pobierz - Wydział Zarządzania

Transkrypt

pobierz - Wydział Zarządzania
1
2
Słowo od Dziekana
DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA PB
prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3
Moi Drodzy,
chciałbym Was gorąco zachęcić do zapoznania się z Wydziałem Zarządzania Politechniki Białostockiej. Od ponad 20 lat pracujemy nad
tym, aby stworzyć bogatą, interdyscyplinarną ofertę edukacyjną, która poprzez swoją wartość dawałaby młodym, ambitnym mieszkańcom naszego regionu możliwość skutecznego budowania własnego potencjału zawodowego, a tym samym silnej pozycji na rynku pracy.
Kształcimy na pięciu kierunkach studiów, które ściśle korespondują nie tylko z potrzebami naszego regionu, ale wielu innych krajów.
Logistyka – absolwent jest inżynierem posiadającym wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym, a także umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi, zgodnie z zasadami
działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Inżynier-logistyk jest bardzo pożądanym pracownikiem praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, na całym świecie.
Zarządzanie – absolwent posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami
ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w finansach i systemie zarządzania w charakterze menedżera, doradcy, konsultanta i księgowego oraz do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie i inżynieria produkcji – absolwent jest inżynierem posiadającym umiejętności w zakresie całościowego pojmowania procesów produkcyjnych, wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii do organizowania nowej działalności gospodarczej. Inżynier-menedżer jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Zarządzanie i inżynieria usług – absolwent jest inżynierem, którego umiejętności dotyczą narzędzi informatycznych wykorzystywanych w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Posiada wiedzę związaną z technikami menedżerskimi typowymi
dla usług, w tym standaryzacją operacji usługowych. Jest to w Polsce nowa profesja, poszukiwana na olbrzymim rynku usług.
Turystyka i rekreacja – absolwent jest menedżerem przygotowanym do podejmowania działalności w jednostkach obsługi ruchu
turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej oraz w organizacjach społecznych. Jest także przygotowany do uruchomienia własnej działalności agroturystycznej.
Mamy świadomość, że gwarantem sukcesu naszych absolwentów jest jakość kształcenia. Wydział Zarządzania został wyróżniony znakiem jakości Label of Excellence. Znak ten otrzymują instytucje, które oferują szkolenia odpowiadające wymaganiom europejskiego
rynku. Nasi studenci mogą uzyskać kwalifikację zawodową Association of Chartered Certified Accountants, największej na świecie
i najbardziej prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Wiemy, że młodzi ludzie coraz odważniej patrzą na międzynarodowy rynek pracy. Dlatego kształcimy także w języku angielskim, a dzięki
umowie z Université de Valenciennes nasi studenci mogą studiować we Francji i otrzymać polsko-francuski dyplom ukończenia obu wyższych uczelni. W procesie adaptacji naszych absolwentów na rynku pracy pomagają nam członkowie Rady Przedsiębiorców powołanej
przy naszym Wydziale, z którymi konsultujemy programy kształcenia, realizujemy praktyki, staże i prace dyplomowe.
W naszym folderze znajdziecie wiele przydatnych informacji, które przybliżą Wam Wydział Zarządzania.
Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.
Dziekan
4
Jakość kształcenia
Kwalifikacja zawodowa ACCA
ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu
finansów, rachunkowości i zarządzania na świecie.
Dzięki akredytacji ACCA studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierunek
ZARZĄDZANIE (studia II stopnia), specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA, mają
niepowtarzalną możliwość rozpoczęcia kwalifikacji jeszcze w trakcie studiów i uzyskania zwolnień
z egzaminów ACCA.
Średnie miesięczne wynagrodzenie osoby posiadajacej kwalifikację ACCA – 20 200 zł,
średnie miesięczne wynagrodzenie osoby w trakcie uzyskiwania kwalifikacji – 11 500 zł.
Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey, 2013.
Certyfikaty e-Jobs
21 grudnia 2012 r. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej został wyróżniony znakiem jakości
e-Jobs Observatory Label of Excellence.
Znak ten otrzymują Instytucje, które oferują szkolenia odpowiadające wymaganiom europejskiego
rynku ICT zidentyfikowanym w trakcie międzynarodowych badań.
7 stycznia 2013 r. zgłoszone przez Wydział Zarządzania przedmioty otrzymały certyfikat jakości e-Jobs Observatory Seal
of Market Compliance. Certyfikat ten został przyznany przedmiotom: marketing internetowy, biuro elektroniczne,
internet w biznesie, e-projektowanie, techniki e-commerce, grafika menedżerska oraz blokowi przedmiotów pt. projektowanie serwisów internetowych obejmującego przedmioty: podstawy programowania, programowanie obiektowe,
techniki multimedialne, projektowanie aplikacji WEB.
5
Logistyka
Studia inżynierskie I stopnia
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Umiejętności
Absolwent kierunku logistyka zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim – ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania
logistycznego na poziomie operacyjnym w ramach działów
funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, a także umiejętności
praktyczne niezbędne do zarządzania współczesnymi podmiotami
gospodarczymi, zgodnie z zasadami działalności logistycznej
podmiotów gospodarczych. Umiejętności i wiedza inżynierska
będą wspomagane wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk
o zarządzaniu.
Praca
Centra logistyczne, działy transportu i spedycji dużych zakładów
przemysłowych, przedsiębiorstw transportowych, parków maszynowych dużych firm, zakładów komunikacji publicznej oraz własna działalność gospodarcza.
6
Zarządzanie i inżynieria usług
Studia inżynierskie I stopnia
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Umiejętności
Absolwent posiada wiedzę z zakresu planowania biznesowego
uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Zna narzędzia informatyczne wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu
usługami. Potrafi konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej. Potrafi łączyć umiejętności nawiązywania
i utrzymywania relacji z klientami ze zrozumieniem zagadnień technicznych i technologicznych.
Praca
Zarządzanie projektami różnego typu, obsługa dużych kontraktów oraz obsługa klientów w obszarze usług przemysłowych, konfiguracja i wdrażanie rozwiązań informatycznych z różnych dziedzin,
które mają zastosowanie w działalności usługowej, kierowanie operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych, marketing
z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych, własna działalność gospodarcza.
7
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia inżynierskie I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Studia magisterskie II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne
Umiejętności
Absolwent posiada wiedzę inżynierską połączoną z umiejętnościami menedżerskimi. Zakres wiedzy obejmuje umiejętność całościowego pojmowania procesów gospodarczych, wykorzystania
nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii do organizowania nowej działalności gospodarczej, korzystania z globalnych
zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia w rynku globalnym
poprzez promocję w mediach elektronicznych.
Praca
Organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach przedsiębiorstw, monitorowanie, analizy i przygotowania do wdrożenia nowoczesnych technologii, monitorowanie i wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym, prowadzenie własnej działalności produkcyjnej.
8
Zarządzanie
Studia licencjackie I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Studia magisterskie II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Umiejętności
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu
nauk o zarządzaniu i ekonomii. Zna prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala
na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania
i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.
Praca
Zarządzanie procesami w organizacjach, praca na stanowiskach
specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżer średniego
i wyższego szczebla, księgowy, doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Specjalności na studiach II stopnia
Zarządzanie produktem i sprzedażą, informatyka gospodarcza i logistyka, rachunkowość i zarządzanie finansami, zarządzanie
przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA, zarządzanie publiczne, zarządzanie usługami turystycznymi, zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich, zarządzanie zasobami ludzkimi, management of innovation and business
development (specjalność w języku angielskim), трансграничная торговля (specjalność w języku rosyjskim).
9
Turystyka i rekreacja
lub Gospodarka turystyczna*
Studia licencjackie I stopnia
3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Umiejętności
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która skutkuje
nabyciem umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką,
w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć
w zakresie turystyki i rekreacji, imprez turystycznych, zajęć
i imprez rekreacyjnych.
Praca
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem
turystycznym,
socjologii
czasu
wolnego,
zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która skutkuje nabyciem umiejętności profesjonalnego
zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, imprez turystycznych, zajęć
i imprez rekreacyjnych.
* Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja będzie prowadzona na kierunek Gospodarka turystyczna
10
Nauka, dydaktyka, biznes
Przy Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej funkcjonuje Rada Przedsiębiorców.
Skład Rady Przedsiębiorców
• AC S.A.
• Adampol S.A.
• ASTWA Sp. z o.o.
• BISON-BIAL S.A.
• Chesapeake Białystok
• ChM Sp. z o.o.
• Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
• KAN Spółka z o.o.
• Maksbud Sp. z o.o.
• Plum Sp. z o.o.
• Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
• Podlaski Klub Biznesu
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
• SaMASZ Sp. z o.o.
Cele współpracy
• współpraca w zakresie badań naukowych, wdrożeń problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw
• wspólne inicjatywy badawczo-rozwojowe
• opiniowanie przez przedsiębiorców programów kształcenia studentów
• współpraca w zakresie tematyki prac dyplomowych oraz praktyk i stażów studenckich w podlaskich przedsiębiorstwach
11
Przyszłe miejsca pracy
Studenci Wydziału Zarządzania wraz z nauczycielami akademickimi odwiedzają przedsiębiorstwa,
których profil działalności jest zbieżny z kierunkiem kształcenia. Odbywają w nich praktyki i staże.
Wizyty studyjne mają na celu zapoznanie studentów
ze środowiskiem ich przyszłej pracy. Spotkania z przedsiębiorcami, poznanie specyfiki funkcjonowania firmy, rozmowy z pracownikami na stanowiskach pracy mają pomóc
studentom Wydziału Zarządzania w rozpoczęciu kariery
zawodowej.
W ramach umowy podpisanej przez Politechnikę Białostocką i PKP Cargo studenci Wydziału Zarządzania mogą
odbywać u największego operatora logistycznego w kraju
praktyki i staże. Umowa stwarza także możliwość realizacji prac dyplomowych z zakresu problematyki związanej
z funkcjonowaniem PKP Cargo, prac badawczo-naukowych
i seminariów naukowych. Część studentów otrzymuje zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu staży.
Piszę pracę magisterską na temat innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność procesów kolejowych w PKP
Cargo. Trzy miesiące doświadczenia w monitorowaniu i raportowaniu działań logistycznych, możliwość obserwacji pracy
w Centrum Przeładunkowym PKP Cargo bardzo wzbogaciło moją wiedzę na temat logistyki w tej branży.
Kamila - studentka kierunku logistyka Wydziału Zarządzania PB
12
Kreatywność i przedsiębiorczość
Wydział Zarządzania organizuje przedsięwzięcia, które mają na celu promocję
i aktywizację przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców naszego regionu.
Konkurs na najlepszy pomysł na biznes. Główna
nagroda wynosi 50 tysięcy złotych. Jest adresowany do pełnoletnich uczniów szkół średnich,
studentów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni, którzy nie ukończyli 35 roku życia.
Organizatorami konkursu są Kurier Poranny i Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich na najlepiej opracowane case study. Organizatorami finału regionalnego
konkursu są Studenckie Forum Business Centre Club i Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.
13
Kreatywność i przedsiębiorczość
Celem przedsięwzięcia EAST-BIZ jest promocja idei e-biznesu wśród
podlaskich przedsiębiorców, studentów i uczniów szkół średnich.
Organizatorami eventu są: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny,
grupa EastCamp i Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.
W 2014 r. Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku oraz Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej zorganizowały
I Akademicki Rajd Rowerowy.
Ideą Rajdu była promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej oraz poznanie atrakcji turystycznych
na trasie.
14
Współpraca bez granic
Politechnika Białostocka i Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (Chiny) powołały
International China and Central-Eastern Europe Institute of Logistics and Service Science.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest wspólne prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w obszarze logistyki
i inżynierii usług oraz obszarach pokrewnych.
W zakres działań Instytutu wchodzi między innymi:
• kształcenie studentów polskich i chińskich na podstawie umowy
o podwójnym dyplomowaniu
• organizacja szkół letnich dla studentów oraz pracowników uczelni
polskich i chińskich, a także z innych krajów
• wymiana studentów
• wspólne opracowywanie programów kształcenia
15
Szkoła letnia w Chinach i w Polsce
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz The
School of Management of Zhejiang University Ningbo Institute
of Technology (ZJUNIT) organizują w okresie wakacyjnym
dla swoich studentów szkołę letnią. Zajęcia są prowadzone
w języku angielskim. Chińscy studenci poznają zagadnienia
związane z logistyką w perspektywie europejskiej, odbywają wizyty studyjne w polskich przedsiębiorstwach oraz
poznają kraj i polską kulturę.
Studenci Wydziału Zarządzania mogą poznać logistykę
w azjatyckim wydaniu w największym porcie przeładunkowym na świecie w Ningbo. W czasie wolnym od zajęć dużym wyzwaniem jest nauka kaligrafii.
16
Życie studenckie
Studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej rozwijają swoje zainteresowania w wielu
organizacjach, kołach naukowych i agendach:
• Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego
• Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości
„Winien Ma”
• Studenckie Koło Naukowe „Młody Inwestor”
• Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania
„FORMACJA”
• Koło Naukowe „Jesteś zwycięzcą!”
• Studenckie Koło Nauk Humanistycznych
• Studenckie Koło Naukowe Turysta
• Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją
• Studenckie Koło Naukowe Wynalazczości i Racjonalizacji
• Studenckie Koło Naukowe Biznesu
W ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej dla uczelni Erasmus+ studenci wyjeżdżają na część studiów za granicę.
Zdecydowałam się na wyjazd do Portugalii za namową przyjaciółki. Okazało się, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.
Doświadczenia z Erasmusa utwierdziły mnie w moich przekonaniach. Poznałam inny styl życia i zupełnie odmienne kultury. Nawiązałam
wiele przyjaźni podczas pobytu za granicą. Zintegrowaliśmy się, jako wielka międzykulturowa i międzynarodowa grupa młodych ludzi.
Wszystkim serdecznie polecam skorzystanie z programu Erasmus i przeżycie równie wielkiej i pięknej przygody.
Wioleta
17
e-Biuletyn WZ PB
e-Biuletyn Wydziału Zarządzania
Politechniki Białostockiej - to innowacyjna forma czasopisma studenckiego
wydawana w wersji elektronicznej.
Do chwili obecnej przygotowaliśmy
21 numerów, w tym kilka specjalnych
m.in. e-biznes oraz Juwenalia Białystok. Nie zamykamy się na żadne tematy, staramy się być „elastyczni”, a przy
tworzeniu nowych numerów liczymy
na to, że każdy znajdzie dla siebie interesujący temat.
Piszemy o gwiazdach, szeroko rozumianym życiu studenckim, sukcesach naszych absolwentów i o wielu innych ciekawych tematach! :) Każdy z numerów
jest pobierany przez ok. 1000 osób :)
18
Studia w Norwegii
W ramach umowy z Uniwersytetem w Bergen studenci Wydziału
Zarządzania wyjeżdżają na studia semestralne do Norwegii.
Dzięki środkom pozyskanym z programu Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy, ustanowionego przez rządy państw Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii i Polski stypendyści otrzymują ryczałt
na dojazd oraz miesięczne stypendium.
Zajęcia na Uniwersytecie w Bergen prowadzone były na wysokim poziomie i w bardzo przyjaznej atmosferze. Wydział
oferuje wiele ciekawych kursów i elastyczne terminy zajęć,
co bardzo ułatwia organizację realizowanego programu. Udział
w tym wyjeździe okazał się ciekawym doświadczeniem i świetnym sposobem na „sprawdzenie siebie”. Zachęcam wszystkich
studentów do korzystania z tego typu wyjazdów.
Paulina - studentka Wydziału Zarządzania
19
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
• MATEMATYKA*
• PRZEDMIOT DO WYBORU (tabela)
• JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
* matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku, gdy kandydat zdawał
więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot,
z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyjęcie na studia, zmniejsza jedynie szanse kandydata na przyjęcie. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił
do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy oraz zero punktów za poziom rozszerzony.
Kierunek studiów
Przedmioty do wyboru
logistyka
fizyka2 lub informatyka2
turystyka i rekreacja
lub gospodarka turystyczna3
geografia lub fizyka2 lub informatyka2
lub historia1 lub wiedza o społeczeństwie
zarządzanie
geografia lub fizyka2 lub informatyka2
lub historia1 lub wiedza o społeczeństwie
zarządzanie i inżynieria produkcji
fizyka2 lub informatyka2
zarządzanie i inżynieria usług
fizyka2 lub informatyka2
1
Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem
Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później
Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja będzie prowadzona na kierunek gospodarka turystyczna
2
3
20
Więcej informacji:
www.wz.pb.edu.pl
www.facebook.com/
WydzialZarzadzaniaPolitechnikiBialostockiej
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
Dojazd autobusami linii:
3, 10, 11, 23, 104, 110
Stacje rowerowe - BiKeR i Rower Gminny:
- Kleosin - Ojca Tarasiuka - stacja nr 8547
- Wiadukt - stacja nr 8537
- Ignatki-Osiedle - Jodłowa - stacja nr 8548
Opracowanie merytoryczne folderu:
R. Ziółkowski, K. Połubiński, T. Trochimczuk
Opracowanie graficzne folderu: T. Trochimczuk
Zdjęcia: M. Heller, Ł. Nazarko, P. Rembała, T. Trochimczuk, R. Ziółkowski,
fotolia.com, archiwum Studenckiej Agencji Fotograficznej, archiwum
Politechniki Białostockiej

Podobne dokumenty

Informator dla maturzystów

Informator dla maturzystów Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne. Absolwent kierunku matematyka stosowana będzie przygotowany do pracy w firmach i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi m...

Bardziej szczegółowo