Instrukcja Sagem Fast 800

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja Sagem Fast 800
PRZEWODNIK
PR
RZE
EW
EW
WODN
WO
DNIK
IK
KU
UŻY
UŻYTKOWNIKA
ŻYTK
TKOW
OWNI
NIKA
KA
Przewodnik użytkownika przeznaczony jest dla korzystających z usługi SFERIOstrada, oferowanej
przez SFERIA S.A. Usługa SFERIOstrada umożliwia szerokopasmowy dostęp do sieci Internet
w oparciu o technologię ADSL.
Przewodnik użytkownika zawiera rozdziały poświęcone sposobom instalacji modemu,
podstawowym wskazówkom, standardom technicznym oraz sposobom rozwiązywania
podstawowych problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie użytkowania modemu. Prosimy
o dokładne zapoznanie się z zawartymi informacjami przed przystąpieniem do korzystania
z modemu.
 Uwaga: Jeżeli masz jakieś pytania lub przypuszczasz, że urządzenie nie działa poprawnie,
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu
Sferii) lub (022) 497 45 38 (koszt połączenia wg cennika operatora).
Przewodnik użytkownika
Spis treści
1. Informacja o modemie SAGEM [email protected] 800................................................................................... 4
1.1. Zawartość opakowania................................................................................................................4.
1.2. Opis modemu..............................................................................................................................5
1.3. Wymagania sprzętowe i systemowe...........................................................................................6
2. Instalowanie sterowników i oprogramowania modemu SAGEM [email protected] 800................................. 7
2.1. Wstęp..........................................................................................................................................7
2.2. Przebieg instalacji modemu SAGEM [email protected] 800...........................................................................7
3. Łączenie z Internetem.............................................................................................................. 11
4.Usuwanie oprogramowania oraz sterowników modemu SAGEM [email protected] 800............................... 12
5.Rozwiązywanie problemów...................................................................................................... 14
5.1. Diagnozowanie usterek ............................................................................................................14
5.2. Najczęściej pojawiające się problemy.......................................................................................14
3
Modem SAGEM [email protected] 800
1. Informacja o modemie SAGEM [email protected] 800
Modem SAGEM [email protected] 800 umożliwia połączenie z Internetem z prędkością do 8 Mbit/s. Umożliwia
on przesyłanie danych pomiędzy terminalem (czyli komputerem PC lub Macintosh), do którego
przewodem USB podłączony jest modem, a dostawcą Internetu poprzez łącze ADSL.
Modem jest zasilany przez złącze USB i w związku z tym nie potrzebuje zewnętrznego zasilania.
1.1. Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że zawiera ono wszystkie niżej wymienione elementy.
W przypadku braku któregokolwiek, prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta.
PRZEWODNIK
PR
RZE
EW
EW
WODN
WO
DNIK
IK
KU
UŻY
UŻYTKOWNIKA
ŻYTK
TKOW
OWNI
NIKA
KA
Płyta CD z programem
do instalacji modemu
Przewodnik użytkownika
Mikrofiltr (2 szt.)
Modem SAGEM [email protected] 800
Przewód USB
Rozdzielacz sygnału
Przewód telefoniczny
4
Przewodnik użytkownika
1.2. Opis modemu
1 – Gniazdo USB typu B
Umożliwia komunikację pomiędzy modemem a komputerem poprzez kabel USB.
2 – Gniazdo telefoniczne RJ-11
Umożliwia połączenie modemu z gniazdkiem telefonicznym lub rozdzielaczem poprzez kabel
telefoniczny zaopatrzony we wtyki typu RJ-11.
3 – Dioda ADSL
Zapalona dioda ADSL informuje o połączeniu telefonicznym pomiędzy modemem a linią ADSL.
4 – Dioda PWR
Zapalona dioda PWR informuje o prawidłowym połączeniu modemu z komputerem poprzez
kabel USB.
1
2
3
4
 Uwaga: Podczas prawidłowej pracy modemu, obie diody powinny świecić się światłem
ciągłym. Migająca dioda ADLS oznacza próbę synchronizacji z serwerem. Dokładny opis pracy diod
w rozdziale 5 niniejszego podręcznika użytkownika.
5
Modem SAGEM [email protected] 800
1.3. Wymagania sprzętowe i systemowe
Przed skorzystaniem z usługi dostępu do Internetu w sieci Sferia należy upewnić się, że posiadamy:
– aktywną usługę SFERIOstrada w sieci Sferia,
– komputer klasy PC lub Mac z portem USB 1.1 (lub 2.0) i napędem CD-ROM,
– komputer PC lub Mac,
– przeglądarkę internetową (min. Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej).
System operacyjny
Modem SAGEM [email protected] 800 można zainstalować na wszystkich popularnych systemach operacyjnych:
– Microsoft Windows® ME, 98 SE,
– Microsoft Windows® 2000 NT,
– Microsoft Windows® XP (Service Pack 2),
– Microsoft Windows® Vista,
– MacOS 8.6,
– MacOS 9.04, 9.1, 9.2,
– MacOS X.1, X.2.
– Linux (Kernel 2.6).
W następnych rozdziałach opisano procedurę instalacji modemu SAGEM [email protected] 800
oraz oprogramowania sterującego pracą modemu.
Minimalne wymagania sprzętowe:
Microsoft Windows® 98, 98SE, ME:
20 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, na instalację sterowników oraz aplikacji
sterującej. Odpowiednia ilość wolnej pamięci na aplikacje dodatkowe związane z aktualizacjami
przeglądarki internetowej.
RAM: 32 MB lub więcej.
Procesor: 166 MHz lub szybszy (Intel Pentium, AMD lub kompatybilny).
Karta graficzna: Super VGA (800x600).
Microsoft Windows® 2000, XP, Vista:
20 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, na instalację sterowników oraz aplikacji
sterującej. Odpowiednia ilość wolnej pamięci na aplikacje dodatkowe związane z aktualizacjami
przeglądarki internetowej.
RAM: 128 MB lub więcej.
Procesor: 300 MHz lub szybszy (Intel Pentium, AMD lub kompatybilny).
Karta graficzna: Super VGA (800x600).
6
Przewodnik użytkownika
2. Instalowanie sterowników i oprogramowania modemu SAGEM [email protected] 800
2.1. Wstęp
 Uwaga: Nie należy podłączać modemu do komputera kablem USB przed zainstalowaniem
sterowników z płyty CD-ROM. Do podłączenia do sieci należy stosować kabel linii ADSL dołączony
do zestawu SAGEM [email protected] 800.
Procedury instalacji oraz sposób odinstalowania modemu przedstawione poniżej, opisano
na przykładzie systemu Windows® XP. Instalacja w innych systemach operacyjnych Windows®,
a zwłaszcza 98SE, ME, 2000, może przebiegać nieco inaczej.
Dodatkowo podczas instalacji modemu w systemach Microsoft Windows® 98SE oraz ME, może być
konieczne zastosowanie płyty instalacyjnej właściwego systemu operacyjnego.
2.2. Przebieg instalacji modemu SAGEM [email protected] 800
1. Aby prawidłowo przeprowadzić proces instalacji usługi SFERIOstrada, należy przygotować płytę
CD oraz otrzymane od operatora Login i Hasło.
 Uwaga: Odinstaluj aplikację oraz sterowniki swojego poprzedniego modemu SAGEM
[email protected] 800 wybierając opcję Usuń, np. menu: Start > Ustawienia > Dodaj/ Usuń programy > Nazwa
aplikacji > Usuń > nazwa aplikacji.
2. Włącz komputer i poczekaj na uruchomienie systemu operacyjnego. Włóż do napędu CD-ROM
płytę CD SAGEM [email protected] 800/ 1201 zawierającą sterowniki oraz aplikację umożliwiającą łączenie
się z usługą SFERIOstrada.
Po włożeniu płyty CD, pojawi się okno instalatora modemu.
 Uwaga: Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na opcję Otwórz instrukcję obsługi PPP,
spowoduje otwarcie pełnej instrukcji obsługi. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na opcję
Pomoc, spowoduje otwarcie niniejszego przewodnika użytkownika. Kliknięcie lewym przyciskiem
myszy na opcję Zakończ, spowoduje zamknięcie okna instalatora.
3. Aby zainstalować modem, kliknij opcję Instaluj modem.
7
Modem SAGEM [email protected] 800
 Uwaga: Jeśli powyższy ekran nie pojawi się automatycznie po włożeniu płyty CD, należy
zainicjować proces instalacji ręcznie, wybierając menu: Start > Uruchom, a następnie wpisać:
„<litera napędu CD-ROM>:\autorun.exe” (np. e:\autorun.exe), a następnie kliknąć przycisk OK.
W przypadku systemu Microsoft Windows® Vista, może pojawić się zapytanie o pozwolenie
uruchomienia aplikacji poprzez plik setup.exe. Należy kliknąć lewym klawiszem myszy na opcję
Uruchom: SETUP.EXE.
4. Pojawi się okno kreatora instalacji. Wybierz opcję Dalej, aby kontynuować instalację. Proces
instalacji sterowników i oprogramowania może zająć od kilku do kilkunastu minut, w zależności
od systemu i konfiguracji posiadanego sprzętu.
8
Przewodnik użytkownika
5. Po zainstalowaniu sterowników oraz oprogramowania zostaniesz poproszony o podłączenie
modemu SAGEM [email protected] 800 do komputera kablem USB.
Przed podłączeniem modemu kablem USB do komputera należy podłączyć modem do sieci
zgodnie z poniższym schematem.
W przypadku korzystania z telefonu należy pamiętać o wstawieniu mikroflitru pomiędzy
telefonem a gniazdkiem lub rozdzielaczem.
Mikrofiltr znajduje się w zestawie instalacyjnym razem z innymi akcesoriami i służy
do oddzielenia pasma telefonicznego od pasma transmisji danych.
kabel USB
(łączący modem
z komputerem)
rozdzielacz sygnału
dla linii analogowej
modem SAGEM
[email protected] 800
mikrofiltr
kabel telefoniczny
9
Modem SAGEM [email protected] 800
6. Podłącz modem do komputera i naciśnij przycisk OK.
7. Po podłączeniu przewodu USB system rozpocznie wyszukiwanie sterowników. Po prawidłowym
zakończeniu instalacji oprogramowania, pojawi się poniższe okno.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zakończenie instalacji.
 Uwaga: Aby po podłączeniu modemu kontynuować instalację, systemy operacyjne takie jak
Windows® 98SE lub ME mogą poprosić o włożenie płyty instalacyjnej CD odpowiedniego systemu
Windows®. Systemy te mogą po zakończeniu instalacji sterowników wymagać restartu systemu.
Umożliwi to prawidłowe zakończenie instalacji sterowników i oprogramowania sterującego pracą
modemu.
10
Przewodnik użytkownika
3. Łączenie z Internetem
Przed połączeniem z siecią Internet należy sprawdzić czy diody ADSL i PWR na modemie świecą
ciągłym światłem. Jeżeli po kilku minutach od zakończenia instalacji dioda ADSL nie świeci światłem
ciągłym, oznacza to problemy z synchronizacją.
W takim przypadku sprawdź, czy przyczyną problemu nie jest błędne podłączenie modemu.
Sprawdź prawidłowość podłączenia modemu zgodnie ze schematem z punktu 5 rozdziału 2.2.
niniejszego przewodnika. Aby uzyskać więcej danych na ten temat, zapoznaj się z rozdziałem 5
lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Jeżeli obie diody świecą się światłem ciągłym, można przejść do skonfigurowania połączenia
umożliwiającego łączenie się z Internetem.
.
Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę
W polu Nazwa użytkownika wpisz otrzymaną od Sferii indywidualną Nazwę użytkownika (Login).
W polu Hasło wpisz otrzymane od Sferii indywidualne Hasło użytkownika.
Aby uniknąć każdorazowego uzupełniania Loginu i Hasła, należy zaznaczyć opcję Zapisz tę nazwę
użytkownika i hasło dla następujących użytkowników i wskazać właściwego użytkownika lub
użytkowników.
Aby połączyć się z Internetem, należy kliknąć na przycisk Wybierz numer.
Od tej chwili możesz korzystać z sieci Internet.
 Uwaga: Należy pamiętać o zabezpieczeniu swojego komputera przed zawirusowaniem.
Zalecamy korzystanie z autoryzowanych programów antywirusowych i rozsądne korzystanie
z zasobów Internetu.
11
Modem SAGEM [email protected] 800
4. Usuwanie oprogramowania oraz sterowników modemu SAGEM [email protected] 800
1. Przed rozpoczęciem procedury usuwania oprogramowania oraz sterowników modemu, odłącz
modem od portu USB w komputerze.
2. Proces odinstalowania sterowników i oprogramowania można przeprowadzić na dwa sposoby:
a) Wybierz link Odinstaluj [email protected] 800-840 z menu Start > Programy > SAGEM [email protected] 800-840.
b) Włóż płytę CD do napędu komputera i po pojawieniu się okna, kliknij opcję Odinstaluj
modem.
12
Przewodnik użytkownika
3. Następnie pojawi się okno pytające o zgodę na odinstalowanie pakietu sterowników.
Aby kontynuować, naciśnij przycisk OK.
4. Poniżej przedstawiono okna prezentujące proces odinstalowania sterowników oraz programu
sterującego pracą modemu.
5. Po pomyślnie przeprowadzonym procesie odinstalowania na ekranie pojawi się poniższe okno.
Zatwierdź, naciskając przycisk OK.
13
Modem SAGEM [email protected] 800
5. Rozwiązywanie problemów
5.1. Diagnozowanie usterek
Najprostszym sposobem diagnozowania problemów i awarii, jakie mogą pojawić się podczas
instalowania i użytkowania modemu SAGEM [email protected] 800, jest interpretacja stanu urządzenia
na podstawie wskazań diod LED (PWR, ADSL), umieszczonych na przednim panelu modemu.
Sygnalizacji stanu pracy modemu:
Dioda
Stan modemu
ADSL
Zielona dioda:
• świeci ciągle – nawiązano połączenie z siecią ADSL
• miga – trwa nawiązywanie połączenia ADSL (synchronizacja z serwerem)
• nie świeci – nie nawiązano połączenia
PWR
Zielona dioda:
• świeci ciągle – modem jest włączony
•nie świeci – modem nie jest zasilany lub podłączenie do portu USB komputera
nie zostało wykryte
5.2. Najczęściej pojawiające się problemy
1. Nie mogę połączyć się z SFERIOstradą.
Odp.:
a) Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie, sprawdź poprawność wpisanych podczas aktywacji usługi
SFERIOstrada nazw Użytkownika i Hasła (rozdział 3).
b) Zwróć uwagę czy obie diody (ADSL i PWR) świecą się zielonym światłem ciągłym.
Migająca dioda ADLS oznacza brak synchronizacji linii ADSL. Jeżeli przed chwilą uruchomiłeś
komputer, poczekaj na zakończenie synchronizacji. Czas nawiązywania połączenia może trwać
około 1 minuty. Jeśli po upływie tego czasu dioda nadal miga, to:
•sprawdź, czy prawidłowo podłączyłeś zestaw, tzn. czy nie podłączyłeś modemu z siecią
poprzez mikrofiltr. W takim przypadku nie zostanie nawiązane połączenie z siecią
operatora,
•sprawdź, czy Twoje konto dostępu do Internetu zostało już aktywowane przez dostawcę
usługi,
•
uruchom ponownie komputer,
•
sprawdź, czy złącza RJ11 kabla telefonicznego nie są zabrudzone lub uszkodzone.
14
Przewodnik użytkownika
c) Jeżeli diody ADSL i PWR nie świecą się (modem nie działa), należy sprawdzić:
•prawidłowość podłączenia modemu do komputera kablem USB (sprawdź czy kabel USB
nie uległ uszkodzeniu),
•czy system prawidłowo zainstalował sterowniki lub czy nie wystąpiły inne błędy interfejsu
USB (odłącz i ponownie podłącz modem do portu USB oraz uruchom ponownie
komputer). Spróbuj ponownie zainstalować sterowniki korzystając z płyty CD (rozdział 2),
•jeśli do portów USB Twojego komputera podłączone są inne urządzenia, należy je odłączyć
pozostawiając podłączony tylko modem,
•jeśli korzystasz z komputera przenośnego sprawdź, czy jesteś podłączony do zasilacza.
Niektóre z nich nie zasilają portów USB będąc w trybie zasilania bateryjnego lub moc
na takim porcie USB jest zbyt niska do prawidłowego zasilania modemu.
d) Dioda ADSL nie świeci się, a dioda PWR świeci:
•sprawdź, czy kabel linii ADSL został prawidłowo podłączony,
•sprawdź, czy Twoje konto dostępu do Internetu zostało już aktywowane przez dostawcę
usługi.
e) Świecenie się światłem ciągłym obydwu diod oznacza, że synchronizacja modemu z siecią ADSL
przebiegła pomyślnie. Należy sprawdzić, czy podczas konfiguracji wpisane zostały prawidłowe
dane w polach „Nazwa użytkownika” i „Hasło”.
f) Odpowiednie informacje można również uzyskać dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta.
2. Nie posiadam portu USB w komputerze.
Odp.: Specjalny adapter z portami USB można kupić w sklepie z akcesoriami komputerowymi.
W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta
pod numerem 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu Sferii) lub (022) 497 45 38 (koszt
połączenia według cennika operatora).
Dziękujemy.
15

Podobne dokumenty