Regulamin karty rabatowej § 1 1. Niniejszy Regulamin

Komentarze

Transkrypt

Regulamin karty rabatowej § 1 1. Niniejszy Regulamin
Regulamin karty rabatowej
§1
1.
Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania żywności w Restauracji Tanoshii z rabatem w wysokości 20% (dwadzieścia procent) liczonym od ceny sprzedaży przedmiotu
rabatu (lunch) (dalej „Rabat”).
1.
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Tanoshii Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-424 , ul. Lipowa 1 (dalej
„Organizator”).
2.
Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w dniach 21 stycznia-31 stycznia 2014 roku.
3.
Miejscem Promocji jest Restauracja Tanoshii znajdująca się na terenie Białegostoku 15-424, ul. Lipowa1.
§2
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1.
Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży żywności (lunch) w Restauracji Tanoshii,
na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „Zniżka
dla fanów na Facebook”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
2.
Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 16 (szesnaście)
legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie
jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej. Warunkiem
koniecznym uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest także posiadanie przez Uczestnika Akcji Promocyjnej konta
na Facebooku, za pomocą którego będzie się on komunikował z Organizatorem.
3.
Facebook – portal społecznościowy, na którym użytkownicy mają możliwość zostania fanem konkretnego profilu i otrzymywania informacji dotyczących tegoż profilu.
§3
Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Restauracji Tanoshii, Białystok, ul. Lipowa 1
W dni powszednie w godzinach 12:00-16:00. Promocja dotyczy tylko zestawów luchowych spożywanych w restauracji od
poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.
§4
Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:
1.
Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
2.
Podstawowymi warunkami skorzystania przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej jest wykonanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku, przez Uczestnika Akcji Promocyjnej, następujących czynności:
a)
zarejestrowanie się na portalu Facebook (jeśli Uczestnik jeszcze nie ma tam konta)
b) zostanie fanem profilu Tanoshii na Facebooku.
3.
Po wykonaniu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej, w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku czynności opisanych
w ustępie poprzedzającym, Organizator przekaże Uczestnikowi Akcji Promocyjnej (na profilu www.facebook.pl/Tanoshii.bialystok) wiadomość o uzyskaniu Rabatu. Uczestnicy, którzy zostaną fanami Restauracjii Tanoshii na Facebooku otrzymają możliwość wydrukowania kuponu rabatowego upoważniającego do 20% zniżki.
4.
W dniu 21 stycznia 2014r. do Uczestników Akcji Promocyjnej wysłana zostanie informacja(bezpośrednio poprzez
profil oraz przez stronę internetową www.tanoshii.com.pl) o możliwości uzyskania Kuponu (poprzez kliknięcie w
odpowiedni przycisk i zaakceptowaniu warunków promocji). Uczestnik Akcji Promocyjnej, który będzie odbiorcą
tej wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uzyskuje możliwość wydrukowania kuponu rabatowego i wykorzystania go do uzyskania rabatu podczas płacenia za zestawy lunch w Restauracji Tanoshii. Kupon
jest ważny w terminie 21-31.01.2014, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00.
5.
Uczestnik Akcji Promocyjnej w chwili dokonywania zakupu w Restauracji Tanoshii musi podać kelnerce kupon, a
także poinformować przed dokonaniem płatności o chęci skorzystania Kuponu Rabatowego.
6.
Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie, obowiązany jest do zapłaty ceny detalicznej, wybranych przez niego zestawów lunch podlegających
Akcji Promocyjnej, pomniejszonej o 20% (dwadzieścia procent) rabatu.
7.
Rabat 20% nie łączy się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w Restauracji Tanoshii. Nie
łączy się z kartą rabatową. Obowiązuje jedynie przy zakupie zestawów lunch w powyżej podanym terminie, w
dni powszednie, w godzinach 12:00 – 16:00.
8.
Po poinformowaniu Sprzedawcy przez Uczestnika Akcji Promocyjnej o chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej i
po spełnieniu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej wszystkich warunków opisanych powyżej, Sprzedawca dokona
obliczenia ceny wybranych zestawów lunch. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania
niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych zestawów niniejszą
Akcją Promocyjną, decydujące znaczenie ma informacja przedstawiciela Restauracji Tanoshii.
9.
Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca zaniechał
prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania
zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej transakcji.
§5
Uczestnik Akcji Promocyjnej po wybraniu zestawu lunch powinien poinformować obsługę o chęci skorzystania z Akcji
Promocyjnej.
§6
Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta we wszelkich materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.
§7
Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Restauracji Tanoshii, w Internecie na stronie www.tanoshii.com.pl lub fanpage marki na portalu
społecznościowym Facebook.
§8
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia realizacji usługi w restauracji, skierować na piśmie do Tanoshii sp. zo.o. z siedzibą w
Białymstoku, 15-424 ul. Lipowa 1 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
§9
Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna
obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.tanoshii.com.pl
§ 10
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie
osób trzecich.
2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie www.tanoshii.com.pl.
3.
Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

Podobne dokumenty