Lipiec 2011 - Urząd Gminy Miedziana Góra

Transkrypt

Lipiec 2011 - Urząd Gminy Miedziana Góra
Co należy do obowiązków mieszkańców - czytaj na str. 10
Lipiec 2011
Nr 7 (102)
Wójt gminy Maciej Lubecki wręczył
statuetkę „Miedziara” staroście powiatu kieleckiego – Zdzisławowi Wrzałce.
Festynowi goście dopisali w tym roku wyjątkowo dobrze.
„Miedzianogórska Gmina” po raz kolejny !
Zabawa z atrakcjami
- czytaj na str. 5 - 8
Z sesji Rady Gminy
Absolutorium
dla wójta
- czytaj na str. 3
Radni udzielają absolutorium wójtowi gminy Maciejowi Lubeckiemu.
Podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim
Rozbudowa
infrastruktury
informatycznej
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, w Urzędzie Gminy w Górnie spotkali się przedstawiciele UM oraz skarbnicy
gmin: Górno, Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce,
Pierzchnica, Miedziana Góra oraz Raków.
Podpisano umowy w sprawie projektu eŚwiętokrzyskie – na modernizację oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej gmin.
Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej LAN, w ww. jednostkach samorządu
terytorialnego, nastąpi do końca sierpnia br.
Realizacja tego przedsięwzięcia zapewni lepszą łączność elektroniczną między gminami
i Urzędem Marszałkowskim.
W akcie podpisania umów uczestniczył wójt
naszej gminy - Maciej Lubecki – na zdjęciu. (J.)
XVII Zjazd Sołtysów w Wąchocku
Feliks Januchta
ponownie
prezesem SSZK
Prezes SSZK przyjmuje gratulacje od posłanki Marzeny Okły – Drewnowicz oraz
wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki - Koruby.
Gospodarze naszej gminy oraz kierownik ZGK w sali obrad sołtysów w Wąchocku.
2
„Głos Miedzianej Góry”
W dniach 25 – 26 czerwca br. w stolicy polskich sołtysów – Wąchocku
odbył się XVII Zjazd Sołtysów. Gminę Miedziana Góra reprezentowało
wprawdzie tylko dwóch gospodarzy
wsi: Wiesław Tokar i Marek Sroka, ale
zostali oni dzielnie wsparci przez gospodarzy gminy: wójta Macieja Lubeckiego, przewodniczącego Rady Gminy
Roberta Popkrzywińskiego oraz kierownika ZGK Zdzisława Zapałę.
Honory gospodarza zjazdu pełnił niezastąpiony Feliks Januchta, który dwoił
się i troił, by sejmik oraz Ogólnopolski
Turniej Sołtysów spełniły oczekiwania
sołtysów.
Tym razem nie zawiedli VIP - owie:
w nowo oddanej hali gimnastycznej
w Wąchocku stawili się niemal wszyscy
posłowie naszego regionu oraz przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych z przewodniczącym Sejmiku
Markiem Gosem Nie zabrakło także
wojewody świętokrzyskiego – Bożentyny Pałki – Koruby.
Najlepsi gospodarze wsi z regionu
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy
i nagrody ufundowane przez ich gminy.
Podczas Zjazdu podsumowano działalność Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi
Kieleckiej i wybrano nowe władze. Prezesem został ponownie Feliks Januchta.
W skład zarządu weszła m.in. Grażyna
Wawszczak z sąsiedniej gminy Zagnańsk.
Z sesji Rady Gminy
Caritas podsumowuje działalność
Absolutorium dla wójta
Dwa główne punkty porządku obrad zdominowały posiedzenie Rady Gminy 29
czerwca br. w Miedzianej Górze: zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2010 oraz udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Podjęto
także kilka innych ważnych decyzji, m.in. powołano zespół ds. wyboru ławników.
Sesję otworzył przewodniczący RG
Robert Pokrzywiński, witając jej uczestników z wójtem Maciejem Lubeckim,
który złożył - na wstępie - informację ze
swoich prac między sesjami rady (omówienie publikujemy oddzielnie). Następnie
rozpoczęła się procedura zatwierdzania
wspomnianego wyżej sprawozdania finansowego wraz z informacją o wykonaniu
budżetu gminy za 2010 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Wałek przedstawił pozytywną opinię komisji
o tych dokumentach. Zaprezentowano
również pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach o tych
sprawozdaniach, jak również pozytywną
opinię RIO o wniosku KR o udzielenie
wójtowi absolutorium.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę
w sprawie absolutorium dla wójta gminy
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Maciej Lubecki podziękował radnym
za ten wyraz zaufania i swoim pracownikom w Urzędzie Gminy za wytężoną pracę
w ub. roku. Podziękował także radzie za
konstruktywną współpracę podczas zarządzania gminą w 2010 roku.
Radni przyjęli następnie kilka innych
uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na rok bieżący – w związku ze zwiększeniem budżetu o dochody od osób fizycznych i innych
jednostek a także o odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat,
- wyrażenia zgody na zakup przez
gminę nieruchomości prywatnej w Kostomłotach Pierwszych – dla potrzeb gospodarki ściekowej,
- uchwalenia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
na lata 2007 – 2032”,
- przystąpienia do sporządzenia
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
RG Stanisław Wałek podczas wystąpienia na sesji absolutoryjnej.
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra – w celu stworzenia
możliwości inwestycyjnych właścicieli
nieruchomości,
- powołania zespołu ds. wyborów
ławników – w jego skład weszli: Roman
Wójcicki – przewodniczący oraz: Robert
Pokrzywiński, Jacek Syska, Halina Żelazna i Teresa Raczyńska – członkowie,
Rada przyjęła także sprawozdanie
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
- szerzej o gospodarce odpadami piszemy
w innym miejscu.
W sprawach różnych, zapytaniach
i wolnych wnioskach radni oraz sołtysi
podnieśli kilka problemów swoich sołectw
oraz gminy.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesję
zamknięto. (J.K.)
Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
W okresie od ostatniej sesji Rady Gminy – 26 maja do 29 czerwca br., wójt gminy zawarł umowy ze:
- Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
Robót Drogowych „TRAKT” na budowę i Autostrad w sprawie komunikacji oraz teredróg Kostomłoty Drugie, Miedziana Góra,
nów inwestycyjnych i przebiegu trasy S 74,
- Wojewódzkim Funduszem Ochrony
- MPK w sprawie organizacji kursów
Środowiska na pożyczkę na budowę kana- komercyjnych do Mniowa i Strawczyna,
lizacji (zadanie nr 4),
- VEOLIA w sprawie gospodarki odpa- Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regio- dami na terenie gminy.
nalnego na dofinansowanie promocji gminy.
Gospodarz gminy uczestniczył w szkoWójt prowadził rozmowy w sprawach leniu wojskowym, zakończeniu roku szkolgminy z przedstawicielami:
nego, zjeździe sołtysów w Wąchocku oraz
- Firmy „Teleprojekt” w sprawie pro- w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
jektów kanalizacji,
Ponadto na bieżąco rozwiązywał problemy
- Zakładu Energetycznego w sprawie wynikłe z pracy UG, jednostek organizadostaw energii elektrycznej,
cyjnych oraz mieszkańców.
Lipiec 2011
„Głos Miedzianej Góry”
Nie trzeba
być bogatym,
by pomagać...
Wraz z końcem roku szkolnego swą
działalność podsumowuje Szkolne Koło
Caritas w Zespole Szkół w Kostomłotach.
Był to ważny rok dla naszej, szkolnej
grupki, gdyż obchodziliśmy 5 rocznicę powstania, nadaliśmy też naszemu kołu imię
„Aniołów Stróżów”. Ułożyliśmy regulamin, a także spisaliśmy prawa i obowiązki
członków koła.
Warto zwrócić uwagę na kilka dobrych
przedsięwzięć, których udało się dokonać.
Niezmiernie ucieszyło nas spotkanie z Siostrami Misjonarkami św. Piotra Klawera
z Krosna, które gościły w szkole i parafii
przez kilka dni. Siostry Agata i Jolanta
mówiły w ciekawy sposób o misjach. Ich
autentyczność i zaangażowanie docenili
wszyscy, którzy brali udział w spotkaniach.
Kilka klas zebrało i wysłało pieniądze
przeznaczone dla dzieci z dalekiej Afryki
i Azji, o których opowiadały siostry.
Mamy swój udział w dziele misyjnym
także poprzez pomoc Verze pochodzącej
z Wysp Zielonego Przylądka. Jedna z sióstr
zna osobiście dziewczynkę i niezmiernie
ucieszył ją konkurs zorganizowany specjalnie na czas spotkania – konkurs dotyczył
Very, jej portretu. Nasi adopcyjni rodzice
(dyrekcja i wielu nauczycieli) już trzeci
rok opłacają naukę i najpilniejsze potrzeby
dziewczynki.
W tym roku koło Caritas wzięło udział
w III już Forum Szkolnych Kół Caritas.
Pokazano nas nawet w TVP Kielce, kiedy
stremowani opowiadaliśmy o akcjach. Byliśmy poruszeni dokonaniami innych kół.
Chcemy brać przykład z naszych caritasowych przyjaciół z innych szkół.
Szkoła w Kostomłotach z radością
wzięła udział w Szlachetnej Paczce. W tym
roku jedną paczkę przygotowali uczniowie,
drugą nauczyciele. Kilka klas składało się
na prezenty - marzenia, nauczyciele zakupili lodówkę.
Jak co roku odbyły się też kiermasze
świąteczne i cukiernia „ Majowy pączek”.
Z ochotą wzięliśmy także udział
w Kampanii Pola Nadziei, jedna z naszych
prac plastycznych o tematyce żonkilowej
zdobyła wyróżnienie.
Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania to kropla w morzu potrzeb. Wiemy,
że są także bezimienni dobrzy ludzie, którzy nie chcą chwalić się swoimi czynami.
Nasze koło czyniąc tak niewiele, pragnie
epatować miłością i dobrem. Chcemy pokazać, że wcale nie trzeba być dużym, bogatym i wpływowym, by pomagać.. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.
Szkolne Koło Caritas
w Zespole Szkół
w Kostomłotach Drugich
3
Kolejne inicjatywy Stowarzyszenia „Czysta Wieś”
Festyn rodzinny w Ćmińsku
oraz inne wydarzenia
ne z organizacją festynu zasponsorowała
Małgorzata Żelazko.
Do zorganizowania festynu przyczynili się również: Radosław Fatalski,
Marek Jedynak, Jarosław Ślefarski,
Edward Frączyk, Marcin Karczewski,
Anna Ciołak.
Organizatorzy festynu pragną podziękować również Krzysztofowi Wójcikowskiemu – dyrektorowi Zespołu
Szkół w Ćmińsku za udostępnienie
kuchni, samochodu do przywozu gości.
Na wyróżnienie zasługują członkowie stowarzyszenia: Halina Pietraszek,
Krystyna Gołąb, Janusz Główczyński,
Stowarzyszenie „Czysta Wieś” prowadzi działalność na terenie gminy Miedziana Góra w miejscowościach: Ćmińsk, Ciosowa, Bobrza, Przyjmo i Porzecze.
Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest aktywizowanie mieszkańców
i współdziałanie z gminą w celu wybudowania kanalizacji obejmującej w/w miejscowości.
Otrzymane środki finansowe od firm, czyńskiego – naszego regionalnego
w ramach darowizny z trzech festynów kowala – artysty i poety. Egzemplarze
oraz przekazane kwoty 1% podatku do- tomiku można było otrzymać podczas
chodowego za 2009 r., stowarzyszenie festynu.
W tym przedprzekaże na koszty dokumentacji projektowej budowy kanalizacji na terenie sięwzięciu wsparły
konto stowarzynaszych miejscowości.
Stowarzyszenie w dalszym ciągu szenia firmy działazbiera środki w każdy możliwy sposób. jące na naszym te10 lipca br., po raz trzeci, staraniem za- renie, przekazując
rządu i członków „Czystej Wsi” w Ćmiń- dobrowolne wpłasku został zorganizowany festyn z udzia- ty. Do głównych
łem mieszkańców i zaproszonych gości, sponsorów należą:
wśród których znaleźli się m.in.: wójt Bogumiła Saladra
gminy Maciej Lubecki, przewodniczą- - Ubojnia Drobiu,
cy Rady Gminy Robert Pokrzywiński, Kazimierz Żak wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Firma Tokarska,
OSP Ireneusz Żak, kierownik Zakładu Ewa Stolarska - Festynowy gość, poseł na Sejm RP, Henryk Milcarz wita się
z mieszkańcami Ćmińska.
Komunalnego Zdzisław Zapała, poseł PUHB.
Poza sponsorami byli darczyńcy: Beata Stawińska - Stadnyk, Stanisław
na Sejm Henryk Milcarz.
Podczas festynu odbyły się występy Marian Wesołowski Piekarnia „Al- Sulej, Ewa Serwatka, Ewa Relidzyńska,
zespołów: „Kropelki”, pod kierun- mado”, Bogusław Sobczyk Cukiernia Grażyna Główczyńska, Leszek Gołąb,
kiem T. Ciszek, I. Machul i St. Banaś w Miedzianej Górze, J. Bartos Uboj- Wiesław Strzępka, Andrzej Główczyńz zespołem „Bobrzanki”, K. Zapały nia w Piekoszowie, Spółka Jawna ski, Małgorzata Podgórska, Czesław
z zespołem „Macierzanki”, M. Kło- „Notus” Kielce, Bożena Sarnat Sklep Drogosz, Czesław Stefański i inni.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
sowskiej z zespołem „Tumlinianie” Przemysłowy, Hurtownia Irpol Ireneoraz młodych artystów: J. Stolarczyk, usz Szustak, Hurtownia „Dowex” P. J. którzy pomogli przy organizacji festynu,
Ciołakowie, Spółka Gwiazdorek Sta- w szczególności mieszkańcom, zaproD. Wieczorek, J. Piątek i D. Łaszcza.
Stowarzyszenie zasponsorowało wy- rzowie Tumlin, Sp. z o.o. Stacja Paliw szonym artystom i gościom, darczyńcom
danie I tomika wierszy Janusza Głów- Eko Ćmińsk. Pozostałe wydatki związa- oraz sponsorom.
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów 2011”
„Biedok chłopski” wyróżniony w Tokarni
W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni zorganizowano XI edycję konkursu
pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 2011”. Głównymi organizatorami konkursu byli: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Muzeum Wsi Kieleckiej.
W niedzielę, 12 czerwca br., do skansenu w Tokarni przyjechało 3 tysiące
osób zainteresowanych wydarzeniami,
4
jakie przez cały dzień miały tutaj miejsce. Impreza stała się piknikiem całych
rodzin, które przybyły do Muzeum Wsi
Kieleckiej, by wziąć
udział w kulinarnym
święcie świętokrzyskiej wsi. Na kilkudziesięciu stoiskach
oferowano najlepsze
wyroby żywnościowe, często oparte na
starych recepturach
naszych babci, przepyszne nalewki i inne
specjały.
„Głos Miedzianej Góry”
Przewodniczący Sejmiku Marek
Gos podziękował uczestnikom konkursu za inicjatywy, za pomysły kulinarne
i systematyczne powiększanie listy regionalnych specjałów.
Uczestników konkursu oraz rodzinnego festynu pozdrowił także marszałek
województwa świętokrzyskiego Adam
Jarubas, który przyjął patronat nad imprezą w Tokarni.
Uczestnicy konkursu przedstawili
do oceny 45 produktów w czterech kategoriach: rolniczej, zwierzęcej, napoje
regionalne oraz inne. Miło nam poinformować, że „Biedok chłopski”, przygotowany przez Józefę Bucką z KGW
„Macierzanka”, w kat. wyroby cukiernicze, zdobył, obok „pączków od Szarego”
- Cukiernia „U Szarego” w Opatowie I miejsce – na zdjęciu stoisko KGW
„Macierzanka”. Gratulujemy ! (Kos.)
Stoisko KGW „Macierzanka” cieszyło się na imprezie dużym
powodzeniem.
„Miedzianogórska Gmina” po raz kolejny !
Występują „Kropelki” z Ćmińska.
Zabawa z atrakcjami
26 czerwca odbyła się już 11 raz impreza z okazji Dni Miedzianej Góry - od
dwóch lat pod nazwą “Miedzianogórska Gmina – Impreza Promocyjno-Kulturalno
–Oświatowa”. Tegoroczna edycja przyciągnęła setki mieszkańców naszej gminy.
Od wczesnych godzin rannych, na placu przed Urzędem Gminy, rozkładali się:
kramarze, wesołe miasteczko, stowarzyszenia oraz wielka scena. Msza św. o godz.
12.00, w intencji mieszkańców, była początkiem obchodów Święta Gminy.
Od godziny 13.00 na scenie występowały dzieci i młodzież ze szkół w Ćmińsku i Kostomłotach nagradzane oklaskami
przez swych kolegów, rodziców i wszystkich zgromadzonych przed sceną.
Następnie plac opanowali karatecy ze
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kostomłoty Pierwsze “Przemienienie” , ćwiczący na co dzień w Klubie
„Wolna Strefa” w Kostomłotach Pierwszych. Wszyscy widzowie z podziwem
oglądali widowiskowy pokaz, podczas
którego młodzi adepci karate łamali ciosami ręki, bądź kopnięciami deski, kije,
czy rozbijali cegły.
Po tych mocnych wrażeniach rozpoczął się blok regionalny, w którym swój
talent prezentowali członkowie zespołów
folklorystycznych oraz kół gospodyń wiejskich: „Tumlinianie”, „Bobrzanki” i „Macierzanka”. Dodatkowo panie z KGW
„Macierzanka” przez cały czas trwania
imprezy, prezentowały stoisko, na którym
można było spróbować potraw regionalnych, ciast, nalewek, jak również obejrzeć
rękodzieło ludowe i stroje regionalne, czy
spróbować swych sił w robieniu kwiatów
z bibuły, czy w szydełkowaniu.
W ramach “Sceny młodych” wystąpiła
młoda i bardzo utalentowana wokalistka
Lipiec 2011
Julka Piątek, czarując wszystkich swym
głosem. Po Julce scenę opanował zespół,
który porwał do zabawy. Dla tego zespołu
rockowego, który jeszcze nie ma nazwy,
był to pierwszy koncert, ale wszyscy gratulowali młodym muzykom, już po ich
koncercie - bardzo udanego debiutu.
W dalszej części imprezy scena zamieniła się w magiczne miejsce. A wszystko to
za sprawą „Krakowskiego Teatru Iluzji”.
Około godz. 17.00 wszystkich zebranych przywitali oficjalnie wójt - Maciej
Lubecki wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Robertem Pokrzywińskim. Były
okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości oraz wręczanie nagród
i wyróżnień.
Wręczono trzy statuetki „Miedziara”:
dla starosty powiatu Zdzisława Wrzałki, wicestarosty Zenona Janusa i dr o.
Szczepana Praśkiewicza - wszystkim
za znaczący wkład w rozwój gminy Miedziana Góra.
Swoje nagrody wręczały także stowarzyszenia. I tak: nagrodę “Bobra”
z rąk prezesa LGD „Dorzecze Bobrzy”
Jarosława Wałka otrzymał Kazimierz
Raczyński, natomiast prezes Forum Inicjatyw Gospodarczych Gminy Miedziana
Góra - Ryszard Antoni Żelazny wręczył
płaskorzeźbę „Gwarka” Krzysztofowi
Zimnickiemu z firmy “Dropplant”, jako
najprężniej rozwijającej się firmie z terenu gminy.
Uhonorowano i nagrodzono również
sportowców. Medal oraz nagrodę finan„Głos Miedzianej Góry”
sową otrzymał Sylwester Czyż - reprezentant Polski w hokeju na sledgach oraz
siatkówce na siedząco. Medal za wysokie
wyniki sportowe otrzymał także Paweł
Mech - piłkarz Korony Kielce - mieszkaniec Przyjma.
Kolejną atrakcją był młody i ambitny
kabaret o wdzięcznej nazwie “Weźżesz”.
Zgromadzona już licznie publiczność
gromkimi brawami oraz salwami śmiechu nagradzała kolejne skecze.
Po występie kabaretu nastąpiło rozstrzygnięcie akcji krwiodawstwa “Krew
darem życia”. Spośród 43 honorowych
krwiodawców (to rekord w naszej gminie!) wicewojewoda Beata Oczkowicz
i wójt Maciej Lubecki wylosowali 7
osób nagrodzonych cennymi upominkami. Byli to: Bożena Modrzejewska,
Adam Wójcik, Agnieszka Olszewska,
Dominik Słoń, Maciej Pękowski, Paulina Jezierska i Klaudia Bielacha (dwie
ostatnie panie nie odebrały nagród podczas losowania, dlatego zapraszamy po
odbiór do Urzędu Gminy).
Następnym punktem programu był
występ zespołu “WIGOR”, który porwał
zebraną widownię w wir szalonej zabawy. O godz. 22.00 odbył się fantastyczny
pokaz fajerwerków.
Koniec fajerwerków był jednocześnie
sygnałem do rozpoczęcia “Letniej Nocy
Muzycznej”, czyli dyskoteki pod gwiazdami. Doskonała zabawa trwała w najlepsze do północy, a nawet odrobinę dłużej,
gdyż prowadzący DJ ulegał co raz prośbom roztańczonego tłumu.
W trakcie trwania imprezy odbywały
sie również imprezy towarzyszące. Miał
miejsce rajd pieszy po urokliwych ścieżkach Miedzianej Góry, mecz piłkarski
o Puchar Wójta Gminy Miedziana Góra
oraz zawody strzeleckie zorganizowane
przez Koło Strzeleckie “Kaliber”.
5
Pokaz karate wzbudził olbrzymie zainteresowanie.
Nagrodę Bobra wręcza Kazimierzowi Raczyńskiemu prezes LGD „Dorzecze Bobrzy” - Jarosław Wałek.
Migawki ze Święta Gminy
Publiczność z podziwem śledziła walki karateków.
Było swojsko przy małym jasnym z dużą pianką.
Senator Grzegorz Banaś zawsze się umie dobrze znaleźć.
6
Na imprezę ”Miedzianogórska Gmina” przychodzą
całe rodziny mieszkańców.
„Głos Miedzianej Góry”
Gospodarze gminy wręczają „Miedziara” wicestaroście kieleckiemu Zenonowi Janusowi.
„Miedziara” otrzymuje O. dr Szczepan T. Praśkiewicz.
Lokalne derby piłkarskie zakończyły się, tym razem, zwycięstwem Grodu Ćmińsk.
Sportowcy Sylwester Czyż i Paweł
Mech prezentują swoje nagrody.
Lipiec 2011
Nagrodę dla sportowca Sylwestra Czyża wręcza wicewojewoda Beata Oczkowicz.
Publiczność, jak zwykle, dopisała.
„Głos Miedzianej Góry”
7
Krew oddaje, nie po raz pierwszy, mieszkaniec Miedzianej
Góry - Stanisław Pałka.
Pozyskano prawie 20 litrów cennego leku !
Pracownik Urzędu Gminy Dominik Słoń za chwilę odda, także
nie po raz pierwszy, swój życiodajny lek.
„Krople życia - krople nadziei”...
... pod takim hasłem zorganizowano kolejną akcję honorowego dawstwa
krwi podczas festynu „Miedzianogórska Gmina” – 26 czerwca br. Do ośrodka
zdrowia zgłosiło się tego dnia ponad 43 dawców – ludzi wrażliwych na cierpienie
innych, ludzi, którzy potrafią dać innym cząstkę siebie. Dar krwi, to bardzo często dar życia ciężko chorym. Tego dnia pozyskano jej prawie 20 litrów !
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach już od godz. 13.00
było gotowe na przyjęcie pierwszych
dawców. W ośrodku zdrowia, w Miedzianej Górze, ekipa Centrum, pod wodzą dr Agnieszki Sztandery, przygotowała warunki do poboru najcenniejszego
leku.
- Jak zwykle latem, kiedy liczba wypadków drogowych gwałtownie rośnie,
zapotrzebowanie na krew jest bardzo
duże - mówiła p. doktor. Dlatego każdej niedzieli wykorzystujemy okazję
do powiększenia zasobów naszego banku krwi. Stąd nasza wizyta, nie po raz
pierwszy zresztą, w Miedzianej Górze,
na festynie rodzinnym.
Odpowiednio rozpropagowana akcja,
apel wójta gminy, zrobiły swoje. Już od
początku akcji do ośrodka zdrowia kierowali się dawcy. Pierwszym okazał się
Stanisław Pałka z Miedzianej Góry,
który zdecydował się oddać krew już po
raz szósty w życiu. Pierwszy raz stało się
podczas odbywania służby wojskowej
w Połczynie Zdroju. Wtedy on i jego
koledzy rekruci oddali krew dla ciężko
chorego na białaczkę. Ich czyn uratował
życie młodemu człowiekowi.
Po latach, zachęcony przez ojca
i starszego brata, którzy także są honorowymi krwiodawcami, zaczął oddawać
ten najcenniejszy lek, m.in. podczas festynów rodzinnych. Dlaczego to robi ?
– A dlaczego nie, skoro organizm na to
pozwala – odpowiedział. Może kiedyś
8
krew będzie potrzebna mnie albo komuś
z rodziny. Wtedy może skorzystamy
z takich akcji..?
Pilne zapotrzebowanie na krew okazało się już podczas niedzielnej akcji
w Miedzianej Górze. Lek jest nieodzowny dla Antoniny O., która czeka na operację w szpitalu wojewódzkim w Kielcach. Koledzy jej córki wzięli udział
w akcji na rzecz tej pani.
Od lat regularnie, podczas festynów,
swoją krew oddaje pracownik Urzędu
Gminy Dominik Słoń. Zaczął to czynić
w 1997 roku.
– Robię to zupełnie spontanicznie –
odpowiedział reporterowi „GMG”.
Każdy krwiodawca otrzymywał tego
dnia, na pamiątkę, koszulkę bawełnianą
z herbem gminy. Niezależnie od tego
wziął udział w losowaniu nagród ufundowanych przez Centrum i sponsorów.
Te cenne fanty losowała, na głównej scenie, wicewojewoda Beata Oczkowicz,
zaś nagrody wręczał wójt, Maciej Lubecki, dziękując, przy okazji, za udział
w tej pięknej akcji.
Nagrody rzeczowe wylosowali:
Klaudia Bielacha, Paulina Jezierska,
Bożena Modrzejewska, Agnieszka Olszewska, Maciej Pękalski, Dominik
Słoń i Adam Wójcik.
Do podziękowań, za udział w akcji,
dołączył dyrektor Świętokrzyskiego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Jerzy Stalmasiński, który wysoko ocenił postawę mieszkańców gminy
Miedziana Góra.
- To ludzie bardzo wrażliwi, godni
wielkiego szacunku za swoją postawę
wobec ludzi chorych, potrzebujących
krwi jak kropli życia. Dziękuję im za to
z całego serca ! (Kos.)
Sponsorzy Święta Gminy 2011
Tomasz Nalepa NALEPA - CAPITAL TRUST Sp. z o.o., Michał Garmulewicz
- CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ANKRA, Przedsiębiorstwo “AGAT” –
Ryszard Antoni Żelazny, „Dropplant” - Krzysztof Zimnicki, Bank Spółdzielczy
w Kielcach, Sławomir Podstawka - „Transport Samochodowy DRAW-TRANS”,
Ryszard Bartkiewicz – VEOLIA, Tomasz Osuch - „EWTOM” Hurtownia Hudrauliczno- Elektryczna, Grzegorz Toporek - Zakład Masarski, Skład Budowlany „Zachęta” - Elżbieta i Adam Gruszka, Andrzej Szyszka - „BACKSZYSZ”,
„Ubojnia Drobiu” - Bogumiła Saladra, „PHU Sped – Bud” Skład Opału - Wiesława i Bogdan Moćko, Stanisław Wałek – ALTBUS, Sklep Spożywczo – Przemysłowy - Zbigniew Gąsior, Marian Wesołowski - Piekarnia ALMADO, Daniel
Rozemberg, „Euro Ogród” - Edward Nowak, Elżbieta i Józef Dudek – ELBUD,
Mariusz Rówiński - „Mario Car”, Mariusz i Sebastian Moćko - BRAT-BUD, Zakład Cukierniczy „Angelina” – Agnieszka i Krzysztof Zapała, Zakład Cukierniczy
- Elżbieta i Jolanta Sobczyk, Zakład Drukarski „Tercet” - Kazimierz Raczyński.
„Głos Miedzianej Góry”
Starostwo Powiatowe
na „Miedzianogórskiej Gminie”
Statuetki „Miedziara” przyznawane są osobom, które przyczyniły się do
rozwoju gminy Miedziana Góra. W tym roku wśród wyróżnionych za 2010
rok znaleźli sie dwaj przedstawiciele samorządu powiatu kieleckiego. Starosta Zdzisław Wrzałka został odznaczony za swoją pracę, którą wykonywał
jako wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
– Jestem ogromnie wzruszony tym
wyróżnieniem. Gmina Miedziana Góra
była moim domem przez 23 lata. Tutaj
sie urodziłem i wychowałem. W trakcie
mojej pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
mogłem wspierać działania wójta i gminy, która tak dynamicznie się rozwija –
mówił starosta Zdzisław Wrzałka.
Odbierający wyróżnienie wicestarosta Zenon Janus podziękował za dotychczasową współpracę władzom gminy. – Dzisiejszy dzień to czas podsumowania naszej pracy. Dzięki naszej współpracy
udało się zrealizować przez ostatnie lata
wiele inwestycji – mówił wicestarosta.
Wręczenie statuetek odbyło się podczas imprezy „Miedzianogórska Gmi-
na”, w której uczestniczyli również
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
w Kielcach Renata Janik i radny Ireneusz Żak. Uczestnicy festynu mogli także skorzystać z porad pracowników Starostwa
Powiatowego w Kielcach, którzy pełnili
dyżur. - Chcemy wyjść z informacjami
do mieszkańców. Dlatego na imprezach
plenerowych, festynach, czy dożynkach
w gminach powiatu kieleckiego pojawia się na kilka godzin namiot, w którym
mieszkańcy mogą uzyskać potrzebne
informacje od pracowników wydziałów
geodezji, budownictwa czy komunikacji
Starostwa Powiatowego w Kielcach –
tłumaczy starosta Zdzisław Wrzałka. Na stoisku można było również zapoznać
się z aktualnymi ofertami pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Wicestarosta Zenon Janus, w towarzystwie prezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisława Matejkiewicza oraz dwóch
mieszkańców, przybyli na festyn jako jedni z pierwszych gości.
GOPS informuje
Czas na aktywność
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, że od
maja bieżącego roku przystąpił do realizacji projektu systemowego „Czas na
aktywność w gminie Miedziana Góra”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Głównym celem projektu jest zwięk- zawodowymi. Rodzaj szkoleń zawodoszenie aktywności zawodowej osób bez- wych, którymi zostaną objęci uczestnicy
robotnych korzystających ze świadczeń określony zostanie we współpracy z dopomocy społecznej. Od początku realiza- radcą zawodowym. Ukończenie kursów
cji projektu, tj. od 2009 roku, wsparciem zawodowych będzie potwierdzone certyprojektowym zostały objęte 24 bezrobot- fikatami.
ne kobiety, mieszkanki gminy Miedziana
Efektem podjętych działań powinno
Góra. Obecnie, w ramach projektu, wspar- być zwiększenie motywacji wśród beneciem objęto 15 osób w tym 2 mężczyzn.
ficjentów, rozszerzenie lub wykształcenie
Beneficjenci otrzymali kompleksowe nowych kompetencji zawodowych i spowsparcie psychologiczne oraz doradztwo łecznych co ułatwi im w powrót na rynek
zawodowe. Kolejnym etapem projektu pracy a w rezultacie poprawę warunków
będzie objęcie beneficjentów szkoleniami materialno – bytowych.
Lipiec 2011
„Głos Miedzianej Góry”
Więcej informacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze:
www.gopsmgora.pl
NAPRAWA PROTEZ
Protezy porcelanowe
Ćmińsk, ul. Źródlana 8
tel.: 41/303-44-16,
tel. kom.: 504-070-751
9
Trzeba się przyłączyć
do kanalizacji !
To też należy do obowiązku mieszkańców
Wykaszać zarośla,
dbać o stan rowu przed posesją
Jak wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach”, na mieszkańcu ciążą pewne,
odpowiedzialne obowiązki.
Mieszkaniec gminy musi zadbać o sys- tetyczny wizerunek naszej okolicy.
tematyczne wykaszanie chwastów i sprząZ praktyki wiadomo, że, niestety, obotanie terenu w sposób nie powodujący za- wiązki te nie są przestrzegane przed wielonieczyszczania powietrza, wód i gruntów. ma posesjami. Dotyczy to m.in. zabudowń
Także o utrzymanie zabudowań, elementów w rejonie drogi w Maciejówce, gdzie zamałej architektury i ogrodzeń w stanie gwa- rośla i chwaszcze oraz zarośnięte rowy nie
rantującym estetyczny wygląd. Obywa- przynoszą chluby wielu mieszkającym tutaj
telskim obowiązkiem jest również dbanie obywatelom.
o stan rowu przed posesją. Wystarczy abyNadzór nad realizacją tych obowiązków
śmy dwa razy w roku:
sprawuje wójt, w związku z tym wysłano
- wykosili chwasty, a nie będą się one pisma do osób, u których nieruchomość
rozsiewać na inne nieruchomości,
była najbardziej zaniedbana. Czy to poskut- udrożnili rów, aby woda mogła swo- kowało ? Niech każdy sprawdzi to u siebie
bodnie płynąć, w ten sposób zadbamy o es- i swoich sąsiadów.
Veolia informuje
Zamieszanie wokół selektywnej zbiórki odpadów
W związku z tym, że w czerwcu br. na terenie naszej gminy nastąpiło pewne zamieszanie wokół odbioru odpadów selekcjonowanych oraz z powodu interwencji mieszkańców, firma zajmująca się tą działalnością – kielecka VEOLIA przysłała do Urzędu
Gminy w Miedzianej Górze wyjaśnienie, w którym czytamy m.in.:
„Do selektywnej zbiórki służą worki jednej posesji. Wystawienie tak dużej liczby
w kolorach żółtym i zielonym z opisem jakie worków spowodowało, że nie można ich było
można gromadzić w nich odpady oraz logo odebrać jednego dnia, w związku z czym
firmy VEOLIA. Co miesiąc, przy zabieraniu odebrano je dnia następnego.
pełnego worka, mieszkańcy otrzymują na
Warto dodać, że na jedną umowę, przy
wymianę puste worki. 13 czerwca br. miesz- pojemniku 110 – 120 l, przypada po jednym
kańcy, oprócz worków firmowych, wystawili worku na szkło i plastik. Odpady selektywdodatkowo worki w innych kolorach oraz po nie zebrane są przekazywane do recyklinnawozach, torfie, karmie dla zwierząt itp., gu, gdzie musi być zachowana technologia
w dużych ilościach, nawet po 6-8 sztuk przy ich przerobu: odpady gromadzone w innych
OGŁOSZENIE
ne,
Urząd Gminy w Miedzianej Górze informuje, że od lipca 2011 r. firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. będzie odbierała od
mieszkańców wyłącznie odpady zebrane
w sposób selektywny do worków oznaczonych nazwą i logo firmy:
• w kolorze żółtym na tworzywa sztucz-
• w kolorze zielonym na opakowania
szklane.
Co miesiąc przy odbiorze pełnych worków mieszkańcy będą otrzymywać w zamian
puste worki.
Informujemy, że na jedną umowę na
opróżnianie pojemnika 110 lub 120 l przypa-
Mimo sygnałów kierowanych wielokrotnie
do właścicieli posesji, niestety do chwili obecnej znaczny procent naszych mieszkańców, lecz
nie tylko, wykazuje lekceważący stosunek wobec istniejących obowiązków. Dotyczy to także zalegalizowania dzikich przyłączy do sieci
kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej.
Mamy nadzieję, że apel kierowany w tej
formie po raz ostatni zostanie odebrany ze zrozumieniem i poczuciem obowiązku obywatelskiego przez każdego właściciela nieruchomości który, do chwili obecnej zaniedbywał choćby
jedną z wymienionych kwestii.
Jednocześnie informujemy, że obecnie są
prowadzone komisyjne kontrole w poszczególnych sołectwach, w zakresie realizacji zaniedbań, z możliwością stosowania kar określonych
w granicach istniejącego prawa i przepisów objętych wewnętrzną regulacją uchwałodawczą,
łącznie z kierowaniem wniosków do sądu.
workach nie są odbierane. Dlatego inne worki, niż firmowe, nie będą zabierane.
Każdy z mieszkańców, posiadający umowę z VEOLIĄ, chcąc otrzymać dodatkowe
worki na odpady selektywnie gromadzone,
może je otrzymać za pokwitowaniem u kierowcy, obsługującego dany rejon, lub w siedzibie firmy przy ul. Zagnańskiej 232 A,
a ponadto u sołtysa i w ZGK w Miedzianej
Górze.
Należy przypomnieć, ze VEOLIA, zawierając umowę na odbiór odpadów komunalnych, zobowiązała się odbierać odpowiednia
ilość odpadów. Każda większa ilość wymaga
zmiany umowy z VEOLIĄ.”
Dodajmy od siebie, że sposób i rodzaj gospodarki odpadami w gminie wyjaśniają specjalne informacje opublikowane na tablicach
ogłoszeniowych w UG oraz sołectwach.
da po jednym worku na szkło i na tworzywa
sztuczne na miesiąc.
Dodatkowe worki na odpady zebrane
w sposób selektywny można otrzymać za pokwitowaniem u kierowcy obsługującego dany
rejon, w siedzibie firmy przy ul. Zagnańskiej
232A, u sołtysa lub w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Miedzianej Górze.
Podstawowe zasady segregowania odpadów:
Co należy wrzucać do poszczególnych worków
• szklane butelki
• słoiki po przetworach bez
nakrętek
• szklane butelki po mleku
i napojach
• stłuczkę szklaną
Sposób przygotowania
Czego NIE należy wrzucać do poszczególnych worków
OPAKOWANIA SZKLANE
1. Zdjąć zakrętkę, krążek z szyjki lub przykrywkę - metalowe i plastikowe mogą być
odzyskiwane z innymi surowcami.
2. Zerwać etykiety.
3. Umyć słoik czy butelkę z resztek
jedzenia. Szkło zabrudzone piaskiem
i kamykami - także należy opłukać, by nie
zmarnować odzyskanego szkła.
• zakrętek, kapsli, korków,
• ceramiki (szklanek, żaroodpornych naczyń, fajansu, doniczek, porcelany),
• szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego – odpad z remontów),
• luster,
• żarówek, lamp jarzeniowych (odpad niebezpieczny),
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami
(odpad niebezpieczny),
OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
• plastikowe butelki po płynach
1. Umyć opakowanie.
(napojach, kosmetykach)
2. Zgnieść butelki - np. stanąć na niej • kubki po produktach mlecznych będzie zajmować mniej miejsca.
(oczyszczone z resztek produktu)
• tacki i pojemniki po produktach
spożywczych
• plastikowe nakrętki
• torebki foliowe
10
• folii budowlanych i po nawozach,
• pojemników i butelek z zawartością, po olejach silnikowych, płynach przeciw zamarzaniu, wyrobach garmażeryjnych,
• sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, wyrobów technicznych i ich
obudowy,
• naczyń, sztućców z tworzyw sztucznych,
• styropianu.
„Głos Miedzianej Góry”
116 tys. m. kw. powierzchni !
Centrum handlowe
przy drodze S - 7
Coraz więcej wiadomo o wyglądzie i koncepcji Makroregionalnego Centrum
Handlowego, jakie pod Kielcami, przy drodze nr S-7 (w rejonie Miedzianej
Góry), zacznie budować giełdowy deweloper spółka Rank Progress z Legnicy
wraz z firmą Nalepa Capital Trust.
Kilka dni temu odbyła się prezentacja
planowanych przez Rank Progress Inwestycji w całej Polsce i właśnie na tym
spotkaniu zaprezentowano plany kieleckiego centrum, które wśród wszystkich
zaprezentowanych projektów cieszyło się
niemal największym zainteresowaniem.
Centrum pod Kielcami będzie największym projektem inwestycyjnym
w całej historii spółki Rank Progress.
Przewidziano tutaj aż 116 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego 40 tysięcy zajmie sama galeria handlowa. 18 tysięcy metrów przewidziano
dla kolejnego sklepu typu dom i ogród
w naszym regionie, czyli marki Leroy
Merlin. 6100 metrów zajmie sklep z meblami, chociaż nie wiadomo jeszcze, do
jakiej sieci będzie należał. 4750 metrów
zajmie sklep sportowy. Przewidziano też
parking dla 7 600 aut. Kolejne 19 tysięcy
metrów zajmie tak zwany Retail Park,
czyli powierzchnia biurowo – magazynowa pod wynajem. Swoje sklepy przewidziały tutaj takie firmy, jak: Tesco,
Empik, Takko, Deichmann, Jeronimo
Martins, C&A, H&M, Pepco OBI, Leroy
Merlin, Praktiker, NG2, Komfort, Castorama, Real, Amrest, Rossmann, Mc Donald’s Polska.
- To będzie
potężna inwestycja. Przewidujemy, że docelowo
znajdzie tu pracę
3 tysiące osób
– mówi dyrektor rzecznik prasowy spółki Rank
Progress, Halina Wyborska.
Przypomnijmy,
że I etap tej inwestycji rozpocznie
się jeszcze w tym
roku, a cały projekt zakończy
w 2014 roku.
Koniec problemów z bezdomnymi psami ?
Schronisko w Piekoszowie
jeszcze w tym roku ?
O problemie z bezdomnymi psami wiedzą mieszkańcy każdej z podkieleckich gmin. Temat ten wraca, jak bumerang, niemal na każdej sesji rad gmin.
Radni wciąż zgłaszają ten problem, podkreślając niebezpieczeństwo, zwłaszcza
dla dzieci szkolnych, wynikające z wałęsających się czworonogów.
Kieleckie Schronisko dla BezdomWszystko wskazuje, że problem zakońnych Zwierząt jest przepełnione, brakuje czy się jeszcze w tym roku: jak doniosła
mu pieniędzy a ponadto prowadzone jest kielecka prasa, gmina Piekoszów wystąpiprzez członków Towarzystwa Opieki nad ła z wnioskiem do Starostwa PowiatoweZwierzętami, które przejęło opiekę nad go o zezwolenie na budowę schroniska dla
porzuconymi psami po słynnej aferze, kie- bezdomnych zwierząt. Wójt gminy Tadedy ujawniono tam fatalne warunki dla tych usz Dąbrowa tak uzasadnia tę decyzję:
zwierzaków. Zresztą, wystarczy mu pod- Problem z bezdomnymi psami jest
opiecznych z samych Kielc. A co z psami tak duży, że nie ma na co czekać. Liczymy,
w innych gminach ?
że w ciągu miesiąca otrzymamy zezwoLipiec 2011
„Głos Miedzianej Góry”
Kolejne sukcesy
sportowców
z Porzecza
W SP nr 33 w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS
w Tenisie Stołowym. W zawodach tych
uczestniczyli uczniowie SP w Porzeczu zawodnicy LUKS Radość Porzecze.
Miło nam donieść, że zdobyli oni aż
5 medali - 1 złoty 3 srebrne i 1 brązowy.
Złoty wywalczył, w kategorii żaków (IV
kl. i młodsi), Maksym Ślefarski. Po medalu srebrnym, na Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego Związku
Tenisa Stołowego, to jego drugi medal na
imprezie rangi wojewódzkiej.
Srebrne medale zdobyli: Przemysław
Mróz wśród żaków, Wiktoria Ślefarska
i Wiktor Żelazny.
Wysokie miejsca zajęli inni zawodnicy
z Porzecza: Kinga Pałka i Miłosz Mróz
uplasowali się na czwartych miejscach
wśród młodzików a w kategorii żaków
Wiktor Gonciarz był piąty a Krzysztof
Zapała siódmy.
Punkty zdobyte przez wyżej wymienionych pozwoliły na zajęcie pierwszego
miejsca drużynowo i zdobycie okazałych
statuetek, zarówno w kategorii żaków jak
i młodzików.
Ładny świat
Brudny deszczyk z nieba leci,
las, podwórko pełne śmieci.
Pracowite rączki mamy,
więc te śmieci posprzątamy.
Bo gdy jest na świecie ładnie ,
czysto no i bardzo zgrabnie.
Wtedy słonko jaśniej świeci,
cieszą się też wszystkie dzieci.
Ptaszki wesoło ćwierkają ,
Że takich przyjaciół wokół mają.
Patryk Misiewicz
lenie na realizację tego przedsięwzięcia.
Mamy już podpisaną umowę z ZEORK na
dostawę energii.
Schronisko ma powstać w miejscowości Micigózd, gdzie gmina Piekoszów
dysponuje działką w niezamieszkałej części tej miejscowości. Koszty budowy mają
być pokryte ze składek gmin należących
do Związku Gmin Górnej Nidy. Swoje zainteresowanie budową obiektu wykazały
już gminy: Chęciny, Strawczyn, Miedziana Góra, Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny,
Morawica i Daleszyce. Niewykluczone, że
rezerwy zostaną wykorzystane przez inne
gminy. Schronisko ma bowiem przyjąć na
początku ok. 150 czworonogów.
Gotowy projekt przewiduje, że nowy
obiekt będzie nowoczesny i prowadzony
profesjonalnie. Oprócz boksów dla psów,
będzie tam gabinet weterynaryjny, izolatki dla zwierząt, sala operacyjna oraz pomieszczenia dla odwiedzających.
(J.)
11
Nagrody Bobra Lokalnej Grupy
Działania „Dorzecze Bobrzy”
W Biurze LGD „Dorzecze Bobrzy” odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody
Bobra. Posiedzenie otworzył prezes zarządu Jarosław Wałek. Następnie Członkowie Kapituły spośród siebie wybrali przewodniczącego Kapituły, którym został Stanisław Śliwa.
Wpłynęło 8 wniosków do Nagrody rzecz LGD oraz instytucja wyróżniająBobra, postanowiono przyznać nagrody ca się w działalności na rzecz LGD. Po
w następujących kategoriach: najlepsza długiej i burzliwej dyskusji Kapituła jedusługa, najlepszy produkt turystyczny, nomyślnie wyłoniła laureatów nagrody
osoba wyróżniająca w działalność na Bobra:
Powyżej średniej krajowej
Dobre miejsca gimnazjalistów
z Ćmińska i Kostomłotów Drugich
W połowie kwietnia gimnazjaliści w całym kraju pisali test humanistyczny
i matematyczno-przyrodniczy. Z obydwu można było maksymalnie osiągnąć
notę 100 pkt.
15 czerwca br. opublikowano wyniku 39 miejscu – 53,41 pkt. uplasowali się
tego egzaminu: średnia krajowa to 48,49 uczniowie gimnazjum z Kostomłotów
pkt., wojewódzka: 48,71. Dobrze spisa- Drugich.
W pow. kieleckim średnia ocena teli się gimnazjaliści z Ćmińska, którzy
w rankingu wojewódzkim zajęli 35 miej- stu wyniosła 47,06 pkt. (w Kielcach:
sce, uzyskując 53,84 pkt. Tuż za nimi, na 53,66 pkt.).
„Krasnoludki” na pikniku
15 czerwca br. odbyła się kolejna, duża impreza integrująca przedszkolaków, rodziców i ich najbliższych. Był to „Piknik Rodzinny”, który tym razem odbył się u podnóża stoku
narciarskiego w Tumlinie-Podgrodziu, w otoczeniu pól i lasów, w sprzyjającej pogodzie.
Zaproszonych gości uroczyście powitały panie: A. Grątkiewicz, A. Rozemberg i A. Rogowska. Na wstępie wszyscy zostali
zapoznani z zasadami zachowania bezpieczeństwa w tym miejscu
i ogólnym programem spotkania.
„Krasnoludki” wystąpiły z wiązanką wierszy, piosenek i tańców z okazji zbliżającego się Dnia Ojca. Przedszkolaki odśpiewały
też „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Uczestnicy pikniku zostali zaproszeni przez zespół teatralny „Narwal”
do wspólnej zabawy. Szczególnie wyróżnieni zostali ojcowie, którzy na co dzień spędzają wiele czasu w pracy, na wyjazdach i nie
mają zbyt często okazji do dłuższej beztroskiej zabawy ze swoimi
dziećmi. Okazało się, że wielu z nich wspaniale się bawiło w konkurencjach zarówno sportowych, jak i tanecznych, a uśmiechnięte
buzie dzieci były najlepszą nagrodą za wspólną zabawę.
Następnie wszyscy zostali zaproszeni na wspaniały poczęstunek: kiełbaski, różne słodkości, owoce i oczywiście soki i napoje,
a wszystko po to, aby zregenerować siły świetnie się bawiących
uczestników.
Kiedy wszyscy już odpoczęli, teatr „Narwal” zaprosił wszystkich ponownie do wspólnej zabawy.
- Zuzanna Samulak – mieszkanka
gm. Zagnańsk - osoba wyróżniająca się
w działalności na rzecz LGD,
- Centrum Sportowo Rekreacyjne
w Strawczynku OLIMPIC – najlepszy
produkt turystyczny,
- Tadeusz Dąbrowa – wójt gm.
Piekoszów - osoba wyróżniająca się na
rzecz LGD,
- Kazimierz Raczyński – mieszkaniec gm. Miedziana Góra, właściciel
Drukarni „Tercet” - osoba wyróżniająca
się na rzecz LGD.
Nagrody zostaną lub zostały wręczone podczas imprez publicznych w poszczególnych gminach.
Warto podkreślić, że był to ostatni
egzamin gimnazjalny w dotychczasowej
formie. Od przyszłego roku części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza
zostaną podzielone. Test humanistyczny
na dwie części: polonistyczną i historyczną, zaś matematyczno-przyrodniczy
na matematyczną i przyrodniczą. Część
językowa egzaminu podzielona zostanie
na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Od przyszłego roku wynik językowej części egzaminu gimnazjalnego
będzie brany pod uwagę przy rekrutacji
do liceów i techników. (J.)

Podobne dokumenty

Głos Miedzianej Góry czerwiec 2015

Głos Miedzianej Góry czerwiec 2015 Radni obradowali po raz ostatni przed wakacjami. Sesję po brzegi wypełniły sprawozdania oraz istotne dla mieszkańców uchwały i decyzje. 14 maja przewodniczący rady Bogusław Sobczyk rozpoczął ses...

Bardziej szczegółowo