Saeco Lirika

Komentarze

Transkrypt

Saeco Lirika
Elementypod napięciemniemogąstykać
się z wodą ze względu na niebezpieczeństwo zwarcia! Para i gorąca woda mogą
spowodowaćoparzenia!
Przeznaczenieużytkowe
Ochronaosób
Niebezpieczeństwopoparzeń
Postępowaniew przypadku pożaru
Zasilanieelektryczne
Kabel zasilający
Miejsce przeznaczone do użytku i
konserwacji
Ochronaurządzenia
Czyszczenie
Naprawy / Konserwacja
Używaniemleka
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
SPISTREŚCI
1 UWAGI OGÓLNE...................................................7
8 PRZENOSZENIEI SKŁADOWANIE........................ 33
2 ELEMENTYURZĄDZENIA .....................................8
9 INSTALACJA ..................................................... 33
3 OBSŁUGAURZĄDZENIA .......................................9
10 PROGRAMOWANIEURZĄDZENIA........................ 41
11 CZYSZCZENIEI KONSERWACJA............................ 47
4 OBSŁUGAURZĄDZENIAZKREDYTAMI ................ 22
5 PROGRAMOWANIEURZĄDZENIA........................ 22
12 DEMONTAŻURZĄDZENIA................................... 51
13 ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓW......................... 52
6 CZYSZCZENIEI KONSERWACJA............................ 23
7 SYGNALIZACJEURZĄDZENIA.............................. 31
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
1
1.1
UWAGI OGÓLNE
Użytkownik:
Przeznaczenieużytkoweurządzenia
Administrator/dostawca:
Ważne.
Niewłaściwe użycie urządzenia powoduje wygaśnięcie gwarancji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kalectwo osób i/lub uszkodzeniemienia.
Niewłaściwe użytkowanieurządzenia:
- użycie niezgodne z przeznaczeniem użytkowym i/lub
ze sposobami użytkowania określonymi w niniejszej
instrukcji;
- wszelkie czynności wykonywane w urządzeniu, jeżeli
są sprzeczne z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji;
- użycie po dokonaniu mody�kacji w elementach urządzeniai/lub zmian w urządzeniach zabezpieczających;
- instalacja urządzenia naświeżympowietrzu.
Wpowyższych przypadkach użytkownik ponosi koszty naprawy urządzenia.
1.2
Ułatwieniezrozumienia instrukcji
Trójkąt ostrzegawczy sygnalizuje wszystkie ważne instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa użytkownika. Należy ich ściśle przestrzegać, aby zapobiec
kalectwu!
Technik:
Ten symbol sygnalizuje informacje, które pozwalają najak najlepsze stosowanieurządzenia.
1.3
Zastosowanieniniejszej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część
urządzenia i należy się z nią uważnie zapoznać.
Instrukcja zawierainformacjenatemat instalacji, konserwacji i prawidłowego używania urządzenia.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności należy zawszezapoznaćsię ztreścią niniejszej instrukcji.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
1.4
Identy�kacja urządzenia
Danetechniczne
Urządzeniazabezpieczające
Zzastrzeżeniemzmian dotyczących konstrukcji i realizacji
wynikających zrozwoju technologicznego.
1.6
Uwaga: kontaktując się z administratorem, należy zawsze podać parametry urządzenia umieszczonenatabliczce.
1.5
Danetechniczne
Danetechniczne
Napięciei mocnominalna-Zasilanie
Materiał obudowy
Wymiary (dł. x wys. x gł.)
Waga
Długośćkabla
Pojemnośćpojemnika na wodę
Pojemnośćkasetki na fusy
Panel sterowania
Poziomciśnienia akustycznego ważonego A
Ciśnienie pompy
Warunki otoczeniapracy
2
Innezagrożenia
ELEMENTYURZĄDZENIA
Uwaga: objaśnienie elementów obejmujewszystkie modele urządzenia. Należy sprawdzić, które
elementy pasują do zakupionego urządzenia. Niektóre
funkcje mogąbyćniedostępne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
2.1
Opispanelu sterowania
3
OBSŁUGAURZĄDZENIA
Uwaga: opisano wszystkie przyciski sterownicze,
które mogą być zainstalowane w urządzeniu.
Opistrybów pracy urządzenia przedstawiono w kolejnych
punktach.
Element - Opis
18 Przycisk„ESPRESSO”
19 Przycisk„KAWA”
20 Przycisk„Aromat”
21 Przycisk„Stand-By”
3.1
Napełnianiepojemnika na wodę
Uwaga! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć pojemnik na wodę. Pojemnik należy
napełniaćtylko świeżą pitną wodą. Gorąca lub gazowana
wodaalbo innepłyny mogąuszkodzićurządzenie.
Do napełnianiapojemnikana wodę należy używaćsterylnych rękawic jednorazowych, aby uniknąć zanieczyszczeniabakteryjnego.
(Rys.04, str.3)
(Rys.05, str.3)
22 Przycisk„Cappuccino”
(Rys.06, str.3)
23 Przycisk„Mleko zkawą” (lattemacchiato)
24 Przycisk„MENU”
25 WyświetlaczLCD
3.2
Napełnianiepojemnika na ziarna
Uwaga! Wsypywaćdo pojemnika tylko i wyłącznie
kawę ziarnistą. Kawa mielona, rozpuszczalna lub
inneprzedmioty uszkodzą urządzenie.
Do napełnianiapojemnika na kawę należy używaćsterylnych rękawic jednorazowych, aby uniknąć zanieczyszczeniabakteryjnego.
(Rys.03, str.3)
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Uwaga: pojemnik może być wyposażony w inny
systembezpieczeństwazgodniezprzepisami obowiązującymi w kraju użytkowaniaurządzenia.
Jeżeli pojemnik na wodę nie jest włożony, należy
sprawdzić, czyżadneziarenkokawyniewpadłodo
przegródki pojemnika. Jeżeli tak, należy je wyjąć, aby nie
spowodowaćawarii.
Uwaga: pasek przesuwa się do przodu i sygnalizuje, że urządzenie wykonuje cykl płukania systemu.
3.3
Włączenieurządzenia
Uwaga! Podłączeniedosieci elektrycznej możebyć
wykonane tylko przezadministratora!
Uwaga: można przerwać cykl poprzez naciśnięcie
przycisku (18)„
”.
„I”
(rys.02, str.3)
Uwaga: po rozgrzaniu się urządzenie wykonuje
cykl płukania obwodów wewnętrznych, podczas
którego zostajenalananiewielkailośćwody. Poczekać, aż
zakończy sięten cykl.
3.4
Nagrzewaniei płukanie
Uwaga: pasek przesuwa się do przodu i sygnalizuje, żeurządzeniewykonujenagrzewaniesystemu.
Uwaga: jeżeli urządzenie jest używane po raz
pierwszy lub przezdłuższy czasnie było używane,
należy skontaktowaćsię z administratorem w celu wykonania rozruchu.
3.5
Cykl płukania/automatycznego czyszczenia
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
(rys.08, str.3).
3.6
Urządzenieprzyjaznedla środowiska: Stand-by
3.8
Regulacja aromatu (intensywności kawy)
Uwaga: Regulację należy wykonać przed wybraniemkawy.
Uwaga:
- podczas fazy wyłączania urządzenie wykonuje cykl
płukania, jeżeli został zaparzony jakiśrodzaj kawy.
- czasmożnazaprogramowaćw zależności od wymagań
(zobaczinstrukcje w rozdziale5).
„I”
3.9
Parzeniekawy
Uwaga: funkcja ta może być wyłączona przez administratora, jeżeli jest to konieczne.
3.7
Regulacjadozownika
Zalecanepozycje:
(rys.07, str.3)
(rys.09, str.3)
Uwaga: aby zaparzyć2 kawy, urządzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozowanie odpowiedniej ilości kawy. Przygotowanie dwóch kaw wymaga
dwóch cykli mielenia i dwóch cykli parzenia sterowanych
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
automatycznie przez urządzenie. Na wyświetlaczu pojawia sięsymbol 2 �liżanek.
Uwaga: Wykonać powyższe operacje, aby zaprogramowaćprzycisk (19)„ ”.
Uwaga: Nie można przerwać parzenia podczas
cyklu wstępnego parzenia.
Uwaga: urządzenie jest tak wyregulowane, aby
przygotować prawdziwą, włoską kawę espresso.
Cecha ta może nieco wydłużyćczas parzenia, zwiększając
intensywnośćsmaku kawy.
3.11 Opróżnieniekasetki na fusy
Uwaga: operację tę należy wykonywać, gdy urządzenie jest włączone.
CZERWONY
3.10 Regulacja ilości kawy
(rys.07, str.3)
(rys.09,
str.3)
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
WkładanieCappuccinatore
(rys.13, str.3)
CZERWONY
CZERWONY
Uwaga: Zalecamy opróżnienie również tacy ociekowej (zob. pkt 6.3).
3.12 Cappuccinatore
Uwaga: Przed użyciem Cappuccinatore należy go
dokładnie wyczyścić zgodnie z opisem zawartym
w rozdziale„Czyszczeniei konserwacja”.
Należy stosować zimne mleko (~5°C/ 41°F) o zawartości
białkaconajmniej 3%, aby zapewnićdobrąjakośćproduktu. Można używać mleka pełnego, odtłuszczonego, sojowego lub mlekabezlaktozy, w zależności od upodobań.
Uwaga: Używać tylko z mlekiem lub wodą do
czyszczenia.
1
2
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Gdy Cappuccinatore nie będzie używany, należy
umieścić rurkę zasysającą we wsporniku po lewej
stronie urządzenia.
3.13 Parzeniecappuccino
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca wodamożeprzezchwilępryskać. Przed
wyjęciem Cappuccinatore należy poczekać na zakończenie cyklu.
Uwaga: we wsporniku można również umieścić
dozownik gorącej wody.
Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
następnie urządzenie powraca do ekranu głów-
WyjmowanieCappuccinatore
nego.
1
2
Uwaga: jeżeli Cappuccinatore zostanie na chwilę
wyjęty w celu wyczyszczenia, należy go włożyć z
powrotem. Jeżeli nie, należy założyćdozownik wody.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Ostrzeżenie:
Ze względów higienicznych należy upewnić się,
czy zewnętrznapowierzchniarurki zasysającej jest czysta.
3.14 Regulacja ilości cappuccinow �liżance
Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
następnie urządzenie powraca do ekranu głównego.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
3.15 Parzeniemleka zkawą (lattemacchiato)
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca wodamożeprzezchwilępryskać. Przed
wyjęciem Cappuccinatore należy poczekać na zakończenie cyklu.
Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
następnie urządzenie powraca do ekranu głównego.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
3.16 Regulacja ilości mleka zkawą
(lattemacchiato) w �liżance
Ostrzeżenie:
Ze względów higienicznych należy upewnić się,
czy zewnętrznapowierzchniarurki zasysającej jest czysta.
Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
następnie urządzenie powraca do ekranu głównego.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
3.17 Nalewaniegorącegomleka
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca wodamożeprzezchwilępryskać. Przed
wyjęciem Cappuccinatore należy poczekać na zakończenie cyklu.
Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
następnie urządzenie powraca do ekranu głównego.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
3.18 Regulacja ilości gorącegomleka w �liżance
Ostrzeżenie:
Ze względów higienicznych należy upewnić się,
czy zewnętrznapowierzchniarurki zasysającej jest czysta.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
3.19 Nalewaniegorącej wody
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca wodai para może przezchwilępryskać.
Przed wyjęciem dozownika wody należy poczekać na zakończeniecyklu.
(rys.10,
str.3)
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
3.20 Szybki cykl płukania dzbanka
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
4
OBSŁUGAURZĄDZENIAZKREDYTAMI
Uwaga: ta funkcja możebyćwłączona i wyłączona
przezadministratora.
Po przejściu do menu programowania przyciski zmieniają
swojąfunkcję:
- przycisk (18)
- przycisk (20)„
$
= (+) zwiększawartość
” = (-) zmniejsza wartość
- przycisk (24) „ ” = ( lub OK) wybór lub zatwierdzenie
- przycisk (22)„
5.1
Uwaga: nalewaniegorącej wodyi gorącegomleka
nie jest obsługiwane za pomocą kredytów i jest
możliwe, jeżeli w pojemniku znajduje sięwoda.
5
PROGRAMOWANIEURZĄDZENIA
” = (ESC) wyjścielub anulowanie
Funkcjeurządzenia
Temperaturakawy
Timer (stand-by)
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Kontrast
„OK”.
5.2
Programowaniefunkcji urządzenia
Uwaga: urządzenie automatycznie opuści tryb
programowania, jeżeli przez 3 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Zmienione wartości, które
niezostały zatwierdzone, niebędą zapisane.
6
CZYSZCZENIEI KONSERWACJA
Uwaga. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej i/lub czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania elektrycznego
orazpoczekać, ażostygnie.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Uwaga. Czyszczenie urządzenia i jego elementów
powinno byćwykonywaneco najmniej razw tygodniu.
Urządzenie i jego elementy muszą być wyczyszczone i umyte po okresie, w którym nie były użytkowane.
6.1
CzyszczenieCappuccinatore
Uwaga:
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzeniagorąca woda może przezchwilępryskać.
CodzienneczyszczenieCappuccinatore
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
CotygodnioweczyszczenieCappuccinatore
1
2
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
ComiesięczneczyszczenieCappuccinatore
Uwaga:
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzeniagorąca woda możeprzezchwilę pryskać.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Uwaga:
Niewolno pićroztworu nalanego w tymprocesie.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
6.2
Czyszczeniekasetki na fusy
6.3
Czyszczenietacy ociekowej
6.4
Cotygodnioweczyszczeniebloku kawy
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Jeżeli kasetka na kawę zostanie włożona nieprawidłowo, blok kawy może nie zmieścićsię w urządzeniu.
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
7
SYGNALIZACJEURZĄDZENIA
Wniniejszymrozdziale opisano wszystkie komunikaty przedstawiane przezurządzenie użytkownikowi orazczynności,
jakieużytkownik możei/lub powinien wykonać.
Sygnały informacyjne
Kasowaniekomunikatu
Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
Sygnały alarmowe(czerwony)
Kasowaniekomunikatu
ZobaczSygnały informacyjne(żółty)
Exx
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
8
PRZENOSZENIEI SKŁADOWANIE
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 8 należądowyłącznej kompetencji administratoralub
wyspecjalizowanego technika. Osoby te powinny odpowiednio określićwszystkie kolejne czynności oraz
zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać zasad
bezpieczeństwa.
8.1
Przenoszenie
9
INSTALACJA
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 9 należądowyłącznej kompetencji administratoralub
wyspecjalizowanego technika. Osoby te powinny odpowiednio określićwszystkie kolejne czynności oraz
zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać zasad
bezpieczeństwa.
9.1
Należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w
promieniu wykonywania czynności związanych
z podnoszeniem i przenoszeniem ładunku, a w trudnych
warunkach czynności te muszą być wykonywane przy
udzialeosób kontrolujących przemieszczenie.
8.2
Składowanie
Uwaga. Z uwagi na łączną masę opakowania nie
wolno układać na sobie więcej niż trzech urządzeń. Urządzenie powinno być przechowywane w oryginalnymopakowaniu, w pomieszczeniuWOLNYMod wilgoci i/lub kurzu.
-
-
Zasady bezpieczeństwa
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
9.2
Funkcjezwiązanezzatrzymaniemurządzenia
9.3
Lista akcesoriów
Odwapniacz:
9.3.1 Lista dołączonych akcesoriów
Filtr wody „Intenza +”:
Instrukcja:
Kabel elektryczny:
9.4
Kluczdo regulacji młynka:
9.3.2 Listaakcesoriów opcjonalnych
Montaż-Usytuowanie
Nie wolno montować urządzenia na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach, w których stosowanesąstrumieniewody lub pary.
Obecność pól magnetycznych lub bliskość urządzeń elektrycznych, które generują zakłócenia,
może spowodować awarię układu elektronicznego urządzenia. W temperaturze około 0°C wewnętrzne części
urządzenia, które zawierają wodę, mogą zamarznąć. Nie
wolno używaćurządzenia w powyższych warunkach.
Tester twardości wody:
Pędzelek
Smar:
czyszczący:
Należy zapewnić swobodny dostęp do urządzenia
i do wtyczki, aby umożliwićużytkownikowi wykonywanie czynności w urządzeniu bez żadnych ograniczeń
i aby można było niezwłocznie opuścić teren w razie potrzeby.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
9.5
Utylizacja opakowania
Zalecamy zachowanie opakowania do ewentualnego transportu lub przemieszczenia urządzenia
w przyszłości.
9.6
Napełnianiepojemnikana wodę
Uwaga! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć pojemnik na wodę. Pojemnik należy
napełniaćtylko świeżą pitną wodą. Gorąca lub gazowana
woda albo innepłyny mogą uszkodzićurządzenie.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
9.7
Napełnieniepojemnikanaziarna
9.9
Włączenie/Wyłączenieurządzenia
(rys.02, str.3).
Uwaga! Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie
kawę ziarnistą. Kawa mielona, rozpuszczalna lub
inne przedmioty uszkodząurządzenie.
9.8
9.10 Pierwszeużycie- użyciepo długimokresie
nieużywania
Aby zaparzyć idealną kawę espresso, należy opłukać obwód kawy, jeżeli urządzeniejest używaneporazpierwszy
lub po długimokresie nieużywania.
Połączenieelektryczne
Operacja ta może być wykonywana tylko przez
wykwali�kowanych techników lub przez administratora.
9.10.1 Pierwszeuruchomienie
(rys.11, str.3)
Uwaga: miejsce połączenia gniazdka elektrycznego musi znajdować się w miejscu łatwo dostępnymdlaużytkownika, aby możnabyłowygodnieodłączyć
urządzenieod sieci elektrycznej w razie potrzeby.
Nie wolno:
• Używaćżadnych przedłużaczy.
• Wymieniaćoryginalnej wtyczki.
• Używaćadapterów.
9.10.2 Użyciepookresiebezczynności
(rys.11, str.3)
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
(rys.11, str.3)
9.11 Pomiar i regulacja twardości wody
(rys.10, str.3)
Uwaga: Tester może być użyty tylko do jednego
pomiaru.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
Uwaga: urządzenie jest dostarczane w regulacji
standardowej, nadającej się do większości zastosowań.
A=
B=
C=
9.12 Filtr wody „INTENZA+”
Filtr odwapniający należy wymienić, jeżeli pojawi
się odpowiedni komunikat w urządzeniu. Przed
wykonaniemodwapnianianależy zdjąć�ltr odwapniający
zpojemnika na wodę.
Pomiar twardości wody jest bardzoważnydlawłaściwegoużytkowania�ltru wody„INTENZA+” oraz
częstotliwości odwapniania urządzenia.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
9.12.1 Wymiana �ltra wody „Intenza+”
RESET
9.12.2 Wyjmowanie�ltra wody „Intenza+”
OFF
Uwaga: Należy koniecznie pamiętaćo ponownym
założeniu białego �ltra wyjętego podczasinstalacji �ltra wody„INTENZA+”.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
9.13 Regulacja młynka
Uwaga! Nie wsypywać kawy mielonej i/lub rozpuszczalnej do pojemnika na kawę ziarnistą.
Zabrania się wkładania tam jakiegokolwiek materiału,
który nie jest kawą ziarnistą. Młynek zawiera elementy
ruchome, które mogą spowodować niebezpieczeństwo.
Nie wolno wkładać do niego palców i/lub przedmiotów.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności wewnątrz
pojemnika na kawę należy wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk ON/OFF, oraz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
Pokrętło do regulacji mielenia, umieszczone
wewnątrz pojemnika na kawę ziarnistą, należy
przekręcać tylko wtedy, gdy ceramiczny młynek do kawy
działa.
10 PROGRAMOWANIEURZĄDZENIA
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 10 należą do wyłącznej kompetencji administratora
lub wyspecjalizowanego technika. Osoby te powinny odpowiednio określić wszystkie kolejne czynności
oraz zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać
zasad bezpieczeństwa.
10.1 Wejściedoprogramowania
2
1
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
Uwaga: opisana procedura umożliwia przejście
do menu programowania tylko wtedy, gdy urządzenie osiągnęło temperaturę pracy. Wcelu wykonania
niektórych programów (np. ODWAPNIANIE) urządzenie
będzie automatycznie sterować procedurą, nagrzewając
sięzgodniezustawieniami producenta.
Uwaga: poupływie3minut bezczynności urządzenie opuszcza menu programowania i przestawia
sięna normalny tryb pracy.
Menu powinny byćzabezpieczoneHASŁEM.
HASŁOniejest wymagane, jeżeli jest ustawionena
wartość domyślną (0000). HASŁO należy zmienić
podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, aby zabezpieczyćjeprzed dostępemosób nieupoważnionych. Po
dokonaniu zmiany, przy każdym wejściu należy wprowadzićHASŁO, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:
Uwaga: jeżeli użytkownik zapomni HASŁA, może
jeodzyskaćpoprzezwprowadzeniekodu PUK. Aby
otrzymać kod PUK, należy zwrócić się do serwisu obsługi
technicznej Saeco, który udzieli stosownej pomocy.
0 0 0 0
10.2 Przyciski programowania
Przycisk (18)„
Przycisk (20)„
” „zmiana”
” „zmiana”
Przycisk (24) „ ” (Przewijanie parametrów / OK)
Przycisk (22)„
” „ESC”
Uwaga: Nacisnąćkilkakrotnie, aby opuścićmenu programowania.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
10.3 Menu programowania
Uwaga: w przypadku wybrania wartości „OFF” funkcja będzie wyłączona, a urządzenie będziestalewłączone.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
0 0 0
Uwaga: ta funkcja jest widoczna, tylko jeżeli funkcja„Obsługa kredytów”
jest ustawiona na„YES”, a użytkownik wchodzi poprzeznaciśnięcie przycisku (21)„ ” .
Uwaga: w przypadku wyłączenia alarmu mogą wystąpić usterki w urządzeniu, ponieważ
fusy mogązatkaćblok kawy.
Gwarancja nieobejmuje uszkodzeń spowodowanych brakiemodwapniania.
PASSWORD
SET PSW
0 0 0 0
CONFIRM
COUNTER COFFEE
XX
Uwaga: tafunkcjajest widoczna, tylkojeżeli funkcja„Hasło” jest ustawiona
na„YES”, aużytkownik wchodzi poprzeznaciśnięcieprzycisku (21)„ ” .
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
10.4 UstawienieHASŁA
Uwaga: Można w dowolnym momencie porzucić
zmianę bez zapisania ustawień poprzez naciśnięcie przycisku (22)„ ”.
PASSWORD
Uwaga: jeżeli w menu„PASSWORD” ponownie zostanie wybrana opcja„NO”, zapisane hasło zostanieusunięte.
PASSWORD
PASSWORD
PASSWORD
CHANGEPSW
SET PSW
0 0 0 0
CONFIRM
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
10.5 Ustawieniekredytów
Uwaga: Można w dowolnym momencie porzucić
zmianę bez zapisania ustawień poprzez naciśnięcieprzycisku (22)„ ”.
Uwaga: jeżeli w menu „KREDYTY” zostanie ponownie wybrana opcja„NO”, załadowane kredyty
pozostaną w pamięci, mimo iż nie będą liczone podczas
parzenia kawy.
0 0 0
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
11 CZYSZCZENIEI KONSERWACJA
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 11 należą do wyłącznej kompetencji administratora
lub wyspecjalizowanego technika. Osoby te powinny odpowiednio określić wszystkie kolejne czynności
oraz zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać
zasad bezpieczeństwa.
11.1 Częstotliwośćczyszczenia
Czynności do wykonania
Po pojawieniu się
sygnalizacji
Co tydzień
Co tydzień
lub po
zaparzeniu
500 kaw
11.2 Smarowaniebloku kawy
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
Uwaga! Nie pić roztworu odwapniającego ani nalewanych produktów aż do zakończenia cyklu. Nie
używaćw żadnymwypadku octu jako odwapniacza.
11.3 Odwapnianie
Uwaga! W przypadku wyłączenia sygnalizacji
urządzenie nie będzie powiadamiaćużytkownika.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewykonywaniemcykli odwapniania.
Uwaga! Wyjąć�ltr „Intenza” przed włożeniem odwapniacza.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
Uwaga: pojemność pojemnika powinna wynosić
co najmniej 1,5 litra.
„CALCCLEAN”
Uwaga: Nacisnąćprzycisk (22)„ ”, abywyjść. Zawsze można przerwać cykl. Stosowne informacje
sązawartew rozdziale„Przerwaniecyklu odwapniania”.
Jeżeli nie ma tak dużego pojemnika, należy
wstrzymaćcykl poprzez naciśnięcie przycisku (18)
„
”, opróżnić pojemnik, umieścić go z powrotem w
urządzeniu i ponownie uruchomić cykl poprzez naciśnięcie przycisku (18)„
”.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
CZERWONY
CZERWONY
Uwaga: Podczascyklu płukania wykonywane jest
mycie obwodu zaprogramowaną ilością wody,
odpowiednią do zapewnienia idealnej pracy urządzenia.
Jeżeli pojemnik nie zostanie napełniony do poziomu CALC
CLEAN, może być konieczne wykonanie dwóch lub większej liczby cykli, o czym urządzenie informuje za pomocą
następującego ekranu.
Powtórzyćczynności od punktu 13 do punktu 19. Następnie przejśćdo punktu 20.
„CALCCLEAN”
„
”.
Uwaga: Można przerwać cykl płukania poprzez
naciśnięcieprzycisku (18)„
”. Aby kontynuować
”. W tym czasie
cykl, należy nacisnąć przycisk (18) „
możnaopróżnićpojemnik lub oddalićsięnachwilę.
Uwaga:
- roztwór odwapniający należy poddać utylizacji zgodnie z zaleceniami producenta i/lub przepisami obowiązującymi w kraju używania;
- po wykonaniu cyklu odwapniania należy umyć blok
kawy zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie
„Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy” w rozdziale
„Czyszczeniei konserwacja”.
Instalacja urządzenia - Instrukcja administratora
11.4 Przerwaniecyklu odwapniania
ON/OFF
„CALCCLEAN”
punkcie 9.10.2 „Użycie po okresie
bezczynności”
12 DEMONTAŻURZĄDZENIA
13 ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓW
Uwaga: problemy te mogą być normalne, jeśli została zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku wykonywania
pierwszej instalacji.
Wprzypadku jakiegokolwiek problemu niewymienionego w tabeli lub jeżeli proponowane rozwiązania nie przyniosły
skutku, prosimy o kontakt znaszymtelefonicznymbiuremobsługi klienta.
ś
- Re v.0 0
d e l 3 0 - 0 7-15

Podobne dokumenty