Krzysztof Hećman – Zasłużony dla Województwa Warmińsko

Komentarze

Transkrypt

Krzysztof Hećman – Zasłużony dla Województwa Warmińsko
CZWARTEK, 28 maja 2015, Nr 11 (57)
25 lat samorządności w Polsce
►► str. 10
W ŚRODKU
TVprogram
KOLEJNE WYDANIE JUŻ 11 CZERWCA
www.nmketrzyn.pl
DWUTYGODNIK
Krzysztof Hećman – Zasłużony dla P
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Uroczystości z okazji obchodów
25-lecia odrodzenia Samorządu
Terytorialnego w Kętrzynie odbyły się 22 maja. Rozpoczęły się
uroczystą Mszą św. w intencji
Ojczyzny i Miasta, następnie
w sali kina „Gwiazda” rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.
Oprócz
wręczenia
odznaczeń dla najbardziej zasłużonych samorządowców, honorową odznakę „Zasłużony dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” otrzymał Krzysztof
Hećman.
Franciszek Jaroński
Obok władz samorządowych
miasta i powiatu, w uroczystym
spotkaniu udział wzięli Wioletta
Śląska – Zyśk – wicemarszałek
województwa warmińsko-mazur- Fot. Wojciech Caruk
skiego, Zbigniew Ciechomski – ►Wioletta Śląska - Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko - mazurskiego składa gratulacje Krzysztofowi Hećmanowi,
wiceprezes Zarządu Warmińsko- Burmistrzowi Miasta Kętrzyn w związku z otrzymaną przez niego odznaką “Zasłużony dla Województwa Warmińsko - MaMazurskiej Strefy Ekonomicznej, zurskiego”.
komendanci służb mundurowych, ców: Radych Miejskich Hanny głos zabrała wicemarszałek woje- mandat mieszkańców. Chciałam
Rachel samorząobudzi się rano
w łóżku z Dexem.Jarosława
Nie dość,
Baranieckiej,
Dąb- wództwa.
więc serdecznie podziękować
obecni oraz emerytowani
ż przedstawiciele ducho- rowskiego, Stanisława Sadow- - Utworzenie samorządu, to obecnym samorządowcom i tym
dowcy,
wieństwa, stowarzyszeń, jednostek skiego, Elżbiety Starczewskiej, ogromna reforma i pozytywne z minionych kadencji za pracę na
kultury i środowisk gospodarczych Emilii Duczyńskiej oraz pracow- zmiany. Najważniejsze i najlepsze rzecz lokalnej społeczności – mówi
Kętrzyna. Przed oficjalnym rozpo- nicy Urzędu Miasta w Kętrzynie decyzje zapadają tam, gdzie pra- Wioletta Śląska – Zyśk.
cują i kochają swoją małą Ojczęciem uroczystości minutą ciszy Teofili Wypyszczak.
c.d. ►► str. 5
uczczono pamięć samorządow- Po tej przejmującej chwili ciszy czyznę ci, którzy decydują, mając
REKLAMA
ISSN 2300-309X
◄
VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych
„Konfrontacje”
Ruszył już nabór zespołów chętnych do udziału w kolejnej edycji
popularnych rockowych „Konfrontacji”. Impreza odbędzie się
20 czerwca w kętrzyńskim Amfiteatrze. Poza konkursem wystąpią zespoły Trzynasta W Samo Południe oraz Clock Machine.
Te wyróżnienia to
zwycięstwo Kętrzyna
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Witold Gagacki został zwycięzcą ogólnopolskiego plebiscytu
na Bibliotekarza Roku 2014. W głosowaniu internautów otrzymał 1993
głosy zdobywając przewagę nad
drugą osobą w rankingu o ponad
800 głosów.
►► s. 3
Dworzec ma być
miejscem życia
publicznego
i społecznego miasta
O drugim etapie remontu dworca,
inwestycjach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego rozmawiamy z Krzysztofem Hećmanem, Burmistrzem Miasta Kętrzyn.
►► s. 7
Atrakcji i niespodzianek
nie zabraknie
Pierwszy czerwca to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni
w roku. Dorośli prześcigają się
w pomysłach, jak zorganizować najmłodszym Dzień Dziecka. Jak
można spędzić ten czas w Kętrzynie?
►► s. 10
„Tańczące smerfy”
jadą do programu
Mam Talent
„Tańczące Smerfy” z Kętrzyna zaprezentują się na początku lipca
przed jurorami Mam Talent w telewizji TVN.
►► s. 13
Nowe rondo będzie mieć
imię Wincentego Witosa
Fot. Wojciech Caruk
► 30 maja b.r. Rondo im. Wincentego Witosa zostanie uroczyście poświęcone.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przychylili się
do wniosku Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa
Ludowego podejmując uchwałę o nadaniu rondu przy
skrzyżowaniu ulicy Szpitalnej i Bałtyckiej imienia Wincentego Witosa.
A oto jak uzasadnili swój wniosek członkowie Zarządu Powiatowego PSL: „Kętrzyn jest miastem, które dba o pamięć
o Wielkich Polakach, jak również i ważnych wydarzeniach,
mających istotny wpływ na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą i geopolityczne umiejscowienie Polski na mapie
Europy. Podejmowane są tu różnorodne działania, aby pamięć o tych wydarzeniach i ludziach, którzy ponieśli
w walce o wolność największą ofiarę, trwała wiecznie w naszych myślach i sercach. Przykładem takiego działania, mającego na celu upamiętnienie zasłużonych dla naszego kraju
Polaków i niesienie przykładu następnym pokoleniom jest
nadawanie nazw rondom komunikacyjnym w mieście imieniem tychże zasłużonych rodaków. Na to wyróżnienie właśnie zasługuje Wincenty Witos (1874-1945), który jest
jednym z największych mężów stanu II Rzeczypospolitej,
obok Marszałka Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, trzykrotny Premier, a jednocześnie skromny wójt
gminy Wierzchosławice w pobliżu Tarnowa. W czasach zaborów galicyjski polityk, poseł do austriackiego parlamentu.
Wincenty Witos to przede wszystkim przywódca ludowców,
najpierw działacz Stronnictwa Ludowego, od 1914 roku
związany z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”, od
1939 roku - prezes PSL. W październiku 1918 roku przewodził Polskiej Komisji Likwidacyjnej, namiastce polskiego
rządu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. Kiedy w 1920 roku
bolszewicy zbliżali się do Warszawy, Wincenty Witos stanął
na czele Rządu Obrony Narodowej Był przeciwnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, czołową postacią powstałego
w 1929 roku antysanacyjnego Centrolewu. Trzy lata później
Witosa skazano w procesie brzeskim. Po tym, jak usłyszał
wyrok półtora roku pozbawienia wolności, opuścił Polskę.
Wrócił dopiero w 1939 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej
w 1939 i 1940 r. Wincenty Witos był aresztowany i namawiany do współpracy z okupantem. Współpracę kategorycznie odrzucił, był więziony m.in. na zamku w Rzeszowie, co
upamiętnia wmurowana tam tablica pamiątkowa. Tuż po wyzwoleniu kraju w 1945 r., na krótko przed śmiercią powołano
go jako formalnego prezesa Stronnictwa Ludowego na
Wiceprezydenta Krajowej Rady Narodowej. Zmarł w Krakowie i został pochowany w rodzinnych Wierzchowicach.
Wniosek o nadanie nowo wybudowanemu rondu na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Bałtyckiej w Kętrzynie imienia
Wincentego Witosa - w przypadającą w 2015 roku 120.
rocznicą trwania Ruchu Ludowego na Ziemiach Polskich
oraz 70. rocznicą śmierci Wincentego Witosa - jest uzasadniony i Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego
wnosi o jego przyjęcie”.
Franciszek Jaroński
Liczba tygodnia
157
Tyle nieważnych głosów oddano w Kętrzynie w II turze
wyborów na Prezydenta RP.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o podatkach i opłatach lokalnych
Podatek od środków transportowych cz. I
Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, autobusy.
Podmioty obowiązane do zapłaty podatku od środków
transportowych
Obowiązek podatkowy ciąży na: osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, jednostkach organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany, posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
podmiotowi polskiemu.
Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został: zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, nabyty (dotyczy zarejestrowanych środków transportowych), ponownie dopuszczony do ruchu po upływie
okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego
o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków
transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została
decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca w którym upłynął czas,
na który pojazd powierzono podmiotowi polskiemu przez
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.
Od dnia 01 stycznia 2007 r. czasowa rejestracja pojazdu nie
jest rejestracją pojazdu w rozumieniu przepisów o podatku
od środków transportowych, a zatem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.
Tomasz Kopko
Porady prawne - Zawarcie intercyzy
Żona jest właścicielką 1/2 domu jednorodzinnego po rodzicach, ja właścicielem działki budowlanej. Mamy
wspólne dzieci, mam również syna
z pierwszego małżeństwa. Mamy zamiar budować dom (finasowanie
z kredytu) na tej działce. Czy w przypadku mojej śmierci mój syn
z pierwszego małżeństwa będzie miał
prawo do części domu, którego właścicielem jest moja żona? Czy
w przypadku problemów ze spłatą
kredytu bank może również zająć
ten dom? Czy lepiej, żebyśmy ustanowili rozdzielność majątkową
i żebym ja wziął kredyt na siebie?
Odpowiada: Iryna
Kowalczuk
Magister prawa, absolwentka
Lwowskiego Państwowego
Uniwersytetu Spraw
Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł:
magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe
prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Udziela porad z zakresu prawa
spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim.
Zacznijmy od tego, że wyjaśnię panu
kwestie własności domu, który zostanie
zbudowany na pana działce. Podstawową zasadą jest, że wszystko co znajduje się na gruncie (poza nielicznymi
wyjątkami), jest własnością właściciela
gruntu, tak więc wszystko, co powstanie na nieruchomości należącej do
pana, będzie pana własnością.
Nie może bowiem zaistnieć sytuacja,
w której działka będzie własnością
żony albo męża, a budynek na niej postawiony współwłasnością obojga. Budynek bowiem stanowi część składową
gruntu. Na mocy artykułu 45 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego „każdy
z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku
wspólnego na jego majątek odrębny.
Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku
odrębnego na majątek wspólny”. Z powyższego wynika, że wyłącznie pan po
budowie domu będzie jego właścicielem, a pana żona będzie mogła jedynie
domagać się zwrotu nakładów i wydatków poniesionych na nieruchomość.
Co się tyczy dziedziczenia, to jeśli pan
nie sporządzi na wypadek swojej
śmierci testamentu to w grę będzie
wchodziło dziedziczenie ustawowe.
Zgodnie z powyższym po pana śmierci
zostaną powołani do spadku pana
wszystkie dzieci i żona. W skład
spadku wejdzie 1/2 udziału w majątku
wspólnym małżeńskim + pana majątek
osobisty. Spadkobiercy staną się współwłaścicielami majątku, który należał do
pana. Pana syn z pierwszego małżeństwa ma prawo do spadku po pana
śmierci (lub zachowku w sytuacji, gdy
zostanie pominięty przez pana w testamencie lub rozporządzi się pan swoim
majątkiem w drodze umowy darowizny
na rzecz innych osób). Natomiast pana
syn nie dziedziczy po pana żonie,
chyba że został lub zostanie przez nią
przysposobiony. Pasierb dochodzi do
dziedziczenia dopiero w sytuacji, gdy
nie ma najbliższej rodziny spadkodawcy (dzieci, wnuków, małżonka, rodziców, rodzeństwa, ich zstępnych,
dziadków, ich zstępnych).
Co się tyczy rozdzielności majątkowej:
Jak najbardziej taka opcja może wchodzić w grę w sytuacji, gdy pan chce
wziąć kredyt hipoteczny jedynie na siebie. Rozdzielność majątkowa musi być
zawarta między Państwem przed wzięciem tego kredytu. W sytuacji, gdy
Państwo weźmiecie obydwoje kredyt
to zaciągnięte w banku zobowiązanie
obciąży obydwoje małżonków i bank
w razie niespłacania kredytu najpierw
będzie miał możliwość zlicytować nieruchomość, na budowę której był
wzięty kredyt, a następnie, jeśli zabraknie pieniędzy na pokrycie długu będzie
mógł zaspokoić się z majątku każdego
z małżonków.
Z punktu widzenia odpowiedzialności
za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków ważny jest moment
zawarcia umowy intercyzy (czyli ustanowienia rozdzielności majątkowej).
W ustroju rozdzielności majątkowej zasadą jest, że każdy z małżonków odpowiada za swoje zobowiązania własnym
majątkiem. Jednakże powoływanie się
wobec wierzycieli na intercyzę jest
skuteczne wyłącznie wtedy, gdy sam
fakt zawarcia umowy i jej rodzaj był
tym osobom wiadomy. Ciężar udowodnienia, że powyższe okoliczności były
wierzycielowi znane, spoczywa na
małżonkach (małżonku). W przeciwnym razie, tj. jeśli małżonek (małżonkowie)
przed
zaciągnięciem
zobowiązania nie ujawnią swojej
umowy intercyzy, bądź nie uda im się
udowodnić, iż wierzyciel wiedział o tej
umowie, zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej nie wywoła skutków
wobec wierzycieli. Oznacza to, że
mogą oni zaspokoić swoje roszczenie
z przedmiotów i praw majątkowych,
tak jakby intercyza w ogóle nie została
zawarta (inaczej mówiąc, umowa intercyzy jest względem takich wierzycieli
bezskuteczna).
Należy jeszcze raz z całą stanowczością podkreślić, że na intercyzę można
skutecznie powoływać się tylko i wyłącznie po jej zawarciu. W konsekwencji, jeśli zawarlibyście Państwo umowę
intercyzy w czasie trwania małżeństwa,
to umowa nie wywiera żadnych skutków prawnych w stosunku do zobowiązań zaciągniętych przed zawarciem tej
umowy.
Reasumując, zawarcie umowy intercyzy wyłączy odpowiedzialność pana
żony za ewentualne pana długi w przyszłości, jeśli zostaną dotrzymane opisane powyżej reguły.
Źródło: www.eporady24.pl
Rozmowa z Witoldem Gagackim, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej
Te wyróżnienia to zwycięstwo Kętrzyna
Fot. Wojciech Caruk
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Witold Gagacki
został zwycięzcą ogólnopolskiego plebiscytu na Bibliotekarza Roku 2014. W głosowaniu internautów otrzymał
1993 głosy zdobywając przewagę nad drugą osobą w rankingu o ponad 800 głosów. Wprawdzie oficjalnie statuetkę otrzyma 17 września w Warszawie, jednak już 19
maja odebrał laur za wcześniejsze zwycięstwo na
szczeblu wojewódzkim. O towarzyszących temu sukcesowi emocjach i kolejnych planach biblioteki opowiedział
nam Witold Gagacki.
Można powiedzieć, że 19 maja podczas obchodów Wojewódzkich Dni Bibliotekarza dla pana było to podwójne
święto. Z jednej strony wręczono panu statuetkę Bibliotekarza Roku Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
ale wiemy też już, że wygrał pan plebiscyt na szczeblu
ogólnopolskim. Jak pan się czuje z tymi nagrodami?
Jestem szczęśliwy. Nie będę ukrywał, że jestem dumny
z tego, że się udało. Chyba jeszcze nigdy nie byłem tak stremowany, bo to również duża odpowiedzialność. Jestem
szczególnie dumny z tego wojewódzkiego wyróżnienia, bo
opiera się ono na głosowaniu specjalistów, dyrektorów bibliotek. Plebiscyt to wykazanie się pewną popularnością.
Dziękuję za państwa głosy, za głosy mieszkańców Kętrzyna,
Olsztyna, Iławy i wszystkich, którzy na mnie głosowali. Nie
byłoby tego sukcesu, gdyby moja biblioteka nie miała osiągnięć. Nikt by na mnie nie głosował. W związku z tym cieszę
się, że udało się nam ten plebiscyt wygrać. Mówię „nam”,
bo jest to zwycięstwo Kętrzyna przede wszystkim. Biblioteka jest w Kętrzynie, ja jestem jej dyrektorem i jestem
z tego bardzo, bardzo dumny.
Zebrał pan ok. 2 tysięcy głosów. Druga osoba ma ich prawie o 800 mniej. Spodziewał się pan takiego sukcesu
w skali kraju?
Szczerze mówiąc, nie do końca. Wiem jednak, że było duże
poruszenie. Bardzo pomagały szkoły, pan burmistrz, telewizje, gazety za co bardzo dziękuję. Zawalczyliśmy o to.
Tak na dobrą sprawę plebiscyt wygrywa ten, kto jest bardziej
zdeterminowany. Myślę, że to właśnie my byliśmy najbardziej zdeterminowani. Naszemu miastu i województwu jak
najbardziej się to należało.
Spocznie pan na laurach, czy będzie to motywacja do dalszej pracy?
Teraz to byłoby wstyd spocząć na laurach. To absolutnie nie
wchodzi w rachubę. Teraz, mam nadzieję, będziemy mogli
zacząć pracować nad nowymi projektami.
Jakie wyzwania czekają w najbliższym czasie kętrzyńską
bibliotekę?
Teraz to już za chwilę mamy wakacje. Po wakacjach ruszymy z tym, co już wcześniej obiecywałem. Będą to cykliczne spotkania z teatrem i to tym z najwyższej półki, bo
będziemy wyświetlać spektakle BBC. Zainaugurujemy to
już 30 maja w Noc Bibliotek. Zaczniemy od „Romeo i Julii”.
Będziemy mieli sporo spotkań autorskich, mamy też propozycje dla dzieci, więc kolejnych atrakcji i ciekawych wydarzeń na pewno u nas nie zabraknie. Najbliższe to właśnie
Noc Bibliotek, na którą przygotowujemy sporo interesujących niespodzianek.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Bibliotekarz Roku 2014
14 maja 2015 r. zakończyła się V edycja Konkursu na Bibliotekarza Roku 2014. Tym razem tytuł ten zdobył reprezentant okręgu warmińsko-mazurskiego SBP, Witold
Gagacki - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W.
Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Nagroda główna i wyróżnienia
zostaną wręczone 17 września 2015 r. w Warszawie podczas X Forum Młodych Bibliotekarzy.
Wyniki internetowego głosowania na poszczególnych
kandydatów:
1. Witold Gagacki, okręg warmińsko-mazurski - 1993 głosów.
2. Sylwia Mróz, okręg wielkopolski - 1156 głosów.
3. Katarzyna Wituś, okręg śląski - 1070 głosów.
4. Danuta Zuba, okręg podkarpacki - 721 głosów.
5. Władysław Wróblewski, okręg lubuski - 659 głosów.
6. Bożena Cylko, okręg podlaski - 607 głosów.
7. Barbara Cywińska, okręg lubelski - 400 głosów.
8. Violetta Biernacik, okręg dolnośląski - 233 głosów.
9. Krystyna Łętocha, okręg małopolski - 211 głosów.
10. Bogna Iwańska, okręg opolski - 204 głosów.
11. Dorota Abramczyk, okręg łódzki - 163 głosów.
12. Anna Gębska, okręg świętokrzyski - 159 głosów.
13. Danuta Swarcewicz, okręg kujawsko-pomorski - 118
głosów.
14. Krystyna Laskowicz, okręg pomorski - 112 głosów.
15. Monika Kwaśniak, okręg zachodniopomorski - 107
głosów.
16. Marcin Kamiński, okręg mazowiecki - 84 głosów.
Zmiany kadrowe w kętrzyńskim szpitalu - O dobro szpitala musimy dbać wspólnie
Konferencja prasowa starosty, która odbyła się 19 maja
była poświęcona sprawom kętrzyńskiego szpitala. Uczesniczyli w niej oprócz starosty również Marek Trawiński
p.o. dyrektora szpitala, Mirosław Kochański, który od 20
maja rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora i jego zastępca dr n. med. Robert Budkiewicz, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Była to również
okazja, aby poznać aktualną sytuację szpitala.
Franciszek Jaroński
- Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala wynikła z tego,
że praca, która została włożona w reorganizację szpitala nie
przyniosła oczekiwanych rezultatów. Po wielu rozmowach
Zarząd Powiatu podjął więc taką decyzję - mówi Ryszard
Niedziółka, starosta kętrzyński.
Potwierdził to również Marek Trawiński, który do 20 maja
pełnił obowiązki dyrektora szpitala.
- Decyzja, którą Zarząd Powiatu podjął była konsultowana.
Uczestniczyłem w tych spotkaniach. Kierowałem szpitalem
3 miesiące i nie ukrywam, że kosztowało mnie to sporo zdrowia. Doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie zagwarantować określonego terminu otworzenia oddziału
wewnętrznego. Mój następca, który był już tu dyrektorem,
zna ten szpital. Przywiózł również swojego zastępcę. Sądzę,
że dla dobra szpitala jest to najlepsze rozwiązanie dające nadzieję, że będzie on funkcjonował normalnie – wyraził swoją
opinię Marek Trawiński.
Konferencja stała się również okazją, aby poznać podstawowe zamierzenia i plany nowego dyrektora szpitala.
- Skupimy wszelkie wysiłki na uruchomienie oddziału wewnętrznego. Musimy zmodyfikować pracę pozostałych oddziałów, bo one również wymagają uzupełnienia w kadrę
medyczną. Oddział wewnętrzny byłby zamknięty tak, czy
inaczej również dlatego, że na chwilę obecną nie spełnia wymogów. W salach szpitalnych nie ma przede wszystkim łazienek. Korzystając z tego, że oddział jest zamknięty
możemy tam przeprowadzić remont. Równocześnie będą
trwać intensywne prace nad poszukiwaniem kadry medycz-
nej. Chcemy, by lekarze wrócili do kętrzyńskiego szpitala –
podkreśla Mirosław Kochański.
Zmiany będą rozłożone w czasie, ponieważ to nie jedyne zadania jakie stoją przed szpitalem w najbliższych latach.
- Rok 2015 i 2016 stwarza też bardzo duże możliwości. Szpital potrzebuje, oprócz kadry medycznej, dosprzętowienia.
Jeżeli zaś chodzi o studium architektoniczne, budynek szpitala także nie jest w najlepszym stanie. Chcąc to poprawić
i wykorzystać możliwości, jakie dawać będzie partnerstwo
powiat-miasto-Szpital Uniwersytecki w Olsztynie. Jest bowiem szansa, aby wspólnie ściągać środki i rozsądnie je wykorzystać. W tym względzie jestem optymistą – dodaje
Mirosław Kochański.
Po przedstawieniu nowej kadry zarządzającej szpitalem
przyszedł czas na pytania dziennikarzy dotyczące aktualnej
sytuacji placówki.
Sprawa aparatu rtg
Do nagłośnionej sprawy związanej z aparatem rtg na bloku
operacyjnym odniósł się Marek Trawiński.
- Powstał tu zupełnie niepotrzebny zamęt, bo szpital posiada
w pracowni RTG bardzo dobry sprzęt, nowy i spełniający
wszelkie wymogi. Natomiast urządzenie będące na bloku
operacyjnym jest wykorzystywane w sytuacjach szczególnych. Ze względu na datę zakupu nie było jeszcze wyposażone w urządzenie miernicze dotyczące dawki
promieniowania, bo wówczas nie było to wymagane – twierdzi Marek Trawiński.
Do tej sprawy odniósł się także obejmujący stanowisko zastępcy dyrektora szpitala dr Robert Budkiewicz.
- Od kilu lat wykonuję operacje chirurgiczne również w kętrzyńskim szpitalu i w kilku innych szpitalach. Wyposażenie
kętrzyńskiego aparatu w stosowny miernik promieniowaniowania nie skutkuje istotnymi zagrożeniami dla zdrowia pacjenta – podkreślił dr Robert Budkiewicz.
W tej chwili odpowiedni miernik promieniowania już został
zamówiony i wkrótce urządzenie to będzie spełniać wszelkie
wymogi określone w przepisach.
Czy nie należy wchodzić do tej samej wody?
„Niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki" - pisał
Heraklit myśląc o tym, że woda w rzece, do której weszliśmy
po raz pierwszy dawno odpłynęła, a woda, do której wejdziemy po raz drugi, jest już inną wodą. W polszczyźnie sentencja została uproszczona do wersji „nie wchodzi się dwa
razy do tej samej rzeki." Gdyby używano jej w pierwotnej
formie, zapewne jej znaczenie byłoby inne. Mówiąc krótko,
do tej samej rzeki można wejść tyle razy, na ile ma się
ochotę, trzeba jednak pamiętać, że za każdym razem sytuacja
towarzysząca kąpieli i sama woda będzie inna. Tak też zapewne uważa Mirosław Kochański, który po kilkuletniej
przerwie ponownie zdecydował się na objęcie stanowiska
dyrektora szpitala.
- Biorąc pod uwagę sytuację wtedy (lata 2009-2011- red.)
woda była zupełnie inna. Warunki zewnętrzne, które miały
miejsce wówczas w Kętrzynie, a zwłaszcza w relacjach
miasto – powiat były diametralnie inne. Moja decyzja, aby
wrócić dojrzewała bardzo długo. Szpital w Kętrzynie nie
miał do tej pory tak dobrego klimatu i wsparcia ze strony zarówno miasta, jak i starostwa. Myślę, że dla ludzi, którzy
mieszkają w Kętrzynie jest to rzecz niezwykle pozytywna,
która daje dużą dawkę optymizmu. Nie ukrywam, że to jest
jeden z ważniejszych powodów, dla którego tutaj przyszedłem. Jawi się więc zupełnie inna formuła szpitala, a starosta
i burmistrz deklarują publicznie wszelkie poparcie mając na
względzie zdrowie mieszkańców – podkreśla Mirosław Kochański.
Audyt w szpitalu i jego upublicznienie
Zapowiadany od dłuższego czasu audyt w szpitalu dobiegł
końca i jest on - jak stwierdził starosta - dość „czarno-biały”.
- Póki co, jest dokumentem niejawnym i zastanawiam się
w jakim zakresie może być udostępniony. Na pewno tak się
stanie - zapewnił Ryszard Niedziółka.
Od redakcji: Więcej, o planach nowego dyrektora szpitala
przeczytacie Państwo w jednym z kolejnych wydań gazety.
W Zespole Szkół przy Wojska Polskiego powstaje klasa mundurowa
Mamy porozumienia z uczelniami wojskowymi
„Klasa mundurowa” w Zespole
Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, to propozycja
dyrekcji szkoły wychodząca naprzeciw potrzebom gimnazjalistów. Rozpocznie funkcjonowanie
w ramach liceum ogólnokształcącego od września 2015 roku
w ramach innowacji programowo – organizacyjnej pn.
„Klasa mundurowa - bezpieczeństwo narodowe”.
Franciszek Jaroński
Rekrutacja gimnazjalistów chętnych do tej klasy odbywa się na zasadach ogólnych, a kandydaci do
niej powinni się wykazać dobrymi
ocenami i stanem zdrowia pozwalającym na zwiększony wysiłek fizyczny, poświadczony przez
lekarza.
- Decydując się na utworzenie
klasy mundurowej – jako pierwszej w ramach innowacji w powiecie kętrzyńskim - wyszliśmy
naprzeciw oczekiwaniom gimnazjalistów, którzy tego typu klas poszukiwali w powiatach ościennych.
Nasze działania idą w tym kierunku, aby przygotować przyszłych absolwentów tej klasy do
ubiegania się o pracę w różnych
służbach mundurowych. Stąd też
dokładna nazwa tej klasy brzmi:
„Klasa mundurowa – bezpieczeństwo narodowe”. W związku z tym
podjęliśmy inicjatywę współpracy
z różnymi instytucjami, w tym
z wyższymi uczelniami, które
mogłyby nas wspomóc w tych
działaniach. Podpisaliśmy porozumienie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Nauczyciele
akademiccy poprowadzą zajęcia
z przedmiotu „Psychologiczne
aspekty pracy w służbach mundurowych”, do którego program napisała prof. dr hab. Ewa Misterska
- informuje Irena Hadziewicz, dyrektor Zespołu Szkół im. Marii
Curie - Skłodowskiej.
Niezależnie od podpisania umowy
z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa
z Poznania, szkoła ma podpisane
porozumienie z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Komendą
Powiatową Policji w Kętrzynie
i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 26 maja ZS
im. Marii Curie Skłodowskiej podpisało kolejne porozumienia
z Wojskową Akademią Techniczną
w Warszawie. Uczelnia ta obejmie
szkołę patronatem naukowym
i wsparciem w realizacji zajęć. Deklarację współpracy ze szkołą wyraził także Warmińsko-Mazurski
Oddział Straży Granicznej oraz
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
- Uczniowie tej klasy realizować
będą podstawę programową obowiązującą w liceum ogólnokształcącym. Mając na uwadze, że nie
wszyscy absolwenci tej klasy zdecydują się wiązać swoją przyszłość
ze służbami mundurowymi,
chcemy wyposażyć uczniów
w wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie studiów również
na uczelniach cywilnych. W tej
klasie realizowane będą trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geografia i wiedza
o społeczeństwie. Będą też wprowadzone przedmioty dodatkowe:
psychologiczne aspekty pracy
w służbach mundurowych oraz
szkolenie paramilitarne i specjalistyczne. Ponadto zmodyfikowane
zostały programy wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Wynika to z minimum
programowego dla klas mundurowych zawartych w Zarządzeniu
Ministra Obrony Narodowej
z marca br. – dodaje dyrektorka.
Według niej uczniowie klasy mundurowej będą wyróżniali się wśród
innych uczniów wyglądem, gdyż
będzie obowiązywać umundurowanie typu „moro”. Zapewne
uczniów tej klasy czekać będzie
także bliższe poznanie specyfiki
pracy w służbach mundurowych
i tu chodzi nie tylko o zwiedzanie
Fot. Archiwum szkoły
► Irena Hadziewicz, dyrektor ZS im. M. Curie - Skłodowskiej podpisuje umowę
z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.
jednostek mundurowych, ale również o zapoznanie się np. z życiem
i funkcjonowaniem w warunkach
polowych (poligonowych). Jesteśmy przekonani, że po ukończeniu szkoły w tej klasie młodzież
będzie mieć nie tylko szeroką wiedzę, ale także umiejętności, które
pozwolą na podjęcie decyzji co do
dalszej nauki i pracy w służbach
mundurowych.
- Model absolwenta tej klasy, to
człowiek przygotowany do dorosłego życia, do nauki na kierunkach cywilnych i mundurowych.
Ukończenie liceum w klasie mundurowej nie jest jednak gwarantem, że uczeń zostanie przyjęty do
pracy w służbach mundurowych.
Będzie bowiem musiał spełnić
wszystkie warunki, jakie obowiązują przy rekrutacji w danych służbach, jednakże uważamy, że
w pewnym sensie będzie już przygotowany do sprostania wymogom
stawianym przy naborze, zwłaszcza jeśli chodzi o wiedzę w zakresie specyfiki pracy, sprawność
fizyczną oraz elementy sztuki
walki – podkreśla Irena Hadziewicz.
W roku szkolnym 2015\2016 przewidywane jest przyjęcie do klasy
mundurowej 30 uczniów. Informacje dotyczące rekrutacji znajdują
się na stronie internetowej szkoły:
www.zs.ketrzyn.pl
Andrzej Duda Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski, czy Andrzej
Duda? – to pytanie zapewne zadawało
sobie wielu Polaków, nawet ci, którzy do
wyborów nie poszli. W drugiej turze wyborów Polacy głosowali na jednego
z dwóch kandydatów, ubiegających się
o fotel prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jak głosowali mieszkańcy naszego
miasta i powiatu?
Gmina Korsze – frekwencja wyborcza wyniosła 38,45%. Głosów nieważnych oddano
26. W gminie Korsze, jako jedynej w powiecie, zwyciężył Andrzej Duda, na którego
głosowało 51,17% wyborców. Na Bronisława Komorowskiego oddało swój głos
48,83%.
Gmina Reszel – udział w głosowaniu
wzięło 43,31% wyborców. Na Bronisława
Komorowskiego głosowało 57,03% wyborców, natomiast na Andrzeja Dudę 42,97%
Franciszek Jaroński
Lokale wyborcze zostały otwarte o godz.
7.00, a głosowanie zakończyło się o godz.
21.00 (za wyjątkiem miejscowości Kowale,
gdzie w lokalu wyborczym zmarła jedna
z osób, która chciała wziąć udział w głosowaniu). Dziś już wszystko jest jasne. Jak zawsze bywa w tego rodzaju „konkurencji”,
jest zarówno zwycięzca, jak i przegrany,
a wybory niewątpliwie pokazały, jak podzieleni są Polacy. Kilka godzin przed ciszą wyborczą sondaże Millward Brown dla Faktów
TVN i TVN24 większe szanse na zwycięstwo dawały Andrzejowi Dudzie, na którego chciało zagłosować 45,8 % badanych.
Bronisław Komorowski uzyskał 45,3 %.
W badaniu przeprowadzonym dla Radia
ZET przez IBRIS kandydaci zamienili się
miejscami. Urzędujący prezydent uzyskał
46,7 %, a kandydat PiS 46% poparcia. Jak
zatem wyniki sondażowe mają się do rzeczywistej decyzji wyborców? W wyborach
zwyciężył Andrzej Duda uzyskując 51,55%
głosów. Bronisław Komorowski natomiast
48,45%. Udział w wyborach wzięło 55,34%
uprawnionych do głosowania.
Dla wielu naszych rodaków było to swego
rodzaju zaskoczenie, aczkolwiek wielu przyjęło werdykt wyborców ze zrozumieniem
i nadzieją na lepszą przyszłość dla siebie
i dla Polski. Liczna też grupa udała się do
wyborów, aby zamanifestować swoje niezadowolenie i oddać nieważny głos, a było
tych głosów aż 250231.
W województwie warmińsko-mazurskim
głosowanie dało wynik odbiegający znacznie od ogólnokrajowego. Tu, przy frekwencji
48,09% zwyciężył Bronisław Komorowski,
na którego oddało swój głos 56,24% wyborców, a na Andrzeja Dudę 43,76%.
Jak głosowali mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego?
W powiecie kętrzyńskim frekwencja wyborcza wyniosła 43,68%. Głosów nieważnych
oddano 331. Na Bronisława Komorowskiego oddano 57,30% głosów, natomiast na
Andrzeja Dudę 42,70%.
Miasto Kętrzyn – frekwencja wyborcza
wyniosła 49,17%. Głosów nieważnych oddano 157. Na Bronisława Komorowskiego
oddano 58,38%, a na Andrzeja Dudę
41,62%.
Gmina Kętrzyn - frekwencja w gminie wyniosła 38,98%. Głosów nieważnych oddano
47. Na Bronisława Komorowskiego głosowało 58,26% wyborców, natomiast na Andrzeja Dudę 41,74%.
Gmina Srokowo – frekwencja wyborcza
wyniosła 42,09%. Głosów nieważnych oddano 16. Na Bronisława Komorowskiego
swój głos oddało 63,13%, natomiast na Andrzej Dudę 36,87%.
Gmina Barciany – frekwencja wyborcza
w gminie wyniosła 36,06%. Głosów nieważnych oddano 25. Na Bronisława Komorowskiego głosowało 60,50% wyborców, a na
Andrzeja Dudę 39,50%.
Andrzej Duda, zwycięzca wyborów prezydenckich obejmie swój urząd 6 sierpnia, bo
tego dnia upływa kadencja aktualnie urzędującego Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wtedy to właśnie prezydent elekt
złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.
25 lat samorządności w Polsce cd. ze str. 1
Rady Miasta, obecny jej wiceprzewodniczący), Stanisław
Wachnik (radny wielu kadencji i były przewodniczący Rady
Miasta), Bronisław Goździewski (radny wielu kadencji
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej).
Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman, który z samorządem związał się od samego początku. W jego wystąpieniu więc wątek osobisty był
nie bez znaczenia.
– Homilia, której motywem była miłość do drugiego człowieka jest także dla mnie wskazówką pozwalającą na kilka
słów refleksji. Dla mnie jest to osobiście ważny dzień, bo
wszystko zaczęło się w Kętrzynie podczas wyborów w 1990
roku. Zostałem wówczas radnym, a później członkiem
pierwszego Zarządu Miasta. Każdy w życiu ma swoje „Westerplatte” przejawiające się w realizowanych zadaniach,
sposobie życia i podejścia do innego człowieka, a dzisiejszy
obraz miasta, jest wyrazem marzeń, oczekiwań, wyzwań
i zadań, które musimy sobie stawiać – mówi Krzysztof Hećman.
Tego dnia nie mogło się obejść bez podziękowań dla najbardziej zasłużonych i aktywnych kętrzyńskich samorządowców, wykonujących swoje funkcje na rzecz miasta i jego
mieszkańców. W tym gronie znaleźli się ci, którzy z samorządem związali swoje życie 25 lat temu: Andrzej Sobczak
(pierwszy burmistrz miasta), Jerzy Adamczyk (pierwszy
przewodniczący Rady Miasta), Helena Szymkiewicz (radna
wielu kadencji i aktualna wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej), Romuald Budrewicz (radny wszystkich kadencji
REKLAMA
W takich okolicznościach nie sposób było zapomnieć
o Krzysztofie Hećmanie, który swoje dorosłe życie związał
z samorządem od 25 lat pełniąc w tym czasie funkcję radnego, członka Zarządu Miasta, a pięciokrotnie był wybierany
burmistrzem miasta. Oprócz symbolicznego wyróżnienia
w postaci listu gratulacyjnego i okolicznościowej monety
wybitej dla upamiętnienia jubileuszu samorządu w mieście
partnerskim Zlate Hory, Krzysztof Hećman został również
wyróżniony przez Zarząd Województwa honorową odznaką
„Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
którą burmistrza Kętrzyna odznaczyła osobiście Wioletta
Śląska – Zyśk – wicemarszałek województwa warmińskomazurskiego. Wymieniając zasługi Krzysztofa Hećmana
zwróciła uwagę przede wszystkim na jego działania nie tylko
samorządowe, ale również wnoszące istotny wkład w rozwój
województwa, regionu i kętrzyńskiej społeczności. Krzysztof Hećman nie krył swojego wzruszenia.
- W tym momencie uzmysłowiłem sobie, jak szybko te 25
lat minęło. Wśród myśli przewinęła się również przypominająca mi wszystkich współpracowników, z którymi związane było moje życie samorządowe, a także, co udało nam
się wspólnie zrobić dla tego miasta. W takich momentach
człowiek jest zawsze najważniejszy. Nasuwają się wtedy
w sposób serdeczny i ciepły myśli o ludziach, którzy są blisko i o tych, których już nie ma, a którzy w moim życiu mieli
swoje znaczenie zajmując w nim piękne i poczesne miejsce
– mówi Krzysztof Hećman.
Spotkanie kętrzyńskich samorządowców z okazji jubileuszu
25-lecia odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce zakończyła część artystyczna, której wykonawcami byli artyści
Polskiej Opery Kameralnej z jej twórcą Kazimierzem Kowalskim na czele.
Historia samorządności
Fot. Ewa Brzostek
► Wystawę o historii samorządności w Kętrzynie można
oglądać na Placu Piłsudskiego.
25 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Ustawa ta dokonała rewolucji
w sposobie zarządzania zadaniami publicznymi i w sposobie sprawowania lokalnej władzy. W nieco ponad dwa
miesiące później odbyły się pierwsze, w pełni wolne wybory samorządowe. Wybrane 27 maja 1990 r. w demokratycznych wyborach władze lokalne otrzymały
kompetencje i środki do realizacji podstawowych zadań
publicznych i samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz o kierunku rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Tak zaczęła
odradzać się w Polsce samorządność. Na pamiątkę tej
daty Sejm RP w 2000 roku uchwalił Dzień Samorządu
Terytorialnego.
Ważnym
etapem
zmian
w ramach reformy samorządowej był 1 stycznia 1999
roku, kiedy to zmniejszono liczbę województw do 16
oraz przywrócono powiaty, wprowadzając w ten sposób
trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Dziś trudno
sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę,
a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej
udanych
przemian
minionego
ćwierćwiecza.
INTERNETOWY KANTOR WALUTOWY ALIOR BANKU
Alior Bank, jako pierwszy bank w Polsce,
zapewnił
klientom
możliwość
kupna/sprzedaży walut w internetowym,
bankowym Kantorze Walutowym. Alior
Bank oferuje korzystne warunki wymiany
walut, wygodę, szybkość i bezpieczeństwo
transakcji. Z usług kantoru mogą korzystać klienci indywidualni, przedsiębiorcy
oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. stowarzyszenia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Alior Bank uruchomił internetowy Kantor Walutowy, który umożliwia wymianę
walut 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności wychodzenia
z domu. Aby klient indywidualny mógł korzystać z usług Kantoru Walutowego wystarczy, że wypełni formularz rejestracyjny
dostępny na stronie www.kantor.aliorbank.pl
oraz dokona przelewu dowolnej kwoty na
otwierany rachunek w celu potwierdzenia
swoich danych. Dotychczasowi klienci Alior
Banku zrobią to jeszcze szybciej - umowę
potwierdzą SMS-em. Z usług kantoru mogą
również korzystać klienci biznesowi, którzy
podpiszą umowę ramową w placówce Alior
Banku.
Internetowy Kantor Walutowy Alior Banku
oferuje najkorzystniejsze – naszym zdaniem
- kursy walut - kwotowane przez banki
i umożliwia bezpłatną wymianę 13 walut obcych w czasie rzeczywistym (pieniądze natychmiast pojawiają się na rachunku
klienta). Dodatkowo, użytkownicy serwisu
mogą za darmo przelać wymienione środki
na dowolny rachunek w kraju lub za granicą.
Klienci mogą również wypłacić złote, euro,
dolary amerykańskie lub funty brytyjskie
w dowolnym z ok. 200 oddziałów Alior
Banku.
Bezpieczna, szybka i korzystna wymiana walut
Niższe koszty rat kredytów hipotecznych w walutach
obcych Dzięki kilku wariantom zleceń wymiany, pozwalającym na automatyczny zakup waluty
po żądanym kursie bez konieczności obserwacji notowań na bieżąco, Kantor Walutowy
daje także możliwość zmniejszenia kosztów
spłaty rat kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wystarczy wskazać niezbędne
parametry, tj. rodzaj transakcji, kwotę, walutę, kurs wymiany, datę transakcji oraz dokładną datę ważności dyspozycji. Zlecenie
jest realizowane, jeśli zostanie osiągnięty zadeklarowany poziom kursu wymiany.
Bezpłatna walutowa karta debetowa Do rachunków w euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich może być wydana
bezpłatna karta debetowa wyposażona
w technologię MasterCard® PayPassTM.
Karta umożliwia dokonywanie płatności internetowych i zbliżeniowych, płacenie
w sklepach czy hotelach podczas wyjazdów
zagranicznych oraz wypłacanie gotówki
z rachunku w danej walucie bez dodatkowych kosztów przewalutowania!
Kantor dostępny w telefonach i na tabletach Alior Bank przygotował również wersję mobilną serwisu, która umożliwia korzystanie
z Kantoru Walutowego w dowolnym miejscu i czasie za pomocą telefonów komórkowych
oraz
tabletów.
Dzięki
powiadomieniom o zmianach kursów walut
i realizacji zleceń, przesyłanym za pośrednictwem SMS-ów lub wiadomości e-mail,
klienci mogą na bieżąco otrzymywać aktualne dane dotyczące ich rachunków.
Po więcej informacji na temat internetowego Kantoru Walutowego zapraszamy
do placówki partnerskiej Alior Banku
w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 2 (DH
Ilona ).
KANTOR ONLINE
WYMIENIAJ WALUTY
TANIO I SZYBKO
PRZEZ INTERNET!
atrakcyjne kursy wymiany walut
dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu
bezpłatne prowadzenie rachunków
w 13 walutach
bezpłatne karty do rachunków walutowych
bezpłatne przelewy wymienionych środków
wypłaty z bankomatów na całym świecie
Szczegółowe informacje
w placówce partnerskiej
Alior Banku:
KĘTRZYN
UL. WOJSKA POLSKIEGO 2
89 753 12 43
18 maja 1945 roku polski starosta Jan Downar przejął władzę od radzieckiego komendanta wojskowego. Starosta pełnił swój urząd kilkanaście miesięcy. Wkrótce powiaty zostały zlikwidowane.
Rozmowa z Andrzejem Degórskim, prezesem PGK „Komunalnik”
Jesteśmy po to, aby pomagać mieszkańcom
oraz jakie zadania na najbliższą przyszłość czekają spółkę?
Moją wypowiedź trzeba podzielić na dwa
obszary. Pierwszy to obszar styku gospodarki odpadowej i bezpośredniego współdziałania mieszkańca. Drugi obszar, to
gospodarka odpadowa mając na uwadze
miedzy innymi: zabiegi firmy, technologie,
rozbudowę systemu.
Fot. Ewa Brzostek
► Odbiór śmieci z pojemników do segregacji.
Zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek gospodarowania odpadami przejęły na siebie gminy. Polska jest
jednym z krajów UE, w którym właścicielem odpadów komunalnych jest właśnie
gmina. Nowy system gospodarowania odpadami wprowadził wiele udogodnień dla
mieszkańców. Mieszkaniec (wytwórca odpadów) nie musi już szukać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów. To
właśnie czyni obecnie gmina. Jednym
z obowiązków gminy jest też również organizowanie selektywnej zbiórki odpadów
(m.in. papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła). O niektórych aspektach gospodarki odpadami komunalnymi oraz
o planach PGK „Komunalnik” w Kętrzynie rozmawialiśmy z Andrzejem Degórskim, prezesem spółki.
Jak na dzień dzisiejszy realizowane są zapisy ustawowe związane z nowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnymi
Dzisiejszą rozmowę poświęćmy zatem
pierwszemu z wymienionych przez Pana
obszarów, czyli gospodarce odpadowej
i współdziałaniu mieszkańców w tym zakresie. Jak – według pana oceny – ten problem jest rozwiązany w Kętrzynie?
Warte podkreślenia jest to, iż w Kętrzynie
mamy
niskie
ceny
za
zbiórkę
i zagospodarowanie odpadów. To oznacza,
że mieszkańcy Kętrzyna płacą w porównaniu do innych miast zdecydowanie najmniejsze stawki za obsługę w zakresie gospodarki
odpadami. Uważam, że to jest powód do satysfakcji zarówno dla mieszkańców, jak
również burmistrza miasta i spółki. Wynika
bowiem z tego, że możemy dobrze funkcjonować i robić to za relatywnie niskie opłaty.
Kętrzyn jako jedno z miast powiatowych ma
w porównaniu do innych dobrze zorganizowany system odbioru odpadów i ich segregacji. To, co dla nas dzisiaj wydaje się
normalnością i standardem, w naszym mieście funkcjonowało jeszcze przed wejściem
w życie nowych przepisów. My byliśmy już
do tego przygotowywani. Porównując nas do
innych miast, gdzie segregację realizowano
tylko w zakresie podziału odpadów mokrych
i suchych, to uważam, że na dzień dzisiejszy
w Kętrzynie wygląda to dobrze. Jeżeli mogę
się odnieść do jakichś porównań na przykład
z krajami rozwiniętymi, to tam również postawiono na dobrą segregację odpadów już
u źródła. Ten kierunek jest jak najbardziej
właściwy. Wyznacza go oczywiście burmistrz, a nacisk jest kładziony na to, aby ta
segregacja była robiona coraz lepiej.
A jak to wygląda to w rzeczywistości
z pana punktu widzenia jako zwykłego
obywatela tego miasta?
Moim zdaniem, nie wygląda to najlepiej
i wymaga jeszcze wielu działań zmierzających do systematycznej poprawy istniejącego stanu rzeczy. Chcę przez to powiedzieć,
że dotychczasowe działania informacyjne
i edukacyjne prowadzone na szeroką skalę,
nie do końca spełniły oczekiwania. W tej
chwili spółka przekazuje stosowne informacje do Urzędu Miasta, a dotyczą one między
innymi tego czy segregacja odpadów jest
prowadzona w sposób właściwy. W przypadku negatywnych zjawisk, miasto może
naliczyć dodatkowe opłaty.
Dobrze, że wspomniał pan o świadomości,
bo trudno sobie wyobrazić kontrolera
przy śmietniku, który będzie sprawdzał
czy mieszkaniec Kętrzyna właściwie segreguje swoje odpady tym bardziej, że nie
ma przecież rejonizacji gniazd wyposażonych w pojemniki na śmieci, a są one ogólnie dostępne?
Na polecenie burmistrza miasta spółka podjęła kontakt z największymi podmiotami zarządzającymi zasobami mieszkaniowymi
w tym ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pionier” i KTBS-em. Już w mieście pojawiają
się pierwsze osłony przeznaczone na kontenery śmieciowe. Tak jest w przypadku chociażby mieszkańców niektórych osiedli
spółdzielczych.
Co pan sądzi o takich właśnie rozwiązaniach?
Jesteśmy zobowiązani do składania informacji jak podmioty segregują odpady i czy
robią to w sposób właściwy. Jako firma, zaczęliśmy przyporządkowywać pojemniki do
poszczególnych wspólnot po to, aby każda
z nich miała swój pojemnik na odpady biodegradowalne i żeby mogła się w sposób
właściwy rozliczyć ze swoich odpadów. Pojemniki stoją na terenach ogólnodostępnych,
bo takie tereny wspólnoty nam wskazały.
Przypomnę tylko, że obowiązkiem właściciela obiektu jest wyznaczenie terenu na
umiejscowienie pojemników na odpady.
Niektóre wspólnoty, które przykładają do
tego szczególną uwagę i dobrze gospodarują
w zakresie segregacji, chcą zabezpieczyć
swoje pojemniki przed dostępem osób trzecich, a jednocześnie podnieść estetykę
w swoim otoczeniu. Stąd też decydują się na
budowę takich osłon (wiat). To zapewne pozwoli im i ich mieszkańcom, którzy będą
mieć do nich klucz, uniknąć wrzucania do
nich „nieproszonych śmieci”. Uważam, że
jest to jak najbardziej prawidłowy kierunek.
Stąd też zachęcamy do takich właśnie działań. Jeżeli będzie taka sytuacja, że wspólnoty
będą chciały ogrodzić swój teren, zlokalizować gniazdo na swoim terenie, aby było
tylko do ich dyspozycji, to z naszej strony
będzie „zielone światło”. W ramach robót
publicznych planujemy estetyzację miejsc
lokalizacji pojemników na odpady. Będziemy w tych miejscach układać polbruk
po to, aby można było wygodnie tam dojść
i dojechać, a z drugiej strony, aby było łatwiej utrzymać w tych miejscach czystość.
Od wiosny również systematycznie prowadzimy prace typowo porządkowe.
Czy docierają do pana informacje, że pracownicy firmy komunalnej zbierając odpady zgromadzone w pojemnikach
(dzwony) wysypują do śmieciarki razem
wszystko, mimo, że te odpady były już posegregowane przez mieszkańców?
Nie, takie sygnały w formie skarg do mnie
nie dotarły. Gdyby jednak ktoś z mieszkańców zauważył jakieś nieprawidłowości
w tym zakresie, bardzo proszę o wiarygodną
informację. Sprawę wyjaśnimy, jeśli będzie
trzeba wyciągniemy wnioski, bo jesteśmy
przecież po to, aby służyć i pomagać mieszkańcom.
Rozmawiał Franciszek Jaroński
Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza - Bibliotekarz musi poprowadzić czytelnika
W zamkowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 19
maja odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza.
W tym roku kętrzyńska placówka otrzymała możliwość
organizacji tego wydarzenia o randze wojewódzkiej.
Do Kętrzyna przyjechało ponad 100 bibliotekarzy z całego
województwa warmińsko – mazurskiego. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Krzysztof Dąbkowski, Przewodniczący Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w Olsztynie, Robert Szewczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Głównym elementem
uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na Bibliotekarza Roku 2014 na szczeblu naszego regionu. Laur ten
przypadł w udziale dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. Tego dnia świętował on jednak podwój-
nie, ponieważ znane już są wyniki konkursu ogólnopolskiego, którego Gagacki również został zwycięzcą.
- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. To dla mnie duża radość, ale też i odpowiedzialność. Nie byłoby tego sukcesu,
gdyby nie było zmian w naszej bibliotece – mówi Witold
Gagacki, dyrektor kętrzyńskiej placówki.
Wyróżnione zostały również inne osoby nominowane w tym
konkursie, które otrzymały nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Kętrzyn. Dyrektor Witold Gagacki nie zapomniał też o swoich pracownikach, wręczając im okazyjne
dyplomy i nagrody. Uroczystości towarzyszył wykład prof.
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego dr hab. Zoji Jaroszewicz – Pieresławcew na temat roli bibliotek i bibliotekarzy w lokalnej społeczności.
- Bibliotekarz podobnie jak 200 i 400 lat temu służy przede
wszystkim do prowadzenia po świecie książki. Niestety
świecie dla wielu jeszcze nie znanym i tajemniczym. W dzi-
siejszym czasie służy też do prowadzenia po świecie informacji. Te komputery, które macie i to, czym czytelnik się
dzisiaj posługuje. Internet, w którym jest oprócz dobrych i
ciekawych
rzeczy
mnóstwo
chłamu
i śmieci. To powoduje, że bibliotekarz musi znaleźć drogę
w tym gąszczu informacji i poprowadzić czytelnika najkrótszą ścieżką – mówi Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
Na zakończenie przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiły
dzieci i młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie. Ogólnopolski
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zainicjowany przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Obchodzony jest
zwyczajowo na inaugurację Tygodnia Bibliotek. W tym roku
wypadł on 8 maja, jednak wiele uroczystości w całym kraju
zostało zorganizowanych w dniach późniejszych.
Wojciech Caruk
Rozmowa z Krzysztofem Hećmanem – Burmistrzem Miasta Kętrzyn
Dworzec ma być miejscem życia publicznego i społecznego miasta
Fot. Artur Frankowski
►Dworzec ma być siedzibą organizacji pozarządowych i spólki KOMEC.
O drugim etapie remontu dworca, inwestycjach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego rozmawiamy
z Krzysztofem Hećmanem, Burmistrzem
Miasta Kętrzyn.
Panie Burmistrzu rozpocznijmy od tematu sztandarowej dla pana inwestycji,
czyli zbliżającego się terminu zakończenia
drugiego etapu remontu dworca. Ponieważ związany jest z miesiącem majem,
proszę powiedzieć, czy uda się w terminie
ten etap zakończyć?
Niestety, wydaje mi się, że termin nie będzie
REKLAMA
dotrzymany. Musieliśmy bowiem, na wniosek wykonawcy, dokonać pewnych zmian
projektowych. Jestem rzecznikiem takiej
opinii, że skoro ktoś podjął się zadania, to
musi mieć świadomość, że jeśli pewnych
spraw nie jest w stanie wykonać, to istnieją
podwykonawcy.
Dworzec ma być miejscem życia publicznego i społecznego naszego miasta. Dworce
bardzo często są już przejęte przez samorządy i spełniają w tej chwili funkcje bibliotek, stanowią miejsca muzealne, handlowe
albo w ogóle nie funkcjonują. My po to przejęliśmy dworzec w Kętrzynie za symbo-
liczną złotówkę, żeby go zagospodarować na
potrzeby naszych mieszkańców, którzy są
także klientami kolei i by wszystkie jego
części funkcjonowały. Mam tu na myśli
część przeznaczoną na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, które w ramach
tzw. centrum organizacji pozarządowych
będą tam spełniać swoje role. W Kętrzynie
będą dwa takie miejsca, na dworcu i na ulicy
Miejskiej, które w czasie wakacji zostanie
wyremontowane. Umożliwi to działanie tych
organizacji na wyższym poziomie i w lepszych warunkach lokalowych. W tej części
związanej z infrastrukturą dworca, czyli od
strony miejsc parkingowych i przystanku autobusowego będzie również siedziba kętrzyńskiej spółki „KOMEC”, która będzie
jednocześnie tym budynkiem zarządzać.
W tym obiekcie będzie również piękna sala
konferencyjna dla potrzeb spółki i organizacji pozarządowych. Dla osób mających problem z poruszaniem się, będzie winda.
Myślę więc, że będzie to bardzo ciekawy
obiekt, w pełni wykorzystany z zagospodarowanym terenem obok. Zakończyliśmy
procedurę administracyjnego przejęcia terenu od PKP i niektóre punkty usługowe
muszą zmienić swoje oblicze.
Niestety nie wszystkie organizacje pozarządowe podchodzą zbyt optymistycznie
do tego, że będą musiały zmienić miejsce
dotychczasowej lokalizacji. Czy te opinie
są panu znane?
Dworzec i jego okolice to miejsce, gdzie
swobodnie można dojechać autobusem, samochodem i pociągiem. Są tam miejsca parkingowe. Zastanawiam się, czy te
organizacje tak często się spotykają? Jeśli
tak, to przecież dworzec nie jest jakimś odległym punktem. Warunki w porównaniu do
obecnych będą komfortowe. Ponadto ze
środków zaoszczędzonych wskutek przetargów wyposażymy pomieszczenia w sprzęt
i nowoczesne meble. Będzie tam można
przechowywać dokumentację, spotkać się
z interesantami w eleganckich warunkach.
Nie rozumiem dlaczego miałyby z tego nie
skorzystać. Ufam, że większość organizacji
to zrozumie. Myślę, że większą rolę odgrywają tu emocje, przyzwyczajenie i obawa
przed czymś nowym. Będę też zachęcał starostę, żeby stworzyć takie miejsce na ulicy
Pocztowej, gdzie jest kilka wolnych pomieszczeń. Mam tu na myśli ich przeznacze-
nie dla organizacji związanych z edukacją,
pomocą rodzinie, czy też z rynkiem pracy.
Kolejne pytanie związane jest z budżetem
obywatelskim. W jaki sposób zawarte
w nim ustalenia są lub będą realizowane?
Niektóre z tych opracowań dokumentacyjnych musiały być przesunięte w czasie.
Oczekiwania i marzenia ludzi, zbierane podpisy, to bardzo ważna forma aktywności
obywatelskiej. Czynimy to w tak dynamiczny sposób jako jedno z nielicznych
miast w naszym województwie, a na ten cel
przeznaczamy ponad 1 milion złotych. To
jest dyspozycja coraz bardziej poważna.
W części inwestycyjnej budżetu miasta
jedną z najważniejszych pozycji są projekty
obywatelskie. Będziemy je realizować na
pewno w tym roku. Jestem przekonany, że
nowa edycja budżetu będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem i aktywnością mieszkańców. Uważam, że Budżet
Obywatelski jest bardzo mądrą decyzją.
Chodzi bowiem o to, żeby ludzie decydowali
o najpilniejszych i najważniejszych sprawach dotyczących przestrzeni wokół nas
i infrastruktury podnoszącej komfort naszego życia.
Budżet obywatelski faktycznie cieszy się
coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Przypomnijmy, że kiedy został
ogłoszony po raz pierwszy było wielu
sceptyków, których grono diametralnie się
zmniejszyło w kolejnej edycji.
Tym bardziej, że już teraz widać konkretne
efekty tych działań i ma to swój sens. Dotrzymujemy bowiem słowa. Oczywiście
w realnym zakresie, ponieważ niektórzy pomysłodawcy pokusili się o takie rozwiązania, że zebrali podpisy, a okazuje się, że
powstałe projekty nie mają wartości 150 tysięcy, a nawet 500. Musimy więc w jakiś
sensowny sposób to ograniczyć. Nie sposób
wydać na jeden projekt wszystkich środków
finansowych, bo każdy musi mieć równe
szanse. Stąd też niektóre inwestycje muszą
być rozłożone w czasie, bo jeśli trzeba coś
zrobić sensownie, to trzeba do tego podejść
racjonalnie. To też wymaga pewnej rozwagi.
To także zespół oceniający te propozycje na
etapie zgłaszania projektów bardzo dogłębnie musi przyglądać się sferze realizacyjnej
i technicznej.
Rozmawiał Franciszek Jaroński
XVII Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny
Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman zaprasza wszystkich mieszkańców na
obchody XVII Warmińsko - Mazurskich
Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”, które odbędą się 31 maja
2015 r. w Amfiteatrze.
Program uroczystości:
11.30 - Msza św. w intencji wszystkich rodzin - Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny
13.00 - Uroczyste otwarcie obchodów Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny - Amfiteatr przy ul. Kajki
13.15 - Przedstawienie teatru „Pod Orzełkiem” pt. „80 dni dookoła świata”
15.00 - Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego pt. „Potencjał miłości w rodzinie gości”
15.15 - Przedstawienie Warsztatów Terapii
Zajęciowej pt. „Inna”
15.50 - Rozstrzygnięcie konkursu „Moja
lalka” z udziałem osób uczestniczących
w warsztatach oraz konkursu na najładniejszy strój bajkowy.
16.10 - „Śpiąca królewna” w wykonaniu
Kętrzyńskiego Teatru Czarno-Białej Strefy
Tańca.
W ramach uroczystości poza główną sceną:
Prezentacja alkogogli i narkogogli w ramach
działań profilaktycznych GKRPA, Malowanie dużego obrazu na tkaninach przez rodziny uczestniczące w obchodach,
Prezentacja prac na kole garncarskim, Stoisko z pracami artystycznymi WTZ i ŚDS,
Degustacja potraw przygotowanych przez
MOPS, Gry, konkursy i zabawy z nagrodami
Ewa Brzostek
Międzynarodowy turniej bilardowy w "9-bil" Kaunas Open
KALENDARZ
IMPREZ SPORTOWYCH
Kętrzyńscy bilardziści grali w Kownie
30.05.2015
3LáNDQRĪQD | mecze:
godz. 11.00 | *UDQLFD.ĊWU]\Q0D]XU:\GPLQ\MXQLRUPáRGV]\
godz. 13.00 | *UDQLFD.ĊWU]\Q6WDUW.UXNODQNLWUDPSNDU]
godz. 15.00 | '.6.ĊWU]\Q2OLPSLD2OV]W\QHN
%RLVNRSU]\XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
31.05.2015
7HQLV_7HQLVRZ\']LHĔ']LHFND
godz. 10.30 | .RUW\0LHMVNLHXO6]SLWDOQD
01.06.2015
%LODUG_7XUQLHM%LODUGRZ\]RND]ML'QLD']LHFND
godz. 12.00 | VDODELODUGRZDZ+DOL0LVWU]yZSU]\63
XO0RQLXV]NL
05.06.2015
3LáNDQRĪQD_WXUQLHMPáRG]LNyZ
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q&UHVRYLD*yURZR,áDZLHFNLH
6WDGLRQ0LHMVNLSU]\XO%\GJRVNLHM
07.06.2015
3LáNDQRĪQD| mecze:
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q:DUPLDNàXNWD
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q.6àDEĊGQLN
6WDGLRQ0LHMVNLSU]\XO%\GJRVNLHM
13.06.2015
3LáNDQRĪQD| mecze:
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q0.62U]\V]MXQLRUPáRGV]\
JRG]_*UDQLFD.ĊWU]\Q=QLF]%LDáD3LVNDWUDPSNDU]
JRG]_'.6.ĊWU]\Q0DPU\*LĪ\FNR
6WDGLRQ0LHMVNLSU]\XO%\GJRVNLHM
7HQLV_,9)LQDá.ĊWU]\ĔVNLHM/LJL7HQLVRZHM
godz. 09.30 | .RUW\0LHMVNLHXO6]SLWDOQD
For. Archiwum MOSiR
► Rozgrywki kętrzyńskich bilardzistów w Kownie.
W Kownie na Litwie w dniach 16-17 maja odbył się międzynarodowy turniej bilardowy w "9-bil" Kaunas Open.
Dzięki Burmistrzowi Miasta Kętrzyn oraz firmie WEDA
sześciu zawodników z Kętrzyna, na co dzień trenujących
w Bałtyckim Centrum Bilardowym udało się na zawody.
Celem było osiągnięcie jak najlepszego wyniku oraz
godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.
W turnieju wzięło udział 44 zawodników z Francji, Niemiec,
Norwegii, Białorusi, Litwy i Polski. Do finałowej szesnastki
zakwalifikowali się Dawid Tonojan, Krzysztof Lasota, Damian Ejmont, Kamil Suszczyński oraz Krystian Kosik
z Kętrzyna. I to właśnie ten ostatni zawodnik zaszedł najdalej w turnieju, eliminując po drodze kolegów z klubu: Dawida Tonojana oraz Krzysztofa Lasotę wynikiem 9:8
wygranych partii. Krystian nie zwalniał tępa i w meczu półfinałowym dosłownie zmiażdżył Białorusina Vasyla Tsyrkov wynikiem 9 do 0. W meczu finałowym Krystian
zmierzył się z utytułowanym zawodnikiem z Francji Alexem
Montpellier. Pierwsze 4 partie należały do naszego zawodnika, niestety przy wyniku 4:1 dla Krystiana, Alex wziął
przerwę i gdy wrócił do stołu bilardowego nie zrobił już żadnego większego błędu, ostatecznie wygrywając z Kętrzynianinem 9:6. Drugie miejsce Krystiana Kosika oraz piąte
Krzysztofa Lasoty zajęte na turnieju międzynarodowym to
niewątpliwy sukces kętrzyńskich bilardzistów. Wyjazd
umożliwił także nawiązanie współpracy z Litewskim Związkiem Bilardowym, który chciałby jeszcze w tym roku wysłać
najmłodszych adeptów gry w bilard na szkolenie do Kętrzyna, co niewątpliwie wpisuje się ideę powstania Bałtyckiego Centrum Bilardowego.
Łukasz Niemczyk
Piłka ręczna.
III Wiosenny Turniej (rocznik 2004) o Puchar Burmistrza Bartoszyce 2015
szyce. Doskonale zagrali chłopcy z MOSIR-u I wygrywając
4 spotkania uplasowali się na 8-mym miejscu w turnieju
wśród 12-tu zespołów. Ich młodsi koledzy co prawda przegrali wszystkie spotkania, ale nie oddali żadnego meczu bez
walki. Biorąc pod uwagę, że nasi chłopcy dopiero zaczynają
swoją przygodę z piłką ręczną (trenują dopiero od października) możemy być spokojni o ich przyszłe sukcesy. Nagrody
za najlepszych zawodników swoich zespołów otrzymali:
Łukasz Kuhn (MOSiR I) i Piotr Lewczyk (MOSiR II). Nagrodę dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał Hubert Roksela.
14.06.2015
3LáNDUĊF]QD| Turniej Dzieci
godz. 09.30 | +DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
ZLĊFHMLQIRUPDFMLQD
ZZZPRVLUNHWU]\QSO
For. Archiwum MOSiR
► Drużyna MKS MOSiR Kętrzyn I.
W Bartoszycach w dniach 8-10 maja odbył się III turniej
dla najmłodszych adeptów piłki ręcznej rocz. 2004
i młodszych (ponad 170 dzieci). W turnieju wystąpiły
dwa zespoły MOSir-u Kętrzyn - MKS MOSiR I złożony
z chłopców z rocznika 2004 i MKS MOSiR II złożony
z chłopców z rocznika 2005 i 2006.
W turnieju zaprezentowały się także zespoły: MDK Bartoszyce I, MDK Bartoszyce II, SP 336 Kontra I Warszawa,
UKS Trops Kartuzy, SP 4 Kwidzyn, UKS PTF Gdańsk, UKS
Mikołajki, UKS Wilanowia Warszawa, KS Szczypiorniak
Olsztyn, SP 336 Kontra II Warszawa. Podczas trzydniowej
rywalizacji, która dostarczyła wiele emocji zarówno u dzieci,
jak i rodziców, zwycięsko wyszedł zespół MDK I Barto-
Składy zespołów: MKS MOSIR I: Bielak Julian, Dymański
Damian, Kasialis Grzegor , Koprowski Dominik, Lewczyk
Filip, Roksela Hubert, Ruś Szymon, Sapiński Tobiasz, Sugier Maciej, Zapolski Kacper, Żyszkiewicz Krzysztof i Łukasz Kuhn.
MKS MOSIR II: Andzulewicz Mateusz, Czepułkowski
Piotr, Jadowski Dominik, Kaszuba Adrian, Kiełczykowski
Kornel, Kołdys Filip, Kozioł Jan, Lewczyk Piotr, Lewczyk
Paweł, Moroz Bartosz, Onoszko Kamil, Podbielski Bartłomiej, Szwark Mateusz, Tunkiewicz Łukasz, Tymoszuk
Oskar i Zemła Maciej. Trenerzy : Kamil Roksela i Sławomir
Tymoszuk.
Następny turniej nasi młodzi szczypiorniści rozegrają
w dniach 29-31 maja w Nowej Karczmie koło Kościerzyny,
a później w Kętrzynie 14 czerwca (niedziela) o godz. 10:00
w hali przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A.
Sławomir Tymoszuk
Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Młodzików i Młodziczek
„Kętrzyn Pokochaj” pokochał bilard
W Bałtyckim Centrum Bilardowym 10 maja rozegrana została 7. kolejka Bilardowej Ligi Firm. Po 7 kolejkach pierwsze miejsce zajmuje drużyna „Kętrzyn Pokochaj”, która nie
przegrała dotychczas żadnego meczu drużynowego. Drugie
miejsce należy do zespołu reprezentującego firmę MTI Furninova. W ostatniej kolejce na trzecią lokatę wskakuje
WEDA wyprzedzając drużynę Philips. Teraz przed zawodnikami wakacyjna przerwa, ale już dziś zapraszamy wszystkich kibiców na rundę rewanżową, która rozpocznie się 20
września 2015 r.
Łukasz Niemczyk
W hali MOSiR Kętrzyn 24 maja odbył się turniej piłki
siatkowej, w którym udział wzięli chłopcy i dziewczęta
z rocznika 2000 i młodszego. Kętrzyńscy siatkarze stanęli
na podium.
W turnieju wzięło udział pięć damskich drużyn: Energa Set
Kętrzyn, MKS Dobre Miasto, MUKS Omega Mrągowo,
S.O.S Kętrzyn, Warmiss-Volley Olsztyn. Turniej rozegrano
systemem każdy z każdym.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1 miejsce - MKS Dobre Miasto (najlepszą zawodniczką została Pola Kraucka)
2 miejsce - S.O.S Kętrzyn (najlepszą zawodniczką została
Aleksandra Ciesielska)
3 miejsce - Energa Set Kętrzyn (najlepszą zawodniczką została Aleksandra Sokołowska SOKÓŁ)
4 miejsce - Warmiss-Volley Olsztyn
5 miejsce - MUKS Omega Mrągowo
Wśród chłopców wystąpiły cztery drużyny: MKS MOSiR
Kętrzyn-1, OMEGA Mrągowo, S.O.S Suwałki i MKS
MOSiR Kętrzyn-2. Po rozegraniu meczów systemem “każdy
z każdym” na podium stanęła drużyna z Suwałk, za nimi
OMEGA Mrągowo, a trzecie miejsce zajął MKS MOSiR
Kętrzyn-1, czwarte MKS MOSiR Ketrzyn-2.
Statuetkę najlepszego zawodnika otrzymali: Jakub Hołubowicz (Suwałki), Daniel Gałęzowski (Mrągowo) oraz Patryk
Czapliński (MKS MOSiR Kętrzyn-1).
Nagrody ufundowała ENERGA S.A oraz Urząd Miasta Kętrzyn. Organizatorami turnieju był SET Kętrzyn i MKS
MOSiR Kętrzyn. Zawodniczki SET Kętrzyn dziękują swojemu sponsorowi ENERGA S.A za wsparcie finansowe. Organizatorzy dziękują wszystkim pracownikom MOSiR za
pomoc w organizowaniu zawodów.
Mariola Piórkowska
Piłka nożna.
Po 26 kolejkach „Granica” dalej liderem
Fot. Wojciech Caruk
► Mecz “Granica” Kętrzyn - Zatoka Braniewo.
Victoria Bartoszyce – „Granica” Kętrzyn 1:6
„Granica” Kętrzyn rozgromiła w sobotnim meczu 16 maja
Victorię Bartoszyce 6:1. Wynik meczu odzwierciedla pozycje w tabeli obu zespołów. „Granica” zajmuje pierwsze
miejsce w IV-ligowej tabeli, a zespół z Bartoszyc ostatnie.
Mimo osłabionego składu nasz zespół pokazał się z bardzo
dobrej strony i nie zawiódł swoich kibiców. Bohaterem spotkania był Tomasz Dajnowski, który zdobył trzy bramki
i był nieuchwytny dla obrońców Victorii. Na uwagę zasługuje również debiut w zespole seniorów “Granicy” Igora
Jurczaka (17 lat) występującego na co dzień w juniorach
młodszych naszego klubu.
„Granica” Kętrzyn – Zatoka Braniewo 1:0
To, że w niedzielnym meczu rozegranym 24 maja z Zatoką
Braniewo „Granica” zdobędzie 3 punkty, trudno było przewidzieć. Po 26. minutach spotkania Zatoka wyraźnie zaczęła
dominować na boisku. To, że do pierwszej połowy meczu
nie padła żadna bramka dla gości, kętrzynianie mogą zawdzięczać tylko własnemu bramkarzowi i złemu nastawieniu celowników gości. Początek drugiej połowy spotkania
również nie wskazywał na zwycięstwo „Granicy”. Piłkarze
z Braniewa nadal mieli optyczną przewagę. O zwycięstwie
„Granicy” zdecydowała bramka strzelona w 18. minucie
drugiej połowy spotkania, kiedy to Damian Roksela wykonując rzut rożny posłał piłkę prosto na głowę Mateusza Lachowskiego, a ten strzałem głową umieścił piłkę w siatce
Zatoki. I tak naprawdę był to w całym meczu jedyny moment, który ustawił dalszą grę. Mimo prób ataków gości
i wielu ich niecelnych strzałach, kętrzynianie dotrwali do
końcowego gwizdka sędziego. Tym samym z trudem, ale
konto punktowe „Granicy” zasiliły kolejne 3 punkty. Ale
cóż, jak mówi znane powiedzenie – szczęście sprzyja lepszemu, aczkolwiek w tym przypadku słowo „lepszy” budzi
co najmniej wątpliwości. Był to niewątpliwie istotny, a zarazem bardzo trudny mecz z uwagi na fakt, że kętrzynianie
podejmowali jeden z czołowych zespołu ligi, a ponadto
skład naszego zespołu z uwagi na kontuzje oraz pracę zawodową piłkarzy – co potwierdzają również zawodnicy i trener
- był daleki od ideału, a wręcz eksperymentalny. Trzy punkty
natomiast cieszą, bo niewątpliwie przybliżają szansę na
awans biało-niebiesko-zielonych do trzeciej ligi zawłaszcza,
że do końca pozostały tylko cztery kolejki. Po 26. kolejkach
nasz zespół zgromadził na swoim koncie 58 punktów i 2
punktami wyprzedza GKS Wikielec.
Franciszek Jaroński
Tenis. II Mistrzostwa Philips Kętrzyn
Najbliższe mecze “Granicy” Kętrzyn
31 maja, godz. 16:00
GZPN Omulew Wielbark - KKS Granica Kętrzyn
7 czerwca, godz. 16:00
KKS Granica Kętrzyn - GLKS Warmiak Łukta
13 czerwca, godz. 17:30
OKS Stomil II Olsztyn - KKS Granica Kętrzyn
20 czerwca, godz. 16:00
KKS Granica Kętrzyn - GKS Mamry Giżycko
IV liga 2014/2015, grupa: warmińsko-mazurska
lp Nazwa
1. KKS Granica Kętrzyn
2. GKS LZS Wikielec
3. GLKS Warmiak Łukta
4. MKS Błękitni Orneta
5. MKS Mrągowia Mrągowo
6. KS Polonia Pasłęk
7. MKS Zatoka Braniewo
8. Motor Lubawa
9. GKS Pisa Barczewo
10. GKS LZS Start Kozłowo
11. DKS Dobre Miasto
12. Omulew Wielbark
13. GKS Mamry Giżycko
14. Warmia Olsztyn
15. OKS Stomil II Olsztyn
16. MBKS Victoria Bartoszyce
M
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Pkt
58
56
51
47
42
42
38
34
31
30
28
27
27
25
24
16
Zw Rem
17
7
16
8
15
6
13
8
6
12
12
6
11
5
9
7
7
8
8
6
7
7
7
6
9
6
7
4
7
3
5
1
Por Bramki
2
62-23
2
50-22
5
57-30
5
39-24
8
56-39
8
54-42
10 42-43
10 28-32
11 35-42
12 30-37
12 29-41
13 28-33
11 33-41
15 31-69
16 43-55
20 29-73
Tenisowy Turniej Amatorów
Sebastian Palamar zwycięzcą turnieju
9 maja w miejskich kortach w Kętrzynie odbyły się II TENISOWE
MISTRZOSTWA PHILIPS KĘTRZYN. W turnieju zorganizowanym
przez UKS Kętrzynianka w ramach
Wolontariatu Pracowniczego Philipsa, wzięło udział kilkunastu Pracowników firm Philips Kętrzyn oraz
MST Kętrzyn.
Fot. Archiwum prywatne.
► W tenisa można grać w każdym wieku. Udowodnili to amatorzy
50+ i open.
To już druga odsłona tego turnieju od
2014 r. i po raz kolejny była doskonałą
okazją do aktywnego spędzenia czasu
po pracy oraz promocji zdrowego trybu
życia.
Drugie Mistrzostwa Philips Kętrzyn
tradycyjnie przebiegały w sportowej i
rodzinnej atmosferze. Tego dnia na kortach nie zabrakło także kibiców z Kętrzyna i znajomych.
Zgodnie z regulaminem turnieju, na
drodze losowania tenisiści zostali podzieleni na 2 grupy (grupę białą i grupę
czerwoną), w których zagrano mecze
systemem "każdy z każdym". Następnie rozegrano mecze o miejsca, półfinały i finał. Turniej zakończono
w godzinach popołudniowych meczem
finałowym, w którym SEBASTIAN
PALAMAR pokonał PIOTRA KURGUNA (obaj z działu jakości w firmie
Philips).
W sobotę i niedzielę 16-17 maja na kortach Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie rozegrano turniej tenisowy amatorów.
Fot. Archiwum prywatne.
► Piątka najlepszych tenisistów turnieju Philipsa.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
nagrody i upominki z logo firmy Philips, a także okolicznościowe medale
za miejsca 1-10 i puchary za miejsca 13.
Wyniki końcowe II Mistrzostw Philips Kętrzyn - Miejsca 1-8:
1. SEBASTIAN PALAMAR - Philips
2. PIOTR KURGUN - Philips
3. DANIEL BEMBAS - Philips
4. DARIUSZ DEMECKI - Philips
5. BOGDAN GŁODOWSKI - Philips
6. ARTUR FILIPEK - Philips
7. JERZY DZIERŻAK - Philips
8. KRZYSZTOF ŁOBODZIŃSKI MST
Daniel Bembas
Do zmagań w kategorii „OPEN” i „+50” stawiło się blisko
12 zawodników z Bartoszyc, Giżycka, Gołdapi, Kętrzyna,
Korsz, Mrągowa, Olecka, Sejn, Suwałk i Węgorzewa. Turniej w kategorii „OPEN” zakończył się po bardzo wyrównanych grach zwycięstwem Roberta Usarka z Gołdapi
drugie miejsce zdobył Robert Popławski z Gołdapi, trzecie
miejsce przypadło Mariuszowi Królekiewiczowi z Bartoszyc
czwarty był Adam Syhłowyi z Kętrzyna. 17. maja kategorię
„+50” wygrał Dariusz Karniej z Olecka przed Lechem Złotkowskim z Mrągowa oraz Piotrem Kwiatkowskim z Mrągowa, a czwarte miejsce Marek Tereszczak
z Węgorzewa. Rywalizacja przebiegała w miłej i sportowej
atmosferze, grano w grupach „każdy z każdym”, turniej zakończono w późnych godzinach popołudniowych, następne
rozgrywki i okazja do rewanżów w czerwcu na obiektach
MOSiR w Kętrzynie przy ul. Szpitalnej, informacje M.
Krzyśków, tel. 695 747 999 – zapraszamy
Daniel Bembas
Międzynarodowy Dzień Dziecka w Kętrzynie
Atrakcji i niespodzianek nie zabraknie
Pierwszy czerwca to jeden z najbardziej oczekiwanych przez
dzieci dni w roku. Dorośli prześcigają się w pomysłach, jak zorganizować najmłodszym Dzień
Dziecka. Jak można spędzić ten
czas w Kętrzynie?
Wojciech Caruk
Znana wszystkim data 1 czerwca nie pojawiła się przypadkowo. Po
raz pierwszy obchody dnia dziecka zorganizowano 1 czerwca 1950
roku przy okazji zbierania podpisów pod tzw. „Apelem Sztokholskim”. Apel kierowany przez powołaną w Warszawie Światową Radę
Pokoju wzywał narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni atomowej. Od 1952 roku Dzień Dziecka jest
świętem stałym, a jego inicjatorem została organizacja International
Union for Protection of Childhood. Data 1 czerwca przyjęła się
w większości krajów Europy Wschodniej i jest oficjalnie ustanowionym świętem przez Organizację Narodów Zjednoczonych. ONZ powołał również Powszechny Dzień Dziecka, który obchodzony jest 20
listopada. Upamiętnia on fakt uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka
w 1959 oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest obecnie w wielu krajach na
całym świecie, często jednak w różnych terminach. Niektóre państwa,
jak np. Japonia święto najmłodszych wyprawiają kilka razy w roku.
W Polsce święto najmłodszych obchodzone jest głównie w instytucjach kulturalno – oświatowych. W szkołach często organizuje się
z tej okazji Dzień Sportu, natomiast ośrodki kultury oferują różnego
rodzaju imprezy i festyny. Od 1994 roku w Warszawie tego dnia spotyka się na obradach Sejm Dzieci i Młodzieży.
Do kętrzyńskiego Amfiteatru na
„Słoneczny Piknik Rodzinny” zaprasza Burmistrz Miasta Kętrzyn
oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury.
Od godz. 12.00 do godz. 18.00 czekać będzie tam na dzieci i ich rodziców wiele atrakcji, gier, zabaw
i konkursów, cieszące się ogromną
popularnością karaoke oraz potyczki rycerskie przygotowane
przez profesjonalistów z Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Militarnych "Masuria".
Podczas tegorocznych obchodów
Dnia Dziecka w Kętrzynie po raz
pierwszy na placu zabaw znajdującym się przy Amfiteatrze rozstawione
zostanie
historyczne
obozowisko (namiot, wiata, meble
i akcesoria, obozowe), w ramach
którego funkcjonować będzie tzw.
zbrojownia, w której każdy
z uczestników będzie mógł przymierzyć elementy średniowiecznego uzbrojenia, sprawdzić, ile
ważyły niegdyś kolczugi, hełmy,
miecze czy topory. Uczestnicy
będą mogli również zostać zakuci
w dyby i wykonać pamiątkowe fotografie. Dodatkowo w trakcie
trwania imprezy odbędą się turniejowe pokazy walki wraz z narracją
wprowadzającą oraz gry i zabawy
plebejskie dla uczestników tj. przeciąganie liny, bieg wojownika,
picie z rogu, rzuty do celu oraz pojedynki na „bezpieczne miecze”
dla dzieci.
- Gwarantujemy również wspaniałą, rodzinną zabawę dla wszystkich uczestników w namiotach
tematycznych prowadzonych przez
wykwalifikowanych instruktorów,
w których każdy z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie –
zachęca Beata Szuksztul, specjalista ds. organizacji imprez w Kętrzyńskim Centrum Kultury.
Wśród nich znajdą się: „Kuchnia
pełna słodkich niespodzianek”,
„Kraina pracy twórczej”, „Kraina
zaczarowanych
dźwięków”,
„Garaż komputerowego gracza”,
„Mała lady i twardziele”, „Rodzina
na start”, „Rodzinne karaoke”,
„Budowlane wyspy” – bezpieczna
klockolandia, „Bezpieczna droga
do szkoły i domu – zasady ruchu
drogowego i miasteczko samochodowe", „Ogród zwariowanych
trampolin i zjeżdżalni", „Tor samochodowy road car – zdalnie sterowane".
Placówka Partnerska Alior Banku
w Kętrzynie nagrodzi tego dnia
najciekawsze prace plastyczne
zgłoszone do konkursu plastycznego na „Anioła z logo Alior
Banku”.
- Dzień Dziecka musi być atrak-
cyjny i kolorowy. I taki będzie
w tym roku w kętrzyńskim Amfiteatrze. Już dziś gorąco Państwa
zapraszamy i gwarantujemy, że atrakcji i niespodzianek dla najmłodszych w dniu ich święta nie
zabraknie – dodaje Beata Szuksztul.
Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z najmłodszymi
świętować będzie 1 i 2 czerwca
w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży
w kętrzyńskim zamku.
- Pierwszego dnia od godz. 10.00
do godz. 14.00 będziemy razem
z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolnym śpiewać piosenki po
polsku i angielsku. Będą także wyświetlane filmy animowane, np.
„Potwory i spółka”, „Madagaskar”,
czy film o książkach „Sekret Eleonory” - informuje Bożena Musielak, pracownica biblioteki.
Dzień później o godzinie 10.00
w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży
z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka odbędzie się „Konkurs recytatorski dla przedszkolaka”.
Z każdej placówki przedszkolnej
oraz inne chętne dzieci będzie
uczestniczyło 6 dzieci w wieku od
3 do 6 lat w dwóch kategoriach
wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.
Każdy uczestnik zaprezentuje
1 utwór lub fragment utworu. Laureatom konkursu zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody. Na zakończenie będzie można obejrzeć film
animowany pt. ” Sekret Eleonory”.
VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych „Konfrontacje”
Historia festiwalu sięga lat 80 - tych
Ruszył już nabór zespołów chętnych do udziału w kolejnej edycji popularnych rockowych „Konfrontacji”. Impreza odbędzie się 20 czerwca w kętrzyńskim
Amfiteatrze. Poza konkursem wystąpią zespoły Trzynasta W Samo Południe oraz Clock Machine.
Wojciech Caruk
Do udziału w „Konfrontacjach” organizatorzy zapraszają zespoły grające szeroko pojętą muzykę rockową. Wystarczy
do 12 czerwca przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną
na adres Kętrzyńskiego Centrum Kultury wypełnioną kartę
zgłoszenia oraz płytę CD lub pliki mp3 z trzema autorskimi
utworami. Powołana komisja po przesłuchaniu nadesłanych
materiałów dokona wyboru zespołów, które wezmą udział
w przeglądzie. Na scenie każdy z zespołów dostanie 20
minut czasu na swoją prezentację, w czasie których będzie
mógł wykonać maksymalnie 4 utwory. Najlepsze kapele
otrzymają nagrody pieniężne. Szczegółowe informacje, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Poza
konkursem wystąpią zespoły Clock Machine oraz Trzynasta
W Samo Południe. Clock Machine to młoda kapela mająca
już wiele sukcesów na krajowych przeglądach muzycznych
oraz występy na takich imprezach, jak m.in. Przystanek Woodstock, Seven Festiwal czy Orange Warsaw Festival.
Dawkę rasowego rock and rolla zaserwuje popularna grupa
Trzynasta W Samo Południe. Szerokiej publiczności dali się
poznać w 2012 roku jako półfinaliści programu „Must Be
The Music”. Od tamtego czasu nieustannie koncertują w
kraju i za granicą. Utwory z ich debiutanckiej płyty „Hell
Yeah!” gościły na listach przebojów m.in. Programu 3 Polskiego Radia czy Antyradia. W zestawieniu Turbo Top zajmowały czołowe miejsca. „Konfrontacje” to jednak od lat
impreza ukierunkowana na początkujące zespoły. Wprawdzie obecnie będzie to ósma edycja, jednak historia samego
festiwalu sięga jeszcze lat 80 – tych. Wystarczy tylko
wspomnieć, że to właśnie w Kętrzynie jeden z pierwszych
swoich przeglądów wygrał świętujący w tym roku 30 – lecie
działalności Hunter. Sukces ten datuje się na ok. 1991 rok.
- Dzięki nagrodzie za miejsce pierwsze i wyróżnienie dla
mnie jako instrumentalisty mogliśmy opłacić paliwo do mercedesa-beczki, którym chwilę po przeglądzie pojechaliśmy
na dwa koncerty do Niemiec, także wydaliśmy pieniądze pożytecznie i godnie. Przegląd był bardzo fajny, a przede
wszystkim uczciwy, w sensie - nieustawiony, co było i nadal
niestety bywa w naszym kraju nagminne. A dowodem na to
była właśnie ta nasza nagroda, także mamy bardzo miłe
wspomnienia – wspomina Paweł „DRAK” Grzegorczyk,
wokalista i gitarzysta Huntera.
Ostatnia edycja festiwalu odbyła się w 1994 roku. Dopiero
po 10 latach przerwy impreza powróciła do kalendarza imprez, również „wypuszczając” zespoły, które później zaistniały mocniej w muzycznym światku. Przykładem jest
laureat III miejsca z 2009 roku, zespół Materia. Już po kętrzyńskim koncercie chłopaki podbijali m.in. Dużą Scenę
Przystanku Woodstock czy dotarli do finału programu „Must
Be Music” zajmując tam drugie miejsce. Również inne kapele biorące udział w kętrzyńskim przeglądzie wspominają
„Konfrontacje” sympatycznie.
- Dla nas była to niesamowicie udana impreza, którą bardzo
miło wspominamy. Świetna organizacja, fajny klimat
i piękne miejsce. Nagrodę którą tam wygraliśmy zainwestowaliśmy w sprzęt i generalnie w nasz zespół. Był to niezły
zastrzyk gotówki, który pchnął nas znacznie do przodu. Każdemu zespołowi możemy z czystym sumieniem gorąco polecić udział w kętrzyńskich Konfrontacjach – zgodnie
twierdzą muzycy grupy Stonard, zwycięzcy z 2013 roku.
W podobnym tonie wypowiadają się ubiegłoroczni laureaci
I miejsca, muzycy olsztyńskiej grupy Hiroshima.
- Występ na Konfrontacjach 2014 wspominamy bardzo
dobrze. Świetna atmosfera, organizacja, bardzo dobre nagłośnienie i wzorowa współpraca z ekipą techniczną sprawiły, że możemy z czystym sumieniem polecić ten festiwal
mniej i bardziej znanym zespołom – dodaje Adam Slipko,
wokalista i basista grupy.
Z tajemniczym posągiem zwanym dzisiaj „Babą Pruską” związana jest legenda. Według niej król Prusów Widewut podzielił swój kraj między dwunastu synów. Jeden z nich o imieniu Barto otrzymał we władanie Barcję.
Kiedy dowiedział się, że Krzyżacy zajęli ziemię barciańską z rozpaczy skamieniał, a posąg „Baby” znaleziony na
dziedzińcu zamku w Barcianach ma właśnie przedstawiać jego postać.
Oni byli tu przed nami
Historia Marii Mrowińskiej cz. 3
Razem z tą kuzynką zamieszkaliśmy
w Radziwiłłowie. W małym domku kuzynów taty razem z nami było 9 osób. W jednej izbie na 1 łóżku spała babcia, tak
nazywaliśmy tę kuzynkę, a na drugim
nasza trójka. Mama pracowała z całych
sil, żeby było co do garnka włożyć. Gospodarstwo rolne byłoby w stanie wyżywić
wszystkich, ale obowiązkowe dostawy powodowały, że ludzie głodowali.
Maria Skibińska
Chodziło się zatem do gminy po żywność,
do lasu po chrust, w ogródku były warzywa,
z gminy dostawaliśmy ziemniaki. Ciekawostką jest to, że gospodarze, u których był
czegoś nadmiar zanosili nadwyżki do gminy
z przeznaczeniem dla warszawiaków. Każdy
wiedział, że tam nie ma co jeść, ludzie cierpią nędzę i głód. Był to piękny gest. Mojej
rodzinie bardzo pomagali państwo Tomaszewscy, gospodarze z Radziwiłłowa - przynosili mamie a to kosz ziemniaków, to
kapustę, owoce, warzywa. Tam przetrwaliśmy do końca wojny. Mama się nie skarżyła, praca ją ogromnie absorbowała, ale
niepewność jutra, brak wieści o tatusiu spędzała jej sen z powiek.
W końcu stycznia, przy pierwszej okazji,
mama pojechała do Warszawy. Chciała zobaczyć dom, coś odzyskać. Przyjechała następnego dnia z wiadomością, że domu nie
ma, ale zajęła dla nas mieszkanie. Kiedy po
kilku dniach ponownie pojechała do Warszawy, to mieszkanie było zajęte, ale przez
kogoś innego. Zostaliśmy w Radziwiłłowie,
gminnej wsi otoczonej małymi wioskami,
w ciasnocie, bez perspektyw. Tutaj pewnie
zostaniemy na zawsze - myślałam. Żyliśmy
z dnia na dzień, czekając na powrót taty wtedy być może coś się zmieni - miałam nadzieję.
W lipcu wrócił tatuś – wychudzony, zmarnowany, w pasiaku, ale zdrowy. Koniec
wojny zastał go w obozie w Austrii w Mauthausen. Obóz wyzwoliła armia amerykańska
5 maja 1945 roku. Wszystkich więźniów
przebadano, ciężej chorych skierowano do
amerykańskiego szpitala. Tato pracował
w kamieniołomach. Katorżnicza praca nadszarpnęła mocno jego zdrowie. Amerykanie
umieścili go w szpitalu .Ponad miesiąc leczono tatusia. Kiedy w miarę wyzdrowiał fizycznie zapewniono mu powrót do Polski.
Psychicznie nigdy nie doszedł do siebie. Do
ostatnich dni bardzo mocno przeżywał pobyt
w obozie, płakał. Czasem wspominał setki
schodów, po których musiał wchodzić
i schodzić dźwigając kamienne bloki.
W górę i w dół, do granic wytrzymałości.
Na apelu pytano uwolnionych, wyleczonych
więźniów, gdzie chcą jechać – do domu czy
do USA. Wielu z nich, około połowy zgłosiło chęć wyjazdu do USA, reszta do Polski.
Tato chciał do domu. Kiedyś wspominał tę
swoistą selekcję. Jeden ze znajomych zgłosił
chęć wyjazdu do USA. Wtedy inny, znający
go współwięzień, który wiedział że ów „turysta” ma rodzinę obsobaczył go, zaklął siarczyście i chętny do „ucieczki” zrezygnował
z wycieczki za ocean.
Po kilku dniach odpoczynku tatuś wybrał się
do Warszawy. Trafił do biura dla przesied-
leńców i skierowano tatę z biletem do Gdańska. Na ulicy spotkał znajomego. Dokąd jedziesz? – zapytał kolega. Jedź ze mną do
Rastenburga. Tam są mieszkania, fabryki,
wszystko czeka na nas. Okazało się później,
że ten kolega chyba nazywał się Echtymowicz, był krótko dyrektorem cukrowni. Po
paru dniach tatuś wraca uśmiechnięty z przydziałem na mieszkanie na ul. Szopena (dom
istnieje po dziś dzień) i skierowaniem do
pracy w cukrowni. W perspektywie mieliśmy otrzymać domek jednorodzinny w sąsiedztwie cukrowni. Na razie te domki były
jeszcze zamieszkałe, ale lada dzień opuszczą
je dotychczasowi mieszkańcy i wyjadą do
Niemiec, obiecywano.
Myślę, że mama długo rozmawiała z tatą.
Była bardzo niespokojna. Gdzie ten Rastenburg? Kto tam mieszka? Jacy ludzie? Po jakiemu rozmawiają? Pytania cisnęły się na
usta. Może jednak zostać, próbować wrócić
do Warszawy? Tatuś żeby rozwiać wszelkie
wątpliwości zabrał mamę i Bogdana do
obecnego Kętrzyna. Wrócili radośni i pełni
nadziei na lepsze jutro.
Jakie było pani pierwsze wrażenie po przyjeździe do Rastenburga?
Niekorzystne, wręcz straszne. Był wieczór,
niesamowita cisza wokół, napisy po niemiecku, ciemne ulice, nieoświetlone budynki, ciemno, czarno, smutno, pełno błota,
po którym brnęło się do domu. Dlaczego
tutaj przyjechaliśmy? Zadawalam sobie
w duchu pytania. Później okazało się, że
wybór był trafny. Po latach tułaczki, niepewności, biedy mamy śliczne mieszkanie, tato
dobrą pracę. Nareszcie możemy patrzeć
z uśmiechem i radością w przyszłość,
wszystko co złe już minęło.
Na ulicy Szopena w dwupokojowym słonecznym lokalu na 1 piętrze mieszkaliśmy
dość krótko. Na razie nie ma prądu, wody
w kranach, ale na półpiętrze były ubikacje,
po wodę chodziło się na zewnątrz „do źródełka” - wystającego drenu melioracyjnego,
z którego płynęła kryształowo czysta woda.
Z drugiej strony domu były przyznane
mieszkańcom ogródki, niewielkie zagony do
uprawy warzyw. O każdą piędź ziemi podczas kopania była awantura jak u Kargula.
Po paru miesiącach przenieśliśmy się do
obiecanego wcześniej jednorodzinnego
domku na ulicy Samulowskiego 8. Okazało
się, że w wielu przydomowych ogródkach
były groby. Nasza sąsiadka, Mazurka opowiadała, że pochowała w pobliżu kilku żołnierzy, że w naszym ogrodzie są 3 groby.
Obok był spalony domek. Rosjanie dobijali
się do niego, właściciele nie otworzyli, więc
żołnierze podpali dom ze wszystkich stron
i mieszkańcy spłonęli żywcem. Opowiadała
też o bandyckim zachowaniu wojska, o licznych gwałtach, o tym, że ona też została wielokrotnie zgwałcona – mówiła jakąś gwarą,
którą, o dziwo, rozumieliśmy. Kiedy zamieszkaliśmy na Samulowskiego mężczyźni
z sąsiedztwa pełnili dyżury wieczorami
i nocą. Uzbrojeni w drągi i palki tworzyli rodzaj straży obywatelskiej i pilnowali dobytku przed szabrownikami wtedy to była
plaga. Słyszałam później, że część budynków w centrum miasta spłonęła, bo szabrownicy niechcąco je podpalili.
KALENDARIUM HISTORYCZNE
18 maja 1944 r. - Zdobycie wzgórza klasztornego na
Monte Cassino przez 2. Korpus Polski.
26 maja 1984 r. - śmierć Waldemara Grzimka - rzeźbiarza urodzonego w Rastenburgu, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, autora wielu rzeźb
znajdujących się min. w Bonn, Berlinie, Norymberdze.
26 maja 1916 r. - otwarcie w Rastnburgu nowej Synagogi usytuowanej na rogu obecnej ulicy Daszyńskiego
i Powstańców Warszawy.
29 maja 1665 r. - książę pruski Friedrich Wilhelm nadał
przywilej mieszkańcom Rastenburga, zwalniający od
podatku akcyzowego króla bractwa kurkowego.
30 maja 1644 r. - kapitan Rastenburga Albrecht von
Kalnein wydał zakaz sprzedaży rzeźnikom nienależącym do cechu.
1 czerwca 1652 r. - Klęska wojsk polskich pod Batohem
podczas potyczki polsko-kozackiej.
6 czerwca 1696 r. - elektor Fryderyk III potwierdził wilkierz cechu młynarzy w Rastenburgu z 1553 r. i 1527 r.
8 czerwca 1862 r. - Aleksander Wielopolski na czele
rządu Królestwa Polskiego.
11 czerwca 1372 r. - Prokurator Rastenburga Albrecht
Herzog zu Sachsen podpisał przywilej pozwalający
bractwu piekarzy na wystawianie 10 straganów.
(ZAMEK)
godz. 18.00 - spotkanie z Panią Marleną Popławską-Marek,
autorką książki pt. "Wyprawa na Maksa" - czytelnia dla dzieci i młodzieży
godz. 18.00 - zajęcia informatyczne dla seniorów
(surfowanie po Internecie, zakładanie kont, wysyłanie
i odbiór poczty e-mail, skype) - czytelnia dla dorosłych
godz. 19.30 - teatr w bibliotece
projekcja spektaklu BBC "Romeo i Julia" Williama Szekspira
- czytelnia dla dzieci i młodzieży
godz. 18.00 - czytanie bajek - dzieci młodsze
- czytelnia dla dzieci i młodzieży
godz. 19.30 - teatr w bibliotece
projekcja spektaklu BBC "Romeo i Julia" Williama Szekspira
- czytelnia dla dzieci i młodzieży
godz. 22.00 - czytanie horrorów (przebranie za straszydło obowiązkowe)
- wypożyczalnia dla dorosłych
Honorowy Patronat Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
prof. Małgorzaty Omilanowskiej
Jan Paweł II w oczach dziecka
Jan Paweł II w oczach dziecka” to temat
konkursu plastycznego, który był realizowany na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki
i Ekonomii TWP w Olsztynie. Celem konkurs było: rozwijanie kreatywności
uczestników, popularyzacja postaci Papieża, kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji
niewerbalnej, popularyzacja dzieł plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych i promocja
Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie.
Fot. Archiwum szkoły.
► Dzieci, które uczestniczyły w konkursie plastycznym z Dziekan WSIIE w Olsztynie.
31.05.2015 r.
Miejsce: Sanktuarium w Świętej Lipce
Wystawa stała księgozbioru Św. Jana Pawła II w Bazylice w
Świętej Lipce (Organizator: o. dr Aleksander Jacyniak)
05.06.2015 r., godz. 16.00
Miejsce: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w
Olsztynie
„Nauka Jana Pawła II w kontekście wartości i przekazu medialnego” – seminarium dr hab. Andrzeja Pawilonisa, prof. WSIiE
TWP w Olsztynie (Organizator: Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Olsztynie)
Program obchodów Jana Pawła II
27.09.2015 r., godz. 17.30
Miejsce: Kościół św. Katarzyny
Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II w Kętrzynie. Początek
uroczystości godz. 17.30 w Kościele św. Katarzyny. Peregrynacji
towarzyszyć będzie wystawa planszowa. Relikwie pozostaną w
Kętrzynie do 28 września. (Organizator: Civitas Christiana, Parafia św. Katarzyny)
16.10.2015 r.
Seminarium popularno – naukowe: Jan Paweł II wobec wyzwań
współczesności” (Organizator: Civitas Christiana, Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Olsztynie)
Ekspozycja fotografii dotyczących Św. Jana Pawła II na planszach umieszczonych np. na placu przed Ratuszem (Organizator:
Kętrzyńskie Centrum Kultury)
“Akryl i akwarela”
KAPERALIA 2015 pod hasłem “Bezpieczne wakacje”
w Kętrzynie, odbywającym się w tym roku
pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Na kętrzyńskim jeziorku organizowane będą regaty
żeglarskie , a w Amfiteatrze nie zabraknie
występów artystycznych, konkursów
i zabaw , które tradycyjnie poprowadzi
Mirek „Kowal” Kowalewski. Wieczór
uświetni koncert szant w wykonaniu grupy
Zejman And GarKumpel.
Beata Szuksztul
Kętrzyński Klub Żeglarski Kaper jak co roku
przygotował mnóstwo atrakcji , które towarzyszyć będą VI KAPERALIOM 2015
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
Termin: 30.05.(sobota), godz. 14.00
Wstęp wolny
Kętrzyńska Niedziela Artystyczna Ryńskie Centrum Kultury
Ludowy Zespół Śpiewaczy "Sterławiacy" nazwa wywodzi się od nazwy miejscowości
Sterławki Wielkie, z które pochodzi większość członków Zespołu. Jego początki sięgają stycznia 2004 r.,kiedy to odbyło się
spotkanie założycielskie "Sterławiaków". Jesienią 2007 roku pracę z zespołem rozpoczęła instruktor - choreograf Krystyna
Rekosz, która jest autorką wszystkich programów zespołu. Repertuar "Sterławiaków"
jest bardzo bogaty i różnorodny. Bazuje
26 kwietnia komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: dr Agnieszka Górska, mgr
Bożena Wójcik Wasilewska oraz Justyna
Kamińska po weryfikacji 84 prac wykonanych przez dzieci w wieku przedszkolnym
w kategoriach 3-4 i 5-6 lat postanowiła przyznać nagrody.
Kategoria wiekowa 3-4 lata
I miejsce: Martynka Głowinko - Przedszkole
Niepubliczne „Miś Uszatek” Kętrzyn
II miejsce: Lidia Maruszkiewicz - Przedszkole Niepubliczne „ Miś Uszatek” Kętrzyn
III miejsce: Julia Siembida - Przedszkole
Niepubliczne „Miś Uszatek” Kętrzyn
Kategoria wiekowa 5-6 lat
I miejsce: Joanna Jurkian - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” Kętrzyn
II miejsce: Julian Rodak - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” Kętrzyn
III miejsce: Julia Przybyłek - Przedszkole
Niepubliczne „Miś Uszatek” Kętrzyn
Wyróżnienia studentów
1. Maja Tenus - Przedszkole Niepubliczne
„Krasnal” Kętrzyn
2. Maja Bagińska- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” Kętrzyn
3. Blanka Stunżo - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” Kętrzyn
4. Amelia Nałysnyk - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” Kętrzyn
głównie na folklorze Warmii i Mazur.
Chór "Ryńskie Wrzosy" - chór istnieje od
około 6 lat. Jego repertuar jest bardzo szeroki, począwszy od piosenki patriotycznej
skończywszy na piosence typowo biesiadnej. Instruktorem chóru od jesieni 2014 jest
pan Sebastian Łukaszuk.
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
Termin: 30.05.(sobota), godz. 14.00
Wstęp wolny
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2
[LOŻA] zaprasza na wernisaż wystawy
pt. „Akryl i akwarela” Ryszarda Przespolewskiego. Wernisaż odbędzie się 28 maja
2015 r. [czwartek] o godzinie 17.00 w budynku MBP Filia nr 2 [LOŻA].
Ryszard Przespolewski, Kętrzynianin, pracownik Urzędu Miasta. Z wykształcenia jest
geodetą, dlatego kreślenie i rysowanie map
było jego codziennym zajęciem. Pierwsze
szkice ołówkiem i rysunki powstały w 2005
r., z czasem zainteresował się techniką akwarelową i akrylem. Jest samoukiem, ale niewątpliwie, to wykształcenie geodezyjne dało
Koncert zespołu Projekt
Volodia „Męski świat”
Zespół Projekt Volodia powstał w 2007 roku.
Miał być jednorazowym projektem, praktycznie tylko na jeden koncert, do którego
pomysłodawca Janusz Kasprowicz zaprosił
wrocławskich muzyków. Po pozytywnym i
przychylnym przyjęciu przez odbiorców wydanej w 2011 r. pierwszej płyty live pt. „Piosenki Włodzimierza Wysockiego” oraz
sukcesach na koncertach w całym kraju, muzycy przygotowali nowy materiał, który wy-
podstawy do uzyskania precyzji jego prac –
co może w malarstwie nie jest zaletą, ale
ułatwia uzyskanie dokładności w rysunku –
jak twierdzi sam autor. Tematyka prac jest
różnorodna; przyroda, zabytki architektury,
portret. Dotychczasowe rysunki malowane
były „do szuflady”. To pierwsza wystawa
autorstwa Ryszarda Przespolewskiego.
Wystawę będzie można oglądać do 16
czerwca 2015 r. w budynku MBP Filia nr 2
LOŻA.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
pełnił drugi album pt. „To męski świat” wydany w 2013 r.
Na drugiej płycie poza brawurowo zaaranżowanymi utworami takich wykonawców
jak L. Cohen, T. Waits, Tiger Lillies pojawiły
się własne kompozycje do twórczości
A. Bursy, czy nieznanych, frywolnych wierszy W. Broniewskiego. Męski Świat zostanie
zaprezentowany
w
Kętrzynie
już
6 czerwca w amfiteatrze.
Beata Szuksztul
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
Termin: 06.06.(sobota), godz. 20.00
Wstęp wolny
„Tańczące smerfy” jadą do programu Mam Talent
Kalendarz Imprez Kulturalnych
29.05.(piątek), godz. 21.00
Mazurskie Kino Plenerowe „SKUBANI”
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
30.05. (sobota), godz. 14.00
VI KAPERALIA pod hasłem „Bezpieczne wakacje”
Koncert zespołu ZEJMAN AND GARKUMPEL
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
31.05. (niedziela), godz. 13.00
XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
01.06.(poniedziałek), godz. 11.00
Dzień Dziecka
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
05.06. (piątek), godz. 18.00
Wystawa Fotograficzna Uniwersytetu III Wieku „PORTRET”
Galeria KCK
Wstęp wolny
Fot. Archiwum stowarzyszenia.
► “Tańczące Smerfy” z Kętrzyna pojadą do Warszawy na drugi etap konkursu “Mam Talent”.
Zaczęło się od projektu pt. „Opowiem ci bajkę”, który napisała pani
Sylwia Przespolewska w 2014 roku,
Prezes Stowarzyszenia Mniejszości
Niemieckiej.
Teraz
„Tańczące
Smerfy” zaprezentują się na początku lipca przed jurorami Mam
Talent w telewizji TVN.
Projekt pn. „Opowiem ci bajkę” został
skierowany do Gminy Miejskiej Kętrzyn na ogłoszony konkurs organizacji
pozarządowych. Wtedy zostały stworzone dwie bajki „Kopciuszek”
i „Czerwony kapturek”, które były prezentowane w języku niemieckim.
- Wstępowaliśmy z tymi bajkami na
różnych imprezach artystycznych.
Stworzyliśmy też jasełka na wesoło
w języku niemieckim, ale już wtedy zaczęłam się zastanawiać, aby zrobić coś
większego i ambitniejszego. Kilka dni
siedziałam i szukałam bajek niemiecOGŁOSZENIA
kich i w końcu znalazłam bajkę o smerfach – opowiada Sylwia Przespolewska,
Prezes
Stowarzyszenia
Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie.
To zaowocowało kolejnym projektem
pt. „Mam talent”, który został napisany
w lutym 2015 roku. Został on oceniony
pozytywnie i w całości sfinansowany
przez Gminę Miejską Kętrzyn.
- Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za zaufanie i wiarę, że projekt
przyniesie określone rezultaty. Ja
z góry założyłam, że trafimy do programu Mam Talent. Wtedy nie wiedziałam jeszcze jak to zrobię, ale ten
cel chciałam osiągnąć – podkreśla pani
Sylwia.
Projekt „Mam Talent” jest dwufazowy.
W pierwszym etapie został napisany
scenariusz w języku niemieckim, a na
potrzeby wystąpienia w telewizji została stworzona choreografia do pio-
senki „Ich muss ins Bett”. „Tańczące
Smerfy” zaprezentują hip-hop połączony z breakdancem.
- Grupa została stworzona na potrzeby
projektu. „Tańczące smerfy” to ekipa
między pokoleniowa. Najmłodszy
uczestnik ma 8 lat (Klakier), najstarszy
62 lata (Hogata). 16 maja pojechaliśmy
na precasting w Olsztynie. Dostaliśmy
wtedy informację, że jeżeli do 27 maja
otrzymamy smsa, że przeszliśmy ten
etap wówczas wystąpimy na castingu
już w telewizji – wyjaśnia Sylwia
Przespolewska.
„Tańczące Smerfy” zobaczymy w programie na początku lipca. W Warszawie bajkowe stworki zaprezentują się
na castingu już przed jurorami.
Ewa Brzostek
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
i usługową położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego oznaczonej jako:
- działka nr 117/2 o pow. 299 m2, KW – OL1K/00008777/2, obręb 5, cena wywoławcza: 29 200,00 zł, wadium: 3 000,00 zł.
Do cen nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyna
na wniosek nabywcy działki. Nabywca nieruchomości winien na podstawie uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy terenu sporządzić projekt oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 18 czerwca 2015 r.
w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto
ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury
Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.
Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
następujących zadań:
1) Zmiana sposobu ogrzewania w wybranych lokalach komunalnych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej,
2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wskazanych lokalach komunalnych,
3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego TBS.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „przetargi aktualne”.
Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 08-06-2015 r. godz. 13:00.
REKLAMA
05.06.(piątek), godz. 21.00
Mazurskie Kino Plenerowe „GRA ENDERA”
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
06.06.(sobota), godz. 20.00
Koncert zespołu PROJEKT VOLODIA „Męski świat”
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
07.06. (niedziela), godz.16.00
Kętrzyńska Niedziela Artystyczna - Ryńskie Centrum Kultury
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
11.06. (czwartek), godz. 19.00
Teatr Bolszoj „Iwan Groźny” - retransmisja baletu
Kino „Gwiazda” Kętrzyn
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy do nabycia w kasie kina
„Gwiazda”
12.06. (piątek), godz. 20.30
Koncert charytatywny DODY
Amfiteatr w Kętrzynie
Bilety: 40 zł do nabycia w kasie kina „Gwiazda” codziennie w godz.
14.-21. oraz w punkcie Informacji Turystycznej w godz.8.-16.
13.06. (sobota), godz. 14.00
Dzień Organizacji Pozarządowych – koncert Zbigniewa Wodeckiego
Amfiteatr w Kętrzynie
Wstęp wolny
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w udziałach po 1/3 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 100/11 o pow. 75 m2, obręb 7, KW OL1K/00040996/9, położonej przy ul. Leśnej w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 3 boksów garażowych łącznie z udziałem
3/13 części działki nr 100/12 o pow. 303 m2, obręb 7, KW OL1K/00040995/2 położonej przy ul. Leśnej w Kętrzynie stanowiącej dojazd do projektowanych i istniejących garaży, w udziałach
po 1/13 części.
Cena wywoławcza udziału: 5 100,00 zł, Wadium za udział:
600,00 zł.
Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 12.
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 19 czerwca
2015 r. w godz. 9. - 14.
Jedno wadium upoważnia do nabycia jednego udziału pod budowę
garażu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na
II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie 45 m2, ul. Daszyńskiego 8, II piętro, wymienione drzwi,
okna, parkiet, łazienka i kuchnia po remoncie z wyposażeniem cena 132000 zł. Tel.
896 762 646.
• Wynajmę garaż przy ul. Uroczej, obok Polo Marketu. Tel. 503 743 544.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 102,35 m2. Tel. 505 961 274
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam lub wynajmę garaż na ul. Daszyńskiego za Przychodnią Zdrowia. Tel.
516 908 083.
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu 915 m2. Tel. 693 852 399
• Kupię jednopokojową kawalerkę w Kętrzynie. Tel. 663 029 330.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu, ok. 10 ar, tel 693 852 399
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171872
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel.
503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka
30 a. Tel. 508 414 048.
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance.
Tel. 728-340-432
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub
660 166 192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie
biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513-027-648
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel.
508414048
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel.
790 515 206.
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka
budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200
744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem
miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel.
692 974 604.
• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel. 89 751 34 86.
•Sprzedam mieszkanie 58 m kw. w centrum Kętrzyna, tel. 513 027 648
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel 505 961 274
• Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum,
37 m kw. Kętrzyn, tel. 518 279 025
• Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel. 516 096 856 po 17.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513 027 648
INNE
• Oddam w dobre ręce rannego pieska Foksteriera, tel. 514 746 703
• Pilnie oddam dwa średniej wielkości kundelki - samczyki, tel. 693 699 823
• Sprzedam kocioł CO 1,5 m2, typ gejzer ma 2 lata gwarancji, tanio. Tel. 664 24
68 74.
• Sprzedam przedsionek do przyczepy campingowej, dł. ok. 4,5 metra, przenośne, turystyczne WC. Tel. 602 530 281
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, rok 1937. Tel. 508 750 305.
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507
427 787.
• Sprzedam nowe okna PCV, wymiary 1,5 mx1,5 m, 80 cm x 150 cm, 120 cm x
120 cm, 85 cm x 230 cm. Tel. 662 238 314.
• Sprzedam zastawę stołową, obiadową Potsdam Sorau z lat 1910-1915 ośmiokątne, 17 elementów, talerze, wazy, sosjerka. Cena całości 550 zł, tel. 692 490
278.
• Sprzedam butlę do gazu z reduktorem, 11 kg, tel. 507 427 787
• Sprzedam choinkę sztuczną. Nowa, 180 cm wysokości. Tel. 512 587 389
• Sprzedam muszle klozetową białą bez deski. Nowa. Tel. 512 587 389
• Sprzedam Dyma 8, pylarka „Rema” pylarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
• Sprzedam wózek 2w1 Tako Capiva kolor czarny po jednym dziecku 650 zł. Tel.
600 925 830.
• Sprzedam karty pamięci do konsoli playstation vita o pojemnościach 4 GB i 8
GB, tel. 505 650 827
• Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie,
tel. 691 739 336
• Sprzedam namiot 3-osobowy bez tropiku za 50 zł. Tel. 512 587 389
• Sprzedam meble retro, dwie szafy 3-drzwiowe, toaletę, dwie szafki nocne, kredens, sofę. Tel. 661 032 092
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Odstąpię miejsce na starym cmentarzu, tel. 513 491 375
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel. 660
419 647
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Kupię miejsce na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507 364 657.
• Sprzedam wózek głęboki, kolor zielony, cena 200 zł oraz bujaczek Fischer Price,
tel. 784 836 881.
• Sprzedam rower treningowy, komodę – słupek, szafkę na sprzęty RTV, tel. 512
618 897
• Sprzedam robótki haftowane i szydełkowe, również na zamówienie, tel.
512587389.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35
55.
• Sprzedam przedsionek do przyczepy kampingowej dł. ok. 8,5m. Tel. 602-530281
• Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel. 602-530-281
PRACA
• Rzetelna, sumienna, uczciwa poszukuje pracy w charakterze sprzątaczki lub
opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej. Tel. 500 662 316
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie twojego
domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel. 510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie: trzy
lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
MOTORYZACJA
• Sprzedam Nissan Primera 2001 r., poj. 2.0, klimatyzacja, czujniki cofania, drugi
właściciel, cena 8 tysięcy złotych. Tel. 602 595 405.
• Sprzedam koła KPL 12 cali do przyczepki samochodowej Fiata 126 p Tico. Tel.
692 490 278
Zdrowy sposób na grilla
kupuj kiełbasy, która kosztuje 8 zł za kilogram. Tablica Mendelejewa niech pozostanie przydatna na chemii niżeli wybierana do jedzenia. Dlatego dokładnie czytaj skład - im
mniej składników tym lepiej. I koniecznie wybieraj kiełbasę,
która ma przynajmniej 85% mięsa i znajduje się w naturalnym jelicie.
Karkówka z widocznym tłuszczem podczas grillowania nie
zmniejszy jego ilości. Dlatego sięgnij po wołowinę lub drób.
100 gram karkówki dostarcza ok 300 kcal, a 100g piersi
z kurczaka ok 150 kcal. Aby mięso miało wyborny smak
przygotuj marynatę z naturalnych ziół i wcześniej natrzyj nią
mięso.
Zrezygnuj z kupowania kiełbas, porcji mięsa czy szaszłyków
we wcześniej zamarynowanych przyprawach czy zalewie.
Zawierają one liczne ilości konserwantów, które podczas obróbki zmieniają się w szkodliwe nitrozoaminy.
Warzywa na ruszt!
Grillowanie głównie kojarzy się z dużą ilością produktów
mięsnych. Jednak idealnie do przygotowania na grillu
sprawdza się papryka, bakłażan, cukinia, cebula i pieczarki.
Możesz je grillować same albo przygotować z nich kolorowe
szaszłyki. Pamiętaj, że warzywa znakomicie sprawdzą się
również w postaci surowej jako dodatek do grillowanej porcji mięsa.
A co z ziemniakami? Chyba większość z nas zna smak i zapach ziemniaków z ognia. Niestety, nie powinno się ich poddawać grillowaniu. Podczas tego procesu powstaje związek
- akrylamid, który ma działanie rakotwórcze. Głównie powoduje raka macicy i jajnika.
A co z sosami?
Gotowemu ketchupowi, majonezowi czy musztardzie lepiej
powiedzmy nie. Przygotowanie domowego sosu to nieduże
wyzwanie, a jego zrobienie zajmie ci niewiele czasu. Stwórz
własny sos czosnkowy na bazie jogurtu greckiego i czosnku.
A co powiesz na sos czosnkowy z dodatkiem świeżego
ogórka i mięty? Domowe guacamole lub salsa idealnie wydobędą smak grillowanej piersi z kurczaka.
Zapamiętaj!
Potrawy z grilla jedz najpóźniej 3-4 godziny przed snem. Alkohol i tłuste jedzenie znacznie obciąża żołądek i wątrobę.
Powoduje zgagę, pełność i wzdęcia. Wówczas najlepiej zaprzyjaźnij się z wodą mineralną z dodatkiem cytryny.
Natalia Szymańska
[email protected]
Sezon grillowy w pełni. Jednak dnia z grilla nie zawsze
należą do najzdrowszych. Pieczona kiełbasa i karkówka,
a do tego dodatek napojów alkoholowych staje się zdradliwym połączeniem. Przeczytaj jak przyrządzać potrawy
na grilla, aby były zdrowe i smaczne!
Słońce, ciepłe wieczory i przyjaciele to idealne połączenie
do wspólnego grillowania. Zapach przypieczonej kiełbasy
unosi się od działki do działki. Nasuwa się jednak pytanie,
czy aby na pewno ta forma spędzania wolnego czasu jest
zdrowa?
Niewłaściwe grillowanie jest szkodliwe i ma działanie rakotwórcze. Możemy jednak zmniejszyć ryzyko niepożądanych
efektów poprzez wybór odpowiedniej formy grillowania.
Przede wszystkim nie powinno się używać parafiny, ropy,
starych gazet do rozpalania, które wydzielają toksyczne
związki. Podpałki, nawet te najbardziej naturalne dostępne
w sklepie powinny być ograniczone, a jeśli jest konieczność
jej zastosowania to najlepiej na samym początku rozpalania.
Wybierając materiał należy sięgać po węgiel drzewny. Węgiel z drzew iglastych nie nadaje się do grillowania. Posiada
on dużo żywicy, która w trakcie spalania uwalnia szkodliwe
substancje.
Grillowanie na ruszcie czy tackach?
Zdecydowanie wybieraj tacki aluminiowe żłobione lub perforowane. Oddzielają one żywność zawierającą tłuszcz od
palącego się węgla. Chronią również przed osadzaniem się
szkodliwego dymu powstałego na skutek ściekania tłuszczu
na żar, spalania się i dymienia. I pamiętaj! Dosypując węgiel
lub brykiet ściągnij tacki z rusztu. Przed i po każdym grillowaniu dokładnie oczyść ruszt.
Co grillować?
Wybierając produkty na grilla zakup te lepszej jakości. Nie
USŁUGI
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież,
dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.
Tel. 503 895 828
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
Kupon należy
należywypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
Wiek Adaline
Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline jako
dwudziestolatka ulega wypadkowi, na skutek którego
przestaje się starzeć. To, co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, z czasem przynosi dramatyczne
konsekwencje.
REPERTUAR
28.05.2015 r.
PRZEGLĄD KINA NIEMIECKIEGO
16.30 - MIĘDZY ŚWIATAMI
18.30 - DROGA KRZYŻOWA
20.30 - WHO I AM. MOŻESZ BYĆ
KIM CHCESZ
Adaline musi się ukrywać przed władzami, które chcą poddać ją eksperymentom. Wciąż podróżując, zmieniając tożsamość traci kontakt z najbliższymi, którzy starzeją się na
jej oczach. Ta pełna przygód i dramatycznych wydarzeń podróż przez życie Adaline trwa przez cały niemal XX wiek.
To życie jest fantastycznie wręcz interesujące, kolorowe, niezwykłe ale także bardzo samotne. W końcu Adaline znajduje
miłość, dla której warto wyrzec się nawet nieśmiertelności.
Ale czy to możliwe?
Justyna Tokarzewska
29.05.2015 r.
16.00 - RECHOTEK - dubbing PREMIERA
18.00 - WIEK ADALINE
20.30 - MAD MAX: Na drodze gniewu
– 2D
30-31.05.2015 r.
14.00 - RECHOTEK - dubbing
16.00 - RECHOTEK - dubbing
18.00 - WIEK ADALINE
20.30 - MAD MAX: Na drodze gniewu
– 2D
01-04.06.2015 r.
16.00 - RECHOTEK - dubbing
18.00 - WIEK ADALINE
20.30 - MAD MAX: Na drodze gniewu
– 2D
05.06.2015 r.
16.00 - RECHOTEK - dubbing
18.00 - APARTAMENT
20.00 - POLTERGEIST
06-07.06.2015 r.
14.00 - RECHOTEK - dubbing
16.00 - RECHOTEK - dubbing
18.00 - APARTAMENT
20.00 - POLTERGEIST
08-10.2015 r.
16.00 - RECHOTEK - dubbing
18.00 - APARTAMENT
20.00 - POLTERGEIST
www.kino.ketrzyn.pl
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 29.05. - 04.06.2015, godz. 18.00
Bilety do nabycia w kasie kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
Rechotek
Balet Teatru Bolszoj
IWAN GROŹNY
- retransmisja
Rechotek jest żabą, która przeżywa kryzys tożsamości –
nie lubi skakać i nie znosi niczego, co wiąże się z wodą.
Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem – latającą wiewiórką – wyrusza na wyprawę przez amazońską dżunglę
w poszukiwaniu swego miejsca na ziemi.
Po drodze spotkają całą plejadę najbardziej barwnych zwierzątek, jakie można sobie wyobrazić. Kłopoty zaczną się,
gdy Rechotek uwierzy, że jest zaklętym w żabę ludzkim
księciem i za wszelką cenę postanowi znaleźć księżniczkę,
która odczaruje go pocałunkiem. Tylko jak tu w dżungli znaleźć księżniczkę?
Twórcą filmu jest Chuck Powers, a głosu polskiej wersji użyczyli m.in. Wojciech Mecwaldowski, Tomasz Kammel i Marzena Rogalska.
Justyna Tokarzewska
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 29.05.2015, godz. 16.00,
30-31.05.2015, godz. 14.00 i 16.00,
01-05.06.2015, godz. 16.00
06.06.2015, godz. 14.00 i 16.00
08-10.06.2015, godz. 16.00
Bilety do nabycia w kasie kina „Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
Uwaga konkurs!
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (29 maja) od
godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane:
imię, nazwisko i numer telefonu.
A oto pytanie: Ile premier filmowych z udziałem Harissona Forda zostało zaplanowanych na cały rok 2015?
WYNIKI KONKURSU
Afirmacja tańca męskiego we współczesnym balecie –
wielki fresk historyczny z dziejów dawnej Rusi. Podobnie
jak w swoim sławnym „Spartakusie” Grigorowicz sięga
po temat zaczerpnięty z historii, ale tym razem historii
rosyjskiej z całym jej okrucieństwem, mrokiem i drapieżnością. Iwan Groźny na kartach historii jawi się jako
postać niemal nierealna w swojej grozie, zupełnie nie nadająca się na bohatera baletu. Grigorowicz udowadnia,
że o wyrazistych osobowościach doskonale można opowiadać za pomocą tańca, można też sięgnąć w głąb ich psychiki,
pokazać przemianę młodego władcy w bezwzględnego cara.
U Grigorowicza Iwan nie jest potworem – jest człowiekiem
młodym, kochającym, cierpiącym. Musi radzić sobie w otoczeniu spiskowców, którzy trują jego ukochaną żonę Anastazję. Premiera baletu odbyła się w 1975 roku, ale w naszych
czasach spektakl wrócił na scenę dopiero 2012, gdy udało
się rozwiązać problem praw autorskich do muzyki.
Balet powstał do kompozycji Prokofiewa do filmu o Iwanie
Groźnym i kompilacji innych jego utworów, do których
prawa posiadają dziś spadkobiercy kompozytora.
Justyna Tokarzewska
Prawidłowa odpowiedź na pytanie “Kto wcielił się w rolę Entity w filmie "Mad Max pod Kopułą Gromu"?“
brzmi: Tina Turner
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie “Gwiazda” wygrali Anna Kowalska i Paweł Wysocki
Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.
Redaktor naczelna: Ewa Brzostek
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
Franciszek Jaroński - dziennikarz
Wojciech Caruk - dziennikarz
Małgorzata Margas - korekta
Współpraca: Natalia Szymańska, Beata Szuksztul, Ju-
styna Tokarzewska, Daniel Bembas, Maria Skibińska, Tomasz Kopko, Łukasz Niemczyk, Sławomir Tymoszuk,
Mariola Piórkowska.
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Media Regionalne, Oddział w Białymstoku,
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Termin: 11.06. (czwartek ) godz.19.00
Kino „Gwiazda” Kętrzyn
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy
Do nabycia w kasie kina „Gwiazda”
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
PAN ZĄBEK Z „MAM TALENT” CZARUJE
II TYDZIEŃ DZIECKA W MAZUROLANDII
Już po raz drugi Mazurolandia zaprasza na niezapomniany TyDzień Dziecka połączony z długim czerwcowym weekendem. Od 1. do 7. czerwca na gości parku będą czekały dodatkowe niespodzianki. Wśród nich manufaktura słodyczy, zabawy
z animatorem oraz hit tygodnia – magiczne występy Pana Ząbka znanego z programu
„Mam Talent”. Mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego będą mogli korzystać ze wszystkich
atrakcji Mazurolandii w promocyjnej cenie.
"Terenowe odkrywanie tajemnic Warmii i Mazur"
Przez cały tydzień z zapasem zabaw i ciekawych zadań będzie czekała wesoła animatorka.
Chętni zostaną zaproszeni do udziału w specjalnie przygotowanej grze terenowej, podczas
której będą rozwiązywać zagadki i odkrywać tajemnice Warmii i Mazur. Dzieci będą miały
okazję do stworzenia wielkich, różnokolorowych krajobrazów marzeń za pomocą papieru,
farb, kredek i mazaków. Korzystając z uroków wiosny i łąk pełnych kwiatów będzie można
z pomocą animatorki zapleść kolorowy wianek. Na aktywnych gości będą czekały gry i zabawy ruchowe oraz zostanie przygotowany specjalny tor przeszkód.
Kolorowe słodkości
Od 1. do 3. czerwca w Mazurolandii będą
odbywały się specjalne pokazy ręcznej
produkcji cukierków przygotowanych
według oryginalnej receptury z XVIII
wieku. Podczas niecodziennego przedstawienia na oczach dzieci i dorosłych zostaną przygotowane unikatowe łakocie.
Za drobną opłatą wszyscy zainteresowani
będą mogli ich zasmakować.
historii mogą odwiedzić Park Militariów, strzelnicę z replikami
broni z okresu II wojny światowej
oraz przymierzalnię strojów historycznych. W parku znajdą także
Mazurskie Muzeum II Wojny
Światowej prezentujące setki eksponatów z życia codziennego
w czasie II wojny, unikatową miniaturę Wilczego Szańca oraz makietę baraku, w którym doszło do
zamachu na A. Hitlera, przedstawiającą sytuację na trzy sekundy przed wybuchem bomby. Na terenie obiektu znajduje się
również Skansen Ludowy w postaci dwóch XIX-wiecznych chat: warmińskiej i mazurskiej
oraz Park Camp, w którym można przenocować w namiotach wojskowych. Poligon – Strefa
Militarna znajdujący się przy Mazurolandii to miejsce, gdzie można odbyć niezapomniane
przejażdżki pojazdami militarnymi tj. SKOT, UAZ, czy Lublin 51.
Mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego będą mogli wziąć korzystać ze wszystkich atrakcji Mazurolandii w promocyjnej cenie. Specjalnie dla nich powstał bilet regionalny za 12 zł, który
można nabyć w kasie parku za okazaniem dowodu potwierdzającego zamieszkanie na terenie
powiatu kętrzyńskiego.
Zapraszamy do Mazurolandii w Gierłoży
przy drodze Kętrzyn-Węgorzewo,
1 km za Wilczym Szańcem!
LOKALIZACJA
Pan Ząbek szuka talentów!
Każde dziecko marzy o tym, by
odkryć sekrety magii. Już
6. czerwca będzie ku temu niesamowita okazja, bo wtedy w Mazurolandii swoje magiczne show
przedstawi pochodzący z Dobrego
Miasta położonego w sercu Warmii Pan Ząbek - gwiazda programu „Mam Talent” telewizji
TVN. Pan Ząbek z okazji TygoDnia Dziecka w Mazurolandii poszuka talentów. Jego postać
umiejętnie łączy śmiesznego magika z czarującym klaunem. Wygłupy klauna pobudzą ciało
i emocje, a popisy magika duszę i wiarę w iluzję. Z połączenia tych dwóch składników powstaje niezapomniane widowisko Pana Ząbka, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Szukając talentów Pan Ząbek podzieli się tajemniczą wiedzą na temat iluzji i sztuczek. Podczas
przedstawienia zobaczycie zaskakujące numery: znikająca chusteczka, czarodziejski papier,
Alfred - utalentowana fretka, sztuczka po francusku "Aę - Eą", ucieczka z kajdan, co to za
zwierzę zrobione z balona, bandana - banana, nieznośny sznurek, czytanie w myślach.
Moc atrakcji!
Na najmłodszych czeka także Park Rozrywki z urządzeniami rodem z wesołych miasteczek,
w tym kolejka elektryczna Safari, trampolina, bungee, dmuchane zjeżdżalnie itp. Ponadto
wśród stałych atrakcji Mazurolandii znajduje się mnóstwo niespodzianek, skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W Parku Miniatur Warmii i Mazur dostępne są miniatury
najpiękniejszych zabytków regionu odtworzonych w skali 1:25. Na zwiedzających czeka
Grodzisko Rycerskie ze strzelnicą rycerska, na której można postrzelać z łuku. Pasjonaci
ODLEGŁOŚCI
• Kętrzyn – 10 km
• Ryn – 30 km
• Giżycko – 35 km
• Mrągowo – 37 km
• Mikołajki – 47 km
• Ełk – 91 km
• Olsztyn – 97 km
• Suwałki – 129 km
• Elbląg – 165 km
• Białystok – 198 km
• Gdańsk – 223 km
• Warszawa – 256 km
• Bydgoszcz – 308 km
• Kaliningrad – 122 km
• Wilno – 354 km
GODZINY OTWARCIA 2015
Godziny otwarcia 2015 (CODZIENNIE)
• od 1 stycznia do 10 kwietnia – 9.00 - 15.00 (pon. - pt.) 11.00 - 17.00 (sb. - nd.)
• od 11 kwietnia do 26 czerwca – 9.00 18.00
• od 27 czerwca do 30 sierpnia – 9.00 - 20.00
• od 31 sierpnia do 27 września – 9.00 - 18.00
• od 28 września do 1 listopada – 9.00 - 17.00
• od 2 listopada do 31 grudnia - 9.00 - 15.00 (pon. - pt.) 11.00 - 17.00 (sb. - nd.)
www.mazurolandia.pl
www.facebook.com/Mazurolandia

Podobne dokumenty

Kętrzyńskie Stado jest naszą wizytówką

Kętrzyńskie Stado jest naszą wizytówką które sobie postawili i aby te cele przez cały czas sobie stawiali. W tej chwili życie człowieka jest mało warte jeżeli nie wyznacza się sobie celów. Tym celem na pewno powinno być dalsze kształcen...

Bardziej szczegółowo

Jak głosowano na Warmii i Mazurach

Jak głosowano na Warmii i Mazurach on może w testamencie pozbawić niewdzięcznego członka najbliższej rodziny jakiegokolwiek udziału w zgromadzonym majątku, czyli go wydziedziczyć. Jak rozumiem, pani ojciec nie żyje, a więc po jego ś...

Bardziej szczegółowo

OJCA - Nasze Miasto Kętrzyn

OJCA - Nasze Miasto Kętrzyn (nominalnie stoją one przy ulicy Daszyńskiego), kolejne przy Zamkowej, Rycerskiej i Osińskiego. Zaczął się nowy etap w rozwoju Kętrzyna. Mieczysław Ostrowski – „Rastenburg i Kętrzyn” (z cyklu ‚Kętr...

Bardziej szczegółowo

W ŚRODKU Marcin Waszkielis obronił tytuł Mistrza Świata w

W ŚRODKU Marcin Waszkielis obronił tytuł Mistrza Świata w Zapraszamy na Charytatywny Koncert jednej z najpopularniejszych artystek Polskiej Sceny Pop Dody Doroty Rabczewskiej, która wystąpi w kętrzyńskim Amfiteatrze 12 czerwca o godz. 20:30. Organizatorem...

Bardziej szczegółowo