Zaproszenie na Galę Polskich Tenorów

Transkrypt

Zaproszenie na Galę Polskich Tenorów
Szanowni Paƒstwo,
po raz kolejny b´dziemy mieli przyjemnoÊç spotkaç
si´ z Paƒstwem w Ciechocinku. Banki tworzàce Spó∏dzielczà Grup´ Bankowà od lat wspierajà ró˝nego
rodzaju przedsi´wzi´cia kulturalno - rozrywkowe,
chcà czynnie uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznoÊci
lokalnych, którym s∏u˝à nieprzerwanie od 150 lat.
Nie mo˝e byç inaczej i tym razem, kiedy do Ciechocinka, kurortu s∏ynàcego z niepowtarzalnego klimatu
zawita czo∏ówka polskich i Êwiatowych scen operowych.
Letnie koncerty to wydarzenie, które posiada ju˝
swojà histori´ i wspania∏à wiernà publicznoÊç, która
z zapartym tchem podziwia wirtuozerskie wykonania
dzie∏ wielkich kompozytorów. JesteÊmy przekonani,
˝e repertuar przygotowany na Gal´ Polskich Tenorów
dostarczy melomanom wielu niezapomnianych
wra˝eƒ.
Pawe∏ Paw∏owski
Prezes Zarzàdu
Gospodarczego Banku
Wielkopolski S.A.

Podobne dokumenty