ytku klinicznego i laboratoryjnego.

Komentarze

Transkrypt

ytku klinicznego i laboratoryjnego.
New Truliner podœcielacz twardy PEMA
Trwa³oœæ do 5 lat. Przeznaczony do prac w jamie
ustnej. Pozbawiony reakcji egzotermicznej.
Nie tworzy przykrego zapachu charakterystycznego
dla typowych akryli. Mo¿e byæ stosowany
w warunkach klinicznych i laboratoryjnych, stabilny
kolor, daje siê kszta³towaæ czynnoœciowo.
Wystêpuje w kolorze akrylu (odcieñ czerwonoró¿owy) lub pozbawiony koloru (bezbarwny).
Zestaw New Truliner: 226g, 177ml, akcesoria
Akrylowy Materia³ hybrydowy
APOLdent
ul. Myœliborska 18 lok.44
03-185 Warszawa
tel/fax: 22 747 0918
www.apoldent.pl
Akrylowe materia³y podœcielaj¹ce
do u¿ytku klinicznego i laboratoryjnego.
IMPAK-AKRYLOWY MATERIA£ HYBRYDOWY Z PAMIÊCI¥
MIÊKKOŒCI STEROWANEJ TEMPERATUR¥
Jak to dzia³a: materia³ wykazuje ró¿n¹ miêkkoœæ w zale¿noœci od proporcji
proszek/p³yn. Poza jam¹ ustna jest twardy, w jamie ustnej nabiera miêkkoœci
okreœlonych proporcjami proszek/p³yn.
Kiedy go stosujemy: materia³ mo¿emy zastosowaæ w ka¿dym typie protez:
akrylowej czêœciowej lub ca³kowitej oraz szkieletach lub protezach
acetalowych. Przy konstrukcji pelot oraz umocowañ zamków precyzyjnych
oraz podœcieleñ lub reabrazji.
Jak¹ korzyœæ daje ten materia³: w znacznym stopniu zwiêksza wygodê
oraz retencje protez. Pozwala na uzyskanie szerokiej
gamy projektów z wykorzystaniem podcieni. Pozwala na redukcjê przeci¹¿eñ
w obrêbie elementów precyzyjnych.
Jaki sprzêt jest potrzebny: materia³ stosuje siê przy u¿yciu konwencjonalnej techniki
puszkowania i gotowania.
Polerowanie i ³¹czenie z akrylem: materia³ poleruje siê na wysoki po³ysk. Impak ³¹czy siê
chemicznie z ka¿dym typem akrylu. Zêby osadzane s¹ w twardym akrylu. Materia³
uplastycznia siê pod wp³ywem gor¹cej wody i zachowuje nadany mu kszta³t. Protezê wykonan¹
z tego materia³u czyœcimy jak tradycyjn¹ akrylow¹ przy u¿yciu ogólnie dostêpnych œrodków
czyszcz¹cych. My rekomendujemy preparat: Denture Cleaner ProTech do czyszczenia i dezynfekcji
ka¿dego uzupe³nienia protetycznego.
Zestaw IMPAK hybrydowy: 453g, 326ml
Sprzêt do polimeryzacji materia³ów
akrylowych
Garnek polimeryzacyjny firmy Lang Dental
Zestaw protetyczny i implantologiczny do dublowania protez.
Zestaw umo¿liwia proste i szybkie wykonanie zapasowych protez
na bazie starej protezy lub ustawki w wosku, wykonanie szablonów
chirurgicznych i implantologicznych.
W sk³ad zestawu wchodz¹: spray silikonowy izoluj¹cy, puszka do dublowania,
akryl (w przypadku zestawu implantologicznego akryl kontrastuj¹cy w Rtg).
Dodatkowo w sk³ad zestawu mo¿e wchodziæ - uniwersalny garnek do polimeryzacji ciœnieniowy, który
umo¿liwia wykonanie m.in. reperacji, podœcielenia, korekty szyn nagryzowych, akrylowych koron
i mostów w warunkach gabinetu stomatologicznego lub laboratoryjnego.
NOWOή NOVUS !
TRWA£OŒÆ DO 6 LAT !
NOVUS jedyny trwa³y materia³ podœcie³aj¹cy miêkki
Opatentowany przez Lang Dental Mfg.
Pozwala na wykonanie protez o zwiêkszonej
wygodzie i trwa³ym efekcie miêkkiej podœció³ki.
Samoadaptacja bez sprê¿ynowania zbli¿ona
do efektu ¿elowej wk³adki ortopedycznej
zapewnia niezrównan¹ wygodê.
Trwa³y kolor, brak przykrego zapachu, zwiêkszona retencja i stabilnoœæ
to dodatkowe atuty tego wyj¹tkowego tworzywa.
NOVUS przetwarzany jest laboratoryjnie. Pod wzglêdem sk³adu nie jest to ani
silikon, ani akryl. Materia³ posiada unikalny opatentowany sk³ad chemiczny
i wieloletnie obserwacje. Testy sklasyfikowa³y ten materia³ jako
„jedyny trwa³y miêkki podœcielacz”. Materia³ jest
idealny w po³¹czeniu z najlepszymi akrylami
jak Lang Dental High Impact oraz
zêbami Myerson Special.
Produkt nie posiada odpowiednika.
Zestaw Novus Plaster: 50ml, 10ml Bond
Dentusil podœcielacz silikonowy miêkki
Podœcielacze miêkkie
Jeden z najlepszych w swojej klasie. Trwa³oœæ
do 2 lat. Nie odwarstwia siê. Posiada unikalny
system adhezyjny. Miêkki, elastyczny, stabilny
kolor, ³atwy w u¿yciu, zalecany dla alergików.
Atrakcyjny transparentny kolor pasuje do ka¿dego
typu akrylu. Dentusil daje lepsze rezultaty ni¿
starszej generacji podœcielacze. Nie wymaga
specjalnego pistoletu. Wiêkszoœæ tradycyjnych
pistoletów nadaje siê do kartrid¿u Dentusilu.
TRUSOFT Podœcielacz miêkki
Trwa³oœæ do 1 roku. Materia³ idealny do stosowania
przy pierwszej protezie, u³atwia przystosowanie
i adaptacjê, eliminuje ból przy adaptacji,
zwiêksza stabilnoœæ i utrzymanie protezy.
W czasie do jakiego jest przeznaczony: nie ch³onie
zapachów, trwa³oœæ koloru, uszczelnia protezê i jest
komfortowy w u¿ytkowaniu przez pacjenta.
Prosta procedura kliniczna umo¿liwiaj¹ca
zastosowanie w gabinecie/laboratorium w czasie
ok 25 minut. Zastosowanie garnka ciœnieniowego
oraz dobrych œrodków do konserwacji i higieny jak
Smile-Again lub Pro-tech wydatnie zwiêksza czas u¿ytecznoœci tworzywa. Po zu¿yciu wymiana
materia³u nie stanowi problemu i mo¿e byæ wykonana w gabinecie lub laboratorium. Podœcielacz
eliminuje czasoch³onne wizyty korekcyjne.
Zestaw Trusoft: 85g, 118ml, akcesoria
Flexacryl soft podœcielacz miêkki
Podœcielacz miêkki do stosowania przez okres
9-12 miesiêcy. Wytrzyma³y i ekonomiczny.
Nie odwarstwia siê, procedura stosowania
niezwykle prosta. Do stosowania klinicznego
i laboratoryjnego. Podœcielacz zwiêksza retencjê
i u³atwia adaptacjê. Czas pracy klinicznej
ok 15 minut. Niweluje niedok³adnoœci wykonanej
protezy.
Jego u¿ycie w warunkach klinicznych nie wymaga specjalistycznego sprzêtu. Zastosowanie
garnka ciœnieniowego oraz specjalnych œrodków do protez: Pro-Tech lub Smile -Again znacznie
wyd³u¿a wytrzyma³oœæ podœcielacza.
Zestaw Dentusil: kartrid¿ 50ml, 10ml Bond, akcesoria
Podœcielacze twarde
Oryginal Truliner materia³ akrylowy PMMA
do podœcieleñ d³ugoczasowych, trwa³oœæ do 5 lat.
Przeznaczony do u¿ytku klinicznego
i laboratoryjnego, minimalna egzotermia,
zminimalizowane ryzyko podra¿nieñ, bardzo
precyzyjny, posiada niezwykle ma³y skurcz.
Sk³ad materia³u POZWALA NA
FORMOWANIE CZYNNOŒCIOWE ZASIÊGU
OBRZE¯Y, szybkie i ³atwe stosowanie. Estetyczny
kolor, niezmienny i stabilny
Zestaw Oryginal Truliner: 226g,177ml, akcesoria
Flexacryl hard podœcielacz twardy
Podœcielacz leczniczy oraz jako materia³ do wycisków
czynnoœciowych. Zawiera substancje lecznicze
i regeneruj¹ce tkanki miêkkie. Doskona³y do podœcieleñ
protez po zabiegach chirurgicznych z jednoczesnym
leczeniem b³ony œluzowej. Trwa³oœæ materia³u Softone
max. do 1 tygodnia, po tym czasie nale¿y go wymieniæ
na inny podœcielacz miêkki lub twardy.
Niedra¿ni¹cy, d³ugoczasowy, do stosowania
klinicznego i laboratoryjnego. Czas pracy
max 30 min. Stabilny kolorystycznie i bardzo
wytrzyma³y dziêki krzy¿owej strukturze wi¹zañ.
Materia³ idealny do korekcji niestabilnych protez,
Ÿle trzymaj¹cych siê pod³o¿a. Niedra¿ni¹cy
zapach oraz brak nadmiernej reakcji wydzielania
ciep³a, dziêki zastosowaniu formu³y PEMA
umo¿liwia ³atwe zastosowanie kliniczne wraz
z mo¿liwoœci¹ kszta³towania czynnoœciowego
pod³o¿a. Dodatkowe zastosowanie garnka ciœnieniowego zwiêksza parametry wytrzyma³oœciowe
podœcielenia. Produkt dziêki któremu oszczêdzisz wiele czasu sobie i pacjentowi.
Natychmiastowy efekt !
Zestaw Softone: 85g,118ml, akcesoria
Zestaw Flexacryl hard: 100g, 118ml, akcesoria
Zestaw Flexacryl soft: 100g, 118ml, akcesoria
Softone, kondycjoner tkanek miêkkich