SIWZ promocja projektu

Komentarze

Transkrypt

SIWZ promocja projektu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(DALEJ: SIWZ)
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Promocja Projektu pn.: Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”, o wartości szacunkowej poniŜej
równowartości wyraŜonej w złotych kwoty 200 000 EURO. Postępowanie realizowane w procedurze przewidzianej dla
przetargów powyŜej „progów unijnych”.
I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie,
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57,
NIP 563-000-08-72, REGON 110052871,
tel. (082) 563-14-63; wew. 227.
fax. (082) 560 51 00.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Artur Giza.
MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30.
E-mail: [email protected], fax: (082) 560 51 00.
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej
„Ustawą”.
III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ:
www.mpgk.chelm.pl,
IV OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O MOśLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH:
1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu
współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach POIiŚ pn.:,, Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”.
Projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
3. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):
79342200-5 – usługi w zakresie promocji; 79416000-3 – usługi public relations; 79800000-2 – usługi drukowania i powiązane
22000000-0 – druki i produkty podobne; 22462000-6 - Materiały reklamowe;30190000-7 – RóŜny sprzęt i artykuły biurowe;
30197000-6 – Drobny sprzęt biurowy; 30199792-8 – Kalendarze; 18931100-5 – Plecaki; 30234600-4 - Pamięć flash;
39295200-8– Parasole; 18300000-2 – części garderoby; 18930000-7 – worki i torby; 37525000-4 - Balony i piłki do zabawy;
30193500-3 - Stojak na materiały reklamowe; 35821000-5 – Flagi; 39522530-1 – Namioty; 32331600-8 - Odtwarzacze
plików MP3; 38651000-3 - Aparaty fotograficzne.
Kategoria usług: 13
V INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ I RÓWNOWAśNEJ.
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych.
VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji przedmiotu postępowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r. (szacunkowo przez 31 m-cy).
Termin zakończenia realizacji przedmiotu postępowania moŜe ulec zmianie w przypadku opisanym w ust. XXI.
VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 – 4
Ustawy.
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
1
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje, co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto, obejmującą nw. elementy:
-opracowanie poligraficznych materiałów promocyjnych: m.in. ulotki, foldery,
-wykonanie kampanii promocyjnej w prasie, telewizji lub w radio.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4).
VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY.
Wraz z ofertą złoŜoną na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2 i 2a do SIWZ naleŜy złoŜyć:
1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca
powinien złoŜyć:
1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a.
1.2. Wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanej w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 1 usługi o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto, obejmującej nw. elementy:
-opracowanie poligraficznych materiałów promocyjnych: m.in. ulotki, foldery,
-wykonanie kampanii promocyjnej w prasie, telewizji lub w radio.
z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy (wzór załącznik nr 6) oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe usługa ta została wykonana lub jest wykonywana naleŜycie.
Zamawiający w stosunku do wykonawców zagranicznych którzy na potwierdzenie spełnienia warunków: posiadania wiedzy
i doświadczenia, złoŜą dokumenty z kwotami w walucie innej niŜ PLN, zastosuje przelicznik kursów średni publikowany na
stronie NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania; http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html.
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4).
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłaceniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzające, Ŝe
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym jak dla wykonawcy, określonym w ust. VIII, pkt. 2 do 2.6.
2.8. Wykonawca będzie mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
2
3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
3.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3.1.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.1.3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3.1.4. W zakresie ppkt 2.3. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.
3.2. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złoŜą oświadczeń oraz dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za
odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeŜenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.
4. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. JeŜeli ofertę podpisuje
pełnomocnik, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
4.1. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, od pkt 2.1. do pkt 2.6. oraz od pkt. 3.1 do 3.1.4. składane są dla kaŜdego
partnera z osobna,
b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iŜ spełniają warunki udziału
w postępowaniu w sposób określony w SIWZ.
5.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące
wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum).
5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy
cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić
zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące
postanowienia:
a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum,
b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upowaŜnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców
realizujących wspólnie umowę i kaŜdego z osobna, a takŜe upowaŜnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności
od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę),
c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia
publicznego i umowy gwarancji jakości,
d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac
przewidzianych do wykonania przez kaŜdego z nich.
6. Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 5.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków
będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
IX INFORMACJA NA TEMAT WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych,
zero groszy).
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być
dołączony do oferty wykonawcy.
1.3. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
3
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wraz z
adnotacją: „Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodnokanalizacyjnego”, w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr 35 1240 2223 1111 0000 3576
9088.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający będzie uwaŜał wadium, które do dnia
15.05.2012 r. do godz. 11:00 znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie określonej ustawą, do oferty naleŜy dołączyć kopię odpowiedniego
dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Oryginału dokumentu nie naleŜy dołączać do oferty, tylko złoŜyć w sekretariacie (pokój nr 27) MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska
57, 22-100 Chełm lub przesłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego z dopiskiem „Promocja Projektu pn.:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”, (dokument winien być
dostarczony przed terminem składania ofert, tj. do dnia 15.05.2012 r. do godz. 11:00).
Wadium musi zabezpieczać ofertę na cały okres związania ofertą.
1.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.
1.6. Zamawiający zwróci wadium:
- wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
1.8. Zamawiający będzie Ŝądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeŜeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
1.9. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
1.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.
1.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni,
Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.
2. Zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy, którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy.
2.1. Zamawiający będzie Ŝądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 2,5 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
2.2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
2.3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
2.4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wnoszenie zabezpieczeń:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
4
2.5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku
Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088 z adnotacją „Promocja
Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”,.
2.6. Zabezpieczenie wniesione w formie niepienięŜnej winno zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i
nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na pierwsze Ŝądanie
zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej
umowy.
2.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego, moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
2.9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:
- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia akceptacji Raportu końcowego z realizacji
umowy bez uwag i zastrzeŜeń przez Zamawiającego.
- 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
X KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie stosował jako jedyne kryterium cenę:
1) oferta z najniŜszą ceną brutto otrzyma max liczbę punktów - 100 pkt, które będą
mnoŜone przez wagę 100 %,
2) punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Cn/Cb x 100 x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty rozpatrywanej
100 – wskaźnik stały
100 % - kryterium oceny
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
3. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert, kolejną która uzyskała największą liczbę punktów.
4. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest
zobowiązany, zgodnie z prawem RP, do uwzględnienia w cenie podatku od towarów i usług VAT zamawiający przy ocenie
ofert do ceny zaoferowanej przez takiego wykonawcę doliczy naleŜny podatek VAT.
4.1. Postanowienie pkt. 4 wynika z konieczności odprowadzenia przez zamawiającego stosownego podatku VAT od
przedmiotu zamówienia.
5. JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostaną złoŜone
oferty, które uzyskają tą samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach oraz
gorszych warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
XI MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty naleŜy składać w sekretariacie (pokój nr 27) MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm lub za
pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.
2. Oferty naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 15.05.2012 r. do godziny 11:00.
2.1. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną odesłane do wykonawcy, na jego koszt
bez otwierania.
2.2. W przypadku nie opatrzenia koperty, w której znajduje się oferta z adresem nadawcy, zamawiający będzie zmuszony ją
otworzyć w celu prawidłowego jej odesłania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2012 r. o godzinie 11:20 (pokój nr 29).
4. Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie opisanej hasłem: „Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Chełmie z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”, wraz z nazwą i adresem wykonawcy.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca. Treść oferty musi odpowiadać wymogom
SIWZ.
6. Zamawiający nie wymaga obecności przedstawicieli wykonawców podczas otwierania ofert.
XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający
moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
5
XIII INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XIV INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XV INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.
XVI INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XVII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH:
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
XVIII INFORMACJE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ O
MOśLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TYLKO WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50%
PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
1. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia ograniczenia w zakresie ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
XIX SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niŜ język polski, winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą.
4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 i 2a)
zawierającym:
4.1. Datę sporządzenia oferty.
4.2. Pieczątkę wykonawcy
4.3. Dane wykonawcy (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax, adres e-mail).
4.4. Ścisłe określenie przedmiotu oferty.
4.5. Cenę brutto, cenę netto oferty (cyfrowo i słownie) w polskich zł.
4.6. Określenie terminu realizacji zamówienia.
4.7. Termin związania ofertą 60 dni.
4.8. Wykaz wszystkich załączników do oferty,
4.9. Oświadczenie, Ŝe wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ, oraz pozostałymi załącznikami i nie wnosi do nich Ŝadnych
zastrzeŜeń.
4.10. Oświadczenie, Ŝe w razie wygrania przetargu wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie określonym
przez zamawiającego.
5. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty lub złoŜenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złoŜonych przez wykonawcę.
6. Do formularza oferty naleŜy dołączyć inne dokumenty wymagane od wykonawcy zgodnie z ust. VIII.
7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być
umieszczona informacja o ilości stron.
8. Wszystkie, zawierające jakąkolwiek treść, strony oferty oraz załączniki powinny być parafowane przez uprawnionych
przedstawicieli wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.
1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
6
10. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeŜenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji zastrzeŜonych,
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeŜenia będzie ich odtajnienie (stosownie
do Uchwały Sądu NajwyŜszego z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)).
11. Wykonawca nie moŜe zastrzec swojej nazwy (firmy) i adresu oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
13. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty w przypadku roszczeń Wykonawcy.
XX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT i bez
podatku VAT - cyfrowo i słownie.
2.Cena oferty powinna być wyliczona w oparciu o cenniki do wycen tego typu opracowań i czynności.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna być obliczona na podstawie załącznika nr 2 i 2a.
4. Cena zamówienia nie ulega zmianie przez czas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów i rabatów.
6. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN.
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 5).
XXI PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA I ZMIANY W UMOWIE:
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy).
2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN.
3. Wynagrodzenie, wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego postępowania moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje usługi wykonane po dacie
wejścia w Ŝycie przepisów ustawy.
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy.
4.1. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określony w umowie termin realizacji przedmiotu umowy
moŜe ulec zmianie:
a) jeŜeli zmianie ulegną terminy zakończenia robót budowlanych wchodzących w skład Projektu pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”.
b) w przypadku działania siły wyŜszej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleŜnych od strony, która
się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŜytej staranności nie moŜna było uniknąć, w
szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk Ŝywiołowych, katastrofy budowlanej, mających
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji moŜe zostać przesunięty o czas działania
siły wyŜszej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły,
c) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemoŜliwych do przewidzenia i
niezaleŜnych od nich np.: przedłuŜenie się procedur przetargowych wchodzących w skład Projektu pn.: „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”.
d) jeŜeli podczas wykonywania prac okaŜe się, Ŝe konieczne do wykonania są czynności dodatkowe, których nie moŜna
było przewidzieć, od których wykonania uzaleŜnione jest wykonanie prac podstawowych – termin realizacji moŜe zostać
przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,
e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
f) jeŜeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, co
uniemoŜliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy moŜe zostać przesunięty
o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,
Maksymalny termin zakończenia realizacji przedmiotu postępowania: do dnia 31.05.2015r.
4.2. Zamawiający przewiduje takŜe moŜliwość dokonywania zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmian wprowadzonych w umowach (mających bezpośredni związek z niniejszą umową), pomiędzy
zamawiającym, a innym niŜ wykonawca podmiotem, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu (m. in. jednostką
nadzorującą wdraŜanie programów unijnych), w ramach, którego realizowana jest przedmiotowa umowa.
4.3. Dopuszcza się moŜliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności
wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmian umowy zawartej przez
Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego zadania.
4.4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za wydłuŜony termin realizacji przedmiotu zamówienia.
4.5. Zmiany Umowy, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.
4.6. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
7
XXII OPIS SPOSOBU POROZUMIENIA SIĘ, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH, SIWZ ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Dopuszcza się przekazanie powyŜszych dokumentów faxem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym
za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W formie pisemnej obligatoryjnie muszą być składane następujące dokumenty:
1) oferta,
2) uzupełnienie dokumentów,
3) wyjaśnienia dotyczące raŜąco niskiej ceny.
3. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, kaŜda ze
stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający stwierdzi, iŜ pismo wysłane
przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytanie winno być złoŜone w formie
pisemnej. Dopuszcza się przekazanie zapytania faksem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą
operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną.
6. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na kaŜde zapytanie, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie wpłynął do
zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający odpowie niezwłocznie, lecz nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert, bez ujawniania źródła
zapytania, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którzy
pobrali SIWZ od zamawiającego oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.
8. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy
przyjąć treść pisma (wyjaśnienia, odpowiedzi na pytanie) zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
9. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Artur Giza
MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30.
E-mail: [email protected], fax: (082) 560 51 00.
XXIII ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOśONEJ OFERTY:
1. Skuteczność zmian lub wycofania złoŜonej oferty.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty są
skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złoŜonej
oferty mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez umocowanych przedstawicieli wykonawcy, posiadających odpowiednie
dokumenty mocujące w trakcie realizacji powyŜszej czynności.
2. Zmiana złoŜonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana”.
W przypadku złoŜenia kilku „Zmian” kopertę (paczkę) kaŜdej „Zmiany” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr …..”.
3. Wycofanie złoŜonej oferty.
Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na
piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„Wycofanie”.
XXIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie
Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy
złoŜyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone wart. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp
(zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.mpgk.chelm.pl) oraz w
swojej siedzibie na "Tablicy ogłoszeń".
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty faxem.
5. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu, w
przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy.
XXV ZASADY JAWNOŚCI I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW:
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
8
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.
3. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie według poniŜszych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę,
b) zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą wyznacza termin udostępnienia dokumentów,
c) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w obecności, którego udostępnione zostaną dokumenty,
d) zamawiający umoŜliwia dokonywanie notatek z udostępnionych dokumentów,
e) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.
XXVI ŚRODKI ODWOŁAWCZE i ZASTRZEśENIA KOŃCOWE:
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku czynności zamawiającego, przysługują środki
odwoławcze, o których mowa w art. 180 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania zgodnie z treścią art. 93 ust 1a w przypadku nie
otrzymania środków finansowych (otrzymania w innej wysokości, zmiany umowy w części lub całości) na realizację zadań
zgodnie z podpisaną umową o współfinansowane realizowanego projektu przez unię europejską ze środków funduszu
spójności w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.
Chełm, dnia 02.04.2012 r.
ZATWIERDZAM
W zakresie zgodności z projektem:
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
9
Zał. nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
[OPZ]
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Informacje ogólne o Projekcie
1.1.
Wnioskowany Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu
wodno-kanalizacyjnego” dotyczy rozwiązania problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Aglomeracji Chełm w obrębie miasta Chełm. Ścieki z obszaru objęte Projektem będą
odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Chełmie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych
jest rzeka Uherka, lewy dopływ rzeki Bug. Celem przedsięwzięcia jest wyposaŜenie mieszkańców
Chełma w infrastrukturę techniczną umoŜliwiającą:
• odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w Aglomeracji Chełm zgodnie z wymogami Dyrektywy
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód
lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
• przyczynienie się do wypełnienia wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych,
• zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom określonym
w Dyrektywie 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody
przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r, w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.
1.2.
Zakres przedmiotowy
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące:
• modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmie;
• budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Pszenna – Metalowa;
• budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Wolwinów;
• remontu kolektora od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni przy ulicy Bieławin.
Główne cele Projektu to:
• uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Chełm,
• wypełnienie postanowień dyrektyw unijnych i przepisów krajowych w zakresie odprowadzania
ścieków i zagospodarowania osadów,
• zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu ściekowego Aglomeracji Chełm,
• poprawa jakości Ŝycia mieszkańców,
• zwiększenie perspektyw rozwojowych miasta.
1.3.
Cel zamówienia
Celem głównym prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych jest wsparcie pomyślnej realizacji
Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodnokanalizacyjnego” w zakresie działań informacyjnych i promujących kierowanych do następujących grup
docelowych:
• ogółu społeczeństwa,
• mediów,
• partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych.
Celem działań promocyjnych i informacyjnych jest:
1) zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej:
1
a. projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności,
b. roli jaką odgrywa Unia Europejska w projektach realizowanych w ramach POIiŚ;
c. korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach POIiŚ, istotnych dla zwiększenia
konkurencyjności kraju i regionu,
2) promowanie Projektu wśród mieszkańców Aglomeracji Chełm, upowszechnianie i reklama Projektu.
2. ZAKRES PRAC
2.1.
Ogólny zakres prac
Celem Umowy są dostawy i usługi w ramach działań promujących i informacyjnych dla Projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno - kanalizacyjnego”.
Wszystkie materiały promocyjne winny zostać sporządzone zgodnie z:
1. Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zmodyfikowany,
zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.),
2. Załącznikiem do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS,
3. Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji,
4. Planem komunikacji POIiŚ na lata 2007-2013 (wersja z dnia 31.03 2009 r.),
5. Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013,
6. Załącznikiem nr 1 – zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania
tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ,
7. oraz wszelkimi dokumentami opublikowanymi na stronie www.pois.gov.pl
Zamawiający zastrzega, Ŝe wyŜej wymienione dokumenty mogą ulec zmianie w trakcie realizacji
Projektu. W związku z powyŜszym Wykonawca działań promocyjnych winien na bieŜąco śledzić
zmiany w w/w dokumentach i dostosować opracowane materiały do aktualnych zasad.
2.2.
Zakres zamówienia
Wszelkie działania w zakresie promocji i informacji Projektu przygotowane zostaną, jako akcja
długookresowa obejmująca zaproponowaną przez Wykonawcę efektywną kampanię na rzecz Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia swych usług na najwyŜszym profesjonalnym poziomie.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki i działania oraz niezwłocznie przekaŜe Zamawiającemu
stosowne pisemnie informacje, które mogą wpływać na pomyślną realizację promocji Projektu.
Wykonawca powinien uwzględnić, Ŝe działania informacyjne i promujące powinny być podejmowane w
szczególności w przypadku:
• istotnych etapów realizacji Projektu (podpisywanie umów, rozpoczęcie robót, oddanie części
inwestycji) oraz
• zakończenia Projektu.
Wykonawca zaproponuje odpowiednią strategię działania w celu realizacji powyŜszych zobowiązań,
a w szczególności: opracuje harmonogram i strategię działań promocyjnych dotyczących Projektu.
Przygotowany przez Wykonawcę harmonogram musi uwzględniać przewidywany plan płatności
Zamawiającego (tzn. okresy rozliczeniowe pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją WdraŜającą Projekt).
2
Plan realizacji promocji oraz strategia działań winny być złoŜone Zamawiającemu w terminie 30 dni od
daty podpisania Umowy. Zamawiający zaakceptuje sporządzony harmonogram i strategię w terminie 14
dni od daty ich otrzymania lub złoŜy zastrzeŜenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia
uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić ewentualne zastrzeŜenia Zamawiającego i złoŜyć skorygowany
harmonogram i strategię, tak aby ich weryfikacja i ostateczna akceptacja była moŜliwa w pierwszym
kwartale wykonywania Umowy. Wykonawca uwzględni w opracowanym harmonogramie działań
promocyjnych etapy realizacji Projektu oraz dane kontrakty wykonawcze i specyfikę Projektu.
2.3.
Szczegółowy zakres działań
Część I Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaŜ tablic informacyjnych i pamiątkowych
TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i dostarczyć tablice informacyjne. Ustawienie i montaŜ tablic
leŜą po stronie Wykonawcy robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycji. Tablice
informacyjne zostaną zainstalowane tymczasowo z wykorzystaniem dostępnej konstrukcji lub na
samodzielnych konstrukcjach stalowych z fundamentem betonowym. Tablice naleŜy umieścić
niezwłocznie po rozpoczęciu robót budowlanych w ramach danego kontraktu. Projekt tablicy przed jej
wykonaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje i odpowiada
za jakość i trwałość tablic w okresie realizacji danego kontraktu na roboty budowlane.
Wygląd tablicy zgodnie z Wytycznymi zawartymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zakładka
„Zasady promocji projektu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013”, zakładka dokumenty, plik „Zasady stosowania znaku, budowa ciągów znaków oraz
projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ” lub ich najnowszej wersji, jeŜeli takie
zostaną opublikowane w trakcie realizacji Umowy.
Ilość tablic - 7 sztuk dwustronne (o dacie montaŜu Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiającego i przekaŜe tablice do zamontowania Wykonawcy danego kontraktu robót budowlanych).
Tablica musi zawierać m. in.:
1) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko”
2) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym
do Funduszu Spójności, logo beneficjenta, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ– powyŜsze informacje
muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy,
3) tytuł projektu,
4) nazwę Zamawiającego,
5) wartość projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN),
6) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN),
Wymiary tablicy wynoszą minimum 3m szerokości x 2m wysokości, dolna krawędź min. 1m nad
gruntem (dopuszcza się zmniejszenia lub zwiększania wymiarów tablicy, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego - muszą być zachowane wszystkie proporcje oryginalnego wzoru tablicy).
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć tablice z płyty PCV oraz zapewnić odpowiednie
konstrukcje do ich montaŜu.
Termin dostarczenia tablic wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
3
TABLICE PAMIĄTKOWE
Stałe tablice pamiątkowe muszą zostać umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych publicznie
najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu Projektu, tak aby upowszechniać informację o udziale UE w
finansowaniu Projektu.
Wygląd tablicy powinien być zgodny z Wytycznymi zawartymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl
zakładka „Zasady promocji projektu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013”, zakładka dokumenty, plik „Zasady stosowania znaku, budowa ciągów znaków
oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ” lub ich najnowszej wersji, jeŜeli takie
zostaną opublikowane w trakcie realizacji Umowy.
Ilość tablic pamiątkowych - 7 sztuk dwustronne (o miejscu montaŜu Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiającego). Tablice pamiątkowe muszą zawierać m. in.:
a) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Projekt (naleŜy wstawić tytuł
Projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisku;
b) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym
do Funduszu Spójności, logo Zamawiającego, logo POIiŚ, hasłem promocyjnym POIiŚ – powyŜsze
informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy;
1 tablica pamiątkowa, która będzie umieszczona na oczyszczalni ścieków Bieławin będzie wykonana
z trwałego materiału np.: metali szlachetnych (brązu, mosiądzu), lub kamienia (granitu, marmuru).
Pozostałe 6 dwustronnych tablic pamiątkowych będzie wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych
na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zostanie zapewniona czytelność informacji. Tablice
pamiątkowe będą umieszczone na dostępnych konstrukcjach lub na samodzielnych konstrukcjach
stalowych z fundamentami betonowymi. Wykonawca gwarantuje jakość i trwałość tablic w okresie
trwałości Projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji Projektu.
Projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca
zamówienia zobowiązany będzie do dopełnienia wszystkich kwestii formalno – prawnych związanych z
umieszczeniem tablic pamiątkowych. Tablice pamiątkowe będą umieszczone w miejscach najbardziej
widocznych, zapewniający dostęp jak największej liczbie osób oraz umoŜliwiających swobodne
zapoznanie się z jej treścią. Umiejscowienie tablic nie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu osób
zapoznających się z ich treścią.
Opłaty z tytułu zajęcia gruntu dla umieszczenia tych tablic nie wchodzą w zakres oferty /ewentualne
koszty ponosi Zamawiający/.
Termin dostarczenia tablic wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
NAKLEJKI INFORMACYJNE
Wykonawca zrealizuje na folii samoprzylepnej naklejki informacyjne słuŜące do oznakowania środków
trwałych. Wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7cm (szerokości) x 5cm (wysokości) w ilości 15
sztuk, 20cm (szerokości) x 15cm (wysokości) w ilości 50 sztuk. Zgodnie z Zasadami stosowania znaku
na dole naklejki musi być umieszczony zielony pasek a na górze logotyp. Wygląd naklejki powinien być
zgodny z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl , zakładka „Zasady promocji
Programu”, zakładka „dokumenty”, plik Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz
projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ. Szczegółowy wygląd naklejek
informacyjnych musi być uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy Zamawiającemu
naklejki.
Wykonawca zobowiązany jest stosować zasady, strategie i wytyczne opisanych w punkcie 2.1. Opisu
Przedmiotu Zamówienia. Projekt naklejek musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
4
Część II serwis fotograficzny
SERWIS FOTOGRAFICZNY
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zdjęć w miejscu
i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z kaŜdej sesji zdjęcia zostaną dostarczone
Zamawiającemu na płycie CD/DVD. W terminie 14 dni od otrzymania zlecenia Wykonawca dostarczy
zdjęcia w formacie nadającym się do obróbki (RAFF, RGB lub inny). Wykonawca wykona minimum 10
zdjęć na kwartał przez cały okres niniejszej Umowy. Zdjęcia muszą posiadać rozdzielczość minimum
240 dpi oraz rozmiar minimum 5 MB.
Na płycie musi się znaleźć w formie cyfrowej indeks zdjęć zawierający informację dla kaŜdego zdjęcia,
a w szczególności:
• nazwa pliku,
• data wykonania,
• miejsce wykonania.
Indeks naleŜy równieŜ dołączyć do płyty w formie drukowanej jako wkładka do etui.
KSIĄśKA PAMIĄTKOWA
KsiąŜka pamiątkowa zostanie stworzona na zakończenie Projektu w ilości 200 sztuk. KsiąŜka powinna
mieć: ok. 50 stron, format A4,papier kredowy o gramaturze 135 g/m², twardą okładkę o gramaturze 350
g/m², wydruk pełnokolorowy CMYK 4+4, zdjęcia fotograficzne z pełnymi prawami (ok. 60 sztuk), tekst,
rysunki i schematy, folię mat (druk na dwóch stronach). KsiąŜka pamiątkowa powinna zawierać m. in.:
• nazwę Projektu;
• nazwę Zamawiającego;
• oznakowanie ksiąŜki musi być zgodne z dokumentami opisanymi w pkt 2.1. Opisu Przedmiotu
Zamówienia (OPZ);
• czas realizacji inwestycji;
• wartość Projektu i dofinansowania;
• informacji na temat etapów prowadzonych prac;
• ciekawostki z regionu lub obszaru gospodarczego, w którym był realizowany Projekt (np.
porównujące opisywaną inwestycję do liczby tego typu przedsięwzięć w Polsce);
• teksty zamieszczone w ksiąŜce muszą być materiałami autorskimi.
Termin realizacji – 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
ZDJĘCIA NA WYSTAWĘ
Zadaniem Wykonawcy będzie wydrukowanie fotografii wybranych przez Zamawiającego. Zakres
zadania obejmuje:
• wydrukowanie 24 zdjęć format 50x80 cm, zdjęcia mają być czarno - białe;
• wynajęcie stelaŜy do umieszczenia zdjęć na wystawę,
• rozstawienie w/w konstrukcji na zakończenie Projektu na terenie oczyszczalni ścieków „Bieławin”
w Chełmie lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy gotowe zdjęcia do siedziby
Zamawiającego.
WYKONANIE REPORTAśU NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Na zakończenie Projektu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu reportaŜ podsumowujący inwestycję.
ReportaŜ będzie wykonany ze zdjęć zgromadzonych podczas trwania Umowy, w ilości co najmniej 50
sztuk (zdjęcia w kolorze czarno – białym). ReportaŜ będzie podsumowaniem podjętych działań i będzie
przedstawiał stan sprzed realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Materiał winien zostać wykonany
5
w formacie DVD oraz zawierać odpowiednie oznakowanie, zgodne z dokumentami wskazanymi w pkt
2.1.OPZ. Przynajmniej jeden egzemplarz DVD wykonanego reportaŜu musi być dostarczony w formacie
umoŜliwiającym jej powielanie oraz edycję i drukowanie. Wykonawca dostarczy 50 płyt DVD.
Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy nośniki DVD z reportaŜem do
siedziby Zamawiającego.
Część III Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie publikacji drukowanych i elektronicznych
(ulotki informacyjne, foldery, ksiąŜeczki edukacyjne, kartki świąteczne, prezentacje
multimedialne, strona internetowa)
ULOTKA INFORMACYJNA
Wszystkie publikacje muszą być opatrzone informacją: „egzemplarz bezpłatny”. Przewiduje się 3 róŜne
projekty ulotki:
Zakres zadania obejmuje:
• opracowanie projektu graficznego ulotki, zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ;
• zebranie informacji, opracowanie tekstu (zgromadzonego przez siebie i przekazanego przez
Zamawiającego), wykonanie zdjęć;
• przewiduje się 3 wzory ulotek I wzór w roku 2012 – 2500 sztuk
II wzór w roku 2013 – 2500 sztuk
III wzór w roku 2014 – 2500 sztuk
Termin druku moŜna ustalić z drukarnią po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Opis ulotki:
• pełnokolorowy dwustronny druk;
• format A4 – składana na 3 części (składana na Z)
• papier błyszczący kredowy o gramaturze min. 130 g/m².
Treść i szata graficzna oraz termin druku muszą być kaŜdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.
W terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego
ustaloną wcześniej partię ulotek informacyjnych.
Zamawiający poda kaŜdorazowo w zleceniu liczbę egzemplarzy ulotek.
FOLDER
Zakres zadania obejmuje:
• opracowanie projektu graficznego folderu zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ;
(zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej,
odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo
Zamawiającego),
• zebranie informacji, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć,
• pełnokolorowy dwustronny druk w wymiarze ok. 25x17,5 cm o objętości min. 10 stron lub A4
minimum 8 stron, na papierze kredowym matowym uszlachetnionym techniką lakierowaną UV
punktowo z połyskiem, o gramaturze 135g/m², okładka o gramaturze 180 g/ m²,
• przygotowanie folderów w ilości 50 sztuk.
Treść i szata graficzna musi być kaŜdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.
Termin dostarczenia – 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
KSIĄśECZKA EDUKACYJNA
Zakres zadania obejmuje:
• opracowanie projektu graficznego ksiąŜeczki edukacyjnej zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt
2.1.OPZ (zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii
6
Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz
logo Zamawiającego),;
• przygotowanie treści ksiąŜeczki, która powinna zawierać przede wszystkim ogólne wiadomości
o wodzie i procesie oczyszczania;
• przygotowanie treści, która uczy poprzez zabawę w formie: rebusów, krzyŜówek, kolorowanek,
wierszyków itp.
KsiąŜeczka powinna mieć:
• 4 kartki, w formacie A5 dwustronnych;
• papier offsetowy o gramaturze 120g/m²;
• druk pełnokolorowy;
• okładka ma być wykonana ze sztywniejszego papieru, błyszcząca;
• ilość 500 sztuk.
Termin dostarczenia – 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
KARTKI ŚWIĄTECZNE
Zakres zadania obejmuje:
• opracowanie projektu graficznego zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ (zawierającego
m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do
Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego);
• kartki przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, zostaną
dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia.
Kartka powinna mieć:
• wymiary 10cm x 21cm (kartka zamknięta) + koperta bez okienka odpowiadająca wymiarom kartki;
• papier kredowy satynowy o gramaturze co najmniej 300 g/m² w kolorze białym;
• kartki powinny mieć odpowiedni nadruk świąteczny wykonany techniką cyfrową;
• oznaczenia zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ.
Przewiduje się 5 serii po 100 sztuk kartek świątecznych (3 na BoŜe Narodzenie i 2 na Wielkanoc).
Motywy i Ŝyczenia nie mogą się powtarzać w kolejnych seriach.
Termin dostarczenia – 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
WIZYTÓWKI
Wizytówki zawierające informacje zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1 OPZ.
- wielkość ok. 90x50 mm lub 85x55 mm
- papier kredowy o gramaturze 350g/m² - dwustronnie bielony
- druk jednostronny 4/0 CMYK
- folia matowa + uszlachetnienie (sztancowanie) z lakierem wybiórczym
- całkowity nakład 1000 szt. ( 2 wzory po 500 szt. kaŜdy)
Termin - 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Opracowanych będzie około 5 róŜnych prezentacji multimedialnych w trakcie realizacji Projektu,
przedstawiających etapy realizacji inwestycji. KaŜda prezentacja zostanie nagrana na nośniku CD lub
DVD i przekazana Zamawiającemu w ilości 40 szt. na kaŜdą konferencję.
Prezentacje będą przygotowywane przez Wykonawcę w następujących okresach:
1. Na początku realizacji Projektu m. in.– Wykonawca przedstawi wstępne informacje, koszty, zakres,
wysokość dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności oraz cele i korzyści z realizacji
Projektu. Ilość - 40 sztuk.
7
Pierwsza konferencja odbędzie się maksymalnie w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.
2. W trakcie realizacji (3 prezentacje) – Wykonawca przygotuje prezentacje na temat postępów
realizacji Projektu. Ilość 40 sztuk na kaŜdą wersję.
3. Na zakończenie realizacji Umowy – Wykonawca przedstawi podsumowanie Projektu w formie
prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem zakresu prac budowlanych w całym okresie realizacji.
Prezentacja powstanie w oparciu o materiał wykonywany od rozpoczęcia robót budowlanych. Będzie on
streszczeniem wcześniej powstałego materiału. Ilość 40 sztuk.
KaŜda z w/w prezentacji musi zawierać co najmniej 20 slajdów, nie moŜe być powtarzane ponad 50%
takiej samej treści w kaŜdej wersji prezentacji.
W zakres zadania wchodzi równieŜ zaprojektowanie szaty graficznej płyty i okładki oraz wykonanie
odpowiedniej ilości nadruków na płytach i okładkach zgodnych z dokumentami wskazanymi w pkt.2.1
OPZ (zawierające m. in. logo POIiŚ, flagę UE odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Funduszu
Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego).
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do opracowanych prezentacji.
Przynajmniej jeden egzemplarz CD lub DVD wykonanej prezentacji multimedialnej, będzie dostarczony
w formacie umoŜliwiającym jej powielanie, edycję i drukowanie. Prezentacje multimedialne będą
przedstawiane na konferencjach i spotkaniach z mieszkańcami oraz umieszczane na stronie
internetowej Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Treść i szata graficzna oraz sposób wykonania
prezentacji muszą być kaŜdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.
Prezentacje multimedialne muszą być zgodne z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ.
Termin dostarczenia prezentacji na nośnikach CD lub DVD wynosi 7 dni od otrzymania zlecenia przez
Wykonawcę. Wyjątkowo w sytuacjach nieprzewidzianych Wykonawca zobowiązany będzie na Ŝądanie
Zamawiającego do aktualizacji prezentacji multimedialnej najpóźniej w terminie 48 godzin.
STRONA INTERNETOWA
Wykonawca przygotuje i umieści w Internecie stronę internetową dla JRP, a takŜe będzie dokonywał jej
bieŜącej aktualizacji w celu zobrazowania realizacji Projektu. Wykonawca będzie do tego zobowiązany
przez cały okres realizacji Umowy.
Zamawiający będzie właścicielem strony i będzie posiadał pełne uprawnienia administratora strony bez
Ŝadnych ograniczeń. Wykonawca niezwłocznie przekaŜe Zamawiającemu wszelkie kody dostępu do
strony, wraz z pełnymi uprawnieniami do jej treści. Zamawiający nie będzie wykorzystywał kodów
dostępu, o ile Wykonawca będzie administrował stroną zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
W Ŝadnym wypadku Wykonawca nie ma prawa ograniczać dostępu Zamawiającemu do w/w strony /np.
poprzez zmianę kodów dostępu itp/.
Wszelkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania strony internetowej leŜą po stronie Wykonawcy.
Po zakończeniu Umowy na Zamawiającym, nie będą ciąŜyć Ŝadne zobowiązania na rzecz Wykonawcy,
ani osób trzecich.
Niedopuszczalne jest wcześniejsze usuwanie jakiejkolwiek treści ze strony przez Wykonawcę bez
zgody Zamawiającego.
Zadanie Wykonawcy będzie:
• opracowanie strony graficznej;
• opracowanie strony merytorycznej (tj. treści zamieszczanych na stronie);
• aktualizowanie jej przez cały czas obowiązywania Umowy (aktualizacja co najmniej raz na kwartał
lub w miarę zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego);
• dbanie o jej atrakcyjność i czytelność;
• uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych przez siebie treści dotyczących Projektu
(Zamawiający ma 3 dni na akceptację treści lub złoŜenie korekty);
• archiwizowanie danych zamieszczanych na stronie.
8
Na projekcie strony powinny zostać umieszczone informacje przewidziane w dokumentach określonych
w pkt 2.1. OPZ m. in.:
• logo POIiŚ,
• flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności,
• hasło POIiŚ,
• informację o dofinansowaniu i kwota dofinansowania oraz odniesienie do strony internetowej
www.pois.gov.pl ,
• informacje o Projekcie (etapy realizacji, harmonogram prac, kontakt do Jednostki Realizującej
Projekt),
• linki do waŜnych stron związanych ze współpracą w sprawie pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej
Treści podlegające zamieszczeniu na stronie muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym (przed
zamieszczeniem na stronie internetowej). Zamawiającemu przysługuje 1 dzień na akceptacje lub
zgłoszenie uwag. W przypadku nie zaakceptowania przedstawionego materiału wykonawca dokona
poprawy i przedstawi do powtórnego zatwierdzenia w ciągu 2 dni.
W razie wystąpienia pomyłek lub błędów w treści zamieszczonej na stronie Zamawiającego,
Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć zgłoszone nieprawidłowości.
Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronie, bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia
z Zamawiający jakichkolwiek innych treści z nim niezwiązanych i nieuzgodnionych / np. reklam itp./.
Wykonawca dołoŜy wszelkich starań w celu zapewnienia atrakcyjności i aktualności strony. Wszystkie
działania muszą być zgodne z dokumentami opisanymi w punkcie 2.1. OPZ.
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania strony internetowej na bieŜąco i/lub w terminie 3 dni od
otrzymania zlecenia.
GWARANCJA
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres roku na wykonane prace,
2. Wykonawca będzie udzielał bezpłatnych odpowiedzi drogą mailową lub telefonicznie na wszystkie
zapytania dotyczące funkcjonowania strony w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania przez cały
okres realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu
wodno - kanalizacyjnego”,
3. Wykonawca usunie wszelkie znalezione usterki ujawnione w trakcie fazy testowej oraz po
uruchomieniu serwisu w ustalonym terminie, jednak nie dłuŜej niŜ do 3 dni od ich zgłoszenia,
4. W przypadku tworzenia na potrzeby serwisu specyficznych dodatków lub komponentów, Wykonawca
zapewni bezpłatne wprowadzanie wszelkich poprawek bezpieczeństwa do wykonanych elementów
przez cały okres gwarancji,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu – w tym instalacji nowych modułów
i komponentów oraz modyfikacji szablonu,
6. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie podlegają gwarancji, jednak nie powodują jej utraty
na pozostałe elementy serwisu.
7. Wykonawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.
Termin wykonania – Wykonawca ma 45 dni od daty podpisania umowy na przygotowanie i wykonanie
strony (20 dni na wizualizację strony oraz 25 dni na jej wykonanie).
Część IV Współpraca z mediami (radio, prasa)
SPOT RADIOWY
Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie przygotowanie i wyemitowanie reklamy radiowej
w regionalnym lub lokalnym radio.
9
Wykonawca:
• przygotuje reklamę dotyczącą realizacji Projektu, co roku we wrześniu (codziennie od 1 IX do 30 IX),
2 razy dziennie w godzinach między 10.00, a 18.00 przez cały okres trwania umowy tj. 3 lata;
• wykupi czas antenowy (długość spotu powinna wynosić 30 sekund);
• opatrzy spot radiowy komentarzem jednego lektora;
• przygotuje odpowiedni podkład muzyczny;
• w kaŜdym spocie radiowym Wykonawca podkreśli rolę Unii Europejskiej poprzez informację:
„Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania drobnych poprawek o charakterze merytorycznym
lub stylistycznym do przygotowanego spotu. Poprawki te muszą zostać naniesione przez Wykonawcę, a
następnie cały spot powinien zostać przekazany jeszcze raz Zamawiającemu do akceptacji.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania praw autorskich do wyprodukowanego
spotu na rzecz MPGK w Chełmie.
Treść spotów radiowych oraz dokładny termin emisji powinien być kaŜdorazowo uzgodniony
z Zamawiającym. Po przeprowadzonej emisji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu zarchiwizowanego nagrania na nośnikach DVD lub CD w ilości 3 egzemplarzy dla
kaŜdego spotu. W komunikatach radiowych Wykonawca powinien skoncentrować się na podstawowych
załoŜeniach Projektu, jego efektach i korzyściach oraz waŜnych wydarzeniach związanych z realizacją
Projektu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu co najmniej 2 projektów do
akceptacji. Wszystkie koszty związane z emisją spotu radiowego ponosi Wykonawca.
Termin – wrzesień 2012, 2013, 2014.
WYWIAD
Zostaną przeprowadzone wywiady w radio z przedstawicielem Zamawiającego (w tym pełnomocnikiem
ds. Projektu MAO) na temat realizacji inwestycji. Przeprowadzone będą maksymalnie 2 wywiady w
trakcie trwania Umowy. Zadaniem Wykonawcy będzie dopełnienie wszelkich formalności związanych z
przeprowadzeniem wywiadu w radio.
Termin realizacji – 2 miesiące od otrzymania zlecenia.
ARTYKUŁ PRASOWY
W trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i publikacji w prasie lokalnej
i regionalnej serii artykułów (co najmniej 5 razy w trakcie trwania umowy). Artykuły powinny być
umieszczone w tygodnikach lokalnych i/lub tygodniku lub dzienniku regionalnym.
Profesjonalnie przygotowana informacja prasowa stanowi efektywny sposób promocji Projektu.
Informacja prasowa to krótki tekst, którego celem jest przedstawienie najwaŜniejszych wydarzeń
związanych z Projektem realizowanym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podawana jest
do wiadomości mediom tak, aby umoŜliwić im przekazanie tej informacji w sposób bardziej
rozbudowany. Informacja prasowa moŜe być udostępniona dziennikarzom podczas konferencji
prasowej, przesłana faksem lub pocztą elektroniczną.
Przygotowany przez Wykonawcę artykuł prasowy powinien zawierać:
• Nagłówek – krótki tytuł;
• Akapit wprowadzający – streszczenie najwaŜniejszych faktów w 20-30 słowach;
• Tekst – opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii);
• Końcowe akapity – kontekst, cytaty, informację ogólne.
Na koniec naleŜy podać nazwisko przynajmniej jednej osoby wraz z numerem telefonu, z którą
dziennikarz będzie mógł się skontaktować w celu otrzymania dodatkowych informacji. Informację
10
prasową naleŜy oznaczyć odpowiednimi elementami logotypów, zgodnie z dokumentami wskazanymi
w pkt 2.1 OPZ.
W zakresie informacji prasowej zadanie Wykonawcy będzie obejmowało przygotowanie materiałów do
prasy – press releases (treści artykułów, grafiki i ich zlecanie do publikacji) w prasie lokalnej
i regionalnej. Artykuł powinien składać się, co najmniej z 20 modułów wykupionych w jednej ze
wskazanych wyŜej rodzajów tytułów na stronie redakcyjnej. Zaleca się publikowanie artykułów na
przemian w róŜnych tytułach prasowych. Wykonawca kaŜdorazowo przekaŜe Zamawiającemu
opublikowane artykuły prasowe w zarchiwizowanej formie na płycie CD lub DVD w ilości dwóch
egzemplarzy kaŜda.
Termin publikacji 1 miesiąc od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
REKLAMA W PRASIE
Zadaniem Wykonawca będzie wykonanie trzech projektów reklamy w czasie trwania Umowy;
Reklama powinna:
• składać się 6 modułów w tygodnikach lokalnych i/lub tygodniku lub dzienniku regionalnym;
• być zamieszczona na stronie redakcyjnej, co najmniej raz na kwartał w dwóch ze wskazanych wyŜej
rodzajach tytułów;
• zawierać grafikę (jedna reklama powinna zawierać wizualizację etapu końcowego);
• zawierać komentarz o współfinansowaniu oraz odpowiednie oznakowanie zgodne z dokumentami
zawartymi w puncie 2.1. OPZ, a takŜe informację na temat Projektu.
WKŁADKA DO GAZETY
Zakres zadania obejmuje:
• opracowanie projektu graficznego wkładki zgodnie z dokumentami zawartymi w puncie 2.1. OPZ;
• zebranie informacji, opracowanie tekstu (zgromadzonego przez siebie lub przekazanego przez
Zamawiającego), wykonanie zdjęć;
• dołączenie wkładki 2 razy w ciągu trwania Umowy do lokalnych gazet (w nakładzie ok. 14 000 sztuk
do jednej z gazet, łącznie ok. 28 000 sztuk na okres obowiązywania Umowy)
Termin druku i kolportaŜu podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
Opis wkładki:
• pełnokolorowy dwustronny druk;
• Format A4 – składana na pół
• Papier offsetowy o gramaturze 80-100 g/m².
Treść i szata graficzna musi być kaŜdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.
Termin realizacji zadania wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
KONKURS RADIOWO - PRASOWY
Zadaniem Wykonawcy będzie ogłoszenie konkursu plastycznego na nazwę i projekt maskotki.
Wykonawca podejmie negocjacje w sprawie udzielenia patronatu medialnego nad konkursem przez
radio i prasę. Ponadto przygotuje treść informacji do zamieszczenia w prasie i w radio oraz regulamin
konkursu, a takŜe formularze zgłoszeniowe. Wszystkie prace konkursowe będą wysyłane na adres
MPGK w Chełmie. W Jury konkursu będą zasiadały osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
Ocena prac odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Z wybranych prac Wykonawca zleci uszycie
stroju maskotki o wymiarach odpowiadających wielkości dorosłego męŜczyzny.
Termin ogłoszenia 1 miesiąc od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
11
Część V Organizacja konferencji i spotkań z mieszkańcami
KONFERENCJE INFORMACYJNE
Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie przygotowanie sali wraz z odpowiednim sprzętem
(sprzęt nagłaśniający, rzutnik, ekran do prezentacji, laptop) oraz przygotowanie cateringu. W ramach
niniejszej umowy przewidziane jest 5 konferencji informacyjnych dla 30 uczestników kaŜda.
Konferencje informacyjne słuŜą podkreśleniu waŜnych wydarzeń związanych z realizacją Projektu
współfinansowanego z Funduszu Spójności. Sala będzie udostępniona przez Zamawiającego.
W miejscach, w których odbywają się konferencje naleŜy umieścić flagę Unii Europejskiej oraz flagę
Chełma, roll-up przekazane wcześniej Wykonawcy przez Zamawiającego. Na zaproszeniach,
materiałach konferencyjnych i innych dokumentach naleŜy umieścić podstawowe oznakowania, zgodnie
z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ. Konferencje prasowe powinny odbywać się z udziałem
przedstawicieli kierownictwa podmiotu realizującego Projekt, w tym Pełnomocnika ds. Projektu (MAO),
w terminie i w miejscu ustalonym przez Zamawiającego.
Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie m. in.:
• przygotowanie i rozesłanie 200 zaproszeń/format A4, składany na pół, pełen kolor, papier kreda 180
g/m², wraz z kopertą (na zaproszeniu naleŜy zamieścić odpowiednie oznakowanie, zgodne
z dokumentami określonymi w pkt. 2.1OPZ). Zaproszenie powinno zawierać: datę i godzinę rozpoczęcia
konferencji, miejsce oraz program spotkania. Koszt wysyłki zaproszeń listem zwykłym ponosi
Wykonawca. Zaproszenie powinno zostać wysłane, tak aby doszło do zaproszonych gości nie później,
niŜ 14 dni przed planowaną datą spotkania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektu
zaproszenia Zamawiającemu do zatwierdzenia,
• rozdanie folderów i ulotek dla uczestników konferencji w trakcie trwania spotkania. Foldery i ulotki
zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Na pierwszej stronie wszystkich materiałów
w wersji papierowej powinno widnieć odpowiednie oznakowanie, zgodnie z dokumentami zawartymi
w punkcie 2.1. OPZ;
• przygotowanie sprawozdania ze spotkania (zawierającego m. in. przebieg spotkania, poruszone
zagadnienia, zdjęcia, materiały audiowizualne, listę uczestników).
• przygotowanie stołu konferencyjnego:
stół ma być przykryty grubym zielonym materiałem,
na stole znajdują się duŜe wizytówki z imieniem i nazwiskiem wszystkich osób siedzących przy stole
konferencyjnym,
ewentualnie laptop.
• zapewnienia obsługi medialnej tj. osoby, która dokona rejestracji DVD lub zdjęć całej konferencji, a
następnie przekaŜe wykonany film Zamawiającemu do archiwizacji;
• zorganizowanie cateringu dla uczestników spotkania, który zawierać będzie:
świeŜo parzoną gorącą kawę i herbatę serwowane w termosach ustawionych na stołach, do napojów
wymagany cukier, śmietanka, cytryna,
wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w butelkach 0,5l (30 butelek na jedną konferencję, po 15
butelek wody gazowanej i niegazowanej),
soków w 3 rodzajach (ze 100 % wsadem owocowym, bez konserwantów, min. 400 ml/os, podane
w dzbankach),
ciastek kruchych 3 rodzaje (min. 150 gr/os).
Gotowy plan konferencji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 21 dni przed
planową datą spotkania.
Wszystkie materiały z konferencji (ulotki, zaproszenia, listy obecności, prezentacje, zdjęcia, filmy,
artykuły prasowe) winny zostać przekazane Zamawiającemu celem archiwizacji.
12
Wykonawca zostanie poinformowany o dacie konferencji w formie zlecenia w terminie 1 miesiąca przed
jej wyznaczeniem.
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Zamawiający przewiduje 2 spotkania z mieszkańcami w ciągu trwania Umowy. Spotkania odbędą się na
Radach Osiedla: Słoneczne i Działki w celu poinformowania mieszkańców osiedla Pszenna – Metalowa
i Wolwinów o znaczeniu Projektu dla poprawy warunków ich Ŝycia.
Zadaniem Wykonawcy będzie m. in.:
• rozdanie ulotek informacyjnych w ilości 100 sztuk na kaŜdym spotkaniu (ulotki zostaną dostarczone
przez Zamawiającego);
• zapewnienie osoby, która w czasie 20 minut opowie mieszkańcom na temat Projektu (o korzyściach
przyłączenia się do sieci wod-kan);
• Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonego spotkania.
Termin realizacji – 1 miesiąc od otrzymania zlecenia.
Część VI Zorganizowanie spotkań promocyjno – informacyjne dla pracowników MPGK
i partnerów oraz imprezy na zakończenie Projektu
SPOTKANIA PROMOCYJNO – INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW MPGK I PARTNERÓW
W ramach niniejszej umowy przewidziane są 3 spotkania informacyjne dla 200 uczestników kaŜde.
Spotkania słuŜą podkreśleniu waŜnych wydarzeń związanych z realizacją Projektu współfinansowanego
z Funduszu Spójności.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:
• wynajęciem i przygotowaniem sali oraz sprzętu nagłośniającego, rzutnika, ekranu, laptopa;
• wygłoszeniem odpowiedniej prezentacji multimedialnej dotyczącej danego etapu realizacji Projektu
(prezentacja multimedialna zostanie dostarczona przez Zamawiającego);
Oznakowanie sali oraz dostarczenie stosownych materiałów leŜy po stronie Zamawiającego.
Program imprezy:
• powitanie i przedstawienie zaproszonych gości,
• przedstawienie informacji dotyczącej Projektu (sprawozdanie z dotychczasowych prac budowlanych)
oraz źródeł współfinansowania,
• wystąpienia okolicznościowe (w tym MAO).
Wykonawca zostanie poinformowany w formie zlecenia o terminie realizacji zadania na 3 miesiące
przed dniem spotkania. Przewiduje się, Ŝe spotkania obligatoryjnie powinny odbywać się w piątek
w godzinach popołudniowych.
IMPREZA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Na zakończenie zostanie zorganizowana uroczystość podsumowująca Projekt pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego”.
Zadaniem Wykonawcy będzie zorganizowanie część oficjalnej oraz uroczystego obiadu na 100 osób.
Impreza podzielona będzie na dwie części. Pierwsza z nich o charakterze oficjalnym zostanie
przeprowadzona na terenie oczyszczalni ścieków Bieławin. Przewiduje się:
• przemówienie Prezesa MPGK i zaproszonych gości,
• przecięcie wstęgi,
• rozbicie butelki szampana o rurę kanalizacyjną,
• uroczyste podpisanie aktu zakończenia robót,
• spacer na terenie oczyszczalni,
13
• wystawę fotograficzną (na specjalnych konstrukcjach zostaną wystawione zdjęcia przedstawiające
etapy realizacji Projektu oraz efekt końcowy).
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście zostaną zaproszeni na uroczysty obiad.
Zadaniem Wykonawcy będzie:
• przygotowanie i rozesłanie zaproszeń według listy adresatów przekazanych przez Zamawiającego
(zaproszenia powinny mieć format A5, na papierze kredowym, o gramaturze 180 g/m²., wydruk
pełnokolorowy z uwzględnieniem oznaczeń przewidzianych w dokumentach określonych w pkt 2.1.OPZ,
w kopercie bez okienka, na 100 osób), zaproszenia powinny być doręczone, co najmniej na 14 dni
przed planowaną datą imprezy,
• przygotowanie i przedstawienie planu imprezy, zarówno części oficjalnej (na obiekcie oczyszczalni
ścieków), jak i bankietowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, co najmniej na 2 miesiące przed
terminem imprezy propozycję dotyczącą lokalu i menu– przewidywana liczba gości wynosi 100 osób,
• wynajęcie i przygotowanie sali oraz poczęstunku
W zakresie organizacji części bankietowej wykonawca powinien przewidzieć:
• ustawienie stołów kaŜdy na maksymalnie 12 osób,
• ustawienie na kaŜdym stole kompozycji kwiatowych,
• zapewnienie obsługi kelnerskiej na najwyŜszym poziomie– potrawy podawane są pojedynczo przez
kelnerów, wodę i wino nalewają kelnerzy,
• zapewnienie regionalnego menu, a w tym:
1. Jedno danie ciepłe (zupa);
2. Jedno danie ciepłe (ziemniaki + kotlet + surówka);
3. Napoje ciepłe – kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, herbata z cytryną;
4. Napoje i soki zimne – sok pomarańczowy, sok z czarnej porzeczki, woda mineralne gazowana i
niegazowana, coca-cola, pepsi;
5. Pieczywo – jasne i ciemne;
6. Wino stołowe białe i czerwone;
7. Deser – tort okazjonalny dla 100 osób.
Wykonawca zostanie poinformowany w formie zlecenia o terminie realizacji zadania na 5 miesięcy
przed dniem imprezy.
Część VII Dostawa gadŜetów do siedziby Zamawiającego reklamowych z logo Unii Europejskiej
wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Funduszu
Spójności, z logo MPGK zgodnie z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ, zgodnie
z załącznikiem nr 1a.
Wykonawca przedstawi wizualizację wraz z nadrukiem logotypów i projektów indywidualnych do
wskazanych przez Zamawiającego gadŜetów na pliku elektronicznym w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania Umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni
dostarczy po jednym egzemplarzu wzorcowym za wyjątkiem: tablic, zdjęć, stojaka flagowego, flagi, rollupu oraz namiotu. Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia egzemplarzy wzorcowych zaakceptuje
w/w
materiał
lub
zgłosi
uwagi.
Wykonawca
uwzględni
powyŜsze
uwagi
w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.
Szczegółowy opis gadŜetów reklamowych zawiera załącznik nr 1a.
Część VIII Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej
Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej (SIW) Projektu wraz
z nadrukiem logotypów, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę przy wykonywaniu pozostałych
zadań opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, wszystkich czynnościach związanych z
realizacją Projektu, którym będzie towarzyszyła oprawa wizualna.
14
W szczególności do zadań Wykonawcy naleŜeć będzie opracowanie jednolitej szaty graficznej, która
będzie stosowana do opracowań związanych z Projektem, materiałów piśmiennych (teczki, notatniki),
prezentacji, itp. W/w materiały powinny zostać opracowane nie później, niŜ w ciągu 30 dni od dnia
podpisania Umowy, a propozycje dołączone do Raportu Otwarcia.
Część IX Terminy
Wykonawca przedstawi wizualizację wraz z nadrukiem logotypów i projektów indywidualnych do
wskazanych przez Zamawiającego gadŜetów na pliku elektronicznym w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania Umowy. Dotyczy to materiałów drukowanych i elektronicznych dostarczanych przez
Wykonawcę. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni dostarczy po
jednym egzemplarzu wzorcowym. Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia egzemplarzy
wzorcowych zaakceptuje w/w materiał lub zgłosi uwagi. Wykonawca uwzględni powyŜsze uwagi
w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy
krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III niniejszego OPZ.
ZALECENIA OGÓLNE
• Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania działań związanych z promocją
Projektu przekazując je Zamawiającemu (wersja papierowa, elektroniczna wraz z przekazaniem praw
autorskich);
• Zamawiający będzie świadczył pomoc Wykonawcy w uzyskaniu wszelkich materiałów i informacji
będących w jego posiadaniu, a niezbędnych do wykonania usług. Wykonawca będzie współpracował
z Jednostką Realizującą Projekt;
• usługi będą prowadzone w oparciu o harmonogram przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu
z Zamawiającym. W miarę potrzeb harmonogram moŜe być aktualizowany;
• termin realizacji przedmiotu postępowania moŜe ulec zmianie:
a) jeŜeli zmianie ulegną terminy zakończenia robót budowlanych wchodzących w skład Projektu pn.:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”.
b) w przypadku działania siły wyŜszej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleŜnych od
strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŜytej staranności nie
moŜna było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk Ŝywiołowych,
katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin
realizacji moŜe zostać przesunięty o czas działania siły wyŜszej oraz o czas niezbędny do usunięcia
skutków tej siły,
c) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemoŜliwych do
przewidzenia i niezaleŜnych od nich np.: przedłuŜenie się procedur przetargowych wchodzących
w skład Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu
wodno-kanalizacyjnego”.
d) jeŜeli podczas wykonywania prac okaŜe się, Ŝe konieczne do wykonania są czynności dodatkowe,
których nie moŜna było przewidzieć, od których wykonania uzaleŜnione jest wykonanie prac
podstawowych – termin realizacji moŜe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
czynności,
e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f) jeŜeli prace objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezaleŜnych od
Wykonawcy, co uniemoŜliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy - termin zakończenia realizacji
Umowy moŜe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń
właściwych organów,
15
RAPORTY
Przewiduje się składanie raportów: wstępnego, rocznego oraz końcowego. Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę takŜe do sporządzania raportów co kwartał. Wszystkie sporządzone przez Wykonawcę
sprawozdania podlegają zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez Zamawiającego. Zastrzega się, Ŝe
sporządzone przez Wykonawcę raporty mogą zostać dołączone do sprawozdań lub rozliczeń
doręczanych do Instytucji WdraŜającej, Pośredniczącej, do Ministerstwa Finansów oraz innych.
Wszystkie dostarczane raporty powinny być zgodne z dokumentami określonymi w pkt 2.1. OPZ, a ich
treść i forma powinna zostać wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.
Raport wstępny powinien zawierać analizę SWOT, propozycję harmonogramu realizacji działań
promocyjnych, opis działań podjętych od chwili podpisania Umowy do przedstawienia raportu
wstępnego. Ponadto dołączony zostanie SIW (na nośniku CD lub DVD w formie podlegającej obróbce
graficznej) oraz propozycje graficzne przedmiotów promocyjnych z logotypem zamieszczonych w
załączniku nr 1b do przedmiotu zamówienia. Termin składania raportu wynosi 30 dni od dnia podpisania
umowy na promocję Projektu. Raport ten nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy.
Raporty kwartalne mają być składane na zakończenie kaŜdego kwartału i powinny stanowić
podsumowanie działań promocyjnych podjętych przez Wykonawcę. Ponadto powinny zawierać opinie
na temat szans i zagroŜeń realizacji promocji Projektu na tym etapie działania. Termin składania raportu
wynosi 7 dni od dnia zakończenia kwartału (przyjmuje się Ŝe jest to ostatni dzień miesiąca kończącego
kwartał)
Raporty roczne stanowią podsumowanie raportów kwartalnych w skali roku i podobnie jak powyŜsze
dotyczyć będą podsumowania działań Wykonawcy podjętych w skali roku oraz opinie na temat szans i
zagroŜeń promocji Projektu. Termin składania raportu wynosi 30 dni od dnia zakończenia powyŜszego
okresu. Przyjmuje się zasadę tworzenia raportu rocznego według roku kalendarzowego tj. po 31.grudnia
roku poprzedniego.
Raport końcowy powinien zawierać w szczególności:
• pełny opis realizacji zadania,
• analizę wszystkich zagroŜeń (technicznych, organizacyjnych, finansowych, prawnych), które
wystąpiły w czasie realizacji umowy promocji prac modernizacyjnych,
• ocenę stopnia realizacji załoŜeń podpisanej umowy,
• rozliczenie finansowe umowy
WYMAGANIA ODNOŚNIE OZNAKOWANIA PRODUKTÓW
1. Materiały nie powinny posiadać innych oznaczeń takich jak nazwa producenta, seria, model itp.
zamieszczonych w miejscach widocznych; jednak dopuszcza obecność takich oznaczeń pod
warunkiem, Ŝe nie będą one dominowały nad oznaczeniami Projektu,
2. Wymagane oznaczenia to:
Wersja kolorowa:
Wersja czarno – biała
16
Załącznik nr 1a
Liczba
sztuk
Lp
Nazwa produktu
1
Długopis metalowy
200
2
Długopis
plastikowy
2000
3
Długopis ze
wskaźnikiem
laserowym
80
4
Komplet
piśmienny
40
5
Ołówek z gumką
850
6
Cienkopisy
750
7
Zakreślacze
650
8
Bloki karteczek
firmowych
klejonych (kostka)
720
9
Zestaw kartek
samoprzylepnych
60
Opis przedmiotu
Materiał: metal
Wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna w kolorze srebrnym
przykręcana, uchwyt mocujący; duŜy wkład cienko piszący w kolorze niebieskim,
mechanizm przyciskany
Kolorystyka: korpus srebrny metaliczny, przycisk, klip oraz pierścienie w kolorze
srebrnym
Nadruk: 1+0 grawer laserowy
Materiał: plastik
Wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna w kolorze srebrnym
przykręcana, uchwyt mocujący; duŜy wkład cienko piszący w kolorze niebieskim,
mechanizm przyciskany
Kolorystyka: korpus srebrny metaliczny, przycisk, klip oraz pierścienie w kolorze
srebrnym lub zielonym
Nadruk: tampodruk
Materiał: aluminium.
Wykończenie: długopis automatyczny ze wskaźnikiem laserowym, z bateriami, wkład
cienko piszący koloru niebieskiego, w pudełku.
Kolorystyka: srebrny matowy.
Nadruk: 1+0 grawer laserowy.
Materiał: anodowany aluminiowy.
Wykończenie: Długopis i ołówek automatyczny, końcówka dolna w kolorze srebrnym
przykręcana, uchwyt mocujący; duŜy wkład cienko piszący w kolorze niebieskim,
mechanizm przyciskany.
W ozdobnym pudełku..
Kolorystyka: korpus czarny, przycisk, klip oraz pierścień w kolorze srebrnym
Nadruk: 1+0 grawer laserowy na długopisie, ołówku i etui.
Materiał: drewno naturalne
Wymiary: długość 18 cm lub zbliŜone
Kolorystyka: w naturalnym kolorze drewna, pokryty bezbarwnym lakierem
Nadruk: tampodruk
Wykończenie: zatemperowany, o miękkości HB lub B, gumka w kolorze
białym, nadruk 1+0
Materiał: plastik
Wykończenie: plastikowa oprawiona w metal
Nadruk: 1+0 grawer laserowy
Kolory: róŜne (Ŝółty, pomarańczowy, róŜowy, j-zielony, fioletowy, j-niebieski)
Kolory: róŜne (Ŝółty, pomarańczowy, róŜowy, j-zielony, fioletowy, j-niebieski),
fluorescencyjne
Materiał: nietoksyczny tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, (doskonały do
papieru faksowego i wydruków),plastik
Wykończenie: ścięta końcówka doskonała do zakreślania oraz podkreślania Nadruk:
tampodruk
Wymiary: od 8x8 do 9x9cm
Materiał: kartki o gramaturze 80 g/m²,
Wykończenie: sklejone na jednym grzbiecie, kolor biały, z jednostronnym
pełnokolorowym nadrukiem na dole kaŜdej kartki o wys. 0,7cm
Ilość kartek: od 400 do 500 lub wysokość 40mm
Wykonanie: karteczki większe, a mniejsze do markowania w 5-miu kolorach
W zestawie, w opakowaniu ochronnym.
Nadruk: tampodruk, na opakowaniu
17
10
Bloczek
reklamowy
200
11
Papier firmowy
1500
12
Notatnik biurowy
A5
120
13
Kołonotatnik
120
A5
14
Teczka z gumką
400
15
Teczka ofertowa
120
16
Kalendarz
trójdzielny ścienny
220
17
Kalendarz
ksiąŜkowy
330
Format: A5
Gramatura: od 80 do 90 g/m²
Ilość kartek w jednym bloczku: 50 lub 100
Wykończenie: usztywniający kartonik od spodu, standardowo klejone są po krótszym
boku, kartki w kratkę koloru zielonego.
Nadruk: jednostronny kolorowy nadruk na dole kaŜdej kartki o wys. 0,7cm
Kolor: biały
Format: A4
Kolor: biały
Nadruk: w nagłówku o wysokości 3cm
Papier: o gramaturze od 80 do 90 g/m², pełno- kolorowy, jednostronny
Materiał: papier (gramatura 80 g/m²)
Wykończenie: grzbiet klejony (krótszy bok) podkładka karton jednostronnie
kredowany (250-300 g/m²),
Objętość: minimum 50 kartek
Wymiary: A5
Nadruk: na okładce nadruk, jedno- kolorowy
Materiał: papier
Wykończenie: mocowane w spirali kartki (dłuŜszy bok), kartki koloru białego w kratkę,
strony perforowane, dziurkowane (moŜliwość wpięcia do segregatora)
Okładka: druk pełnokolorowy karton jednostronnie kredowany (250-300 g/m²)
Podkładka: karton jednostronnie kredowany (250-300 g/m²) jednokolorowy
Objętość: minimum 50 kartek
Wymiary: A5
Nadruk: na okładce nadruk jednostronny, jedno-kolorowy
Wymiary: 240×320cm (A4) lub zbliŜone
Grzbiet: 1cm szerokości, podwójnie zbigowany, regulacja od 8mm do 24mm
Zakładki: regulowane odpowiednio do grzbietu
Wykonanie: teczka na dokumenty z gumką wzdłuŜ dłuŜszego boku, karton o
gramaturze od 300 do 400 g/m² , lakierowana
Nadruk: druk offsetowy, pełen kolor 4+0, jednostronnie
Wymiary: A4
Materiał: karton kredowy, powlekany dwustronnie, gramatura od 270 do 350 g/m²,
folia mat jednostronnie, kolorowy
Nadruk: tampodruk, wydruk pełnokolorowy CMYK, jednostronny (na zewnątrz teczki)
Okładka: indywidualny projekt
Zakładki: pełnowymiarowe, minimum 7cm, z dwóch stron (na dole i po prawej stronie
teczki), zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem
Główka: otwór do zawieszenia, sztywny biały karton o gramaturze od 300 do 350
g/m2, wypukły, uszlachetniony techniką lakier UV połysk, druk pełnokolorowy (4+0)
CMYK, indywidualny projekt
Podkład:, sztywny biały karton o gramaturze od 300 do 350 g/m2, uszlachetniony
techniką lakier UV połysk, druk pełnokolorowy
Kalendarium: trójdzielne, papier offsetowy 90g, druk dwukolorowy, 3 bloczki
miesięczne po 12 kartek klejone do podkładu od góry, kaŜdy miesiąc na oddzielnej
kartce, dwujęzyczny ( j. polski i j. angielski), z podziałem na tygodnie, zaznaczone
imieniny i święta, między
kalendariami miejsce na dane firmy i logo, papier offsetowy min. 80 g/m², przesuwane
okienko,
Opakowanie: kalendarz pakowany pojedynczo w kopercie kartonowej,
Wydanie: 2013 i 2014 po 60 sztuk na rok, a na 2015 - 100 sztuk
Format: A5 i A4(po 50 sztuk na kaŜdy rok) lub zbliŜone
Wykończenie: 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na jednej stronie, perforacja
naroŜna, obszerna część informacyjna , wewnątrz informacja o Projekcie na papierze
szlachetnym, informacje o imieninach i oznaczenie świąt, tasiemka do oznaczenia
stron
Papier: ok. 400 stron na papierze chamois o gramaturze 90 g/m², kolor ecru, druk
18
18
Kalendarz
biurkowy
150
LeŜący (planer)
19
Brelok do kluczy
40
20
Pendrive
40
21
Smycz poliestrowa
300
22
Kubek szroniony
340
23
Parasol
20
24
Kredki
200
25
Magnesy na
lodówkę
500
26
Komplet kolorowej
kredy
18
27
Opaski
odblaskowe
200
dwukolorowy (czarny-czerwony)
Wklejki: na papierze typu Cocoon (lub równowaŜny), o gramaturze 150g/m2,
kolorowy druk (4+0), indywidualny projekt wklejki.
Język kalendarium: PL-GB-D-RUS
Okładka : aksamitna, miękka, miła w dotyku, z podkładem z pianki, pokryta papierem,
powlekana folią matową, indywidualny projekt okładki.
Wydanie: na rok 2013, 2014, 2015 ( po 110 sztuk na kaŜdy rok)
Format: podkładka na biurko do notowania, ze zdzieranymi kartkami, na kaŜdej karcie
rozkład 12 miesięcy, wymiary co najmniej 30x40cm, ze wskazaniem na rok
Papier: offset od 80 do 90 g/m², co najmniej 50 stron
Podkład: karton powlekany 350 g/m²,
Nadruk: pełnokolorowy CMYK, indywidualny projekt
Wykonanie: metal,
Kolor: srebrny.
Opakowanie: w pudełeczku z kartonu w kolorze czarnym z flokowanym wnętrzem
Nadruk: grawer, pole grawerowania minimum 3,3 x 2,4cm
Parametry: 4 GB, USB 2.0 kompatybilne z USB
Obudowa: metalowa
Certyfikat: FSC
Wykonanie: w obrotowej obudowie bez zatyczki, w pudełku tekturowym,
Kolor: czarny, srebrny lub zielony
Nadruk: grawer jednostronny laserem, drukowanie sitowe
Wymiary: ok. 1cm szerokości × ok. 80cm długości
Materiał: taśma poliestrowa zielona
Wykończenie: zakończona karabinkiem odpowiednim do kluczy, pętelką na pendriva,
czy zaczepem na telefon komórkowy
Kolor: zielony (kolorystyka CMYK)
Nadruk: biały, jednokolorowy, sitodruk obszar nadruku cała długość smyczy
jednostronny.
Wysokość: 95 - 97mm
Pojemność: 260 – 300 ml
Wykonanie: ze szkła szronionego białego
Nadruk: kalka ceramiczna
Wymiary: długość parasola po złoŜeniu min. 89cm, średnica otwarcia parasola min.
115cm
Wykończenie: parasol wykończony drewnianą rączką zagiętą, stelaŜ oraz poprzeczne
druty wykonane z włókna szklanego, gruby metalowy czubek, czasza parasola
rozkładana błyskawicznie, 6 - 8 paneli, zapięcie na rzepę
Materiał: czasza wykonana z poliesteru 100% ( materiał trwały, antyutleniający,
odporny na działania promieni UV nie tracący koloru), metalowy kij, drewniana
rączka, metalowy czubek
Kolor: zielony i czarny
Nadruk: sitodruk lub tampodruk logo umieszczone na zewnątrz powierzchni czaszy
jedno-kolorowy
Materiał: drewniane z grafitem (12 kolorów)
Opakowanie: tuba tekturowa,
Nadruk: tampodruk, jedno-kolorowy
Wymiary: min. 60×60mm
Wykończenie: warstwa laminaty zabezpieczająca przed ścieraniem lub wodą
Nadruk: tampodruk, jedno-kolorowy
Opis przedmiotu: opakowanie tekturowe, co najmniej 6 kolorów
Nadruk: tampodruk., jedno-kolorowy
Kolor: fluorescencyjne, róŜne kolory
Wymiary: minimum 34cm x 3cm
Materiał: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną,
materiał typu flock
19
Nadruk: tampodruk, jedno-kolorowy
Opis: Sportowa typu baseball z kontrastowym paskiem wokół daszka, o regulowanej
wielkości za pomocą rzepy, sześciopanelowa, z otworami wentylacyjnymi
Rozmiar: uniwersalny
Materiał: bawełna (100%)
Typ znakowania: haft,
Kolor: białe i czarny
Nadruk: jedno-kolorowy
Opis produktu: typu t-shirt, minimum gramatura 155 g/m², podwójny szew wokół szyi,
rękawów, u dołu koszulki i na wykończeniach.
Kolor: biały, zielony, czarny
Rozmiar: M - XXL
Materiał: wysokogatunkowej bawełny (100 % bawełny), gramatura minimum 155
g/m²,
Typ znakowania: haft o wielkości minimum 7x7 cm
Nadruk: jedno-kolorowy
Opis produktu: typu t-shirt, minimum gramatura 155 g/m², podwójny szew wokół szyi,
rękawów, u dołu koszulki i na wykończeniach.
Kolor: biały, zielony, czarny
Rozmiar: XL - XXL
Materiał: wysokogatunkowej bawełny (100 % bawełny), gramatura minimum 155
g/m²,
Typ znakowania: haft o wielkości minimum 7x7 cm
Nadruk: jedno-kolorowy
Materiał: dzianina typu polar, 100% poliestru, gramatura 300 - 340 g/m2,
termowentylacyjna, przepuszczająca parę wodną, nie absorbująca wilgoci,
szybkoschnąca,
Wykończenie: mocne, podwójne szycie, krój podkreślający sylwetkę (dopasowana do
sylwetki), bez kaptura, z kołnierzykiem, zasuwana na zamek błyskawiczny z
moŜliwością zasunięcia w stójkę, z uchwytem do wieszania po wewnętrznej stronie
Kolor: zielony
Rozmiary: L, M
Nadruk: Haft jeden kolor o wielkości minimum 7x7 cm
Nadruk: jedno-kolorowy
Materiał: dzianina typu polar z włókien poliestrowych (100%), gramatura 300 – 400
g/m2, termowentylacyjna, przepuszczająca parę wodną, nie absorbująca wilgoci,
szybkoschnąca, Wykończenie: mocne, podwójne szycie, bez kaptura, z
kołnierzykiem, zasuwana na zamek błyskawiczny z moŜliwością zasunięcia w stójkę,
z uchwytem do wieszania po wewnętrznej stronie
Kolor: zielony
Rozmiary: L, XL ,XXL
Nadruk: Haft jeden kolor o wielkości minimum 7x7 cm
Nadruk: jedno-kolorowy
Opis przedmiotu: bezpieczne, nietoksyczne kredki do malowania twarzy
Ilość:12 kolorów.
28
Czapka z
daszkiem
150
29
Koszulki T-shirt
150
30
Koszulki Polo
50
31
Bluza z polaru
damska
20
32
Bluza z polaru
męska
20
33
Kredki do
malowania twarzy
7
34
Wiatraczki
reklamowe z
logiem
500
Papier: kreda, gramatura 170 – 200 g/m²
Wykonanie: wiatraczki 4-skrzydłowe, na patyczku plastikowym
Nadruk: minimum jeden kolor na kaŜdym skrzydle
35
Balony reklamowe
600
36
Torba ekologiczna
60
Opis produktu: balony reklamowe z logiem, zamocowany
na plastikowym patyku
Kolory: zielony jasny, zielony ciemny (kilka odcieni zieleni), białe
Rozmiar: 10 – 12 cali
Nadruk: jednostronny, jednokolorowy
opis przedmiotu: torba ekologiczna z juty, uszy z juty lub z bawełny, usztywnione dno
z tworzywa
nadruk: jednokolorowy, o wymiarach 10x20 cm
20
skład: 100% juta
wymiary: 37 x 35 x 12cm lub 41 x 27 x 12cm lub 44x37x19 cm (+/- 5cm), (szer. x wys.
x gł.)
kolor: naturalny lub zielony
37
Torba na materiały
laminowana
150
38
Torba na materiały
laminowana
200
39
Torba na materiały
papierowa
500
40
Torba na materiały
papierowa
290
41
Roll-up
1
42
Stojak flagowy
srebrny
trójramienny
1
43
Flaga Polski
1
44
Flaga UE
1
45
Flaga Chełma
1
46
Namiot eventoworeklamowy
1
Papier: kredowany matowy, o gramaturze 180-210 g/m², laminowany matowy(na
zewnątrz torby), dno usztywniane tekturą, opcjonalnie jednostronnie uszlachetniony
techniką lakierowania UV punktowo z połyskiem
Nadruk: dwustronny 100%, pełnokolorowy o wymiarach ok. 10x20 cm
Uchwyty: z atłasowej tasiemki w tym samym kolorze co torebka lub ze sznurka
papierowego skręconego i doklejanego od wewnątrz, w tym samym kolorze co
torebka,
Wymiar: 22x32x10cm (+/- 5cm) (szer. x wys. x gł.)
Kolor: biały z zielonymi lakierowanymi wstawkami
Papier: kredowany matowy, o gramaturze 180-210 g/m², laminowany matowy(na
zewnątrz torby), dno usztywniane tekturą, opcjonalnie jednostronnie uszlachetniony
techniką lakierowania UV punktowego z połyskiem
Nadruk: dwustronny 100%, pełnokolorowy o wymiarach 10x2 cm
Uchwyty: z atłasowej tasiemki w tym samym kolorze co torebka lub ze sznurka
papierowego skręconego i doklejanego od wewnątrz, w tym samym kolorze co
torebka,
Wymiar: 15x18x8cm (+/- 5cm) (szer. x wys. x gł.)
Kolor: biały z zielonymi lakierowanymi wstawkami
Papier: kraft biały gładki, o gramaturze 100 -120 g/m²,
Nadruk: jednokolorowy o wymiarach 13x2 cm
wymiary: 15x18x8cm (+/-5cm)(szer. x wys. x gł.)
uchwyt: papierowy skręcany
kolor: biały
Papier: kraft biały gładki, o gramaturze 100 - 120 g/m²,
Nadruk: jednokolorowy o wymiarach10x25 cm
wymiary: 22x32x10cm (+/-5cm)( szer. x wys. x gł.)
uchwyt: papierowy skręcany
kolor: biały
Wymiary: 200 x 200cm (+/- 5cm)
Wykończenie: mechanizm z aluminiowym wykończeniem, podstawa bez elementów
ruchomych, zadruk laminowany, jednostronny, moŜliwość wymiany pola
zadrukowanego na nowe, torba na potrzeby przechowywania i transportu.
Wykonawca wykona projekt w dwóch wersjach, przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji, projekt indywidualny
Stojak trójramienny z 3 masztami wykonane z aluminium, podstawa o średnicy 35cm,
wysokość masztu 200-220cm, maszt wyposaŜony w ozdobne zakończenie w
kształcie kuli i pierścienie do mocowania flag,
Kolor: srebrny
Wymiary: 100x150 cm
Flaga do zawieszenia na stojaku, drukowana
Wymiary: 100x150 cm
Flaga do zawieszenia na stojaku, drukowana
Wymiary: 100x150 cm
Flaga do zawieszenia na stojaku, drukowana według wzoru przygotowanego przez
Wykonawcę
Opis przedmiotu: trzy ściany zabudowane, z moŜliwością ich odsłonięcia, w kształcie
prostokąta, jedno lub dwa wejścia
Materiały: rurki aluminiowe, poszycie poliestrowe (100%) wodoodporne, odporne na
działanie promieni UV
Powierzchnia: minimum 3×4m
Wysokość przy wejściu: 2m
Kolor: biało-zielony
21
100
Znakowanie: logo na zewnątrz w czterech róŜnych miejscach, druk cyfrowy,
pełnokolorowy
Materiał: identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa - folia
wysokoprzezroczysta, przednia i tylna o grubości 0,2mm (półtwarda).
Wykończenie: wyposaŜony w klips spręŜynujący i niewielką agrafkę. w komplecie
kartonik z wydrukowaną ramką, wraz z wydrukowanym wsadem zawierającym imię i
nazwisko oraz pełnioną funkcję
Wymiary: 57x90 mm (+/-10mm)
Opis przedmiotu: Z plexi bezbarwnej, o grubości 2mm, opcjonalnie z dodatkami z
anodowanego aluminium
Rozmiar: A4 (1 szt.), A5 (1 szt.)
47
Identyfikatory
48
Stojak na ulotki
2
49
Eleganckie pióro
10
Opis przedmiotu: eleganckie błyszczące czarne metalowe tłoczone pióro wieczne.
Srebrne wykończenia w eleganckim etui
Typ znakowania: grawer laserowy
50
Teczka
konferencyjna A4
4
51
Plecak sportowy
20
52
MP3
3
53
Aparat
fotograficzny
1
Teczka A4 w oprawie z ekoskóry, zamykana na zamek błyskawiczny. Do produktu
dołączony blok kartkowy; logo na stalowej płytce grawerowane lub tłoczone; co
najmniej 2 kieszenie wewnątrz teczki
Opis produktu: posiada komorę główną oraz przednią kieszeń mniejszą, obie
zapinane na zamek błyskawiczny, wyposaŜony
w profilowane pasy nośne
Wymiary: 30x40x15cm (+/-3cm)
Materiał: poliester, nieprzemakalny
Kolor: trzykolorowy (czarno – zielono-biały) lub dwukolorowy
( czarnozielony)
Typ znakowania: haft, o wymiarach 7x7cm
Odtwarzacz MP3 przeznaczony na nagrody w konkursach.
Pojemność: minimum 2 GB
Kolor: stalowy, czarny lub zielony.
Wymiary: ok. 9,1x3,1x2,5cm
Ładowany za pomocą kabla USB (dołączony do odtwarzacza)
Przedmiot zamówienia:
Aparat fotograficzny – lustrzanka cyfrowa, o specyfikacji:
1. Matryca CMOS o rozdzielczości minimum 12 Mpix o proporcjach 3:2, z
wbudowanym mechanizmem automatycznego czyszczenia
2. Karty pamięci: SD, zgodność ze standardem SDHC,
3. Bracketing ekspozycji minimum 3 klatki i kompensacja ekspozycji +/-5 EV w skoku
co 1/3 EV.
4. Autofokus z minimum 9 punktami AF
8. MoŜliwość nagrywania filmów w MOV MPEG-4 AVC H.264 lub AVI.
9. Złącze HDMI
10. Lampa błyskowa
11. Migawka 30s-1/4000S
13. Zdjęcia seryjne min. 3kl/sek
wraz z obiektywem zmiennoogniskowym w pełni kompatybilnym z aparatem o
specyfikacji:
Ogniskowa minimalna 17mm a maksymalna 50mm przy czym maksymalna przysłona
w całym zakresie ogniskowych 17-50mm wynosić będzie f/2,8 lub ogniskowa
minimalna 18mm a maksymalna 105 mm przy czym maksymalna przesłona w całym
zakresie ogniskowych 18-105mm wynosić będzie f/3.5-5.6.
54
Papier ozdobny
400
Format: A 4
Faktura: tkanina lniana (dwustronnie)
Gramatura: 246 g/m²
Kolor: ecru 200 sztuk i biały 200 sztuk
22
Załącznik nr 1b
R
23
Załącznik nr 2
..........................dnia .....................
......................................
pieczęć Wykonawcy
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodnokanalizacyjnego” reprezentując wykonawcę (nazwa firmy, adres, REGON, NIP, telefon, fax, adres e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w załącznikach nr 1 i 1a za cenę, zgodnie z zał. nr 2a:
brutto ……………………………………… zł
słownie:.............................................................................................................................................. zł
w tym
a) .......... % VAT ....................... zł słownie: ...................................................................................... zł
b) netto ……………………………………………………………………… zł (bez VAT)
słownie:............................................................................................................................................. zł
(cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia).
2. Zapoznałem się ze sposobem rozliczania zawartym w projekcie umowy i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń.
3. Zamówienie zrealizuję w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r. (szacunkowo przez 31 m-cy).
4. Termin płatności 30 dni przelew.
5. Okres związania ofertą 60 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Do SIWZ i załączników nie wnoszę zastrzeŜeń.
7. Oświadczam, Ŝe zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się
w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia.
9. Niniejsza dokumentacja ofertowa zawiera ............................ ponumerowanych stron.
10. Sposób realizacji:
a) prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać we własnym zakresie:
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 1 z 2
Załącznik nr 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
b) następujące prace zamierzam zlecić podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
11. Integralnymi częściami niniejszej dokumentacji są (wymienić z nazwy wszystkie złączone dokumenty):
1) ……………………………………………………….
2) …………………………………………..…………..
3) ……………………………………………………….
4) ……………………………………………………….
Podpisano:
...........................................................................
Wykonawca
(upowaŜnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)
............................................................................
podpisy i pieczątki imienne
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 2 z 2
Zał.nr 2a
......................................
pieczęć Wykonawcy
KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
Cena
jednostkowa
netto [PLN]
L.p.
Nazwa
Ilość
J.m.
1
Tablice informacyjne
7
szt.
2
Tablice pamiątkowe
7
szt.
3
Naklejki informacyjne wym.
7cm (szerokości) x 5cm
(wysokości)
15
szt.
4
Naklejki informacyjne wym. 20
cm (szerokości) x 15 cm
(wysokości)
50
szt.
Serwis fotograficzny,-ilość
5 zdjęć stanowi serwis minimum
10 szt.
10
serwis
KsiąŜka Pamiątkowa (komplet
stanowi 200 egzemplarzy)
1
kpl.
1
kpl.
8
Wykonanie reportaŜu na
zakończenie projektu.
ReportaŜ dostarczany będzie
w ilości 50 sztuk płyt DVD.)
1
reportaŜ
9
Ulotka informacyjna - I wzór
2500
szt.
10 Ulotka informacyjna - II wzór
2500
szt.
11 Ulotka informacyjna - III wzór
2500
szt.
50
szt.
6
7
12
Zdjęcia na wystawę (komplet
stanowi 24 sztuk zdjęć)
Foldery
Strona 1
Cena netto
Podatek
ogółem [PLN] VAT [%]
Cena brutto
ogółem [PLN]
13
KsiąŜeczka edukacyjna
500
szt.
14
Kartki świąteczne
500
szt.
15
Wizytówki
1000
szt.
16
Prezentacje multimedialne początek projektu
(dostarczenie w ilości 40
egzemplarzy na płyt CD lub
DVD)
1
prezentacja
Prezentacje multimedialne w trakcie realizacji projektu
(dostarczenie w ilości 40
17
egzemplarzy płyt CD lub DVD
na kaŜdą prezentację)
3
prezentacja
Prezentacje multimedialne koniec projektu (dostarczenie
18
w ilości 40 egzemplarzy na
płyt CD lub DVD)
1
prezentacja
19
Strona internetowa
1
kpl.
20
Spot radiowy
3
spot
21
Wywiad
2
wywiady
22
Artykuł prasowy
5
artykuł
20
reklam
Reklama w prasie. Reklamą
będzie kaŜdorazowa
23
publikacja w tytule prasowym,
zgodnie z częścią IV OPZ.
24
Wkładka do gazety
28 000
szt.
25
Konkurs radiowo prasowy
1
konkurs
26
Konfrencje informacyjne
5
konferencja
27
Spotkania z mieszkańcami
2
spotkanie
3
spotkanie
Spotkania promocyjno 28 informacyjne dla pracowników
MPGK i partnerów
Strona 2
29
Impreza na zakończenie
Projektu
1
impreza
30
Opracowanie systemu
identyfikacji wizualnej
1
komplet
31
Długopis metalowy
200
szt.
32
Długopis plastikowy
2000
szt.
33
Długopis ze wskaźnikiem
laserowym
80
szt.
34
Komplet piśmienny
40
komplet
35
Ołówek z gumką
850
szt.
36
Cienkopisy
750
szt.
37
Zakreślacze
650
szt.
38
Bloki karteczek firmowych
klejonych (kostka)
720
komplet
39
Zestaw kartek
samoprzylepnych
60
zestaw
40
Bloczek reklamowy
200
szt.
41
Papier firmowy
1500
szt.
42
Notatnik biurowy A5
120
szt.
43
Kołonotatnik A5
120
szt.
44
Teczka z gumką
400
szt.
45
Teczka ofertowa
120
szt.
46 Kalendarz trójdzielny ścienny
220
szt.
47
Kalendarz ksiąŜkowy
330
szt.
48
Kalendarz biurkowy
LeŜący (planer)
150
szt.
49
Brelok do kluczy
40
szt.
50
Pendrive
40
szt.
51
Smycz poliestrowa
300
szt.
52
Kubek szroniony
340
szt.
Strona 3
53
Parasol
20
szt.
54
Kredki
200
kompletów
55
Magnesy na lodówkę
500
szt.
56
Komplet kolorowej kredy
18
szt.
57
Opaski odblaskowe
200
szt.
58
Czapka z daszkiem
150
szt.
59
Koszulki T-shirt
150
szt.
60
Koszulki Polo
50
szt.
61
Bluza z polaru damska
20
szt.
62
Bluza z polaru męska
20
szt.
7
szt.
63 Kredki do malowania twarzy
64
Wiatraczki reklamowe z
logiem
500
szt.
65
Balony reklamowe
600
szt.
66
Torba ekologiczna
60
szt.
67
Torba na materiały
laminowana
wym: 22x32x10 cm
150
szt.
68
Torba na materiały
laminowana
wym: 15x18x8 cm
200
szt.
69
Torba na materiały papierowa
wym: 15x18x8 cm
500
szt.
70
Torba na materiały papierowa
wym: 22x32x10 cm
290
szt.
71
Roll-up
1
szt.
72
Stojak flagowy srebrny
trójramienny
1
szt.
73
Flaga Polski
1
szt.
74
Flaga UE
1
szt.
Strona 4
75
Flaga Chełma
76 Namiot eventowo-reklamowy
1
szt.
1
szt.
77
identyfikatory
100
szt.
78
Stojak na ulotki
2
szt.
79
Eleganckie pióro
10
szt.
80
Teczka konferencyjna A4
4
szt.
81
Plecak sportowy
20
szt.
82
MP3
3
szt.
83
Aparat fotograficzny
1
szt.
84
Papier ozdobny
400
arkuszy
RAZEM
Ceny jednostkowe określone powyŜej będą niezmienne przez cały okres umowy.
Wynagrodzenie z pozycji „RAZEM” musi być identyczne z ceną, podaną w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ.
Podpisano:
..........................................................
Wykonawca
(upowaŜnieni przedstawiciele lub
pełnomocnicy)
..........................................................
podpisy i pieczątki imienne
Strona 5
Załącznik nr 3
............................., dnia......................
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OŚWIADCZENIE
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową
systemu wodno-kanalizacyjnego”
Oświadczam/y, Ŝe spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Podpisano:
..........................................................................
Wykonawca
(upowaŜnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)
...........................................................................
podpisy i pieczątki imienne
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Załącznik nr 3a
............................., dnia......................
...................................................
(pieczęć Wykonawcy)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OŚWIADCZENIE
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową
systemu wodno-kanalizacyjnego”
………………..……………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko pełnomocnika - stanowisko)
działając w imieniu i na rzecz ………….……………………………………………………….
………………………………………………………………...…………………………………
(konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej)
Oświadczam/y, Ŝe spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………………………………………
(pieczęć i podpis pełnomocnika)
............................................................
(podpisy i pieczątki imienne członków konsorcjum,
wspólników spółki cywilnej)
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy:
........................................................................................................................
Adres wykonawcy:
........................................................................................................................
Miejscowość:
....................................................................,
Data ………....................
Oświadczam/y, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentuje/my brak jest podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:
1) Firma, którą reprezentuje/my nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania.
2) W stosunku do Firmy, którą reprezentuje/my nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości z wyjątkiem sytuacji, gdy
po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli
układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3) Firma, którą reprezentuje/my nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4 do 8 Prawa zamówień publicznych nie zostały prawomocnie skazane za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5) W stosunku do Firmy, którą reprezentuje/my Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w SIWZ.
do
oferty
załączam wszelkie dokumenty
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Załącznik Nr 5
Wzór umowy
W dniu …………….. w Chełmie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57, kod: 22100 Chełm, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062896 przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 34.386.500,00 zł, NIP 563-000-08-72, REGON 110052871,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Andrzeja Roguskiego - Prezesa Zarządu
a ...................................................................................................................................................
zarejestrowanym w ..............................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
została zawarta umowa w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną
dalej „Ustawą” o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego działań promocyjnych i
informacyjnych związanych z realizacją Projektu pn.: ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie
wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”.
2. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3. Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa załącznik nr 1 do umowy [Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia].
4. Zamawiający będzie realizował umowę sukcesywnie zgodnie z warunkami określonymi w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, informująć kaŜdorazowo Wykonawcę o zakresie
asortymentu i szczegółowym terminie realizacji zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość
zmian w terminach wykonania poszczególnych usług.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki, oferta, dokumenty i oświadczenia złoŜone
przez strony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią nierozłączną część
umowy.
6. Wszystkie działania promocyjne i informacyjne Projektu będą prowadzone zgodne z wytycznymi w
zakresie promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dostępnymi na stronie
internetowej www.pois.gov.pl oraz zamieszczonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
7. Termin realizacji przedmiotu postępowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r.
(szacunkowo przez 31 m-cy), jednak nie póŜniej niŜ do dnia 31.05.2015r.
§2
1. W toku realizacji umowy Wykonawca opracuje i przekaŜe projekty materiałów informacyjnych i
promocyjnych w terminie i ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Na pisemne zlecenie Zamawiającego, Wykonawca kaŜdorazowo dostarczy do siedziby
Zamawiającego, materiały promocyjne i informacyjne na własny koszt i ryzyko, w ilości wynikającej ze
zlecenia i umowy, wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w toku realizacji umowy.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 1 z 7
3. Wykonawca zapewni wyładunek materiałów oraz złoŜenie ich w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Na kaŜdym zbiorczym opakowaniu Wykonawca zaznaczy rodzaj materiału oraz liczbę
sztuk w opakowaniu.
4. Zamawiający dokona przeliczenia ilości dostarczonych materiałów promocyjnych i informacyjnych.
5. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia ewentualnych wad jakościowych dostarczonych materiałów w
terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich dostarczenia.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do odbioru wadliwego asortymentu i usunięcia powyŜszych wad
we wskazanym terminie, przy czym nie krótszym niŜ 7 dni kalendarzowych od daty dokonania
zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie będą miały
zastosowanie postanowienia § 9 ust. 2 umowy.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu usunięcie wad i usterek. Koszty związane z usunięciem wad i
usterek ponosi Wykonawca.
8. Dokumentem potwierdzającym odbiór materiału promocyjnego i informacyjnego jest protokół odbioru
podpisany przez Zamawiającego, po stwierdzeniu wykonania materiału promocyjnego i informacyjnego
zgodnie ze zleceniem i umową, z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia oraz ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w toku realizacji umowy. Wraz z
podpisaniem protokołu odbioru materiału promocyjnego na Zamawiającego przechodzi własność
dostarczonego Zamawiającemu projektu graficznego oraz prawa autorskie i zaleŜne opisane w § 11.
Protokół określał będzie ilość odbieranych materiałów i wykonanych usług w stosunku do całkowitego
zakresu umowy.
Wzór protokołu odbioru podlegał będzie akceptacji Zamawiającego
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, wolne od
wszelkich wad, fabrycznie nowe i pełnowartościowe, gotowe do uŜytku.
2. Proces technologiczny związany z naniesieniem na materiały promocyjne i informacyjne, oznaczeń
przewidzianych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie moŜe naruszać gwarancji
producenta na te materiały.
3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaŜnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania
umowy oraz sporządzić z niej kopię.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem
naleŜytej staranności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji i danych, o których
powziął wiadomość w związku z wykonywaniem umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek
naleŜytego zabezpieczenia dokumentów i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod
rygorem odszkodowania dla Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, za jakość, terminowość oraz
kompletność usługi objętej umową.
7. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać Raporty:
a) Raport Wstępny przekazany jednorazowo przez Wykonawcę do Zamawiającego w ciągu 30 dni
od daty podpisania Umowy.
b) Raport roczny przekazywany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku
kalendarzowego.
b) Raport Kwartalny przekazywany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zakończenia
miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy.
c) Raport Zakończenia przekazany do Zamawiającego do 30 dni od daty zakończenia
świadczenia.
8. Dane kontaktowe :
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 2 z 7
Zamawiający : adres do korespondencji: ………..………………, kod pocztowy: …..,
tel….. ………. , fax …………, e-mail. ……………..
Ze strony Zamawiający osobą upowaŜnioną do kontaktu jest ........................
Wykonawcy : adres do korespondencji: ………..………………, kod pocztowy: …..,
tel….. ………. , fax …………, e-mail. ……………..
Ze strony Wykonawcy osobą upowaŜnioną do kontaktu jest ………………………….
§4
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) odbioru w siedzibie Zamawiającego poszczególnych materiałów promocyjnych i informacyjnych,
które zostaną uznane przez Zamawiającego za wykonane zgodnie z treścią niniejszej umowy,
b) płatności wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c) udostępnienia wszelkich materiałów będących w jego posiadaniu niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy, o wydanie których wniesie Wykonawca.
§5
1.Wykonawca moŜe zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy
Podwykonawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W takim
przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak
za własne działanie.
2. Wykonawca, na 3 dni przed zleceniem prac podwykonawcy, zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, jednocześnie przedkładając następujące dokumenty:
a) określające firmę podwykonawcy i podstawy prowadzenia działalności,
b) określające zakres prac, które będą powierzone podwykonawcy.
3. Prace powierzone podwykonawcom (jeŜeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………………………………………
§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi informacyjne i promocyjne zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do umowy, kwotę nieprzekraczającą łącznej wartości:
netto (bez VAT) ……………......................…. PLN
słownie zł: ............................................................................................................... PLN
plus podatek VAT w wysokości ... %, tj. w kwocie: .............................................. PLN
słownie zł: ............................................................................................................... PLN
co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości: ……………............ PLN
słownie zł: ............................................................................................................... PLN
2. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie częściowo
na podstawie faktur wystawionych po kaŜdorazowym, bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego
danego zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający będzie dokonywał płatności na konto Wykonawcy w następujący sposób:
a) do 90 % kwoty, określonej w § 6 ust 1 - płatne kaŜdorazowo po dostarczeniu i zatwierdzeniu kaŜdej
partii/edycji materiału promocyjnego i informacyjnego, wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy, na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT;
b) pozostałe 10 % kwoty, określonej w § 6 ust 1 – płatne po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Raportu Końcowego.
4. NaleŜność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury płatna jest w terminie 30 dni kalendarzowych
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy
wskazany w treści faktury.
5. Za dzień zapłaty strony uwaŜać będą datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 3 z 7
6. Wynagrodzenie, Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy moŜe ulec zmianie w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu
obejmuje usługi wykonane po dacie wejścia w Ŝycie przepisów ustawy.
§7
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określony w umowie termin realizacji
przedmiotu umowy moŜe ulec przesunięciu:
a) jeŜeli zmianie ulegną terminy zakończenia robót budowlanych wchodzących w skład Projektu
pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodnokanalizacyjnego”.
b) w przypadku działania siły wyŜszej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności
niezaleŜnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŜytej
staranności nie moŜna było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i
klęsk Ŝywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania
zamówienia - termin realizacji moŜe zostać przesunięty o czas działania siły wyŜszej oraz o czas
niezbędny do usunięcia skutków tej siły,
c) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemoŜliwych do
przewidzenia i niezaleŜnych od nich np. przedłuŜenie się procedur przetargowych wchodzących w
skład Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu
wodno-kanalizacyjnego”.
d) jeŜeli podczas wykonywania prac okaŜe się, Ŝe konieczne do wykonania są czynności
dodatkowe, których nie moŜna było przewidzieć, od których wykonania uzaleŜnione jest wykonanie
prac podstawowych – termin realizacji moŜe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
czynności,
e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f) jeŜeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezaleŜnych
od Wykonawcy, co uniemoŜliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia
realizacji umowy moŜe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z
zaleceń właściwych organów,
3. Zamawiający przewiduje takŜe moŜliwość dokonywania zmiany umowy, gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach (mających bezpośredni
związek z niniejszą umową), pomiędzy Zamawiającym, a innym niŜ Wykonawca podmiotem, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację Projektu (m. in. jednostką nadzorującą wdraŜanie programów
unijnych), w ramach którego realizowana jest przedmiotowa umowa.
4. Dopuszcza się moŜliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania
płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmian
umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji tego zadania.
5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za wydłuŜony termin realizacji
przedmiotu zamówienia.
6. Zmiany Umowy, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.
7. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 4 z 7
§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach; w takim
przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
2. Zamawiający moŜe niezwłocznie odstąpić od umowy, jeŜeli:
a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienaleŜycie, niezgodnie z umową i poleceniami osób
reprezentujących Zamawiającego,
b) wystąpią przesłanki po stronie Wykonawcy, które uniemoŜliwiają wykonanie umowy (upadłość
likwidacyjna, likwidacja itp.).
3. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku nie otrzymania środków finansowych
(otrzymania w innej wysokości, zmiany umowy w części lub całości) na realizację zadań, zgodnie z
podpisaną umową o współfinansowanie realizowanego Projektu przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub
za kaŜdorazową przerwę w realizowaniu usługi – 0,1 % wartości wynagrodzenia określonego § 6 ust 1
za kaŜdy rozpoczęty dzień.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1 za kaŜdy
dzień zwłoki, licząc od terminu przewidzianego w § 13 ust 5,
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 3 % wynagrodzenia
określonego § 6 ust 1.
4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zamówienia przez
Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków pochodzących z
Funduszu Spójności, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
6. W przypadku, gdy kara umowna z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zleconego do
realizacji zadania nie pokryje całkowitej wysokości szkody wyrządzonej przez Wykonawcę,
Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
§ 10
1. Wykonawca wniesie przed dniem podpisania umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
w wysokości 2,5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę w wysokości:...................
(słownie: .................. zł), w formie:……………………………………………..
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie zwrócone przez Zamawiającego w następujący
sposób:
- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia akceptacji Raportu
końcowego z realizacji umowy bez uwag i zastrzeŜeń przez Zamawiającego.
- 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 5 z 7
4. Zamawiający na Ŝądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niŜ pieniądze, pozostawiając w dokumentacji kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu moŜliwy jest tylko po upływie
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
5. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niŜ pieniądz i jednocześnie w przypadku
wydłuŜenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem
waŜności zabezpieczenia dostarczyć bez wezwania Zamawiającego aneks przedłuŜający okres
obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłuŜony okres o treści toŜsamej z
dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.
§11
1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego
majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa autorskiego
powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą przyjęcia opracowania przez
Zamawiającego i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą przekazania
opracowania Zamawiającemu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w
zakresie następujących pól eksploatacji:
przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie
do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, publiczne wykonywanie albo publiczne
odtwarzanie, wystawianie, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych,
informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z
innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodanie róŜnych elementów, uaktualnienie, modyfikację,
tłumaczenie na róŜne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i
rozpowszechnianie w całości lub w części, najem, dzierŜawa oraz innych pól eksploatacji określonych w
art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego
dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na
podstawie niniejszej umowy.
5. Z chwilą przekazania opracowania Zamawiającemu, Zamawiający nabywa własność wszystkich
egzemplarzy, na których opracowanie zostało utrwalone.
6. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób
trzecich i przekaŜe Zamawiającemu opracowania powstałe w wyniku realizacji umowy w stanie wolnym
od obciąŜeń prawami osób trzecich.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w okresie realizacji umowy na kwotę w wysokości co najmniej 200 000,00zł.
2. Wykonawca ma obowiązek po kaŜdorazowym odnowieniu polisy przedłoŜyć Zamawiającemu jej
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.
3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było moŜliwe
– z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 6 z 7
§13
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy.
2. NiezaleŜnie od postanowień ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot
umowy, licząc od dnia zatwierdzenia Raportu końcowego:
a) 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki,
naszycia, grawery i tłoczenia,
b) 5 lat gwarancji, na jakość tablic, w szczególności na wykonane nadruki i grawery oraz montaŜ
tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający moŜe wykonywać niezaleŜnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
4. W ramach gwarancji / rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad lub usterek na kaŜde wezwanie Zamawiającego.
Nie wyklucza to innych uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.
5. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub usterek, nie dłuŜszy niŜ do 3 dni od ich
zgłoszenia, a usunięcie to powinno być potwierdzone protokolarnie.
6. Zamawiający moŜe usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeŜeli wady lub
usterki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie przystąpienia przez
Wykonawcę do usuwania wad lub usterek.
§ 14
1. Wierzytelności wynikające z umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami, nie mogą być bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 514
k.c.).
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia
problemu spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne
właściwe dla jej przedmiotu.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
3. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Strona 7 z 7
Załącznik nr 6
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców
L.P.
PRZEDMIOT REFERENCJI
................................................
data
WARTOŚĆ BRUTTO
ODBIORCA
(miejsce)
OKRES WYKONYWANIA
(od dzień-miesiąc-rok
do dzień-miesiąc-rok)
...........................................................
podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Podobne dokumenty