przemówienie prezydenta miasta puławy z okazji 69

Transkrypt

przemówienie prezydenta miasta puławy z okazji 69
PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
Z OKAZJI 69. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości,
która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana
przez siłę zła, egoizmu i strachu.
Jan Paweł II
II wojna światowa. Wydarzenie odległe w czasie, a jednak wciąŜ Ŝywe. śywe w pamięci
pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem. śywe równieŜ dla nas, którzy te straszne
dni znamy jedynie z opowieści ojców i dziadków oraz z lekcji historii.
Losy narodu polskiego wielokrotnie wystawiane były na próby – nierzadko bolesne,
wymagające ofiar. I dlatego dla Polaków historia to coś więcej niŜ tylko fakty z przeszłości.
Świadomość
historyczna
jest
nieodłączną
częścią
naszej
mentalności,
narodowej
wraŜliwości politycznej i sposobu oglądu świata. Dla nas, podobnie jak dla staroŜytnych
Rzymian: Historia jest nauczycielką Ŝycia. Nie moŜemy być jednak niewolnikami swojej
historii. Na przeszłość musimy patrzeć jak na źródło wiedzy, księgę przestróg
i kierunkowskaz działań. Narody, podobnie jak ludzie, niechętnie rozstają się z mitami,
w których Ŝyją, które umacniają w nich poczucie wyjątkowości i dziejowej misji. Wygodniej
jest przecieŜ Ŝyć w świecie półprawd i przemilczeń – świat wówczas wydaje się prostszy
i bardziej zrozumiały. Tymczasem nasz wielki rodak papieŜ Jan Paweł II mówił: Nie bójcie się
prawdy. Tylko w prawdzie jest siła i zrozumienie przyszłości.
Szanowni Państwo!
Czego nauczyła nas II wojna światowa? Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tej
najstraszliwszej w nowoŜytnych dziejach ludzkości zbrodni – z czasu pogardy dla człowieka,
czasu zniszczeń, zbrodni i śmierci? Dziś zadajemy sobie teŜ pytanie, jak mogło dojść do tak
wielkiego dramatu. Jak to się stało, Ŝe w centrum Europy, w narodzie niemieckim, który dał
światu Goethego, Beethovena, Rilkego i Schillera, zrodził się rak nazizmu?
Nazizm nie był kolejnym dyktatorskim reŜimem. Był wcieleniem zła absolutnego. A Europa
nie przeciwstawiła się temu złu. Mało tego – ówczesne rządy europejskie chciały go
zaadoptować i wykorzystać do swoich celów politycznych. Układ z Monachium z 1938 roku,
zakładający rozbiór Czechosłowacji, czy teŜ zmowa Hitlera i Stalina znana jako pakt
Ribbentrop-Mołotow stanowiły kolejne etapy krótkowzrocznej, zdradliwej i haniebnej polityki.
I za to świat zapłacił straszliwą cenę.
Polacy byli pierwszym narodem, który z bronią w reku przeciwstawił się agresorowi. Polscy
dowódcy nie mieli złudzeń co do finału wojny 1939 roku, którą nasz kraj prowadził samotnie,
opuszczony przez sojuszników, zdradzony i zaatakowany przez sąsiadów. A mimo wszystko
potrafiliśmy dać przykład – swoją ofiarą obudziliśmy sumienie świata.
Z tej jakŜe bolesnej lekcji powinniśmy wyciągnąć następujący wniosek – zła nie moŜna
tolerować. Nie moŜna przymykać oczu na pojawienie się kolejnych dyktatorów i zbrodniczych
systemów. Złu – bez względu na to, gdzie ono występuje – naleŜy przeciwstawić się z całą
mocą i bezwzględnością. Bo całe zło tego świata moŜe dziać się tylko z przyzwolenia
i obojętności innych.
Dziś oddajemy hołd poległym podczas II wojny światowej. NaleŜy się im bezwzględny
szacunek, pamięć i hołd. A historii naleŜy się prawda...

Podobne dokumenty