Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24

Transkrypt

Przecław, Warzymice i okolice - Przeclaw 24
Puls Przecławia
Przecław, Warzymice i okolice
Miesięcznik bezpłatny
maj 2014
Nr (43) 4/2014
Jest nas: Przecław – 3.478 Warzymice – 2.753
Cała Gmina Kołbaskowo – 10.992
Liczba ludności na dzień 09.05.2014 r.
R
E
K
L
A
M
A
Nr (43) 4/2014
maj 2014
strona 3
W niedzielę 25 maja, na trasie Siadło Dolne – Pargowo, odbędzie się III ćwierćmaraton „W Pogoni za Bielikiem”. Towarzyszyć
mu będzie, jak co roku, piknik sportowo-rekreacyjny.
Ubiegłoroczna impreza ściągnęła na trasę biegu i na wieńczący ją festyn rodzinny w Pargowie, kilkuset amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu. Organizatorzy liczą na to, że
w tym roku zainteresowanie może być jeszcze
większe. Ćwierćmaraton Bielika jest imprezą
otwartą, składającą się z dwóch konkurencji do
wyboru: biegu i marszu nordic walking. Może
w niej wziąć udział każdy, kto czuje się na siłach by pokonać dystans ponad dziesięciu kilometrów. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać elektronicznie do 23 maja poprzez stronę
www.protiming24.pl/zapisy.html.
Tego samego dnia, niezależnie od ćwierćmara-
tonu, odbędzie się będzie IV Gminny Rajd Rowerowy. Rowerzyści wystartują o godz.11.30
z Siadła Dolnego. Pół godziny później na trasę ruszą biegacze i amatorzy nordic walking.
Celem będzie meta w Pargowie. Limit czasu
na dotarcie do niej wynosi dwie godziny dla
biegaczy i dwie i pół godziny dla uczestników
marszu.
Organizatorem imprezy jest Gmina Kołbaskowo przy współudziale: GSKKFRiIS „Spartakus”, LUKS Dąb, LUKS Gryf, LUKS Grom,
LUKS przy Gimnazjum w Przecławiu, Klubu
Przyjaciół Gminy Kołbaskowo, GZ LZS Kołbaskowo, LKS Victoria 95 Przecław, Zrywu
Kołbaskowo, Gabinetu Masażu Grzegorza
Małowieckiego, Mojej Strefy Ruchu.
Organizator zapewnia: puchary i nagrody dla
pierwszych trzech osób w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – bieg i nordic walking, puchary dla najstarszego i najmłodszego
uczestnika – w obu konkurencjach, puchary
dla najszybszej mieszkanki i najszybszego
mieszkańca Gminy Kołbaskowo – w obu konkurencjach oraz pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który ukończy bieg i marsz
nordic walking w wyznaczonym czasie.
(car)
strona 4
maj 2014
Nr (43) 4/2014
Współpraca transgraniczna
służy nam wszystkim
Na przejściu granicznym między Ladenthin a Warnikiem odbyła się uroczystość posadzenia i otwarcia alei transgranicznej, w ramach akcji „Aleje zamiast granic”. Wydarzenie miało miejsce 16 kwietnia. Stało się też okazją do podpisania umowy na
kolejny projekt dla gminy Kołbaskowo, który decyzją Zarządu Województwa, zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przebudowa
wodociągu
PrzecławWarzymice
Pierwszy etap
zakończony
W kwietniu ukończono prace związane
z przebudową wodociągu zasilającego
odbiorców wody w Przecławiu i Warzymicach. Inwestycja prowadzona od
ubiegłego roku przez spółkę Wodociągi
Zachodniopomorskie kosztowała ponad
320 tysięcy.
Przebudowa wodociągu w Przecławiu to pierwszy etap realizacji planu dwustronnego zasilania
Przecławia i Warzymic. Częste, uciążliwe dla
mieszkańców, zwłaszcza na początku roku, przerwy w dostawie wody, związane były ze zleconą
przez gminę inwestycją.
Jest już pozwolenie na rozpoczęcie jej drugiego
etapu, czyli rozbudowy sieci od strony Rajkowa
w kierunku Przecławia, aż do przedszkola Wyspa
Malucha. Realizacja obu tych odcinków pozwoli
na spięcie pierścieniem sieci wodociągowej Warzymic i Przecławia i zasilanie dwustronne. W razie awarii na którymkolwiek odcinku sieci, można
będzie zapewnić nieprzerwane dostawy wody dla
mieszkańców obu miejscowości.
Przy okazji zlikwidowano kilkaset metrów rurociągu cementowo-azbestowego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wodociąg zapewni dostawę
wody również dla terenów inwestycyjnych po
drugiej stronie drogi krajowej nr13. Zainwestowanie w ten obszar pozwoli na dalszy dynamiczny
rozwój gminy.
Dorota Trzebińska
Gospodarzami wydarzenia byli: Małgorzata
Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo oraz prezes
Federacji Zielonych Gaja - Jakub Szumin. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Konsul Honorowy Ambasady Republiki
Federalnej Niemiec w Szczecinie - Bartłomiej Sochański, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa,
Środowiska i Ochrony Konsumentów Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Schwerinie Ingo
Lehmann oraz Teresa Dera, wójt Gminy Dobra.
Wszyscy goście zgodnie podkreślali, że wysadzona 50 lipami polsko-niemiecka aleja między Warnikiem a Ladenthin pozostanie na dziesiątki lat
trwałym świadectwem owocnej współpracy przygranicznych samorządów.
– Doczekaliśmy takich czasów, gdy żyjemy ze sobą
w zgodzie jako jedna społeczność europejska.
Również w zgodzie z naturą. W takim podejściu
do środowiska mieści się przecież poszanowanie
dla drugiego człowieka, dla kultury i dla wielkiej
wartości, jaką jest pokój - powiedział marszałek
Olgierd Geblewicz.
W nietypowych, plenerowych warunkach, dokładnie pomiędzy tablicą Bundesrepublik Deutschland
a tablicą Rzeczpospolita Polska, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz wójt gminy
Kołbaskowo podpisali umowę na projekt budowy
ścieżki pieszo-rowerowej Przecław – Kołbaskowo
– Rosówek, która połączy polską gminę Kołbaskowo z niemieckim sąsiadem. Zakończenie inwestycji
planuje się na koniec marca 2015 roku. Przetarg
na budowę został już rozstrzygnięty. Koszt realizacji zadania wyniesie 4.831.712 zł, z czego 3.415
875 zł to dofinansowanie ze środków RPO WZ.
Ponad 1.4 miliona złotych pochodzić będzie z budżetu gminy.
– Od kiedy jestem wójtem staram się wykorzystać
każdą pojawiającą się możliwość pozyskania funduszy na rozwój gminy. Projekty transgraniczne to
znacząca pozycja w naszym budżecie. Dzięki nim
udało się zrealizować wiele inwestycji np. budowę
dróg, ścieżek rowerowych, obiektów użyteczności
publicznej - mówi wójt gminy Kołbaskowo, Małgorzata Schwarz.
W ramach współpracy transgranicznej dzieci
w przedszkolach i szkołach gminy Kołbaskowo
uczą się języka niemieckiego, służby mundurowe
odbywają szkolenia z służbami niemieckimi. Obie
strony dbają o rozwój Doliny Dolnej Odry.
Dorota Trzebińska
Nr (43) 4/2014
maj 2014
Podwyżki
bez
strona 5
wytłumaczenia
Pod koniec kwietnia mieszkańcy osiedla Zielone Pole znaleźli w skrzynkach pocztowych informację o podwyżkach czynszów.
Próbowaliśmy się w tej sprawie kontaktować z Zarządem spółdzielni. Bez skutku.
O konieczności podniesienia opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości mówiono już
w lipcu ub. roku, tuż po osławionym spółdzielczym
przewrocie. To wtedy mniejsza ze spółdzielni – SM
Przecław, przegłosowała u siebie przyjęcie zmian
sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci oraz
ustaliła rezygnację ze zbierania opłat za telewizję analogową na rzecz Interkomu. Przygotowała
też propozycję podwyżek do uzgodnienia z Radą
Nadzorczą SM Przecław Zielone Pole. Na spotkaniu Rad Nadzorczych obu spółdzielni w dniu
24.07.2013r.omówiono sprawę regulacji czynszów.
SM Przecław Zielone Pole proponowane zmiany
odrzuciła. SM Przecław zdecydowała się na wprowadzenie tych podwyżek już w sierpniu ubiegłego
roku. Od marca 2014 wzrosła tam również opłata
eksploatacyjna.
- Dotychczasowe wpływy nie pokrywały kosztów
związanych z eksploatacją - mówi Prezes Zarządu SM Przecław, Tomasz Kufel. - Mieszkańcy nie
wnosili uwag, bowiem informacja o podwyżce była
poparta odpowiednim uzasadnieniem.
Teraz dwie podwyżki czekają mieszkańców Zielonego Pola. Od maja zmianie ulegają opłaty za
wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości.
Pierwsza z opłat wzrośnie aż o 41 procent. Dotkliwe zmiany odczują też właściciele garaży, którzy
zamiast dotychczasowych 0,09 zł/m2 zapłacą 0,85
zł/m2. W sierpniu wejdzie w życie podwyżka opłat
eksploatacyjnych. Stawka wzrośnie z 1,44 zł/m2 do
1,85 zł/m2.
Powodów podwyżek nie znamy. Prezesi oraz Rada
Nadzorcza Zielonego Pola na wysyłane w tej sprawie e-maile nie odpowiadają. Podobnie jak na
wcześniejsze, z prośbą o podanie informacji o tym,
kto został wybrany prezesem, spośród ilu kandydatów i jakie było uzasadnienie wyboru.
Dziwi fakt podniesienia opłat za śmieci, w sytuacji
kiedy stawki ustalone przez gminę pozostały na
tym samym poziomie co w ubiegłym roku. Podobnie jest z podatkami. Gmina Kołbaskowo wysokości podatków od nieruchomości również w tym
roku nie zmieniła. A jeśli tak, to dlaczego podnosi
je spółdzielnia?
Osobną sprawą jest transparentność działań nowej
Rady Nadzorczej i Zarządu SM Zielone Pole. Ci
którzy zasiadają dziś w jej nowych władzach, jeszcze niedawno głośno obiecywali stały i nieutrudniony dostęp do wszelkich informacji dotyczących
spraw spółdzielczych, zwłaszcza dotyczących
finansów. Na Walnym Zgromadzeniu M.Dragan
wnioskowała by zobowiązać nowy Zarząd do
przedstawienia na stronie internetowej spółdzielni
wszystkich dotychczasowych bilansów, rachunków
zysków i strat, sprawozdań Zarządu, sprawozdań Rady Nadzorczej i protokołów lustracyjnych.
Materiały miały być udostępnione do 30 września
2013r. Wniosek przyjęty został jednogłośnie. Informacji nie ma do dziś.
Wychodzi na to, że zmienił się Zarząd, ale polityka informacyjna pozostała ta sama. Spółdzielca
jak nic nie wiedział, tak dalej nic nie wie. Pytanie
dlaczego?
Do sprawy wrócimy w czerwcowym wydaniu Pulsu.
Dorota Trzebińska
Będzie chodnik
Ruszyła długo oczekiwana budowa chodnika przy osiedlach Różane, Tęczowe Ogrody
aż do skrętu drogi na Rajkowo. Przedłużająca się procedura uzyskiwania wszelkich
niezbędnych zezwoleń i decyzji została szczęśliwie zakończona. Do końca czerwca
chodnik powinien być gotowy.
Warzymickie osiedla: Tęczowe Ogrody i Różane,
położone są przy wąskiej i ruchliwej drodze powiatowej. Natężenie ruchu jest tu bardzo wysokie,
przez co poruszanie się poboczem stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.
W ubiegłym roku, podczas zebrania wiejskiego w Warzymicach, starosta Anna Rybakiewicz
zapewniała, że chodnik budowany przez wieś,
dochodzić będzie do torów kolejowych. Gmina
Kołbaskowo deklarowała wówczas, że pociągnie
go dalej - od torów kolejowych, wzdłuż osiedli Tęczowe Ogrody i Różane, aż do skrętu na Rajkowo.
Chodziło o bezpieczeństwo mieszkańców, stąd
decyzja, nie pierwsza zresztą, o dofinansowaniu
zadania powiatowego z budżetu gminy.
Problemem na dalszym etapie okazała się sprawa
związana z przekazaniem powiatowi gruntu przez
jego właściciela tj. firmę Ronson. Szczęśliwie,
dzięki interwencji wójt M.Schwarz Ronson zgodził
się przekazać powiatowi teren pod budowę chodnika za przysłowiową złotówkę.
Chodnik przebiegał będzie po stronie drogi przeciwległej do osiedli Tęczowe Ogrody i Różane.
(car)
Odpady biodegradowalne
Od 15 kwietnia - w każdy wtorek - odbierane będą odpady biodegradowalne z ogródków przydomowych osiedli: Przecław i Zielone Pole. Skoszona trawa, czy ścięte gałęzie należy zapakować w worki foliowe i złożyć na skarpie naprzeciwko poczty (w miejscu już składowanych odpadów). Docelowo będzie
tam zorganizowane stałe miejsce na tego typu odpady.
strona 6
maj 2014
Nr (43) 4/2014
W Warzymicach jeden mandat więcej
Jesienne wybory samorządowe odbędą się w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie Wyborczym. Rada Gminy Kołbaskowo
dokonała nowego podziału gminy na piętnaście jednomandatowych okręgów wyborczych. Najwięcej zyskały Warzymice.
Zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze podyktował przyrost liczby mieszkańców Warzymic. Do tej pory
sołectwo podzielone było na trzy okręgi. W jesiennych
wyborach Warzymice muszą mieć cztery mandaty.
Podział na nowe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic
oraz liczby radnych wybieranych w każdym z nich, dokonuje się według tzw. jednolitej normy przedstawicielstwa.
Stanowi ją wynik uzyskany po podzieleniu liczby wszystkich mieszkańców gminy przez liczbę mandatów. Ułamki
zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
- W gminie Kołbaskowo do podziału jest piętnaście mandatów. Norma przedstawicielstwa wynosi 727,73. W każdym z okręgów wyborczych norma ta musi być zachowana. A są przecież miejscowości, gdzie tylu mieszkańców
nie ma, albo jest ich dużo więcej – mówi Alicja Gajos-Pietryga, odpowiedzialna za organizację i przebieg wyborów
w gminie Kołbaskowo.
Przy nowym podziale na okręgi jednomandatowe wzięto
pod uwagę układ przestrzenny poszczególnych miejscowości w powiązaniu z liczbą mieszkańców. Przyjęto, że
Podział gminy na okręgi
wyborcze
Numer
okręgu
Granice okręgu wyborczego
1.
Kołbaskowo, Rosówek, Siadło Górne
2.
Kamieniec, Moczyły, Kamionki, Pargowo, Siadło Dolne
3.
Kurów, Ustowo
4.
Barnisław, Będargowo, Karwowo,
Smolęcin
5.
Bobolin, Stobno, Warnik
6.
Ostoja, Przylep, Rajkowo
7.
naturalnym okręgiem jest sołectwo. Te wsie, które nie
miały zachowanej normy przedstawicielstwa, trzeba było
połączyć z innymi. Pewną trudność stanowił też podział
na okręgi jednomandatowe największych sołectw: Przecławia i Warzymic.
- Część Warzymic ma jedynie numerację, a część nazwy
ulic. Uznaliśmy, że dokonamy najprostszego podziału według kolejności numeracji domów, mając cały czas na
uwadze zachowanie normy przedstawicielstwa. Nie sugerowaliśmy się tym, do jakiej wspólnoty czy spółdzielni,
ten czy inny blok należy. Gdybyśmy mieli tak robić, to do
jakich absurdalnych podziałów mogłoby dojść w Przecławiu, gdzie numeracja bloków jest tak chaotyczna, że dotąd nie orientuje się w niej wielu mieszkańców – tłumaczy
A. Gajos-Pietryga.
W jesiennych wyborach nie będziemy już głosować na
listy z kilkoma kandydatami, a na jedną konkretną osobę.
Każdy z zarejestrowanych komitetów wyborczych będzie
mógł zgłosić tylko jednego kandydata. W każdym z piętnastu okręgów do rady gminy wybrany zostanie tylko
jeden radny. Wygra ten, który uzyska najwięcej ważnych
głosów.
Podział na jednomandatowe okręgi wyborcze, w założeniu służyć ma odpolitycznieniu samorządów. Od dawna
mówi się o tym, że nie powinno w nich być miejsca dla
osób przypadkowych. Kandydat powinien być wiarygodny. Nowe uregulowania dać mają większe szanse tym,
którzy rzeczywiście działają na rzecz swojej społeczności,
mniejsze – tzw. partyjnym jedynkom.
Maciej Cieślik
*Alicja Gajos-Pietryga jest Urzędnikiem Wyborczym
w Urzędzie Gminy Kołbaskowo. Przy wyborach pracuje od
1986 roku. Początkowo zajmowała się prowadzeniem stałego rejestru wyborców – sprawami związanymi ze spisem
wyborców i obsługiwaniem platformy wyborczej. Od 2007
odpowiada też za projekty uchwał wyborczych, zarządzenia,
przebieg wyborów, przeszkolenie członków Komisji Wyborczych, przygotowanie lokali itd. Jest osobą upoważnioną do
kontaktów z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
ze
zmianami)
w
związku
z
uchwałą
Nr
XXIII/293/2012
Rady
Gminy
Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 727) w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów, zmienioną uchwałą Nr XXXV/436/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1331) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
NUMER OBWODU
SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
GRANICE OBWODU
1
Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Kurów, Moczyły,
Pargowo, Rosówek, Siadło Dolne, Siadło Górne,
Ustowo
Urząd Gminy
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
tel. 91/311-95-53
2
Barnisław, Będargowo, Bobolin, Karwowo, Ostoja,
Przylep, Rajkowo, Smolęcin, Stobno, Warnik
Szkoła Podstawowa
Będargowo 1
72-005 Przecław
tel. 91/311-74-52
Przecław od numeru1 do numeru
28A, al. Kasztanowa, Lipowa, Kasztanowa oraz Smętowice
3
Przecław od numeru 1 do numeru 48A i ulice: Aleja
Kasztanowa, Klonowa, Lipowa oraz miejscowość
Smętowice
Szkoła Podstawowa
Przecław 27A
72-005 Przecław
tel. 91/311-76-08
8.
Przecław od numeru 29 do numeru
48A
4
Przecław od numeru 49 do końca
Szkoła Podstawowa
Przecław 27A
72-005 Przecław
tel. 91/311-73-76
9.
Przecław od numeru 49 do numeru
57D
5
10.
Przecław od numeru 58 do numeru
84A
Warzymice od numeru 1 do numeru 70 oraz ulice:
Rubinowa, Słoneczna, Oliwkowa, Szafirowa,
Turkusowa, Wrzosowa, Złota, Tęczowe Ogrody,
Dębowa, Irysowa, Pod Zodiakiem, Zaciszna
Publiczne Gimnazjum
Przecław 27C
72-005 Przecław
tel. 91/48-19-432
6
Warzymice od numeru 71 do końca
i ulica Brzeziny
Publiczne Gimnazjum
Przecław 27C
72-005 Przecław
tel. 91/48-19-431
11.
Przecław od numeru 85 do końca
12.
Warzymice od numeru 1 do numeru
70, oraz ulice: Rubinowa, Słoneczna,
Oliwkowa, Szafirowa, Turkusowa,
Wrzosowa, Złota
13.
Warzymice ulice: Tęczowe Ogrody,
Dębowa, Irysowa, Pod Zodiakiem,
Zaciszna
14.
Warzymice od 71 numeru 150 do
numeru oraz ulica Brzeziny
15.
Warzymice od numeru 151 do końca
Lo kal e O b w o do w ych Ko m i s j i Wyb o r czych Nr 4,5 i 6 w Pr zecł aw i u do s to s o w ane s ą do po tr zeb
w yb o r có w ni epeł no s pr aw nych.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych m o g ą g ł o s o w ać
ko r es po ndencyj ni e.
Dl a cel ó w g ł o s o w ani a ko r es po ndencyj neg o w yznaczo na j es t O b w o do w a Ko m i s j a Wyb o r cza Nr 6
w Pr zecł aw i u.
Wójt Gminy
Małgorzata Schwarz
UWAGA
Wszystkie lokale wyborcze czynne będą w dniu głosowania 25 maja 2014 r. w godzinach od 700 do 2100.
Nr (43) 4/2014
maj 2014
strona 7
Plac za Biedronką wraca do gminy
Historia placu zabaw na tyłach Biedronki jest długa i pełna niedomówień. Teren należy do gminy, ale przez lata użytkowała go Spółdzielnia Mieszkaniowa Przecław. Sterty śmieci, uszkodzone sprzęty i ogólny bałagan, to był obrazek, jaki w ostatnim czasie jawił się mieszkańcom osiedla. Między
właścicielem a użytkownikiem terenu trwała wymiana korespondencji, która ostatecznie doprowadziła do tego, że plac wraca do gminy.
Do końca nie wiadomo, na jakich zasadach teren
użytkowała przez lata spółdzielnia. Była to najprawdopodobniej ustna umowa między poprzednim wójtem i poprzednim prezesem Durdą. A skoro nie było pisemnej umowy, to nie było zapisów
precyzyjnie określających prawa i obowiązki obu
stron.
W 2011 roku, po zmianie wójta, dyrektor SM
Przecław - Edward Sroka poinformował gminę,
że przestaje sprawować nadzór nad placem zabaw. Ostatecznie obie strony ustaliły jednak, że
spółdzielnia dalej będzie użytkować gminny teren.
Tak było do ostatnich spółdzielczych zawirowań.
Nowy zarząd nie potrafił znaleźć pomysłu na zagospodarowanie placu, który coraz bardziej popa-
dał w ruinę – zabawki nie nadawały się do użytku,
po terenie walały się sterty śmieci. Mieszkańcy
dzwonili do gminy, która teren uporządkowała,
ale w dalszym ciągu nie miała jasnej deklaracji od
spółdzielni, co dalej.
- Zwróciliśmy się do Zarządu Spółdzielni Zielone
Pole, z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie tego, czy będzie się tym placem
zajmować, czy nie. Korespondencja trwała długo,
ale niewiele z niej wynikało. Ostatecznie, poprosiliśmy o przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, czyli takiego w jakim spółdzielnia przejęła
go od gminy. Odpowiedź jaką otrzymałam wprawiła mnie w zdumienie, bo oto Zarząd SM Zielone Pole informuje mnie…że powinnam się w tej
sprawie zwrócić do SM Przecław, a nie do nich.
To ja się pytam, po co prowadzona była kilkumiesięczna korespondencja? – mówi wójt Małgorzata Schwarz. - Zabieramy teren i sami zajmiemy
się jego urządzeniem. Mam nadzieję, że do Dnia
Dziecka uda nam się oddać do użytku dzieci ładny,
bezpieczny i funkcjonalny plac zabaw.
Przed wakacjami powinien też zostać wyposażony
plac zabaw na tyłach bloku 32-38 w pobliżu szkoły podstawowej. Gmina rozstrzygnęła przetarg na
dostawę i montaż urządzeń, które powinny być
tam dostarczone i zamontowane do końca miesiąca. Dzieci będą miały do dyspozycji: dwuosobową
huśtawkę, zjeżdżalnię, karuzelę oraz zestaw wielofunkcyjny. Maciej Cieślik
Dziura na dziurze
Drogi powiatowe na terenie gminy Kołbaskowo mają tyle samo dziur, co miejsc wypełnionych jeszcze asfaltem. Większość wygląda jak po nalocie
bombowym. I nic się od tygodni się nie zmienia. Mało tego - wciąż powstają kolejne, coraz głębsze ubytki.
W niektórych miejscach dziury są tak duże, że
wielu kierowców jeździ po powiatówkach slalomem. O palmę pierwszeństwa w rankingu najbardziej dziurawych dróg biją się Kurów ze Stobnem.
W przypadku Stobna - jadących w stronę Przylepu
i Ostoi obowiązuje ruch lewostronny, ponieważ
wjechanie na prawy pas grozi uszkodzeniem amortyzatorów nawet przy prędkości 20 km/h. W Kurowie, w okolicy dwóch niebezpiecznych zakrętów,
kierowcy muszą zjeżdżać na trawiaste i błotniste
pobocze, bo przejazd środkiem drogi grozi uszkodzeniem miski olejowej.
- Jako wójt regularnie interweniuję w sprawie
dróg powiatowych w Zarządzie Powiatu i na Sesjach Rady Powiatu Polickiego - mówi Małgorzata
Schwarz. Ze strony władz powiatowych brak jest
jednak reakcji. Mogę to tylko odczytywać jako celowe działanie mające dyskredytować władze gminy Kołbaskowo.
Jak informuje Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w budżecie Powiatu Polickiego
na 2014 rok zaplanowano na remonty cząstkowe nawierzchni dróg jedynie 200 tysięcy złotych.
Środków tych nie podzielono jednak na poszczególne gminy.
- Niestety wnioski o zwiększenie puli środków na
remonty od lat pozostają bez echa i to jest główny
ale nie jedyny problem. Corocznie przetargi na doraźne remonty są zbyt późno ogłaszane a realizacja remontów zawsze „idzie od Polic”. Może gdyby
choć raz zacząć od Pargowa i skończyć na Policach
w miesiącu czerwcu, to Zarząd Powiatu dostrzegłby z jakim problemem na co dzień się borykamy
- mówi nasza przedstawicielka w Radzie Powiatu
Polickiego, Izabela Wesołowska-Kośmider.
Remonty nawierzchni wykonywane są masą mineralno-bitumiczną. Mówiąc najprościej, oznacza to
zasypanie, a następnie ubicie masy w największych
dziurach. Ta najszybsza i najtańsza metoda jednorazowej naprawy nawierzchni jest jednak wyjątkowo nietrwała. Po kilku tygodniach operacja będzie
wymagać powtórzenia. I tak kilka razy w sezonie.
Gmina Kołbaskowo od lat wspiera finansowo zadania powiatowe na swoim terenie. Tym sposobem
udało się wyremontować drogę Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin oraz Będargowo -Warnik-Ladenthin. Dzięki niemałemu dofinansowaniu gminy
powstał także długo oczekiwany chodnik w Warzymicach. Drogi powiatowe są w fatalnym stanie, od
wielu lat wymagają pilnych remontów i dużych nakładów finansowych. Koszt remontu generalnego
jednego kilometra może wynieść nawet 3 mln zł.
W przypadku drogi Ustowo-Kurów-Siadło Dolne
- Siadło Górne wstępny kosztorys remontu opiewa
na 27 mln zł.
- Na przebudowę tej drogi powiatowej została sporządzona dokumentacja projektowa za pieniądze
gminy – mówi M.Schwarz. – Mając na uwadze
nowe możliwości finansowe, gmina Kołbaskowo
zgłosiła to przedsięwzięcie do dofinansowania
unijnego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.
(gsm)
strona 8
maj 2014
Nr (43) 4/2014
Na końcu języka…czyli minimum poprawności
Co może irytować?
Bardzo wiele! Ale dla dbających o swój wizerunek
intelektualny irytujące bywa niewłaściwe posługiwanie się w mowie i piśmie językiem ojczystym.
Razi niepoprawność gramatyczna (poszłem), nieporadność językowa (ponieść zwycięstwo), wulgaryzacja języka i nieznajomość zasad ortografii.
Nagminne jest też zjawisko zbędnego gloryfikowania nazw imprez i pokazów, określanie ich
słowami zupełnie niepasującymi do okoliczności.
Takim słowem jest na przykład festiwal. Festiwal
to wydarzenie artystyczne, często cykliczne, połączone z konkursem. Może być festiwal: piosenki,
malarstwa, muzyki dawnej i współczesnej, festiwal
filmowy. Obserwuje się jednak tendencję do poszerzania (często bezzasadnego) znaczenia tego
słowa. Mamy więc festiwal pisarza, mody sportowej, nauki, bliźniąt, ślubny, śniegu. Ostatecznie,
takie połączenia można jeszcze zaakceptować, bo
są to w jakimś stopniu imprezy artystyczne, jest
jakaś seria wydarzeń, jest atmosfera święta.
Trudno jednak zaakceptować festiwal biegowy
(to raczej spartakiada, zawody, mistrzostwa).
Dziwne też jest nazywanie festiwalem gremialne
spożywanie, konsumowanie: festiwal ziemniaka,
golonki, pierogów, pizzy, potraw z dziczyzny. Kiedyś były to po prostu jarmarki, degustacje, po-
kazy i uroczystości. W jednym z hipermarketów
ogłoszono nawet festiwal kredytów (!).
Tak więc festiwal wyraźnie się zdewaluował
i w świadomości niektórych może oznaczać nie
tylko coś odświętnego, radosnego, pozytywnego,
kreatywnego, lecz także coś ponurego i negatywnego.
Czym jest bowiem festiwal w takich wyrażeniach,
jak: festiwal rzutów karnych, pijanych kierowców,
kontroli w urzędzie, festiwal zarzutów pod czyimś adresem? Wyraz ten stał się tutaj elementem
zastępującym właściwe słowa i w ten sposób –
zwalnia autorów takich sformułowań z myślenia
i odpowiedzialności.
Zastrzeżenia budzą inne słowa, nie zawsze fortunnie stosowane.
„Rozpanoszył się” nadużywany wyraz syndrom.
W pewnych okolicznościach, sytuacajch i odniesieniach, można go zastąpić słowami: objaw,
przejaw, skutek, efekt.
Absurdalnie brzmi napis na szyldzie studio paznokcia, bo studio to przede wszystkim miejsce
realizacji i emisji audycji radiowych i telewizyjnych (co innego studia – jako forma pobierania
nauki).
Media to dla większości użytkowników języka
środki masowego przekazu. Obecnie są to również
przyłącza instalacji elektrycznej, hydraulicznej
i gazowej...
Zatraca też swój pierwotny, artystyczny wydźwięk
słowo galeria. Kojarzyć się winna z wystawą,
prezentacją dzieł sztuki (rzeźba, malarstwo, rękodzieło), a dziś spowszedniało do galerii handlowej.
Irytującym błędem językowym jest sformułowanie w każdym bądź razie zamiast poprawnego
w każdym razie. Razi też niepoprawne stosowanie
słowa bynajmniej zamiast przynajmniej (chyba, że
w zdaniu: „Mnie to bynajmniej nie dotyczy”, czyli
wcale, absolutnie).
Absurdalnym jest nagminne używanie w mowie
pseudopytania „tak?” na końcu zdania oznajmującego: „poszłam wczoraj do kina, tak?”.
Podobnie drażni częstotliwość użycia słów (tak
zwanych „podpórek” językowych): prawda, nieprawdaż, co nie, no nie, po prostu.
Te bezsensy językowe zdradzają u mówiących
nieporadność w budowaniu spójnej wypowiedzi.
U piszących zas cierpi na tym lekkość pióra i powaga wypowiedzi.
A teraz – łamigłówka na słowka:
Półtora kilograma kaszy manny, półtora kilograma
kaszy mannej, półtorej kilograma kaszy manny.
Jak jest poprawnie?
Pod rozwagę zainteresowanym.
Be-Fa
Cytaty na maj
Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w całym roku, bo i miłość macierzyńska to najwspanialszy prezent, jakim obdarowała nas natura. W tym numerze - cytaty o matkach i dla matek.
Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.
M. Arnold
Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka.
M.Ostrowski
Matki dają naszemu duchowi ciepło, a ojcowie światło.
P.Jean
Matka przynosi radość życia, ojciec – radość moralności.
A .Kępiński
Lata przysparzają matce trosk, lecz nie umniejszają jej miłości.
W. Wordsworth
Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby dać je swoim dzieciom.
M. Delebrel
Nr (43) 4/2014
maj 2014
strona 9
FELIETON
Szczepienia osób wieku podeszłym – niedoceniana profilaktyka
Przyzwyczailiśmy się do szczepień dzieci, uznajemy
ich konieczność, ponieważ dość oczywistym wydaje
się fakt, iż dzieci nie rozwinęły jeszcze w pełni odporności na wiele czynników chorobowych. Nie zapominajmy jednak o fakcie, iż nasi rodzice są również
grupą osób narażonych na łatwiejsze infekowanie się,
cięższe przechodzenie wielu chorób infekcyjnych. Ponadto sporo osób w podeszłym wielu obarczonych
jest schorzeniami przewlekłymi , takimi jak choroby
układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc,
przewlekłe choroby nerek, które dodatkowo osłabiają
organizm i zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań
w przebiegu banalnych chorób infekcyjnych. Wskazane jest zatem szczepienie osób w wieku 65 +
przeciwko drobnoustrojom najczęściej powodującym
zachorowania masowe i powikłania.
W naszej Gminie od kilku lat funkcjonuje nieodpłatny
program szczepień osób powyżej 65 roku życia przeciwko grypie sezonowej, niestety nadal korzysta z niego mała liczna pacjentów. Tymczasem ryzyko zachorowania i powikłań w przebiegu grypy jest znaczne.
Szczepieniu powinno się poddawać co roku, najlepiej
w okresie wrzesień- październik. Pozwoli to zabezpieczyć się przed zachorowaniem, a przede wszystkim
przed powikłaniami takimi jak: zapalenia płuc, uszkodzenie nerek, powikłania neurologiczne oraz przed
najniebezpieczniejszym powikłaniem grypy, jakim jest
zapalenie mięśnia sercowego.
Drugim, bardzo ważnym patogenem powodującym
hospitalizacje osób starszych jest bakteria Streptococcus pneumoniae zwana też pneumokokiem. Powoduje ona zaplenia płuc, zapalenia zatok, zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicę (sepsę).
W przypadku tych dwóch ostatnich schorzeń przebieg jest bardzo ciężki, wymaga hospitalizacji i może
prowadzić do zgonu. Pacjenci w podeszłym wieku
najczęściej zarażają się bakterią od swoich wnuków
w wieku przedszkolnym - w trakcie przechorowywania przez nie infekcji, bądź też, od pozornie zdrowych
dzieci będących nosicielami tej bakterii. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową z dróg oddechowych
podczas kaszlu, kichania, rozmowy lub bezpośrednich kontaktów. Przeciwko pneumokokom można się
szczepić, szczepienie są jednak odpłatne. O szczegóły i cenę należy pytać w każdej poradni POZ, czyli
u swojego lekarza rodzinnego. Sfinansowanie rodzicom szczepienia przeciwko pneumokokom jest dobrą
formą prezentu urodzinowego, dużo lepszą niż ko-
lejna nietrafiona apaszka, czy sweterek zalegające na
dnie szuflady.
Jest jeszcze jedno ważne szczepienie, o którym warto
pomyśleć, zwłaszcza kiedy w domu ma pojawić się
pierwszy wnuk. Dzieci po urodzeniu są obowiązkowo szczepione przeciwko krztuścowi – bardzo ciężko
przebiegającej chorobie dróg oddechowych, jednakże odporności nabywają dopiero w dwa tygodnie po
drugim szczepieniu, czyli około 3 miesiąca życia. Do
tego czasu są narażone na zachorowanie, w wyniku
zarażenia się od najbliższych członków rodziny. Ponieważ zachorowania na krztusiec są coraz częstsze,
a osoby dorosłe, które przebyły pełen cykl szczepień
utraciły już odporność poszczepienną (około 14-15
roku życia, zaleca się tak zwaną strategię kokonu,
czyli wyszczepienie osób z najbliższej rodziny dziecka - rodziców i dziadków, aby zminimalizować ryzyko
zainfekowania maluszka. Wystarczy jedna, przypominająca dawka szczepionki, aby zabezpieczyć się przed
zachorowaniem na najbliższe pięć lat. Należy to zrobić minimum dwa tygodnie przed pierwszym kontaktem z nowo narodzonym członkiem rodziny. Sylwia Napiontek-Balińska – lekarz rodzinny
FELIETON
La vie en rose, czyli horoskop lunarny
Początek majówki. Niespieszny poranek bez znienawidzonego dźwięku budzika i pierwsza w ciągu dnia
aromatyczna kawa. A jak kawka, to komputerek i a niech tam - horoskop. Na początek ten na jeden
dzień: - „Odwrócona dziewiątka karo. Znalazłaś się
w skomplikowanym położeniu. To efekt nieprzemyślanych decyzji. Jest jeszcze czas, by powstrzymać lawinę nieszczęść. Już dzisiaj podejmij radykalne kroki”.
- O Matko Boska! A skąd oni wiedzą o życia mojego
do dziś spokojnego, pogmatwaniu nagłym i nieoczekiwanym? - pomyślałam przerażona i w nadziei, że
wróżka Sybilla pomyliła mnie z kimś innym, kliknęłam na tygodniówkę. „Walet pik. W tym tygodniu będziesz wystawiona na trudną próbę. Bierz pod uwagę,
że nie wszyscy są ci życzliwi. Ignoruj plotki. Szybciej
umrą śmiercią naturalną. Wolne świąteczne dni przeznacz na sport. Może kajakarstwo?”
- Przecież ja pływać nie potrafię, i skąd ja ci kobie-
to kajaki wezmę! - Klik. Zmieniłam Sybillę na Akimę
i horoskop lunarny (cokolwiek to znaczy): „Nie obawiaj się nudy. Towarzyskie okazje, wizyty, odwiedziny,
nastrój beztroskiego wypoczynku, szczególnie w majowe weekendy - oto co Cię czeka w tym miesiącu.
Trzymaj się z daleka od hazardu. Jak ognia unikaj
używek. Strzelce samotne poznają kogoś miłego. Miłość, która niebawem wkroczy w Twoje życie, pomaluje Ci świat na różowo”. Uśmiech coraz jaśniejszy
wyciągał mi się na twarzy. I co? Można? Można. Ot,
wróżka wróżce nierówna.
Pokrzepiona cudownymi perspektywami na najbliższy miesiąc lunarny (cokolwiek to znaczy) cieszę się
na spotkania z przyjaciółmi, nie ulegam sile hazardu
w postaci ulubionych zdrapek, jak ognia unikam używek. I czekam. Na tę obiecaną miłość, co to wkroczyć
ma w życie moje i to jeszcze w tym miesiącu…
Wiosna. Nie ma na świecie takiej ciemnej mocy, która
by normalnego człowieka, za jakiego się coraz bezczelniej uważam, wpędziła w kiepski humor. Nikt i nic
nie zdoła umniejszyć radości mej majowej. Bo i jak się
nie cieszyć? Ptaszyny na balkonie świergolą obłędnie
już od bladego świtu i nieważne, że w przerwach między jednym a drugim trelem wypinają z gniazda łyse
kupry i strzelają odłamkowym na dopiero rozwieszone pranie. Kwitnący rzepak sprawia, że przez okna
nic nie widać, ale jakie to ma znaczenie, kiedy pachnie
tak obłędnie i cieszy oczy soczystą, świeżą żółcią.
Wiosna jest lekiem na bylejakość. Wiosna pobudza.
Do życia, do zmian, do działania, do miłości…Pomaga wyrwać się z szarości w jakiej tkwimy miesiącami
czy latami, z własnej lub cudzej winy. Pomaga podkolorować życie. I choćby to życie na różowo, trwać
miało jedynie chwil parę, warto wziąć byka za rogi.
Może tym razem się nie wywinie.
Dorota Trzebińska
strona 10
maj 2014
Nr (43) 4/2014
Osiemnasty maraton Grzegorza Małowieckiego
Sezon biegowy w pełni. Każdego dnia na naszych gminnych ścieżkach przybywa amatorów tej formy aktywności. Nie brak wśród
nich sportowców najbardziej wytrzymałych i doświadczonych – maratończyków. W Dębnie, stolicy polskiego maratonu, w tegorocznym biegu wzięli udział mieszkańcy Przecławia i Warzymic: Agnieszka Jarota, Dorian Rolla i Grzegorz Małowiecki.
Średni tygodniowy „przebieg” Grzegorza Małowieckiego wynosi około 75-90 kilometrów. Treningi planuje on sobie w różnych miejscach. Jak ma więcej
czasu, przemierza okoliczne wioski, jeśli chce pobiegać szybciej - przychodzi na bieżnię przy szkole
podstawowej w Przecławiu. Bywa, że zabiera biegowy ekwipunek do pracy i po jej zakończeniu wraca
truchtem do domu. Przebieżkę robi do gabinetu
w Szczecinie i z powrotem.
- Jest połowa maja, a ja mam w nogach prawie 1400
km. Rok startowy tradycyjnie rozpocząłem udziałem w Szczecińskim Biegu Noworocznym. Po raz
pierwszy wystartowałem wspólnie z synem. Super
przeżycie, polecam każdemu ojcu. – mówi z dumą
G.Małowiecki.- Pierwszy poważny długi start, to
półmaraton wiązowski. Ciężko przepracowana
zima i kolejny raz udało mi się pobiec poniżej 1:30.
Oczywiście mam już zaliczony pierwszy tego roku
maraton. Wybór padł na ten najstarszy – 41. Dębno
Maraton. Niestety, tego startu nie mogę zaliczyć do
udanych. Myślałem, że powalczę o rekord życiowy,
a ostatecznie z powodów żołądkowych dobiegłem do
mety skrajnie wyczerpany, z czasem 3:28:34. W Dębnie pobiegła też mieszkanka Przecławia Agnieszka
Jarota. Pani Agnieszka ukończyła bieg w świetnym,
jak na debiutantkę, czasie nieco powyżej czterech
godzin.
- Wprawdzie z korków od szampana strzelaliśmy
parę miesięcy temu, myślę, że każda pora jest dobra
na to, by sobie zrobić małe biegowe podsumowanie
roku. Za swój największy sukces uważam wytrwałość
i konsekwencję, a także to, że udało mi się przebiegać
cały miniony rok bez żadnych kontuzji. A na liczniku w 2013 miałem ponad 3000 kilometrów. Wziąłem
udział w pięciu maratonach i kilkunastu biegach na
krótszym dystansie.
Poprawiłem swoje rekordy życiowe w maratonie
3:10:54, półmaratonie 1:29:08 i biegu na 15 km.
Z czasem 3:10:54 osiągnąłem szósty czas wśród
wszystkich Polaków biegnących maraton w Rzymie.
Osiemnastego maja Grzegorz startuje w 13 Cracovia
Maraton, a tydzień później w naszym kołbaskowskim
III ćwierćmaratonie Bielika. Czerwiec to oczywiście
Policka piętnastka i Ogólnopolski bieg o Błękitną
Wstęgę w Stargardzie Szczecińskim. W sierpniu
nasz maratończyk zaliczy szczeciński półmaraton
Gryfa, a jesienią jeszcze 2-3 maratony. Biegowy rok
startowy zamknie się dla Grzegorza Małowieckiego
startem w kaliskim Supermaratonie na 100 kilometrów. Dorota Trzebińska
Lekcja historii w Rosówku
Kilkaset osób wzięło udział w Pikniku Historycznym, jaki odbył się w sobotę 26 kwietnia na torze motocrossowym w Rosówku.
Członkowie Fundacji Pasja przedstawili tam rekonstrukcję bitwy o Szczecin, która rozegrała się w tym miejscu przed 69 laty.
Piknik historyczny rozpoczął się w południe
wystawą sprzętu wojskowego. Niedługo potem
uruchomiono oryginalną kuchnię polową z 1939
roku, z której serwowano pożywną wojskową
grochówkę. W namiocie rozłożonym obok toru,
w ramach II Kołbaskowskich Spotkań Historycznych, odbyło się spotkaniem z Tomaszem
Borowskim, autorem książki „Ostatnia krew na
Pomorzu” opisującej walki w Neu Rosow.
Wydarzeniem, na które najbardziej oczekiwa-
no, była inscenizacja bitwy, jaka miała miejsce
w okolicach Rosówka przed 69 laty. Przygotowała je Fundacja Pasja, skupiająca amatorów
historii z całej Polski.
- Jest nas 380 osób. Do Rosówka przyjechaliśmy w składzie 90 osobowym. Organizujemy
inscenizacje upowszechniające wydarzenia historyczne, m.in. po to, by tych wydarzeń nie
przeinaczano, by dać ludziom wyobrażenie, jaką
straszną rzeczą była wojna – mówi jeden z or-
ganizatorów wydarzenia, na co dzień dyrektor
muzeum.
Na dobre pól godziny Rosówek zamienił się
w pole bitwy. Dzięki staraniom rekonstruktorów
i pirotechników, widzowie obserwowali walkę
Rosjan z Niemcami. Ciszę rozrywały wybuchy
artyleryjskie i strzały z czołgu T34. Tak jak przez
69 laty - bitwę o Szczecin wygrali czerwonoarmiści, wspomagani przez wojsko polskie.
(car)
Nr (43) 4/2014
maj 2014
strona 11
Kącik Poezji
Zbigniew Januszaniec
Randka przed wypłatą
Ten dzień w pamięci mi utkwił ogromnie.
Park, księżyc, słowik... wiatr włosy jej pieści...
Ona tuż obok... Uśmiecha się do mnie...
I wciąż je lody! Po sześć czterdzieści!
Wtem mała prośba mej białogłowy:
„Nie miałbyś może na kino ochoty?”
Poszliśmy. Film dobry był. Wartościowy...
Panoramiczny... Czterdzieści złotych!
Potem kawiarnia... Patrzę jej w oczy,
wsłuchuję się chciwie w jej głosik cichy...
Drżę tylko, gdy usta swe piękne moczy
w koniaku z importu... Lampka - dwie dychy!
Tydzień
Bibliotek
Przedstawieniem dla dzieci pt. „Kotek i kogutek”
zakończył się w przecławskiej bibliotece trwający od
8 do 15 maja - Tydzień Bibliotek 2014. W jego trakcie odbyły się m.in.: spotkania z dziećmi i młodzieżą, mające na celu przybliżenie pracy bibliotekarza
i funkcjonowania bibliotek, konkursy wiedzy, spotkania literackie i autorskie oraz szereg akcji promujących czytelnictwo tj.: Cała Polska czyta dzieciom,
Z książką do czytelnika, Uwolnij książkę.
W Przecławiu Tydzień Bibliotek zapoczątkowała
lekcja biblioteczna dla dzieci, podczas której maluchy zapoznały się z pracą bibliotekarza, organizacją
i funkcjonowaniem placówki. Tego samego dnia
2014
rozstrzygnięty został konkurs ekologiczny dla dzieci – „Wiosna dookoła”. W Kołbaskowie dzieci wzięły
udział w spotkaniu „Cała Polska czyta dzieciom” i dowiedziały się czym jest alfabet Braill’a.
Honorowym gościem tegorocznego Tygodnia Bibliotek była szczecinianka Izabela Pietrzyk, autorka
powieści „Babskie gadanie”.
Wyjątkowym wydarzeniem stało się otwarcie Punktu
Bibliotecznego w Stobnie. Mieszkańcy tej miejscowości od 13 maja nie muszą już jeździć po książki
do Przecławia czy Kołbaskowa - mogą wypożyczać
je w nowo otwartej świetlicy wiejskiej.
(mic)
Wracamy... Księżyc, bzy, jak w piosence...
Ja wciąż jej szepcę najmilsze słówka,
myśląc: „Nie będzie wydatków więcej.”
Niestety, jeszcze trzy dychy! Taksówka!
Wreszcie ją żegnam czule u bramy.
„Aniele, – szepcę – moja królewno,
pytasz mnie, kiedy się znów spotkamy...
Wiesz co, przed pierwszym już nie…
Na pewno!”
Tłumaczenia z języka rosyjskiego
•
Korepetycje i lekcje
tel. 606 465 558
strona 12
maj 2014
Nr (43) 4/2014
Bracia z Burger trucka
Wystartowali 24 kwietnia po dwóch miesiącach przygotowań. Na ulice Szczecina wyjechał pierwszy samochód, z którego można kupić znakomite burgery w stylu amerykańskim, z najlepszej gatunkowo wołowiny. Do Bro Burgers braci Szczuplaków już od pierwszego dnia ustawiały się kolejki.
Mieszkają w Warzymicach. Mateusz ma 24 lata,
- Nigdy nie gotowaliśmy profesjonalnie, wcześniej
Po trzech tygodniach działalności bracia z Bro
studiował Bezpieczeństwo Narodowe oraz stosun-
jedynie organizowaliśmy majówkowe i wakacyjne
Burgers mają już swoich stałych klientów, którzy
ki międzynarodowe. W trakcie studiów magister-
grille ze znajomymi. Mateusz miał jedynie krótkie
skich uznał, że po ich ukończeniu raczej nie bę-
praktyki w restauracji.
docenili smak i jakość serwowanych przez nich
dzie miał żadnych perspektyw na pracę, i edukację
Pierwszy dzień wyjazdu Bro Burgers minął zaska-
przerwał. Jego hobby to fotografia, której poświę-
kująco dobrze, choć panowie nie spodziewali się
ca każdą wolną chwilę. Michał jest starszy o trzy
aż takiego zainteresowania. O godzinie 20.00 nie
lata. Ukończył studia na kierunku BHP, interesuje
mieli już mięsa w lodówce, a chętnych do nakar-
go budownictwo oraz muzyka. Obaj są miłośni-
mienia nie ubywało.
sły i nie zwalniać tempa. Zamierzamy nawiązać
kami amerykańskiej kuchni i z tego zamiłowania
- Serwujemy burgery zrobione ze stuprocentowej
współpracę m.in. ze szczecińskimi klubami – mó-
zrodził się pomysł na własny biznes.
wołowiny z dodatkami świeżych warzyw - wszyst-
- Zależało nam na oryginalności, stąd pomysł na
ko zamknięte w chrupiącej bułce. Naszą najwięk-
wią zgodnie.
foodtruck’a, czyli samochód gastronomiczny.
szą zaletą, oprócz mobilności, na pewno jest
Największy problem mieliśmy z remontem auta
wołowina, którą kupujemy w dobrej szczecińskiej
i specjalistycznym wyposażeniem jego wnętrza.
masarni i samodzielnie przyprawiamy, co wpływa
można go spotkać na Jasnych Błoniach, przy klu-
Jednak wspólnymi siłami ukończyliśmy przygo-
na jej wyjątkowy smak – tłumaczy Michał Szczu-
bach oraz na miejskich imprezach.
towania w planowanym terminie – mówi Michał.
plak.
burgerów. Pracę zaczynają wczesnym rankiem od
zakupu mięsa i warzyw. Kiedy produkty są przygotowane, jadą karmić szczecinian.
- Chcemy się rozwijać, realizować nasze pomy-
Burger truck w dni powszednie stacjonuje na rogu
ulic 3 maja oraz Partyzantów. W weekendy będzie
Dorota Trzebińska
R
E
K
strona 2
Nr (43) 4/2014
L
A
M
listopad 2011
maj 2014
A
Nr (18) 8/2011
strona 13
Kalendarium – z życia szkoły
9 kwietnia – dwunastu wolontariuszy ze Szkolnego Koła SZKOŁA PODSTAWOWA PRZECŁAW
Wolontariatu zaprosiło na wspólną zabawę dzieci ze Spe- 26 kwietnia – Rajd Szczecińskimi Śladami Papieża Jana
cjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Szczecinie. Pawła II. Uczniowie wyruszyli z Placu Grunwaldzkiego,
Spotkanie odbyło się w kręgielni centrum handlowego kończąc wędrówkę w MOS im. św. Brata Alberta. Po
drodze zwiedzili m.in. Seminarium duchowne, na terenie
Galaxy.
którego znajduje się kamień węgielny położony przez Jana
sportowych. Była to ostatnia wizyta u sąsiadów w tym
11 kwietnia – Dzień Otwarty w Publicznym Gimnazjum
Pawła II.
w Przecławiu. Tego dnia placówka zaprosiła w swe po- Dzień Ziemi 2014 – Tegoroczny Dzień Ziemi odbył się roku szkolnym.
2
132 m2 – 68 m
dwoje wszystkich uczniów klas szóstych wraz z rodzicami. pod hasłem: „Stop zmianom klimatu” i „Zmieniaj nawyki
SZKOŁA
PODSTAWOWA
BĘDARGOWO
schodowa. Ma
ka
klat
ana
ntow
emo
wyr
ta,
czys
o
zi do nieg
wadArtystyczne
Pro
piętrze.nie
cim w Kar– Zawody Pierwszej Pomocy, składające się
16 kwietnia
– Zajączek
w Domu
na trzeMatki
e sięSamotnej
klimat”.
wizje klimatu uczniowie
przedsta- 11 kwietnia
znajduj
szkanie
Mie
tej (ze skosami) na drugim pozioowi
chni całk
ierz
64 m2 pow
oraz
ie
z części
teoretycznej i praktycznej, gdzie m.in. sprawdzano
iom
poz
wowie. Rada Rodziców wraz z przedstawicielami
Samoym
wili
na
plakatach.
Najciekawsze
wykonali:
Antosia
Wojwsz
pier
na
ów)
skos
c
ia (11 m2)
chni użytkowej (nie liczą
sypialn
pow
ów, oraz
2
umiejętność
wykonania
resuscytacji
krążeniowo-oddeą ilością skos
ielk
Łukasz
Hania
Fortuna,
Marcin
2Każmierski,
niew
rząduierz
Uczniowskiego odwiedziła podopiecznych DSM 2 ciechowska,
z
–
)
m
(15
nik
salo
),
m
(21
jadalnia
hnia (12 m ), Lisiecki,
ą się: kucprezentami.
chowej.ie
się dużą
eroba,
znajduj
Wiktoria Bartkowiak.
gardi umiejętnoój,wiedzą
. Na dole
mie
i obdarowała
ich drobnymi
świątecznymi
ą się: pok
znajdujwykazali
gdz Zawodnicy
zą na poziom drugi,ściami.
schody prowad
Zwyciężyły drużyny w składzie: Julia Kordaczuk,
owe
buk
2
lni
jada
Z
.
sów
sko
30
kwietnia
–
Uczniowie:
E.
Twardowska,
D.
Focht
i Ł.
SZKOŁA
PODSTAWOWA
KOŁBASKOWO
bez
–
)
m
0
nie ma dwa duże
i łazienka (5,8
Mieszka
cyjne).
aliza
no-kan
wodzaMichał
Krajniak,
Tomasz
Cieślik oraz: Marta Kuczyńska,
aCelem
łącz
przy
dołu
z
są
10
kwietnia
–
zawody
sprawnościowe
klas
I-III.
one
adz
Nowarkiewicz dotarli do finałuyko
Archidiecezjalnego
konrow
(dop
nka
– niezwykle
ia i druga, niew ńczona łazie
Smarsz.
sypialn
co ważne
stronne i Aleksandra
było m.in. wybranie
reprezentacji
poszczególnych
e, przeNowakowski,
ątkowo jasnMateusz
kursu
„Czytaj Biblię”, którego podsumowanie odbyło się wodów
lne, wyj
arza
owt
niep
Jest
.
dnia
połu
od
gi
25
kwietnia
–
Szkolny
Dzień
Ziemi.
Uczniowie
i zaprodru
,
klas do Gminnej Olimpiady klas I- III. Zawody zorganizo– jeden od północy
balkony
w I LO
w Szczecinie.
szeni
goście
obejrzeli
śpiewogrę
o tematyce
przyrodniwał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GROM”.
Sukcesy
gimnazjalistów:
nalne. Tel. 505 046 843
funkcjo
14 kwietnia – Gminny Turniej Piłki Siatkowej. W roz- czej „Lata ptaszek po ulicy”, oraz pokaz „Śmieciomody”
Dawid Focht oraz Miłosz Kolenderski zajęli II miejsce
grywkach uczestniczyło 48 zawodników i zawodniczek, w wykonaniu uczniów z klas I – III. Przedstawicieli Koła
w olimpiadzie matematyczno-przyrodniczej „SUPERU- reprezentujących szkoły podstawowe z Przecławia, Kołba- Łowieckiego „Bażant” wręczyli nagrody książkowe sześciu
MYSŁ”. Była to XIII edycja tego konkursu.
uczniom, którzy wykazali się największą wiedzą w ekoteskowa i Będargowa.
Krzysztof Andrulonis został laureatem olimpiady przed- 15 kwietnia – kilkunastu uczniów wraz z opiekunami ście. Nagrody otrzymali: Piotr Wysocki, Kacper Wittig,
miotowej z matematyki – OLIMPUS sesja zimowa, zaj- uczestniczyło w Dniu Sportu w zaprzyjaźnionej szkole Paulina Nadolska, Mateusz Przespolewski, Emilka Kosek
w Casekow. Uczniowie brali udział w grach i zajęciach i Kacper Kałun.
mując V miejsce w kraju.
u – sprzedam bez pośredników
wi
cła
ze
Pr
w
ie
an
zk
es
mi
e
ow
iom
Dwupoz
Ogólnopolski Konkurs Pożarniczy
“Młodzież przeciwko pożarom”
W ostatnim dniu marca w Policach odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega
Pożarom”. W części pisemnej udział wzięło 32 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ze wszystkich gmin polickiego
powiatu. Wśród laureatów znaleźli się mieszkańcy naszej gminy.
Gminny etap konkursu odbył się 18 marca. W wyniku
eliminacji czterech uczniów: Jakub Rachwał - 1 miejsce w gminie w kategorii SP, Mateusz Przespolewski - 3
miejsce w gminie w kategorii SP, Kacper Wittig - 4 miejsce w gminie w kategorii SP oraz Paulina Nadolska - 6
miejsce w gminie w kategorii SP, zakwalifikowało się do
finału w Policach. W niezwykle trudnych zmaganiach
R
E
na poziomie powiatowym najlepszy wynik osiągnęli:
Mateusz Przespolewski w kategorii SP oraz Emilia Poczwardowska w kategorii gimnazjum.
Zwycięzcami i reprezentantami powiatu polickiego
w eliminacjach wojewódzkich będą:
Grupa I (szkoły podstawowe) – Weronika Torzyńska –
OSP Wołczkowo, Michał Zierke – PSP Dobra,
K
L
A
Grupa II (gimnazja) – Emilia Poczwardowska – OSP
Kołbaskowo,
Grupa III (szkoły średnie) – Patryk Kałyn – ZS Police.
Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Trzebież, Starostę Polickiego i firmę Durable.
M
A
strona 14
maj 2014
Nr (43) 4/2014
VICTORIA ‚95 PRZECŁAW
www.victoriaprzeclaw.pl
ul. Aleja Kasztanowa 15
72-005 Przecław
Mecze rozgrywane na boisku w Przecławiu
Mecze o mistrzostwo Trampkarze Gr. 4 Północ
Nazwa Klubu
Data
Godz.
Dzień
Victoria ’95
PrzecławGKS Mierzyn
23.05.2014r.
17.00
Piątek
Mecze o mistrzostwo I Klasy Juniorów Starszych
PŁD
Nazwa Klubu
Data
Godz.
Dzień
Victoria ’95
PrzecławŚwit Szczecin
25.05.2014r.
13.00
Niedziela
Victoria ‘95
PrzecławKluczevia
Stargard
08.06.2014r.
13.00
Niedziela
Mecze o mistrzostwo Klasy Okręgowej Szczecińskiej
Nazwa Klubu
Data
Godz.
Dzień
Victoria ’95
PrzecławZorza Dobrzany
17.05.2014r.
16.00
Sobota
Victoria ’95
PrzecławOdra Chojna
28.05.2014r.
17.30
Środa
Victoria ’95
PrzecławKlon Krzęcin
07.06.2014r.
17.00
Sobota
-
-
-
-
POMOC
24h
strona 15
AMBER Ubezpieczenia
Pełen zakres ubezpieczeń
ul. Mieszka I 81 • tel. /fax : 91 482 01 50
tel. kom.: 606 226 446
www.amber.szczecin.pl
Twój ubezpieczyciel nie chce ci wypłacić odszkodowania – skontaktuj się z nami!
Tu jest miejsce na
Twoją reklamę!

Podobne dokumenty

M jak Mama - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i

M jak Mama - Przeclaw 24 - portal mieszkańców Przecławia i rodzinny piknik rozpocznie się dokładnie w południe i potrwa aż do północy. Podobnie jak w ubiegłym roku targi odbędą się na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Smętowicach. Na wszystkich, któ...

Bardziej szczegółowo