Instrukcja użytkowania i programowania okna

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja użytkowania i programowania okna
PL
Instrukcja użytkowania i programowania okna FTP-V,
FTU-V Electro Z-Wave
Spis treści
1. Zasady bezpieczeństwa ....................................................................................................................2
2. Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave............................................................3
3. Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave......................................................................................5
4. Programowanie urządzenia – INCLUDE & ASSOCIATE...............................................................6
5. Programowanie urządzenia – DELETE & EXCLUDE....................................................................7
6. Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave..........................................................8
7. Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta ............................8
8. Reset (powrót do ustawień fabrycznych)..........................................................................................8
9. Funkcje specjalne – PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY............8
9.1.“PROTECTION” ............................................................................................................................8
9.2.“ASSOCIATION” ..........................................................................................................................8
9.3.“All ON or All OFF” ......................................................................................................................8
9.4.“SECURITY”..................................................................................................................................8
10. Sterowanie manualne......................................................................................................................9
11. Sterowanie zdalne (pilotem)............................................................................................................9
12. Parametry techniczne siłownika....................................................................................................10
13. Opis sygnalizacji – diody LED.....................................................................................................10
14. Gwarancja......................................................................................................................................11
12.04.20 NC837
1/16
©2012, FAKRO
1. Zasady bezpieczeństwa
Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu okna aby zapobiec
porażeniu prądem, skaleczeniu itp.
Podczas montażu okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave należy zwrócić szczególną uwagę na następujące
zalecenia:
● Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego
zamontowanego w celu obsługi okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm
siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły są na tyle duże, że mogą spowodować
wystąpienie obrażeń cielesnych.
● Jeżeli okno Electro Z-Wave jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż
2,50 m od posadzki, wówczas należy podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do
powstania zagrożenia zdrowia.
● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej
przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
● Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
● Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
● Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym
na tabliczce znamionowej.
● Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być
potencjalnym źródłem zagrożenia.
● Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę regulatorami, trzymać zdalne regulatory poza zasięgiem dzieci.
● Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma
FAKRO nie odpowiada za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna.
● Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna
powinny być poprzedzane odłączeniem go od sieci zasilającej.
● Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia
wody (nie zanurzać w wodzie).
● Naprawy okna powinny być wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
● Przewody elektryczne doprowadzające prąd do źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój
(2x1mm2). Dopuszczalna długość przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.
UWAGA!!!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę
250N (ok.25 kg).
12.04.20 NC837
2/16
©2012, FAKRO
2. Zasady użytkowania okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave
Opis do instrukcji użytkowania FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave NC429
1. Aby zapobiec występowaniu w okresach zimowych kondensacji pary wodnej na oknie należy
prawidłowo wykonać szpalety okna i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem.
2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod
wpływem różnicy ciśnień. Jest to możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa
prawidłowo. Możliwa jest ręczna regulacja otwarcia nawiewnika.
3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu.
4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody
wentylacyjne należy przewietrzać pomieszczenie przez pełne otwarcie okna.
5. Przekręcając klamkę o 90 stopni odblokowujemy okno i mamy możliwość ręcznego obrotu skrzydła o
180 stopni. Przy zamykaniu okna należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed zaryglowaniem klamki
docisnąć skrzydło okna na tyle mocno, aby nie uszkodzić zaczepu łańcucha.
6. Dzięki odpowiedniej blokadzie (p.6, NC429) istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony
zewnętrznej pakietu szybowego skrzydła.
7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas
wykonywanie profilaktycznych prac porządkowych:
• W celu poprawnego działania detektora deszczu - czyszczenie jego powierzchni;
• Usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić
prawidłowy spływ wody deszczowej;
• Na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać.
Pozwala to ograniczyć zagrożenie zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna.
8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania.
9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca
się ponowne malowanie w zależności od eksploatacji co 3 – 5 lat.
10. Fabrycznie siłownik jest zaprogramowany na pierwszym kanale i pierwszej parze klawiszy pilota.
Pilot ZWP15 komunikuje się z oknem za pomocą fal radiowych. Istnieje możliwość zmiany
zaprogramowanego kanału. W tym celu należy odnieść się do instrukcji pilota ZWP15 (NC811).
11. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować oknem FTP-V Electro Z-Wave.
12. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem zewnętrznym: roletą ARZ Z-Wave lub markizą
AMZ Z-Wave.
13. Naciśnij odpowiedni klawisz aby operować dodatkiem wewnętrznym: roletą ARF Z-Wave lub ARP ZWave lub żaluzją AJP Z-Wave.
14. W celu podłączenia rolety zewnętrznej ARZ Z-Wave lub markizy zewnętrznej AMZ Z-Wave należy
odkręcić górną osłonę trapezową okna. Znajduje się tam również gniazdo do podłączenia czujnika
deszczu.
15. W oknie Electro Z-Wave wyprowadzono w ościeżnicy przewody na 12VDC umożliwiające zasilanie
akcesoriów wewnętrznych elektrycznych: ARF Z-Wave lub ARP Z-Wave lub AJP Z-Wave.
16. Przykładowe podłączenie elektryczne czterech okien FTP-V Electro Z-Wave w jedną sieć. Takie
podłączenie pozwala na obsługę do 12 odbiorników za pomocą jednego sterownika (klawiatura ZWK,
klawiatura ZWG, pilot ZWP). Jeden czujnik wiatru ZWD może zamykać wszystkie okna jednocześnie.
Okno FTP-V Electro Z-Wave zawiera w standardzie detektor deszczu.
17. W oknach o szerokości 78cm i powyżej zasilacz umieszczony jest wewnątrz ościeżnicy okna wraz z
siłownikiem pod aluminiową blendą.
18. W oknach o szerokości mniejszej lub równej 66cm zasilacz znajduje się poza oknem.
19. Okna podłączone w jedną sieć należy zaprogramować według potrzeb. W tym celu należy dostać się do
siłownika demontując blendę aluminiową. Wykręcamy od strony zewnętrznej dwa wkręty mocujące
12.04.20 NC837
3/16
©2012, FAKRO
aluminiową blendę.
20. Demontujemy blendę osłaniającą zasilacz oraz siłownik.
21. Na siłowniku znajduje się przycisk programujący.
22. Przykładowe podłączenie systemu trzech okien FTP-V Electro Z-Wave w domu/mieszkaniu. W
każdym z trzech pomieszczeń zamontowano okno FTP-V Electro Z-Wave. W jednym z pomieszczeń
zamontowano moduł pogodowy ZWMP. Do okien i modułu doprowadzono zasilanie 230VAC. Do
modułu pogodowego ZWMP podłączono czujnik wiatru ZWD. Czujniki deszczu są już zainstalowane
fabrycznie w każdym oknie FTP-V Electro Z-Wave. W każdym pomieszczeniu zaprogramowano
klawiaturę ZWK umożliwiającą sterowanie okna i akcesoriów zamontowanych na tym oknie. Zaletą
klawiatury jest to, że jest ona przymocowana do ściany i pozwala na obsługę okien nawet jeśli zgubimy
pilota lub wyczerpią się w nim baterie. W każdym pomieszczeniu znajduje się pilot do obsługi okien i
akcesoriów w celu podniesienia komfortu użytkownika. Dodatkowo przy drzwiach wyjściowych
umieszczono klawiaturę do obsługi jednoczesnej okien. Jest to wygodna funkcja używana szczególnie
przy wychodzeniu z domu jeśli chcemy zamknąć wszystkie okna jednocześnie lub przy wchodzeniu do
domu jeśli wszystkie okna chcemy otworzyć jednocześnie. Uniwersalny pilot do obsługi sprzętu RTV
znajdujący się np. w salonie pozwala również na wygodną obsługę okien i akcesoriów Z-Wave firmy
FAKRO.
12.04.20 NC837
4/16
©2012, FAKRO
3. Opis okna FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave
Okno Electro Z-Wave przeznaczone jest do montażu na połaci dachowej. Wyposażone jest w
siłownik, zasilacz, detektor deszczu, pilot zdalnego sterowania ZWP15 a także okablowanie do podłączenia
dodatków wewnętrznych i zewnętrznych. Okno Electro Z-Wave dostosowane jest do współpracy z elementami
bezprzewodowego systemu sterowania oferowanymi przez Fakro i przez innych producentów oferujących
produkty z logo Z-Wave.
Na Rysunku 1 jest przedstawiony widok ogólny okna Electro Z-Wave. Zasilacz wraz z
podłączonym do niego siłownikiem umieszczone są pod aluminiową blendą (Rysunek 1, p. 4). Zasilacz
przeznaczony jest do zasilania trzech urządzeń na 12VDC. Dzięki temu istnieje możliwość podłączenia dodatku
wewnętrznego i zewnętrznego na 12VDC. Przewody elektryczne prowadzone są z zasilacza do miejsca
podłączenia dodatku wewnętrznego (Rysunek 1, p. 3) oraz miejsca podłączenia dodatku zewnętrznego
(Rysunek 1, p. 1). Siłownik wyposażony jest w dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej. Do komunikacji,
protokół Z-Wave wykorzystuje częstotliwości fali 868,42 MHz. Do zdalnego sterowania oknem Electro ZWave służy pilot ZWP15. Do kontrolera zaprogramowany jest siłownik (pierwszy kanał, pierwsza para
klawiszy). W przypadku zmiany konfiguracji sieci Z-Wave należy przeprowadzić programowanie siłownika
(przeczytaj rozdział 4,5). Programowanie dodatków podłączonych do okna Electro Z-Wave znajduje się w
instrukcji programowania dołączonej do konkretnego urządzenia. Okno Electro Z-Wave wyposażone jest w
standardzie w detektor deszczu, który po pojawieniu się opadów wysyła rozkaz „zamknij” do siłownika, a ten
zamyka szczelnie okno. Miejsce podłączenia czujnika deszczu znajduje się pod prawym górnym profilem
trapezowym okna (Rysunek 1, p. 2 ).
3
1
2
1 – miejsce podłączenia dodatku
zewnętrznego (roleta ARZ Z-Wave,
markiza AMZ Z-Wave)
2 – miejsce podłączenia detektora deszczu
3 – miejsce podłączenia dodatku
wewnętrznego (żaluzja AJP Z-Wave,
rolety ARF Z-Wave, ARP Z-Wave)
4 – siłownik + zasilacz 12VDC
4
Rysunek 1: Okno FTP-V, FTU-V Electro Z-Wave
12.04.20 NC837
5/16
©2012, FAKRO
4. Programowanie urządzenia – INCLUDE & ASSOCIATE
Aby urządzenie mogło komunikować się w sieci Z-Wave konieczne jest aby dołączyć je do tej sieci
i nadać konkretny numer (Node ID). Urządzenie może być dodane do sieci, tylko jeśli nie jest już częścią innej
sieci. Aby móc dodać urządzenie do innej sieci, konieczne jest wcześniejsze usunięcie go z istniejącej sieci lub
przywrócone do stanu fabrycznego (przeczytaj rozdział 8), za pomocą dowolnego podstawowego kontrolera.
Gotowość dodania do sieci, jest wskazywana przez diodę statusu sieci. Świecąca dioda sygnalizuje, że
urządzenie nie należy do żadnej sieci.
Aby móc sterować siłownikiem za pomocą pilota musisz:
1.
Dodać urządzenie (wykorzystując funkcję “INCLUDE” ) do wybranej sieci . Standardowa procedura pokazana jest na
Rysuneku 2;
INCLUDE
1. Naciśnij krótko przycisk “In/Ex” na kontrolerze.
2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o
dodawanym do sieci urządzeniu (zewnętrzne diody (1,4)
świecą ok 10 sek.).
3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1
sekundę
4. Poprawne dodanie urządzenia do sieci jest
sygnalizowane:
- przez kontroler (dwie diody (2,3) zaświecają się na 2 sek.)
- przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 gaśnie)
x1
1
x1
Potem w
czasie 1 sek
Potem w
czasie 10 sek
2
Naciśnij przez
1 sec
x1
Rysunek 2: Dodawanie siłownika do sieci Z-Wave.
2.
Przypisanie siłownika do pary klawiszy kontrolera (wykorzystując funkcję “ASSOCIATE”) . Standardowa procedura
jest przedstawiona na Rysunku 3. Dla niektórych kontrolerów jest możliwe przeprowadzenie obu funkcji
(INCLUDE i ASSOCIATE) za jednym razem.
ASSOCIATE
1
x1
Potem w
czasie 1 sek
2
1. Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy:
- Krótko naciśnij “In/Ex” a potem
- jeden z pary klawiszy, którymi chcesz operować urządzeniem
(np. 2).
2. Gotowość przypisania urządzenia jest sygnalizowana przez
kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 10 sek.)
3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1
sekundę
4. Poprawne przypisanie jest sygnalizowanie przez kontroler
(diody (2,3,4) zaświecają się na 2 sek.)
x1
Potem w
czasie 10 sek
Naciśnij przez
1 sec
Rysunek 3: Przypisanie siłownika do wybranej pary klawiszy kontrolera.
Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje „Include” i „Associate” przy pomocy kontrolerów
innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń.
12.04.20 NC837
6/16
©2012, FAKRO
5. Programowanie urządzenia – DELETE & EXCLUDE
W niektórych przypadkach (zmiana miejsca instalacji, wymiana uszkodzonego urządzenia) konieczne jest usunięcie
urządzenia zarówno z pamięci kontrolerów sterujących (usunięcie przypisania do klawiszy - DELETE) jak również z sieci
(EXCLUDE) aby zapobiec błędom przy przesyłaniu komend (do urządzeń nie istniejących) i nadmiernemu zużywaniu się baterii
kontrolerów przenośnych.
Nie usuwaj urządzeń fizycznie z sieci bez wcześniejszego usunięcia ich z pamięci kontrolerów za pomocą funkcji DELETE i
EXCLUDE, może to doprowadzić do powstania znacznych opóźnień w działaniu urządzeń w sieci i szybkiego zużywania się
baterii kontrolerów przenośnych.
Kolejność wykonania funkcji jest również bardzo ważna. Najpierw należy wykonać funkcję DELETE a dopiero na samym końcu
funkcję EXCLUDE.
1. Usunięcie przypisania urządzenia do pary klawiszy (“DELETE” ). Po przeprowadzeniu funkcji
„DELETE” urządzenie wciąż jest częścią sieci do momentu wykonania funkcji “EXCLUDE”.
DELETE
1.Naciśnij sekwencję klawiszy w przeciągu 1 sekundy:
1
x2
Potem w
czasie 1 sek
2
- Krótko naciśnij dwa razy “In/Ex” a potem
- jeden z pary klawiszy, z których chcesz urządzenie usunąć (np. 2).
2. Gotowość usunięcia przypisania urządzenia jest sygnalizowana
przez kontroler (diody (2,3,4) zaświecają się na 10 sek.)
3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1 sekundę
4. Poprawne usunięcie przypisania jest sygnalizowanie przez
kontroler (diody (1,2,3) zaświecają się na 2 sek.)
x1
Potem w
czasie 10 sek
Naciśnij przez
1 sek
Rysunek 4: Usuwanie przypisania siłownika do pary klawiszy.
2. Usunięcie urządzenia (“EXCLUDE”) z sieci Z-Wave. Urządzenie usunięte z sieci nie posiada numeru
(Node ID) i może zostać dodane do innej sieci. Na siłowniku ten stan sygnalizowany jest diodą statusu
sieci (LED no.2), która świeci światłem ciągłym. Urządzenie nie jest już częścią sieci.
EXCLUDE
x1
1
1. Naciśnij krótko dwukrotnie przycisk “In/Ex” na kontrolerze.
2. Kontroler sygnalizuje oczekiwanie na informacje o
usuwanym z sieci urządzeniu (wewnętrzne diody (2,3) świecą
ok 10 sek.).
3. Naciśnij przycisk programowania na siłowniku przez 1
sekundę
4. Poprawne usunięcie urządzenia z sieci jest sygnalizowane:
- przez kontroler (dwie diody (1,4) zaświecają się na 2 sek.)
- przez siłownik (dioda statusu sieci LED 2 świeci)
x1
Potem w
czasie 10 sek
Naciśnij przez
1 sek
2
x1
Rysunek 5: Usunięcie siłownika z sieci Z-Wave.
Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje „Delete ” i „Exclude ” przy pomocy kontrolerów innych
producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń.
12.04.20 NC837
7/16
©2012, FAKRO
6. Współpraca urządzeń różnych producentów w sieci Z-Wave
Z-Wave pozwala na zintegrowanie urządzeń różnych producentów, które mogą pracować w różnych grupach,
światło, ogrzewanie, automatyka domowa, etc. Urządzenia Z-Wave pracują w sieci jako powtarzacze co zwiększa zasięg
komunikacji droga radiową. Im więcej urządzeń w sieci tym pewniejsze i bardziej odporne na zakłócenia działanie urządzeń w
sieci.
7. Dołączanie siłownika do sieci obsługiwanej przez kontroler innego producenta
Rozpocznij procedurę „INCLUDE” z pomocą kontrolera istniejącej sieci a następnie naciśnij przycisk
„Programowania” na siłowniku, który chcesz dodać do sieci.
Uwaga: Informacji jak inicjować i przeprowadzać funkcje „INCLUDE” i „ASSOCIATE” przy pomocy kontrolerów
innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń.
8. Reset (powrót do ustawień fabrycznych)
Czasami może się okazać koniecznym zresetowanie siłownika do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich
informacji dotyczących sieci w której pracował. Aby tego dokonać potrzebny jest jakikolwiek podstawowy kontroler (może
zainicjować INCLUDE, EXCLUDE). Dla siłownika funkcja „RESET” jest jednoznaczna z funkcją “EXCLUDE”.
Uwaga: Powrót do ustawień fabrycznych jest sygnalizowany przez siłownik, dioda statusu sieci świeci światłem ciągłym (LED
2 rysunek 1).
9. Funkcje specjalne – PROTECTION, ASSOCIATION, ALL ON, ALL OFF, SECURITY
9.1. “PROTECTION”
Funkcja używana aby zabezpieczyć siłownik przed przypadkowym uruchomieniem np. przez dzieci. Trzy
poziomy zabezpieczenia mogą zostać zdefiniowane przez kontroler, który obsługuje tę funkcje.
I. Unprotected (niezabezpieczony) – siłownik może być sterowany zarówno ręcznie jak i droga radiową.
II. Protection by sequence (zabezpieczenie sekwencją) – po naciśnięciu przycisku programowania możliwe jest przez 30
sec sterowanie ręcznie. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie drogą radiową jest możliwe.
III. No operation possible (praca niemożliwa) – sterowanie siłownikiem lokalnie zablokowane do czasu zmiany statusu
zabezpieczenia. Stan jest sygnalizowany przez miganie diody statusu sieci. Sterowanie droga radiową jest możliwe.
Uwaga: Informacji jak inicjować i definiować poziomy w funkcji „PROTECTION” przy pomocy kontrolerów innych
producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń.
9.2. “ASSOCIATION”
Siłownik montowany w oknie Electro Z-Wave może rozsyłać rozkaz „Zamknij” do innych siłowników w sieci.
Aby takie powiązanie mogło funkcjonować konieczne jest wywołanie funkcji "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera.
Poniżej standardowa (przykładowa) procedura która jednak może nieznacznie różnić się dla urządzeń różnych
producentów :
Rozpocznij procedurę "ASSAIN A ROUTE" za pomocą kontrolera następnie naciśnij przycisk programowania na urządzeniu,
które ma być sterowane (np. bez czujnika deszczu) następnie naciśnij przycisk programowania na siłowniku, który ma rozsyłać
rozkaz zamknięcia.
Uwaga: Informacji jak wywołać funkcję "ASSAIN A ROUTE" za pomocą urządzeń innych producentów należy
szukać w instrukcjach odpowiednich urządzeń. Siłownik dodany do sieci jako SECURE (transmisja
szyfrowana), może w przypadku deszczu rozsyłać rozkaz zamknij zarówno do innych urządzeń SECURE jak
i urządzeń NON-SECURE.
9.3. “All ON or All OFF”
Jest możliwe zdefiniowanie czy siłownik ma respektować rozkazy “Zamknij wszystko” lub “Otwórz wszystko”
Uwaga: Instrukcji jak zdefiniować respektowanie funkcji “Zamknij wszystko” i “Otwórz wszystko” należy szukać w
instrukcjach odpowiednich urządzeń.
9.4. “SECURITY”
Siłownik umożliwia wykorzystanie szyfrowanej transmisji rozkazów. Szyfrowanie zapewnia dodatkowe
bezpieczeństwo transmisji pomiędzy urządzeniami w sieci.
Uwaga: Aby wykorzystać możliwość szyfrowanej transmisji w sieci potrzebne są inne urządzenia (przede wszystkim
kontrolery) posiadające taką możliwość. Siłownik dodany do sieci jako SECURE nie będzie mógł być
sterowany przez inny kontroler jeżeli nie będzie on w stanie obsłużyć bezpiecznej transmisji.
12.04.20 NC837
8/16
©2012, FAKRO
10. Sterowanie manualne
Przycisk „Sterowanie manualne” umożliwia ręczne sterowanie oknem zaraz po
podłączeniu zasilania. Sterowanie manualne działa w trybie sekwencyjnym tzn. start, stop, start
w przeciwną stronę, stop – itd...
1. Pierwsze naciśnięcie przycisku po podłączeniu do zasilania spowoduje otwarcie okna.
2. Drugie naciśnięcie przycisku zatrzymuje otwieranie okna.
3. Trzecie naciśnięcie spowoduje zamknięcie okna.
Uwaga: Obserwuj diodę LED Status sieci. Miganie jej informuje o aktywacji funkcji „PROTECTION” ( zobacz punkt
8.1) i może oznaczać, że ręczne sterowanie siłownikiem nie jest możliwe.
11. Sterowanie zdalne (pilotem)
Uwaga!!! Każda komenda wysyłana z pilota do dodatku poprzedzona jest okresem wybudzenia dodatku. Okres
ten trwa zazwyczaj ok 0,3s. W praktyce objawia się to opóźnieniem reakcji trwającym do ok 0,5
sekundy.
Sterując zdalnie dodatkiem można wykorzystywać 5 komend:
–
Zamknij – W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.)
naciśnięciu klawisza „zamknij” na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania
aż do czasu osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego zamknięcia dodatku.
–
Otwórz – W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się po krótkim (ok. 0.5sek.) naciśnięciu
klawisza „otwórz” na kontrolerze i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku otwierania aż do czasu
osiągnięcia przez motor pozycji krańcowej czyli całkowitego otwarcia dodatku.
–
Zacznij zamykać – W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej
0.5sek.) przytrzymaniu klawisza „zamknij” i powoduje uruchomienie dodatku w kierunku zamykania do
czasu zwolnienia przycisku „zamknij”
–
Zacznij otwierać – W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy dłuższym (powyżej
0.5sek.) przytrzymaniu klawisza „otwórz” po czasie ok 0.5 sek i powoduje uruchomienie dodatku w
kierunku otwierania do czasu zwolnienia przycisku „otwórz”
–
Zatrzymaj zamykanie/otwieranie – W kontrolerach serii ZWP, ZWK, ZWG aktywuje się przy
zwalnianiu klawisza „otwórz” lub „zamknij” z wcześniej wywołaną komendą „Zacznij zamykać”/
”Zacznij otwierać”W praktyce oznacza to, że aby zatrzymać dodatek w dowolnym miejscu należy
nacisnąć określony przycisk i przytrzymać do momentu osiągnięcia przez niego pożądanej pozycji, lub
uruchomienia dodatku w pożądanym kierunku poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku i
następnie jej zatrzymanie poprzez naciśnięcie (dłuższe >0.5sekundy) i następnie zwolnienie tego
samego przycisku.
12.04.20 NC837
9/16
©2012, FAKRO
12. Parametry techniczne siłownika
Parametry techniczne siłownika
Wysięg łańcucha
240 mm
Moc wyjściowa
9W
Prąd znamionowy
0,72 A
Prąd czuwania
0,03 A
Ograniczenie prądowe
TAK
Prędkość wysuwu łańcucha
7,5 mm/s
Siła wypychania łańcucha
200 N
Siła zamykania
200 N
Temperatura pracy
(-10oC) do (65oC)
Kabel zasilający
2 x 0,75 mm2 (0,4 m)
Napięcie zasilania
12V DC
Ciężar
0,850 kg
13. Opis sygnalizacji – diody LED
Sygnalizacja świetlna
LED
Nr 3 - Status pracy siłownika
Wystąpiło przeciążenie (siła >20Kg)
Dioda świeci 2-3 sek. sygnalizacja zawsze po zamknięciu się
okna
Diod świeci ciągle
Dioda miga
Nr 4 – Status sieci
-
-
Urządzenie nie jest częścią żadnej sieci.
Dioda gaśnie po przypisaniu urzadzenia do
sieci.
-
Urządzenie jest w funkcji „Protection”
Oba stany („Protected by sequence” i „no
operation possible”) sygnalizowane w ten
sam sposób. Patrz punkt 9.1.
* UWAGA!!!
Okno FTP-V Electro Z-Wave, FTU-V Electro Z-Wave wyposażone jest w siłownik fabrycznie
zaprogramowany do pilota ZWP15.
12.04.20 NC837
10/16
©2012, FAKRO
14. Gwarancja
Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub
wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i
konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu
następujących warunków:
● Instalacji została dokonana przez osobę uprawnioną, zgodnie z zaleceniami producenta.
● Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
● Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi.
● Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też
działania zjawisk atmosferycznych.
● Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne
producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną.
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14
dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.
Certyfikat jakości:
Urządzenie
Model............................................................................................................................................
Numer seryjny...............................................................................................................................
Sprzedawca..................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................
Data zakupu..................................................................................................................................
...............................................................................................................
Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie
12.04.20 NC837
11/16
©2012, FAKRO
12.04.20 NC837
12/16
©2012, FAKRO
12.04.20 NC837
13/16
©2012, FAKRO
12.04.20 NC837
14/16
©2012, FAKRO
12.04.20 NC837
15/16
©2012, FAKRO
FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A
33-300 Nowy Sącz
Polska
www.fakro.com
tel. +48 18 444 0 444
fax. +48 18 444 0 333
12.04.20 NC837
16/16
©2012, FAKRO

Podobne dokumenty