Document 60901

Komentarze

Transkrypt

Document 60901
Projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 gmin.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
AKTUALIZACJA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
Nazwa zamówienia:
Aktualizacja Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu „Budowa
infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – Region
Częstochowski”
Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU:
30 gmin, powiat: częstochowski, kłobucki, myszkowski
3 starostwa powiatowe w: Częstochowie, Kłobucku i Myszkowie
UMiG Częstochowa –Centrum Zarządzania i Dystrybucji
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:
Lista nazw i kodów umieszczona na stronie 2
Nazwa zamawiającego:
Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
Autorzy opracowania:
Inż. Konrad Jędrzejewski
Spis zawartości Programu Funkcjonalno-Użytkowego:
1. Część opisowa
2. Część informacyjna
Szczegółowy spis zawartości Programu Funkcjonalno-Użytkowego str.4
lipiec 2014
1
2
Określenie przedsięwzięcia - nazwa i kody ze wspólnego słownika zamówień
1. 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
2. 45231000-5
Roboty
budowlane
w
zakresie
budowy
rurociągów,
ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
3. 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231110-9
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45231600-1 Roboty budowlane
w zakresie budowy linii komunikacyjnych 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie
rurociągów i kabli
4. 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych
5. 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
6. 45232320-1 Kablowe linie nadawcze
7. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
8. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
9. 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
Projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 gmin.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................................. 4
1.1 Podstawa prawna opracowania ............................................................................................ 4
1.2 Założenia do aktualizacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego .......................................... 4
1.3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia..................................................................................... 4
1.4 Warunki lokalizacyjne i projektowe węzłów dystrybucyjnych i punktów dystrybucyjnych: .... 6
1.5 Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych w urzędach miast i gmin ............................................. 7
1.6 Wykaz połączeń w poszczególnych gminach i pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi ............ 8
1.7 Tabela 1. Oszacowane długości sieci światłowodowej w poszczególnych Gminach ......... 10
1.8 Tabela 2 Oszacowane długości sieci światłowodowych – główne relacje pomiędzy węzłami
dystrybucyjnymi................................................................................................................................. 11
1.9 Tabela 3 Oszacowane długości wspólnych sieci światłowodowych E-Region i Śląskiej Sieci
szerokopasmowej............................................................................................................................ 133
1.10 Aktualizacja aktualnego stanu przebiegu trasy ................................................................. 144
1.11 Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia inwestycji ................................................... 144
1.12 Węzły i punkty dystrybucyjne ............................................................................................ 155
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA................................................................................................................ 20
2.1 Informacje ogólne .............................................................................................................. 20
2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie związane z zamówieniem......................................... 20
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA ................................................................................................. 222
3.1
Opis ogólny........................................................................................................................... 222
3.2
Infrastrukturę teletechniczną należy wykonać:................................................................ 222
3.3
Tabela 3. Wykaz materiałów i urządzeń dla całego zadania (światłowód 96J)
....................................................................................................................................................25
5
3.4
Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem (węzły dystrybucyjne bez CZiD)
.....................................................................................................................................
.........266
3.5
Podział zamierzenia inwestycyjnego na zadania i zakresy robót................................. 277
3.6
Podział trasy światłowodowej na zakresy robót.............................................................. 299
3.7
Wyszczególnienie robót w ramach wykonania każdego zadania: ................................. 30
3.8
Urządzenia do instalacji w CZiD.......................................................................................... 31
3.9
Urządzenia do budowy sieci administracyjnej................................................................... 41
3.10
System zarządzania – wymagane jest dostarczenie systemu zarządzania siecią
administracyjną, o parametrach minimalnych:............................................................................ 45
3.11
Warunki techniczne budowy rurociągów kablowych i linii światłowodowych................ 47
3.12
Zaciąganie kabla optotelekomunikacyjnego – warunki brzegowe ................................. 47
3.13
Przełącznice optotelekomunikacyjne – warunki techniczne............................................ 48
3.14
Wprowadzanie kabla Z-XOTKtd do budynków – warunki techniczne ........................... 48
3.15
Pomiary kabla Z-XOTKtd w czasie budowy – warunki techniczne ................................ 49
3.16
Pomiary końcowe .................................................................................................................. 50
3.17
Dokumenty wymagane przed odbiorem końcowym......................................................... 50
3.18
Odbiór końcowy ..................................................................................................................... 51
3.19
Obowiązki Wykonawcy związane z budową ..................................................................... 52
4. Alokacja sprzętu do zakupów w ramach zamówień publicznych..................................................... 54
5. Sprzęt do zakupów w ramach przetargów publicznych dla CZiD .................................................... 55
6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego... 56
7. Definicja pojęć- ................................................................................................................................. 57
8. Załączniki.......................................................................................................................................... 59
3
4
CZĘŚĆ OPISOWA
1.1 Podstawa prawna opracowania
umowa nr CRU/1889/2014 zawarta pomiędzy Gminą Miasto Częstochowa z siedzibą 42-217
Częstochowa, ul. Śląska 11/13, a Konradem Jędrzejewskim prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą J-Corp Konrad Jędrzejewski, z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul.
Okólna 14,
1.2 Założenia do aktualizacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego
Zgodnie z zawartą umową zakres merytoryczny aktualizacji Programu FunkcjonalnoUżytkowego obejmuje:
1. aktualizację materiałów do robót, ich wymagań i parametrów – dostosowanie do
nowoczesnych technologii i używanych obecnie rozwiązań;
2. aktualizację parametrów sieci – dostosowanie do nowoczesnych technologii i używanych
obecnie rozwiązań;
3. aktualizację urządzeń aktywnych, ich wymagań i parametrów, oprogramowania i
funkcjonalności – dostosowanie do nowoczesnych technologii i używanych obecnie
rozwiązań;
4. analizę
możliwości
wykorzystania
istniejących
(budowanych)
kanalizacji
telekomunikacyjnych, umożliwiających prowadzenie światłowodów bez konieczności
budowy nowej kanalizacji;
5. analizę aktualnego stanu przebiegu trasy pod względem:
• pokrycia mapowego,
• warunków terenowo-prawnych,
• uwarunkowań środowiskowych prowadzenia inwestycji, przy uwzględnieniu
opracowanego „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” oraz
„Inwentaryzacji map geodezyjnych na trasie przebiegu światłowodu planowanego
w ramach projektu Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego
E-region częstochowski”.
• dostosowanie nowych rozwiązań do budżetu Zamawiającego na jego realizację,
aktualizacja analizy finansowej i wartości projektu.
1.3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (Eregion częstochowski) obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
5
1/ sieci światłowodowej łączącej siedziby: 30 gmin i 3 starostwa powiatowe, o łącznej
długości około 341,7 km, w tym około 46 km, jako zaciągnięcie sieci światłowodowej do
istniejącej Śląskiej Sieci Szerokopasmowej.
2/ około 33 węzły dystrybucyjne w siedzibach JST i CZiD (Centrum Dystrybucji i
Zarządzania) z adaptacją 33 pomieszczeń i montażem oraz uruchomieniem części aktywnej.
3/około 125 punktów dystrybucyjnych, jako studni teletechnicznych na trasie pasywnej
sieci światłowodowej.
Sieć światłowodowa jest budowana, jako rurociąg kablowy 1x RHDPE o średnicy
32/2,9mm, w pasach dróg publicznych na terenie powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego,
myszkowskiego. Dla 30-50% terenów zabudowanych położonych wzdłuż całej trasy
światłowodu planuje się wybudowanie dodatkowo rurociągu kablowego 1x RHDPE o
średnicy 40/3,7mm wraz ze studniami telekomunikacyjnymi położonymi w odległości, co 500
- 600m.
W przypadkach nieuregulowanych stanów prawnych dróg, dopuszcza się budowę sieci
światłowodowych na terenach prywatnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wszystkie koszty związane z budową sieci na terenach prywatnych Wykonawca powinien
uwzględnić w ofercie.
Celem projektu jest poprawa infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiająca dostępu
do szerokopasmowego Internetu instytucjom publicznym, przedsiębiorstwom i mieszkańcom
gmin.
Przygotowywana infrastruktura teleinformatyczna częściowo pokrywa się z przebiegiem
Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (ŚRSS) budowanej obecnie przez samorząd
Województwa Śląskiego. Na wspólnych odcinkach, o długości około 40km przewiduje się
możliwość dzierżawy kanalizacji oraz wspólnego wykorzystania studni teletechnicznych do
lokalizacji muf i zapasów kabla światłowodowego.
Takie rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia kosztów budowy sieci, skróci
czasookresy uzgodnień, pozyskiwania zgód na przebieg tras i tym samym przyśpieszy
proces inwestycyjny.
Na dołączonych do niniejszego opracowania mapach pokazano przebieg połączeń
światłowodowych pomiędzy siedzibami gmin na terenie powiatu częstochowskiego,
kłobuckiego
i
myszkowskiego
wraz
z
przebiegiem
Śląskiej
Regionalnej
Sieci
Szkieletowej.(Załącznik nr 1)
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
6
Zamówienie obejmuje:
1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów:
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę - opracowanego na
podstawie: PN, art.18 Ustawy Prawo Budowlane(tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z póź.
zmianami), - Projektant zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03
lipca 2003r.
Dz. U.
Nr 120 poz. 1133 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego opracuje projekt],
2. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót,
3. opracowanie kosztorysów,
4. budowa
światłowodu
wraz
z
wykonaniem
infrastruktury
pasywnej
i
aktywnej
dystrybucyjnych
i
węzłów
przedstawionej w dalszej części dokumentu.
5. adaptację
pomieszczeń
na
potrzeby
punktów
telekomunikacyjnych w siedzibach gmin
6. wykonanie dokumentacji powykonawczej.
W ramach zamówienia będzie opracowana kompleksowa dokumentacja budowlana
wraz z kosztorysem, a następnie zostanie wybudowany światłowód oraz wykonane zostaną
inne czynności wymienione w dokumentacji.
1.4 Warunki lokalizacyjne i projektowe węzłów dystrybucyjnych i punktów
dystrybucyjnych:
Dla realizacji przedmiotu zamówienia należy:
1. uzgodnić lokalizację węzłów dystrybucyjnych sieci w siedzibach gmin i powiatów
2. zaprojektować, punkty dystrybucyjne, jako punkty w studniach telekomunikacyjnych
rozgałęźnych.
3. Zasadę pracy punktu dystrybucyjnego, należy zaprojektować w następujący sposób:
•
przyjmowaniu sygnału – „odbiorze”,
•
wysyłaniu sygnału – „nadawaniu”,
•
dystrybucji otrzymanego sygnału,
•
zarządzaniu otrzymanym strumieniem,
•
kreowaniu połączeń i konfigurowaniu usług dla odbiorców.
Wymagania dla węzłów dystrybucyjnych:
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
7
1. musza pracować w ramach sieci MPLS, połączone linkiem o przepływności 10Gb/s,
przy czym wymagane jest, aby można było zwiększyć przepływność do 20Gb/s
poprzez dołożenie modułów światłowodowych do przełączników szkieletowych
2. mają zostać połączone w ring światłowody, tam gdzie istnieje taka możliwość, za
pomocą pary włókien światłowodowych.
3. ma umożliwiać podłączenie poszczególnych Urzędów Gmin, Starostw ze sobą w
hierarchii każdy z każdym,
4. węzły dystrybucyjne sieci administracyjnej, ma tworzyć zamkniętą sieć na potrzeby
JST, przy czym każdy z obywateli będzie miał możliwość dostępu do usług
oferowanych przez JST, w ramach procesu obsługi administracyjnej, poprzez siec
Internet. Projektowany węzeł dystrybucyjny ma zapewnić możliwość dostępu
zarówno do sieci Internet, jak i usług oferowanych przez JST i CZiN, oraz
możliwość przesyłania ruchu głosowego oraz video, w ramach jednej sieci.
Wymogi dla punktu dystrybucyjnego w studniach telekomunikacyjnych:
1. punkty dystrybucyjne w studniach telekomunikacyjnych rozgałęźnych mają
zapewniać możliwość „rozszycia” biernego wykreowanych strumieni,
2. zainstalowane złącze rozgałęźne ma być wielorazowego użytku,
3. w studniach telekomunikacyjnych rozgałęźnych należy umieścić stelaż zapasu i
zapas kabla światłowodowego około 50m,
4.
w studniach przelotowych należy zastosować wyłącznie stelaż zapasu i zapas
kabla światłowodowego około 50m.
1.5 Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych w urzędach miast i gmin
1.Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych w urzędach miast i gmin - powiat częstochowski:
1. UMiG Blachownia , ul. Sienkiewicza 22
2. UMiG Dąbrowa Zielona , ul. Kościuszki 31
3. UMiG Janów , ul. Częstochowska 1
4. UMiG Kamienica Polska , ul. M. Konopnickiej 12
5. UMiG Kłomnice , ul. Strażacka 20
6. UMiG Koniecpol , ul. Chrząstowska 6A
7. UMiG Konopiska, ul. Lipowa 5
8. UMiG Kruszyna , ul. Kmicica 5
9. UMiG Lelów , ul. Szczekocińska 18
10. UMiG Mstów , ul. 16 Stycznia 14
11. UMiG Mykanów , ul. Samorządowa 1
12. UMiG Olsztyn , Plac Piłsudskiego 10
13. UMiG Poczesna , ul. Wolności 2
14. UMiG Przyrów , ul. Częstochowska 7
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
8
15. UMiG Rędziny , ul. Wolności 87
16. UMiG Starcza , ul. Gminna 4
2.Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych w urzędach miast i gmin – powiat kłobucki:
1. UMiG Kłobuck , ul. 11 Listopada 6
2. UMiG Krzepice , ul. Częstochowska 13
3. UMiG Lipie , ul. Częstochowska 29
4. UMiG Miedźno , ul. Ułańska 25
5. UMiG Opatów , ul. Kościuszki 27
6. UMiG Panki , ul. Tysiąclecia 5
7. UMiG Popów _ Zawady , ul. Częstochowska 6,
8. UMiG Przystajń , ul. Częstochowska 5
9. UMiG Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1
3.Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych w urzędach gmin - powiat myszkowski:
1.
2.
3.
4.
UMiG Myszków , ul. Kościuszki 26
UMiG Koziegłowy , Plac Moniuszki 14
UMiG Poraj , ul. Jasna 21
UMiG Żarki , ul. Kościuszki 15/17
4.Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych w urzędach starostw powiatowych:
1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9
2. Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13
3. Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6
5.Lokalizacja węzła dystrybucyjnego w Centrum Zarządzania i Dystrybucji
1. Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121
Łącznie 33 węzły dystrybucyjne
1.6
Wykaz
połączeń
w
poszczególnych
gminach
i
pomiędzy
węzłami
dystrybucyjnymi
W tabeli 1 przedstawiono wykaz tras światłowodowych w poszczególnych gminach.
Podane długości są orientacyjne i mogą ulec zmianie na etapie prac projektowych
wynikających z warunków technicznych.
Oszacowane długości przedstawiono w 2 wariantach:
1. Częstochowa wariant 1 (przejście do Centrum Dystrybucji ul. Warszawską)
2. Częstochowa wariant 2 (przejście do Centrum Dystrybucji trasą sieci "marszałkowskiej"
Promenadą Niemena)
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
9
Przebiegi trasy światłowodu w 3 powiatach przedstawiono na mapie topograficznej w
skali 1: 50000 (Załącznik nr 2,3,4).
Przejścia prostopadłe przez pasy drogowe zaprojektowano w uzgodnieniu z
zarządcami dróg.
Rurociągi należy układać w jednym wykopie. Studnie teletechniczne przelotowe i
rozgałęźne należy lokalizować, naprzemiennie, co 2 km,
Przewiduje
się
do
wybudowania
około
125
punktów
dystrybucyjnych
przeznaczonych dla operatorów lokalnych). Wykonawca w fazie wykonywania projektu
budowlanego doprecyzuje lokalizację poszczególnych studni telekomunikacyjnych danego
typu uwzględniając możliwości techniczne oraz wskazania Zamawiającego. Ostateczna ilość
studni będzie określona przez projektanta w zależności od przebiegu trasowego np. zmiana
kierunku trasy, przejścia pod drogami lub znaczna różnica poziomów na krótkim odcinku
trasy.
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
10
1.7 Tabela 1. Oszacowane długości sieci światłowodowej w poszczególnych
Gminach
Lp.
Gmina
Długość w gminie [m]
1
Blachownia
9551
2
Dąbrowa Zielona
12987
3
Janów
17134
4
Kamienica Polska
14164
5
Kłobuck
11766
6
Kłomnice
20447
7
Koniecpol
11847
8
Konopiska
11702
9
Koziegłowy
18125
10
Kruszyna
5906
11
Krzepice
13728
12
Lelów
7935
13
Lipie
8902
14
Miedźno
12646
15
Mstów
10608
16
Mykanów
10122
17
Myszków
11732
18
Olsztyn
16615
19
Opatów
9619
20
Panki
4277
21
Poczesna
18957
22
Popów
6748
23
Poraj
10916
24
Przyrów
11774
25
Przystajń
5774
26
Rędziny
11919
27
Starcza
3402
28
Woźniki
2056
29
Wręczyca Wielka
16692
30
Żarki
5574
Częstochowa wariant 1 (przejście do Centrum
Dystrybucji ul. Warszawską)
6755
31,1
340379
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
11
31,2
Częstochowa wariant 2 (przejście do Centrum
Dystrybucji trasą sieci "marszałkowskiej"
Promenadą Niemena)
341700
8076
1.8 Tabela 2 Oszacowane długości sieci światłowodowych – główne relacje
pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi
Relacja
Lp.
Punkt początkowy
1 Kłobuck UMiG
2 Wręczyca Wielka
3 Wręczyca Wielka
4,1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Częstochowa CZiD
Olsztyn
Poczesna
Kamienica Polska
Starcza
Koziegłowy
Myszków UMiG
Mstów
Rędziny
Mykanów
Kruszyna
Kłomnice
Dąbrowa Zielona
Janów
Przystajń
Krzepice
Opatów
Lipie
Popów
Miedźno
Konopiska
Blachownia
Konopiska
Poraj
Przyrów
Koniecpol
Żarki
Żarki
Żarki UMiG
33 Poraj
34 Przyrów
Mstów - ul.
35 Kościelna
Punkt końcowy
Kłobuck Starostwo
Kłobuck Starostwo
Panki
Długość
[km]
0,2
8,4
13,6
Mstów
Poczesna
Kamienica Polska
Starcza
Koziegłowy
Myszków UMiG
Myszków Starostwo
Rędziny
Mykanów
Kruszyna
Kłomnice
Dąbrowa Zielona
Przyrów
Przyrów
Krzepice
Opatów
Lipie
Popów
Miedźno
Kłobuck UMiG
Blachownia
Wręczyca Wielka
Poczesna
Janów
Koniecpol
Lelów
Żarki - ul. Ofiar Katynia
Żarki - ul. Moniuszki
Myszków Starostwo
13,4
12,7
6,7
5,6
15,9
14,9
1,7
8,1
8,6
10,7
9,2
19,8
6,3
16,6
14,4
7,5
8,4
11,8
12,1
10,0
9,6
9,3
17,2
21,2
13,7
12,4
1,8
1,1
7,0
Kamienica Polska
Przyrów
Mstów - ul. 16-go
Stycznia
8,2
1,2
Razem Wariant 1
Uwagi
Częstochowa wariant 1 (przejście do
Centrum Dystrybucji ul. Warszawską)
0,8
340,0
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
12
Częstochowa wariant 2 (przejście do
Centrum Dystrybucji trasą sieci
"marszałkowskiej" Promenadą Niemena)
4,2 Częstochowa CZiD Mstów
Razem Wariant 2
341,7
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
Projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet
2 Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 gmin.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
1.9 Tabela 3 Oszacowane długości wspólnych sieci światłowodowych E-Region i Śląskiej Sieci szerokopasmowej
Lp.
Opis odcinka wg koncepcji "E-Region..."
Uwagi
Opis lokalizacji części wspólnej
odcinka
Oznaczenie
wspólnych odcinków
[m]
Długość
części
wspólnej
odcinka [m]
4-5
421,9
6-7
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
5 - 16
3055,1
254,5
74,1
6867,4
12818,7
1193,6
6361,0
Częstochowa ul. Warszawska (w
rejonie skrzyżowania z ul.
Rząsawską) - Mstów
2-3
9507,8
Częstochowa CZiD - ul. Warszawska
(w rejonie skrzyżowania z ul.
Rząsawską)
1-2
5539,6
1
Myszków UMiG - Myszków Starostwo
Myszków UMiG - wiadukt nad torami
kolejowymi
2
3
4
5
6
7
8
Poraj – Janów
Przystajń – Krzepice
Wręczyca Wielka - Kłobuck Starostwo
Wręczyca Wielka - Kłobuck Starostwo
Wręczyca Wielka – Panki
Żarki - ul. Ofiar Katynia
Żarki UMiG – Myszków
Piasek - Janów
Przystajń
Kłobuck
Wręczyca Wielka - Kłobuck
Wręczyca Wielka - Panki
Żarki - ul. Ofiar Katynia
Żarki UMiG - Myszków
9.1 Częstochowa CZiD – Mstów
9.2 Częstochowa CZiD - ul. Warszawska
Wariant wg przebiegu sieci
marszałkowskiej Warszawska Częstochowa CZiD
Razem Wariant 1 (dojście do CZiD ul. Warszawską):
40554,1
Razem Wariant 2 (dojście do CZiD kanalizacją sieci
marszałkowskiej):
46093,7
13
Projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 gmin.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
1.10 Aktualizacja aktualnego stanu przebiegu trasy
Aktualizację istniejącego stanu przebiegu trasy pod względem pokrycia mapowego i
warunków terenowo prawnych przeprowadzono na podstawie otrzymanych od Zlecającego
pisemnych stanowisk z 16 gmin oraz Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych z
Częstochowy. Dokonano korekty w zakresie:
1. pokrycia mapowego trasy światłowodu wraz z godłami map (Załącznik nr 6(1), 6(2)
2. przebiegu trasy światłowodu (Załącznik nr 2,3,4)
3. wykazów działek w zakresie aktualizacji ich stanów ich stanów prawnych (załącznik nr
5)
Do lipca 2015 r gminy nie wybudowały i nie planują do wybudowania kanałów
technologicznych zlokalizowanych na trasie przebiegu światłowodu).
1.11 Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia inwestycji
Przebieg trasy światłowodu przeanalizowano przy uwzględnieniu opracowanego
„Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” oraz „Inwentaryzacji map
geodezyjnych na trasie przebiegu światłowodu planowanego w ramach projektu Budowa
infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. Przy
budowie rurociągu kablowego należy bezwzględnie uwzględnić następujące zalecenia:
1) Pomnik Przyrody Góry Towarne - trasę światłowodu należy poprowadzić po
wschodniej stronie wzniesień Gór Towarnych wzdłuż istniejącej drogi asfaltowej ze
względu na istniejący drzewostan: lipy drobnolistne, klony pospolite oraz dęby.
Proponowany pomnik przyrody dąb Wojtek w Opatowie - trasę światłowodu
należy poprowadzić po wschodniej stronie drogi ze względu na kolizję z pojedynczym
Dębem szypułkowym o obwodzie około 352 cm, znajdującym się naprzeciw wylotu
drogi z Iwanowic Dużych przy ulicy Kościuszki 156.
2) Ostoja Białka Lelowska - linia światłowodowa przecina rzekę Białkę powyżej odcinka
chronionego ostoją Białka (około 3 km.) Podczas budowy linii światłowodowej należy
zachować ostrożność, aby do rzeki nie dostały się duże ilości ziemi, lub innych
substancji.
14
15
1.12 Węzły i punkty dystrybucyjne
Węzły dystrybucyjne zaplanowano w budynkach: Urzędów Miast i Gmin, Starostw
Powiatowych oraz w Centrum Zarzadzania i Dozoru.(pkt. 5.1)
Punkty
dystrybucyjne
pasywne
zaplanowano
w
studniach
rozgałęźnych
i
przelotowych, naprzemiennie, co 2km na trasie budowanego światłowodu.
Węzły i punkty dystrybucyjne będą obsługiwały JST i operatorów na poziomie
tradycyjnym i NGA. Lokalizację węzłów i punktów dystrybucyjnych przedstawiono w
załączniku nr 7(1) i 7(2).
Wykaz węzłów i punktów dystrybucyjnych przedstawiono poniżej w tabeli.
Tabela nr 1 Wykaz planowanych węzłów dystrybucyjnych
Lp.
Węzeł
Nazwa miejscowości
Gmina
Powiat
1
Blachownia
Blachownia
częstochowski
1
2
Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
częstochowski
1
3
Janów
Janów
częstochowski
1
4
Romanów
Kamienica Polska
częstochowski
1
5
Kłomnice
Kłomnice
częstochowski
1
6
Koniecpol
Koniecpol
częstochowski
1
7
Konopiska
Konopiska
częstochowski
1
8
Kruszyna
Kruszyna
częstochowski
1
9
Lelów
Lelów
częstochowski
1
10
Mstów
Mstów
częstochowski
1
11
Mykanów
Mykanów
częstochowski
1
12
Olsztyn
Olsztyn
częstochowski
1
(szt.)
Poczesna / Kolonia
13
Poczesna
Poczesna
częstochowski
1
14
Przyrów
Przyrów
częstochowski
1
15
Rędziny
Rędziny
częstochowski
1
16
Starcza
Starcza
częstochowski
1
17
Kłobuck
Kłobuck
kłobucki
2
18
Krzepice
Krzepice
kłobucki
1
19
Lipie
Lipie
kłobucki
1
20
Miedźno
Miedźno
kłobucki
1
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
16
21
Opatów
Opatów
kłobucki
1
22
Panki
Panki
kłobucki
1
23
Popów - Zawady
Popów
kłobucki
1
24
Przystajń
Przystajń
kłobucki
1
25
Wręczyca Wielka
Wręczyca Wielka
kłobucki
1
26
Częstochowa Śródmieście
m. Częstochowa
m.Częstochowa
1
27
Koziegłowy
Koziegłowy
myszkowski
1
28
Myszków
Myszków
myszkowski
2
29
Poraj
Poraj
myszkowski
1
30
Żarki
Żarki
myszkowski
1
31
Częstochowa CZiD
Częstochowa
częstochowski
1
Razem:
33
Tabela nr 2 „ Wykaz planowanych punktów dystrybucyjnych ”
Lp.
Nazwa
Gmina
Powiat
Pasywny
punkt
dystrybucyjny
(szt.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Błaszczyki
Malice
Trzepizury
Dąbrowa Zielona
Nowa Wieś
Olbrachcice
Święta Anna
Żelazna Struga
Śmiertny Dąb
Lipnik
Okręglik
Piasek
Skowronów
Żuraw
Buczydło
Kamienica Polska
Kozłowiec
Rudnik Wielki
Antoniów
Chmielarze
Garnek
Golgota
Karczewice
Niwy
Blachownia
Blachownia
Blachownia
Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
Janów
Janów
Janów
Janów
Janów
Janów
Kamienica Polska
Kamienica Polska
Kamienica Polska
Kamienica Polska
Kłomnice
Kłomnice
Kłomnice
Kłomnice
Kłomnice
Kłomnice
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
17
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Pacierzów
Zdrowa
Koniecpol
Luborcza
Podstocze
Stary Koniecpol
Konopiska
Krzaki
Jamki
Rększowice
Kolonia Baby
Kolonia Kruszyna
Drochlin
Kopanina
Posłoda
Pustki
Jaskrów
Kolonia A
Wancerzów
Borowno
Borowno Kolonia
Łochynia
Mykanów Okupniki
Biskupice
Grabie
Polowizna
Zrębice
Skrajnica
Stawki
Bloki Kolejowe
Huta Stara A
Korwinów
Nierad
Słowik
Sobuczyna
Przyrów
Aleksandrówka
Wiercica
Zalesice
Kościelec
Nowe Rudniki
Rędziny-Osiedle
Rędziny-Wyrazów
Rudniki
Stara Wieś
Kłomnice
Kłomnice
Koniecpol
Koniecpol
Koniecpol
Koniecpol
Konopiska
Konopiska
Konopiska
Konopiska
Kruszyna
Kruszyna
Lelów
Lelów
Lelów
Lelów
Mstów
Mstów
Mstów
Mykanów
Mykanów
Mykanów
Mykanów
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Poczesna
Poczesna
Poczesna
Poczesna
Poczesna
Przyrów
Przyrów
Przyrów
Przyrów
Rędziny
Rędziny
Rędziny
Rędziny
Rędziny
Rędziny
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
częstochowski
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
18
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Rudnik Mały
Łobodo
Niwa-Skrzeszów
Zagórze
Krzepice
Lutrowskie
Nowokrzepice
Piaski
Starokrzepice
Troniny
Szyszków
Danków
Borowa
Doły
Władysławów
Iwanowice Duże
Iwanowice Naboków
Witocin
Praszczyki
Zbory
Kostrzyna
Golce Drugie
Golce Pierwsze
Grodzisko
Zamłynie - lasy
Wręczyca Mała
Ług
Częstochowa WyczerpyAniołów
Koziegłowy
Lgota Górna
Lgota-Mokrzesz
Ordon
Rosochacz
Siedlec Duży
Dzierżono
Heleniówka
Myszków
Nowa Wieś Myszków
Nowa Wieś Żarecka
Połomia Myszków
Choroń
Jastrząb
Jastrząb Rozpacelowany
Olesiów
Starcza
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Krzepice
Krzepice
Krzepice
Krzepice
Krzepice
Lipie
Lipie
Lipie
Miedźno
Miedźno
Miedźno
Opatów
Opatów
Opatów
Panki
Popów
Przystajń
Wręczyca Wielka
Wręczyca Wielka
Wręczyca Wielka
Wręczyca Wielka
Wręczyca Wielka
Wręczyca Wielka
częstochowski
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
Kłobucki
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m. Częstochowa
m.Częstochowa
1
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Koziegłowy
Myszków
Myszków
Myszków
Myszków
Myszków
Myszków
Poraj
Poraj
Poraj
Żarki
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
myszkowski
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
19
114
Żarki
Żarki
Razem około:
myszkowski
2
125
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
Projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 gmin.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
2.1 Informacje ogólne
Trasa przebiegu sieci światłowodowej w pasach drogowych została uzgodniona
odpowiednio z:
1. Zarządcami dróg gminnych
2. Zarządcami dróg powiatowych w Częstochowie, Kłobucku, Myszkowie
3. MZDiT w Częstochowie
4. Zarządem dróg wojewódzkich w Katowicach
5. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
6. Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając
wymagania wszystkich obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w szczególności ustawy Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz innych
obowiązujących w tym zakresie zasad i norm prawnych.
W przypadku konieczności przebiegu linii światłowodowej przez tereny prywatne
wykonawca dokona uzgodnienia szczegółowego przebiegu i sposobu wykonania robót
budowlanych z właścicielami nieruchomości w ramach działań własnych, a czynność ta
wchodzi w zakres zamówienia.
2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie związane z zamówieniem.
Zamawiający wymaga, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję
projektową zamierzenia budowlanego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do
uwzględnienia w projekcie budowlanym w terminie 10 dni
Zamawiający wymaga, aby ze względu na stopień skomplikowania robót, osoby
prowadzące realizację robót posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.18
Prawa budowlanego.
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego
w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
20
21
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)
(oraz innych obowiązujących w tym zakresie zasad i norm prawnych) i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia na budowę.
Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne
będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych
w projekcie budowlanym w terminie 14 dni roboczych.
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalnoużytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca opracuje:
•
harmonogram realizacji inwestycji,
•
harmonogram płatności,
•
projekt organizacji robót,
•
informacje o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
•
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
•
plan zapewnienia, jakości wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca robót będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za
wyniki działalności w zakresie:
•
organizacji robót budowlanych,
•
zabezpieczenia interesów osób trzecich,
•
ochrony środowiska,
•
warunków bezpieczeństwa pracy,
•
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
•
zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
•
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
Dla wyrobów budowlanych użytych do wykonania robót budowlanych w ramach
inwestycji, wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają
wymagane certyfikaty.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje
ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
Projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 gmin.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
3.1 Opis ogólny
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej wraz z punktami i
węzłami dystrybucyjnymi oraz uruchomienie części aktywnej.
3.2 Infrastrukturę teletechniczną należy wykonać:
1. pomiędzy węzłami i punktami dystrybucyjnymi – rurociągiem kablowym 1 x rura RHDPE
[Ø 32/2,9 mm], (dopuszcza się możliwość zmiany średnicy i grubości rury na Ø
40/3,7mm
w
miejscach
zaproponowanych
przez
projektanta
i uzgodnionych
z
Inwestorem),
2. pomiędzy węzłami i punktami dystrybucyjnymi – dodatkowym rurociągiem kablowym 1 x
rura RHDPE [Ø 40/3,7 mm], w terenach zabudowanych –przyjęto wskaźnik dla 30-50%
terenów zabudowanych wzdłuż całej trasy
3. przy wejściach do budynków – dodatkowo 2 rurociągami wykonanymi rura RHDPE [Ø
32/2,9 mm], (zamiennie , w zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość dołożenia rur
2 x RHDPE Ø 40/3,7mm - decyzja na etapie wykonywania projektu w uzgodnieniu z
Inwestorem)
4. zaciągnięcie kabla światłowodowego Z-XOTKtd 96J do rurociągu kablowego [Ø 32/2,9
mm] lub [Ø 40/3,7 mm]
5. w przelotowych studniach teletechnicznych - stelaż i zapas światłowodu 50m
6. w rozgałęźnych studniami teletechnicznych – stelaż i zapas światłowodu 50m oraz
rozbieralna mufa, (dopuszcza się inne alternatywne rozwiązanie dla umożliwienia
włączenie zewnętrznego światłowodu)
7. w studniami teletechnicznych z umieszczonymi w nich złączami i zapasami kabla
światłowodowego- zabezpieczenia przy pomocy wewnętrznych pokryw zamykanych przy
użyciu kłódek zaopatrzonych w zamki zgodne z systemem klucza użytkowanym przez
Zamawiającego.
8. lokalizacje zamienne studni telekomunikacyjnych przelotowych i rozgałęźnych będą
uszczegółowiane w fazie uzgadniania projektu budowlanego z władzami lokalnymi,
22
23
9. Szafę telekomunikacyjną „19” typu min 24 x U w Urzędzie Gminy bądź Starostwie należy
wyposażyć w:
a) w stelaż i zapas kabla światłowodowego,
b) przełącznicę telekomunikacyjną dla kabla przychodzącego 96 polową, i przełącznicę
telekomunikacyjna dla kabla wychodzącego 96 polową, lub jedna przełącznica 192
polową [ zamiast dwóch 96 polowych],
c) przełącznice mają być wyposażone w pigtaile, a wszystkie włókna światłowodów mają
być rozszyte i „pospawane”,
d) 96 komplety patchcordów do krosowania włókien „ciemnych”,
e) 96 komplety patchcordów do krosowania włókien do urządzeń aktywnych,
f) stosowane złącza typ E2000 APC ,
g) zasilanie 230VAC podłączone na 2 listwach rozgałęźnych z gniazdami jednofazowymi
okrągłymi zabezpieczonymi ochroną przeciwprzepięciową od strony A, montowanych na
szynę TH35 (minimum 9 gniazd 1-fazowych), zaleca się zastosowanie zasilania 230VAC
z napięcia gwarantowanego;
h) zakłada się rozliczanie za zużytą energię elektryczną z Właścicielem budynku na
podstawie „ryczałtu” – określenie wielkości będzie dokonywane przy komisyjnym
pomiarze obciążalności danego węzła (aktualizowane przy każdej rozbudowie,)
i) w przypadkach szczególnych, gdy szafa musi być sytuowana na zewnątrz budynku
[konieczność zaprojektowania zamiast 19” wewnętrznej szafy (nazywanej indoorową)
szafę 19” zewnętrzną tzw. OUTDOOR-ową], to zastosowana szafa i rozwiązanie
techniczne muszą spełniać następujące warunki:
j) szafa taka musi spełniać wymagania ochrony IP >45,
k) wyposażona w redundancyjne wentylatory,
l) zapotrzebowanie na energię elektryczna takiej szafy kompletnej należy szacować w
granicach 4kW/h,
m) warunkiem koniecznym jest doprowadzenie zasilania 3 – fazowego do takiej szafy,
n) obudowa zewnętrzna takiej szafy ma być odporna na działania o charakterze
wandalizmu, jak również na zewnętrzne warunki atmosferyczne,
o) szafa ma być posadowiona na utwardzonym wycinku gruntu (fundament betonowy),
p) szafa ma być uziemiona do istniejącej instalacji uziemienia technologicznego budynku
linką LY ≥ 35mm2,
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
24
q) do szafy należy zaprojektować podłączenia kabla ze złączem ETH dla pozyskiwania
Internetu 100MB/s przez lokalnych operatorów telekomunikacyjnych [lub podłączenia
światłowodu dla operatora lokalnego w celu świadczenia usług internetowych w okolicy],
r) projektant zaprojektuje na terenie budynku Urzędu Gminy stację dostępu internetowego
HOT SPOT, dla umożliwienia dostępu do usługi internetowej dla lokalnej ludności,
s) do szafy w Urzędzie Gminnym należy podłączyć HOT SPOT [internetowy] umożliwiający
na terenie i w pobliżu Urzędu pracę komputerów za pomocą WiFi [proponowaną
przepływnością początkową będzie 512 kb ],
Zakres budowy infrastruktury teletechnicznej obejmuje wykonanie nowych elementów
systemu
(ring
z
doprowadzonych
do
infrastrukturą)
węzłów
i
poprzez
punktów
budowę
przyłączy
dystrybucyjnych.
telekomunikacyjnych
według
zaproponowanej
i uzgodnionej trasy
Przy opracowywaniu dokumentacji zastosowane rozwiązania mają być zgodne ze
stosowanymi standardami krajowymi (protokołami komunikacyjnymi i wymianą danych)
w zakresie przesyłania usług internetowych.
Na dzień wprowadzania projektowanych usług zastosowanie standardów innych niż
obecnie obowiązujące w Polsce, mogłoby doprowadzić do wysublimowania sieci
i w konsekwencji do problemów z jej właściwym funkcjonowaniem.
W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego należy w pomieszczeniu
serwerowni [Centrum Dystrybucji i Zarządzania], utworzyć węzeł teletransmisyjny i
dystrybucyjny z własnym wewnętrznym przyłączem energetycznym i systemem zasilania
awaryjnego, zabezpieczającego pracę węzła w okresie 24h/dobę i gwarantującego warunki
klimatyczne umożliwiające stabilną pracę urządzeń.
Zamówienie obejmuje również dostawę materiałów i sprzętu aktywnego niezbędnego
do funkcjonowania systemu, wraz z jego uruchomieniem i integracją z istniejącym systemem
pobierania i transmisji sygnału internetowego w UMiG w Częstochowie. Zamówienie
przewiduje dostawę urządzeń dla dozoru w serwerowni oraz do Systemu Przechowywania i
Archiwizacji
konfiguracji
sprzętowych
urządzeń
aktywnych.
Dostawę
licencji
dla
oprogramowania stacji, upgrade oprogramowania systemowego i układowego urządzeń
aktywnych systemu do nowych wersji lub zalecanych przez producentów poszczególnych
systemów oraz dostarczenie pełnych instrukcji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w
wersji papierowej w języku polskim lub angielskim.
J-Corp
ul. Okólna 14
42-200 Częstochowa
NIP 5732576920
www.jcorp.com.pl
25
3.3 Tabela 3. Wykaz materiałów i urządzeń dla całego zadania ( światłowód 96J)
Lp.
1
1.1
2
Zakres prac
Jedn.
miary
Ilość
m
341 700
Budowa kabli światłowodowych
Budowa linii światłowodowych (wykop- cała trasa)
Zakup urządzeń sieciowych
2.1
1X Rura RHDPE 40/3,7 z warstwą poślizgową - szara (dla 50% terenów
zabudowanych wzdłuż całej trasy)
m
108 000
2.2
1X Rura RHDPE 32/2,9 z warstwą poślizgową +3% zapas (cała trasa)
m
352 000
szt.
32
szt.
32
2.3
2.4
Szafa telekomunikacyjna 19” min 24U, ze stelażem zapasu kablowego (dla 32 węzłów
dystrybucyjnych)
Przełącznica światłowodowa z pigtailami 192 J (dla 32 węzłów dystrybucyjnych bez
CZiD)
2.5
Kabel światłowodowy Z - XOTKtd 96J +3% zapas (cała trasa)
m
352 000
2.6
Przełącznik szkieletowy 24x10/100/1000 BASE-T, min 2x10Gb uplink, redundantne
zasilanie, moduł optyczny SFP+ 10Gb o parametrach dobranych zgodnie z tabelą nr 2.
szt.
33
2.7
HOT SPOT dual radios 802.11 a/b/g/n, 3x3MIMO, dual band 2,4GHz/5GHz
szt.
33
3
Punk styku z siecią Internet ( CZiD)
3.1
Budowa Centralnego Punktu Styku z siecią Internet (poniżej):
szt.
1
3.2
Szafa telekomunikacyjna 19” min 42U, ze stelażem zapasu kablowego
szt.
2
3.4
Przełącznica światłowodowa z pigtailami i patchcordami 1x 192J
kpl.
2
3.5
Przełącznik ETH, 24x10/100/1000 BASE-T, min 2x10Gb uplink, redundantne zasilanie,
obsługa protokołów warstwy L2/L3
kpl.
4
3.6
Router brzegowy z obsługą pełnej tablicy prefiksów BGP
kpl.
2
3.7
Urządzenie zabezpieczające Next Generation Firewall, do zabezpieczenia Centralnego
Punktu Styku z Siecią Internet
kpl.
2
3.8
Przełącznik Core’owy sieci MPLS
kpl.
2
3.9
Oprogramowanie do zarządzania siecią MPLS oraz WLAN, archiwizacji oraz
przechowywania konfiguracji sprzętu aktywnego wraz z niezbędnym sprzętem.
szt.
1
4
Pozostałe
4.1
Budowa Centrum Zarządzania i Dystrybucji z wyposażeniem (poniżej):
szt.
1
4.2
Agregat prądotwórczy ~ 10,0 kVA z samostartem [zbiornik na min. 8 godz., przewody
etc.]
kpl.
1
4.3
UPS 230/400V AC [3f/3f] ~ 10kVA wraz z szafą bateryjną na 8h
kpl.
1
kpl.
4
szt.
1
4.4
4.5
Komputer stacjonarny (min. procesor 2,4GHz), system operacyjny, RAM 8 GB, dysk
1TB z monitorem 22’, obudowa miniATX
Komputer przenośny (min. procesor 2,4GHz), system operacyjny, RAM 4 GB, dysk
640 GB, z ekranem do 13”.
4.6
Biurko z fotelem
kpl
4
4.7
Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (opis pkt 3.4)
kpl.
1
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
26
4.8
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb instalacji węzła dystrybucyjnego w budynkach
gmin i powiatów
kpl.
32
3.4 Adaptacja pomieszczenia wraz z wyposażeniem węzła dystrybucyjnego CZiD
System kontroli dostępu do pomieszczenia należy wykonać w oparciu o zamek z czujnikiem
biometrycznym, monitoring wizyjny, system sygnalizacji włamania i napadu oraz system
bezpieczeństwa technicznego i monitoringu środowiskowego.
I. System Sygnalizacji Włamania i Napadu
W oparciu o centralę sterującą SSWiN należy wykonać w pomieszczeniu następujące
elementy sytemu:
1. Czujnik ruchu – szt. 1 parametry:
a. precyzyjne zwierciadło sekcyjne
b. zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału
c. kompensacja temperatury
d. płynna regulacja czułości
e. zdalne załączanie diody LED
f. pamięć alarmu
2. Manipulator z wyświetlaczem – szt. 1 parametry:
a. podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
b. diody LED informujące o stanie systemu
c. alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
d. sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
e. 2 wejścia
f. sygnalizacja utraty łączności z centralą
3. Sygnalizator optyczno akustyczny – szt. 1 parametry:
a. sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
b. sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
c. ochrona sabotażowa przed oderwaniem od podłoża oraz otwarciem
System należy zasilić z zasilacza buforowego z podtrzymaniem akumulatorowym. Całość
sterującą systemu wraz z zasilaczem umieścić w dedykowanej obudowie.
II. Systemy bezpieczeństwa technicznego i monitoringu środowiskowego:
• Pomiar temperatury w pomieszczeniu serwerowni
• Pomiar temperatury w szafach teleinformatycznych (każda szafa monitorowana w jednym
punkcie),
• Detekcja dymu w pomieszczeniu serwerowni oraz w każdej szafie.
• Detekcja zalania w pomieszczeniu serwerowni
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
27
• Powiadamianie o zaistniałych anomaliach za pomocą wiadomości e-mail oraz (tekstowych
SMS).
III. System monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny należy dostosować i dołączyć do istniejącego systemu monitoringu w
budynku, gdzie znajdują się pomieszczenia CZiD (Centrum Dystrybucji i Zarządzania)
IV. Zasilanie dedykowane
Szafę Rackową należy zasilić w prąd poprzez zasilanie dedykowane z osobnej tablicy
elektrycznej TE zbudowanej w pomieszczeniu. Zasilanie do TE poprowadzić należy od
rozdzieli głównej RG. Szafę Rack należy podpiąć pod UPS.
3.5 Podział zamierzenia inwestycyjnego na zadania i zakresy robót
Zamierzeniem Zamawiającego jest zrealizowanie w ramach przedmiotowego
zamówienia własnej infrastruktury teletechnicznej, która oprócz zapewnienia zasobów
niezbędnych dla realizacji zadania umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę sieci
transmisyjnej w tym zakresie.
Założono, że średni koszt 1 km planowanej do wybudowania linii światłowodowej
wraz z osprzętem nie przekroczy kwoty 51 377 zł brutto.
W związku z przedstawionymi założeniami oraz szerokim zakresem zamierzenia,
wykonanie infrastruktury teletechnicznej zostało podzielone na odrębne zadania i zakresy,
robót zgodnie z mapą przedstawioną na rysunku 5.
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
28
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
29
3.6 Podział trasy światłowodowej na zakresy robót
Lp.
Zadanie
1
2
3
4
5
6
7
8
I
9
10
11
12
13
II
14
15
16
17
18
19
20
III
21,1
21,2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IV
Zakres robót w poszczególnych
gminach
Blachownia
Kamienica Polska
Konopiska
Koziegłowy
Olsztyn
Poczesna
Poraj
Starcza
Razem etap I
Janów
Koniecpol
Lelów
Myszków
Żarki
Razem etap II
Dąbrowa Zielona
Kłomnice
Kruszyna
Mstów
Mykanów
Przyrów
Rędziny
Częstochowa wariant 1 (przejście do
Centrum Dystrybucji ul. Warszawską)
Częstochowa wariant 2 (przejście do
Centrum Dystrybucji trasą sieci
"marszałkowskiej" Promenadą Niemena)
Razem etap III (1 wariant)
Razem etap III (2 wariant)
Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajń
Woźniki
Wręczyca Wielka
Razem etap IV
Ogółem (wariant 1)
Ogółem (wariant 2)
Długość trasy w gminie
[m]
9550,5
14163,8
11702,1
18124,5
16615,4
18956,7
10916,0
3402,3
103431,3
17134,4
11846,6
7934,9
11731,8
5573,8
54221,5
12986,8
20446,8
5906,3
10608,1
10122,1
11774,0
11919,0
6755,0
8076,0
90518,0
91839,1
11765,6
13728,0
8901,6
12646,0
9619,2
4277,1
6748,1
5774,0
2056,0
16692,4
92208,0
340378,8
341700,0
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
30
3.7 Wyszczególnienie robót w ramach wykonania każdego zadania:
W ramach realizacji każdego zadania nr: 1,2,3,4 należy:
1. Wykonać wykop wraz z rurociągiem kablowym 1 x RHDPE Ø 32/2,9mm.
2. Zaciągnąć światłowód Z-XOTKtd 96J do rurociągu kablowego 1 x RHDPE Ø
32/2,9mm.
3. Ułożyć w wykopie drugi rurociąg 1 x RHDPE Ø 40/3,7mm dla 30-50% trasy
zlokalizowanej w terenach zabudowanych.
4. Wybudować na rurociągu kablowym studnie przelotowe i rozgałęźne, naprzemiennie,
co 2km.
5. Wybudować punkty i węzły dystrybucyjne.
6. Wybudować HOT SPOT-y na terenie budynków urzędów gmin i starostw.
7. Wykonać adaptacje pomieszczeń pod szafy telekomunikacyjne 19” z wyposażeniem i
zasilaniem.
W węźle Częstochowa CZiD [Centrum Zarządzania i Dystrybucji], ul. Wały
Dwernickiego 117/121 należy wykonać adaptację pomieszczenia z podziałem serwerowni na
część istniejącą i nowobudowaną (dla projektu E-region częstochowski) wraz z
wyposażeniem (zakup, instalacja):
•
wielkość pomieszczenia serwerowni około 50 m2, [wydzielonego ścianką o lekkiej
konstrukcji (np. krata) około 20 m2,
•
wielkość pokoju kontrolnego ok. 20 m2,
•
minimalna wysokość około 2,6m,
•
drzwi wejściowe metalowe i antywłamaniowe do pokoju kontrolnego uzgodnione z
zarządcą budynku
•
pomieszczenie wyposażone w wentylację,
•
cztery biurka z krzesłami,
•
cztery komputery stacjonarne oraz laptop, które zostaną przystosowane do
systemu zarządzania siecią,
•
switche, routery – wg TABELI nr. 3
•
instalacja elektryczna [gniazdka],
•
wewnętrze przyłącze zasilające w energię elektryczna
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
31
•
oświetlenie pomieszczenia - zakaz świetlówkowego,
•
agregat prądotwórczy
•
zasilanie 230/400V AC – gwarantowane,
•
obciążenie energetyczne do 25 kW/h,
•
pomieszczenie wyposażone w linię telefoniczną,
•
pomieszczenie wyposażone w przyłącze światłowodowe,
•
meble [ szafy metalowe na materiały archiwizowane].
3.8 Urządzenia do instalacji w CZiD
1. Router Brzegowy – zadaniem tego urządzenia, będzie utworzenie styku pomiędzy
zamkniętą siecią administracyjną, a ogólnodostępną siecią Internet. Ponieważ planowane
jest pozyskanie łączy Internetowych od minimum dwóch niezależnych operatorów,
wymagane jest, aby router brzegowy obsługiwał protokół BGP z pełną tablica prefixów.
Parametry minimalne dla routera brzegowego
Wysokość 2U,
Urządzenie przystosowane do montażu w szafie 19”
Obudowa modularna:
Parametry fizyczne
1. co najmniej 1 gniazdo na operatorską kartę liniową
umożliwiającą rozbudowę o przynajmniej 4 wymienne
karty dodatkowych interfejsów (E1,ATM, Ethernet),
2. sprzętowy akcelerator szyfrowania IPSEC
3. dwa redundantne zasilacze
Porty zarządzające
Szeregowy port konsoli, port AUX, dedykowany port LAN na
potrzeby zarządzania Out-Of-Band
Co najmniej jeden do podłączenia pamięci przenośnych,
Porty USB
tokenów itp.
Co najmniej jeden port umożliwiający instalację kart Compact
Karty Pamięci
Flash
Pamięć DRAM
4 GB
Pamięć FLASH
min. 512MB – preferowane 1GB
Minimalna
wydajność
urządzenia dla pakietów
64-bajtowych
min. 15 milionów pakietów na sek. – preferowane 30 milionów
pakietów na sek.
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
32
Rozmiar
tablicy
routingowej
Przepustowość matrycy
Wymagane
porty
LAN/WAN
4000000 dla IPv4 oraz 2000000 dla IPv6
80 Gb/s
4 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T zamienne na 4
porty 1G SFP (Combo) – domyślnie w konfiguracji włożone
porty SFP, minimum dwa porty 10Gb SFP+
STP, RSTP, MSTP (802.1D, 802.1w, 802.1s)
Multicast IGMP v2 i v3
Wsparcie dla protokołów i Port mirroring (lokalny oraz zdalny)
funkcji warstwy L2
Ilość sieci VLAN 4000 przy wsparciu dla 802.1q
Wsparcie dla sFlow lub równoważnego
MPLS L2 VPN
ARP
Wsparcie
dla
usług
warstwy L3
DHCP client i server
UDP helper
IP Fast Reroute Framework (FRR)
MPLS L3 VPN
Protokoły routingu IPv4
Routing statyczny, OSPF, RIPv2, BGP, IS-IS
Protokoły routingu IPv6
Routing statyczny, OSPFv3, RIPng, BGP+, IS-IS for IPv6
Możliwość
filtrowania
ruchu
na
podstawie
adresu
źródłowego/docelowego, pakietu IP czy numeru portu TCP/IP,
Uwierzytelnianie w oparciu o RADIUS lub TACACS+
lub
równoważne,
Bezpieczeństwo
Translacja adresów (NAT/PAT),
IPSec (DES, 3DES, AES 128/192/256),
SSHv2,
DVPN,
Stateful VPN Firewall
Zarządzanie ruchem
Kolejkowanie, FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBQ , RTPQ
Zapobieganie natłokom w sieci w oparciu o WRED, RED
Możliwość definiowania polityk nadzoru jakości ruchu (jitter,
delay)
Zarządzanie
Możliwość
zarządzania
za
pomocą
konsoli
szeregowej,
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
33
protokołu Telnet oraz SSHv2
Obsługa SNMP v2c, SNMPv3
Obsługa NTP
Możliwość transferu plików systemu operacyjnego i konfiguracji
w oparciu o protokoły FTP, TFTP, SFTP
Wsparcie dla ICMP Echo oraz traceroute dla IPv4 oraz IPv6
Możliwość zapisanie minimum 2 plików konfiguracyjnych w
pamięci nieulotnej urządzenia
Możliwość edycji plików konfiguracyjnych w trybie tekstowym
2. Zapora sieciowa Firewall – urządzenie będzie pełnić rolę połączenia ochrony
sprzętowej i programowej sieci administracyjnej przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci
publicznych, Internetu, oraz chronić przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci
lokalnej na zewnątrz. Dostarczone urządzenia powinny mieć możliwość pracy w
klastrze niezawodnościowym HA w trybie active-active lub active-standby, oraz
zapewniać minimum funkcjonalność Firewall, VPN oraz IPS ( Intrusion Prevention
System ).
Parametry minimalne zapory sieciowej:
Urządzenie musi być urządzeniem modularnym pozwalającym na
Architektura
uzyskanie funkcji firewall, VPN (sprzętowe wsparcie szyfrowania) i pełnej
funkcjonalności IPS. Architektura urządzenia musi pozwalać na tworzenie
wielu osobnych stref
Firewall musi posiadać minimum 8 portów Ethernet 10/100/1000BaseT
Firewall - Porty
oraz 8 portów 1G SFP). Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port
konsoli szeregowej, 1 port Out-Of-Band management oraz 1 port
dedykowany do konstrukcji klastra HA.
Wysokość
Parametry
montażowe
obudowy
musi
wynosić
do
2U.
Obudowa
musi
być
przystosowana do instalacji w szafie rack 19” i wyposażona w min. 2
redundantne zasilacze 230V AC.
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
34
Firewall
musi
zapewniać
bezpieczeństwa
firewall.
możliwość
Firewall
musi
utworzenia
min.
4
stref
obsłużyć
min
1000000
jednoczesnych połączeń i minimum 20 000 nowych połączeń na sekundę.
Parametry
wydajnościowe
Wymagana wydajność ruchu szyfrowanego VPN: min. 1 Gbps dla
3DES/AES. Firewall musi mieć możliwość utworzenia minimum
7500
sesji IPSec. Urządzenie powinno posiadać wydajność co najmniej 1Gbps
ruchu poddawanego inspekcji przez mechanizmy ściany ogniowej.
Urządzenie nie może posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie
pracujących użytkowników w sieci chronionej. Urządzenie musi
być
oparte o dedykowany system operacyjny, oraz dedykowaną platformę
Parametry pracy
sprzętową. Urządzenie musi być zdolne do pracy w trybie HA poprzez
dedykowany port HA, przez który w sposób aktywny zachodzi
synchronizacja stanów protokołów, funkcjonalności i tablic tak by w
momencie awarii zminimalizować czas przełączania na urządzenie
sprawne.
Urządzenie musi posiadać następujące funkcje sieciowe: Static routing,
funkcje sieciowe
RIP i RIPng, OSPFv2 i OSPFv3 oraz BGP, Policy Base Routing, IGMP
v1,2,3, PIM-SM, SNMPv2c,v3, agregację portów w oparciu o LACP.
Urządzenie musi posiadać wsparcie dla DHCP Client, Relay i Serwer.
Urządzenie musi mieć możliwość Autentykacji użytkowników w oparciu o
lokalną bazę, zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer LDAP (AD).
Urządzenie musi umożliwiać nadawanie dostępu do konkretnych ról w
Funkcje
zarządzania
systemie (RBAC). Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie SSL i SSH
oraz tworzenie tuneli VPN typu Site-To-Site oraz Client-To-Site w oparciu
o protokoły IPSEC i "GRE" , wykrywanie i blokowanie ataków
przenoszonych w ramach protokołu IPv4, IPv6 i IP in IP.
Funkcje firewal muszą umożliwiać ograniczenie ruchu (rate limiting) w
reakcji na zdarzenia i dla wybranych rodzajów ruchu sieciowego, tak aby
Funkcje Firewall
uniemożliwić
nadmierne
identyfikować,
klasyfikować
wykorzystywanie
i
pasma
powstrzymywać
ruch
sieciowego,
zagrażający
bezpieczeństwu organizacji w tym:
a) robaki sieciowe;
b) adware;
c) spyware;
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
35
d) wirusy sieciowe;
e) nadużycia aplikacyjne.
wykrywać i powstrzymywać działania wskazujące na przekroczenie polityk
bezpieczeństwa w tym:
a) działania z wykorzystaniem komunikatorów internetowych;
b) działania z wykorzystaniem aplikacji peer-to-peer;
c) filtracja w oparciu o typy MIME.
- wykrywanie robaków oraz wirusów sieciowych w szczególności
z wykorzystaniem analizy anomalii ruchu w monitorowanych segmentach
sieci,
- prowadzić inspekcję aplikacyjną co najmniej dla protokołów:
a) FTP,
b) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP),
c) HTTP,
d) SMB,
e) Domain Name System (DNS),
f) remote procedure call (RPC),
g) NetBIOS,
h) Network News Transfer Protocol (NNTP),
i) generic routing encapsulation (GRE),
j) Telnet.
umożliwiać wykrywanie anomalii związanych z ruchem w monitorowanym
segmencie sieci,
umożliwiać
wykrywanie
anomalii
związanych
z
protokołami
(w
szczególności odstępstw od normalnych zachowań zdefiniowanych przez
odpowiednie dokumenty RFC),
umożliwiać wykrywanie ataków związanych z działaniami w warstwie 2
modelu OSI w szczególności ataków na ARP oraz ataków Man-in-themiddle w środowisku przełączanym,
- mechanizmy zapobiegające „omijaniu” systemów IPS w szczególności:
a) normalizacji ruchu;
b) scalania strumieni TCP;
c) deobfuscation;
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
36
d) scalające (defragmentujące) dla pakietów IP.
Firewall musi zapewniać możliwość zarządzania przez przeglądarkę http
lub https i interface typu CLI dostępny przez konsolę szeregową, Telnet i
Zarządzanie
SSH. Firewall musi mieć możliwość zarządzania przez zewnętrzny system
zarządzania ze wsparciem dla SNMPv2c i SNMPv3. Firewall musi mieć
wsparcie dla mechanizmów Syslog i NTP. Firewall musi mieć możliwość
uaktualniania oprogramowania.
Wymagane jest dostarczenie wraz z modułem licencji na dostęp do
Gwarancja
sygnatur IPS przez cały okres min. 5 lat;
3. Przełącznik Core’owy – zadaniem tego przełącznika będzie wprowadzenie do sieci
administracyjnej, odpowiednich reguł routingowych, w ramach sieci MPLS. Dodatkowo
do tego urządzenia będą dołączane wszelkie usługi świadczone w ramach sieci
miejskiej Czestnet. Urządzenie musi być urządzeniem modularnym, umożliwiającym
łatwą i szybka rozbudowę o kolejne porty Eth.
Parametry minimalne dla przełączników Core’owych
minimum 2 sloty na karty liniowe
minimum 1 slot na kartę przełączając pakiety
dostępne dla dostarczanego urządzenia karty powinny umożliwiać
jego rozbudowę do minimum 16 portów 10GE lub 120 portów GE SFP;
jeżeli dostępne u dostawcy moduły nie umożliwiają takiej
Parametry
fizyczne
rozbudowy wymagane jest dostarczenie przełącznika o odpowiednio
większej liczbie dostępnych slotów na moduły
Przełącznik musi być wyposażony w minimalnie:
w 8 portów SFP+ oraz 24 porty SFP
Przełącznik musi posiadać minimum 1 port konsoli szeregowej jak
również minimum 1 port do zarządzania Out-Of-Band 10/100/1000
Base-T
Przełącznik musi być wyposażony w dwa redundantne zasilacze
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
37
Prędkość matrycy
przełączającej
nie mniejsza niż 144 Gbps.
VLAN IEEE 802.1Q i protocol-based VLAN IEEE 802.1v – do 4096
sieci VLAN
Obsługa VLAN
Możliwość dynamicznego przypisania użytkownika do sieci VLAN
zgodnie z informacją zwracaną przez serwer uwierzytelniający po jego
uwierzytelnieniu
Obsługa
Obsługa protokołu GVRP
protokołów
Możliwość tworzenia połączeń link aggregation, w tym połączeń
link aggregation accross modules zgodnie ze standardem IEEE
802.3ad (min. 128 grup po 8 portów)
Kontrola sztormów broadcast
Obsługa protokołów RSTP (802.1w) i MSTP (802.1s)
BPDU Protection
Obsługa ramek jumbo do 9kB
Super VLAN aggregation (RFC 3069)
Q-in-Q Tagging (VLAN VPN)
Obsługa następujących protokołów routingu – RIP v1 i v2, OSPF
v1 i v2, 8 ścieżek ECMP, IS-IS, OSFP, BGP
Obsługa następujących protokołów routingu dla IPv6 - RIPng, ISISv6, OSFPv3, MP-BGP
Obsługa protokołu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Obsługa protokołów IGMP v1, v2 i v3, PIM-DM, PIM-SM, oraz
MSDP (Multicast Source Discovery Protocol)
QoS – 8 kolejek sprzętowych dla każdego portu, możliwość
wykorzystania mechanizmów kolejkowania typu Strict Priority (SP),
Weighted Round Robin (WRR), SP+WRR, Weighted Deficit Round
Robin (WDRR), Weihted Fair Queuing (WFQ)
Możliwość zarządzania pasmem Traffic Shaping ze wparciem dla
algorytmu Tail Drop
Wsparcie dla list kontroli dostępu (ACL)
Wsparcie dla Guest Vlan, Port isolation
Wsparcie dla RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events,
SFLOW , zdalny port mirroring poprzez tunel UDP (możliwość
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
38
śledzenia całego portu, w oparciu o vlan bądź ACL)
LLDP,LLDP-MED,LLDP-CDP,
Wsparcie dla protokołu IPv6 dual stack, IPv6 tunneling, IPv6 ACL
Obsługa standardu IEEE 802.1x
Możliwość korzystania z lokalnej bazy użytkowników, jak i
Bezpieczeństwo
serwerów RADIUS
Uwierzytelnianie TACACS+ (Terminal Access Controller Access
Control System Plus)
Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramownia na
przełączniku
Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na
przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w
Funkcje
zarządzania
postaci tekstowej do stacji roboczej
Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH
v.2, możliwość zdalnego zarzadzania poprzez modem dial-up
Funkcja mirroringu portów: 1 to 1, n:1, n:4
Syslog
Możliwość konfiguracji dwóch fizycznych przełączników w jeden
logiczny za pomocą zagregowanego połączenia wykorzystującego
Dodatkowe
minimum 2 połączenia z użyciem portów 10Gb/s na kartach liniowych.
Połączenie
takie
powinno
umożliwiać
tworzenie
połączeń
zagregowanych LACP pomiędzy dwoma portami w dwóch różnych
fizycznych przełącznikach.
4. Przełącznik Ethernet Layer 3 – urządzenie to będzie zainstalowane pomiędzy routerem
brzegowym a zaporą sieciową, w celu umożliwienia odpowiedniej konfiguracji
protokołów routingu.
Parametry minimalne dla przełączników Ethernet:
a. Typ i liczba portów:
Minimum 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Minimum 4 porty SFP Gigabit (muszą być niezależne od portów 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T) i obsadzone wkładkami pracującymi w standardzie
1000BaseT
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
39
Minimum 2 porty 10Gb SFP+. Wszystkie dostarczane wkładki optyczne muszą być
dedykowane do pracy w oferowanych urządzeniach, i znajdować się w cenniku
sprzętu, co musi zostać potwierdzone przez producenta urządzeń aktywnych. W celu
zwiększenia niezawodności wymagane jest żeby minimum 2 porty SFP+ dostępne
były w postaci wymiennego modułu.
Możliwość rozbudowy o minimum 2 porty SFP+, CX4, XFP
Możliwość rozbudowy o minimum 8 portów gigabitowych SFP, RJ-45
b. Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych zarówno 100Mb/s
jak i 1000Mb/s
c. Dwa modularne, wewnętrzne zasilacze prądu zmiennego. Zasilacze powinny
pracować w trybie redundantnym oraz być wymieniane na gorąco
d. Wysokość w szafie 19” – 1U
e. Przepustowość minimum 176Gb/s
f.
Wydajność: minimum 130,9Mp/s
g. Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI
h. Wielkość tablicy routingu: minimum 12000 wpisów
i.
Możliwość łączenia urządzeń w stosy
j.
Stackowanie z wykorzystaniem portów 10Gb zarówno CX4 jak i światłowodowych
k. Możliwość realizacji link aggregation w ramach różnych przełączników będących w
stosie
l.
Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji
m. Obsługa ramek Jumbo
n. Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree Protocol
o. Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4000 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ
p. Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping
q. Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
r.
Funkcja BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w
momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom
s. Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSFP, ISIS, BGP)
t.
Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+)
u. Obsługa Policy Based Routing
v. Obsługa Virtual Private LAN Service (VPLS)
w. Obsługa PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6)
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
40
x. Obsługa Multicast VLAN
y. Obsługa Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
z. Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
aa. Obsługa tunelowania IPv6,
bb. Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path),
cc. Obsługa Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF, RFC 3704),
dd. Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP),
ee. Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy
redundantnymi ścieżkami ,
ff. Protekcja DHCP,
gg. Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI.
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności
urządzenia,
hh. Obsługa standardu 802.1p,
ii. Możliwość ograniczania pasma na porcie,
jj. Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p,
kk. Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring,
ll. Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy ACL z
wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port.
mm. Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE
802.1x:
i. Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie,
ii. Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana
do własnego serwera RADIUS,
iii. Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników.
nn. Możliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla
stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x:
i. Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po
autoryzacji MAC,
ii. Możliwość uwierzytelniania wielu urządzeń na jednym porcie,
oo. RADIUS Accounting,
pp. Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS,
qq. Obsługa Guest VLAN – VLAN dla gości,
rr. Funkcja izolowania portów,
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
41
ss. Mechanizm monitorowania połączenia kablowego pomiędzy przełącznikami (typu
Unidirectional Link Detection (UDLD),
tt. Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https,
uu. Syslog,
vv. Secure FTP,
ww. In-service software upgrade (ISSU),
xx. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED,
yy. Network Time Protocol (NTP) v3,
zz. Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku,
aaa. Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku,
możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji
roboczej,
bbb. Zakres pracy od 0 do 50°C.
3.9 Urządzenia do budowy sieci administracyjnej.
1. Przełącznik
szkieletowy
–
urządzenia,
które,
będą
tworzyły
szkielet
sieci
administracyjnej o przepływności 10Gb/s. Urządzenia muszą mieć możliwość
rozbudowy, poprzez dołożenie wkładek optycznych, w sposób taki aby umożliwić
zwiększenie przepustowości do 20Gb/s. Zaoferowane przełączniki muszą posiadać
pełną obsługę protokołu MPLS, oraz muszą zostać wyposażone w uplinkowe wkładki
optyczne SFP+ 10Gb/s w standardzie ER ( zasięg do 40km ).
Parametry minimalne dla przełączników szkieletowych:
a. Typ i liczba portów:
Minimum 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Minimum 4 porty SFP Gigabit (muszą być niezależne od portów 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T) i obsadzone wkładkami pracującymi w standardzie
1000BaseT
Minimum 4 porty 10Gb SFP+. Dwa porty obsadzone wkładkami pracującymi w
standardzie ER (na odległość 40km). Wszystkie dostarczane wkładki optyczne
muszą być dedykowane do pracy w oferowanych urządzeniach, oraz znajdować się
w cenniku, co musi zostać potwierdzone przez producenta sprzętu aktywnego. W
celu zwiększenia niezawodności wymagane jest żeby minimum 2 porty SFP+
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
42
dostępne były w postaci wymiennego modułu.
Możliwość rozbudowy o minimum 2 porty SFP+, CX4, XFP
Możliwość rozbudowy o minimum 8 portów gigabitowych SFP, RJ-45
b. Sloty SFP muszą umożliwiać instalację modułów światłowodowych zarówno 100Mb/s
jak i 1000Mb/s
c. Dwa modularne, wewnętrzne zasilacze prądu zmiennego. Zasilacze powinny
pracować w trybie redundantnym oraz być wymieniane na gorąco
d. Wysokość w szafie 19” – 1U
e. Przepustowość minimum 176Gb/s
f.
Wydajność: minimum 130,9Mp/s
g. Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI
h. Wielkość tablicy routingu: minimum 12000 wpisów
i.
Możliwość łączenia urządzeń w
j.
Stackowanie z wykorzystaniem portów 10Gb zarówno CX4 jak i światłowodowych
k. Możliwość realizacji link aggregation w ramach różnych przełączników będących w
stosie
l.
Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji
m. Obsługa ramek Jumbo
n. Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree Protocol
o. Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4000 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ
p. Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping
q. Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci
urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
r.
Funkcja BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w
momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom
s. Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSFP, ISIS, BGP)
t.
Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+)
u. Obsługa Policy Based Routing
v. Obsługa Virtual Private LAN Service (VPLS)
w. Obsługa PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6)
x. Obsługa Multicast VLAN
y. Obsługa Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
z. Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
aa. Obsługa tunelowania IPv6
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
43
bb. Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path)
cc. Obsługa Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF, RFC 3704)
dd. Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
ee. Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy
redundantnymi ścieżkami
ff. Protekcja DHCP
gg. Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI.
Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności
urządzenia
hh. Obsługa standardu 802.1p
ii. Możliwość ograniczania pasma na porcie
jj. Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p
kk. Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring
ll. Inteligentny port mirroring - kopiowanie ruchu wybranego przy pomocy listy ACL z
wybranego portu lub VLANu na lokalny lub zdalny port
mm. Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE
802.1x:
i. Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie
ii. Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana
do własnego serwera RADIUS
iii. Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników
nn. Możliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla
stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x:
i. Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po
autoryzacji MAC
ii. Możliwość uwierzytelniania wielu urządzeń na jednym porcie
oo. RADIUS Accounting
pp. Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS
qq. Obsługa Guest VLAN – VLAN dla gości
rr. Funkcja izolowania portów
ss. Mechanizm monitorowania połączenia kablowego pomiędzy przełącznikami (typu
Unidirectional Link Detection (UDLD))
tt. Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https
uu. Syslog
vv. Secure FTP
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
44
ww. In-service software upgrade (ISSU)
xx. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED
yy. Network Time Protocol (NTP) v3
zz. Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku
aaa. Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku,
możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji
roboczej
bbb. Zakres pracy od 0 do 50°C
2. HOTSPOT – zadaniem tego urządzenia będzie zapewnienie możliwości dostępu do
sieci Internet na terenie i w pobliżu Urzędu, dla ludności lokalnej. Każde z urządzeń
musi mieć możliwość pracy zarówno, jako urządzenie wolnostojące jak i pod kontrolą
dedykowanego urządzenia. Parametry minimalne dla oferowane sprzętu:
a. Bezprzewodowy punkt dostępowy mogący działać samodzielnie lub z wykorzystaniem
dedykowanego kontrolera sieci WLAN. Przełączenie w odpowiedni tryb pracy musi
odbywać
się
za
pomocą
oprogramowania
bez
konieczności
wymiany
oprogramowania.
b. Minimum 1 port 10/100/1000BaseT
c. Port konsolowy
d. Obsługa standardów radiowych: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
e. Wyposażony w dwa interfejsy radiowe (a/n + b/g/n)
f. Certyfikacja a/b/g/n Wi-Fi Certified
g. Wyposażony w wbudowane anteny dookólne: minumim trzy nateny 4 dBi dla 2.4GHz i
minimum 3 anteny 7 dBi dla 5GHz
h. Obsługa mesh
i. Funkcje: Beamforming i Bandsteering
j. Wsparcie dla WIPS (Wireless intrusion prevention system)
k. Klasyfikacja pakietów (QoS) w oparciu o warstwy 2, 3 I 4
l. Wsparcie dla SpectraLink voice priority (SVP)
m. Możliwość lokalnego przełączania ruchu pomiędzy klientami bezprzewodowymi
bezpośrednio na bezprzewodowym punkcie dostępowym
n. Obsługa protokołu umożliwiającego oddzielenie ruchu lokalnego (wychodzącego
bezpośrednio z bezprzewodowego punktu dostępowego) od ruchu kierowanego do
kontrolera.
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
45
o. Jednoczesna obsługa minimum 16 SSID (każdy z unikalnym adresem MAC)
p. Możliwość włączania/wyłączania rozgłaszania każdego SSID indywidualnie
q. Funkcja izolacji klientów radiowych
r. Zasilenie z użyciem standardu PoE (802.3af) pobór mocy nie większy niż 12.9W
3.10 System zarządzania – wymagane jest dostarczenie systemu zarządzania siecią
administracyjną, o parametrach minimalnych:
1. System musi być zbudowany w architekturze klient – serwer
2. System musi wspierać, co najmniej 100 urządzeń w ramach standardowo
dostarczanego systemu. Różnych producentów urządzeń sieciowych. Musi istnieć
możliwość rozbudowy do nielimitowanej liczby urządzeń.
3. Dla wszystkich obsługiwanych standardowo urządzeń musi być dostępne nie tylko
monitorowanie, ale również zarządzanie, czyli możliwość modyfikacji konfiguracji
urządzeń.
4. Dostęp do sytemu zarządzania musi być realizowany przez przeglądarkę internetową
5. System musi być zbudowany modułowo, tak, aby możliwe było doinstalowanie
modułu dającego dodatkową funkcjonalność
6. System musi być wyposażony w moduł zarządzania dla sieci MPLS oraz WLAN, a
także możliwość przechowywania oraz archiwizacji konfiguracji dla urządzeń
aktywnych.
7. Muszą być dostępne moduły umożliwiające rozbudowę i integrację systemu o
następujące funkcjonalności:
a. Zarządzanie dostępem użytkowników z wykorzystaniem 802.1x
b. Zarządzanie klientami na stacjach roboczych w ramach implementacji
technologii Network Access Control
c. Zarządzenie
infrastrukturą
Wi-Fi
z
wykorzystaniem
kontrolerów
bezprzewodowych
d. Zarządzenia mechanizmami QoS w tym monitorowanie parametrów SLA
e. Obsługa informacji przesyłanych z wykorzystaniem sFlow oraz Netstream z
urządzeń sieciowych oraz obrazowanie wyników
f.
Zarządzenie systemem telefonii IP
g. Zarządzenie sieciami MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o MPLS oraz VPLS
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
46
h. Automatycznej rekonfiguracji sieci pod kątem integracji ze środowiskami
maszyn wirtualnych. Zapewnione wsparcie dla środowisk VMware oraz
Hyper-V.
8. System zarządzania musi spełniać podstawowe funkcje:
a. Automatyczne wykrywanie topologii sieci
b. Monitorowanie stanu urządzeń po protokole SNMP
c. Konfiguracja urządzeń po protokole SNMP
d. Konfiguracja list dostępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach
e. Konfiguracja VLANów na zarządzanych urządzeniach
f.
Zarządzenie konfiguracją urządzeń, tworzenie backupów oraz grupowe
implementowanie konfiguracji przechowywanych w systemie zarządzania
g. Zarządzenie zdarzeniami, przypisywanie alarmów do różnego rodzaju
zdarzeń
h. Możliwość wysyłania alarmów np. mailem lub SMS’em
i.
Generowanie raportów w oparciu o szablony z możliwością dostosowywania
ich do potrzeb klienta
j.
Obrazowanie sieci w postaci mapki wraz z wyróżnianiem kolorami
występujących alarmów
k. Lokalizowanie użytkowników po adresie IP lub MAC
l.
Możliwość zdefiniowania polityki zmieniającej ustawienia sieci w przypadku
wykrycia ataku sieciowego
m. Możliwość utworzenia mapki sieciowej obrazującej połączenia sieciowe
związane z zarejestrowanym atakiem sieciowym
9. Niezbędne jest aby system zarządzania był w stanie podłączyć się i importować dane
z Active Directory
10. System powinien wspierać dostęp dla gości w przypadku wykorzystywania 802.1x
11. System musi mieć możliwość automatycznego tworzenia i rozsyłania raportów
12. Wymagana jest możliwość tworzenia kont administratorskich z różnymi poziomami
uprawnień, z możliwością przypisywania administratorów do grup urządzeń
13. Musi również mieć możliwość implementacji rozproszonej, wykorzystując różne
serwery do instalacji swoich komponentów.
14. 5 letnie wsparcie techniczne dla systemu zarządzania:
- pomoc techniczna realizowana przez producenta oprogramowania
- wsparcie i doradztwo w zakresie instalacji i eksploatacji
- możliwość otwierania spraw telefonicznie oraz poprze email
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
47
- dostęp do aktualizacji oprogramowania
- okno serwisowe - co najmniej w dni pracujące od godziny 8 do 17
3.11 Warunki techniczne budowy rurociągów kablowych i linii światłowodowych
Budowa rurociągów kablowych i linii światłowodowych powinna być zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (oraz innymi
obowiązującymi w tym zakresie):
• głębokość ułożenia rurociągu kablowego w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7m,
aw
połowie
głębokości
ułożenia
kabla
powinna
być
umieszczona
taśma
ostrzegawcza,
• rurociąg kablowy może być sytuowany w pasie drogowym z wykorzystaniem
drogowych obiektów inżynierskich,
• rurociąg kablowy należy tak usytuować, aby liczba skrzyżowań kanalizacji kablowej z
innymi obiektami budowlanymi winna być jak najmniejsza
• skrzyżowania, zbliżenia rurociągu kablowego z istniejącą infrastrukturą techniczna
wykonywać według szczegółowych wymogów określonych w załącznikach do
wymienionego rozporządzenia oraz w PN [szczególnie dotyczy to istniejących
instalacji: elektrycznych z całą gamą napięć, instalacji gazowych z różnymi
kategoriami,
instalacji
wodnych
(rurociągów
przesyłowych),
innych
instalacji
przesyłowych].
3.12 Zaciąganie kabla optotelekomunikacyjnego – warunki brzegowe
Przy zaciąganiu kabla optotelekomunikacyjnego należy zachować następujące
warunki [dane Producenta kabla]:
• temperatura otoczenia od –15 °C do +60 °C
• maksymalna siła ciągnięcia (N)
o dynamiczna 2000
o statyczna 1000
• minimalny promień zginania (mm)
o dynamiczny 140
o statyczny 190
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
48
3.13 Przełącznice optotelekomunikacyjne – warunki techniczne
Do przełącznicy należy:
• doprowadzić kabel światłowodowy Z-XOTKtd 96J,
• w szafie należy zastosować rozdzielacz (np. R-01C), aby do przełącznicy
wprowadzić tuby ze światłowodami bez powłoki zewnętrznej kabla liniowego,
• po rozszyciu kabla światłowodowego tuby i włókna należy trwale oznaczyć za
pomocą oznaczników rolkowych lub na lasce,
• podobnie należy oznaczyć pigtaile,
• przy
pomocy
odpowiedniego
strippera
należy
zdjąć
powłokę
włókien
światłowodowych kabla liniowego i pigtaili, a następnie zgodnie z instrukcją spawarki
światłowodowej dokonać trwałego połączenia włókien,
• miejsce spawu zabezpieczyć osłonką spoiny światłowodowej,
• po wykonaniu spawu należy zmierzyć jego tłumienność w przypadku uzyskania
tłumienności większej niż 0,08dB, spawanie należy powtórzyć,
• dopuszcza się pozostawienie spawu o tłumienności nie większej niż 0,3dB jeżeli trzy
próby spawania nie pozwoliły na uzyskanie tłumienności 0,08dB,
• zabezpieczony osłonką spaw należy ułożyć na tacce w magazynku spawów,
a powstały zapas włókna światłowodowego umieścić w prowadnicy tacki,
• w powyższy sposób należy postępować z kolejnymi włóknami,
• półzłączki należy połączyć z łącznikami zachowując ustaloną kolejność.
3.14 Wprowadzanie kabla Z-XOTKtd do budynków – warunki techniczne
Do budynków kable OTK powinny być wprowadzone ze studni kablowej SKO-2g lub
SKO-1g (tylko w przypadku braku możliwości technicznych posadowienia studni SKO-2g)
przez wbudowane w ściany budynków przepusty. Wloty przepustów powinny być dokładnie
uszczelnione. Kabel OTK wprowadzony do budynku powinien dochodzić do wskazanych
przez Zamawiającego pomieszczeń. Do budynku należy wprowadzić kable w powłokach
(osłonach) z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, bezhalogenowych. Zabezpieczenie
to należy wykonać przez umieszczenie odcinków kabli wewnątrz budynku (w szybach i w
dłuższych
ni
2m
poziomych
przelotach)
w rurach
osłonowych
z
materiałów
nierozprzestrzeniających ognia, bezhalogenowych. Końce rur, przez które przechodzą kable
w
powłoce
polietylenowej,
powinny
być
uszczelnione
materiałem
zabezpieczającym przed wciekaniem do wnętrza rur palącego się polietylenu.
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
niepalnym
49
Szczególną uwagę należy zwracać na uszczelnianie przepustów w stropach, między
pomieszczeniami itp. W komorze kablowej należy pozostawić zapas kabla o długości, co
najmniej 10 m, jak przy złączach kablowych na linii. Kabel powinien być zakończony na
przełącznicy światłowodowej.
Kable OTK wewnątrz budynków należy prowadzić:
• na drabinkach kablowych lub na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach
wsporczych mocowanych do ścian, stropów itp.,
• w kanałach kablowych pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych, poziomych
i pionowych,
• w rurach osłonowych ułożonych pod poziomem podłogi,
• w rurach osłonowych ułożonych pod lub na tynku w ciągach pionowych prostych.
Przy instalowaniu kabli OTK wewnątrz budynków należy ściśle przestrzegać zaleceń,
co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie przekraczania dopuszczalnego promienia zginania
kabla, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie stosowania zbyt dużych sił
przy zaciąganiu i wyginaniu kabli.
Kable instalowane w szybach powinny być mocowane uchwytami w odstępach nie
większych niż 6m lub na każdej kondygnacji. Dla kompensacji drgań i ciężaru kabli w
szybach konieczne jest stosowanie na kablu zapasów kompensacyjnych (półpętli) w
odstępach, co 15-20m, zamocowanych tak, aby półpętla wraz z kablem miała swobodę
ruchów. Szyb w tym miejscu nie powinien być za ciasny, aby zapasy kabla mogły się ruszać i
nie zakleszczały się między innymi kablami.
3.15 Pomiary kabla Z-XOTKtd w czasie budowy – warunki techniczne
W trakcie budowy i montażu linii powinny być wykonywane niżej podane
pomiary[zakładowe normy TP SA]:
• po ułożeniu kabla, a przed rozpoczęciem montażu złączy należy wykonać pomiary
kontrolne potwierdzające parametry światłowodów. Pomiary należy wykonać przy
pomocy reflektometru dla fali 1550 nm,
• po wykonaniu połączeń światłowodów należ wykonać pomiary reflektometryczne z
obydwu stron odcinka zmontowanego dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia
poprawności wykonywanych połączeń. Dopiero po pozytywnym wyniku tych
pomiarów dla wszystkich włókien światłowodowych w kablu można przystąpić do
ostatecznego zamknięcia mufy złączowej,
•
po całkowitym zmontowaniu odcinka regeneratorowego, dla uzyskania wykresów
reflektometrycznych,
należy
wykonać
na
wszystkich
włóknach
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
pomiary
50
reflektometryczne dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka, pomiędzy
przełącznicami światłowodowymi. Niespełniające wymogów spojenia, ujawnione w
trakcie pomiarów, należy poprawić. Wykresy reflektometryczne uzyskane po
naprawieniu wadliwych spoin należy zarejestrować na płytach CD komputerowych i
przekazać, jako załączniki do dokumentacji powykonawczej. Stanowić one będą
charakterystyki wzorcowe (odniesienia) wybudowanej linii.
Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umożliwiać określenie
[zakładowe normy TP SA]:
• całkowitej długości optycznej linii,
• całkowitej tłumienności linii,
• tłumienności jednostkowej całej linii i jej odcinków składowych,
• tłumienności połączeń.
Poprawne wyniki tych pomiarów uzyskuje się tylko wtedy, gdy wartość współczynnika
załamania wprowadzana do reflektometru jest zgodna z wartością podaną przez producenta
kabla.
3.16 Pomiary końcowe
Pomiary
reflektometryczne
linii
światłowodowych,
pomiary
końcowe
odcinka
regeneratorowego z przełącznicy - na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii
optotelekomunikacyjnej należy wykonać następujące pomiary [zakładowe normy TP SA]:
•
pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną,
•
pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną.
Dla każdego włókna światłowodowego na odcinku regeneratorowym należy pomierzyć
tłumienność pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Pomiar powinien
być wykonany metoda transmisyjną dla obu pasm optycznych, tj.1310 nm i 1550 nm, w
obydwu kierunkach transmisji.
Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami
rozłączalnymi
i
potwierdzenie
zgodności
z
obliczonym
bilansem
mocy
odcinka
regeneratorowego.
Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na falę 1310 ±
20nm i 1550 ± 20 nm przy szerokości spektralnej (FWHM) <10nm.
3.17 Dokumenty wymagane przed odbiorem końcowym
Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
51
•
Dokumentacja
powykonawcza
z
naniesionymi
na
niej
zmianami
i uzupełnieniami - 2 egz. analogowe +wersja elektroniczna)
•
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 2 egz. mapowe analogowe
+wersja elektroniczna w pliku dgn lub dwg (dla całości trasy) oraz 2 komplety
szkiców polowych z inwentaryzacji powykonawczej (dla całości trasy).
•
Dziennik Budowy dla każdego zadania
•
Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów – 2 egz. (oryginał +
kopia potwierdzona przez inspektora nadzoru)
•
Protokoły odbioru nawierzchni (pomiary zagęszczenia gleby) - 2 egz.
•
Protokoły pomiarów (na CD wraz z „zrzutami” z ekranów przyrządów) w 2
egz.:
o szczelności rurociągu światłowodowego,
o reflektometrycznych linii OTK,
o tłumienności linii,
o reflektanci złącz,
o zakres rzeczowy wykonanych prac.
•
Inne
3.18 Odbiór końcowy
Należy sprawdzić czy montowane kable OTK, mufy i przełącznice spełniają
wymagania specyfikacji. W szczególności należy zwrócić uwagę na:
•
lokalizacje i zamocowanie skrzynek zapasu kabla,
•
uszczelnienie kabla OTK,
•
wejście kabla OTK do budynków,
•
wprowadzenie
kabla
OTK
do
szaf
dystrybucyjnych
i
rozszycie
przełącznicach,
•
oznakowanie kabla, tub i włókien,
•
montaż i posadowienie muf światłowodowych,
•
ochrona kabla przed ogniem,
•
montaż przełącznic, numeracja złączek, oznaczenie połączeń.
Po wykonaniu w/w czynności należy porównać wartości pomiarów:
• szczelności kanalizacji wtórnej,
• tłumienności odcinków linii OTK,
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
na
52
• tłumienności połączeń stałych i rozłącznych,
• reflektancji złączek z wartościami podanymi w normach.
Po wykonaniu czynności określonych w rozdziale i stwierdzeniu prawidłowości
parametrów linii OTK Komisja dokonująca odbioru winna przekazać Inwestorowi
przedmiot zamówienia.
3.19 Obowiązki Wykonawcy związane z budową
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość i terminowość wykonywanych prac oraz za
zgodność z dokumentacją projektową i przepisami prawa. W szczególności będzie
przestrzegał poniższych zaleceń:
• Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy
bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.
• Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu.
• Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi
przepisów BHP.
• Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust.
1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych”.
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z
paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
• W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników,
osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia zagrożenia.
• Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w
sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.
• W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy
bezwzględnie konsultować się z projektantem.
• O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie
zainteresowane strony, z co najmniej 7. dniowym wyprzedzeniem.
• Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 7.
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych.
• Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach.
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
53
• Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
• W czasie budowy należy wykonywać pomiary geodezyjne powykonawcze.
Wszystkie zmiany powstałe w trakcie wykonywania inwestycji należy zaznaczać na bieżąco
w dokumentacji celem jej wykorzystania, jako dokumentacji powykonawczej
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
54
4. Alokacja sprzętu do zakupów w ramach zamówień publicznych
lp
Ilość sumaryczna sprzętu
LOKALIZACJA
adres UMiG / Starostwa
108 000
352 000
352 000
32
32
33
33
Przełącznik
Szafa
RHDPE
RHDPE
Przełącznica
szkieletowy
Światłowó telekomunikacyjna z
40/3,7 z
32/2,9 z
światłowodowa z
24x10/100/1000 BASE- HOT SPOT dual radios 802.11
dZstelażem zapasu
a/b/g/n, 3x3MIMO, dual band
warstwą
warstwą
pigtailami i
T, min 2x10Gb uplink,
XOTKtd
kablowego [kpl] +
2,4GHz/5GHz
poś lizgową - poślizgową
patchcordami 192J redundantne zas ilanie,
96J [m]
15xS303 B6 na
moduł optyczny SFP+
szara [m]
[m]
[typ 2 x 96J]
s zynie TH 35
10Gb
Blachownia
1
1
1
1
2
Dąbrowa Zielona
1
1
1
1
3
Janów
1
1
1
1
4
Kamienica Pols ka
1
3x96J
1
1
5
Kłomnice
1
1
1
1
6
Koniecpol
1
1
1
1
Konopis ka
1
1
1
1
Kruszyna
1
1
1
1
Lelów
1
1x96J
1
1
Mstów
1
1
1
1
Mykanów
1
1
1
1
12
Olsztyn
1
1x96J
1
1
13
Poczesna
1
3x96J
1
1
14
Przyrów
1
3x96J
1
1
15
Rędziny
1
1
1
1
16
Starcza
1
1
1
1
17
Kłobuck UMiG
1
3x96J
1
1
18
Kłobuck Staros two
1
1
1
1
19
Krzepice
1
1
1
1
Lipie
1
1
1
1
Miedźno
1
1
1
1
Opatów
1
1x96J
1
1
Panki
1
1x96J
1
1
24
Popów
1
1
1
1
25
Przystajń
1
1x96J
1
1
26
Wręczyca Wielka
1
3x96J
1
1
9
10
11
20
21
22
23
27
28
29
30
31
32
33
34
powiat kłobucki
8
Częstochowa powiat myszkowski
7
powiat częstochowski
1
Koziegłowy
1
1
1
1
Myszków UMiG
1
3x96J
1
1
Myszków Starostwo
1
1
1
1
Poraj
1
1
1
1
Żarki
1
3x96J
1
1
Częstochowa CZiD
0
0
1
0
Częstochowa UM
0
0
0
1
Częs tochowa Starostwo
1
1
1
1
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
55
5. Sprzęt do zakupów w ramach przetargów publicznych dla CZiD
lp
1
Ilość sumaryczna sprzętu
4
2
Przełącznik ETH,
Szafa
24x10/100/1000
LOKALIZA
telekomunikacyj
Przełącznica
BASE-T, min
Router
RHDPE 40/3,7 RN 230/400 z
CJA
na z stelażem światłowodowa z 2x10Gb uplink,
brzegowy z
z warstwą
ochroną
adres
zapasu
pigtailami i
redundantne
obsługą pełnej
poślizgową - przeciwprzepi
UMiG /
kablowego [kpl] patchcordami 1x
zasilanie,
tablicy prefiksów
szara [km]
ęciową
BGP
Starostwa
+ 15xS303 B6
192J
obsługa
na szynie TH 35
protokołów
warstwy L2/L3
Częstocho
wa CZiD
1
1
2
2
2
2
4
2
2
2
Urządzenie
zabezpieczające
Next Generation
Przełącznik
Firewall, do
Core’owy sieci
zabezpieczenia
MPLS
Centralnego
Punktu Styku z
Siecią Internet
2
1
Oprogramowanie do
zarządzania siecią MPLS
oraz WLAN, archiwizacji
oraz przechowywania
konfiguracji sprzętu
aktywnego wraz z
niezbędnym sprzętem.
2
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
1
1
1
wyposażenie
UPS
serwerowni wg
230/400V
PFU i podziałem
AC
pomieszczenia
1
1
1
Agregat
prądotwórczy ze
zbiornikiem
paliwa na 72 h
1
56
6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, Obwieszczenie
Marszałka Sejmu PR z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia
01.092006
r.(Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym,
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 poz. 717),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) z późniejszymi zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
nr 202 poz.2072 z
późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578),
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38/2001 poz.455),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.nr129/97 poz.844 (Dz. U. nr
91/2002 poz.811),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.
U. nr 121 poz.1137),
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147/2002
poz.1229 oraz z dnia 27 luty 2003 Dz. U. nr 52 poz.452 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 roku),
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
57
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126),
• Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U.2004 nr 204 poz. 2086 z
późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 23. 07. 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
• Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
• ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-96/TPSA-004.
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia
terenowego. – Ogólne wymagania techniczne.
• ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. – Ogólne wymagania
techniczne.
• ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-016.
Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).
–
Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).
–
Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-017.
Wymagania i badania.
•
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. – Wymagania i badania.
• ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. – Wymagania i
badania.
• ZN-96/TPSA-041.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).
– Wymagania i badania
7. Definicja pojęć
• Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna
optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
58
transmisję fali świetlnej.
• Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierający światłowody do transmisji
sygnałów telekomunikacyjnych.
• Złącze światłowodowe stałe - trwałe połączenie światłowodów wykonane metodą
spajania lub z użyciem łącznika światłowodu.
• Spoina - miejsce trwałego połączenia światłowodów wykonanego metodą spajania w
łuku elektrycznym.
• Złącze kabla światłowodowego - miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych
kabli światłowodowych przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy) złączowej.
• Kanalizacja
pierwotna
-
kanalizacja
kablowa,
do
której
wciąga
się
kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.
• Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach
układanych
bezpośrednio
w
ziemi
i
stanowiących
osłonę
ochronną
dla
kabli
światłowodowych.
• Studnia kablowa - pomieszczenie wbudowane w ciągi kanalizacji kablowej
• Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z
innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla
kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami
uzbrojenia terenowego.
• Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy którym trasa linii przecina się z trasa lub miejscem posadowienia innych urządzeń
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linie telekomunikacyjna lub
odwrotnie może być w tym wypadku większy niż przy zbliżeniu.
Węzeł dystrybucyjny jest przeznaczony do podłączeń aktywnych JST oraz zlokalizowany w
pomieszczeniach urzędów gmin i starostw oraz w CZiN.
Punkt dystrybucyjny- jest przeznaczony do podłączeń pasywnych na potrzeby JST oraz
telekomunikacyjnych operatorów lokalnych
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721
59
8. Załączniki
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Załącznik nr 1, Przebieg połączeń światłowodowych pomiędzy siedzibami gmin
na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego wraz z
przebiegiem Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej .
Załącznik nr 2, Przebieg połączeń światłowodowych w powiecie
częstochowskim .
Załącznik nr 3, Przebieg połączeń światłowodowych w powiecie kłobuckim.
Załącznik nr 4, Przebieg połączeń światłowodowych w powiecie myszkowskim.
Załącznik nr 5, wykazów działek wraz z aktualizacją ich stanów prawnych
(wersja elektroniczna plik xls) .
Załącznik nr 6(1) i 6(2), pokrycie mapowe trasy światłowodu z godłami map.
Załącznik nr 7(1) i 7(2), lokalizacja wykaz węzłów i punktów dystrybucyjnych .
J-Corp ul. Okólna 14, 42-200 Częstochowa, NIP 5732576920
[email protected], www.jcorp.com.pl Tel: 506171664, 518034054, 722251721

Podobne dokumenty