Pismo ws. komunikatu środowisk inf. na egzaminach w szkołach

Komentarze

Transkrypt

Pismo ws. komunikatu środowisk inf. na egzaminach w szkołach
FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, www.fwioo.pl, [email protected]
tel.: +48 61 6232536, +48 61 6243474, fax: +48 61 6232504
KRS 0000277338, REGON 300545500, NIP 7811798805
BRE Bank S.A., nr rach.: 96 1140 2017 0000 4602 1136 0627
Poznań, dnia 20 grudnia 2012 roku
Dyrektor
Pan Artur Gałęski
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Szanowny Panie Dyrektorze,
FWiOO zwraca uwagę na listę środowisk i programów użytkowych, którą na podstawie §
63 ust. 1 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562
z późn. zm.) publikujecie Państwo jako wytyczne dla szkół. Wyszczególnione w niej są dwa środowiska główne (systemy operacyjne):
•
Windows z systemem plików NTFS,
•
Linux z KDE.
Zarówno w przypadku systemów MS Windows, jak i w przypadku systemów Linux, istnieją różne
środowiska graficzne w których poruszają się użytkownicy. W przypadku systemów MS Windows
nie precyzujecie Państwo, czy ma to być MS Windows XP, czy też MS Windows 7, czy MS Win dows 8, a przecież różnią się one widokiem różnego rodzaju opcji oraz menu.
Podobna sytuacja występuje w przypadku systemu Linux. Dla dystrybucji z rodziny Linux istnieje
wiele różnych środowisk graficznych jak np. GNOME, Unity, KDE, XFCE. W obrębie różnych dystrybucji a także w obrębie jednej dystrybucji bywają inne wersje wspomnianych środowisk graficznych, które różnią się pomiędzy sobą - przykładem może tu być KDE w wersji 3.5 i 4.0, które
różnią się pomiędzy sobą np. wyglądem i zachowaniem menu.
Naszym zdaniem zasadna byłoby zmiana tych zapisów na następujące:
•
Windows z systemem plików NTFS,
•
Linux z systemem plików ext.
Taka zmiana zrównałaby merytorycznie obie pozycje, pozostawiając do wyboru szkole środowisko graficzne systemu Linux, tak jak pozostawiony jest wybór wersji MS Windows. Zresztą, w pu blikowanych komunikatach i tak zawarta jest klauzula dotyczącą systemu operacyjnego: Zdający
jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym
posiadanym przez szkołę.
Strona 1 z 2
FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA
ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, www.fwioo.pl, [email protected]
tel.: +48 61 6232536, +48 61 6243474, fax: +48 61 6232504
KRS 0000277338, REGON 300545500, NIP 7811798805
BRE Bank S.A., nr rach.: 96 1140 2017 0000 4602 1136 0627
Zatem, jeśli szkoła uzna za zasadne np. stosowanie Linuksa ze środowiskiem GNOME lub innym,
powinna mieć możliwość stosowania go w swojej pracy oraz nauczaniu. Kolejną kwestią, na jaką
chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest zapis o programie OpenOffice. Pragniemy zauważyć, że oprogramowanie cały czas jest rozwijane. Tak jak ukazują się kolejne wersje oprogramowania MS Office, tak powstają nowe wolne i otwarte oprogramowania biurowe. Takim jest np. projekt
LibreOffice, który powstał jako następca OpenOffice.
Naszym zdaniem w zapisach powinny znaleźć się do wyboru:
•
MS Office,
•
Libre Office,
•
Open Office.
W ten sposób nie będziecie Państwo zamykać szkołom możliwości wykorzystywania najnowszych
wersji oprogramowania. Dla potwierdzenia naszych postulatów chcielibyśmy przytoczyć kilka
przykładów:
1. Sytuacja w Portugalii.1
2. Ubuntu 12.04 Long Term Support zawiera interfejs Unity oraz oprogramowanie LibreOffice.
Jest to jeden z najnowocześniejszych systemów zawierający najbardziej aktualne wersje oprogramowania i jest wykorzystywany w wielu miejscach w polskich szkołach.
3. SRU_Desktop 12 – Szkolny Remiks Ubuntu - to system bazujący na xUbuntu 12.04 LTS wraz ze
środowiskiem graficznym Xfce. Jego wymagania sprzętowe są niewielkie, tak więc starsze komputery wykorzystywane w szkołach mogą go używać.
Pragniemy zwrócić również uwagę, że w nowej podstawie programowej nie ma żadnych wytycznych dotyczących wersji systemów, czy też używanych środowisk graficznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wielokrotnie podkreśla, że szkoły mają swobodę wyboru narzędzi informatycznych do nauczania.
Dlatego postulujemy o zmianę zapisów i jednocześnie pozostajemy otwarci na dyskusję. Chętnie
uszczegółowimy i wyjaśnimy wszelkie wymagające tego kwestie.
Z wyrazami szacunku
/Rafał Brzychcy/
Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji
1
https://joinup.ec.europa.eu/news/portuguese-government-recommends-school-not-renew-proprietary-licences
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty