treść dokumentu w pliku PDF (pobierz)

Transkrypt

treść dokumentu w pliku PDF (pobierz)
Ostrowiec Św., 2 wrzesień 2014 r.
Znak sprawy: ARL/7.1.1/ZO/WS/2014/59
ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup roślin i produktów ogrodowych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia w ramach realizacji projektu: „WSPÓLNA SPRAWA” Priorytet VII Promocja
integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie:
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach
POKL
2. Sposób i termin jego wykonania:
Dostarczenie roślin i produktów ogrodowych do dnia 15 wrzesień 2014r. do siedziby
Zamawiającego.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje,
umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym i technicznym,
odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
5. Ofertę zawierającą cenę brutto i netto, obliczoną jako suma zaoferowanych cen jednostkowych
prosimy przekazać na piśmie w terminie do 09.09.2014 r. godz. 09:00 pocztą, pocztą elektroniczną
([email protected]), faksem (41219 50 01) lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. ( recepcja parter ).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
7. Kryterium oceny oferty: CENA
8 Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zapytaniu
ofertowym oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem, a
udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.
Prezes ARL Sp. z o.o.
Magdalena Salwerowicz
Załącznik nr 1
Lp.
NAZWA TOWARU
Jednostka
miary
1.
Modrzew płaczący szczepiony
wysokość 2 m
sztuk
Obrzeże trawnikowe plastikowe
sztuk
2.
Orientacyjna
ilość towaru
4
brązowe 9 m x 10 cm
20
3.
Włóknina czarna materiałowa
(szerokość 1,60)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
M2
50
Sztuka
4
worek
25
sztuka
100
worek
18
worek
18
sztuka
10
Paliki do drzew wysokość 2 m
Kora (80 l)
Szpilki do włókniny
Ziemia do roślin iglastych (50 l)
Ziemia do roślin uniwersalna (50
l)
Rolborder (ok. 6 cm x 30 cm x
200 cm)
JEDNOSTKOWA
CENA NETTO
JEDNOSTKOWA
CENA BRUTTO
10.
Nawóz do trawników 100 dni
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
kg
5
Grabie metalowe 14-zębne z
głowicą z hartowanej stali
węglowej. Długość 205 mm;
Szerokość 360 mm; Wysokość 70
mm; Masa 428 g
sztuka
2
Sekator 1-ręczny nożycowy.
Długość 180 mm; Masa 141 g;
Średnica cięcia: 16 mm
sztuka
7
Sekator 1-ręczny nożycowy z
rączką obrotową średni. Długość
200 mm; Masa 192 g; Średnica
cięcia: 18 mm
sztuka
3
taczka ogrodowa ocynkowana. wymiary: 81,5 x 61 x 21,5 cm;
pojemność 70l; ładowność do 80
kg; opona z dętką 3,50 – 6;
sztuka
1
Opryskiwacz plecakowy z
manometrem 15 litrów.
pojemność robocza: 15l; waga:
4,3kg; wysokość: 23 cm;
szerokość: 39 cm; głębokość: 58
cm; ciśnienie robocze: 0,1 0,15/0,3/0,4 mpa
sztuka
1
rękawice ochronne ogrodowe
Wampirki
sztuka
50
KOSA SPALINOWA. Silnik
dwusuwowy; moc silnika min 1,7
Sztuka
1
Oferowana cena łączna ( suma cen jednostkowych ) ww. produktów:
Cena netto ……………………………………………
Cena brutto ……………………………………………