Globalny niedobor wykwalifikowanych pracownikow

Transkrypt

Globalny niedobor wykwalifikowanych pracownikow
Kontakt:
Joanna Piskunowicz
Manpower
+48 22 50 40 852
+48 608 480 596
[email protected]
Globalny niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych
moŜe zagrozić przyszłemu wzrostowi gospodarczemu
Promowanie pozytywnego wizerunku pracy fizycznej oraz dostosowanie szkolnictwa
zawodowego do potrzeb rynku, a takŜe strategiczna migracja to kluczowe elementy
rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników fizycznych
Warszawa, 14 września 2010 r. – Agencja zatrudnienia Manpower Polska opublikowała raport
Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych
pracowników fizycznych, w którym sygnalizuje, Ŝe biznes, rząd oraz branŜowe związki
pracowników i pracodawców powinny podjąć efektywne działania, by zapobiec dalszemu
pogłębianiu się niedoboru wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Trudności firm
z pozyskaniem pracowników z tej grupy zawodowej mogą mieć negatywny wpływ na przyszły
wzrost gospodarczy Polski i innych krajów dotkniętych tym problemem.
Jak wynika z opublikowanego w maju przez Manpower badania Niedobór talentów 2010,
przeprowadzonego wśród 35 000 pracodawców z 36 krajów, na całym świecie wykwalifikowani
pracownicy fizyczni naleŜą do najbardziej poszukiwanych zawodów; w 31 krajach znaleźli się
w pierwszej dziesiątce rankingu. Niedobór takich fachowców jak elektrycy, murarze, hydraulicy
czy spawacze jest wyzwaniem dla największych światowych gospodarek. W 15 krajach, w tym
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech i Kanadzie wykwalifikowani
pracownicy fizyczni znaleźli się na pierwszym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych
zawodów. TakŜe w Polsce ankietowani przez Manpower pracodawcy niezmiennie od trzech lat
deklarują, Ŝe mają największy problem z zatrudnieniem przedstawicieli tych profesji w swoich
firmach.
W najnowszym raporcie Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór
wykwalifikowanych pracowników fizycznych Manpower zauwaŜa, Ŝe oŜywienie gospodarcze
pogłębi obecny niedobór podaŜy specjalistów na rynku pracy i proponuje, jako doraźny środek
zaradczy likwidowanie barier w przemieszczaniu się pracowników wewnątrz krajów i poza ich
granice.
„Niedobór wykwalifikowanych pracowników fizycznych moŜe spowolnić realizację projektów
infrastrukturalnych oraz zagrozić rozwojowi gospodarczemu. To wyzwanie, które wymaga
długofalowego podejścia, aby zapewnić w pełni zdrowe funkcjonowanie gospodarki.
Przejściowo, w krótkim okresie, poprawę sytuacji przynieść moŜe zwiększenie mobilności
pracowników.” – wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.
Raport Manpower Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór
wykwalifikowanych pracowników fizycznych kładzie nacisk na konieczność stworzenia
długofalowej, spójnej strategii, której celem będzie podniesienie prestiŜu pracy fizycznej
w społeczeństwie oraz wypracowanie mechanizmów gwarantujących bieŜące dostosowywanie
szkolnictwa oraz kursów zawodowych do zmieniających się potrzeb gospodarki. Jakkolwiek
migracja jest tymczasowym rozwiązaniem problemu niedoboru siły roboczej, przedstawione
w raporcie długoterminowe działania powinny być traktowane priorytetowo, poniewaŜ zapewnią
trwałą równowagę na rodzimym rynku pracy.
„Nieadekwatny system edukacji oraz stereotypy związane z pracą fizyczną przyczyniają się
do pogłębiania przepaści między ilością dostępnych fachowców a zapotrzebowaniem na nich.
Pracodawcy i rządy powinny podjąć działania by zapewnić pracownikom fizycznym moŜliwość
uzyskiwania zarówno niezbędnych kwalifikacji zawodowych, jak i rozwoju kompetencji miękkich.
W momencie, gdy nasza gospodarka wychodzi z kryzysu otworzenie tej kategorii zawodowej
na nowe talenty przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia oraz pomoŜe efektywnie odpowiadać
na potrzeby firm.” – dodaje Iwona Janas.
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) mniej niŜ jeden na trzech 15-latków w Niemczech czy w Czechach chciałby w wieku
30 lat pracować, jako wysoko wykwalifikowany pracownik fizyczny. Liczba ta jest jeszcze
mniejsza we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W Polsce taką karierę zawodową
przewiduje dla siebie niecałe 25% młodzieŜy szkolnej w tym wieku.
Istotnym kryterium zagwarantowania stabilnego rozwoju gospodarczego Polski jest dostępność
siły roboczej, która zaspokoi potrzeby firm. Najnowszy raport Manpower podkreśla,
Ŝe wdroŜenie polityki strategicznej migracji w krótkim okresie oraz zmiana społecznego odbioru
pracy fizycznej i rozwój programów szkoleniowych w dłuŜszej perspektywie pozwolą skutecznie
likwidować problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników fizycznych.
###
Informacja dla wydawców
Raport Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifikowanych
pracowników fizycznych jest pogłębioną analizą wyników badania Manpower Niedobór talentów 2010.
Celem badania było określenie trudności, jakie mają firmy w znalezieniu odpowiednich kandydatów
na kluczowe dla ich działalności stanowiska. W wynikach dla 31 krajów wykwalifikowani pracownicy
fizyczni występują w pierwszej dziesiątce najtrudniejszych do obsadzenia zawodów, w tym na miejscu
pierwszym w 15 krajach (10 europejskich), a na miejscu drugim – w trzech krajach.
Wyniki badania Manpower Niedobór talentów 2010 zostały opracowane na postawie wywiadów
indywidualnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie ponad 35 tysięcy pracodawców
w 36 krajach, w tym 750 pracodawców w Polsce. Badanie zostało opublikowanie 25 maja 2010 r.
Więcej informacji na temat badań Manpower moŜna znaleźć w zakładce Badania/Dla Mediów na stronie
www.manpower.pl.
O Manpower Polska
Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od marca 2001 r. Pod marką Manpower działa
prawie 50 agencji. Usługi Manpower Polska obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników
stałych, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing usług oraz doradztwo personalne. Z grupy Manpower
w Polsce obecne są równieŜ Manpower Professional, Manpower Business Solutions, Right Management
i Elan. Więcej informacji na temat Manpower moŜna znaleźć pod adresemwww.manpower.pl.
O Manpower Inc.
Manpower Inc. (NYSE: MAN) jest światowym liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań
kadrowych; firma tworzy i dostarcza usługi, które pozwalają naszym klientom odnieść sukces
w zmieniającym się świecie pracy. Dzięki ponad 60 letniemu doświadczeniu Manpower oferuje
pracodawcom gamę usług dla całego cyklu zatrudnienia i działalności, w tym pracę tymczasową,
rekrutację pracowników stałych i kontraktowych, ocenę i dobór pracowników, szkolenia, outplacement,
zatrudnienie zewnętrzne i doradztwo. Światowa sieć Manpower obejmująca 4000 biur w 82 krajach,
pozwala firmie zaspokajać potrzeby 400 000 klientów rocznie, w tym małych i średnich przedsiębiorstw
ze wszystkich sektorów, a takŜe największych światowych korporacji.
W swej pracy Manpower kładzie nacisk na zwiększanie wydajności poprzez poprawę jakości,
efektywności i redukcję kosztów kadrowych, co pozwala klientom koncentrować się na ich podstawowej
działalności. Manpower Inc. skupia 5 marek: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells
i Right Management. Więcej informacji na temat Manpower Inc. moŜna znaleźć pod adresem
www.manpower.com.
- ### -

Podobne dokumenty