[email protected] g& l.

Komentarze

Transkrypt

[email protected] g& l.
I05ly]Ul Gnrźli€y l
chorób PłUc
Cennik ulrug
2013 rck
Nazwa badaniaJzablogu
spealal$lYczna
^onsutraqa
g&
Spirometria
Spirometria
fcho-serca
+
Cena w PLN
150
JU
40
próba rozkurceowa
'!30
Ugp Żvł
80
200
22A
Lcno plzeŻpqeiyxowe
Badanie wysitkowe kardioJqgiczne i [email protected]
Pomiar ciśnienia
Mechanika oddychania
1 . badanie maksymalnvch przępVwów w dlqg'cń oddech;l/yYch
l. Daoą|le oporu l pojemnoŚci pfucnYch met. kabinowz (olgtvŻmonr:fir1
3' badanie podatności lkanki płucnei
+ noouni" zOolnosc! a
B a danie rzepVwórv w d rog ach oddechowvch póG[llóTu rczowvm
P
Pletvzmoqrafla oo leku rozkurczowvm
Badanie nad reakryw'ności o*źetipróba z hEG6iną
Ambulaiorium
Zastrzyk dołięśniowvi i:odskÓlnv
Zastrzvk doŻvlnV
nroplowKa
Testy skóme - prick lesl _ cał zeslaw _ 10 punktów
Opatrunek
Standardowe badanla laboraloryjne w leozeniu grużlicy:
morfologia z wzor€m i płylkarni, {ransaminary, bilirubina, gtukoza, mrcŻnik,
kreatvnina, białko calkowile, kwas moczoulY, oB, bad. oqÓlne moczu
PlÓba tuberkulinowa
5
200
.ł t]
45
bU
65
on
180
1E
100
70
t.tll
Szczepren ie pzeciw qryp]e
ERONCHOLOGIA
8ronohę!kopia wraz z badaniern hislopalologicenyrn
badaniep w kier. BK. bad.bakleriologlgf !1r.{qoraz mikologicznym
PATOLOGIA
Biopsia slandardowa jednoblokowa
450
75
aterial pooperacyi ny. w,ie!ob!okowy
Maletiai pooperacyjny wieloblokowy male'iafu wielonaządowego
10n
M
onkolooic:neqo (plucg,przełk,żołądek)
Wvcinki ęndoskopgw€ 1do 2 v.lycinków
vvyc]nki endoskopowe _ powyżei 2 yyycinkÓw
13!ąn!9 plyocin, wydzielin, popłuceyn (przez blgk parafinovgy}
Bad. lmąu4q tl!9Ęqhemiczne {różne paeciwciala)
PATOLOGIA - barwienia dodatkowa - badania histochomiczno
Barwi€nia dodatkowe_zrab łącŻnołkankowy melodą Van Gigsoła
CYTOLOGIA
Biopsia igłowa narządo\Ą. (lalcaycy" wezłÓlv chlonnvch. sutka)
Badanie cytologiczne plwociny, "sz.zolki"
Badanie cytoloqiczne pbnów z jam cia}a
Konsultacia pŻypadku w oparciu o oadesłane preparalY
Konsultacja pzypadku tł opalciu o nadeslane preparaly
histologiczneicyto|ogiczne + wykonany w Zakładzie Falomońologli konieczny
nowv nanel
?^':'ot:l .?]*]:':
banłień
lnrt"lllro {inrilict
Strona
1
r6
nrrr Mareh
\
r<ń
70
't40
70
05
60
on
Ę^
250
400
l-luĆ
hsł'lul Gruźlicy i chorÓb Pfur
Nazwabadania/zabloou
%
Cennik lslug
2013 rok
Cena w PLN
łlnAL! t l1A
'
1q
rJDtr - matKery nowoMorowe
Y1!!a '- t +
.:a
zu
'I
10
10
10
10
't(
30
12
1)
1')
12
-u,-r:
r:^-J^r--war9r.raal dt^dluz!
ta
=-----.=lroponrna
r6
Ąlal'I]( )lrailsrerazv
't0
lbu l- Li I P } ;, za kEŻd€ badanie
\l\) I r
Amvle .za
_ł-.:-::::1-;:-T-- --:-l dća l()5{u-l(Itawnow a
^ll
I,J CI IVL lrogenaza mleczanowa
Elel(rlolllv {soo. orlas. chlÓrk]
r -.Jatvut actaza
ru{.rut,t tYalJIlta
Magne{
10
10
15
J5
,
12
lz
12
1'
1Ę
Foslór
LrN-IUE' tZOenZVm SeICOWV
\'day Xl!.Jł
ł\Uc _ enZVm Konwonulacv anololenŚvne
\-arxowlla zooinosc wlązattla Źelaza _ l lEc
OB
__---**-]]tvtorfoloqia pełna {pMkiłrozrnał)
Morfologia pełna {pMkiłrozm az) * retjkulocyty
uzas xaotlnowo-keralinow (APTT)
Fjbrynoqen .,
WsKaznlk prolĘmblnow _
_
D-dimery
Antyirombina.llt
Grupa krwi * Rh
Ptóba zgo{|ości krwi z iednvm dawcq
Próba zgodnościkrwi z kaźdym następnyń gawcą
Czvnnik reumatoidalnv
AnlńrypsVna
C3' Q4 (obvdw3 ozna*ęnia}
Caikowila igE - oznaczenie imEunologiczne
lrmunoqlobulinv {lgA' lgM, lqG) - &łażdebadanię
Elekltoforeza białek, pro1einog ram' alb uminy
TsH . hormon stvmuluiącY lYrokśynę
Tvroksyna wolna (fT4)
IU
16
10
)n
15
15
15
lNR
40
40
40
40
,li
tu
40
1n
2A
Zll !!Q
lnr1yllrlr.r
slIon3 2
Ż6
,t.t!?
lr{r Dyrrklort
y
chllrćó Plur
] Zrcgmłn
1B
2E
ln$l}lut Gruź'icy i chofiÓb pluc
Connik urlug
2013
Nazwa badanlalzabiegu
CEA - anlyaen karcinoembrionalny
Antyqen HBS
PsA _ prostale sp€ci'ic anliqen
CRP - bialko C-reaktywne
Hemoqlobina glikowsna HBAl C
Przeciwciała HBS
BTA
Przeciwcjała odpomoŚclowe
Markerv blonowe (CD)
Quanłiferon TB Gold
Prokalcylonina {Pcł
MIKOLOGIA
Poslew rnate rialÓw klinicznvch w kie.. qŹvbóv'
Posiew krwi
Posiew w kierunku de'rrnałofitów _ nrepa'at bezoośrednl+ oosiew:
iedno mieisce oobrania
koleine mieisce pobrania
oznaczanie |ĘkoWrażliiĄrości!rŻybÓv, drożdżopodobnYch {na prośbe lekaęa}
oznacrenie wrażliwościna leki
,rk
Cena w PLN
?n
22
,1,3
tz.
1n
110
170
120
85
tJu
Jó
ro
40
130
oznacranie qr.vlró!r:
ldentyfikacia zestai.iem APl lD 3ŻC
ldentvikacia innYcl] qrŻvbÓw
190
Oznrczanle antvq8nów kraźacvch:
Asnerniilus mel. ELISA {PLATELIA ASPERGILLUS)
Candida met. ELISA(PLATELIA CANDIDA)
Cryptococcus neoformans
oznaczanio przeciwclał _ odczyn precvpllacvlnv:
Asoerqillus
Cantiida
W chorobach zawodowvch płuc {"ch'hodo1r'/cow ptaków,'
odczvn precYlilacYiny w chorobie ''płuco farmera"
odcŻVn DrecvDitacvinv w chorobie ''hodoWców ptaków"
lnne odczvny seroloqiczne wraz z produkcia anlyqenó!ł
330
100
100
130
l
110
110
upłuco farmera''}
120
80
an
I i
MtKRoBloLoGlA oGÓLNA
65
65
65
Baklerioloqiczne badanie Dlwoc'nY {posi€w'indentYfi kacia i antybioqram}
Baklsrioloqiczne badanie mocrir {posiew,indenlytikacja i antybiogram)
Wvmarv: oardlo.ucho.ros,oko {posiaw"identyllkacia i antYbioqram)
Wymaz z rany] posi€w tlenowy, posiew bezlienowy {id€nlyfikacja
i
Jtl
3nlybio!€m)
65
Bakterioloqicz.ne badanie krwi (identvlikacla i antYbiogram)
12A
Posiew olwocinv w kierunku ofuźlicv wmz z baktę'ioskopia
Test wrażliwośclna leki podslawowe {sM, lNH' RMp, EMB
Test wrażliwoici rozslarzonei {etionamid, cyklossryna' kapto!!yqy!'a
ofloksacvna. rifabutina. davercln, clo{azimina, biseptol' amikacyna
Wsłe!na idenhfrkacia szczepu z rodzaiu MYcobaeleńum _ lest niacynovyPosiew mal. ska9oprąlkowYch w kiel gruź]icy
2. Metoda RadlometrycŻna BAcT€c {60 Tł}
Posiew matęrial! w kiel- grużlicy
40
100
180
D|AGNosTYKA GRuŹLlcY
'l, Metoda łonwencionalna
ldenivfikaciawyizolowanychmykobakteliiluberculs9].c':]ę9!l,{4rLekoooomoŚĆ {szvbkie okre'ślenie IekowraŹliwości.&'! l€ki ub PaA':!r:' ty::rt
Slrona
3:.6
lr13ltlul{r
ttt{l-
j
?o
65
'I
10
'100
ts
cb.!ób Ptsł
Ziagmaa
)an
Crnnik
lnstyiut Gruź|icy i Chorób Płuc
Nazwa badania/:abisgu
D|AGN0STYKA GRUŁlcY
PRzEc|WPRĄTKoWYgB
_
uiilg
2013 rok
Cena w PLN
a^pAillA Pozlot*lJ tEKÓw
oznaczenis biodost€pnoŚci rylamnicvny w sur' krrvi
oznaczenie blodostepności lNH
onaczenie biodosiępności €MB (etambulolu}
OIAGNOSTYKA GRUZLICY . METODA SENETYCZHA
ldenMkacia prątkÓw metodą Accu_PRoBE
Wvkrywanie pętków oruźlicy met. MTD (PCR)
ldenMkacia podlvpów Mvcobacterium Kansassi
ldentńkacia Mvcobaclerium bovis BcG
ldenMkacia mvkobaklerii met, HPLC
pożYWKl
Przvoolowanie roż\Ąvki Lł { 1
Ocena pożrłłkiL_J z lekami
Ocena żvznościrożvwki L_J
140
180
180
150
lltu
'tń
200
s5
li
('A
450
300
REHABIUTACJA
ocena zdolności wvsiłkowych _ 6 MWT
Masaż wibracvinY klatki piersiowei
Drenaż oskrzeli
Rehabilitacia oddechowa
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
CT ołowv bez kontraśtu
CT olowv z kontrastam
CT qlowY z rekonslfukcia kościz kontrastem
CT qłowY z rekonstrukcia naczYń z kontrasiem
cT fuvar:o-czas:kl. zatok' kreqoslupa, slawÓw. kośeibeŻ konkastu
CT twarzo_czasrki. kęqosłupa z rekonslrukcią kości z konlrastem
CT szvi bez kontrastu
CT słi z konlrastem
CT krtani bez kontrastu
CT kdani z konlraslem
CT klalki piersiowoi bez kontrastu
CT klatki piersiowei z rękonslrukcia lchawicY
CT klalki oiersiowei z rekonstrukcią koścl lub nacŻYń
CT klatki tiersiowei t konlrastern - iednofazowa
CT k|atki pjersiowei * kontrast€m _ dwufazowa
CT klatki oiersiowpi z wińualna bronchoskopią
CT klatki piersiowei - HRCT płuc
cT klólki oje rsiowei _ zator t. pfucnei
CT Thorax Combine bgz konl'asŁt
CT Thorax Combine z konlrastem
CT serca - ocena zwapnień w tt
cr seića - koronarografia z kontrastem
CT serca _ koronarografia z kontrastem i
CT iamv btzusmei * nadnercza bez kontraslu
CT iamv br:usznei _ nadn€rcza z konlraślsm
CT iamv brzusznei z konlrastern
CT iamv bausanei e rekonslrukcią naczyń z kontraste1n
CT miedniev mal€i z koiltrastem
?unl_Y"*
cl miednicv małri z rekonstrukcia kościz kontras1e
45
1n
200
ann
42A
300
35!
.l
450
500
500
450
550
600
350
o!.,11
wińualnąendoskop!ą-
ffiżkontrastem
m
slńna
4 z 6
an
'yle
''1u]:!;;'_d;;i;;iT órł"
a&r Martk &i
350
450
200
700
800
200
350
450
500
320
400
ln5llut e'użlicy icholÓb Pluc
Cennik uslug
2013 rok
Narwa badanla/zabiegu
CT iamv brzuszn€i i mi€drrirv malei Ż a€krnslrukcia naevń z kon1rastem
USG
USG iamy brzusznei; nerek + oecherŻa moczowslo
USG miednicy rnalej; gtuczołu krokowego (prze. po\łłoka br.usae) + zaleganie
Cena w PLN
s00
mocŻu
USG tarczycy
USG oolucnei
ł^^
100
100
100
100
USG lveżów chlonnvch
RTG
Wvdanle wvniku badania diaonostvczneoo dodatkowo na błonie RTG
RTG klatki oiersiowei orzeoladowe PA /cvfrowel
RTG ktalki piersiowei pzeqladowe PA + bok lcvftowel
Konsultacia badań radioloqicznYch WkonanYch psŻa ln$tytulem
Konsu]tacia badań TK wvkonanvch poza lnsMulem
Konsu]tacia badań USG uvkonanvch ooza lnslvlulem
łĘ
100
100
100
.t nn
REzoNANs MAGN€TYCZNY
o}ovł _mózo
łlow -mozq z kontrastem
olow - anoio
olow - anoio z kontraslem
cłowy _ móza + anqio
o}ovw _ mólo + ancio z kont asl€m
orzvsadki
onvsadki z kontrastem
MR oczodolÓw
MR oczodolÓw Ż kontraslem
MR twano-czaszki
MR tiłazo_caaszki z kontrastem
MR szvi
MR szvi z kontraslern
MR teinic szvinvch
MR tetnic szvinvch z kontrastem
MR kreoosłuoa szvineqo
MR lrleoosłuna szvineoo Ż' konllastern
MR kreqosfu pa oiersioweqo
MR kleaosluoa oiersioweoo r konlaast€.n
MR kreoosfu oa ledźwioweoo
MR kreqosłupa ledŹwioweqo z kont'astern
MR slawu barkoweqo
MR stawu barkoweoo z kontraslem
MR stawu łokcioweqo
MR stawu łokcioweqo z konlraslem
MR stawu biodroweqo
MR slawu biodroweqo z konirastem
MR stawu kolanowego
MR stawu kolanoweqo z kontraslem
MR stawu skokoweqo
MR slawu skokoweqo Ż konlfaslem
MR nadaarslka
MP
ź kÓntrast€m
450
600
450
600
€00
700
450
600
450
600
450
600
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
600
450
600
600
450
600
450
600
450
600
450
I]UU
450
600
450
600
450
600
{50
,l'
l''s!}'!I'ru
slrona 5
Ż6
600
i]lłoaolri
I'l L o n o
(;dtllV
cr n y c
h
cLoról' Pluc
",rr lfłlńf Z,wmon
tnsryful Gnźllcy i chofÓb Płuc
ceńnil{ t]6fug
Na:rła badanial:abi
a kontrastem
MR miednicv z
+
miednica z
kontraiiIi
MR nadbĘUsŻa z konlrasGń
okoJic
:
wi€lkich
kontr:astem
naczyń klalki
MR z konlraslem
IMMUNOLOGIA
Oznacznie
DlAG}losTYKA MotEKULAńNA
B iAH1N1 .
CMV - meloda molekularna
EGFR-1 Eadanie
EGFR-M2 Uaoanle
Badanie mutacJt
mutacjr w genie [6FR warunkującycl opóńośćil-'ilczEii;
::.."nyl
lKT {'wykonyrłane rłryĘ*nie u chorych z dodatnim *yńlti"*
badania w
w qenie KRAS
Slrone 6 z S
2013 rok

Podobne dokumenty

bronchologia patologia cytologia - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w

bronchologia patologia cytologia - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w ozn. orzeciwciał przeciw Leoionella pneumophila w klasie lqG ozn. orzeciwciał orzeciw Leqionella pneumophila w klasie lqM ozn' orzeciwciał orzeciw Leoionella pneumophila w klasie lqA ozn.orzeciwcia...

Bardziej szczegółowo