PL - Europa.eu

Komentarze

Transkrypt

PL - Europa.eu
PL
Rada
Unii Europejskiej
17017/14
(OR. en)
PRESSE 664
PR CO 75
KOMUNIKAT PRASOWY
3363. posiedzenie Rady
Środowisko naturalne
Bruksela, 17 grudnia 2014 r.
Przewodniczący Gian Luca GALLETTI
włoski minister środowiska i ochrony zasobów
naturalnych i morskich
PRASA
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/press
17017/14
1
PL
17 grudnia 2014 r.
Główne wyniki posiedzenia Rady
Emisje CO2 ze statków
Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia ustanawiającego nowe,
ogólnounijne zasady monitorowania emisji CO2 ze statków, składania sprawozdań w ich sprawie
oraz ich weryfikowania. „Nowe zasady dotyczące emisji CO2 w transporcie morskim – powiedział
Gain Luca Galletti, minister środowiska Włoch i przewodniczący Rady – są przykładem skutecznej
ochrony środowiska, gdyż osiągnięto porozumienie co do tekstu, który po raz pierwszy wprowadza
jednolity system monitorowania emisji dwutlenku węgla ze statków, składania sprawozdań w ich
sprawie oraz ich weryfikowania. Ponadto wybraliśmy procedury, które minimalizują obciążenia
nakładane na podmioty i które propagują wydajny transport morski”.
Torby plastikowe
Rada wypracowała porozumienie polityczne w sprawie projektu dyrektywy o zmniejszeniu zużycia
lekkich toreb plastikowych. Nowe zasady mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu śmieci
– toreb plastikowych – na środowisko, poprzez wspieranie zapobiegania powstawaniu odpadów
i efektywniejsze wykorzystywanie zasobów.
Minister Galletti stwierdził, że: „Rada ds. Środowiska sformalizowała dzisiaj ważne porozumienie
polityczne między instytucjami UE dotyczące zmniejszenia zużycia toreb plastikowych. Ta
dyrektywa jest ważnym narzędziem UE w przechodzeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.
Nowe zasady umożliwią zmniejszenie ilości odpadów, w tym przypadku lekkich toreb
plastikowych, promując jednocześnie efektywniejsze wykorzystanie zasobów, co będzie miało
pozytywny wpływ na gospodarkę”.
Średnie obiekty spalania energetycznego
Rada wypracowała podejście ogólne do projektu dyrektywy mającej ograniczyć emisję niektórych
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów spalania energetycznego.
Program prac Komisji na 2015 r.
Rada odniosła się do ostatnich informacji Komisji dotyczących jej programu prac na 2015 r. Rada
podkreśliła, jak ważne jest dalsze prowadzenie prac nad pakietem w sprawie gospodarki o obiegu
zamkniętym, a w szczególności o przeglądzie prawodawstwa w zakresie odpadów,
z wykorzystaniem dotychczas wykonanych prac. Ministrowie podkreślili również, że przejście do
gospodarki o biegu zamkniętym ma podstawowe znaczenie dla nasilenia wzrostu gospodarczego
i zwiększenia liczby miejsc pracy. Z tego względu Rada podkreśliła także potrzebę dalszego
prowadzenia prac nad wszystkimi elementami pakietu dotyczącego czystego powietrza.
Zmiana klimatu
Rada potwierdziła porozumienie polityczne w sprawie pakietu dotyczącego ratyfikacji poprawki
dauhańskiej, z myślą o tym ratyfikowaniu i technicznym wdrożeniu poprawki. Minister Galletti
stwierdził, że: „To porozumienie otwierające drugi okres rozliczeniowy w ramach protokołu
z Kioto jest wysyłanym przez Europę jasnym sygnałem jedności i spójności przed paryską
konferencją zaplanowaną na 2015 r. UE będzie nadal, z tym samym poczuciem odpowiedzialności,
jakie pokazała w Limie, propagować polityki, które mają przeciwdziałać zmianie klimatu”.
Agenda rozwoju po 2015 roku
Dyrektor wykonawczy UNEP, Achim Steiner, wziął udział w dyskusji Rady poświęconej ostatnim
wydarzeniom i perspektywom dotyczącym negocjowania agendy rozwoju po 2015 roku, która
powinna definiować nowe światowe ramy w zakresie eliminacji ubóstwa i w zakresie
zrównoważonego rozwoju oraz która ma zostać przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na
szczycie we wrześniu 2015 r.
17017/14
2
PL
17 grudnia 2014 r.
SPIS TREŚCI1
UCZESTNICY ................................................................................................................................... 5
OMAWIANE PUNKTY
Monitorowanie emisji CO2 ze statków ................................................................................................ 7
Pakiet dotyczący ratyfikacji poprawki dauhańskiej ............................................................................. 7
Torby plastikowe.................................................................................................................................. 8
Średnie obiekty spalania energetycznego ............................................................................................ 9
Agenda rozwoju po 2015 roku ............................................................................................................. 9
Sprawy różne...................................................................................................................................... 10
–
Rezerwa stabilności rynkowej ............................................................................................................................... 10
–
Niedawne główne międzynarodowe posiedzenia i wydarzenia............................................................................. 10
–
Karta rzymska na rzecz kapitału naturalnego i kulturalnego ................................................................................. 11
–
Kluczowe kwestie polityki w zakresie chemikaliów zmierzającej w kierunku środowiska wolnego od
toksyn .................................................................................................................................................................... 11
–
Usuwanie mikrodrobin plastiku z produktów – pilna potrzeba ............................................................................. 12
–
Wystąpienie choroby legionistów w Portugalii ..................................................................................................... 12
–
Program prac kolejnej prezydencji (łotewskiej) .................................................................................................... 12
–
Pakiet dotyczący odpadów .................................................................................................................................... 13
1
 Jeżeli deklaracje, konkluzje lub rezolucje zostały przez Radę formalnie przyjęte, jest to zaznaczone w tytule
danego punktu, a tekst jest umieszczony w cudzysłowie.
 Dokumenty, do których odesłano w tekście, są dostępne na internetowej stronie Rady
(http://www.consilium.europa.eu).
 Gwiazdką oznaczono akty przyjęte wraz z oświadczeniami do protokołu Rady przeznaczonymi do
wiadomości publicznej; oświadczenia te można znaleźć na wyżej wspomnianej internetowej stronie Rady
lub uzyskać z biura prasowego.
17017/14
3
PL
17 grudnia 2014 r.
INNE ZATWIERDZONE PUNKTY
SPRAWY ZAGRANICZNE
–
Układ eurośródziemnomorski – Tunezja ............................................................................................................... 14
–
Układ eurośródziemnomorski – Algieria .............................................................................................................. 14
–
Układ eurośródziemnomorski – Liban .................................................................................................................. 14
–
Układ eurośródziemnomorski – Maroko ............................................................................................................... 14
SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE
–
Jednolity mechanizm nadzorczy: Sankcje EBC .................................................................................................... 14
SPRAWY OGÓLNE
–
Podatek od dokowania w przypadku produktów z francuskich regionów najbardziej oddalonych ...................... 15
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE
–
Substancje niebezpieczne – terroryzm .................................................................................................................. 15
–
Glosariusz technologii związanej z bronią palną................................................................................................... 15
–
Ostateczne sprawozdanie na temat szóstej rundy wzajemnych ocen .................................................................... 15
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
–
EUPOL Afganistan................................................................................................................................................ 16
–
Budżet Europejskiej Agencji Obrony na rok 2015 ................................................................................................ 16
HANDEL
–
Stosunki handlowe z Kenią ................................................................................................................................... 16
UNIA CELNA
–
Elektroniczne systemy celne ................................................................................................................................. 16
RYNEK WEWNĘTRZNY
–
eCall: paneuropejski pokładowy system powiadamiania o wypadkach ................................................................ 17
–
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/146149.pdfUrządzenia gazowe ...... 17
MIANOWANIA
–
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ....................................................................................................... 18
17017/14
4
PL
17 grudnia 2014 r.
UCZESTNICY
Belgia:
Céline FREMAULT
minister rządu Regionu Stołecznego Brukseli
odpowiedzialna za mieszkalnictwo, jakość życia,
środowisko i energetykę
Bułgaria:
Iwelina WASILEWA
minister środowiska i gospodarki wodnej
Republika Czeska:
Richard BRABEC
minister środowiska
Dania:
Kirsten BROSBØL
Rasmus HELVEG PETERSEN
minister środowiska
minister ds. klimatu, energii i budownictwa
Niemcy:
Jochen FLASBARTH
Estonia:
Clyde KULL
sekretarz stanu, Federalne Ministerstwo Środowiska,
Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa
Reaktorów
zastępca stałego przedstawiciela
Irlandia:
Tom HANNEY
zastępca stałego przedstawiciela
Grecja:
Andreas PAPASTAVROU
zastępca stałego przedstawiciela
Hiszpania:
Isabel GARCIA TEJERINA
minister rolnictwa, żywności i środowiska
Francja:
Ségolène ROYAL
minister ekologii, zrównoważonego rozwoju i energii
Chorwacja:
Mihael ZMAJLOVIĆ
minister ochrony środowiska i przyrody
Włochy:
Gianluca GALLETTI
minister środowiska i ochrony zasobów naturalnych
i morskich
Cypr:
Nicos KOUYIALIS
minister rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska
Łotwa:
Kaspars GERHARDS
minister ochrony środowiska i rozwoju regionalnego
Litwa:
Kęstutis TREČIOKAS
minister środowiska
Luksemburg:
Carole DIESCHBOURG
minister środowiska
Węgry:
István NAGY
Olivér VÁRHELYI
parlamentarny sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa
zastępca stałego przedstawiciela
Malta:
Leo BRINCAT
Niderlandy:
Wilma MANSVELD
Austria:
Andrä RUPPRECHTER
Polska:
Sebastian BARKOWSKI
17017/14
minister ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska
i zmiany klimatu
sekretarz stanu ds. infrastruktury i środowiska
federalny minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska
i gospodarki wodnej
zastępca stałego przedstawiciela
5
PL
17 grudnia 2014 r.
Portugalia:
Paulo LEMOS
sekretarz stanu ds. środowiska
Rumunia:
Doina CATRINOIU
podsekretarz stanu
Słowenia:
Irena MAJCEN
minister środowiska i planowania przestrzennego
Słowacja:
Ján ILAVSKÝ
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Finlandia:
Marianne HUUSKO-LAMPONEN
zastępca stałego przedstawiciela
Szwecja:
Yvonne RUWAIDA
sekretarz stanu
Zjednoczone Królestwo:
Dan ROGERSON
Amber RUDD
Komisja:
Karmenu VELLA
Miguel ARIAS CAÑETE
Neven MIMICA
17017/14
parlamentarny podsekretarz stanu ds. wody, leśnictwa, wsi
i zarządzania zasobami
parlamentarna podsekretarz stanu ds. energetyki i zmiany
klimatu; Ministerstwo Energetyki i Zmiany Klimatu
członek
członek
członek
6
PL
17 grudnia 2014 r.
OMAWIANE PUNKTY
Monitorowanie emisji CO2 ze statków
Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia ustanawiającego nowe,
ogólnounijne zasady monitorowania emisji CO2 ze statków, składania sprawozdań w ich sprawie
oraz ich weryfikowania.
Nowy mechanizm monitorowania emisji CO2 ze statków, składania sprawozdań w ich sprawie oraz
ich weryfikowania jest bardzo istotnym elementem wdrożenia ram do roku 2030 i – jednocześnie –
wkładem w międzynarodowe negocjacje na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej, których
celem jest ustanowienie światowego systemu monitorowania, składania sprawozdań i weryfikacji.
Porozumienie polityczne następuje po porozumieniu osiągniętym 18 listopada w Parlamencie
Europejskim podczas nieformalnych rozmów trójstronnych. Komitet Stałych Przedstawicieli
zatwierdził tekst 26 listopada, a Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego – 3 grudnia.
Formalne przyjęcie wspólnego stanowiska Rady nastąpi po prawno-językowej weryfikacji tekstu
w najbliższych miesiącach.
Zob. komunikat prasowy.
Pakiet dotyczący ratyfikacji poprawki dauhańskiej
Ministrowie przeanalizowali pakiet dotyczący ratyfikacji poprawki dauhańskiej, przedłożony przez
Komisję w listopadzie 2013 r., z myślą o umożliwieniu jej ratyfikacji i technicznego wdrożenia.
Terminowa ratyfikacja w 2015 r. zwiększyłaby wiarygodność UE i jej państw członkowskich
w negocjacjach klimatycznych na forum ONZ.
W tym kontekście Rada potwierdziła porozumienie polityczne co do:
–
decyzji dotyczącej podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony,
dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej,
jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
17017/14
7
PL
17 grudnia 2014 r.
–
decyzji dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony,
dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej,
jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz
–
decyzji w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki dauhańskiej do
Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC) i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań.
Teksty te zostaną teraz poddane weryfikacji prawno-językowej i przesłane Coreperowi/Radzie, by
te mogły – odpowiednio – przyjąć je i przyjąć porozumienie co do zasady do połowy stycznia
2015 r. Teksty te zostaną następnie przekazane Parlamentowi Europejskiemu, by uzyskać jego
zgodę.
Na konferencji dauhańskiej poświęconej zmianie klimatu w grudniu 2012 r. 192 strony protokołu
z Kioto przyjęły poprawkę, zgodnie z którą UE, jej państwa członkowskie i Islandia akceptują
ilościowo określone zobowiązanie do redukcji średnich rocznych emisji do 80% ich emisji w roku
bazowym w drugim okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto (od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2020 r.). Zgodnie z poprawką 2015 rok staje się terminem przygotowania dokumentu, który zastąpi
obecny akt, i który ma zostać wdrożony od 2020 r. Poprawka dauhańska wejdzie w życie, gdy trzy
czwarte ze 192 stron protokołu dokona jej ratyfikacji. Ratyfikacja porozumienia dauhańskiego
przez UE i jej państwa członkowskie jest konieczna do zapewnienia jego formalnego wejścia
w życie jako porozumienia międzynarodowego.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ONZ.
Torby plastikowe
Rada wypracowała porozumienie polityczne w sprawie projektu dyrektywy o zmniejszaniu zużycia
lekkich toreb plastikowych.
Nowe zasady mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu śmieci – toreb plastikowych – na
środowisko, poprzez wspieranie zapobiegania powstawaniu odpadów i efektywniejsze
wykorzystywanie zasobów.
Porozumienie z Parlamentem Europejskim co do tekstu osiągnięto podczas nieformalnych rozmów
trójstronnych 17 listopada. Komitet Stałych Przedstawicieli jednogłośnie zatwierdził porozumienie
21 listopada. Wspólne stanowisko zostanie formalnie przyjęte na późniejszym etapie, po tym jak
jego tekst zweryfikują prawnicy lingwiści.
Zob. komunikat prasowy.
17017/14
8
PL
17 grudnia 2014 r.
Średnie obiekty spalania energetycznego
Rada wypracowała podejście ogólne do projektu dyrektywy mającej ograniczyć emisję niektórych
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów spalania energetycznego.
Nowa dyrektywa ma obejmować swoim zakresem, po raz pierwszy, średnie obiekty spalania
energetycznego, o nominalnej mocy cieplnej od 1 do 50 MW. Są one jednym z głównych źródeł
emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i cząstek stałych (pyłu). Celem wniosku jest poprawa
jakości powietrza i zdrowia ludzi.
Podejście ogólne zapewni nadchodzącej prezydencji łotewskiej w Radzie podstawę do rozpoczęcia
negocjacji z Parlamentem Europejskim w przyszłym roku. Komisja Środowiska Parlamentu
Europejskiego ma głosować nad wnioskiem w kwietniu 2015 r.
Zob. komunikat prasowy.
Agenda rozwoju po 2015 roku
Rada omówiła ostatnie wydarzenia i kolejne działania w zakresie agendy rozwoju po 2015 roku,
nowych ram prac wspólnoty międzynarodowej na rzecz eliminacji ubóstwa i na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony
Środowiska, Achim Steiner, wygłosił podczas posiedzenia istotne przemówienie.
Ministrowie przedstawili swoje poglądy na temat tego, co należy zawrzeć w globalnej agendzie
rozwoju po 2015 roku, by w pełni uwzględnić środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju.
Podkreślili przede wszystkim potrzebę utrzymania równowagi między wszystkimi trzema
wymiarami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym, które się
uzupełniają i wzajemnie wzmacniają.
UE i jej państwa członkowskie są zdecydowane wypracować ambitną, prowadzącą do transformacji
i przewidującą zaangażowanie wszystkich stron agendę rozwoju na okres po roku 2015. Obecnie
prowadzone są w ONZ negocjacje, które mają przygotować planowaną na lipiec 2015 r.
konferencję poświęconą finansowaniu rozwoju i planowany na wrzesień 2015 r. szczyt ONZ
dotyczący agendy rozwoju po 2015 roku, z wykorzystaniem prac Otwartej Grupy Roboczej
ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ostatnie ogólne stanowisko UE jest przedstawione
w konkluzjach Rady przyjętych przez Radę do Spraw Ogólnych 16 grudnia (16716/14).
Komisja z zadowoleniem przyjęła konkluzje Rady. Wezwała UE, by mówiła jednym głosem, by
pozostawała na czele procesu zrównoważonego rozwoju i by przedstawiła dobrą propozycję
dotyczącą finansowych i pozafinansowych środków wykonawczych. Ponadto ogólnie przedstawiła
główne elementy swojego kolejnego komunikatu na temat globalnego partnerstwa po 2015 roku,
który ma zostać wydany w 2015 r.
17017/14
9
PL
17 grudnia 2014 r.
Sprawy różne
–
Rezerwa stabilności rynkowej
Prezydencja przedstawiła ministrom stan prac nad projektem decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynkową dla
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zapoznała się
z komentarzami Komisji i delegacji (16360/14).
Celem wniosku jest zaradzenie obecnemu brakowi równowagi w handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych oraz zwiększenie jego odporności na przyszłe niespodziewane i nagłe zmiany
popytu. W październiku Rada Europejska stwierdziła, że dobrze funkcjonujący, zmieniony system
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych będzie, wraz z instrumentem stabilizowania
rynku zgodnie z wnioskiem Komisji, najważniejszym europejskim aktem na rzecz osiągania
nowego unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030.
Osiągnięto znaczne postępy w pracach nad wnioskiem dzięki określeniu następujących kluczowych
kwestii i skoncentrowaniu na nich dyskusji: rozpoczęcie wdrażania rezerwy stabilności rynkowej
i postępowanie z uprawnieniami odłożonymi na później, warunki usuwania uprawnień z rezerwy
i ich powrotu na rynek, czas reakcji rezerwy i częstotliwość jej przeglądów. Prace nad tym
wnioskiem będą kontynuowane podczas prezydencji łotewskiej.
Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad wnioskiem w lutym 2015 r.
–
Niedawne główne międzynarodowe posiedzenia i wydarzenia
Prezydencja i Komisja poinformowały ministrów o wyniku niedawnych głównych
międzynarodowych posiedzeń i wydarzeń.
Informacje te obejmują w szczególności:
–
szóstą sesję międzyrządowego komitetu negocjacyjnego w sprawie rtęci (INC 6)
(Bangkok, 3–7 listopada 2014 r.) (16691/14). Więcej szczegółów zmieszczono na stronie
internetowej.
–
jedenastą sesję Konferencji Stron Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich
zwierząt (CMS COP 11) (Quito, Ekwador, 4–9 listopada 2014 r.) (15726/14). Więcej
szczegółów zmieszczono na stronie internetowej.
17017/14
10
PL
17 grudnia 2014 r.
–
wspólne dziesiąte posiedzenie konferencji stron Konwencji wiedeńskiej o ochronie
warstwy ozonowej i 26. posiedzenie stron protokołu montrealskiego (COP 10-MOP 26)
(Paryż, 17–21 listopada 2014 r.) (16215/14). Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej.
–
ósme posiedzenie konferencji stron helsińskiej Konwencji w sprawie transgranicznych
skutków awarii przemysłowych (COP8) (Genewa, 3–5 grudnia 2014 r.) (16806/14).
Więcej szczegółów zmieszczono na stronie internetowej.
–
dwudziestą sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Zmian Klimatu i dziesiątą sesję Konferencji Stron służącą jako spotkanie Stron
protokołu z Kioto (COP 20-CMP 10) (Lima, 1–12 grudnia 2014 r.). Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej.
–
Karta rzymska na rzecz kapitału naturalnego i kulturalnego
Prezydencja przedstawiła Radzie kartę rzymską na rzecz kapitału naturalnego i kulturalnego
(16540/14).
Karta rzymska jest inicjatywą służącą uwypukleniu wzajemnych powiązań między kapitałem
naturalnym i kulturalnym. Jej celem jest wzmocnienie polityki dotyczącej natury i bioróżnorodności
oraz włączenie jej do innych polityk związanych z terytorium i gospodarką. Osoby odpowiedzialne
za ochronę przyrody w UE poparły kartę na nieformalnym posiedzeniu, które odbyło się
w listopadzie w Rzymie.
–
Kluczowe kwestie polityki w zakresie chemikaliów zmierzającej w kierunku środowiska
wolnego od toksyn
Delegacje Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niderlandów, Niemiec i Szwecji poinformowały Radę
o różnych podstawowych kwestiach z zakresu polityki dotyczącej chemikaliów, którymi należy
zająć się, by osiągnąć długoterminowe cele związane ze środowiskiem wolnym od toksyn.
Inicjatywę poparły delegacje Chorwacji i Luksemburga, do których przyłączyła się następnie
delegacja Grecji i Norwegia (16361/14).
Delegacje te są zdania, że podstawowe kwestie, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności
dotyczą minimalizowania stosowania substancji budzących obawy, substancji zaburzających
funkcjonowanie układu hormonalnego, nanomateriałów, substancji w artykułach i produktach
importowanych – lub ich zastępowania – oraz poprawy jakości rejestracji REACH.
17017/14
11
PL
17 grudnia 2014 r.
–
Usuwanie mikrodrobin plastiku z produktów – pilna potrzeba
Delegacje Belgii, Niderlandów, Austrii i Szwecji, popierane przez delegację Luksemburga,
wyraziły obawy dotyczące problemu mikrodrobin w środowisku oraz potrzebę znalezienia
odpowiednich rozwiązań (16263/14).
Wezwały Komisję i państwa członkowskie, by zajęły się w szczególności lukami w wiedzy i by
wypełniły je dostępnymi informacjami z różnych źródeł. W związku z tym należy ocenić
i zdefiniować rolę i wkład Europejskiej Agencji Środowiska i Europejskiej Agencji Chemikaliów.
Ponadto delegacje wezwały do zakazania stosowania mikrodrobin w kosmetykach i detergentach,
by wzmocnić rolę UE jako wiodącego podmiotu w przypadku produktów innowacyjnych
i zielonego wzrostu, z jednoczesnym zapewnieniem przemysłowi równych warunków działania.
–
Wystąpienie choroby legionistów w Portugalii
Delegacja Portugalii poinformowała Radę o wystąpieniu w Portugalii w listopadzie choroby
legionistów, co uwypukliło potrzebę uaktualnienia i zmiany przepisów dotyczących przemysłowych
systemów chłodzenia (16521/14).
–
Program prac kolejnej prezydencji (łotewskiej)
Nadchodząca łotewska prezydencja przedstawiła swój program prac w dziedzinie środowiska na
pierwszą połowę 2015 r.
Prezydencja łotewska zamierza omówić na posiedzeniu Rady ds. Środowiska w marcu 2015 r.
przegląd strategii „Europa 2020” i roczną analizę wzrostu gospodarczego za 2015 r.
Będzie przede wszystkim kontynuować prace nad dwoma wnioskami ustawodawczymi: projektem
dyrektywy w sprawie średnich obiektów spalania energetycznego oraz projektem decyzji
w sprawie rezerwy stabilności rynkowej, by osiągnąć porozumienie z Parlamentem Europejskim.
Jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, prezydencja będzie prowadzić prace w zakresie klimatu,
agendy rozwoju po 2015 roku oraz międzynarodowych konwencji dotyczących chemikaliów
i odpadów.
17017/14
12
PL
17 grudnia 2014 r.
–
Pakiet dotyczący odpadów
Prezydencja poinformowała Radę o stanie prac nad wnioskiem ustawodawczym dotyczącym
zmiany sześciu dyrektyw dotyczących gospodarowania różnymi rodzajami odpadów (17012/14).
Wniosek ten został przedstawiony w lipcu jako część pakietu w sprawie gospodarki o obiegu
zamkniętym, a jego celem jest poprawa gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej z myślą
o ochronie jakości środowiska i zapewnieniu oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania
zasobów naturalnych.
Ministrowie wyrazili poważne zaniepokojenie zamiarem Komisji wycofania tego wniosku
i zastąpienia go bardziej ambitnym, jak ogłoszono 16 grudnia podczas przedstawiania programu
pracy Komisji na 2015 r., przypominając o znaczeniu zapewnienia przejścia do gospodarki o obiegu
zamkniętym. Rada wyraziła gotowość do dalszego prowadzenia prac na podstawie obecnego
wniosku i zwróciła się do Komisji, by wyjaśniła swoje zamiary w zakresie kolejnych kroków
dotyczących pakietu w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja stwierdziła, że
odnotowuje wszystkie poglądy wyrażone przez ministrów. Zapewniła Radę, że już wykonane prace
zostaną uwzględnione w jej nowym i ambitniejszym wniosku propagującym gospodarkę o obiegu
zamkniętym, który ma zostać przedstawiony w 2015 r.
17017/14
13
PL
17 grudnia 2014 r.
INNE ZATWIERDZONE PUNKTY
SPRAWY ZAGRANICZNE
Układ eurośródziemnomorski – Tunezja
Rada zatwierdziła w imieniu UE protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE
a Tunezją w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych. Zatwierdziła również
podpisanie, tymczasowe stosowanie i zawarcie tego protokołu.
Układ eurośródziemnomorski – Algieria
Rada zatwierdziła w imieniu UE protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE
a Algierią w sprawie ogólnych zasad udziału Algierii w programach unijnych. Zatwierdziła również
podpisanie, tymczasowe stosowanie i zawarcie tego protokołu.
Układ eurośródziemnomorski – Liban
Rada zatwierdziła w imieniu UE protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE
a Libanem w sprawie ogólnych zasad udziału Libanu w programach unijnych. Zatwierdziła również
podpisanie, tymczasowe stosowanie i zawarcie tego protokołu.
Układ eurośródziemnomorski – Maroko
Rada zatwierdziła w imieniu UE podpisanie, tymczasowe stosowanie i zawarcie protokołu do
układu eurośródziemnomorskiego między UE a Marokiem, by uwzględnić przystąpienie Chorwacji
do UE.
SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE
Jednolity mechanizm nadzorczy: Sankcje EBC
Rada zatwierdziła projekt rozporządzenia proponowanego przez Europejski Bank Centralny
i dostosowującego jego uprawnienia, tak by mógł nakładać sankcje w świetle nowych zadań jako
jedyny nadzorujący banki strefy euro.
Zalecenie EBC dotyczące rozporządzenia Rady dostosowuje ramy ustanowione rozporządzeniem
2532/98 do celów polityki pieniężnej, tak aby ustanowić system nakładania przez EBC sankcji
związanych z wypełnianiem jego zadań nadzorczych w ramach jednolitego mechanizmu
nadzorczego (rozporządzenie 1024/2013).
Rozporządzenie zostanie przyjęte po sfinalizowaniu go we wszystkich wersjach językowych.
17017/14
14
PL
17 grudnia 2014 r.
SPRAWY OGÓLNE
Podatek od dokowania w przypadku produktów z francuskich regionów najbardziej
oddalonych
Rada przyjęła decyzję upoważniającą Francję do stosowania do 31 grudnia 2020 r. zwolnień
z podatku od dokowania lub jego redukcji w przypadku pewnych produktów wytwarzanych
w regionach najbardziej oddalonych (Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion
i Majotta) (15406/14). Decyzja będzie stosowana od 1 lipca 2015 r. Zastosowanie obecnych zasad
zawartych w decyzji 2004/162/WE zostało przedłużone o sześć miesięcy, do 30 czerwca 2015 r.
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE
Substancje niebezpieczne – terroryzm
Rada przyjęła konkluzje w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu niebezpiecznych substancji
i metod do przeprowadzania aktów terrorystycznych oraz w sprawie zwalczania tego zjawiska
(16326/14).
Glosariusz technologii związanej z bronią palną
Rada przyjęła konkluzje w sprawie glosariusza technologii związanej z bronią palną w zakresie
współpracy organów ścigania (15631/14).
Ostateczne sprawozdanie na temat szóstej rundy wzajemnych ocen
Rada zatwierdziła zalecenia dotyczące ostatecznego sprawozdania na temat szóstej rundy
wzajemnych ocen – Praktyczne wdrażanie i funkcjonowanie decyzji Rady 2002/187/WSiSW z dnia
28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną
przestępczością oraz decyzji Rady 2008/976/WSiSW w sprawie europejskiej sieci sądowej
w sprawach karnych (14563/2/14 REV 2).
Rundy wzajemnej oceny są mechanizmem oceny zastosowania i wdrażania na poziomie krajowym
międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością.
17017/14
15
PL
17 grudnia 2014 r.
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
EUPOL Afganistan
Rada przedłużyła do 31 grudnia 2016 r. mandat misji policyjnej UE w Afganistanie (EUPOL
Afganistan). Jednocześnie przydzieliła misji budżet w wysokości 58,5 mln EUR na okres od
1 stycznia 2015 r. do końca 2016 r. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym.
Budżet Europejskiej Agencji Obrony na rok 2015
Rada zatwierdziła budżet Europejskiej Agencji Obrony na rok 2015. Wynosi on 30,5 mln EUR.
HANDEL
Stosunki handlowe z Kenią
Rada nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do aktu delegowanego Komisji, w którym proponuje dodanie
Kenii do wykazu państw korzystających z tzw. rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku,
tymczasowego jednostronnego systemu, przed zawarciem i zastosowaniem zmienionych umów
o partnerstwie gospodarczym.
UNIA CELNA
Elektroniczne systemy celne
Rada przyjęła konkluzje zatwierdzające deklarację z Wenecji z 15 października 2014 r. w sprawie
wdrożenia w UE elektronicznych systemów celnych i punktów kompleksowej obsługi oraz
wezwała państwa członkowskie i Komisję, by ją zrealizowały.
Rada wezwała także do uzgodnienia, do 2015 r., planu działania i harmonogramu wdrożenia
punktów kompleksowej obsługi w przypadku służb celnych.
Ponadto w konkluzjach wezwano Komisję, by przedstawiła wniosek dotyczący przeglądu decyzji
w sprawie elektronicznych systemów celnych.
Tekst konkluzji jest przedstawiony w dok. 16507/14.
Zob. także electronic_customs_initiative.
17017/14
16
PL
17 grudnia 2014 r.
RYNEK WEWNĘTRZNY
eCall: paneuropejski pokładowy system powiadamiania o wypadkach
Rada osiągnęła porozumienie polityczne dotyczące wymogów w zakresie homologacji typu
mocowań urządzeń eCall w nowych pojazdach silnikowych. Ogólnounijny system eCall ma służyć
przyspieszeniu reagowania służb ratowniczych w razie wypadków drogowych (16345/14).
Porozumienie, które jest następstwem wstępnego ustalenia między przedstawicielami Rady
i Parlamentu Europejskiego dokonanego 1 grudnia 2014 r., ma na celu zmniejszenie liczby rannych
i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii.
Od 31 marca 2018 r. nowe pojazdy silnikowe będą musiały być wyposażone w bezprzewodowe
urządzenia wysyłające sygnał powiadamiający pod numer alarmowy 112.
Więcej informacji w komunikacie prasowym. eCall: emergency call system in road accidents.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/146149.pdfUrządzenia
gazowe
Rada uzgodniła podejście ogólne do uaktualnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie urządzeń
spalających paliwa gazowe (16789/1/14).
Podejście ogólne umożliwia rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim z myślą
o przyjęciu nowego rozporządzenia.
Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie, by urządzenia spalające paliwa gazowe i ich osprzęt
spełniały zharmonizowane wymogi gwarantujące wysoki poziom ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i mienia oraz racjonalne wykorzystanie energii.
Typowe urządzenia gazowe obejmują kotły, kuchenki gazowe/piekarniki/grille oraz ogrzewacze
tarasowe.
Nowe rozporządzenie uaktualni obecne zasady zawarte w dyrektywie w sprawie urządzeń
gazowych (2009/142/WE). Maja one zastosowanie do urządzeń, które mają zostać wprowadzone na
rynek UE lub wprowadzone do użytku po raz pierwszy.
Nowe zasady mają także na celu poprawę nadzoru rynku przez organy państwowe bez nakładania
na przemysł niepotrzebnych obciążeń i kosztów.
17017/14
17
PL
17 grudnia 2014 r.
MIANOWANIA
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Rada mianowała Gerharda HANDKEGO (Niemcy) na stanowisko członka Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2015 r.
(13883/14).
17017/14
18
PL

Podobne dokumenty