jest uzyskiwany pomiar STJ, jest on porównywany
z pierwszym podstawowym pomiarem STJ. Paski reprezentują zmianę STJ w stosunku
do pierwszego pomiaru.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-77
Zmiany podstawowych oznak życia i uniesienia odcinka ST
Wzrost i spadek
STJ
Odpr.
Bieżąca
wartość
Zmiana
wartości
Rysunek 4-18 Wykres zmian odcinka ST
Ten wykres zmian odstępu ST przedstawia zmiany wartości STJ z pierwszego
12-odprowadzeniowego EKG w ciągu 10 minut monitorowania. W początkowym EKG
pacjenta nie występowało uniesienie odcinka ST na żadnym odprowadzeniu. Następnie
u pacjenta pojawiło się uniesienie wielkości 3 mm na odprowadzeniu II. Ta zmiana uniesienia
odcinka ST jest reprezentowana przez pionowe paski i trwała około 5 minut. (Każdy pionowy
pasek reprezentuje 30-sekundowy interwał). Po rozpoczęciu leczenia uniesienie odcinka ST
spadło do bieżącej wartości pomiaru STJ równego 1,0, ale wciąż jest większe
w początkowym EKG.
Zapis (1,0/1,0) oznacza, że bieżąca wartość pomiaru STJ jest podniesiona o 1,0 mm
i reprezentuje zmianę o 1,0 mm w stosunku do początkowego EKG. Aby potwierdzić wartość
początkowego pomiaru STJ EKG 12-odprowadzeniowego, odjąć zmianę STJ od bieżącej
wartości pomiaru STJ, np. 1,0 – 1,0 = 0. Można wyświetlić wykres ST dla innych odprowadzeń.
Wyświetlanie i drukowanie wykresów zmian
Wykres zmian dowolnej aktywnej podstawowej oznaki życia lub pomiaru odcinka ST może być
wyświetlony w kanale 2 lub 3. Przykład, który zawiera Rysunek 4-18, przedstawia wykres zmian
w kanale 3. Jednocześnie można wyświetlać tylko dwa wykresy, ale urządzenie zbiera dane
dotyczące zmian wszystkich wartości aktywnych podstawowych oznak życia.
Aby wyświetlić wykresy zmian:
1. Obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE, aby zaznaczyć kanał 2 lub 3, a następnie nacisnąć
pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać kanał. Pojawi się menu Kanał.
2. Wybrać opcję KRZYWA EKG, a następnie wybrać ZMIANA.
3. Wybrać ŹRÓDŁO, następnie wybrać oznakę życia lub ST.
4-78
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
MONITOROWANIE
4
4. Pierwotne ustawienie SKALA i ZAKRES to AUTO. Jeżeli wybrano AUTO dla skali i zakresu, monitor/
defibrylator automatycznie uaktualni skalę, tak aby były wyświetlane wszystkie wartości i aby
były widoczne wszystkie dane uzyskane od momentu włączenia urządzenia do chwili obecnej.
Jeżeli nastąpi zmiana skali lub zakresu, niektóre dane mogą nie być widoczne, ponieważ
znajdują się poza skalą lub zakresem.
5. Nacisnąć przycisk EKRAN GŁÓWNY. W wybranym kanale pojawi się wykres wybranej oznaki życia
lub odcinka ST.
Uwaga: Aby rozpocząć wyświetlanie zmian ST, najpierw należy uzyskać zapis EKG
12-odprowadzeniowy. Początkowe EKG dostarcza podstawowy pomiar ST i inicjuje
funkcję monitorowania zmian odcinka ST.
Aby wydrukować wykresy zmian:
1. Nacisnąć przycisk OPCJE. Pojawi się menu Opcje.
2. Obracać, po czym nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać opcję DRUKUJ.
3. Wybrać opcję RAPORT, a następnie wybrać opcję LISTA ZMIAN.
4. Wybrać opcję DRUKUJ. Raport Lista zmian powoduje wydrukowanie wykresu zmian wszystkich
aktywnie monitorowanych oznak życia i odcinka ST.
Uwagi dotyczące monitorowania oznak życia i odcinka ST
Aby zapewnić uzyskanie najlepszych wyników, należy rozważyć następujące czynniki.
• Zdolność pacjenta do współpracy i możliwość rozluźnienia pacjenta. U niespokojnych
pacjentów mogą się pojawiać zakłócenia fizjologiczne. Konsekwencją obecności zakłóceń
może być uzyskanie niewłaściwie wysokich lub niskich wyników.
• Jakość sygnału fizjologicznego. Jeżeli w EKG są obecne znaczące artefakty, mogą wystąpić
fałszywe pomiary HR. Zapis EKG 12-odprowadzeniowego, w którym wystąpiły zakłócenia,
może zostać anulowany, w związku z czym nie pojawią się wyniki pomiarów uniesienia
odcinka ST.
• Przewidywany czas monitorowania pacjenta. Wykresy oznak życia dla pacjenta
monitorowanego tylko przez krótki czas (np. 15 minut) mogą nie dostarczyć wystarczającej
ilości danych do identyfikacji stopniowych zmian stanu pacjenta.
• Zapis EKG pacjenta. Diagnozowanie niedokrwienia związanego ze zmianą uniesienia odcinka
ST jest przerywane po stwierdzeniu występowania w EKG zjawisk, takich jak blok lewej
odnogi pęczka Hissa lub elektrostymulacja komór.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
4-79
5
TERAPIA
W tym rozdziale opisano procedury terapeutyczne.
Ogólne ostrzeżenia i uwagi dotyczące terapii. . . . . . . str. 5-3
Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek
standardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED). . . . . . . . . . 5-7
Defibrylacja ręczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-23
Procedura kardiowersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-29
Stymulacja nieinwazyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-35
Procedury monitorowania pediatrycznego EKG
i procedury terapeutyczne sterowania ręcznego . . . . . . 5-42
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-1
TERAPIA
5
Ogólne ostrzeżenia i uwagi dotyczące terapii
OSTRZEŻENIA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Defibrylator wyzwala maksymalnie 360 J energii elektrycznej. Podczas rozładowywania
defibrylatora nie należy dotykać powierzchni łyżek ani wymiennych elektrod
terapeutycznych.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Jeśli ktokolwiek dotyka pacjenta, łóżka lub jakiegokolwiek przewodzącego materiału
połączonego z pacjentem, wytworzona energia może zostać częściowo
rozładowana przez jego ciało. Przed rozładowaniem defibrylatora wszyscy muszą
odsunąć się od pacjenta, łóżka i wszelkich przewodzących materiałów.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Nie należy rozładowywać defibrylatora w powietrze. Aby usunąć niepotrzebny
ładunek, należy zmienić wielkość energii, wybrać rozładowanie (wciskając pokrętło
wybierania) lub wyłączyć defibrylator.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA I NIEEFEKTYWNEGO WYŁADOWANIA
MOŻLIWOŚĆ POŻARU, OPARZENIA I NIEEFEKTYWNEGO WYŁADOWANIA
Nie należy rozładowywać standardowych łyżek przez elektrody terapeutyczne lub
elektrody EKG. Nie należy stykać łyżek standardowych (i elektrod terapeutycznych)
ze sobą, z elektrodami EKG, przewodami, opatrunkami, plastrami itp. Taki kontakt
może spowodować powstanie łuku elektrycznego i oparzenie skóry pacjenta
podczas defibrylacji oraz skierowanie energii defibrylatora poza mięsień sercowy.
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SKÓRY I NIEEFEKTYWNEGO WYŁADOWANIA
Wyschnięte lub uszkodzone elektrody terapeutyczne mogą spowodować
wyładowanie elektryczne i oparzenie skóry pacjenta podczas defibrylacji.
Nie używać elektrod terapeutycznych, jeśli od ich wyjęcia z opakowania foliowego
upłynęły 24 godziny. Nie używać elektrod po upływie terminu ważności.
Należy sprawdzić, czy warstwa przylepna elektrody jest nienaruszona i czy nie
została uszkodzona. Należy wymieniać elektrody terapeutyczne dla dorosłych po
50 wyładowaniach, a pediatryczne elektrody terapeutyczne po 25 wyładowaniach.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-3
Ogólne ostrzeżenia i uwagi dotyczące terapii
OSTRZEŻENIA (CD.)
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SKÓRY
Podczas defibrylacji lub stymulacji wolna przestrzeń między skórą i elektrodami
terapeutycznymi może spowodować oparzenie skóry pacjenta. Elektrody
terapeutyczne należy przykładać tak, aby całą powierzchnią przylegały do skóry.
Nie zmieniać położenia elektrod już umieszczonych. Jeżeli zachodzi konieczność
zmiany położenia elektrod, należy zdjąć elektrody i zastąpić je nowymi.
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SKÓRY
Elektrody i kable nieprzeznaczone do użytku z defibrylatorem LIFEPAK 15 mogą
spowodować nieprawidłowe działanie i oparzenie skóry pacjenta. Używać wyłącznie
elektrod i kabli przeznaczonych do użytku z defibrylatorem LIFEPAK 15.
NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA
MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA DEFIBRYLATORA
Duży pobór prądu podczas ładowania defibrylatora może spowodować spadek
napięcia poniżej wartości wyłączenia bez wcześniejszej sygnalizacji rozładowania
akumulatora. Jeśli defibrylator wyłączy się bez wcześniejszej sygnalizacji lub jeśli
pojawia się ostrzeżenie dotyczące wymiany akumulatora, należy wymienić go na
inny, w pełni naładowany.
MOŻLIWOŚĆ ZAKŁÓCENIA PRACY WSZCZEPIONEGO URZĄDZENIA
ELEKTRONICZNEGO
Defibrylacja może spowodować zakłócenie pracy wszczepionych urządzeń.
Jeśli to możliwe, należy umieszczać standardowe łyżki lub elektrody terapeutyczne
jak najdalej od wszczepionych urządzeń. Po defibrylacji należy sprawdzić działanie
wszczepionych urządzeń.
PRZESTROGA
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA
Przed użyciem defibrylatora należy odłączyć od pacjenta wszelkie urządzenia
niezabezpieczone przed defibrylacją.
5-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Umieszczanie elektrod terapeutycznych
i łyżek standardowych
Poniżej opisano przygotowywanie skóry oraz umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek
standardowych, także w przypadkach szczególnych.
Przygotowywanie skóry pacjenta
Przygotować skórę pacjenta:
• Zdjąć ubrania z klatki piersiowej pacjenta.
• Usunąć w możliwie jak największym stopniu nadmiar włosów z klatki piersiowej.
Unikać zadrapania i skaleczenia skóry w czasie golenia żyletką lub golarką. W miarę
możliwości unikać przykładania elektrod na zranioną skórę.
• W razie potrzeby umyć i wytrzeć skórę. Usunąć z klatki piersiowej pacjenta wszelkie maści.
• Dokładnie wytrzeć skórę ręcznikiem lub gazą. Lekkie wytarcie skóry usuwa tłuszcz, brud i inne
zanieczyszczenia w celu lepszego przylegania elektrod do skóry.
• Nie stosować alkoholu, roztworu benzoiny ani antyperspirantów na skórę pacjenta.
Ułożenie przednio-boczne
Ułożenie przednio-boczne jest stosowane podczas monitorowania EKG, defibrylacji, kardiowersji
i stymulacji nieinwazyjnej.
Aby zastosować ułożenie przednio-boczne:
1. Umieścić elektrodę terapeutyczną ♥ lub łyżkę KONIUSZEK bocznie od lewej brodawki sutkowej
w linii pachowej środkowej. Jeśli jest to możliwe, środek elektrody powinien znajdować się na
linii pachowej środkowej. Zob. Rysunek 5-1.
Mostek
Przednia
Boczna
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO
Koniuszek
Łyżki standardowe
Rysunek 5-1 Ułożenie przednio-boczne
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-5
Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych
2. Umieścić drugą elektrodę terapeutyczną lub łyżkę MOSTEK na prawej górnej części tułowia
pacjenta, bocznie do mostka i poniżej obojczyka, tak jak to przedstawia Rysunek 5-1.
Ułożenie przednio-tylne
Ułożenie przednio-tylne jest alternatywnym sposobem rozmieszczenia elektrod podczas
stymulacji nieinwazyjnej, defibrylacji ręcznej i kardiowersji, nie ma jednak zastosowania
w monitorowaniu EKG ani w trybie AED. Sygnał EKG odbierany przez elektrody rozmieszczone
w ten sposób nie stanowi standardu odniesień.
Aby zastosować ułożenie przednio-tylne:
1. Umieścić elektrodę terapeutyczną ♥ lub + w okolicy przedsercowej, tak jak to przedstawia
Rysunek 5-2. Górna krawędź elektrody powinna znajdować się poniżej brodawki sutkowej.
W miarę możliwości unikać umieszczania elektrod na brodawce sutkowej, przeponie
i występach kostnych mostka.
2. Umieścić drugą elektrodę za sercem, w okolicy podłopatkowej, tak jak to przedstawia
Rysunek 5-2. Aby zwiększyć komfort pacjenta, umieścić kable z dala od kręgosłupa.
Nie umieszczać elektrody na występach kostnych kręgosłupa ani na łopatce.
Przednia
Tylna
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO
Rysunek 5-2 Ułożenie przednio-tylne
Szczególne przypadki umieszczania elektrod lub łyżek
Podczas umieszczania elektrod terapeutycznych lub łyżek standardowych należy pamiętać
o specjalnych wymaganiach w następujących przypadkach szczególnych.
Kardiowersja
Alternatywne rozmieszczenia do kardiowersji przy migotaniu przedsionków: a) umieścić ♥
lub elektrodę terapeutyczną po lewej stronie w okolicy przedsercowej, a drugą elektrodę
po prawej stronie z tyłu w okolicy podłopatkowej pacjenta lub b) umieścić ♥ lub elektrodę
terapeutyczną po prawej stronie mostka, a drugą elektrodę po lewej stronie z tyłu w okolicy
podłopatkowej pacjenta.
5-6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Pacjenci otyli lub pacjentki z dużym biustem
W miarę możliwości należy umieszczać elektrody terapeutyczne lub łyżki na płaskim obszarze
klatki piersiowej. Jeśli fałdy skóry lub tkanka piersi utrudnia dobre przyleganie, może być
konieczne rozciągnięcie skóry w celu uzyskania płaskiej powierzchni.
Pacjenci szczupli
Podczas przykładania elektrody terapeutycznej do tułowia należy kierować się zarysem
żeber i przestrzeni międzyżebrowych. Takie działanie ogranicza przestrzenie powietrzne
pod elektrodami i pomaga w uzyskaniu dobrego kontaktu ze skórą.
Pacjenci z wszczepionymi stymulatorami
Implantowane urządzenia, takie jak defibrylatory, stymulatory lub inne mogą absorbować
energię wyładowania wygenerowanego przez monitor/defibrylator LIFEPAK 15 lub ulec
uszkodzeniu na skutek wyładowania. Jeżeli to możliwe, należy umieszczać elektrody
terapeutyczne lub łyżki standardowe w typowych miejscach, ale z dala od wszczepionego
urządzenia. Pacjenta należy traktować tak, jak każdego innego wymagającego szczególnej
opieki. Jeśli defibrylacja okaże się nieskuteczna, można spróbować alternatywnego
umieszczenia elektrod (ułożenie przednio-tylne).
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Przewidziane zastosowanie
W trybie AED monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest urządzeniem półautomatycznym zapewniającym
protokół wczesnego leczenia pacjentów oraz analizę EKG, w którym zastosowano opatentowany
system Shock Advisory System™ (SAS). Ten algorytm oprogramowania zapewnia analizę
elektrokardiogramu (EKG) pacjenta i sygnalizację wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu
wymagających defibrylacji (lub ich brak). Tryb AED wymaga działania operatora w celu
przeprowadzenia defibrylacji pacjenta.
Tryb AED jest przeznaczony do używania przez upoważniony przez lekarza lub dyrektora
ds. medycznych personel posiadający przynajmniej wymienione niżej umiejętności i który
odbył podane niżej szkolenia:
• Szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
• Szkolenie w zakresie automatycznej defibrylacji zewnętrznej, będące odpowiednikiem
szkolenia zalecanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart
Association) lub Europejską Radę Resuscytacji (European Resuscitation Council).
• Przeszkolenie w zakresie posługiwania się monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15
w trybie AED.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-7
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Wskazania
Tryb AED ma zastosowanie jedynie u pacjentów z zatrzymaniem oddechu i pracy serca.
Analiza zapisu EKG przez defibrylator jest możliwa u pacjentów nieprzytomnych, bez tętna
i normalnego oddechu. W trybie AED monitor/defibrylator LIFEPAK 15 nie jest przeznaczony
do stosowania w przypadku pacjentów poniżej 8. roku życia.
Przeciwwskazania
Nie są znane.
Ostrzeżenia dotyczące trybu AED
OSTRZEŻENIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO BŁĘDNEJ INTERPRETACJI DANYCH
MOŻLIWOŚĆ BŁĘDNEJ INTERPRETACJI DANYCH
Nie wykonywać analizy w poruszającym się pojeździe. Artefakt spowodowany
ruchem może wpływać na odczyt sygnału EKG, powodując wyświetlenie błędnego
komunikatu WSTRZĄS lub WYŁADOWANIE NIEZALECANE. Wykrycie ruchu może opóźnić
analizę. Należy zatrzymać pojazd i odsunąć się od pacjenta podczas analizy.
MOŻLIWOŚĆ BŁĘDNEJ INTERPRETACJI EKG
Nie należy umieszczać elektrod terapeutycznych w ułożeniu przednio-tylnym
podczas pracy defibrylatora w trybie AED. Może to spowodować błędne zalecenie:
dotyczące WSTRZĄS lub WYŁADOWANIE NIEZALECANE. Algorytm zalecania wyładowania
wymaga, aby elektrody były umieszczone w ułożeniu przednio-bocznym
(odprowadzenie II).
ZAGROŻENIE DLA PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH
W trybie AED defibrylator nie jest przeznaczony ani nie był testowany pod kątem
interpretacji zapisów pediatrycznych ani do zalecania ustawień energii dla
pacjentów pediatrycznych w wieku poniżej 8 lat.
Tryb AED
Po włączeniu monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do pracy z użyciem sterowania
ręcznego (pierwotne ustawienie fabryczne). Za pomocą opcji konfiguracji można tak skonfigurować
urządzenie, aby po włączeniu przechodziło do pracy w trybie AED. Pierwotne ustawienia fabryczne
trybu AED zawiera Tabela A-5 na stronie A-20. Ustawienia energii i inne opcje konfiguracji trybu
AED można zmieniać zgodnie z procedurą medyczną. Więcej informacji zawiera opis Opcje
konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem.
5-8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
W trybie AED obraz EKG jest wyświetlany cały czas. Jednakże dostęp do innych funkcji, takich
jak OPCJE nie jest dozwolony w trybie AED. Metronom reanimacji automatycznie generuje dźwięki
w trakcie reanimacji, ale w trybie AED można je łatwo wyciszać lub włączać. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz „Czas reanimacji i Metronom” na stronie 5-14.
Można opuścić tryb AED i przejść do monitorowania w trybie doradczym lub do sterowania
ręcznego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących monitorowania w trybie doradczym,
zobacz „Monitorowanie w trybie doradczym” na stronie 5-18. Dostęp do sterowania ręcznego
może być bezpośredni, wymagać potwierdzenia lub kodu dostępu lub być niedozwolony,
w zależności od sposobu konfiguracji defibrylatora. Bardzo ważne jest dokładne zapoznanie
się z ustawieniami monitora/defibrylatora przed przystąpieniem do użytkowania.
Procedura AED
Poniższe opisy monitów AED (głosowych i tekstowych) oparte są na pierwotnych ustawieniach
fabrycznych dla trybu AED. Ustawienia są zgodne z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa
Kardiologicznego z 2005 roku i Europejskiej Rady Resuscytacji. Zmiana opcji konfiguracyjnych
może spowodować odmienne zachowanie AED.
Metronom reanimacji automatycznie generuje dźwięki w trakcie czasu reanimacji, ale w trybie
AED można je jedynie wyciszać lub włączać.
Aby wykonać automatyczną defibrylację zewnętrzną:
1. Sprawdzić, czy u pacjenta doszło do zatrzymania akcji serca (nieprzytomny, brak tętna,
brak normalnego oddechu).
2. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
3. Przygotować pacjenta do przyłożenia elektrod (zobacz „Przygotowywanie skóry pacjenta”
na stronie 5-5).
Tryb AED
Przyłącz elektrody
Monit PRZYŁĄCZ ELEKTRODY pojawia się tak
długo, jak długo pacjent nie jest podłączony
do AED. W miarę możliwości umieścić
pacjenta na twardym podłożu, z dala
od stojącej wody.
4. Połączyć elektrody terapeutyczne z przewodem terapeutycznym i sprawdzić połączenie
przewodów z defibrylatorem.
5. Umieścić elektrody na klatce piersiowej pacjenta w ułożeniu przednio-bocznym
(zobacz „Ułożenie przednio-boczne” na stronie 5-5).
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-9
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Monit WCIŚNIJ PRZYCISK ANALIZA pojawia się,
gdy pacjent jest właściwie podłączony
do AED.
Tryb AED
Wciśnij przycisk ANALIZA
6. Aby rozpocząć analizę, nacisnąć przycisk ANALIZA. Przerwać resuscytację.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ BŁĘDNEJ INTERPRETACJI DANYCH
Nie zmieniać położenia AED podczas analizy. Ruch AED może wpływać na odczyt
sygnału EKG, powodując błędne zalecenie: ZALECANE WYŁADOWANIE lub WYŁADOWANIE
NIEZALECANE. Podczas analizy nie dotykać pacjenta ani AED.
Tryb AED
Pojawi się monit TRWA ANALIZA—ODSUŃ SIĘ.
System SAS analizuje EKG pacjenta przez 6–9
sekund i wyświetla albo komunikat ZALECANE
WYŁADOWANIE albo WYŁADOWANIE NIEZALECANE.
Trwa analiza - odsuń się
7. Postępować według komunikatów na ekranie i wezwań dźwiękowych emitowanych
przez AED.
5-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5
TERAPIA
Zalecany wstrząs
Gdy zostanie zalecone wyładowanie, będzie wyświetlony następujący monit:
Tryb AED
ZALECANE WYŁADOWANIE!
Ładowanie do 200J
200J
Jeśli AED wykryje zapis EKG wymagający
wyładowania, pojawi się monit ZALECANE
WYŁADOWANIE. Rozpocznie się ładowanie do
czasu osiągnięcia określonej w dżulach
energii dla Wyładowania nr 1. Pojawi się
pasek ładowania oraz będzie słyszalny
coraz głośniejszy dźwięk.
Aby anulować, wciśnij
SZYBKIE WYBIERANIE
Po zakończeniu ładowania wyświetlany jest
poziom dostępnej energii.
Tryb AED
Dostępna energia 200J
Wciśnij przycisk WYŁADOWANIE!
Pojawi się komunikat STAŃ Z BOKU - WCIŚNIJ
PRZYCISK WSTRZĄS! ( ), po którym następuje
sygnał dźwiękowy „gotów do wyładowania”.
Polecić wszystkim odsunąć się od pacjenta,
łóżka i wszelkich urządzeń podłączonych
do pacjenta.
Aby anulować, wciśnij SZYBKIE WYBIERANIE
Tryb AED
Nacisnąć przycisk
(wstrząs),
aby dostarczyć energię do ciała pacjenta.
Po naciśnięciu przycisku
(wstrząs)
zostanie wyświetlony komunikat DOSTARCZONA
ENERGIA informujący o ukończeniu przesyłania
energii.
Dostarczona energia
Tryb AED
Rozładowuje się...
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Uwaga: Jeśli przycisk
(wstrząs) nie
zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund lub
zostanie naciśnięte pokrętło SZYBKIE
WYBIERANIE w celu anulowania ładowania,
defibrylator rozbraja się i pojawia się
komunikat ROZŁADOWUJE SIĘ.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-11
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Tryb AED
Reanimuj
1:46
Tryb AED
Po wykonanym wyładowaniu pojawi się
monit REANIMUJ. Wyświetlany jest zegar
odliczający (w formacie min:s) pozostały
czas reanimacji wprowadzony w opcji
konfiguracji CZAS REANIMACJI 1.
Uwaga: Metronom reanimacji automatycznie
generuje słyszalne „tyknięcia” oraz monity
lub tony wentylacji jedynie dla interwałów
reanimacji o stosunku 30:2. Aby wyciszyć
metronom, nacisnąć przycisk RKO. Aby
ponownie włączyć dźwięki metronomu,
należy nacisnąć ponownie przycisk RKO.
Gdy zakończy się odliczanie czasu reanimacji,
pojawi się monit WCIŚNIJ PRZYCISK ANALIZA.
Ten monit jest powtarzany co 20 sekund do
momentu naciśnięcia przycisku ANALIZA.
Wciśnij przycisk ANALIZA
Wyładowanie niezalecane
Gdy nie zostanie zalecone wyładowanie, pojawi się następujący monit:
Tryb AED
Jeśli AED wykryje zapis EKG niewymagający
wyładowania, pojawi się monit WYŁADOWANIE
NIEZALECANE. Defibrylator nie zostanie
naładowany i nie będzie można wykonać
wyładowania.
Wyładowanie niezalecane
Tryb AED
Reanimuj
1:46
5-12
Po monicie WYŁADOWANIE NIEZALECANE pojawi
się monit REANIMUJ. Wyświetlany jest zegar
odliczający (w formacie min:s) czas określony
w opcji konfiguracji CZAS REANIMACJI 2.
Uwaga: Metronom reanimacji automatycznie
generuje słyszalne „tyknięcia” oraz monity
lub tony wentylacji jedynie dla interwałów
reanimacji. Aby wyciszyć metronom,
nacisnąć przycisk RKO. Aby ponownie
włączyć dźwięki metronomu, należy nacisnąć
ponownie przycisk RKO.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5
TERAPIA
Tryb AED
Gdy zakończy się odliczanie czasu reanimacji,
pojawi się monit WCIŚNIJ PRZYCISK ANALIZA.
Ten monit jest powtarzany co 20 sekund do
momentu naciśnięcia przycisku ANALIZA.
Wciśnij przycisk ANALIZA
Analizy dla sekwencji ZALECANE WYŁADOWANIE oraz WYŁADOWANIE NIEZALECANE są takie same,
jak opisane powyżej. Poziom energii dla wyładowania 2, 3 i kolejnych zależy od ustawienia
PROTOKÓŁ ENERGII i od decyzji po pierwszej analizie. Gdy po wyładowaniu pojawi się komunikat
WYŁADOWANIE NIEZALECANE, poziom energii nie zostanie zwiększony dla następnego
wyładowania. Gdy po wyładowaniu pojawi się komunikat ZALECANE WYŁADOWANIE, poziom
energii zostanie zwiększony dla następnego wyładowania.
Wykryto ruch
Tryb AED
Jeśli AED wykryje ruch podczas analizy
EKG, pojawi się monit WYKRYTO RUCH! USUŃ
PRZYCZYNĘ RUCHU!, a po nim sygnał
ostrzegawczy.
Wykryto ruch!
Usuń przyczynę ruchu!
Analiza zostanie wstrzymana do zatrzymania
ruchu lub na czas do 10 sekund. Po ustaniu
ruchu lub po upływie 10 sekund analiza
będzie kontynuowana do zakończenia,
nawet jeśli nadal występuje ruch. Możliwe
przyczyny wykrytego ruchu i sugerowane
postępowanie zawiera Tabela 5-1 na
stronie 5-20.
Odłączone elektrody lub przewody terapeutyczne
Tryb AED
Przyłącz elektrody
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Jeśli elektrody terapeutyczne nie są
podłączone, wyświetlany jest monit
PRZYŁĄCZ ELEKTRODY dopóki pacjent nie
zostanie podłączony.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-13
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Tryb AED
Połącz kabel
Jeśli przewód terapeutyczny nie jest
podłączony do defibrylatora, wyświetlany
jest komunikat POŁĄCZ KABEL dopóki przewód
nie zostanie podłączony.
Liczba wstrząsów
Tryb AED
Licznik wstrząsów
(x) informuje,
ile wstrząsów otrzymał pacjent. Licznik
wstrząsów jest zerowany, gdy defibrylator
zostanie wyłączony na dłużej niż 30 sekund.
Czas reanimacji i Metronom
Tryb AED
Reanimuj
1:46
Czas reanimacji wyświetlany na zegarze
odliczającym będzie nieznacznie się zmieniał
ze względu na użycie metronomu. Gdy
metronom reanimacji jest włączony, czasy
reanimacji są regulowane do końca „taktu”
ucisku reanimacji w cyklu uciskania.
W wyniku tego zegar odliczający
reanimację pokazuje czasy reanimacji,
które są przybliżeniem sekund wybranych
w trybie Ustawień.
Nawet jeżeli czas reanimacji metronomu jest
wyłączony lub wyciszony, wyświetlany czas
reanimacji będzie się nieco różnił od czasu
ustawionego w trybie Ustawień. Jest to
spowodowane tym, że metronom śledzi
w tle „takty” uciskania oraz monity
wentylacji i w efekcie, jeśli metronom jest
uaktywniony, czas reanimacji kończy się
uciskami.
5-14
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Przełączanie z trybu AED do sterowania ręcznego
Z trybu AED przejście do sterowania ręcznego może być dostępne bezpośrednio, może
wymagać potwierdzenia lub kodu dostępu lub może być niedozwolone, w zależności od sposobu
konfiguracji defibrylatora.
Aby przejść z trybu AED do ręcznego, należy nacisnąć jeden raz przycisk WYBÓR ENERGII.
Aby przejść z trybu AED do sterowania ręcznego, można też nacisnąć raz przycisk STYMULATOR
lub ŁADOWANIE.
Uwaga: Jeżeli metronom jest aktywny (podając „takty” uciskania i monity wentylacji) po
przełączania z trybu AED do sterowania ręcznego, metronom pozostaje aktywny.
W zależności od konfiguracji dostępu do sterowania ręcznego przejście do sterowania ręcznego
odbywa się następująco:
• AED/Bez kodu dostępu — brak ograniczeń dostępu do sterowania ręcznego.
• AED/Potwierdź — Pojawia się ekran potwierdzenia.
Wybierz opcję TAK, aby przejść do sterowania
ręcznego.
Sterowanie ręczne
Włączyć sterowanie ręczne?
Tak
Nie
Aby potwierdzić, wciśnij Szybkie wybieranie
• AED/Kod dostępu — Pojawia się ekran kodu dostępu:
Sterowanie ręczne
Obracać, po czym nacisnąć pokrętło SZYBKIE
WYBIERANIE, aby wprowadzić kod dostępu.
Wprowadź kod ręcznego sterowania
Kod zmienia się na kropki w celu jego ochrony
i defibrylator przechodzi do sterowania
ręcznego.
Można podjąć trzy próby wprowadzenia
poprawnego kodu dostępu. Po błędnej próbie
pojawi się komunikat BŁĘDNY KOD DOSTĘPU PONÓW PRÓBĘ. Po trzech błędnych próbach
pojawi się komunikat DOSTĘP WZBRONIONY
i defibrylator wróci do trybu AED.
• Zastrzeżona — Pojawia się komunikat STEROWANIE RĘCZNE NIECZYNNE, generowany jest sygnał
dźwiękowy i monitor/defibrylator LIFEPAK 15 wraca do trybu AED.
Bardzo ważne jest, aby wszyscy użytkownicy monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dokładnie
zapoznali się z ustawieniami urządzenia przed przystąpieniem do użytkowania.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-15
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Specjalne opcje konfiguracji AED
Poniższe opisy monitów AED (głosowych i tekstowych) zawierają wyjaśnienia specjalnych opcji
konfiguracji.
Wstępna reanimacja – Najpierw reanimacja
Gdy opcja WSTĘPNA REANIMACJA jest ustawiona na NAJPIERW REANIMACJA, zostanie wyświetlony
monit REANIMUJ, natychmiast po włączeniu trybu AED i przed analizą.
Pojawi się monit REANIMUJ.
Tryb AED
Reanimuj
1:46
Po 3 sekundach zostanie uruchomiony
zegar odliczający czas i zostanie
wyświetlony monit PRZY NAGŁYM ZATRZYM.
KRĄŻENIA WCIŚNIJ ANALIZA. Ten monit
umożliwia zakończenie wstępnej
reanimacji i bezpośrednie przejście
do analizy.
Tryb AED
Reanimuj
1:46
Przy Nagłym Zatrzym. Krążenia wciśnij ANALIZA
Uwaga: Decyzja o wcześniejszym
zakończeniu reanimacji zależy od lokalnej
procedury i od tego, czy zatrzymanie
krążenia było nagłe.
• Jeśli zaobserwowano nagłe zatrzymanie krążenia, nacisnąć przycisk ANALIZA.
Okres reanimacji zakończy się i pojawi się monit TRWA ANALIZA - ODSUŃ SIĘ.
• Jeśli nie zaobserwowano nagłego zatrzymania krążenia, przeprowadzić reanimację i nie
naciskać przycisku ANALIZA. Zegar wstępnej reanimacji odlicza pozostały czas określony
w opcji konfiguracji CZAS WST. REANIM., np. 90 sekund. Gdy zakończy się odliczanie czasu
reanimacji, pojawi się monit WCIŚNIJ PRZYCISK ANALIZA.
Wstępna reanimacja – Najpierw analiza
Gdy opcja WSTĘPNA REANIMACJA jest ustawiona na NAJPIERW ANALIZA, natychmiast po włączeniu
trybu AED zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie analizy. Monit o reanimację jest
wyświetlany po zakończeniu analizy przez AED.
Jeśli elektrody nie są podłączone do pacjenta, przed monitem o wykonanie analizy jest
wyświetlany monit PRZYŁĄCZ ELEKTRODY.
5-16
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Wyładowanie niezalecane Jeśli AED wykryje zapis EKG niewymagający wyładowania,
pojawi się monit REANIMUJ.
Wyświetlany jest zegar odliczający
(w formacie min:s) czas określony w opcji
konfiguracji CZAS WST. REANIM.
Tryb AED
Reanimuj
1:46
Po zakończeniu czasu wstępnej reanimacji pojawi się monit WYŁADOWANIE NIEZALECANE,
a następnie WCIŚNIJ PRZYCISK ANALIZA.
Zalecany wstrząs Jeśli AED wykryje zapis EKG wymagający wyładowania, pojawi się monit
REANIMUJ, a następnie PRZY NAGŁYM ZATRZYM. KRĄŻENIA WCIŚNIJ ANALIZA.
Tryb AED
Monit umożliwia wcześniejsze zakończenie
początkowej reanimacji i bezpośrednie
przejście do wykonania wyładowania.
Reanimuj
Uwaga: Decyzja o wcześniejszym
zakończeniu reanimacji zależy od lokalnej
procedury i od tego, czy zatrzymanie
krążenia było nagłe.
1:46
Przy Nagłym Zatrzym. Krążenia wciśnij ANALIZA
• Jeśli zaobserwowano nagłe zatrzymanie krążenia, nacisnąć przycisk ANALIZA. Zakończy to
okres wstępnej reanimacji, po którym pojawi się monit ZALECANE WYŁADOWANIE i STAŃ Z BOKU WCIŚNIJ PRZYCISK WSTRZĄS ( ). Postępować zgodnie z procedurami przedstawianymi
podczas szkolenia w zakresie AED, aby wykonać wyładowanie.
• Jeśli nie zaobserwowano nagłego zatrzymania krążenia, przeprowadzić reanimację i nie
naciskać przycisku ANALIZA w celu wcześniejszego zakończenia reanimacji. Zegar wstępnej
reanimacji odlicza pozostały czas określony w opcji konfiguracji CZAS WST. REANIM.,
np. 90 sekund. Pod koniec czasu reanimacji defibrylator ładuje się, przygotowując się
do wyładowania. Reanimacja trwa do wykonania wyładowania. Gdy zakończy się okres
wstępnej reanimacji, pojawi się monit ZALECANE WYŁADOWANIE i STAŃ Z BOKU - WCIŚNIJ PRZYCISK
WSTRZĄS ( ). Postępować zgodnie z procedurami poznanymi podczas szkolenia
w zakresie AED, aby wykonać wyładowanie.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-17
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Czas reanimacji przed wyładowaniem
W przypadku, gdy czas CPR PRZED WYŁADOW. jest ustawiony na 15 sekund lub więcej,
natychmiast po wykryciu rytmu wymagającego defibrylacji pojawi się monit o rozpoczęcie
reanimacji przed wykonaniem wyładowania.
Po zakończeniu analizy pojawi się monit
REANIMUJ. Wyświetlany jest zegar odliczający
(w formacie min:s) czas określony w opcji
konfiguracji CPR PRZED WYŁADOW.
Tryb AED
Reanimuj
Defibrylator ładuje się, przygotowując się
do wyładowania.
0:30
Gdy zakończy się okres reanimacji, pojawi
się monit ZALECANE WYŁADOWANIE i STAŃ Z BOKU
- WCIŚNIJ PRZYCISK WSTRZĄS ( ). Postępować
zgodnie z procedurami poznanymi podczas
szkolenia w zakresie AED, aby wykonać
wyładowanie.
Uwaga: Przycisk
(wstrząs) jest wyłączony podczas okresu reanimacji przed
wyładowaniem, aby zapobiec przypadkowemu podaniu wyładowania przy naładowanym
defibrylatorze, gdy ratownik przeprowadza reanimację.
Monitorowanie w trybie doradczym
Monitorowanie w trybie doradczym to specjalny sposób konfigurowania trybu AED
umożliwiający używanie wszystkich funkcji monitorowania bez inicjowania protokołu
wczesnego leczenia w trybie AED, gdy urządzenie jest włączone. W razie potrzeby protokół
wczesnego leczenia w trybie AED można zainicjować, naciskając przycisk ANALIZA. Oprócz
tego, w razie potrzeby można ograniczyć nieupoważnionym użytkownikom dostęp do terapii
sterowania ręcznego — czyli defibrylacji ręcznej, kardiowersji i stymulacji.
Niektóre opcje konfiguracji urządzenia muszą być zmienione, aby po włączeniu działało
w trybie doradczym. Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem.
Gdy monitor/defibrylator zostanie uruchomiony, jeśli jest włączone monitorowanie w trybie
doradczym, w obszarze komunikatów ekranu głównego cały czas jest wyświetlany komunikat
TRYB DORADCZY – MONITOROWANIE. Można używać funkcji monitorowania, takich jak NIBP, SpO2
i EKG 12-odprowadzeniowe. W górnym kanale EKG (kanał 1) jest wyświetlane odprowadzenie
II i kreski, jeżeli i dopóki pacjent jest podłączony do przewodu EKG. Jeśli elektrody
terapeutyczne (łyżki) i przewody terapeutyczne są podłączone do pacjenta, nacisnąć
przycisk ODPR., aby zmienić odprowadzenie ŁYŻKI i wyświetlić EKG.
Podczas monitorowania w trybie doradczym ODPROWADZENIE II i odprowadzenie ŁYŻKI to jedyne
odprowadzenia monitorowania EKG dozwolone dla kanału 1. System CPSS (Continuous
Patient Surveillance System) jest aktywny i automatycznie monitoruje zapis EKG pacjenta.
5-18
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Jednak system CPSS monitoruje zapis EKG jedynie w celu wykrycia rytmów wymagających
defibrylacji. Gdy zostanie wykryty rytm EKG wymagający defibrylacji, taki jak VF, pojawia się
następujący monit: ZBADAJ PACJENTA. JEŚLI BRAK TĘTNA - WCIŚNIJ PRZYCISK ANALIZA.
Przed naciśnięciem przycisku ANALIZA potwierdzić, że u pacjenta wystąpiło zatrzymanie akcji
serca. Artefakt spowodowany ruchem, niska amplituda EKG i inne przyczyny niskiej jakości
EKG mogą spowodować wystąpienie błędnych alarmów systemu CPSS. Jeśli u pacjenta nie
występuje zatrzymanie akcji serca, nie naciskać przycisku ANALIZA. Wyeliminować przyczynę
fałszywego alarmu systemu CPSS.
Jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie akcji serca, nacisnąć przycisk ANALIZA. Naciśnięcie
przycisku ANALIZA powoduje przejście urządzenia do trybu AED. Defibrylator rozpocznie
wykonywanie protokołu wczesnego leczenia w trybie AED i analizuje EKG pacjenta, gdy
elektrody terapeutyczne są podłączone do pacjenta. Więcej informacji dotyczących
zachowania defibrylatora w trybie AED zawiera „Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)”
na stronie 5-7.
Uwaga: System CPSS monitoruje zapis EKG jedynie w celu wykrycia rytmów wymagających
defibrylacji. Jeśli rytm EKG nie wymaga defibrylacji, np. asystolia, nie są wyświetlane monity.
Użytkownicy nieprzeszkoleni w zakresie interpretowania zapisu EKG lub przeszkoleni jedynie
w zakresie używania trybu AED muszą zawsze nacisnąć przycisk ANALIZA podczas używania
tej specjalnej funkcji konfiguracji, aby zainicjować analizę EKG i monitowanie AED.
Aby przełączyć się z powrotem do monitorowania w trybie doradczym z protokołu wczesnego
leczenia w trybie AED, nacisnąć przycisk ODPR.
Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczania dostępu do sterowania ręcznego
osobom nieupoważnionym, zobacz „Przełączanie z trybu AED do sterowania ręcznego”
na stronie 5-15 lub zobacz opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
dostarczony wraz z urządzeniem.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-19
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 5-1 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w trybie AED
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
PRZYŁĄCZ ELEKTRODY.
Elektrody terapeutyczne nie
są podłączone do przewodu
terapeutycznego.
• Sprawdzić połączenie
elektrod.
Elektrody nie przylegają
prawidłowo do ciała pacjenta.
• Docisnąć mocno elektrody
do skóry pacjenta.
• Umyć, ogolić i osuszyć
skórę pacjenta według
wskazań.
• Wymienić elektrody.
Elektrody są suche,
uszkodzone lub
przeterminowane.
• Przyłożyć nowe elektrody.
Uszkodzony przewód
terapeutyczny.
• Wymienić przewód
terapeutyczny i wykonać
codzienne sprawdzenia
zgodnie z Listą kontrolną
operatora.
Przewód terapeutyczny
został odłączony podczas
wyładowania.
• Podłączyć ponownie
przewód i nacisnąć
ponownie przycisk
ŁADOWANIE.
Uszkodzony przewód
terapeutyczny.
• Wymienić przewód
terapeutyczny i wykonać
codzienne sprawdzenia
zgodnie z Listą kontrolną
operatora.
Pojawia się komunikat
POŁĄCZ KABEL.
5-20
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Tabela 5-1 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w trybie AED (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Podczas analizy pojawiają się
komunikaty WYKRYTO RUCH!
i USUŃ PRZYCZYNĘ RUCHU.
Ruch pacjenta.
• Przerwać CPR podczas
analizy.
• Jeśli pacjent jest
wentylowany ręcznie,
nacisnąć przycisk ANALIZA
po pełnym wydechu.
Bezładne ruchy oddechowe
pacjenta.
• Doprowadzić do ukończenia
analizy — w wyniku wykrycia
ruchu analiza będzie
spóźniona o mniej niż
10 sekund.
Zakłócenia wywołane przez
fale o częstotliwościach
radiowych i przepływ prądu
elektrycznego.
• W miarę możliwości
odsunąć od defibrylatora
przenośne urządzenia
komunikacyjne i inne
podejrzane urządzenia.
Ruch pojazdu.
• Zatrzymać pojazd na czas
analizy.
• Jeśli to możliwe, umieścić
pacjenta w pozycji ustalonej.
(wstrząs) nie był
Przycisk
naciśnięty w ciągu 60 sekund
od zakończeniu ładowania.
• W miarę potrzeby
naładować defibrylator.
Naciśnięto pokrętło SZYBKIE
WYBIERANIE.
• Naładować ponownie
defibrylator.
Odłączone elektrody
terapeutyczne lub przewód.
• Ponownie podłączyć
elektrody lub przewody.
Poziom energii nie
zwiększył się.
Po wyładowaniu wynikiem
następnej analizy był
komunikat WYŁADOWANIE
NIEZALECANE.
• Nie ma potrzeby
podejmowania żadnych
czynności. Defibrylator nie
zwiększa poziomu energii,
gdy po wyładowaniu
następuje decyzja
WYŁADOWANIE NIEZALECANE.
Czas ładowania do energii
360 J przekracza 10 sekund.
Bliskie rozładowanie
akumulatora.
• Wymienić akumulator na
inny, w pełni naładowany.
• Podłączyć zasilanie
zastępcze za pomocą
zaakceptowanego adaptera
zasilania.
Temperatura otoczenia jest
zbyt niska.
• W razie potrzeby przenieść
pacjenta i urządzenie
w miejsce, gdzie panuje
wyższa temperatura.
Pojawia się komunikat
ENERGIA ROZŁADOWANA
(ma miejsce usuwanie
ładunku).
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-21
Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
Tabela 5-1 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w trybie AED (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się monit
ZMIEŃ BATERIĘ.
Poziom naładowania
obu akumulatorów jest
bardzo niski.
• Natychmiast wymienić jeden
lub oba akumulatory.
• Podłączyć zasilanie
zastępcze za pomocą
zaakceptowanego adaptera
zasilania.
Wezwania dźwiękowe ciche
lub zniekształcone.
Niski poziom naładowania
akumulatora.
• Natychmiast wymienić jeden
lub oba akumulatory.
• Podłączyć zasilanie
zastępcze za pomocą
zaakceptowanego adaptera
zasilania.
Wyświetlany czas reanimacji
(minuty/sekundy) jest inny niż
oczekiwany.
Funkcja metronomu.
• Brak. Metronom
dostosowuje czas reanimacji
w celu zagwarantowania, że
cykl reanimacji kończy się
uciskiem. (Zob. str. 5-14.)
Wybrano niewłaściwą opcję
konfiguracji.
• Zmienić opcję konfiguracji
Czas reanimacji. Zobacz
opis Opcje konfiguracji
monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 dostarczony
z urządzeniem.
Po naciśnięciu przycisku RKO
metronom nie jest
uaktywniany.
W trybie AED i nie w czasie
reanimacji.
• Poczekać na czas reanimacji
(słyszalne „tyknięcia”),
aby wyciszyć lub uaktywnić
metronom.
Ekran główny jest pusty,
ale dioda LED WŁĄCZONY
świeci się.
Ekran nie działa poprawnie.
• Nacisnąć przycisk ANALIZA
i wykonywać wezwania
dźwiękowe w celu podjęcia
leczenia pacjenta.
W wyniku analizy zostaje
podjęta decyzja WYŁADOWANIE
NIEZALECANE, a na zapisie EKG
widać idealnie płaską linię
izoelektryczną.
Obciążenie testowe
podłączone do przewodu
terapeutycznego.
• Odłączyć obciążenie
testowe i podłączyć
elektrody terapeutyczne
do przewodu.
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
5-22
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Defibrylacja ręczna
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 umożliwia ręczną defibrylację przy użyciu elektrod defibrylacyjnych,
stymulacyjnych QUIK-COMBO dla dorosłych i dzieci, standardowych łyżek dla dorosłych lub łyżek
pediatrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Opcje akcesoriów łyżek” na stronie 6-1.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może zapewnić bezpośrednią defibrylację śródoperacyjną oraz
kardiowersję z łyżkami wewnętrznymi przeznaczonymi do defibrylatora LIFEPAK 15. Dodatkowe
informacje znajdują się w Instrukcji użytkowania uchwytów i łyżek wewnętrznych ze sterowaniem
wyładowaniami.
Przewidziane zastosowanie
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 działający przy sterowaniu ręcznym jest defibrylatorem
używającym prądu stałego podającym do mięśnia sercowego krótki impuls elektryczny
o dużej energii. Przy sterowaniu ręcznym operator musi interpretować zapis EKG i sterować
urządzeniem, aby wykonać defibrylację pacjenta.
Defibrylacja i kardiowersja przy sterowaniu ręcznym są przeznaczone do stosowania przez
upoważniony przez lekarza lub dyrektora ds. medycznych personel posiadający przynajmniej
wymienione niżej umiejętności i który odbył podane niżej szkolenia:
• Rozpoznawanie i leczenie niemiarowości.
• Szkolenie w zakresie zaawansowanej resuscytacji będące odpowiednikiem szkolenia
zalecanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejską Radę
Resuscytacji).
• Szkolenie w zakresie używania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Defibrylacja stanowi tylko jeden z aspektów opieki medycznej w zakresie resuscytacji pacjenta,
u którego w zapisie EKG obserwuje się zaburzenia rytmu wymagające defibrylacji. W zależności
od sytuacji niezbędne może się okazać zastosowanie innych zabiegów ratowniczych, np.:
•
resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
• dodatkowej tlenoterapii,
• leczenia farmakologicznego.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-23
Defibrylacja ręczna
Wskazania
Defibrylacja w trybie ręcznym jest zalecaną metodą przerywania pewnych zaburzeń rytmu,
stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, np. migotania komór i objawowego
częstoskurczu komorowego. Dostarczanie tej energii w trybie synchronizacji jest metodą
leczenia migotania przedsionków, trzepotania przedsionków, napadowego częstoskurczu
nadkomorowego oraz częstoskurczu komorowego u pacjentów względnie
stabilnych klinicznie.
Przeciwwskazania
Defibrylacji nie należy stosować w leczeniu rozkojarzenia elektromechanicznego (PEA),
takiego jak idiowentrykularny lub komorowy rytm zastępczy czy zatrzymanie akcji serca.
Ostrzeżenia dotyczące defibrylacji ręcznej
OSTRZEŻENIA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Żel przewodzący (mokry lub suchy) na uchwytach łyżek może spowodować
podczas defibrylacji rozładowanie energii przez ciało operatora. Po defibrylacji
należy dokładnie oczyścić powierzchnie elektrod, uchwyty oraz miejsce ich
przechowywania.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA I NIEEFEKTYWNEGO WYŁADOWANIA
MOŻLIWOŚĆ POŻARU, OPARZENIA I NIEEFEKTYWNEGO WYŁADOWANIA
Elektrody odprowadzenia przedsercowego i ich przewody mogą przeszkadzać
w rozmieszczeniu łyżek standardowych lub elektrod terapeutycznych.
Przed defibrylacją należy usunąć przeszkadzające elektrody odprowadzenia
przedsercowego i przewody.
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA I NIEEFEKTYWNEGO WYŁADOWANIA
Ścieżka żelu pozostawionego na skórze między łyżkami standardowymi spowoduje
rozładowanie energii bezpośrednio między łyżkami i skieruje energię poza mięsień
sercowy. Nie wolno dopuścić, aby żel przewodzący (mokry lub suchy) tworzył
ścieżkę między łyżkami.
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SKÓRY PACJENTA
Podczas defibrylacji wolna przestrzeń między skórą i łyżkami standardowymi może
spowodować oparzenie skóry pacjenta. Należy pokryć całą powierzchnię elektrod
świeżym żelem przewodzącym, a podczas defibrylacji należy docisnąć każdą łyżkę
z siłą ok. 13 kG.
5-24
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
OSTRZEŻENIA (CD.)
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA ŁYŻEK I OPARZENIA SKÓRY PACJENTA
Rozładowywanie defibrylatora przez zetknięte łyżki może zniekształcić lub uszkodzić
powierzchnie elektrod. Zniekształcone lub uszkodzone powierzchnie łyżek mogą
spowodować oparzenia skóry pacjenta podczas defibrylacji. Rozładowywać
defibrylator tylko w sposób opisany w niniejszej Instrukcji obsługi.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO WYŁADOWANIA
Defibrylator nie ustawia automatycznie energii podczas stosowania pediatrycznych
elektrod terapeutycznych lub pediatrycznych łyżek standardowych. Przed
przeprowadzeniem defibrylacji należy ręcznie wybrać odpowiednią energię.
Sterowanie ręczne
Po włączeniu monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do pracy z użyciem
sterowania ręcznego (pierwotne ustawienie fabryczne). Jeśli wymagają tego procedury,
można skonfigurować defibrylator w taki sposób, aby po włączeniu zasilania automatycznie
włączał się tryb AED. Aby uzyskać informacje dotyczące przełączania się z trybu AED do
sterowania ręcznego, zobacz „Przełączanie z trybu AED do sterowania ręcznego” na
stronie 5-15.
Procedura defibrylacji ręcznej
Aby wykonać defibrylację ręczną:
1. Sprawdzić, czy u pacjenta doszło do zatrzymania akcji serca (nieprzytomny, brak tętna,
brak normalnego oddechu).
2. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
3. Określić miejsca na ciele pacjenta, gdzie należy przyłożyć elektrody lub łyżki i przygotować
skórę pacjenta. (Zob. „Przygotowywanie skóry pacjenta” na stronie 5-5.) Zastosować ułożenie
przednio-boczne lub przednio-tylne.
4. Połączyć elektrody terapeutyczne z przewodem terapeutycznym i sprawdzić połączenie
przewodów z defibrylatorem.
5. Przyłożyć elektrody terapeutyczne do pacjenta w ułożeniu przednio-bocznym lub przedniotylnym. W przypadku stosowania łyżek standardowych pokryć je żelem przewodzącym
i przyłożyć do klatki piersiowej pacjenta w ułożeniu przednio-bocznym.
6. Potwierdzić, że wybrany jest wymagany poziom energii, lub nacisnąć przycisk WYBÓR ENERGII,
lub obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać odpowiedni poziom energii. W przypadku
łyżek standardowych (do defibrylacji) obracać pokrętło WYBÓR ENERGII.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-25
Defibrylacja ręczna
7. Nacisnąć przycisk ŁADOWANIE. Podczas ładowania defibrylatora jest widoczny pasek postępu
oraz słyszalny jest dźwięk o rosnącej wysokości informujący o poziomie ładowanej energii.
Po pełnym naładowaniu defibrylatora na ekranie jest wyświetlany poziom dostępnej energii.
8. Upewnić się, że cały personel, łącznie z operatorem nie dotyka pacjenta, noszy, łóżka ani
żadnego elementu wyposażenia połączonego z ciałem pacjenta.
9. Sprawdzić, czy w rytmie EKG są obserwowalne zaburzenia wymagające defibrylacji.
Sprawdzić dostępną energię.
10.Nacisnąć przycisk
(wstrząs) na defibrylatorze lub przyciski
(wstrząs) na łyżkach
standardowych, aby rozładować energię przez ciało pacjenta. W przypadku łyżek
standardowych mocno docisnąć obie łyżki do klatki piersiowej pacjenta, a następnie nacisnąć
jednocześnie przyciski rozładowania na obu łyżkach. Ze względów bezpieczeństwa przycisk
(wstrząs) na przednim panelu defibrylatora jest wyłączony podczas używania łyżek
standardowych.
Uwaga: Aby rozładować (anulować ładowanie), nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE.
Defibrylator rozładuje się automatycznie, jeśli przyciski wyładowywania nie zostaną
naciśnięte w ciągu 60 sekund lub jeśli zostanie zmieniony wybór poziomu energii po
rozpoczęciu ładowania.
Uwaga: Aby przerwać defibrylację i rozpocząć stymulację, nacisnąć przycisk STYMULATOR.
Jeśli defibrylator jest naładowany, nastąpi jego rozładowanie.
11.Rozpocząć reanimację zgodnie z obowiązującą procedurą. Aby uaktywnić metronom,
w dowolnym momencie nacisnąć przycisk RKO.
12.Pod koniec okresu reanimacji obserwować pacjenta i zapis EKG. Jeśli jest potrzebne
dodatkowe wyładowanie, powtórzyć procedurę od punktu Punkt 6.
Skuteczność resuscytacji zależy od czasu pomiędzy momentem zatrzymania krążenia
(migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna) a defibrylacją. Stan fizjologiczny pacjenta
może wpłynąć na skuteczność defibrylacji, dlatego niepowodzenie resuscytacji pacjenta nie jest
wiarygodnym wskaźnikiem efektywności pracy defibrylatora. Podczas przesyłania energii
u pacjentów często obserwuje się skurcze mięśni (np. zrywania lub szarpnięcia). Brak tego
rodzaju reakcji nie jest wiarygodnym wskaźnikiem rzeczywistego dostarczenia energii ani
skuteczności defibrylatora.
5-26
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Używanie metronomu reanimacji
Jeśli podczas zatrzymania akcji serca niezbędna jest reanimacja, metronom reanimacji generuje
sygnały dźwiękowe, na podstawie których użytkownik może właściwie rozkładać w czasie
czynności reanimacyjne, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi reanimacji Amerykańskiego
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005 roku.
Ostrzeżenia metronomu reanimacji
OSTRZEŻENIE
REANIMACJA ZASTOSOWANA, CHOĆ NIE BYŁA POTRZEBNA
Dźwięki metronomu nie stanowią informacji dotyczących stanu pacjenta. Ponieważ
stan pacjenta może się zmienić w krótkim czasie, cały czas należy obserwować jego
stan. Nie reanimować pacjenta, który reaguje lub oddycha normalnie.
Uwaga: Metronom reanimacji to narzędzie używane do koordynowania pomocy podczas
reanimacji. Cały czas monitorować stan pacjenta i stosować reanimację tylko wtedy, gdy jest
to wskazane. Prowadzić reanimację zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas szkolenia
i zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Jak działa metronom reanimacji
Metronom generuje słyszalne „tyknięcia” z częstotliwością 100/minutę, aby pomóc
ratownikowi uciskającemu klatkę piersiową. Metronom generuje także słyszalne monity
wentylacji (może to być ton lub słowne polecenie „ventilate”), aby sygnalizować ratownikowi
moment, kiedy należy zastosować wentylację. Metronom monituje ratownika, że należy
przeprowadzić reanimację przy określonym stosunku uciśnięć do oddechu (C:V).
Uwagi dotyczące wieku i dróg oddechowych
Pierwotny stosunek C:V dla metronomu (zarówno w trybie AED, jak i sterowaniu ręcznym) to
Dorosły - Niezaintubowany (30:2), ponieważ większość pacjentów z zatrzymaniem akcji serca
to początkowo niezaintubowane osoby dorosłe. Przy sterowaniu ręcznym użytkownik może
wybrać najwłaściwszy stosunek C:V na podstawie wieku pacjenta i aktualnego stanu dróg
oddechowych. Wybór Wiek-drogi oddechowe określa stosunek C:V dźwięków metronomu.
Pierwotne stosunki C:V przedstawia Tabela 5-2.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-27
Defibrylacja ręczna
Tabela 5-2 Pierwotne stosunki C:V Wiek-drogi oddechowe przy sterowaniu ręcznym
WYBORY WIEK-DROGI
STOSUNEK C:V
Dorosły - Niezaintubowany*
30:2
Dorosły - Zaintubowany**
10:1
Dziecko - Niezaintubowane***
15:2
Dziecko - Zaintubowane
10:1
* Niezaintubowany = nie zastosowano sztucznych dróg oddechowych
** Zaintubowany = zastosowano zaawansowane sztuczne drogi oddechowe
*** Dziecko = dziecko niedojrzałe płciowo
Uwaga: Wybór stosunku liczby ucisków do liczby oddechów można określić zgodnie
z lokalnymi procedurami medycznymi. Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji
monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem.
Uaktywnianie i dezaktywowanie metronomu
Aby uaktywnić metronom reanimacji przy sterowaniu ręcznym:
1. Nacisnąć przycisk RKO. Pojawi się menu
Metronom reanim. i metronom zostanie
uaktywniony z pierwotnym ustawieniem
Dorosły – Niezaintubowany.
Metronom reanim.
Dorosły - Niezaintubowany
Dorosły - Zaintubowany
Dziecko - Niezaintubowane
Dziecko - Zaintubowane
Zatrzymaj metronom
2. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE,
aby zaznaczyć i wybrać odpowiednie
ustawienie Wiek-drogi oddechowe.
Reanim.: Dorosły - Niezaintubowany 30:2
Gdy metronom jest włączony, w obszarze
komunikatów pojawia się komunikat
oznaczający aktualny wybór Wiek-drogi
oddechowe.
Uwaga: Jeśli jest włączony alarm VF/VT, to jest on zawieszany, gdy metronom jest włączony,
aby wyeliminować fałszywe alarmy VF/VT. Jeśli są włączone inne alarmy podstawowych
oznak życia, gdy jest włączony metronom, pojawiają się wskaźniki wizualne, ale dźwięk alarm
jest zawieszany do momentu dezaktywowania metronomu.
Metronom generuje cały czas „tyknięcia” i monity wentylacji do czasu zdezaktywowania.
Aby zatrzymać metronom, wybrać polecenie ZATRZYMAJ METRONOM z menu Metronom reanim.
W dzienniku LISTA ZDARZEŃ jest rejestrowane zdarzenie, gdy metronom reanimacji
jest WŁĄCZANY lub WYŁĄCZANY oraz gdy zostanie zmienione ustawienie Wiek-drogi
oddechowe. Aby dostosować głośność metronomu, nacisnąć przycisk OPCJE,
wybrać GŁOŚNOŚĆ ALARMU i zmienić ustawienia GŁOŚNOŚĆ.
5-28
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Uwaga: Gdy wszystkie wybory Wiek-drogi oddechowe mają ustawiony identyczny stosunek
C:V (np. Dorosły – Niezaintubowany, Dorosły – Zaintubowany, Dziecko – Niezaintubowany
i Dziecko – Zaintubowany mają ustawiony stosunek 10:1), metronom reanimacji zawsze
generuje „tyknięcia” oraz monity wentylacji w tym samym stosunku ustawionym dla trybu
AED i sterowania ręcznego. W tej sytuacji po naciśnięciu przycisku RKO menu metronomu
reanimacji nie pojawia się – naciśnięcie przycisku RKO wyłącznie aktywuje i dezaktywuje
metronom z ustawionymi wcześniej algorytmami reanimacji.
Procedura kardiowersji
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może być tak skonfigurowany, aby pozostawał w trybie
kardiowersji lub aby wracał do trybu asynchronicznego po rozładowaniu. Pierwotne ustawienie
fabryczne to powrót do trybu asynchronicznego po wyładowaniu. Ważne, aby użytkownik znał
aktualną konfigurację defibrylatora. Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany opcji konfiguracji,
należy się zapoznać z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
dostarczonym wraz z urządzeniem.
Aby wykonać kardiowersję:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Podłączyć przewód EKG pacjenta i elektrody EKG w sposób opisany wcześniej
(zobacz „Monitorowanie EKG” na stronie 4-3). Elektrody EKG i przewody muszą być
używane do monitorowania EKG, gdy do kardiowersji są używane łyżki standardowe.
3. Wybrać Odprowadzenie II lub odprowadzenie o największej amplitudzie zespołu QRS
(dodatniej lub ujemnej).
Uwaga: Aby monitorować EKG przy użyciu elektrod terapeutycznych, umieścić elektrody
w ułożeniu przednio-bocznym i wybrać odprowadzenie ŁYŻKI.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEMIAROWOŚCI GROŻĄCEJ ŚMIERCIĄ
Nieprawidłowa synchronizacja może spowodować migotanie komór. NIE WOLNO
używać danych EKG pochodzących z innego monitora (podrzędnego) do
synchronizacji wyładowania monitora/defibrylatora. Należy zawsze monitorować
EKG pacjenta bezpośrednio przez przewód EKG lub przewód terapeutyczny.
Sprawdzić prawidłowość umieszczenia znaczników wykrywania na EKG.
4. Nacisnąć przycisk SYNCHR. W obszarze komunikatów pojawia się komunikat
TRYB SYNCHRONIZACJI, gdy synchronizacja jest aktywna.
Uwaga: Nacisnąć ponownie przycisk SYNCHR., aby wyłączyć tryb synchronizacji.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-29
Procedura kardiowersji
5. Obserwować zapis EKG. Sprawdzić, czy obok środka każdego zespołu QRS pojawił się
trójkątny znacznik wykrycia ( ). Jeśli znaczniki wykrycia nie pojawiły się lub pojawiły się
w nieprawidłowych miejscach (np. przy załamkach T), dostosować WZMOCNIENIE EKG lub wybrać
inne odprowadzenie. (Niewielkie zmiany położenia znacznika wykrycia dla każdego zespołu
QRS są zjawiskiem normalnym).
6. Połączyć elektrody terapeutyczne z przewodem terapeutycznym i sprawdzić połączenie
przewodów z defibrylatorem.
7. Przygotować skórę pacjenta i przyłożyć elektrody do pacjenta w ułożeniu przednio-bocznym.
(Zob. „Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych” na stronie 5-5.) Jeśli są
stosowane łyżki standardowe, pokryć je żelem przewodzącym i przyłożyć do klatki piersiowej
pacjenta.
8. Nacisnąć przycisk WYBÓR ENERGII lub obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać
odpowiedni poziom energii. W przypadku łyżek standardowych (do defibrylacji) obracać
pokrętło WYBÓR ENERGII.
9. Nacisnąć przycisk ŁADOWANIE. Podczas ładowania defibrylatora jest widoczny pasek postępu
oraz słyszalny jest dźwięk o rosnącej wysokości informujący o poziomie ładowanej energii.
Po pełnym naładowaniu defibrylatora na ekranie jest wyświetlany poziom dostępnej energii.
10.Upewnić się, że cały personel, łącznie z operatorem nie dotyka pacjenta, noszy, łóżka ani
żadnego elementu wyposażenia połączonego z ciałem pacjenta.
11.Sprawdzić zapis EKG. Sprawdzić dostępną energię.
12.Nacisnąć i przytrzymać przycisk
(wstrząs) na defibrylatorze do chwili pojawienia się na
ekranie komunikatu DOSTARCZONA ENERGIA. W przypadku łyżek standardowych jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać oba przyciski
(wstrząs) na łyżkach do chwili pojawienia się
na ekranie komunikatu DOSTARCZONA ENERGIA. Zwolnić przyciski. Ze względów bezpieczeństwa
przycisk
(wstrząs) na przednim panelu defibrylatora jest wyłączony podczas używania łyżek
standardowych.
Uwaga: Aby rozładować (anulować ładowanie), nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE.
Defibrylator rozładuje się automatycznie, jeśli przyciski wyładowania nie zostaną naciśnięte
w ciągu 60 sekund lub jeśli zostanie zmieniony wybór poziomu energii po rozpoczęciu
ładowania.
13.Obserwować pacjenta i zapis EKG. W razie potrzeby powtórzyć procedurę, poczynając
od kroku Punkt 4.
5-30
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 5-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy defibrylacji i kardiowersji
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Czas ładowania do energii
360 J przekracza 10 sekund.
Bliskie rozładowanie
akumulatora.
• Wymienić akumulator na
inny, w pełni naładowany.
Temperatura otoczenia jest
zbyt niska.
• W razie potrzeby przenieść
pacjenta i urządzenie
w miejsce, gdzie panuje
wyższa temperatura.
Urządzenie pracuje w trybie
synchronizacji i nie wykryto
zespołów QRS.
• Dostosować wzmocnienie
EKG do optymalnej
czułości QRS lub wyłączyć
tryb SYNCHR., jeśli zapis
wykazuje rytm VF/VT.
Przypadkowo naciśnięto
przycisk SYNCHR., a zapis
wykazuje rytm VF/VT.
• Nacisnąć przycisk SYNCHR.,
aby wyłączyć tryb
synchronizacji.
• Nacisnąć przycisk
(wstrząs).
Urządzenie w trybie
kardiowersji, przyciski
(wstrząs) nienaciśnięte
i przytrzymane do czasu
wystąpienia najbliższego
zespołu QRS.
• Naciskać przyciski
(wstrząs) do momentu
wyładowania lub do
wykrycia następnego
zespołu QRS oraz
pojawienia się komunikatu
DOSTARCZONA ENERGIA.
(wstrząs)
Przyciski
naciśnięte przed osiągnięciem
pełnego naładowania.
• Poczekać na sygnał
i komunikat informujący
o pełnym naładowaniu.
Podłączone standardowe
łyżki i naciśnięty przycisk
(wstrząs) na panelu przednim
defibrylatora.
• Nacisnąć jednocześnie
(wstrząs) na
przyciski
łyżkach standardowych,
aby rozładować.
Od momentu pełnego
naładowania do naciśnięcia
(wstrząs) minęło
przycisku
sześćdziesiąt sekund.
Wewnętrzne rozładowanie
energii.
• Nacisnąć przyciski
(wstrząs) w ciągu
60 sekund od pełnego
naładowania.
Zmieniony wybrany poziom
energii.
• Nacisnąć ponownie
przycisk ŁADOWANIE.
Po naciśnięciu przycisku
(wstrząs) energia nie zostaje
dostarczona do ciała pacjenta.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-31
Procedura kardiowersji
Tabela 5-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy defibrylacji i kardiowersji (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
POŁĄCZ KABEL.
Przewód terapeutyczny został
odłączony podczas
wyładowania.
• Podłączyć ponownie
przewód i nacisnąć
ponownie przycisk
ŁADOWANIE.
Uszkodzony przewód
terapeutyczny.
• Wymienić przewód
terapeutyczny i wykonać
codzienne sprawdzenia
zgodnie z Listą kontrolną
operatora.
Defibrylator jest rozskalowany.
• Próba przesłania energii.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym
specjalistą obsługi
technicznej.
Przycisk
(wstrząs) nie był
naciśnięty w ciągu 60 sekund
od zakończeniu ładowania.
• W miarę potrzeby
naładować defibrylator.
Poziom energii został wybrany
po zakończeniu ładowania.
• Naładować ponownie
defibrylator.
Naciśnięto pokrętło
SZYBKIE WYBIERANIE.
• Naładować ponownie
defibrylator.
Naciśnięto przycisk
• Naładować w razie
potrzeby lub nie
podejmować żadnego
działania, jeśli jest
wymagana stymulacja.
Pojawi się komunikat
NIEPRAWIDŁOWA ENERGIA
(dotyczący energii wybranej
i dostępnej).
Pojawi się komunikat
ROZŁADOWUJE SIĘ.
STYMULATOR.
Energia nie została zwiększona
automatycznie zgodnie
z protokołem energii.
5-32
Odłączone elektrody
terapeutyczne lub przewód.
• Ponownie podłączyć
elektrody lub przewody.
Naciśnięto przycisk WYBÓR
ENERGII i wyłączono protokół
automatyczny.
• Kontynuować ręczne
wybieranie energii,
aby prowadzić leczenie
pacjenta. Aby uzyskać
więcej informacji
dotyczących protokołu
energii, zapoznaj się
z opisem Opcje konfiguracji
monitora/defibrylatora
LIFEPAK15 dostarczonym
wraz z urządzeniem.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Tabela 5-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy defibrylacji i kardiowersji (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Nie jest uaktywniany tryb
SYNCHRONIZACJI.
STYMULATOR jest włączony.
• Wyłączyć stymulację,
jeśli jest to wskazane
w przypadku pacjenta,
i nacisnąć przycisk SYNCHR.
Pacjent nie „podskakuje”
(brak skurczu mięśni) podczas
rozładowania defibrylatora.
Wyświetlany jest komunikat
NIEPRAWIDŁOWY DOPŁYW ENERGII,
a na wydruku komunikat:
Wyładowanie XJ anormalne.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Stymulacja i synchronizacja
są odrębnymi funkcjami
niedozwolonymi jednocześnie.
Elektrody EKG niepodłączone
do pacjenta, a do defibrylatora
podłączono standardowe łyżki.
• Podłączyć elektrody EKG
do pacjenta.
Skurcz mięśni jest reakcją
o dużej zmienności osobniczej
i zależy od stanu pacjenta.
Brak widocznej odpowiedzi na
defibrylację nie musi oznaczać,
że rozładowanie nie zaszło.
• Nie ma potrzeby
podejmowania żadnych
czynności.
Obciążenie testowe
podłączone do przewodu
terapeutycznego.
• Odłączyć obciążenie
testowe i podłączyć
elektrody terapeutyczne
do przewodu.
Rozładowanie łyżek
standardowych w powietrzu.
• Podczas rozładowania
mocno docisnąć łyżki do
klatki piersiowej pacjenta.
Łyżki standardowe były
zwarte, kiedy przycisk
(wstrząs) został przyciśnięty.
• Wykonać testowe
rozładowania zgodnie
z Listą kontrolną operatora.
• Zob. „Ostrzeżenia
dotyczące defibrylacji
ręcznej” na stronie 5-24.
Impedancja pacjenta poza
zakresem.
• W razie potrzeby zwiększyć
energię lub powtórzyć
rozładowanie.
• Rozważyć wymianę
jednorazowych elektrod
terapeutycznych na nowe.
Wystąpił błąd wewnętrzny.
• Powtórzyć wyładowanie.
• Przeprowadzić reanimację
i w razie potrzeby
skorzystać z innego
defibrylatora.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-33
Procedura kardiowersji
Tabela 5-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy defibrylacji i kardiowersji (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
PRZYŁĄCZ ELEKTRODY.
Elektrody terapeutyczne nie
są podłączone do przewodu
terapeutycznego.
• Sprawdzić połączenie
elektrod.
Elektrody nie przylegają
prawidłowo do ciała pacjenta.
• Docisnąć mocno elektrody
do skóry pacjenta.
• Umyć, ogolić i osuszyć
skórę pacjenta według
wskazań.
• Przyłożyć nowe elektrody.
Elektrody są suche,
uszkodzone lub
przeterminowane.
• Przyłożyć nowe elektrody.
Uszkodzony przewód
terapeutyczny.
• Wymienić przewód
terapeutyczny i wykonać
codzienne sprawdzenia
zgodnie z Listą kontrolną
operatora.
Poziom naładowania
obu akumulatorów jest
bardzo niski.
• Natychmiast wymienić
jeden lub oba akumulatory.
• Podłączyć zasilanie
zastępcze za pomocą
zaakceptowanego adaptera
zasilania.
Metronom jest włączony.
• Brak. Metronom
dostosowuje czas
reanimacji w celu
zagwarantowania,
że cykl reanimacji
kończy się uciskiem.
Wybrano niewłaściwą opcję
konfiguracji.
• Zmienić opcję konfiguracji
Czas reanimacji. Zobacz
opis Opcje konfiguracji
monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 dostarczony
z urządzeniem.
Ekran nie działa poprawnie.
• Wydrukować pasek EKG,
aby ocenić rytm i inne
podstawowe oznaki życia.
• W razie potrzeby nacisnąć
przycisk ANALIZA i użyć
trybu AED.
Pojawia się monit
ZMIEŃ BATERIĘ.
Wyświetlany czas reanimacji
(minuty/sekundy) jest inny niż
oczekiwany.
Ekran główny jest pusty,
ale dioda LED WŁĄCZONY
świeci się.
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
5-34
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Stymulacja nieinwazyjna
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 umożliwia nieinwazyjną stymulację przy użyciu elektrod
defibrylacyjnych/stymulacyjnych/EKG QUIK-COMBO dla dorosłych i pediatrycznych.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozdział 6, „Opcje akcesoriów łyżek”.
Przewidziane zastosowanie
Stymulator nieinwazyjny jest urządzeniem dostarczającym do serca bodźce elektryczne,
powodując tym samym depolaryzację i skurcz mięśnia sercowego. Energia jest dostarczana
za pośrednictwem dużych przylepnych elektrod umieszczanych na klatce piersiowej.
Oprócz stymulacji nieinwazyjnej konieczne mogą się okazać inne zabiegi pomocnicze.
Stymulacja nieinwazyjna jest przeznaczona do stosowania przez upoważniony przez lekarza
lub dyrektora ds. medycznych personel posiadający przynajmniej wymienione niżej umiejętności
i który odbył podane niżej szkolenia:
• Rozpoznawanie i leczenie niemiarowości.
• Szkolenie w zakresie zaawansowanej resuscytacji będące odpowiednikiem szkolenia
zalecanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejską
Radę Resuscytacji).
• Szkolenie w zakresie używania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Wskazania
Stymulacja nieinwazyjna jest wskazana u pacjentów z objawową bradykardią i tętnem.
Przeciwwskazania
Stymulacja nieinwazyjna nie powinna być stosowana w przypadku migotania komór i asystolii.
Ostrzeżenia dotyczące stymulacji nieinwazyjnej
OSTRZEŻENIE
NIEMOŻNOŚĆ WYKONANIA STYMULACJI
Używanie elektrod innych producentów w połączeniu z tym urządzeniem może
spowodować zmniejszenie skuteczności stymulacji lub niemożność jej
przeprowadzenia z powodu zbyt dużych poziomów impedancji i spowodować
unieważnienie certyfikatu bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie elektrod
terapeutycznych określonych w niniejszej Instrukcji obsługi.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-35
Stymulacja nieinwazyjna
Stymulacja synchroniczna i asynchroniczna
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może być używany do stymulacji synchronicznej
i asynchronicznej.
Tryb synchroniczny jest stosowany u większości pacjentów. W trybie synchronicznym stymulator
LIFEPAK 15 wstrzymuje stymulację, gdy wykryje akcję serca pacjenta (jego własny zespół QRS).
W trybie synchronicznym, jeśli wzmocnienie EKG jest zbyt niskie, aby wykryć akcję serca
pacjenta lub gdy odprowadzenia EKG odłączają się i nie jest odczytywany EKG, stymulator
generuje impulsy stymulacji asynchronicznie. Oznacza to, że stymulator generuje impulsy
stymulacji o określonej częstości niezależnie od zapisu EKG pacjenta.
Tryb asynchroniczny może zostać wybrany, jeśli zakłócenia lub artefakty przeszkadzają
w poprawnym wykrywaniu zespołów QRS. Aby uzyskać dostęp do trybu asynchronicznego,
nacisnąć przycisk OPCJE. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Opcje” na stronie 3-25.
Procedura stymulacji nieinwazyjnej
Monitorowanie EKG podczas stymulacji musi być przeprowadzane przy użyciu elektrod EKG
i przewodów EKG pacjenta. Elektrody terapeutyczne nie umożliwiają jednoczesnego
monitorowania zapisu EKG i dostarczania prądu stymulacji.
Należy się upewnić, że elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO są umieszczone w odpowiednich
miejscach. Nieprawidłowe ułożenie elektrod może spowodować różnice w progu odpowiedzi na
stymulację. Jeśli np. ułożenie elektrod zostanie odwrócone, uzyskanie odpowiedzi może
wymagać większego prądu stymulacji.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ PRZERWANIA LECZENIA
Podczas działania stymulatora serca należy stale obserwować pacjenta.
Reakcja pacjenta na stymulację (np. próg odpowiedzi) może zmieniać się w czasie.
Aby wykonać stymulację nieinwazyjną:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Podłączyć przewód EKG, podłączyć elektrody do przewodu EKG i przyłożyć je do ciała
pacjenta, i wybrać Odprowadzenie I, II lub III. Aby otrzymać najsilniejszy sygnał monitorujący,
upewnić się, że jest zachowany odpowiedni odstęp między elektrodami EKG i elektrodami
terapeutycznymi.
3. Określić miejsca na ciele pacjenta, gdzie należy przyłożyć elektrody terapeutyczne
QUIK-COMBO. Zastosować ułożenie przednio-boczne lub przednio-tylne i przygotować
skórę pacjenta. (Zob. „Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych”
na stronie 5-5.)
4. Przyłożyć elektrody terapeutyczne do ciała pacjenta.
5-36
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
5. Podłączyć elektrody terapeutyczne do przewodu terapeutycznego.
6. Nacisnąć przycisk STYMULATOR.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ NIEEFEKTYWNEJ STYMULACJI
Wzmocnienie EKG musi być poprawnie ustawione, aby była wykrywana akcja serca
pacjenta. Jeśli wzmocnienie EKG jest zbyt duże lub zbyt małe, impulsy stymulacji
mogą nie zostać wyemitowane mimo takiej potrzeby. Wyregulować wzmocnienie
EKG tak, aby znaczniki wykrycia pojawiły się przy zespołach QRS pacjenta.
7. Obserwować zapis EKG. Sprawdzić, czy obok środka każdego zespołu QRS pojawił się
trójkątny znacznik wykrycia ( ). Jeśli znaczniki wykrycia nie pojawiły się lub pojawiły się
w nieprawidłowych miejscach (np. przy załamkach T), dostosować WZMOCNIENIE EKG lub wybrać
inne odprowadzenie. (Niewielkie zmiany położenia znacznika wykrycia dla każdego zespołu
QRS są zjawiskiem normalnym).
8. Nacisnąć przycisk CZĘSTOŚĆ lub obracać pokrętłem SZYBKIE WYBIERANIE, aby wybrać
odpowiednią częstość podawania impulsu stymulacji.
9. Nacisnąć przycisk PRĄD lub obrócić pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE, aby zwiększyć natężenie
prądu, aż wystąpi odpowiedź elektryczna. Odpowiedź elektryczna jest sygnalizowana przez
szeroki zespół QRS oraz załamek T po znaczniku stymulacji. Dla każdego dostarczonego
impulsu stymulacji na krzywej EKG jest wyświetlany dodatni znacznik stymulacji.
Uwaga: Podczas stymulacji nieinwazyjnej na ekranie głównym są wyświetlane kreski (---),
a nie częstość akcji serca, i są wyłączone alarmy dla częstości akcji serca.
10.Sprawdzić ręcznie tętno pacjenta lub zmierzyć ciśnienie krwi, aby oszacować efekt
hemodynamiczny. Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort, rozważyć zastosowanie leków
uspokajających lub przeciwbólowych.
Uwaga: Aby zmienić częstość lub natężenie prądu podczas stymulacji, nacisnąć przycisk
CZĘSTOŚĆ lub PRĄD. Przyciski CZĘSTOŚĆ i PRĄD umożliwiają wprowadzanie zmian w przyrostach
co 10. Pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE umożliwia wprowadzanie zmian w przyrostach co 5.
Uwaga: Aby przerwać stymulację i sprawdzić własny rytm pacjenta, nacisnąć i przytrzymać
przycisk PRZERWA. Powoduje to zwolnienie stymulacji stymulatora do 25% ustawionej
częstości. Zwolnić przycisk PRZERWA, aby wznowić stymulację o ustalonej częstości.
11.Aby zatrzymać stymulację, zmniejszyć natężenie prądu do zera lub nacisnąć
przycisk STYMULATOR.
Uwaga: Aby zatrzymać stymulację nieinwazyjną i wykonać defibrylację, nacisnąć przycisk
ŁADOWANIE. Stymulacja jest automatycznie zatrzymywana. Wykonać defibrylację.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-37
Stymulacja nieinwazyjna
Stan fizjologiczny pacjenta może wpłynąć na skuteczność stymulacji lub czynność mięśni
szkieletowych. Niepowodzenie stymulacji pacjenta nie jest miarodajnym wskaźnikiem
skuteczności stymulatora. Podobnie, odruchy mięśniowe pacjenta podczas stymulacji
nie są wystarczającym wyznacznikiem dostarczania prądu.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SKÓRY PACJENTA
Przedłużona stymulacja nieinwazyjna może spowodować podrażnienie i oparzenie
skóry pacjenta, szczególnie przy wysokich poziomach prądu stymulacji.
Jeśli skóra jest poparzona i możliwe jest zastosowanie innej metody stymulacji,
należy przerwać stymulację nieinwazyjną. Aby uzyskać dodatkowe informacje
dotyczące elektrod terapeutycznych, zobacz „Elektrody terapeutyczne
QUIK-COMBO” na stronie 6-3.
Jeśli monitor/defibrylator wykryje odłączenie elektrod EKG (komunikat ODPR. EKG NIE POŁĄCZONE),
następuje automatyczne przełączenie do stymulacji asynchronicznej wykonywanej przy stałej
częstości aż do ponownego podłączenia odprowadzeń EKG. Podczas stymulacji
asynchronicznej stymulator generuje impulsy o ustawionej częstości niezależnie od rytmu
własnego pacjenta, jaki może się pojawić. Monitor/defibrylator stale wyświetla częstość
podawania impulsu stymulacji (ppm) i natężenie prądu (mA). Aby wznowić stymulację
synchroniczną, ponownie podłączyć odprowadzenia EKG.
Podczas stymulacji należy stale kontrolować stan pacjenta, nie polegać jedynie na ostrzeżeniu
ODPR. EKG NIE POŁĄCZONE, aby wykryć zakłócenia stymulacji. Należy rutynowo sprawdzać odczyt
EKG, dostarczanie impulsów stymulujących oraz odpowiedzi elektryczne i mechaniczne.
Jeśli podczas stymulacji zostaną odłączone elektrody, pojawią się komunikaty PRZYŁĄCZ ELEKTRODY
i KONIEC STYMULACJI, oraz rozlegnie się alarm dźwiękowy. Zachowana zostaje częstość podawania
impulsu stymulacji, natężenie prądu zostaje zmniejszone do 0 mA. Ponowne podłączenie
elektrod stymulacji wycisza alarm i powoduje usunięcie komunikatu PRZYŁĄCZ ELEKTRODY.
Natężenie prądu pozostaje na poziomie 0 mA — należy je zwiększyć ręcznie.
Aby wyłączyć monitor/defibrylator LIFEPAK 15, należy zatrzymać stymulację. Jeśli przycisk
WŁĄCZONY zostanie naciśnięty, gdy STYMULATOR jest aktywny, zostanie wygenerowany dźwięk
alarmu i pojawi się komunikat STYMULACJA W TOKU.
5-38
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 5-4 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy stymulacji nieinwazyjnej
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Urządzenie nie działa po
naciśnięciu przycisku
STYMULATOR.
Zasilanie wyłączone.
• Sprawdzić, czy zasilanie jest
włączone
(przycisk WŁĄCZONY).
Bliskie rozładowanie
akumulatora.
• Wymienić akumulator na
inny, w pełni naładowany.
Dioda STYMULATOR świeci się,
ale wartość PRĄD (mA)
nie rośnie.
Odłączone elektrody
terapeutyczne.
• Sprawdzić, jakie komunikaty
są wyświetlane.
• Sprawdzić połączenia między
przewodami a elektrodami.
Dioda STYMULATOR świeci się,
wartość PRĄD (mA) >0, ale
brak znaczników stymulacji
(brak stymulacji).
Ustawiona częstość podawania
impulsu stymulacji jest niższa
od częstości własnej akcji
pacjenta.
• Zwiększyć częstość PPM.
Za duża czułość stymulatora
(artefakty w EKG, za wysokie
wzmocnienie EKG).
• Ustawić poprawny zapis
EKG, zmniejszyć
wzmocnienie EKG.
• Wybrać stymulację
asynchroniczną.
Zakłócenia na ekranie
monitora/defibrylatora
podczas stymulacji.
Elektrody EKG nie są
umieszczone optymalnie
względem elektrod
stymulujących.
• Umieścić elektrody EKG dalej
od elektrod stymulujących.
• Wybrać inne odprowadzenie
(I, II lub III).
Stymulacja zatrzymuje się
samoczynnie.
Przycisk STYMULATOR zwolniony.
• Nacisnąć przycisk
STYMULATOR i zwiększyć
natężenie prądu.
Wykryto błąd wewnętrzny.
Komunikat obsługi serwisowej
informujący o błędzie
wewnętrznym.
• Sprawdzić wskaźnik obsługi
serwisowej.
• Wyłączyć i włączyć zasilanie
i rozpocząć ponownie
stymulację.
• Wezwać wykwalifikowanego
technika obsługi serwisowej.
Odłączona elektroda
terapeutyczna.
• Sprawdzić wyświetlany
komunikat. Sprawdzić
połączenia między
przewodami a elektrodami.
Naciśnięto przycisk ŁADOWANIE.
• Nacisnąć przycisk
STYMULATOR i zwiększyć prąd,
jeśli jest potrzebna
stymulacja. W przeciwnym
razie wykonać defibrylację.
Zakłócenia wywołane przez fale
o częstotliwościach radiowych.
• Odsunąć urządzenia radiowe
od stymulatora.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-39
Stymulacja nieinwazyjna
Tabela 5-4 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy stymulacji nieinwazyjnej (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Brak reakcji mięśni na
stymulację.
Częstość pracy pacjenta może
być większa niż wartość ppm
stymulatora nieinwazyjnego.
• Nie ma potrzeby
podejmowania żadnych
czynności.
Obciążenie testowe podłączone
do przewodu terapeutycznego.
• Odłączyć obciążenie testowe
i podłączyć elektrody
terapeutyczne do przewodu.
Skurcz mięśni jest reakcją
o dużej zmienności osobniczej
i zależy od stanu pacjenta.
Odruchy mięśniowe pacjenta
podczas stymulacji nie są
wystarczającym wyznacznikiem
dostarczania prądu.
• Nie ma potrzeby
podejmowania żadnych
czynności.
Podczas stymulacji nie ma
reakcji ze strony pacjenta.
Zbyt małe ustawienie natężenia
prądu (mA).
• Zwiększyć natężenie prądu
stymulacji. (W miarę potrzeby
zastosować leki uspokajające/
przeciwbólowe).
Pojawia się komunikat
Uszkodzony przewód
terapeutyczny.
• Wymienić przewód
terapeutyczny i wykonać
codzienne sprawdzenia
zgodnie z Listą kontrolną
operatora.
Odłączone przewody lub
elektrody stymulujące.
• Podłączyć elektrody
ponownie i ustawić wartość
prądu.
Elektrody nie przylegają
do skóry.
• Przygotować skórę.
Uszkodzony przewód
terapeutyczny.
• Wymienić przewód
terapeutyczny i wykonać
codzienne sprawdzenia
zgodnie z Listą kontrolną
operatora.
Przeterminowane elektrody.
• Wymienić elektrody i ustawić
wartość prądu.
Naciśnięto przycisk RKO.
• Nacisnąć przycisk
STYMULATOR, aby zatrzymać
stymulację, a następnie
nacisnąć przycisk RKO.
Wykryto błąd wewnętrzny.
• Wyłączyć i włączyć zasilanie
i rozpocząć ponownie
stymulację.
• Wezwać wykwalifikowanego
technika obsługi serwisowej.
POŁĄCZ KABEL lub
KONIEC STYMULACJI.
Pojawia się komunikat
PRZYŁĄCZ ELEKTRODY.
Pojawia się komunikat
STYMULACJA W TOKU.
Stymulacja zatrzymuje się
samoczynnie i jest
wyświetlany komunikat
AWARIA STYMULATORA.
5-40
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TERAPIA
5
Tabela 5-4 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy stymulacji nieinwazyjnej (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Własne zespoły QRS
pacjenta nie są wykrywane
podczas stymulacji.
Zbyt małe wzmocnienie EKG.
• Zwiększyć wzmocnienie EKG
lub wybrać inne
odprowadzenie.
Własne zespoły QRS pacjenta
pojawiają się podczas przerw
pracy stymulatora.
• Wyregulować częstość PPM.
Częstość akcji serca pacjenta
spada poniżej ustawionej
częstości podawania impulsu
stymulacji.
• Odpowiednia funkcja
stymulatora.
Ocenić stan pacjenta.
Podczas czuwania stymulacji
zostało odłączone
odprowadzenie EKG
i rozpoczyna się stymulacja
asynchroniczna.
• Podłączyć odprowadzenie
EKG.
Ustawiona częstość
podawania impulsu
stymulacji (ppm) i częstość
stymulacji EKG nie pasują do
siebie.
Wykryto błąd wewnętrzny.
• Wydrukować EKG i obliczyć
częstość stymulacji.
Błędne wykrywanie
(np. wykrywanie
załamków T).
Zespół QRS zbyt mały.
• Wybrać inne odprowadzenie.
Załamek T zbyt szeroki.
• Wyregulować wzmocnienie
EKG.
Nie jest uaktywniany
tryb SYNCHRONIZACJI.
STYMULATOR jest włączony.
Stymulacja i synchronizacja są
odrębnymi funkcjami
niedozwolonymi jednocześnie.
• Wyłączyć stymulację, jeśli
jest to wskazane w
przypadku pacjenta,
i nacisnąć przycisk SYNCHR.
Defibrylator nie włącza się.
Stymulator jest włączony.
• Wyłączyć STYMULATOR,
a następnie nacisnąć
i przytrzymać przycisk
WŁĄCZONY przez co najmniej
2 sekundy.
Stymulacja rozpoczyna
się samoczynnie.
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
5-41
Procedury monitorowania pediatrycznego EKG
i procedury terapeutyczne sterowania ręcznego
Procedury monitorowania pediatrycznego
EKG i procedury terapeutyczne sterowania
ręcznego
OSTRZEŻENIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SKÓRY PACJENTA
Nie należy używać pediatrycznych elektrod QUIK-COMBO u dorosłych i większych
dzieci. Dostarczenie energii defibrylacji większych od 100 J (typowo stosowanych
u dorosłych) przez tak małe elektrody zwiększa możliwość oparzenia skóry.
MOŻLIWOŚĆ OPARZENIA SKÓRY PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH
Stymulacja nieinwazyjna może spowodować podrażnienie i oparzenie skóry
pacjenta, szczególnie przy wysokich natężeniach prądu stymulacji. Po 30 minutach
ciągłej stymulacji należy często sprawdzać skórę pod elektrodą ♥. Jeśli dochodzi do
oparzenia skóry, a możliwe jest zastosowanie innej metody stymulacji, należy
przerwać stymulację nieinwazyjną. W przypadku zaprzestania stymulacji
natychmiast należy usunąć lub wymienić elektrody na nowe.
U pacjentów pediatrycznych postępować zgodnie z procedurami monitorowania EKG,
defibrylacji ręcznej, kardiowersji i stymulacji, z poniższymi wyjątkami:
• Używać odpowiednich akcesoriów łyżki dostosowanych do masy ciała dziecka.
• Wybrać odpowiednią dla masy ciała dziecka energię defibrylacji zgodnie z zaleceniami
Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) lub lokalnymi przepisami.
Stosowanie energii powyżej 100 J może spowodować oparzenia.
• Podczas stymulacji kilkakrotnie sprawdzić skórę pacjenta pod elektrodą nad sercem pod
kątem oznak oparzenia.
Uwaga: Prąd stymulacji potrzebny do uzyskania odpowiedzi jest podobny do prądu stymulacji
u dorosłych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczące łyżek pediatrycznych i elektrod, zobacz
Rozdział 6, „Opcje akcesoriów łyżek”.
5-42
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
6
OPCJE AKCESORIÓW ŁYŻEK
W tym rozdziale podano informacje na temat akcesoriów łyżek, które mogą być używane
z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO. . . . . . . . . . . str. 6-3
Łyżki standardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
6-1
6
OPCJE AKCESORIÓW ŁYŻEK
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO Physio-Control to wstępnie żelowane, samoprzylepne
elektrody terapeutyczne stosowane do defibrylacji, kardiowersji, monitorowania EKG i stymulacji
(zob. Rysunek 6-1).
Rysunek 6-1 Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO
Zestaw elektrod terapeutycznych QUIK-COMBO:
• Zastępuje łyżki standardowe.
• Zapewnia sygnał monitorujący z odprowadzenia II przy ułożeniu przednio-bocznym.
• Szybko przywraca na monitorze zapis EKG po defibrylacji.
Należy zawsze mieć natychmiastowy dostęp do zapasowego zestawu elektrod terapeutycznych.
Aby zapobiec uszkodzeniom elektrod terapeutycznych:
• Otwierać opakowanie elektrod bezpośrednio przed użyciem.
• Powoli odklejać warstwę ochronną od elektrod terapeutycznych, poczynając końca prze
złączu kabla.
• Nie przycinać elektrod terapeutycznych.
• Nie zgniatać, nie zginać ani nie przyciskać elektrod ciężkimi przedmiotami.
• Przechowywać elektrody terapeutyczne w pomieszczeniach, gdzie temperatura mieści się
w przedziale 15°C–35°C. Ciągłe przechowywanie w górnych temperaturach tego zakresu
skraca czas przydatności elektrod.
Dostępnych jest kilka typów elektrod terapeutycznych QUIK-COMBO, których opis zawiera
Tabela 6-1.
WAŻNE! Elektrody pediatryczne, o zmniejszonej energii defibrylacji nie są zgodne
z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
6-3
Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO
Tabela 6-1 Elektrody QUIK-COMBO
TYP
OPIS
QUIK-COMBO
Elektrody z przewodem odprowadzeniowym o długości 61 cm
przeznaczone dla pacjentów o masie ciała powyżej 15 kg.
QUIK-COMBO RTS
Elektrody przepuszczalne dla fal radiowych z zestawem przewodów
odprowadzeniowych przeznaczone dla pacjentów o masie ciała co
najmniej 15 kg.
QUIK-COMBO z systemem
przyłączeniowym
REDI-PAK™
Elektrody przeznaczone dla pacjentów o masie ciała co najmniej
15 kg umożliwiające wstępne podłączenie elektrod do urządzenia
podczas kontroli ważności i integralności elektrod.
Pediatryczne elektrody
QUIK-COMBO - RTS
Elektrody przeznaczone dla pacjentów o masie ciała co
najwyżej 15 kg.
Podłączanie elektrod terapeutycznych
Aby połączyć elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO z przewodem terapeutycznym
QUIK-COMBO:
1. Otworzyć osłonę gniazda przewodu terapeutycznego QUIK-COMBO (zob. Rysunek 6-2).
2. Włożyć wtyczkę elektrody QUIK-COMBO do gniazda przewodu terapeutycznego zgodnie
z kierunkiem strzałek i mocno docisnąć.
Wtyczka
elektrody
QUIK-COMBO
Gniazdo przewodu
terapeutycznego
Rysunek 6-2 Podłączenie elektrod QUIK-COMBO do przewodu terapeutycznego
Wymienianie i zdejmowanie elektrod terapeutycznych
Wymienić elektrody QUIK-COMBO na nowe po:
• 50 wyładowaniach defibrylacyjnych,
• 24 godzinach kontaktu ze skórą pacjenta,
• 8 godzinach ciągłej stymulacji.
Wymienić elektrody pediatryczne QUIK-COMBO na nowe po:
• 25 wyładowaniach defibrylacyjnych,
• 24 godzinach kontaktu ze skórą pacjenta,
• 8 godzinach ciągłej stymulacji.
6-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
6
OPCJE AKCESORIÓW ŁYŻEK
Aby zdjąć elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO z ciała pacjenta:
1. Powoli odklejać elektrodę terapeutyczną, poczynając od jednego brzegu,
przytrzymując skórę, tak jak przedstawia Rysunek 6-3.
Rysunek 6-3 Zdejmowanie elektrod terapeutycznych ze skóry
2. Umyć i osuszyć skórę pacjenta.
3. Podczas przykładania nowych elektrod zmienić nieznacznie położenia elektrod, aby uniknąć
oparzeń skóry.
4. Zamknąć osłonę gniazda przewodu terapeutycznego, jeżeli przewód nie jest używany.
Czyszczenie
Elektrody QUIK-COMBO nie są sterylne i nie można ich sterylizować. Należy je usuwać po użyciu
– przeznaczone są do użytku u jednego pacjenta. Nie sterylizować elektrod w autoklawie ani
w sterylizatorze gazowym, nie zanurzać w płynach, nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.
W procedurze testowania defibrylatora uwzględnić codzienne sprawdzanie opakowania elektrod
terapeutycznych QUIK-COMBO. Codzienne sprawdzanie pomaga uniknąć przeterminowania
elektrod terapeutycznych i zapewnić ich gotowość do użycia, gdy będą potrzebne. Aby uzyskać
więcej informacji o codziennej kontroli i testach, zobacz Listę kontrolną operatora znajdującą się
na ostatniej stronie okładki tego podręcznika.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
6-5
Łyżki standardowe
Łyżki standardowe
Łyżki standardowe przeznaczone dla dorosłych
Łyżki standardowe to łyżki przykładane ręcznie do klatki piersiowej pacjenta w celu wykonania
szybkiego monitorowania EKG lub zastosowania wstrząsów defibrylacyjnych. Rysunek 6-4
przedstawia opis funkcji łyżek standardowych.
PRZYCISKI
(WSTRZĄS)
Umożliwiają przeprowadzenie
wyładowania. W celu
dostarczenia energii oba
przyciski muszą zostać
naciśnięte równocześnie.
WYBÓR
ENERGII
ŁADOWANIE
DRUKUJ
KONIUSZEK
MOSTEK
POKRĘTŁO WYBÓR ENERGII
Pokrętło umożliwia zmianę poziomów
energii wyświetlanych na ekranie.
PRZYCISK DRUKUJ
Uruchamia drukarkę.
Działa tak jak przycisk
DRUKUJ znajdujący się
na przednim panelu.
PRZYCISK ŁADOWANIE
Umożliwia ładowanie
defibrylatora. Sąsiadujący
z nim wskaźnik ŁADOWANIE
miga, gdy urządzenie jest
ładowane, oraz świeci
jednostajnie, gdy urządzenie
jest w pełni naładowane.
Rysunek 6-4 Łyżki standardowe
Zestaw łyżek standardowych:
• Może być używany zamiast elektrod terapeutycznych QUIK-COMBO,
• Zapewnia sygnał monitorujący jak z odprowadzenia II przy ułożeniu przednio-bocznym,
• Jest używany do defibrylacji, kardiowersji i przeprowadzania szybkiego sprawdzenia EKG
tzw. QUIK-LOOK®.
Aby zapobiec uszkodzeniom łyżek standardowych:
• Zachować ostrożność podczas manipulowania nimi, aby zapobiec uszkodzeniu ich
powierzchni.
• Przechowywać w komorach w urządzeniu, aby chronić powierzchnie elektrod.
• Po każdym użyciu usuwać z powierzchni elektrod wyschnięty i wilgotny żel.
6-6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPCJE AKCESORIÓW ŁYŻEK
6
Czyszczenie łyżek standardowych
Po każdym użyciu:
1. Przetrzeć elektrody, uchwyty, komory elektrod, przewody i łączniki przewodów łyżek
standardowych łagodnym środkiem dezynfekcyjnym lub wodą z mydłem. Nie zanurzać,
nie dopuścić do zamoczenia.
2. Dokładnie wysuszyć.
3. Sprawdzić, czy powierzchnie łyżek, uchwyty, przewody i złącza nie noszą śladów
uszkodzeń lub zużycia.
• Należy natychmiast zaprzestać użytkowania przewodów noszących ślady zużycia lub
uszkodzenia, takie jak luźne połączenia, uszkodzona izolacja czy skorodowane złącza.
• Natychmiast zaprzestać używania łyżek o chropowatej lub porysowanej powierzchni.
Uwaga: Łyżki standardowe nie są sterylne i nie można ich sterylizować. Nie sterylizować
elektrod w autoklawie ani w sterylizatorze gazowym, nie zanurzać w płynach, nie czyścić
alkoholem ani rozpuszczalnikami.
Testowanie łyżek standardowych
W procedurze testowania defibrylatora uwzględnić sprawdzanie i testowanie łyżek
standardowych. Dzięki codziennemu sprawdzaniu i testowaniu łyżki standardowe zachowają
dobry stan i gotowość do użytku w razie potrzeby. Aby uzyskać więcej informacji o codziennej
kontroli i testach, zobacz Listę kontrolną operatora znajdującą się na ostatniej stronie okładki
tego podręcznika.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
6-7
Łyżki standardowe
Łyżki pediatryczne
Łyżki pediatryczne są wsuwane na łyżki przeznaczone dla dorosłych (zobacz Rysunek 6-5).
Łyżki pediatryczne powinny być stosowane u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 10 kg oraz
u pacjentów, których rozmiar klatki piersiowej uniemożliwia stosowanie łyżek do defibrylacji
przeznaczonych dla dorosłych.
Rysunek 6-5 Łyżki pediatryczne
Do wybrania energii i ładowania należy użyć elementów sterujących łyżkami przeznaczonymi
dla dorosłych. Każde przyłącze łyżki pediatrycznej ma sprężystą blaszkę ze stykiem służącym
do przekazania energii defibrylacji z łyżki przeznaczonej dla dorosłych do łyżki pediatrycznej.
Styk jest wykonany ze stopu kadmowo-srebrowego i nie powoduje zarysowania powierzchni
łyżki standardowej.
Uwaga: Należy rutynowo sprawdzać sprężyste blaszki i styki, aby upewnić się, że są czyste
i nieuszkodzone.
Mocowanie łyżek pediatrycznych
Aby zamocować łyżki pediatryczne:
1. Wsunąć łyżki na czyste łyżki przeznaczone dla dorosłych od przedniej strony łyżki
przeznaczonej dla dorosłych (zobacz Rysunek 6-6).
2. Wsuwać łyżkę pediatryczną do momentu zatrzaśnięcia.
Uwaga: Nie stosować żelu przewodzącego między łyżkami przeznaczonymi dla dorosłych
i pediatrycznymi.
Łyżka pediatryczna
Łyżka
przeznaczona dla
dorosłych
Rysunek 6-6 Mocowanie łyżki pediatrycznej
6-8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OPCJE AKCESORIÓW ŁYŻEK
6
Zdejmowanie łyżek pediatrycznych
Aby zdjąć łyżki pediatryczne:
1. Nacisnąć tylną krawędź.
2. Zsunąć łyżkę pediatryczną (zob. Rysunek 6-7).
2
1
Rysunek 6-7 Zdejmowanie łyżki pediatrycznej
Przykładanie łyżek pediatrycznych
Zaleca się stosowanie łyżek przeznaczonych dla dorosłych, jeśli w całości mieszczą się na
klatce piersiowej dziecka. Należy zachować co najmniej 2,5 cm odstępu między łyżkami.
W przypadku niemowląt o bardzo małej klatce piersiowej łyżki pediatryczne mogą być za duże
do umieszczenia w ułożeniu przednio-bocznym. W takim wypadku należy umieszczać łyżki
w ułożeniu przednio-tylnym. Trzymając łyżki na klatce piersiowej i plecach, można
podtrzymać pacjenta na boku.
Nie należy stosować łyżek pediatrycznych u dorosłych i starszych dzieci. Dostarczanie energii
zalecanej dla dorosłych przez stosunkowo małe elektrody zwiększa możliwość oparzenia
skóry.
Ułożenie przednio-boczne Umiejscowienie standardowych łyżek pediatrycznych obejmuje
(zobacz Rysunek 6-8):
• Łyżkę MOSTEK na prawej górnej części tułowia, bocznie do mostka i poniżej obojczyka.
• Łyżkę KONIUSZEK bocznie do lewej brodawki sutkowej w linii pachowej środkowej, w miarę
możliwości środek łyżki na linii pachowej środkowej.
Mostek
Koniuszek
Rysunek 6-8 Ułożenie przednio-boczne łyżek
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
6-9
Łyżki standardowe
Ułożenie przednio-tylne Przyłożyć łyżkę MOSTEK w okolicy przedsercowej, a łyżkę KONIUSZEK
z tyłu za sercem w okolicy podłopatkowej (zob. Rysunek 6-9).
Koniuszek
Mostek
Rysunek 6-9 Ułożenie przednio-tylne łyżek
Czyszczenie łyżek pediatrycznych
Każdą łyżkę należy starannie chronić przed czyszczeniem i po nim, aby zapobiec uszkodzeniu
ich powierzchni. Po każdym użyciu:
1. Wytrzeć lub spłukać elektrody łyżek, łącznik przewodów, uchwyty łyżek i przewody wodą
z mydłem lub środkiem dezynfekcyjnym, używając wilgotnej gąbki, ręcznika lub szczotki.
Nie zanurzać, nie dopuścić do zamoczenia.
2. Dokładnie wysuszyć.
3. Sprawdzić, czy powierzchnie łyżek, złącza, uchwyty i przewody nie noszą śladów
uszkodzeń lub zużycia.
• Należy natychmiast zaprzestać użytkowania przewodów noszących ślady zużycia lub
uszkodzenia, takie jak luźne połączenia, uszkodzona izolacja czy skorodowane złącza.
• Natychmiast zaprzestać używania łyżek o chropowatej lub porysowanej powierzchni.
6-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7
ZARZĄDZANIE DANYMI
W tym rozdziale opisano zarządzanie bieżącymi i zarchiwizowanymi rekordami pacjentów
podczas używania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Zapisy danych o pacjentach i raporty. . . . . . . . . . . . . str. 7-3
Pojemność pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Zarządzanie bieżącymi zapisami danych
o pacjentach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych
o pacjentach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-1
ZARZĄDZANIE DANYMI
7
Zapisy danych o pacjentach i raporty
Po włączeniu monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 jest tworzony nowy zapis danych o pacjencie
oznaczany bieżącą datą i godziną. Wszystkie zdarzenia i związane z nimi krzywe są zapisywane
w postaci cyfrowej w zapisie danych o pacjencie w postaci raportów, które można drukować czy
przesyłać do systemu LIFENET® i pobierać je z niego lub przesyłać do programów takich jak
CODE-STAT™ czy DT EXPRESS™. Aby uzyskać informacje na temat drukowania raportu,
zobacz „Jak wydrukować bieżący raport o pacjencie” na stronie 7-10. Aby uzyskać informacje
na temat przesyłania i pobierania raportu, zobacz Rozdział 8, „Transmisja danych”. Wyłączenie
urządzenia powoduje zapisanie w archiwum bieżącego zapisu danych o pacjencie.
Każdy zapis danych o pacjencie przechowywany w archiwum można wydrukować, przesłać,
pobrać lub usunąć. Aby uzyskać dostęp do archiwum, należy nacisnąć przycisk OPCJE,
a następnie wybrać opcję ARCHIWUM. Po przejściu do trybu archiwizacyjnego kończy się
monitorowanie pacjenta i bieżący zapis danych o pacjencie jest zapisywany i zamykany.
Aby wyjść z trybu archiwizacyjnego, należy wyłączyć urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz „Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych o pacjentach” na stronie 7-11.
Typy raportów
Raporty dostępne w zapisie danych o pacjencie zależą od funkcji urządzenia oraz od jego
konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia, należy się
zapoznać z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczonym wraz
z urządzeniem. Tabela 7-1 zawiera opis różnych typów raportów mogących istnieć w zapisie
danych o pacjencie oraz sposobu uzyskiwania dostępu do nich.
Tabela 7-1 Typy raportów
DRUK Z
DEFIBRYLATORA
TRANSMITUJ
Diagnostyczny raport EKG 12-odprowadzeniowego.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Formaty
wydruku zapisu EKG 12-odprowadzeniowego” na
stronie 4-22.
X
X1
Zapis zdarzeń
krytycznych
CODE
SUMMARY™
Zawiera informacje o pacjencie, dziennik zdarzeń
i podstawowych oznak życia oraz krzywe EKG związane
ze zdarzeniami (np. z defibrylacją). Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz „Raport LISTA ZDARZEŃ” na
stronie 7-4.
X
X
Zestawienie
podstawowych
oznak życia
Zawiera informacje o pacjencie oraz dziennik zdarzeń
i podstawowych oznak życia.
X
X
RODZAJ
RAPORTU
OPIS
Raport
EKG 12odprowadzeniowego
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-3
Zapisy danych o pacjentach i raporty
Tabela 7-1 Typy raportów (CD.)
RODZAJ
RAPORTU
Lista zmian
1
2
OPIS
Zawiera informacje o pacjencie, dziennik
podstawowych oznak życia i wykres podstawowych
oznak życia.
DRUK Z
DEFIBRYLATORA
TRANSMITUJ
X
X
Raport
migawkowy
Zawiera informacje o pacjencie i dane krzywej
obejmujące 8 sekund, przechwycone podczas
transmisji.
X
Ciągły raport2
Zawiera dane krzywej w czasie rzeczywistym, pobierane
gdy urządzenie jest zasilane i elektrody są podłączone
lub są wyświetlane inne dane krzywych na kanałach 2
lub 3. Jedynie na potrzeby przeglądania po zdarzeniu
w programach CODE-STAT i DT EXPRESS.
X
Transmisja raportu EKG 12-odprowadzeniowego będzie zawierała także zestawienie podstawowych oznak życia.
Aby uzyskać analizę prowadzonej reanimacji za pomocą oprogramowania CODE-STAT, EKG pacjenta musi być
monitorowane za pomocą odprowadzenia ŁYŻKI w kanale 1.
Uwaga: Wszystkie raporty przesyłane do systemu LIFENET zawierają następujące informacje:
• Stan akumulatora
• Stan adaptera zasilania
• Informacje o użytkowaniu urządzenia
• Ustawienia konfiguracyjne produkcji
• Wyniki automatycznych testów przeprowadzanych o godz. 3:00
Raport LISTA ZDARZEŃ
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 automatycznie zapisuje dla każdego pacjenta raport LISTA
ZDARZEŃ jako część zapisu danych o pacjencie. Raport LISTA ZDARZEŃ można skonfigurować
w taki sposób, aby zawsze był drukowany w konkretnym formacie. Listę dostępnych formatów
zawiera Tabela 7-2. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji raportu LISTA ZDARZEŃ,
zobacz opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz
z urządzeniem.
Aby wygenerować raport LISTA ZDARZEŃ, należy nacisnąć przycisk ZAPIS ZDARZEŃ. Jeśli
drukowanie raportu LISTA ZDARZEŃ zostanie przerwane, po wznowieniu drukowania zostanie
wydrukowany cały raport. Bezpośrednio po wydrukowaniu ostatniego zdarzenia dotyczącego
krzywej jest drukowany komunikat „Lista zdarzeń Zapis zak.”.
7-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ZARZĄDZANIE DANYMI
7
Tabela 7-2 Formaty raportu LISTA ZDARZEŃ
FORMAT
ATRYBUTY
Format długi
•
•
•
•
•
Wstęp
Dziennik zdarzeń/podst. oznak życia
Krzywe EKG ze zdarzenia
Zapisy EKG 12-odprowadzeniowego
Lista zmian
Format średni
•
•
•
•
Wstęp
Dziennik zdarzeń/podst. oznak życia
Krzywe EKG ze zdarzenia
Lista zmian
Format krótki
• Wstęp
• Dziennik zdarzeń/podst. oznak życia
• Lista zmian
Uwaga: Podczas transmisji raporty LISTA ZDARZEŃ są zawsze wysyłane w formacie długim.
Przesłane raporty LISTA ZDARZEŃ nie zawierają Listy zmian.
Raport LISTA ZDARZEŃ zawsze zawiera Wstęp i Dziennik zdarzeń/podst. oznak życia.
Przykład przedstawia Rysunek 7-1.
Dziennik zdarzeń/podst. oznak życia
Wstęp
Nazwisko imię: Lee William
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Płeć: M
Wiek: 50
Czas
zapis zdarzeń krytycznych
Zasilanie włączone: 24 kwi 07
Aparat:
Miejsce:
Wstrząsy ogółem:
Całk. czas stymulacji:
Ogółem 12-odpr. EKG:
Upływ czasu:
UWAGI:
Zdarzenie
Zasilanie włączone
Rytm początkowy
Oznaki życia
NIBP
Stymul. nr.1 rozpoczęta
Stymul. nr 2 ustawiona
Intubacja
Oznaki życia
Stymul. nr 3 zatrzymana
Alarm HR
Oznaki życia
HR SpO2•PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg)•RR NIBP•PR
P1
P2
RR
Ośr. ciśn. żyl.
Reanim.: br.dr. odd. 30:2
Metronom wyłączony
Wstrząs nr 1 200J
Wstrząs nr 2 200J
Wstrząs nr 3 360J
Rysunek 7-1 Raport LISTA ZDARZEŃ
Wstęp
Wstęp składa się z informacji o pacjencie (nazwisko i imię, dane pacjenta, wiek, płeć) i informacji
o urządzeniu (data, godzina i informacje o terapii), które przedstawia Rysunek 7-1. Defibrylator
automatycznie wprowadza do pola Nr ident. unikatowy identyfikator dla każdego zapisu danych
o pacjencie. Identyfikator ten składa się z daty i godziny włączenia defibrylatora. Pole Zdarzenie
pozwala na wprowadzenie do 14 znaków alfanumerycznych w celu przygotowania urządzenia
do tworzenia dokumentacji, np. raportu o akcji prowadzonej przez pogotowie ratunkowe.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-5
Zapisy danych o pacjentach i raporty
Dziennik zdarzeń/podst. oznak życia
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 dokumentuje zdarzenia i zapis podstawowych oznak życia
w porządku chronologicznym. Zdarzenia to działania operatora lub urządzenia, takie jak
monitorowanie, stymulacja, terapia AED lub transmisja danych. Wartości poszczególnych
podstawowych oznak życia są automatycznie wprowadzane do dziennika, co 5 minut
i dla każdego zdarzenia. Rysunek 7-2 zawiera listę zdarzeń, które mogą się znaleźć
w dzienniku zdarzeń.
Rysunek 7-2 Możliwe wpisy w dzienniku zdarzeń
Monitorowanie
Zainicjowane przez operatora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zbadaj pacjenta
Rytm początkowy
Zmień baterię
12-odpr. EKG
NIBP
Zdarzenia alarmowe
Zmiana etykiety IP
Oznaki życia
5-żył. Wł./Wył.
Doradzanie SpCO/SpMet
Stymulacja
AED (automatyczna defibrylacja zewnętrzna)
•
•
•
•
•
•
Przyłącz elektrody
Ruch
Analiza
Analiza zatrzymana
Zalecany wstrząs
Wyładowanie niezalecane
Metronom reanim.
• Włączony/wyłączony
• Zmiana wiek-drogi oddechowe
Defibrylacja
•
•
•
•
7-6
Sterowanie ręczne
Energia rozładowana
Wstrząs nr X XXXJ
Wstrząs X Anormalny
Zdarzenie
Alarmy włączone/wyłączone
Drukuj
VF/VT Alarm włączony/wyłączony
Synchr. włączona/wyłączona
Obraz
Wykrywanie stymulatora wewnętrznego
włączone/wyłączone
•
•
•
•
•
Rozpoczęta
Ustawiona
Zmiana w stymul.
Zatrzymana
Przerwa w stymul.
Transmisja
• Transmisja zakończona
• Transmisja nieudana
• Transmisja anulowana
Stan pamięci
• Wyczerpana pamięć krzywych EKG
(mało pamięci)
• Wyczerpana pamięć zdarzeń
(pamięć pełna)
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ZARZĄDZANIE DANYMI
7
Zdarzenia dotyczące krzywych
Oprócz udokumentowania w dzienniku zdarzeń, zdarzenia dotyczące terapii i inne wybrane
zdarzenia rejestrują również dane krzywych drukowane w raporcie LISTA ZDARZEŃ
w formacie długim i średnim. Opis zdarzeń dotyczących krzywych oraz charakterystyki
danych krzywych zawiera Tabela 7-3.
Tabela 7-3 Zdarzenia dotyczące krzywych
NAZWA ZDARZENIA
DANE KRZYWEJ (JEŚLI SĄ PRZECHWYTYWANE)
RYTM POCZĄTKOWY
8 sekund po włączeniu odprowadzeń.
ZBADAJ PACJENTA
8 sekund przed alarmem.
ZALECANE WYŁADOWANIE
lub WYŁADOWANIE
NIEZALECANE
2–3 segmenty zanalizowanego EKG. Każdy segment ma
długość 2,7 sekundy.
ANALIZA X ZATRZYMANA
8 sekund danych przed zatrzymaniem analizy.
WSTRZĄS X
3 sekundy przed wyładowaniem i 5 sekund po wyładowaniu.
STYMUL. NR X ROZPOCZĘTA
8 sekund przed zwiększeniem poziomu natężenia prądu od 0.
STYMUL. NR X USTAWIONA
8 sekund po ustaleniu się przez 10 sekund częstości
podawania impulsu stymulacji na minutę i natężenia
prądu w mA.
ZMIANA W STYMUL. NR X
8 sekund po zmianie częstości podawania impulsu stymulacji,
prądu lub trybu.
STYMUL. NR X ZATRZYMANA
3 sekundy przed i 5 sekund po obniżeniu prądu stymulacji
do 0.
PRZERWA W STYMUL. NR X
Pierwszych 8 sekund po naciśnięciu przycisku PRZERWA.
ALARM*
3 sekundy przed i 5 sekund po przekroczeniu dopuszczalnej
wartości parametru.
ZDARZENIE*
3 sekundy przed i 5 sekund po wybraniu zdarzenia.
DRUKUJ
3 sekundy przed i 5 sekund po naciśnięciu przycisku DRUKUJ.
12-ODPR. EKG
10 sekund po naciśnięciu przycisku 12-ODPROW.
OBRAZ
3 sekundy przed zażądaniem obrazu i 5 sekund po.
OZNAKI ŻYCIA
3 sekundy przed odczytaniem podstawowych oznak życia
i 5 sekund po odczytaniu.
*Aby zmniejszyć długość raportu LISTA ZDARZEŃ, można skonfigurować wyłączenie przechowywania danych
krzywych razem z tymi zdarzeniami (zobacz opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15).
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-7
Zapisy danych o pacjentach i raporty
Zdarzenia dotyczące krzywych są poprzedzane nagłówkiem zawierającym
następujące informacje:
• Dane pacjenta
• Oznaki życia
• Nazwa zdarzenia
• Informacje o konfiguracji urządzenia
• Dane dotyczące terapii*
*Impedancja pacjenta (w omach) pojawia się na raportach o wyładowaniu podczas używania jednorazowych elektrod
defibrylacyjnych. Ta impedancja jest mierzona tuż przed wyładowaniem i jest używana do określenia kompensacji
napięcia.
Rysunek 7-3 przedstawia przykłady zdarzeń dotyczących krzywych pojawiających się na
raporcie LISTA ZDARZEŃ.
Zdarzenie analizy
Nazwisko imię:
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Wiek: 50
Segment nr 1 Do wstrząsu
Lee William
Segment nr 2 Bez wstrząsu
Segment nr 3 Do wstrząsu
Płeć: M 24 kwi 2007
Analiza 1
Zalecany wstrząs
HR
Zdarzenie wyładowania
Nazwisko imię:
Lee William
Przed wstrząsem
Wstrząs
Po wstrząsie
Elektrody Combo Synchr. włączona
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Płeć: M 24 kwi 2007
Wiek: 50
Wstrząs nr 1 200J
Impedancja
HR
SpO2•PR
SpCO
SpMet
EtCO2(mmHg)•RR
IP1
IP2
7-8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ZARZĄDZANIE DANYMI
7
Zdarzenie „zbadaj pacjenta”
Nazwisko imię:
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Wiek: 50
Zbadaj pacjenta
Lee William
Płeć: M 24 kwi 2007
Zbadaj pacjenta
HR
SpO2•PR
SpCO
SpMet
EtCO2(mmHg)•RR
IP1
IP2
aVR
Zdarzenie stymulacji
Nazwisko imię:
ID zapisu:
Dane pacjenta:
Zdarzenie:
Wiek: 50
Lee William
Stymul. nr 6 zatrzymana
Płeć: M 24 kwi 2007
Stymul. nr 6 zatrzymana
PR
SpO2•PR
SpCO
SpMet
EtCO2(mmHg)•RR
IP1
IP2
Rysunek 7-3 Przykłady wydruku zdarzeń dotyczących krzywych
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-9
Pojemność pamięci
Pojemność pamięci
Po wyłączeniu zasilania lub wyjęciu akumulatorów monitor/defibrylator LIFEPAK 15 zapisuje
dane o dwóch lub więcej pacjentach. Liczba raportów o pacjentach, które może przechować
monitor/defibrylator LIFEPAK 15, zależy od różnych czynników, np. liczby wyświetlanych
krzywych, czasu każdej sesji korzystania z urządzenia i typu terapii. Całkowita pojemność
pamięci wynosi 360 minut ciągłych zapisów EKG, 90 minut ciągłych danych ze wszystkich
kanałów i 400 pojedynczych zdarzeń dotyczących krzywych. Maksymalna pojemność pamięci
dla jednego pacjenta wynosi do 200 pojedynczych raportów dotyczących krzywych i 90 minut
ciągłego zapisu EKG. Gdy defibrylator osiągnie granice pojemności pamięci, aby uzyskać
miejsce na nowy zapis danych o pacjencie, następuje usunięcie całego zapisu danych
o pacjencie przy zastosowaniu kolejności „pierwszy zapisany, pierwszy usunięty”.
Usuniętych zapisów danych o pacientach nie można odtworzyć.
Zarządzanie bieżącymi zapisami danych
o pacjentach
Do bieżącego zapisu danych o pacjencie można dodać konkretne informacje o pacjencie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Wprowadzanie danych pacjenta” na stronie 3-26.
Jak wydrukować bieżący raport o pacjencie
Aby wydrukować bieżący raport o pacjencie
Opcje
Pacjent...
Stymulacja...
Data/Godz…
Głośność alarmu...
7-10
Archiwum...
Drukuj...
Wywołaj test…
1. Nacisnąć przycisk OPCJE. Pojawi się menu
Opcje.
2. Wybrać opcję DRUKUJ. Pojawi się menu
Opcje/Drukuj.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ZARZĄDZANIE DANYMI
Opcje/Drukuj
Drukuj
Raport
Format
Tryb
Szybkość
Lista zdarzeń
3-kanałowy
Monitor
25 mm/s
7
3. Jeśli ustawienia RAPORT, FORMAT i TRYB
są prawidłowe, wybrać opcję DRUKUJ.
W przeciwnym wypadku wprowadzić
odpowiednie zmiany.
Wybrać rodzaj RAPORTU:
• LISTA ZDARZEŃ
• LISTA ZMIAN
• OZNAKI ŻYCIA
• 12-ODPR. EKG
Uwaga: Znacznik obok raportu 12-odpr.
EKG oznacza, że raport był uprzednio
wydrukowany.
Wybrać FORMAT (tylko dla raportu
12-odpr. EKG):
• 3-KANAŁOWY
• 4-KANAŁOWY
Wybrać TRYB, aby zmienić pasmo
częstotliwości dla raportów EKG:
• MONITOR
• DIAGNOSTYCZNY (raporty 12 odpr.
EKG są zawsze drukowane
w trybie diagnostycznym).
Wybrać z tego menu opcję SZYBKOŚĆ, aby zmienić szybkość ciągłego wydruku, gdy zostanie
naciśnięty przycisk DRUKUJ. Należy pamiętać, że ta opcja SZYBKOŚĆ nie wpływa na raporty
drukowane z tego menu. Dostępne szybkości drukowania dla przycisku DRUKUJ:
• 12,5 MM/S
• 25 MM/S
Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami
danych o pacjentach
Podczas wyłączania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 bieżący rekord pacjenta jest zapisywany
w archiwum. Zarchiwizowane zapisy danych o pacjencie można drukować, edytować, usuwać
lub pobierać. Aby uzyskać informacje na temat pobierania do oprogramowania CODE-STAT,
zobacz Rozdział 8, „Transmisja danych”. Można także przesyłać poszczególne raporty
zarchiwizowane w zapisie danych o pacjencie. Aby uzyskać informacje na temat przesyłania
zarchiwizowanego raportu, zobacz Rozdział 8, „Transmisja danych”.
Uwaga: Po rozpoczęciu pracy w trybie archiwizacyjnym następuje zakończenie monitorowania
pacjenta (brak EKG, brak alarmów, itp.), a bieżący zapis danych o pacjencie jest zapisywany
i zamykany.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-11
Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych o pacjentach
Uzyskiwanie dostępu do trybu archiwizacyjnego
Aby wejść do trybu archiwizacyjnego:
Opcje
Pacjent...
Stymulacja...
Data/Godz…
Głośność alarmu...
1. Nacisnąć przycisk OPCJE. Pojawi się menu
Opcje.
Archiwum...
Drukuj...
Wywołaj test…
2. Wybrać opcję ARCHIWUM. Pojawi się menu
Opcje/Archiwum.
Opcje/Archiwum
Wejść do Archiwum pacjentów?
To zakończy monitorowanie i zapisanych o pacjencie.
Nie
Tak
3. Wybrać opcję TAK. Urządzenie przejdzie do
trybu archiwizacyjnego i pojawi się menu
Opcje/Archiwum.
Uwaga: Urządzenie można skonfigurować
w taki sposób, aby było konieczne
podawanie hasła w celu wejścia do trybu
archiwizacyjnego.
Aby potwierdzić, wciśnij Szybkie wybieranie
Uwaga: Aby wyjść z trybu archiwizacyjnego, należy wyłączyć urządzenie.
Opcje/Archiwum
Prześlij dane...
Edytuj...
Drukuj...
Usuń...
Zarchiwizowane zapisy danych o pacjencie
można przesyłać, drukować, edytować lub
usuwać. Aby uzyskać informacje na temat
wysyłania zarchiwizowanego zapisu danych,
zobacz Rozdział 8, „Transmisja danych”.
Wyłącz zasilanie, aby wyjść z trybu Archiwum
7-12
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ZARZĄDZANIE DANYMI
7
Drukowanie zarchiwizowanych raportów o pacjentach
Aby wydrukować zarchiwizowane raporty o pacjentach:
1. W trybie archiwizacyjnym wybrać opcję
DRUKUJ. Pojawi się menu Opcje/Archiwum/
Drukuj z wyświetlonym bieżącym pacjentem.
Opcje/Archiwum
Prześlij dane...
Edytuj...
Drukuj...
Usuń...
Wyłącz zasilanie, aby wyjść z trybu Archiwum
Opcje/Archiwum/Drukuj
Drukuj
Pacjent
Lee, William
Raport
Lista zdarzeń
Format
3-kanałowy
Anuluj
2. Jeśli ustawienia PACJENT, RAPORT i FORMAT
są prawidłowe, przejść do Punkt 6.
3. Aby wybrać innego pacjenta, wybrać
opcję PACJENT, a następnie wybrać z listy
odpowiedniego pacjenta.
4. Aby wybrać inny raport, wybrać opcję
RAPORT, a następnie wybrać jedną
z poniższych pozycji:
•
•
•
•
LISTA ZDARZEŃ
LISTA ZMIAN
OZNAKI ŻYCIA
12-ODPR. EKG
5. Aby wybrać inny format, wybrać opcję
FORMAT, a następnie wybrać jedną
z pozycji (tylko raport EKG 12-odpr.):
• 3-KANAŁOWY
• 4-KANAŁOWY
6. Wybrać opcję DRUKUJ. Zostanie
wydrukowany zarchiwizowany raport.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-13
Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych o pacjentach
Edycja zarchiwizowanych danych pacjenta
Aby przeprowadzić edycję zarchiwizowanych zapisów danych o pacjentach:
Opcje/Archiwum
Prześlij dane...
Edytuj...
Drukuj...
Usuń...
1. W trybie archiwizacyjnym wybrać opcję
EDYTUJ. Pojawi się menu Opcje/Archiwum/
Edycja.
Wyłącz zasilanie, aby wyjść z trybu Archiwum
Opcje/Archiwum/Edycja
7-14
Pacjent
031006122424
Nazwisko
LEE
Imię
WILLIAM
Dane pacjenta
528760004
Zdarzenie
BF412
Wiek
56
Płeć
Mężczyzna
2. Wybrać opcję PACJENT.
3. Dodać potrzebne informacje o pacjencie.
Można edytować wyłącznie puste pola.
4. Nacisnąć przycisk EKRAN GŁÓWNY,
a następnie wyłączyć urządzenie.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ZARZĄDZANIE DANYMI
7
Usuwanie zarchiwizowanych zapisów danych o pacjentach
Aby usunąć zarchiwizowane zapisy danych o pacjentach:
Opcje/Archiwum
Prześlij dane...
Edytuj...
Drukuj...
Usuń...
1. W trybie archiwizacyjnym wybrać opcję
USUŃ. Pojawi się menu Opcje/Archiwum/
Usuń.
Wyłącz zasilanie, aby wyjść z trybu Archiwum
Opcje/Archiwum/Usuń
Usuń
Dane
Cofnij
WILLIAM, LEE
2. Wybrać opcję USUŃ, aby trwale usunąć
wyświetlony zapis danych o pacjencie
z archiwum.
3. Aby wyświetlić listę wszystkich zapisów
danych o pacjentach, wybrać opcję
PACJENT. Pojawi się lista pacjentów.
Wybrać zapis danych o pacjencie,
który ma być usunięty.
4. Aby cofnąć operację usunięcia,
natychmiast wybrać opcję COFNIJ.
Wykonanie przez urządzenie innej
czynności uniemożliwi cofnięcie operacji
usunięcia.
5. Nacisnąć przycisk EKRAN GŁÓWNY,
a następnie wyłączyć urządzenie.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
7-15
8
TRANSMISJA DANYCH
W tym rozdziale opisano przesyłanie rekordów pacjentów i raportów z monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15.
Informacje o transmisji zapisów danych o pacjentach
i raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8-3
Przygotowanie monitora/defibrylatora do transmisji . . . . 8-4
Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth . . . . 8-5
Używanie połączenia bezpośredniego . . . . . . . . . . . . . . 8-11
Przesyłanie raportów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13
Uwagi dotyczące przesyłania danych. . . . . . . . . . . . . . . 8-15
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów . . . . . 8-16
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-1
TRANSMISJA DANYCH
8
Informacje o transmisji zapisów danych
o pacjentach i raportów
Bieżące informacje i zarchiwizowane dane można przesyłać z monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
do systemu LIFENET® lub do programów do przeglądania danych historycznych, takich jak
CODE-STAT™ czy DT EXPRESS™.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może przesyłać raporty o pacjentach przy użyciu następujących
metod:
• Bezprzewodowe połączenie Bluetooth® — jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 ma
zainstalowaną i włączoną funkcję Bluetooth, można przesyłać dane za pośrednictwem
połączenia bezprzewodowego.
• Bezpośrednie połączenie przewodowe — można użyć specjalnego kabla do ustanowienia
bezpośredniego połączenia między monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15 a komputerem
lub bramą i przesyłać dane za pośrednictwem połączenia przewodowego.
Rysunek 8-1 przedstawia schemat procesu transmisji danych.
Transmisja za
pośrednictwem
połączenia
bezprzewodowego
Transmisja za
pośrednictwem
połączenia
bezprzewodowego
lub przewodowego
System
LIFENET
Brama
Monitor
LIFEPAK 15
Transmisja za
pośrednictwem
połączenia
bezprzewodowego
lub przewodowego
Oprogramowanie CODE-STAT/
DT EXPRESS
Rysunek 8-1 Przesyłanie danych z monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 do pracy
w systemie LIFENET, zobacz dokumenty pomocy systemu LIFENET lub skontaktuj się
z przedstawicielem firmy Physio-Control.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-3
Przygotowanie monitora/defibrylatora do transmisji
Przygotowanie monitora/defibrylatora
do transmisji
Zanim będzie możliwa transmisja przez połączenie bezprzewodowe lub bezpośrednie, trzeba
zdefiniować miejsca transmisji i porty wyjściowe w trybie ustawień monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15.
Wybrać port wyjściowy transmisji danych dla każdego miejsca transmisji:
• Dla transmisji bezprzewodowej ustawić PORT WYJŚCIOWY jako BEZPRZEWOD. BLUETOOTH.
• W przypadku połączenia bezpośredniego opcja PORT WYJŚCIOWY musi mieć nadaną wartość
POŁĄCZENIE BEZPOŚR.
• Ustawić wartość PORT WYJŚCIOWY jako OBA, jeśli normalnie do transmisji jest używane
połączenie Bluetooth, ale potrzeba zapasowego połączenia kablowego. (Jeśli opcja
PORT WYJŚCIOWY zostanie ustawiona jako OBA, przed rozpoczęciem transmisji za pomocą
połączenia bezpośredniego należy się upewnić, że dioda LED połączenia Bluetooth nie
świeci się. Urządzenie nie przeprowadzi transmisji za pomocą połączenia bezpośredniego,
jeśli połączenie bezprzewodowe jest dostępne).
Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony
wraz z urządzeniem.
8-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Używanie połączenia bezprzewodowego
Bluetooth
Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu dostępna jako opcja
w monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15. Gdy technologia Bluetooth jest zainstalowana,
na ekranie głównym pojawia się ikona Bluetooth. Zob. Rysunek 8-2.
Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych technologii Bluetooth, zobacz witrynę
www.physio-control.com.
Połączenie Bluetooth między monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15 a docelowym urządzeniem
jest zawsze inicjowane z monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Ikona Bluetooth
HR
150
50
Sp02
CO2
RR
J
%
mmHg
mmHg
Ośr. ciśn. żyl.
NIBP
mmHg
Rysunek 8-2 Ikona Bluetooth na ekranie głównym
Ikona Bluetooth przedstawia stan połączenia bezprzewodowego w urządzeniu.
Tabela 8-1 Stan ikony Bluetooth
IKONA BLUETOOTH
OPIS
Dioda Bluetooth świeci się, kiedy funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu,
ale urządzenie nie jest aktualnie połączone z innym urządzeniem obsługującym
łączność Bluetooth.
Ikona Bluetooth pojawia się, ale dioda LED nie świeci się, kiedy funkcja
Bluetooth jest włączona w urządzeniu, ale urządzenie nie jest aktualnie
połączone z innym urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth.
Czerwony symbol X pojawia się, kiedy funkcja Bluetooth jest zainstalowana,
ale łączność bezprzewodowa jest aktualnie WYŁĄCZONA lub wystąpiła awaria
łączności Bluetooth. Zob. Tabela 8-3 na stronie 8-16.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-5
Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth
Przygotowanie do transmisji bezprzewodowej
Zanim będzie możliwa bezprzewodowa transmisja z monitora/defibrylatora LIFEPAK 15,
należy przygotować monitor i docelowe urządzenia do nawiązania połączenia.
Urządzenie docelowe musi:
• Obsługiwać łączność Bluetooth, być włączone i wykrywalne.
• Mieć zainstalowaną i uruchomioną aplikację LIFENET PC Gateway lub oprogramowanie
do odbierania raportów o pacjencie (takie jak CODE-STAT, DT).
• Mieć port Bluetooth COM skonfigurowany do przyjmowania nadsyłanych danych.
• Mieć zdefiniowaną przyjazną nazwę.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 musi:
• Mieć zdefiniowane co najmniej jedno miejsce transmisji, którego PORT WYJŚCIOWY jest
ustawiony jako BEZPRZEWOD. BLUETOOTH.
• Mieć kod dostępu Bluetooth, który pasuje do kodu dostępu w urządzeniu docelowym,
jeśli wymaga ono kodu dostępu.
• Mieć FILTR WYSZUKIWANIA ustawiony jako WŁĄCZONY, jeśli korzysta się z klasy Physio Service
Class. Informacje na temat klasy Physio Service Class, zobacz „Filtr wyszukiwania Bluetooth”
w dalszej części tego rozdziału.
Konfiguracja kodów dostępu
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 ma zdefiniowany przez użytkownika kod dostępu Bluetooth.
Aby transmitować z monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 na urządzenie bez interfejsu użytkownika,
kod dostępu Bluetooth wprowadzany do monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 musi pasować do
kodu Bluetooth wstępnie skonfigurowanego w tym urządzeniu. Aby uzyskać informacje na temat
kodu dostępu Bluetooth w urządzeniu bez interfejsu użytkownika, zapoznaj się z dokumentacją
dostarczoną z urządzeniem lub skonsultuj się z administratorem systemu bądź specjalistą
ds. wyposażenia.
Aby przeprowadzić transmisję z monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 na komputer, trzeba ustawić
kod dostępu Bluetooth w monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15, a następnie, jeśli pojawi się
monit, wprowadzić ten kod dostępu do komputera.
8-6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Filtr wyszukiwania Bluetooth
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 obsługujący technologię Bluetooth wykrywa liczne urządzenia
Bluetooth znajdujące się w zasięgu. Aby ułatwić odfiltrowywanie zewnętrzne urządzenia
i znajdowanie konkretnych urządzeń docelowych, do których mają być przesyłane dane,
firma Physio-Control opracowała klasę Physio Service Class (PSC).
PSC to prefiks, który można dodać do przyjaznej nazwy docelowego urządzenia. Następnie,
gdy ustawienie FILTR WYSZUKIWANIA monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 jest WŁĄCZONY,
jedynie urządzenia mające w nazwie prefiks PSC pojawiają się na liście wykrytych urządzeń
(jeśli są włączone i wykrywalne).
Różne prefiksy PSC odpowiadają trybom działania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Tabela 8-2 zawiera listę trybów działania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz klas obsługi
serwisowej i prefiksów przyjaznych nazw wykrywalnych w poszczególnych trybach. Na przykład,
gdy monitor/defibrylator LIFEPAK 15 działa w trybie archiwizacyjnym i filtr jest włączony,
może wykryć urządzenia, których przyjazne nazwy zaczynają się od A_ lub B_.
Tabela 8-2 Prefiksy klasy Physio Service Class
PREFIKS
PRZYJAZNEJ
NAZWY
TRYB DZIAŁANIA MONITORA/DEFIBRYLATORA
LIFEPAK 15
KLASA OBSŁUGI SERWISOWEJ
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 musi być
w trybie archiwizacyjnym
Archiwum
A_
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może być
w trybie AED, ręcznym i archiwizacyjnym
Zarówno tryb
monitorowania,
jak i archiwizacyjny
B_
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może być
w trybie AED lub ręcznym
Tryb monitorowania
C_
Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania przyjaznych nazw urządzeń docelowych,
zobacz dokumentację dostarczoną z tym urządzeniami.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-7
Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth
Konfiguracja urządzenia Bluetooth
Użyć menu Konfiguracja urządzenia Bluetooth, aby skonfigurować monitor/defibrylator
LIFEPAK 15 do bezprzewodowej transmisji Bluetooth.
Aby otworzyć menu Konfiguracja urządzenia Bluetooth:
Konfiguracja urządzenia Bluetooth
Przyłącz
Filtr wyszukiwania
Kod dostępu...
Bezprzewodowy
Rozłącz
(Brak połączenia)
Włączony
0000
Włączony
ID urządzenia LIFEPAK 15: LP151234
1. Obracać pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE,
aby na EKRANIE GŁÓWNYM wyróżnić ikonę
Bluetooth.
2. Nacisnąć pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE.
Pojawi się menu Konfiguracja urządzenia
Bluetooth.
3. Ustawić FILTR WYSZUKIWANIA WŁĄCZONY,
jeśli mają być znalezione jedynie urządzenia
mające przedrostek PSC w przyjaznej
nazwie. W przeciwnym przypadku opcji
FILTR WYSZUKIWANIA należy nadać stan
WYŁĄCZONY.
4. Konfiguracja kodu dostępu Bluetooth
• Aby przeprowadzić transmisję do
urządzenia bez interfejsu użytkownika,
należy wprowadzić wstępnie
skonfigurowany w urządzeniu kod
dostępu.
• Aby przeprowadzić transmisję do
komputera, może być potrzebne
wprowadzenie kodu dostępu lub
zatwierdzenie połączenia.
5. Upewnić się, że opcja BEZPRZEWODOWY
ma wartość WŁĄCZONY.
Uwaga: Pierwotna wartość ustawienia BEZPRZEWODOWY to WŁĄCZONY i pierwotne ustawienie opcji
FILTR WYSZUKIWANIA to WYŁĄCZONY. Ustawienia BEZPRZEWODOWY należy użyć do wyłączenia sygnału
bezprzewodowego, kiedy monitor/defibrylator LIFEPAK 15 działa w otoczeniu, gdzie taka
transmisja jest niepożądana.
8-8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Ustanawianie połączenia Bluetooth
Należy użyć przyjaznej nazwy docelowego urządzenia, z którym ma być nawiązane połączenie.
Aby ustanowić połączenie Bluetooth:
Konfiguracja urządzenia Bluetooth
Przyłącz
Filtr wyszukiwania
Kod dostępu...
Bezprzewodowy
Rozłącz
(Brak połączenia)
Znajdź urządzenia…
0000
Włączony
1. Na monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15
użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE do
wybrania ikony Bluetooth i otwarcia menu
Konfiguracja urządzenia Bluetooth.
2. Wybrać opcję PRZYŁĄCZ, a następnie wybrać
opcję ZNAJDŹ URZĄDZENIA. Doprowadzi to do
przerwania istniejących połączeń.
Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator
LIFEPAK 15 jest skonfigurowany jako
ID urządzenia LIFEPAK 15: LP151234
BEZPRZEWOD. WYŁ., stan połączenia
bezprzewodowego zmienia się na
BEZPRZEWOD. WŁ.
Gdy pojawi się urządzenie, wybierz Stop
C_EMS123
C_EMS345
B_HOSPITAL1
B_HOSPITAL2
C_EMS456
C_EMS789
C_HOSPITAL3
Stop
Konfiguracja urządzenia Bluetooth
Przyłącz
Filtr wyszukiwania
Kod dostępu...
Bezprzewodowy
Rozłącz
(Brak połączenia)
Znajdź urządzenia…
C_EMS123
C_EMS345
B_HOSPITAL1
B_HOSPITAL2
C_EMS456
• Pojawi się menu Znajdź urządzenia.
Monitor/defibrylator rozpocznie
poszukiwanie urządzeń Bluetooth
znajdujących się w otoczeniu
i spełniających kryterium wyszukiwania.
• Urządzenia będą wyświetlone
w kolejności znalezienia, przy czym
ostatnie znalezione urządzenie będzie
wyświetlone na początku listy.
3. Jeśli odpowiednie urządzenie widnieje
na liście, należy nacisnąć pokrętło
SZYBKIE WYBIERANIE i wybrać opcję STOP,
co zakończy wyszukiwanie. Nastąpi
powrót do menu Konfiguracja urządzenia
Bluetooth.
4. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE,
aby przewinąć listę i wybrać urządzenie,
z którym ma być nawiązane połączenie.
5. W przypadku połączenia z komputerem
może pojawić się monit o zatwierdzenie
połączenia. W razie żądania wprowadzić
kod dostępu, a następnie zaakceptować
połączenie.
Gdy połączenie zostanie ustanowione,
zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy,
dioda Bluetooth na ekranie głównym będzie
się świecić, a w obszarze komunikatów
ekranu głównego na krótko pojawi się
komunikat PODŁĄCZONY DO (NAZWA
URZĄDZENIA).
Po ustanowieniu połączenia Bluetooth można przesyłać dane pacjentów.
Przejść do „Przesyłanie raportów” na stronie 8-13.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-9
Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth
Ponowne ustanawianie połączenia Bluetooth
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 zachowuje w pamięci dwa ostatnio połączone urządzenia,
z ograniczeniem do jednego urządzenia dla poszczególnych trybów — jeden dla trybu
monitorowania (tryb AED lub sterowanie ręczne) i jeden w trybie archiwizacji. Gdy monitor/
defibrylator LIFEPAK 15 ma włączone zasilanie i funkcja połączenia bezprzewodowego ma stan
BEZPRZEWOD. WŁ., monitor/defibrylator automatycznie szuka ostatnio połączonego urządzenia.
Jeśli ostatnio podłączone urządzenie w tym trybie jest włączone i znajduje się w zasięgu,
automatycznie następuje ustanowienie połączenia. Gdy połączenie zostanie ustanowione,
dioda Bluetooth na ekranie głównym będzie się świecić, a w obszarze komunikatów na krótko
pojawi się komunikat PODŁĄCZONY DO (NAZWA URZĄDZENIA).
Uwaga: Jeśli w menu konfiguracji zostanie wybrana opcja WRÓĆ USTAW. FABRYCZ., kod dostępu
urządzenia Bluetooth nie zostanie zresetowany. Jednak połączenia z ostatnio połączonymi
urządzeniami zostaną zakończone. Aby ustanowić połączenie ponownie, należy użyć opcji
ZNAJDŹ URZĄDZENIA.
Kończenie połączenia Bluetooth
Gdy dioda Bluetooth świeci się, monitor/defibrylator LIFEPAK 15 ma ustanowione połączenie
z innym urządzeniem Bluetooth.
Aby zakończyć połączenie Bluetooth:
1. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE do wybrania ikony Bluetooth i otwarcia menu Konfiguracja
urządzenia Bluetooth.
2. Wybrać przycisk ROZŁĄCZ. Połączenie Bluetooth zostanie zakończone i nie będzie zachowane
jako ostatnie podłączone urządzenie.
8-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Używanie połączenia bezpośredniego
Można użyć specjalnego kabla do utworzenia bezpośredniego połączenia między monitorem/
defibrylatorem LIFEPAK 15 a komputerem lub bramą. Rysunek 8-3 przedstawia połączenie
sprzętu do bezpośredniego przesyłania reportów do komputera za pośrednictwem
bezpośredniego połączenia przewodowego.
Gniazdo systemowe
2
1
Kabel łączący
monitor/
defibrylator
LIFEPAK 15
z komputerem
Komputer
Rysunek 8-3 Transmisja danych przez połączenie bezpośrednie
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-11
Używanie połączenia bezpośredniego
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Przy monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem gniazda systemowego wszelkie
urządzenia podłączone do gniazda systemowego muszą być zasilane
z akumulatorów lub odizolowane elektrycznie od zasilania z sieci prądu zmiennego,
zgodnie z normą EN 60601-1. W razie jakichkolwiek wątpliwości pacjent powinien
zostać odłączony od defibrylatora przed użyciem gniazda systemowego. Należy
używać wyłącznie zalecanych przez firmę Physio-Control kabli do transmisji danych.
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Dziale Pomocy Technicznej firmy
Physio-Control.
NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA
Sprzęt łączności radiowej, taki jak telefony komórkowe, modemy i radia mogą
zakłócać działanie monitora/defibrylatora. Jeśli monitor/defibrylator jest używany
w pobliżu sprzętu łączności radiowej, należy zachowywać zalecane odległości od
tych urządzeń. Odległości te zawiera Tabela D-4 na stronie D-4. Niektóre sprzęty
łączności radiowej mogą być używane w odległościach mniejszych niż zalecane
odległości, które zawiera Tabela D-4. Jeśli odległość jest mniejsza niż zalecana,
należy używać jedynie urządzeń zalecanych przez firmę Physio-Control
i obserwować, czy monitor/defibrylator działa poprawnie.
Aby ustanowić bezpośrednie połączenie:
1. Umieścić komputer lub bramę LIFENET Gateway w zasięgu monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15.
Uwaga: Jeśli brama LIFENET Gateway (modem) znajduje się w torbie transportowej,
modem powinien się znajdować wyłącznie w bocznej kieszeni. Nie umieszczać bram
LIFENET Gateways w tylnej kieszeni.
2. Skonfigurować port COM na komputerze do przyjmowania nadsyłanych danych.
3. Podłączyć kabel do złącza systemowego defibrylatora i do komputera.
4. Jeśli jest używane oprogramowanie CODE-STAT or DT EXPRESS, otworzyć kreator
na komputerze i wybrać monitor/defibrylator LIFEPAK 15.
Po ustanowieniu połączenia bezpośredniego można przesyłać dane pacjentów.
Przejść do „Przesyłanie raportów” na stronie 8-13.
8-12
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Przesyłanie raportów
Po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego lub przewodowego można przesyłać zapisy
danych o pacjentach i raporty. Wszystkie raporty dotyczące pacjentów mogą być przesyłane
w czasie rzeczywistym podczas monitorowania pacjenta (sterowanie ręczne lub tryb AED)
lub mogą być przesyłane po zdarzeniu (tryb archiwizacyjny).
Jak przesłać bieżący raport o pacjencie
Aby przesłać bieżący raport o pacjencie:
1. Nacisnąć przycisk TRANSMITUJ.
Pojawi się menu Transmituj.
Transmituj
Prześlij
Raport
Miejsce
Anuluj…
2. Użyć pokrętła SZYBKIE WYBIERANIE,
aby wybrać odpowiedni RAPORT i w razie
potrzeby MIEJSCE.
Oznaki życia
Główny Szp.
3. Wybrać opcję PRZEŚLIJ. Raport o pacjencie
zostanie przesłany. Stan transmisji pojawia
się w obszarze komunikatów.
Jak przesłać zarchiwizowany raport o pacjencie
Podczas wyłączania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 bieżący zapis danych o pacjencie
jest zapisywany w archiwum. Aby uzyskać informacje na temat przechodzenia do trybu
archiwizacyjnego, zobacz Rozdział 7, „Zarządzanie danymi”.
Aby przesłać zarchiwizowany raport o pacjencie:
Opcje/Archiwum
Prześlij dane...
Edytuj...
Drukuj…
Usuń...
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
1. W menu Opcje/Archiwum wybrać opcję
PRZEŚLIJ DANE. Pojawi się menu Opcje/
Archiwum/Prześlij dane.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-13
Przesyłanie raportów
Opcje/Archiwum/Prześlij dane
Prześlij
Pacjent
Wszyscy pacjenci
Raport
Wszystko
Miejsce
Żaden
Połączenie…
(Brak połączenia)
2. Jeśli ustawienia PACJENT, RAPORT i MIEJSCE
są prawidłowe, wykonać czynności,
których listę zawiera krok 7.
Anuluj …
Opcje/Archiwum/Prześlij dane
Wszyscy pacjenci
031008192742
LEE, WILLIAM
031008105740
JARRE, DORA
OAKEY, GARY
JONES, CONRAD
030908064823
WYNDE, GUSTAV
030808062723
030808031524
030708164503
030708093523
030708061542
10 MAR 08 19:27:42
10 MAR 08 12:15:17
10 MAR 08 10:57:40
09 MAR 08 22:15:21
09 MAR 08 15:27:20
09 MAR 08 10:09:09
09 MAR 08 06:48:23
08 MAR 08 21:45:21
08 MAR 08 06:27:23
08 MAR 08 03:15:24
07 MAR 08 16:45:03
07 MAR 08 09:35:23
07 MAR 08 06:15:42
Opcje/Archiwum/Prześlij dane
Prześlij
Pacjent
Raport
Wszystko
Miejsce
Lista zdarzeń
Połączenie…
Lista zmian
Anuluj …
Oznaki życia
3. Aby przesłać zapis danych o konkretnym
pacjencie, wybrać opcję PACJENT.
Pojawi się lista pacjentów.
4. Wybrać pacjenta.
5. Aby przesłać konkretny raport, wybrać
opcję RAPORT, a następnie wybrać raport
z listy.
6. Aby wybrać miejsce transmisji, wybrać
opcję MIEJSCE, a następnie wybrać miejsce
z listy. Upewnić się, że wskazano miejsce,
którego PORT WYJŚCIOWY jest skonfigurowany
do używanej metody transmisji.
7. Aby transmitować bezprzewodowo,
wybrać POŁĄCZENIE i przejść do
ustanowienia połączenia Bluetooth.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
„Ustanawianie połączenia Bluetooth” na
stronie 8-9.
8. Wybrać opcję PRZEŚLIJ. Raport o pacjencie
zostanie przesłany. Stan transmisji pojawia
się w obszarze komunikatów.
8-14
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Raport o stanie transmisji
Przy każdej próbie transmisji zapisu danych raport o transmisji jest drukowany automatycznie
po zakończeniu danej próby. W raporcie o transmisji są określone data i godzina próby transmisji
i końcowy stan transmisji.
Anulowanie transmisji
Trwającą transmisję można anulować. Aby anulować transmisję, wybrać ANULUJ w menu
Transmituj, jeśli jest przesyłany bieżący zapis danych, lub wybrać ANULUJ w menu Opcje/
Archiwum/Prześlij dane, jeśli jest przesyłany zarchiwizowany zapis danych.
Uwagi dotyczące przesyłania danych
Rozważając dowolny protokół leczenia, którego częścią jest przesyłanie danych pacjenta,
należy zdawać sobie sprawę z możliwych ograniczeń. Powodzenie przesyłania danych zależy od
dostępu do prywatnych lub publicznych sieci łącznośći, które mogą nie być zawsze dostępne.
Dotyczy to szczególnie komunikacji komórkowej, na którą może wpłynąć wiele czynników, np.:
• Ukształtowanie terenu
• Lokalizacja
• Pogoda
• Liczba urządzeń bezprzewodowych na danym obszarze
Procedury lecznicze powinny zawsze brać pod uwagę fakt, że komunikacja bezprzewodowa nie
gwarantuje skuteczności transmisji danych. Procedury lecznicze muszą zawierać plan awaryjny
na wypadek przerw w transmisji danych.
Należy okresowo sprawdzać funkcje transmisji urządzenia, aby zapewnić gotowość do użytku
urządzenia i akcesoriów służących do transmisji.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-15
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów
Tabela 8-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Na monitorze/
defibrylatorze LIFEPAK
15 ikona Bluetooth jest
przekreślona czerwonym
znakiem X.
Opcja BEZPRZEWODOWY jest
ustawiona jako WYŁĄCZONY
w menu konfiguracji Bluetooth.
• Ustawić BEZPRZEWODOWY jako
WŁĄCZONY.
• Jeśli czerwony znak X nie znika,
moduł Bluetooth monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15 może
być uszkodzony. Skontaktować
się z Działem Obsługi Technicznej.
Opcja BEZPRZEWODOWY jest
ustawiona jako WYŁĄCZONY
w opcjach konfiguracji,
więc opcja BEZPRZEWODOWY
jest pierwotnie ustawiana jako
WYŁĄCZONY przy każdym
włączeniu monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15.
• Zmienić opcję konfiguracji
BEZPRZEWODOWY. Zobacz opis
Opcje konfiguracji monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15
dostarczony z urządzeniem.
• Jeśli czerwony znak X nie znika,
moduł Bluetooth monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15 może
być uszkodzony. Skontaktować
się z Działem Obsługi
Technicznej.
Moduł Bluetooth monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15 może
być uszkodzony.
• Skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej.
Urządzenie docelowe jest
wyłączone lub nie może się
połączyć z monitorem/
defibrylatorem LIFEPAK 15.
• Upewnić się, że urządzenie
docelowe jest włączone
i wykrywalne.
• Zapoznać się z instrukcją obsługi
docelowego urządzenia.
Moduł Bluetooth monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15 może
być uszkodzony.
• Jeśli inne metody rozwiązywania
problemów okażą się
nieskuteczne, skontaktować się
z Działem Obsługi Technicznej.
Dioda LED Bluetooth
nie świeci się.
8-16
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Tabela 8-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Monitor/defibrylator
LIFEPAK 15 nie łączy
się automatycznie
z urządzeniem, z którym
łączył się ostatnio.
Urządzenie docelowe jest
wyłączone lub nie może się
połączyć z monitorem/
defibrylatorem LIFEPAK 15.
• Upewnić się, że urządzenie
docelowe jest włączone
i wykrywalne.
Ostatnie połączenie
z urządzeniem docelowym mogło
mieć miejsce, kiedy monitor/
defibrylator LIFEPAK 15
pracował w innym trybie.
• Potwierdzić, że PORT WYJŚCIOWY
jest ustawiony jako BEZPRZEWOD.
BLUETOOTH.
• Wybrać ZNAJDŹ URZĄDZENIA
i ustanowić nowe połączenie.
Urządzenie nie łączy się
z urządzeniem, z którym
łączono się ostatnio, gdy
opcja BEZPRZEWOD. jest
ustawiona jako
Wyświetlanie menu Bluetooth
uniemożliwia wykrywanie
urządzeń.
• Nacisnąć EKRAN GŁÓWNY,
aby wyjść z menu i umożliwić
monitorowi/defibrylatorowi
LIFEPAK 15 odnalezienie
ostatnio podłączonego
urządzenia.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
nie może ustanowić połączenia
bezprzewodowego. Docelowe
urządzenie może nie być
wyposażone w potrzebne
oprogramowanie lub nie może
zaakceptować danych.
• Sprawdzić, czy docelowe
urządzenie jest gotowe do
odbierania transmisji.
• Ponowić próbę transmisji.
Filtr wyszukiwania może być
włączony i na docelowym
urządzeniu nie ma
odpowiedniego prefiksu PSC.
• Upewnić się, że urządzenie
docelowe jest włączone
i wykrywalne.
• Sprawdzić przyjazną nazwę
urządzenia docelowego.
• Ustawić opcji FILTR WYSZUKIWANIA
wartość WYŁĄCZONY, a następnie
ponownie wybrać przycisk
ZNAJDŹ URZĄDZENIA.
Urządzenie docelowe nie działa.
• Upewnić się, że urządzenie
docelowe jest włączone
i wykrywalne.
• Sprawdzić przyjazną nazwę
urządzenia docelowego.
• Jeśli komunikat nadal się
pojawia, skontaktować się
z obsługą serwisową
docelowego urządzenia.
Moduł Bluetooth monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15
może być uszkodzony.
• Skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej.
WŁĄCZONY.
Pojawia się komunikat
NIEUDANA PRÓBA
POŁĄCZENIA.
Nie można znaleźć
konkretnego urządzenia
Bluetooth lub pojawia
się komunikat
NIE ODNALEZIONO
URZĄDZENIA BLUETOOTH.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-17
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 8-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Przesyłanie danych na
potrzeby przeglądania
danych po zdarzeniu za
pomocą połączenia
bezpośredniego lub
połączenia Bluetooth
niemożliwe.
Na urządzeniu docelowym nie
zainstalowano oprogramowania
do przeglądania danych po
zdarzeniu.
• Zainstalować oprogramowanie
CODE-STAT lub DT EXPRESS
na docelowym urządzeniu.
Na urządzeniu docelowym nie
zostało otwarte i uruchomione
oprogramowanie do
przeglądania po zdarzeniu.
• Upewnić się, że na urządzeniu
docelowym działa kreator
połączeń urządzenia lub kreator
pobierania.
Port COM na urządzeniu
docelowym nie jest
skonfigurowany do przyjmowania
nadsyłanych danych.
• Skonfigurować port COM na
urządzeniu docelowym.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
nie został wybrany w kreatorze
pobierania jako urządzenie
docelowe.
• Otworzyć kreatora pobierania na
urządzeniu docelowym i wybrać
monitor/defibrylator LIFEPAK 15.
Moduł Bluetooth monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15 nie
odpowiada.
• Wyłączyć monitor/defibrylator
LIFEPAK 15 i włączyć ponownie.
• Jeśli komunikat nadal się pojawia,
moduł Bluetooth może być
uszkodzony. Skontaktować się
z Działem Obsługi Technicznej.
Nie można zlokalizować lub
podłączyć urządzenia Bluetooth.
• Sprawdzić, czy urządzenie
docelowe jest gotowe do
odbierania transmisji.
• Ustawić opcji FILTR WYSZUKIWANIA
wartość WYŁĄCZONY, a następnie
ponownie wybrać przycisk
ZNAJDŹ URZĄDZENIA.
Nie powiodło się wykrywanie
nazw urządzeń Bluetooth lub
upłynął limit czasu, zanim
uzyskano nazwę urządzenia.
• Sprawdzić nazwę urządzenia
docelowego.
• Sprawdzić, czy docelowe
urządzenie jest gotowe do
odbierania transmisji.
• Ponowić próbę transmisji.
Pojawia się komunikat
BLUETOOTH NIEDOSTĘPNY.
Pojawia się komunikat
NIE ODNALEZIONO
URZĄDZENIA BLUETOOTH.
Pojawia się komunikat
NIEZNANE URZĄDZENIE.
8-18
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
TRANSMISJA DANYCH
8
Tabela 8-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Przesyłanie danych za
pomocą urządzenia
bramy, które ma
działające połączenie
bezpośrednie lub
połączenia Bluetooth
niemożliwe.
Miejsca transmisji nie zostały
skonfigurowane w monitorze/
defibrylatorze LIFEPAK 15.
• Zdefiniować miejsca transmisji.
Każde miejsce transmisji musi
dokładnie odpowiadać nazwie
urządzenia docelowego. Zobacz
opis Opcje konfiguracji monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15
dostarczony z urządzeniem.
Nazwy miejsc transmisji
w systemie LIFENET nie pasują
do nazw miejsc w monitorze/
defibrylatorze LIFEPAK 15.
• Sprawdzić nazwy miejsc
w systemie LIFENET.
Między bramą a miejscami
transmisji nie działa komunikacja
komórkowa.
• Użyć innej metody do
przekazania danych pacjenta.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
nie może się połączyć
z urządzeniem, którego nazwę
wybrano.
• Sprawdzić, czy docelowe
urządzenie jest gotowe do
odbierania transmisji.
• Sprawdzić konfigurację
urządzenia docelowego.
• Ponowić próbę transmisji.
Port wyjściowy monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15 nie jest
skonfigurowany do używanej
metody transmisji.
• Upewnić się, że PORT WYJŚCIOWY
miejsca transmisji jest
skonfigurowany do używanej
metody transmisji.
• Ponowić próbę transmisji.
Nie można się połączyć
z urządzeniem docelowym lub
nie można się połączyć w ramach
limitu czasu określonego dla
urządzenia.
• Sprawdzić, czy docelowe
urządzenie jest gotowe do
odbierania transmisji.
• Sprawdzić konfigurację
urządzenia docelowego.
• Ponowić próbę transmisji.
Urządzenie docelowe wymaga,
aby użytkownik zaakceptował
przychodzącą komunikację.
• Sprawdzić urządzenie docelowe
pod kątem wymagania przez nie
potwierdzeń w celu połączenia.
• Po monicie wprowadzić kod
dostępu.
• Ustawić „Zawsze zezwalaj”,
jeśli to możliwe.
• Ponowić próbę transmisji.
Połączenie bezpośrednie zostało
przerwane.
• Sprawdzić podłączenie kabla.
• Ponowić próbę transmisji.
Pojawia się komunikat
PRZESYŁANIE NIEMOŻLIWE.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
8-19
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 8-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Pojawia się komunikat
TRANSMISJA NIEUDANA.
Odpowiedni program
komputerowy nie jest gotowy lub
jest niedostępny do odbierania
transmisji.
• Sprawdzić, czy na docelowym
urządzeniu działa odpowiednie
oprogramowanie.
• Ponowić próbę transmisji.
Pojawia się komunikat
Połączenie bezpośrednie zostało
przerwane.
• Sprawdzić połączenie między
monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15 a bramą lub
komputerem.
• Ponowić próbę transmisji.
Połączenie z urządzeniem
docelowym Bluetooth zostało
przerwane.
• Sprawdzić, czy docelowe
urządzenie jest gotowe do
odbierania transmisji.
• Ponowić próbę transmisji.
Operator monitora LIFEPAK 15
anulował transmisję.
• Ponowić próbę transmisji, jeśli
anulowanie było przypadkowe.
UTRACONO POŁĄCZENIE
BEZPOŚREDNIE.
Pojawia się komunikat
UTRACONO POŁĄCZENIE Z
URZĄDZENIEM BLUETOOTH.
Pojawia się komunikat
TRANSMISJA ANULOWANA.
8-20
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
9
ADAPTER ZASILANIA
W tej sekcji opisano aparat zasilania prądu zamiennego oraz adapter zasilania prądu stałego.
Opis ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 9–3
Używanie adaptera zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Ogólna konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
9-1
ADAPTER ZASILANIA
9
Opis ogólny
Adaptery zasilania prądu zmiennego i prądu stałego to opcjonalne akcesoria, które mogą być
stosowane wyłącznie z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15. Te adaptery zasilania:
• Dostarczają zasilanie potrzebne do pracy monitora/defibrylatora z zainstalowanymi
akumulatorami lub bez nich.
• Dostarczają zasilanie potrzebne do ładowania akumulatorów zainstalowanych
w monitorze/defibrylatorze.
Adapter zasilania prądu zmiennego działa z prądem zmiennym zarówno o napięciu 120,
jak i 240 V. Adapter zasilania prądu stałego działa z napięciem 12 V. Zainstalowane akumulatory
są ładowane, gdy adapter zasilania jest podłączony do monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Aby zapewnić ładowanie akumulatorów, adapter zasilania powinien być podłączony do
defibrylatora zawsze, gdy jest to możliwe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi
akumulatorów, zobacz „Obsługa akumulatorów” na stronie 10-12.
Uwaga: Wprawdzie monitor/defibrylator może działać na zasilaniu zastępczym, gdy nie jest
zainstalowany żaden akumulator, jednak zawsze powinien być zainstalowany co najmniej jeden
akumulator.
Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator utraci zasilanie na czas dłuższy niż 30 sekund, nastąpi
przywrócenie skonfigurowanych przez użytkownika domyślnych ustawień i zostanie rozpoczęty
nowy zapis danych pacjenta.
Dostępny jest również opcjonalny przedłużający kabel wyjściowy. Przedłużający kabel wyjściowy
jest wyposażony w złącze zrywalne umożliwiające szybki ruch, gdy jest on konieczny.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji zrywalnego złącza, zobacz „Przedłużający
kabel wyjściowy ze złączem zrywalnym” na stronie 9-7.
WAŻNE! Codzienne sprawdzanie i testowanie adaptera zasilania pozwala utrzymać jego dobry
stan i gotowość do użytku w razie potrzeby. Należy zapoznać się z listą kontrolną operatora
monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 znajdującą się na końcu tego podręcznika.
Należy uważnie przeczytać Instrukcje użytkowania adaptera zasilania dołączone do adaptera,
aby uzyskać pełne instrukcje użytkowania, ostrzeżenia, przestrogi i specyfikacje.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
9-3
Opis ogólny
OSTRZEŻENIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ZASILANIA
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU
NA PACJENCIE
Firma Physio-Control nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania
i skuteczności produkowanych przez nią monitorów/defibrylatorów LIFEPAK
używanych z akumulatorami lub adapterami zasilania innych producentów.
Używanie adapterów zasilania innych producentów może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia i unieważnienie certyfikatów bezpieczeństwa.
Należy używać wyłącznie adapterów zasilania oznaczonych przedstawionym
tutaj symbolem LIFEPAK 15.
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU
NA PACJENCIE
Nie używać adaptera zasilania LIFEPAK 12 z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
Należy używać wyłącznie adapterów zasilania oznaczonych symbolem urządzenia
LIFEPAK 15.
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU
NA PACJENCIE
Jeśli monitor/defibrylator ma być używany w warunkach wymagających zasilania
akumulatorowego, zainstalowane akumulatory muszą być całkowicie naładowane.
Aby zapewnić naładowanie akumulatorów, adapter zasilania powinien być zawsze
podłączony do zasilania zastępczego, gdy jest to możliwe.
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU
NA PACJENCIE
Nigdy nie należy łączyć adaptera zasilania i defibrylatora przy użyciu więcej niż
jednego przedłużającego kabla wyjściowego. Powstały spadek napięcia może
uniemożliwić ładowanie akumulatora z adaptera lub pracę defibrylatora. Adapter
zasilania należy zawsze podłączać bezpośrednio do defibrylatora lub przy użyciu
jednego tylko przedłużającego kabla wyjściowego.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Stosowanie przewodu zasilania prądem stałym innego niż dostarczony z adapterem
zasilania może doprowadzić do powstania nadmiernego prądu upływu.
Należy stosować wyłącznie przewód zasilania prądem stałym przeznaczony do
użycia z adapterem zasilania.
MOŻLIWOŚĆ SPADKU WYDAJNOŚCI
Firma Physio-Control nie dysponuje informacjami dotyczącymi wydajności
i skuteczności monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 w sytuacji, gdy adapter zasilania
jest stosowany z przemiennikiem prądu stałego. Odpowiedzialność za upewnienie
się, czy monitor/defibrylator działa prawidłowo z przemiennikiem prądu stałego
spoczywa na użytkowniku.
9-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ADAPTER ZASILANIA
9
OSTRZEŻENIA (CD.)
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA SKÓRY
Adapter zasilania może ulec rozgrzaniu podczas długotrwałego użycia.
Przedłużający się kontakt odsłoniętej skóry z gorącym adapterem zasilania może
spowodować podrażnienie lub oparzenia. Jeśli gorący adapter zasilania ma kontakt
z pacjentem, operator powinien upewnić się, że skóra pacjenta została odpowiednio
zabezpieczona.
Rysunek 9-1 Adapter zasilania prądu zmiennego
Używanie adaptera zasilania
W tej sekcji podano informacje na temat obsługi adapterów zasilania prądu zmiennego i stałego,
które mogą być używane z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
Obsługa adaptera zasilania prądu zmiennego
Aby korzystać z adaptera zasilania prądu zmiennego:
1. Podłączyć przewód zasilania prądem zmiennym do wtyku adaptera zasilania oraz do
uziemionego gniazdka prądu zmiennego.
2. Sprawdzić, czy zaświecił się zielony pasek LED.
3. Podłączyć do adaptera zasilania jego kabel wyjściowy.
4. Podłączyć zielony koniec kabla wyjściowego adaptera zasilania do złącza przewodu zasilania
zastępczego na tylnej części monitora/defibrylatora.
5. Sprawdzić, czy świeci się dioda ZASILANIE ZASTĘPCZE na defibrylatorze.
6. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowany co najmniej jeden akumulator, sprawdzić, czy wskaźnik
NAŁADOWANIA AKUMULATORA świeci się czy miga. Zachowanie wskaźników przedstawia
Tabela 9-1.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
9-5
Używanie adaptera zasilania
Tabela 9-1 Zachowania wskaźnika ładowania akumulatora.
WSKAŹNIK
OPIS
Ciągły zielony
Zainstalowane akumulatory są całkowicie naładowane.
Migający
zielony
Co najmniej jeden z zainstalowanych akumulatorów
jest ładowany.
Wyłączony
Nie ma zainstalowanych akumulatorów albo nie można
ładować akumulatora.
7. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY na monitorze/defibrylatorze.
Kabel wyjściowy
adaptera zasilania
Pasek LED
Rysunek 9-2 Adapter zasilania prądu zmiennego z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15
Obsługa adaptera zasilania prądu stałego
Aby korzystać z adaptera zasilania prądu stałego:
1. Podłączyć przewód zasilania prądem stałym do adaptera zasilania i do źródła prądu stałego
o napięciu 12 V.
2. Sprawdzić, czy zaświecił się zielony pasek LED.
3. Podłączyć do adaptera zasilania jego kabel wyjściowy.
4. Podłączyć zielony koniec kabla wyjściowego adaptera zasilania do złącza przewodu zasilania
zastępczego na tylnej części monitora/defibrylatora.
5. Sprawdzić, czy świeci się dioda ZASILANIE ZASTĘPCZE na defibrylatorze.
6. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowany co najmniej jeden akumulator, sprawdzić, czy wskaźnik
NAŁADOWANIA AKUMULATORA świeci się czy miga. Zachowanie wskaźników przedstawia
Tabela 9-2.
9-6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ADAPTER ZASILANIA
9
Tabela 9-2 Zachowania wskaźnika ładowania akumulatora.
WSKAŹNIK
OPIS
Ciągły zielony
Zainstalowane akumulatory są całkowicie naładowane.
Migający zielony
Co najmniej jeden z zainstalowanych akumulatorów
jest ładowany.
Wyłączony
Nie ma zainstalowanych akumulatorów, albo nie można
ładować akumulatora.
7. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY na monitorze/defibrylatorze.
Przedłużający kabel wyjściowy ze złączem zrywalnym
Jeśli istnieje taka potrzeba, pomiędzy adapterem sieciowym a kablem wyjściowym adaptera
sieciowego można zastosować jeden opcjonalny przedłużający kabel wyjściowy. Przedłużający
kabel wyjściowy jest wyposażony w złącze zrywalne, które można wyciągnąć bez ręcznego
odkręcania pierścienia blokującego. Dzięki złączu zrywalnemu można szybko odłączyć monitor/
defibrylator od adaptera zasilania bez uszkodzenia kabli lub złączy.
Aby móc korzystać z funkcji zrywalnego złącza, adapter zasilania oraz przedłużający kabel
wyjściowy muszą być przytwierdzone w sposób podany w opisie Instrukcje użytkowania adaptera
zasilania. Złącze zrywalne zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymało częste
zrywanie. Jednakże w celu przedłużenia okresu użytkowania złącza należy je odłączać ręcznie,
kiedy to tylko możliwe.
Aby zamówić przedłużający kabel wyjściowy, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
Physio-Control lub złożyć zamówienie online pod adresem store.physio-control.com.
WAŻNE! Nie należy stosować więcej niż jednego przedłużającego kabla wyjściowego.
Złącze zrywalne
Przedłużający kabel wyjściowy
Kabel wyjściowy
adaptera zasilania
Rysunek 9-3 Przedłużający kabel wyjściowy ze złączem zrywalnym
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
9-7
Ogólna konserwacja
Ogólna konserwacja
Konserwacja i serwis
We wnętrzu adaptera zasilania nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika.
Jeśli adapter zasilania nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Physio-Control w celu uzyskania pomocy.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ PORAŻENIA PRĄDEM
Przed rozpoczęciem czyszczenia adaptera zasilania należy go odłączyć od
źródła zasilania.
UWAGA
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA
Żadnej części adaptera zasilania ani jego akcesoriów nie należy czyścić związkami
fenolu. Nie używać ściernych ani łatwopalnych środków czyszczących.
Urządzenia ani żadnych akcesoriów nie należy sterylizować, o ile nie zaleca
tego Instrukcja obsługi.
Aby wyczyścić adapter zasilania:
1. Odłączyć adapter zasilania, jeśli jest podłączony do źródła zasilania zastępczego.
2. Wyczyścić adapter, przewód zasilania i kable wilgotną gąbką lub ściereczką. Używać tylko
środków czyszczących wymienionych poniżej:
• Czwartorzędowe związki amoniowe
• Alkohol izopropylowy
• Roztwory kwasu nadoctowego
• Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC)
• Wybielacz na bazie chloru (rozcieńczony 1:10)
Uwaga: Dokładnie wyczyścić porty łączeniowe. Nie dopuścić do przedostania się płynów
czyszczących do wnętrza urządzenia.
9-8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
ADAPTER ZASILANIA
9
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 9-3 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących adaptera zasilania
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
Nie świeci się dioda ZASILANIE Przewód zasilania nie jest
podłączony do adaptera
na adapterze zasilania.
zasilania lub źródła zasilania.
Uszkodzony adapter lub
kabel zasilania.
Spalony bezpiecznik lub
rozłączony wyłącznik
w budynku.
Nie świeci się dioda ZASILANIE Adapter zasilania nie jest
prawidłowo podłączony
ZASTĘPCZE na monitorze/
do źródła zasilania lub
defibrylatorze.
do monitora/defibrylatora.
Uszkodzony adapter lub
uszkodzone kable.
Nie świeci się dioda
Adapter zasilania nie jest
prawidłowo podłączony
ŁADOWANIE BATERII
do źródła zasilania lub
na monitorze/defibrylatorze.
do monitora/defibrylatora.
Akumulatora nieprawidłowo
włożony do komory
akumulatorowej.
Nie można ładować
akumulatora za pomocą
adaptera zasilania, ponieważ
poziom naładowania
akumulatora jest za niski.
Nie jest zainstalowany żaden
akumulator.
Uszkodzony akumulator.
Nierozpoznany akumulator.
Niekompatybilny adapter
zasilania podłączony do
monitora/defibrylatora.
Uszkodzony adapter lub
uszkodzone kable.
Monitor/defibrylator nie może
rozpoznać zainstalowanego
akumulatora.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
• Podłączyć przewód zasilania.
• Wymienić adapter lub kabel
zasilania na nieuszkodzony.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym personelem
serwisu.
• Sprawdzić prawidłowość
podłączenia adaptera zasilania.
• Wymienić adapter zasilania lub
kable na nieuszkodzone.
• Sprawdzić prawidłowość
podłączenia adaptera zasilania.
• Sprawdzić, czy akumulator jest
prawidłowo włożony do komory
akumulatorowej.
• Naładować akumulator za
pomocą ładowarki stacjonarnej
lub przenośnej,
lub REDI-CHARGE,
o ile jest dostępna.
• Wymienić akumulator.
• Zainstalować co najmniej jeden
akumulator.
• Wycofać akumulator
z użytkowania i wymienić
na działający.
• Używać jedynie akumulatorów
zaakceptowany do użytku
z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15.
• Należy używać wyłącznie
adaptera zasilania
zaakceptowanego do użytku
z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15.
• Wymienić adapter zasilania
lub kable na nieuszkodzone.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym personelem
serwisu.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
9-9
Gwarancja
Gwarancja
Zapoznać się z umową gwarancyjną dołączoną do adaptera zasilania. W celu otrzymania kopii
należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Physio-Control.
9-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10
KONSERWACJA SPRZĘTU
W tym rozdziale opisano, jak z poziomu operatora konserwować i testować monitor/defibrylator
LIFEPAK 15 i jego wybrane akcesoria oraz jak rozwiązywać ewentualne problemy z urządzeniem.
Dodatkowe informacje na temat akcesoriów można znaleźć w instrukcjach obsługi
poszczególnych akcesoriów.
Ogólna konserwacja i testowanie . . . . . . . . . . . . . . . str. 10-3
Obsługa akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Czyszczenie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16
Przechowywanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18
Obsługa techniczna i naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-23
Informacje na temat recyklingu produktu . . . . . . . . . . . 10-24
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-24
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-25
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-1
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Ogólna konserwacja i testowanie
Okresowa konserwacja i testowanie monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 i jego akcesoriów
pomaga w zapobieganiu ewentualnym usterkom elektrycznym i mechanicznym oraz
w wykrywaniu usterek już istniejących. Jeśli podczas testowania zostanie wykryta usterka
defibrylatora lub akcesoriów, zobacz „Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów”
na stronie 10-18. Jeśli problemu nie można wyeliminować, należy natychmiast zaprzestać
używania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 i skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.
Informacje na temat testowania akcesoriów można znaleźć w instrukcjach obsługi
poszczególnych akcesoriów.
Komunikat WYMAGANY SERWIS można skonfigurować w taki sposób, aby był wyświetlany
w określonych odstępach czasu (3, 6 lub 12 miesięcy) w celu przypominania o konieczności
wykonania konserwacji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Przy fabrycznym pierwotnym
ustawieniu wyświetlanie tego komunikatu jest WYŁĄCZONE, ale pracownik Działu Obsługi
Technicznej może tę funkcję uaktywnić.
Na końcu podręcznika znajduje się Lista kontrolna operatora. Można skopiować tę listę i używać
jej do sprawdzania i testowania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Zaleca się codzienne
sprawdzanie i testowanie.
Harmonogram konserwacji i testowania
Tabela 10-1 zawiera zalecany harmonogram konserwacji i testowania. Harmonogram ten może
być stosowany w ramach wewnętrznego programu zapewniania jakości usług w szpitalach,
klinikach lub placówkach pogotowia, w których jest używany defibrylator.
Any zapewnić prawidłowe działanie monitora/defibrylatora, należy codziennie sprawdzać
i testować adapter zasilania zgodnie z opisem, który zawiera Lista kontrolna dla operatora.
Przewody i łyżki są głównymi elementami umożliwiającymi wykonanie zabiegu, które ulegają
zużyciu i uszkodzeniom. Zaleca się codzienne testowanie przewodów terapeutycznych
zgodnie z opisem na Liście kontrolnej operatora. Obciążenie testowe jest dostarczane wraz
z urządzeniem i jest niezbędne do testowanie przewodu QUIK-COMBO. Firma Physio-Control
zaleca wymianę przewodu terapeutycznego co trzy lata, aby zredukować do minimum
prawdopodobieństwo wystąpienia usterki podczas zabiegu.
Przewód EKG 12-odprowadzeniowego jest głównym elementem umożliwiającym
przeprowadzenie diagnozy, a jednocześnie ulega zużyciu i uszkodzeniom. Należy sprawdzać
przewód 12-odprowadzeniowy zgodnie z opisem na Liście kontrolnej operatora i testować
go zgodnie z opisem „Sprawdzanie przewodu EKG pacjenta” na stronie 10-7.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-3
Ogólna konserwacja i testowanie
Dodatkowe okresowe zapobiegawcze procedury konserwacyjne i testowanie, np. testy
zabezpieczeń elektrycznych, kontrola prawidłowości działania i wymagane skalowanie – powinny
być przeprowadzane regularnie przez wykwalifikowany Dział Obsługi Technicznej. Szczegółowe
zalecenia dotyczące konserwacji poszczególnych funkcji zawiera opis Podręcznik serwisowania
monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Tabela 10-1 Harmonogram konserwacji zalecany dla personelu medycznego
CZYNNOŚĆ
CODZIENNIE
PO
UŻYCIU
Pełna lista kontrolna operatora.
Obejmuje sprawdzanie przewodów
terapeutycznych QUIK-COMBO oraz
monitorowanie i test użytkownika łyżek
standardowych
X
Kontrola defibrylatora
X
X
Kontrola wszystkich wymaganych
materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów (np. całkowicie
naładowanych akumulatorów, żelu,
elektrod, papieru do EKG itp.)
X
X
W RAZIE
POTRZEBY
CO 6
MIESIĘCY
RAZ NA
ROK
X
Kontrola funkcji:
Sprawdzanie przewodu EKG
pacjenta
X
Łyżki standardowe — kontrola
kardiowersji
X
Kontrola przewodu
terapeutycznego i kardiowersji
X
Przewód terapeutyczny —
sprawdzenie stymulacji
X
Czyszczenie defibrylatora
X
X
Konserwacja zapobiegawcza
i testowanie
X
Testy automatyczne
Przy każdym włączeniu monitor/defibrylator LIFEPAK 15 wykonuje wewnętrzne testy
automatyczne w celu sprawdzenia poprawności działania elementów i obwodów elektrycznych.
Defibrylator zapisuje w dzienniku testowania wyniki wszystkich testów zainicjowanych przez
użytkownika.
Gdy defibrylator jest włączony i zostanie wykryty problem wymagający natychmiastowej obsługi
technicznej, taki jak usterka układu ładowania, zaświeci się dioda Obsługa techniczna.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
10-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10
KONSERWACJA SPRZĘTU
Autotesty
Nieużywany defibrylator codziennie wykonuje autotest o godzinie 3:00. Podczas automatycznego
testu, defibrylator włącza się na krótko (dioda WŁĄCZONY zaświeci się) i wykonuje następujące
zadania:
• Wykonuje automatyczny test.
• Zapisuje wyniki w dzienniku testów.
• Drukuje wyniki automatycznych testów.
• Przesyła wyniki automatycznych testów, jeśli jest włączona opcja PRZEŚLIJ WYNIKI.
(Transmisja może trwać do 4 minut).
• Wyłącza się.
Jeśli podczas przeprowadzania autotestu defibrylator wykryje jakiś problem, umieszcza na
wydrukowanym raporcie informacje o błędzie.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących włączania opcji PRZEŚLIJ WYNIKI, należy się zapoznać
z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczonym wraz z urządzeniem.
Automatyczny test nie jest wykonywany, jeśli defibrylator jest już włączony o godzinie 3:00 lub
gdy zasilanie nie jest dostępne. Jeśli defibrylator zostanie włączony ręcznie w trakcie
wykonywania automatycznego testu, test jest zatrzymywany i defibrylator włącza się normalnie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
Test użytkownika
Test użytkownika to test działania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Test użytkownika powinien
być wykonywany wyłącznie jako test, a nie podczas korzystania z defibrylatora w trakcie zabiegu
terapeutycznego. Test użytkownika należy wykonywać jako część codziennej listy kontrolnej
operatora.
Uwaga: Defibrylator musi pracować przy sterowaniu ręcznym, aby wykonać test użytkownika.
Aby wykonać test użytkownika niezależnie od codziennej listy kontrolnej operatora, należy:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY na monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15.
2. Nacisnąć przycisk OPCJE. Pojawi się menu Opcje.
3. Wybrać pozycję WYWOŁAJ TEST. Defibrylator wykona następujące czynności:
• Automatyczny test w celu sprawdzenia urządzenia,
• Naładowanie do 10 J i wewnętrzne rozładowanie (energia nie dociera do złącza
terapeutycznego),
• Wydrukowanie komunikatu o pozytywnym/negatywnym wyniku testu.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-5
Ogólna konserwacja i testowanie
Jeśli podczas testu użytkownika monitor/defibrylator LIFEPAK 15 wykryje błąd, zaświeci się
dioda Obsługa techniczna i w raporcie zostanie wydrukowany komunikat o negatywnym wyniku
testu. Zaprzestać użytkowania defibrylatora i skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.
Jeśli trzeba przerwać test użytkownika, należy wyłączyć zasilanie, a następnie włączyć
je ponownie. Test zostanie zatrzymany i defibrylator będzie działał normalnie. Komunikat
o wynikach testu nie zostanie wydrukowany.
Uwaga: Podczas wykonywania testu użytkownika wszystkie elementy sterujące znajdujące się
na przednim panelu (z wyjątkiem przełącznika WŁĄCZONY) oraz elementy sterujące łyżkami
standardowymi są wyłączone. Energia potrzebna do rutynowego testowania defibrylatora jest
pobierana z akumulatorów, które należy obsługiwać zgodnie z opisem na „Ostrzeżenia dotyczące
akumulatorów” na stronie 10-12.
Uwaga: Wyniki ostatnich 40 testów użytkownika i autotestów są przesyłane do programu
do zarządzania danymi CODE-STAT.
Uwaga: Znajomość obsługi defibrylatora jest ważna. Aby przeczytać sugerowane procedury
przydatne w zapoznawaniu personelu z normalnym działaniem defibrylatora, zobacz kontrole
funkcji podane w tym rozdziale. Używane kontrole funkcji mogą być różne w zależności od
lokalnych procedur. Testowanie defibrylatora przez kontrolowanie jego funkcji wymaga symulatora.
Aby rozwiązać problem z działaniem urządzenia, zobacz Tabela 10-2 na stronie 10-18.
Łyżki standardowe — test użytkownika
Test użytkownika należy wykonywać jako część codziennej listy kontrolnej operatora
dostarczonej z tym podręcznikiem.
Kontrole funkcji
Poniższa kontrola funkcji jest pomocna przy zapoznawaniu personelu z procedurą
standardowej obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 i rozwiązywaniu problemów
związanych z jego działaniem.
Uwaga: Jeśli organizacja pobiera z urządzenia elektroniczne zapisy danych o pacjencie do
późniejszego przeglądania, warto jako nazwisko pacjenta wpisać słowo „TEST”, aby odróżnić
testy funkcji symulatora od przypadków użycia sprzętu w odniesieniu do rzeczywistych
pacjentów.
10-6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Sprawdzanie przewodu EKG pacjenta
Wymagany sprzęt:
• Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
• Całkowicie naładowane akumulatory lub adapter zasilania prawidłowo podłączony do
pewnego źródła zasilania
• Przewody EKG pacjenta (3-odprowadzeniowy, 12-odprowadzeniowy lub 5-żyłowy)
• Symulator 3-odprowadzeniowy lub 12-odprowadzeniowy
Aby sprawdzić przewód EKG pacjenta:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Przyłączyć przewód EKG do defibrylatora.
3. Przyłączyć wszystkie łącza przewodu do symulatora.
4. Włączyć symulator i wybrać rytm.
5. Sprawdzić, czy jest wybrane Odprowadzenie II.
6. Po kilku sekundach sprawdzić, czy rytm jest wyświetlany na ekranie i czy nie pojawia się
komunikat ODPR. NIE DOŁĄCZONE lub OBSŁUGA.
7. W wypadku przewodu 12-odprowadzeniowego nacisnąć przycisk 12-ODPROW. i poczekać
na wydruk. Potwierdzić uzyskanie wydruku rytmu dla każdego odprowadzenia.
Łyżki standardowe — kontrola kardiowersji
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Defibrylator wyzwala maksymalnie 360 J energii elektrycznej. Jeśli ta energia nie
zostanie prawidłowo rozładowana zgodnie z opisem w niniejszym teście, może
spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Ten test mogą przeprowadzać tylko
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wynikające z odbytego przeszkolenia
i posiadanego doświadczenia i które znają dokładnie poniższą Instrukcję obsługi.
Wymagany sprzęt:
• Monitor/defibrylator LIFEPAK 15,
• Łyżki standardowe,
• Zestaw kontrolny defibrylatora,
• Przewód EKG pacjenta,
• 3-odprowadzeniowy lub 12-odprowadzeniowy symulator pacjenta,
• Całkowicie naładowane akumulatory lub adapter zasilania prawidłowo podłączony do
pewnego źródła zasilania.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-7
Ogólna konserwacja i testowanie
Aby sprawdzić kardiowersję przy użyciu łyżek standardowych:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Przyłączyć przewód EKG do monitora i do symulatora pacjenta.
3. Włączyć symulator i wybrać dowolny rytm z wyjątkiem zatrzymania serca lub migotania
komór.
4. Wybrać odprowadzenie II.
5. Nacisnąć przycisk SYNCHR. Sprawdzić, czy zaświeciła się dioda SYNCHR. Dostosować
wzmocnienie EKG tak, aby znaczniki wykrywania pojawiły się nad zespołami QRS.
Potwierdzić, że dioda SYNCHR. gaśnie dla każdego wykrytego zespołu QRS i że wyświetlana
jest częstość akcji serca.
6. Wybrać energię 100 J.
7. Nacisnąć przycisk ŁADOWANIE i sprawdzić, czy dźwięk wskazujący pełne naładowanie
będzie słyszalny przed upływem 10 sekund.
8. Wyjąć łyżki standardowe z komór i umieścić je na płytkach zestawu kontrolnego
defibrylatora.
Uwaga: Tego testu nie wolno wykonywać, gdy łyżki znajdują się w komorach. Rozładowanie
energii 100 J, gdy łyżki znajdują się w komorach, może zniszczyć defibrylator.
9. Nacisnąć przycisk KONIUSZEK
(wstrząs), upewnić się, że nie nastąpiło rozładowanie
defibrylatora, a następnie zwolnić przycisk.
10.Nacisnąć przycisk MOSTEK
(wstrząs), upewnić się, że nie nastąpiło rozładowanie
defibrylatora, a następnie zwolnić przycisk.
11.Nacisnąć przycisk DRUKUJ.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ ZNISZCZENIA ŁYŻEK I POPARZENIA PACJENTA
Podczas wyładowania należy mocno dociskać łyżki do płytek testowych, aby
uniknąć iskrzenia i tworzenia się wgłębień na powierzchni łyżek. Łyżki uszkodzone
lub mające wgłębienia na powierzchni mogą podczas defibrylacji wywołać oparzenia
skóry pacjenta.
12.Docisnąć obydwie łyżki do płytek zestawu kontrolnego defibrylatora i jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać przyciski
(wstrząs) na obu łyżkach, obserwując ekran.
13.Sprawdzić, czy podczas kolejnego wykrytego zespołu QRS nastąpi rozładowanie
defibrylatora.
14.Nacisnąć ponownie przycisk DRUKUJ, aby zatrzymać drukarkę.
10-8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
15.Sprawdzić, czy defibrylator powrócił do trybu asynchronicznego (znaczniki wykrywania nie
są już wyświetlane i dioda SYNCHR. nie świeci się).
Uwaga: Defibrylator można tak skonfigurować, aby po rozładowaniu pozostawał w trybie
synchronizacji.
16.Sprawdzić, czy na pasku EKG są drukowane następujące informacje: godzina, data,
Synchr. włączona, znaczniki wykrycia synchronizacji przed dostarczeniem energii,
wybrana energia oraz że brak jest znaczników wykrycia synchronizacji po wyładowaniu 1,
a także że jest drukowana informacja Synchr. wyłączona.
17.Wyłączyć defibrylator.
Uwaga: Jeśli pojawi się komunikat POŁĄCZ KABEL, ŁYŻKI ODPR. NIE DOŁĄCZONE lub jakikolwiek inny
komunikat ostrzegawczy, należy wymienić zespół łyżek i powtórzyć test. Jeśli nie można
rozwiązać problemu, należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej.
Kontrola przewodu terapeutycznego i kardiowersji
UWAGA
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA SYMULATORA
Korzystając z symulatorów firmy Physio-Control, nie należy dokonywać więcej niż 30
wyładowań na godzinę lub 10 wyładowań w ciągu 5 minut ani stosować stymulacji
ciągłej. Symulatory mogą ulec przegrzaniu.
Wymagany sprzęt:
• Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
• Przewód terapeutyczny QUIK-COMBO
• Przewód EKG pacjenta
• 3- lub 12-odprowadzeniowy symulator pacjenta ze złączem QUIK-COMBO
• Całkowicie naładowane akumulatory lub adapter zasilania prawidłowo podłączony do
pewnego źródła zasilania
Aby skontrolować monitorowanie za pomocą przewodu terapeutycznego i kardiowersję:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Przyłączyć przewód EKG do defibrylatora i do symulatora.
3. Przyłączyć przewód terapeutyczny do symulatora.
4. Włączyć symulator i wybrać dowolny rytm z wyjątkiem zatrzymania serca lub migotania
komór.
5. Wybrać odprowadzenie ŁYŻKI.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-9
Ogólna konserwacja i testowanie
6. Sprawdzić, czy na ekranie jest wyświetlany EKG i czy nie pojawia się komunikat ŁYŻKI ODPR.
NIE DOŁĄCZONE.
Uwaga: Jeśli na ekranie pojawią się linie przerywane, artefakty (nieregularne zakłócenia
sygnału) lub jakikolwiek komunikat ostrzegawczy, wymienić przewód terapeutyczny
i powtórzyć test. Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy zaprzestać korzystania
z defibrylatora i skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.
7. Wybrać odprowadzenie II.
8. Nacisnąć przycisk SYNCHR. Sprawdzić, czy zaświeciła się dioda SYNCHR. i czy pojawił
się komunikat Tryb synchronizacji. Dostosować wzmocnienie EKG tak, aby znaczniki
wykrywania pojawiły się nad zespołami QRS. Potwierdzić, że dioda SYNCHR. gaśnie dla
każdego wykrytego zespołu QRS i że wyświetlana jest częstość akcji serca.
9. Wybrać energię 50 J.
10.Nacisnąć przycisk ŁADOWANIE.
11.Nacisnąć przycisk DRUKUJ.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Podczas kontroli defibrylacji energia wyładowania przepływa przez łącza przewodów.
Należy je dokładnie przyłączyć do symulatora.
12.Po usłyszeniu dźwięku wskazującego pełne naładowanie nacisnąć i przytrzymać
przycisk
(wstrząs), obserwując ekran główny.
13.Sprawdzić, czy podczas kolejnego wykrytego zespołu QRS nastąpi rozładowanie
defibrylatora.
14.Nacisnąć ponownie przycisk DRUKUJ, aby zatrzymać drukarkę.
15.Sprawdzić, czy defibrylator powrócił do trybu asynchronicznego (znaczniki wykrywania
nie są już wyświetlane i dioda SYNCHR. nie świeci się).
Uwaga: Defibrylator można tak skonfigurować, aby po rozładowaniu pozostawał w trybie
synchronizacji.
16.Wybrać odprowadzenie ŁYŻKI.
17.Odłączyć przewód terapeutyczny od symulatora. Potwierdzić pojawienie się komunikatu
ŁYŻKI ODPR. NIE DOŁĄCZONE i włączenie się sygnału dźwiękowego.
18.Sprawdzić, czy na pasku EKG są drukowane następujące informacje: godzina, data,
Synchr. włączona, znaczniki wykrycia synchronizacji przed dostarczeniem energii,
wybrana energia oraz że brak jest znaczników wykrycia synchronizacji po wyładowaniu 1,
a także że jest drukowana informacja Synchr. wyłączona.
19.Wyłączyć defibrylator.
10-10
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Przewód terapeutyczny — sprawdzenie stymulacji
Wymagany sprzęt:
• Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
• Przewód terapeutyczny QUIK-COMBO
• Przewód EKG pacjenta
• 3- lub 12-odprowadzeniowy symulator pacjenta ze złączem QUIK-COMBO
• Całkowicie naładowane akumulatory lub adapter zasilania prawidłowo podłączony do
pewnego źródła zasilania
Aby skontrolować stymulację przy użyciu przewodu terapeutycznego:
1. Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY.
2. Przyłączyć przewód terapeutyczny QUIK-COMBO do symulatora.
3. Włączyć symulator i wybrać opcję BRADY (Bradykardia).
4. Przyłączyć przewód EKG do defibrylatora i do symulatora.
5. Wybrać odprowadzenie II.
6. Nacisnąć przycisk STYMULATOR.
7. Sprawdzić, czy przy każdym zespole QRS pojawia się znacznik wykrywania. Jeśli znacznik
wykrywania nie pojawia się na EKG lub pojawia się w innym miejscu, nacisnąć SELEKTOR dla
krzywej w kanale 1 i wyregulować wzmocnienie EKG za pomocą menu.
8. Sprawdzić, czy jest wyświetlane menu CZĘSTOŚĆ.
9. Nacisnąć przycisk PRĄD i zwiększyć natężenie prądu do 80 mA.
10.Obserwować ekran w oczekiwaniu na wykryte zespoły. Upewnić się, że dioda STYMULATOR
miga przy każdorazowym dostarczeniu impulsu stymulacji.
11.Odłączyć przewód terapeutyczny QUIK-COMBO od symulatora. Potwierdzić przerwanie
stymulacji, pojawienie się komunikatu PRZYŁĄCZ ELEKTRODY i włączenie się alarmu
dźwiękowego.
12.Przyłączyć ponownie przewód terapeutyczny QUIK-COMBO do symulatora. Sprawdzić,
czy alarm dźwiękowy został wyłączony, czy pojawił się komunikat KONIEC STYMULACJI oraz
czy prąd ma wartość 0 mA.
13.Poczekać około 30 sekund i potwierdzić, że włączył się alarm dźwiękowy.
14.Zwiększyć natężenie prądu do 80 mA. Potwierdzić, że alarm dźwiękowy wyłączył się.
15.Nacisnąć przycisk ŁADOWANIE. Sprawdzić, czy dioda STYMULATOR zgasła i czy wyświetlana
jest częstość akcji serca oraz wartość dostępnej energii.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-11
Obsługa akumulatorów
Obsługa akumulatorów
W tym rozdziale podano informacje dotyczące akumulatorów litowo-jonowych Physio-Control
przeznaczonych do użytku z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15. Akumulatory litowo-jonowe
są łatwe w utrzymaniu i nie wymagają planowanych przeglądów w celu wydłużenia czasu
użytkowania.
WAŻNE! Akumulatory litowo-jonowe monitora/defibrylatora LIFEPAK 15, ładowarki i przewody
zasilające nie mogą być zastąpione akumulatorami, ładowarkami, adapterami zasilania ani
przewodami używanymi w innych monitorach/defibrylatorach LIFEPAK.
Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów
OSTRZEŻENIA
MOŻLIWOŚĆ POŻARU, WYBUCHU LUB POPARZEŃ
Nie rozmontowywać, nie przekłuwać, nie zgniatać. nie ogrzewać powyżej 100°C
ani nie wkładać akumulatorów do ognia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ZASILANIA
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA I OPÓŹNIENIA ZABIEGU
Korzystanie z niewłaściwie obsługiwanego akumulatora podczas defibrylacji może
spowodować awarię zasilania bez ostrzeżenia. Należy stosować wyłącznie
odpowiednie akumulatory firmy Physio-Control i odpowiednią ładowarkę do
ładowania akumulatorów.
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU
NA PACJENCIE
Firma Physio-Control nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania
i skuteczności produkowanych przez nią monitorów/defibrylatorów LIFEPAK
używanych z akumulatorami, ładowarkami lub adapterami zasilania innych
producentów. Używanie akumulatorów, ładowarek lub adapterów zasilania
wyprodukowanych przez innych producentów może przyczynić się do
nieprawidłowego działania urządzenia i spowodować unieważnienie certyfikatu
bezpieczeństwa. Należy używać tylko akumulatorów Physio-Control do monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15 (PN 3206735) i odpowiedniej ładowarki lub
odpowiedniego adaptera zasilania Physio-Control do monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15.
10-12
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
OSTRZEŻENIA (CD.)
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU
NA PACJENCIE
Upuszczenie akumulatora lub próba wepchnięcia go na siłę do komory może
spowodować uszkodzenie wtyków akumulatorowych w defibrylatorze. Należy
rutynowo sprawdzać, czy wtyki nie noszą śladów uszkodzeń. Akumulatory powinny
być cały czas zainstalowane w urządzeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały wyjęte
w celu przechowywania.
UWAGA
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA
Podczas przechowywania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 przez dłuższy czas
należy z niego wyjąć akumulator.
Przygotowywanie nowych akumulatorów
Nowe akumulatory nie są dostarczane w pełni naładowane. Przed użyciem każdy nowy
akumulator należy naładować. Akumulatory można ładować za pomocą dowolnego
z następujących urządzeń:
• Stacjonarna ładowarka akumulatorów litowo-jonowych do użytku z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15.
• Przenośna ładowarka akumulatorów litowo-jonowych do użytku z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15.
• Ładowarka REDI-CHARGE.
• Adapter zasilania prądu zmiennego do użytku z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
• Adapter zasilania prądu stałego do użytku z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-13
Obsługa akumulatorów
Przechowywanie akumulatorów
Akumulatory litowo-jonowe podlegają samoczynnemu rozładowaniu podczas przechowywania.
W wypadku przechowywania akumulatora:
• Nie usuwać etykiety Naładować przed użyciem wskazującej, że akumulatora jeszcze
nie ładowano.
• Przechowywać akumulator w temperaturze od 20°C do 25°C.
• Akumulator należy w pełni naładować przed upływem roku od jego otrzymania. Następnie raz
w roku należy go całkowicie doładować.
OSTRZEŻENIE
MOŻLIWOŚĆ UTRATY ZASILANIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZABIEGU NA PACJENCIE
Akumulatory rozładowują się w czasie przechowywania. Nienaładowanie
przechowywanego akumulatora przed użyciem może spowodować awarię zasilania
urządzenia bez ostrzeżenia. Należy zawsze naładować przechowywany akumulator
przed rozpoczęciem korzystania z niego.
Ładowanie akumulatorów
• Przed użyciem akumulatory należy naładować. Akumulatory można ładować za pomocą
ładowarki lub w monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15, jeśli jest podłączony do źródła zasilania
pomocniczego za pośrednictwem adaptera zasilania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
• Sprawdzić akumulatory pod kątem uszkodzeń i wycieków. Jeśli akumulator jest uszkodzony
lub nastąpił z niego wyciek, należy przekazać go do utylizacji i zaopatrzyć się w nowy
akumulator.
• Przed umieszczeniem akumulatora w ładowarce lub w monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15
należy usunąć z akumulatorów etykietę Naładować przed użyciem.
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie działa dopóty, dopóki akumulator nie
zostanie naładowany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wskaźnika poziomu
naładowania, zobacz „Akumulatory” na stronie 3-15.
• Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania akumulatorów, zobacz opis Instrukcje
użytkowania dołączony do ładowarki lub Rozdział 9 tego podręcznika w wypadku używania
adaptera zasilania.
10-14
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Wymienianie akumulatorów
Firma Physio-Control zaleca wymianę akumulatorów co około dwa lata. Właściwie użytkowane
akumulatory mogą działać dłużej. Czas użytkowania akumulatora upłynął, jeśli wystąpi jedna lub
kilka z poniższych okoliczności:
• Fizyczne uszkodzenie obudowy akumulatora, np. pęknięcie lub urwanie zacisku
• Przeciekanie akumulatora
• Ładowarka sygnalizuje AWARIĘ
• Wskaźnik naładowania akumulatora zawiera co najwyżej dwie świecące diody (paski)
bezpośrednio po pełnym cyklu ładowania
Jak najszybciej zutylizować zużyty akumulator. Chronić akumulatory przed dziećmi.
Recykling akumulatorów
Aby uświadamiać użytkownikom konieczność poddawania akumulatorów recyklingowi,
akumulatory firmy Physio-Control są oznaczone jednym z poniższych symboli:
Gdy czas użytkowania akumulatora dobiegnie końca, należy go poddać recyklingowi w sposób
opisany poniżej:
Recykling akumulatorów w Stanach Zjednoczonych
Akumulatory można poddawać recyklingowi, przystępując wraz z firmą Physio-Control
do narodowego programu recyklingu. W celu otrzymania instrukcji wysyłkowych oraz
pojemników należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Physio-Control. Akumulatorów
nie należy zwracać do biur firmy Physio-Control w Redmond, w stanie Washington, o ile nie
otrzymano takich instrukcji od przedstawiciela firmy.
Recykling akumulatorów poza Stanami Zjednoczonymi
Akumulatory należy poddawać recyklingowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym
kraju oraz zgodnie z przepisami lokalnymi. Aby uzyskać informacje na ten temat,
należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Physio-Control.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-15
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie urządzenia
UWAGA
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA
Żadnej części tego urządzenia ani akcesoriów nie należy czyścić wybielaczem,
roztworem wybielacza ani związkami fenolu. Nie używać ściernych ani łatwopalnych
środków czyszczących. Urządzenia ani żadnych akcesoriów nie należy sterylizować,
o ile nie zaleca tego Instrukcja obsługi.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15, przewody terapeutyczne, przewody EKG i akumulatory czyścić
wilgotną gąbką lub szmatką. Używać tylko środków czyszczących wymienionych poniżej:
• Czwartorzędowe związki amoniowe
• Alkohol izopropylowy
• Roztwory kwasu nadoctowego
Uwaga: Dokładnie wyczyścić porty łączeniowe. Nie dopuścić do przedostania się płynów
czyszczących do wnętrza urządzenia.
Wyczyścić torbę transportową na akcesoria zgodnie z poniższym opisem:
• Prać ręcznie w wodzie z dodatkiem łagodnego mydła lub detergentu. Czyszczenie szczotką
może być potrzebne w przypadku trudnych do usunięcia plam. Środki czyszczące takie jak
Formula 409® pomagają w usuwaniu tłuszczu, oleju i innych plam tego typu.
Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia czujników monitorujących i przewodów
wielokrotnego użytku, zobacz rozdział dotyczącyą monitorowania.
Przechowywanie urządzenia
Aby wycofać monitor/defibrylator LIFEPAK 15 z użytkowania w celu przechowywania przez
dłuższy czas, postępować według następujących wskazówek:
• Wyjąć akumulatory.
• Przechowywać defibrylator i akumulatory w temperaturze pokojowej.
Więcej informacji dotyczących przechowywania oraz parametrów roboczych można znaleźć
w rozdziale dotyczącym środowiska pracy (Tabela A-1).
10-16
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Aby przywrócić monitor/defibrylator LIFEPAK 15 do użytkowania, należy wykonać następujące
czynności:
• Wykonać czynności wymienione na Liście kontrolnej operatora znajdującej się na końcu
podręcznika. Jeśli nie można znaleźć Listy kontrolnej operatora, można skorzystać z kopii
znajdującej się w witrynie internetowej www.physio-control.com.
• Rozważyć skontaktowanie się z Działem Obsługi Technicznej.
Ładowanie papieru
Sprawdzać ilość papieru w drukarce jako część codziennej kontroli zgodnie z Listą kontrolną
operatora dostarczoną z tym podręcznikiem.
PRZESTROGA
MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA DRUKARKI
Używanie papieru do drukowania innych producentów może spowodować
nieprawidłową pracę drukarki lub uszkodzić jej głowicę. Używać jedynie papieru
do drukarki firmy Physio-Control.
W celu ochrony głowicy drukarka jest wyposażona w czujnik braku papieru. Wmontowany czujnik
powoduje automatyczne wyłączenie drukarki w przypadku braku papieru lub gdy zostanie
otwarta pokrywa drukarki.
Aby załadować papier:
1. Unieść uchwyt blokujący drzwiczki drukarki, aby odblokować drzwiczki
(zobacz Rysunek 10-1).
2. Odciągnąć drzwiczki drukarki.
3. Wyjąć pustą rolkę, jeśli jest.
4. Włożyć nową rolkę papieru tak, aby siatka była skierowana ku górze. Sprawdzić,
czy końcówka papieru wystaje na tyle, aby znalazła się na zewnątrz po zamknięciu
drzwiczek drukarki.
5. Zamknąć drzwiczki drukarki i nacisnąć uchwyt blokujący tak, aby się zatrzasnął.
1
4
2
5
3
Rysunek 10-1 Ładowanie papieru
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-17
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów
Jeśli podczas działania lub testowania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 zostanie wykryty
problem, należy sprawdzić wskazówki, które zawiera Tabela 10-2. Jeśli problemu nie można
usunąć, należy natychmiast zaprzestać używania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
i skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.
Tabela 10-2 Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Brak zasilania po
WŁĄCZENIU monitora/
defibrylatora.
Niskie napięcie
akumulatora.
• Wymienić akumulator na całkowicie
naładowany, prawidłowo
konserwowany.
Wtyk akumulatorowy jest
luźny, zanieczyszczony lub
uszkodzony.
• Wyjąć akumulator i sprawdzić
wtyki. Jeśli są obecne
zanieczyszczenia, usunąć je.
Jeśli wtyk jest zgięty, pęknięty lub
luźny, skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej w celu
jego wymiany.
Adapter zasilania nie jest
prawidłowo podłączony
do źródła zasilania
zastępczego.
• Sprawdzić, czy adaptera zasilania
jest prawidłowo podłączony
do zasilania zastępczego.
Adapter zasilania nie jest
prawidłowo podłączony
do monitora/defibrylatora.
• Sprawdzić, czy adaptera zasilania
jest prawidłowo podłączony
do monitora/defibrylatora.
Uszkodzony adapter lub
uszkodzone kable.
• Wymienić adapter zasilania lub
kable na nieuszkodzone.
Uszkodzony akumulator.
• Wycofać akumulator z użytkowania
i wymienić na działający.
10-18
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Tabela 10-2 Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Dioda przycisku WŁĄCZONY
świeci się, ale ekran jest
pusty i aparat nie pracuje.
Rozruch aparatu
nie powiódł się.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk
WŁĄCZONY, aż dioda zgaśnie (około
5 sekund). Następnie nacisnąć
przycisk WŁĄCZONY, aby ponownie
włączyć aparat.
• Jeśli aparat nie wyłączy się, wyjąć
oba akumulatory i odłączyć od
adaptera zasilania, jeśli jest
stosowany. Następnie ponownie
włożyć akumulatory, podłączyć
adapter zasilania i nacisnąć
przycisk WŁĄCZONY, aby ponownie
włączyć aparat.
Dioda ZASILANIE ZASTĘPCZE
nie świeci się.
Nie świeci się dioda
ŁADOWANIE BATERII na
monitorze/defibrylatorze.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Adapter zasilania nie jest
prawidłowo podłączony do
źródła zasilania zastępczego.
• Sprawdzić, czy adapter zasilania
jest prawidłowo podłączony do
zasilania zastępczego.
Adapter zasilania nie jest
prawidłowo podłączony do
monitora/defibrylatora.
• Sprawdzić, czy adapter zasilania
jest prawidłowo podłączony do
monitora/defibrylatora.
Uszkodzony adapter lub
uszkodzone kable.
• Wymienić adapter zasilania lub
kable na nieuszkodzone.
Adapter zasilania nie jest
prawidłowo podłączony do
źródła zasilania lub do
monitora/defibrylatora.
• Sprawdzić prawidłowość
podłączenia adaptera zasilania.
Akumulatora nieprawidłowo
włożony do komory
akumulatorowej.
• Sprawdzić, czy akumulator jest
prawidłowo włożony do komory
akumulatorowej.
Nie można ładować
akumulatora za pomocą
adaptera zasilania, ponieważ
poziom naładowania
akumulatora jest za niski.
• Naładować akumulator za pomocą
ładowarki stacjonarnej lub
przenośnej, lub REDI-CHARGE,
o ile jest dostępna.
• Wymienić akumulator.
Nie jest zainstalowany
żaden akumulator.
• Zainstalować co najmniej jeden
akumulator.
Uszkodzony akumulator.
• Wycofać akumulator z użytkowania
i wymienić na działający.
Nierozpoznany akumulator.
• Używać jedynie akumulatorów
zaakceptowany do użytku
z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-19
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 10-2 Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów (CD.)
OBJAW
Pojawia się komunikat
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Niekompatybilny adapter
zasilania podłączony do
monitora/defibrylatora.
• Należy używać wyłącznie adaptera
zasilania zaakceptowanego do
użytku z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15.
Uszkodzony adapter lub
uszkodzone kable.
• Wymienić adapter zasilania lub
kable na nieuszkodzone.
Monitor/defibrylator nie może
rozpoznać zainstalowanego
akumulatora.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym personelem
serwisu.
Uszkodzony akumulator.
• Wycofać akumulator z użytkowania
i wymienić na działający.
Uszkodzony adapter
zasilania.
• Wymienić adapter zasilania
lub kable na nieuszkodzone.
Aparat nie może naładować
akumulatora lub
akumulatorów.
• Skontaktować się
z wykwalifikowanym
personelem serwisu.
Skrajnie wyczerpany
akumulator.
• Naładować akumulator za pomocą
ładowarki stacjonarnej lub
przenośnej, lub REDI-CHARGE.
Uszkodzony akumulator.
• Wymienić akumulator.
Wysoki pobór energii.
• Natychmiast nacisnąć przycisk
WŁĄCZONY, aby ponownie włączyć
urządzenie.
Niski poziom naładowania
akumulatora.
• Natychmiast wymienić akumulator.
• Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY,
aby ponownie włączyć urządzenie.
Sprzęt emitujący fale
o częstotliwości radiowej
znajduje się zbyt blisko
defibrylatora.
• Odsunąć sprzęt emitujący fale
o częstotliwości radiowej od
defibrylatora. Zob. „Odległości”
na stronie D-4.
• Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY,
aby ponownie włączyć urządzenie.
Urządzenie telefonii
komórkowej zbyt blisko
od zainstalowanego
akumulatora.
• Odsunąć urządzenie telefonii
komórkowej od zainstalowanego
akumulatora.
• Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY, aby
ponownie włączyć urządzenie.
• Jeśli urządzenie nie włączy się,
wymienić akumulator.
NIE MOŻNA NAŁADOWAĆ
BATERII.
Wskaźnik naładowania
na akumulatorze
nie świeci się.
Urządzenie wyłącza się
niespodziewanie.
10-20
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Tabela 10-2 Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Brama LIFENET Gateway
(modem) zbyt blisko od
zainstalowanego
akumulatora.
• Umieścić modem w bocznej kieszeni
defibrylatora. Nie umieszczać
modemu w tylnej kieszeni.
• Nacisnąć przycisk WŁĄCZONY,
aby ponownie włączyć urządzenie.
• Jeśli urządzenie nie włączy się,
wymienić akumulator.
Urządzenie
nie wyłącza się.
Przycisk WŁĄCZONY nie był
naciśnięty dostatecznie długo,
aby wyłączyć urządzenie.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk
WŁĄCZONY przez co najmniej
2 sekundy.
Monitor/defibrylator
działa, ale ekran
wyświetlacza jest pusty.
Temperatura, w jakiej działa
defibrylator, jest zbyt niska
lub zbyt wysoka.
• Używać defibrylatora w podanym
przedziale temperatur otoczenia.
Ekran nie działa
prawidłowo.
• Wydrukować pasek EKG, aby ocenić
rytm i inne podstawowe oznaki życia.
• W razie potrzeby nacisnąć przycisk
ANALIZA i użyć trybu AED.
• Skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej.
Monitor/defibrylator
działa, ale ekran jest
nieczytelny.
Ekran znajduje się
w bezpośrednim
świetle słonecznym.
• Zmienić tryb wyświetlania
z kolorowego na czarno-biały.
• Przenieść lub osłonić urządzenie.
• Wydrukować pasek EKG, aby ocenić
rytm i inne podstawowe oznaki życia.
• W razie potrzeby nacisnąć przycisk
ANALIZA i użyć trybu AED.
Pojawia się komunikat
Zacięcia, przesunięcia lub
błędy w podawaniu
papieru.
• Włożyć ponownie papier.
• Jeśli problemu nie można usunąć,
skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej.
W drukarce brak papieru.
• Włożyć papier.
SPRAWDŹ DRUKARKĘ.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-21
Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Tabela 10-2 Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Świeci się dioda Obsługa.
Obwód automatycznego
testu urządzenia wykrył
problem wymagający
obsługi.
• Kontynuować używanie
defibrylatora lub stymulatora,
jeśli jest to konieczne.
• Wyłączyć urządzenie i włączyć
je ponownie. Należy pamiętać,
że spowoduje to utworzenie
nowego „pacjenta”. Jeśli dioda
Obsługa techniczna nie zgaśnie,
zaprzestać używania urządzenia.
• Zgłosić zaświecenie diody Obsługa
technicznas wykwalifikowanemu
personelowi Działu Obsługi
Technicznej.
• W razie potrzeby skorzystać
z innego defibrylatora.
Problemy
z monitorowaniem EKG.
• Zob. „Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów”
na stronie 4-13.
Problemy z działaniem
w trybie AED.
• Zob. „Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów”
na stronie 5-20.
Problemy z defibrylacją/
kardiowersją.
• Zob. „Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów”
na stronie 5-31.
Problemy ze stymulacją.
• Zob. „Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów”
na stronie 5-39.
Wyświetlana godzina jest
nieprawidłowa.
Godzina jest ustawiona
nieprawidłowo.
• Zmienić ustawienie godziny.
Zob. „Opcje” na stronie 3-25.
Data wydrukowana
w raporcie jest
nieprawidłowa.
Data jest ustawiona
nieprawidłowo.
• Zmienić ustawienia daty.
Zob. „Opcje” na stronie 3-25.
Wyświetlane komunikaty
są słabo widoczne lub
migają.
Niski poziom naładowania
akumulatora.
Temperatura poza
dopuszczalnym zakresem.
• Natychmiast wymienić akumulator.
• Podłączyć zasilanie zastępcze za
pomocą zaakceptowanego
adaptera zasilania.
10-22
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Tabela 10-2 Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów (CD.)
OBJAW
MOŻLIWA PRZYCZYNA
CZYNNOŚĆ NAPRAWCZA
Niski poziom głośności
komunikatów i sygnałów
dźwiękowych.
Wilgoć w otworach siatki
głośnika.
• Przetrzeć siatkę głośnika
i pozostawić urządzenie do
wyschnięcia.
Pojawia się komunikat
Monit serwisu jest
ustawiany w trybie obsługi
technicznej w taki sposób,
aby był wyświetlany
w określonych odstępach
czasu.
• Kontynuować używanie urządzenia,
jeśli to konieczne.
• Skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej w celu
wykonania rutynowej konserwacji.
• Skontaktować się z obsługą
techniczną firmy Physio-Control
w celu uzyskania informacji na
temat zmiany ustawienia
wyświetlania tego komunikatu
lub sposobu jego wyłączenia.
WYMAGANY SERWIS.
Obsługa techniczna i naprawa
OSTRZEŻENIA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Nie wolno demontować defibrylatora. Nie zawiera on żadnych części, które mogą
być naprawione przez użytkownika, i może w nim występować niebezpiecznie
wysokie napięcie. W celu przeprowadzenia naprawy należy kontaktować się
z Działem Obsługi Technicznej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO DOSTARCZENIA NIESKUTECZNEJ ENERGII
Tryb obsługi technicznej jest przeznaczony tylko dla pracowników Działu Obsługi
Technicznej. Nieprawidłowe użycie trybu obsługi technicznej może niewłaściwie
wpłynąć na konfigurację urządzenia i zmienić wyjściowe poziomy energii. W celu
uzyskania pomocy lub informacji na temat konfiguracji urządzenia należy
skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej.
Jeśli testowanie, rozwiązywanie problemów lub komunikat serwisowy wskazują, że monitor/
defibrylator LIFEPAK 15 wymaga serwisu, należy się skontaktować z wykwalifikowanym
specjalistą obsługi technicznej.
Dzwoniąc do firmy Medtronic Physio-Control w celu uzyskania pomocy serwisowej, należy
podać model i numer seryjny urządzenia oraz opisać objawy awarii. Jeśli urządzenie trzeba
przesłać do centrum obsługi lub do fabryki, w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas
podróży należy przesłać je w opakowaniu oryginalnym lub w innym opakowaniu ochronnym.
Podręcznik serwisowy monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 zawiera szczegółowe informacje
techniczne, które mogą pomóc w obsłudze i naprawie urządzenia przez Dział Obsługi Technicznej.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-23
Informacje na temat recyklingu produktu
Informacje na temat recyklingu produktu
Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy poddać recyklingowi.
Pomoc w recyklingu.
Urządzenie należy poddawać recyklingowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju
oraz zgodnie z przepisami lokalnymi. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy Physio-Control.
Przygotowanie
Przed poddaniem urządzenia recyklingowi urządzenie powinno być oczyszczone i wolne od
zanieczyszczeń.
Recykling elektrod jednorazowych
Po użyciu elektrod jednorazowych należy poddać je recyklingowi zgodnie z lokalnie stosowanymi
procedurami klinicznymi.
Opakowanie
Opakowanie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz
zgodnie z przepisami lokalnymi.
Gwarancja
Zapoznać się z umową gwarancyjną dołączoną do tego urządzenia. W celu otrzymania kopii
należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Physio-Control.
Nie zaleca się korzystania z elektrod defibrylacyjnych, urządzeń zasilających i innych części lub
materiałów eksploatacyjnych pochodzących ze źródeł innych niż firma Physio-Control. Firma
Physio-Control nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania i skuteczności produkowanych
przez nią defibrylatorów LIFEPAK używanych z elektrodami defibrylacyjnymi i częściami
pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli przyczyną awarii urządzenia jest korzystanie z elektrod
defibrylacyjnych i innych części lub materiałów eksploatacyjnych niewyprodukowanych przez
firmę Physio-Control, należy się liczyć z utratą gwarancji.
10-24
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KONSERWACJA SPRZĘTU
10
Akcesoria
Tabela 10-3 zawiera dostępne akcesoria przeznaczone do monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Aby złożyć zamówienie, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy
Physio-Control lub zamówić online pod adresem store.physio-control.com.
Uwaga: Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 i jego akcesoria, które mogą mieć bezpośredni lub
przypadkowy kontakt z ciałem pacjenta, nie zawierają lateksu.
Tabela 10-3 Akcesoria przeznaczone do monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
KATEGORIA
AKCESORIA
Zasilanie
Akumulator litowo-jonowy
Stacjonarna ładowarka akumulatorów litowo-jonowych
Przenośna ładowarka akumulatorów litowo-jonowych
Ładowarka akumulatorów REDI-CHARGE
Adapter zasilania prądu zmiennego do użytku z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15
Adapter zasilania prądu stałego do użytku z monitorem/defibrylatorem
LIFEPAK 15
Przedłużający kabel wyjściowy adaptera zasilania
Terapia
Elektrody QUIK-COMBO do stymulacji/defibrylacji/EKG
Elektrody QUIK-COMBO RTS do stymulacji/defibrylacji/EKG
Elektrody pediatryczne QUIK-COMBO RTS do stymulacji/defibrylacji/EKG
Elektrody QUIK-COMBO do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem
przyłączeniowym REDI-PAK
Przewód terapeutyczny QUIK-COMBO
Łyżki standardowe
Łyżki pediatryczne
Monitorowanie:
EKG
Przewód do 3-odprowadzeniowego badania EKG
Przewód EKG 5-żyłowy
Przewód EKG 12-odprowadzeniowego (obejmuje 4-żyłowy kabel główny
oraz przyłącze odprowadzeń przedsercowych)
SpO2 – Masimo
Przewody przedłużające pacjenta Red™ LNOP® i LNCS™
Czujniki LNOP i LNCS wielokrotnego użytku
Czujniki LNOP i LNCS jednorazowego użytku
Zestawy próbek do czujników LNOP i LNCS jednorazowego użytku
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
10-25
Akcesoria
Tabela 10-3 Akcesoria przeznaczone do monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
KATEGORIA
SpO2 – Nellcor
AKCESORIA
Przewód pacjenta Masimo Red™ MNC (do użytku z czujnikami Nellcor)
Czujniki Nellcor D-20, D-25, I-20 i N-25 jednorazowego użytku
Czujniki Oximax™ Max-A, Max-I, Max-N, Max-P i Max-R
jednorazowego użytku
Czujniki Oximax DS-100A wielokrotnego użytku
SpCO i SpMet
Przewody przedłużające pacjenta Rainbow
Czujniki wielokrotnego użytku Rainbow
Czujniki jednorazowego użytku Rainbow
NIBP
Mankiety NIBP służące do pomiaru ciśnienia krwi
Rurki NIBP
EtCO2
Zestawy filtrujące EtCO2 FilterLine
Linie EtCO2 Smart Capnoline
Temperatura
Jednorazowe czujniki temperatury Measurement Specialties: 4491
Esophageal/Rectal, 4499HD Skin High Dielectric, 4464 Foley 14Fr,
4466 Foley 16Fr, 4468 Foley 18Fr
Kabel adaptera czujnika temperatury
Inne akcesoria
Bezprzewodowy modem/brama
Kabel łączący monitor/defibrylator LIFEPAK 15 z komputerem
(kabel do komunikacji szeregowej)
Narzędzie konfiguracyjne do uruchamiania na komputerze
Obciążenie testowe
10-26
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A
DODATEK A
DANE TECHNICZNE I CHARAKTERYSTYKI
PRACY
W tym dodatku znajdują się dane techniczne i charakterystyki pracy monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 oraz akumulatorów monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Podano tu także górne
i dolne zakresy alarmów i ich charakterystyki oraz pierwotne ustawienia fabryczne.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 zawiera dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Tabela A-2 zawiera dane techniczne akumulatorów monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
Tabela A-3 zawiera wykaz górnych i dolnych zakresów alarmów, gdy na monitorze/defibrylatorze
LIFEPAK 15 są wybrane szerokie i wąskie ustawienia alarmu.
Tabela A-4 zawiera charakterystyki pracy alarmów.
Tabela A-5 zawiera pierwotne ustawienia fabryczne opcji konfiguracji monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15.
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Jeśli nie określono inaczej, wszystkie dane techniczne zostały podane dla temperatury 20°C.
OGÓLNE
Klasyfikacja
Monitor/defibrylator — zasilany akumulatorowo i Klasa II (wg 60601-1)
Części mające styczność z pacjentem — EKG, Inwazyjny pomiar
ciśnienia i temperatury to złącza pacjenta typu CF. Terapia, CO2,
SpO2 i NIBP to złącza pacjenta typu BF (wg normy EN 60601-1).
Tryby
Tryb AED — w automatycznej analizie EKG i protokołach wczesnego
leczenia pacjentów z zatrzymaniem akcji serca.
Tryb ręczny — do wykonywania ręcznej defibrylacji, kardiowersji,
nieinwazyjnej stymulacji oraz monitorowania EKG i podstawowych
oznak życia.
Tryb archiwizacyjny — do odczytywania zapisanych informacji
o pacjentach.
Tryb ustawień — do zmiany pierwotnych ustawień wykonywania
funkcji.
Tryb obsługi serwisowej — dla upoważnionego personelu
do wykonywania testów diagnostycznych i kalibracji.
Tryb demonstracyjny — umożliwia symulację przebiegu fal i wykresów
zmian do celów demonstracyjnych.
Test automatyczny
Po włączeniu aparat wykonuje automatyczny test w celu sprawdzenia
wewnętrznych elementów elektrycznych i obwodów. Gdy zostanie
wykryty błąd, zaświeci się sygnalizator obsługi serwisowej.
Oprócz tego aparat wykonuje automatyczny test raz dziennie. Wyniki
są drukowane i zapisywane w dzienniku aparatu. Wyniki autotestu
mogą być przesyłane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis
Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony
wraz z urządzeniem.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-1
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
System ciągłego
nadzoru pacjenta
(CPSS)
W czasie monitorowania w trybie doradczym system CPSS monitoruje
EKG pacjenta za pośrednictwem elektrod QUIK-COMBO® lub
odprowadzenia II w celu wykrycia rytmów wymagających defibrylacji.
Wezwania dźwiękowe
Sterowanie ręczne: używane w wybranych monitach
(można włączyć/wyłączyć).
Tryb AED: używany w całej procedurze AED.
Analogowe wyjście EKG Moc wyjściowa: 1 V/mV.
Pasmo częstotliwości: 0,67 do 32 Hz (z wyjątkiem 2,5 do 25 Hz dla
EKG odbieranego za pomocą łyżek oraz 1,3 do 23 Hz dla pasma
częstotliwości monitora 1 do 30 Hz).
Filtr wycinający
50 lub 60 Hz
ZASILANIE
Akumulatory
Akumulator litowo-jonowy, typowo 11,1 V.
Możliwość korzystania z dwóch akumulatorów z automatycznym
przełączaniem.
Wskaźnik i komunikat niskiego poziomu naładowania akumulatora:
Miernik wskazujący niski poziom naładowania akumulatora i komunikat
o niskim poziomie naładowania akumulatora wyświetlany w obszarze
komunikatów dla każdego akumulatora.
Wskaźnik i komunikat konieczności wymiany akumulatora: miernik
wskazujący konieczność wymiany, sygnały dźwiękowe oraz komunikat
o konieczności wymiany akumulatora wyświetlany w obszarze stanu
dla każdego akumulatora. Po zasygnalizowaniu konieczności wymiany
akumulatora aparat automatycznie przełącza się na zasilanie z drugiego
akumulatora. Gdy oba akumulatory będą wymagać wymiany,
emitowany jest monit głosowy nakazujący ich wymianę.
Zakres napięcia wejściowego od +8,8 do +12,6 V prądu stałego.
Pojemność znamionowa 5,7 Ah.
Pojemność akumulatora W przypadku dwóch nowych, w pełni naładowanych akumulatorów,
w temperaturze 20°C:
Pojemność do momentu wyłączenia:
Monitorowanie
(w minutach)
Stymulacja
(w minutach)
Defibrylacja
(wyładowania 360 J)
Standardowo
360
340
420
Minimum
340
320
400
Tryb pracy
Pojemność po ostrzeżeniu o rozładowaniu akumulatora:
A-2
Standardowo
21
20
30
Minimum
12
10
6
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
Adapter zasilania prądu
zmiennego
OPIS
Adapter zasilania prądu zmiennego/stałego.
Zakres zasilania wejściowego to 100–240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz, 1,4–0,6 A
Napięcie wyjściowe: 12 V prądu stałego.
Spełnia normę UL 60601-1 w zakresie limitu 300 mikroamperów prądu
upływowego w wypadku zainstalowania w jednofazowym obwodzie
o napięciu 240 V (prąd zmienny) z odczepem.
Adapter zasilania prądu
stałego
Adapter zasilania DC-DC
Zakres zasilania wejściowego to od 11 do 17,6 V prądu stałego, 15 A
Napięcie wyjściowe: 12 V prądu stałego.
Zachowanie
urządzenia
w wypadku
używania
adaptera
zasilania
Świeci się wskaźnik zasilania zastępczego, gdy defibrylator jest
podłączony do zasilania zastępczego. Wskaźnik ładowania
akumulatorów świeci się, jeśli akumulatory są całkowicie naładowane,
lub miga, gdy jest ładowany dowolny akumulator.
Wskaźniki stanu akumulatorów na wyświetlaczu sygnalizują poziom
naładowania akumulatorów, ale numer komory nie jest podświetlony,
ponieważ akumulator nie jest używany. Nie pojawiają się monity
i komunikaty o niskim poziomie naładowania i o konieczności
wymiany akumulatora.
PARAMETRY FIZYCZNE
Waga
Podstawowy monitor/defibrylator z nową rolką papieru
i zainstalowanymi dwoma akumulatorami: 8,6 kg.
Monitor/defibrylator ze wszystkimi funkcjami z nową rolką papieru
i zainstalowanymi dwoma akumulatorami: 9,1 kg.
Akumulator litowo-jonowy: 0,59 kg.
Torba z akcesoriami z paskiem na ramię: 1,77 kg.
Łyżki standardowe (do defibrylacji): 0,95 kg.
Wysokość
31,7 cm.
Szerokość
40,1 cm.
Głębokość
23,1 cm.
WYŚWIETLACZ
Wzmocnienie
212 mm (przekątna); 171 mm szerokości x 128 mm wysokości.
(aktywny obszar ekranu)
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-3
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
Typ wyświetlacza
OPIS
640 x 480 punktów, kolorowy wyświetlacz LCD podświetlany.
Wybierany przez użytkownika tryb wyświetlania (pełny kolor lub
SunVue™ — wysoki kontrast).
Wyświetlany jest zapis EKG przez min. 5 sekund oraz znaki
alfanumeryczne dla wartości liczbowych, instrukcji urządzenia
i monitów.
Wyświetla do trzech krzywych.
Szybkość przesuwu wyświetlanych krzywych EKG: 25 mm/s dla EKG,
SpO2, IP i 12,5 mm/s dla CO2.
ZARZĄDZANIE DANYMI
Aparat rejestruje i przechowuje w pamięci wewnętrznej dane o pacjencie, zdarzeniach
(łącznie z krzywymi i adnotacjami) oraz ciągłe zapisy krzywych i impedancji pacjenta.
Użytkownik może wybierać i drukować raporty, a także przesyłać przechowywane informacje
za pomocą obsługiwanych metod przesyłania danych.
Typy
raportów
Trzy rodzaje formatów zapisu Listy zdarzeń (CODE SUMMARY™)
dla zdarzeń krytycznych:
krótki, średni i długi.
EKG 12-odprowadzeniowe z raportami STEMI
Ciągły zapis krzywej EKG (tylko przesyłanie)
Lista zmian
Zestawienie podstawowych oznak życia
Obraz
Pojemność pamięci
Całkowita pojemność pamięci wynosi 360 minut ciągłych zapisów EKG,
90 minut ciągłych danych ze wszystkich kanałów i 400 pojedynczych
zdarzeń dotyczących krzywych.
Maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta wynosi do 200
pojedynczych raportów dotyczących krzywych i 90 minut ciągłego
zapisu EKG.
KOMUNIKACJA
Aparat może przesyłać dane za pośrednictwem komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej.
Aparat jest zgodny z częścią 15 norm FCC, a jego działanie podlega dwóm następującym
warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwej interferencji, (2) to urządzenie musi
akceptować odbieraną interferencję, włączając w to interferencję mogąca powodować
niezamierzone działanie.
A-4
Złącze szeregowe
Komunikacja RS232
Dostępne napięcie +12 V
Technologia Bluetooth®
Technologia Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową
bliskiego zasięgu z innymi urządzeniami Bluetooth.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
MONITOROWANIE
EKG
Monitorowanie EKG odbywa się za pośrednictwem różnych zestawów
przewodów. Do monitorowania EKG 3-odprowadzeniowego stosowany
jest przewód 3-żyłowy. Do monitorowania EKG 7-odprowadzeniowego
stosowany jest przewód 5-żyłowy. Do pobierania EKG
12-odprowadzeniowego jest stosowany przewód 10-żyłowy.
Po usunięciu elektrod przedsercowych przewód 10-żyłowy działa jak
przewód 4-żyłowy. Do monitorowania za pośrednictwem odprowadzeń
łyżek stosowane są łyżki standardowe lub elektrody QUIK-COMBO do
stymulacji/defibrylacji/EKG.
Pasmo częstotliwości
Monitor — 0,5 do 40 Hz lub 1 do 30 Hz
Łyżki — 2,5 do 30 Hz
EKG 12-odprowadzeniowe diagnostyczne — 0,05 do 150 Hz
Wybór odprowadzenia
Odprowadzenia I, II i III, (3-żyłowy przewód EKG)
Odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL i aVF rejestrowane jednocześnie
(4-żyłowy przewód EKG)
Odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF i C rejestrowane jednocześnie
(5-żyłowy przewód EKG)
Odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 i V6
rejestrowane jednocześnie, (10-żyłowy przewód EKG).
Wzmocnienie EKG
4; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 cm/mV (ustalona jako 1 cm/mV dla EKG
12-odprowadzeniowego).
Wyświetlanie częstości
akcji serca
Wyświetlacz cyfrowy: 20–300 uderzeń na minutę.
Dokładność: ±4% lub ±3 uderzenia na min (większa z tych wartości).
Zakres wykrywania QRS Czas: 40 do 120 ms
Amplituda: 0,5 do 5,0 mV
Tłumienie sygnału
współbieżnego
(CMRR)
Odprowadzenia EKG: 90 dB przy 50/60 Hz
SpO2/SpCO/SpMet
Czujniki Masimo® włącznie z czujnikami Rainbow™
Czujniki
Czujniki Nellcor® (używane z adapterem Masimo Red™ MNC)
SpO2
Wyświetlany zakres
saturacji
„<50” dla poziomów poniżej 50%; od 50 do 100%
Dokładność pomiaru
saturacji
70–100% (0–69% nieokreślona)
Pacjenci dorośli/
pediatryczni
±2 cyfry (podczas bezruchu)
±3 cyfry (podczas ruchu)
Dynamiczny wykres słupkowy mocy sygnału
Sygnał dźwiękowy tętna przy wykryciu tętnień SpO2.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-5
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Częstość aktualizacji
poziomu SpO2:
Do wyboru przez użytkownika: 4, 8, 12 lub 16 sekund
Czułość SpO2:
Do wyboru przez użytkownika: Normalna, Wysoka
Pomiar SpO2:
Funkcjonalne wartości SpO2 są wyświetlane i przechowywane.
Zakres częstości tętna:
25 do 240 uderzeń/min
Dokładność pomiaru
częstości tętna
Pacjenci dorośli/
pediatryczni
±3 cyfry (podczas bezruchu)
±5 cyfry (podczas ruchu)
Opcjonalne wyświetlanie krzywej SpO2 z automatyczną regulacją wzmocnienia.
SpCO™
Zakres wyświetlania
stężenia SpCO
od 0 do 40%
Dokładność SpCO
±3 cyfry
SpMet™
Zakres saturacji SpMet: 0 do 15,0%
Rozdzielczość ekranu
SpMet
0,1% do 10%
Dokładność SpMet
±1 cyfra
NIBP
Ciśnienie krwi
Zakres ciśnienia skurczowego: 30 do 255 mmHg
Zakres ciśnienia rozkurczowego: 15 do 220 mmHg
Zakres średniego ciśnienia tętniczego: 20 do 235 mmHg
Jednostki: mmHg
Dokładność pomiaru ciśnienia krwi: ±5 mmHg
Czas pomiaru ciśnienia krwi: 20 sekund, typowo (bez czasu
pompowania mankietu)
A-6
Częstość tętna
Zakres częstości tętna: 30 do 240 uderzeń na minutę.
Dokładność pomiaru częstości tętna: ±2 uderzenia na minutę lub ±2%
(większa z tych wartości)
Funkcje
Początkowe ciśnienie mankietu: wybierane przez użytkownika,
80 do 180 mmHg.
Odstęp czasu między automatycznymi pomiarami: wybierany przez
użytkownika.
Automatyczne
opróżnianie mankietu
Zbyt wysokie ciśnienie: jeśli ciśnienie w mankiecie przekroczy
290 mmHg.
Zbyt długi czas pomiaru: jeśli czas pomiaru przekroczy 120 sekund.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
CO2
Zakres pomiaru
ciśnienia parcjalnego
CO2
0 do 99 mmHg (0 do 13,2 kPa)
Jednostki: mmHg, % lub kPa
Dokładność pomiaru
CO2
Ciśnienie parcjalne
CO2 na poziomie
morza:
Dokładność:
0 do 38 mmHg
(0 do 5,1 kPa)
±2 mmHg
(0,27 kPa)
39 do 99 mmHg
(5,2 do 13,2 kPa)
±5% odczytu + 0,08% na każdy 1 mmHg
(0,13 kPa) powyżej 38 mmHg (5,1 kPa)
0 do 18 mmHg
(0 do 2,4 kPa)
±2 mmHg
(0,27 kPa)
19 do 99 mmHg
(2,55 do 13,3 kPa)
±4 mmHg (0,54 kPa) lub ±12% odczytu
(większa z tych wartości)
(0–80
uderzeń
na minutę)*
(>80
uderzeń
na minutę)*
*W przypadku RR >60 odd./min, w celu uzyskania określonej
dokładności CO2, musi być używany zestaw Microstream® FilterLine® H
dla niemowląt.
Dokładność pomiaru
częstości oddechów
0 do 70 oddechów na minutę: ±1 oddech na minutę
71 do 99 oddechów na minutę: ±2 oddechy na minutę
Zakres pomiaru
częstości oddechów
0 do 99 oddechów na minutę
Czas wznoszenia
190 ms
Czas reakcji
3,3 s (łącznie z opóźnieniem i czasem wznoszenia)
Czas inicjacji
30 s (standardowo), 10–180 sekund
Ciśnienie atmosferyczne Automatycznie kompensowane wewnętrznie
Opcjonalne wyświetlanie Ciśnienie CO2
zależności w czasie
Współczynniki
skalowania
Auto. skalowanie, 0–20 mmHg (0–4% obj.), 0–50 mmHg (0–7% obj.),
0–100 mmHg (0–14% obj.)
INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
Typ czujnika
Mostek odporny na przeciążenie
Czułość czujnika
5 μV/V/mmHg
Napięcie pobudzenia
5 V prądu stałego
Złącze
Electro Shield CXS 3102A 14S-6S
Przepustowość
Filtr cyfrowy, DC do 30 Hz (<-3dB)
Pełzanie zera
1 mmHg/h bez uwzględnienia niedokładności czujnika
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-7
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Regulacja punktu
zerowego
±150 mmHg z uwzględnieniem zrównoważenia czujnika
Dokładność cyfrowa
±1 mmHg lub 2% odczytu (większa z tych wartości) plus błąd czujnika
Zakres ciśnienia
-30 do 300 mmHg, w sześciu zakresach wybieranych przez
użytkownika
Ekran inwazyjnego
pomiaru ciśnienia
Ekran: Krzywa IP i wartości liczbowe
Jednostki: mmHg
Etykiety: P1 lub P2, RR, PA, CVP, ICP, LAP (wybierane przez
użytkownika)
Certyfikaty
Zgodność z normami IEC 60601-2-34 oraz IEC 60601-2-49 przy użyciu
zestawu przetwornika Sentra Medical Devices o numerze katalogowym
IBP P 40000 (www.sentramedical.com)
TEMPERATURA
Czujniki
Czujniki temperatury w przełyku/odbycie Measurement Specialties serii
4400 oraz czujniki temperatury cewnika Foleya oraz czujnik
temperatury skóry 4499HD.
Wyświetlany zakres
24,8°C–45,2°C
Rozdzielczość
0,1°C
Dokładność
±0,2°C
Etykiety
Temp, T-przełyk, T-nos, T-pęcherz, T-odbyt, T-skóra
Częstość aktualizacji
co 10 sekund, minimalnie
Kabel adaptera
Używać jedynie Physio-Control o numerze katalogowym 3303935.
Długość przewodu
1,5 lub 3 m
ZMIANY
Skala czasu
Automatyczna, 30 minut, 1, 2, 4 lub 8 godzin
Czas
do 8 godzin
ST
Po wstępnej analizie EKG 12-odprowadzeniowego automatycznie
wybiera i wyświetla zapis zmian tego odprowadzenia EKG, w którym
występuje największe przesunięcie ST.
Ekran
Do wyboru HR, PR (SpO2), PR (NIBP), SpO2(%), SpCO(%), SpMet(%),
CO2 (EtCO2/FiCO2), RR (CO2), NIBP, IP1, IP2, ST
ALARMY
A-8
Szybkie ustawienie
Włącza alarmy dla wszystkich aktywnych podstawowych oznak życia.
VF/VT Alarm
Włącza ciągłe monitorowanie przez system CPSS przy sterowaniu
ręcznym.
Alarm – bezdech
Włącza się po upływie 30 sekund od ostatniego wykrytego oddechu.
Zakres wartości
granicznych ustawienia
alarmu częstości akcji
serca
Górny 100–250 uderzeń na minutę; dolny 30–150 uderzeń na minutę
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
ALGORYTMY
INTERPRETACYJNE
Algorytm interpretacyjny dla EKG 12-odprowadzeniowego:
algorytm analizy EKG 12-odprowadzeniowego uniwersytetu
w Glasgow, zawiera raporty AMI i STEMI.
DRUKARKA
Drukuje na ciągłym arkuszu wyświetlane informacje o pacjencie i raporty.
Rozmiar papieru
100 mm
Szybkość wydruku
25 mm/s lub 12,5 mm/s
Opcjonalnie 50 mm/s dla raportu EKG 12-odprowadzeniowego.
Opóźnienie
8 sekund
Automatyczny wydruk
Zapisy krzywych są automatycznie drukowane
Pasmo częstotliwości
Diagnostyka — 0,05 do 150 Hz lub 0,05 do 40 Hz
Monitor — 0,67 do 40 Hz lub 1 do 30 Hz
DEFIBRYLATOR
Czas ładowania (zgodne z normą EN 60601-2-4)
Obsługa przy zasilaniu wyłącznie prądem zmiennym:
Maksymalny czas od ładowania do gotowości do wstrząsu (tryb ręczny):
Napięcie
Czas ładowania
90–240 V prądu zmiennego
(nominalnie):
360 J w 10 sekund
Maksymalny czas od zainicjowania analizy do gotowości do wstrząsu (tryb AED):
Napięcie
Czas ładowania
90–240 V prądu zmiennego
(nominalnie)
360 J w 30 sekund
Maksymalny czas od włączenia zasilania do gotowości do wstrząsu (tryb ręczny):
Napięcie
Czas ładowania
90–240 V prądu zmiennego
(nominalnie)
360 J w 25 sekund
Maksymalny czas od włączenia zasilania do gotowości do wstrząsu (tryb AED):
Napięcie
Czas ładowania
90–240 V prądu zmiennego
(nominalnie)
360 J w 40 sekund
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-9
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Obsługa przy zasilaniu wyłącznie prądem stałym:
Maksymalny czas od ładowania do gotowości do wstrząsu (tryb ręczny):
Napięcie
Czas ładowania
11–17,6 V prądu stałego
(nominalnie)
360 J w 10 sekund
Maksymalny czas od zainicjowania analizy do gotowości do wstrząsu (tryb AED):
Napięcie
Czas ładowania
11–17,6 V prądu stałego
(nominalnie)
360 J w 30 sekund
Maksymalny czas od włączenia zasilania do gotowości do wstrząsu (tryb ręczny):
Napięcie
Czas ładowania
11–17,6 V prądu stałego
(nominalnie)
360 J w 25 sekund
Maksymalny czas od włączenia zasilania do gotowości do wstrząsu (tryb AED):
Napięcie
Czas ładowania
11–17,6 V prądu stałego
(nominalnie)
360 J w 40 sekund
Obsługa przy zasilaniu wyłącznie akumulatorowym:
Maksymalny czas od ładowania do gotowości do wstrząsu (tryb ręczny):
Stan akumulatora
Czas ładowania
Całkowicie naładowany
200 J w 7 sekund, nominalnie
Całkowicie naładowany,
po 15 wstrząsach pełnej mocy
360 J w 10 sekund
Całkowicie naładowany
360 J w 10 sekund
Maksymalny czas od zainicjowania analizy do gotowości do wstrząsu (tryb AED):
Stan akumulatora
Czas ładowania
Całkowicie naładowany
200 J w 15 sekund, nominalnie
Całkowicie naładowany,
po 15 wstrząsach pełnej mocy
360 J w 30 sekund
Całkowicie naładowany
360 J w 30 sekund
Maksymalny czas od włączenia zasilania do gotowości do wstrząsu (tryb ręczny):
A-10
Stan akumulatora
Czas ładowania
Całkowicie naładowany,
po 15 wstrząsach pełnej mocy
360 J w 25 sekund
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Maksymalny czas od włączenia zasilania do gotowości do wstrząsu (tryb AED):
Stan akumulatora
Czas ładowania
Całkowicie naładowany,
po 15 wstrząsach pełnej mocy
360 J w 40 sekund
Sterowanie ręczne
Wybór energii
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225,
250, 275, 300, 325 i 360 J
Kardiowersja
Maksymalne opóźnienie między impulsem synchronizacji
a dostarczeniem energii, po uaktywnieniu wyjścia, wynosi nie więcej
niż 60 ms. To opóźnienie jest mierzone od szczytu zespołu QRS do
szczytu krzywej defibrylatora.
Wykrywanie odłączenia
łyżek
Punkt przejścia, w którym aparat przechodzi od założenia, że elektrody
QUIK-COMBO są prawidłowo podłączone do pacjenta, do założenia,
że elektrody są niepodłączone, wynosi 300±50 Ω.
Krzywa dwufazowa
dwufazowy, trapezoidalny
Poniższe dane techniczne dotyczą zakresu impedancji od 25 do 200 Ω,
o ile nie określono inaczej.
Dokładność ustawienia energii: większa z wartości: ±1 J lub 10%
wartości ustawienia, przy 50 Ω; większa z wartości: ±2 J lub 15%
wartości ustawienia, przy dowolnej impedancji z przedziału
od 25-175 Ω.
Kompensacja napięcia: Włączona, gdy zainstalowane są jednorazowe
elektrody terapeutyczne. Energia wyjściowa w zakresie ±5% lub ±1 J,
w zależności od tego, która wartość jest większa, przy wartości 50 Ω,
ograniczona do dostępnej energii, która spowoduje dostarczenie 360 J
przy 50 Ω.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-11
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Kształt impulsu i mierzone parametry
I1
I2
T1
I3
T2
I4
Krzywa dwufazowa
Impedancja
pacjenta (Ω)
25
50
75
100
125
150
175
A-12
Czas trwania 1 fazy (ms)
Min.
Maks.
5,1
6,0
6,8
7,9
7,6
9,4
8,7
10,6
9,5
11,2
10,1
11,9
10,6
12,5
Czas trwania 2 fazy (ms)
Min. Maks.
3,2
4,2
4,4
5,5
4,9
6,5
5,6
7,3
6,2
7,7
6,6
8,2
6,9
8,6
Nachylenie (%)
Min. Maks.
85,2
69,9
74,7
57,0
67,6
49,3
62,2
43,0
56,6
39,0
52,6
36,8
49,3
33,8
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A
DODATEK
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Znamionowa energia wyjściowa to nominalna dostarczona energia na
podstawie ustawień energii i impedancji pacjenta zgodnie z poniższym
wykresem.
R ate
d E n e rg y O
u tp u t wyjściowa
Znamionowa
energia
37 5
E n e rg y (J
Wybrany poziom energii (J)
360 J *
35 0
3 25 J *
32 5
30 0 J *
30 0
275 J *
27 5
25 0 J *
25 0
2 25 J *
22 5
200 J *
20 0
17 5 J *
17 5
1 50 J *
15 0
12 5
25
50
75
100
1 25
150
175
PImpedancja
a tie nt Im pe dapacjenta
nc e ( ohm(Ω)
s)
* Wybrane ustawienie energii
Opcje dotyczące łyżek
Elektrody QUIK-COMBO do stymulacji/defibrylacji/EKG (standardowe).
Łyżki standardowe (opcjonalne)
Długość przewodu
Przewód QUIK-COMBO długości 2,4 m (bez elementu do mocowania
elektrod).
Tryb AED
System SAS (Shock Advisory System) jest systemem analizy EKG,
w którym operator jest powiadamiany o wykryciu przez algorytm
zapisu EKG wskazującego na rytm wymagający lub niewymagający
defibrylacji. System SAS odczytuje EKG wyłącznie za pośrednictwem
elektrod terapeutycznych.
Dwufazowa energia
wyjściowa
Poziomy wyładowań z zakresu 150–360 J przy tym samym lub
większym poziomie energii dla każdego kolejnego wyładowania.
Technologia cprMAX™
W trybie AED technologia cprMAX oferuje metodę maksymalizacji
czasu reanimacji pacjenta. Ma to na celu zwiększenie odsetka
przeżycia pacjentów leczonych w trybie AED.
Opcje konfiguracji:
Auto. analiza
Umożliwia wykonywanie autoanalizy. Dostępne opcje to WYŁĄCZONY,
PO PIERWSZYM WYŁADOWANIU.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-13
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
Wstępna reanimacja
OPIS
Umożliwia monitowanie użytkownika o reanimację przez czas
poprzedzający inne działania. Dostępne opcje: WYŁĄCZONY,
NAJPIERW ANALIZA, NAJPIERW REANIMACJA.
Czas wst. reanim.
Interwał dla wstępnej reanimacji. Dostępne opcje 15, 30, 45, 60, 90, 120
i 180 sekund
Reanimacja przed
wyładowaniem
Umożliwia monitowanie użytkownika o reanimację podczas ładowania
urządzenia. Dostępne opcje to: WYŁĄCZONY, 15, 30 sekund
Sprawdź ozn. życia
Umożliwia monitowanie użytkownika o sprawdzanie oznak życia
w różnym czasie. Dostępne opcje to: ZAWSZE, PO DRUGIM WNZ,
PO KAŻDYM WNZ, NIGDY
Sekwencja wyładowań
Umożliwia reanimację po 3 kolejnych wyładowaniach lub po
pojedynczym wyładowaniu. Dostępne opcje to: WYŁĄCZONY, WŁĄCZONY.
Czas reanimacji 1 lub 2
Czasy reanimacji do wyboru przez użytkownika.
Dostępne opcje to: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekund i 30 minut
STYMULATOR
Tryb stymulacji
Na żądanie lub asynchroniczny.
Domyślne wartości częstości i prądu.
Częstość podawania
impulsu stymulacji
40 do 170 PPM
Dokładność częstości
±1,5% w całym zakresie
Fala wyjściowa
Jednofazowy, obcięty wykładniczy impuls elektryczny (20 ±1,5 ms)
Wyjściowe natężenie
prądu
0 do 200 mA
Okres refrakcji
180 do 280 ms (funkcja częstości)
Przerwa: Po włączeniu tej opcji częstość stymulacji zostaje
czterokrotnie zmniejszona.
CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE — Urządzenie spełnia wymagania funkcjonalne, gdy jest narażone na
działanie następujących środowisk, chyba że określono inaczej.
Temperatura działania
0°C–45°C
-20°C przez 1 godzinę po uprzednim przechowywaniu w temperaturze
pokojowej.
60°C przez 1 godzinę po uprzednim przechowywaniu w temperaturze
pokojowej.
Temperatura podczas
przechowywania
-20°C do 65°C z wyjątkiem elektrod terapeutycznych i akumulatorów.
Względna wilgotność
podczas pracy
5 do 95%, bez skraplania
NIBP: 15 do 95%, bez skraplania
Względna wilgotność
podczas
przechowywania
10 do 95%, bez skraplania
Ciśnienie atmosferyczne -382 do 4572 m
podczas pracy
NIBP: -152 to 3048 m
A-14
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A
DODATEK
Tabela A-1 Dane techniczne monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 (CD.)
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Wodoodporność
podczas pracy
IP44 (odporność na ochlapanie i kurz) zgodnie z normami IEC 529
i EN 1789 (bez akcesoriów z wyjątkiem przewodu
EKG 12-odprowadzeniowego, łyżek do defibrylacji i akumulatora)
Wibracje
MIL-STD-810E Metoda 514.4
Dla samolotów z napędem śmigłowym — kategoria 4 (rys. 514.4-7
zakres a)
Dla helikopterów — kategoria 6 (3,75 Grms)
Dla pojazdów naziemnych — kategoria 8 (3,14 Grms)
EN 1789: Wahanie sinusoidalne, 1 oktawa/min, 10-150 Hz, ±0,15 mm/2 g
Wstrząs (upadek)
5 upadków na powierzchnię stalową na każdy bok z wysokości 46 cm
EN 1789: Upadek z wysokości 76 cm na każdą z 6 powierzchni.
Wstrząs (funkcjonalny)
Spełnia wymagania dotyczące wstrząsów: IEC 60068-2-27
i MIL-STD-810E.
3 wstrząsy na powierzchnię przy 40 g, 6 ms impulsy półsinusoidalne
Stuknięcie
1000 stuknięć o sile 15 g, czas trwania impulsu 6 ms.
Uderzenie (przy
Uderzenie EN 60601-1 0,5 + 0,05 J
wyłączonym urządzeniu) Uderzenie UL 60601-1 6,78 Nm stalową kulką o średnicy 5 cm
Spełnia poziom ochrony IK 04 zgodnie z normą IEC62262
EMC
EN 60601-1-2:2001, Sprzęt medyczny – Ogólne wymagania dotyczące
bezpieczeństwa – Norma uzupełniająca: Kompatybilność
elektromagnetyczna – Wymagania i testy.
EN 60601-2-4:2003: (Punkt 36) Szczególne wymagania dotyczące
bezpieczeństwa defibrylatorów sercowych i monitorów defibrylatorów
sercowych.
Czyszczenie
Czyszczenie 20 razy przy użyciu: czwartorzędowe związki amoniowe,
alkohol izopropylowy, nadtlenek wodoru.
Odporność chemiczna
60 godzin narażenia na działanie określonych chemikaliów:
Betadine (roztwór 10% Povidone-Iodine)
Kawa, cola
Dekstroza (5% roztwór glukozy)
Żel/pasta do elektrod (98% woda, 2% Carbopol 940)
HCL (roztwór 0,5%, pH=1)
Alkohol izopropylowy
Roztwór NaCl (0,9%)
W wyniku wystawienia na działanie roztworu HCL (0,5%) może
wystąpić delikatne odbarwienie zwieracza komory łyżek.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-15
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-2 Dane techniczne akumulatora
A-16
CHARAKTERYSTYKA
OPIS
Typ akumulatora
Litowo-jonowy
Waga
0,59 kg
Napięcie
Standardowo 11,1 V
Pojemność (znamionowa)
5,7 amperogodzin
Czas ładowania (przy całkowicie
wyczerpanym akumulatorze)
4 godziny i 15 minut (standardowo)
Wskaźniki akumulatora
Każdy akumulator jest wyposażony we wskaźnik
przybliżonego poziomu naładowania. Jeśli na wskaźniku
naładowania akumulatora świecą się co najwyżej dwie
diody LED bezpośrednio po pełnym cyklu ładowania,
należy wymienić akumulator.
Zakres temperatur podczas ładowania
0°C–50°C
Zakres temperatur podczas pracy
0°C–50°C
Zakres temperatur dla przechowywania
krótkoterminowego (<1 tydzień).
Zakres temperatur dla przechowywania
długoterminowego (>1 tydzień).
Zakres wilgotności podczas pracy
i przechowywania
-20°–60°C
20°C do 25°C
5 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A
DODATEK
Tabela A-3 Zakresy alarmów
PODSTAWOWE
OZNAKI ŻYCIA
(VS)
Częstość akcji
serca
WARTOŚĆ SZEROKIE ZAKRESY* WĄSKIE ZAKRESY*
VS
NISKI
WYSOKI NISKI
WYSOKI
PACJENTA
<60
-20
+35
-10
+25
60–79
-25
+40
-20
+30
80–104
-30
+40
-30
+30
(uderzenia
na minutę)
>105
-35
+45
-25
+25
SpO2
>90
-5
+3
-5
+3
(%)
<90
-5
+3
-5
+3
<90
-20
+35
-10
+25
90–114
-20
+35
-10
+25
115–140
-25
+35
-10
+20
>140
-25
+35
-10
+20
ZAKRES WARTOŚCI
PIERWOTNE
NISKI
NISKI
WYSOKI
30–150 100–250
50
150
50
90–100
85
100
30
245
50
200
12
210
20
150
70/9,2
15/2,0
50/6,6
WYSOKI
(HR)
Częstość
tętna (PR)
Skurczowe
ciśnienie krwi
(mmHg)
Rozkurczowe
ciśnienie krwi
(mmHg)
<65
-15
+25
-10
+25
65-90
-15
+15
-15
+10
>90
-15
+15
-15
+10
EtCO2
(mmHg/%)
>40/5,3
-10/-1,3 +15/+2,0 -10/-1,3 +15/+2,0 5/0,7
<40/5,3
-10/-1,3 +15/+2,0 -10/-1,3 +15/+2,0
Wdychany
CO2
(mmHg/%)
—
nie dot.
+5/+0,7
nie dot.
+3/+0,4
nie dot.
0/0–
10/1,3
—
8/1,1
Częstość
<15
-8
+8
-4
+4
5-15
10–60
5
30
oddechu (RR) >15
-15
+15
-8
+8
<15
Skurczowe PA
15–35
(mmHg)
>35
-6
+12
-4
+6
10
100
10
40
-8
+16
-6
+8
0
50
0
18
-12
+16
-8
+10
<5
-4
+12
-4
+8
5–13
-4
+16
-6
+6
>13
-6
+16
-6
+6
CVP (mmHg)
>9
-10
+10
-5
+5
0
25
0
15
ICP, LAP
(mmHg)
<15
-6
+6
-4
+4
0
40
0
18
>15
-6
+8
-4
+6
>31
-3
+3
-1
+1
31
41
35
39
Rozkurczowe
PA (mmHg)
Temperatura
(°C)
*Liczby są równe ± wartości VS pacjenta, gdy były ustawione alarmy.
**Gdy zostaną włączone alarmy, ustawiane są pierwotne zakresy.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-17
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-4 Charakterystyki pracy alarmów
CHARAKTERYSTYKA OPIS
Czas uruchomienia
alarmu związanego
z częstością akcji
serca
W przypadku 1 mV średni czas wykrycia częstoskurczu 206 uderzeń na minutę
wynosił 4,6 sekundy.
Dla o połowę słabszego sygnału testowego średnia wyniosła 4,1 sekundy.
W tym przypadku czułość urządzenia zwiększono do 5 mV/cm.
Dla dwukrotnie słabszego sygnału testowego średnia wyniosła 3,1 sekundy.
W przypadku 2 mV średni czas wykrycia częstoskurczu 195 uderzeń na minutę
wynosił 2,5 sekundy.
Dla o połowę słabszego sygnału testowego średnia wyniosła 2,2 sekundy.
W tym przypadku czułość urządzenia zwiększono do 5 mV/cm.
Dla dwukrotnie słabszego sygnału testowego średnia wyniosła 1,5 sekundy.
Alarmy dźwiękowe Jest to samodzielne urządzenie. Wszystkie dźwięki alarmowe są emitowane za
pomocą monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Głośności dźwięków alarmowych
należą do przedziału od 45 do 85 dB.
Odpowiednie alarmy przejawiają się za pomocą sygnałów i wezwań
dźwiękowych oraz wskaźników wizualnych.
Alarm następuje w czasie 1 sekundy po przekroczeniu limitu alarmowego
wyświetlanego parametru. Możliwa jest regulacja poziomu głośności alarmu
przez użytkownika. Poziomu głośności alarmu nie można ustawić na poziomie
zerowym.
Sygnały dźwiękowe systemu SAS stanowią wzmocnienie wyświetlanych
komunikatów systemu SAS.
A-18
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Tabela A-4 Charakterystyki pracy alarmów (CD.)
CHARAKTERYSTYKA OPIS
Alarmy dźwiękowe Poniżej podano opis sygnałów przypisanych poszczególnym typom alarmów:
(cd.)
• Sygnał dźwiękowy o priorytecie 1 jest stosowany do zaalarmowania
użytkownika o możliwości śmierci. Jest to sygnał o częstotliwości na
przemian 440 Hz i 880 Hz, o takim samym czasie trwania obu dźwięków
i częstotliwości zmiany dźwięku wynoszącej 4 Hz. Sygnał ten ma głośność
70±5 dB (A) przy pomiarze w odległości 1 metra od wyświetlacza.
• Sygnał dźwiękowy o priorytecie 2 (alarm Szybkiego ustawienia) stosowany
jest do zaalarmowania użytkownika o wystąpieniu stanu mogącego zagrozić
życiu. Jest to ciągły dźwięk o częstotliwości 698 Hz. Ten dźwięk ma
głośność niższą niż dźwięk o priorytecie 1.
• Sygnał dźwiękowy o priorytecie 3 stosowany jest do zaalarmowania
użytkownika o wystąpieniu stanu anormalnego. Są to trzy sygnały
dźwiękowe 1046 Hz trwające 100 ms każdy, między którymi następują
przerwy trwające 150 ms; między seriami sygnałów następują przerwy
trwające 200 ms. Ten dźwięk ma głośność niższą niż dźwięk o priorytecie 2.
• Sygnał dźwiękowy o priorytecie 3 może być pojedynczy lub powtarzany:
w przypadku sygnału pojedynczego sekwencja trzydźwiękowa jest
emitowana tylko raz. W przypadku sygnału powtarzającego się sekwencja
trzydźwiękowa jest emitowana co 20 sekund.
• Sygnał dźwiękowy o priorytecie 4 jest krótkim dźwiękiem z zakresu od
500 do 1500 Hz. Ten dźwięk ma głośność niższą niż dźwięk o priorytecie 3.
Charakterystyki poszczególnych sygnałów to:
– Sygnał QRS oraz ustawiania poziomu głośności — czas trwania 100 ms
przy 1397 Hz — czas trwania 4 ms przy 1319 Hz.
Sygnał ostrzegawczy składający się z jednego lub dwóch dźwięków poprzedza
wezwania dźwiękowe lub jest emitowany w celu zwrócenia uwagi na
wyświetlacz. Określona charakterystyka obejmuje:
•
•
•
•
Alarmy wizualne
Fala prostokątna 1000 Hz, czas trwania 100 ms.
Cisza, czas trwania 100 ms.
Cisza, czas trwania 140 ms (kiedy poprzedza monit głosowy).
Monit głosowy, gdy jest stosowany.
Alarmy są sygnalizowane wizualnie w poniższy sposób:
• Pole parametru, który został przekroczony, błyska w kontrastujących
kolorach, a w obszarze komunikatów jest wyświetlany odpowiedni
komunikat.
• Odpowiednie wskaźniki wizualne wyświetlane są do czasu usunięcia
przyczyny alarmu. Wskaźniki wizualne są wyświetlane nawet po wyciszeniu
alarmu.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-19
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-5 Opcje konfiguracji pierwotnych ustawień fabrycznych
MENU
Ogólne
Sterowanie
ręczne
Tryb AED
Metronom
reanim.
Stymulacja
A-20
MENU/POZYCJA
Język
Lista zdarzeń
Lista zmian
Miejsce nr
PIERWOTNE USTAWIENIA
(zależnie od kraju)
Długi
Wyłączony
000
„LP15” + 4 ostatnie cyfry numeru seryjnego, na przykład
ID urządzenia
LP151234
Auto. zapis przebiegu
Włączony
Filtr sieciowy
60 Hz
Czas wygaszenia menu 30 sekund
Synchr. po wstrząsie
Wyłączony
Pierwot. energ. łyżek
200 (dżuli)
Protokół energii
Nie aktywny
Wewnętrzny pierwotny 10 (dżuli)
Wezwania dźwiękowe
Włączony
Ton dla wstrząsu
Włączony
Sterowanie ręczne
Ster. ręczne / Bezpośr.
Ustaw kod dostępu
0000
Protokół energii
200–300–360
Auto. analiza
Wyłączony
Detektor ruchu
Włączony
Sprawdź ozn. życia
Nigdy
Reanim.
Czas reanimacji 1
120 sekund
Czas reanimacji 2
120 sekund
Wstępna reanimacja
Wyłączony
Czas wst. reanim.
120 sekund
CPR przed wyładow.
Wyłączony
Metronom
Włączony
Dorosły - Niezaintubowany 30:2
Dorosły - Zaintubowany
10:1
Dziecko - Niezaintubowane 15:2
Dziecko - Zaintubowane
10:1
Częstość
60/ min
Prąd
0 mA
Tryb
Na żądanie
Wewn. stymulator
Wykrywanie wył.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
A
Tabela A-5 Opcje konfiguracji pierwotnych ustawień fabrycznych (CD.)
MENU
MENU/POZYCJA
Monitorowanie Kanały
Zestaw 1
Dane ciągłe
Dźwięk dla SpO2
CO2
NIBP
Temperatura
Zmiany
12-odpr. EKG
Auto. transmisja
Druk automatyczny
Szybkość wydruku
Interpretacja
Format
Zdarzenia
Zdarzenia / Strona 1
Zdarzenia / Strona 2
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
PIERWOTNE USTAWIENIA
Zestaw pierwotny
Kanał 1
Kanał 2
Kanał 3
Kanał 1 EKG
Wyłączony
Jednostki
Temp. ciała
Ciśnienie początk.
Interwał
Jednostki
Włączony
Wyłączony
Włączony
25 mm/sek.
Włączony
3-kan. Stand.
Zdarzenie 2
Zdarzenie 3
Zdarzenie 4
Zdarzenie 5
Zdarzenie 6
Zdarzenie 7
Zdarzenie 8
Zdarzenie 9
Zdarzenie 10
Zdarzenie 11
Zdarzenie 12
Zdarzenie 13
Zdarzenie 14
Zdarzenie 15
Zdarzenie 16
Zdarzenie 17
Zdarzenie 18
Zdarzenie 19
Zdarzenie 20
Zdarzenie 21
Zdarzenie 22
Zestaw 1
Odpr. II EKG
Żaden
Żaden
mmHg
Wyłączony
160 mmHg
Wyłączony
Celsjusz
Tlen
Dostęp IV
Nitrogliceryna
Morfina
Anuluj ost.
Intubacja
Reanim.
Adrenalina
Atropina
Lidokaina
ASA
Heparyna
Lek trombolityczny
Glukoza
Nalokson
Transport
Adenozyna
Wazopresyna
Amiodaron
Dopamina
Dwuwęglan
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
A-21
Dane techniczne i charakterystyki pracy
Tabela A-5 Opcje konfiguracji pierwotnych ustawień fabrycznych (CD.)
MENU
Alarmy
Drukarka
Transmisja
Zegar
Autotest
Obsługa
A-22
MENU/POZYCJA
Głośność
Alarmy
VF/VT Alarm
Druk automatyczny
PIERWOTNE USTAWIENIA
5
Wyłączony
Wyłączony
Defibrylacja
Włączony
Stymulacja
Wyłączony
Zbadaj pacjenta
Wyłączony
SAS
Wyłączony
Alarmy dot. pacjenta
Wyłączony
Zdarzenia
Wyłączony
Rytm początkowy
Wyłączony
Tryb EKG
Monitor
Tryb monitora
1 Hz–30 Hz
Tryb diagnostyczny
0,05–40 Hz
Krzywe alarmu
Włączony
Krzywe EKG ze zdarzenia Włączony
Wykresy czyn. życiow. Wyłączony
Miejsca
Miejsce 1/Port wyjściowy/Połączenie bezpośr.
Miejsce pierwotne
Żaden
Raport pierwotny
12-odpr. EKG
Bezprzewodowy
Włączony
Filtr wyszukiwania
Włączony
Data/Godz.
Bieżąca data/godz. czas
Zegar
Rzeczywisty czas
Czas letni
Wyłączony
Strefa czasowa
Żaden
Prześlij wyniki
Wyłączony
Interwał przeglądu
serwisowego
Wyłączony
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
B
DODATEK B
KOMUNIKATY EKRANOWE
W tym dodatku opisano komunikaty ekranowe, które monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może
wyświetlać podczas normalnej pracy.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
B
Tabela B-1 Podsumowanie komunikatów ekranowych
KOMUNIKAT
OPIS
ABY SKOŃCZYĆ, WCIŚNIJ
SZYBKIE WYBIERANIE
Defibrylator ładuje się lub jest naładowany i można go
rozładować, naciskając pokrętło SZYBKIE WYBIERANIE.
ALARM – BEZDECH
Przez 30 sekund nie wykryto prawidłowego oddechu.
ALARMY WYCISZONE
Komunikat wyświetlany po wyciszeniu alarmów. Aby
przypominać użytkownikowi o tym, że alarmy zostały
wyciszone, co jakiś czas jest generowany sygnał alarmowy
oraz wyświetlany jest komunikat ALARMY WYCISZONE.
ANALIZA 12-ODPR. W TOKU
Trwa analiza danych zapisu EKG 12-odprowadzeniowego.
ASYNCHRONICZNA
Stymulator pracuje w trybie stymulacji asynchronicznej.
AUTO NIBP SKASOWANE
Automatyczna inicjacja pomiaru NIBP została anulowana.
AUTO-ZERO CO2
Monitor EtCO2 automatycznie wykonuje skalowanie punktu
zerowego.
AUTOTEST W TOKU
Urządzenie wykonuje autotest po włączeniu.
AUTOTEST ZAK. NEGATYWNIE
Urządzenie wykryło wewnętrzny błąd. Zaprzestać użytkowania
urządzenia.
AUTOTEST ZAK. NEGATYWNIE.
PRZESYŁANIE DO…
Urządzenie wykryło wewnętrzny błąd i jest w trakcie
przesyłania wyników testu. Zaprzestać użytkowania
urządzenia po zakończeniu przesyłania.
AUTOTEST ZAK. POZYTYWNIE
Urządzenie przeszło autotesty i jest gotowe do użytku.
AUTOTEST ZAK. POZYTYWNIE
PRZESYŁANIE DO…
Urządzenie przeszło wewnętrzny test i jest w trakcie
przesyłania wyników testu.
AWARIA STYMULATORA
Podczas stymulacji wykryto błąd wewnętrzny.
BATERIA X NA WYCZERPANIU
Określony akumulator ma niski poziom naładowania.
BLOKADA FILTROWANIA CO2
Rurka filtra FilterLine EtCO2 jest zagięta lub zatkana.
Komunikat jest wyświetlany po 30 sekundach nieefektywnego
czyszczenia.
BLUETOOTH NIEDOSTĘPNY
Nie można zlokalizować lub podłączyć urządzenia
docelowego.
BŁĄD PRZEPŁYWU NIBP
Układ pneumatyczny NIBP nie utrzymuje stałego ciśnienia
w mankiecie.
BŁĄD ZEROWANIA PX
Urządzenie nie było w stanie wyzerować czujnika ciśnienia.
BŁĘDNY KOD DOSTĘPU - PONÓW
PRÓBĘ
Podano błędny kod dostępu.
CZAS NIBP PRZEKROCZONY
Ciśnieniomierz NIBP nie zakończył pomiaru w ciągu
120 sekund.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
B-1
Komunikaty ekranowe
Tabela B-1 Podsumowanie komunikatów ekranowych (CD.)
KOMUNIKAT
OPIS
CZUJNIK PX NIE ZOSTAŁ
WYKRYTY
Czujnik IP jest odłączony od monitora/defibrylatora.
CZYSZCZENIE FILTRA CO2
Rurka filtra FilterLine EtCO2 jest zagięta lub zatkana płynem.
DORADZANIE: SPCO >10%
Został uaktywniony alert doradzania SpCO. Wartość SpCO
jest większa niż 10%.
DORADZANIE: SPMET >3%
Został uaktywniony alert doradzania SpMet. Wartość SpMet
jest większa niż 3%.
DOSTARCZONA ENERGIA
Zakończono dostarczanie energii.
DOSTĘP WZBRONIONY
Komunikat jest wyświetlany po trzech kolejnych próbach
wprowadzenia nieprawidłowego kodu dostępu do sterowania
ręcznego.
FILTROWANIE CO2 WYŁĄCZONE
Rurka filtra FilterLine EtCO2 jest odłączona lub nie jest solidnie
podłączona do urządzenia.
INICJOWANIE CO2
Monitor EtCO2 wykonuje automatyczny test.
INICJOWANIE NIBP
Zażądano NIBP, gdy trwało jeszcze inicjowanie modułu NIBP.
JEŚLI BRAK TĘTNA –
ROZPOCZNIJ REANIMACJĘ
Następuje po wyładowaniu lub po monicie WYŁADOWANIE
NIEZALECANE, jeśli wybrano opcję konfiguracji SPRAWDŹ OZN.
ŻYCIA inną niż NIGDY.
JEŚLI BRAK TĘTNA – WCIŚNIJ
PRZYCISK ANALIZA
Następuje po czasie reanimacji, jeśli wybrano opcję
konfiguracji SPRAWDŹ OZN. ŻYCIA inną niż NIGDY.
KONIEC STYMULACJI
Stymulacja zakończona — np. z powodu odłączenia elektrod
terapeutycznych.
KONIEC WYSZUKIWANIA
URZĄDZENIA
Zatrzymano żądanie wyszukania urządzenia Bluetooth.
LA ODPR. NIE DOŁĄCZONE
Elektroda EKG „LA” jest odłączona.
LL ODPR. NIE DOŁĄCZONE
Elektroda EKG „LL” jest odłączona.
ŁADOWANIE DO XXX J
Komunikat jest wyświetlany, gdy naciśnięty został przycisk
ŁADOWANIE znajdujący się na panelu przednim lub łyżkach
standardowych.
B-2
ŁADOWANIE NIEMOŻLIWE
Komunikat jest wyświetlany, gdy przycisk ŁADOWANIE został
naciśnięty przy braku źródła synchronizacji dla kardiowersji,
gdy przewód terapeutyczny nie jest przyłączony lub gdy
elektrody QUIK-COMBO nie są przyłączone do przewodu
terapeutycznego.
ŁĄCZENIE Z
Urządzenie ustanowiło połączenie z innym urządzeniem
obsługującym łączność Bluetooth. Po tym komunikacie
pojawia się nazwa docelowego urządzenia.
NA ŻĄDANIE
Stymulator pracuje w trybie synchronicznym.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
B
Tabela B-1 Podsumowanie komunikatów ekranowych (CD.)
KOMUNIKAT
OPIS
NADMIERNE CIŚNIENIE NIBP
Ciśnienie w mankiecie NIBP przekroczyło 290 mmHg.
NADMIERNE ZAKŁÓCENIA –
12-ODPR. EKG ANULOWANE
Wykryto zakłócenie trwające ponad 30 sekund, które
uniemożliwia zarejestrowanie 12-odprowadzeniowego EKG.
NIBP – SPRAWDŹ MANKIET
Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi nie jest
przyłączony do pacjenta lub urządzenia.
NIBP NIEUDANE
Ciśnieniomierz NIBP nie może określić zerowego punktu
odniesienia.
NIE MOŻNA NAŁADOWAĆ BATERII Oba akumulatory są zainstalowane i aparat nie może ładować
jednego z nich.
NIE MOŻNA NAŁADOWAĆ
BATERII 1
Aparat nie może naładować akumulatora w komorze
akumulatorowej 1.
NIE MOŻNA NAŁADOWAĆ
BATERII 2
Aparat nie może naładować akumulatora w komorze
akumulatorowej 2.
NIE ODNALEZIONO URZĄDZENIA
BLUETOOTH
Nie wykryto urządzenia Bluetooth.
NIE ZDEFINIOWANO NOWYCH
MIEJSC
Urządzenie podejmuje próbę transmisji za pośrednictwem
połączenia Bluetooth, ale nie zdefiniowano skojarzonych
miejsc.
NIEMOŻLIWY POMIAR
12-ODPR. EKG
Zażądano EKG 12-odprowadzeniowego, ale potrzebne dane
EKG są niedostępne.
NIEPRAWIDŁOWA ENERGIA
Komunikat jest wyświetlany, jeśli różnica pomiędzy
zmagazynowaną a wybraną energią przekracza dozwoloną
wartość.
NIEPRAWIDŁOWY DOPŁYW
ENERGII
Komunikat jest wyświetlany, jeśli wyładowanie nastąpi
w momencie, gdy powierzchnie elektrod łyżek stykają się
ze sobą, gdy łyżki do defibrylacji nie mają wystarczającego
kontaktu z pacjentem, jeśli wyładowanie nastąpi w powietrzu
lub jeśli impedancja pacjenta jest poza dopuszczalnym
zakresem. Komunikat może też zostać wyświetlony
w przypadku wystąpienia określonych błędów wewnętrznych.
NIEPRAWIDŁOWY PRĄD
Komunikat jest wyświetlany, jeśli różnica między
dostarczonym a wybranym prądem stymulacji przekracza
dozwoloną wartość.
NIEUDANA PRÓBA POŁĄCZENIA
Nie można ustanowić połączenia z urządzeniem Bluetooth.
NIEZNANE URZĄDZENIE
Nie powiodło się połączenie Bluetooth lub upłynął limit czasu,
zanim uzyskano nazwę urządzenia docelowego.
ODPR. EKG NIE POŁĄCZONE
Odłączono kilka elektrod terapeutycznych.
ODPR. EKG ODŁĄCZONE
Urządzenie drukuje i odłączono przewód EKG.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
B-3
Komunikaty ekranowe
Tabela B-1 Podsumowanie komunikatów ekranowych (CD.)
KOMUNIKAT
OPIS
ODSUŃ SIĘ – NACIŚNIJ PRZYCISK
WYŁADOWANIE
Monit o odsunięcie się i naciśnięcie przycisku
OSTATNIO PODŁĄCZONY DO
Jeśli zainstalowano łączność Bluetooth i to urządzenie
uprzednio połączyło się z urządzeniem docelowym, po tym
komunikacie jest wyświetlana nazwa docelowego urządzenia.
POBIERANIE OBRAZU
Zażądano raportu migawkowego bieżących podstawowych
oznak życia.
POŁĄCZ KABEL
Przewód terapeutyczny nie jest przyłączony, gdy jest
naciśnięty przycisk ŁADOWANIE, STYMULATOR, lub ANALIZA.
POŁĄCZ ODPR. EKG
Odłączono elektrody EKG lub odprowadzenia.
PODŁĄCZ ODPR. KLATKI
PIERSIOWEJ
Zażądano analizy EKG 12-odprowadzeniowego,
a odprowadzenia przedsercowe nie są podłączone
do pacjenta.
PODŁĄCZONY DO
Urządzenie jest połączone za pośrednictwem łączności
Bluetooth z innym urządzeniem obsługującym łączność
Bluetooth. Po tym komunikacie pojawia się nazwa
połączonego urządzenia.
POMIAR 12-ODPR. EKG
Monitor/defibrylator pobiera dane zapisu EKG
12-odprowadzeniowego.
PRÓBA PRZESYŁANIA
Urządzenie przetwarza żądanie transmisji.
PRZEŁĄCZENIE NA ŁYŻKI
(wstrząs).
Urządzenie używało odprowadzenia II, gdy naciśnięto przycisk
ANALIZA. ŁYŻKI stają się podstawowym odprowadzeniem.
PRZEŁĄCZENIE NA ODPR. II
Stymulacja jest włączona, gdy ŁYŻKI są odprowadzeniem
podstawowym.
PRZESYŁANIE DO <MIEJSCA>
Nawiązano połączenie z <miejscem> i trwa transmisja
żądanego raportu.
PRZESYŁANIE NIEMOŻLIWE
Nie można przesłać danych.
PRZETRANSMITOWANO XX%
Wykonano podany procent transmisji.
PRZY NAGŁYM ZATRZYM.
KRĄŻENIA WCIŚNIJ ANALIZA
REANIMUJ w celu przypomnienia użytkownikowi
Komunikat początkowej reanimacji następujący po monicie
o niezwłocznym wykonaniu wyładowania w przypadku
nagłego zatrzymania krążenia.
B-4
PRZYŁĄCZ ELEKTRODY
Elektrody terapeutyczne są odłączone.
PX NIE ZOSTAŁ WYZEROWANY
Czujnik jest przyłączany lub ponownie przyłączany, ale nie jest
wyzerowany.
PX ZOSTAŁ WYZEROWANY
Zerowanie czujnika zakończyło się powodzeniem.
RA ODPR. NIE DOŁĄCZONE
Elektroda RA EKG jest odłączona.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
B
Tabela B-1 Podsumowanie komunikatów ekranowych (CD.)
KOMUNIKAT
OPIS
REANIM.: DOROSŁY –
NIEZAINTUBOWANY X:Y
Opcja metronomu reanimacji. Pacjent jest osobą dorosłą,
u której nie zastosowano zaawansowanych metod udrażniania
dróg oddechowych. Będzie użyty podany stosunek C:V.
REANIM.: DOROSŁY –
ZAINTUBOWANY X:Y
Opcja metronomu reanimacji. Pacjent jest osobą dorosłą,
u której zastosowano zaawansowane metody udrażniania
dróg oddechowych. Będzie użyty podany stosunek C:V.
REANIM.: DZIECKO –
NIEZAINTUBOWANE X:Y
Opcja metronomu reanimacji. Pacjent jest dzieckiem (które
jeszcze nie zaczęło dojrzewać), u którego nie zastosowano
zaawansowanych metod udrażniania dróg oddechowych.
Będzie użyty podany stosunek C:V.
REANIM.: DZIECKO –
ZAINTUBOWANE X:Y
Opcja metronomu reanimacji. Pacjent jest dzieckiem (które
jeszcze nie zaczęło dojrzewać), u którego zastosowano
zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych.
Będzie użyty podany stosunek C:V.
REANIMUJ
Monit o wykonanie reanimacji na pacjencie.
ROZŁADOWUJE SIĘ...
Następuje wewnętrzne rozładowanie energii.
RUCH NIBP
Wystąpił ruch kończyny pacjenta, uniemożliwiający
ciśnieniomierzowi NIBP dokładne wykonanie pomiaru.
SŁABE TĘTNO NIBP
Ciśnieniomierz nie wykrył żadnych impulsów tętna.
SPCO: ZŁA JAKOŚĆ SYGNAŁU
Urządzenie nie otrzymuje wystarczających danych z czujnika.
SPMET: ZŁA JAKOŚĆ SYGNAŁU
Urządzenie nie otrzymuje wystarczających danych z czujnika.
SPO2: CZUJNIK NIE OBSŁUGUJE
SPCO LUB SPMET
Używany czujnik mierzy tylko SpO2.
SPO2: CZUJNIK NIEZNANY
Do urządzenia jest podłączony czujnik niezatwierdzony przez
firmę Physio-Control.
SPO2: NIE WYKRYTO CZUJNIKA
Czujnik jest odłączony od monitora/defibrylatora.
SPO2: NISKA PERFUZJA
Pacjent ma słabo wypełnione tętno.
SPO2: SPRAWDŹ CZUJNIK
Podłączenie czujnika SpO2 do urządzenia lub przyłożenie
czujnika do ciała pacjenta wymaga sprawdzenia.
SPO2: SZUKANIE TĘTNA
Czujnik jest podłączony do pacjenta i trwa szukanie tętna.
SPO2: ZŁA JAKOŚĆ SYGNAŁU
Urządzenie nie otrzymuje wystarczających danych z czujnika.
SPRAWDŹ DRUKARKĘ
Komunikat jest wyświetlany, gdy otwarte są drzwiczki
drukarki, gdy w drukarce brak papieru lub gdy wystąpiła inna
awaria drukarki.
SPRAWDŹ TĘTNO
Monit AED po każdej standardowej sekwencji 3 wyładowań
lub po komunikacie WYŁADOWANIE NIEZALECANE.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
B-5
Komunikaty ekranowe
Tabela B-1 Podsumowanie komunikatów ekranowych (CD.)
B-6
KOMUNIKAT
OPIS
STEROWANIE RĘCZNE
NIECZYNNE
Dostęp do sterowania ręcznego z trybu AED został
ograniczony.
STYMULACJA W TOKU
Żądana akcja jest niedostępna, ponieważ urządzenie aktualnie
wykonuje stymulację.
TEMP: DOKŁADNOŚĆ POZA
ZAKRESAMI
Sprawdzenie dokładności temperatury zakończyło się
niepowodzeniem.
TEMP: SPRAWDŹ CZUJNIK
Urządzenie nie otrzymuje wystarczających danych z czujnika.
TEST NEGATYWNY
Test użytkownika zakończony niepowodzeniem.
TEST POZYTYWNY
Test użytkownika zakończony powodzeniem.
TEST W TOKU
Wybrano opcję WYWOŁAJ TEST z menu OPCJE i test jest w toku.
TRANSMISJA ANULOWANA
Anulowano transmisję danych.
TRANSMISJA NIEUDANA
Transmisja danych nie zakończyła się pomyślnie.
TRANSMISJA ZAKOŃCZONA
Transmisja danych zakończona pomyślnie.
TRWA ANALIZA – ODSUŃ SIĘ
Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) analizuje zapis
EKG pacjenta.
TRYB DEMONSTRACYJNY
Urządzenie pracuje w trybie demonstracyjnym i są
wyświetlane symulowane dane pacjenta.
TRYB DORADCZY –
MONITOROWANIE
Urządzenie monitoruje EKG pacjenta pod kątem wystąpienia
zapisu wymagającego defibrylacji.
TRYB SYNCHRONIZACJI
Urządzenie działa w trybie synchronizacji.
UTRACONO POŁĄCZENIE
BEZPOŚREDNIE
Komunikacja przez bezpośrednie połączenie została
przerwana.
UTRACONO POŁĄCZENIE
Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH
Komunikacja z urządzeniem Bluetooth została przerwana.
UZYSKIWANIE NAZW URZĄDZEŃ
Urządzenie uzyskuje nazwy dostępnych urządzeń
obsługujących łączność Bluetooth.
UŻYJ ODPROWADZEŃ EKG
Podjęto próbę przejścia do trybu synchronizacji, ale elektrody
EKG nie są podłączone do pacjenta, wyświetlono odprowadzenie
ŁYŻKI, i do defibrylatora są podłączone łyżki standardowe.
VX ODPR. NIE DOŁĄCZONE
Elektroda EKG, taka jak „V1”, jest odłączona.
WCIŚ. I PRZYTRZ. PRZYC. NA
ŁYŻKACH, ABY DOST. ENERG.
Defibrylator jest w trybie synchronizacji, całkowicie
naładowany i gotowy do przeprowadzenia zabiegu za pomocą
podłączonych łyżek do defibrylacji.
WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ
PRZYCISKI WSTRZĄS!
Defibrylator jest w trybie synchronizacji, całkowicie
naładowany i gotowy do przeprowadzenia zabiegu.
WCIŚNIJ PRZYCISK ANALIZA
Nacisnąć przycisk ANALIZA, aby rozpocząć analizę EKG.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
B
Tabela B-1 Podsumowanie komunikatów ekranowych (CD.)
KOMUNIKAT
OPIS
WCIŚNIJ PRZYCISK WSTRZĄS!
Defibrylator jest całkowicie naładowany i gotowy do
przeprowadzenia zabiegu.
WŁĄCZYĆ STEROWANIE RĘCZNE? Naciśnięto jeden z przycisków dostępu do sterowania
ręcznego i pojawił się ekran potwierdzenia.
WYBIERZ ENERGIĘ DWUFAZOWĄ
/ XXX J
Naciśnięto przycisk WYBÓR ENERGII znajdujący się na panelu
przednim lub na łyżkach standardowych.
WYCIEK POWIETRZA NIBP
Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi jest zbyt
luźny lub wystąpiła nieszczelność w układzie pneumatycznym
zespołu mankiet/urządzenie.
WYKRYTO RUCH!/
USUŃ PRZYCZYNĘ RUCHU!
Podczas analizy EKG wykryto ruch.
WYŁADOWANIE NIEZALECANE
Defibrylator nie wykrył zapisu świadczącego o konieczności
przeprowadzenia defibrylacji.
WYMAGANY SERWIS
Komunikat przypominający, który jest wyświetlany w odstępach
czasu określonych w trybie obsługi technicznej. Komunikat
będzie się pojawiał do momentu zresetowania lub wyłączenia.
XX ODPR. NIE DOŁĄCZONE
Elektroda EKG (taka jak „RA”) jest odłączona.
ZAKŁÓCENIA! WCIŚNIJ 12-ODPR.
ABY ZMIERZYĆ
Podczas pobierania danych monitor/defibrylator wykrył
nadmierne zakłócenia sygnału. Aby anulować komunikat
i kontynuować pobieranie EKG 12-odprowadzeniowego
pomimo występowania zakłóceń sygnału, należy nacisnąć
przycisk 12-ODPROW.
ZALECANE WYŁADOWANIE!
Defibrylator wykonał analizę rytmu EKG pacjenta i wykrył zapis
EKG wskazujący na konieczność przeprowadzenia defibrylacji.
ZATRZYMANA
Naciśnięto i przytrzymano przycisk PRZERWA wstrzymujący
stymulację. Impulsy prądowe są aplikowane przy obniżonej
częstotliwości i przy zachowanych ustawieniach mA i ppm.
ZBADAJ PACJENTA!
Jeżeli włącza się alarm VF/VT, wykryty został rytm mogący
wymagać defibrylacji.
ZBADAJ PACJENTA. JEŚLI BRAK
TĘTNA – WCIŚNIJ PRZYCISK
ANALIZA
Za pomocą monitorowania w trybie doradczym został wykryty
rytm mogący wymagać defibrylacji.
ZEROWANIE PX
Monitor/defibrylator ustanawia zerowy punkt odniesienia.
ZMIEŃ BATERIĘ X
Akumulator w komorze X wkrótce się wyczerpie.
ZNAJDŹ URZĄDZENIA
Urządzenie próbuje zidentyfikować dostępne urządzenia
Bluetooth.
ZNALEZIONO X URZĄDZEŃ
Wyświetla liczbę znalezionych urządzeń obsługujących
łączność Bluetooth.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
B-7
C
DODATEK C
SYSTEM DORADCZY SAS
W tym dodatku opisano podstawowe funkcje algorytmu doradczego SAS
(Shock Advisory System™).
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
C
Przegląd systemu SAS
System doradczy SAS (Shock Advisory System) stanowi wbudowany w dwufazowy monitor/
defibrylator LIFEPAK 15 system analizy EKG, w którym operator jest powiadamiany o wykryciu
przez algorytm zapisu EKG wymagającego lub niewymagającego defibrylacji. System ten
umożliwia osobom niewykwalifikowanym interpretację zapisu EKG w celu wykonania zabiegu
ratującego życie u pacjentów, u których wystąpiło migotanie komór lub częstoskurcz komorowy
bez tętna.
System SAS ma następujące funkcje:
• Kontrola kontaktu elektrod
• Automatyczna interpretacja EKG
• Kontrola defibrylacji przez operatora
• System ciągłego nadzoru pacjenta (CPSS)
• Detektor ruchu
System SAS jest włączony, gdy dwufazowy monitor/defibrylator LIFEPAK 15 pracuje w trybie
automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). System CPSS może być uruchamiany
podczas monitorowania.
Gdy użytkownik naciśnie przycisk
defibrylacyjny do ciała pacjenta.
(wstrząs), monitor/defibrylator LIFEPAK 15 podaje wstrząs
Kontrola kontaktu elektrod
Za pośrednictwem elektrod terapeutycznych system SAS mierzy impedancję klatki piersiowej.
Jeśli zmierzona impedancja jest wyższa od wartości maksymalnej, system stwierdza,
że elektrody nie mają wystarczającego kontaktu z ciałem pacjenta lub nie są odpowiednio
połączone z AED. W takim przypadku następuje przerwanie analizy EKG i defibrylacji.
Gdy kontakt elektrod jest niewystarczający, AED wyświetla komunikat nakazujący operatorowi
podłączenie elektrod.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
C-1
System doradczy SAS
Automatyczna interpretacja EKG
System SAS zaleca wyładowanie, jeśli nastąpi wykrycie:
• Migotania komór — o amplitudzie między szczytami co najmniej 0,08 mV.
• Częstoskurczu komorowego — zdefiniowanego jako częstość akcji serca co najmniej
120 uderzeń na minutę, przy szerokości zespołu QRS co najmniej 0,16 sekundy
i przy braku załamków P.
Impulsy stymulatora wewnętrznego mogą uniemożliwić doradzenie właściwego wyładowania,
niezależnie od zasadniczego rytmu akcji serca pacjenta. System SAS nie zaleca defibrylacji
w przypadku stwierdzenia w zapisie EKG jakiegokolwiek innego rytmu, w tym zatrzymania akcji
serca, aktywności elektrycznej bez tętna, rytmów idiowentrykularnych, bradykardii,
częstoskurczu nadkomorowego, migotania i trzepotania przedsionków, bloku serca,
przedwczesnych zespołów komorowych i normalnych rytmów zatokowych. Rytmy te zostały
wyraźnie wyszczególnione w zaleceniach AHA. System SAS nie kontynuuje analizowania EKG
po osiągnięciu decyzji ZALECANY WSTRZĄS.
Działanie systemu doradczego SAS
Analiza EKG wykonywana przez system SAS monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 była testowana
przez odtwarzanie poprzez złącze EKG krzywych EKG z bazy danych Physio-Control.
Dla każdego testu EKG rejestrowano decyzję o ZASTOSOWANIU lub NIEZASTOSOWANIU WSTRZĄSU
systemu SAS i porównywano z klasyfikacją rytmu zalecaną przez klinicystów. Na życzenie
dostępne są raporty wyników testu.
Zestaw testowy SAS
Zestaw testowy SAS składa się z 989 próbek zapisów EKG uzyskanych podczas
przedszpitalnych zastosowań monitorów/defibrylatorów LIFEPAK 5. Zapisy EKG były
rejestrowane przy użyciu magnetofonów kasetowych podłączonych do monitorów/defibrylatorów
LIFEPAK 5. Wybrane segmenty EKG zostały poddane próbkowaniu, rytm EKG został
sklasyfikowany przez klinicystów. Zestaw testowy SAS zawiera następujące próbki EKG:
• 168 próbek wysokonapięciowego migotania komór (amplituda między szczytami ≥200 μV),
• 29 próbek niskonapięciowego migotania komór (amplituda między szczytami <200 i ≥80 μV),
• 65 próbek częstoskurczu komorowego wymagającego defibrylacji (HR >120 uderzeń na
minutę, czas trwania QRS ≥160 ms, braku załamków P ratownicy medyczni zgłaszali brak
pulsu u pacjentów),
• 43 próbek zatrzymania akcji serca (amplituda między szczytami <80 μV),
• 144 próbek prawidłowego rytmu zatokowego (rytm zatokowy, częstość akcji serca
60-100 uderzeń na minutę),
• 531 próbek innych zorganizowanych rytmów (w tym wszystkich rytmów z wyjątkiem tych,
które znajdują się w innych wymienionych kategoriach),
C-2
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
C
• 2 próbki przejściowe (przejście występuje w próbce z zapisu EKG niewymagającego
defibrylacji do wymagającego i odwrotnie),
• 5 próbek zapisów EKG wymagających transmisji z artefaktem stymulatora
(artefakt stymulatora jest rozciągnięty w czasie przez filtrowanie w monitorze/
defibrylatorze LIFEPAK 5).
• 2 próbki zapisów EKG niewymagających transmisji z artefaktem stymulatora
(artefakt stymulatora jest rozciągnięty w czasie przez filtrowanie w monitorze/
defibrylatorze LIFEPAK 5).
Tabela C-1 Ogólne działanie systemu SAS monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
OGÓLNE DZIAŁANIE SYSTEMU SAS
Czułość
>90%
Swoistość
>95%
Wartość predykcyjna dodatnia
>90%
Współczynnik fałszywie dodatnich
<5%
Tabela C-2 Działanie systemu SAS monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 według kategorii rytmów
TEST EKG 1
ROZMIAR
PRÓBKI
CEL DZIAŁANIA
RZECZYWISTA SKUTECZNOŚĆ
Wymaga
wyładowania:
wysokonapięciowe migotanie
komór
168
czułość >90%
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 spełnia
wymagania AAMI2 DF80 i zalecenia AHA3.
Wymaga
wyładowania: VT
(częstoskurcz
komorowy)
65
czułość >75%
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 spełnia
wymagania AAMI DF80 i zalecenia AHA.
KLASA RYTMU
Nie wymaga
wyładowania:
NSR (prawidłowy
rytm zatokowy)
Nie wymagają
wyładowania:
zatrzymanie akcji
serca
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
144
43
>99% swoistość
dla NSR (AHA)
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 spełnia
zalecenia AHA.
specyficzność
>95%
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 spełnia
wymagania AAMI DF80 i zalecenia AHA.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
C-3
System doradczy SAS
Tabela C-2 Działanie systemu SAS monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 według kategorii rytmów (CD.)
KLASA RYTMU
Nie wymagają
wyładowania:
wszystkie
pozostałe rytmy
TEST EKG 1
ROZMIAR
PRÓBKI
CEL DZIAŁANIA
RZECZYWISTA SKUTECZNOŚĆ
531
specyficzność
>95%
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 spełnia
wymagania AAMI DF80 i zalecenia AHA.
29
Tylko zapis
czułość >75%
Pośredni:
niskonapięciowe
migotanie komór
Każda próbka jest wykonywana asynchronicznie 10 razy.
Association for the Advancement of Medical Instrumentation. DF80: 2003 Medical electrical equipment-Part2-4,
Section 6.8.3 aa) 3) essential performance data of the rhythm recognition detector. Arlington, VA: AAMI;2004.
3
Automatic External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia
Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety. American Heart Association (AHA)
Task Force on Automatic External Defibrillation, Subcommittee on AED Safety and Efficacy. Circulation, 1997: Vol. 95:
1677-1682.
VF = migotanie komór
VT = częstoskurcz komorowy
NSR = prawidłowy rytm zatokowy
1
2
Kontrola defibrylacji przez operatora
Po wykryciu przez system SAS rytmu wymagającego defibrylacji system wywołuje automatyczne
ładowanie AED. Gdy zalecane jest wyładowanie, w celu dostarczenia energii do ciała pacjenta
operator naciska przycisk WSTRZĄS.
System ciągłego nadzorowania pacjenta
(Continuous Patient Surveillance System, CPSS)
Gdy elektrody są przyłączone i AED jest włączony, system CPSS automatycznie monitoruje zapis
EKG pacjenta w celu wykrycia rytmów wymagających defibrylacji. System CPSS nie jest
włączony podczas analizy EKG lub gdy AED jest w cyklu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
C-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
C
Detektor ruchu
System SAS wykrywa ruch pacjenta niezależnie od analizy EKG. Detektor ruchu jest wbudowany
w monitor/defibrylator LIFEPAK 15. WYKRYWANIE RUCHU można skonfigurować w trybie ustawień
w taki sposób, aby było WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE. Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji
monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem.
Ruch wykryty przez system SAS może być spowodowany wieloma różnymi przyczynami,
np. resuscytacją krążeniowo-oddechową, poruszeniem się ratownika, poruszeniem się pacjenta
i niektórymi wewnętrznymi stymulatorami. Jeśli szybkość zmian impedancji klatki piersiowej
przekroczy wartość maksymalną, system SAS stwierdza, że pacjent poruszył się. Jeżeli zostanie
wykryty ruch, analiza EKG zostaje zawieszona do momentu ustania ruchu. Za każdym razem,
kiedy podczas przeprowadzania analizy zostanie wykryty ruch, osoba udzielająca pomocy jest
o tym informowana za pomocą monitów głosowych i odpowiednich sygnałów alarmowych.
Jeżeli ruch nie ustanie w ciągu 10 sekund, powiadomienia zostaną wstrzymane, a analiza jest
kontynuowana aż do ukończenia. Pozwala to na szybsze podjęcie terapii w sytuacjach, w których
nie ma możliwości wyeliminowania ruchu. Ratownik powinien jednak zawsze dążyć do
wyeliminowania przyczyny ruchu, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia artefaktów w sygnale EKG.
Istnieją dwa powody wstrzymania analizy EKG w przypadku wykrycia ruchu:
1. Ruch może spowodować występowanie zakłóceń w zapisie EKG. Takie zakłócenia mogą
z kolei spowodować interpretację zapisu EKG niewymagającego defibrylacji jako rytmu
wymagającego defibrylacji. Na przykład ruchy klatki piersiowej podczas zatrzymania serca
mogą wyglądać jak częstoskurcz komorowy wymagający defibrylacji. Takie zakłócenie może
również spowodować interpretację zapisu EKG wymagającego defibrylacji jako rytmu
niewymagającego defibrylacji. Na przykład ruchy klatki piersiowej podczas migotania komór
mogą wyglądać na rytm zorganizowany, który nie wymaga defibrylacji.
2. Ruch może być wywołany przez działania ratownika. Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego
porażenia ratownika, alarm ruchu stanowi sygnał dla ratownika do odsunięcia się od pacjenta.
Spowoduje to ustanie ruchu i kontynuację analizy EKG.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
C-5
D
DODATEK D
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI
ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Ten dodatek zawiera wskazówki i deklarację producenta dotyczące zgodności
elektromagnetycznej.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
D
Wskazówki dotyczące zgodności
elektromagnetycznej
Emisje fal elektromagnetycznych
Tabela D-1 Wskazówki i deklaracja producenta — emisja fal elektromagnetycznych
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytkowania w środowisku
elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 powinien dopilnować, aby używano go w takim środowisku.
Test emisji
Emisje
o częstotliwości
radiowej
Zgodność
Grupa 1
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 korzysta z energii pasma
radiowego wyłącznie do celów wewnętrznych. W związku
z tym emisje o częstotliwości radiowej są bardzo słabe
i istnieje niewielkie ryzyko zakłóceń działania sprzętu
elektronicznego w najbliższym otoczeniu.
Klasa B
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 można stosować w każdych
warunkach, w tym również w domach oraz w obiektach
bezpośrednio podłączonych do publicznej niskonapięciowej
sieci zasilającej budynki mieszkalne.
CISPR 11
Emisje
o częstotliwości
radiowej
CISPR 11
Emisje
harmoniczne
Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki
Nie dotyczy
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia, Nie dotyczy
emisje migotania
IEC 61000-3-3
Podstawowa wydajność
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 zachowuje bezpieczną i skuteczną sprawność leczenia
defibrylacyjnego i monitorowania funkcji życiowych pacjenta w przypadku używania
w środowisku elektromagnetycznym, którego specyfikacje zawierają Tabela D-2 do Tabela D-4.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
D-1
Wskazówki dotyczące zgodności
Odporność elektromagnetyczna
Tabela D-2 Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytkowania w środowisku
elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 powinien dopilnować, aby używano go w takim środowisku.
Test odporności
Wyładowania
elektrostatyczne
IEC 60601
Poziom testu
Poziom zgodności
±6 kV styk
±6 kV styk
±8 kV powietrze
±8 kV powietrze
±2 kV dla linii
zasilających
Nie dotyczy
±1 kV dla linii
wejściowych/
wyjściowych
±1 kV dla linii
wejściowych/
wyjściowych
±1 kV linia (linie)
do linii
Nie dotyczy
Zasilanie sieciowe powinno mieć
parametry eksploatacyjne typowe
dla środowiska przemysłowego
lub szpitalnego.
Nie dotyczy
Zasilanie sieciowe powinno mieć
parametry eksploatacyjne typowe
dla środowiska przemysłowego
lub szpitalnego. Jeśli użytkownik
monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
wymaga ciągłości działania urządzenia
podczas zaników zasilania z sieci,
zaleca się, by urządzenie było zasilane
przy użyciu systemu zasilania
awaryjnego UPS lub akumulatora.
3 A/m
Pola magnetyczne przy częstotliwości
sieciowej powinny mieć natężenie
typowe dla lokalizacji w zwykłym
środowisku domowym lub szpitalnym.
IEC 61000-4-2
Elektryczne
szybkie stany
nieustalone
IEC 61000-4-4
Udar
IEC 61000-4-5
±2 kV linia (linie)
do uziemienia
Spadki, krótkie
przerwy i wahania
napięcia na
przewodach
zasilania
IEC 61000-4-11
Środowisko elektromagnetyczne —
wskazówki
<5% UT
(>95% spadku UT)
dla 0,5 cyklu
40% UT
(60% spadku UT)
dla 5 cykli
70% UT
(30% spadku UT)
dla 25 cykli
Podłogi powinny być drewniane,
betonowe lub pokryte płytkami
ceramicznymi. Jeśli są pokryte
materiałem syntetycznym, wilgotność
względna powinna wynosić
przynajmniej 30%.
Zasilanie sieciowe powinno mieć
parametry eksploatacyjne typowe
dla środowiska przemysłowego
lub szpitalnego.
<5% UT
(>95% spadku UT)
przez 5 s
Pole
3 A/m
magnetyczne
przy
częstotliwości
zasilania 50/60 Hz
IEC 61000-4-8
Uwaga: UT to zasilanie prądem zmiennym przed zastosowaniem poziomu testowego.
D-2
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
D
Tabela D-3 Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytkowania w środowisku
elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik monitora/defibrylatora
LIFEPAK 15 powinien dopilnować, aby używano go w takim środowisku.
Test odporności
Przewodzona
częstotliwość
radiowa
IEC 60601
Poziom testu
3 VRMS
od 150 kHz do
80 MHz poza
IEC 61000-4-6 pasmami ISMa
10 VRMS
Emitowana
częstotliwość
radiowa
Poziom
zgodności
3 VRMS
Przenośny i mobilny sprzęt łączności radiowej nie
powinien być używany w odległości mniejszej od
jakiejkolwiek części systemu monitora/
defibrylatora LIFEPAK 15, łącznie z przewodami,
niż zalecana odległość wyliczona na podstawie
równania właściwego dla częstotliwości
nadajnika.
Zalecana odległość
d = 1,2 P
10 VRMS
d = 1,2 P
od 150 kHz do
80 MHz w pasmach
ISMa
10 V/m
10 V/m
od 80 MHz do
2,5 GHz
IEC 61000-4-3
Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki
d = 1,2 P 80 MHz do 800 MHz
d = 2,3 P 800 MHz do 2,5 GHz
Gdzie P jest maksymalną znamionową mocą
wyjściową nadajnika w watach (W) według
danych producenta nadajnika, a d jest zalecaną
odległością w metrach (m).b
Natężenia pola zainstalowanych nadajników RF,
zgodnie z inspekcją elektromagnetyczną danej
lokalizacjic, nie powinny przekraczać poziomu
zgodności w każdym zakresie częstotliwości.d
Mogą wystąpić zakłócenia w pobliżu sprzętu
oznaczonego następującym symbolem:
Uwaga: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie się
promieniowania elektromagnetycznego mają wpływ jego pochłanianie i odbijanie przez budynki, przedmioty i ludzi.
a
b
Pasma ISM (Industrial, Scientific and Medical, przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie 150 kHz i 80 MHz to
6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; i 40,66 MHz do 40,70 MHz.
Poziomy zgodności w zakresie pasm częstotliwości ISM między 150 kHz a 80 MHz i w zakresie częstotliwości od 80 MHz do
2,5 GHz mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wywołania interferencji przez mobilny i przenośny sprzęt łączności
w sytuacji przypadkowego wniesienia na obszary przeznaczone dla pacjentów. Z tego powodu przy wyliczaniu zalecanych
odległości dla nadajników w tych zakresach częstotliwości stosuje się dodatkowy współczynnik 10/3.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
D-3
Wskazówki dotyczące zgodności
c
d
Natężenia pól nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych),
przenośnych nadajników/odbiorników radiowych, amatorskich aparatów radiowych, transmisji radiowej AM i FM oraz
transmisji telewizyjnych, nie mogą zostać teoretycznie dokładnie przewidziane. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne
pod względem stacjonarnych nadajników częstotliwości radiowej, należy przeprowadzić inspekcję elektromagnetyczną
lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym jest używany monitora/defibrylator LIFEPAK 15, przekracza
poziom zgodności stosowny dla fal o częstotliwości radiowej, należy obserwować monitor/defibrylator LIFEPAK 15 w celu
sprawdzenia prawidłowej jego pracy. W razie stwierdzenie nieprawidłowego działania może być konieczne podjęcie
dodatkowych kroków, takich jak zmiana orientacji lub przeniesienie monitora/defibrylatora LIFEPAK 15.
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola nie powinno przekraczać 3 V/m.
Odległości
Tabela D-4 Zalecane odległości między przenośnym i mobilnym sprzętem łączności radiowej
a monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15.
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytkowania w środowisku
elektromagnetycznym o kontrolowanych emitowanych zakłóceniach częstości radiowej. Nabywca
lub użytkownik monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom
elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnymi i mobilnymi
urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15 według
poniższych zaleceń, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową urządzenia komunikacyjnego.
Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika w metrach
Maksymalna
150 kHz do 80 MHz 150 kHz do 80 MHz 80 MHz–800 MHz
800 MHz–2,5 GHz
znamionowa moc
poza pasmami ISM w pasmach ISM
wyjściowa nadajnika
d = 1,2 P
d = 1,2 P
d = 1,2 P
d = 2,3 P
W
0,01
0,12
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
3,8
7,3
100
12
12
12
23
W przypadku nadajników o mocy maksymalnej niewymienionej w powyższej tabeli zalecaną
odległość d podawaną w metrach (m) można określić za pomocą równania stosowanego do
częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą emisji nadajnika w watach (W),
zgodnie ze specyfikacją producenta nadajnika.
Uwaga: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
Uwaga: Pasma ISM (Industrial, Scientific and Medical, przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie 150 kHz
i 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; i 40,66 MHz
do 40,70 MHz.
Uwaga: Przy wyliczaniu zalecanych odległości dla nadajników w zakresie pasm częstotliwości ISM między
150 kHz a 80 MHz i w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,5 GHz stosuje się dodatkowy współczynnik 10/3,
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wywołania interferencji przez mobilny i przenośny sprzęt łączności
w sytuacji przypadkowego wniesienia na obszary przeznaczone dla pacjentów.
Uwaga: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie się
promieniowania elektromagnetycznego mają wpływ jego pochłanianie i odbijanie przez budynki, przedmioty
i ludzi.
D-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
E
SYMBOLE
W tym dodatku znajdują się informacje na temat symboli używanych w tej Instrukcji
obsługi lub na monitorze/defibrylatorze LIFEPAK 15, jego akcesoriach, opakowaniu
i narzędziach treningowych.
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
E
Symbole
Symbole, które zawiera Tabela E-1, mogą się pojawić w tej Instrukcji obsługi lub na monitorze/
defibrylatorze LIFEPAK 15, jego akcesoriach, opakowaniu i narzędziach treningowych.
Tabela E-1 Symbole
SYMBOL
OPIS
Urządzenie lub interfejs użytkownika
Uwaga! Sprawdzić w dołączonej dokumentacji.
Alarm włączony
Alarm wyłączony
Włączony VF/VT Alarm
VF/VT Alarm jest włączony, ale jest wyciszony lub zawieszony
Akumulator jest całkowicie naładowany. Aby uzyskać opis wszystkich
wskaźników akumulatora, zobacz „Wskaźniki stanu akumulatora”
na stronie 3-21.
Wskaźnik częstości akcji serca/częstości tętna
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
(x)
Liczba wyładowań (x) na ekranie
Przycisk Wstrząs na panelu przednim lub łyżkach do defibrylacji
Złącze przewodu zasilania zastępczego
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wskaźnik obsługi serwisowej
Ponad
Poniżej
J
Dżuli
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
E-1
Symbole
Tabela E-1 Symbole (CD.)
SYMBOL
OPIS
Przycisk trybu wyświetlania
Przycisk Ekran główny
Odprowadzenie CO2
CO2
Wejście/wyjście
Złącze pacjenta typu CF, zabezpieczone przed defibrylacją
Złącze pacjenta, typu BF, zabezpieczone przed defibrylacją
Produktu nie należy wyrzucać do niesortowanych odpadów miejskich.
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Wskazówki
dotyczące właściwej utylizacji produktu można znaleźć na stronie
http://recycling.medtronic.com.
Symbol zgodności z obowiązującymi dyrektywami europejskimi
Certyfikacja Kanadyjskiego Urzędu Normalizacyjnego (Canadian Standards
Association) dla Kanady i Stanów Zjednoczonych
YYYY
Data produkcji. Data może się pojawiać przed, po lub poniżej rysunku.
Autoryzowany przedstawiciel WE
MIN lub PN
SN
REF
Numer identyfikacyjny producenta (numer części)
Numer seryjny
Numer ponownego zamówienia
Rx Only lub Rx Only Wyłącznie na receptę
!USA
CAT
Tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych
Numer katalogowy
Producent
E-2
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
E
Tabela E-1 Symbole (CD.)
SYMBOL
N13571
OPIS
Oznacza, że produkt jest zgodny ze stosownymi normami ACA
Końcówka dodatnia
Końcówka ujemna
Bezpiecznik
Akumulator
Urządzenie wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Wyładowania elektrostatyczne
mogą spowodować uszkodzenie.
Raporty
Dwufazowe wyładowanie defibrylacyjne
Strzałka rytmu stymulacji, stymulacja nieinwazyjna
Strzałka rytmu stymulacji, wykrywanie stymulacji wewnętrznej
Znacznik wykrycia zespołu QRS
Znacznik zdarzenia
Akcesoria
Symbol zgodności z obowiązującymi dyrektywami europejskimi
Uznany znak podzespołu dla Stanów Zjednoczonych
Uznany znak podzespołu dla Kanady i Stanów Zjednoczonych
Zgodność z przepisami amerykańskiego Federalnego Urzędu Komunikacyjnego
(USA)
Złącze pacjenta typu BF
LOT YYWW
IP44
Numer serii (kod partii). YY (rok) i WW (tydzień) produkcji.
Kod stopnia ochrony obudowy przed dostępem według klasyfikacji IEC 60529
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
E-3
Symbole
Tabela E-1 Symbole (CD.)
SYMBOL
lub
OPIS
Ostrzeżenie! Wysokie napięcie!
PRZESTROGA – RYZYKO POŻARU
Nie wolno rozmontowywać, ogrzewać powyżej 100°C oraz wrzucać
akumulatora do ognia
PRZESTROGA – RYZYKO POŻARU
Nie wolno zgniatać, dziurawić oraz demontować akumulatora
Zużyć przed upływem podanej daty: rrrr-mm-dd lub rrrr-mm
Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ołowiu
Właściwie utylizować
35°C
50°C
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (0°C do 50°C)
15°C
0°C
Wyłącznie do jednorazowego użytku
Dwie elektrody w opakowaniu
10 pakietów w 1 pudełku
5 pudełek w 1 kartonie
Ogolić skórę pacjenta
Oczyścić skórę pacjenta
E-4
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
DODATEK
E
Tabela E-1 Symbole (CD.)
SYMBOL
OPIS
Leczenie
Tu oderwać
Docisnąć mocno elektrody do skóry pacjenta
Podłączyć przewód QUIK-COMBO
Powoli odklejać warstwę ochronną od elektrody
Nie używać tej pediatrycznej elektrody QUIK-COMBO w defibrylatorach
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR® Plus oraz LIFEPAK EXPRESS®.
Do stosowania u osób dorosłych
Nie do użytku u dorosłych
Do użytku u dzieci o masie ciała do 15 kg
Nie do użytku u dzieci o masie ciała do 15 kg
Usunąć etykietę z akumulatora
Zmienić akumulator
Włożyć akumulatora do monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
E-5
Symbole
Tabela E-1 Symbole (CD.)
SYMBOL
OPIS
Akumulator
Adapter zasilania prądu zmiennego/stałego
Adapter zasilania DC-DC
Do stosowania z monitorem/defibrylatorem LIFEPAK 15
Zasilanie wejściowe
Zasilanie wyjściowe
Napięcie prądu stałego
Napięcie prądu zmiennego
Karton wysyłkowy
Góra
Zawartość krucha/łamliwa
Zachować ostrożność
Chronić przed wilgocią
Zalecana temperatura przechowywania: -20° do 60°C
Zakres wilgotności względnej 10 do 95%
lub
E-6
Ten element należy poddać utylizacji
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
INDEKS
A
C
Adapter zasilania 9-3
Gwarancja 9-10
Konserwacja i serwis 9-8
Opis ogólny 9-3
Prąd stały, obsługa 9-6
Prąd zmienny, obsługa 9-5
Rozwiązywanie problemów 9-9
Akcesoria 10-25
Akumulatory
Dane techniczne A-16
Instalowanie 3-15
Obsługa 10-12
Przechowywanie 10-14
Przyjmowanie nowych 10-13
Recykling 10-15
Wskaźnik energii 3-15
Wyjmowanie 3-15
Wymienianie 10-15
Alarmy 3-22, 3-23
Dźwięk 3-23
Menu 3-23
Szybkie ustawienie 3-23
Ustawienia 3-23
Wyciszanie wyprzedzające 3-24
Zakresy 3-23, A-17
Zarządzanie 3-24
Amerykańskie Towarzystwo
Kardiologiczne (American Heart
Association) 5-7, 5-9, 5-27
Analiza krzywej monitorowania
EtCO2 4-54
Anulowanie zakłóceń sygnału
EKG 4-21
Association for the Advancement
of Medical Instrumentation
(AAMI) 4-25
Automatyczna defibrylacja
zewnętrzna (zobacz tryb AED)
Autotest 10-5
Canadian Standards Association
(Kanadyjski Urząd
Normalizacyjny) E-2
CO2
Alarmy 4-57
Opcje skali 4-56
Wykrywanie 4-57
Zestaw FilterLine 4-53
cprMAX A-13
Czas uśredniony, SpO2 4-38
Częstoskurcz komorowy C-2
Czujnik
Temperatura 4-72
Czujnik pulsoksymetru,
czyszczenie 4-38
Czyszczenie
Akcesoria NIBP 4-49
Czujnik pulsoksymetru 4-38
Łyżki 6-7
Łyżki pediatryczne 6-10
Przetworniki IP 4-66
Urządzenie 9-8, 10-16
B
Bezpieczeństwo
Informacje 2-1
Niebezpieczeństwo 2-3
Ostrzeżenie 2-3
Symbole E-1
Terminy 2-3
Uwaga 2-3
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
D
Dane dotyczące pacjenta,
wprowadzanie 3-26
Dane techniczne A-1
Dane techniczne produktu A-1
Defibrylacja
Przyciski 3-4
Sterowanie ręczne
Procedura 5-25
Przewidziane
zastosowanie 5-23
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania
problemów 5-31
Tryb AED
Procedura 5-9
Przewidziane
zastosowanie 5-7
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania
problemów 5-20
Drukowanie
Bieżący raport o pacjencie 7-10
Zarchiwizowane zapisy
danych 7-13
Dziennik zdarzeń/podst. oznak
życia 7-6
Dźwięk 3-23
E
Edytowanie zarchiwizowanych
zapisów danych 7-14
EKG
12-odprowadzeniowe
(zobacz Liczby)
Formaty zapisów 4-23
Kontrola przewodów 10-4
Monitorowanie przy użyciu
odprowadzeń
przedsercowych 4-10
Procedura monitorowania 4-7
Przewidziane zastosowanie 4-3
Przewody 4-8
Przykładanie elektrod 4-9
Regulacja głośności dźwięku
oznaczającego skurcz serca 4-5
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-13
Wybieranie odprowadzenia 4-4
Zmiana wzmocnienia 4-5
EKG 12-odprowadzeniowe 4-8
Anulowanie zakłóceń
sygnału w 4-21
Diagnozowanie ostrego
niedokrwienia mięśnia
sercowego przy użyciu 4-25
Diagnozowanie STEMI
przy użyciu 4-25
Formaty zapisów 4-23
Miejsca przykładania elektrod
odprowadzeń
przedsercowych 4-18
Pasmo częstotliwości 4-25
Przewidziane zastosowanie 4-17
Przewód 4-8
Umieszczanie elektrod
odprowadzeń
kończynowych 4-18
Uzyskiwanie 4-17
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-26
Znaczniki 4-24
Ekran główny 3-17
Ekran, komunikaty B-1
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
Indeks-1
INDEKS
Elektrody
Miejsca przykładania
odprowadzeń
przedsercowych 4-18
Przykładanie 4-9
QUIK-COMBO 6-3
Rozmieszczenie, sytuacje
specjalne 5-6
Umieszczanie elektrod
odprowadzeń
kończynowych 4-9
Wymienianie 6-4
Zdejmowanie 6-4
Elektrody QUIK-COMBO 6-3
EtCO2
Alarmy CO2 4-57
Analiza krzywej 4-54
Kapnografia 4-53
Monitorowanie 4-52
Opcje skali CO2 4-56
Przewidziane zastosowanie 4-52
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-58
Wykrywanie CO2 4-57
Europejska Rada Resuscytacji
(European Resuscitation
Council) 5-7, 5-9, 5-27
F
Funkcjonalne nasycenie tlenem
(zob. SpO2)
G
Glasgow 12-Lead ECG Analysis
Program Physician’s Guide 4-22
Głośność dźwięku oznaczającego
skurcz serca, regulacja 4-5
Głośność, regulacja dla dźwięku
oznaczającego skurcz serca 4-5
Gniazdo systemowe 3-13
Gwarancja 10-24
H
Harmonogram konserwacji 10-3
Indeks-2
I
Instalowanie akumulatorów 3-15
Inwazyjny pomiar ciśnienia
Monitorowanie 4-61
Przetwornik, czyszczenie 4-66
System przepłukiwania 4-64
Używanie przetwornika
do mierzenia 4-61
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-66
Zerowy punkt odniesienia 4-64
K
Kapnografia 4-53
Karboksyhemoglobinemia 4-29
Kardiowersja 5-29
Procedura 5-29
Przewidziane zastosowanie 5-23
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 5-31
Klasa Physio Service Class 8-7
Kolory odprowadzeń EKG 4-11
Komory akumulatorów 3-13
Komputerowa analiza EKG 4-25
Komunikat Wymagany serwis 10-3
Komunikaty ekranowe B-1
Konserwacja zapobiegawcza 10-4
Kontrola funkcji 10-6
Kontrola przewodów 10-4
Kontrole, funkcja
Łyżki 10-7
Przewód EKG pacjenta 10-7
Przewód terapeutyczny 10-4
Krzywa pletyzmograficzna 4-37
Krzywe EKG ze zdarzeń w raporcie
LISTA ZDARZEŃ 7-7
L
Licznik wstrząsów 5-14
LISTA ZDARZEŃ 7-4
Dziennik zdarzeń/podst.
oznak życia 7-6
Raport „zbadaj pacjenta” 7-9
Raport o analizie 7-8
Raport o stymulacji 7-9
Raport o wyładowaniu 7-8
Wstęp 7-5
Zapis zdarzeń krytycznych 7-4
Zdarzenia dotyczące
krzywych 7-7
Ładowanie papieru 10-17
Łyżki 6-6
Czyszczenie 6-7
Koniuszek – ułożenie 4-6
Kontrola 10-7
Monitorowanie odprowadzeń 4-7
Mostek – ułożenie 4-6
Pediatryczne 6-8
Czyszczenie 6-10
Mocowanie 6-8
Używanie 6-9
Zdejmowanie 6-9
Procedura monitorowania
EKG 4-7
Styk testowy 3-13
Test użytkownika 10-6
Testowanie 6-7
Uchwyt 3-13
Ułożenie przednio-boczne do
monitorowania 4-6
Uwagi dotyczące specjalnego
umieszczania 4-6
Łyżki do defibrylacji (zobacz łyżki)
Łyżki pediatryczne (zobacz łyżki)
Łyżki przeznaczone dla dorosłych
(zobacz łyżki)
Łyżki standardowe (zobacz łyżki)
M
Menu
Alarmy 3-23
Opcje 3-25
Opcje/Pacjent 3-26
Zdarzenia 3-27
Menu Opcje 3-25
Menu Zdarzenia 3-27
Methemoglobinemia 4-29
Metronom 5-12, 5-27, 5-28
i czas reanimacji 5-14
Współczynnik ucisku/
wentylacji 5-27
Wybory wiek-drogi
oddechowe 5-27
Metronom reanimacji 5-12, 5-27, 5-28
i czas reanimacji 5-14
Współczynnik ucisku/
wentylacji 5-27
Wybory wiek-drogi
oddechowe 5-27
Migotanie komór C-2
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
INDEKS
Monitor pomiaru końcowowydechowego CO2 (zobacz EtCO2)
Monitor/defibrylator LIFEPAK 15
Dane techniczne A-1
Konserwacja
zapobiegawcza 10-4
Opis ogólny 3-1
Pierwotne ustawienia
fabryczne A-20
Przewidziane zastosowanie 1-4
Testowanie 10-4
Tryby 1-5, A-1
Monitorowanie
Doradzanie 5-18
EKG 4-3
EKG pediatryczne 5-42
EtCO2 4-52
Inwazyjny pomiar ciśnienia 4-61
NIBP 4-46
Odprowadzenia ŁYŻKI,
używanie do 4-7
Przedsercowe
odprowadzenie EKG 4-10
Rozmieszczenie elektrod,
sytuacje specjalne 4-6
SpCO 4-33
SpMet 4-33
SpO2 4-33
Stymulator wewnętrzny,
pacjent z 4-11
Temperatura 4-69
Zmiany podstawowych
oznak życia 4-75
Zmiany uniesienia
odcinka ST 4-75
Monitorowanie w trybie
doradczym 5-18
N
Naprawa 10-23
NIBP
Czyszczenie akcesoriów 4-49
Procedura 4-46
Przewidziane zastosowanie 4-43
Technika pomiaru
oscylometrycznego 4-45
Technika tłumienia
artefaktów 4-45
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-49
Wybór mankietu 4-46
Niedotlenienie 4-29
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
O
R
Obsługa adaptera zasilania
prądu stałego 9-6
Obsługa adaptera zasilania
prądu zmiennego 9-5
Obsługa techniczna i naprawa 10-23
Odprowadzenia przedsercowe
Kolory 4-11
Miejsca przykładania
elektrod 4-18
Monitorowanie przy użyciu 4-10
Ogólne wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 10-18
Opcje konfiguracji
Pierwotne ustawienia
fabryczne A-20
Specjalne opcje AED 5-16
Opis ogólny 3-1
Ostry Zespół Wieńcowy (OZW) 4-17
Oznaki życia
Dziennik 7-6
Raport „zbadaj pacjenta” 7-9
Raport o analizie 7-8
Raport o pacjencie
Bieżący, drukowanie 7-10
Zarchiwizowany
Drukowanie 7-13
Edytowanie 7-14
Usuwanie 7-15
Uzyskiwanie dostępu 7-12
Raport o wyładowaniu 7-8
Recykling
Akumulatory 10-15
Produkt 10-24
P
Papier, ładowanie 10-17
Pasmo częstotliwości 4-25
Pediatryczne
Monitorowanie EKG 5-42
Terapia 5-42
Pierwotne ustawienia fabryczne A-20
Podstawowe oznaki życia
Wyświetlanie zmian 4-78
Pojemność pamięci 7-10
Pokrywa złącza USB 3-13
Porty wyjściowe, konfigurowanie 8-4
Program analizy EKG
12-odprowadzeniowego
Uniwersytetu Glasgow 4-22, 4-75
Przechowywanie
akumulatorów 10-14
Przesyłanie danych 8-3
Przetwornik, używanie do
monitorowania inwazyjnego
pomiaru ciśnienia 4-61
Przewód 3-odprowadzeniowy 4-8
Przewód 4-żyłowy 4-8
Przewód 5-żyłowy 4-8
Przygotowywanie skóry pacjenta 5-5
Pulsoksymetr 4-29, 4-33
Punkt J odcinka ST (STJ) 4-77
S
SAS C-1
Działanie C-2
Impedancja kontaktu
elektrod C-1
Wykrywanie ruchu. C-5
Zalecenie wyładowania C-2
Zestaw testowy C-2
SpCO 4-33
Doradzanie 4-36
Procedura 4-35
Przewidziane zastosowanie 4-29
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-39
Specjalne opcje konfiguracji
AED 5-16
Spektroskopia w podczerwieni
Microstream 4-53
SpMet 4-33
Doradzanie 4-36
Procedura 4-35
Przewidziane zastosowanie 4-29
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-39
SpO2 4-33
Czas uśredniony 4-38
Krzywa 4-37
Procedura 4-35
Przewidziane zastosowanie 4-29
Regulacja głośności
dźwięku tętna 4-37
Regulowanie czułości 4-37
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-39
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
Indeks-3
INDEKS
STEMI (zawał mięśnia sercowego
z uniesieniem odcinka ST) 4-25
Sterowanie ręczne 5-23
Metronom reanimacji 5-28
Procedura 5-25
Przełączanie z trybu AED 5-15
Przewidziane zastosowanie 5-23
Przyciski 3-4
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 5-31
Stężenie karboksyhemoglobiny
(zob. SpCO)
Stężenie methemoglobiny
(zobacz SpMet)
Strzałka rytmu stymulacji
Stymulacja nieinwazyjna E-3
Stymulacja wewnętrzna E-3
Stymulacja 5-35
Raport 7-9
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 5-39
Zespół QRS 5-37
Stymulacja nieinwazyjna 5-35
Procedura 5-36
Przewidziane zastosowanie 5-35
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 5-39
Stymulatory serca, monitorowanie
pacjentów z 4-7, 4-11
System ciągłego nadzoru
pacjenta (CPSS) C-1
System doradczy SAS
(Shock Advisory System) 5-7, C-1
System przepłukiwania do
inwazyjnego pomiaru ciśnienia 4-64
Szybkie ustawienia alarmów,
ustawienia 3-23
Szybkie wybieranie 3-7
T
Technika pomiaru
oscylometrycznego 4-45
Technika tłumienia artefaktów
w NIBP 4-45
Technologia Bluetooth
Filtr wyszukiwania 8-7
Ikona 8-5
Kod dostępu 8-6
Konfiguracja 8-8
Indeks-4
Temperatura
Czujnik 4-72
Czujnik, czyszczenie
i utylizacja 4-73
Monitorowanie 4-69
Przewidziane zastosowanie 4-69
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 4-73
Terapia 5-3
Kardiowersja 5-29
Kontrola przewodów 10-4
Pediatryczne 5-42
Podłączenie przewodu
terapeutycznego 3-12
Sterowanie ręczne 5-23
Stymulacja nieinwazyjna 5-35
Tryb AED 5-7
Umieszczanie elektrod i łyżek
standardowych 5-5
Test
Auto 10-5
Automatyczny 10-4
Użytkownika 10-5
Test automatyczny 10-4
Test użytkownika 10-5
Testowanie
Harmonogram 10-3
Łyżki 6-7
Zapobiegawcze 10-4
Transmisja
Raport 8-15
Transmisja danych 8-3
Bezprzewodowa 8-5
Filtr wyszukiwania Bluetooth 8-7
Ikona Bluetooth 8-5
Konfiguracja kodu dostępu 8-6
Miejsca transmisji 8-4
Połączenie bezpośrednie 8-11
Rozwiązywanie problemów 8-16
Zapis bieżących danych
o pacjencie 8-13
Zarchiwizowane zapisy danych
o pacjentach 8-13
Tryb AED 5-7
Procedura 5-9
Przewidziane zastosowanie 5-7
Przyciski 3-4
Specjalne opcje konfiguracji
AED 5-16
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów 5-20
Tryb archiwizacyjny 7-11
Tryby pracy
Sterowanie ręczne 1-5, 5-23, A-1
Tryb AED 1-5, 5-7, A-1
Tryb archiwizacyjny 1-5, 7-11, A-1
Tryb demonstracyjny 1-5
Tryb obsługi serwisowej 1-5
Tryb ustawień 1-5
Typy raportów 7-3
U
Ułożenie łyżki Mostek 4-6, 5-6
Ułożenie przednio-boczne
do monitorowania 4-6
Ułożenie przednio-boczne
do terapii 5-5
Umieszczanie elektrod odprowadzeń
kończynowych 4-9
Umieszczenie łyżki
Koniuszek 4-6, 5-5
Ustawienia alarmów 3-23
Usuwanie zarchiwizowanych
zapisów danych 7-15
V
VF/VT Alarm, włączanie/
wyłączanie 3-23
W
Wprowadzanie danych
dotyczących pacjenta 3-26
Wskaźnik częstości akcji serca/
częstości tętna E-1
Wskaźnik energii, akumulator 3-15
Wskaźnik naładowania 3-15
Wskazówki dotyczące
rozwiązywania problemów
Adapter zasilania 9-9
Defibrylacja i kardiowersja 5-31
EKG 12-odprowadzeniowe 4-26
EtCO2 4-58
Inwazyjny pomiar ciśnienia 4-66
Monitorowanie EKG 4-13
NIBP 4-49
Ogólne 10-18
SpCO 4-39
SpMet 4-39
SpO2 4-39
Stymulacja nieinwazyjna 5-39
Temperatura 4-73
Tryb AED 5-20
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
INDEKS
Wstęp, LISTA ZDARZEŃ 7-5
Wszczepione defibrylatory 4-7
Wszczepione stymulatory
serca 4-7, 4-11
Wybór mankietu dla NIBP 4-46
Wyjmowanie akumulatorów 3-15
Wykresy zmian 4-78
Wymiana akumulatorów 10-15
Z
Zakresy alarmów A-17
Zapis danych o pacjencie 7-3
Zapisy, formaty EKG 4-23
Zaplanowana konserwacja 10-3
Zarchiwizowane zapisy danych 7-11
Drukowanie 7-13
Edytowanie 7-14
Usuwanie 7-15
Uzyskiwanie dostępu 7-12
Zarządzanie alarmami 3-24
Zdarzenia dotyczące krzywych 7-7
Raport „zbadaj pacjenta” 7-9
Raport o analizie 7-8
Raport o stymulacji 7-9
Raport o wyładowaniu 7-8
Zdejmowanie łyżek
pediatrycznych 6-9
Zerowy punkt odniesienia dla IP 4-64
Zespół QRS 5-29, 5-37, 10-10, 10-11
i stymulator wewnętrzny 4-12
Zestaw FilterLine 4-53
Zestawy odprowadzeń,
konfigurowanie 4-4
Zmiany uniesienia odcinka ST 4-75
Zmiany, wykrywanie
w podstawowych oznakach życia
i uniesieniu odcinka ST 4-75
Znacznik załamka R E-3
Znacznik zdarzenia E-3
Znaczniki 4-24
©2007-2011 Physio-Control, Inc.
Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15
Indeks-5
Lista kontrolna dla operatora defibrylatora/monitora LIFEPAK®15
Lista kontrolna wymienia listę czynności, które należy rutynowo wykonywać w celu sprawdzania defibrylatora/monitora.
Zaleca się codzienne sprawdzanie i testowanie. Ten formularz można powielać.
Nr seryjny urządzenia:________________________
Instrukcja
Lokalizacja:___________________________________
Zalecana
Czynność naprawcza
Data
Inicjały
Zaznacz ✔ każdą kratkę po zakończeniu
1. Sprawdź stan fizyczny pod kątem:
Zanieczyszczenia substancjami obcymi
Uszkodzeń lub pęknięć
Oczyść urządzenie.
Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą
serwisu technicznego.
2. Sprawdź źródło zasilania pod kątem:
Złamań, luzów lub zużytych wtyków
akumulatora
Uszkodzeń lub przecieków akumulatora
Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą
serwisu technicznego.
Oddaj do recyklingu/wyrzuć akumulator.
Dostępności akumulatorów zapasowych
Uzyskaj nowy, w pełni naładowany akumulator.
Uszkodzeń adaptera i przewodów zasilania
Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą
serwisu technicznego.
3. Skontroluj przewód EKG oraz porty przewodów pod kątem:
Wymień przewód EKG.
Pękniętych, uszkodzonych, złamanych
Jeśli złącze jest uszkodzone, skontaktuj
lub zgiętych części/wtyków
się z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
technicznego.
4. Sprawdź elektrody EKG oraz terapeutyczne pod kątem:
Terminu przydatności do użycia
W razie przeterminowania — wymień.
Dostępności elektrod zapasowych
Uzyskaj zapasowe elektrody.
Uszkodzonego, otwartego opakowania
Wyrzuć i wymień elektrody.
5. Gdy włożone są akumulatory, odłącz adapter zasilania (jeżeli jest stosowany) i naciśnij przycisk WŁĄCZONY, sprawdzając, czy:
Chwilowo zaświeciły się komunikaty autotestu Jeśli nie, skontaktuj się z wykwalifikowanym
specjalistą serwisu technicznego.
i diody oraz rozległ się sygnał głośnika
Dwa całkowicie naładowane akumulatory
Wymień rozładowany akumulator lub naładuj
zainstalowany akumulator przy użyciu
adaptera zasilania.
Wskaźnik serwisu (
)
Jeśli zaświeci się, skontaktuj się z wykwalifikowanym
specjalistą serwisu technicznego.
6. Gdy włożone są akumulatory, ponownie podłącz adapter zasilania do urządzenia i sprawdź, czy:
(jeżeli adapter zasilania nie jest stosowany, przejdź do Punktu 7).
Świeci się pasek LED adaptera zasilania
Na urządzeniu świeci się dioda zastępczego
zasilania
Na urządzeniu świeci się lub miga dioda
ładowania akumulatora
Jeśli nie, sprawdź połączenia.
Jeśli problemu nie można usunąć, skontaktuj
się z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
technicznego.
Jeśli nie, sprawdź akumulatory. Jeśli problemu nie
można usunąć, skontaktuj się z wykwalifikowanym
specjalistą serwisu technicznego.
7. Sprawdź przewód terapeutyczny QUIK-COMBO® w trybie ręcznym:*
(jeżeli przewód nie jest używany z defibrylatorem, przejdź do Punktu 8.)
a. Odłącz i sprawdź przewód pod kątem
pękniętych, uszkodzonych, złamanych
lub zgiętych części/wtyków.
b. Przyłącz przewód terapeutyczny do
defibrylatora i podłącz obciążenie testowe.
c. Wybierz 200 J i naciśnij ŁADOWANIE.
d. Naciśnij przycisk
(wstrząs).
Wymień przewód terapeutyczny QUIK-COMBO.
Jeśli pojawi się komunikat PRZYŁĄCZ ELEKTRODY,
ŁYŻKI ODPR. NIE DOŁĄCZONE, POŁĄCZ KABEL
lub NIEPRAWIDŁOWY DOPŁYW ENERGII, należy
wymienić przewód terapeutyczny i powtórzyć test.
Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy
wycofać defibrylator z użytku i skontaktować
się z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
technicznego.
Instrukcja
e. Potwierdź komunikat ekranowy
DOSTARCZONA ENERGIA.
f. Odłącz od kabla obciążenie testowe
i sprawdź, czy pojawia się komunikat ŁYŻKI
ODPR. NIE DOŁĄCZONE lub PRZYŁĄCZ
ELEKTRODY.**
Zalecana
Czynność naprawcza
Data
Inicjały
Jeżeli komunikat nie pojawi się, wymień
przewód terapeutyczny i powtórz test.
Jeśli nie, skontaktuj się z wykwalifikowanym
specjalistą serwisu technicznego.
8. Wykonaj sprawdzenie łyżek standardowych (twardych) w trybie ręcznym:*
(jeżeli łyżki twarde nie są używane z defibrylatorem, przejdź do Punktu 9).
a. Odłącz i sprawdź przewód pod kątem
Wymień łyżki.
pękniętych, uszkodzonych, złamanych
lub zgiętych części/wtyków.
b.Podłącz łyżki do defibrylatora.
c. Sprawdź powierzchnię łyżek pod kątem
Wymień lub wyczyść łyżki.
obecności zarysowań oraz wyschniętego
lub wilgotnego żelu.
d.Naciśnij ODPR. Wybierz ŁYŻKI.
e. W menu łyżek obróć pokrętło WYBÓR ENERGII Jeżeli wybrana energia nie zmienia się lub nie
na 10 J.
jest ładowana, uzyskaj zapasowe łyżki i powtórz
test. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy
f. Gdy łyżki znajdują się jeszcze w komorach, wycofać defibrylator z użytku i skontaktować
naciśnij na łyżce przycisk ŁADOWANIE.
się z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
technicznego.
g. Naciśnij tylko jeden przycisk
(wstrząs)
i zwolnij go. Potwierdź, że energia nie
Jeżeli energia została rozładowana po
została rozładowana.
jednokrotnym naciśnięciu przycisku,
h. Naciśnij inny przycisk
(wstrząs) i zwolnij go. uzyskaj zapasowe łyżki i powtórz test.
Potwierdź, że energia nie została rozładowana.
Jeżeli komunikat nie pojawi się, uzyskaj zapasowe
i. Naciśnij oba przyciski
(wstrząs)
łyżki i powtórz test. Jeżeli problem będzie się
i potwierdź komunikat NIEPRAWIDŁOWY
powtarzał, należy wycofać defibrylator z użytku
DOPŁYW ENERGII.
i skontaktować się z wykwalifikowanym
specjalistą serwisu technicznego.
j. Wyjmij łyżki z komór i potwierdź
Jeżeli się to nie uda, uzyskaj zapasowe łyżki
artefakt na ekranie.
i powtórz test. Jeżeli problem będzie się powtarzał,
k. Przyciśnij do siebie powierzchnie łyżek
należy wycofać defibrylator z użytku i skontaktować
i potwierdź linię prostą na ekranie.
się z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
l. Zabezpiecz łyżki w komorach łyżek.
technicznego.
9. Jeżeli wyniki autotestu z godziny 3:00 w nocy nie są dostępne, wykonaj test użytkownika:
Jeżeli test nie powiedzie się, należy wycofać
a. Naciśnij przycisk OPCJE.
defibrylator z użytku i skontaktować się
b. W menu wybierz WYWOŁAJ TEST...
c. Potwierdź wydruk wyników testu.
z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
technicznego.
10. Sprawdź drukarkę EKG pod kątem:
Odpowiedniego zapasu papieru
Możliwości drukowania
W razie konieczności włóż papier.
Jeśli drukarka nie działa, skontaktuj się
z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
technicznego.
11. W przypadku korzystania z bezprzewodowej transmisji danych sprawdź metodę transmisji:
Jeśli drukarka nie działa, skontaktuj się
a. Zestaw połączenie Bluetooth.
z wykwalifikowanym specjalistą serwisu
b. Wyślij transmisję testową.
technicznego.
12. Wyłącz defibrylator.
(Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁĄCZONY nie dłużej niż 2 sekundy).
13. Potwierdź, że urządzenie jest złożone, zamontowane lub ustawione bezpiecznie.
* Defibrylator generuje do 360 J energii elektrycznej. Jeśli ta energia nie zostanie prawidłowo rozładowana, może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Test ten mogą przeprowadzać tylko osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje wynikające z odbytego przeszkolenia i posiadanego doświadczenia.
** Nieodłączenie obciążenia testowego może spowodować opóźnienie terapii podczas pracy z pacjentem.
© 2007–2011 Physio-Control, Inc., Redmond, WA
Październik 2011
LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Physio-Control lub odwiedzić witrynę http://www.physio-control.com
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel. 425.867.4000
Faks 425.867.4121
www.physio-control.com
Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA
Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands
©2007-2011 Physio-Control Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą się zmienić bez powiadomienia.
Data publikacji: 10/2011
3306222-261

Podobne dokumenty