Pobierz - Polski System Recyklingu

Transkrypt

Pobierz - Polski System Recyklingu
// / MAGAZYN o recyklingu /// nr 28/29 WIOSNA – lato 2011 // /
ISSN 1644-9231
Polski System Recyklingu
Organizacja Odzysku SA
Najdłużej na rynku
ZNAK
dla Twojej firmy
lat na rynku
PSR SA
Życie
z pasją
Mira Stanisławska-Meysztowicz
OD REDAKCJI
Spis treści
segregowanie pojęć
Paliwa alternatywne
2
Recykling
2
segregowanie
pojęć
Od redakcji
10 lat... 3
Ekofakty
Satysfakcja z dobrze
wykonanej pracy
4
Indesit zbiera baterie
4
W Trosce o Naturę zbieraj
zużyte baterie
4
Inicjatywy
Mondi świeci przykładem
5
Ecoodpowiedzialni
6
Przyjemne z pożytecznym
8
EcoFashion Weekend 2011
9
Prezentacja
Orli Staw
10
Ludzie pro eko
Życie z pasją - wywiad z Mirą
Stanisławską-Meysztowicz
12
O nas
Znak W Trosce o Naturę
14
Melanż
Personalia – Dominika Zawadzka 15
Smaczny chleb ekologiczny
15
VI Warszawskie Dni Recyklingu 15
Lodówka na energię słoneczną 15
Chrońmy przyrodę!
Straż dla Zwierząt w Polsce
/ // M AGA Z Y N o r e cy k l ingu ///
Wydawca:
Polski System Recyklingu
Organizacja Odzysku SA
ul. Modlińska 225c, 03-120 Warszawa
tel.: 22 519 41 41, faks: 22 519 41 40
www.psr.pl
Prezes Zarządu: Ryszard Wójcik
Kierownictwo publikacji:
Aleksandra Czarnecka
Redakcja, projekt graficzny i realizacja:
Corporate Publishers
tel. 22 408 82 81
ul. Ligonia 34, 01-498 Warszawa,
www.corporate-publishers.pl
16
Paliwa alternatywne
Paliwa wyprodukowane z odpadów, będące alternatywą dla produktów ropopochodnych. Olbrzymią zaletą paliw alternatywnych
jest jednoczesne rozwiązywanie
problemu malejących zasobów
surowców kopalnych oraz rosnącego problemu gospodarki odpadami. Pod względem właściwości energetycznych nie ustępują
paliwom tradycyjnym, ponadto
są powszechnie dostępne, tanie
w produkcji i bardziej przyjazne
dla środowiska.
Otrzymanie bezpiecznego i wydajnego paliwa alternatywnego
wymaga odpowiedniej obróbki
(rozdrobnienia i zmieszania) odpadów o właściwościach palnych,
które wyodrębniły się w procesie recyklingu. W celu uzyskania
energii z odpadów stosowane są
różne procesy ich konwersji termochemicznej lub biologicznej.
Masowa produkcja paliw alternatywnych z odpadów mogłaby
ograniczyć liczbę wysypisk, na
których składowanych jest obecnie do 90% odpadów w Polsce.
Na razie zaledwie 0,5% całkowitej ilości odpadów poddawane
jest termicznemu przekształceniu, przede wszystkim w piecach
cementowniczych, elektrowniach
oraz elektrociepłowniach.
Recykling
To jedna z form ochrony środowiska polegająca na ograniczaniu zużycia zasobów naturalnych oraz zmniejszeniu ilości
odpadów dzięki wielokrotnemu
wykorzystaniu tych samych materiałów do wytwarzania nowych
produktów. Ideą recyklingu jest
Zdjęcie na okładce: Fuse/Getty Images/Flash
Press Media
Fotografie w numerze: Shutterstock,
BigStockPhoto, PSR
Egzemplarz bezpłatny
/// n r 2 8 / 2 9 w i o s n a – l a t o 2 0 1 1
odzyskiwanie i przetwarzanie
jak największej ilości surowców
wtórnych przy użyciu jak najmniejszych nakładów surowcowych i energetycznych.
Odpady nadające się do przetworzenia można podzielić na
4 podstawowe grupy: papier,
tworzywa sztuczne, szkło, metale. W zależności od miejsca ich
powstawania rozróżnia się odpady przemysłowe i komunalne.
Dzięki wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawnych, nakładających na producentów dóbr
obowiązek odzysku odpadów, odpady przemysłowe, które stanowią około 90% wszystkich odpadów, odzyskiwane są w ok. 80%.
Odpady komunalne, powstające
w gospodarstwach domowych,
mimo wielu kampanii na rzecz
właściwego segregowania śmieci, nadal odzyskiwane są na bardzo niskim poziomie.
Wzrost świadomości potrzeby
recyklingu dóbr wpłynął na kompleksowe podejście do tego zagadnienia. Obecnie już na etapie
projektowania produktów rozpatrywane są kwestie ich późniejszego demontażu, segregowania
oraz ilości użytych materiałów,
które uda się ponownie przetworzyć. Coraz większa liczba produktów posiada także oznaczenia
opakowań oraz elementów składowych ułatwiające ich odpowiednie segregowanie.
10
lat szybko mija… Ustawa o odpadach z 2001
roku, wprowadzająca
odpowiedzialność przedsiębiorców
za opakowania po produktach,
przyniosła wiele zmian w postrzeganiu i realizacji zadań na rynku
gospodarki odpadami. Nasza organizacja, założona w tym okresie,
jedna z pierwszych tego typu w Polsce, obchodzi właśnie 10-lecie, które pragniemy uczcić m.in. wydaniem naszego czasopisma w nowej
szacie graficznej. Mamy nadzieję,
że uznają Państwo tę zmianę za
interesującą.
W obecnym wydaniu pisma pragniemy Państwu przedstawić nowego Prezesa naszej organizacji
– Dr Ryszarda Wójcika, który od
lutego 2011 roku przyjął odpowie-
lat na rynku
organizacji. Niezwykle wyważony,
a jednocześnie aktywny i ekspresyjny, budzi pewność dalszego rozwoju naszej, zajmującej znaczącą
pozycję na rynku w Polsce, organizacji odzysku.
Prezes Zarządu Ryszard Wójcik
dzialność prowadzenia Polskiego
Systemu Recyklingu Organizacja
Odzysku SA.
Prezes Wójcik jest od kilkunastu
lat związany z branżą recyklingową, w poprzednich latach był
członkiem rady nadzorczej naszej
Serdecznie zapraszamy do lektury
naszego odświeżonego periodyku. Z przyjemnością przyjmiemy
wszelkie uwagi i propozycje z Państwa strony dotyczące zarówno
pisma, jak i innych wspólnych działań na polu budowania rzetelnego
systemu odzysku i recyklingu opakowań w Polsce.
Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Czarnecka
Koordynator programu „W Trosce o Naturę”
Polski System
Recyklingu
Organizacja Odzysku
SA należy do
najdłużej działających
tego typu krajowych
organizacji.
W grudniu 2001 roku, z inicjatywy dużych firm recyklingowych
o uznanej pozycji rynkowej, dokonano rejestracji organizacji odzysku Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR)
jako podmiotu, który w ramach nowych regulacji prawnych będzie przejmował od przedsiębiorców i importerów ich ustawowy
obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
I tak od początku 2002 roku, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, staramy się realizować tę misję z pełnym poszanowaniem
prawa, etyki biznesu oraz odpowiedzialnością wobec naszych
akcjonariuszy i wszystkich firm, które przekazały nam swój
ustawowy obowiązek.
Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, budując krajowy system odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, do powtórnego przetworzenia trafiło już 1,5 mln ton zużytych opakowań.
Uratowaliśmy przed wycięciem 22 mln drzew, co w odniesieniu
do obszarów leśnych odpowiada powierzchni Karkonoskiego
Parku Narodowego.
Prowadzimy działania edukacyjne mające na celu uświadomienie konieczności ograniczenia powstawania odpadów i sposobów ich dalszego zagospodarowania.
W ramach programu „W Trosce o Naturę” propagujemy selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Akcja
Akcjonariusze:
 Mondi Świecie S.A.
 Stora Enso Poland SA
 Stora Enso Recycling Sp. z o.o.
 IMP Polowat Sp. z o.o.
 Refresco Poland Sp. z o.o.
 SITA Polska Sp. z o.o.
 SITA Radom Sp. z o.o.
 Stowarzyszenie Papierników Polskich
 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
„…z natury segreguję” to przykład działań edukacyjnych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Dla firm współpracujących z nami, samorządów lokalnych, recyklerów, organizacji
branżowych i innych firm promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów, zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń,
z których skorzystało ponad tysiąc uczestników. Działalność ta
zyskała uznanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku przyznał PSR poważne
dofinansowanie na rozwój prowadzonych działań edukacji ekologicznej.
Przyjęte standardy, posiadane certyfikaty ISO 14001:2005, IQNet,
certyfikat COBRO oraz Odpowiedzialność i Troska, potwierdzają wysoki poziom naszych usług wzorowanych na najwyższych
standardach europejskich. Nasze umiejętności potwierdzone
zostały także w indywidualnych referencjach, jakie mieliśmy
przyjemność otrzymać od naszych Klientów, zawierających słowa satysfakcji z dotychczasowej współpracy.
Wszystkim Państwu dziękujemy za współpracę i zaufanie. Prosimy przyjąć także nasze zobowiązanie, iż również w następnych
latach z nie mniejszą odpowiedzialnością będziemy realizować
przyjęte zobowiązania, z korzyścią dla środowiska naturalnego,
tak obecnych, jak i przyszłych pokoleń.
Ekofakty
Inicjatywy
1 0 0 ,0
9 0 ,0
8 0 ,0
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw koplanych
do powietrza w latach 2000-2010
39
6
2002
2008
100
80
73
69
72
2007
2006
2005
2004
2010
2003
2009
2005
2004
2003
2002
2001
2000
w przerobie i nie są przekazywane na
składowiska.
72
73
113
72
2007
103
2005
97
100
40
2006
69
54 67
39
70
82
60
2004
2010
2005
2000
2006
2004
2003
2002
2001
2000
0
80
6
20
100
2003
2009
40
2002
2008
60
51
20
80
13
103
97
40
100
60
113
80
Wskaźniki ilości odpadów Wskaźniki zużycia w
składowanych na tonę
w latach 2000-20
produkcji papieru
w latach 2000-2010
120
89
2007
O d p ad2001
y skład o w10
an e t/t p ap ieru
d o b azy ro ku 2000
100
100
120
100
Z yżycie w o d y w p o ró w n an iu
72
d o b azy ro ku 2000
120
20
2004
113
72
2004
2007
72
6
2002
2008
120
100
80
2003
2009
39
10
2001
2007
51
13
2005
2000
2006
2004
2003
2003
103
73
2003
2006
70
2000
82
0
40
Możliwy
jest wzrost produkcji
z jedno20
20
czesnym zmniejszaniem uciążliwości
0
dla 0środowiska naturalnego.
Wymaga to
jednak stosowania najnowszych rozwiązań technicznych, aktywności firm w kierunkach wytyczanych przez strategiczne
zmiany ustawodawcze oraz stałej orientacji na zrównoważony rozwój.
2002
2002
69
2002
2005
2001
97
100
67
54 2001
2004
2010
d o b azy ro ku 2000
89 O d p ad y skład o w an e t/t p ap ieru
w latach 2000-2010
20
60
100
Z yżycie w o d y w p o ró w n an iu
72
d o b azy ro ku 2000
103
97
40
100
60
113
2000
Ścieki: Mondi Świecie modernizowała
0
swoją oczyszczalnię kilkakrotnie na przestrzeni 10 lat. Największą inwestycją była
budowa beztlenowego stopnia oczyszczania ścieków, uruchomionego w 2009 roku.
Celem jej było zapewnienie wysokiego
poziomu redukcji ładunku ścieków. Proces rozruchu instalacji przebiegał jednak
z perturbacjami i został wsparty120 dodatkowym programem modernizacji stopnia
100
tlenowego. Wskaźnik ładunku ścieków
na
80 latach
tonę papieru pozostaje w ostatnich
120
na 120
stałym poziomie, ale
realizacja
60 obecWskaźniki ilości odpadów Wskaźniki zużycia w
100
100
nego programu inwestycyjnego
powinna
w latach 2000-20
składowanych
na tonę
40
produkcji papieru
doprowadzić
do ok. 20%
80 redukcji.
80
120
Wskaźniki zużycia wody
w latach 2000-2010
54 67
82
10
2001
2007
51
20
13
40
70
100
89
60
0
2001
66
80
Wskaźniki ilości odpadów Wskaźniki zużycia w
w latach 2000-20
składowanych na tonę
produkcji papieru
w latach 2000-2010
2000
2006
113
20
Z yżycie w o d y w p o ró w n an iu
72
d o b azy ro ku 2000
103
97
100
O d p ad y skład o w an e t/t p ap ieru
d o b azy ro ku 2000
40
2000
2010
2009
2007
60
2010
66
2009
62,88
85,50
2008
2007
2006
78,30
2010
54
69
72
73
67
69
2005
2004
85,42
2003
80
54
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
70
82
2002
83,31
2006
2005
2010
2009
2008
100
0
O d p ad y skład o w an e t/t p ap ieru
d o b azy ro ku 2000
62,88
85,50
2009
69
72
73
2008
78,30
85,42
67
69
2007
83,31
70
82
2006
2002
2000
2001
89
100
66
2000
4 0 ,0
100
2010
62,88
85,50
2009
78,30
85,42
2008
2006
2007
83,31
54 100,00
66
2009
2005
2010
54 100,00
66
100
89
2005
2010
2009
69
69
5 0 ,0
54 2001
100,00
C O 2 72
z p a liw k oZ pyżycie
a ln y c hw o d y w p o ró w n an iu
% w a rto ś c i b a zo w e j z ro kduo 2b0azy
0 5 ] ro ku 2000
73
2006
69
2005
67
2004
70
2003
2002
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw koplanych
do powietrza w latach 2000-2010
8 0 ,0
20
7 0 ,0
6 0 ,0
120
t/t p ap ieru
2000
1 1 0 ,0
40
3 0 ,0
Odpady:
produkcja z surowca drzewnego
2 0 ,0
i makulatury
związana jest nierozłącznie
z generowaniem odpadów. Odpady z przerobu drewna są w całości zagospodarowane na miejscu, przy produkcji energii.
Dzięki rozwiniętej współpracy z firmami
innych branż, Mondi Świecie jest w stanie
przemysłowo wykorzystać pyły z procesu
spalania oraz część odpadów z przerobu
makulatury. Od 2008 roku odpady paleniskowe są w całości wykorzystywane
2007
82
89
2001
2000
Firma jest zresztą40 reprezentantem dzia20
łań całego sektora
papierniczego, który
od dawna skutecznie
minimalizuje wpływ
0
na środowisko i dba o zrównoważony
ekorozwój. Warto prześledzić na przykładzie Mondi Świecie S.A., jak te działania
wyglądają.
Energia – paliwa oraz emisja: zakład
zredukował o ok. 25% jednostkowe zużycie ciepła, ale, co ważniejsze, pomimo
wzrostu produkcji energii, zmniejszył
znacząco udział paliw kopalnych (węgiel,
/// n r 2 8 / 2 9 w i o s n a – l a t o 2 0 1 1
C O 2 72
z p a liw k o p a ln y c h
% w a rto ś c i b a zo w e j z ro k u 2 0 0 5 ]
73
73
2006
2005
2004
62,88
100
80
2010
85,50
2009
78,30
2008
85,42
2007
83,31
Z yżycie w o d y w p o ró w n an iu
d o b azy ro ku 2000
62,88
2005
100,00
2009
2008
2007
2006
W ramach projektu, pod koniec września 2010 ruszył cykl audycji w radiu RDN Małopolska na temat ochrony środowiska.
Co środę przez 6 tygodni na antenie radia omawiano tematy
związane ze zbiórką i recyklingiem zużytych baterii, selektywną
zbiórką i recyklingiem odpadów, odpadami niebezpiecznymi,
procesem kompostowania czy też edukacją ekologiczną.
2010
85,50
78,30
85,42
83,31
100,00
4 0 ,0
Była to już 2. edycja tego konkursu,
przeprowadzona na
3 0 ,0
terenie Tarnowa oraz gmin: Tarnów,
Wierzchosławice, Za2 0 ,0
kliczyn, w ramach którego uczniowie
z miejscowych szkół
przez cały rok zbierali do specjalnie oznakowanych pojemników zużyte baterie. Podczas finału rozstrzygnięto konkursy
oraz wręczono nagrody.
w latach 2000-2010
9 0 ,0
100
60
80
1 1 0 ,0
60
Wskaźniki zużycia 1wody
0 0 ,0
120
2006
C O 2 z p a liw k o p a ln y c h
% w a rto ś c i b a zo w e j z ro k u 2 0 0 5 ]
8 0 ,0
17 czerwca 2011 r. na terenie stadio1 1 0 ,0
7 0 ,0
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw
koplanych
nu żużlowego w Tarnowie-Mości1 0 0 ,0
6 0 ,0
do powietrza w latach 2000-2010
cach odbył się wielki finał konkursu
9 0 ,0
5 0 ,0
8 0 ,0
4 0 ,0
„W Trosce o Naturę zbieraj zużyte
7 0 ,0
3 0 ,0
baterie” zorganizowanego przez firmę
EKOTAR oraz Pol6 0 ,0
2 0 ,0
ski System Recyklingu Organizacja
Odzysku
SA.
5 0 ,0
Wskaźniki zużycia wody
w latach 2000-2010
100
120
0
120
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw koplanych
do powietrza w latach 2000-2010
9 0 ,0
zanp aiuliw k o p a ln y c h
Z yżycie
w o d y w p o róC Ow2n72
2007
rto ś c i b a zo w e j z ro k u 2 0 0 5 ]
d o b azy ro%kuw a2000
2008
69
69
67
82
70
2003
2002
2010
2009
2008
2007
2006
2005
W Trosce o Naturę
1 0 0 ,0
Wskaźniki zużycia wody
w latach 2000-2010
Zużycie wody: zamknięcie obiegów wod0
nych, modyfikacje urządzeń i duże inwestycje umożliwiły produkcję z tym samym
nieomal zużyciem wody na przestrzeni 10
lat, mimo ponad dwukrotnego wzrostu
produkcji. Wskaźnik jednostkowego zużycia wody został bowiem zredukowany z 38
do 20 m3 na tonę produkcji papieru.
2 0 ,0
1 1 0 ,0
2 0 ,0
40
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw koplanych
do powietrza w latach 2000-2010
20
3 0 ,0
zbieraj zużyte baterie
2007
2006
67
69
2005
2004
82
70
2003
2002
100
89
2001
2000
100
Z yżycie w o d y w p o ró w n an iu
d o b azy ro ku 2000
89
2001
2000
4 0 ,0
0
62,88
2008
2007
5 0 ,0
85,50
6 0 ,0
2 0 ,0
78,30
3 0 ,0
62,88
7 0 ,0
100,00
8 0 ,0
2010
78,30
9 0 ,0
85,42
C O 2 z p a liw k o p a ln y c h
% w a rto ś c i b a zo w e j z ro k u 2 0 0 5 ]
2009
85,50
4 0 ,0
85,42
1 0 0 ,0
83,31
5 0 ,0
,0
olej8 0opałowy)
zmniejszając wskaźnik emi7 0 ,0
sji CO
2 ze spalania paliw kopalnych o ok.
6 0 ,0
30%.
Obecnie głównym rodzajem wytwa5 0 ,0
rzanej
energii jest produkcja ze źródeł
4 0 ,0
3 0 ,0
odnawialnych
(energia zielona) – stanowi
2 0 ,0
75%,
podczas gdy w roku 2000 – zaledwie
40%. Zakład znacząco ograniczył spalanie miału węglowego i tym samym emisję
SO2 oraz NOx. Wskaźnik emisji SO2/tonę
papieru został zredukowany na przestrzeni 11 lat o 40%, a emisji całkowitej
pyłu o 75%!
Dobrym przykładem takiej pozytywnej
zależności jest Mondi Świecie S.A. – producent papieru do produkcji tektury falistej. Wybór technologii
głównych proce1 1 0 ,0
120
sów, optymalizacja istniejących instalacji
0 0 ,0
Wskaźniki zużycia 1wody
100
i przeprowadzone inwestycje umożliwiły
9 0 ,0
w latach 2000-2010
8 0 ,0
80
firmie ponad dwukrotny
wzrost produk120
7 0 ,0
Wskaźniki emisji
ze spalania paliw
koplanych
cjiCO2papieru
(z 600
tys.
ton
w
roku
2000
do
60
100
6 0 ,0
do powietrza w latach 2000-2010
1,3 mln ton w 2010),
przy
niemal
niezmie5 0 ,0
40
80
nionym zużyciu wody czy 75-procentowej
4 0 ,0
20
redukcji pyłu!
360
0 ,0
83,31
1 1 0 ,0
7 0 ,0
6 0 ,0
2010
2009
2008
2007
2006
8 0 ,0
Z yżycie w o d y w p o ró w n an iu
d o b azy ro ku 2000
62,88
85,50
78,30
85,42
83,31
100,00
2005
9 0 ,0
p a ln y c h
j z ro k u 2 0 0 5 ]
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw koplanych
do powietrza w latach 2000-2010
1 0 0 ,0
100
ró w n an iu
2000
PSR wspiera Indesit, jak i innych swoich Partnerów, w działaniach prośrodowiskowych prowadzonych wśród pracowników.
Organizacja udostępniła specjalne pojemniki oraz przekazała
plakaty edukacyjne i promocyjne wspierające zbiórkę. Zebrane
baterie pod kontrolą PSR trafią do przetworzenia.
3 0 ,0
2005
– 9 maja w czterech zakładach Indesit Company Polska
rozpoczęliśmy zbiórkę baterii
wśród naszych pracowników. Finał
akcji prowadzonej przy współpracy
z Polskim Systemem Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR) przewidziany
jest na koniec tego roku, a dla osób, które
zbiorą największą ilość baterii przewidziane
są cenne nagrody – zapowiedział Mateusz Klonowski, Environmental Protection Specialist w Indesit Company Polska.
4 0 ,0
1 1 0 ,0
C O 2 z p a liw k o p a ln y c h
% w a rto ś c i b a zo w e j z ro k u 2 0 0 5 ]
zbiera baterie
5 0 ,0
2 0 ,0
– Z satysfakcją obserwujemy wzrost liczby naszych klientów, co oznacza coraz większą ilość odpadów trafiających do odzysku i recyklingu – mówi Dominika
Zawadzka, Dyrektor Działu Handlowego.
Indesit
6 0 ,0
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw koplanych
do powietrza w latach 2000-2010
Wskaźniki zużycia 1wody
0 0 ,0
w latach 2000-2010
9 0 ,0
80
zrost produkcji
i dobre wyniki finansowe zadowolą
prawdziwie nowo60
czesną firmę tylko40 wtedy, gdy towarzyszą
im działania proekologiczne. Rozwój fir20
my, wzrost produktywności, nieodmien0
nie kojarzone z procesem
modernizacji,
wbrew pozorom mogą iść pod rękę z ekologią – zaawansowane technologie coraz
częściej sprzyjają ochronie środowiska.
7 0 ,0
2006
W 2010 roku zrealizowaliśmy wszelkie obowiązki wynikające z ustawy, w związku
z tym, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zapłaciliśmy żadnej opłaty produktowej.
W
8 0 ,0
100,00
W ramach naszej współpracy z przedsiębiorcami przejmujemy w/w obowiązki, w tym: składamy sprawozdanie roczne o osiągniętych poziomach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych właściwemu organowi administracji
publicznej, a w razie niedopełnienia obowiązku w danym roku rozliczeniowym
– uiszczamy opłatę produktową z własnych środków. Prowadzimy, w zakresie
obowiązków, dodatkową ewidencję i archiwizację ewidencji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem w imieniu przedsiębiorcy obowiązku odzysku i recyklingu, prowadzimy edukację ekologiczną, w szczególności w zakresie
gospodarki odpadami i recyklingu odpadów, promujemy rozwiązania i technologie przyjazne środowisku i zmniejszające zagrożenia dla środowiska oraz racjonalną gospodarkę odpadami.
9 0 ,0
1 1 0 ,0
120
Wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw koplanych
do powietrza w latach 2000-2010
1 0 0 ,0
2005
W roku 2010 obowiązywały następujące poziomy odzysku i recyklingu: tworzywa 18%, aluminium 45%, blacha 33%, papier 52%, szkło 43%, drewno 15%. Poziom recyklingu dla wszystkich opakowań wynosił 35%, zaś odzysk dla wszystkich opakowań 53%.
C O 2 z p a liw k o p a ln y c h
% w a rto ś c i b a zo w e j z ro k u 2 0 0 5 ]
Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 (Dz.U. z dnia 21 czerwca 2007).
1 1 0 ,0
C O 2 z p a liw k o p a ln y c h
% w a rto ś c i b a zo w e j z ro k u 2 0 0 5 ]
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu odpadów oraz opłacie produktowej i depozytowej z dnia 11 maja 2001 Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 z późn. zmianami, zobowiązuje przedsiębiorców i importerów produktów w opakowaniach do odzysku
i recyklingu określonej części opakowań wprowadzanych na rynek krajowy.
2008
Jak co roku Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA złożyła sprawozdanie za rok
2010 dotyczące przejęcia ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za wszystkich swoich Klientów.
O d p ad y skład o w an e t/t p ap ieru
d o b azy ro ku 2000
Mondi
z dobrze wykonanej pracy
świeci
przykładem
2008
Satysfakcja
Inicjatywy
Ecoodpowiedzialni
Już po raz czwarty firma Sony, przy
współudziale C.H. Arkadia
i Europejskiej Platformy Recyklingu,
zorganizowała w Warszawie
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu
elektronicznego i baterii.
W zamian za oddane elektrośmieci na
„ecoodpowiedzialnych” Klientów czekały
upominki.
Akcja zainicjowana
3 lata temu jest powtarzana dwa razy
w roku – wiosną i jesienią. W czasie jej trwania
do specjalnego samochodu w pobliżu C.H. Arkadia każdy może przynieść
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz baterie.
Ostatnia akcja, zakończona
3 kwietnia, okazała się wielkim sukcesem. W ciągu trzech
weekendów zgłosiło się ponad
600 osób, które oddały w sumie
7,4 tony elektrośmieci. Najwięcej w historii akcji i ponad 40%
więcej niż podczas poprzedniej
edycji. Sukces został osiągnięty
dzięki zapewnieniu odpowiedniej
komunikacji i przede wszystkim
rosnącej świadomości ekologicznej
Polaków.
inicjatorem całorocznej zbiórki baterii i zużytego
małogabarytowego sprzętu – do ecoboxów, które można znaleźć w każdym salonie Sony Centre,
w C.H. Arkadia w Warszawie oraz w centrach serwisowych Sony w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Od
listopada 2009 roku do połowy marca 2011 roku
udało się w ten sposób zebrać ponad 26 ton elektrośmieci, o których recykling Sony dba wspólnie
z Europejską Platformą Recyklingu.
Firma wspiera także akcje i działania innych organizatorów, m.in.: pomaga sadzić i pielęgnować lasy, bierze
aktywny udział w programie „W Trosce o Naturę” organizowanym przez Polski System Recyklingu Organizacja
Odzysku SA, wspiera ogólnopolski konkurs „Drugie życie
elektrośmieci”.
Tego rodzaju akcje, skierowane do klientów, odwołujące
się do aktywności społecznej i mające na celu promowanie recyklingu to jeden z ważnych elementów działalności
proekologicznej firmy. Nie mniej ważne są działania podejmowane w trakcie cyklu produkcyjnego – począwszy od
doboru materiałów do produkcji, przez ich przetwarzanie
i odzyskiwanie, po oszczędności związane z materiałami
opakowaniowymi.
Sony ma bardzo ambitne plany ekologiczne związane
z procesem produkcji swoich produktów – do roku 2050
chce osiągnąć zerowy poziom szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. To poważne wyzwanie zapowiada wieloaspektowe działania w zakresie:
1) ograniczania zmian klimatycznych, 2) ochrony zasobów naturalnych, 3) kontroli wykorzystania substancji
chemicznych oraz 4) promocji biologicznej różnorodności.
Bezpłatna zbiórka elektrośmieci
Dołącz do nas!
19 marca – 3 kwietnia, soboty i niedziele
od 9:00 do 20:00, C.H. Arkadia
Przynieś zużyty sprzęt i baterie,
a otrzymasz super koszulkę
Sony od wielu lat aktywnie angażuje się w ochronę środowiska – jest
współzałożycielem Europejskiej Platformy Recyklingu oraz członkiem
Światowego Funduszu na rzecz Natury
(WWF). Firma zorganizowała też szereg
projektów ekologicznych zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i lokalnym.
W Polsce proekologiczne akcje Sony
przeprowadzane są pod hasłem „ecoodpowiedzialni”. Oprócz akcji cyklicznych,
firma działa również na co dzień, będąc
/// n r 2 8 / 2 9 w i o s n a – l a t o 2 0 1 1
Infolinia Sony:
0 801 500 500 lub (22) 33 88 700*
* Opłata wg stawki operatora.
W pierwszym etapie, obejmującym okres do 2015 roku, Sony
planuje m.in. całkowite wycofanie lub zastąpienie substancji stanowiących wysokie zagrożenie dla środowiska, 30% redukcję emisji dwutlenku węgla w swoich fabrykach
(w porównaniu z rokiem 2000), 99% lub
większy poziom odzysku odpadów powstających podczas działalności operacyjnej.
Możliwości pozytywnego wpływania Sony na środowisko wyrażają
się także przez projektowanie
urządzeń, które mają niski (jak
niektóre modele telewizorów
Bravia czy odtwarzaczy Blu-ray)
pobór mocy, czy zastosowanie
technologii Stamina, umożliwiającej bardziej efektywne wykorzystanie energii. W najnowszych
modelach laptopów VAIO można
skorzystać również z różnych funkcji
oszczędzania energii. Notebooki wyposażone
są także w zoptymalizowane pod względem zużycia energii
podświetlenie LED, a ustawienia zarządzania energią dają
pełną kontrolę nad poborem mocy, umożliwiając całodzienną pracę laptopa przy jednokrotnym naładowaniu baterii.
Inicjatywy
inicjatywy
z pożytecznym
Przyjemne
EcoFashion
EcoFashion Weekend 2011 to niecodzienne wydarzenie
w świecie mody i recyklingu opakowań papierowych,
którego sponsorem, już po raz siódmy, był Polski System
Recyklingu Organizacja Odzysku SA.
G
łówny punkt programu, pokaz mody recyklingowej Junk Fashion Show, ściągnął do Nowohuckiego Centrum Kultury liczniejszą niż
zwykle publiczność. 1000 osób podziwiało inspirowane geometrią ubiory wykonane z recyklingowego
papieru. Te proste na pierwszy rzut oka projekty,
w świetle reflektorów okazywały się wyrafinowanymi autorskimi kreacjami, utrzymanymi w duchu
nowej dekady XXI wieku. Nie zabrakło też, istotnej
przy takich wydarzeniach, profesjonalnej oprawy
muzycznej oraz choreograficznej.
W maju br. 10 placówek edukacyjnych
na terenie Żar wzięło udział w kolejnej
akcji Polskiego Systemu Recyklingu
Organizacja Odzysku SA
– „…z natury segreguję!”.
Wszystkie dzieci objęte akcją przez dwa tygodnie uczestniczyły,
pod okiem swoich koordynatorów, w wielu działaniach prośrodowiskowych.
Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli
w pogadankach, quizach, zabawach edukacyjnych, wycieczkach
plenerowych i spotkaniach, budujących ich świadomość ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. Na zajęciach plastycznych przygotowywano prace na konkurs „Co mogą zrobić dzieci,
by nie rosła góra śmieci” oraz na najciekawszą pracę z opakowań
poużytkowych. Dzieci (często wraz z rodzicami) przygotowywały
też prace na konkurs fotograficzny, wyszukując najpiękniejsze,
ale wymagające także poprawy, miejsca na terenie Żar.
Kolejnym konkursem akcji była selektywna zbiórka odpadów
ukierunkowana na ich ocenę jakościową. Wszystkie placówki
starały się, aby zebrane przez dzieci odpady były odpowiednio
przygotowane przed wrzuceniem ich do specjalnych pojemników: opakowania były czyste, pozbawione innych materiałowo
elementów typu etykiety i odpowiednio zgniecione. Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom, odbierające z przedszkoli i szkół
odpady, bardzo wysoko oceniło ich jakość.
Koordynatorzy akcji nie tylko wdrażali przygotowany przez organizatorów program edukacyjny, ale też prowadzili wiele działań wzmacniających funkcje edukacyjne, także w odniesieniu
do dorosłych mieszkańców. Nauczyciele przygotowywali wraz
z dziećmi przedstawienia, tablice informacyjne, ankiety skiero
Weekend 2011
/// n r 2 8 / 2 9 w i o s n a – l a t o 2 0 1 1
wane do dorosłych, spotkania i wycieczki. – Realizacja zaplanowanych w ramach akcji działań oparta była na wewnętrznej,
międzydyscyplinarnej współpracy nauczycieli i opiekunów dzieci
– za co jesteśmy niezwykle wdzięczni także dyrektorom placówek – powiedziała Aleksandra Czarnecka z Polskiego Systemu
Recyklingu Organizacja Odzysku SA, Koordynator Programu
W Trosce o Naturę, prezentując zebranej na finale publiczności
zakończony projekt.
Na finalistów konkursów czekało mnóstwo niespodzianek przygotowanych przez Głównego Partnera oraz inicjatora akcji, firmę Kronopol Sp. z o.o. oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.
– Nasza firma aktywnie uczestniczy w działaniach związanych
z ochroną środowiska. Dzięki akcji „…z natury segreguję!” mamy
możliwość budowania świadomości ekologicznej także wśród
lokalnej społeczności – powiedział Jarosław Masina, kierownik
Działu Marketingu w firmie Kronopol Sp. z o.o. – Wierzymy, że
efekty naszego zaangażowania w proekologiczne działania będą
widoczne już niebawem.
Prawie 300 projektów zaprezentowały modelki
Agencji Promocji Mody Reklamex. Studenci Szkoły
Artystycznego Projektowania Ubioru po raz kolejny
udowodnili, że moda nie zna granic – ubiory zachwycały oryginalnym podejściem do formy i przemyślanym doborem recyklingowych materiałów.
Studenci pierwszego roku zaproponowali geometryczne stroje wykonane z nietypowego materiału
– papieru recyklingowego. Projekty papierowe nagradzano gromkimi brawami – papierowa papuga,
bajecznie kolorowa sukienka z bibułowych kokardek czy suknia iskrząca się niebieskim światłem
zrobiły wrażenie nawet na najbardziej wybrednych
widzach.
W drugiej części pokazu na podeście królował minimalizm. Monochromatyczne w założeniu ubiory
wymagały od projektantów zarówno kreatywności,
jak i twórczej dyscypliny, co znalazło wyraz w ciekawych formach i niekonwencjonalnym kroju prezentowanych projektów.
Specjalny pokaz stylizacji przygotowały blogerki:
Weronika Załazińska, Zuzanna Włodarz i Kamila
Zdziebko, które wykorzystując ciuchy z dna szafy
i second handów, stworzyły oryginalne zestawy
utrzymane w stylu vintage, wpisujące się w recyklinowy nurt.
Niespodzianką przygotowaną przez organizatorów były dwa konkursy dla projektantów.
Nagroda za najlepszy projekt recyklingowy,
ufundowana przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, przypadła Małgorzacie Kłosowskiej. Nagrodzona sukienka
była zrobiona z około 1000 zawieszek do torebek herbaty, skrupulatnie zbieranych przez
cały semestr od sąsiadów i przyjaciół. Efekt
okazał się znakomity – spięte ze sobą małe
kartoniki przypominały strukturę zbroi lub
pancerza.
Drugi z konkursów, skierowany do internautów, wyłonił najlepszy strój papierowy
i najlepszy projekt minimalistyczny.
Ideą przewodnią całego wydarzenia było
promowanie ekologicznego stylu życia
i wielokrotnego wykorzystania materiałów.
– Dzisiejszy wieczór pokazuje, jak ważna jest edukacja ekologiczna. Te piękne
kreacje udowadniają, jak twórczo można chronić środowisko – mówił Ryszard
Wójcik, Prezes Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku SA.
Ogromne zainteresowanie tegorocznym pokazem świadczy o tym, że recykling staje się obowiązującym stylem życia. Czyżby moda ekologiczna
miała już niedługo zaistnieć także na ulicach?
Zdjęcia: Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru
Znakomicie przygotowane zaplecze finału – 4 czerwca, w trakcie Dni Żar – to efekt świetnej współpracy z Miastem Żary i Burmistrzem, który objął nad akcją honorowy patronat. Młodzi
mieszkańcy Żar pięknie zaprezentowali swoją wiedzę poprzez
piosenki, tańce, rymowanki itp. W plenerowym tle usytuowano
prace dzieci, które kolorystyką i pomysłowością budziły zachwyt
uczestników imprezy. Wielki entuzjazm wśród widzów wzbudziła orkiestra ekologiczna oraz zaprezentowany przez dzieci ekologiczny pokaz mody. Publiczność brawami dodawała pewności
maluchom, które przekonywującym ekologicznym ślubowaniem
zakończyły swoje występy.
Prezentacja
Orli Staw
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Zakład „Orli Staw” jest zwieńczeniem
działań kilkudziesięciu miast i gmin
województwa wielkopolskiego
i łódzkiego, których celem było
kompleksowe rozwiązanie problemu
gospodarki odpadami.
W 1998 roku zjednoczyły swe siły, powołując do życia Związek
Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, do którego
należy dzisiaj 20 miast i gmin. Kluczowa inwestycja programu
– oddany do użytku pod koniec 2006 roku „Orli Staw” w Prażuchach Nowych wraz z jego integralną częścią – Stacją Przeładunku Odpadów Komunalnych w Sieradzu – finansowana była
ze środków własnych Związku, środków krajowych funduszy
ochrony środowiska oraz w znacznej mierze ze środków Unii
Europejskiej. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” jest inwestorem, właścicielem terenu oraz użytkownikiem.
„Orli Staw” to unikatowy zakład, wybudowany od podstaw według najbardziej zaawansowanych, proekologicznych technologii. Spełnia wszystkie krajowe i unijne wymagania w zakresie
nowoczesności zastosowanych rozwiązań technologicznych,
zaimplementowane ma najlepsze dostępne techniki (BAT). Jego
wydajność wynosi ok. 100 000 Mg/rok, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców obsługiwanego rejonu.
ZUOK składa się z trzech zasadniczych elementów: sortowni,
kompostowni oraz kwatery deponowania balastu, uzupełnionych przez niezbędną infrastrukturę oraz obiekty pomocnicze.
10
/// n r 2 8 / 2 9 w i o s n a – l a t o 2 0 1 1
Zintegrowany układ tych elementów umożliwia realizację idei
ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych i uzyskanie takich poziomów odzysku surowców wtórnych, jakie są
zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z traktatu akcesyjnego (zakładają one ograniczanie składowania odpadów nawet na
prawidłowo zlokalizowanych i wyposażonych składowiskach).
W maju br. w ZUOK „Orli Staw” rozpoczął pracę nowoczesny
sorter optoelektroniczny. Koszt inwestycji wyniósł przeszło 590
tys. euro, z czego 69% pochodziło ze środków unijnych. Producentem sortera jest renomowana norwesko-niemiecka firma.
Przypomnijmy, że urządzenie to rozpoznaje rodzaj materiału,
a także jego kolor. Może być wykorzystywane do odzysku frakcji z odpadów komunalnych zmieszanych, która może być następnie wykorzystana do produkcji paliwa alternatywnego. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie ilości odzyskiwanych
odpadów na linii sortowniczej, a co się z tym wiąże, na zwiększenie ilości odpadów użytkowych przekazywanych do recyklingu.
Zmniejszeniu ulegnie ilość odpadów trafiających na składowisko, dzięki czemu wydłuży się jego żywotność oraz zmniejszy
uciążliwe oddziaływanie na otoczenie.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wystąpił ze wspólnym wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącym pozyskania dotacji na rekultywacje zamkniętych składowisk gminnych z terenu Związku. Projekt dotyczył rekultywacji sześciu składowisk
na terenie powiatu kaliskiego i tureckiego. W rozstrzygniętym
konkursie znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Cały
projekt opiewa na kwotę ponad 2 350 000 złotych i zrealizowany
ma być do końca 2012 roku.
Spalarnia
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” jest inicjatorem i promotorem projektu zagospodarowania odpadów
z możliwością ich termicznego wykorzystania w systemach ciepłowniczych. Od 2013
roku w Polsce będzie obowiązywał zakaz
deponowania na składowiskach odpadów,
które mają wartości energetyczne. Jeśli Polska
nie znajdzie sposobu na ich zagospodarowanie
to będzie musiała zapłacić karę Unii Europejskiej.
Nowoczesna instalacja termicznego przetwarzania odpadów miałaby przypominać te z krajów zachodnich i dostarczać tanią i ekologiczną energię cieplną dla mieszkańców
Kalisza i regionu. Jednocześnie rozwiązałaby problem odpadów nienadających się do zagospodarowania innymi metodami.
Aby instalacja mogła ekonomicznie funkcjonować powinna przetwarzać rocznie
100 tysięcy ton odpadów posiadających
określoną wartość kaloryczną porównywalną z węglem brunatnym. Można je
będzie pozyskać przy współpracy Związku
Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Porozumienia Międzygminnego Jarocina oraz Porozumienia Międzygminnego Kępna. Aktualnie w „Orlim Stawie” przerabiane jest około
70 tys. ton odpadów rocznie, a 50 procent z nich
trafia na składowisko. Połowa tego składu mogłaby
być przekształcona w energię do zaspokojenia potrzeb
mieszkańców. Oczywiście jeżeli chodzi o finansowanie można
by też pozyskać pieniądze na budowę spalarni ze środków unijnych. Ważne jest również, że aby mogło dojść do wspólnego wybudowania nowoczesnej instalacji, potrzebna jest zmiana prawa.
Dziś samorządy nie decydują w pełni o zbieranych w ich regionie
odpadach. Obecnie w parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która
mówi o organizacji zbierania i przetwarzania odpadów. Jej zmiana znormalizowałaby sytuację w zakresie gospodarki odpadami
w taki sposób, że gmina zarządzałaby systemem i decydowała
o sposobie zagospodarowania odpadów, a nie przewoźnik, który
jest aktualnie ich dysponentem. Zapewne do zrealizowania tego
projektu potrzebne będzie kilka lat, lecz jest to jeden z głównych
celów Związku.
Edukacja
Istotnym elementem realizowanego przez Związek przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarki odpadami jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, prowadzona na wielu płaszczyznach
i wieloma metodami, przy czym działania te pozwalają także
wypromować „Orli Staw” oraz selektywną zbiórkę odpadów.
Akcje edukacyjne obejmują różne środowiska i grupy wiekowe,
ale edukacja dzieci i młodzieży to najważniejsza część prowadzonych działań. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego
postępowania w zakresie ochrony środowiska można się spodziewać, że w przyszłości będą żyły w harmonii z otaczającym
je środowiskiem. Związek organizuje szkolenia dla kadry nauczycielskiej, samorządowców, koordynatorów zajmujących się
w gminach ochroną środowiska - wspólnie z nimi prowadzi programy edukacyjne, konkursy o tematyce ekologicznej, wspiera
ekologiczne przedsięwzięcia szkół. Atrakcyjną formą promocji
są festyny i rajdy, gdzie propagowane treści ekologiczne można
połączyć z rozrywką dla całych rodzin.
Ludzie pro eko
Życie
z pasją
Wywiad z Mirą Stanisławską-Meysztowicz
Mamy w Polsce modę na ekologiczną żywność, kosmetyki czy nawet ubrania w stylu
eko. Wypada się z tego cieszyć, ale czy nie jest
to powierzchowne zjawisko?
Ponoć nawet posegregowane w przeznaczonych do tego miejscach śmieci i tak trafiają
razem do samochodu śmieciarki, która je odbiera. To dość zniechęcające…
Cieszy mnie moda na ekologię. Wierzę,
że dzięki niej ludzie zmienią swój sposób
myślenia i podejście do otaczającego nas
świata. Ale z drugiej strony musimy być
czujni i sprawdzać, co kupujemy. Mamy
na przykład ekologiczne butelki, zrobione nie z plastiku, ale z kukurydzy i innych
komponentów biologicznych. Tymczasem
przeczytałam w „National Geographic”,
że proces ich produkcji wcale nie jest
ekologiczny, bo między innymi w znacznym stopniu zanieczyszcza wodę. Gdy
kupujemy jakiś produkt eko, warto również sprawdzić, czy ma on etykietkę „Fare
Trade”, czyli pochodzi ze sprawiedliwego
handlu.
Sama byłam ciekawa, jak to jest. Pojechałam za śmieciarką na bazę firmy komunalnej i przekonałam się, że śmieci
są tam sortowane. Tylko po co dwa razy
robić tę samą robotę? Zgadzam się, że to
frustrujące. Ale mimo to ważne jest, aby
wyrabiać w sobie nawyk segregowania
śmieci.
Czy na przestrzeni ostatnich lat wzrosła nasza świadomość dotycząca potrzeby dbania
o naturalne środowisko? Chyba nadal daleko
nam choćby do niemieckich sąsiadów – tam
segregowanie śmieci w domach jest czymś
naturalnym.
Nie od razu Kraków zbudowano. Zmiana
świadomości to długi proces. Ja bym się
nie porównywała z innymi narodami, bo to
może być niesprawiedliwe i wpędzać nas
w niepotrzebne kompleksy. W Niemczech
czy innych państwach Unii edukacja ekologiczna była rozpoczęta dużo wcześniej.
Ale oceniając „nasze podwórko” uważam,
że mamy powody do dumy. Polacy są coraz bardziej świadomi potrzeby dbania
o środowisko, zdają sobie sprawę z zagrożeń. Wiele osób chce segregować odpady, tylko nie zawsze mają odpowiednie
pojemniki w zasięgu ręki.
12
Mija 10 lat od zatwierdzenia ustaw związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców
za odpady opakowaniowe. Jak ocenia Pani
efekt działalności organizacji odzysku? Czy
przedsiębiorcy stanęli na wysokości zadania
i wywiązują się ze swoich obowiązków?
Organizacje odzysku są bardzo potrzebne. Choć wielu przedsiębiorców traktuje
swoje obowiązki związane z recyklingiem
odpadów poważnie, wiemy o tym, że są
i tacy, którzy w nieuczciwy sposób załatwiają sobie certyfikaty, jakoby wywiązali
się z nałożonych zobowiązań. To jest bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska.
W ten sposób tony makulatury czy opakowań szklanych trafiają na wysypisko,
zamiast do miejsca, gdzie zostaną we
właściwy sposób wykorzystane. Jestem
za tym, żeby przedsiębiorstwa były lepiej
kontrolowane, a „szara strefa” przestała
istnieć. Egzekwowanie prawa recyklingowego wciąż kuleje. Na szczęście trwają
prace nad ustawą, która lepiej zorganizuje system recyklingu w firmach.
Co roku, już od siedemnastu lat, organizuje
Pani polską edycję ogólnoświatowej akcji
„Sprzątanie świata”.
/// n r 2 8 / 2 9 w i o s n a – l a t o 2 0 1 1
Właściwie taką akcję moglibyśmy ogłaszać codziennie. Ale organizowanie
wielkiego sprzątania w konkretnym dniu
i nagłaśnianie tego wydarzenia pozwala
zwrócić uwagę na problem. Każdy z nas
produkuje odpady, taka jest nasza cywilizacja i tego nie zmienimy. Chciałabym,
żebyśmy zmienili swoje podejście do odpadów i dobrze nimi gospodarowali. Wyrzucając je na wysypisko, szykujemy następnym pokoleniom bombę ekologiczną.
Znacznie mądrzej jest wykorzystać je
i przetwarzać. Warto odzyskać szkło, metal, plastik, papier i wiele innych surowców wtórnych, które znajdują się w tych
odpadach. Dotyczy to zarówno wielkich
przedsiębiorstw, jak i naszych domów.
A co z odpadami organicznymi?
Też można je wspaniale wykorzystać!
Można nimi karmić ziemię, rośliny. Często żal mi, gdy patrzę na drzewa w dużych
miejskich osiedlach – są marne i niedożywione. Mój ogrodnik mawiał, że ziemię
trzeba „pieścić nawozem”. Taki wspaniały
nawóz powstaje przecież w każdym domu.
Wystarczy dobrze zorganizowany kompostownik. Tymczasem ludzie boją się – bo
a to muchy, a to nieprzyjemny zapach.
Tymczasem jest to nieprawda. Sama od
lat do specjalnego dołka wkładam odpady
z warzyw i owoców, a robaczki robią swoje. Dzięki temu nawozowi ogródek niedaleko mojego domu pięknie rośnie.
Fundacja „Nasz Ziemia” realizuje około
dziesięciu stałych programów. Które z nich
szczególnie leżą Pani na sercu?
Kocham ogrody. Dzięki programowi
„Ogrody Naszej Ziemi” organizujemy zielone tereny przy szkołach i przedszkolach. Jest ich już przeszło sto. Każdy jest
inny i cudowny. Zachęcamy dzieci, by rysowały ogrody swoich marzeń, a potem
staramy się te marzenia zrealizować.
Wciągamy dzieci i rodziców w prace przy
sadzeniu roślin, tak by czuli, że ten ogród
naprawdę jest ich.
„Pomóżmy kasztanowcom” to kolejna
ważna akcja. Nie wyobrażam sobie naszego krajobrazu bez tych drzew! Latem
często widzimy pożółkłe liście kasztanowców. To nie zapowiedź jesieni, ale efekt
działania małego szkodnika, o wdzięcznej
zresztą nazwie szrotówek kasztanowcowiaczek.
Dla mnie każde drzewo jest niezwykłe
i piękne. Lubię się przytulać do ich pnia,
to daje niesamowitą energię i pozwala się
zrelaksować. Wczoraj przytuliłam się do
topoli, która rośnie koło mojego domu.
Powiedziałam jej, że jest wspaniała.
Pani działalność społeczna wzbudza ogromny podziw, nie mniejszy wywołuje Pani – nazwijmy to – ogromny talent do życia, energia,
optymizm. Czy ma Pani „przepis” na dobre
życie?
Miałam wspaniałych, mądrych i kochających rodziców. Odziedziczyłam dobre
geny. Grzechem byłoby to zmarnować.
Całe życie czerpię z tego, co dostałam
w dzieciństwie. Mam wspaniałą rodzinę,
wychowałam trzech cudownych synów.
Bardzo ważni są dla mnie przyjaciele.
Uwielbiam gotować, najchętniej z produktów ekologicznych. Wierzę również,
że sport to zdrowie.
Mira Stanisławska-Meysztowicz – od 1994 roku prowadzi Fundację Nasza Ziemia.
Zainicjowała i koordynuje w Polsce kampanię „Sprzątanie świata”, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Organizuje również – wspólnie
z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami – liczne programy na rzecz ochrony środowiska (szczegóły na: www.naszaziemia.pl). W 2001 roku Mira Stanisławska-Meysztowicz została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2002 roku za swoją działalność uhonorowana była przez dzieci Orderem Uśmiechu. W 2005 roku
otrzymała tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii w konkursie organizowanym przez organizacje
społeczne i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy do rady programowej Zielonego Instytutu założonego przez Partię Zielonych oraz do Kongresu Kobiet.
13
O nas
Melanż
Smaczny chleb ekologiczny
Na początku hodujemy zakwas: 3 łyżki mąki razowej orkiszowej
i odrobinę wody, zarabiamy na papkę, następnego dnia dodajemy
łyżkę mąki, wodę i mieszamy - i tak przez tydzień. Mąka musi być
razowa, gdyż w otrębach jest najwięcej energii do fermentacji. Po
tygodniu mamy gotowy zakwas, dodajemy tyle mąki, aby podwoić objętość zakwasu, po 2 godzinach znów podwajamy objętość
i robimy to dotąd, aż uzyskamy potrzebną ilość ciasta. Na zakwas
można użyć mąki żytniej, ale zakwas orkiszowy robi się łatwiej
i chleb na tym zakwasie jest smaczniejszy.
Gdy ciasto podrośnie, wykładamy go do foremek wysmarowanych tłuszczem i wysypanych otrębami, czekamy ok. 2 godz.
i wkładamy na ok. 1 godz. do pieca o temp. ok. 200 st. C. Ciasto
powinno być prawie lejące, więc nie da się takiego chleba upiec
bez foremek.
Informacja o znaku, sposobie jego
użytkowania i korzyściach wynikających
z przystąpienia do programu.
Z
nak „W Trosce o Naturę” jest symbolem systemu
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Powstanie takiego systemu jest strategicznym celem działalności Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Podejmowane przez nas działania
w ramach tego systemu mają na celu równoprawne traktowanie wszystkich etapów funkcjonowania opakowania
na rynku, od momentu powstania – aż do chwili poddania
recyklingowi. Ideą powstania znaku „W Trosce o Naturę” jest promocja wszystkich przedsiębiorców, którzy są
zaangażowani w budowę trwałego i bezpiecznego systemu odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych,
z korzyścią dla natury. Znak jest graficznym odzwierciedleniem uczestnictwa w systemie, stanowiącym jednocześnie informację dla konsumentów i pozostałych
przedsiębiorców o naszym wspólnym wkładzie w ochronę
środowiska w Polsce.
W naszych działaniach uczestniczą firmy komunalne, prowadzące na terenie miast i gmin selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, firmy pozyskujące odpady z sektora przemysłowego, firmy zajmujące się recyklingiem
wszystkich typów materiałów opakowaniowych, a przede
wszystkim przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania, którzy wspierani przez Polski System Recyklingu, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa
polskiego i Unii Europejskiej, podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
14
/// n r 2 8 / 2 9 w i o s n a – l a t o 2 0 1 1
Współtworzony przez Polski System
Recyklingu Organizacja Odzysku SA program jest również odzwierciedleniem
obowiązujących norm prawnych. Od 10 lat
w Polsce funkcjonuje ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska, które determinuje powstanie ogólnopolskich programów
selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań.
Znak graficzny „W Trosce o Naturę” informuje
konsumenta o przynależności firmy do takiego
ogólnopolskiego programu, będąc jednocześnie
dowodem znaczącego zaangażowania przedsiębiorcy w propagowanie ważnej idei ochrony
środowiska na terenie naszego kraju. Znakiem
można się posługiwać wykorzystując wszystkie
kanały komunikacji z otoczeniem. Licencja na znak
„W Trosce o Naturę” nie wymusza żadnych ograniczeń i nie nakazuje stosowania sztywnych zasad.
Umieszczenie symbolu na materiałach biurowych,
marketingowych, czy choćby na stronie internetowej
wzmacnia ekologiczny wizerunek firmy. Warunkiem
udziału w programie wraz z Polskim Systemem Recyklingu jest podpisanie umowy licencyjnej, będącej zabezpieczeniem Organizacji Odzysku przed nielegalnym
jego użyciem. Koszt licencji to 1 złoty, który wliczany jest
do faktur za realizację obowiązku odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Przepis Bogdana Chary, rolnika ekologicznego
VI Warszawskie Dni Recyklingu
W sobotę 11 czerwca w Parku
Agrykola miał miejsce ekologiczny piknik rodzinny będący finałem
VI Warszawskich Dni Recyklingu.
Podczas festynu mieszkańcy Warszawy mogli wymienić surowce
wtórne, baterie oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny na sadzonki kwiatów, ziół lub drzew.
W tym roku przygotowano dla uczestników akcji ponad 20 tysięcy roślin.
Dodatkowo uczestnicy otrzymywali ekologiczne torby na zakupy oraz inne
zielone upominki. Dla najmłodszych przygotowano wiele zabaw.
Na wspólnym stoisku MPO w Warszawie i Polskiego Systemu Recyklingu
Organizacja Odzysku SA dzieci mogły poznać zasady segregacji odpadów
i recyklingu, a w ramach zabawy – pomalować buziaki w piękne wzory.
Podobnie jak w latach ubiegłych, celem akcji było zachęcanie warszawiaków do selektywnej zbiórki odpadów oraz promocja postaw proekologicznych. Organizatorem akcji jest Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st.
Warszawy, zaś MPO w m.st. Warszawie – Partnerem wydarzenia.
Lodówka
na energię
słoneczną
Znak
dla Twojej firmy
Na następny zakwas zostawiamy trochę ciasta w rogu dzieży
i rozpoczynamy rozczynianie dzień wcześniej, wieczorem lub
wcześnie rano, od podwajania ilości zakwasu. Poza mąką orkiszową i wodą należy dodać około 1% soli kamiennej w stosunku
do wagi mąki, a część wody można zastąpić serwatką, maślanką
lub zsiadłym mlekiem.
21-letnia Brytyjka Emily Cummins wymyśliła lodówkę, która może być zasilana energią
słoneczną. Udało jej się przekształcić szkolny początkowo projekt w prototyp, który
wykonała w oparciu o materiały znalezione w warsztacie dziadka. Lodówka składa się
z dwóch cylindrów,
umieszczonych
jeden w drugim.
W zewnętrznym,
PERSONALIA
Dominika Zawadzka
Dyrektor Działu Handlowego,
Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA
Pani Dyrektor Zawadzka związała swoją karierę
zawodową ze spółką Polski System Recyklingu
Organizacja Odzysku SA od roku 2004. Jej zainteresowanie ekologią i ochroną środowiska datuje
się od najmłodszych lat. Po ukończeniu studiów
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, podjęła pracę w s półce Polski System
Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Zdobywając
kolejne doświadczenia zawodowe, a jednocześnie podwyższając swoje kwalifikacje studiując
w Wyższej Szkole Menedżerskiej, awansowała na
zajmowane aktualnie stanowisko.
Jest osobą energiczną i łatwo nawiązującą kontakty. Prywatnie wielbicielka podróży do ciepłych
krajów oraz zwierząt. W wolnych chwilach lubi gotować, a wraz z synem ćwiczyć pływanie i jazdę na
nartach. Swoje dziecko od najmłodszych lat uczy
dbałości o środowisko naturalne i jego ochronę.
Z zaangażowaniem bierze udział w gminnych
i szkolnych akcjach ekologicznych.
Carpe diem zawsze przyświeca jej działaniom.
który powinien być zrobiony
z jakiegoś solidnego materiału, drewna lub plastiku, wywiercono kilka sporych dziur.
Wewnętrzny jest szczelny i wykonany został z metalu. Przestrzeń pomiędzy cylindrami
wypełniania jest np. piaskiem
lub wełną, które nasączone są wodą. Słońce
podgrzewając mokry
materiał powoduje parowanie wody, a tym
samym
wyciąganie
ciepła z wewnętrznego cylindra, w którym temperatura
spada wtedy do 6 stopni Celsjusza.
Tanie materiały, prosta technologia oraz zastosowanie
wody jako „paliwa” to idealne parametry lodówki
w przypadku krajów Trzeciego Świata, gdzie w wielu miejscach panuje bieda
i brak jest energii elektrycznej
lub jest ona zbyt droga.
15
Chrońmy przyrodę
Straż dla
Zwierząt
w Polsce
W ciągu roku inspektorzy Stowarzyszenia „Straż dla Zwierząt w Polsce” przeprowadzają
około 750 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt - zarówno domowych, gospodarskich oraz
dzikich, jak i egzotycznych.
Wszyscy członkowie Straży
są wolontariuszami, ratują zwierzęta z potrzeby
serca i silnej wiary w pełnioną misję.
Organizacja
powstała
w 2005 roku. W gronie
założycieli znaleźli się
warszawscy
prawnicy,
ekonomiści, weterynarze
oraz studenci. Wkrótce
idea umundurowanej Straży
dla Zwierząt znalazła uznanie
w oczach innych wolontariuszy
działających na rzecz zwierząt.
W okręgach terenowych działa
siedemdziesięciu przeszkolonych inspektorów ds. dobrostanu zwierząt.
Stowarzyszenie działa w oparciu o statut, który obejmuje:
d
ziałanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
ich poszanowania i otoczenia
opieką
 kształtowanie właściwego
stosunku do zwierząt,
d
ziałanie na rzecz ochrony
środowiska,
 z walczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
a
ktywne działanie w zakresie
przestrzegania praw zwierząt.
Cele te realizowane są m.in.
poprzez:
Straż dla Zwierząt w Polsce
www.sdz.org.pl
telefon alarmowy: 22 353 50 60
ul. Wolska 60, 01-134 Warszawa
p
odejmowanie wszelkich
interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt,
w
spółdziałanie z Policją
i Strażą Miejską w ujawnianiu i ściganiu sprawców
przestępstw przeciwko
zwierzętom,
w
spółdziałanie z instytucjami
państwowymi i samorządowymi celem polepszenia
egzekwowania prawa dotyczącego zwierząt,
k
ierowanie wniosków do
organów ścigania o podjęcie
czynności zmierzających do
wykrycia i ukarania sprawców,
w
ystępowanie z inicjatywami w zakresie wydawania
przepisów dotyczących praw
zwierząt,
p
rowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia
populacji bezdomnych
zwierząt,
p
rowadzenie działalności
edukacyjnej w zakresie
ochrony zwierząt.
Organizacje prozwierzęce powinny reagować natychmiast
w przypadkach znęcania się
nad zwierzętami, kontrolować
dobrostan zwierząt tam, gdzie
zachodzi podejrzenie złego
traktowania czy też braku zapewnienia podstawowych warunków bytowania. Odbieranie
zwierząt powinno być jednak
ostatecznością. Interwencjom
przeprowadzanym przez Stowarzyszenie zawsze towarzyszy edukacja w postaci informacji gdzie i od kogo można
uzyskać pomoc.
„Straż dla Zwierząt w Polsce”
utrzymuje się z darowizn i datków od osób prywatnych i firm.
Od 2007 roku organizacja ma
przyznany status organizacji
pożytku publicznego.

Podobne dokumenty