ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH

Komentarze

Transkrypt

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJI
I. SŁOWNIK
Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć:
1) FM GROUP Polska – firmę FM GROUP Polska Trawiński Artur, wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod nr 171159, NIP: 898-195-35-47, REGON:
933001508, z zakładem głównym pod adresem: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław (adres
korespondencyjny: ul. Wrocławska 2A, Szewce, 55-114 Wisznia Mała);
2) Członek Klubu FM GROUP – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą albo
osoba prawna, którą łączy z FM GROUP Polska Umowa Dystrybutorska, i której w związku z tą
Umową został przydzielony własny numer dystrybutorski, jak również inny podmiot, który jest
uczestnikiem Sieci Dystrybutorów FM GROUP stosownie do postanowień Regulaminu Członka Klubu
FM GROUP;
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 k.c.);
4) Odbiorca – Członek Klubu FM GROUP lub osoba trzecia upoważniona przez Członka Klubu FM
GROUP do odbioru Przesyłki;
5) Kurier – osoba doręczająca Przesyłki, będąca pracownikiem lub osobą współpracującą z firmą
kurierską wskazaną na stronie internetowej FM GROUP Polska pod adresem www.perfumy.fm;
6) Produkty FM GROUP – produkty znajdujące się na stronie internetowej FM GROUP Polska lub w
Katalogu FM GROUP Polska i zamówione przez Członka Klubu FM GROUP bezpośrednio w FM GROUP
Polska;
7) Przesyłka – paczka zawierająca Produkty FM GROUP przesłana przez FM GROUP Polska za
pośrednictwem Kuriera.
II. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. FM GROUP Polska przyjmuje zamówienia złożone:
1.1. telefonicznie:
a) pod numerem stacjonarnym:
(71) 327 00 00 lub
b) pod numerami telefonów komórkowych:
727 92 00 13
727 92 00 14
727 92 00 15
727 92 00 16
727 92 00 17
727 92 00 18
1.2. faksem na numery:
(71) 327 00 53
(71) 327 00 54
1.3. pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected]
1.4. w sklepie internetowym FM GROUP Polska, przy czym w tym przypadku należy postępować
zgodnie ze wskazaniami zawartymi na stronie sklepu internetowego.
2. Uprawnionymi do składania zamówień są wyłącznie Członkowie Klubu FM GROUP.
3. FM GROUP Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez
Członka Klubu FM GROUP swojego loginu lub hasła osobom trzecim innym niż pracownicy FM GROUP
Polska.
4. Gdy zamówienie zostaje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, Członek Klubu FM
GROUP otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację zwrotną o przyjęciu zamówienia do
realizacji. Członek Klubu FM GROUP składający zamówienie za pośrednictwem sklepu
internetowego otrzyma informację zwrotną o przyjęciu zamówienia do realizacji tylko wówczas, gdy
poda swój adres e-mail podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
5. W celu sprawnej realizacji zamówień oraz ich wysyłki niezbędne jest podanie następujących
informacji:
- numer dystrybutorski Członka Klubu FM GROUP składającego zamówienie,
- imię i nazwisko oraz nazwa firmy (jeżeli przesyłka z zamówionymi produktami ma być dostarczona
na adres firmy),
- w przypadku zastrzeżenia przez Członka Klubu FM GROUP, składającego zamówienie telefonicznie,
danych osobowych – ustalone uprzednio hasło inne od hasła dostępu do strefy Dystrybutora, a w
razie jego braku – numer dowodu osobistego albo numer PESEL,
- ulica z numerem budynku oraz lokalu,
- kod pocztowy,
- miasto,
- numer telefonu Odbiorcy.
6. Przy składaniu zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie prosimy
podawać kody (numery) Produktów FM GROUP lub ich nazwy zgodne z katalogiem FM GROUP.
7. FM GROUP Polska zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z powodu brakujących
istotnych danych do doręczenia Przesyłki, w tym braku kontaktu telefonicznego, o których mowa w
ust. 5 i 6 powyżej.
8. Poza przypadkiem określonym w ust. 7 powyżej FM GROUP Polska zastrzega sobie możliwość
odmowy realizacji zamówienia w całości bądź w części, jeżeli w chwili jego składania Produkt FM
GROUP, którego zamówienie dotyczy, jest niedostępny, jak również w przypadku, gdy przesyłka z
zamówionymi Produktami FM GROUP ma być wysłana do osoby, która uprzednio nie odebrała
przesyłki.
9. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do zamówienia należy potwierdzać telefonicznie. Nie można
dokonywać zmian w zamówieniach złożonych w sklepie internetowym, a w przypadku zamówień
telefonicznych, wysłanych faksem lub e-mailem po upływie 15 minut od złożenia zamówienia.
III. ZAMÓWIENIA ZBIORCZE
1. Członkowie Klubu FM GROUP mają prawo do składania zamówień zbiorczych, do których stosuje
się odpowiednio postanowienia pkt. II.
2. Zamówienia zbiorcze mogą być składane w jeden ze sposobów określonych w pkt. II ust. 1.
3. Członek Klubu FM GROUP, który składa zamówienie zbiorcze za pośrednictwem telefonu, faksu
albo poczty elektronicznej, powinien podać, oprócz swoich danych, również:
1) numery dystrybutorskie Członków Klubu FM GROUP, którzy wraz z nim składają zamówienie
zbiorcze oraz ich imiona i nazwiska, a w przypadku zastrzeżonych danych osobowych należy, przy
telefonicznym składaniu zamówienia, podać hasło Członka Klubu FM GROUP (jeśli zostało ustalone) ,
a w razie jego braku – numer dowodu osobistego albo numer PESEL, który bierze udział w składaniu
zamówienia zbiorczego, a którego dane osobowe są zastrzeżone, oraz hasło do rabatu jeśli ma zostać
on uwzględniony,
2) Produkty FM GROUP zamawiane przez każdego z Członków Klubu FM GROUP składającego
zamówienie zbiorcze,
3) dane Odbiorcy, o których mowa w pkt, II ust. 5, z wyjątkiem numeru dystrybutorskiego.
4. W przypadku składnia zamówienia w sklepie internetowym istnieje możliwość złożenia
zamówienia zbiorczego przez więcej niż jednego Członka Klubu FM GROUP. W razie wybrania opcji
złożenia zamówienia zbiorczego:
1) Członek Klubu FM GROUP, który zaloguje się jako pierwszy, nie może wylogować się aż do
zakończenia składania zamówienia przez każdego Członka Klubu FM GROUP, z którym składa zbiorcze
zamówienie;
2) w trakcie składania zamówienia zbiorczego Członek Klubu FM GROUP, który skończył składać swoje
zamówienie, a chciałby dokonać w nim zmian, może to zrobić aż do momentu wysłania zamówienia
poprzez kliknięcie na ikonę „koszyk” i wybranie siebie spośród osób składających zamówienie;
3) po zakończeniu składania zamówienia zbiorczego, a przed jego wysłaniem, należy uzupełnić dane
niezbędne do wysłania przesyłki zawierającej zamówione Produkty FM GROUP, a znajdujące się na
formularzu zamieszczonym w sklepie internetowym.
5. Przy składaniu zamówienia zbiorczego zawsze należy podać głównego zamawiającego, z
zastrzeżeniem, iż przy składaniu zamówienia zbiorczego za pośrednictwem sklepu internetowego za
głównego zamawiającego uważa się zalogowanego Członka Klubu FM GROUP.
6. Przy zamówieniach zbiorczych, FM GROUP Polska odrębnie nalicza punkty indywidualne
przyznawane każdemu Członkowi Klubu FM GROUP, który uczestniczy w składaniu zamówienia
zbiorczego, odpowiadające złożonemu przez niego zamówieniu, oraz łączną liczbę punktów uzyskaną
przez wszystkich Członków Klubu FM GROUP, którzy złożyli dane zamówienie zbiorcze.
IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia złożone zarówno drogą telefoniczną, elektroniczną, w sklepie internetowym lub też
faksem przyjęte do realizacji w danym dniu:
1) do godziny 13:00 (dotyczy zamówień złożonych od poniedziałku do piątku) są przekazywane do
realizacji tego samego dnia,
2) po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy są przekazywane do realizacji
w najbliższym dniu roboczym.
2. Dział Zamówień pracuje w dni robocze, tj.:
1) od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
2) w soboty od godziny 10:00 do godziny 14:00, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy ostatni dzień
miesiąca kalendarzowego przypada w sobotę, Dział Zamówień pracuje od godziny 10:00 do godziny
18:00.
3. W niedziele i pozostałe dni wolne od pracy Dział Zamówień nie pracuje. O dniach wolnych od
pracy, o których mowa powyżej, w danym roku kalendarzowym FM GROUP Polska informuje
Członków Klubu FM GROUP poprzez ogłoszenie na stronie internetowej pod adresem
www.fmgroup.pl.
4. Faktury VAT na przyjęte do realizacji zamówienia są wystawiane przez Dział Zamówień w
godzinach jego pracy.
5. W przypadku złożenia zamówienia po godzinach pracy Działu Zamówień, tj. odpowiednio po
godzinie 22:00, 14:00 albo 18:00 lub w dniu wolnym dla Działu Zamówień od pracy, zamówienie
jest przyjmowane do realizacji i faktury VAT są wystawiane w najbliższym dniu roboczym.
6. Zamówienia są realizowane przez FM GROUP Polska w ciągu 24 godzin od ich przekazania do
realizacji, stosownie do postanowień ust. 1. Z przyczyn niezależnych od FM GROUP Polska
zmówienie może zostać zrealizowane w czasie dłuższym niż 24 godziny, jednakże w każdym
przypadku nie dłuższym niż 72 godziny. FM GROUP Polska nie ponosi odpowiedzialności za
wydłużenie terminu realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych.
7. FM GROUP Polska realizuje zamówienia i nadaje Przesyłki jedynie na terytorium Polski, z
zastrzeżeniem ust. 8. W związku z powyższym nie można zastrzec w zamówieniu, iż doręczenie
Przesyłki ma nastąpić na adres poza granicami Polski. W przypadku wskazania jako adresu doręczenia
Przesyłki adresu poza granicami Polski, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
8. Kurier doręcza Przesyłkę w terminie 1-3 dni roboczych od dnia jej odbioru od FM GROUP Polska.
Dostarczanie Przesyłek przez Kuriera odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do
17:00 i nie obejmuje sobót i niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy, jak również
innych dni wolnych dla Kuriera od pracy. Dzień i godzina dostarczenia Przesyłki zależy wyłącznie od
Kuriera.
V. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ, ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONE PRODUKTY
1. Zamówione Produkty FM GROUP są wysyłane za pośrednictwem Kuriera, firmy GLS.
2. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, której oryginał jest dołączany do Przesyłki.
Na kwotę do zapłaty wskazaną w fakturze VAT składa się cena brutto zamówionych Produktów FM
GROUP oraz koszt Przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. W przypadku zamówień zbiorczych, faktury VAT zostaną wystawione odrębnie dla każdego Członka
Klubu FM GROUP składającego zamówienie zbiorcze, a ich oryginały dołączone zostaną do Przesyłki
zbiorczej.
4. Zapłata za zamówione Produkty FM GROUP następuje na podstawie faktury VAT, o której mowa w
ust. 3 powyżej albo na podstawie faktur VAT, o których mowa w ust. 4 powyżej, z tym, że w ostatnim
przypadku kwotę do zapłaty stanowi suma kwot z poszczególnych faktur VAT. Zapłata jest
dokonywana w chwili odbioru Przesyłki od Kuriera przez Odbiorcę. W związku z powyższym należy
przygotować wyliczoną kwotę dla Kuriera, stanowiącą równowartość kwoty wskazanej na fakturze
VAT albo równowartość sumy kwot wskazanych na poszczególnych fakturach VAT oraz kosztów
wysyłki, jeżeli powinny zostać naliczone.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, koszty Przesyłki są następujące:
1) 18,00 PLN brutto, jeżeli wartość punktowa zamówionych Produktów FM GROUP nie przekracza
110,15 pkt.,
2) 7,00 PLN brutto, jeżeli wartość punktowa zamówionych Produktów FM GROUP wynosi 110,16 pkt.
i powyżej, ale nie przekracza 183,59 pkt.
6. Członek Klubu FM GROUP nie ponosi kosztów wysyłki określonych w ust. 6 pkt. 1) albo 2) powyżej,
jeżeli:
1) wartość punktowa zamówienia osiągnie co najmniej 183,60 pkt.,
2) przy zakupie zestawu startowego „Starter 100+50" nabędzie dodatkowe produkty o wartości
punktowej co najmniej 128,52 pkt.,
3) przy zakupie zestawu startowego „Starter Mini” nabędzie dodatkowe produkty o wartości
punktowej wynoszącej minimum 165,24 pkt.
4) jednorazowo zakupi 15 sztuk „Startera Mini” albo 10 sztuk „Starter 100+50”.
7. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do zamówień zbiorczych, z zastrzeżeniem, iż w
przypadku zamówień zbiorczych brana jest pod uwagę łączna liczba odpowiednio punktów lub
produktów, o których mowa w ust. 7, uzyskana przez wszystkich Członków Klubu FM GROUP, którzy
złożyli dane zamówienie zbiorcze.
8. Członek Klubu FM GROUP jest zobowiązany do terminowego odbierania Przesyłek i regulowania
należności, a w przypadku nieodebrania zamówionych Produktów FM GROUP – do zapłacenia
kosztów wysłania Przesyłki oraz zwrotu Przesyłki do FM GROUP Polska. W przypadku złożenia
zamówienia zbiorczego, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym in fine, koszty wysłania
Przesyłki oraz zwrotu Przesyłki do FM GROUP Polska obciążają tego Członka Klubu FM GROUP, który
został wskazany jako główny zamawiający.
9. Członek Klubu FM GROUP będący Konsumentem może w terminie 10 dni od dnia otrzymania
Przesyłki złożyć FM GROUP Polska pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
dotyczące tego konkretnego zamówienia według wzoru określonego w załączniku do niniejszych
Zasad – „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Dla zachowania terminu
wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W
przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży FM GROUP Polska dokona zwrotu zapłaconej za
zwrócone Produkty FM GROUP ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconych Produktów FM
GROUP. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Produkty FM GROUP, których odstąpienie
dotyczy, muszą zostać zwrócone w stanie niezmienionym, tj. bez żadnych naruszeń, uszkodzeń itp.
Koszty zwrotu Produktów FM GROUP ponosi Członek Klubu FM GROUP będący Konsumentem.
10. W przypadku określonym w ust. 9 i 10, FM GROUP Polska dokona korekty faktury VAT oraz
dokona odpowiedniej korekty punktów, rabatów lub wynagrodzeń uzyskanych przez tych Członków
Klubu FM GROUP, którym przyznane zostały punkty oraz naliczone zostały rabaty lub wynagrodzenia
w związku z zakupem zwróconych Produktów FM GROUP przez Członka Klubu FM GROUP oraz
wezwie do zwrotu nienależnie wypłaconych kwot.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie zamówienia przy użyciu jednego ze sposobów określonych w pkt. I. ust. 1 oznacza, że
Członek Klubu FM GROUP zapoznał się z postanowieniami niniejszych „Zasad składania zamówień i
ich realizacji” oraz uznaje je za wiążące.
2. Miejsce i sposób składania reklamacji określają „Zasady składania reklamacji”.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych Zasad zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271, ze zm.) oraz ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176, ze zm.).
4. Wszelkie zmiany niniejszych „Zasad składnia zamówień i ich realizacji” będą ogłaszane na stronie
internetowej pod adresem www.fmgroup.pl.

Podobne dokumenty