KUBA i OlivieR liCzA nA nASzA pOmOC!

Transkrypt

KUBA i OlivieR liCzA nA nASzA pOmOC!
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
ROK XXII. nr 12/2015 (531) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA
CYFROWA
[email protected]
Choroby szpitala
Władze Powiatu nie ukrywają prawdy o
słabości Krośnieńskiego Szpitala. Wielu
mieszkańców Gubina boi się leczenia w
tej placówce
Przez ponad 14 lat nie było tyle wojska w
Gubinie, co 13 czerwca br.
A nna M ichalak
Podczas 54. „Wiosny nad Nysą”
było bezpiecznie i spokojnie. Gubińscy policjanci wspierani byli między
innymi przez funkcjonariuszy z niemieckiej policji, Straż Pożarną, Straż
Miejską oraz Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Łącznie nad
bezpieczeństwem uczestników czuwało w Gubinie 70 policjantów oraz
50 funkcjonariuszy innych służb.
Przez cały okres trwania imprez
policjanci nie odnotowali żadnych
poważniejszych zdarzeń. Nałożone
przez nich mandaty karne dotyczyły głównie spożywania alkoholu w
miejscu niedozwolonym, zakłócenia
porządku i ładu publicznego oraz
zaśmiecania.
piatek 19.06.2015
Umowa ze
Skra podpisana !
12 czerwca oficjalnie zainaugurowano
współpracę na linii GKAS Tęcza-Volley
a PGE Skra Bełchatów.
czytaj str. 11
czytaj str. 6
Bylo spokojnie
str. 8-10
czytaj str. 4
Kuba i Olivier licza na nasza pomoc!
Wiele tygodni przygotowań. Zaangażowanie dużej grupy osób. Przyjazd znanych sportowców.
Wszystko dla jednego celu - zbiórki pieniędzy dla chłopców, którzy bardzo potrzebują takiej pomocy.
A ndrzej M atłacki
Kontrolowali przejscia
A nna M ichalak
Policjanci z drogówki przez dwa
dni obserwowali w centrum Gubina
zachowanie kierowców względem
pieszych oraz bacznie przyglądali
się, czy piesi i rowerzyści nie łamią
zasad przepisów ruchu drogowego.
Działania „Niechronieni” to jedna
z akcji profilaktyczno-kontrolnych,
mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Wciąż zdarzają się sytuacje,
że kierowcy wjeżdżają na przejście
dla pieszych pomimo zapalonego
na sygnalizatorze świetlnym światła
czerwonego, nie zatrzymują się przy
przejściu, żeby przepuścić pieszego.
Z kolei piesi, tłumacząc się pośpiechem, przechodzą przez jezdnię w
miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Kuba
Olivier
J
dokonczenie str.5
uż w najbliższą sobotę (20 dzie się Turniej Charytatywny – VII Esquadra Gubin. Jednym z patro- Wszystko zacznie się piłkarskim akczer wca) na boisku Orlik Grand Prix Gubina, którego or- nów medialnych imprezy są „Wia- centem o godzinie 9:00. Do rywalizacji
przystąpi 16 drużyn z 3 krajów.
przy ulicy Roosevelta odbę- ganizatorem jest Stowarzyszenie domości Gubińskie”.
BEDZIE GO NAM BRAKOWALO
S tefan P ilaczyński
Niespodziewana śmierć wyrwała Go
z grona ludzi znamienitych. Zapewne
nie dokończył wielu myśli i planów.
Był zawsze „w biegu”. Nagle ten bieg
zakończył się..
Józef Bartkowiak urodził się 19 stycznia 1941 roku w miejscowości Osieczna koło Leszna Wlkp. W 1970 roku
trafił do Gubina. Tu podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych i wkrótce został
dyrektorem szkoły. Na tym stanowisku przepracował 37 lat i w 2007 roku
przeszedł na zasłużoną emeryturę.
J. Bartkowiak był zawsze bardzo aktywny, przede wszystkim w działalności społecznej, kulturalnej i sportowej.
W ZSR z jego inicjatywy powstała kapela i zespół tańca ludowego, tańca
współczesnego, orkiestra dęta i grupa
„Pompons”. Był inicjatorem organizacji sekcji siatkowej w klubie „Carina”,
i współtwórcą sukcesów gubińskich
siatkarzy oraz inicjatorem budowy boisk do gry w plażową piłkę siatkową.
Był inicjatorem rozlicznych kontaktów
międzynarodowych, przede wszystkim z Niemcami i Francją. W 2001 roku
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
Nie odpoczywał na emeryturze.
Swoją niespożytą energię wykorzystywał pracując społecznie na rzecz
mieszkańców miasta, gminy, powiatu i
województwa. Skutecznie pełnił także
ważne funkcje społeczne: jako radny
Sejmiku Województwa Lubuskiego
przez III kadencje, od 2004 roku był
członkiem Zarządu Polskiego Związku
Piłki Siatkowej, prezesem Lubuskiego
Związku Piłki Siatkowej,
Zmarł nagle 3 czerwca 2015 roku.
Pozostawił żonę Marię, córkę Grażynę
i syna Przemysława.
Pogrzeb odbył się w sobotę, 13
czerwca 2015 roku na cmentarzu w
Osiecznej k. Leszna.
2
piatek 19.06.2015
aktualności miejskie
Co roku kapituła przyznaje Gubińską Nagrodę Kulturalną im. Corony Schröter, która wręczana jest podczas Wiosny nad
Nysą. Tym razem to wyjątkowe wyróżnienie otrzymała Janina „Kaśka” Izdebska.
“Kaska” z Nagroda Kulturalna
K rzysztof K aciunka
B
ez żadnych wątpliwości można
stwierdzić, że zdobywczyni nagrody jest bezsprzeczną ikoną
lokalnej kultury. W latach 1986-1997
pełniła funkcję Dyrektora Gubińskiego
Domu Kultury. - Wraz z jej przybyciem
do naszego miasta rozpoczęła się
nowa epoka - twierdzi wnioskodawca o przyznanie wyróżniani burmistrz
Bartłomiej Bartczak. – To ona pokazała
naszym mieszkańcom jak z rozmachem i prawdziwym „pazurem” prowadzić różnorodną działalność, łączącą w sobie artyzm, rozrywkę i naukę.
Zaznaczyć należy, że po przejściu
na emeryturę popularna „Kaśka”
nie zaprzestała działalności na rzecz
kultury, a wręcz ze zdwojoną siła
i energią ruszyła do realizacji nowych zadań. W 1997 roku założyła
Klub Kobiet Niezależnych, którego
Prezesem jest do dzisiaj. To z jej inicjatywy młodzi, zdolni uczniowie
otrzymują każdego roku stypendia
i nagrody umożliwiające dalszy rozwój. Ponadto w ramach działalności Klubu corocznie wyróżniane są
osoby charakteryzujące się swoją
niezwykłą działalnością w mieście i
gminie Gubin.
Janina „Kaśka” Izdebska otrzymała Gubińską Nagrodę Kulturalną im. Corony Schröter z rąk przewodniczącego Kapituły Roberta Woszaka
- Dzięki Janinie Izdebskiej w Gubinie
gościły postaci, które znamy z pierwszych stron gazet i ekranów – dodaje
Małgorzata Góralczyk, zastępca przewodniczącego w Komisji Kultury i
Oświaty. - Przykładem jest zorganizowana w ubiegłym roku „Wyspa Literacka”, gdzie gościem specjalnym był
Jan Nowicki.
Dodajmy, że nagrodzona od wielu
lat publikuje w lokalnych gazetach, a
jej charakter świetnie oddają cotygodniowe felietony „Wkurza mnie…”.
Poza tym jest autorką książki „Oczami
wiedźmy”, w której w dowcipny sposób opisuje rzeczywistość gospodarczą, polityczną i kulturalną Gubina w
pierwszych dwudziestu latach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W swoim dorobku ma
już inne laury – między innymi jest
zdobywczynią „Złotego Pióra”. Świetne podsumowanie jej działalności
stanowi fakt, że za swoje zasługi została uhonorowana przez Prezydenta
RP „Złotym krzyżem Zasługi”.
Czytając to krótkie resume, chyba
nikt nie będzie miał wątpliwości, że
„Kaśce” Gubińska Nagroda Kulturalna im. Corony Schröter po prostu
się należy.
Wojewoda Lubuski w Gubinie
Od 26 stycznia tego roku Wojewodą Lubuskim jest Katarzyna Osos. To właśnie ona, wraz ze swoimi pracownikami, odwiedziła
nasze miasto 9 czerwca.Tematem rozmów były kwestie związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Gubina.
K rzysztof K aciunka
W
spotkaniu, poza Wojewodą Lubuskim, udział wzięli: Bartłomiej Bartczak –
Burmistrz Miasta Gubina, Zbigniew
Barski – Wójt Gminy Gubin, Justyna
Karpisiak – Zastępca Burmistrza
Miasta Gubina, przedstawiciele Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,
Biura Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt” oraz
Grzegorz Dłubek – Dyrektor Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. – W
2010 i 2013 roku mieszkańcy naszego miasta walczyli z powodziami.
Niestety, walka ta była z góry skazana na niepowodzenie – rozpoczął swoją prezentację burmistrz
Bartczak. – Od tamtego czasu w
Gubinie wykonano sporo inwestycji. Odpowiednie instytucje oczyszczały koryta rzek oraz zabezpieczały
najbardziej newralgiczne miejsca
na Nysie Łużyckiej i Lubszy. Z kolei
samorząd pozyskał wiele promes,
z których udało się odmulić kanalizację, odbudować drogi zniszczone
przez żywioł i zabezpieczyć budynek liceum.
Kolejnym krokiem ku stworzeniu
kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej jest aktualizacja koncepcji opracowanej w 2003 roku. Na
szczęście, w ostatnich latach mocno
przepracowano temat, dzięki czemu powstały konkretne wnioski,
co pozwoliło firmie ”Ekoprojekt”
odświeżyć projekt. - Minęło ponad
10 lat, a przez ten czas zmieniły się
rzeki oraz technologia, dzięki cze-
mu jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć wszelkie niebezpieczeństwa i, co za tym idzie, zapobiegać
im – stwierdziła przedstawicielka
przedsiębiorstwa z Zielonej Góry.
Sama koncepcja, w porównaniu do
pierwotnej wersji, zakłada obronę
wszystkich ulic położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, ograniczenie koniecznych wyburzeń
do minimum (zlikwidowane mogą
zostać tylko budynki gospodarcze i
garaże), usypanie wałów ziemnych
na terenie bez budynków oraz brak
Podczas spotkania Wojewoda Lubuski (druga z lewej) zapoznała się z aktualną sytuacją zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gubina
obrony Wyspy Teatralnej. Dodajmy,
że szacunkowy koszt realizacji tego
przedsięwzięcia to około 35 milionów złotych. – Bardzo satysfakcjonuje nas to, że pojawiło się nowe,
świeże spojrzenie na nasz problem
– dodał B. Bartczak. – Musimy dalej
z uporem iść w tym kierunku i walczyć o swoje, gdyż tylko pozwoli na
skuteczną walkę z żywiołem.
W dalszej części spotkania dyskutowano nad propozycjami systemowych rozwiązań. Omówiono także
założenia na najbliższe lata, związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta i gminy. – Mogę
zapewnić, że będę wspierała starania Gubina, a podległe mi służby,
tak jak do tej pory, będą wzorowo
współpracowały z lokalnym samorządem – podsumowała K. Osos,
która na zakończenie wizyty otrzymała tutejszy symbol – monetę ze
śliwką gubinką.
Cieszyć powinien fakt, że w ciągu kilku lat temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego został
nie tylko odkurzony, ale przede
wsz ystkim mocno pchnięty do
przodu. Można także stwierdzić,
że inwestycja – stworzenie kompleksowej ochrony Gubina – nigdy
nie była tak blisko realizacji jak w
tej chwili.
aktualności miejskie
piatek 19.06.2015
3
Koncepcja? Radni sa na “tak”
Tytuł dotyczy aktualizacji koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Ostatnio w tym temacie odbyło się wiele
spotkań, ale to 11 czerwca było najważniejsze, gdyż „odświeżony” projekt został przedstawiony naszym radnym.
K rzysztof K aciunka
J
uż w poprzednim numerze informowaliśmy o głównych założeniach zaktualizowanej koncepcji.
Wśród nich należy wymienić stworzenie ciągłej infrastruktury przeciwpowodziowej na Lubszy, zastosowanie
ścianek oporowych na terenie zabudowanym, usypanie wałów ziemnych
na terenie bez budynków, brak obrony
Wyspy Teatralnej oraz ograniczenie
konieczności wyburzania do minimum – zlikwidowane mogą zostać
jedynie obiekty o charakterze gospodarczym. – Przypominam, że dzisiaj
rozmawiamy o samej koncepcji. Na
tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich problemów, które
możemy napotkać podczas szczegółowego projektowania – wyjaśniła
Katarzyna Jakubiec, z Biura Projektów
Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt” w Zielonej Górze. – Gwarantuję, że zrobimy wszystko, żeby odpowiednie zabezpieczyć całe miasto.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia
jest bardzo duży. Realizacja wybranego wariantu w założeniu będzie
wynosiła około 37 milionów złotych.
Jednak zadanie to zostało zapisane w
tzw. Kontrakcie Lubuskim, jako jedno
z priorytetowych zadań do wykonania
w naszym województwie. – Na koncepcję naniesiono zadowalające nas
zmiany. Obrany został właściwy kierunek – zauważa burmistrz Bartłomiej
Bartczak. – W umowie zapewniliśmy
sobie możliwość nanoszenia kolejnych poprawek na etapie projektowania, więc nic nie zostanie uzgodnione
bez udziału miasta.
Swoje pytania mieli także obecni na
spotkaniu radni. Halina Wojnicz zwróciła uwagę na niechlujne wykonanie
inwestycji, którą zlecił Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Krzysztof Zdobylak pytał o to,
na jakim odcinku zostanie wykonane
zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
– Inwestycja powstanie od końca ul.
Piastowskiej do jazu Lubszy w Żenichowie – otrzymał odpowiedź. Urszula
Kondracik poruszyła kwestię budowy
zbiornika retencyjnego i przepompowni, ale projektantka wyjaśniła, że
tworzenie takich obiektów jest bardzo
kosztowne i bezcelowe.
– Wszystko jest jasne. W takim razie
kiedy zaczynamy? ­– podsumował Radni z dużą uwagą słuchali wyjaśnień K. Jakubiec z biura projektowego, które opracowało aktualizację koncepcji zabezpieczenia miasta przed powodzią
spotkanie Mirosław Rogiński. Okazuje
się, że po spotkaniu powstał stosowny Kolejnym krokiem było zaakceptowa- ca. Tym samym nic nie stoi na prze- właściwe zaprojektowanie tej niezwyprotokół, z załączonymi uwagami, któ- nie zaproponowanej koncepcji przez szkodzie, żeby Urząd Marszałkowski w kle ważnej dla Gubina inwestycji. Jedre pojawiły się w trakcie posiedzenia. Radę Miejską podczas sesji 16 czerw- najbliższym czasie ogłosił przetarg na nym zdaniem – machina ruszyła.
Dużo mówi się o tym, że nasze społeczeństwo stroni od aktywności fizycznej, a jedyny sport w naszym życiu to ten oglądany
w telewizji. Jednak po zapoznaniu się z wynikami Tygodnia Sportu, można zauważyć, że teza ta nie dotyczy Gubina.
To byl Tydzien pelen sportu
K rzysztof K aciunka
W
Komentarze radnych
nadto przeprowadzono mnóstwo
zajęć ogólnorozwojowych, które
łączyły aktywność z dobrą zabawą.
– Najbardziej cieszy mnie fakt, że w
zawodach brały udział całe rodziny.
Często rodzice startowali ze swoimi
dziećmi i właśnie taką postawę należy propagować – zauważa Robert
Woszak, radny miejski i nauczyciel
wychowania fizycznego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących.
Dodajmy, że 110 imprez w tydzień
daje świetną średnią na poziomie
prawie 16 dziennie. Warto także zauważyć, że całość udało się zrealizować przy nakładach rzędu 45.000 zł,
co daje około 11 złotych na uczestnika. Wyjaśnijmy, że fundusze na
potrzeby przedsięwzięcia pochodziły z projektu, a nie z kasy miejskiej,
więc sporo imprez zostało zorganizowanych praktycznie bezkosztowo. – W tej chwili w Gubinie mamy
16.874 mieszkańców, więc można
Jedną z imprez, która idealnie wpisała się w harmonogram Europejskiego Tygodnia Sportu, był miejski dzień dziecka zorganizowany na Wyspie Teatralnej
szybko policzyć, że w Europejskim
Tygodniu Sportu udział wzięło praydarzenie przeprowadzo- uczestników. W 2014 roku w różnych king, streetball, tenis ziemny, siat- wie 25% lokalnej społeczności – komentuje Justyno w ramach VII Europej- zawodach organizowanych w naszym kówka plaskiego Tygodnia Sportu mieście wystartowało 2592 śmiałków. żowa, jazda
Gubińskie wydanie Europejskiego na Karpisiak,
dla Wszystkich (XXI Sportowy Turniej Tym razem było ich 4005, co należy na rowerze,
Tygodnia Sportu to 110 imprez, które zastępca burpiłka nożna,
Miast i Gmin). W ciągu siedmiu dni w uznać za doskonały wynik!
zgromadziły łącznie 4005 uczestników. mistrza miasta.
– Z pewnością
naszym mieście zorganizowano 110
W ciągu tygodnia można było piła ręczna,
Wynk budzi podziw!
niektórzy wyimprez o charakterze sportowym – to spróbować swych sił w takich dys- zumba, aestartowali kilku
o 70 więcej niż w zeszłym roku! Jednak cyplinach jak: bieganie, pływanie, robic, sporty
jeszcze większe wrażenie robi liczba dwubój nowoczesny, nordic wal- walki czy strzelectwo sportowe. Po- lub nawet kilkunastokrotnie, ale wy-
Ziemowit Patek: Cieszy mnie ilość podmiotów, które odpowiedziały na nasz
apel o zaangażowanie w realizację
projektu. Do organizacji bardzo
aktywnie włączyły się Miejski Ośrodek
Sportu, szkoły oraz przedszkola, kluby
sportowe i inne stowarzyszenia, a także
niezrzeszeni pasjonaci aktywności fizycznej. Plan na przyszły rok? Przekroczyć
magiczną liczbę 5000 uczestników!
niki i tak wzbudzają szacunek.
Wydaje się, że w Gubinie moda na
czynne uprawianie sportu przyjęła
się na stałe. Największe słowa uznania należą się tym, którzy swoją miłością do aktywności fizycznej potrafią
zarażać innych: rodzinę, przyjaciół,
sąsiadów i znajomych. Przecież nie
od dziś wiadomo, że w zdrowym ciele, zdrowy duch!
4
piatek 19.06.2015
społeczeństwo
Przemaszeruja przez Gubin
Tydzień po Wiośnie nad Nysą, 20 czerwca, w Euromieście Gubin-Guben
rozpocznie się jedna z największych imprez o charakterze wojskowym w
zachodniej części Polski. Mowa o 20 Marszu Nadodrzańskim.
K rzysztof K aciunka
J
ubileuszowa edycja imprezy rozpocznie się o 8:30 pod Urzędem
Miejskim w Guben i stamtąd kolumna uczestników przedsięwzięcia
przejdzie na most graniczny. Kolejnym
punktem programu będzie przemarsz
zawodników oraz przez ulice w na-
tu zawodnicy zostaną przewiezieni do
Żytowania, gdzie rozpoczną właściwą
część zmagań z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. – Oprócz
marszu i przeprawy przez Odrę, wszyscy uczestnicy będą musieli wykazać
się umiejętnościami na poligonie
Ośrodka Szkoleniowego w Białej Górze
– dodaje Zastępca Szefa Wojewódzkie-
W Krupiński prezentuje najważniejsze założenia imprezy, która już 20 czerwca rozpocznie się w Euromieście Gubin-Guben
szym mieście. Musimy się, zatem liczyć
z utrudnieniami w ruchu drogowym –
mniej więcej od godziny 8:00 do 10:00
(na czas przejścia uczestników) zamknięte będą ulice: Chopina, część ul.
Obrońców Pokoju, 1-go Maja, Roosevelta oraz Piastowska. Spod magistra-
go Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze podpułkownik Waldemar Krupiński.
– Odbędą się tam takie konkurencje
sprawnościowe jak: strzelanie z broni
pneumatycznej, transport rannego na
czas, poszukiwanie materiałów niebezpiecznych, rzut na celność, pokonanie
przeszkody wodnej na czas oraz bieg
na czas na odcinku 12 kilometrów.
Całość zakończy się w godzinach
wieczornych w Dychowie. Jak można
wywnioskować z programu, każdy kto
zdecyduje się wystartować w 20 Marszu Nadodrzańskim musi być świetnie przygotowany fizycznie do tego
wyzwania. A już teraz wiadomo, że na
starcie staną nie tylko zawodowi żołnierze, ale także osoby pasjonujące się
militariami i śmiałkowie mający zamiar
sprawdzić się postawionymi przed
nimi niecodziennymi zadaniami.
- Mamy ogromne tradycje związane
z armią i nie należy o nich zapominać.
Gubinian z pewnością powinien cieszyć fakt, że obecność wojska jest coraz
bardziej widoczna w naszym mieście –
zauważa burmistrz Bartłomiej Bartczak.
– Dowodem na takie twierdzenie jest
nie tylko Marsz Nadodrzański, kiedy
przez nasze miasto przejdzie kilkuset
zawodników z Polski, Czech, Niemiec
i Stanów Zjednoczonych, ale także zeszłoroczne obchody Dnia Niepodległości, nadanie imienia 73. Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich Szkole
Podstawowej nr 2 czy mocno wojskowa 54. Wiosna nad Nysą.
Zapamiętajmy, że w sobotni poranek
warto wybrać się do centrum Gubina, gdzie będzie można obserwować
przejazd sprzętu wojskowego, przemarsz żołnierzy i pozostałych uczestników jubileuszowego 20 Marszu Nadodrzańskiego, który wystartuje właśnie
stąd – z Euromiasta Gubin-Guben.
CZAs Wybrac
lawników
K rzysztof K aciunka
30 czerwca upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej kandydatów na
czterech ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, do III
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
na kadencję 2016-2019.
Kto może zostać ławnikiem? Każdy, kto ma obywatelstwo polskie
i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, ukończył 30 i nie
przekroczył 70 lat, zdrowie pozwala
mu pełnić obowiązki ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w
miejscu kandydowania co najmniej
od roku oraz jest nieskazitelnego
charakteru. Dodajmy, że ławnikiem
można być tylko w jednym sądzie!
Zaznaczyć trzeba, że kandydatów mogą zgłaszać lokalne stowarzyszenia, organizacje społeczne i
zawodowe (z wyłączeniem partii
politycznych), a także co najmniej
pięćdziesięciu obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Gubinie oraz prezesi właściwych sądów. Tym samym
okazuje się, że to duży wpływ na to,
kto będzie ławnikiem mają właśnie
mieszkańcy naszego miasta.
Jak wygląda zgłoszenie? Do odpowiedniej karty zgłoszenia dołącza się
dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia
zgłoszenia. Wśród nich należy zawrzeć informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandyda-
ta, że nie jest prowadzone przeciwko
niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był
pozbawiony władzy rodzicielskiej, a
także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
Ponadto wymagane są: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej stwierdzające
brak przeciwskazań do wykonywania
funkcji ławnika i dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Pamiętajmy o tym, że koszty przygotowania wszystkich wymaganych
dokumentów ponosi sam kandydat,
który przed wyborami podlega zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską. O tym, kto
zostanie ławnikiem zdecyduje Rada
w głosowaniu tajnym w terminie do
końca października 2015 r.
Karty zgłoszenia kandydatów na
ławników, wzory oświadczeń kandydatów na ławników, wzór listy
osób zgłaszających kandydata na
ławnika, wzór zaświadczenia lekarskiego kandydata na ławnika, dostępne są do pobrania w Urzędzie
Miejskim w Gubinie, ul. Piastowska 24, pok. nr 201 oraz na stronie:
www.bip.gubin.pl.
Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
68 455 81 37 lub pod wyżej wymienionym adresem strony internetowej.
Umowa ze SKRa Podpisana!
K rzysztof K aciunka
K
ilka tygodni temu w Gubinie,
podczas podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy klubami
siatkarskimi z naszego miasta i Krosna
Odrzańskiego, gościli przedstawiciele znanego klubu siatkarskiego. 12
czerwca oficjalnie zainaugurowano
współpracę na linii GKAS Tęcza-Volley
a PGE Skra Bełchatów.
Podpisanie umowy odbyło się na
scenie głównej w trakcie oficjalnego
otwarcia 54. Wiosny nad Nysą. Stosowny dokument o współpracy podpisali
burmistrz Bartłomiej Bartczak oraz
Konrad Piechocki i Grzegorz Stawinoga
(Prezes i Wiceprezes Zarządu słynnego
klubu). Dzień później podobna uroczystość odbyła się w Krośnie.
„Wisienką na torcie” był mecz towarzyski, w którym zmierzyły się Młoda
Liga Skry Bełchatów oraz GKAS Tęcza-Volley. Spotkanie rozegrane w hali
ZSLiT, przy ul. Krakowskiej zakończyło
się zwycięstwem gości 3:1 (25:18, 25:22,
26:28, 25:22). – Udało nam się urwać
jednego seta, co trzeba uznać za dobry
wynik – uważa Robert Siegel, Prezes
Klubu. – Dodajmy, że w zespole przy-
Od lewej: K. Piechocki, B. Bartczak i G. Stawinoga tuż po podpisaniu umowy
jezdnych wystąpili Kacper Piechocki
i Marcin Janusz, którzy są siatkarzami
pierwszego zespołu. Pozostali zawodnicy to przedstawiciele najbardziej utalentowanej młodzieży w Polsce.
Co oznacza fakt podpisania wspomnianej umowy? Głównym celem
Akademii Siatkówki Skry Bełchatów
jest objęcie szkoleniem dzieci klas IV-VI
szkół podstawowych. Następnym etapem jest uruchamianie profesjonalnego szkolenia w gimnazjach. W efekcie,
na tej bazie mają powstać grupy młodzików i kadetów lub szkolne kluby
sportowe ściśle związane z jednym
z najlepszych klubów siatkarskich w
Polsce i Europie. – Młodzież z naszego
miasta i regionu ma potencjał ku temu,
żeby grać w siatkówkę na najwyższym
poziomie. Możliwość kontynuowania
kariery w bełchatowskim klubie będzie
dla naszych zawodników ogromną
motywacją i celem samym w sobie –
twierdzi burmistrz Bartczak. – Ogromne podziękowania należą się Robertowi Gromadzkiemu, który od samego
początku pilotował ten temat. To dzięki
jego inicjatywie i zaangażowaniu staliśmy się jednym z miast ściśle związanych z PGE Skrą.
piatek 19.06.2015
społeczeństwo
Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie zorganizowało 2 czerwca Festyn Rodzinny.
Sporo radosci
A ndrzej M atłacki
Pojawiły się na nim wszystkie grupy przedszkolaków, a także rodzice z dziećmi, które swoją przygodę z tym miejscem zaczną od września.
Impreza rozpoczęła się w Amfiteatrze przy ulicy Piastowskiej, gdzie dzieci z polsko-niemieckiego zespołu Tip-Top prezentowały swoje
umiejętności taneczne i wokalne. Następnie festyn kontynuowany był na terenie przedszkola. Na maluchów czekało sporo atrakcji: dmuchany zamek, malowanie twarzy oraz zabawy i konkursy z nagrodami. Wiele radości wywołał klaun „Wesołek”, który przygotował teatr
ognia, puszczał bańki mydlane oraz wprowadził wszystkich w afrykańskie rytmy. Z kolei gubińscy WOPR-owcy zapraszali przedszkolaków
do obejrzenia wodnego sprzętu ratowniczego. Każdy mógł spróbować smakołyków. Nie brakowało chętnych na skosztowanie domowego
ciasta lub pieczonych rogali. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele przedszkola.
K aśka J anina
I zdebska
WKURZA MNIE!
IDZIE MlODOsc!!!
”Każde pokolenie ma własny czas”
- śpiewa Kombi, a Adam Asnyk pisze
- „Każda epoka ma swe cele i zapomina o wczorajszych snach.
Nieście więc wiedzy pochodnie na
czele. I nowy udział bierzcie w wieków dziele.
Przyszłości podnoście gmach”...
Zmiany pokoleniowe widać prawie
w każdej dziedzinie życia. Już nikogo
nie dziwi trzydziestoparoletni profesor, dyrektor, prezydent, burmistrz.
Wykształceni, kreatywni, energiczni, poruszający się w sieci jak ryba
w wodzie. Planują i realizują naszą i
swoją przyszłość. Kiedyś mówiło się,
że kto ma w domu pilota, ten ma
władzę. Teraz wygrywają ci, którzy
są obecni w portalach towarzyskich,
mają swoje strony w Internecie, swoje blogi.
Kiedyś potrzebne były zebrania,
wiece, by władza, np. samorządowa,
kontaktowała się z mieszkańcami.
Teraz wystarczy Facebook, by porozmawiać w sieci. To zupełnie bez
większego znaczenia o czym, byle
był zachowany kontakt.
Dlatego rządzą nami coraz młodsze roczniki, bo młodzież jak chce
poprzeć swojego kandydata, idzie
do wyborów.
Starsi zaś, coraz bardziej spychani na obrzeża, tworzą pewne swoje
enklawy - Uniwersytety Trzeciego
Wieku, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, zrzeszają się w Związku Emerytów i Rencistów.
Do starszych wdzięczą się kandydaci w różnych wyborach, bo to
elektorat podnoszący wyborczą frekwencję. Jest pewny. Niezawodny.
Dla seniorów proponuje się różne
projekty. I proszę nie myśleć, że chodzi tu o podniesienie komfortu życia
codziennego. Tym sobie nikt głowy
nie zawraca. Dowartościowuje się
ich poprzez rozrywkę.
Ostatnio Kraków wymyślił nawet
oprócz tradycyjnych JUWENALIÓW,
SENIORALIA.
Od 5 do 7 czerwca 2015 w ramach
II Ogólnopolskich Senioraliów, na
jeden dzień seniorzy przejęli symboliczne klucze do miasta od Prezydenta Krakowa i bawili się jak studenci.
Pokazali radosną twarz „jesieni ży-
cia”, bo środowisko osób starszych
wbrew stereotypom jest grupą bardzo aktywną, o wielkiej energii, ale
też mądrości i z doświadczeniem życiowym.
Szkoda tylko, że tak mała jest chęć
ogółu do korzystania z tych walorów.
Młodość to czas poszukiwań, to
czas naturalnego kwestionowania
autorytetów, krytycznego myślenia.
Współcześni młodzieńcy nie marzą, tak jak romantycy, żeby napisać
wiersz i zginąć za ojczyznę.
Idealnie byłoby, gdyby pokolenia
czerpały z siebie wzajemnie, pamiętając, że młodzież idzie dalej - starzejąc się.
Kaśka Janina Izdebska
5
dokonczenie ze str.1
Kuba i Olivier licza na
nasza pomoc!
Od południa na dzieci będzie
czekał dmuchany zamek oraz gry i
zabawy. Natomiast o 15:00 rozpoczną się pokazy i treningi MMA. Do
atrakcji imprezy możemy także zaliczyć pokazy Straży Pożarnej, Policji,
wojska oraz sportowe w wykonaniu
Lubuskiej Federacji Strongman, Klubu Sportowego Pretorian Gubin i
Football Freestyle. Ciekawie będzie
podczas tanecznego show, które
zaprezentuje grupa taneczna z GDK
„Zadyma”, Woman Zumba, Szkoła
Tańca Towarzyskiego „Calipso” oraz
wokaliści ze studia wokalnego Gubińskiego Domu Kultury. Wieczorem przeniesiemy się w Świat Magii.
Na koniec będziemy bawić się podczas koncertu DJ Pivo oraz sobowtóra Maryli Rodowicz. Przez cały czas
trwania imprezy organizator zapewni bogatą ofertę gastronomiczną.
Ponieważ to turniej charytatywny,
odbędzie się loteria fantowa oraz
licytacja wielu interesujących usług
oraz przedmiotów. A wszystko to
dla Kuby i Oliviera. To właśnie im w
tym roku będziemy pomagać.
Kubuś ma 9 lat. W październiku
2010 r. zdiagnozowano u niego cukrzycę, alergię pokarmową i wziewną oraz astmę odoskrzelową. Mimo
życiowych przeciwności, jest wesołym i pogodnym dzieckiem. Jest dobrym uczniem w SP nr 3 w Gubinie.
Posiada wszechstronne uzdolnienia.
Lubi budować z klocków Lego, malować, jeździć na rowerze, pływać
oraz słuchać muzyki. W przyszłości
chce zostać budowlańcem. Celem
zbiórki jest ułatwienie mu codziennego życia, dofinansowanie dojazdów do specjalistów oraz zakup
leków.
Z kolei Olivier jest wcześniakiem.
W momencie urodzenia ważył tylko
1750 g. Z uwagi na poważne zaburzenia zdrowotne lekarze nie dawali
mu szans na przeżycie. Po jakimś
czasie stwierdzono u niego obniżone napięcie mięśniowe. Pomimo
wyeliminowania nieprawidłowości
i choroby, Olivier nadal potrzebuje
pomocy i rehabilitacji, aby dogonić
swoich rówieśników. Dwa razy w
tygodniu jeździ do Głogowa na rehabilitację. Ponieważ jest silny i zawzięty, robi duże postępy. Uwielbia
muzykę i taniec, i spacery. Zebrane
na turnieju charytatywnym pieniążki pomogą maluchowi w kolejnych
wyjazdach na rehabilitację, dzięki
której będzie mógł w przyszłości
normalnie funkcjonować.
Wyprzedź innych !
Zareklamuj się u nas !
tel. 68 4558203
lub 68 4558169
[email protected]
6
piatek 19.06.2015
społeczeństwo
Wpisany w
krajobraz Gubina
Z Czesławem Fiedorowiczem rozmawia Oleg Sanocki
Przez ponad 14 lat nie było tyle wojska w Gubinie, co w sobotni dzień Wiosny nad Nysą.
Żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, dowodzeni przez
gubinianina generała Andrzeja Kuśnierka zgotowali mieszkańcom nie lada niespodziankę.
Przyjechali pokazać się w naszym mieście.
Cyfrowa [email protected]
S tefan P ilaczyński
Na skwerze, w pobliżu mostu granicznego, ustawiono najnowocześniejszy
sprzęt brygady, uzbrojenie, oraz zorganizowano pokaz działania żołnierzy
brygady na zainscenizowanym polu
walki. Mieszkańcy, jak i przyjezdni goście miejskiego święta mogli wszystkiego „dotknąć”, pociągnąć, przymierzyć
się, wziąć do ręki, lub zasiąść za sterem
„Rosomaka” - olbrzymiego wozu bojowego piechoty. Oczywiście największą
frajdę mieli najmłodsi gubinianie, ale i ci
o wiele lat starsi mogli obejrzeć nowoczesne wojsko i wspomnieć swoją służbę wojskową. Wszystko zmieniło się nie
do poznania.
Oprócz pokazu sprzętu i pokazu
dynamicznego – działanie podczas
kontaktu ogniowego z przeciwnikiem,
ewakuacją z pola walki rannych – w
punkcie informacyjnym chętni do zawodowej służby wojskowej mogli
otrzymać informacje i porady. Słowem,
prawie wszystko w zasięgu oka i na wyciągnięcie ręki.
Po wielu latach od likwidacji wojska w
Gubinie znowu było „wojskowo”, a niejednemu mieszkańcowi przypomniały się czasy, gdy Gubin wojskiem stał.
Dziękujemy generałowi, jego żołnierzom i zapraszamy do naszego miasta,
które zawsze wojsko kochało.
LAUREATKA
CZEKAJa NA ZGlOSZENIA
A ndrzej M atłacki
A ndrzej M atłacki
W kończącym się roku szkolnym
odbyła się II edycja ogólnopolskiego
konkursu „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia”. Udział w
konkursie wzięła uczennica Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Gubinie,
Julia Nowak. Za swoją pracę, napisaną pod kierunkiem Małgorzaty Jarosz
otrzymała tytuł laureata, zajmując trzecie miejsce. Gala finałowa odbyła się 16
czerwca w Krakowie.
W tym roku gminne dożynki odbędą
się 22 sierpnia w Jaromirowicach. Jeżeli
ktoś jest zainteresowany przedstawieniem uczestnikom festynu lokalnego
rzemiosła, prac rękodzielniczych, bądź
pochwaleniem się lokalnymi produktami (konfitury, wypieki, itp.) powinien
zgłosić się do Urzędu Gminy Gubin. Poszukiwane są także osoby, które chciałyby w trakcie święta plonów pochwalić
się swoim talentem.
- Tak sobie pomyślałem przed tym
spotkaniem, że jest Pan nie do zdarcia. Czyżby kolejne funkcje wysokiej
rangi pełnione przez Pana nie stwarzały żadnych trudności i są tylko
przyjemnością i zaszczytem?
- Mówiąc w uproszczeniu, trzeba
wiedzieć, kiedy wejść do jakiegoś
nurtu, a potem sterować, wiedząc,
w którym kierunku niesie fala. Tego
nie uczy żadna szkoła. A tak naprawdę, to trzeba zawsze poważnie
traktować wszystkich partnerów i
ich opinie.
- Może kilka słów o Pana dziecku,
Euroregionie…
- Nasz Euroregion był drugim w
kolejności, który powstał w Polsce.
Nie mieliśmy doświadczeń, ale tworząc go, mieliśmy mocny atut - młodość. Krótko po jego utworzeniu
nasza krajowa komisja sejmowa badała, czy nie jest zagrożona polska
suwerenność państwowa. Badali
to doświadczeni prawnicy, głównie
konstytucjonaliści. Grzebali głęboko z myślą o ochronie młodej naszej
demokracji. Temperatura była wysoka. Wtedy pojawiła się wzorowa
jedność z Brodami, Lubskiem, Jasieniem i Trzebielem. Powoli dołączali
inni. Forst okazał się wtedy mocniejszym partnerem od Guben. Dopiero otwartość i układ z burmistrzem
Gottfriedem Hainem zjednoczył na
trwałe Guben z Gubinem.
Burmistrz Hain to bardzo ideowy
człowiek, urodzony na Śląsku, spełnia swe posłannictwo nadal jako
pastor Baptystów.
- Jaka jest tajemnica Pana wodzowskich umiejętności? Kolejno burmistrz
Gubina, poseł na Sejm, Prezes Eurore-
gionu, przewodniczący Sejmiku Lubuskiego.
- Już jako uczeń gubińskiego ogólniaka zdobyłem zaufanie kolegów,
bo wybrano mnie przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
Pełniłem tę funkcję na tyle aktywnie, stawiając wymogi sobie i kolegom. Wszyscy systematycznie
i obowiązkowo graliśmy w piłkę
nożną. To nas mocno integrowało i
nadal łączy.
- Jak Pan został posłem?
- Ostatnio łapię się na tym, że trudno mi uciec od propozycji. Właśnie
w 1993 roku radni Witold Banach,
Józef Winiszewski i Grzegorz Perlak,
w sumie kwiat gubińskiej Solidarności, namówili mnie do kandydowania z listy Unii Demokratycznej. Wybrano mnie i tak minęły 2 kadencje
w sejmie, co pomagało
Gubinowi. Po pewnej przerwie
bez chleba znów wybrano mnie do
sejmu w 2005 roku, bo ktoś sobie
przypomniał, że mogę się przydać
jako inicjator udanej walki o Województwo Lubuskie, którą zainicjowałem w Paradyżu.
- Jakieś doświadczenie na starcie
musiał Pan mieć…
- Dla moich doświadczeń najważniejszy był 1981 rok. Wtedy się ożeniłem, rozpocząłem studia na WSI
w Zielonej Górze i przyjęto mnie
do pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Tam przeszedłem szkołę życia,
pracując kolejno w wydziałach: budżetowym, komunikacji, następnie
zatrudnienia i na końcu gospodarczym. Przeprowadzałem prywatyzację firm: Diana Sulechów i Romeo
Zbąsz ynek. Wtedy mianowano
Rajd rowerowy
A ndrzej M atłącki
mnie dyrektorem UW i nadzorowałem pierwsze wolne wybory samorządowe. W listopadzie 1990 roku
przystąpiłem do pierwszego w województwie otwartego konkursu na
burmistrza w Gubinie. Było 9 kandydatów, no i rozpocząłem burmistrzowanie, które trwało do 1998 r.
Wtedy wielu gubinian widziało
światło u burmistrza nieraz po zmroku…
Starałem się przyjmować interesantów i załatwiać sprawy na bieżąco. Zapominałem często o obiedzie.
Sport odchodził na dalszy plan i
niewiele brakowało, by przepłacić
to życiem. Wtedy też czegoś się nauczyłem.
- Może coś o rodzinie…
- Mam wspaniałą rodzinę. Żona
Anna - nauczycielka języka niemieckiego. Syn Andrzej, córka Urszula
- wykształceni, mieszkają i działają
w Anglii. Realizują swoje marzenia
również jako globtroterzy.
Cały wywiad dostępny na www.
gazeta.gubin.pl
Praca dla
bezrobotnych
A ndrzej M atłacki
13 czerwca jedenastoosobowa
grupa osób, lubiąca aktywną formę
spędzania wolnego czasu, udała się
na wycieczkę rowerową do Niemiec.
Przedsięwzięcie pod nazwą „Rajd
rowerowy – W sercu Łużyc” zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Miejski w Gubinie. Trasa prze-
biegała między innymi przez miejscowości Neuzelle, Mobiskruge, Kobbeln,
Treppeln, Bahro oraz Henzendorf. Rowerzyści mieli okazję zobaczyć Park
Głazów Narzutowych. Łącznie przejechali 68 kilometrów, co w upalny dzień
nie było zadaniem łatwym. Mimo to
dali radę.
Przedstawiamy oferty pracy znajduje się w Powiatowym Urzędzie
Pracy – Filia w Gubinie. Poszukiwane
są osoby w zawodzie: piekarz, obsługa myjni samochodowej, kierowca
samochodu ciężarowego, sprzedawca, nauczyciel języka angielskiego,
nauczyciel matematyki, kierownik
produkcji, nauczyciel języka angielskiego, kucharz, kelner, recepcjonista,
księgowa, asystent sprzedawcy, fryzjer, pracownik produkcyjny, magazynier, nauczyciel w zawodzie fryzjer,
robotnik budowlany, płytkarz, sprzedawca na telefon, psycholog, doradca
klienta, kasjer-sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych, murarz
-tynkarz, malarz budowlany, pomoc
kuchenna oraz tapicer. Więcej informacji uzyskamy w gubińskim pośredniaku (tel. 68 - 455 82 12, 68 455 22 72
lub 68 455 82 93).
społeczeństwo
piatek 19.06.2015
7
Kompostowanie – jak zaczac?
Kompostowanie to najlepsz y
sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy
tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni, czy
ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci.
Jeśli trafią one do kompostownika,
będziemy mogli posegregować
nawet 95% odpadów pozostałych
po oddzieleniu resztek jedzenia.
Kompost jest źródłem naturalnego,
darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie, czy w doniczkach.
Kompostownik można kupić albo
zrobić samemu. Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w
sklepie lub markecie ogrodniczym.
Sprawdza się zwłaszcza w małych
ogrodach, gdzie nie powstaje dużo
odpadów biodegradowalnych.
Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać
samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak,
aby zapewnić dostęp powietrza do
warstw kompostu. Kompostowanie
w pryzmie to najprostszy sposób
kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.
Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na
kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy, powinno być nieco
wzniesione, aby woda opadowa nie
zalewała powstającego kompostu.
Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten
jest naturalną barierą dla zapachów
powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych. Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy
kompostownik ogrodowy z tworzyw
sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach,
gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych. Kompostownik drewniany
można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek.
Zaczynamy od wkopania w ziemię
czterech elementów narożnych, po
czym na przemian układamy deski
poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić
odpowiednią wentylację, niezbędną
do powstawania kompostu. Budowę
kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu
uzyskamy tzw. warstwę drenażową.
Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie
kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę
materiału, który będzie pochłaniać
wodę wymywającą z górnych warstw
substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf,
słomę lub stary, częściowo rozłożony
już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno
rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze
jest też dodawać na początek nieco
gotowego kompostu. Gdy pryzma
osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją
okryć ziemią lub słomą. Pryzmę na-
leży regularnie podlewać wodą lub,
jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu
– dzięki temu proces rozkładu materii
przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba
okryć materiałem izolacyjnym, aby
umożliwić dalszy rozkład materiału.
Co wrzucamy do kompostownika?
Większość odpadów kuchennych
i ogrodowych, takich jak: resztki
owoców i warzyw, resztki roślinne,
rozgniecione skorupki z jaj, fusy z
kawy i herbaty, gałązki żywopłotów,
ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną
trawę, nadziemne części chwastów,
niezadrukowany papier (papier
śniadaniowy, chusteczki, serwetki,
tektura itp.), a także słomę i siano.
Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin
ogrodowych, gruzu, czy śmieci z
odkurzacza. Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy
(w kompostownikach z tworzyw
sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały
kompost ma jednolitą strukturę i
zapach świeżej ziemi. Można go bez
ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani
zatruciem środowiska, jak to może
mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych, czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w
składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i
urodzajna, a my możemy cieszyć się
jej plonami.
Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl
Zbiórka
sprzetu Segregacja w malych mieszkaniach
Jeśli mamy w domu bezużyteczną
starą lodówkę, pralkę lub odkurzacz,
jest dobra okazja, aby w końcu się jej
pozbyć. W sobotę, 27 czerwca, odbędzie się zbiórka sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych. Wystarczy zostawić go
w jednym z wyznaczonych miejsc na
terenie Gubina. - Celem zbiórki jest ułatwienie mieszkańcom naszego miasta
pozbycia się tych kłopotliwych odpadów bez ponoszenia dodatkowych
kosztów – podkreślają urzędnicy. Jak
to zrobić? Odpady należy wystawić do
godziny 7:30 rano w dniu wywozu lub
dzień wcześniej. Szczegółowe zasady
przeprowadzenia zbiórki zostaną podane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego. Jeżeli ktoś nie ma gdzie
gromadzić elektrośmieci do czasu zorganizowania zbiórki lub spóźni się z
wystawieniem ich przed dom, może je
sam we własnym zakresie dostarczyć
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się
przy ulicy Śląskiej 36. Punkt czynny jest
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.
Często słyszy się wymówki właścicieli mniejszych lokali mieszkaniowych, że nie segregują śmieci, ponieważ nie mają na to miejsca.
Okazuje się jednak, że nawet niewielkie powierzchnie mogą być
zagospodarowane w taki sposób,
aby zaspokoić wszystkie potrzeby
użytkowników. Począwszy od podstawowych, fizjologicznych takich
jak spanie i jedzenie, po potrzeby
rzędu wyższego. Do tej ostatniej
zaliczyć można właśnie poczucie
odpowiedzialności za środowisko
naturalne. Produkujemy coraz więcej śmieci i musimy nauczyć się, jak
racjonalnie się z nimi obchodzić – segregować tak, żeby nie marnowały
się w jednym koszu i nie zatruwały
środowiska. W kontekście aranżacji
przestrzeni wystarczy w sensowny
sposób rozmieścić meble i pojemniki, aby zacząć segregowanie odpadów - to powinno być naszym
priorytetem. Pamiętajmy, że w ten
sposób dbamy nie tylko o naszą
wygodę, ale również o jakość przestrzeni wokół nas, jakość otoczenia
naszych mieszkań i domów, jakość
wody i powietrza, od których zależy
nasze zdrowie. Segregowanie nie
wymaga wielkich przestrzeni, tylko
otwartej głowy. Istnieje cała masa
prostych i dostępnych rozwiązań,
dzięki którym możemy sprawić, by
nasz dom stał się przyjazny środowi-
sku. Często w tej materii właściciele
małych mieszkań mają wręcz ułatwione zadanie, chociażby ze względu na mniejsze zapotrzebowanie
na energię potrzebną do ogrzania
niewielkiej przestrzeni. Najistotniejsze jest, aby skrupulatnie rozplanować funkcje mieszkania, mając
na względzie nasze potrzeby przy
równoczesnej świadomości ekologicznej użytkowników. Jeśli mamy
do wykorzystania więcej miejsca,
najwygodniejszym rozwiązaniem
ułatwiającym segregację będzie
kosz podzielony na różne frakcje.
Można również wykorzystać kilka
odpowiednio oznaczonych pojemników. Jeśli mamy mało miejsca,
liczbę koszy do segregacji można
ograniczyć do dwóch - jednego na
odpady zmieszane, drugiego zaś na
wszystkie te, które nadają się do odzysku. Pamiętajmy wtedy jednak o
podziale na frakcje przy wyrzucaniu
śmieci do kontenera. Jeśli nie chcemy kupować nowych koszy, do zbierania surowców wtórnych można
wykorzystać stare kartony i pudełka
na przykład po butach. Sensowne
wykorzystanie przestrzeni na segregację oznacza również zgniatanie
opakowań. Dzięki temu będą zajmować mniej miejsca w domu, a potem
także w transporcie.
Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl
8
piatek 19.06.2015
54. Wiosna Nad Nysą
autorzy zdjec: magdalena spychalska oraz marcin zajaczkowski
54. Wiosna Nad Nysą
piatek 19.06.2015
9
10
piatek 19.06.2015
54. Wiosna Nad Nysą
Przedszkola i szkoly podczas 54. wiosny nad nysa
Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury, organizator 54. Wiosny Nad Nysą serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom:
Urzędowi Miejskiemu w Gubinie
Firmie HOREX s.c.
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Przedsiębiorstwu Oczyszczalnia Ścieków Gubin
Przedsiębiorstwu Usług Miejskich w Gubinie
Bankowi PKO B.P. S.A. Starostwu Powiatowemu w Krośnie Odrz.
Firmie Węglomix
Firmie ENEOS sp. z o.o.
---------------------------------------------------------------------------------------Specjalne podziękowania dla Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu - gen. bryg. Andrzeja Kuśnierka
Ponadto dziękuję:
Żołnierzom 17 WBZ w Międzyrzeczu,
Żołnierzom oraz Dowódcy 5 Kresowego Batalionu Saperów z Krosna Odrz.,
Żołnierzom oraz Komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu,
Żołnierzom oraz Dowódcy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie,
Kierownictwu Klubu Garnizonowego w Żaganiu,
Orkiestrze Wojskowej w Żaganiu,
za uczestnictwo w Dniu Wojskowym zorganizowanym dla upamiętnienia Garnizonu Gubin 1945 - 2001.
Serdeczne podziękowania należą się także wszystkim Dobroczyńcom imprezy, a w szczególności:
Pani Alicji Ratowicz – za pomoc logistyczną
Komendantowi Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Gubinie, Dariuszowi Kostyszakowi,Komendantowi Komisariatu Policji w Gubinie, Jackowi Groncikowi oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Gubinie, Krzysztofowi Dubertowi – za pomoc w zabezpieczeniu imprezy,
Młodzieży z grupy „Otwarte” działającej przy GDK, Wolontariuszom z gubińskiego oddziału PCK kierowanego przez Panią Grażynę Hrabską za
pomoc organizacyjną,
Panu Jackowi Czerepko – za koordynację przedsięwzięć sportowych,
Panu por. Pawłowi Michalakowi - za koordynację przedsięwzięć wojskowych,
Pani Reginie Jankowskiej – za udostępnienie terenu prywatnego na potrzeby przeprowadzenia imprezy.
społeczeństwo
S tefan P ilaczyński
Kalendarium Gubina rok 2002 cd.
piatek 19.06.2015
11
Choroby szpitala
Sad Rejonowy w Zielonej
Górze oglosil upadlosc
Zakladów Przemyslu
Odziezowego „Goflan”,
O leg S anocki
Dobrze chociaż, że obecne Władze
Powiatu nie ukrywają prawdy o słabości Krośnieńskiego Szpitala. Mówi się
otwarcie o rosnących długach wobec
kontrahentów i wobec pracowników,
także o potrzebach remontowych
budynków. Wicestarosta Grzegorz
Świtalski stawia jasno sprawę groźby
zamknięcia szpitala. Szpital nie umie,
czy też nie może zarobić na bieżącą
działalność. Jeśli chodzi o mieszkańców
Gubina, to w większości boją się leczenia w krośnieńskiej lecznicy. Wybierają
Żary, Zieloną Górę, Nową Sól, czasem
bratnią Krosna, Świebodzin. Nie mówi
się raczej nic o wykorzystaniu łóżek w
Krośnie, bo zapewne nie jest ono imponujące. Może jednak zamiast modernizować rudery w Krośnie, lepiej
uruchomić któryś z oddziałów w Gubinie. Gdy likwidowano szpital w Gubinie,
była nadzieja na pozostawienie oddziału dziecięcego i porodówki, które
prosperowały znakomicie. Może nowy
Minister Zdrowia będzie miał zdrowsze spojrzenie i chęć niesienia pomocy
ludziom. Może straszak NFZ pomyśli
przed wyborami też bardziej uzdrowicielsko. Ktoś powinien zacząć wreszcie
pukać do wszystkich drzwi.
DOKaD NA WAKACJE???
K aśka J anina I zdebska
- 1 lipca - w Miejskiej Bibliotece Publicznej uroczyście otwarto wystawę z
Danii zatytułowaną „Duńska literatura
dla dzieci”,
- 1 lipca - Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze ogłosił upadłość Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Goflan”, producenta okryć damskich i męskich, której
ostatnim właścicielem był Michał Ignyś,
przedsiębiorca z Zielonej Góry. Zakład
już nigdy nie wznowił produkcji, a
obiekty po nim popadły w ruinę.
- 23-24 lipca - w Miliczu, w ramach VIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach letnich odbyły się finały
siatkówki plażowej. Zawodnicy MLKS
Cariny Gubin: Artur Barczewski-Łukasz
Klucznik zajęli IV miejsce.
- lipiec – M. Joachimiak wziął udział
w biegu na 400m ppł. w półfinale Mistrzostw Świata Juniorów na Jamajce,
- 1 sierpnia - Stefan Pilaczyński został
nowym redaktorem naczelnym lokalnej gazety „Wiadomości Gubińskie”,
- 1 września - Dorotę Pawlik powołano
na stanowisko dyrektora Przedszkola
Miejskiego nr 2 przy ul. dr. T. Kunickiego,
- 1 września - decyzją Rady Powiatu
Krośnieńskiego nastąpiła kolejna reorganizacja Zespołu Szkół Zawodowych. Od tej pory zaczął nosić nazwę:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
w Gubinie. W ramach zespołu działały:
Liceum Ogólnokształcące o profilach
językowym i komputerowym; Liceum
Profilowane z klasami o profilu socjalnym, ekonomiczno-administracyjnym
i zarządzania informacją; Technikum
kształcące w specjalności technik ekonomista, handlowiec, technologii żywności, organizacji usług gastronomicznych, obsługi turystycznej; Zasadnicza
Szkoła Zawodowa: wielozawodowa,
handlowa, kucharz małej gastronomii;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształcąca kucharzy małej gastronomii oraz Technikum Odzieżowe po ZSZ.
Szkołą kierował Andrzej Gornow.
- 6 września - gubinianin, generał brygady Andrzej Muth objął obowiązki komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu. Gen. A. Muth
wcześniej pełnił służbę na różnych stanowiskach w naszym garnizonie. Jest
mieszkańcem Gubina.
- 4 października - chór „Senior” założony i prowadzony przez Mariana
Storto obchodził 15-lecie. Burmistrz
Lech Kiertyczak i przewodniczący rady
miejskiej Zygfryd Gwizdalski wyróżnili
chórzystów. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pelagia Bilińska, Teresa Jakiel,
Anastazja Kaczmarek, Weronika Ławrecka, Józefa Owsianik, Irena Padys,
Pelagia Radecka, Maria Sawicka, Janina
Skrzeczkowska, Genowefa Tulibacka,
Genowefa Wierzbicka, Janina Wodecka-Kaczyńska oraz Antoni Bajer i Stanisław Kościesza.
- 7 października - o godzinie 17:18
odjechał ostatni pociąg osobowy z Gubina (kurs do Zielonej Góry). Ostatnimi
kasjerkami zatrudnionymi na stacji PKP
były Agata Paul i Lidia Breszler. Stanisław Ligęza był ostatnim zawiadowcą
stacji kolejowej, przed nim krótko Bronisław Kleszczyński i długo Edward Domagalski. Zgodnie z decyzją władz PKP
kursowanie pociągów na trasie Zielona
Góra-Gubin zawieszono na czas nieokreślony.
- 9 października - z inicjatywy władz
samorządowych Gubina, w GDK odby-
ła się po raz pierwszy w mieście PolskoNiemiecka Giełda Ofert Gospodarczych
z udziałem ponad 30 przedsiębiorców,
- 15 października - Jolanta Olszewska,
dyrektor Przedszkola nr 3, została wybrana wiceprzewodniczącą Zarządu
Sekcji Wychowania Przedszkolnego
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.
- 25 października - na zorganizowany
przez Gubińskie Towarzystwo Kultury V. Konkurs Literacki o „Złote Pióro”
wpłynęło 168 prac od 73 autorów. Jury
nagrodziło „Złotym Piórem” utwory
Arniki Malinowskiej z Gubina, Wandy
Gołębiewskiej z Płocka, Katarzyny Jarosz-Rabiej z Zielonej Góry, Agnieszki
Prószyńskiej z Gorzowa. Wyróżnienia
otrzymały utwory następujących autorów: Małgorzaty Gajdeńskiej z Raszyna
k/Lubska, Bogumiły Kołodziejskiej z
Dziedzic k/Bielska, Katarzyny Rabiej z
Zielonej Góry, Idy Kaczanowskiej z Gubina, Marty Nasielskiej-Szynikow z Gdyni, Olega Sanockiego z Gubina, Eugenii
Mochnacz z Gubina, Michała Andrzeja
Cimka z Głogowa, Marii Kaczmarek z
Wolsztyna, Natalii Knoch ze Skwierzyny,
Marka Wiśniewskiego ze Skwierzyny i
Patrycji Nurzyńskiej z Gubina.
- 27 października - o 15 miejsc w wyborach samorządowych do rady miejskiej ubiegało się 126 kandydatów. Do
rady weszło: ośmiu radnych z SLD-UP,
czterech z Porozumienia Prawicy Krośnieńsko-Gubińskiej, po jednym z Platformy Sprawiedliwości, Inicjatywy Gospodarczo-Społecznej i Koalicji Rozwój
Praca. Przewodniczącym rady został
Piotr Puszkarski (SLD), wiceprzewodniczącymi Urszula Kondracik (IGS) i Zygfryd Gwizdalski (SLD).
- Zbliżają się wakacje. Napisz coś o
wypoczynku gubiniaków - powiedzieli
w redakcji.
Umawiam się więc z panią Wandą
Kroczewską, która razem z mężem
Krzysztofem prowadzi Biuro Turystyczno-Przewozowe. Interesuje mnie, jakie
kraje mają powodzenie i czy krajowa
turystyka jest również „ponętna” dla
naszych mieszkańców.
- W chwili obecnej największym
powodzeniem cieszy się Chorwacja,
Grecja, Bułgaria, Egipt - wylicza pani
Wanda.
- Egipt? - dziwię się, bo myślałam, że
odpuściliśmy sobie kraje, w których
króluje islam, ze względów bezpieczeństwa.
- Egipt, Turcja nie ma już takiego obłożenia jak parę lat do tyłu, ale klienci
wykupują i wypoczywają, ponieważ
ceny są niższe, a standard pobytu
wyższy. W większości to hotele trzy-,
czterogwiazdkowe. Chorwacja ma
duże powodzenie, bo jest bliżej, a równocześnie zapewnia ciepłe morze, pogodne dni i wspaniałą przyrodę.
- Częściej wyjeżdżają pojedyncze
osoby, pary, czy małżeństwa z dziećmi? - pytam.
- Najczęściej pary. Z dziećmi nie mieliśmy zamówienia, a działamy od 2007
r. Oprócz zagranicznego wypoczynku
świadczymy również usługi przewozowe, wczasy krajowe w okresie letnim
nad naszym morzem w Świnoujściu,
Rewalu, Dziwnowie. Mamy też dużo
klientów zza Nysy. Niemcy, najczęściej
emeryci, chętnie biorą wczasy z rehabilitacją. Nasz ośrodek w Świnoujściu
jest całoroczny, a ceny są mocno zróżnicowane, np. za tydzień pobytu z zabiegami po sezonie (sezon od czerwca
do końca sierpnia) klient płaci ponad
50% mniej. Dużą dogodnością dla
klientów, zwłaszcza starszych, jest to,
że możemy dowieźć, np. na lotnisko wyczerpująco informuje pani Wanda
Kroczewska.
To jedno z działających biur, które
odwiedziłam, a przecież wiele osób
korzysta też z biur podróży w Zielonej
Górze i całym kraju. Wiele jeździ też nie
korzystając z usług firm turystycznych.
Jednym słowem, jesteśmy mobilni.
Dla mnie jest to pewnego rodzaju
fenomen, że w mieście, gdzie polikwidowano duże zakłady, praktycznie nie
ma przemysłu, za to powstało dużo
(jak na tak małe miasto) marketów. I
wszędzie są klienci. W mieście, gdzie
jest największy procent bezrobotnych
w powiecie, biura turystyczne mają się
dobrze. Ciągle są klienci. Gubiński cud
gospodarczy. Miłego wypoczynku.
12
piatek 19.06.2015
sport
PIŁKA NOŻNA Carina Gubin zajęła
w sezonie 2014/15 trzecie miejsce w
zielonogórskiej klasie okręgowej. W
ostatniej kolejce nasz zespół pokonał
na wyjeździe Zryw Rzeczyca 1:0. Już
teraz z awansu do IV ligi cieszą się jednak piłkarze Tęczy Krosno Odrzańskie
oraz Syrena Zbąszynek. Podopieczni
Andrzeja Jaworskiego, mimo prawdopodobnego braku promocji do wyższej
klasy rozgrywkowej, miniony sezon
mogą zaliczyć do udanych. Odnieśli aż
dwadzieścia zwycięstw i niemal przez
cały sezon prezentowali równą formę.
PIŁKA NOŻNA W ostatniej kolejce
sezonu 2014/15 T-Mobile Ekstraklasy w meczu z Jagiellonią Białystok w
barwach Lechii Gdańsk zadebiutował
Przemysław Macierzyński. W tym dniu
miał dokładnie 16 lat i 116 dni, co oznacza, że został najmłodszym piłkarzem
zakończonego sezonu i najmłodszym
debiutantem w historii gdańskiego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Wychowanek Relaxu Grabice zaliczył w
Białymstoku symboliczny występ, ponieważ wszedł na boisko w doliczonym
czasie gry za Sebastiana Milę.
LEKKOATLETYKA1 czerwca dobiegła
końca rywalizacja dziewcząt i chłopców
w gubińskiej edycji Czwartków Lekkoatletycznych - sezon 2014/2015. Brali w
niej udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI. Dzieci rywalizowały
w biegach, skoku w dal oraz rzucie piłeczką palantową. Młodzi sportowcy
nagrodzeni zostali dyplomami oraz
medalami. Organizatorami zawodów,
które odbywały się na kompleksie sportowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących, byli: LLKS Gubin, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Miejski Ośrodek Sportu.
Za nami już XX edycja „Gubińskiej Mili” im. Jurka Gąsiora
Jubileuszowa , XX edycja „Gubińskiej Mili” im. Jurka Gąsiora, odbyła się 12 czerwca podczas pierwszego dnia 54. „Wiosny nad Nysą”. Od lat głównym celem zawodów jest propagowanie biegów jako formy aktywnego wypoczynku, popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja Gubina jako miasta przyjaznego dla biegaczy. Organizatorem zawodów był Ludowy Lekkoatletyczny Klub
Sportowy Gubin wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu. Biegaczom sprzyjała pogoda. Rywalizacja odbywała się w następujących kategoriach: bieg integracyjny, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych (rocz-
SIATKÓWK A 28 maja na boiskach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie rozegrano
zawody o Mistrzostwo Powiatu
Krośnieńskiego w siatkówce plażowej. Wyniki: Dziewczęta - I miejsce: Wiktoria Dyka, Aleksandra
Szmigiel, Julia Szmidt, II miejsce:
Adrianna Sikorska, Agata Podgórska, Patrycja Kowalska, III miejsce:
Justyna Pypeć, Anna Liczbańska,
Kaja Pydyś, IV miejsce: Karolina
Pawlak, Weronika Kaczmarek, Kinga Ochotna. Gimnazjum – chłopcy - I miejsce: Krzysztof Zalewski,
Wojciech Zalewski, Eryk Szuplak,
II miejsce: Sebastian Strzałkowski,
Michał Protasiewicz, Michał Romanowski, III miejsce: Kacper Migonis, Adrian Sęk, Mateusz Szmigiel,
IV miejsce: Patryk Kreślak, Patryk
Czerniawski, Robert Giedrowicz,
V miejsce: Dariusz Sitko, Grzegorz
Ziółkowski, Adrian Trzaska, Oskar
Moroziuk, Marcin Kiełek, Emil Biesiadecki, VI miejsce: Maciej Szwemin, Dima Dworczak, Kuba Samociuk. Ponadgimnazjalne chłopcy
I miejsce: Jakub Szwajda/Michał
Pawełczyk, II miejsce: Fabian Baliński/Łukasz Kandulski, III miejsce:
Kamil Chojnacki/Michał Skalski,
IV miejsce: Michał Lasota/Kacper
Kwieciński: V miejsce: Adam Pałubicki/Patryk Kozłowski, VI miejsce:
Jakub Matuszak/Miłosz Prasał. Sędzią główny zawodów był Jerzy
Dzikuć. Najlepszą zawodniczką mistrzostw wybrana została Wiktoria
Dyka, a najlepszym zawodnikiem
Krzysztof Zalewski.
niki 2002-2007), gimnazjaliści oraz bieg otwarty kobiet i mężczyzn. Prowadzona było zarówno punktacja indywidualna, jak i drużynowa w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy
Gubin. Każdy uczestnik biegu integracyjnego otrzymał pamiątkowy medal, natomiast w pozostałych kategoriach zawodnicy z miejsc I-III zostali obdarowani dyplomami oraz medalami. Drużynom z pierwszych
trzech miejsc wręczono puchary oraz nagrody finansowe. Lista czołowych biegaczy z poszczególnych kategorii dostępna jest na stronie internetowej www.gazeta.gubin.pl
sparingi ze skra
A ndrzej M atłacki
SIATKÓWKA Dzięki funkcjonowaniu Gubińsko-Krośnieńskiej Akademii Siatkówki, 12 czerwca na hali
sportowej Zespołu Szkół Licealnych i
Technicznych przy ulicy Krakowskiej
doszło do bardzo atrakcyjnego dla
kibiców meczu pomiędzy zespołem
juniorów GKAS Tęcza-Volley, a drużyną młodej ligi PGE Skrą Bełchatów.
W przyjezdnej drużynie okazjonalnie zagrał Kacper Piechocki oraz
Marcin Janusz. Po dość wyrównanym spotkaniu goście wygrali 3:1.
Dzień później w Krośnie Odrzańskim
odbył się mecz rewanżowy. Młoda
Skra wygrała 3:0. Godzinę przed
spotkaniem w Gubinie podpisana
została umowa o utworzeniu w naszym mieście Akademii Siatkówki
SKRA Bełchatów.
SIATKÓWKA Na hali ZSLiT odbył się
X Ogólnopolski Turniej im. K. Maternika
- „trójek” siatkarskich dziewcząt w mini
piłce siatkowej, organizowany przez
Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie
oraz MLKS Volley Gubin. W zawodach
wzięło udział 19 drużyn z województw:
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego i lubuskiego. Końcowa kolejność
w turnieju: 1. UKS Barnim Goleniów
I, 2. Janków Przygocki I, 3. Virtus Cool
Comfort Szlichtyngowa I, 4. ULKS Start
Kłobuck, 5. PLAS Gryfice, 6. UKS Orliki
Szczecin I, 7. KaEmKa Starogard Gdański, 8. LUKS Sukces Komprachcice I, 9.
UKS Orliki Szczecin II, 10. Janków Przygocki II, 11. LUKS Sukces Komprachcice
II, 12. UKS Barnim Goleniów II, 13. MLKS
Volley Gubin, 14. SAPS Libero Banie II,
15. Virtus Cool Comfort Szlichtyngowa
II, 16. SAPS Libero Banie I, 17. UKS Tygrysy Strzelin I, 18. SP 3 Gubin, 19. UKS
Tygrysy Strzelin II.
PIŁKA NOŻNA Grad goli w derbach ziemi gubińskiej. W ostatnim meczu sezonu 2014/15 Alfa
Jaromirowice pokonała w w yjazdowym spotkaniu Żenisz Żenichów 5:4. Tym samym Alfa zakończyła rozgrywki w klasie A na
szóstej poz ycji. Relaks Grabice
ostatecznie wywalczył ósme miejsce, a Żenisz Żenichów dziewiąte.
Ostatnie miejsce w lidze zajął Rywal Stargard Gubiński.
LEKKOATLETYKA Stowarzyszenie Biegam bo Lubię Gubin oraz
Ludow y Lekkoatlet yczny K lub
Sportowy Gubin byli organizatorami ciekawej imprezy sportowej
pod nazwą: „O twar te Mistrzostwa Gubina – Ogólnopolski test
BbL na 100 metrów”. Trzecia edycja tych zawodów odbyła się 13
czerwca na bieżni na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Po oficjalnym otwarciu zawodów
przystąpiono do rywalizacji. W
sprinterskim biegu wzięły udział
osoby w praktycznie każdym wieku. Na starcie pojawiły się przedszkolaki, uczniowie oraz dorośli.
Z Ziemi Gubińskiej
W większości dotychczasowych
odcinków zajmowałem się wątkami lokalnymi i regionalnymi, a
przecież nie brakuje w historii zjawisk o zasięgu globalnym, które
jednak na poszczególne zakątki
świata oddziałują inaczej - tak, jak
promienie słoneczne docierają do
wszystkich zakątków Ziemi, lecz na
każdy z nich wpływają inaczej.
Dziś przyjrzymy się, jaki wpływ
na naszą miejscową rzeczywistość
O pr . i przekład : K. F reyer
historia I społeczeństwo
Ida sobie Adidaski
wywarł rewolucyjny pomysł z lat
dwudziestych minionego wieku,
autorstwa pewnego piekarza z
małego frankońskiego miasteczka Herzogenaurach*, gdzie z dala
od zgiełku metropolii, w domowej
pralni, powstały buty, które zawędrowały chyba do niemal każdego
zamieszkanego zakątka naszej planety.
Tym piekarzem był Adolf Dassler,
który wpadł na pomysł, by różnych
sportowców, np. piłkarzy, biegaczy, czy wędrowców, wyposażyć
w profesjonalne obuwie, spełniające wymogi czasów nowożytnych. I tak oto „Adi” z bratem Rudolfem otworzył fabryki obuwia
sportowego (Gebrüder Dassler
Sportschuhfabriken). W butach
braci Dassler pierwsi sportowcy
wystartowali na Igrzyskach Olimpijskich w roku 1928, a na Igrzyskach w 1936 nosili je wszyscy.
Po II wojnie światowej biznesowe
drogi braci rozdzieliły się -„Adi”
Dassler stworzył markę „Adidas”, a
Rudolf Dassler „Ruda” (późniejsza
„Puma”). Chociaż w Herzogenaurach butów sportowych już się nie
produkuje, to administracja główna tych przedsiębiorstw dalej tam
funkcjonuje.
Widziane z Gubina
Słowo „adidas(y)” towarzyszy mi,
odkąd w połowie lat 1970-tych
uświadomiłem sobie, że aby nawet
na własnym podwórku nie pokaleczyć sobie stóp szkłami, nie wystarczą same skarpetki. Owo bolesne zrozumienie przymusiło mnie
do założenia „obuwia ochronnego”, w roli którego sprawdziły się
przeróżne buty sportowe i rekreacyjne „sprzedawane” mi przez
najbliższe otoczenie pod zbiorową
nazwą „adidasy”. Z czasem stwier-
Milosc, przyjazn, tolerancja
W ojciech S iwik
sza część warsztatów związanych
z projektem „Kolorowa podróż w
nieznane, czyli Miłość! Przyjaźń!
Tolerancja!”. Otwarte dla wszystk ich warsztat y multimedialne
„Kultura reggae odsłania swoje
pozytywne oblicze” podejmowały
tematykę Rastafari, a poprowadził
je Wojciech Roszak. Przedstawiona została historia całego ruchu.
Całość prezentacji okraszona była
dodatkowymi zdjęciami i filmikami, które wizualizowały treść wykładu i pozwalały lepiej wczuć się
w atmosferę omawianej historii.
30 maja w restauracji Lech odbyła się druga część warsztatów. Ich
19 maja w Pracowni Orange, tematem przewodnim była muz n a j d u j ą c e j s i ę w G u b i ń s k i m zyka dub i sound system, o której
Domu Kultury, odbyła się pierw- opowiadał Tomasz Racz, front-
dziłem, że takie „adidasy” nosi niemal każde dziecko. Postrzegałem
to jak coś oczywistego, a wręcz koniecznego, jak chociażby noszenie
majtek. Pod pojęcie „adidasy” podciągnąłem też obuwie dziecięce w
dawnym NRD.
Po zjednoczeniu Niemiec i otwarciu granicy na Nysie niejedna polska fala zakupowo-„turystyczna”
ruszyła na zachód, by ze sklepowych półek „wypłukać” prawdziwe ADIDASY i podobne marki. Ten
zakupowy entuzjazm wypłukiwał
również zawartość portfeli, lecz w
moim odczuciu oferowana jakość
motywowała do finansowych poświęceń i je usprawiedliwiała.
Z „adidasem” jest jak z Volkswagenem - myślę dziś sobie. Volkswagen jedzie, jedzie i jedzie…, i prócz
„jedzie” nie dzieje się nic. „Adidas”
idzie, idzie i idzie…, i prócz „idzie”
piatek 19.06.2015
13
nie dzieje się nic. Do szewca „adidas” zagląda rzadziej niż Volkswagen do mechanika. Słabsze marki
ulegają „samoutylizacji”, głównie
w procesach ścierania i odpadania od siebie poszczególnych części składowych produktu. Gdyby
„adidas” umiał latać i pływać, nie
podzieliłby losu Ikara, czy Titanica, a gdyby tak mógł polecieć
n a M a r s a . . . G d y p o s t aw i ą m u
pomnik, zaśpiewam dla niego:
Tyle wiosen, niejedna zima,
„Adi” wciąż kupy się trzyma.
Wiele jesieni, tyle lat,
Na próżno szukać w nim wad!
* Herzogenaurach - miasto w
Niemczech, w kraju związkowym
Bawaria, w rejencji Środkowa Frankonia
Tekst: „Lausitzer Rundschau”
Opr. i przekład: K. Freyer
Dzielnicowi
Rejon nr 5 pozamiejski
man znanych w regionie zespołów grających jamajskie dźwięki.
Każdy miał możliwość podejścia
do mixera i spróbowania swoich
sił na wybranym z listy tracku.
Ciekawscy mieli także okazję nauczyć się u Marcina Gwizdalskiego, jak tworzyć oprawę wizualną
do muzyki, czyli „grać” obrazem i
przez to ludzkimi emocjami. Tego
samego dnia każdy miał okazję
obser wować ich w akcji, prezentujących swoje umiejętności
na wieczornym pokazie. Trzecia
część projektu obejmowała akcję
związaną z ochroną środowiska,
koncert Paihivo, Reggae Majster
& Knife oraz akcję prowegetariańsk z udziałem Hare Kriszna.
mł. asp. Arkadiusz Doliński
Tel. służbow y : 68 476 34 22,
kom. 519 534 433
Rejon służbowy: Brzozów, Chociejów, Gębice, Grabice, Luboszyce, Gubinek, Jazów, Koperno, Kozów, Kujawa, Markosice, Mielno,
Nowa Wioska, Polanowice, Późna,
Sadzarzewice, Sękowice, Stargard
Gubińsk i, Starosiedle, Sieńsk,
Strzegów, Węgliny, Wielotów, Witaszkowo
Wiesci zza Nysy
Pomagaja handlowcom
Guben. Radni miejscy z frakcji “Wir
Gubener Bürger” (“My Obywatele Guben”) chcą pomóc handlowcom przy
Frankfurter Straße (Ulica Frankfurcka) w
bezpośrednim sąsiedztwie granicznej
Nysy.
Na nieciekawą sytuację finansową
handlowcy z gubeńskiego śródmieścia
skarżą się już od lat. Liczne lokale sklepowe wzdłuż Frankfurter Straße stoją
puste. Aby pomóc handlowcom, radni
postulują otwarcie tej ulicy dla ruchu
kołowego z Polski, ponieważ dotychczasowa organizacja ruchu w tym miejscu nie sprzyja, ich zdaniem, funkcjonującym tu sklepom.
Przedstawiciel frakcji, Jens Kaehlert,
ocenia pomysł jako „naprawdę wielką
szansę dla nas” i jako „sygnał w kierunku Gubina w kwestii zrastania się obu
miast”, informuje południowo-brandenburski dziennik „Lausitzer Rundschau”
(„Przegląd Łużycki”).
Opr. i przekład: K. Freyer
14
społeczeństwo
Jak powstaje gazeta?
piatek 19.06.2015
A nna M ichalak
11 czerwca do naszej redakcji zawitała grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie: Julia Tumiłowicz, Olga Selerska, Konrad Przysmak,
Karolina Mikołajewska, Aleksandra
Kina, Ania Kulik i Sebastian Piguła.
Opiekunem była Żanetta Bukowska.
Nasi młodsi koledzy i koleżanki po
Zebranie wyborcze w
„Kresowiaku”
O leg S anocki
fachu (tworzą w „Dwójce” szkolną gazetkę „A TO MY”) chcieli dowiedzieć
się, jak powstaje „dorosła” gazeta, jakie są elementy jej składania oraz jak
wygląda proces wydruku. Redaktor
Naczelny Andrzej Matłacki wyjaśnił
młodym dziennikarzom, skąd autorzy
artykułów dowiadują się o istotnych
Promieniujaca Galeria
O leg S anocki
S tefan P ilaczyński
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie Stowarzyszenia Oficerów 5. Dywizji Wojska
Polskiego „Kresowiak”. Stowarzyszenie
powstało w czerwcu 2000 roku i jako
zasadniczy cel przyjęło integrację środowiska oficerów po likwidacji 5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej. W tym
roku stowarzyszeniu „stuknęło” 15 lat.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć
zmarłego w maju wieloletniego prezesa stowarzyszenia, śp. płk. Lecha Kamińskiego.
Nowym prezesem stowarzyszenia
został wybrany mjr Piotr Beśkiewicz, w
skład zarządu weszli: ppłk Stefan Pilaczyński – wiceprezes, mjr Jan Gortych
– sekretarz, płk Mirosław Kamieniarz
– skarbnik i mjr Bogdan Iłowski – członek zarządu. Gościem zebrania był jego
Członek Honorowy, burmistrz Bartłomiej Bartczak. Zainteresowanych stowarzyszenie zaprasza w każdą sobotę
o godz. 10:00 do siedziby przy ulicy Piastowskiej 24 - pomieszczenie po byłym Po raz kolejny wystawił swe prace
w Galerii Ratusz dojrzały artysta i
urzędzie gminy .
społecznik Waldemar Pawlikowski.
12 czerwca sala galerii nie mogła
pomieścić przybyłych, bo fanów w
Gubinie rodowity jego mieszkaniec
ma tłumy.
Absolwent prestiżowego Wydziału Sztuk Pięknych Toruńskiego
Uniwersytetu co i rusz zachwyca
tym, co wyczaruje na płótnie. Jego
wspaniałe pejzaże, wyłaniające
się najczęściej z mgły urokliwe bagna, moczary, łąki, lasy lub obrzeża
akwenów muszą oczarowywać swą
tajemniczością. Rzadziej pojawia się
architektura, ale również w otwartej
Czy masz plany na wakacje?
A nna M ichalak
Barbara Sieczkowsk a: - Nie
mam żadnych planów na wakacje. Prawdopodobnie spędzę je
w naszym mieście. Bardzo chciałabym gdzieś wyjechać, lecz czeka mnie wydatek związany ze
ślubem mojego chrześniaka.
Joanna Kwiecień: - Na razie nie
mam sprecyzowanych planów z
uwagi na brak ustalonego terminu urlopu. Na pewno wybiorę się
na parę dni nad Bałtyk. Chciałabym też ponownie skorzystać z
oferty taniego lotu z Babimostu
do Warszawy. W lipcu odwiedzę
znajomą w Berlinie.
Justyna Górka: - Tegoroczny
urlop spędzę po raz kolejny w
Hiszpanii, w miejscowości Calella. Będą to 2-tygodniowe wczasy w przepięknej nadmorskiej
miejscowości, ciepłej, spokojnej, pełnej roześmianych ludzi,
nienarzekających na nic. Życzę
przestrzeni. Waldemar wrócił właśnie z Międzynarodowego Pleneru Międzyrzeckiego, który dał mu
szansę tworzenia nad urokliwym Jeziorem Głębokim. Dostrzegłem na
wystawie taki ciekawy obraz, który
oglądany pod różnym kątem daje
coraz to inne efekty wizualne.
Waldemar jest czarodziejem światła i cieni. Pokazać efekty migawkowego światła dna lasu tak jak Pawlikowski, mało kto potrafi. Posiada
rzadką cechę, bo miewa natchnienie wielu muz. Warto nacieszyć oko
i duszę - zachęcam.
Najnowsza
ksiazka
S tefan P ilaczyński
wszystkim, by chociaż raz przeżyli
takie wakacje.
Tadeusz Kopacki: - Być może w
sierpniu uda mi się z żoną i synem wyjechać na tydzień nad
morze. Wszystko zależy od tego,
czy szef da mi urlop. Chciałbym
wyjechać za granicę do ciepłych
krajów, ale obecnie dla mnie to
za duży wydatek, więc prawdopodobnie wybierzemy polskie
morze.
998
Staraniem Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów na czele z prezesem
Edwardem Rauchem ukazała się książkowa „Gubińscy Pionierzy”. Na prawie
300 stronach znalazły się życiorysy i
wspomnienia o tych, którzy tu po zakończeniu wojny w 1945 roku tworzyli
od nowa podstawy polskiego miasta,
polskiej społeczności, urzędów i instytucji. Ciekawą jest także lista Gubińskich Pionierów tworzona mozolnie
przez lata przez A. Ledę.
Wydanie książki byłoby niemożliwe
bez zaangażowania prezesa SGP oraz
finansowego wsparcia Starosty Powiatowego Mirosława Glaza, właścicieli
firmy A.Z. Iwaniccy i właścicieli firmy
HOREX, A. i E. Horoszkiewiczów.
Zainteresowanych odsyłam do biura
SGP – ul. Piastowska 24 (po urzędzie
gminy) w poniedziałek i czwartek 8:00
– 11:00.
W maju panowała susza. Jak więc
rozumieć 8 wyjazdów Gubińskiej PSP
do podpaleń traw? Tylko szybkie powiadomienie straży i sprawne akcje
nie dały szans, by ogień strawił mienie
większej wartości. Nad spaleniem żywych organizmów łąki można tylko
ubolewać. Zanotowano 2 fałszywe
alarmy. Straż, uzyskując zgłoszenie,
natychmiast jedzie, bo liczy się zawsze
szybkość dotarcia do miejsca pożaru,
niezależnie od tego, czy alarm jest uzasadniony. Bywają zdarzenia niemal egzotyczne, jak chociażby pożar mrowiska przy torach kolejowych w Drzeńsku
Małym w dniu 6 maja. W dniu 9 maja
gaszono zapaloną sadzę w jednym z
kominów w Czarnowicach.
Komendanta Dariusza Kostyszaka,
który udziela tych informacji, nic nie
jest już w stanie zadziwić. - Jak nas wołają, musimy jechać. Taka jest nasza
powinność - dodaje. Nietypowe akcje
zdarzają się dosyć często. W dniu 2
maja oswobodzono uwięzioną sarnę,
która wsadziła głowę między metalowe
szczeble ogrodzenia Przedszkola przy
ul. Kunickiego.
13 maja strażacy musieli się solidnie
napracować, by usunąć wiszące nad
drogą gzymsy budynku byłej fabryki
Carina. Na posesji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 15 maja usunięto drzewo, które zagrażało budynkowi warsztatów szkolnych. Podobnie jak w dniu
27 maja w Kosarzynie, gdy złamane
drzewo blokowało wjazd do ośrodka
wypoczynkowego.
Za trudne i pracochłonne uznać należy usuwanie plam ropy przy pomocy
sorbentów, a w maju były 2 takie przypadki. 31 maja interweniowano po wypadkach samochodowych. Pierwszy to
kolizja przy ul. Budziszyńskiej, a następny przy ul. Kujawskiej, gdzie Mercedes
uszkodził słup energetyczny. Jest wiele
nietypowych zagrożeń: 22 maja w Zawadzie usuwano gniazdo os z placu zabaw, 23 maja OSP Starosiedle usuwało
gniazdo szerszeni, 24 maja ratowali oni
łabędzia w Gębicach, który nie chciał,
czy nie mógł opuścić dachu. 30 maja
trzeba było usunąć resztki banera reklamowego zawieszonego między Basztą
Ostrowską a Muzeum. Był też wyjazd
do zdejmowania z drzewa kotka. Obok
kotka na gałęzi sprytnie był umieszczony pojemniczek z mlekiem. Wystarczyło, że strażacy postawili pojemnik na
ziemi i napełnili go mlekiem, a koteczek
chyżo zeskoczył do mleczka.
Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
kol. JÓZEFA BARTKOWIAKA
człowieka wielce szlachetnego,
ofiarnego działacza
społeczno-kulturalnego.
Serdeczne wyrazy współczucia
żonie Marii, Dzieciom, Rodzinie i
Bliskim
składa
Zarząd Gubińskiego
Towarzystwa Kultury
ogłoszenia I społeczństwo
Taka sytuacja bulwersuje
Ostatnio na mieście sporo mówi się o
pojawiających się na Cmentarzu Komunalnym ulotkach dotyczących zamówienia nagrobków, które wtykane są
nawet w świeże groby. Wielu mieszkańców Gubina mających tu groby swoich
bliskich taka sytuacja bulwersuje. Są
oburzeni zachowaniem firmy kamieniarskiej, która stosuje takie praktyki.
Rodziny zmarłych nie życzą sobie takiej
formy akwizycji. Brak wyczucia to chyba najłagodniejsze określenie dla działań takich firm.
Wiesław Stanisław Laskowski
Z Cyklu: Dla Mamy
pt. O Mamo…
Dedykowane dla Cudownej Mamy, Anieli Laskowskiej
z podziękowaniem za dar życia i za życie całe i za wszystko
– autor: Wiesław Stanisław Laskowski – syn
1
O Mamo Ty dla mnie jesteś zawsze taka sama radosna
jak szczygieł na wiosnę uśmiechnięta jak te słońce co w górze
a ciepło serca nosisz pod powiekami żeby tylko nie zranić
nie zadać rany zupełnie niechcąco
za parawanem uśmiechu otwierasz oczy na świat szeroko
mówisz że dobro jest zawsze tuż obok i świeci jak gwiazda
gdy wszystkie gwiazdy gwiazdki gwiazdeczki pogasną ona
świeci
jesteś przykładem ale sobą nie świecisz nie przyświecasz
ni słowem ni czynem
Ty po prostu jesteś i dlatego to jest piękne
i tyle i to mi wystarczy
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie
oraz wszystkim bliskim
Józefa Bartkowiaka
składa burmistrz
Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
Realizując gminny „Program przeciwdziałania rakowi piersi na terenie
miasta Gubina na lata 2010-2015” Burmistrz Miasta Gubina zaprasza
wszystkie mieszkanki Gubina w wieku od 40 do 49 (roczniki 1966-1975)
lat na profilaktyczne wyjazdowe badania mammograficzne i ultrasonograficzne piersi. Badania są bezpłatne i odbywają się w 105 Szpitalu
Wojskowym w Żarach.
Wszystkie chętne panie prosimy o zgłaszanie swojego udziału w badaniach telefonicznie, pod numerem telefonu: 68 455 81 35.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia
ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
Dyżury aptek 01-05 każdego miesiąca APTEKA „PRZY SZPITALU”ul. Śląska 37 tel: 68 359 51 59
06-10 każdego miesiąca APTEKA „NASZA” (Przy Atolu) ul. Kossaka 1 tel: 68 454 26 59
11-15 każdego miesiąca APTEKA „NOWA” ul. Kinowa tel: 68 359 49 75
16-19 każdego miesiąca APTEKA „FAMILIJNA” ul. Śląska 39a tel: 68 359 38 32
20-23 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ” ul. 3 Maja tel: 68 455 41 40
24-27 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII” ul. Wyspiańskiego 10 tel: 68 391 52 45
28-31 każdego miesiąca APTEKA „CENTRUM” ul. Chopina 4 tel: 68 359 39 52
25.12.2015 I dzień Bożego Narodzenia – dyżur Apteka „Familijna” Śląska 39a
mieszkania, lokale
SPRZEDAM pół domu na parterze (96 m
kw) plus ogród (działka budowlana 490 m
kw). Tel. 510 139 531 lub 600 130 798.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127
765.
SPRZEDAM dom, zabudowanie gospodarcze, 19 arów ziemi, Gubinek 17. Tel. 605
649 488.
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany, z
własną łazienką i dostępem do kuchni. Tel.
881 481 798.
SPRZEDAM dom 117 m kw z garażem w
Gubinie, ul. Sawickiej w cenie 165.000 zł.
Blisko sklepy, szpital. Tel. 603 844 734.
SPRZEDAM mieszkanie w Gubinie , 48 m
kw, dwa pokoje, kuchnia, umeblowane.
Centrum miasta. Tel. 665 499 266.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie (3 pokoje,
kuchnia, łazienka) w bloku, na I piętrze.
Centrum miasta. Tel. 603 509 070.
SPRZEDAM działkę budowlaną – Bieżyce.
Tel. 691 095 859.
SPRZEDAM działkę budowlaną na ulicy
Spokojnej (596 m kw). Cena do uzgodnienia. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM 80-letni las sosnowy (2100
sztu) 0,5 ha. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
721 973.
DO WYNAJĘCIA pawilon sklepowy o pow.
30 m kw przy ulicy Lubelskiej 31. Tel.: 692
311 239.
DO WYNAJĘCIA pomieszczenie na warsztat
samochodowy, o były warsztacie LPG przy
ulicy Wrońskiego 1. Tel. 692 311 239.
WYNAJMĘ lub sprzedam lokal usługowohandlowy w Gubinie – deptak. Tel. 517
245 043.
SPRZEDAM działkę budowlaną o powierzchni 1,17 ha w Gubinie. Tel. 517 245 043.
ZATRUDNIĘ kierowcę samochodu
ciężarowego kat. C, E. Firma NYSA Gubin.
Tel. 607 083 110.
POSZUKUJEMY osoby do pracy w biurze
na stanowisko Doradca Klienta. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie oraz MS
Office. Prosimy o przesyłanie CV wraz z
listem motywacyjnym w języku polskim
i niemieckim na adres mailowy: [email protected]
kunstschmiede-hammerman.eu
SALON fryzjerski Cut & Style poszukuje
wykwalifikowanej fryzjerki. Znajomość
języka niemieckiego wymagana. Podania o
pracę prosimy kierować pisemnie na adres
99086 Erfurt, Magdeburger Allee 93 lub
telefonicznie 00493615549059.
ORIZON GmbH
PRACA DLA ELEKTOMONTERÓW,
SPAWACZY, ŚLUSARZY, Z DOBRĄ
ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO. MIEJSCE PRACY: BAWARIA
KONTAKT: ANNA PIECHOWIAK
([email protected])
tel. 664 517 446.
rózne
KUPIĘ mały ekonomiczny samochód. Tel.
786 114 757.
SPRZEDAM Seat Cordoba Kombi. Rok
10/1998, bezwypadkowy. TDI 1,9 Deisel
90 KM. Udokumentowany przebieg 290
tys. km. Wgniecione tylne drzwi. Wersja na
Niemcy (pełne wyposażenie). W kraju 4 lata
(zadbany). Cena 3 700 zł do negocjacji. Tel.
505 124 479.
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609
703 402/68 451 86 09.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
TUJE, smaragd, brabant, columna 70-250
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 cm od 12 zł, a także jałowce, cyprysy, sosny,
świerki i liściaste, poleca Ogrodnictwo, ul.
402/68 451 86 09.
Legnicka 49 A. Tel. 511 663 785.
SCHODY drewniane, balustrady - wyrób i
montaż. Tel. 609 351 799.
USlUGI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21,
Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68
451 86 09.
AGD-Service, naprawa pralek, zmywarek, kuchenek elektrycznych. Gubin, ul.
Kołłątaja 10. Tel. 68 359 46 54 lub 692 717
031.
KIEROWNIK budowy, projektowanie,
przeglądy techniczne, załatwianie spraw w
urzędach dotyczących budów. Doprowadzanie budynków do stanu zgodnego z prawem.
Doradztwo budowlane. Tel. 504 352 015.
PRACA
NIEMIECKIE POŚREDNICTWO PRACY
POSZUKUJE DWÓCH KUCHARZY.
KALTENBORNER STRASSE 1a
TEL. 49(0) 3561/51/96 331
NIERUCHOMOŚCI POLTRAG
Lokale użytkowe
i pawilony handlowe!!!
DO WYNAJĘCIA
więcej informacji:
www.poltrag.pl [email protected]
tel. 68 455 40 02
tel. 793 687 744
wiecej
informacji
na stronie
www.gazeta.gubin.pl
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
piatek 19.06.2015
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
piatek 19.06.2015
społeczeństwo
„SZANOWNY KLIENCIE” - ALE CZY SZANOWANY?
Z przyczyn technicznych, w poprzednim numerze “WG”, artykuł ukazał się w niepełnej wersji. Za błąd przepraszamy.
K aśka J anina I zdebska
Pamiętacie Państwo zapewne sprzed
ponad ćwierćwiecza puste półki, jak
„rzucano” cokolwiek na rynek, kolejki
przed sklepami, a szczytem intratnej
znajomości była znajomość ze sprzedającymi. Teraz dwudziestopięciolatkowie w ogóle nie rozumieją, o czym
my rozmawiamy, a nam, „zgredom”, ten
obecny dobrobyt półkowy w głowach
poprzewracał.
Bo już teraz, „szanowni klienci”, jesteśmy pożądani i różnymi sposobami zachęcani do zakupów. Ale czy dopieszczeni uczciwością sieci?
Gdyby tak było, nie mielibyśmy w redakcji listów, czytelnicy nie pisaliby, nie
dzwonili z prośbą o interwencję.
Najwięcej skarg i uwag jest na gubińskie TESCO. I nie chodzi tu o panie w
kasie, bo te są miłe, ale o system, jakim
objęte są wszystkie sklepy sieci TESCO.
A oto trzy przykłady:
Pan Robert Brzeziński w październiku
2014 r. przed zakupem piwa butelkowego Tyskie zapytał w kasie, czy butelki
są zwrotne (na butelce jest napisane, że
tak). Odpowiedziano, że jak będzie paragon, otrzyma zwrot za butelki. Kupił
więc 10 szt. i okazało się, że zwracają tylko za Żywiec, za Tyskie nie. Pan Brzeziński poprosił o rozmowę z kierownikiem,
która nie doszła do skutku. Kierownik
się nie zjawił (podobno nie został zawiadomiony).
Ponieważ pan Brzeziński poczuł się
oszukany, zlekceważony przez kierownika, bądź wprowadzony w błąd przed
dokonaniem zakupu piwa, w piśmie do
TESCO prosił o wyjaśnienie zaistniałej
sytuacji i przeprosiny na łamach lokalnej prasy „Wiadomości Gubińskich”.
Wysłał też pismo do wiadomości Powiatowemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich w Krośnie Odrzańskim.
Po miesiącu otrzymał pismo z infolinii
TESCO bez podpisu, ale z nazwiskiem
Krzysztofa Błażejskiego, traktujące
skargę jako komentarz do zdarzenia, z
którego właściwie dla zainteresowanego nic nie wynika, poza wkurzeniem,
że jego zażalenie nie zostało dokładnie
przeczytane, bo wysłał kopię paragonu,
a pismo było datowane, zaś odpisujący prosi o datę i godzinę zdarzenia (to
wszystko jest w paragonie)
W listopadzie 2014 r. pan Brzeziński
napisał następne pismo, a w grudniu
otrzymał odpowiedź już bardziej poważną, podpisaną przez Mariusza Koczarę, zapewniające, że „staramy się,
by obsługa naszych klientów była na
najwyższym poziomie i (...)”. Jeszcze raz
przepraszamy za błąd naszej pracownicy, zapewniamy, że dołożymy wszelkich
starań, by podobna sytuacja nie miała
miejsca, oraz by w przyszłości nic nie
zakłóciło Pana zakupów w naszym sklepie”.
W ramach nie zakłócania zakupów
druga sprawa.
Pan D. (nazwisko znane redakcji) w
marcu w ramach przeceny zakupił gumofilce w widniejącej cenie 19 zł. Jakie
było jego zdziwienie przy kasie, kiedy
musiał zapłacić pełną cenę 27 zł. Okazało się, że skończył się termin przeceny,
ale przecena została na towarze. Podobnie rzecz miała się z wódką Chopin
za 56 zł (biedny kompozytor, żeby wiedział jak wykorzystuje się jego nazwisko…). Wywieszka przy butelce mówiła
o promocji 0,75 + gratis dwie butelki dwie butelki w cenie jednej - pomyślał
zadowolony pan D i kupił. Przy odpakowaniu okazało się (a był to prezent), że
butelka jest jedna, za to dwie małe buteleczki 2x50 ml. Po interwencji klienta
zapis został zmieniony (co stwierdziłam
na miejscu).
Rozumiem rozczarowanie zakupem,
ponieważ sama kiedyś padłam ofiarą
takiej promocji w TESCO. Kupiłam parę
kilo porcji rosołowych, skusiła mnie
konkurencyjna cena 1,45 zł za kilogram. Moja radość trwała do momentu
sprawdzenia w domu paragonu. Widniała na nim cena 2,99 zł, czyli stała normalna. Pojechałam nazajutrz do sklepu
z prośbą o wyjaśnienie. Okazało się, że
promocja już nie obowiązywała w godzinie mojego zakupu, a cena na towarze widniała niezmieniona.
Jak to się ma w świetle prawa, próbuję dowiedzieć się od Powiatowego
Rzecznika Praw Konsumenta w Krośnie
Odrz., pana Tomasza Kucharskiego. Pytam o skargę pana Brzezińskiego, na
którą nie otrzymał odpowiedzi.
- Dostałem wiadomość. Nie była bezpośrednio kierowana do Rzecznika...
Procedura jest taka: trzeba wypełnić
wniosek o udzielenie pomocy prawnej,
który można uzyskać na stronie www.
powiatkrosnienski.pl lub e-mailem:
[email protected] Zdarza się, że dostaję skargę
od osoby starszej, która nie ma dostępu do wniosku, również przyjmuję, ale
musi być dokładny adres, nr telefonu i
dokument mówiący, że osoba poczyniła jakieś kroki w celach wyjaśniających.
Jeżeli chodzi o pana Brzezińskiego, powinien zgłosić się do inspekcji handlowej - wyjaśnia rzecznik Kucharski.
Jadę do TESCO w Gubinie w celu wyjaśnienia u źródła. Mam pecha, kierownik, który jest zarazem menadżerem,
jest na urlopie, a mnie goni termin,
więc muszę sobie jakoś poradzić. Pani
zastępująca nie jest upoważniona, więc
rozmawiam z paniami z obsługi klienta.
Znają jedną i drugą skargę. Nie mogą
jednoznacznie odpowiedzieć, też nie
są upoważnione. Proszę o pokazanie
butelek z piwem Tyskim. Na tym zwyczajnym (o tym mowa w skardze) jest
napisane ”Butelka zwrotna”, a przy cenie
skrót, że butelka nie podlega zwrotowi.
Sprawdzamy w komputerze – napis
”Stawka VAT połączona z butelką”. Na
paragonie nie jest napisane o zwrocie
kaucji. Zaskoczenie dla mnie (i pań),
pod „Tyskie klasyczne” jest napisane,
że butelka zwrotna, ale na komputerze
(który jest dla sklepu miarodajny) ta
sama wiadomość o VAT połączonym z
butelką. Nie zmieniono w systemie?
Prawie zawsze, kiedy zdarza się wypadek, czy dzieje się inne nieszczęście,
zastanawiamy się, czy zawinił człowiek,
technika, czy system. A jak jest w TESCO?
Może kierownik po powrocie z urlopu
zechce napisać parę słów wyjaśnienia, a
my opublikujemy w „Wiadomościach
Gubińskich”.
Gdyby jeszcze do tego załączył przeprosiny w imieniu kasjerki i własnym,
skierowane do pana Brzezińskiego,
świadczyłoby to o dobrej praktyce w
stosunku do „szanownego klienta”.
Polsko – niemieckie
swieto wiosny
Z bigniew K oniczyłło
Aby dobrze scalić społeczność partnerskich miast należy dokładnie
wsłuchać się w jej potrzeby. Mieszkańcom należy przygotować coś dla
duszy i coś dla ciała. Propozycje dla tych, którzy lubią aktywnie uczestniczyć w imprezie, kreując ją pośrednio oraz dla tych, którzy wygodniej i
bezpieczniej czują się jako odbiorcy.
W ramach projektu, którego punkt kulminacyjny przypadł na 12-14.06.
odbyły się polsko - niemieckie przedsięwzięcia, które uwzględniały powyższe kryteria.
Były to wspólne występy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubinie i
przedszkola „Regenbogen” z Guben, wspólny trening pokazowy Polaków i Niemców z Flex Fitness Oase Guben, pod okiem znakomitego
Jensa-Uwe Hildebrandt, wspólny występ „Gubińskich Łużyczanek” oraz
Seniorenchor Guben. Całości dopełniły występy uczniów szkół muzycznych z Gubina i z Guben, pokazy ratownictwa wodnego polskiego
WOPR i niemieckiego Wasserwacht, zaś przez całość imprezy chętnie
odwiedzana przez mieszkańców obu miast była Fara. Punktami programu, które zyskały uznanie międzynarodowej publiczności były występy
dzieci z Klubu Garnizonowego w Żaganiu oraz koncert znakomitej żagańskiej Orkiestry Wojskowej.
Na zakończenie, niejako w prezencie dla uczestników projektu oraz dla
wszystkich mieszkańców Gubina i Guben, wystąpili Power Play, Brygida i
Robert Łukowscy, Małgorzata Ostrowska oraz Ewelina Lisowska. Radości
i wspólnej zabawie nie było końca. Projekt był dofinansowany ze środków UE w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
JEST KASA NA STAzE
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim zaprasza pracodawców
do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Skierowane na niego mogą być osoby bezrobotne w wieku od 18 do 29 lat,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim.
Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu na okres co najmniej trzech miesięcy na podstawie umowy o pracę na co najmniej ćwierć etatu lub na umowę cywilnoprawną
na okres co najmniej 3 miesięcy o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia o pracę. - Oczywiście pracodawcy
z Gubina również mogą starać się o staż. Trzeba jednak zwrócić uwagę,
że środki posiadamy tylko z projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój, a co
się z tym wiąże, kandydaci na staż muszą spełniać określone wymagania
– informuje Krystyna Ratajczak, pośrednik pracy. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 68 383 03 06.
Organizatorzy dziewiątego Parafialnego Festynu w Parafii Matki Bożej Fatimskiej składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację festynu. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do sponsorów. Dziękujemy:
Panu Burmistrzowi Miasta, Bartłomiejowi Bartczakowi, panu Andrzejowi Iwanickiemu, właścicielowi fabryki mebli tapicerowanych,
panu Leonowi Wieliczce i panu Darkowi Waszkowiakowi, właścicielom prywatnej szkoły nauki jazdy, panu Andrzejowi i panu Edwardowi z firmy ,,Horex”, prezesowi Oczyszczalni Ścieków, panu Darkowi Bocheńskiemu, panu Andrzejowi i pani Bożenie Mądrzyk,
właścicielom zakładu produkcji świec, prezesowi Firmy ,,Arcobaleno
– inblu”, panu Mauro Este, panu dyrektorowi GDK, Januszowi Gajdzie,
panu Jawińskiemu, właścicielowi sieci sklepów jubilerskich, pani Krystynie i panu Ryszardowi Kościeszom, właścicielom księgarni, oraz
wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę. Serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy