Anna Streżyńska

Transkrypt

Anna Streżyńska
Anna Streżyńska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa i Administracji.
Związana niemal całe życie z administracją publiczną, szczególnie w obszarze antymonopolowym
i regulacji sektorów zmonopolizowanych.
Pierwsze spotkanie z administracją publiczną to praca w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, w czasie
studiów. Odpowiedzialna za kontakty z osiedlowymi i blokowymi samorządami mieszkańców.
Następnie już po studiach (2005-2007) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: ścieżka zawodowa
związana z telekomunikacją i mediami w jednostkach organizacyjnych zajmujących się praktykami
monopolistycznymi w tych sektorach, oraz ochrona konsumentów. W UOKIK przeszła ścieżkę od
referendarza do wicedyrektora departamentu. Po UOKIK praktyka w kancelarii prof. Michała Kuleszy
na stanowisku kierownika wydziału infrastruktury, z praktyką także w sprawach samorządowych.
Po roku tej praktyki Ministerstwo Łączności, doradca trzech kolejnych ministrów łączności w latach
1998-2001, a zarazem od 2000 p.o. dyrektora Departamentu Regulacji i Polityki Multimedialnej.
Od 2001 do 2005 własna działalność gospodarcza.
W listopadzie 2005 objęła stanowisko podsekretarza stanu ds. łączności w Ministerstwie Transportu
i Budownictwa (listopad 2005 - maj 2006), przeprowadziła nowelizację Prawa telekomunikacyjnego
i w wyniku zmian dokonanych tą ustawą objęła stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, nowego regulatora rynku komunikacji elektronicznej i poczty, początkowo jako p.o.
Prezesa UKE (od stycznia 2006), a następnie od maja 2006 Prezes UKE. Pełniła tę funkcję do 2 lutego
2012. W latach 2006-2012 pod rządami Prezesa UKE rynek telekomunikacyjny przeszedł od niemal
całkowitego monopolu do stanu konkurencji, ceny spadły nawet o 70% (internet i usługi komórkowe),
a penetracja zwiększyła się z 800 tys. linii szerokopasmowych do 10,5 mln takich linii. Prezes UKE
podpisała także Porozumienia z TP i operatorami telekomunikacyjnymi w sprawie inwestycji, dając tym
samym unikalny przykład niewładczego działania administracji w miejsce przymusu administracyjnego
oraz podjęcia współdziałania z regulowanymi przedsiębiorcami w celu publicznym. Prezes UKE
w latach 2006-2012 pomimo braku formalnych kompetencji wspierał także jednostki samorządu
terytorialnego w budowie sieci szerokopasmowych, a z inicjatywy tego organu przyjęto opracowaną
w UKE ustawę o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, która uregulowała zasady
inwestycji samorządowych na konkurencyjnym rynku i zniosła znaczną część barier inwestycyjnych
w zakresie telekomunikacji.
Obecnie prowadzi ponownie działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Studiów Regulacyjnych oraz
współpracuje z uczelniami, think tankami, firmami, organizacjami pozarządowymi i administracją
publiczną.
Nagrodzona Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawaną osobom, które rozwiązują ważne
problemy społeczne, stanowią wzór służby publicznej, działają w duchu porozumienia i współpracy –
kierują się ideą działania „ponad podziałami”; medalem Zasłużony dla Łączności, odznaką MSZ Bene
Merito za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, Brązowym Krzyżem
Zasługi, a spośród wielu nagród środowiskowych – m.in. Złotym Paragrafem za skuteczność
wykorzystywania prawa we wspieraniu konkurencji w gospodarce.
Jest mężatką, ma dwie córki, tegoroczną maturzystkę i licealistkę.