TH-P7 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA

Komentarze

Transkrypt

TH-P7 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA
Česky
THP7-P5-P3[B]-01cov1.fm Page i Friday, March 17, 2006 4:07 PM
DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM
Polski
DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA
DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO
DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER
TH-P7
Magyar
Skládá se z XV-THP7, SP-WP7,
SP-THP7F, SP-THP7C a SP-THP7S
Elementy zestawu: XV-THP7, SP-WP7,
SP-THP7F, SP-THP7C oraz SP-THP7S
Összetevők: XV-THP7, SP-WP7,
SP-THP7F, SP-THP7C és SP-THP7S
TH-P5
Skládá se z XV-THP5, SP-WP5,
SP-THP5F, SP-THP5C a SP-THP5S
Elementy zestawu: XV-THP5, SP-WP5,
SP-THP5F, SP-THP5C oraz SP-THP5S
Összetevők: XV-THP5, SP-WP5,
SP-THP5F, SP-THP5C és SP-THP5S
TH-P3
Skládá se z XV-THP3, SP-WP5,
SP-THP3F, SP-THP3C a SP-THP3S
Elementy zestawu: XV-THP3, SP-WP5,
SP-THP3F, SP-THP3C oraz SP-THP3S
Összetevők: XV-THP3, SP-WP5,
SP-THP3F, SP-THP3C és SP-THP3S
INSTRUCTIONS
PŘĺRUČKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
(Pouze pro TH-P7/TH-P5)
(dotyczy tylko modelu TH-P7/TH-P5)
(Csak a TH-P7/TH-P5 típushoz)
LVT1523-006A
[EV]
THP7-P5-P3[B]-02warning.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 4:08 PM
Výstrahy, varování a další upozornění/Ostrzeżenia, uwagi i inne
informacje/Figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb tudnivalók
VAROVÁNÍ!
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem,
riziko požáru apod.:
1. Neodstraňujte šrouby, kryty ani skříň přístroje.
2. Nevystavujte přístroj dešti ani působení vlhkého
prostředí.
UWAGA!
Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, wybuchu pożaru itp.:
1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy.
2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem ani
wilgocią.
VIGYÁZAT!
A tűz, az áramütés és egyéb veszélyek kockázatának
csökkentése érdekében:
1. Ne távolítsa el a csavarokat, fedeleket és
a készülékházat.
2. Óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől.
VAROVÁNÍ – tlačítko
!
Aby bylo napájení zcela vypnuté, odpojte zástrčku ze
sítě (indikátor STANDBY zhasne). Při instalaci
přístroje se ujistěte, že je zástrčka snadno přístupná.
Tlačítko
v žádné pozici neodpojuje přístroj zcela
od napájení.
• Je-li přístroj v pohotovostním režimu, indikátor
STANDBY se rozsvítí červeně.
• Po zapnutí přístroje indikátor STANDBY zhasne.
Napájení může být ovládáno dálkově.
UWAGA — przycisk
!
Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy wyciągnąć
z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego (zgaśnie
wskaźnik STANDBY). Instalując urządzenie, należy
pamiętać o pozostawieniu swobodnego dostępu do
wtyczki.
Przycisk
w żadnym położeniu nie odłącza
urządzenia od sieci.
• Gdy urządzenie pracuje w trybie gotowości,
wskaźnik STANDBY świeci na czerwono.
• Po włączeniu urządzenia wskaźnik STANDBY
gaśnie.
Zasilanie można włączać i wyłączać zdalnie.
VIGYÁZAT—
gomb!
A készüléket a tápkábel csatlakozójának kihúzásával
tudja teljesen kikapcsolni (ekkor a STANDBY
jelzőfény kialszik). A készülék beszerelésekor
ügyeljen arra, hogy a csatlakozó könnyen elérhető
legyen.
A tápellátást a
gomb egyetlen pozíciója sem
szakítja meg.
• A készülék készenléti állapotában a STANDBY
jelzőfény vörös színnel világít.
• A készülék bekapcsolásakor a STANDBY jelzőfény
kialszik.
Az áramellátás távvezérelhető.
G-1
VAROVÁNÍ!
• Nezakrývejte větrací otvory.
(Při zakrytí větracích otvorů novinami nebo textilií
se nemůže teplý vzduch odvětrávat z přístroje.)
• Nevystavujte přístroj působení otevřeného ohně,
neumisťujte na něj např. hořící svíčky.
• Při likvidaci baterií je nutno přihlížet k ochraně
životního prostředí a dodržovat místní ustanovení
nebo zákony o zacházení s bateriemi.
• Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním
nebo postříkáním. Nedávejte na něj žádné předměty
s kapalinami, např. vázy.
UWAGA!
• Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych.
(Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych
gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie
ciepła).
• Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego
płomienia, takich jak zapalone świece.
• Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić zagrożenia dla
środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać
lokalnych przepisów określających warunki
utylizacji takich baterii.
• Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem,
wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać
na jego obudowie żadnych przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
VIGYÁZAT!
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat és furatokat.
(Ha a szellőzőnyílásokat vagy furatokat újságpapír
vagy anyag stb. takarja, a hő nem tud távozni.)
• A készülékre ne helyezzen semmilyen nyílt lángot
adó eszközt, például égő gyertyát.
• Elemcserekor vegye figyelembe a környezetvédelmi
előírásokat, és feltétlenül tartsa be az elemek
megsemmisítését szabályozó helyi törvényeket.
• Óvja a készüléket esőtől, nedvességtől, rácsöpögő
vagy fröccsenő anyagtól. Folyadékkal töltött tárgyat
(például vázát) ne helyezzen a készülékre.
THP7-P5-P3[B]-02warning.fm Page 2 Friday, March 17, 2006 4:08 PM
DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY
1. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
2. UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel,
veškeré opravy přenechte kvali.kovaným odborníkům.
3. UPOZORNĚNÍ: Při otevření vydává viditelné popř. Neviditelné laserové ozáření třídy 1M. Nedívejte se do otvoru
přímo s optickými nástroji.
WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH
1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do
samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwali.kowanej obsłudze serwisowej.
3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie
patrzeć bezprośrednio w przyządy optyczne.
FONTOS TUDNIVALÓ A LÉZERBERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN
1. I. OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS
2. FIGYELMEZTETÉS: A felső burkolatot ne nyissa fel. A készüléknek nincs olyan része, amit a felhasználó is
megszerelhet. A készülék javítását bízza szakemberre.
3. FIGYELMEZTETÉS: Láthátó és/vagy láthatatlan 1M osztályú sugárzás nyitott állapotban. Ne nézze közvetlenül
optikai műszerekkel.
G-2
THP7-P5-P3[B]-02warning.fm Page 3 Friday, March 17, 2006 4:08 PM
Varování: Řádné odvětrávání
Aby se vyloučilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození, umístěte přístroj na vodorovný
povrch. Minimální rozměry volného prostoru jsou uvedeny níže:
Uwaga: Odpowiednia wentylacja
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym lub pożaru i zapobiec uszkodzeniom, urządzenie
należy ustawić na płaskiej i równej powierzchni. Poniżej pokazano minimalne odstępy z każdej strony:
Figyelem: Megfelelő szellőzés
A készüléket a tűz és áramütés elkerülése, valamint a készülék védelme érdekében egyenletes, vízszintes felületre
helyezze. Az alábbiakban láthatók a minimálisan szükséges szabad távolságértékek:
Pohled zepředu/Widok z przodu/Elölnézet
Zeď nebo
překážky/
Ściana lub inna
przeszkoda/
Fal vagy
akadályozó
tárgyak
G-3
XV-THP7/
XV-THP5/
15 cm XV-THP3
15 cm
15 cm
15 cm
Pohled ze strany/Widok z boku/Oldalnézet
Přední strana/ XV-THP7/
Przód/Elöl XV-THP5/
XV-THP3
Žádné překážky/
Brak przeszkód/
Nincs
akadályozó tárgy
Zeď nebo překážky/
Ściana lub inna przeszkoda/
Fal vagy akadályozó tárgyak
15 cm
THP7-P5-P3[B]-02warning.fm Page 4 Friday, March 17, 2006 4:08 PM
Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení
[Evropská unie]
Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti
likvidován jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě
k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být
zlikvidován správně v souladu s národními předpisy vaší země.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životni prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto
produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů
ve vašem místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.
Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy.
Pozor:
Tento symbol
platí jen
v Evropské unii.
(Firemní uživatelé)
Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku www.jvc-europe.com,
kde získáte informace o možnosti vrácení produktu.
[Ostatní země mimo Evropskou unii]
Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními
zákony nebo jinými podpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého
elektrického a elektronického vybavení.
Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń
[Kraje Unii Europejskiej]
Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu
okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je
natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich
odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem.
Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych
i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone
niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące
punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach
zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi.
Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych
odpadów mogą być nakładane kary.
Uwaga:
Taki symbol
jest ważny
tylko w Unii
Europejskej
(Użytkownicy biznesowi)
Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony
www.jvc-europe.com, aby uzyskać informacje o możliwości jego odbioru.
[Kraje poza Unią Europejską]
W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu prosimy postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami lub innymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznymi i elektronicznymi.
Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról
[Európai Unió]
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama
végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy
a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és
megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket
a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos
berendezésekből származó hulladékok mennyiségét ás segíti az újrahasznosítást és
újrafeldolgozást.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést
szabhatnak ki.
Figyelem!
Ez a szimbólum
csak az Európai
Unióban
érvényes.
(Üzleti felhasználók)
Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra:
www.jvc-europe.com, ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban.
[Az Európai Unión kívüli országok]
Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok,
illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére
vonatkozó, egyéb szabályai szerint végezze.
G-4
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Obsah
Úvod ...................................................2
Přehrávání ....................................... 18
Poznámky k manipulaci ...........................................2
Dodávané příslušenství ............................................ 2
Základní přehrávání ............................................... 18
Přehrávání jedním dotykem ................................... 20
Rychlé hledání vpřed nebo vzad ............................ 20
Skok na začátek požadované volby ....................... 20
Přeskakování po zhruba pětiminutových
intervalech.............................................................. 21
Vyhledání požadovaného titulu nebo požadované skupiny
pomocí číselných tlačítek ..............................................21
Výběr požadovaného titulu nebo seznamu stop
z ovládacího displeje .............................................. 21
Disky ...................................................3
Přehrávatelné typy disků .......................................... 3
Přehrávatelné typy souborů ......................................4
Názvy součástí a ovládacích prvků ... 5
Připojení .............................................7
Připojení antén FM a AM (pro střední vlny) ........... 7
Zapojení satelitních (přední, středový, zadní)
reproduktorů a subwooferu ......................................8
Rozmístění reproduktorů ........................................ 12
Připojení televizoru ................................................ 12
Připojení velkokapacitního paměťového zařízení
USB ........................................................................13
Připojení napájecího kabelu ................................... 13
Ovládání televizoru .........................14
Základní funkce ...............................15
Zapnutí a vypnutí přístroje ..................................... 15
Výběr zdroje přehrávání .........................................16
Nastavení hlasitosti [VOLUME] ............................ 16
Poslech se sluchátky (nejsou součástí balení) ........ 16
Přechodné vypnutí zvuku [MUTING] ...................16
Nastavení jasu indikátorů [DIMMER] ...................16
Časovač vypnutí [SLEEP] ......................................17
Nastavení výstupních úrovní předních/středového/
prostorových reproduktorů a subwooferu .............. 17
Změna rozkladového režimu .................................. 17
Rozšířené funkce ............................ 22
Používání režimu prostorového zvuku Surround ... 22
Používání nabídky předvoleb na obrazovce .......... 23
Přehrávání od určitého místa na disku ................... 25
Použití zobrazení ovládání souborů ....................... 26
Obnovení přehrávání .............................................. 27
Výběr úhlu scény ................................................... 27
Volba jazyka titulků ............................................... 28
Výběr jazyka poslechu ........................................... 28
Zvláštní způsoby přehrávání obrazu ...................... 29
Programové přehrávání .......................................... 30
Náhodné přehrávání ............................................... 30
Opakované přehrávání ........................................... 31
Zámek přihrádky .................................................... 32
Nastavení vyvážení ................................................ 32
Nastavení předvoleb DVD .............. 33
Používání nabídek nastavení .................................. 33
Popis nabídky ......................................................... 33
Funkce tuneru ................................. 36
Ruční ladění ........................................................... 36
Předvolby stanic ..................................................... 36
Výběr režimu příjmu FM ....................................... 37
Používání systému Radio Data System při příjmu
stanic FM ............................................................... 37
Doporučení ...................................... 40
Údržba .................................................................... 40
Odstraňování problémů .......................................... 40
Technické údaje ..................................................... 41
I
1
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 2 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Poznámky k manipulaci
7 Důležitá upozornění
Instalace systému
• Přístroj umístěte na rovném, suchém, nepříliš chladném
ani horkém místě s teplotou 5 °C - 35 °C.
• Systém umístěte v dostatečné vzdálenosti od televizoru.
• Systém neumisťujte na místo vystavené otřesům.
Napájecí kabel
• Neberte napájecí kabel do mokrých rukou.
• Pokud je kabel zapojen do zásuvky, přístroj vždy vykazuje
nepatrnou spotřebu elektrické energie.
• Při odpojování systému ze zásuvky netahejte nikdy za
kabel, ale za zástrčku.
Prevence selhání systému
• Uvnitř výrobku nejsou žádné součásti, které by mohly
být opraveny uživatelem. Jestliže nastanou potíže,
odpojte napájecí kabel a obraťte se na prodejce.
• Nezasunujte do systému žádné kovové předměty.
• Nepoužívejte nestandardní disky nepravidelného tvaru
(jako např. srdce, květiny nebo kreditní karty atd.), které
jsou k dostání na trhu. Hrozí poškození systému.
• Nepoužívejte disky s nálepkami či štítky ani disky
znečištěné lepidlem. Hrozí poškození systému.
Nalepovací etiketa
Nálepka
Lepidlo
Poznámka k autorským právům
Dříve, než začnete nahrávat z disku, seznamte se se zákony
chránícími autorská práva ve vaší zemi. Pořízením kopie
chráněného materiálu může dojít k porušení autorských
práv.
Poznámka k systému ochrany proti kopírování
Disky jsou chráněny systémem ochrany proti kopírování.
Při přímém propojení systému s videorekordérem se aktivuje
systém ochrany proti kopírování a může se projevit snížením
kvality obrazu.
7 Bezpečnostní opatření
Přístroj chraňte před vlhkostí, vodou a prachem
Systém neumisťujte do vlhkého či prašného prostředí.
Ochrana před vysokými teplotami
Nevystavujte systém přímému slunečnímu záření
a neumisťujte jej poblíž zdrojů tepla.
V době nepřítomnosti
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky.
Nezakrývejte větrací otvory
Zakrytí větracích otvorů může způsobit poškození přístroje.
Péče o skříň přístroje
K čištění přístroje používejte měkkou tkaninu a dodržujte
příslušné pokyny pro používání čisticích tkanin napuštěných
chemickými prostředky. Nepoužívejte benzen, ředidlo ani
jiné typy organických rozpouštědel a čisticích prostředků.
Mohou způsobit deformace nebo změnu barvy.
Voda v systému
Vypněte hlavní vypínač, odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a obraťte se na prodejce. Další používání přístroje v tomto
stavu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Dodávané příslušenství
Přesvědčte se, zda bylo dodáno veškeré příslušenství.
Číslo v závorkách udává množství dodaných kusů.
Jestliže některá položka chybí, obraťte se neprodleně na
prodejce.
• Dálkový ovladač (1)
• Akumulátory (2)
• Anténa FM (1)
• Smyčková anténa AM (1)
• Kabely reproduktorů (pouze u TH-P7)
4 m: Pro satelitní reproduktory (přední levý/pravý),
středový reproduktor a subwoofer (4)
10 m: Pro satelitní reproduktory (prostorového zvuku
levý/pravý) (2)
• Šrouby (pouze u TH-P7)
M5 x 40 mm (4)
M4 x 20 mm (8)
• Svorky pro kabely reproduktorů (pouze u TH-P7) (4)
2
Česky
Úvod
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 3 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Disky
Poznámky k diskům DVD-R a DVD-RW
• Tento systém nepodporuje disky „Multi-Border“.
Přehrávatelné typy disků
Tento systém je určen pro přehrávání následujících disků:
DVD VIDEO
Zvukové CD
VCD
SVCD
Poznámky k diskům CD-R a CD-RW
• Tento systém může přehrávat disky CD-R nebo CD-RW
nahrané ve formátu ISO 9660.
• Tento systém podporuje disky s více sekcemi (až 20 sekcí).
• Tento systém neumožňuje přehrávat disky s pakety.
Kód regionu DVD VIDEO
Přehrávače DVD VIDEO a disky DVD VIDEO obsahují
vlastní čísla kódu regionu. Tento systém může přehrávat
disky DVD VIDEO, jejichž čísla kódu regionu zahrnují
systémový kód regionu uvedený na zadním panelu.
Značka √ v následujícím seznamu označuje použitelné typy
disků a formáty nahrávání.
Příklady disků DVD, které lze přehrávat:
Typ disku
CD-R/-RW*1
DVD-R*1
DVD-RW*1
DVD Video
—
√
√
DVD VR
—
√
√
VCD/SVCD
√
—
—
Zvukové CD
√
—
—
√
√*
2
2
WMA
√
√*2
√*2
JPEG
√
√*2
√*2
√
√*
2
2
MPEG-2
√*3
√*2
√*2
MPEG-1
3
2
√*2
√*2
√*2
Formát
nahrávky
MP3
ASF
DivX
√*
√
√*
√*
√*
*1 Na tomto systému je možné přehrávat pouze
finalizované disky.
*2 Nahrané ve formátu UDF Bridge.
*3 Na tomto systému nemusí být možné přehrát soubor,
pokud je jeho velikost příliš velká.
• Je možné přehrávat finalizované disky +R/+RW (pouze
ve formátu DVD Video). Po vložení disku +R/+RW se
na zobrazovacím panelu rozsvítí „DVD“.
• Tento systém vyhovuje systému PAL, ale může také
přehrávat disky nahrané v systému NTSC. Povšimněte si,
že videosignál NTSC na disku je převeden na signál
PAL60 na výstupu.
• Strana disku „DualDisc“, která neobsahuje DVD
nahrávku, nevyhovuje standardu „Compact Disc Digital
Audio“. Proto se nedoporučuje používání té strany disku
DualDisc, která neobsahuje DVD nahrávku.
• Některé disky DVD VIDEO, Video CD (VCD) nebo
SVCD se mohou používat jinak než je zde popsáno.
Je to způsobeno naprogramováním a strukturou
disku, nejedná se o chybu tohoto systému.
Logo DVD je ochranná známka společnosti DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
3
Je-li vložen disk DVD s nesprávným číslem kódu regionu,
na televizní obrazovce se zobrazí hlášení „REGION CODE
ERROR!“ a přehrávání se nespustí.
Přehrávání některých disků není možné kvůli vlastnostem
těchto disků, podmínkám nahrávání, jejich poškození nebo
znečištění.
Disky, které nelze přehrávat
DVD-ROM, DVD-RAM, CD-I (CD-I Ready), Photo
CD, SACD atd.
Při jejich přehrávání vzniká šum, který poškozuje
reproduktory.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 4 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Přehrávatelné typy souborů
Pro všechny soubory, které lze přehrávat
• Systém rozeznává a může přehrávat pouze soubory
s následujícími příponami (které mohou být v jakékoli
kombinaci malých a velkých písmen):
MP3: „.MP3“, „.mp3“
WMA: „.WMA“, „.wma“
JPEG: „.JPG“, „.JPEG“, „.jpg“, „.jpeg“
ASF: „.ASF“, „.asf“
MPEG-2/MPEG-1: „.MPG“, „.MPEG“, „.mpg“, „.mpeg“
DivX: „.DIVX“, „.DIV“, „.divx“, „.div“ a „.AVI“, „.avi“
• Tento systém je schopen rozpoznat až 150 stop (souborů)
v každé skupině, 99 skupin na každém disku nebo
zařízení a celkový počet stop (souborů), které systém
může přehrávat, je 4 000.
• Některé soubory nelze běžně přehrávat kvůli vlastnostem
disku, na kterém jsou nahrány, nebo kvůli podmínkám,
za nichž byly nahrány.
• Načtení souborů MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/
MPEG-1/DivX může trvat delší dobu. (Závisí to na
složitosti adresáře nebo konfigurace souboru.)
• Pokud jsou pohromadě soubory různých druhů, nastavte
volbu FILE TYPE v nabídce PICTURE na odpovídající
nastavení pro data, která se mají číst („AUDIO“, „STILL
PICTURE“ nebo „VIDEO“). (Viz stránka 34.)
Pro soubory MP3/WMA
• Tento systém podporuje přehrávání souborů MP3/WMA
nahraných přenosovou rychlostí 32 – 320 kb/s a se
vzorkovacím kmitočtem 16 kHz; 22,05 kHz; 24 kHz*;
32 kHz; 44,1 kHz nebo 48 kHz.
• Pokud jsou zaznamenány informace o stopách (název
alba, jméno umělce, název skladby atd.), objeví se
v zobrazení ovládání souborů na obrazovce televizoru.
(Viz stránka 26.)
• Doporučujeme nahrát každou skladbu (píseň) se
vzorkovacím kmitočtem 44,1 kHz a přenosovou
rychlostí 128 (96*) kb/s.
* Pouze pro WMA
Pro soubory ASF
• Tento systém podporuje typy moderního jednoduchého
formátu, například soubory MPEG-4 (MPEG-4 ASF).
• Systém podporuje soubory MPEG-4 za následujících
podmínek:
Formát souboru: ASF
Obrazový profil: MPEG-4 SP (jednoduchý profil)
Zvukový kodek: G.726
Max. velikost obrazu: 352 x 288 (CIF)
Max. přenosová rychlost: 384 kb/s
Pro soubory MPEG-2/MPEG-1
• Formát datového toku by měl vyhovovat formátu
systémového/programového datového toku MPEG.
• Jako nejvyšší rozlišení se doporučuje hodnota 720 x 576
pixelů (25 snímků/s)/720 x 480 pixelů (30 snímků/s).
• Tento systém podporuje také rozlišení 352 x 576/
480 x 576/352 x 288 pixelů (25 snímků/s) a 352 x 480/
480 x 480/352 x 240 pixelů (30 snímků/s).
• Formát souboru by měl být [email protected] (Main Profile at
Main Level)/[email protected] (Simple Profile at Main Level)/
[email protected] (Main Profile at Low Level).
• Zvukové datové toky musí vyhovovat standardu MPEG1
Audio Layer-2 nebo MPEG2 Audio Layer-2.
Pro soubory DivX
• Tento systém podporuje DivX 6.x, 5.x, 4.x a 3.11.
• Soubor podporuje soubory DivX, jejichž rozlišení je
720 x 480 pixelů nebo méně (30 snímků/s) a 720 x 576
pixelů nebo méně (25 snímků/s).
• Zvukový datový tok by měl vyhovovat standardu Dolby
Digital (včetně vícekanálového) nebo MPEG1 Audio
Layer-3 (MP3).
• Tento systém nepodporuje standard GMC (Global
Motion Compression).
• Soubor zakódovaný v režimu prokládaného řádkování
nelze přehrávat správně.
• Tento systém má svůj vlastní registrační kód pro
přehrávání souborů DivX.
V případě potřeby můžete registrační kód svého systému
ověřit pomocí nabídky OTHERS. (Viz stránka 35.)
Pro soubory JPEG
• Doporučujeme nahrávat soubory v rozlišení 640 x 480.
(Pokud byl soubor nahrán s vyšším rozlišením než
640 x 480, bude trvat delší dobu, než se zobrazí.)
• Systém může přehrávat jen základní soubory JPEG.
• Tento výrobek obsahuje technologii podléhající
autorskému právu chráněnou americkými patenty
a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této
technologie podléhající autorskému právu musí být
schváleno Macrovision, neschváli-li Macrovision jinak,
omezuje se použití pouze na domácí a jiné omezené
účely. Zpětné inženýrství či demontáž jsou zakázány.
• „UŽIVATEL BY MĚL VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE
NĚKTERÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM NEMUSÍ BÝT PLNĚ KOMPATIBILNÍ
S TÍMTO PŘÍSTROJEM A MOHOU ZPŮSOBIT
RUŠIVÉ ZOBRAZENÍ V OBRAZE. V PŘÍPADĚ
PROBLÉMŮ PŘI ZOBRAZOVÁNÍ PROGRESIVNÍHO
OBRAZU S 525 NEBO 625 ŘÁDKY SE
DOPORUČUJE PŘEPNOUT REŽIM ZOBRAZENÍ
NA STANDARDNÍ VÝSTUP.
•
•
•
•
V PŘÍPADĚ OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE
KOMPATIBILITY TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE
S TÍMTO DVD PŘEHRÁVAČEM (MODELY 525p
A 625p) SE OBRAŤTE NA NAŠE ZÁKAZNICKÉ
SERVISNÍ CENTRUM.“
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ PRO
PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ VE
FORMÁTU MPEG-4 PRO JINÉ ÚČELY, NEŽ JSOU
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ JE ZAKÁZÁNO.
DivX, DivX Ultra Certified a související loga jsou
obchodními známkami společnosti DivX, Inc. a jsou
používány na základě licence.
Oficiální produkt DivX® Ultra Certified
Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6)
s vylepšeným přehráváním souborů médií DivX® a ve
formátu DivX® Media
4
Česky
Disky
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 5 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Názvy součástí a ovládacích prvků
Čísla v obrázcích udávají strany, kde jsou popsány podrobnosti k jednotlivým částem.
Přední panel (hlavní jednotka)
Displej
22
36
36
19
19
Pouze pro TH-P7/TH-P5: 17
18
15
19
21
19
36
39
30
30
27
31
16
18
18
37
23
16
18
13
15
16
Přihrádka disku (uvnitř): 18
Senzor dálkového ovladače: 6
Zadní panel (hlavní jednotka)
Pouze pro TH-P7/TH-P5: 12
13
5
9-11
7
12
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 6 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Názvy součástí a ovládacích prvků
31
31
Číselná
tlačítka: 20
16
21, 25, 33
19, 37
16, 18
16, 18
18, 36
18, 37
20, 29
27, 28
28, 29
30
30
14, 16, 17, 25,
27, 29, 31, 32,
33, 37, 38
17
Vložení baterií do dálkového ovladače
Česky
Dálkový ovladač
15
17
14
14
21
21, 25,
32
17, 21,
33, 37
23
16
16, 36
20, 36
23
20, 25
16
17, 29
Baterie R6P (SUM-3)/AA(15F) se suchým
článkem (součástí balení).
Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, vyměňte obě
baterie.
Upozornění!
• Nevystavujte baterie horku nebo plamenům.
Ovládání systému z dálkového ovladače
Nasměrujte dálkový ovladač přímo na přední panel hlavní
jednotky.
• Neblokujte senzor dálkového ovladače.
14, 16
14, 17
6
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 7 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Připojení antén FM a AM
(pro střední vlny)
7 Smyčková anténa AM (střední vlny)
Příjem je slabý
Hlavní jednotka
Smyčková anténa AM
(pro střední vlny)
(bílá)
Nastavení dodané smyčkové antény AM (pro
střední vlny)
Jednoduchý vodič s vinylovou izolací od
venkovní antény (není dodán s přístrojem)
7 Anténa FM
Je-li drát antény izolovaný, kroucením
odtrhněte a odstraňte izolaci.
Hlavní jednotka
Anténa FM (součást balení)
Natáhněte dodanou anténu FM
horizontálním směrem.
Zapojení smyčkové antény AM (pro střední vlny)
Příjem je slabý:
Hlavní jednotka
Bílý
Venkovní anténa FM
(není součástí balení)
Černý
• Otáčejte smyčkou, dokud nezískáte nejlepší příjem
programu na AM (MW) středních vlnách.
Standardní konektor
(koaxiální 75 Ω)
Kabel venkovní antény FM
(není součástí balení)
Poznámka
• Přesvědčte se, že se vodiče antény nedotýkají žádných jiných
konektorů, propojovacích kabelů ani napájecího kabelu.
Mohlo by to způsobovat slabý příjem.
7
Poznámka
• Doporučujeme zapojit anténu FM koaxiálním kabelem, který
je dobře stíněn proti rušení.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 8 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
7 Sestavení předních reproduktorů a reproduktorů
prostorového zvuku pro TH-P7
2
Česky
Zapojení satelitních (přední, středový, zadní) reproduktorů
a subwooferu
Při montáži reproduktoru bez stojanu:
Reproduktor
A: Při montáži reproduktoru
se základovou deskou použijte
tyto šrouby (M4 x 45 mm).
Přední
Reproduktor Stojan (4)
reproduktor prostorového
(SP-THP7F)
zvuku
(2)
(SP-THP7S)
(2)
Základová
deska (4)
• Zkontrolujte název modelu jednotlivých
reproduktorů na štítku na zadní straně, abyste je
správně rozmístili.
Základová
deska
Stojan (nebo přímo
reproduktor)*
Šroub M4 x 20 mm
(součást balení)*
Sestavené reproduktory:
* Při montáži reproduktoru se základovou deskou
použijte šrouby A.
3
Červený
Bílý
nebo
Se stojanem: postupujte
podle kroků 1 až 3.
Bez stojanu: postupujte
podle kroků 2 a 3.
Před smontováním:
• Připravte si křížový šroubovák (není součástí balení).
• Dejte pozor, abyste při montáži neupustili žádnou
součást, protože by mohlo dojít k poškození podlahy
nebo ke zranění.
Černý
Černý
Kabel reproduktoru můžete
usměrnit pomocí svorky
(součást balení).
1
Reproduktor
Stojan
Šroub M5 x 40 mm
(součást balení)
Bezpečnostní opatření pro každodenní používání
• Při přesouvání reproduktorů netahejte za kabely
reproduktorů, protože by reproduktory mohly spadnout
a způsobit poškození nebo zranění.
• Reproduktor vždy držte za spodní část.
• Neopírejte se o reproduktory, protože mohou spadnout
a rozbít se, případně způsobit zranění. Zvláště dejte
pozor, aby se o ně neopíraly děti.
• Nepouštějte zvuk tak hlasitě, aby došlo k jeho zkreslení,
protože by mohlo dojít k poškození reproduktorů
vnitřním přehřátím.
8
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 9 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
7 Připojení reproduktorů pro TH-P7
SP-THP7F
Přední
reproduktory
SP-THP7S
Reproduktory
prostorového
zvuku
Kabel reproduktoru
• Připojte černé vodiče do černých (–) konektorů.
• Připojte bílé vodiče do červených (+) konektorů.
Před připojením
kabelů
reproduktorů:
Otočte a stáhněte
izolační obal.
Bílý
SP-THP7C
Středový reproduktor
Černý
Černý
Upozornění!
• Pokud připojujete jiné reproduktory než dodané, použijte
reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER
IMPEDANCE), která odpovídá údaji uvedenému na zadním
panelu hlavní jednotky.
• K jednomu konektoru připojujte POUZE jeden reproduktor.
9
Červený
SP-WP7
Subwoofer
• Instalace satelitních reproduktorů na stěnu
– Zajistěte, aby byly na zeď namontovány kvalifikovanými
pracovníky.
NEINSTALUJTE satelitní reproduktory na zeď sami.
Předejdete tím jejich poškození způsobenému nečekaným
uvolněním reproduktorů ze zdi následkem nesprávné
instalace nebo oslabení konstrukce zdi.
– Místo pro instalaci reproduktorů na zeď musí být pečlivě
vybráno. Jestliže instalované reproduktory vadí
každodenní činnosti, může dojít ke zranění osob nebo
k poškození zařízení.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 10 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
SP-THP5F
Přední reproduktory
Česky
7 Připojení reproduktorů pro TH-P5
SP-THP5S
Reproduktory
prostorového zvuku
Kabel reproduktoru
• Připojte černé vodiče do černých (–) konektorů.
• Připojte bílé vodiče do červených (+) konektorů.
Před připojením
kabelů reproduktorů;
Otočte a stáhněte izolační
obal.
SP-WP5
Subwoofer
SP-THP5C
Středový reproduktor
Upozornění!
• Pokud připojujete jiné reproduktory než dodané, použijte
reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER
IMPEDANCE), která odpovídá údaji uvedenému na zadním
panelu hlavní jednotky.
• K jednomu konektoru připojujte POUZE jeden reproduktor.
• Instalace satelitních reproduktorů na stěnu
– Zajistěte, aby byly na zeď namontovány kvalifikovanými
pracovníky.
NEINSTALUJTE satelitní reproduktory na zeď sami.
Předejdete tím jejich poškození způsobenému nečekaným
uvolněním reproduktorů ze zdi následkem nesprávné
instalace nebo oslabení konstrukce zdi.
– Místo pro instalaci reproduktorů na zeď musí být pečlivě
vybráno. Jestliže instalované reproduktory vadí
každodenní činnosti, může dojít ke zranění osob nebo
k poškození zařízení.
Bezpečnostní opatření pro každodenní používání
• Při přesouvání reproduktorů netahejte za kabely
reproduktorů, protože by reproduktory mohly spadnout
a způsobit poškození nebo zranění.
• Nepouštějte zvuk tak hlasitě, aby došlo k jeho zkreslení,
protože by mohlo dojít k poškození reproduktorů
vnitřním přehřátím.
Odstranění mřížky reproduktoru (pro přední
reproduktory):
Výstupky
Otvory
Mřížka
reproduktoru
10
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 11 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
7 Připojení reproduktorů pro TH-P3
SP-THP3F
Přední reproduktory
SP-THP3S
Reproduktory
prostorového zvuku
Kabel reproduktoru
• Připojte černé vodiče do černých (–) konektorů.
• Připojte bílé vodiče do červených (+) konektorů.
Před připojením kabelů
reproduktorů;
Otočte a stáhněte izolační
obal.
SP-THP3C
Středový reproduktor
Upozornění!
• Pokud připojujete jiné reproduktory než dodané, použijte
reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER
IMPEDANCE), která odpovídá údaji uvedenému na zadním
panelu hlavní jednotky.
• K jednomu konektoru připojujte POUZE jeden reproduktor.
• Instalace satelitních reproduktorů na stěnu
– Zajistěte, aby byly na zeď namontovány kvalifikovanými
pracovníky.
NEINSTALUJTE satelitní reproduktory na zeď sami.
Předejdete tím jejich poškození způsobenému nečekaným
uvolněním reproduktorů ze zdi následkem nesprávné
instalace nebo oslabení konstrukce zdi.
– Místo pro instalaci reproduktorů na zeď musí být pečlivě
vybráno. Jestliže instalované reproduktory vadí
každodenní činnosti, může dojít ke zranění osob nebo
k poškození zařízení.
11
SP-WP5
Subwoofer
Bezpečnostní opatření pro každodenní používání
• Při přesouvání reproduktorů netahejte za kabely
reproduktorů, protože by reproduktory mohly spadnout
a způsobit poškození nebo zranění.
• Nepouštějte zvuk tak hlasitě, aby došlo k jeho zkreslení,
protože by mohlo dojít k poškození reproduktorů
vnitřním přehřátím.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 12 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Připojení
Rozmístění reproduktorů
Abyste z tohoto systému získali co nejlepší zvuk, musíte
umístit všechny reproduktory kromě subwooferu ve stejné
vzdálenosti od místa poslechu.
Středový reproduktor
Levý přední
reproduktor
Pravý přední
reproduktor
7 Připojení televizoru vybaveného vstupními
konektory pro komponentní video (pouze pro
TH-P7/TH-P5)
Po připojení pomocí kabelu komponentního videa můžete
sledovat velmi kvalitní obraz.
Hlavní jednotka
Subwoofer
Televizor
Ke vstupu
komponentního
videa
Kabel pro komponentní video (není součástí balení)
Levý
reproduktor
prostorového
zvuku
Pravý
reproduktor
prostorového
zvuku
Pokud reproduktory nelze umístit ve stejné vzdálenosti
od místa poslechu
Můžete nastavit dobu zpoždění pro reproduktory. Viz
„Nabídka Zpoždění (DELAY)“ na straně 34.
Poznámka
• Umístěte satelitní reproduktory na plochý, vodorovný
povrch.
• Přední a středové reproduktory jsou magneticky stíněny, aby
se vyloučilo barevné zkreslení na televizoru. Pokud však
nejsou správně instalovány, mohou způsobit barevné
zkreslení. Proto při instalaci reproduktorů věnujte pozornost
následujícím pokynům.
– Jestliže umisťujete reproduktory blízko televizoru,
vypněte před instalací reproduktorů hlavní vypínač
televizoru nebo vytáhněte zástrčku ze sítě. Poté počkejte
nejméně 30 minut, než znovu zapnete hlavní vypínač
televizoru.
Poznámka
• Je-li televizor připojen kabelem pro komponentní video,
vyberte rozkladový režim „PROGRESS“; jinak systém
nebude poskytovat výstupní video signál z konektorů pro
komponentní video. (Viz stránka 17.)
• Pokud váš televizor nepodporuje vstup progresivního videa,
připojte hlavní jednotku k televizoru pomocí kabelu SCART.
(Viz „Připojení televizoru s konektorem SCART“ níže.)
• Pokud jsou vstupní konektory komponentního videa na
vašem televizoru typu BNC, použijte adaptér (není součástí
balení) k převodu kolíkových zástrček na zástrčky BNC.
• Přístroj může poskytovat signály komponentního videa
pouze tehdy, když jako zdroj přehrávání zvolíte DVD nebo
USB MEMORY. (Viz stránka 16.)
7 Připojení televizoru s konektorem SCART
Hlavní jednotka
Televizor
Ke konektoru SCART*
Některé televizory mohou být ovlivněny, i když jste
dodrželi výše popsaný postup. V takovém případě
umístěte reproduktory do větší vzdálenosti od televizoru.
• Reproduktory prostorového zvuku a subwoofer nejsou
magneticky stíněny.
Pokud jsou umístěné v blízkosti televizoru nebo monitoru,
způsobí pravděpodobně barevné zkreslení na obrazovce.
Chcete-li zkreslení zabránit, neumisťujte tyto reproduktory
do blízkosti televizoru ani monitoru.
• Zajistěte, aby subwoofer byl umístěn napravo od televizoru.
Jestliže umístíte subwoofer nalevo od televizoru, ponechte je
v dostatečné vzdálenosti, abyste zamezili skvrnám na
obrazovce televizoru.
Připojení televizoru
Kabel SCART (není součástí balení)
* Na konektorech SCART některých televizorů je vyveden
výstupní zvukový signál. V takovém případě můžete
poslouchat zvuk televizoru přes tento systém, když jako
zdroj přehrávání zvolíte TV SOUND. (Viz stránka 16.)
Poznámka
• Z konektoru „AV“ (SCART) nevychází žádný zvukový
signál.
• Zvolte vhodný rozkladový režim podle televizoru.
(Viz stránka 17.)
• Připojením televizoru přes videorekordér nebo televizoru
se zabudovaným videorekordérem může dojít ke
zkreslení obrazu.
• Je třeba správně nastavit typ monitoru („MONITOR
TYPE“) v nabídce PICTURE podle poměru šířky
a výšky obrazu televizoru. (Viz stránka 33.)
12
Česky
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 13 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Připojení velkokapacitního
paměťového zařízení USB
Připojení napájecího kabelu
Ujistěte se, že byla dokončena všechna ostatní propojení.
K tomuto systému můžete připojit velkokapacitní
paměťové zařízení USB, jako je paměť USB flash, pevný
disk, čtečka multimediálních karet, digitální fotoaparát atd.
• Po připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB
k tomuto systému a výběru USB MEMORY jako zdroje
se na obrazovce televizoru objeví zobrazení ovládání
souborů. (Viz stránka 26.)
Hlavní jednotka
Hlavní jednotka (na předním panelu)
Napájecí kabel
Kabel USB (není součástí balení)
Poznámka
• Při připojování velkokapacitního paměťového zařízení USB
si přečtěte také jeho návod.
• K systému připojujte najednou pouze jedno velkokapacitní
paměťové zařízení USB. Nepoužívejte rozbočovač USB.
• Velkokapacitní paměťové zařízení USB nelze nabíjet, když
je připojené ke konektoru USB MEMORY.
• Při přehrávání souboru z velkokapacitního paměťového
zařízení USB toto zařízení neodpojujte. Mohlo by to způsobit
poruchu systému i tohoto zařízení.
• Společnost JVC nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv
ztráty dat ve velkokapacitním paměťovém zařízení USB při
jeho používání s tímto systémem.
• Při připojování kabelem USB použijte kabel, který je kratší
než 1 m.
• Tento systém je kompatibilní s rozhraním USB 2.0 FullSpeed (není kompatibilní s rozhraním USB 1.1).
• Z velkokapacitního paměťového zařízení USB můžete
přehrávat následující typy souborů (maximální přenosová
rychlost: 2 Mb/s):
– Hudba: MP3, WMA
– Obrázky: JPEG
– Filmy: MPEG-4 (ASF), DivX (maximální snímková
frekvence 30 snímků/s pro progresivní režim)
• Nelze přehrávat soubor větší než 2 GB.
• Při přehrávání souboru s vysokou přenosovou rychlostí
mohou být při přehrávání vynechány snímky nebo zvuky.
• Tento systém neumí rozpoznat velkokapacitní paměťové
zařízení USB, jehož napájení přesahuje 5 V/500 mA.
• Tento systém nemusí rozpoznat některá velkokapacitní
paměťová zařízení USB.
• Na tomto systému nemusí být možné přehrát některé soubory,
přestože jejich formát je ve výše uvedeném seznamu.
13
Zasuňte do síťové zásuvky.
Upozornění!
• Před čištěním nebo přemisťováním přístroje odpojte
napájecí kabel.
• Při odpojování přístroje ze zásuvky netahejte nikdy za kabel.
Při odpojování kabelu tahejte za zástrčku, abyste kabel
nepoškodili.
Poznámka
• V následujících případech může po několika dnech dojít
k vymazání předvolených nastavení, například předvolených
stanic, nastavení prostorového zvuku, atd.:
– Dojde-li k odpojení napájecího kabelu od hlavní jednotky
– Dojde-li k výpadku napájení.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 14 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Ovládání televizoru
Česky
Pomocí dálkového ovladače lze ovládat nejen tento přístroj, ale také televizory JVC.
• Podívejte se také do návodu, dodávaného s televizorem.
• Chcete-li ovládat televizor, nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovladače na televizoru.
7 Ovládání televizoru JVC
Televizor můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
TV:
Zapnutí a vypnutí
televizoru.
TV VOL +/– se stisknutým
tlačítkem SHIFT:
Nastavení hlasitosti.
TV/VIDEO:
Nastavení režimu
vstupu (TV nebo
VIDEO).
TV CH +/– se stisknutým
tlačítkem SHIFT:
Změna kanálů.
14
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 15 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Základní funkce
Tlačítka na dálkovém ovladači jsou v této příručce
použita k vysvětlení většiny funkcí. Pokud není uvedeno
jinak, lze tlačítka na hlavní jednotce používat k ovládání
stejným způsobem jako tlačítka na dálkovém ovladači.
Tlačítka popsaná níže jsou použita na stránkách 15 až
17.
Zapnutí a vypnutí přístroje
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte tlačítko
AUDIO.
Na hlavní jednotce:
Stiskněte tlačítko
.
Pokud je jako zdroj zvoleno DVD nebo USB MEMORY
(viz stránka 16), zobrazí se na obrazovce televizoru
následující zprávy.
• „OPEN“/„CLOSE“:
Otevírání nebo zavírání přihrádky disku.
• „NOW READING“:
Načítání informací z disku nebo souboru.
• „REGION CODE ERROR!“:
Kód regionu DVD VIDEO neodpovídá kódu, který
systém podporuje. Disk nemůže být přehráván.
• „NO DISC“:
V jednotce není žádný disk.
• „NO USB DEVICE“:
Není připojené žádné velkokapacitní paměťové
zařízení USB.
• „CANNOT PLAY THIS DISC“:
V jednotce je vložen disk, který nelze přehrávat.
• „CANNOT PLAY THIS DEVICE“:
Je připojené velkokapacitní paměťové zařízení USB,
ze kterého nelze přehrávat.
Poznámka
• Kontrolka STANDBY zhasne po zapnutí napájení a svítí,
když je napájení vypnuto.
• I když je systém vypnutý, spotřebovává stále malé množství
elektrické energie. Tomu se říká pohotovostní režim.
V tomto režimu se svítí indikátor STANDBY. Chcete-li
zcela odpojit napájení, vytáhněte napájecí kabel ze síťové
zásuvky.
• Systém můžete také zapnout stisknutím následujících
tlačítek:
– 0 na hlavní jednotce
– Jedním z tlačítek volby zdroje na dálkovém ovladači
– 3 na hlavní jednotce.
15
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 16 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Výběr zdroje přehrávání
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte jedno z tlačítek pro volbu
zdroje (DVD 3, USB MEMORY 3,
FM/AM nebo TV SOUND).
DVD 3: Přehrávání disku (DVD VIDEO, VCD atd.).
(Viz stránka 18.)
USB MEMORY 3: Přehrávání souboru z velkokapacitního
paměťového zařízení USB. (Viz stránka 18.)
FM/AM: Naladění stanice na frekvenci FM nebo AM
(střední vlny). (Viz stránka 36.)
Každým stisknutím tohoto tlačítka se přepne mezi pásmy
FM a AM (střední vlny).
TV SOUND: Volba televizoru (který poskytuje výstupní
zvukový signál) připojeného ke konektoru AV (SCART).
(Viz stránka 12.)
Na hlavní jednotce:
Stiskněte opakovaně tlačítko
SOURCE, dokud se na displeji
neobjeví název požadovaného
zdroje.
Poznámka
• Systém neposkytuje výstupní videosignál, pokud je zvolen
jiný zdroj než DVD nebo USB MEMORY.
• Změna zdroje může chvíli trvat.
Nastavení hlasitosti
[VOLUME]
Upozornění!
• Před zapnutím zdroje vždy nastavte stupeň hlasitosti na
minimum. Pokud je nastavena vysoká hlasitost, hrozí
nenávratné poškození sluchu anebo reproduktorů náhlým
náporem hlasitého zvuku.
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte tlačítko AUDIO VOL +/–.
Na hlavní jednotce:
Stiskněte tlačítko VOLUME +/–.
Umístění tlačítek naleznete na straně 15.
Poslech se sluchátky
(nejsou součástí balení)
Česky
Základní funkce
Upozornění!
Zkontrolujte, zda jste ztlumili hlasitost:
• Před zapojením nebo nasazením sluchátek, protože vysoká
hlasitost může poškodit sluchátka i váš sluch.
• Před odpojením sluchátek, protože reproduktory mohou
náhle začít vydávat hlasitý zvuk.
Když připojíte sluchátka ke konektoru PHONES na hlavní
jednotce, systém automaticky zruší režim prostorového
zvuku (surround), pokud je právě nastaven(viz stránka 22),
deaktivuje reproduktory a aktivuje režim sluchátek. Na
displeji se zobrazí „H.PHONE“.
Režim sluchátek
Při používání sluchátek jsou výstupem bez ohledu na
nastavení reproduktoru následující signály:
• U dvoukanálových zdrojů jsou výstupem přímo ze
sluchátek signály předního levého a pravého kanálu.
• Vícekanálové signály jsou smíchány a poslány do
sluchátek.
Přechodné vypnutí zvuku
[MUTING]
Stiskněte tlačítko MUTING.
Zapnutí zvuku
Proveďte jeden z následujících kroků:
• Znovu stiskněte tlačítko MUTING.
• Stiskněte tlačítko AUDIO VOL +/– (nebo VOLUME +/–
na hlavní jednotce).
Nastavení jasu indikátorů
[DIMMER]
Stiskněte DIMMER se stisknutým
tlačítkem SHIFT.
Při každém zopakování tohoto postupu můžete změnit jas
ve třech stupních.
16
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 17 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Základní funkce
Umístění tlačítek naleznete na straně 15.
Časovač vypnutí [SLEEP]
Systém se automaticky vypne po uplynutí stanovené doby.
Stiskněte tlačítko SLEEP se
stisknutým tlačítkem SHIFT.
Při každém zopakování tohoto postupu se doba zbývající
do vypnutí změní.
Příklad:
minuty
Kontrola zbývajícího času
Jednou stiskněte SLEEP se stisknutým tlačítkem SHIFT.
Změna zbývajícího času
Opakovaně stiskněte SLEEP se stisknutým tlačítkem SHIFT.
Zrušení
Opakovaně stiskněte SLEEP se stisknutým tlačítkem SHIFT,
dokud se neobjeví „SLEEP – –“.
• Nastavení časovače vypnutí se zruší rovněž vypnutím
přijímače.
Změna rozkladového režimu
Systém může být přizpůsoben rozkladovému režimu
vašeho televizoru.
Poznámka
• U modelů TH-P7/TH-P5 můžete získat kvalitnější obraz
s progresivním režimem rozkladu, když připojíte hlavní
jednotku k televizoru pomocí kabelu komponentního videa
(není součástí balení). (Viz stránka 12.)
– Je-li televizor připojen pomocí kabelu pro komponentní
video, vyberte rozkladový režim „PROGRESS“; jinak
systém nebude poskytovat výstupní videosignál
z konektorů pro komponentní video.
7 Je-li jako zdroj zvoleno DVD nebo USB MEMORY
a před přehráváním
1
2
FRNT L (levý přední reproduktor) \ FRNT R
(pravý přední reproduktor) \ CENTER (středový
reproduktor) \ SURR L (levý reproduktor
prostorového zvuku) \ SURR R (pravý
reproduktor prostorového zvuku) \ SUBWFR
(subwoofer) \ (zpět na začátek)
2
Stiskněte tlačítko LEVEL +/–
a nastavte výstupní úroveň od
–6 do 6.
Poznámka
• Nastavení můžete také provést pomocí nabídky nastavení na
obrazovce televizoru. (Viz stránka 34.)
• Nastavení je platné pro všechny zdroje.
17
Vyberte požadovaný režim
stisknutím kurzorového tlačítka
3/2.
7 Při připojení hlavní jednotky k televizoru
pomocí kabelu SCART
Vyberte jednu z následujících možností:
•RGB: Zvolte tuto možnost, pokud je váš televizor
přizpůsoben k použití prokládaného RGB nebo
kompozitního videosignálu.
•Y/C: Zvolte tuto možnost, pokud je váš televizor
přizpůsoben k použití prokládaného signálu
S-video.
Stiskněte tlačítko SPK-LEVEL
pro zobrazení označení
cílového reproduktoru na
displeji.
Po každém stisknutí tlačítka se indikace reproduktorů
změní v následujícím pořadí:
Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.
7 (Pouze pro TH-P7/TH-P5) Při připojení hlavní
jednotky k televizoru pomocí kabelu
komponentního videa
Zvolte možnost „PROGRESS“.
•Na displeji se rozsvítí indikátor PROGRESSIVE.
Nastavení výstupních
úrovní předních/
středového/prostorových
reproduktorů a subwooferu
1
Stiskněte a podržte tlačítko
SCAN MODE po dobu 2 sekund.
3
Lepší kvalitu obrazu můžete získat v pořadí „PROGRESS“ > „RGB“ > „Y/C“ > kompozitní video.
Stiskněte tlačítko ENTER při
zobrazení zvoleného režimu.
Poznámka
• Přestože po stisknutí tlačítka ENTER může být obraz
zdeformovaný, nejedná se o závadu systému.
• Při nákupu přístroje je nastavený režim „RGB“.
• Existují některé televizory s progresivním vstupem
nebo televizory s vysokým rozlišením (HDTV), které
nejsou plně kompatibilní s tímto systémem.
Výsledkem je nepřirozený obraz při přehrávání
formátu DVD VIDEO v režimu progresivního
rozkladu. V takovém případě připojte hlavní jednotku
k televizoru pomocí kabelu SCART a pak změňte
režim rozkladu na „RGB“ nebo „Y/C“. Chcete-li
ověřit kompatibilitu vašeho televizoru, kontaktujte
místní středisko zákaznických služeb JVC.
• Všechny progresivní a HDTV televizory značky
JVC jsou s tímto systémem plně kompatibilní.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 18 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
• Ikona, jako např.
, znázorňuje formáty disku a typy
souborů, které lze přehrávat.
Tlačítka popsaná níže jsou použita na stránkách 18 až
21.
Číselná
tlačítka
Pro soubory MP3/WMA
Na obrazovce televizoru se objeví zobrazení ovládání
souborů (viz stránka 26).
Pro soubory JPEG
Každý soubor (statický obrázek) se na televizní obrazovce
zobrazí asi na 3 sekundy (prezentace). Po zastavení
přehrávání se na obrazovce televizoru objeví zobrazení
ovládání souborů (viz stránka 26).
Pro soubory ASF/MPEG-2/MPEG-1
Stisknutím tlačítka TOP MENU/PG nebo MENU/PL se na
televizoru objeví zobrazení ovládání souborů (viz stránka
26) během přehrávání.
Kurzorová tlačítka
(3/2/K/5)/
ENTER
Pro soubory DivX
Během doby načítání se na obrazovce televizoru může
objevit zpráva „READING INDEX“.
Stisknutím tlačítka TOP MENU/PG nebo MENU/PL se na
televizoru objeví zobrazení ovládání souborů (viz stránka
26) během přehrávání.
Poznámka
• Pokud jsou na disku či zařízení nahrány různé typy souborů,
zvolte odpovídající typ souboru v nabídce nastavení. (Viz
stránka 34.)
7 Pozastavení
Stiskněte tlačítko 8.
Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko
přehrávání pro odpovídající zdroj (DVD 3 nebo USB
MEMORY 3).
Základní přehrávání
Stiskněte tlačítko 7.
7 Přehrávání disku
1
2
Stiskněte tlačítko 0
na hlavní jednotce.
Systém se spustí a otevře se
přihrádka na disk.
Vložte disk.
Štítkem nahoru
3
7 Zastavení
Použití disku o průměru
8 cm (3 palce)
Stiskněte tlačítko DVD 3
(tlačítko přehrávání).
7 Přehrávání souboru z velkokapacitního
paměťového zařízení USB
Stiskněte tlačítko USB MEMORY 3
(tlačítko přehrávání).
Postup pro soubory z velkokapacitního paměťového
zařízení USB závisí na typu souboru, uloženého v zařízení.
7 Ikony průvodce na obrazovce
Během přehrávání formátu DVD VIDEO se na obrazovce
mohou zobrazit tyto ikony průvodce:
•
: zobrazuje se na začátku scény obsahující
vícejazyčné titulky.
•
: zobrazuje se na začátku scény s vícejazyčnými
dialogy.
•
: zobrazuje se na začátku scény obsahující záběry
z více úhlů.
•
(přehrávání),
(pozastavení),
nebo
(rychlý posun vpřed nebo
vzad),
nebo
(pomalý chod vpřed
nebo vzad): se zobrazí, pokud provedete příslušnou
operaci.
•
: disk nemůže vykonat operaci, kterou se snažíte
provést.
Poznámka
• (Pro JPEG) Systém nemůže přijmout operace, i když
stisknete jakékoli tlačítko dříve, než se objeví celý obraz na
televizní obrazovce.
• Nechcete-li ikony průvodce na obrazovce používat,
postupujte podle pokynů na str. 35.
18
Česky
Přehrávání
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 19 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Přehrávání
Umístění tlačítek naleznete na straně 18.
7 Informace o přehrávání na displeji
DVD VIDEO
Příklad: Přehrávání DVD videa kódovaného v systému
Dolby Digital 5.1ch
Číslo kapitoly
VCD/SVCD/CD
Příklad: Přehrávání disku CD.
Indikátory signálu
a reproduktorů
Číslo stopy
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
Uplynulý čas přehrávání (hodiny:minuty:sekundy)
Indikátory signálu a reproduktorů (Viz stránka 23.)
Režim surround a formát digitálního signálu
(Viz stránka 23.)
Stisknutí tlačítka FL DISPLAY
Číslo titulu
• Pokud se přehrává disk VCD nebo SVCD s funkcí PBC,
neobjeví se uplynulý čas, ale „PBC“.
Soubor MP3/WMA
Příklad: Při přehrávání souboru MP3
Číslo kapitoly
Disk DVD VR
Příklad: Během přehrávání původního programu*1
Číslo kapitoly
Poznámka
Indikátory signálu
a reproduktorů
Číslo stopy
Indikátor MP3*2
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
(pouze během přehrávání)
Stisknutí tlačítka FL DISPLAY
Číslo skupiny
Stisknutí tlačítka FL DISPLAY
Číslo titulu
Číslo kapitoly
Číslo stopy
*2
Pro soubor WMA svítí indikátor WMA.
Soubor ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
Příklad: Při přehrávání souboru ASF
Číslo stopy
Příklad: Během přehrávání seznamu stop*1
Číslo kapitoly
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
Uplynulý čas přehrávání (hodiny:minuty:sekundy)
(pouze během přehrávání)
Stisknutí tlačítka FL DISPLAY
Číslo skupiny
Číslo stopy
Stisknutí tlačítka FL DISPLAY
Číslo seznamu stop
Číslo kapitoly
*1 Stisknutím tlačítka TOP MENU/PG nebo MENU/PL
můžete změnit režim přehrávání. (Viz stránka 21.)
19
Indikátory signálu a reproduktorů
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 20 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Přehrávání
Soubor JPEG
Poznámka
Číslo souboru
• Při přehrávání disků CD nebo souborů MP3/WMA je během
rychlého hledání vpřed nebo vzad zvuk přerušovaný a slabý.
• U některých disků či souborů není tato funkce k dispozici.
• U souborů MP3/WMA se rychlost vyhledávání
nezobrazuje.
Stisknutí tlačítka FL DISPLAY
Číslo souboru
Číslo skupiny
• Rychlost vyhledávání pro DivX je ¡1, ¡2, ¡3 pro
hledání dopředu a 1 1, 1 2 a 1 3 pro hledání
dozadu.
Skok na začátek
požadované volby
Poznámka
• Je možné změnit režim informací o čase (kromě formátů
MP3/WMA/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX). (Viz stránka 24.)
• Informace o přehrávání lze rovněž zobrazit na obrazovce
televizoru. (Viz stránka 23.)
7 Spořič obrazovky
Pokud se na obrazovce zobrazuje příliš dlouhou dobu
statický obraz, může se tento obraz vypálit do televizní
obrazovky. Po 5 minutách zobrazení statického obrazu na
obrazovce systém na ochranu automaticky obrazovku
ztmaví (funkce šetřiče obrazovky).
• Funkce šetřiče obrazovky se ruší stisknutím libovolného
tlačítka.
• Nechcete-li tuto funkci používat, postupujte podle pokynů
na str. 34.
Přehrávání jedním dotykem
Vrátí pozici přehrávání o 10 sekund před
aktuální pozici.
7 Během přehrávání
Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Tato funkce funguje mezi kapitolami pod stejným titulem.
• U některých disků není tato funkce k dispozici.
Rychlé hledání vpřed nebo
vzad
7 Během přehrávání
Stiskněte tlačítko ¡
nebo 1.
Při každém stisknutí tlačítka se změní
rychlost vyhledávání (x2, x5, x10, x20,
x60).
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko přehrávání pro odpovídající zdroj
(DVD 3 nebo USB MEMORY 3).
7 Použití tlačítek x / 4
7 Pro DVD VIDEO/DVD VR
(kapitola): během přehrávání
7 Pro VCD/SVCD (stopa): během
přehrávání bez funkce PBC
7 Pro CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/
DivX (stopa nebo soubor): během přehrávání nebo při
zastavení
Stiskněte opakovaně tlačítko x
nebo 4.
Poznámka
• Při přehrávání formátu MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/
MPEG-1/DivX můžete provádět operace pomocí zobrazení
ovládání souborů. (Viz stránka 26.)
• U některých disků či souborů není tato funkce k dispozici.
7 Použití číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
7 Pro DVD VIDEO/DVD VR (titul, kapitola):
Při zastaveném přehrávání se vyhledává číslo titulu.
Při přehrávání se vyhledává číslo kapitoly.
7 Pro VCD/SVCD (stopa):
Během přehrávání nebo při zastavení bez funkce PBC
7 Pro CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
(stopa nebo soubor):
během přehrávání nebo při zastavení
Pro výběr požadovaného čísla
stiskněte číselná tlačítka (0-10,
h 10).
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v následující části „Použití číselných tlačítek“.
Použití číselných tlačítek
Volba 3: Stiskněte tlačítko 3.
Volba 10: Stiskněte tlačítko 10.
Volba 14: Stiskněte tlačítka h 10, 1 a pak 4.
Volba 24: Stiskněte tlačítka h 10, 2 a pak 4.
Volba 40: Stiskněte tlačítka h 10, 4 a pak 0.
Volba 114: Stiskněte tlačítka h 10, h 10, 1, 1 a pak 4.
20
Česky
Umístění tlačítek naleznete na straně 18.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 21 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Přehrávání
Umístění tlačítek naleznete na straně 18.
Na obrazovce televizoru je zobrazen ovládací displej
a systém začne přehrávat první titul nebo seznam stop.
• Zpráva PLAY LIST se zobrazí pouze v případě, že je
na disku DVD VR zaznamenán seznam stop.
Přeskakování po zhruba
pětiminutových intervalech
Při přehrávání dlouhého souboru můžete
posouvat polohu v souboru po zhruba
pětiminutových intervalech.
TOP MENU/PG: zobrazuje ORIGINAL PROGRAM
(původní program).
Příklad:
7 Během přehrávání
Stsikněte kurzorové tlačítko 3/2.
Při každém stisknutí tlačítka přeskočí místo přehrávání na
začátek předcházejícího nebo následujícího intervalu.
Poznámka
• Intervaly se automaticky přiřadí od začátku souboru.
• Tato funkce je dostupná pouze v rámci jednoho souboru.
• U některých disků či souborů není tato funkce k dispozici.
*1: Číslo titulu
*2: Datum nahrávání
*3: Zdroj nahrávání (TV stanice, vstupní konektor
nahrávacího zařízení atd.)
*4: Čas zahájení nahrávání
*5: Název původního programu nebo seznamu stop
(tento název nemusí být zobrazen v závislosti na
nahrávacím zařízení.)
*6: Aktuální titul
Vyhledání požadovaného
titulu nebo požadované
skupiny pomocí číselných
tlačítek
7 Při přehrávání nebo zastavení.
1
Stiskněte tlačítko
TITLE/GROUP.
MENU/PL: zobrazuje PLAY LIST (seznam stop).
Příklad:
V oblasti titulu nebo skupiny na displeji se zobrazí „– –“.
Příklad: Přehrávání disku DVD VIDEO
2
Pokud displej ukazuje „– –“,
použijte číselná tlačítka (0-10,
h 10) k zadání požadovaného
čísla titulu nebo skupiny.
Systém začne přehrávat od první kapitoly, stopy nebo
souboru zvoleného titulu nebo skupiny.
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“. (Viz stránka 20.)
Poznámka
• Při hledání titulu na disku DVD VR může na displeji svítit
indikátor PG nebo PL.
• U některých disků či souborů není tato funkce k dispozici.
.
Výběr požadovaného titulu
nebo seznamu stop
z ovládacího displeje
7 Při přehrávání nebo zastavení.
1
21
Stiskněte tlačítko
TOP MENU/PG nebo MENU/PL.
*7: Číslo seznamu stop
*8: Datum vytvoření seznamů stop
*9: Počet kapitol
*10: Celková doba přehrávání
*11: Aktuální seznam stop
2
Vyberte požadovaný titul nebo
seznam stop stisknutím
kurzorového tlačítka K/5.
Systém spustí přehrávání vybraného titulu nebo
seznamu stop.
Vymazání ovládacího displeje
Stiskněte tlačítko ENTER.
Informace o režimu přehrávání disku DVD VR
• Původní program (ORIGINAL PROGRAM):
Systém může přehrávat původní obraz v nahraném
pořadí.
• Seznam stop (PLAY LIST):
Systém může přehrávat seznam stop upravených
v nahrávacím zařízení.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 22 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
7 Dolby Surround
• Ikona, jako např.
, znázorňuje formáty disku a typy
souborů, které lze přehrávat.
Dolby Pro Logic II*1
Dolby Pro Logic II má rozvinutý vícekanálový formát
přehrávání, který dekóduje všechny dvoukanálové zdroje zdroje stereo a zdroje kódované Dolby Surround - do
5.1 kanálů.
Dolby Pro Logic II má dva režimy — režim Movie a režim
Music:
• Pro Logic II Movie (MOVIE)
Vhodný pro reprodukci zdrojů kódovaných ve formátu
Dolby Surround nesoucích značku
.
• Pro Logic II Music (MUSIC)
Vhodný pro reprodukci libovolných dvoukanálových
zdrojů stereofonní hudby.
Tlačítka popsaná níže jsou použita na stránkách 22 až
32.
Číselná
tlačítka
Kurzorová tlačítka
(3/2/K/5)/
ENTER
Dolby Digital*1
Používá se k reprodukci skladeb s vícekanálovým zvukem
ze záznamů kódovaných pomocí systému Dolby Digital
(
).
• Existují i další formáty kódování digitálního
prostorového zvuku, zavedené společností Dolby
Laboratories, například Dolby Digital EX.
7 DTS Digital Surround*2
Používá se k reprodukci skladeb s vícekanálovým zvukem
ze záznamů kódovaných pomocí systému DTS Digital
Surround (
).
DTS Digital Surround (DTS) je další digitální zvukový
formát se samostatnými kanály použitelný pro záznamy CD
a DVD.
• Existují i další formáty kódování digitálního
vícekanálového prostorového zvuku, zavedené
společností Digital Theater Systems, Inc., například
DTS-ES, DTS 96/24.
Používání režimu
prostorového zvuku Surround
S použitím režimu prostorového zvuku (Surround) můžete
získat realističtější prostorový zvuk než stereofonní.
7 Režim Auto Surround (AUTO SUR)
Tato funkce automaticky vybírá režim Surround podle
vstupního signálu. Například vícekanálový zdroj je
automaticky reprodukován ve vícekanálovém zvukovém
formátu.
Dostupné režimy prostorového zvuku pro jednotlivé vstupní signály
Značka √ ukazuje dostupné režimy prostorového zvuku (Surround).
Režim
Signál
Systém Dolby Digital
(Vícekanálový)
Systém Dolby Digital
(dvoukanálový)
DTS Digital Surround
(Vícekanálový)
DTS Digital Surround
(dvoukanálový)
Analogová nebo
lineární PCM
Režim
Surround
vypnut
OFF
Automatický
režim
Dolby Surround
Surround
AUTO SUR MOVIE*3 MUSIC*3 DOLBY D
DTS Digital
Surround
DSP
DTS
STADIUM*3 ALL ST*3
√
√
—
—
√
—
—
—
√
√
√
√
—
—
√
√
√
√
—
—
—
√
—
—
√
√
√
√
—
—
√
√
√
√
√
√
—
—
√
√
*1 Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého písmene D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
*2 „DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrované ochranné známky společnosti Digital Theater Systems, Inc.
3
* Tyto režimy můžete zvolit stisknutím tlačítka SURROUND. (Viz stránka 23.)
Pokračování na další stránce.
22
Česky
Rozšířené funkce
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 23 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Rozšířené funkce
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
7 DSP
Volba režimu Surround
• STADIUM
Režim STADIUM zvyšuje srozumitelnost a rozprostře
zvuk podobně jako na venkovním stadiónu.
• All Channel Stereo
Režim All Channel Stereo (ALL ST) umožňuje
reprodukovat větší stereofonní zvukové pole při použití
všech připojených (a aktivovaných) reproduktorů.
Režim All Channel Stereo může být použit při reprodukci
dvoukanálových stereofonních zdrojů.
Systém je nastaven tak, aby automaticky zvolil optimální
režim surround pro vstupní signál z digitálního
vícekanálového záznamu.
Pokud přehráváte dvoukanálový zdroj, můžete požadovaný
režim Surround zvolit ručně.
Normální stereofonní zvuk
All Channel Stereo
Poznámka
• Tato funkce je také platná pro jiné zdroje než DVD.
• Na soubory ASF, MPEG-2, MPEG-1 a DivX (kromě DivX
verze 6) nemá režim Surround žádný vliv.
7 Přehrávání digitálních vícekanálových záznamů
(kromě případu, kdy je zvoleno nastavení OFF)
Automaticky se zvolí příslušný vícekanálový režim
surround (Dolby Digital nebo DTS Digital Surround).
7 Přehrávání dvoukanálového zdroje
7 Indikátory na displeji
Indikátory formátu digitálního signálu
LPCM: Svítí, jestliže jsou na vstupu signály Lineární
modulace PCM.
GD:Svítí, pokud jsou na vstupu signály Dolby Digital.
C: Svítí, jestliže jsou na vstupu signály DTS Digital
(Surround).
Bez indikace: Jsou-li na vstupu analogové signály, nesvítí
žádný indikátor digitálního signálu.
Indikátor režimu Dolby Surround
GPLII: Svítí, jestliže je aktivován režim Dolby Pro Logic II.
Indikátor prostorového zvuku (Surround)
SURR: Svítí, pokud je aktivován režim prostorového zvuku
(Surround).
Indikátory zdrojového signálu
apod.
Rozsvítí se pro označení vstupních
signálů.
a: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál levého předního
kanálu.
b: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál středového kanálu.
c: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál pravého předního
kanálu.
d: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál kanálu LFE
(nízkofrekvenční efekty).
g: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál levého kanálu
prostorového zvuku.
i: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál pravého kanálu
prostorového zvuku.
h: Rozsvítí se, jestliže se objeví monofonní signál
prostorového kanálu nebo dvoukanálový signál Dolby
Surround.
SW: Svítí stále.
Kanál s označením „ “ ukazuje, že odpovídající
reproduktory reprodukují zvuk kanálu.
Jestliže je reprodukován signál kanálu dekódovaného do
kanálu 5.1, svítí pouze indikátory „ “.
23
Můžete zvolit režim Dolby Pro Logic II (MOVIE/MUSIC)
nebo režim DSP.
Opakovaným stisknutím tlačítka
SURROUND zvolte požadovaný
režim.
Zapne se režim Surround a aktuální režim Surround se
zobrazí na displeji.
Při každém stisknutí tlačítka se režim Surround změní.
Podrobnosti o jednotlivých režimech viz „Dostupné režimy
prostorového zvuku pro jednotlivé vstupní signály“. (Viz
stránka 22.)
Vypnutí režimu Surround
Opakovaně stiskněte tlačítko
SURROUND, dokud se na displeji
neobjeví „OFF“.
Uložení nastavení — automatická paměť
Jestliže vypnete napájení, systém ukládá do paměti aktuální
režim Surround. Režim uložený v paměti se automaticky
vyvolá po zapnutí napájení.
Používání nabídky
předvoleb na obrazovce
Pomocí nabídky předvoleb na obrazovce můžete sledovat
informace o disku a používat některé funkce.
Zobrazení nabídky předvoleb
7 Po vložení disku do přístroje
Stiskněte tlačítko ON
SCREEN.
Opakovaným stisknutím tlačítka se
nabídka předvoleb na obrazovce mění
následujícím způsobem.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 24 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Rozšířené funkce
VYP
(Nabídka předvoleb na obrazovce zmizí)
(zpět na začátek)
• Aktuálně vybraná položka se zobrazí zeleně.
7 Obsah nabídky předvoleb na obrazovce během
přehrávání
DVD VIDEO
Disk DVD VR
6 Zobrazuje stav přehrávání.
: zobrazí se během přehrávání.
/
: zobrazí se během rychlého posunu vpřed nebo
vzad.
/
: zobrazí se během přehrávání při pomalém
pohybu vpřed nebo vzad.
: zobrazí se při pozastavení.
: zobrazí se při zastavení.
7 Slouží ke změnám časového údaje (5). Viz část
„Změna nastavení časových údajů“.
8 Slouží k opakovanému přehrávání. (Viz stránka 31.)
9 Slouží pro funkci časového hledání. (Viz stránka 26.)
p Slouží pro funkci hledání kapitoly. (Viz stránka 25.)
q Slouží ke změně jazyka nebo kanálu zvuku.
(Viz stránka 28.)
w Slouží pro změnu jazyka titulků. (Viz stránka 28.)
e Slouží ke změně úhlu scény. (Viz stránka 27.)
r Zobrazuje stav režimu přehrávání.
PROGRAM:zobrazí se během přehrávání programu.
(Viz stránka 30.)
RANDOM:zobrazí se během náhodného přehrávání.
(Viz stránka 30.)
t Zobrazuje stav režimu opakování. (Viz stránka 31.)
Změna nastavení časových údajů
Zobrazení času je možné změnit v nabídce
předvoleb na obrazovce a na displeji hlavní
jednotky.
VCD
SVCD
7 Během přehrávání
1
2
3
CD
ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
1 Zobrazuje typ disku.
2 Zobrazuje informace o zvuku.
3 DVD VIDEO: Zobrazuje aktuální číslo titulu.
DVD VR: Zobrazuje aktuální režim přehrávání (PG: pro
původní program nebo PL: pro seznam stop) a číslo
titulu.
4 DVD VIDEO a DVD VR: Zobrazuje aktuální číslo
kapitoly.
Jiné typy disků: Zobrazuje aktuální číslo stopy.
5 Zobrazuje informace o čase. Viz část „Změna nastavení
časových údajů“.
Dvakrát stiskněte tlačítko
ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Opakovaným stisknutím
tlačítka ENTER zvolte
požadované informace.
Příklad: Pokud je zvolen uplynulý čas přehrávání.
7 DVD VIDEO/DVD VR
• TIME: Uplynulý čas od začátku aktuální kapitoly
• REM: Zbývající čas aktuální kapitoly
• TOTAL: Čas uplynulý od začátku titulu nebo programu
• T. REM: Zbývající čas titulu nebo programu
7 VCD/SVCD/CD
• TIME: Uplynulý čas od začátku aktuální stopy
• REM: Zbývající čas aktuální stopy
• TOTAL: Čas uplynulý od začátku disku
• T. REM: Zbývající čas do konce disku
4
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
Poznámka
• Při přehrávání disků DVD VR nelze zobrazit možnosti
„TIME“ a „REM“.
24
Česky
Příklad: Přehrávání disku DVD VIDEO
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 25 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Rozšířené funkce
Přehrávání od určitého
místa na disku
Můžete začít přehrávat zadaný titul, kapitolu nebo skladbu.
Rovněž můžete disk přehrávat od určitého času.
Vyhledání požadované scény z nabídky DVD
Disky DVD VIDEO obvykle mají vlastní nabídky,
které ukazují obsah disku a lze je zobrazit na
televizní obrazovce. Pomocí této nabídky lze
vyhledat požadovanou scénu.
7 Pokud byl do přístroje vložen disk DVD VIDEO
1
Stiskněte tlačítko TOP MENU/
PG nebo MENU/PL.
Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka.
Příklad:
2
3
Disk DVD VIDEO, který obsahuje více než jeden titul,
bude obvykle obsahovat „hlavní“ nabídku
jednotlivých titulů. Stisknutím tlačítka TOP MENU/
PG zobrazte nabídku titulů.
Některé disky DVD VIDEO mohou obsahovat i další
nabídku, která se objeví po stisknutí tlačítka MENU/PL.
Informace o nabídkách naleznete v pokynech
k příslušnému disku DVD VIDEO.
Vyberte požadovanou položku
pomocí kurzorových tlačítek
3/2/K/5.
Stiskněte tlačítko ENTER.
• U některých disků můžete rovněž zvolit položky
zadáním příslušného čísla pomocí číselných tlačítek.
Poznámka
• U některých disků není tato funkce k dispozici.
Vyhledání požadované scény z nabídky
VCD/SVCD pomocí funkce PBC
Disk VCD nebo SVCD nahraný s funkcí PBC má
vlastní nabídku, například seznam písní na disku.
Požadovanou scénu lze vyhledat pomocí těchto nabídek.
7 Během přehrávání s funkcí PBC
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
RETURN se stisknutým tlačítkem
SHIFT, dokud se na televizní
obrazovce neobjeví nabídka.
Příklad:
25
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
2
Pro výběr čísla požadované
položky stiskněte číselná
tlačítka (1-10, h 10).
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“. (Viz stránka 20.)
Návrat do nabídky
Stiskněte opakovaně tlačítko RETURN se stisknutým
tlačítkem SHIFT, dokud se neobjeví obrazovka s nabídkou.
Na televizní obrazovce se zobrazí „NEXT“ nebo
„PREVIOUS“:
• Pro přechod na další stránku stiskněte tlačítko x.
• Pro návrat na předchozí stránku stiskněte tlačítko 4.
Poznámka
• Chcete-li přehrát disk VCD nebo SVCD kompatibilní
s funkcí PBC bez použití této funkce, proveďte jednu
z následujících operací:
– Při zastavení spusťte přehrávání stisknutím číselného
tlačítka.
– Stiskněte opakovaně tlačítko x, dokud se nezobrazí
číslo požadované stopy. Pak spusťte přehrávání stisknutím
tlačítka přehrávání DVD 3. Na displeji se zobrazí číslo
stopy namísto „PBC“.
• Pokud chcete aktivovat funkci PBC, přehráváte-li disk VCD
nebo SVCD kompatibilní s touto funkcí, přičemž funkce není
právě používána, postupujte následujícím způsobem:
– Stiskněte tlačítko TOP MENU/PG nebo MENU/PL.
– Zastavte přehrávání dvojím stisknutím tlačítka 7, pak
stiskněte tlačítko přehrávání DVD 3.
Vyhledání požadované kapitoly pomocí
nabídky na obrazovce
7 Během přehrávání
1
2
3
4
Dvakrát stiskněte
tlačítko ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Příklad: Přehrávání disku DVD VIDEO
Číslo požadované kapitoly
zadejte pomocí číselných
tlačítek (0-9).
Příklad:
Volba 8: Stiskněte tlačítko 8.
Volba 10: Stiskněte tlačítko 1 a pak 0.
Volba 20: Stiskněte tlačítko 2 a pak 0.
Volba 37: Stiskněte tlačítko 3 a pak 7.
Oprava chybného zadání
Opakujte krok 4.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 26 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Rozšířené funkce
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
Poznámka
Oprava chybného zadání
Opakovaně stiskněte kurzorové tlačítko2.
5
6
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
• Můžete vybírat až do 99. kapitoly.
Vyhledání požadovaného místa zadáním
času
Požadovanou pozici lze vyhledat zadáním času od začátku
disku (během zastavení) nebo od začátku aktuálního titulu
nebo stopy (během přehrávání).
7 Pro DVD VIDEO/DVD VR: Během
přehrávání
7 Pro VCD/SVCD: Při zastavení
přehrávání nebo během přehrávání bez
funkce PBC
7 Pro CD: během přehrávání nebo při zastavení
Použití zobrazení ovládání
souborů
Požadované skupiny a stopy nebo soubory
můžete prohledávat pomocí zobrazení
ovládání souborů na obrazovce televizoru.
Příklad: Zdrojem je disk DVD.
Aktuální skupina /
celkový počet skupin
7 Určování uplynulého času přehrávání od
začátku disku
*2
Režim přehrávání*1
(PROGRAM, RANDOM,
REPEAT)
Informace o stopě
(pouze pro MP3
a WMA)
Uplynulý čas od začátku
aktuální stopy (kromě
souborů JPEG)
Proveďte následující postup, když je disk zastavený.
7 Určování uplynulého času přehrávání od
začátku aktuálního titulu nebo stopy
Proveďte následující postup během přehrávání.
1
2
3
4
Dvakrát stiskněte tlačítko
ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Stiskněte tlačítko ENTER.
K zadání času použijte číselná
tlačítka (0-9).
Aktuální skupina
Aktuální stopa (soubor) /
celkový počet stop
(souborů) v aktuální skupině
Aktuální stopa
(soubor)
Celkový počet stop
(souborů) na disku
Stav přehrávání
1
Můžete zadat uplynulý čas od začátku disku (během
zastavení) nebo od začátku aktuálního titulu či stopy
(během přehrávání).
* (Pro JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX) Náhodný
režim a program nejsou k dispozici.
*2 Když je zdrojem USB MEMORY, objeví se „USB“.
Příklad: Spuštění přehrávaní od místa, které odpovídá
uplynulé době 2 (hodiny): 34 (minut): 08 (sekund)
Zobrazení ovládání souborů se zobrazí automaticky během
přehrávání (pro MP3 a WMA) nebo během zastavení.
Stiskněte tlačítko 2
Stiskněte tlačítko 3
Stiskněte tlačítko 4
Stiskněte tlačítko 0
Stiskněte tlačítko 8
Pokračování na další straně.
26
Česky
5
6
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 27 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Rozšířené funkce
7 Pro MP3 nebo WMA: během přehrávání nebo při
zastavení
7 Pro JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX: během
zastavení přehrávání
1
2
Vyberte požadovanou skupinu/
stopu/soubor pomocí
kurzorových tlačítek 3/2/K/5.
• Přehrávání u formátu MP3 nebo WMA začne od
zvolené stopy.
• Pro JPEG proveďte následující operaci.
Stiskněte tlačítko přehrávání
pro odpovídající zdroj (DVD 3
nebo USB MEMORY 3) nebo
tlačítko ENTER.
• Přehrávání stopy nebo prezentace začne od zvolené
stopy nebo souboru.
• Když u formátu JPEG stisknete tlačítko ENTER,
přehraje se pouze vybraný soubor.
Přeskočení souboru během přehrávání
Stiskněte tlačítko x/4 o nebo kurzorové tlačítko
5/K.
Poznámka
• Informace o přehrávání lze rovněž zobrazit na displeji.
(Viz stránka 19.)
• Některé názvy skupin, stop a souborů se nemusí správně
zobrazit v závislosti na podmínkách nahrání.
• Skupiny, stopy a soubory se mohou zobrazit v jiném pořadí
než v počítači.
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
Výběr úhlu scény
7 Během přehrávání disku obsahujícího více úhlů
scény
Použití tlačítka ANGLE:
1
Stiskněte ANGLE se stisknutým
tlačítkem SHIFT.
Příklad: První úhel scény je zvolen ze tří
zaznamenaných úhlů.
.
2
Opakovaným stisknutím
tlačítka ANGLE se stisknutým
tlačítkem SHIFT nebo
kurzorového tlačítka K/5
vyberte požadovaný úhel
scény.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
1
2
3
Dvakrát stiskněte tlačítko
ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Obnovení přehrávání
Pokud je obnovení přehrávání nastaveno
na „ON“ (viz stránka 35) a zastavíte
přehrávání některým dále popsaným
způsobem, uloží se pozice, kde bylo
přehrávání zastaveno. (Na displeji se
zobrazí indikátor RESUME.)
• Vypnutí přístroje (viz stránka 15)
• Jednou stiskněte tlačítko 7.
• Změna zdroje(viz stránka 16)
Spuštění přehrávání od uložené pozice
• Stiskněte tlačítko přehrávání pro odpovídající zdroj
(DVD 3 nebo USB MEMORY 3) na dálkovém
ovladači nebo tlačítko přehrávání 3 na hlavní jednotce.
• Znovu zvolte DVD nebo USB MEMORY jako zdroj,
pokud jste zdroj změnili.
Smazání uložené pozice
Znovu stiskněte tlačítko 7.
• Uložená pozice se také vymaže při otevření přihrádky
disku nebo odpojení velkokapacitního paměťového
zařízení USB.
Poznámka
• (Pro DivX) Může být uložen začátek scény, kde bylo
přehrávání zastaveno.
27
4
5
6
Vyberte požadovaný úhel scény
stisknutím kurzorového tlačítka
K/5.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 28 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Rozšířené funkce
7 Během přehrávání disku nebo
souboru obsahujícího titulky
v několika jazycích
Použití tlačítka SUBTITLE:
1
2
Stiskněte tlačítko SUBTITLE.
Vyberte požadované titulky
stisknutím kurzorového tlačítka
K/5.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
2
3
4
5
6
7 Během přehrávání disku nebo souboru
obsahujícího zvuk v několika jazycích
Použití tlačítka AUDIO:
1
Příklad (DVD VIDEO): Ze tří zaznamenaných jazyků
titulků je zvolena angličtina („ENGLISH“).
Pro DVD VR
• Stisknutím tlačítka SUBTITLE se titulky (pomocné
obrazy) aktivují bez ohledu na to, zda jsou
zaznamenány. (Pomocné obrazy se nezmění, nejsouli zaznamenány.)
Pro SVCD
• Disk SVCD může obsahovat až čtyři druhy titulků.
Stisknutím tlačítka SUBTITLE se titulky mění bez
ohledu na to, zda jsou zaznamenány. (Titulky se
nezmění, nejsou-li zaznamenány.)
1
Výběr jazyka poslechu
Dvakrát stiskněte tlačítko ON
SCREEN.
Česky
Volba jazyka titulků
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
Stiskněte tlačítko
AUDIO.
Příklad (DVD VIDEO): Ze tří zaznamenaných jazyků
poslechu je zvolena angličtina („ENGLISH“).
2
Opakovaným stisknutím
tlačítka AUDIO nebo
kurzorového tlačítka K/5
vyberte požadovaný zvuk.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
1
2
3
Dvakrát stiskněte tlačítko
ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Vyberte požadované titulky
opakovaným stisknutím
kurzorového tlačítka K/5.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
Poznámka
• V místní nabídce jsou pro některé jazyky titulků nebo
poslechu použity zkratky. Viz „Seznam zkratek jazyků“.
(Viz stránka 35.)
• Každým stisknutím tlačítka SUBTITLE se titulky střídavě
zobrazí a skryjí.
• U formátu DivX nemůžete tuto funkci ovládat z nabídky na
obrazovce.
4
5
6
Vyberte požadovaný zvuk
stisknutím kurzorového tlačítka
K/5.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
Poznámka
• V místní nabídce jsou pro některé jazyky titulků nebo
poslechu použity zkratky. Viz „Seznam zkratek jazyků“.
(Viz stránka 35.)
• Při přehrávání disku VCD se zobrazí „ST“, „L“ nebo „R“,
představující možnosti stereo, zvuk zleva a zvuk zprava.
Při přehrávání disku SVCD se zobrazí „ST1“, „ST2“, „L1“,
„R1“, „L2“ nebo „R2“.
• U formátu DivX nelze tuto funkci ovládat z nabídky
předvoleb na obrazovce.
28
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 29 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Rozšířené funkce
Zvláštní způsoby
přehrávání obrazu
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
Změna nastavení VFP
Přehrávání po jednotlivých snímcích
Funkce VFP (Video Fine Processor)
umožňuje nastavit obraz podle typu
programu, tónu obrazu nebo vlastních
požadavků.
7 Během přehrávání
7 Během přehrávání
Stiskněte opakovaně
tlačítko 8.
1
Stiskněte tlačítko
VFP.
Aktuální nastavení funkce VFP se zobrazí na televizní
obrazovce.
Příklad:
Po každém stisknutí tlačítka se obraz posune z jednoho
statického snímku na druhý.
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko přehrávání pro odpovídající zdroj
(DVD 3 nebo USB MEMORY 3).
Zpomalené přehrávání
7 Během přehrávání
1
2
V místě, od
kterého chcete začít zpomalené
přehrávání, stiskněte tlačítko 8.
2
Systém pozastaví přehrávání.
Stiskněte tlačítko SLOW 9.
Začne zpomalené přehrávání vpřed.
Pouze pro DVD VIDEO:
• Pro zpomalené přehrávání vzad stiskněte tlačítko
SLOW (.
Při každém stisknutí tlačítka se rychlost přehrávání
zvýší (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2).
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko DVD 3.
• NORMAL: Toto je běžná volba.
• CINEMA: Vhodné pro filmy.
Když vyberete možnost „NORMAL“ nebo
„CINEMA“, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka VFP.
• USER 1 a USER 2: Můžete nastavit parametry, které
ovlivní vzhled obrázků.
Pokračujte následující operací, pouze pokud jste
v kroku 2 vybrali „USER 1“ nebo „USER 2“:
3
Poznámka
• Během pomalého přehrávání není slyšet zvuk.
Zvětšování
7 Při přehrávání nebo pozastavení
1
2
Stiskněte tlačítko
ZOOM se stisknutým
tlačítkem SHIFT.
Při každém zopakování tohoto
postupu se změní zvětšení scény.
Při zvětšeném obraze můžete
stisknutím kurzorových tlačítek 3/
2/K/5 posouvat zvětšenou oblast.
Obnovení normálního přehrávání
Opakovaně stiskněte ZOOM se stisknutým tlačítkem
SHIFT, dokud se nevybere možnost OFF.
Poznámka
• Počet stupňů zvětšení se mění podle typu disku.
• Během přehrávání prezentace z JPEG není zvětšování
k dispozici. V takovém případě pozastavte přehrávání
prezentace stisknutím tlačítka 8. Pak obraz zvětšete.
• Během přehrávání může nastat situace, kdy v kroku 2
nefungují kurzorová tlačítka (3/2/K/5) .
29
Opakovaným stisknutím
kurzorového tlačítka 3/2
vyberte režim VFP.
4
5
Opakovaným stisknutím
kurzorového tlačítka K/5
vyberte parametr, který chcete
změnit.
Postupně nastavujte a ujistěte se, že výsledný vzhled
obrazu odpovídá požadavkům.
• GAMMA: Používá se k úpravě jasu neutrálních
odstínů se zachováním jasu tmavých a světlých částí
(–3 až +3).
• BRIGHTNESS: Používá se k úpravě jasu obrazovky
(–8 až +8).
• CONTRAST: Používá se k úpravě kontrastu
obrazovky (-7 až +7).
• SATURATION: Používá se k úpravě barevné
hloubky (-7 až +7).
• TINT: Používá se k úpravě odstínu obrazovky (-7 až
+7).
• SHARPNESS: Používá se k úpravě ostrosti
obrazovky (–8 až +8).
Stiskněte tlačítko ENTER.
Příklad:
Změňte nastavení stisknutím
kurzorového tlačítka K/5.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 30 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Rozšířené funkce
Stiskněte tlačítko ENTER.
7
Pro nastavení dalších parametrů
opakujte kroky 3 až 6.
Stiskněte tlačítko VFP.
8
Znovu se zobrazí aktuální nastavení VFP.
Poznámka
• I když zobrazení nastavení uprostřed tohoto postupu zmizí,
odpovídající nastavení bude uloženo.
Programové přehrávání
7 Během zastavení přehrávání
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
PLAY MODE, dokud se na
televizní obrazovce neobjeví
programové okno.
3
Stisknutím tlačítka DVD 3
spusťte přehrávání programu.
Jestliže byly všechny naprogramované stopy nebo
soubory přehrány, přehrávání se zastaví a znovu se
objeví programové okno. Povšimněte si, že
programové nastavení zůstává.
Kontrola obsahu programu
Během přehrávání stiskněte tlačítko 7. Přehrávání se
zastaví a objeví se programové okno.
Ukončení režimu programování
V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE, dokud z obrazovky nezmizí programové
okno i nápis „RANDOM“.
Poznámka
• Když je zdrojem USB MEMORY, přehrávání programu není
k dispozici.
• Funkce Resume nemůže být použita s přehráváním
programu.
• U některých disků není funkce přehrávání programu
k dispozici.
Náhodné přehrávání
Tituly a stopy na disku lze
přehrávat v náhodném pořadí.
7 Během zastavení přehrávání
1
2
Požadovanou kapitolu nebo
stopu naprogramujete podle
pokynů na televizní obrazovce.
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“. (Viz stránka 20.)
• Čísla z obsahu, která zadáváte během programování,
se mění v závislosti na typu disku nebo souboru:
–DVD VIDEO: Tituly a kapitoly
–VCD, SVCD, CD: Stopy
–MP3/WMA: Skupiny a stopy
• Můžete určit kapitoly nebo stopy s číslem do 99.
Mazání programů po jednom od posledního
zadaného čísla
Stiskněte opakovaně tlačítko CANCEL.
Smazání všech programů
Stiskněte a podržte tlačítko CANCEL.
Program můžete také smazat vypnutím systému.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
PLAY MODE, dokud se na
televizní obrazovce neobjeví
nápis „RANDOM“.
Stiskněte tlačítko DVD 3.
Po přehrání všech titulů nebo stop na disku systém
zastaví přehrávání.
Ukončení režimu náhodného přehrávání
V zastaveném stavu opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE, dokud z obrazovky nezmizí programové
okno i nápis „RANDOM“.
Režim náhodného přehrávání můžete také zrušit vypnutím
systému.
Poznámka
• Když je zdrojem USB MEMORY, náhodné přehrávání není
k dispozici.
• Jednotlivé tituly nebo skladby se při náhodném přehrávání
přehrají pouze jednou.
30
Česky
6
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 31 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Rozšířené funkce
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
Opakované přehrávání
Opakování aktuálního výběru
7 Pro DVD VIDEO/DVD
VR:Během přehrávání
7 Pro VCD/SVCD: Během
přehrávání bez funkce PBC nebo
při zastavení
7 Pro CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/
MPEG-2/MPEG-1/DivX: Během přehrávání nebo při
zastavení
Z nabídky předvoleb na obrazovce (kromě disků
MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX):
1
2
3
Dvakrát stiskněte tlačítko
ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Použití tlačítka REPEAT:
Stiskněte tlačítko REPEAT se
stisknutým tlačítkem SHIFT.
Indikace režimu opakování
Po každém stisknutí tlačítka REPEAT se změní režim
opakovaní.
Displej
Televizní
obrazovka
Význam
Znovu přehraje aktuální
REPEAT GROUP skupinu z disku MP3/
WMA/JPEG/ASF/
MPEG-2/MPEG-1/DivX.
Znovu přehraje aktuální
titul z disku DVD VIDEO.
Znovu přehraje aktuální
titul z disku DVD VR
v režimu Originál program
(Původní program).
ALL
REPEAT ALL
,
1
REPEAT TRACK,
REPEAT STEP
,
Bez
indikace
31
Znovu přehraje aktuální
seznam stop z disku
DVD VR v režimu
Playlist (Seznam stop).
Znovu přehraje všechny
tituly, stopy, soubory
z disku DVD VR/VCD/
SVCD/CD/MP3/WMA/
JPEG/ASF/MPEG-2/
MPEG-1/DivX.
Znovu přehraje aktuální
stopu z disku VCD/
SVCD/CD/MP3/WMA/
ASF/MPEG-2/MPEG-1/
DivX.
Znovu přehraje aktuální
kapitolu z disku
DVD VIDEO/DVD VR.
Režim opakování je
vypnutý.
Systém přehrává disk
nebo soubory obvyklým
způsobem.
4
5
6
Opakovaným stisknutím
kurzorového tlačítka K/5
vyberte režim opakování.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
Zrušení opakovaného přehrávání
Zvolte v kroku 4 „OFF“.
Opakování požadované části
[A-B Repeat]
Přehrávání požadované části můžete
opakovat zadáním začátku (bod A)
a konce (bod B).
7 Během přehrávání
Použití tlačítka A-B RPT:
1
2
Stiskněte tlačítko A-B RPT se
stisknutým tlačítkem SHIFT na
začátku části, kterou chcete
zopakovat (bod A).
Na displeji se objeví indikátor režimu opakování
„
“.
Znovu stiskněte tlačítko A-B RPT
se stisknutým tlačítkem SHIFT na
konci části, kterou chcete
zopakovat (bod B).
Indikátor opakování na displeji ze změní na
„
“ a začne opakované přehrávání A-B.
Opakovaně se přehrává vybraná část disku (mezi body
A a B).
Zrušení
Stiskněte tlačítko A-B RPT se stisknutým tlačítkem SHIFT
během opakovaného přehrávání A-B.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 32 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Rozšířené funkce
1
2
3
Dvakrát stiskněte tlačítko
ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 zvýrazněte možnost
.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zámek přihrádky
Česky
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
Umístění tlačítek naleznete na straně 22.
Přihrádku můžete uzamknout a zamezit nechtěnému
vysunutí disku.
POUZE na hlavní jednotce:
Když je systém v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko
0 se stisknutým tlačítkem 7.
Stiskněte a podržte
4
5
6
7
Opakovaným stisknutím
kurzorového tlačítka K/5
vyberte „A-B“.
Stiskněte tlačítko ENTER na
začátku části, kterou chcete
zopakovat (bod A).
Stiskněte tlačítko ENTER na
konci části, kterou chcete
zopakovat (bod B).
Spustí se opakované přehrávání A-B.
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka zmizí z obrazovky.
Zrušení
V kroku 4 vyberte „OFF“ a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Na displeji se zobrazí „LOCKED“.
• Pokud se pokusíte vysunout disk, objeví se zpráva
„LOCKED“ informující, že přihrádka je uzamčena.
Zrušení
Proveďte znovu stejnou operaci.
• Na displeji se zobrazí „UNLOCKED“.
Nastavení vyvážení
Můžete nastavit rovnováhu mezi levým a pravým
reproduktorem.
Poznámka
• Tato funkce je také platná pro jiné zdroje než DVD.
• Než začnete:
Následující kroky je třeba provést v omezeném čase. Pokud
nastavování přerušíte před dokončením, začněte znovu od
kroku 1.
1
Příklad:
Poznámka
• Při přehrávání disku DVD VIDEO je opakované přehrávání
A-B možné jen v rámci stejného titulu.
• Režim „A-B“ nemůže být zvolen během programového nebo
náhodného přehrávání.
• Režim „A-B“ nemůže být zvolen během přehrávání s funkcí
PBC.
Stiskněte SETTING se
stisknutým tlačítkem SHIFT.
2
Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2 provedete nastavení nebo
výběr.
Příklad:
Displej nastavení automaticky zmizí za několik sekund
s aktuálním nastavením.
32
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 33 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Nastavení předvoleb DVD
7 SUBTITLE
Používání nabídek
nastavení
Některé disky DVD mají několik jazyků pro titulky.
• Zvolte výchozí jazyk titulků*.
• Je možné změnit jazyk nabídek pro nastavení. Viz část
„Popis nabídky“.
Základní funkce v nabídkách nastavení
Kurzorová
tlačítka
(3/2/K/5)/
ENTER
7 ON SCREEN LANGUAGE
• Zvolte jazyk předvoleb na obrazovce pro ovládání
systému.
* Jestliže zvolený jazyk není zaznamenán na disku, použije
se automaticky původní jazyk jako výchozí.
Některé jazyky jsou zastoupeny jazykovými kódy
(např, „AA“ znamená afarsky) a nikoli jejich celými
názvy. Pokud jazyk, který chcete zvolit, se nezobrazuje
svým celým názvem, podívejte se do seznamu jazykových
kódů (viz stránka 35) a vyhledejte jeho jazykový kód.
: Nabídka Obraz (PICTURE)
7 MONITOR TYPE
7 Během zastavení přehrávání
1
Stiskněte SET UP se
stisknutým tlačítkem SHIFT.
2
Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Popis nabídky
: Jazyk nabídky (LANGUAGE)
7 MENU LANGUAGE
Některé disky DVD mají vlastní nabídky v několika
jazycích.
• Zvolte výchozí jazyk nabídek*.
7 AUDIO LANGUAGE
Některé disky DVD mají několik jazyků pro dialogy.
• Zvolte výchozí jazyk zvuku*.
33
Jestliže přehráváte disky DVD nahrané ve formátu obrazu
16:9, můžete zvolit typ zobrazení pro obrazovku televizoru.
• 16:9 (Konverze širokoúhlého obrazu)
Tuto volbu použijte, je-li poměr stran obrazovky 16:9
(širokoúhlá obrazovka).
• 4:3 LB (Konverze „Letter Box“)
Tuto volbu použijte, je-li poměr stran obrazovky 4:3
(běžná obrazovka). Při prohlížení širokoúhlého obrazu se
v horní a spodní části obrazovky zobrazí černé pruhy.
• 4:3 PS (Konverze „Pan Scan“)
Tuto volbu použijte, je-li poměr stran obrazovky 4:3
(běžná obrazovka). Při sledování širokoúhlého obrazu se
nezobrazí černé pruhy ani levý a pravý okraj obrazu.
Např.: 16:9
Např.: 4:3 LB
Např.: 4:3 PS
Poznámka
• Přestože je nastaveno „4:3 PS“, pro některé disky DVD může
být aktivní velikost obrazovky „4:3 LB“. Závisí to na
způsobu provedení nahrávky na disk DVD.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 34 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
7 PICTURE SOURCE
Optimální kvalitu obrazu lze získat po výběru možnosti,
zda je obsah disku nebo souboru zpracováván po
půlsnímcích (zdroj videa) nebo po snímcích (filmový
zdroj).
Běžné nastavení je „AUTO“.
• AUTO
Umožňuje přehrávat disky nebo soubory, které obsahují
video i film.
Pomocí informací z disku nebo souboru přístroj rozpozná
typ obrazu (video nebo film) z aktuálního disku nebo
souboru.
– Pokud je přehrávaný obraz nejasný nebo rušený, anebo
šikmé čáry obrazu nejsou plynulé, zkuste nastavit jiné
režimy.
• FILM
Tato volba je vhodná pro přehrávání filmů.
• VIDEO
Tato volba je vhodná pro přehrávání videa.
:Nabídka nastavení reproduktorů
(SPK. SETTING)
7 Nabídka Úroveň (LEVEL)
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/CENTER
SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/SURROUND LEFT
SPEAKER
Při sledování zkušebního signálu nastavte výstupní úroveň
reproduktorů.
Výstupní úroveň můžete nastavit v rozsahu -6 dB až +6 dB.
TEST TONE*
Vystupuje zkušební signál.
* Zkušební signál vystupuje ze všech aktivovaných
reproduktorů v tomto pořadí:
] levý přední reproduktor ] středový reproduktor
] pravý přední reproduktor ] pravý reproduktor
prostorového zvuku ] levý reproduktor
prostorového zvuku ] (zpět na začátek)
7 SCREEN SAVER (Viz stránka 20.)
Poznámka
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci spořiče
obrazovky.
• Výstupní úroveň pro subwoofer nelze nastavit.
7 FILE TYPE
Pokud jsou na disku nebo zařízení nahrané různé typy
souborů, můžete zvolit, které soubory se mají přehrávat.
• AUDIO
Slouží pro přehrávání souborů MP3 nebo WMA.
• STILL PICTURE
Slouží pro přehrávání souborů JPEG.
• VIDEO
Slouží pro přehrávání souborů ASF/MPEG-2/MPEG-1/
DivX.
7 Nabídka Zpoždění (DELAY)
Příklad:
Středový
reproduktor
1 ms
Levý přední
0 ms
Subwoofer
Pravý přední
0 ms
: Nabídka Audio (AUDIO)
7 D. RANGE COMPRESSION
(Komprese dynamického rozsahu)
Slabě nahraný zvuk můžete jasně slyšet v noci i při nízké
úrovni hlasitosti, pokud posloucháte zvuk v systému Dolby
Digital.
• AUTO
Tuto volbu použijte, jestliže chcete poslouchat
prostorový zvuk v jeho plném dynamickém rozsahu
(není použit žádný efekt).
• ON
Tuto volbu použijte, chcete-li plně využít efekt komprese
(výhodné o půlnoci).
Poznámka
• Pokud přehráváte vícekanálový zdroj Dolby Digital
s vypnutým režimem Surround, nastavení D. RANGE
COMPRESSION se automaticky nastaví na ON (Zapnuto).
Levý prostorového
zvuku
2 ms
Pravý prostorového zvuku
2 ms
Zvýšení (snížení) doby zpoždění o 1 ms odpovídá
zmenšení (nebo zvětšení) vzdálenosti o zhruba 30 cm.
Jako základ pro nastavování zpoždění nastavte „0 ms“ pro
reproduktor, který je z vašeho místa poslechu
nejvzdálenější.
V tomto případě nastavte dobu zpoždění každého
reproduktoru takto:
• Doba zpoždění předních reproduktorů: 0 ms
• Doba zpoždění středového reproduktoru: 1 ms
• Doba zpoždění reproduktorů prostorového zvuku: 2 ms
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/CENTER
SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/SURROUND LEFT
SPEAKER
Nastavte vzdálenost reproduktorů od místa poslechu.
V rozsahu od 0 ms do 15 ms (po 1 ms).
34
Česky
Nastavení předvoleb DVD
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 35 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Nastavení předvoleb DVD
7 Nabídka basového reproduktoru (SUBWOOFER)
LEVEL
Výstupní úroveň basového reproduktoru můžete nastavit
v rozsahu -6 dB až +6 dB.
CROSS OVER
Signály pod přednastavenou frekvenční hladinou budou
odeslány do subwooferu a reprodukovány jím.
Zvolte příslušnou úroveň dělicího kmitočtu podle velikosti
připojených malých reproduktorů.
• 120Hz: Tuto možnost vyberte, pokud má vlastní
reproduktor zabudovaný v reproduktorové soustavě
průměr přibližně 8 cm.
• 150Hz: Tuto možnost vyberte, pokud má vlastní
reproduktor zabudovaný v reproduktorové soustavě
průměr přibližně 6 cm.
• 200Hz: Tuto možnost vyberte, pokud má vlastní
reproduktor zabudovaný v reproduktorové soustavě
průměr přibližně 5 cm.
:Nabídka dalších nastavení
(OTHERS)
7 RESUME (Viz stránka 27.)
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci obnovení
přehrávání .
7 ON SCREEN GUIDE
Můžete aktivovat nebo deaktivovat ikony průvodce
nabídkou na obrazovce. (Viz stránka 18.)
7 Nabídka registrace DivX (DivX REGISTRATION)
Tento systém má svůj vlastní registrační kód pro přehrávání
souborů DivX.
Kód vašeho systému si můžete ověřit.
• Jakmile přehrajete disk vytvořený s použitím
registračního kódu, kód systému se přepíše zcela jiným
novým kódem z důvodu ochrany autorských práv.
Seznam zkratek jazyků
AA
AB
AF
AM
Afarština
Abcházština
Afrikánština
Amharština
EL
EO
ET
EU
Řečtina
Esperanto
Estonština
Baskičtina
AR Arabština
FA Perština
AS
AY
AZ
BA
BE
IN
IS
IW
JI
Indonéština
Islandština
Hebrejština
Jidiš
ML
MN
MO
MR
JW Javánština
MS
KA
KK
KL
KM
KN
MT
MY
NA
NE
NL
BH Bihárština
Finština
Fidžijština
Faerština
Fríština
Irština
Skotská
GD gaelština
GL Galicijština
BI
GN Guarani
Ásámština
FI
Ajmarština
FJ
Ázerjbajdžánština FO
Baškirština
FY
Běloruština
GA
BG Bulharština
Bislama
Gruzínština
Kazaština
Grónština
Kambodžština
Kannadština
Korejština
KO (KOR)
KS Kašmírština
Malajamština
Mongolština
Moldavština
Maráthština
Malajština
(MAY)
Maltština
Barmština
Naurština
Nepálština
Holanština
RW
SA
SD
SG
Kinyarwandština TI
Sanskrt
TK
Sindhština
TL
Sangoština
TN
Tigriňňa
Turkmenština
Tagalština
Setswanština
SH Srbochorvatština TO Tongánština
SI
SK
SL
SM
SN
Sinhálština
Slovenština
Slovinština
Samojština
Šonština
TR
TS
TT
TW
UK
Turečtina
Tsongština
Tatarština
Twiština
Ukrajinština
NO Norština
SO Somálština
UR Urdština
SQ Albánština
UZ Uzbečtina
KU Kurdština
OC Okcitánština
(Afanština)
OM oromo
SR Srbština
VI
Vietnamština
BN Bengálština,
bangladéština
BO Tibetština
BR Bretonština
CA Katalánština
CO Korsičtina
GU Gudžarádština
KY Kirgizština
OR Urijština
SS
Siswati
VO Volapük
HA
HI
HR
HU
LA
LN
LO
LT
Latina
Lingala
Laoština
Litevština
PA
PL
PS
PT
ST
SU
SV
SW
Sesotho
Sundánština
Švédština
Svahilština
WO
XH
YO
ZU
CS Čeština
HY Arménština
LV Lotyština
QU
CY Velština
DA Dánština
DZ Bhútánština
IA
IE
IK
MG Malgašština
MI Maorština
MK Makedonština
RM
RN
RO
35
Hausa
Hindština
Chorvatština
Maďarština
Interlingua
Interlingue
Inupiaq
Pandžábština
Polština
Paštština
Portugalština
Jazyk kmene
Quechua
Rétorománština
Kirundi
Rumunština
TA Tamilština
TE Telugština
TG Tádžičtina
TH Thajština
Wolof
Xhoština
Jorubština
Zulu
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 36 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Funkce tuneru
Tlačítka popsaná níže jsou použita na stránkách 36 až
39.
Číselná
tlačítka
2
Česky
Příklad: Když je systém naladěn na 103,5 MHz.
Stiskněte MEMORY.
Zatímco bliká „_ _“:
3
Stisknutím číselných tlačítek
(1-10, h 10) vyberte požadované
číslo předvolby.
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“. (Viz stránka 20.)
Příklad: Když je vybrán předvolený kanál 1.
Pokud nastavování přerušíte před dokončením,
začněte znovu od kroku 2.
Ruční ladění
1
Opakovaným stisknutím
tlačítka FM/AM zvolte pásmo.
Zatímco bliká vybrané číslo:
4
Stiskněte MEMORY.
5
Opakujte kroky 1 až 4.
Příklad: Když je systém naladěn na 810 kHz.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING 9 nebo (, dokud
nenajdete požadovanou frekvenci.
Jestliže tlačítko podržíte, dokud systém nezačne
vyhledávat stanice, a pak je uvolníte, systém hledání
zastaví, jakmile naladí stanici s dostatečně silným
signálem.
Poznámka
• Přijímá-li se stereofonní program FM, na displeji se rozsvítí
indikátor ST.
Předvolby stanic
Stanici, která byla přiřazena k číslu kanálu, lze později
rychle naladit. Lze předvolit až 30 stanic v pásmu FM
a 15 stanic v pásmu AM (střední vlny).
Na displeji se zobrazí „STORED“.
Stanice je přiřazena k vybranému číslu předvolby.
Pokud nastavování přerušíte před dokončením,
začněte znovu od kroku 2.
• Uložením nové stanice k již použitému číslu se
vymaže předchozí stanice.
7 Naladění předvolené stanice
1
2
Opakovaným stisknutím
tlačítka FM/AM zvolte pásmo
FM nebo AM.
Stisknutím číselných tlačítek
(1-10, h 10) vyberte číslo
předvolby.
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“. (Viz stránka 20.)
• Číslo předvolby můžete vybrat také stisknutím
kurzorových tlačítek 3 a 2.
7 Předvolení stanic
1
Nalaďte stanici, kterou chcete
předvolit.
• Chcete-li pro libovolnou stanici v pásmu FM uložit
režim příjmu FM, vyberte požadovaný režim příjmu
FM. Viz část „Výběr režimu příjmu FM“.
(Viz stránka 37.)
36
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 37 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Funkce tuneru
Výběr režimu příjmu FM
Pokud je aktuálně naladěný stereofonní FM program rušen
šumem, je možné příjem zlepšit změnou příjmového
režimu FM.
7 Při poslechu stanice FM
Stiskněte tlačítko FM MODE.
Na displeji se zobrazí režim příjmu FM.
Při každém stisknutí tlačítka se režim příjmu FM změní.
• AUTO:
Je-li program vysílán stereofonně, bude zvuk
reprodukován stereofonně. (Na displeji se zobrazí
indikátor ST.) Je-li vysílán monofonně, bude zvuk
reprodukován monofonně. Tento režim je vhodný také
pro potlačení statického šumu mezi stanicemi.
• MONO :
V tomto režimu se zlepší příjem, ale poslech nebude
stereofonní. (Na displeji se rozsvítí indikátor MONO.)
Dokud nenaladíte stanici, uslyšíte v tomto režimu šum.
Používání systému Radio
Data System při příjmu
stanic FM
Umístění tlačítek naleznete na straně 36.
7 Zobrazení informací Radio Data System
Při poslechu stanice FM stiskněte
tlačítko DISPLAY se stisknutým
tlačítkem SHIFT.
Po každém zopakování tohoto postupu se indikace na
displeji změní.
PS (programová služba):
Při hledání se objeví „PS“ a zobrazí se názvy stanic.
Jestliže není vysílán žádný signál, zobrazí se „NO PS“.
PTY (typ programu):
Při hledání se objeví „PTY“ a zobrazí se typ vysílaného
programu. Jestliže není vysílán žádný signál, zobrazí se
„NO PTY“.
RT (textová zpráva):
Při hledání se objeví „RT“ a zobrazí se textové zprávy,
které stanice vysílá. Jestliže není vysílán žádný signál,
zobrazí se „NO RT“.
Frekvence:
Frekvence stanice (bez služby Radio Data System)
Zobrazované znaky na displeji
Jestliže se na displeji objeví signály PS, PTY nebo RT,
mohou se některé speciální znaky a symboly zobrazit
nesprávně.
Systém Radio Data System umožňuje stanicím v pásmu
FM vysílat kromě obvyklých programových signálů ještě
dodatečný signál. Stanice mohou například vysílat svá
jména a informace o tom, jaký program vysílají: sportovní,
hudební atd.
Poznámka
Tento systém umožňuje přijímat následující typy signálů
Radio Data System:
PS (programová služba): Zobrazuje běžně používané názvy
stanic.
PTY (typ programu): Zobrazuje typy vysílaných programů.
RT (textová zpráva): Zobrazuje textové zprávy vysílané
stanicemi.
Enhanced Other Networks: Viz strana 39.
Jednou z výhod služby Radio Data System je, že zadáním
kódů PTY můžete v předvolených kanálech vyhledat určitý
druh programu (viz stránka 36).
Poznámka
• Systém Radio Data System není k dispozici pro rozhlasové
vysílání v pásmu AM (střední vlny).
• Pokud naladěná stanice nevysílá signály systému Radio Data
System správně nebo pokud je signál slabý, nebude systém
Radio Data System pravděpodobně fungovat správně.
37
• Při náhlém ukončení vyhledávání se indikátory „PS“, „PTY“
a „RT“ neobjeví na displeji.
Vyhledávání programů pomocí kódů PTY
7 Vyhledávání programu pomocí kódů PTY
Poznámka
• Než začnete
– Stisknutím tlačítka FM/AM na dálkovém ovladači vyberte
stanici v pásmu FM.
– Vyhledávání podle kódů PTY lze provádět pouze
u předvolených stanic.
– Chcete-li vyhledávání přerušit, stiskněte kdykoli během
procesu hledání tlačítko PTY SEARCH.
– Následující kroky je nutno provést v časovém limitu.
Pokud nastavování přerušíte před dokončením, začněte
znovu od kroku 1.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 38 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Funkce tuneru
Při poslechu stanice FM
stiskněte tlačítko PTY SEARCH
se stisknutým tlačítkem SHIFT.
Na displeji střídavě bliká „PTY“ a „SELECT“.
Zatímco „PTY“ a „SELECT“ střídavě blikají:
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
PTY 9 nebo PTY ( se
stisknutým tlačítkem SHIFT,
dokud se na displeji neobjeví
požadovaný kód PTY.
• Podrobnosti jsou uvedeny v části „Popis kódů PTY“.
Popis kódů PTY
NEWS:
Zprávy.
AFFAIRS:
INFO:
SPORT:
EDUCATE:
DRAMA:
CULTURE:
SCIENCE:
VARIED:
POP M:
ROCK M:
EASY M:
LIGHT M:
CLASSICS:
OTHER M:
WEATHER:
Publicistický program s doplňujícími
informacemi ke zprávám - diskuse nebo
analýzy.
Program, jehož cílem je předávání
informací v co nejširším smyslu.
Program zabývající se všemi aspekty
sportů.
Výchovné programy.
Všechny rozhlasové hry a seriály.
Programy zaměřené na všechny aspekty
národní nebo regionální kultury, včetně
jazyka, divadla apod.
Programy o přírodních vědách
a technologiích.
Používá se hlavně pro programy založené
na mluveném slovu, jako jsou kvizy,
panelové hry a rozhovory se známými
osobnostmi.
Komerční hudba považovaná za střed
všeobecného zájmu.
Rocková hudba.
Když je kód PTY vybraný v kroku 2 stále na displeji:
3
Znovu stiskněte tlačítko PTY
SEARCH.
Při vyhledávání se na displeji střídavě zobrazuje
indikátor „SEARCH“ a zvolený kód PTY.
Systém začne prohledávat 30 předvolených stanic
v pásmu FM. Po nalezení zvolenou stanici naladí.
Chcete-li pokračovat ve vyhledávání po prvním
přerušení:
Stiskněte znovu tlačítko PTY SEARCH, dokud indikátory
na displeji blikají.
Pokud se nenajde žádný program, na displeji se zobrazí
„NOT FOUND“.
FINANCE:
CHILDREN:
SOCIAL:
RELIGION:
PHONE IN:
TRAVEL:
LEISURE:
JAZZ:
COUNTRY:
Zprávy z burzy cenných papírů, zprávy
o nákupu a prodeji, obchodování apod.
Programy určené pro mladé posluchače.
Programy o sociologii, historii, geografii,
psychologii a společnosti.
Programy s náboženskou tematikou.
Na programech se podílejí zástupci
veřejnosti, kteří po telefonu nebo ve
veřejném fóru vyjadřují své názory.
Informace o cestování.
Programy o zájmových činnostech.
Jazzová hudba.
Country hudba, s hudební tradicí nebo
původem z jižních států USA.
NATION M:
Současná populární hudba národa nebo
regionu v jazyce dané země.
OLDIES:
Klasická populární hudba takzvaného
„zlatého období“.
Současná moderní hudba označovaná jako
FOLK M:
Hudba, která je svými kořeny spjatá
„líbivá“.
s hudebním dědictvím daného národa.
Instrumentální hudba, vokální a sborová
DOCUMENT: Programy, který se zabývají faktickými
díla.
událostmi předkládanými
v investigativním stylu.
Provedení předních orchestrálních děl,
TEST:
Vysílání pro zkoušku nouzového
symfonií, komorní hudby atd.
vysílacího zařízení nebo přístroje.
Hudební žánry nespadající do žádné jiné
ALARM:
Oznámení o mimořádných situacích.
kategorie.
Zprávy o počasí a předpovědi počasí.
NONE:
Typ programu není k dispozici, program
nelze identifikovat nebo jej lze obtížně
zařadit do určitého typu.
Poznámka
• Klasifikace kódů PTY se mohou u některých stanic v pásmu
FM lišit od výše uvedeného seznamu.
38
Česky
1
Umístění tlačítek naleznete na straně 36.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 39 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Funkce tuneru
Umístění tlačítek naleznete na straně 36.
Přechodné přepnutí na požadované
rozhlasové vysílání
Další užitečná služba systému Radio Data System
se nazývá „Enhanced Other Networks“.
Díky této službě lze přístroj dočasně přeladit na
požadovaný rozhlasový program (TA, News nebo Info)
vysílaný jinou stanicí s výjimkou následujících případů:
• Když posloucháte stanice bez Radio Data System
(všechny stanice v pásmu AM (střední vlny), některé
stanice FM a další zdroje).
• Je-li přijímač v pohotovostním režimu.
Poznámka
• Než začnete:
– Funkci Enhanced Other Networks je možno používat jen u
předvolených stanic.
Opakovaně stiskněte tlačítko TA/
News/Info se stisknutým tlačítkem
SHIFT, dokud se na displeji
neobjeví indikátor požadovaného
typu programu (TA/News/Info).
Po každém zopakování tohoto postupu se indikace na
displeji změní.
Pro otestování, zda přístroj může správně přijímat
poplašný signál ALARM, použijte signál TEST.
Při zapnutí signálu TEST bude systém reagovat stejně jako
při zachycení skutečného nouzového signálu. Při příjmu
signálu TESTsystém automaticky přepíná na stanici, která
signál TESTvysílá.
Při příjmu zkušebního signálu TEST se na displeji objeví
indikátor „TEST“.
7 Jak vlastně funguje Síť pokročilého příjmu
(Enhanced Other Networks)
Případ 1
Žádná stanice nevysílá program, který jste zvolili.
Systém zůstane naladěn na stanici, kterou právě
posloucháte.
‘
Pokud začne některá stanice požadovaný program vysílat
později, přijímač automaticky tuto stanici naladí. Indikátor
přijímaného kódu PTY začne blikat.
‘
Po ukončení programu se systém vrátí k předchozí zvolené
stanici, ale stále zůstává v pohotovostním režimu Enhanced
Other Networks.
Případ 2
Stanice v pásmu FM, kterou právě posloucháte, vysílá
zvolený program.
Přijímač pokračuje v příjmu stanice, ale indikátor
přijímaného kódu PTY začne blikat.
‘
Indikátor typu programu
TA: Dopravní informace v oblasti.
News: Zprávy.
Info: Program, jehož cílem je předávání informací v co
nejširším smyslu.
Ukončení poslechu programu zvoleného pomocí
funkce Enhanced Other Networks
Opakovaně stiskněte tlačítko TA/News/Info, až indikátor
typu programu (TA/News/Info) zmizí z displeje. Přijímač
ukončí pohotovostní režim Enhanced Other Networks
a vrátí se k předchozí zvolené stanici.
Stanice FM vysílá nouzový (poplašný) signál
Alarm
Systém automaticky naladí stanici a na displeji se objeví
„ALARM“, zatímco systém přijímá nouzový signál.
Povšimněte si, že nouzový signál nemůže být přijímán
v následujících případech:
• Když posloucháte stanice bez Radio Data System
(všechny stanice v pásmu AM (střední vlny), některé
stanice FM a další zdroje).
• Je-li přijímač v pohotovostním režimu.
39
Když program skončí, indikátor přijímaného kódu PTY
přestane blikat a zůstane rozsvícený, ale funkce Enhanced
Other Networks zůstane aktivní.
Poznámka
• Jestliže v pohotovostním režimu Enhanced Other Networks
změníte zdroj přehrávání, pohotovostní režim se přechodně
zruší. Změníte-li zdroj přehrávání zpět na FM, systém se
vrátí do pohotovostního režimu Enhanced Other Networks.
• Data funkce Enhanced Other Networks vysílaná některými
stanicemi nemusí být s tímto systémem kompatibilní.
• Funkce Enhanced Other Networks u některých stanic
v pásmu FM se službou Radio Data System nefunguje.
• Při poslechu programu naladěného pomocí funkce Enhanced
Other Networks se stanice nemění, i když stanice jiné sítě začne
vysílat program se stejnými daty Enhanced Other Networks.
• Při poslechu programu naladěného pomocí funkce Enhanced
Other Networks můžete k ovládání tuneru používat pouze
tlačítka TA/News/Info a DISPLAY (se stisknutým
tlačítkem SHIFT).
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 40 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Doporučení
7 Manipulace s disky
• Vyjměte disk z obalu: uchopte disk
za okraj a současně lehce zatlačte
na středový otvor.
• Nedotýkejte se lesklého povrchu
disku ani disk neprohýbejte.
• Po použití disk uložte zpět do
obalu, abyste zabránili jeho
prohnutí.
• Snažte se, abyste při vkládání disku
zpět do obalu nepoškrábali jeho
povrch.
• Nevystavujte disky přímému
slunečnímu světlu, extrémním
teplotám a vlhkosti.
Čištění disků
Otřete disk měkkou tkaninou
a postupujte přitom od středu
směrem k okraji.
• K čištění NEPOUŽÍVEJTE
žádná rozpouštědla, například
běžné čisticí prostředky na
gramofonové desky, spreje, ředidla nebo benzen.
Česky
Údržba
7 Čištění systému
• Skvrny na přístroji otřete měkkým hadříkem. Je-li
přístroj silně znečištěný, otřete ho hadříkem navlhčeným
ve zředěném neutrálním čisticím prostředku, který před
použitím řádně vyždímáte, a potom povrch otřete suchou
tkaninou.
• Chcete-li zabránit zhoršení kvality přístroje, poškození
nebo odprýskávání barvy, dodržujte tyto pokyny:
– K čištění přístroje NEPOUŽÍVEJTE hrubé tkaniny.
– Při čištění na přístroj NETLAČTE.
– Přístroj NEČISTĚTE rozpouštědlem ani benzínem.
– NEPOUŽÍVEJTE k čištění povrchu žádné těkavé látky,
jako např. insekticidy.
– NENECHÁVEJTE přístroj v dlouhodobém kontaktu
s gumou nebo plasty.
Odstraňování problémů
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Přístroj nelze zapnout.
Není připojen napájecí kabel.
Připojte napájecí kabel správně.
(Viz stránka 13.)
Nefunguje dálkové
ovládání.
Baterie jsou vybité.
Vyměňte baterie. (Viz stránka 6.)
Sluneční světlo svítí přímo na senzor
dálkového ovladače.
Chraňte dálkový ovladač před přímým
slunečním světlem.
Nefunguje dálkové
ovládání.
Režim dálkového ovladače neodpovídá
požadovanému zdroji.
Než začnete s ovládáním, stiskněte tlačítko
odpovídající požadovanému zdroji.
Nevychází žádný zvuk.
Kabel reproduktoru není správně zapojen.
Zkontrolujte zapojení. (Viz strany 8 až 11.)
Je zvolen nesprávný zdroj.
Zvolte správný zdroj. (Viz stránka 16.)
Na obrazovce televizoru
není žádný obraz.
Kabel SCART není správně zapojen.
Zkontrolujte zapojení kabelu.
(Viz stránka 12.)
Disk nebo soubor nelze přehrát.
Použijte disk nebo soubor, který je možné
přehrát. (Viz strany 3 a 4.)
Zvuk a obraz jsou
zkreslené.
Disk je poškrábaný nebo znečištěný.
Disk vyměňte nebo očistěte.
Mezi hlavní jednotku a televizor je zapojen
videorekordér.
Propojte hlavní jednotku a televizor přímo.
(Viz stránka 12.)
Obraz neodpovídá
velikosti obrazovky.
Není správně nastaven typ monitoru.
Nastavte správně „MONITOR TYPE“.
(Viz stránka 33.)
Poslech rozhlasového
vysílání je rušen šumem.
Antény jsou odpojeny.
Znovu antény správně a dostatečně zapojte.
(Viz stránka 7.)
Systém se náhle vypne.
Úroveň hlasitosti přehrávání z aktuálního
zdroje je příliš vysoká.
Přehrávejte z tohoto zdroje s nižší úrovní
hlasitosti.
40
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 41 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
Česky
Doporučení
Technické údaje
7 Hlavní jednotka (XV-THP7/XV-THP5/XV-THP3)
Zvuková část
Přední/prostorový:
Středový:
Subwoofer:
40 W na kanál, RMS při 3 Ω na
1 kHz, 10 % celkového
harmonického zkreslení.
100 W, RMS při 4 Ω na 1 kHz,
10 % celkového harmonického
zkreslení.
100 W, RMS při 4 Ω na 30 Hz,
10 % celkového harmonického
zkreslení.
Video
Video systém:
PAL
Vodorovné rozlišení:
500 řádků
Poměr signál/šum:
64 dB
(Kompozitní signál při nastavení „RGB“)
Úroveň výstupu videa
Kompozitní:
1,0 V (p-p)/75 Ω
Y:
1,0 V (p-p)/75 Ω
C:
0,3 V (p-p)/75 Ω
RGB:
0,7 V (p-p)/75 Ω
Pouze pro XV-THP7/XV-THP5:
Komponentní-Y:
1,0 V (p-p)/75 Ω
Komponentní-PB/PR: 0,7 V (p-p)/75 Ω
Úložiště USB
Specifikace rozhraní USB: Kompatibilní s rozhraním USB 2.0
Full-Speed
Kompatibilní zařízení:
velkokapacitní paměťové zařízení
Kompatibilní systém souborů: FAT16, FAT32
Napájení sběrnice:
Max. 500 mA
Část s tunerem
Rozsah ladění
FM:
AM (MW):
87,50 MHz až 108,00 MHz
522 kHz až 1 629 kHz
Obecné údaje
Požadavky na napájení:
Příkon:
střídavý proud 230 V
, 50 Hz
60 W (při provozu)
1,4 W (v pohotovostním režimu)
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
435 mm × 70 mm × 308 mm
Hmotnost:
3,0 kg
7 Subwoofer (SP-WP7/SP-WP5)
Typ:
Bass-Reflex
Reproduktor:
kužel 16 cm × 1
Zatížitelnost:
100 W
Impedance:
4Ω
Frekvenční rozsah:
35 Hz až 200 Hz
Úroveň akustického tlaku: 75 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
129 mm × 284 mm × 337 mm
Hmotnost:
3,1 kg
41
7 Satelitní reproduktory (pro TH-P7)
Přední reproduktory (SP-THP7F)
Typ:
jednopásmové Bass-Reflex
(magneticky stíněné)
Reproduktor:
kužel 5,5 cm × 1
Zatížitelnost:
40 W
Impedance:
3Ω
Frekvenční rozsah:
100 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 74 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
280 mm × 1106 mm × 280 mm
Hmotnost:
3,1 kg každý
Středový reproduktor (SP-THP7C)
Typ:
jednopásmový Bass-Reflex
(magneticky stíněné)
dvoureproduktorový
Reproduktor:
kužel 6,5 cm × 2
Zatížitelnost:
100 W
Impedance:
4Ω
Frekvenční rozsah:
90 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 82 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
250 mm × 85 mm × 91 mm
Hmotnost:
0,8 kg
Reproduktory prostorového zvuku (SP-THP7S)
Typ:
jednopásmové Bass-Reflex
Reproduktor:
kužel 5,5 cm × 1
Zatížitelnost:
40 W
Impedance:
3Ω
Frekvenční rozsah:
100 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 73 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
280 mm × 1106 mm × 280 mm
Hmotnost:
3,1 kg každý
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 42 Friday, March 17, 2006 2:06 PM
7 Satelitní reproduktory (pro TH-P5)
7 Satelitní reproduktory (pro TH-P3)
Přední reproduktory (SP-THP5F)
Přední reproduktory (SP-THP3F)
Typ:
Typ:
třípásmové Bass-Reflex
(magneticky stíněné)
Reproduktor:
kužel 11,5 cm × 1
kužel 4 cm × 1
kopule 1,5 cm × 1
Zatížitelnost:
40 W
Impedance:
3Ω
Frekvenční rozsah:
60 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 82 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
146 mm × 246,5 mm × 208 mm
Hmotnost:
2,2 kg každý
Středový reproduktor (SP-THP5C)
Typ:
jednopásmový basreflex
(magneticky stíněný)
dvoureproduktorový
Reproduktor:
kužel 6,5 cm × 2
Zatížitelnost:
100 W
Impedance:
4Ω
Frekvenční rozsah:
90 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 79 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
250 mm × 85 mm × 91 mm
Hmotnost:
0,82 kg
Reproduktory prostorového zvuku (SP-THP5S)
Typ:
jednopásmové Bass-Reflex
Reproduktor:
kužel 6,5 cm × 1
Zatížitelnost:
40 W
Impedance:
3Ω
Frekvenční rozsah:
90 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 72 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
79,5 mm × 147 mm × 88 mm
Hmotnost:
0,51 kg každý
Česky
Doporučení
jednopásmové Bass-Reflex
(magneticky stíněné)
Reproduktor:
kužel 6,5 cm × 1
Zatížitelnost:
40 W
Impedance:
3Ω
Frekvenční rozsah:
90 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 75 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
92 mm × 99 mm × 95,5 mm
Hmotnost:
0,45 kg každý
Středový reproduktor (SP-THP3C)
Typ:
jednopásmový Bass-Reflex
(magneticky stíněný)
Reproduktor:
kužel 6,5 cm × 1
Zatížitelnost:
100 W
Impedance:
4Ω
Frekvenční rozsah:
90 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 76 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
92 mm × 99 mm × 95,5 mm
Hmotnost:
0,45 kg
Reproduktory prostorového zvuku (SP-THP3S)
Typ:
jednopásmový Bass-Reflex
Reproduktor:
kužel 6,5 cm × 1
Zatížitelnost:
40 W
Impedance:
3Ω
Frekvenční rozsah:
90 Hz až 20 000 Hz
Úroveň akustického tlaku: 72 dB/W·m
Rozměry (šířka × výška × hloubka):
92 mm × 99 mm × 95,5 mm
Hmotnost:
0,48 kg každý
Změna vzhledu přístroje a technických údajů bez předchozího
upozornění vyhrazena.
42
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Spis treści
Wprowadzenie ...................................2
Odtwarzanie ..................................... 18
Zalecenia ogólne ......................................................2
Elementy wyposażenia ............................................. 2
Podstawowe funkcje odtwarzania .................. 18
Szybkie powtórzenie fragmentu filmu ................... 20
Odtwarzanie do przodu/tyłu ze zwiększoną
prędkością .............................................................. 20
Wybieranie żądanego fragmentu płyty .................. 20
Przeszukiwanie pliku w odstępach 5-minutowych. 21
Wybieranie żądanego tytułu/grupy przy użyciu
przycisków numerycznych ............................................21
Wybieranie tytułu/listy nagrań z menu płyty ......... 21
Informacje o płytach .........................3
Polski
Odtwarzane rodzaje płyt .......................................... 3
Odtwarzane rodzaje plików ......................................4
Przyciski, złącza i elementy
sterowania ..........................................5
Podłączanie anten i przewodów ......7
Podłączanie anteny FM i AM (MW) .......................7
Podłączanie głośników satelitarnych (przednich,
centralnego i surround) oraz subwoofera ................. 8
Rozstawianie głośników .........................................12
Podłączanie odbiornika TV ....................................12
Podłączanie urządzenia USB zawierającego dane . 13
Podłączanie przewodu sieciowego ......................... 13
Obsługa odbiornika TV ...................14
Obsługa podstawowych funkcji
zestawu ............................................15
Włączanie/wyłączanie zestawu ..............................15
Wybieranie źródła sygnału ..................................... 16
Regulacja głośności [VOLUME] ...........................16
Korzystanie ze słuchawek (nie należą do
wyposażenia) ..........................................................16
Chwilowe wyciszanie dźwięku [MUTING] ..........16
Regulacja jasności wskazań wyświetlacza
[DIMMER] .............................................................16
Wyłącznik czasowy [SLEEP] ................................ 17
Regulacja poziomu sygnału wyjściowego głośników
przednich/centralnego/surround i subwoofera .......17
Wybór metody wyświetlania obrazu ...................... 17
Obsługa zaawansowanych funkcji
zestawu ............................................ 22
Korzystanie z trybów dźwięku przestrzennego ..... 22
Korzystanie z paska menu ..................................... 23
Wybieranie pozycji, od której ma się rozpocząć
odtwarzanie płyty ................................................... 25
Korzystanie z menu obsługi plików ....................... 26
Funkcja wznawiania odtwarzania .......................... 27
Wybieranie ujęcia sceny ........................................ 27
Wybieranie języka napisów dialogowych ............. 28
Wybieranie języka ścieżki dźwiękowej ................. 28
Funkcje specjalne związane z obrazem ................. 29
Odtwarzanie programowane .................................. 30
Odtwarzanie losowe ............................................... 30
Odtwarzanie z powtarzaniem ................................. 31
Blokowanie płyty w odtwarzaczu .......................... 32
Regulacja zrównoważenia kanałów ....................... 32
Ustawianie preferencji dla płyt
DVD ..............................................33
Korzystanie z menu ustawień początkowych ........ 33
Strony menu ........................................................... 33
Obsługa tunera ................................ 36
Strojenie ręczne ...................................................... 36
Strojenie automatyczne .......................................... 36
Wybieranie trybu odbioru sygnału FM .................. 37
Odbiór stacji FM obsługujących system
Radio Data System ................................................. 37
Informacje dodatkowe .................... 40
Wskazówki dotyczące użytkowania zestawu ........ 40
Rozwiązywanie problemów ................................... 40
Dane techniczne ..................................................... 41
I
1
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 2 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Wprowadzenie
7 Zalecenia odnośnie bezpiecznego użytkowania
zestawu
7 Ważne informacje ogólne
Wybór miejsca pracy urządzenia
• Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni,
w miejscu suchym, o umiarkowanej temperaturze
(między 5°C i 35°C).
• Wymagane jest zachowanie odpowiedniej odległości
pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem TV.
• Urządzenia nie należy ustawiać w miejscu narażonym na
drgania.
Przewód sieciowy
• Nie dotykać przewodu sieciowego mokrymi rękoma.
• Kiedy przewód sieciowy jest podłączony do gniazdka,
urządzenie pobiera niewielką ilość energii.
• Odłączając urządzenie od gniazda zasilającego, należy
zawsze chwytać za wtyczkę, nie za przewód sieciowy.
Zasady prawidłowej eksploatacji urządzenia
• Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów, które
można by wymienić we własnym zakresie. W przypadku
nieprawidłowej pracy urządzenia należy je odłączyć od
gniazda zasilającego i skontaktować się ze sprzedawcą.
• Do obudowy urządzenia nie należy wkładać
jakichkolwiek metalowych przedmiotów.
• Urządzenia nie należy używać do odtwarzania płyt
o nietypowym kształcie (np. serca, kwiatu lub karty
kredytowej), gdyż może to doprowadzić do jego
uszkodzenia.
• Odtwarzanie płyt, których powierzchnia jest zabrudzona
lepkimi substancjami lub na które przyklejono taśmę
klejącą bądź nalepkę, może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
Naklejana etykieta
Chronić przed wilgocią, wodą i kurzem
Urządzenia nie należy ustawiać w miejscach wilgotnych
ani miejscach o dużym zapyleniu.
Chronić przed wysoką temperaturą
Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła ani
w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas
W przypadku wyjazdu użytkownika lub innych
okoliczności powodujących, że urządzenie nie będzie
wykorzystywane przez dłuższy czas należy je odłączyć od
źródła zasilania.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych
Zakrycie otworów wentylacyjnych może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
Czyszczenie obudowy
Do czyszczenia obudowy urządzenia należy użyć miękkiej
ściereczki. Należy się również zapoznać z zasadami
czyszczenia urządzeń przy użyciu tkanin pokrytych
substancjami chemicznymi. Zabronione jest korzystanie
z benzyny, rozcieńczalników, rozpuszczalników
organicznych i środków dezynfekcyjnych. Użycie takich
środków może doprowadzić do zdeformowania lub
odbarwienia obudowy.
W przypadku, gdy do urządzenia dostanie się
woda
Należy natychmiast wyciągnąć z gniazdka wtyczkę
przewodu sieciowego i zadzwonić do sklepu, w którym
urządzenie zostało zakupione. Dalsze korzystanie
z urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
Nalepka
Lepka
substancja
Uwagi o prawach autorskich
Przed przystąpieniem do kopiowania płyty należy się
zapoznać z obowiązującym w Polsce prawem autorskim.
Nagrywanie zawartego na takiej płycie materiału bez zgody
posiadacza praw autorskich może być nielegalne.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Wiele płyt jest chronionych przez system zabezpieczający
je przed kopiowaniem. Podłączenie zestawu bezpośrednio
do magnetowidu powoduje uaktywnienie zabezpieczenia
i uniemożliwia prawidłowe odtworzenie płyty.
Elementy wyposażenia
Po wyciągnięciu zestawu z kartonu sprawdź, czy nie
brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów.
W nawiasach podano ich liczbę.
W przypadku braku któregokolwiek elementu niezwłocznie
skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Pilot (1)
• Baterie (2)
• Antena FM (1)
• Antena ramowa AM (1)
• Przewody głośnikowe (dotyczy tylko modelu TH-P7)
4 m: dla głośników satelitarnych (lewego/prawego
przedniego), głośnika centralnego i subwoofera (4)
10 m: dla głośników satelitarnych (lewego/prawego
surround) (2)
• Wkręty (dotyczy tylko modelu TH-P7)
M5 x 40 mm (4)
M4 x 20 mm (8)
• Obejmy przewodów głośnikowych (dotyczy tylko
modelu TH-P7) (4)
2
Polski
Zalecenia ogólne
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 3 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Informacje o płytach
Uwagi o płytach DVD-R i DVD-RW
• Płyty zapisane w formacie „Multi-Border” nie są
odtwarzane.
Odtwarzane rodzaje płyt
Zestaw jest przystosowany do odtwarzania następujących
rodzajów płyt:
Audio CD
VCD
SVCD
Polski
DVD VIDEO
Uwagi o płytach CD-R i CD-RW
• Zestaw odtwarza płyty CD-R i CD-RW zapisane
w formacie ISO 9660.
• Odtwarzacz odczytuje także płyty „wielosesyjne”
(zawierające do 20 sesji).
• Płyty nagrane w trybie „zapisu pakietowego” nie są
odczytywane.
Uwagi o kodzie regionu płyt i odtwarzaczy
DVD VIDEO
Odtwarzacze DVD VIDEO i płyty DVD VIDEO są
oznaczane tzw. kodami regionu. Odtwarzane są wyłącznie
płyty DVD VIDEO, które w kodzie regionu zawierają
oznaczenie podane na tylnym panelu zestawu.
W poniższej tabeli symbolem √ oznaczono odczytywane
rodzaje płyt i formaty zapisu danych.
Rodzaj płyty
Przykłady odtwarzanych płyt DVD:
CD-R/RW*1
DVD-R*
DVD Video
—
√
√
DVD VR
—
√
√
VCD/SVCD
√
—
—
Audio CD
√
—
—
√
√*
2
√*2
2
√*2
Format zapisu
danych
MP3
1
DVD-RW*
WMA
√
√*
JPEG
√
√*2
√*2
√
√*
2
√*2
MPEG-2
√*3
√*2
√*2
MPEG-1
√*3
√*2
√*2
√
√*2
√*2
ASF
DivX
1
*1 Odtwarzać można wyłącznie płyty sfinalizowane.
*2 Dotyczy płyt zapisanych w formacie UDF Bridge.
*3 Pliki o zbyt dużym rozmiarze mogą nie zostać
odtworzone.
• Zestaw odczytuje sfinalizowane płyty +R/+RW (tylko
w formacie DVD Video). Po umieszczeniu
w odtwarzaczu płyty +R/+RW na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie „DVD”.
• Zestaw jest przeznaczony do odtwarzania płyt
zapisanych w systemie PAL, ale może także odtwarzać
płyty zapisane w systemie NTSC. Sygnały NTSC są
przed odtworzeniem przetwarzane do formatu PAL60.
• Druga strona płyt „DualDisc”, nie zawierająca danych
w formacie DVD, nie jest zgodna ze standardem
„Compact Disc Digital Audio”. Z tego względu
odtwarzanie drugiej strony takich płyt przy użyciu tego
zestawu nie jest zalecane.
• Obsługa niektórych płyt DVD VIDEO, VCD i SVCD
może być nieco inna niż opisana w niniejszej
instrukcji. Wynika to z niestandardowej organizacji
lub metody zapisu danych na płycie i nie oznacza
usterki urządzenia.
Logo DVD jest znakiem towarowym firmy DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
3
W przypadku umieszczenia w odtwarzaczu płyty DVD
oznaczonej niewłaściwym kodem regionu na ekranie
odbiornika TV zostanie wyświetlony komunikat „REGION
CODE ERROR!” (niewłaściwy kod regionu) i nie będzie
można rozpocząć odtwarzania.
Niektóre płyty nie są odtwarzane, np. z powodu
nieodpowiednich parametrów lub metody zapisu, bądź
uszkodzenia lub zabrudzenia nośnika.
Płyty nie odtwarzane przez zestaw
DVD-ROM, DVD-RAM, CD-I (CD-I Ready), Photo
CD, SACD itd.
Próba odtworzenia płyty zapisanej w jednym z tych
formatów może doprowadzić do uszkodzenia głośników.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 4 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Odtwarzane rodzaje plików
Wszystkie rodzaje plików
• Odczytywane są tylko pliki z jednym z następujących
rozszerzeń, o dowolnej kombinacji dużych i małych liter:
MP3: „.MP3”, „.mp3”
WMA: „.WMA”, „.wma”
JPEG: „.JPG”, „.JPEG”, „.jpg”, „.jpeg”
ASF: „.ASF”, „.asf”
MPEG-2/MPEG-1: „.MPG”, „.MPEG”, „.mpg”, „.mpeg”
DivX: „.DIVX”, „.DIV”, „.divx” i „.div” oraz „.AVI”
i „.avi”
• Maksymalna liczba odczytywanych ścieżek (plików)
w każdej grupie wynosi 150, a liczba grup na płycie/w
podłączonym urządzeniu — 99. Zestaw odczytuje
maksymalnie 4000 ścieżek (plików) z płyty.
• Jednakże w niektórych przypadkach, z powodu
nieodpowiednich parametrów lub niewłaściwej metody
zapisu, pliki nie są odczytywane.
• Pliki MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
wymagają dłuższego czasu odczytu. (Jest on zróżnicowany
w zależności od złożoności struktury katalogów i plików).
• Warunkiem prawidłowego odczytania płyt zawierających
pliki w wielu formatach jest wybranie odpowiedniego
ustawienia dla pozycji FILE TYPE (typ plików) w menu
PICTURE (obraz) („AUDIO” (audio), „STILL PICTURE”
(zdjęcia) lub „VIDEO” (wideo)) (patrz str. 34).
Pliki MP3/WMA
• Odczytywane są pliki MP3/WMA o przepływności
danych 32–320 kb/s i częstotliwości próbkowania 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz*, 32 kHz, 44,1 kHz oraz 48 kHz.
• Informacje o utworze (tytuł albumu, nazwa wykonawcy,
tytuł utworu itp.) można odczytywać z menu obsługi plików
wyświetlanego na ekranie odbiornika TV (patrz str. 26).
• Zalecane jest zapisywanie plików (utworów) próbkowanych
z częstotliwością 44,1 kHz i o przepływności 128 (96*) kb/s.
* Tylko pliki WMA
Pliki JPEG
• Pliki powinny mieć rozdzielczość 640 x 480 pikseli.
(Pliki o rozdzielczości wyższej niż 640 x 480 pikseli
charakteryzują się dłuższym czasem odczytu).
• Odtwarzacz odczytuje tylko pliki JPEG z przeplotem linii.
• W urządzeniu zastosowano technologię ochrony praw
autorskich objętą w Stanach Zjednoczonych
odpowiednimi patentami i innymi prawami własności
intelektualnej. Technologia ta nie może być
wykorzystywana bez zgody firmy Macrovision
i przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań domowych
oraz innych zastosowań o charakterze niepublicznym,
o ile nie uzyskano specjalnej zgody firmy Macrovision.
Odtwarzanie oraz dezasemblacja są zabronione.
• „NIE WSZYSTKIE ODBIORNIKI TV O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI SĄ W PEŁNI ZGODNE
Z NINIEJSZYM URZĄDZENIEM, W ZWIĄZKU
Z CZYM OBRAZ MOŻE NIE BYĆ WYŚWIETLANY
PRAWIDŁOWO. W RAZIE PROBLEMÓW
Z WYŚWIETLANYM METODĄ KOLEJNOLINIOWĄ
OBRAZEM O 525 LUB 625 LINIACH ZALECA SIĘ
USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA W POŁOŻENIU
„STANDARD DEFINITION”.
Pliki ASF
• Zestaw odczytuje pliki MPEG-4 typu Advanced Simple
Profile (MPEG-4 ASF).
• Odczytywane są pliki MPEG-4 spełniające następujące
warunki:
Format pliku: ASF
Profil: MPEG-4 SP (Simple Profile)
KODER-DEKODER audio: G.726
Maks. rozmiar obrazu: 352 x 288 (CIF)
Maks. przepływność danych: 384 kb/s
Pliki MPEG-2/MPEG-1
• Strumień danych powinien być zgodny z formatem
MPEG System/Program Stream.
• Maksymalna zalecana rozdzielczość to 720 x 576 pikseli
(25 klatek/s)/720 x 480 pikseli (30 klatek/s).
• Obsługiwane są także następujące rozdzielczości:
352 x 576/480 x 576/352 x 288 pikseli (25 klatek/s) oraz
352 x 480/480 x 480/352 x 240 pikseli (30 klatek/s).
• Zalecany format pliku to [email protected] (Main Profile at Main
Level)/[email protected] (Simple Profile at Main Level)/[email protected]
(Main Profile at Low Level).
• Strumienie audio powinny być zgodne ze standardem
MPEG1 Audio Layer-2 lub MPEG2 Audio Layer-2.
Pliki DivX
• Zestaw odczytuje pliki w formatach DivX 6.x, 5.x, 4.x
oraz 3.11.
• Obsługiwane są pliki DivX o maksymalnej
rozdzielczości 720 x 480 pikseli (30 klatek/s) oraz
o maksymalnej rozdzielczości 720 x 576 pikseli
(25 klatek/s).
• Strumień audio powinien być zgodny z formatem Dolby
Digital (także wielokanałowym) lub MPEG1 Audio
Layer-3 (MP3).
• Funkcja GMC (Global Motion Compression) nie jest
obsługiwana.
• Pliki z obrazem zakodowanym w postaci międzyliniowej
mogą nie być poprawnie odtwarzane.
• Zestaw posiada własny kod rejestracyjny dla płyt
z nagraniami w formacie DivX.
W razie potrzeby kod ten można zatwierdzić przy użyciu
menu OTHERS (inne) (patrz str. 35).
•
•
•
•
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ
DOTYCZĄCYCH ZGODNOŚCI NASZYCH
ODBIORNIKÓW TV Z TYM MODELEM
ODTWARZACZA DVD PRACUJĄCYM W TRYBIE
525p LUB 625p PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM
OBSŁUGI KLIENTÓW”.
KORZYSTANIE Z TEGO URZĄDZENIA
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZGODNY ZE
STANDARDEM MPEG-4 JEST ZABRONIONE
Z WYJĄTKIEM UŻYTKU OSOBISTEGO DLA
CELÓW NIEKOMERCYJNYCH.
DivX, DivX Ultra Certified oraz powiązane znaki logo są
znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i zostały użyte na
podstawie uzyskanej licencji.
Produkt posiada certyfikat Official DivX® Ultra Certified.
Odtwarza materiał wideo we wszystkich wersjach formatu
DivX® (w tym także DivX® 6) i zapewnia obsługę
rozszerzonych możliwości odtwarzania plików DivX®
oraz DivX® Media Format.
4
Polski
Informacje o płytach
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 5 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Przyciski, złącza i elementy sterowania
Cyfry przy rysunkach oznaczają numery stron, na których przedstawiono szczegółowe informacje.
Panel przedni (jednostka centralna)
Wyświetlacz
36
19
36
23
Polski
22
19
19
Dotyczy tylko modelu TH-P7/TH-P5: 17 19
18
15
13
21
36
39
30
30
27
31
16
18
18
37
16
18
15
16
Szuflada odtwarzacza (zamknięta): 18
Czujnik zdalnego sterowania: 6
Panel tylny (jednostka centralna)
Dotyczy tylko modelu TH-P7/TH-P5: 12
13
5
9-11
12
7
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 6 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Przyciski, złącza i elementy sterowania
Pilot
Wkładanie baterii do pilota
31
Przyciski
numeryczne:
20
16
21, 25, 33
19, 37
16, 18
16, 18
18, 36
18, 37
20, 29
27, 28
28, 29
30
30
14, 16, 17, 25,
27, 29, 31, 32,
33, 37, 38
17
15
17
14
14
21
21, 25,
32
17, 21,
33, 37
23
16
16, 36
20, 36
23
20, 25
16
17, 29
Polski
31
Baterie alkaliczne typu R6P (SUM-3)/AA (15F)
(w zestawie)
Jeśli pilot przestanie działać prawidłowo, baterie należy
wymienić.
OSTROŻNIE
• Baterii nie należy narażać na działanie wysokiej temperatury
ani kontakt z ogniem.
Obsługa zestawu przy użyciu pilota
Pilota należy kierować bezpośrednio na przedni panel
jednostki centralnej.
• Nie należy zakrywać czujnika zdalnego sterowania.
14, 16
14, 17
6
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 7 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Podłączanie anten i przewodów
Podłączanie anteny FM i AM
(MW)
7 Antena ramowa AM (MW)
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
W przypadku słabego odbioru
Jednostka centralna
Antena ramowa
AM (MW) (biały)
Przygotowanie anteny ramowej AM (MW) do
podłączenia
Polski
Pojedynczy przewód anteny
zewnętrznej z izolacją winylową
(nie należy do wyposażenia)
7 Antena FM
W razie potrzeby usuń izolację
z końcówek przewodu anteny ramowej.
Jednostka centralna
Antena FM (w zestawie)
Rozciągnij w poziomie antenę
FM zestawu.
Podłączanie anteny ramowej AM (MW)
W przypadku słabego odbioru
Jednostka centralna
Biały
Czarny
• Obracając antenę ramową, ustal położenie zapewniające
najlepszy odbiór stacji z zakresu AM (MW).
UWAGA
• Należy się upewnić, że kable anteny nie stykają się
z jakimikolwiek złączami, przewodami połączeniowymi ani
przewodem sieciowym. W przeciwnym wypadku odbiór
może być zakłócony.
7
Zewnętrzna antena FM
(nie należy do
wyposażenia)
Standardowy wtyk antenowy
Przewód zewnętrznej
(75 Ω, o przekroju
anteny FM (nie należy do
okrągłym)
wyposażenia)
UWAGA
• Zaleca się użyć koncentrycznego przewodu anteny FM,
ponieważ jest on chroniony przed zakłóceniami za pomocą
ekranu magnetycznego.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 8 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Podłączanie anten i przewodów
Podłączanie głośników satelitarnych (przednich,
centralnego i surround) oraz subwoofera
7 Montaż głośników przednich i surround modelu
TH-P7
2
Montaż głośnika bez użycia podstawy:
A: Połącz głośnik z dolną
częścią podstawy za pomocą
wkrętów (M4 x 45 mm).
Głośnik przedni Głośnik
Podstawa Dolna część
(SP-THP7F)
surround
(4)
podstawy (4)
(2)
(SP-THP7S) (2)
• Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić
oznaczenie modelu każdego głośnika znajdujące się
na etykiecie w tylnej części głośnika.
Głośnik po zakończeniu montażu:
Dolna część
podstawy
Podstawa
(lub bezpośrednio
głośnik)*
Wkręt M4 x 20 mm
(w zestawie)*
* Głośnik należy połączyć z dolną częścią podstawy
za pomocą wkrętów A.
3
lub
Z podstawą:
Patrz czynności od 1 do 3.
Czerwony
Biały
Bez podstawy:
Patrz czynności 2 i 3.
Czarny
Przed montażem:
• Przygotuj śrubokręt krzyżakowy (nie należy do
wyposażenia).
• Uważaj, aby nie upuścić żadnego elementu.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała
lub uszkodzenia podłogi.
Czarny
Przewody głośnikowe można
przytwierdzić do tylnej ścianki
głośnika za pomocą obejmy
(w zestawie).
1
Głośnik
Podstawa
Wkręt M5 x 40 mm
(w zestawie)
Ogólne zalecenia dotyczące głośników
• Przy przemieszczaniu głośników nie należy ciągnąć za
ich przewody. W przeciwnym razie głośniki mogą się
przewrócić i ulec uszkodzeniu lub zranić któregoś
z domowników.
• Głośniki należy zawsze chwytać za dolną część.
• Nie należy opierać się o głośniki, ponieważ mogą się one
przewrócić lub złamać. Grozi to także zranieniem któregoś
z domowników. Uwaga ta dotyczy szczególnie dzieci.
• Należy unikać ustawiania takich poziomów głośności,
przy których dźwięk jest zniekształcony. W przeciwnym
wypadku może dojść do przegrzania i w rezultacie
uszkodzenia głośników.
8
Polski
Głośnik
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 9 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Podłączanie anten i przewodów
7 Podłączanie głośników modelu TH-P7
SP-THP7F
Głośniki
przednie
SP-THP7S
Głośniki
surround
Polski
Przewód głośnikowy
• Podłącz czarne przewody do czarnych zacisków (–).
• Podłącz białe przewody do czerwonych zacisków (+).
Przed podłączeniem
przewodów
głośnikowych:
Usuń izolację
z końcówek przewodów.
Biały
SP-THP7C
Głośnik centralny
Czarny
Czarny
OSTROŻNIE
• W przypadku podłączania innych głośników należy użyć
głośników o impedancji (tj. SPEAKER IMPEDANCE)
podanej na tylnym panelu jednostki centralnej.
• NIE podłączać więcej niż jednego głośnika do jednej pary
zacisków głośnikowych.
9
Czerwony
SP-WP7
Subwoofer
• W przypadku zawieszania głośników satelitarnych na
ścianie:
– Powierz montaż osobie posiadającej odpowiednie
kwalifikacje.
NIE podejmuj prób samodzielnego zamontowania
głośników satelitarnych na ścianie, ponieważ
nieprawidłowo zamocowane głośniki mogą spaść i ulec
uszkodzeniu.
– Starannie wybierz miejsce montażu. Jeśli głośniki zostaną
zamocowane w często używanych częściach
pomieszczenia, łatwo może dojść do ich uszkodzenia lub
nawet zranienia któregoś z domowników.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 10 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Podłączanie anten i przewodów
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
7 Podłączanie głośników modelu TH-P5
SP-THP5F
Głośniki przednie
Przewód głośnikowy
• Podłącz czarne przewody do czarnych zacisków (–).
• Podłącz białe przewody do czerwonych zacisków (+).
Przed podłączeniem
przewodów
głośnikowych:
Usuń izolację z końcówek
przewodów.
SP-WP5
Subwoofer
SP-THP5C
Głośnik centralny
OSTROŻNIE
• W przypadku podłączania innych głośników należy użyć
głośników o impedancji (tj. SPEAKER IMPEDANCE)
podanej na tylnym panelu jednostki centralnej.
• NIE podłączać więcej niż jednego głośnika do jednej pary
zacisków głośnikowych.
• W przypadku zawieszania głośników satelitarnych na
ścianie:
– Powierz montaż osobie posiadającej odpowiednie
kwalifikacje.
NIE podejmuj prób samodzielnego zamontowania
głośników satelitarnych na ścianie, ponieważ
nieprawidłowo zamocowane głośniki mogą spaść i ulec
uszkodzeniu.
– Starannie wybierz miejsce montażu. Jeśli głośniki zostaną
zamocowane w często używanych częściach
pomieszczenia, łatwo może dojść do ich uszkodzenia lub
nawet zranienia któregoś z domowników.
Ogólne zalecenia dotyczące głośników
• Przy przemieszczaniu głośników nie należy ciągnąć za
ich przewody. W przeciwnym razie głośniki mogą się
przewrócić i ulec uszkodzeniu lub zranić któregoś
z domowników.
• Należy unikać ustawiania takich poziomów głośności,
przy których dźwięk jest zniekształcony. W przeciwnym
wypadku może dojść do przegrzania i w rezultacie
uszkodzenia głośników.
Zdejmowanie maskownicy głośnika
(dotyczy głośników przednich):
Kołki
Otwory
Maskownica
10
Polski
SP-THP5S
Głośniki surround
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 11 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Podłączanie anten i przewodów
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
7 Podłączanie głośników modelu TH-P3
SP-THP3F
Głośniki przednie
SP-THP3S
Głośniki surround
Polski
Przewód głośnikowy
• Podłącz czarne przewody do czarnych zacisków (–).
• Podłącz białe przewody do czerwonych zacisków (+).
Przed podłączeniem
przewodów
głośnikowych:
Usuń izolację z końcówek
przewodów.
SP-THP3C
Głośnik centralny
OSTROŻNIE
• W przypadku podłączania innych głośników należy użyć
głośników o impedancji (tj. SPEAKER IMPEDANCE)
podanej na tylnym panelu jednostki centralnej.
• NIE podłączać więcej niż jednego głośnika do jednej pary
zacisków głośnikowych.
• W przypadku zawieszania głośników satelitarnych na
ścianie:
– Powierz montaż osobie posiadającej odpowiednie
kwalifikacje.
NIE podejmuj prób samodzielnego zamontowania
głośników satelitarnych na ścianie, ponieważ
nieprawidłowo zamocowane głośniki mogą spaść i ulec
uszkodzeniu.
– Starannie wybierz miejsce montażu. Jeśli głośniki zostaną
zamocowane w często używanych częściach
pomieszczenia, łatwo może dojść do ich uszkodzenia lub
nawet zranienia któregoś z domowników.
11
SP-WP5
Subwoofer
Ogólne zalecenia dotyczące głośników
• Przy przemieszczaniu głośników nie należy ciągnąć za
ich przewody. W przeciwnym razie głośniki mogą się
przewrócić i ulec uszkodzeniu lub zranić któregoś
z domowników.
• Należy unikać ustawiania takich poziomów głośności,
przy których dźwięk jest zniekształcony. W przeciwnym
wypadku może dojść do przegrzania i w rezultacie
uszkodzenia głośników.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 12 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Rozstawianie głośników
Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, wszystkie
głośniki z wyjątkiem subwoofera należy ustawić
w identycznej odległości od miejsca odsłuchu.
Głośnik centralny
Lewy głośnik
przedni
Prawy głośnik
przedni
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
7 Podłączanie odbiornika TV wyposażonego
w gniazda wejściowe sygnału rozdzielonych
składowych (dotyczy tylko modelu TH-P7/TH-P5)
Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, do podłączenia zestawu
należy użyć przewodu wideo z rozdzielonymi składowymi.
Jednostka centralna
Subwoofer
Odbiornik
TV
Do wejścia
sygnału
składowych wideo
Polski
Podłączanie anten i przewodów
Przewód wideo z rozdzielonymi składowymi
(nie należy do wyposażenia)
Lewy głośnik
surround
Prawy głośnik
surround
Jeśli ustawienie wszystkich głośników w identycznej
odległości od miejsca odsłuchu nie jest możliwe
Problem można rozwiązać, wybierając odpowiednią
wielkość opóźnienia dla poszczególnych głośników.
Patrz „Menu ustawień opóźnienia (DELAY)” na stronie 34.
UWAGA
• Głośniki satelitarne należy ustawić na płaskiej i równej
powierzchni.
• Ekran magnetyczny w głośnikach przednich i centralnym
chroni odbiornik TV przed szkodliwymi zakłóceniami.
Mimo to w przypadku niewłaściwego ustawienia głośników
kolory mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób.
Dlatego przy wyborze miejsca pracy głośników należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
– Przed ustawieniem głośników w pobliżu odbiornika TV
należy wyłączyć zasilanie odbiornika lub odłączyć jego
przewód sieciowy od gniazdka. Przed ponownym
włączeniem odbiornika TV należy odczekać co najmniej
30 minut.
UWAGA
• W przypadku podłączania zestawu do odbiornika TV za
pomocą przewodu wideo z rozdzielonymi składowymi
należy jako ustawienie metody wyświetlania obrazu wybrać
opcję „PROGRESS” (wybieranie kolejnoliniowe).
W przeciwnym razie do gniazd sygnału składowych nie będą
doprowadzane żadne sygnały (patrz str. 17).
• Jeśli posiadany odbiornik TV nie obsługuje sygnałów
rozdzielonych składowych obrazu, należy go połączyć
z jednostką centralną za pomocą przewodu SCART.
(Patrz „Podłączanie odbiornika TV ze złączem SCART”
poniżej).
• Jeśli odbiornik TV jest wyposażony w gniazda wejściowe
sygnału składowych wideo typu BNC, należy użyć
odpowiedniego przejścia (nie należy do wyposażenia)
umożliwiającego połączenie ze sobą gniazd RCA i BNC.
• Sygnały składowych wideo są doprowadzane do wyjść zestawu
tylko w trybach DVD i USB MEMORY (patrz str. 16).
7 Podłączanie odbiornika TV ze złączem SCART
Jednostka centralna
W przypadku niektórych odbiorników TV procedura ta
może okazać się nieskuteczna i kolory będą wyświetlane
w sposób nieprawidłowy. Należy wtedy zwiększyć
odległość pomiędzy głośnikami i odbiornikiem TV.
• Głośniki surround i subwoofer nie są ekranowane.
Jeśli zostaną umieszczone w pobliżu odbiornika TV lub
monitora, mogą zakłócać wyświetlany przez niego obraz.
Dlatego głośników tych nie należy ustawiać w sąsiedztwie
odbiornika TV ani monitora.
• Subwoofer należy ustawić po prawej stronie odbiornika TV.
Jeśli konieczne jest ustawienie subwoofera po lewej stronie
odbiornika TV, wymagane jest zachowanie odpowiedniej
odległości, aby wykluczyć możliwość występowania
zakłóceń.
Podłączanie odbiornika TV
• W przypadku podłączenia odbiornika TV za
pośrednictwem magnetowidu albo podłączenia
odbiornika TV z wbudowanym magnetowidem obraz
może być silnie zakłócony.
• Po wykonaniu połączeń konieczne jest wybranie
odpowiedniej, tj. obsługiwanej przez posiadany odbiornik
TV, opcji dla pozycji „MONITOR TYPE” (format
obrazu) w menu PICTURE (obraz) (patrz str. 33).
Odbiornik
TV
Do złącza SCART*
Przewód SCART (nie należy do wyposażenia)
* W niektórych odbiornikach TV przez złącze SCART
wyprowadzany jest także sygnał audio. W przypadku
podłączenia takiego odbiornika można wykorzystać
zestaw do reprodukcji dźwięku z kanałów TV,
wybierając źródło TV SOUND (patrz str. 16).
UWAGA
• Do złącza „AV” (SCART) nie jest doprowadzany sygnał
audio.
• Należy wybrać metodę wyświetlania obrazu obsługiwaną
przez posiadany odbiornik TV (patrz str. 17).
12
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 13 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Podłączanie anten i przewodów
Podłączanie urządzenia
USB zawierającego dane
Polski
Do zestawu można podłączyć urządzenie USB, takie jak
nośnik pamięci typu Flash USB, dysk twardy, czytnik kart
pamięci czy aparat cyfrowy.
• Po podłączeniu urządzenia USB zawierającego dane
i wybraniu źródła USB MEMORY na ekranie odbiornika
TV pojawi się menu obsługi plików (patrz str. 26).
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Podłączanie przewodu
sieciowego
Upewnij się, że wykonane zostały wszystkie inne
połączenia.
Jednostka centralna
Jednostka centralna (panel przedni)
Przewód USB
(nie należy do wyposażenia)
UWAGA
• Informacji o podłączaniu urządzenia USB do zestawu należy
także poszukać w instrukcji obsługi tego urządzenia.
• Do zestawu nie należy podłączać więcej niż jednego
urządzenia USB. Nie należy używać koncentratora USB.
• Do złącza USB MEMORY nie wolno podłączać urządzenia
USB, które jest podłączone do ładowarki.
• Urządzenia USB nie wolno odłączać w trakcie odczytywania
z niego danych — na przykład podczas odtwarzania pliku.
W przeciwnym razie może dojść do usterki zestawu
i podłączonego urządzenia.
• Firma JVC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakąkolwiek utratę danych, do której doszło po podłączeniu
urządzenia USB do niniejszego zestawu kina domowego.
• Jeśli konieczne jest użycie przewodu USB, należy
zastosować przewód o długości nie przekraczającej 1 m.
• Zestaw jest zgodny ze standardem USB 2.0 Full-Speed
(standard USB 1.1 nie jest obsługiwany).
• Z urządzeń USB można odtwarzać następujące rodzaje
plików (maksymalna przepływność danych wynosi 2 Mb/s):
– Muzyka: MP3, WMA
– Zdjęcia: JPEG
– Filmy: MPEG-4 (ASF), DivX (maksymalnie 30 klatek/s
dla filmów obsługujących wybieranie kolejnoliniowe)
• Pliki o rozmiarze większym niż 2 GB nie są odtwarzane.
• Przy odtwarzaniu plików o dużej przepływności danych
mogą być pomijane niektóre klatki lub fragmenty ścieżki
dźwiękowej.
• Urządzenia USB, które wymagają zasilania prądem
wyższym niż 5 V/500 mA nie są obsługiwane.
• Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać rozpoznane przez
zestaw.
• Niektóre pliki mogą nie zostać odtworzone przez zestaw,
mimo iż zapisano je w jednym z wymienionych powyżej
obsługiwanych formatów.
13
Przewód sieciowy
Podłącz do gniazda zasilającego.
OSTROŻNIE
• Przewód sieciowy należy odłączyć przed przystąpieniem do
czyszczenia lub przenoszenia zestawu.
• Przy odłączaniu przewodu sieciowego nie należy za niego
ciągnąć. Należy zawsze chwytać za wtyczkę, aby nie
uszkodzić przewodu.
UWAGA
• Ustawienia zapisane w pamięci jednostki centralnej,
np. zaprogramowane stacje radiowe i tryby dźwięku
przestrzennego, mogą zostać skasowane po upływie kilku
dni w przypadku, gdy:
– Odłączony zostanie przewód sieciowy jednostki
centralnej.
– Wystąpi przerwa w zasilaniu.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 14 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Obsługa odbiornika TV
Pilot zestawu może służyć także do sterowania odbiornikiem TV marki JVC.
• Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
• Pilota należy kierować bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania odbiornika TV.
7 Obsługa odbiornika TV marki JVC
TV:
Włączenie lub
wyłączenie odbiornika
TV.
TV VOL +/– wraz
z wciśniętym przyciskiem
SHIFT:
Regulacja głośności.
TV/VIDEO:
Wybranie rodzaju
sygnału wejściowego
(TV lub VIDEO).
TV CH +/– wraz
z wciśniętym przyciskiem
SHIFT:
Zmiana kanałów.
14
Polski
Pilot zestawu umożliwia obsługę przedstawionych poniżej
funkcji odbiornika TV.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 15 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Obsługa podstawowych funkcji zestawu
Większość poniższych instrukcji dotyczy obsługi
zestawu przy użyciu przycisków pilota. O ile nie podano
inaczej, poszczególne operacje można także wykonywać
przy użyciu przycisków jednostki centralnej.
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy
wykonywaniu czynności opisanych na stronach od
15 do 17.
Włączanie/wyłączanie
zestawu
Przy użyciu pilota:
Naciśnij przycisk
AUDIO.
Przy użyciu przycisków jednostki centralnej:
Naciśnij przycisk
.
Polski
Po wybraniu źródła DVD lub USB MEMORY (patrz str. 16)
na ekranie odbiornika TV może pojawić się jeden
z poniższych komunikatów.
• „OPEN” (otwieranie)/„CLOSE” (zamykanie):
Wyświetlany przy otwieraniu lub zamykaniu
szuflady odtwarzacza.
• „NOW READING” (odczytywanie danych):
Wyświetlany podczas odczytywania informacji
o płycie/pliku.
• „REGION CODE ERROR!” (niewłaściwy kod
regionu!):
Wyświetlany, gdy kod regionu płyty DVD VIDEO
jest inny niż odtwarzacza. Płyty nie można wówczas
odtworzyć.
• „NO DISC” (brak płyty):
Wyświetlany, gdy w odtwarzaczu nie ma płyty.
• „NO USB DEVICE” (brak urządzenia USB):
Wyświetlany, gdy do zestawu nie podłączono
urządzenia USB.
• „CANNOT PLAY THIS DISC” (nie można odczytać
płyty):
Wyświetlany, gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta
zapisana w nieobsługiwanym formacie.
• „CANNOT PLAY THIS DEVICE” (nie można
odczytać danych z urządzenia):
Wyświetlany, gdy zestaw nie może odczytać danych
z podłączonego urządzenia USB.
UWAGA
• Wskaźnik STANDBY gaśnie po włączeniu zasilania i zapala
się po wyłączeniu zasilania.
• Zestaw pobiera niewielką ilość energii nawet po wyłączeniu
zasilania. Pracuje wtedy w tzw. trybie gotowości, o czym
informuje świecący się wskaźnik STANDBY.
Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy wyciągnąć
z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego.
• Zestaw można także włączyć, naciskając któryś
z następujących przycisków:
– Przycisk 0 na jednostce centralnej
– Jeden z przycisków wyboru źródła na pilocie
– Przycisk 3 na jednostce centralnej
15
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 16 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Wybieranie źródła sygnału
Przy użyciu pilota:
Naciśnij odpowiedni przycisk
wyboru źródła sygnału (DVD 3,
USB MEMORY 3, FM/AM lub
TV SOUND).
DVD 3: Odtwarzacz (płyty DVD VIDEO, VCD itp.)
(patrz str. 18).
USB MEMORY 3: Urządzenie USB zawierające pliki
(patrz str. 18).
FM/AM: Tuner FM lub AM (MW) (patrz str. 36).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę pasma z FM
na AM (MW) i odwrotnie.
TV SOUND: Odbiornik TV (z wyjściem audio)
podłączony do złącza AV (SCART) (patrz str. 12).
Przy użyciu przycisków jednostki centralnej:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
SOURCE, aż na wyświetlaczu
pojawi się nazwa żądanego źródła.
UWAGA
• Sygnał wizyjny jest doprowadzany do gniazd wyjściowych
zestawu tylko w przypadku wybrania źródła DVD lub USB
MEMORY.
• Zmiana źródła może zająć trochę czasu.
Regulacja głośności
[VOLUME]
OSTROŻNIE
• Przed wybraniem jakiegokolwiek źródła sygnału należy
bezwzględnie ustawić minimalny poziom głośności. Jeśli
ustawiony zostanie zbyt wysoki poziom głośności,
gwałtowny przyrost energii fali dźwiękowej może
doprowadzić do uszkodzenia słuchu i/lub zniszczenia
głośników.
Przy użyciu pilota:
Naciśnij przycisk AUDIO VOL +/–.
Przy użyciu przycisków jednostki centralnej:
Naciśnij przycisk VOLUME +/–.
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 15.
Korzystanie ze słuchawek
(nie należą do wyposażenia)
OSTROŻNIE
W następujących sytuacjach wymagane jest zmniejszenie
poziomu głośności:
• Przed podłączeniem słuchawek lub założeniem ich na głowę
— ponieważ przy wysokich natężeniach dźwięku może dojść
do uszkodzenia słuchu bądź słuchawek.
• Przed odłączeniem słuchawek — aby uniknąć
doprowadzenia do głośników dźwięku o zbyt dużym
natężeniu.
Po podłączeniu słuchawek do gniazda PHONES jednostki
centralnej zestaw automatycznie wyłącza aktywny tryb
dźwięku przestrzennego (patrz str. 22), odłącza głośniki
i uaktywnia tryb słuchawkowy. Na wyświetlaczu pojawia
się napis „H.PHONE”.
Tryb słuchawkowy
W trakcie korzystania ze słuchawek, niezależnie od
wybranych ustawień głośnikowych, zestaw wyprowadza
następujące rodzaje sygnałów:
• W przypadku dźwięku ze źródeł 2-kanałowych do
słuchawek doprowadzany jest sygnał kanałów
przedniego lewego i prawego.
• W przypadku dźwięku ze źródeł wielokanałowych
sygnały poszczególnych kanałów są przed
doprowadzeniem do słuchawek poddawane konwersji.
Chwilowe wyciszanie
dźwięku [MUTING]
Naciśnij przycisk MUTING.
Przywracanie poprzedniego poziomu głośności
Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Naciśnij ponownie przycisk MUTING.
• Naciśnij przycisk AUDIO VOL +/– (lub przycisk
VOLUME +/– na jednostce centralnej).
Regulacja jasności
wskazań wyświetlacza
[DIMMER]
Naciśnij przycisk DIMMER,
trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT.
Każde naciśnięcie tej kombinacji przycisków powoduje
wybranie innego z 3 poziomów jasności wskazań
wyświetlacza.
16
Polski
Obsługa podstawowych funkcji zestawu
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 17 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 15.
Obsługa podstawowych funkcji zestawu
Wyłącznik czasowy [SLEEP]
Funkcja ta umożliwia samoczynne wyłączenie się zestawu
po określonym przez użytkownika czasie.
Naciśnij przycisk SLEEP, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT.
Każde naciśnięcie tej kombinacji przycisków powoduje
zmianę czasu pozostałego do wyłączenia zestawu.
Przykład:
Polski
minut
Sprawdzanie czasu pozostałego do wyłączenia
zestawu
Naciśnij krótko przycisk SLEEP, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT.
Zmiana czasu pozostałego do wyłączenia zestawu
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT.
Anulowanie funkcji
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT, aż na wyświetlaczu pojawi się napis
„SLEEP – –”.
• Funkcja wyłącznika czasowego zostanie anulowana
także w przypadku wyłączenia zasilania.
Wybór metody wyświetlania
obrazu
Rodzaj sygnału wyjściowego wizji można dostosować do
posiadanego odbiornika TV.
UWAGA
• Wybranie w modelu TH-P7/TH-P5 trybu kolejnoliniowego
po podłączeniu zestawu do odbiornika TV przy użyciu
przewodu wideo z rozdzielonymi składowymi (nie należy do
wyposażenia) zapewnia lepszą jakość obrazu. (patrz str. 12)
– W przypadku podłączania zestawu do odbiornika TV za
pomocą przewodu wideo z rozdzielonymi składowymi
należy jako ustawienie metody wyświetlania obrazu
wybrać opcję „PROGRESS” (wybieranie kolejnoliniowe).
W przeciwnym razie do gniazd sygnału składowych nie
będą doprowadzane żadne sygnały.
7Po wybraniu źródła DVD lub USB MEMORY i przed
rozpoczęciem odtwarzania
1
2
Regulacja poziomu sygnału
wyjściowego głośników
przednich/centralnego/
surround i subwoofera
1
Naciśnij przycisk SPK-LEVEL,
aby wybrać głośnik, dla którego
chcesz ustawić poziom sygnału
wyjściowego.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
wyświetlanych nazw głośników według następującego
schematu:
FRNT L (lewy głośnik przedni) Z FRNT R (prawy
głośnik przedni) Z CENTER (głośnik centralny)
Z SURR L (lewy głośnik surround) Z SURR R
(prawy głośnik surround) Z SUBWFR (subwoofer)
Z (powrót do początku)
2
Za pomocą przycisku LEVEL +/–
ustaw poziom sygnału
wyjściowego w zakresie od
–6 do 6.
UWAGA
• Regulacji można także dokonać za pomocą menu ustawień
początkowych, wyświetlanego na ekranie odbiornika TV
(patrz str. 34).
• Wybrane ustawienia obowiązują dla wszystkich źródeł sygnału.
17
3
Naciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy przycisk SCAN MODE.
Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrane ustawienie.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wybierz żądany tryb.
7(Dotyczy tylko modelu TH-P7/TH-P5)
W przypadku podłączenia jednostki centralnej
do odbiornika TV za pomocą przewodu wideo
z rozdzielonymi składowymi
Wybierz ustawienie „PROGRESS”.
• Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik
PROGRESSIVE.
7W przypadku podłączenia jednostki centralnej
do odbiornika TV za pomocą przewodu SCART
Wybierz jedno z następujących ustawień:
• RGB: Opcję tę należy wybrać dla odbiornika TV
akceptującego sygnał RGB z przeplotem linii/
sygnał kompozytowy.
• Y/C: Opcję tę należy wybrać dla odbiornika TV
akceptującego sygnał S-Video z przeplotem linii.
Kolejność połączeń według jakości obrazu, od
najlepszej do najsłabszej: „PROGRESS” > „RGB” >
„Y/C” > kompozytowe.
Po pojawieniu się na
wyświetlaczu wybranego trybu
naciśnij przycisk ENTER.
UWAGA
• Chwilowe zakłócenia obrazu po naciśnięciu przycisku
ENTER nie oznaczają usterki zestawu.
• Ustawieniem fabrycznym jest „RGB”.
• Niektóre odbiorniki TV obsługujące wybieranie
kolejnoliniowe i odbiorniki TV o wysokiej
rozdzielczości mogą nie być w pełni kompatybilne
z zestawem, co skutkuje nienaturalnie wyglądającym
obrazem wyświetlanym w trybie wybierania
kolejnoliniowego przy odtwarzaniu płyt DVD VIDEO.
W takim przypadku jednostkę centralną należy
podłączyć do odbiornika TV za pomocą przewodu
SCART, a metodę wyświetlania obrazu zmienić na
„RGB” lub „Y/C”. Informacje o kompatybilności
zestawu z posiadanym odbiornikiem TV można
uzyskać w najbliższym biurze obsługi klientów JVC.
• Wszystkie odbiorniki TV z wybieraniem
kolejnoliniowym i odbiorniki TV o wysokiej
rozdzielczości produkcji JVC są w pełni zgodne
z niniejszym zestawem.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 18 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Odtwarzanie
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy
wykonywaniu czynności opisanych na stronach od 18 do 21.
Przyciski
numeryczne
Pliki MP3/WMA
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlone menu
obsługi plików (patrz str. 26).
Pliki JPEG
Każdy plik (zdjęcie) jest wyświetlany na ekranie
odbiornika TV przez około 3 sekundy (w trybie pokazu
slajdów). Po zatrzymaniu odtwarzania na ekranie
odbiornika TV wyświetlane jest menu obsługi plików
(patrz str. 26).
Pliki ASF/MPEG-2/MPEG-1
Naciśnięcie przycisku TOP MENU/PG lub MENU/PL
w trakcie odtwarzania powoduje wyświetlenie na ekranie
odbiornika TV menu obsługi plików (patrz str. 26).
Przyciski
kursora
(3/2/K/5)/
ENTER
Pliki DivX
W trakcie odczytywania danych z płyty na ekranie
odbiornika TV może się pojawić napis „READING
INDEX” (odczytywanie indeksu).
Naciśnięcie przycisku TOP MENU/PG lub MENU/PL
w trakcie odtwarzania powoduje wyświetlenie na ekranie
odbiornika TV menu obsługi plików (patrz str. 26).
UWAGA
• Jeśli na płycie/w podłączonym urządzeniu znajduje się kilka
rodzajów plików, należy wybrać żądany rodzaj plików za
pomocą menu ustawień początkowych (patrz str. 34).
7 Wstrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk 8.
Podstawowe funkcje
odtwarzania
2
Naciśnij przycisk
0 na jednostce
centralnej.
Zestaw włączy się i wysunięta
zostanie szuflada odtwarzacza.
Umieść płytę w odtwarzaczu.
Nadrukiem do góry
3
7 Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk 7.
7 Odtwarzanie płyty
1
W celu wznowienia odtwarzania naciśnij odpowiedni
przycisk odtwarzania (DVD 3 lub USB MEMORY 3).
Płyta o średnicy 8 cm
(3 cale)
Naciśnij przycisk DVD 3
(przycisk odtwarzania).
7 Odtwarzanie pliku z urządzenia USB
Naciśnij przycisk USB MEMORY
3 (przycisk odtwarzania).
Sposób obsługi plików zapisanych w podłączonym do
zestawu urządzeniu USB zależy od ich rodzaju.
7 Informacje graficzne
W trakcie odtwarzania płyt DVD VIDEO na ekranie
odbiornika TV mogą być wyświetlane następujące
informacje graficzne:
•
: symbol wyświetlany na początku sceny nagranej
z różnymi wersjami napisów dialogowych.
•
: symbol wyświetlany na początku sceny nagranej
z różnymi wersjami ścieżki dźwiękowej.
•
: symbol wyświetlany na początku sceny nagranej
w różnych ujęciach.
•
(odtwarzanie),
(pauza),
/
(odtwarzanie do przodu/tyłu ze zwiększoną prędkością),
/
(odtwarzanie do przodu/tyłu
w zwolnionym tempie): symbole wyświetlane, gdy
aktywna jest odpowiadająca im funkcja.
•
: wykonanie wybranej przez użytkownika operacji
jest niemożliwe.
UWAGA
• (Płyty JPEG) Gdy zestaw odczytuje plik, nie można
wykonać żadnej operacji do czasu wyświetlenia całego
zdjęcia.
• Aby uzyskać informacje o blokowaniu funkcji wyświetlania
informacji graficznych, patrz str. 35.
18
Polski
• Symbol
informuje o rodzajach płyt i typach plików,
dla których dostępna jest dana funkcja.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 19 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 18.
Odtwarzanie
7 Informacje o płycie pokazywane na
wyświetlaczu
Płyta VCD/SVCD/CD
Przykład: Gdy odtwarzana jest płyta CD
Płyta DVD VIDEO
Przykład: Gdy odtwarzana jest płyta DVD VIDEO
w formacie Dolby Digital 5.1
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
Numer rozdziału
Polski
Numer ścieżki
Wskaźniki głośników i rodzaju
sygnału wejściowego
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
UWAGA
Wskaźniki głośników i rodzaju sygnału
wejściowego (patrz str. 23)
Tryb dźwięku przestrzennego i format sygnału
cyfrowego (patrz str. 23)
Naciśnięcie przycisku FL DISPLAY
Numer tytułu
Numer rozdziału
Płyta DVD VR
Przykład: W trakcie odtwarzania nagrania z listy Original
program*1 (zawartość płyty)
Numer rozdziału
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
Naciśnięcie przycisku FL DISPLAY
Numer tytułu
Numer rozdziału
• W przypadku odtwarzania płyty VCD lub SVCD zgodnej
z technologią PBC zamiast informacji o czasie odtwarzania
wyświetlany jest napis „PBC”.
Plik MP3/WMA
Przykład: Gdy odtwarzany jest plik MP3
Numer ścieżki
Wskaźnik MP3*2
Wskaźniki głośników i rodzaju
sygnału wejściowego
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
(tylko w trakcie odtwarzania)
Naciśnięcie przycisku FL DISPLAY
Numer grupy
Numer ścieżki
*2 W przypadku plików WMA świeci się wskaźnik WMA.
Plik ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
Przykład: Gdy odtwarzany jest plik ASF
Numer ścieżki
Przykład: W trakcie odtwarzania nagrania z listy Playlist*1
(lista nagrań)
Numer rozdziału
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
Czas od początku odtwarzania (godziny:minuty:sekundy)
(tylko w trakcie odtwarzania)
Naciśnięcie przycisku FL DISPLAY
Numer grupy
Naciśnięcie przycisku FL DISPLAY
Numer listy nagrań
Numer rozdziału
*1 Naciskając przycisk TOP MENU/PG lub MENU/PL,
można zmienić tryb odtwarzania (patrz str. 21).
19
Numer ścieżki
Wskaźniki głośników i rodzaju sygnału wejściowego
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 20 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 18.
Odtwarzanie
Plik JPEG
UWAGA
Naciśnięcie przycisku FL DISPLAY
Numer pliku
Numer grupy
informacja o szybkości odtwarzania.
• Szybkość odtwarzania plików DivX wynosi y1, y2
i y3 (do przodu) oraz 11, 12 i 13 (do tyłu).
Wybieranie żądanego
fragmentu płyty
UWAGA
• Istnieje możliwość zmiany informacji o czasie odtwarzania
(z wyjątkiem plików MP3/WMA/ASF/MPEG-2/MPEG-1/
DivX) (patrz str. 24).
• Informacje o płycie można także wyświetlić na ekranie
odbiornika TV (patrz str. 23).
7 Wygaszacz ekranu
Wyświetlanie przez dłuższy czas nieruchomego obrazu
może doprowadzić do wypalenia kineskopu odbiornika
TV. Aby temu zapobiec, zestaw automatycznie zmniejsza
jasność ekranu, jeśli nieruchomy obraz jest wyświetlany
dłużej niż przez 5 minut (uaktywnia tzw. wygaszacz
ekranu).
• Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie
wygaszacza.
• Aby uzyskać informacje o blokowaniu funkcji
wygaszania ekranu, patrz str. 34.
Szybkie powtórzenie
fragmentu filmu
Podczas odtwarzania istnieje możliwość
szybkiego przejścia o 10 sekund do tyłu
w stosunku do aktualnie odtwarzanego
fragmentu.
7Podczas odtwarzania
Naciśnij przycisk
• W trakcie odtwarzania płyty CD lub pliku MP3/WMA do
przodu/tyłu ze zwiększoną prędkością dźwięk nie jest
odtwarzany w sposób płynny i zostaje znacząco ściszony.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt/
plików.
• W przypadku plików MP3/WMA nie jest wyświetlana
Polski
Numer pliku
.
UWAGA
• Funkcja działa tylko w obrębie jednego tytułu.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
Odtwarzanie do przodu/tyłu
ze zwiększoną prędkością
7Podczas odtwarzania
Naciśnij przycisk y
lub 1.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę szybkości odtwarzania (x2, x5,
x10, x20, x60).
Wznawianie normalnego odtwarzania
Naciśnij odpowiedni przycisk odtwarzania (DVD 3 lub
USB MEMORY 3).
7 Przy użyciu przycisków
x/4
7Płyty DVD VIDEO/DVD VR
(rozdział): Podczas odtwarzania
7Płyty VCD/SVCD (ścieżka): W
trakcie odtwarzania bez funkcji PBC
7Płyty lub pliki CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/
MPEG-1/DivX (ścieżka/plik): W trakcie lub po
zatrzymaniu odtwarzania
Naciśnij odpowiednią liczbę razy
przycisk x lub 4 .
UWAGA
• Odtwarzaniem plików MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/
MPEG-1/DivX można sterować za pomocą menu obsługi
plików (patrz str. 26).
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt/
plików.
7 Przy użyciu przycisków numerycznych pilota
7Płyty DVD VIDEO/DVD VR (tytuł, rozdział):
Po zatrzymaniu odtwarzania wybierany jest tytuł.
W trakcie odtwarzania wybierany jest rozdział.
7Płyty VCD/SVCD (ścieżka):
W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania bez funkcji
PBC
7Płyty lub pliki CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/
MPEG-1/DivX (ścieżka/plik):
W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
Wybierz żądaną pozycję za
pomocą przycisków
numerycznych (0–10, h 10).
• Sposób korzystania z przycisków numerycznych
przedstawiono poniżej, w punkcie „Korzystanie
z przycisków numerycznych”.
Korzystanie z przycisków numerycznych
Aby wybrać numer 3: Naciśnij 3.
Aby wybrać numer 10: Naciśnij 10.
Aby wybrać numer 14: Naciśnij h 10, 1, a następnie 4.
Aby wybrać numer 24: Naciśnij h 10, 2, a następnie 4.
Aby wybrać numer 40: Naciśnij h 10, 4, a następnie 0.
Aby wybrać numer 114: Naciśnij h 10, h 10, 1, 1,
a następnie 4.
20
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 21 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 18.
Odtwarzanie
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlone menu
płyty i rozpocznie się odtwarzanie pierwszego tytułu/
listy.
• Ekran PLAY LIST (lista nagrań) jest dostępny tylko
gdy na płycie DVD VR utworzono odpowiednią
listę.
Przeszukiwanie pliku
w odstępach 5-minutowych
W trakcie odtwarzania długiego pliku można
przejść o około 5 minut do tyłu lub przodu
w stosunku do aktualnie odtwarzanego fragmentu.
TOP MENU/PG: wyświetlenie ekranu ORIGINAL
PROGRAM (zawartość płyty).
Przykład:
7Podczas odtwarzania
Polski
Naciśnij przycisk kursora 3/2.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje przejście do
wcześniejszej lub dalszej części pliku oddalonej o około
pięć minut.
UWAGA
• Podział pliku na pięciominutowe fragmenty jest
wykonywany automatycznie.
• Funkcja działa tylko w obrębie jednego pliku.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt/
plików.
*1: Numer tytułu
*2: Data nagrania
*3: Źródło nagrania (stacja TV, urządzenie wideo
podłączone do nagrywarki itp.)
*4: Godzina rozpoczęcia nagrywania
*5: Tytuł nagrania/lista nagrań (niektóre nagrywarki nie
zapisują tej informacji na płycie)
*6: Wybrany tytuł
Wybieranie żądanego
tytułu/grupy przy użyciu
przycisków numerycznych
7W trakcie lub po zatrzymaniu
odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk
TITLE/GROUP.
MENU/PL: wyświetlenie ekranu PLAY LIST
(lista nagrań).
Przykład:
Na wyświetlaczu, w miejscu przedstawiającym
informacje o tytule/grupie, pojawi się wskazanie „– –”.
Przykład: W trakcie odtwarzania płyty DVD VIDEO
2
Gdy wyświetlane jest
wskazanie „– –”, wybierz
żądany numer tytułu lub grupy
za pomocą przycisków
numerycznych (0–10, h 10).
Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego rozdziału/
ścieżki/pliku z wybranego tytułu/grupy.
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (patrz str. 20).
UWAGA
• Podczas wybierania tytułu z płyty DVD VR na wyświetlaczu
może zaświecić się wskaźnik PG lub PL.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt/
plików.
.
Wybieranie tytułu/listy
nagrań z menu płyty
7W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania.
1
21
Naciśnij przycisk
TOP MENU/PG lub MENU/PL.
*7: Numer listy nagrań
*8: Data utworzenia listy
*9: Liczba rozdziałów
*10: Całkowity czas odtwarzania
*11: Wybrana lista
2
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz żądany tytuł/listę
nagrań.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego tytułu/listy
nagrań.
Zamykanie menu płyty
Naciśnij przycisk ENTER.
Uwagi o trybach odtwarzania płyty DVD VR
• Zawartość płyty (ORIGINAL PROGRAM):
Odtwarzanie nagrań w kolejności, w jakiej zapisano je na
płycie.
• Lista nagrań (PLAY LIST):
Odtwarzanie list nagrań utworzonych przez nagrywarkę.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 22 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Dolby Pro Logic II*1
Dolby Pro Logic II to system reprodukcji dźwięku
wielokanałowego umożliwiający konwersję wszystkich
sygnałów 2-kanałowych — zarówno zwykłych
stereofonicznych, jak i tych w formacie Dolby Surround —
na sygnały 5.1-kanałowe.
Dostępne są dwa tryby Dolby Pro Logic II — Movie
(filmowy) i Music (muzyczny):
• Pro Logic II Movie (MOVIE)
Tryb optymalny do odtwarzania materiału w formacie
Dolby Surround zapisanego na nośnikach oznaczonych
logo
.
• Pro Logic II Music (MUSIC)
Tryb optymalny do odtwarzania stereofonicznego dźwięku
2-kanałowego z dowolnego źródła.
Przyciski
numeryczne
Przyciski
kursora
(3/2/Y/5)/
ENTER
Dolby Digital*1
Tryb ten służy do odtwarzania dźwięku wielokanałowego
z nośników zapisanych w formacie Dolby Digital
(
).
• Firma Dolby Laboratories opracowała także inne
formaty cyfrowego dźwięku przestrzennego, na przykład
Dolby Digital EX.
7 DTS Digital Surround*2
Korzystanie z trybów
dźwięku przestrzennego
Tryb ten służy do odtwarzania dźwięku wielokanałowego
z nośników zapisanych w formacie DTS Digital Surround
(
).
DTS Digital Surround (DTS) jest dyskretnym
wielokanałowym formatem cyfrowego zapisu dźwięku na
płytach CD i DVD.
• Firma Digital Theater Systems, Inc. opracowała także
inne formaty cyfrowego dźwięku wielokanałowego, na
przykład DTS-ES czy DTS 96/24.
W trybie dźwięku przestrzennego pole dźwiękowe jest
bardziej realistyczne niż w przypadku trybu stereofonicznego.
7 Automatyczny wybór trybu dźwięku
przestrzennego (AUTO SUR)
Funkcja ta automatycznie uaktywnia optymalny tryb
dźwięku przestrzennego dla wybranego źródła sygnału.
Pozwala na przykład automatycznie wybrać tryb
reprodukcji dźwięku wielokanałowego w przypadku
wykrycia na wejściu wielokanałowego sygnału audio.
Tryby dźwięku przestrzennego dostępne dla poszczególnych rodzajów sygnałów wejściowych
Symbol √ oznacza, że dany tryb dźwięku przestrzennego jest dostępny.
Tryb
Sygnały
Dolby Digital
(wielokanałowe)
Dolby Digital
(2-kanałowe)
DTS Digital Surround
(wielokanałowe)
DTS Digital Surround
(2-kanałowe)
Analogowe lub Linear
PCM
Tryb
Autom. wybór
przestrzenny
trybu
wył.
przestrzennego
Dolby Surround
DTS
Digital
Surround
MOVIE*3 MUSIC*3 DOLBY D
DTS
STADIUM*3
ALL
ST*3
DSP
OFF
AUTO SUR
√
√
—
—
√
—
—
—
√
√
√
√
—
—
√
√
√
√
—
—
—
√
—
—
√
√
√
√
—
—
√
√
√
√
√
√
—
—
√
√
*1 Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol podwójnego D są znakami
handlowymi firmy Dolby Laboratories.
*2 „DTS” i „DTS Digital Surround” są zarejestrowanymi znakami towarowymi Digital Theater Systems, Inc.
*3 Tryby te można wybrać za pomocą przycisku SURROUND. (patrz str. 23)
Ciąg dalszy na następnej stronie
22
Polski
7 Dolby Surround
• Symbol
informuje o rodzajach płyt i typach plików,
dla których dostępna jest dana funkcja.
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy
wykonywaniu czynności opisanych na stronach od
22 do 32.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 23 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Polski
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
7 Tryby DSP
Wybieranie trybu dźwięku przestrzennego
• Tryb STADIUM
Tryb STADIUM pozwala uzyskać efekty dźwiękowe
łudząco podobne do tych, jakie można usłyszeć na
stadionie.
• Tryb stereofonii wielokanałowej
Tryb stereofonii wielokanałowej (ALL ST) pozwala
odtwarzać dźwięk ze znacznie szerszą niż standardowa
bazą stereofoniczną przy użyciu wszystkich podłączonych
(i aktywnych) głośników.
Trybu tego można używać przy odtwarzaniu 2-kanałowego
dźwięku stereofonicznego.
Zestaw automatycznie wybiera optymalny tryb dźwięku
przestrzennego dla materiału zakodowanego w cyfrowym
formacie wielokanałowym.
W przypadku materiału ze źródeł 2-kanałowych odpowiedni
tryb dźwięku przestrzennego można wybrać ręcznie.
Zwykły tryb stereofoniczny
Tryb stereofonii
wielokanałowej
UWAGA
• Funkcja ta działa także w odniesieniu do źródeł innych niż
DVD.
• W przypadku plików ASF, MPEG-2, MPEG-1 i DivX
(z wyjątkiem nagrań w formacie DivX, wersja 6) tryby
dźwięku przestrzennego nie działają.
7 W trakcie odtwarzania materiału zapisanego
w cyfrowym formacie wielokanałowym (o ile nie
jest aktywny tryb OFF)
Odpowiedni tryb dźwięku przestrzennego (Dolby Digital
lub DTS Digital Surround) jest wybierany automatycznie.
7 W trakcie odtwarzania materiału ze źródła
2-kanałowego
7 Wyświetlane wskaźniki
Wskaźniki formatu sygnału cyfrowego
LPCM: Świeci się, gdy na wejściu zostanie wykryty sygnał
Linear PCM.
GD: Świeci się, gdy na wejściu zostanie wykryty sygnał
Dolby Digital.
C: Świeci się, gdy na wejściu zostanie wykryty sygnał
DTS Digital (Surround).
Brak wskaźnika: Gdy na wejściu zostanie wykryty sygnał
analogowy, nie świeci się żaden wskaźnik formatu sygnału
cyfrowego.
Wskaźnik trybu Dolby Surround
GPLII: Świeci się po uaktywnieniu trybu Dolby Pro
Logic II.
Tryb dźwięku przestrzennego
SURR: Świeci się po uaktywnieniu trybu dźwięku
przestrzennego.
Wskaźniki kanałów audio itp.
Zapalają się w przypadku wykrycia
sygnału odpowiadającego im kanału.
a: Świeci się, gdy wykryty zostanie
sygnał lewego kanału przedniego.
b: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał kanału
centralnego.
c: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał prawego
kanału przedniego.
d: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał kanału LFE.
g: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał lewego
kanału surround.
i: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał prawego
kanału surround.
h: Świeci się, gdy wykryty zostanie monofoniczny
sygnał kanału surround lub sygnał w 2-kanałowym
formacie Dolby Surround.
SW: Świeci się zawsze.
Symbol „ ” oznacza, że dany głośnik emituje dźwięk.
Przy reprodukcji dźwięku zakodowanego w formacie
5.1-kanałowym świecą się tylko wskaźniki „ ”.
23
Można uaktywnić tryb Dolby Pro Logic II (MOVIE/
MUSIC) lub tryb DSP.
Wybierz żądany tryb za pomocą
przycisku SURROUND.
Tryb dźwięku przestrzennego zostanie uaktywniony, o czym
poinformuje odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje wybranie kolejnego
trybu.
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych trybach,
patrz „Tryby dźwięku przestrzennego dostępne dla
poszczególnych rodzajów sygnałów wejściowych”
(patrz str. 22).
Anulowanie trybu dźwięku przestrzennego
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
SURROUND, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „OFF”.
Zapisywanie ustawień — automatyczne
zapamiętywanie
Przy wyłączaniu zasilania zestaw zapamiętuje ostatnio
wybrany tryb dźwięku przestrzennego. Po ponownym
włączeniu zasilania tryb ten jest automatycznie
uaktywniany.
Korzystanie z paska menu
Pasek menu zawiera informacje o umieszczonej
w odtwarzaczu płycie i zapewnia dostęp do wielu funkcji
zestawu.
Wyświetlanie paska menu
7Gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta
Naciśnij przycisk
ON SCREEN.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę wyświetlanych na ekranie
odbiornika TV informacji według
przedstawionego poniżej schematu.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 24 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Przykład: W trakcie odtwarzania płyty DVD VIDEO
BRAK
(pasek menu zostaje ukryty)
(powrót do początku)
• Aktualnie wybrana pozycja jest podświetlana na zielono.
7 Zawartość paska menu w trybie odtwarzania
DVD VIDEO
DVD VR
6 Pokazuje informacje o trybie pracy odtwarzacza.
: wyświetlany w trakcie odtwarzania.
/
: wyświetlany w trakcie odtwarzania do przodu/
tyłu ze zwiększoną prędkością.
/
: wyświetlany w trakcie odtwarzania do przodu/
tyłu w zwolnionym tempie.
: wyświetlany po wstrzymaniu odtwarzania.
: wyświetlany po zatrzymaniu odtwarzania.
7 Służy do zmiany informacji o czasie odtwarzania (5).
Patrz „Zmiana informacji o czasie odtwarzania”.
8 Uaktywnia funkcję odtwarzania z powtarzaniem. (patrz
str. 31)
9 Uaktywnia funkcję wyszukiwania z kodem czasowym.
(patrz str. 26)
p Uaktywnia funkcję wybierania żądanego rozdziału.
(patrz str. 25)
q Uaktywnia funkcję zmiany języka ścieżki dźwiękowej
lub kanałów dźwiękowych. (patrz str. 28)
w Uaktywnia funkcję zmiany języka napisów
dialogowych. (patrz str. 28)
e Uaktywnia funkcję zmiany ujęcia sceny. (patrz str. 27)
r Pokazuje informacje o trybie odtwarzania.
PROGRAM: wyświetlany w trakcie odtwarzania
programowanego. (patrz str. 30)
RANDOM: wyświetlany w trakcie odtwarzania
losowego. (patrz str. 30)
t Pokazuje informacje o trybie odtwarzania
z powtarzaniem. (patrz str. 31)
Zmiana informacji o czasie odtwarzania
VCD
Istnieje możliwość zmiany informacji
o czasie odtwarzania wyświetlanych na
pasku menu (odbiornik TV) i w okienku
wyświetlacza (jednostka centralna).
7Podczas odtwarzania
1
SVCD
2
3
CD
Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
ENTER, aby wybrać żądany tryb
wyświetlania informacji
o czasie odtwarzania.
Przykład: Gdy wyświetlany jest czas od początku
odtwarzania płyty.
ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
1 Pokazuje rodzaj płyty.
2 Pokazuje informacje o rodzaju dźwięku.
3 Płyty DVD VIDEO: Pokazuje numer bieżącego tytułu.
Płyty DVD VR: Pokazuje bieżący tryb odtwarzania
(PG: z listy Original program (zawartość płyty),
PL: z listy Playlist (lista nagrań)) oraz numer tytułu.
4 Płyty DVD VIDEO i DVD VR: Pokazuje numer
bieżącego rozdziału.
Inne rodzaje płyt: Pokazuje numer bieżącej ścieżki.
5 Pokazuje informacje o czasie odtwarzania.
Patrz „Zmiana informacji o czasie odtwarzania”.
7Płyty DVD VIDEO/DVD VR
• TIME: Czas od początku odtwarzania bieżącego rozdziału
• REM: Pozostały czas odtwarzania bieżącego rozdziału
• TOTAL: Czas od początku odtwarzania tytułu/programu
• T. REM: Pozostały czas odtwarzania tytułu/programu
7Płyty VCD/SVCD/CD
• TIME: Czas od początku odtwarzania bieżącej ścieżki
• REM: Pozostały czas odtwarzania bieżącej ścieżki
• TOTAL: Czas od początku odtwarzania płyty
• T. REM: Pozostały czas odtwarzania płyty
4
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA
• Przy odtwarzaniu płyt DVD VR nie ma możliwości
wyświetlenia informacji „TIME” i „REM”.
24
Polski
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 25 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Wybieranie pozycji,
od której ma się rozpocząć
odtwarzanie płyty
Polski
Odtwarzanie można rozpocząć od dowolnego tytułu,
rozdziału lub ścieżki. Można także rozpocząć je w dowolnym
fragmencie, określonym poprzez wprowadzenie odpowiedniej
wartości czasowej, tzw. kodu czasowego.
Wybieranie żądanej pozycji z menu płyty DVD
Płyty DVD VIDEO mają najczęściej własne menu,
wyświetlane na ekranie odbiornika TV, pozwalające
wybrać żądaną pozycję. Menu płyty pozwala
również wybrać żądaną scenę.
7Gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta DVD VIDEO
1
Naciśnij przycisk TOP MENU/
PG lub MENU/PL.
Na ekranie odbiornika TV pojawi się menu.
Przykład:
2
3
Płyty DVD VIDEO zawierające więcej niż jeden tytuł mają
zazwyczaj tzw. „menu tytułów”. W celu wyświetlenia
menu tytułów naciśnij przycisk TOP MENU/PG.
Niektóre płyty DVD VIDEO mogą zawierać również inne
menu, uaktywniane za pomocą przycisku MENU/PL.
Opis menu każdej płyty DVD VIDEO można znaleźć
w dołączonej do niej instrukcji.
Za pomocą przycisków kursora
3/2/K/5 wybierz żądaną
pozycję.
Naciśnij przycisk ENTER.
• W przypadku niektórych płyt pozycje można wybierać
także za pomocą przycisków numerycznych.
2
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (patrz str. 20).
W celu powrotu do menu
Naciśnij kilkakrotnie przycisk RETURN, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT, aż pojawi się ekran menu.
Jeśli na ekranie odbiornika TV zostanie
wyświetlony napis „NEXT” (dalej) lub
„PREVIOUS” (wstecz):
• Naciśnięcie przycisku x spowoduje przejście do
następnej strony.
• Naciśnięcie przycisku 4 spowoduje przejście do
poprzedniej strony.
UWAGA
• Aby obejrzeć materiał zapisany na płycie VCD/SVCD
zgodnej z technologią PBC bez uaktywniania funkcji PBC,
należy wykonać jedną z następujących czynności:
– Gdy odtwarzanie jest wyłączone, rozpocznij je od żądanej
pozycji, wybierając właściwy numer za pomocą
przycisków numerycznych.
– Naciśnij kilkakrotnie przycisk x tak, aby wyświetlony
został numer żądanej ścieżki, a następnie rozpocznij
odtwarzanie, naciskając przycisk DVD 3 (przycisk
odtwarzania). Zamiast wskazania „PBC” na wyświetlaczu
pojawi się numer wybranej ścieżki.
• W celu uaktywnienia funkcji PBC w trakcie odtwarzania
płyty VCD/SVCD zgodnej z technologią PBC należy
wykonać jedną z następujących czynności:
– Naciśnij przycisk TOP MENU/PG lub MENU/PL.
– Naciśnij dwukrotnie przycisk 7, aby zatrzymać
odtwarzanie, a następnie naciśnij przycisk DVD 3
(przycisk odtwarzania).
Wybieranie żądanego rozdziału za
pomocą paska menu
7Podczas odtwarzania
1
UWAGA
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
Wybieranie żądanej pozycji z menu płyty
VCD/SVCD zgodnej z technologią PBC
Płyty VCD i SVCD zgodne ze standardem PBC
zawierają własne menu, np. w postaci listy
ścieżek. Menu płyty pozwala również wybrać
konkretną scenę.
7W trakcie odtwarzania z funkcją PBC
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
RETURN, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT, aż na ekranie
odbiornika TV pojawi się menu.
Przykład:
25
Wybierz numer żądanej pozycji
za pomocą przycisków
numerycznych (1–10, h 10).
2
3
4
Naciśnij dwukrotnie
przycisk ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Przykład: W trakcie odtwarzania płyty DVD VIDEO
Wybierz numer żądanego
rozdziału za pomocą przycisków
numerycznych (0–9).
Przykład:
Aby wybrać numer 8: Naciśnij 8.
Aby wybrać numer 10: Naciśnij 1, a następnie 0.
Aby wybrać numer 20: Naciśnij 2, a następnie 0.
Aby wybrać numer 37: Naciśnij 3, a następnie 7.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 26 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
5
6
W celu skorygowania błędnie wprowadzonej
wartości
Powtórz czynność opisaną w punkcie 4.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA
• Wybierać można rozdziały o numerach nie przekraczających 99.
Wybieranie żądanego fragmentu przy
użyciu kodu czasowego
Odtwarzanie można rozpocząć od dowolnego fragmentu,
poprzez określenie ilości czasu, jaka dzieli go od początku
płyty (w trybie stop) lub od początku bieżącego tytułu/
ścieżki (w trakcie odtwarzania).
7 Płyty DVD VIDEO/DVD VR: Podczas
odtwarzania
7 Płyty VCD/SVCD: Po zatrzymaniu lub
w trakcie odtwarzania bez funkcji PBC
7 Płyty CD: W trakcie lub po zatrzymaniu
odtwarzania
7 Przy określaniu czasu od początku odtwarzania
płyty
5
6
W celu skasowania błędnie wprowadzonej
wartości
Naciśnij kilkakrotnie przycisk kursora 2.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
Korzystanie z menu obsługi
plików
Menu obsługi plików, wyświetlane na
ekranie odbiornika TV, ułatwia
wyszukiwanie i obsługę żądanych grup
i ścieżek/plików.
Przykład: Gdy wybrano źródło DVD.
Numer bieżącej grupy/ Tryb odtwarzania*1 (PROGRAM,
całkowita liczba grup RANDOM, REPEAT)
Informacje
Czas od początku
o utworze (tylko dla odtwarzania bieżącej ścieżki
plików MP3/WMA)
(nie dotyczy plików JPEG)
*2
Po zatrzymaniu odtwarzania wykonaj poniższe czynności.
7 Przy określaniu czasu od początku odtwarzania
bieżącego tytułu/ścieżki
W trakcie odtwarzania wykonaj poniższe czynności.
1
2
3
4
Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków
numerycznych (0–9) wprowadź
żądaną wartość czasową.
Można określić czas od początku płyty (w trybie stop)
lub od początku bieżącego tytułu/ścieżki (w trakcie
odtwarzania).
Przykład: W celu rozpoczęcia odtwarzania w punkcie
2 (godziny): 34 (minuty): 08 (sekund)
Naciśnij 2
Naciśnij 3
Naciśnij 4
Naciśnij 0
Naciśnij 8
Bieżąca ścieżka
(plik)
Bieżąca grupa
Numer bieżącej ścieżki
(pliku)/całkowita liczba
ścieżek (plików) w bieżącej
grupie
Całkowita liczba
ścieżek (plików) na
płycie
Tryb pracy odtwarzacza
*1 (Pliki JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX) Tryby
odtwarzania programowanego i losowego nie są
dostępne.
*2 W przypadku wybrania źródła USB MEMORY
wyświetlana jest informacja „USB”.
W trakcie oraz po zatrzymaniu odtwarzania (plików MP3/
WMA) na ekranie odbiornika TV wyświetlane jest
automatycznie menu obsługi plików.
Ciąg dalszy na następnej stronie
26
Polski
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 27 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
7 Pliki MP3/WMA: W trakcie lub po zatrzymaniu
odtwarzania
7 Pliki JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX:
Po zatrzymaniu odtwarzania
Polski
1
2
Za pomocą przycisków kursora
3/2/Y/5 wybierz żądaną
grupę/ścieżkę/plik.
• W przypadku formatu MP3/WMA odtwarzanie
rozpoczyna się od wybranej ścieżki.
• W przypadku formatu JPEG należy wykonać opisaną
poniżej czynność.
Naciśnij odpowiedni przycisk
odtwarzania (DVD 3 lub
USB MEMORY 3) albo przycisk
ENTER.
• Odtwarzanie ścieżek/pokaz slajdów rozpocznie się
od wybranej ścieżki/pliku.
• Jeśli po wskazaniu pliku JPEG zostanie naciśnięty
przycisk ENTER, odczytany zostanie tylko wybrany
plik.
W celu pominięcia któregoś z plików w trakcie
odtwarzania
Naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisks x/4 lub
przycisk kursora 5/Y.
UWAGA
• Informacje o płycie są pokazywane także na wyświetlaczu.
(patrz str. 19)
• W przypadku wybrania niewłaściwej metody zapisu płyty
nazwy niektórych grup, ścieżek i plików mogą być
wyświetlane w nieprawidłowy sposób.
• Kolejność grup, ścieżek i plików odczytywanych przez
zestaw może być inna niż kolejność wyświetlana na ekranie
monitora komputerowego.
Funkcja wznawiania
odtwarzania
Jeśli dla funkcji wznawiania odtwarzania
wybrano opcję „ON” (włączone) (patrz str.
35), po zatrzymaniu odtwarzania poprzez
wykonanie jednej z poniższych czynności
zapamiętane zostanie miejsce, w którym
odtwarzanie zostało przerwane.
(Na wyświetlaczu będzie się świecić
wskaźnik RESUME).
• Wyłączenie zasilania (patrz str. 15)
• Pojedyncze naciśnięcie przycisku 7
• Zmiana źródła sygnału (patrz str. 16)
Kontynuowanie odtwarzania od zapamiętanego
miejsca
• Naciśnij odpowiedni przycisk odtwarzania (DVD 3 lub
USB MEMORY 3) na pilocie albo przycisk 3
(przycisk odtwarzania) na jednostce centralnej.
• Jeśli zmienione zostało źródło, wybierz ponownie źródło
DVD lub USB MEMORY.
W celu usunięcia zapamiętanego fragmentu
z pamięci odtwarzacza
Naciśnij ponownie przycisk 7.
• Pamięć funkcji wznawiania odtwarzania zostanie
skasowana także w przypadku otwarcia szuflady
odtwarzacza lub odłączenia od zestawu urządzenia USB.
UWAGA
• (Pliki DivX) Istnieje możliwość zapamiętania początku
sceny, w której zatrzymano odtwarzanie.
27
Wybieranie ujęcia sceny
7W trakcie odtwarzania płyty zawierającej sceny
nagrane w różnych ujęciach
Za pomocą przycisku ANGLE:
1
Naciśnij przycisk ANGLE,
trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT.
Przykład: Wybrano pierwsze z 3 dostępnych ujęć
danej sceny.
.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
ANGLE, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT, albo naciśnij
kilkakrotnie przycisk kursora
Y/5 , aby wybrać żądane
ujęcie.
Za pomocą paska menu:
1
2
3
4
5
6
Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz żądane ujęcie.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 28 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
7W trakcie odtwarzania płyty/pliku
z napisami dialogowymi w różnych
wersjach językowych
Za pomocą przycisku SUBTITLE:
1
2
Naciśnij przycisk SUBTITLE.
Przykład (płyta DVD VIDEO): Spośród 3 dostępnych
języków napisów dialogowych wybrana została wersja
„ENGLISH” (angielski).
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz żądaną wersję
napisów.
Płyty DVD VR
• Kolejne naciśnięcia przycisku SUBTITLE powodują
zmianę języka napisów dialogowych (lub napisów
osadzonych) w polu wyboru, niezależnie od tego, czy
płyta zawiera napisy czy też nie. (Jeśli płyta nie
zawiera napisów osadzonych, zmiana nie zostanie
uwzględniona).
Płyty SVCD
• Płyty SVCD mogą zawierać maksymalnie cztery
wersje językowe napisów. Kolejne naciśnięcia
przycisku SUBTITLE powodują zmianę języka
napisów w polu wyboru, niezależnie od tego, czy
płyta zawiera napisy czy też nie. (Jeśli płyta nie
zawiera napisów, zmiana nie zostanie uwzględniona).
Za pomocą paska menu:
1
2
3
4
5
6
Wybieranie języka ścieżki
dźwiękowej
7W trakcie odtwarzania płyty/pliku ze
ścieżkami dźwiękowymi w różnych
wersjach językowych
Za pomocą przycisku AUDIO:
1
Naciśnij przycisk AUDIO.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
AUDIO lub przycisk kursora
Y/5 , aby wybrać żądaną
wersję ścieżki dźwiękowej.
Przykład (płyta DVD VIDEO): Spośród 3 dostępnych
języków ścieżki dźwiękowej wybrana została wersja
„ENGLISH” (angielski).
Za pomocą paska menu:
1
2
Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
3
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
4
Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz żądaną wersję
napisów.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA
• Nazwy języków napisów dialogowych i ścieżek
dźwiękowych pojawiające się w polu wyboru są często
wyświetlane w postaci skróconej. Patrz „Tabela kodów
języków” (patrz str. 35).
• Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE powoduje na
zmianę wyświetlenie lub ukrycie napisów dialogowych.
• W przypadku plików DivX opisanej powyżej procedury nie
można wykonać za pomocą paska menu.
5
6
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz żądaną wersję
ścieżki dźwiękowej.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA
• Nazwy języków napisów dialogowych i ścieżek
dźwiękowych pojawiające się w polu wyboru są często
wyświetlane w postaci skróconej. Patrz „Tabela kodów
języków” (patrz str. 35).
• W trakcie odtwarzania płyt VCD wyświetlane jest wskazanie
„ST”, „L” lub „R” oznaczające odpowiednio tryb „stereo”,
„kanał lewy” i „kanał prawy”.
W trakcie odtwarzania płyt SVCD wyświetlane jest
wskazanie „ST1”, „ST2”, „L1”, „R1”, „L2” lub „R2”.
• W przypadku plików DivX opisanej powyżej procedury nie
można wykonać za pomocą paska menu.
28
Polski
Wybieranie języka napisów
dialogowych
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 29 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Funkcje specjalne związane
z obrazem
Odtwarzanie poklatkowe
Regulacja parametrów obrazu (VFP)
7 Podczas odtwarzania
Funkcja VFP (Video Fine Processor —
regulacja parametrów obrazu) umożliwia
dostosowanie sposobu wyświetlania
obrazu do rodzaju odtwarzanego
materiału, oświetlenia w pomieszczeniu,
jak również indywidualnych upodobań.
Naciskaj raz po raz
przycisk 8.
Polski
należy najpierw wstrzymać pokaz slajdów, naciskając
przycisk 8.
• Gdy trwa odtwarzanie, w punkcie 2 mogą nie działać
przyciski kursora (3/2/Y/5).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie
kolejnej stopklatki.
W celu wznowienia normalnego odtwarzania
Naciśnij odpowiedni przycisk odtwarzania (DVD 3 lub
USB MEMORY 3).
7Podczas odtwarzania
1
Naciśnij przycisk VFP.
2
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wybierz żądany tryb VFP.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Na ekranie odbiornika TV zostaną wyświetlone
bieżące ustawienia funkcji VFP.
Przykład:
7 Podczas odtwarzania
1
2
Naciśnij przycisk
8 w miejscu, od którego ma się
rozpocząć odtwarzanie
w zwolnionym tempie.
Odtwarzanie zostanie wstrzymane.
Naciśnij przycisk SLOW 9.
Rozpocznie się odtwarzanie w zwolnionym tempie.
Tylko w przypadku płyt DVD VIDEO:
• Aby rozpocząć odtwarzanie w zwolnionym tempie
do tyłu, naciśnij przycisk SLOW (.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
szybkości odtwarzania (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2).
W celu wznowienia normalnego odtwarzania
Naciśnij przycisk DVD 3.
UWAGA
• W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie nie słychać
dźwięku.
Powiększanie obrazu
• NORMAL: Ustawienie standardowe.
• CINEMA: Tryb optymalny do odtwarzania filmów.
Po wybraniu trybu „NORMAL” (normalny) lub
„CINEMA” (filmowy) wymagane jest zatwierdzenie
zmiany przyciskiem VFP.
• USER 1 i USER 2: Tryby pozwalające dostosować
parametry obrazu do indywidualnych upodobań
i zapisać je w pamięci zestawu.
Następującą czynność należy wykonać tylko jeśli
w punkcie 2 wybrany został tryb „USER 1”
(własny 1) lub „USER 2” (własny 2):
3
7 W trakcie lub po wstrzymaniu
odtwarzania
1
2
Naciśnij przycisk
ZOOM, trzymając
wciśnięty przycisk
SHIFT.
Każde naciśnięcie tej kombinacji przycisków
powoduje zmianę skali powiększenia.
Aby wybrać inny fragment
powiększonego obrazu, użyj
przycisków kursora 3/2/Y/5 .
W celu wznowienia normalnego odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ZOOM, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT, aby wybrać opcję OFF (wyłączone).
UWAGA
• Liczba dostępnych skal powiększenia zależy od konkretnej
płyty.
• Funkcji powiększania obrazu nie można użyć w trybie
pokazu slajdów w formacie JPEG. Aby powiększyć obraz,
29
4
5
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz żądany parametr.
Regulacji należy dokonywać stopniowo, obserwując
zmiany charakteru obrazu.
• GAMMA: Regulacja jasności neutralnych odcieni przy
zachowaniu jasności ciemnych i jaskrawych fragmentów
obrazu (od –3 do +3).
• BRIGHTNESS: Regulacja jasności obrazu (od –8 do +8).
• CONTRAST: Regulacja kontrastu obrazu (od –7 do +7).
• SATURATION: Regulacja głębi kolorów (od –7 do +7).
• TINT: Regulacja odcieni obrazu (od –7 do +7).
• SHARPNESS: Regulacja ostrości obrazu (od –8 do +8).
Naciśnij przycisk ENTER.
Przykład:
Zmień ustawienie za pomocą
przycisków kursora Y/5 .
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 30 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Naciśnij przycisk ENTER.
7
W celu zmiany ustawień innych
parametrów powtórz czynności
od 3 do 6.
Naciśnij przycisk VFP.
8
Ponownie wyświetlone zostaną bieżące ustawienia
funkcji VFP.
UWAGA
• Nawet jeśli ekran ustawień zostanie samoczynnie zamknięty,
wprowadzone wcześniej zmiany zostaną zapamiętane.
Odtwarzanie
programowane
3
Naciśnij przycisk DVD 3, aby
rozpocząć odtwarzanie
programowane.
Po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych
ścieżek/plików urządzenie zatrzyma się i ponownie
wyświetli listę pozycji programu. Program nie
zostanie skasowany z pamięci odtwarzacza.
Przeglądanie zawartości programu
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk 7. Odtwarzanie
zostanie zatrzymane i pojawi się lista pozycji programu.
W celu anulowania trybu odtwarzania
programowanego
Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk
PLAY MODE, aż z ekranu odbiornika TV zniknie zarówno
lista pozycji programu, jak i napis „RANDOM” (losowo).
7Po zatrzymaniu odtwarzania
UWAGA
1
• Funkcja odtwarzania programowanego nie działa w trybie
USB MEMORY.
• W trybie odtwarzania programowanego nie działa funkcja
wznawiania odtwarzania.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
PLAY MODE, aż na ekranie
odbiornika TV pojawi się lista
pozycji programu.
Odtwarzanie losowe
Zapisane na płycie tytuły
i ścieżki można odtwarzać
w kolejności losowej.
7Po zatrzymaniu odtwarzania
1
2
Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie
odbiornika TV, aby dodać do
programu żądane rozdziały/
ścieżki.
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (patrz str. 20).
• Rodzaj wybieranych pozycji zależy od typu płyty/
pliku:
–Płyty DVD VIDEO: Tytuły i rozdziały
–Płyty VCD, SVCD, CD: Ścieżki
–Pliki MP3/WMA: Grupy i ścieżki
• Do listy pozycji programu można dodać jedynie
rozdziały/ścieżki o numerze niższym lub równym 99.
W celu skasowania kolejnych pozycji
programu, licząc od pozycji ostatnio
wprowadzonej
Naciskaj raz po raz przycisk CANCEL.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
PLAY MODE, aż na ekranie
odbiornika TV pojawi się napis
„RANDOM” (losowo).
Naciśnij przycisk DVD 3.
Po odtworzeniu wszystkich tytułów/ścieżek
odtwarzacz zatrzyma się.
W celu anulowania trybu odtwarzania losowego
Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk
PLAY MODE, aż z ekranu odbiornika TV zniknie
zarówno lista pozycji programu, jak i napis „RANDOM”.
Tryb odtwarzania losowego można anulować także poprzez
wyłączenie zasilania.
UWAGA
• Funkcja odtwarzania losowego nie działa w trybie USB
MEMORY.
• W trybie odtwarzania losowego każdy tytuł/ścieżka jest
odtwarzany tylko raz.
W celu skasowania wszystkich pozycji
programu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk CANCEL.
Zawartość listy pozycji programu można także
skasować poprzez wyłączenie zasilania.
30
Polski
6
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 31 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Odtwarzanie z powtarzaniem
Polski
Wielokrotne odtwarzanie wybranej pozycji
7Płyty DVD VIDEO/DVD VR:
Podczas odtwarzania
7Płyty VCD/SVCD: W trakcie lub
po zatrzymaniu odtwarzania bez
funkcji PBC
7Płyty lub pliki CD/MP3/WMA/
JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/
DivX: W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
Za pomocą przycisku REPEAT:
Naciśnij przycisk REPEAT,
trzymając wciśnięty przycisk SHIFT.
Wskaźnik trybu odtwarzania z powtarzaniem
Każde naciśnięcie przycisku REPEAT powoduje zmianę
trybu odtwarzania z powtarzaniem.
Wyświe- Ekran odbior- Opis
tlacz
nika TV
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącej grupy z płyty MP3/
REPEAT
WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/
GROUP
MPEG-1/DivX.
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego tytułu z płyty
DVD VIDEO.
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego tytułu z płyty DVD
VR w trybie Original program
(zawartość płyty).
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącej listy nagrań z płyty
DVD VR w trybie Playlist (lista
nagrań).
Wielokrotne odtwarzanie
REPEAT ALL wszystkich tytułów/ścieżek/
ALL
plików z płyty DVD VR/VCD/
SVCD/CD/MP3/WMA/JPEG/
ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX.
,
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącej ścieżki z płyty VCD/
SVCD/CD/MP3/WMA/ASF/
REPEAT
MPEG-2/MPEG-1/DivX.
TRACK,
1
REPEAT
STEP
,
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego rozdziału z płyty
DVD VIDEO/DVD VR.
Tryb odtwarzania
Brak
z powtarzaniem jest wyłączony.
wskazaPłyta/plik są odtwarzane
nia
w normalny sposób.
Za pomocą paska menu (nie dotyczy płyt MP3/
WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX):
1
2
3
4
5
6
Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz tryb odtwarzania
z powtarzaniem.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
W celu anulowania trybu odtwarzania
z powtarzaniem
Wybierz w punkcie 4 opcję „OFF” (wyłączone).
Wielokrotne odtwarzanie wybranego
fragmentu [A-B Repeat]
Funkcja wielokrotnego odtwarzania
fragmentu nagrania wymaga określenia
punktu początkowego (punkt A)
i końcowego (punkt B).
7Podczas odtwarzania
Za pomocą przycisku A-B RPT:
1
2
Trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT, naciśnij przycisk A-B RPT
na początku fragmentu, który ma
być odtwarzany wielokrotnie
(punkt A).
Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik „
”.
Trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT, naciśnij przycisk
A-B RPT na końcu fragmentu,
który ma być odtwarzany
wielokrotnie (punkt B).
Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik „
”
i rozpocznie się odtwarzanie z powtarzaniem A-B.
Wybrany fragment (określony punktami A i B) będzie
odtwarzany wielokrotnie.
Anulowanie funkcji
W trakcie odtwarzania z powtarzaniem A-B naciśnij
przycisk A-B RPT, trzymając wciśnięty przycisk SHIFT.
31
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 32 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 22.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
1
2
3
4
5
6
7
Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Za pomocą przycisków kursora
3/2 wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków kursora
Y/5 wybierz opcję „A-B”.
Naciśnij przycisk ENTER na
początku fragmentu, który ma
być odtwarzany wielokrotnie
(punkt A).
Naciśnij przycisk ENTER na
końcu fragmentu, który ma być
odtwarzany wielokrotnie
(punkt B).
Blokowanie płyty
w odtwarzaczu
Funkcja ta uniemożliwia przypadkowe otwarcie szuflady
odtwarzacza.
TYLKO przy użyciu przycisków jednostki
centralnej:
Gdy zestaw pracuje w trybie gotowości, naciśnij przycisk
0, trzymając wciśnięty przycisk 7.
Naciśnij i przytrzymaj
• Na wyświetlaczu pojawi się napis „LOCKED”.
• Przy próbie otwarcia szuflady odtwarzacza wyświetlony
zostanie napis „LOCKED”, informujący o aktywnej
blokadzie.
Anulowanie funkcji
Wykonaj ponownie przedstawioną powyżej czynność.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis „UNLOCKED”.
Regulacja zrównoważenia
kanałów
Istnieje możliwość zmiany ustawienia zrównoważenia
kanałów lewego przedniego i prawego przedniego.
Rozpocznie się odtwarzanie z powtarzaniem A-B.
UWAGA
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
• Funkcja ta działa także w odniesieniu do źródeł innych niż
DVD.
• Zanim rozpoczniesz:
Na wykonanie przedstawionych poniżej czynności
przewidziany jest określony limit czasowy. Jeżeli operacja
zostanie anulowana przez zestaw, należy powrócić do
punktu 1.
Pasek menu zostanie ukryty.
Anulowanie funkcji
W punkcie 4 wybierz opcję „OFF” (wyłączone),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
UWAGA
• W przypadku płyt DVD VIDEO funkcja odtwarzania
z powtarzaniem A-B wymaga określenia fragmentu
należącego do jednego tytułu.
• Opcji „A-B” nie można wybrać w trybie odtwarzania
programowanego ani losowego.
• Opcji „A-B” nie można wybrać w trakcie odtwarzania
z funkcją PBC.
1
Naciśnij przycisk SETTING,
trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT.
Przykład:
2
Wybierz żądane ustawienie za
pomocą przycisków kursora
3/2.
Przykład:
W ciągu kilku sekund od zakończenia regulacji
przywracane są normalne wskazania wyświetlacza.
32
Polski
Za pomocą paska menu:
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 33 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Ustawianie preferencji dla płyt DVD
Korzystanie z menu
ustawień początkowych
• Istnieje możliwość zmiany języka, w jakim wyświetlane
są strony menu ustawień początkowych. Patrz „Strony
menu”.
Polski
Podstawowe zasady obsługi menu
ustawień początkowych
Przyciski
kursora
(3/2/Y/5)/
ENTER
7 SUBTITLE
Niektóre płyty DVD zawierają napisy dialogowe w wielu
wersjach językowych.
• Wybierz domyślny język napisów dialogowych*.
7 ON SCREEN LANGUAGE
• Wybierz język komunikatów wyświetlanych na ekranie
odbiornika TV.
* Jeśli na płycie nie zapisano danych dla wybranej wersji
językowej, automatycznie wybrany zostanie język
oryginału.
Niektóre języki zamiast nazw są oznaczone kodami
(np. „AA” oznacza język afar) jeśli nazwy języka nie ma
na liście, sprawdź, jaki jest jego kod w „Tabela kodów
języków” (patrz str. 35).
: Menu ustawień obrazu (PICTURE)
7 MONITOR TYPE
7 Po zatrzymaniu odtwarzania
1
Naciśnij przycisk SET UP,
trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT.
2
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie
odbiornika TV.
Pozwala wybrać proporcje ekranu obsługiwane przez
posiadany odbiornik TV w przypadku odtwarzania płyty
DVD, dla której stosunek wysokość/szerokość obrazu
wynosi 16:9.
• 16:9 (format panoramiczny)
Opcję tę należy wybrać w przypadku posiadania
odbiornika TV o proporcjach ekranu 16:9 (odbiornik
panoramiczny).
• 4:3 LB (format Letter Box)
Opcję tę należy wybrać w przypadku posiadania
odbiornika TV o proporcjach ekranu 4:3 (odbiornik
konwencjonalny). Obraz panoramiczny będzie
wyświetlany z czarnymi pasami w górnej i dolnej części
ekranu.
• 4:3 PS (format Pan Scan)
Opcję tę należy wybrać w przypadku posiadania
odbiornika TV o proporcjach ekranu 4:3 (odbiornik
konwencjonalny). Obraz panoramiczny będzie
wyświetlany z „obciętą” lewą i prawą krawędzią.
W górnej i dolnej części ekranu nie będzie jednak
czarnych pasów.
Strony menu
: Menu ustawień językowych
(LANGUAGE)
7 MENU LANGUAGE
Niektóre płyty DVD zawierają menu w wielu wersjach
językowych.
• Wybierz domyślny język menu płyty*.
7 AUDIO LANGUAGE
Niektóre płyty DVD zawierają ścieżkę dźwiękową w wielu
wersjach językowych.
• Wybierz domyślny język ścieżki dźwiękowej*.
33
Przykład: 16:9
Przykład: 4:3 LB
Przykład: 4:3 PS
UWAGA
• W przypadku niektórych płyt DVD automatycznie
wybierany jest format „4:3 LB”, nawet jeśli wybrana została
opcja „4:3 PS”. Decyduje o tym sposób nagrania materiału
na płycie.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 34 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Ustawianie preferencji dla płyt DVD
Pozycja ta służy do wyboru metody przetwarzania sygnału
wizji: w oparciu o pola (nagrania o charakterze statycznym)
lub ramki obrazu (nagrania o charakterze dynamicznym).
Zalecane ustawienie to „AUTO”.
• AUTO
Opcję tę należy wybrać w przypadku odtwarzania płyty/
pliku z materiałem o charakterze statycznym, jak i
dynamicznym.
Zestaw samoczynnie rozpoznaje rodzaj materiału
zapisanego na płycie/w pliku (o charakterze statycznym
bądź dynamicznym).
– W przypadku występowania zakłóceń odtwarzanego
obrazu lub ukośnych linii pojawiających się na ekranie
odbiornika TV należy spróbować zmienić tryb obrazu
na inny.
• FILM
Opcję tę należy wybrać w przypadku odtwarzania płyty/
pliku z materiałem wideo o charakterze dynamicznym.
• VIDEO
Opcję tę należy wybrać w przypadku odtwarzania płyty/
pliku z materiałem wideo o charakterze statycznym.
7 SCREEN SAVER (patrz str. 20)
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wygaszania ekranu.
7 FILE TYPE
Pozycja ta pozwala wybrać rodzaj odczytywanych plików,
jeśli płyta/podłączone urządzenie zawiera pliki różnego
rodzaju.
• AUDIO
Opcję tę należy wybrać, jeśli odczytywane mają być
pliki MP3/WMA.
• STILL PICTURE
Opcję tę należy wybrać, jeśli odczytywane mają być
pliki JPEG.
• VIDEO
Opcję tę należy wybrać, jeśli odczytywane mają być
pliki ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX.
:Menu ustawień głośnikowych
(SPK. SETTING)
7 Menu ustawień poziomu sygnału (LEVEL)
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
Korzystając z sygnału testowego, można tu wyregulować
poziom sygnału wyjściowego dla poszczególnych
głośników.
Poziom sygnału wyjściowego można regulować w zakresie
od -6 dB do +6 dB.
TEST TONE*
Generowanie sygnału testowego.
* Sygnał testowy zostanie odtworzony przez wszystkie
aktywne głośniki w przedstawionej poniżej kolejności.
s Lewy głośnik przedni s Głośnik centralny s
Prawy głośnik przedni s Prawy głośnik surround
s Lewy głośnik surround s (powrót do początku)
UWAGA
• Zmiana poziomu sygnału wyjściowego subwoofera nie jest
możliwa.
7 Menu ustawień opóźnienia (DELAY)
Przykład:
Głośnik
centralny
1 ms
Lewy przedni
0 ms
Subwoofer
Prawy przedni
0 ms
: Menu ustawień dźwięku (AUDIO)
7 D. RANGE COMPRESSION
(ograniczenie dynamiki)
Funkcja ta poprawia wyrazistość dźwięku o niskim
poziomie głośności, co jest niezwykle przydatne np.
podczas korzystania z zestawu w nocy. Działa tylko
w odniesieniu do płyt z dźwiękiem zapisanym w formacie
Dolby Digital.
• AUTO
Opcję tę należy wybrać, jeśli dźwięk ma być odtwarzany
bez ograniczenia dynamiki (funkcja nieaktywna).
• ON
Opcję tę należy wybrać, aby maksymalnie ograniczyć
zakres dynamiki (odsłuch nocny).
UWAGA
• Jeśli odtwarzany jest materiał wielokanałowy zakodowany
w formacie Dolby Digital i wyłączony jest tryb dźwięku
przestrzennego, dla pozycji D. RANGE COMPRESSION
(ograniczenie dynamiki) automatycznie wybierane jest
ustawienie ON (włączone).
Lewy surround
2 ms
Prawy surround
2 ms
Zwiększenie (lub zmniejszenie) wielkości opóźnienia
o 1 ms odpowiada zmniejszeniu (lub zwiększeniu)
odległości o około 30 cm.
Wartość „0 ms” odpowiada największej odległości
głośnika od miejsca odsłuchu i stanowi punkt wyjściowy
do regulacji.
W sytuacji pokazanej na rysunku wybierz:
• Opóźnienie dla głośników przednich: 0 ms
• Opóźnienie dla głośnika centralnego: 1 ms
• Opóźnienie dla głośników surround: 2 ms
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT
SPEAKER/SURROUND LEFT SPEAKER
Określenie odległości pomiędzy miejscem odsłuchu
i głośnikami.
Zakres regulacji wynosi od 0 ms do 15 ms (zmiana
co 1 ms).
34
Polski
7 PICTURE SOURCE
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 35 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Ustawianie preferencji dla płyt DVD
7 Menu ustawień subwoofera (SUBWOOFER)
Polski
LEVEL
Poziom sygnału wyjściowego subwoofera można
regulować w zakresie od -6 dB do +6 dB.
CROSS OVER
Sygnały o częstotliwości niższej od ustawionej
częstotliwości granicznej są kierowane do subwoofera.
Ustawienie częstotliwości granicznej należy dostosować do
wielkości podłączonych głośników.
• 120Hz: Opcję tę należy wybrać, jeśli średnica
membrany głośnika stożkowego wynosi około 8 cm.
• 150Hz: Opcję tę należy wybrać, jeśli średnica
membrany głośnika stożkowego wynosi około 6 cm.
• 200Hz: Opcję tę należy wybrać, jeśli średnica
membrany głośnika stożkowego wynosi około 5 cm.
:Menu pozostałych ustawień
odtwarzacza (OTHERS)
7 RESUME (patrz str. 27)
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wznawiania
odtwarzania.
7 ON SCREEN GUIDE
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania
informacji graficznych. (patrz str. 18)
7 Menu kodu rejestracyjnego DivX
(DivX REGISTRATION)
Zestaw posiada własny kod rejestracyjny dla płyt
z nagraniami w formacie DivX.
Kod ten można zatwierdzić.
• W przypadku odtwarzania płyty nagranej z użyciem
kodu rejestracyjnego kod zestawu jest zastępowany
nowym, aby zapewnić ochronę praw autorskich.
Tabela kodów języków
AA
AB
AF
AM
Afar
Abchaski
Afrikaans
Amharski
EL
EO
ET
EU
Grecki
Esperanto
Estoński
Baskijski
IN
IS
IW
JI
Indonezyjski
Islandzki
Hebrajski
Jidysz
ML
MN
MO
MR
AR Arabski
FA Perski
JW Jawajski
MS
AS
AY
AZ
BA
BE
FI
FJ
FO
FY
GA
KA
KK
KL
KM
KN
Gruziński
Kazachski
Grenlandzki
Kambodżański
Kannara
Koreański
GD Szkocki gaelicki KO (KOR)
GL Galicyjski
KS Kaszmirski
GN Guarani
KU Kurdyjski
MT
MY
NA
NE
NL
GU Gudżarati
HA
HI
HR
HU
HY
IA
IE
IK
Asami
Ajmara
Azerbejdżański
Baszkirski
Białoruski
BG Bułgarski
BH Bihari
BI Bislama
Bengalski,
BN
bengali
BO Tybetański
BR Bretoński
CA Kataloński
CO Korsykański
CS Czeski
CY Walijski
DA Duński
DZ Bhutani
35
Fiński
Fidżijski
Faroeski
Fryzyjski
Irlandzki
Hausa
Hinduski
Chorwacki
Węgierski
Ormiański
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Malajalam
Mongolski
Mołdawski
Marathi
Malajski
(MAY)
Maltański
Burmeński
Nauru
Nepalski
Holenderski
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
Kinyarwanda
Sanskryt
Sindhi
Sangho
Serbskochorwacki
Syngaleski
Słowacki
Słoweński
Samoański
Szona
TI
TK
TL
TN
Tigrinya
Turkmeński
Tagalski
Setswana
TO Tongijski
TR
TS
TT
TW
UK
Turecki
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukraiński
NO Norweski
SO Somalijski
UR Urdu
OC Prowansalski
OM (Afan) oromo
SQ Albański
SR Serbski
UZ Uzbecki
VI Wietnamski
KY Kirgiski
OR Orija
SS
Siswati
VO Volapuk
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
PA
PL
PS
PT
QU
RM
RN
RO
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
Sesuto
Sudański
Szwedzki
Suahili
Tamilski
Telugu
Tadżycki
Tajlandzki
WO
XH
YO
ZU
Łaciński
Lingala
Laotański
Litewski
Łotewski
Malgaski
Maoryski
Macedoński
Pendżabski
Polski
Pasztu, paszto
Portugalski
Keczua
Retoromański
Kirundi
Rumuński
Wolof
Xhosa
Joruba
Zuluski
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 36 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Obsługa tunera
Przyciski
numeryczne
Strojenie automatyczne
Zapisanie stacji w pamięci tunera eliminuje konieczność
każdorazowego ręcznego wyszukiwania jej częstotliwości.
Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji z zakresu
FM i 15 z zakresu AM (MW).
7 Zapisywanie stacji w pamięci tunera
1
Wyszukaj stację, którą chcesz
zapisać w pamięci tunera.
• Jeśli chcesz zapisać także tryb odbioru sygnału FM
dla danej stacji FM, wybierz go przed przejściem do
następnej czynności. Patrz „Wybieranie trybu
odbioru sygnału FM”. (patrz str. 37)
Przykład: Wybrana jest stacja o częstotliwości 103,5 MHz.
2
Naciśnij przycisk MEMORY.
Gdy na wyświetlaczu miga wskazanie „_ _”:
Strojenie ręczne
1
2
3
Za pomocą przycisku FM/AM
wybierz zakres.
Za pomocą przycisków
numerycznych (1–10, h 10)
wprowadź numer, pod którym
chcesz zapisać stację.
Przykład: Wybrana jest stacja o częstotliwości
810 kHz.
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (patrz str. 20).
Przykład: Dla stacji wybrano numer 1.
Naciskaj przycisk TUNING 9/(
tak długo, aż wyświetlona
zostanie żądana częstotliwość.
Jeżeli operacja zostanie anulowana przez zestaw,
należy powrócić do punktu 2.
Naciśnięcie i przytrzymanie, a następnie zwolnienie
przycisku powoduje rozpoczęcie automatycznego
przeszukiwania pasma, które trwa do momentu
znalezienia stacji o wystarczająco silnym sygnale.
UWAGA
• W trakcie odbioru audycji stereofonicznych z zakresu FM na
wyświetlaczu świeci się wskaźnik ST.
Gdy na wyświetlaczu miga wybrany numer:
4
Naciśnij przycisk MEMORY.
5
Powtórz czynności od 1 do 4.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „STORED”.
Stacja zostanie zapisana w komórce pamięci
o wybranym numerze.
Jeżeli operacja zostanie anulowana przez zestaw,
należy powrócić do punktu 2.
• Aby skasować zaprogramowaną stację, w jej miejsce
należy zapisać inną.
7 Odbiór zaprogramowanych stacji
1
2
Za pomocą przycisku FM/AM
wybierz zakres FM lub AM.
Za pomocą przycisków
numerycznych (1–10, h 10)
wybierz żądany numer stacji.
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (patrz str. 20).
• Zaprogramowaną stację można także wybrać za
pomocą przycisków kursora 3 i 2.
36
Polski
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy
wykonywaniu czynności opisanych na stronach od
36 do 39.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 37 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Obsługa tunera
Wybieranie trybu odbioru
sygnału FM
Jeśli audycja stereofoniczna z zakresu FM jest odbierana
z szumami, jakość odbioru można poprawić, zmieniając
tryb odbioru sygnału FM.
7 Gdy odbierana jest stacja z zakresu FM
Polski
Naciśnij przycisk FM MODE.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa aktualnie wybranego
trybu odbioru sygnału FM.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.
• AUTO:
Przy odbiorze sygnału stereofonicznego słychać dźwięk
stereo. (Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik ST). Przy
odbiorze sygnału monofonicznego słychać dźwięk
mono. W trybie tym tłumione są również szumy podczas
dostrajania się do innych stacji.
• MONO:
Jakość odbieranego sygnału ulega znacznej poprawie,
jednak efekty stereofoniczne nie są słyszane.
(Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik MONO).
W trybie tym podczas dostrajania się do innej stacji
słychać szum.
Odbiór stacji FM
obsługujących system
Radio Data System
System Radio Data System umożliwia stacjom nadającym
w paśmie FM wysyłanie dodatkowego sygnału wraz
z normalnym sygnałem programu. Dzięki temu stacje mogą
dodawać do sygnału na przykład swoją nazwę oraz
informacje dotyczące rodzaju nadawanego programu
(sport, muzyka itp.).
Zestaw umożliwia odbiór przedstawionych poniżej
sygnałów Radio Data System.
PS (Program Service — nazwa stacji): Wyświetlanie
nazwy stacji.
PTY (Program Type — typ programu): Wyświetlanie
informacji o rodzaju odbieranego programu.
RT (Radio Text — tekst): Wyświetlanie komunikatów
nadawanych przez stacje.
Enhanced Other Network: Patrz str. 39.
UWAGA
• System Radio Data System nie jest dostępny przy odbiorze
stacji AM (MW).
• Funkcja Radio Data System może nie działać prawidłowo,
jeśli odbierana stacja nie nadaje sygnałów Radio Data
System we właściwy sposób lub sygnał jest zbyt słaby.
37
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 36.
7 Wyświetlanie informacji przesyłanych
w systemie Radio Data System
W trakcie słuchania stacji FM
naciśnij przycisk DISPLAY,
trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT.
Każde naciśnięcie tej kombinacji przycisków powoduje
zmianę wyświetlanych informacji.
PS (Program Service — nazwa stacji):
W trakcie wyszukiwania sygnału wyświetlany jest napis
„PS”, a następnie odczytane nazwy stacji. Jeśli informacja
ta nie jest nadawana, pojawia się napis „NO PS”.
PTY (Program Type — typ programu):
W trakcie wyszukiwania sygnału wyświetlany jest napis
„PTY”, a następnie informacja o rodzaju nadawanego
programu. Jeśli informacja ta nie jest nadawana, pojawia
się napis „NO PTY”.
RT (Radio Text — tekst):
W trakcie wyszukiwania sygnału wyświetlany jest napis
„RT”, a następnie odczytane komunikaty tekstowe. Jeśli
informacja ta nie jest nadawana, pojawia się napis
„NO RT”.
Częstotliwość:
Częstotliwość stacji (usługa nie związana z Radio
Data System).
Uwagi o wyświetlanych informacjach
Niektóre znaki i symbole w informacjach PS, PTY i RT
mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób.
UWAGA
• Jeśli wyszukiwanie sygnału zostanie zakończone od razu, na
wyświetlaczu nie pojawi się napis „PS”, „PTY” ani „RT”.
Wyszukiwanie stacji na podstawie kodu
PTY
Jedną z zalet systemu Radio Data System jest możliwość
wyszukania stacji nadającej konkretny rodzaj programu na
podstawie wybranego kodu PTY. Przeszukiwane są tylko
stacje zapisane w pamięci tunera (patrz str. 36).
7 Znajdowanie programu określonego rodzaju na
podstawie kodu PTY
UWAGA
• Zanim rozpoczniesz:
– Naciśnij przycisk FM/AM na pilocie, aby wybrać stację
z zakresu FM.
– Funkcja wyszukiwania PTY działa tylko w odniesieniu do
zaprogramowanych stacji.
– Wyszukiwanie można przerwać w dowolnym momencie,
naciskając przycisk PTY SEARCH.
– Na wykonanie przedstawionych poniżej czynności
przewidziany jest określony limit czasowy. Jeżeli operacja
zostanie anulowana przez zestaw, należy powrócić do
punktu 1.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 38 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 36.
Obsługa tunera
W trakcie słuchania stacji FM
naciśnij przycisk PTY SEARCH,
trzymając wciśnięty przycisk
SHIFT.
Na wyświetlaczu będą migać na przemian napisy
„PTY” i „SELECT”.
Gdy na wyświetlaczu migają na przemian napisy „PTY”
i „SELECT”:
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
PTY 9 lub PTY (, trzymając
wciśnięty przycisk SHIFT, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
kod PTY.
• Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
„Opis kodów PTY”.
Gdy wybrany w punkcie 2 kod PTY jest wciąż
wyświetlany:
3
Naciśnij ponownie przycisk
PTY SEARCH.
W trakcie przeszukiwania stacji na wyświetlaczu na
przemian pojawia się napis „SEARCH” i wybrany kod
PTY.
Tuner przeszuka wszystkie zaprogramowane stacje
FM (maksymalnie 30). Po odnalezieniu wybranego
typu programu dostroi się do częstotliwości nadającej
go stacji.
Kontynuowanie wyszukiwania po pierwszym
zatrzymaniu
Gdy wskazania wyświetlacza nadal migają, naciśnij
ponownie przycisk PTY SEARCH.
Jeśli nie zostanie znaleziony żaden program, na
wyświetlaczu pojawi się napis „NOT FOUND”.
Opis kodów PTY
NEWS: Programy informacyjne.
AFFAIRS:
INFO:
SPORT:
EDUCATE:
DRAMA:
CULTURE:
SCIENCE:
VARIED:
POP M:
ROCK M:
EASY M:
LIGHT M:
CLASSICS:
OTHER M:
WEATHER:
FINANCE: Raporty giełdowe, informacje ekonomiczne
itp.
Programy tematyczne będące uzupełnieniem CHILDREN: Programy adresowane do młodych
lub komentarzem informacji, takie jak debaty,
słuchaczy.
analizy czy publicystyka.
Programy, których zadaniem jest udzielanie
SOCIAL: Programy dotyczące socjologii, historii,
szeroko rozumianych porad.
geografii, psychologii i społeczeństwa.
Programy koncentrujące się na wszystkich
RELIGION: Programy religijne.
aspektach sportu.
Programy edukacyjne.
PHONE IN: Programy, w których słuchacze wyrażają
swoje poglądy, dzwoniąc do studia lub
uczestnicząc w publicznej dyskusji.
Słuchowiska radiowe.
TRAVEL: Informacje o tematyce turystycznej
i podróżniczej.
Programy dotyczące szeroko rozumianej
LEISURE: Programy dotyczące rekreacji i wypoczynku.
kultury narodowej lub regionalnej, w tym
języka, teatru itp.
Programy o naukach przyrodniczych
JAZZ:
Muzyka jazzowa.
i technice.
Programy opierające się na rozmowach,
COUNTRY: Piosenki pochodzące z lub kontynuujące
np. konkursy, gry czy wywiady.
tradycję muzyczną południowych stanów
USA.
Muzyka popularna.
NATION M: Współczesna krajowa lub regionalna muzyka
popularna.
Muzyka rockowa.
OLDIES: Muzyka pochodząca z okresu tzw. „złotych
lat” muzyki popularnej.
Lekka muzyka współczesna oraz aktualne
FOLK M: Muzyka sięgająca korzeniami do
przeboje.
dziedzictwa muzycznego danego kraju.
Muzyka instrumentalna oraz utwory wokalne DOCUMENT: Programy koncentrujące się na sprawach
i chóralne.
aktualnych, przedstawianych w formie
reportażu.
Wykonania znaczących utworów orkiestrowych,
TEST:
Pasmo służące do testowania sprzętu
symfonicznych, kameralnych itp.
nadawczo-odbiorczego wykorzystywanego
w sytuacjach awaryjnych.
Muzyka nie pasująca do żadnej z powyższych
ALARM: Komunikaty alarmowe.
kategorii.
Informacje pogodowe i prognozy pogody.
NONE:
Programy nieokreślonego rodzaju lub trudne
do sklasyfikowania.
UWAGA
• Klasyfikacja kodów PTY nadawanych przez niektóre stacje
z zakresu FM może się różnić od przedstawionej powyżej.
38
Polski
1
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 39 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 36.
Obsługa tunera
Polski
Automatyczne wybieranie stacji
nadającej żądany typ programu
Inną przydatną funkcją Radio Data System jest „Enhanced
Other Network”.
Funkcja ta umożliwia tymczasowe dostrojenie tunera do
częstotliwości stacji nadającej właśnie wybrany typ
programu (TA, News i/lub Info) z wyjątkiem sytuacji gdy:
• Odbierana jest stacja nie nadająca sygnałów Radio Data
System (wszystkie stacje AM — MW, część stacji FM
i inne źródła).
• Gdy zestaw został przełączony w tryb gotowości.
UWAGA
• Zanim rozpoczniesz:
– Funkcja Enhanced Other Network działa tylko
w odniesieniu do zaprogramowanych stacji.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TA/
News/Info, trzymając wciśnięty
przycisk SHIFT, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
żądanego typu programu (TA/
News/Info).
Każde naciśnięcie tej kombinacji przycisków powoduje
zmianę podświetlanego wskaźnika.
Wskaźnik typu programu
TA: Lokalne informacje dla kierowców.
News: Wiadomości.
Info: Programy, których zadaniem jest udzielanie szeroko
rozumianych porad.
Wyłączanie funkcji Enhanced Other Network
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TA/News/Info, aż na
wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik typu programu (TA/News/
Info). Praca tunera w trybie gotowości funkcji Enhanced
Other Network zostanie zakończona i automatycznie
wybrana zostanie stacja odbierana przed jej
uaktywnieniem.
Jeśli któraś ze stacji FM rozpocznie nadawanie
sygnału alarmowego (sygnału Alarm)
Tuner automatycznie dostroi się do jej częstotliwości, a na
wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik „ALARM”.
W następujących sytuacjach sygnał alarmowy nie zostanie
odebrany:
• Gdy odbierana jest stacja nie nadająca sygnałów Radio
Data System (wszystkie stacje AM — MW, część stacji
FM i inne źródła).
• Gdy zestaw został przełączony w tryb gotowości.
39
Sygnał TEST służy do sprawdzenia, czy tuner
prawidłowo odbiera sygnał Alarm.
Po odebraniu sygnału TEST tuner reaguje tak samo, jak
w przypadku odebrania sygnału Alarm. Jeśli dowolna
stacja rozpocznie nadawanie sygnału TEST, tuner
automatycznie dostroi się do jej częstotliwości i odbierze
sygnał TEST.
W trakcie odbierania sygnału TEST wyświetlany jest napis
„TEST”.
7 Sposób działania funkcji Enhanced Other
Network
Przypadek 1
Żadna stacja nie nadaje wybranego typu programu
Tuner będzie w dalszym ciągu odbierać aktualnie wybraną
stację.
‘
Jeśli któraś stacja rozpocznie nadawanie wybranego typu
programu, tuner automatycznie dostroi się do jej
częstotliwości. Wskaźnik odbieranego kodu PTY zacznie
migać.
‘
Po zakończeniu programu tuner automatycznie dostroi się
do częstotliwości poprzednio odbieranej stacji. Funkcja
Enhanced Other Network pozostanie aktywna.
Przypadek 2
Aktualnie odbierana stacja z zakresu FM rozpoczyna
nadawanie wybranego typu programu
Tuner będzie w dalszym ciągu odbierać tę stację, lecz
wskaźnik odbieranego kodu PTY zacznie migać.
‘
Po zakończeniu programu wskaźnik odbieranego kodu
PTY zacznie świecić światłem ciągłym. Funkcja Enhanced
Other Network pozostanie aktywna.
UWAGA
• Zmiana źródła sygnału w trybie gotowości funkcji Enhanced
Other Network powoduje tymczasowe anulowanie funkcji
Enhanced Other Network. Po ponownym włączeniu tunera
FM tryb gotowości funkcji Enhanced Other Network
zostanie przywrócony.
• Sygnały Enhanced Other Network nadawane przez niektóre
stacje radiowe mogą być niekompatybilne z tunerem
zestawu.
• Funkcja Enhanced Other Network nie działa przy odbiorze
niektórych stacji FM nadających sygnały Radio Data System.
• Stacja dostrojona przez funkcję Enhanced Other Network nie
zmieni się, nawet jeśli inna stacja rozpocznie nadawanie tych
samych sygnałów Enhanced Other Network.
• Gdy odbierana jest stacja dostrojona przez funkcję Enhanced
Other Network, do obsługi tunera można używać wyłącznie
przycisku DISPLAY (trzymając wciśnięty przycisk SHIFT)
i przycisków TA/News/Info.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 40 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Informacje dodatkowe
7 Zalecenia dotyczące płyt
• Wyjmuj płytę z pudełka, trzymając
ją za krawędź i lekko naciskając
środkowy występ.
• Nie zginaj płyty i nie dotykaj jej
błyszczącej powierzchni.
• Po przesłuchaniu włóż płytę do
pudełka, aby zapobiec
ewentualnym odkształceniom.
• Uważaj, aby przy wkładaniu płyty
do pudełka nie porysować jej
powierzchni.
• Nie narażaj płyty na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
skrajnie wysoką lub niską
temperaturę i dużą wilgotność.
Czyszczenie płyt
Przetrzyj powierzchnię płyty miękką
ściereczką przesuwaną w linii prostej
od środka ku krawędzi.
• NIE używaj do czyszczenia płyt
żadnych rozpuszczalników,
takich jak środek do czyszczenia
płyt gramofonowych, aerozol,
rozcieńczalnik czy benzyna.
7 Czyszczenie zestawu
• Usuń plamy za pomocą miękkiej ściereczki. W przypadku
silnego zabrudzenia przetrzyj obudowę ściereczką lekko
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu (dobrze
wyciśniętą), a wilgoć usuń suchą ściereczką.
• Niestosowanie się do przedstawionych poniżej zaleceń
może spowodować pogorszenie jakości odtwarzanego
obrazu i dźwięku, uszkodzenie zestawu lub zniszczenie
zewnętrznej warstwy lakieru.
– NIE wycieraj obudowy szorstką ściereczką.
– NIE czyść obudowy przy użyciu zbyt dużej siły.
– NIE używaj do czyszczenia rozpuszczalnika ani benzyny.
– NIE narażaj obudowy na kontakt z substancjami
lotnymi, takimi jak środki owadobójcze.
• NIE dopuszczaj do długotrwałego kontaktu przedmiotów
gumowych lub plastikowych z obudową urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Nie można włączyć
zestawu.
Przewód sieciowy nie został podłączony.
Podłącz przewód sieciowy we właściwy
sposób. (patrz str. 13)
Pilot nie działa.
Rozładowały się baterie.
Wymień baterie. (patrz str. 6)
Na okienko nadajnika sygnałów
podczerwieni pilota pada silna wiązka
światła słonecznego.
Nie dopuść, aby silna wiązka światła
słonecznego padała bezpośrednio na okienko
nadajnika sygnałów podczerwieni pilota.
Pilot nie działa
prawidłowo.
Wybrany został niewłaściwy tryb pracy
pilota.
Przed użyciem pilota do obsługi wybranego
źródła sygnału naciśnij odpowiedni przycisk
wyboru źródła.
Brak dźwięku.
Przewód głośnikowy nie został podłączony.
Sprawdź połączenie. (Patrz str. 8 do 11).
Wybrano niewłaściwe źródło sygnału.
Wybierz właściwe źródło. (patrz str. 16)
Przewód SCART nie jest podłączony
w prawidłowy sposób.
Podłącz przewód w prawidłowy sposób.
(patrz str. 12)
Zestaw nie potrafi odczytać płyty lub pliku
w danym formacie.
Użyj płyty lub pliku w formacie
obsługiwanym przez zestaw. (Patrz str. 3 i 4).
Płyta jest zabrudzona lub porysowana.
Wyczyść płytę lub użyj innej.
Jednostka centralna została podłączona do
odbiornika TV za pośrednictwem
magnetowidu.
Podłącz jednostkę centralną bezpośrednio do
odbiornika TV. (patrz str. 12)
Obraz nie jest
dopasowany do
rozmiarów ekranu
odbiornika TV.
Niewłaściwe ustawienie formatu obrazu.
Wybierz prawidłowe ustawienie dla pozycji
„MONITOR TYPE” (format obrazu).
(patrz str. 33)
Audycja radiowa jest
odbierana z szumami lub
jest słabo słyszalna.
Anteny są odłączone.
Podłącz anteny we właściwy sposób.
(patrz str. 7)
Brak obrazu na ekranie
odbiornika TV.
Zniekształcony obraz
i dźwięk.
Zestaw nagle się wyłącza. Zbyt wysoki poziom sygnału z aktualnie
wybranego źródła dźwięku.
Ustaw niższy poziom głośności.
40
Polski
Wskazówki dotyczące
użytkowania zestawu
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 41 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
7 Jednostka centralna (XV-THP7/XV-THP5/XV-THP3)
Polski
Tor fonii
Kanały przednie/surround: Moc skuteczna (RMS) 40 W na
kanał przy impedancji 3 Ω,
częstotliwości 1 kHz i całkowitych
zniekształceniach harmonicznych
wynoszących 10%.
Kanał centralny:
Moc skuteczna (RMS) 100 W przy
impedancji 4 Ω, częstotliwości
1 kHz i całkowitych
zniekształceniach harmonicznych
wynoszących 10%.
Subwoofer:
Moc skuteczna (RMS) 100 W przy
impedancji 4 Ω, częstotliwości
30 Hz i całkowitych
zniekształceniach harmonicznych
wynoszących 10%.
Tor wizji
System kodowania koloru: PAL
Rozdzielczość pozioma: 500 linii
Stosunek sygnał/szum:
64 dB
(sygnał kompozytowy, ustawienie „RGB”)
Poziom wyjściowego sygnału wideo
Sygnał kompozytowy: 1,0 V(p-p)/75 Ω
Sygnał Y:
1,0 V(p-p)/75 Ω
Sygnał C:
0,3 V(p-p)/75 Ω
Sygnał RGB:
0,7 V(p-p)/75 Ω
Dotyczy tylko modelu XV-THP7/XV-THP5:
Sygnał rozdzielonych składowych - Y:
1,0 V(p-p)/75 Ω
Sygnał rozdzielonych składowych - PB/PR:
0,7 V(p-p)/75 Ω
Magistrala USB
Standard USB:
Złącze zgodne ze standardem
USB 2.0 Full-Speed
Zgodne urządzenia:
Urządzenia zawierające dane
(Mass Storage Class)
Obsługiwany system plików:
FAT16, FAT32
Zasilanie magistrali:
Maks. 500 mA
Tuner
Zakres odbieranych częstotliwości
FM:
87,50 MHz do 108,00 MHz
AM (MW):
522 kHz do 1629 kHz
Ogólne
Zasilanie:
Pobór mocy:
230 V
, 50 Hz
60 W (praca)
1,4 W (tryb gotowości)
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
435 mm M 70 mm M 308 mm
Waga:
3,0 kg
7 Subwoofer (SP-WP7/SP-WP5)
Typ:
Basrefleks
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 16 cm M 1
Moc:
100 W
Impedancja:
4Ω
Pasmo przenoszenia:
35 Hz do 200 Hz
Ciśnienie akustyczne:
75 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
129 mm M 284 mm M 337 mm
Waga:
3,1 kg
41
7 Głośniki satelitarne (model TH-P7)
Głośniki przednie (SP-THP7F)
Typ:
1-drożne, basrefleks (ekranowane
magnetycznie)
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 5,5 cm M 1
Moc:
40 W
Impedancja:
3Ω
Pasmo przenoszenia:
100 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
74 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
280 mm M 1106 mm M 280 mm
Waga:
3,1 kg (szt.)
Głośnik centralny (SP-THP7C)
Typ:
1-drożny, 2-przetwornikowy,
basrefleks (ekranowany
magnetycznie)
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 6,5 cm M 2
Moc:
100 W
Impedancja:
4Ω
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
82 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
250 mm M 85 mm M 91 mm
Waga:
0,8 kg
Głośniki surround (SP-THP7S)
Typ:
1-drożne, basrefleks
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 5,5 cm M 1
Moc:
40 W
Impedancja:
3Ω
Pasmo przenoszenia:
100 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
73 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
280 mm M 1106 mm M 280 mm
Waga:
3,1 kg (szt.)
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 42 Friday, March 17, 2006 4:23 PM
7 Głośniki satelitarne (model TH-P5)
7 Głośniki satelitarne (model TH-P3)
Głośniki przednie (SP-THP5F)
Głośniki przednie (SP-THP3F)
Typ:
Typ:
3-drożne, basrefleks (ekranowane
magnetycznie)
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 11,5 cm M 1
Stożkowy o średnicy 4 cm M 1
Stożkowy o średnicy 1,5 cm M 1
Moc:
40 W
Impedancja:
3Ω
Pasmo przenoszenia:
60 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
82 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
146 mm M 246,5 mm M 208 mm
Waga:
2,2 kg (szt.)
Głośnik centralny (SP-THP5C)
Typ:
1-drożny, 2-przetwornikowy,
basrefleks (ekranowany
magnetycznie)
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 6,5 cm M 2
Moc:
100 W
Impedancja:
4Ω
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
79 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
250 mm M 85 mm M 91 mm
Waga:
0,82 kg
Głośniki surround (SP-THP5S)
Typ:
1-drożne, basrefleks
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 6,5 cm M 1
Moc:
40 W
Impedancja:
3Ω
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
72 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
79,5 mm M 147 mm M 88 mm
Waga:
0,51 kg (szt.)
1-drożne, basrefleks (ekranowane
magnetycznie)
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 6,5 cm M 1
Moc:
40 W
Impedancja:
3Ω
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
75 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
92 mm M 99 mm M 95,5 mm
Waga:
0,45 kg (szt.)
Głośnik centralny (SP-THP3C)
Typ:
1-drożny, basrefleks (ekranowany
magnetycznie)
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 6,5 cm M 1
Moc:
100 W
Impedancja:
4Ω
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
76 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
92 mm M 99 mm M 95,5 mm
Waga:
0,45 kg
Głośniki surround (SP-THP3S)
Typ:
1-drożne, basrefleks
Przetwornik:
Stożkowy o średnicy 6,5 cm M 1
Moc:
40 W
Impedancja:
3Ω
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne:
72 dB/W·m
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
92 mm M 99 mm M 95,5 mm
Waga:
0,48 kg (szt.)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w konstrukcji i danych technicznych bez uprzedzenia.
42
Polski
Informacje dodatkowe
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Tartalom
Bevezetés ...........................................2
Lejátszás .......................................... 18
A kezeléssel kapcsolatos megjegyzések ..................2
Szállított tartozékok .................................................2
Egyszerű lejátszás .................................................. 18
Egygombos lejátszás .............................................. 20
Keresés gyors előre- és visszacsévéléssel .............. 20
Ugrás egy választott rész elejére ............................ 20
Körülbelül 5 percek átugrása .................................. 21
A kívánt tétel/csoport megkeresése a számgombokkal .21
A kívánt tétel/lejátszási lista kiválasztása
a fájlvezérlő képernyőn ........................................ 21
A lemezekkel kapcsolatos
tudnivalók .........................................3
Lejátszható lemeztípusok ......................................... 3
Lejátszható fájltípusok ............................................. 4
A részegységek és kezelőszervek ...5
Magyar
Csatlakozások ...................................7
Az FM és az AM (MW) antennák csatlakoztatása ... 7
Az (elülső, középső, térhatás-) szatellit-hangszórók,
valamint a mélynyomó csatlakoztatása .................... 8
A hangszórók elhelyezése ...................................... 12
Televízió csatlakoztatása ........................................ 12
USB tömegtár osztályú eszköz csatlakoztatása ...... 13
A tápkábel csatlakoztatása ..................................... 13
A televízió működtetése .................14
Alapműveletek .................................15
A rendszer be- és kikapcsolása ..............................15
A lejátszandó műsorforrás kiválasztása ................. 16
A hangerő beállítása [VOLUME] .......................... 16
Hallgatás fejhallgatóval (nem tartozék) ................. 16
A hang átmeneti kikapcsolása [MUTING] ............ 16
A kijelzők fényerejének szabályozása [DIMMER] 16
Elalvási időkapcsoló [SLEEP] ............................... 17
Az elülső/közép/térhatás hangszórók és a mélynyomó
hangerejének állítása .............................................. 17
A letapogatási üzemmód módosítása .....................17
További műveletek .......................... 22
A térhatás mód használata ..................................... 22
A képernyőn megjelenő menüsor használata ......... 23
Lejátszás a lemez meghatározott pontjától ............ 25
A fájlkezelés-képernyő használata ......................... 26
Lejátszás folytatása ................................................ 27
Nézőszög kijelölése ............................................... 27
A feliratozás kiválasztása ....................................... 28
Hangsáv kiválasztása ............................................. 28
Speciális képlejátszás ............................................. 29
Programozott lejátszás ........................................... 30
Véletlen sorrendű lejátszás .................................... 30
Ismétlő lejátszás ..................................................... 31
Tálca zárolása ........................................................ 32
Balansz beállítás .................................................... 32
DVD beállítások megadása ............ 33
A Setup (Beállítás) menük használata ................... 33
Menüleírás ............................................................. 33
Hangolóegység-műveletek ............ 36
Kézi hangolás ......................................................... 36
Programozott állomások ........................................ 36
Az FM vételi mód kiválasztása .............................. 37
FM állomások vétele Radio Data System
rendszerrel ........................................................... 37
Referenciák ...................................... 40
Karbantartás ........................................................... 40
Hibaelhárítás .......................................................... 40
Műszaki adatok ...................................................... 41
I
1
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 2 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Bevezetés
7 Fontos előírások
A rendszer elhelyezése
• Egyenletes és száraz, 5-35 °C hőmérsékletű helyet
válasszon a készülék számára.
• Hagyjon elegendő helyet a rendszer és a TV között.
• A rendszert rezgésmentes helyre tegye.
Tápkábel
• Soha ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez!
• A fali csatlakozóaljzatba csatlakoztatott tápkábelben
mindig van egy kis áram.
• A tápkábel kihúzásakor mindig a csatlakozódugót, soha
ne a vezetéket fogja meg.
Üzemzavarok elkerülése
• A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek,
amelyeket otthon is meg tudna javítani. Bármilyen
probléma esetén húzza ki a tápkábelt, és forduljon
a kereskedőhöz.
• Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a rendszerbe.
• Ne használjon a szabványostól eltérő (szív, virág,
hitelkártya stb.) alakú lemezeket, mert ezek károsíthatják
a rendszert.
• Ne használjon olyan lemezt, amelyen ragasztószalag,
ragasztócímke vagy javítófesték van, mert ez károsíthatja
a rendszert.
Címkematrica
Ragasztócímke
Ide
ragassza
A szerzői jogokkal kapcsolatos megjegyzés
Tájékozódjon országa szerzői jogi törvényeiről, mielőtt
felvételt készítene a lemezekről. A szerzői jog védelme
alatt álló anyagok másolása sértheti a szerzői jogokra
vonatkozó törvényeket.
A másolásvédelmi rendszerrel kapcsolatos
megjegyzés
A lemezeket másolásvédelmi rendszer védi. Ha a rendszert
közvetlenül a videomagnóhoz csatlakoztatja, akkor
működésbe lép a másolandó anyag megfelelő lejátszását
akadályozó másolásvédelmi rendszer.
7 Biztonsági óvintézkedések
Óvja a készüléket a nedvességtől és a portól
Ne helyezze a készüléket nedves vagy poros helyre.
Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől
Ne helyezze a rendszert hősugárzó mellé, vagy olyan
helyre, ahol közvetlen napsugárzás érheti.
Ha nem tartózkodik otthon
Ha elutazik, vagy más okból hosszabb ideig távol
tartózkodik, húzza ki a tápvezetéket a fali csatlakozóból.
Ne zárja el a szellőzőnyílásokat
A szellőzőnyílások elzárása károsíthatja a rendszert.
A készülék burkolatának kezelése
A készüléket puha törlőruhával tisztítsa. Ha vegyszerrel
bevont törlőruhát használ, kövesse a vonatkozó
utasításokat. A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót vagy egyéb szerves oldószert, ideértve
a fertőtlenítőszereket is. Ez a burkolat alakjának és
színének elváltozását eredményezheti.
Ha víz kerül a rendszerbe
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a fali
aljzatból, majd hívja fel azt az üzletet, ahol a készüléket
vásárolta. Ha a rendszert ilyen állapotban tovább használja,
az tüzet vagy áramütést okozhat.
Szállított tartozékok
Ellenőrizze az összes mellékelt tartozék meglétét.
A zárójelben lévő számok a szállított mennyiséget jelentik.
Ha bármelyik elem hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba
a márkakereskedővel.
• Távvezérlő (1)
• Elemek (2)
• FM antenna (1)
• Keretantenna a középhullámú (AM) adások vételéhez (1)
• Hangszórókábelek (csak TH-P7 esetén)
4 m: (Bal/jobb oldali elülső) szatellit- és középső
hangszórókhoz, valamint a mélynyomóhoz (4)
10 m: (Bal/jobb oldali térhatás) szatellit
hangszórókhoz (2)
• Csavarok (csak TH-P7 esetén)
M5 x 40 mm (4)
M4 x 20 mm (8)
• Hangszórókábel bilincsek (csak TH-P7 esetén) (4)
2
Magyar
A kezeléssel kapcsolatos
megjegyzések
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 3 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
A lemezekkel kapcsolatos tudnivalók
Lejátszható lemeztípusok
Ezt a készüléket a következő lemezek lejátszására
fejlesztették ki.
DVD VIDEO
Audio CD
VCD
SVCD
A CD-R- és a CD-RW-lemezekre vonatkozó
megjegyzések
• A rendszeren csak ISO 9660 formátumban felvett CD-Rvagy CD-RW-korongok játszhatók le.
• A rendszer támogatja a „multi-session” (többmenetes)
felvételű lemezeket (max. 20 menetig).
• A rendszer nem támogatja a „packet write” lemezeket.
A rendszer a listában √ jelöléssel ellátott lemeztípusokat és
felvételi formátumokat képes kezelni.
Magyar
Lemeztípus
DVD-R*1
DVD-RW*1
DVD Video
—
√
√
DVD VR
—
√
√
VCD/SVCD
√
—
—
Audio CD
√
—
—
MP3
√
√*
2
√*2
WMA
√
√*2
√*2
JPEG
√
√*
2
√*2
ASF
√
√*2
√*2
MPEG-2
√*3
√*2
√*2
MPEG-1
√*3
√*2
√*2
√
√*2
√*2
DivX
*1 A rendszer csak befejezett korongokat képes lejátszani.
*2 UDF Bridge formátumban rögzített.
*3 Előfordulhat, hogy a rendszer nem játssza le a fájlt, ha
az túl nagy méretű.
• Befejezett +R/+RW (csak DVD Video formátum)
lejátszása lehetséges. +R/+RW korong betöltése esetén
a kijelzőn a „DVD” jelzés kezd világítani.
• Ez a készülék PAL rendszerhez készült, és NTSC
rendszerű lemezek lejátszására is képes. A készülék
a lemezen lévő NTSC videojelet PAL60 kimeneti jellé
konvertálja.
• A „DualDisc” típusú lemezek nem DVD oldala nem felel
meg a „Compact Disc Digital Audio” szabványnak.
Ezért ezen a terméken a DualDisc-lemezek nem
DVD-formátumú oldalának lejátszása nem ajánlott.
• Egyes DVD VIDEO, VCD és SVCD lemezek kezelési
módja eltérhet az ebben az útmutatóban
ismertetettől. Ennek oka a lemez programozása és
a lemezszerkezet, nem pedig a rendszer hibás
működése.
A DVD embléma a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
3
A DVD VIDEO régiókódja
A DVD VIDEO lejátszók és a DVD VIDEO lemezek saját
régiókóddal rendelkeznek. Ez a rendszer olyan DVD
VIDEO lemezek lejátszására alkalmas, amelyek
régiókódjai között szerepel a rendszer hátlapján feltüntetett
régiókód.
Példa a lejátszható DVD-lemezre:
CD-R/
-RW*1
Felvételi
formátum
Megjegyzés a DVD-R- és DVD-RW-lemezekhez
• A rendszer nem támogatja a „multi-border” típusú
lemezeket.
Ha a készülékbe nem megfelelő régiókódú DVD-lemezt
helyez, akkor a TV-képernyőn megjelenik a „REGION
CODE ERROR!” (RÉGIÓKÓD-HIBA) üzenet, és
a lejátszás nem indítható el.
A lemez jellemzői, a felvétel körülményei, és a lemez
sérülése vagy szennyeződése miatt azonban előfordulhat,
hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
A készülékkel nem lejátszható lemezek
DVD-ROM, DVD-RAM, CD-I (CD-I Ready),
Photo CD, SACD stb.
Ezeknek a lemezeknek a lejátszása zajt okoz, és károsítja
a hangszórókat.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 4 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Lejátszható fájltípusok
Valamennyi lejátszható fájl esetén
• A rendszer csak az alábbi kiterjesztésű fájlokat ismeri fel
és képes lejátszani, ezek a fájlok a kis- és nagybetűk
bármilyen kombinációját tartalmazhatják:
MP3: „.MP3”, „.mp3”
WMA: „.WMA”, „.wma”
JPEG: „.JPG”, „.JPEG”, „.jpg”, „.jpeg”
ASF: „.ASF”, „.asf”
MPEG-2/MPEG-1: „.MPG”, „.MPEG”, „.mpg”, „.mpeg”
DivX: „.DIVX”, „.DIV”, „.divx”, „.div”, és „.AVI” „.avi”
• A rendszer csoportonként 150 műsorszámot (fájlt) és
lemezenként 99 csoportot ismer fel, összességében 4000
műsorszámot (fájlt) tud lejátszani.
• A lemez tulajdonságai vagy a felvétel körülményei miatt
előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.
• Az MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
fájlok hosszabb kiolvasási időt igényelnek. (A könyvtárés fájlkonfiguráció összetettsége miatt eltérő.)
• Ha egy lemezen különböző típusú fájlok találhatók,
akkor a beolvasáshoz állítsa a PICTURE (Kép) menü
FILE TYPE (Fájltípus) beállítását a megfelelő értékre:
„AUDIO” (Hang), „STILL PICTURE” (Állókép) vagy
„VIDEO” (Kép). (Lásd a 34. oldalt.)
MP3/WMA fájlok esetén
• A rendszer 32 – 320 kb/s adatátviteli sebességű, illetve
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz*, 32 kHz, 44,1 kHz vagy
48 kHz mintavételi frekvenciájú MP3 és WMA fájlok
lejátszására alkalmas.
• Ha korong címkeinformációt (album címe, előadó neve
és műsorszám címe stb.) is tartalmaz, az megjelenik
a televízió fájlkezelő képernyőjén. (Lásd a 26. oldalt.)
• Minden műsorszám (zeneszám) felvételénél a 44,1 kHz
mintavételi frekvencia és 128 (96*) kb/s adatátviteli
sebesség használatát javasoljuk.
* Csak WMA formátumú fájlok esetén
JPEG fájlok esetén
• Javasoljuk, hogy a fájlokat 640 x 480-as felbontással
rögzítse. (Ha a fájlt 640 x 480-nál nagyobb felbontással
rögzítették, akkor a megjelenítése tovább tart.)
• A rendszer csak ún. „baseline” JPEG fájlok
megjelenítésére képes.
• Ez a termék másolásvédő technológiát foglal magába,
melyet US szabadalmak és más szellemi termékekre
vonatkozó jogok védenek. Ezt a másolásvédő
technológiát a Macrovision engedélyével lehet használni,
és csak otthoni és egyéb korlátozott nézői felhasználásra
szánták, hacsak a Macrovision másképp nem
rendelkezik. Tilos a terméket lebontani vagy szétszerelni.
• „FELHÍVJUK VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉT, HOGY
NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ
TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK TELJESEN
KOMPATIBILIS EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS
ELŐFORDULHAT, HOGY A KÉP EGYES ELEMEI
HIÁNYOSAN JELENNEK MEG. 525 VAGY
625 PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPEKNÉL
JELENTKEZŐ PROBLÉMÁK ESETÉN
A „NORMÁL FELBONTÁSÚ” KIMENETI
CSATLAKOZÁS HASZNÁLATÁT JAVASOLJUK.
ASF fájlok esetén
• A rendszerrel az ún. „advanced simple profile” típusok,
például az MPEG-4 fájlok (MPEG-4 ASF fájlok)
játszhatók le.
• A rendszer az alábbi feltételeknek eleget tevő MPEG-4
fájlok lejátszására alkalmas:
Fájlformátum: ASF
Vizuális profil: MPEG-4 SP (Simple Profile)
Audio CODEC: G.726
Max. képméret: 352 x 288 (CIF)
Max. adatátv. seb: 384 kbps
MPEG-2/MPEG-1 fájlok esetén
• Az adatfolyam (stream) formátumnak MPEG system/
program stream kompatibilisnek kell lennie.
• 720 x 576 pixel (25 fps)/720 x 480 pixel (30 fps)
szükséges, ha a legjobb felbontást kívánja elérni.
• A rendszer ezen kívül a 352 x 576/480 x 576/352 x 288
pixel (25 fps) és 352 x 480/480 x 480/352 x 240 pixel
(30 fps) felbontásokat támogatja.
• A fájlformátum legyen [email protected] (Main Profile at Main
Level)/[email protected] (Simple Profile at Main Level)/[email protected]
(Main Profile at Low Level).
• Az audio stream-eknek meg kell felelniük az MPEG1
Audio Layer-2 vagy MPEG2 Audio Layer-2
szabványnak.
DivX fájlok esetén
• A rendszerrel DivX 6.x, 5.x, 4.x és 3.11 fájlok játszhatók le.
• A rendszerrel a 720 x 480 pixel vagy attól kisebb (30 f/s),
illetve a 720 x 576 pixel vagy attól kisebb (25 f/s).
felbontású DivX fájlok játszhatók le.
• Az audio stream kompatibilisnek kell lennie a Dolby
Digital (többcsatornás is) vagy az MPEG1 Audio
Layer-3 (MP3) szabvánnyal.
• A rendszerrel nem játszhatók le GMC (Global Motion
Compression tömörítésű) fájlok.
• A készülékkel a váltott soros letapogatási módban kódolt
fájlok nem játszhatók le.
• A rendszer a DivX lejátszáshoz saját regisztrációs kóddal
rendelkezik.
A rendszer regisztrációs kódja az OTHERS
(egyéb beállítások) menüben ellenőrizhető.
(Lásd a 35. oldalt.)
•
•
•
•
HA BÁRMILYEN KÉRDÉS MERÜLNE FEL
A TV-KÉSZÜLÉK 525p ÉS 625p DVDLEJÁTSZÓVAL VALÓ KOMPATIBILITÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKKAL.”
A KÉSZÜLÉKET TILOS AZ MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLNI,
KIVÉVE A SZEMÉLYES CÉLÚ ÉS A NEM
KERESKEDELEMI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEKET.
A DivX, DivX Ultra Certified és kapcsolódó emblémái
és védjegyei engedéllyel kerültek felhasználásra.
Hivatalos DivX® Ultra engedéllyel rendelkező készülék
Alkalmas minden DivX® videoverzió (DivX® 6 is),
a továbbfejlesztett DivX® médiafájlok és a DivX®
Media Format lejátszására
4
Magyar
A lemezekkel kapcsolatos tudnivalók
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 5 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
A részegységek és kezelőszervek
Az ábrákon látható számok a részegységek leírásának oldalszámát jelentik.
Előlap (központi egység)
Kijelző
22
36
36
19
19
Csak TH-P7/TH-P5 esetén: 17
Magyar
18
15
19
21
19
13
36
39
30
30
27
31
16
18
18
37
23
16
18
15
16
Lemeztálca (belül): 18
Távérzékelő: 6
Hátlap (központi egység)
Csak TH-P7/TH-P5 esetén: 12
13
5
9-11
7
12
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 6 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
A részegységek és kezelőszervek
Távvezérlő
31
Számgombok: 20
16
21, 25, 33
19, 37
16, 18
16, 18
18, 36
18, 37
20, 29
27, 28
28, 29
30
30
14, 16, 17, 25,
27, 29, 31, 32,
33, 37, 38
17
15
17
14
14
21
21,
25, 32
17, 21,
33, 37
23
16
16, 36
20, 36
23
20, 25
16
17, 29
R6P(SUM-3)/AA(15F) típusú szárazelemek
(mellékelve)
Ha a távvezérlő hatósugara vagy hatékonysága lecsökken,
cserélje ki mindkét elemet.
FIGYELEM
• Az elemeket NE érje hőhatás vagy láng.
A rendszer működtetése a távvezérlővel
Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a központi egység
előlapja felé.
• Ne takarja el a távérzékelőt.
14, 16
14, 17
6
Magyar
31
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 7 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
Az FM és az AM (MW)
antennák csatlakoztatása
7 AM (MW) keretantenna
Ha gyenge a vétel
Keretantenna
a középhullámú AM
(MW) adások
vételéhez (fehér)
Központi egység
A mellékelt középhullámú AM (MW) keretantenna
beállítása
Egyszeres vinil burkolatú, szabadtéri
huzalantenna (nem tartozék)
Magyar
7 FM antenna
Ha az antenna vezetéke
szigetelőburkolattal van ellátva, csavarja
el, majd lehúzva távolítsa el a szigetelést.
FM antenna (tartozék)
Központi egység
Húzza ki vízszintesen a tartozék
FM antennát.
Az AM (MW) keretantenna csatlakoztatása
Ha gyenge a vétel
Központi egység
Fehér
Szabadtéri FM antenna
(nem tartozék)
Fekete
• A legjobb középhullámú vételhez állítsa be az AM (MW)
keretantennát.
Szabványos (75 Ω
koaxiális) csatlakozó
Szabadtéri FM antennakábel (nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
• Ügyeljen arra, hogy az antennavezeték ne érintkezzen más
csatlakozókkal, csatlakozókábelekkel és a tápkábellel, mert
ez a vételi minőséget gyengítheti.
7
MEGJEGYZÉS
• Az FM antenna csatlakoztatásához koaxiális kábel
használatát javasoljuk, mert az megfelelően árnyékolt az
interferencia ellen.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 8 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
Az (elülső, középső, térhatás-) szatellit-hangszórók,
valamint a mélynyomó csatlakoztatása
7 A TH-P7 elülső és térhatás-hangszóróinak
összeállítása
2
Ha a hangszórót állvány nélkül állítja
össze:
Hangszóró
A: A hangszórót az
alaplaphoz ezekkel
a csavarokkal (M4 x 45 mm)
rögzítheti.
Elülső
TérhatásÁllvány (4)
hangszóró
hangszórók
(SP-THP7F) (2) (SP-THP7S) (2)
Alaplap (4)
Alaplap
Összeállított hangszórók:
Állvány
(vagy közvetlenül
a hangszóró)*
M4 x 20 mm-es csavar
(tartozék)*
* A hangszórót az alaplaphoz ezekkel a csavarokkal
rögzítheti: A.
vagy
3
Vörös
Állvánnyal: Lásd az 1-3.
lépést.
Fehér
Állvány nélkül: Lásd a 2-3.
lépést.
Összeszerelés előtt –
• Készítsen elő egy Phillips (csillag) csavarhúzót (nem
tartozék).
• Ügyeljen arra, hogy összeszerelés közben egyik
részegység se essen le, mert az károsíthatja a padlót, és
személyi sérüléshez vezethet.
Fekete
Fekete
A hangszórókábel
elvezetésénél használja fel
a mellékelt kábelbilincseket.
1
Hangszóró
Állvány
M5 x 40 mm-es csavar
(tartozék)
A napi működtetésre vonatkozó balesetvédelmi
rendszabályok
• A hangszórók áthelyezésekor ne rángassa
a hangszórókábeleket, mert a hangszórók leeshetnek és
károsodhatnak, illetve személyi sérülést okozhatnak.
• A hangszórókat mindig alul fogva emelje meg.
• Ne támaszkodjon a hangszóróknak, mert a hangszórók
leeshetnek és széteshetnek, esetleg személyi sérülést is
okozhatnak. Arra különösen ügyeljen, hogy gyermekek
ne támaszkodjanak a hangszóróknak.
• Ne állítsa olyan magasra a hangerőt, amelyen már torzul
a hang, mert ekkor a hangszórókat károsíthatja a bennük
felgyülemlő hőenergia.
8
Magyar
• A hangszórók megfelelő elhelyezéséhez ellenőrizze az
egyes hangszórók hátulján olvasható típusszámot.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 9 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
7 Hangszórók bekötése a TH-P7 típusba
SP-THP7F
Elülső
hangszórók
SP-THP7S
Térhatáshangszórók
Hangszórókábel
• Csatlakoztassa a fekete kábeleket a fekete (-)
csatlakozókhoz.
• Csatlakoztassa a fehér kábeleket a piros (+)
csatlakozókhoz.
Magyar
A hangszórókábelek
csatlakoztatása előtt
Csavarja meg, majd
lehúzva távolítsa el
a szigetelőburkolatot.
Fehér
SP-THP7C
Középső hangszóró
Fekete
Fekete
FIGYELEM
• Ha nem a mellékelt hangszórókat használja, akkor
a központi egység hátlapján szereplő
(SPEAKER IMPEDANCE) értékkel megegyező
impedanciájú hangszórókat használjon.
• Egynél több hangszórót ne csatlakoztasson egy hangszórócsatlakozóhoz.
9
Vörös
SP-WP7
Mélynyomó
• A szatellit-hangfalak falra szerelését
– szakképzett személy végezze.
NE szerelje a szatellit-hangszórókat a falra egyedül, mert
a nem megfelelő illesztés vagy a fal szerkezetének
gyengesége miatt azok leeshetnek a falról, és emiatt
károsodhatnak.
– Fontos a hangszórók helyének megfelelő kiválasztása
a falra rögzítéskor. Ha a hangszórókat a mindennapi
tevékenységet zavaró helyre szerelik, az a berendezés
károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 10 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
7 Hangszórók bekötése a TH-P5 típusba
SP-THP5F
Elülső hangszórók
SP-THP5S
Térhatás-hangszórók
Hangszórókábel
• Csatlakoztassa a fekete kábeleket a fekete (-)
csatlakozókhoz.
• Csatlakoztassa a fehér kábeleket a piros (+)
csatlakozókhoz.
Magyar
A hangszórókábelek
csatlakoztatása előtt
Csavarja meg, majd
lehúzva távolítsa el
a szigetelőburkolatot.
SP-WP5
Mélynyomó
SP-THP5C
Középső hangszóró
FIGYELEM
• Ha nem a mellékelt hangszórókat használja, akkor
a központi egység hátlapján szereplő
(SPEAKER IMPEDANCE) értékkel megegyező
impedanciájú hangszórókat használjon.
• Egynél több hangszórót ne csatlakoztasson egy hangszórócsatlakozóhoz.
• A szatellit-hangfalak falra szerelését
– szakképzett személy végezze.
NE szerelje a szatellit-hangszórókat a falra egyedül, mert
a nem megfelelő illesztés vagy a fal szerkezetének
gyengesége miatt azok leeshetnek a falról, és emiatt
károsodhatnak.
– Fontos a hangszórók helyének megfelelő kiválasztása
a falra rögzítéskor. Ha a hangszórókat a mindennapi
tevékenységet zavaró helyre szerelik, az a berendezés
károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
A napi működtetésre vonatkozó
elővigyázatossági rendszabályok
• A hangszórók áthelyezésekor ne rángassa
a hangszórókábeleket, mert a hangszórók leeshetnek és
károsodhatnak, illetve személyi sérülést okozhatnak.
• Ne állítsa olyan magasra a hangerőt, amelyen már torzul
a hang, mert ekkor a hangszórókat károsíthatja a bennük
felgyülemlő hőenergia.
A hangszórók védőrácsának eltávolítása
(elülső hangszórók):
Csapok
Furatok
Hangszóró
védőrács
10
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 11 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
7 Hangszórók bekötése a TH-P3 típusba
SP-THP3F
Elülső hangszórók
SP-THP3S
Térhatás-hangszórók
Hangszórókábel
• Csatlakoztassa a fekete kábeleket a fekete (-)
csatlakozókhoz.
• Csatlakoztassa a fehér kábeleket a piros (+)
csatlakozókhoz.
Magyar
A hangszórókábelek
csatlakoztatása előtt
csavarja meg, majd lehúzva
távolítsa el
a szigetelőburkolatot.
SP-THP3C
Középső hangszóró
FIGYELEM
• Ha nem a mellékelt hangszórókat használja, akkor
a központi egység hátlapján szereplő
(SPEAKER IMPEDANCE) értékkel megegyező
impedanciájú hangszórókat használjon.
• Egynél több hangszórót ne csatlakoztasson egy hangszórócsatlakozóhoz.
• A szatellit-hangfalak falra szerelését
– szakképzett személy végezze.
NE szerelje a szatellit-hangszórókat a falra egyedül, mert
a nem megfelelő illesztés vagy a fal szerkezetének
gyengesége miatt azok leeshetnek a falról, és emiatt
károsodhatnak.
– Fontos a hangszórók helyének megfelelő kiválasztása
a falra rögzítéskor. Ha a hangszórókat a mindennapi
tevékenységet zavaró helyre szerelik, az a berendezés
károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.
11
SP-WP5
Mélynyomó
A napi működtetésre vonatkozó
elővigyázatossági rendszabályok
• A hangszórók áthelyezésekor ne rángassa
a hangszórókábeleket, mert a hangszórók leeshetnek és
károsodhatnak, illetve személyi sérülést okozhatnak.
• Ne állítsa olyan magasra a hangerőt, amelyen már torzul
a hang, mert ekkor a hangszórókat károsíthatja a bennük
felgyülemlő hőenergia.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 12 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
A hangszórók elhelyezése
A legjobb hangzást úgy érheti el, ha a hangszórókat
a mélynyomó kivételével a hallgató helyzetétől egyforma
távolságra helyezi el.
Középső hangszóró
Bal oldali elülső
hangszóró
7 Komponens video bemenettel rendelkező TV
csatlakoztatása (csak TH-P7/TH-P5 esetén)
Komponens videokábel segítségével kiváló képminőséget
élvezhet.
Központi egység
Televízió
Jobb oldali elülső
hangszóró
A komponens
video
bemenethez
Mélynyomó
Komponens-videokábel (nem tartozék)
Bal oldali
térhatáshangszóró
Jobb oldali
térhatáshangszóró
Ha a hangszórók a hallgató helyzetétől nem helyezhetők
el egyforma távolságra,
állíthat a hangszórók késleletésén. Lásd: „Késleltetés menü
(DELAY)” a 34. oldalon.
MEGJEGYZÉS
• A szatellit-hangszórókat sík, vízszintes felületre helyezze.
• A TV-képernyő színtorzításának elkerülése érdekében az
elülső és a középső hangszórók mágnesesen árnyékoltak.
Ezért csak nem megfelelő elhelyezés esetén okozhatnak
színtorzítást. A hangszórók elhelyezésekor ügyeljen az
alábbiakra.
– Ha a hangszórókat TV-készülék közelében helyezi el,
a hangszórók elhelyezése előtt kapcsolja ki a TV hálózati
kapcsolóját. Ezután várjon legalább 30 percet, mielőtt
ismét bekapcsolja a tv hálózati kapcsolóját.
Egyes TV-készülékeknél a fenti lépések betartása
• Komponens videobemenettel rendelkező TV csatlakoztatása
esetén válassza a „PROGRESS” letapogatási módot; más
beállítás esetén a rendszer a komponens videokimeneten nem
ad videojelet. (Lásd a 17. oldalt.)
• Ha a TV nem támogatja a progresszív videobemenetet,
csatlakoztassa az egységet SCART kábellel a televízióhoz.
(Lásd „Csatlakoztatás a TV-készülékhez SCART
csatlakozóval” alább.)
• Ha TV-készüléke komponens video bemenetének
csatlakozói BNC típusúak, használjon csatlakozó-adaptert
(nem tartozék) a tüske-csatlakozók BNC csatlakozókká
alakításához.
• A komponens videojelek csak akkor állíthatók be
kimenetiként, ha lejátszandó forrást „DVD”-re vagy „USB
MEMORY”-ra állítja. (Lásd a 16. oldalt.)
7 Csatlakoztatás a TV-készülékhez SCART
csatlakozóval
Központi egység
ellenére is jelentkezhet torzulás. Ha ezt tapasztalja, akkor
a hangszórókat helyezze messzebb a TV-készüléktől.
• A térhatás-hangszórók és a mélynyomó nem rendelkeznek
mágneses árnyékolással.
A TV, illetve monitor közelébe helyezve valószínűleg
színtorzulást okoznak. Ezért a hangszórókat ne helyezze
a TV, illetve monitor közelébe.
• A mélynyomót a TV-készülék jobb oldalára helyezze. Ha
a mélynyomót a TV-készülék bal oldalára helyezi, hagyjon
közöttük elegendő távolságot a TV-képernyőn megjelenő
kép zavarásának elkerülése érdekében.
Televízió csatlakoztatása
• Ha a készüléket videomagnón keresztül televíziókészülékhez, vagy beépített videomagnóval rendelkező
televízió-készülékhez csatlakoztatja, a kép torzulhat.
• A TV képarányának megfelelően állítsa be pontosan
a „MONITOR TYPE” opciót a PICTURE menüben.
(Lásd a 33. oldalt.)
Televízió
A SCART
csatlakozóhoz*
SCART kábel (nem tartozék)
* Egyes TV-készülékek SCART csatlakozói
hangkimenetet is szolgáltatnak. Ilyen esetben lejátszandó
műsorforrásként a „TV SOUND” beállítást választva
a rendszeren keresztül élvezheti a TV hangját.
(Lásd a 16. oldalt.)
MEGJEGYZÉS
• Nem jön hang az „AV” (SCART) csatlakozóból.
• Állítsa be a TV-készülékének megfelelő letapogatási módot.
(Lásd a 17. oldalt.)
12
Magyar
MEGJEGYZÉS
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 13 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
USB tömegtár osztályú
eszköz csatlakoztatása
A tápkábel csatlakoztatása
Végezzen el minden egyéb csatlakoztatást.
A rendszerhez különböző USB tömegtárakat, például USB
flash memóriát, merevlemezes meghajtót, multimédia
kártyaolvasót, digitális kamerát stb. catlakoztathat.
• Ha csatlakoztatta az USB tömegtárat, és műsorforrásként
kiválasztotta az „USB MEMORY” beállítást, a TV
képernyőjén megjelenik a fájlkezelő képernyő.
(Lásd a 26. oldalt.)
Központi egység
Központi egység (az előlapon)
Tápkábel
Magyar
USB-kábel (nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
• USB tömegtár eszköz csatlakoztatása esetén olvassa el az
adott eszköz kézikönyvét is.
• Egyszerre csak egy USB tömegtár eszközt csatlakoztasson.
Ne alkalmazzon USB-elosztót.
• Az USB MEMORY foglalat nem alkalmas az USB-eszköz
töltésére.
• USB tömegtár eszközön található fájl lejátszása közben az
eszközt ne válassza le. Ez a rendszer és az eszköz
meghibásodását is okozhatja.
• A JVC nem vállal semmilyen felelősséget a rendszer
használatából eredő, az USB tömegtár eszközön
bekövetkezett adatvesztésért.
• USB-kábel alkalmazása esetén a kábel hossza ne haladja meg
az 1 métert.
• A rendszer USB 2.0 Full-Speed kompatibilis (az USB 1.1
rendszerrel nem kompatibilis).
• Az alábbi fájltípusok játszhatók le az USB tömegtárról
(maximális adatátviteli sebesség: 2 Mbps):
– Zene: MP3, WMA
– Kép: JPEG
– Mozgókép: MPEG-4 (ASF), DivX
(progresszív letapogatás esetén maximum 30 fps)
• 2 GB-nál nagyobb fájl nem játszható le.
• Nagy adatátviteli sebességnél a lejátszás során a kép vagy
a hang ugorhat.
• A rendszer nem ismeri fel az 5 V/500 mA értékűnél
magasabb fogyasztású USB tömegtár eszközöket.
• Elképzelhető, hogy a rendszer nem minden USB tömegtár
osztályú eszközt ismer fel.
• Elképzelhető, hogy a rendszer a fent felsorolt listába tartozó
fájlok közül sem képes néhányat lejátszani.
13
Dugaszolja be a csatlakozóaljzatba.
FIGYELEM
• A készülék tisztítása vagy mozgatása előtt húzza ki
a tápkábelt.
• A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki. A vezeték
sérülésének megelőzése érdekében a tápkábelt mindig
a csatlakozódugónál fogja meg és húzza.
MEGJEGYZÉS
• Az alábbi esetekben a beprogramozott beállítások
(pl. a beprogramozott állomások és a térhatás-beállítás)
néhány nap alatt törlődhetnek:
– Ha kihúzza a központi egység tápkábelét.
– Áramkimaradás esetén.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 14 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
A televízió működtetése
A mellékelt távvezérlővel nemcsak ezt az egységet, hanem JVC tévéket is működtethet.
• Tanulmányozza a televíziókészülékhez mellékelt kézikönyvet is.
• Televíziókészülék működtetéséhez a távvezérlőt irányítsa közvetlenül a készülék távérzékelőjére.
7 JVC TV működtetése
A következő műveleteket végezheti el a tévékészüléken.
TV:
A TV-készülék be- és
kikapcsolása.
A hangerő beállítása.
TV/VIDEO:
A bemeneti mód
(TV vagy VIDEO)
kiválasztása.
TV CH +/– a SHIFT gombot
nyomva tartva:
Csatornaváltás.
Magyar
TV VOL +/– a SHIFT
gombot nyomva tartva:
14
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 15 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Alapműveletek
A kézikönyvben a legtöbb művelet magyarázataként a
távvezérlő gombjai szerepelnek. Külön jelölés hiányában
a működtetéshez a központi egység gombjai a távvezérlő
gombjaival megegyező módon használhatók.
Az alább ismertetett gombok a 15 - 17. oldalon
szerepelnek.
A rendszer be- és
kikapcsolása
A távvezérlőn:
Nyomja meg a
AUDIO gombot.
A központi egységen:
Nyomja meg az
gombot.
Magyar
Ha műsorforrásként DVD vagy USB MEMORY
(lásd a 16. oldalt) beállítást választott, akkor a televízió
képernyőjén az alábbi üzenetek jelennek meg:
• „OPEN”/„CLOSE”:
A lemeztálca nyitásakor és becsukásakor jelenik meg.
• „NOW READING”:
A lemez adatainak olvasásakor jelenik meg.
• „REGION CODE ERROR!”:
Akkor jelenik meg, ha a DVD VIDEO régiókódja
nem egyezik meg a rendszer által támogatott kóddal.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• „NO DISC”:
Akkor jelenik meg, ha a készülékben nincsen lemez.
• „NO USB DEVICE”:
Akkor jelenik meg, ha nem csatlakoztatott USB
eszközt.
• „CANNOT PLAY THIS DISC”:
Akkor jelenik meg, ha a készülékben lejátszhatatlan
lemez van.
• „CANNOT PLAY THIS DEVICE”:
Akkor jelenik meg, ha lejátszhatatlan USB-eszközt
csatlakoztatott.
MEGJEGYZÉS
• A STANDBY lámpa a tápfeszültség bekapcsolásakor
kialszik, kikapcsoláskor pedig világít.
• A készülék kis mennyiségű áramot kikapcsolt állapotában is
felvesz. Ezt készenléti üzemmódnak nevezik, ebben az
üzemmódban a STANDBY jelzőfény világít. Ha teljesen
meg kívánja szüntetni az áramfelvételt, húzza ki a tápkábelt
a csatlakozóból.
• A rendszert az alábbi gombok megnyomásával is
bekapcsolhatja:
– 0 a központi egységen
– A távvezérlő valamelyik forrásválasztó gombja
– 3 a központi egységen.
15
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 16 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
A lejátszandó műsorforrás
kiválasztása
A távvezérlőn:
Nyomja meg valamelyik
műsorforrás kiválasztó gombot
(DVD 3, USB MEMORY 3, FM/AM
vagy TV SOUND).
DVD 3: (DVD VIDEO, VCD stb.) lemez lejátszása.
(Lásd a 18. oldalt.)
USB MEMORY 3: USB tömegtároló eszközön tárolt fájl
lejátszására. (Lásd a 18. oldalt.)
FM/AM: FM vagy AM (MW) állomásra hangolás.
(Lásd a 36. oldalt.)
A gomb megnyomására az FM és az AM (MW) sáv
felváltva jelenik meg.
TV SOUND: Az AV (SCART) csatlakozóra kapcsolt
televízió (amely hangkimenettel rendelkezik) kiválasztása.
(Lásd a 12. oldalt.)
A központi egységen:
Nyomja meg ismétlődően
a SOURCE gombot, amíg a kívánt
forrás neve meg nem jelenik
a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
• Ha nem DVD vagy USB MEMORY műsorforrást választott,
a rendszer nem ad ki videojelet.
• A műsorforrás váltása időt vehet igénybe.
A hangerő beállítása
[VOLUME]
FIGYELEM
• A hangerőt bármely műsorforrás indítása előtt állítsa
minimálisra. Ha a hangerő magas szinten áll, akkor
a hirtelen fellépő hanghatás maradandó halláskárosodást
okozhat, és/vagy károsíthatja a hangszórókat is.
A távvezérlőn:
Nyomja meg az AUDIO VOL +/–
gombot.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 15. oldalt.
Hallgatás fejhallgatóval
(nem tartozék)
FIGYELEM
Ne feledje levenni a hangerõt:
• A fejhallgató elektromos csatlakoztatása, illetve felvétele
előtt, mivel a nagy hangerő a fejhallgatót és a hallását is
károsíthatja.
• A fejhallgató eltávolítása előtt, mivel hirtelen nagy hangerő
jöhet a hangszórókból.
A fejhallgató PHONES aljzatba való csatlakoztatásakor
a rendszer automatikusan kikapcsolja az éppen kiválasztott
térhatás módot (lásd a 22. oldalt), kikapcsolja
a hangszórókat és aktiválja a fejhallgató-üzemmódot.
A kijelzőn a “H.PHONE” felirat jelenik meg.
Fejhallgató-mód
A fejhallgató használatakor a készülék az itt felsorolt
jeleket a hangszóró beállításaitól függetlenül kibocsátja:
• A kétcsatornás források esetén az elülső bal és jobb
csatorna jelei a fejhallgatóról érkeznek.
• A többcsatornás jelek le vannak keverve, és
a fejhallgatóba vannak kivezetve.
A hang átmeneti
kikapcsolása [MUTING]
Nyomja meg a MUTING gombot.
A hang visszakapcsolása
Végezze el a következők valamelyikét:
• Nyomja meg újra a MUTING gombot.
• Nyomja meg az AUDIO VOL +/– (vagy a központi
egységen a VOLUME +/– gombot).
A kijelzők fényerejének
szabályozása [DIMMER]
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a DIMMER gombot.
A művelet minden megismétlésekor, összesen 3 fokozatban
változik a fényerő.
A központi egységen:
Nyomja meg a VOLUME +/–
gombot.
16
Magyar
Alapműveletek
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 17 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Alapműveletek
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 15. oldalt.
Elalvási időkapcsoló
[SLEEP]
A letapogatási üzemmód
módosítása
A megadott időtartam leteltekor a rendszer automatikusan
kikapcsol.
A rendszer beállítható a TV-készülék letapogatási módja
szerint.
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a SLEEP gombot.
MEGJEGYZÉS
A kikapcsolási idő a gomb minden megnyomására változik.
Példa:
perc
• TH-P7/TH-P5 esetén progresszív letapogatásnál jobb
képminőséget érhet el, ha a központi egységet komponens
videokábellel (nem tartozék) csatlakoztatja a TV
készülékhez. (Lásd a 12. oldalt.)
– Komponens video bemenettel rendelkező TV
csatlakoztatása esetén válassza a „PROGRESS”
letapogatási módot; más beállítás esetén a rendszer
a komponens video kimeneten nem ad videojelet.
Magyar
7A DVD vagy USB MEMORY műsorforrásként való
kijelölésekor és a lejátszás előtt
A hátralévő idő ellenőrzése
A SHIFT gombot nyomva tartva nyomja meg a SLEEP
gombot.
A hátralévő idő módosítása
A SHIFT gombot nyomva tartva nyomja meg ismétlődően
a SLEEP gombot.
1
2
Kikapcsolás
A SHIFT gombot nyomva tartva nyomja addig ismétlődően
a SLEEP gombot, amíg meg nem jelenik a „SLEEP – –” felirat.
• Az elalvási időkapcsolót a készülék kikapcsolása is
deaktiválhatja.
A SPK-LEVEL gombot
ismétlődően megnyomva
jelenítse meg az állítandó
hangszóró jelét a kijelzőn.
A kijelzőn látható jelzés a gomb minden egyes
lenyomásakor az alábbiak szerint változik:
FRNT L (bal első hangszóró) Z FRNT R
(jobb első hangszóró) Z CENTER (középső
hangszóró) Z SURR L (bal térhatás-hangszóró) Z
SURR R (jobb térhatás-hangszóró) Z SUBWFR
(mélynyomó) Z (vissza az elejére)
2
A LEVEL +/– gombot nyomva
a hangerő szintje –6 és 6 között
állítható.
MEGJEGYZÉS
• A beállításokat a televízió képernyőjén megjelenő beállítás
menüben is elvégezheti. (Lásd a 34. oldalt.)
• A beállítás minden forrásra érvényes.
17
Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.
A kívánt opció kiválasztásához
nyomja meg a 3/2
kurzorgombot.
7(Csak TH-P7/TH-P5 esetén) Ha a központi
egységet komponens videokábellel csatlakoztatja
a TV készülékhez
Válassza ki a „PROGRESS” beállítást.
• A kijelzőn világítani kezd a PROGRESSIVE
jelzőfény.
7Ha a központi egységet komponens SCART
kábellel csatlakoztatja a TV-készülékhez
A következők egyikét jelölje ki:
• RGB: Akkor válassza, ha televíziója a sorváltásos
RGB/kompozit videojelet fogadja.
• Y/C: Akkor válassza, ha televíziója a sorváltásos
S-video videojelet fogadja.
Az elülső/közép/térhatás
hangszórók és
a mélynyomó hangerejének
állítása
1
Nyomja meg, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a SCAN MODE
gombot.
3
A képminőség az alábbi sorrend szerint fokozatosan
javul: „PROGRESS” > „RGB” > „Y/C” > kompozit.
Miközben a kijelzőn a kijelölt
mód látható, nyomja meg az
ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS
• Bár az ENTER gomb megnyomásakor a kép torz lehet, ez
nem jelenti a rendszer hibáját.
• Az alapértelmezett beállítás az „RGB”.
• Egyes progresszív TV-készülékek és High-Definition
TV-k nem teljes mértékben kompatibilisek ezzel
a rendszerrel, ezeknél a készülékeknél DVDVIDEO
progresszív letapogatás üzemmódban lejátszásakor
a kép természetellenesen jelenik meg. Ilyen esetben
a központi egységet és a TV-készüléket SCART
kábellel kösse össze, majd a letapogatási módot állítsa
„RGB” vagy „Y/C” értékre. Televíziója
kompatibilitásának ellenőrzése érdekében vegye fel
a kapcsolatot a helyi JVC ügyfélszolgálati központtal.
• Minden JVC progresszív TV és High-Definition TV
teljesen kompatibilis ezzel a rendszerrel.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 18 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Lejátszás
• A
ikon mutatja, hogy a művelet mely lemeztípusok,
illetve fájltípusok esetén használható.
Az alább ismertetett gombok a 18 - 21. oldalon
szerepelnek.
Számgombok
MP3/WMA fájlok esetén
A TV-n megjelenik a fájlkezelő képernyő
(lásd a 26. oldalt).
JPEG fájlok esetén
Minden fájl (állókép) körülbelül 3 másodpercig látható
a TV-képernyőn (diavetítés). A lejátszás leállításakor a TVn megjelenik a fájlkezelő képernyő (lásd a 26. oldalt).
ASF/MPEG-2/MPEG-1 fájlok esetén
A TOP MENU/PG vagy a MENU/PL megnyomásakor
a TV képernyőjén lejátszás közben megjelenik a fájlkezelő
képernyő (lásd a 26. oldalt).
Kurzorgomb
(3/2/Y/5)/
ENTER
DivX fájlok esetén
A kiolvasási idő alatt a televízió képernyőjén megjelenhet
a „READING INDEX” felirat.
A TOP MENU/PG vagy a MENU/PL megnyomásakor
a TV képernyőjén lejátszás közben megjelenik a fájlkezelő
képernyő (lásd a 26. oldalt).
Magyar
MEGJEGYZÉS
• Ha a lemezen/eszközön több különböző típusú fájl is
található, a beállító menüből válassza ki a megfelelőt.
(Lásd a 34. oldalt.)
7 Szüneteltetés
Nyomja meg a 8 gombot.
A lejászás folytatásához nyomja meg az adott
műsorforráshoz tartozó lejátszás indító gombot (DVD 3
vagy USB MEMORY 3).
Egyszerű lejátszás
2
Nyomja meg a 0
gombot a központi
egységen.
A rendszer bekapcsolódik, és
a lemeztálca kinyílik.
Helyezzen be egy lemezt.
Címkével felfelé
3
Nyomja meg az 7 gombot.
7 A képernyőn megjelenő információs ikonok
7 Lemez lejátszása
1
7 Leállítás
8 cm (3 hüvelyk) átmérőjű
lemez behelyezése
DVD VIDEO lejátszásakor az alábbi információs ikonok
jelenhetnek meg egy rövid időre a TV képernyőjén:
•
: különböző nyelvű feliratokkal is megtekinthető
jelenet elején jelenik meg.
•
: különböző nyelvű szinkronokkal is hallgatható
jelenet elején jelenik meg.
•
: különböző nézőpontokból is megtekinthető jelenet
elején jelenik meg.
• A
(lejátszás),
(szünet),
/
(gyors előre-/visszacsévélés),
/
(lassú előre/hátra): az egyes műveletek végrehajtásakor
jelenik meg.
•
: a lemezen nem hajtható végre egy megkísérelt
művelet.
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg a DVD 3
(lejátszás) gombot.
7 USB tömegtároló eszközön tárolt fájl lejátszása
Nyomja meg az USB MEMORY 3
(lejátszás) gombot.
• (JPEG esetén) A rendszer mindaddig nem fogad el
műveleteket, amíg a teljes kép meg nem jelenik
a TV-képernyőn, még ha ez előtt nyomja is meg valamelyik
gombot.
• Ha nem szeretné, hogy az információs ikonok
megjelenjenek, lapozzon a 35. oldalra.
Az USB-eszközök tárolt fájlokkal végzett művelet az adott
fájltípusoktól függ.
18
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 19 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Lejátszás
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 18. oldalt.
7 Lejátszási információ a kijelzőn
DVD VIDEO
Példa: 5.1 ch kódolású DVD VIDEO lemez lejátszásakor
Fejezetszám
VCD/SVCD/CD
Példa: CD-lemez lejátszásakor
Jel és hangszóró
visszajelzők
A műsorszám
sorszáma
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
Eltelt lejátszási idő (óra:perc:másodperc)
Jel és hangszóró visszajelzők
(Lásd a 23. oldalt.)
Térhatás üzemmód és digitális jelformátum
(Lásd a 23. oldalt.)
Az FL DISPLAY gombot megnyomva
Tételszám
Fejezetszám
MEGJEGYZÉS
• PBC funkciós SVCD vagy VCD lejátszásakor nem jelenik
meg az eltelt lejátszási idő, helyette a „PBC” felirat látható.
MP3/WMA fájl
Példa: MP3 lemez lejátszásakor
Jel és hangszóró
visszajelzők
Magyar
A műsorszám sorszáma
DVD VR lemez
Példa: Az eredeti műsor lejátszása közben*1
Fejezetszám
MP3 visszajelző*2
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
(csak lejátszás alatt)
Az FL DISPLAY gombot megnyomva
Csoport száma
Az FL DISPLAY gombot megnyomva
Tételszám
Fejezetszám
A műsorszám sorszáma
*2
WMA visszajelzők WMA fájlhoz.
ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX fájl
Példa: ASF fájl lejátszásakor
Példa: A lejátszási lista megjelenítése alatt*1
Fejezetszám
A műsorszám sorszáma
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
Eltelt lejátszási idő (óra:perc:másodperc)
(csak lejátszás alatt)
Az FL DISPLAY gombot megnyomva
Az FL DISPLAY gombot megnyomva
Lejátszási listabeli szám
Csoport száma
A műsorszám
Fejezetszám
Jel és hangszóró visszajelzők
*1 A TOP MENU/PG vagy a MENU/PL gombot
megnyomva módosíthatja a lejátszási módot.
(Lásd a 21. oldalt.)
19
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 20 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Lejátszás
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 18. oldalt.
JPEG fájl
MEGJEGYZÉS
A fájl sorszáma
Az FL DISPLAY gombot megnyomva
A fájl sorszáma
7 A x / 4 gombokkal
MEGJEGYZÉS
• Az időinformáció mód módosítható (kivéve MP3/WMA/
ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX fájlok esetén).
(Lásd a 24. oldalt.)
• A lejátszással kapcsolatos információkat a TV képernyőjén
is olvashatja. (Lásd a 23. oldalt.)
7 Képernyővédő
A TV képernyője beéghet, ha hosszú ideig ugyanaz az
állókép látható rajta. Ennek elkerülése érdekében
a rendszer automatikusan elsötétíti a képernyőt, ha a egy
állókép több mint 5 percig látható (képernyővédő funkció).
• A képernyővédő bármely gomb megnyomására
kikapcsol.
• Ha nem kívánja használni a képernyővédő funkciót,
lapozzon a 34. oldalra.
Egygombos lejátszás
Visszapörgetheti a lejátszási pozíciót az
aktuálishoz képest 10 másodperccel.
7Lejátszáskor
Nyomja meg az
Ugrás egy választott rész
elejére
gombot.
MEGJEGYZÉS
• Ez a funkció csak tételen belül működik.
• Néhány lemez esetében előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
Keresés gyors előre- és
visszacsévéléssel
7Lejátszáskor
Nyomja meg a y
vagy 1 gombot.
A keresés sebessége a gomb minden
egyes lenyomásakor változik (x2, x5,
x10, x20, x60).
Visszatérés a normál sebességű lejátszásra
Nyomja meg az adott műsorforrás lejátszógombját
(DVD 3 vagy USB MEMORY 3).
7DVD VIDEO/DVD VR (fejezet)
esetén: Lejátszáskor
7VCD/SVCD (műsorszám) esetén:
PBC funkció nélküli lejátszás
közben
7CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
(műsorszám/fájl) esetén: Lejátszás közben, illetve ha
a lejátszás áll
Nyomja meg többször x
a vagy 4 gombot.
MEGJEGYZÉS
• MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
lejátszásakor a fájlkezelő képernyőn is végezhet
műveleteket. (Lásd a 26. oldalt.)
• Néhány lemez/fájl esetében előfordulhat, hogy ez a funkció
nem működik.
7 A távvezérlő számgombjaival
7 DVD VIDEO/DVD VR (tétel, fejezet) esetén:
Leállítva a tétel száma kerül kiválasztásra.
Lejátszás közben a fejezet száma kerül kiválasztásra.
7 VCD/SVCD (műsorszám) esetén:
Lejátszás közben, illetve PBC funkció nélkül, ha
a lejátszás áll
7 CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
(műsorszám/fájl) esetén:
Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
A kívánt számot a számgombokkal
(0-10, h 10) választhatja ki.
• A számgombok használatával kapcsolatos részletekhez
lásd az alábbi „A számgombok használata” című részt.
A számgombok használata
A 3 kiválasztásához: Nyomja meg a 3 gombot.
A 10 kiválasztásához: Nyomja meg a 10 gombot.
A 14 kiválasztásához: Nyomja meg a 10, 1, majd
a 4 gombot.
A 24 kiválasztásához: Nyomja meg a 10, 2, majd
a 4 gombot.
A 40 kiválasztásához: Nyomja meg a 10, a 4, majd a 0
gombot.
A 114 kiválasztásához: Nyomja meg a 10, 10, az 1, az 1,
majd a 4 gombot.
20
Magyar
Csoport száma
• CD vagy MP3/WMA lejátszásakor gyors előrecsévélésnél és
visszafelé lejátszásnál szakaszos, halk hang hallható.
• Néhány lemez/fájl esetében előfordulhat, hogy ez a funkció
nem működik.
• MP3/WMA esetén a keresés sebessége nem jelenik meg.
• DivX esetén a keresés sebessége y1, y2, y3 előre,
és 11, 12 és 13 visszafele.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 21 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Lejátszás
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 18. oldalt.
A televízió képernyőjén láthatóvá válik a fájlvezérlő
képernyőn, és a rendszer elkezdi lejátszani az első
tételt/lejátszási listát.
• A PLAY LIST csak akkor látható, ha a lejátszási lista
szerepel a DVD VR lemezen.
Körülbelül 5 percek
átugrása
Hosszú fájl lejátszásakor a fájlon belül
körülbelül 5 perces ugrásokat végezhet.
TOP MENU/PG: az eredeti műsort
(ORIGINAL PROGRAM) mutatja.
Példa:
7Lejátszáskor
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot.
Valahányszor megnyomja a gombot, a lejátszási pozíció az
előző vagy a következő intervallum elejére ugrik.
MEGJEGYZÉS
Magyar
• Az intervallumok a fájl kezdetétől automatikusan kerülnek
kiosztásra.
• Ez a funkció csak ugyanazon a fájlon belül elérhető.
• Néhány lemez/fájl esetében előfordulhat, hogy ez a funkció
nem működik.
*1: Tételszám
*2: Felvétel dátuma
*3: Felvétel forrása (Televízió, a felvételt készítő
készülék bemeneti csatlakozója stb.)
*4: Rögzítés kezdeti időpontja
*5: Az eredeti műsor/lejátszási lista címe
(A cím a felvételt készítő készüléktől függően nem
mindig jeleníthető meg.)
*6: Aktuális tétel
A kívánt tétel/csoport
megkeresése
a számgombokkal
7Lejátszás közben, illetve ha
a lejátszás áll.
1
Nyomja meg
a TITLE/GROUP
gombot.
MENU/PL: a lejátszási listát (PLAY LIST) mutatja.
Példa:
A kijelző tétel/csoport területén a „--” jelzés jelenik meg.
Példa: DVD VIDEO lejátszása közben
2
Mialatt a kijelzőn a „– –” látható,
a (0-10, h 10) számgombokkal
adja meg a kívánt tétel- vagy
csoportszámot.
A készülék megkezdi a kiválasztott tétel/csoport első
fejezetének/műsorszámának/fájljának lejátszását.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információt lásd a következő részben:
„A számgombok használata”. (Lásd a 20. oldalt.)
MEGJEGYZÉS
• DVD VR korong címének keresése alatt a kijelzőn a PG vagy
PL visszajelző világíthat
• Néhány lemez/fájl esetében előfordulhat, hogy ez a funkció
nem működik.
.
A kívánt tétel/lejátszási lista
kiválasztása a fájlvezérlő
képernyőn
7Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll.
1
21
Nyomja meg a TOP MENU/
PG vagy MENU/PL gombot.
*7: Lejátszási listabeli szám
*8: A lejátszási listák létrehozásának dátuma
*9: Fejezetek száma
*10: Teljes lejátszási idő
*11: Aktuális lejátszási lista
2
A kívánt tétel/lejátszási lista
kiválasztásához nyomja meg
a Y/5 kurzorgombot.
A rendszer megkezdi a kiválasztott tétel/lejátszási lista
lejátszását.
Kilépés a fájlkezelő képernyőből
Nyomja meg az ENTER gombot.
Tudnivalók a DVD VR lemezek lejátszási
módjáról
• Eredeti műsor (ORIGINAL PROGRAM):
A rendszer az eredeti képet a rögzítésnek megfelelő
sorrendben képes megjeleníteni.
• Lejátszási lista (PLAY LIST):
A rendszer képes lejátszani a felvételt készítő
készüléken szerkesztett lejátszási listát.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 22 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
Az alább ismertetett gombok a 22 - 32. oldalon
szerepelnek.
Számgombok
Kurzorgomb
(3/2/Y/5)/
ENTER
7 Dolby Surround
Dolby Pro Logic II*1
A Dolby Pro Logic II olyan továbbfejlesztett többcsatornás
lejátszási formátummal rendelkezik, amely az összes
kétcsatornás forrás jelét — a sztereó műsorforrásokét és
a Dolby Surround kódolású jeleket is — 5.1 csatornás jellé
alakítja.
A Dolby Pro Logic II két móddal rendelkezik, Mozi
móddal és Zene móddal:
• Pro Logic II Movie (MOVIE)
Dolby Surround kódolású,
jelzéssel ellátott
műsorforrások jelének reprodukálására használható.
• Pro Logic II Music (MUSIC)
Tetszőleges kétcsatornás sztereó zenei műsorforrás jelének
reprodukálására használható.
Dolby Digital*1
Dolby Digital (
) kódolású szoftver többcsatornás
hangjának lejátszására szolgál.
• A Dolby Laboratories a digitális térhangzás egyéb
kódolásait is bejelentette már, ilyen például a Dolby
Digital EX.
7 DTS Digital Surround*2
DTS Digital Surround (
) kódolású szoftver
többcsatornás hangjának lejátszására szolgál.
A DTS Digital Surround (DTS) a CD és DVD szoftverek
egy másik diszkrét többcsatornás digitális hangformátuma.
• Digital Theater Systems, Inc. a többcsatornás digitális
térhangzás egyéb kódolási formátumait is bejelentette
már, ilyen például a DTS-ES és a DTS 96/24.
A térhatás mód használata
A térhatás-mód a sztereóhangzásnál realisztikusabb
hangzásképet varázsol a szobába.
7 Automatikus térhatás (AUTO SUR)
Ez a funkció automatikusan kiválasztja a bemeneti jelnek
megfelelő térhatás módot. Többcsatornás forrás jele
például automatikusan többcsatornás hangként
reprodukálódik.
Az egyes bemeneti jelekhez választható térhatás módok
A √ jelek a választható térhatás módokat mutatják.
Mód Térha- Automatikus
tás ki
térhatás
Jel
Dolby Digital
(többcsatornás)
Dolby Digital
(kétcsatornás)
DTS Digital Surround
(többcsatornás)
DTS Digital Surround
(kétcsatornás)
Analóg vagy lineáris
PCM
OFF
DTS Digital
Surround
Dolby Surround
AUTO SUR MOVIE*3 MUSIC*3 DOLBY D
DSP
DTS
STADIUM*3
ALL
ST*3
√
√
—
—
√
—
—
—
√
√
√
√
—
—
√
√
√
√
—
—
—
√
—
—
√
√
√
√
—
—
√
√
√
√
√
√
—
—
√
√
*1 Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a két D betü alkotta jel a Dolby Laboratories
védjegye.
*2 A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital Theater Systems Inc. bejegyzett védjegye.
*3 Ezeket a módokat a SURROUND gomb megnyomásával választhatja ki. (Lásd a 23. oldalt.)
Folytatás a következő oldalon
22
Magyar
• A
ikon mutatja, hogy a művelet mely lemeztípusok,
illetve fájltípusok esetén használható.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 23 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
7 DSP
A térhatás mód kiválasztása
• STADIUM
A STADIUM mód olyan tisztaságot és hangszóródás hatást
kelt, mintha a hallgató egy nyitott stadionban hallgatná
a zenét.
• Összcsatornás sztereó
Az Összcsatornás sztereó (ALL ST) mód nagyobb sztereó
hangtér létrehozására képes az összes csatlakoztatott
(és bekapcsolt) hangszóró segítségével.
Az Összcsatornás sztereó kétcsatornás sztereó műsorforrás
hangjának megszólaltatásához is használható.
A rendszer automatikusan kiválasztja az optimális térhatás
módot, a digitális többcsatornás szoftver bemeneti jelének
megfelelően.
Kétcsatornás műsorforrás jelének lejátszásakor Ön
választhatja ki a kívánt térhatás módot.
Normál sztereó hang
Összcsatornás sztereó
MEGJEGYZÉS
• Ez a funkció nem csak DVD lejátszásakor használható.
• ASF, MPEG-2, MPEG-1 és DivX (kivéve DivX version 6)
esetén a térhatás módnak nincs hatása.
7 Digitális többcsatornás szoftver lejátszása
esetén (kivéve az OFF (kikapcsolt) módot)
Magyar
A megfelelő többcsatornás térhatás mód (Dolby Digital
vagy DTS Digital Surround) automatikusan kiválasztásra
kerül.
7 Kétcsatornás műsorforrás jelének lejátszása
esetén
7 Jelzések a kijelzőn
Digitális jelformátum jelzői
LPCM: Linear PCM jel fogadásakor világít.
GD: Dolby Digital jelek fogadásakor világít.
: DTS Digital (Surround) jel fogadásakor világít.
Nincs kijelzés: Analóg jel fogadásakor egyik digitális jel
kijelzője sem világít.
Dolby Surround mód visszajelző
GPLII Dolby Pro Logic II módban világít.
Térhangzás visszajelző
SURR: Bekapcsolt térhangzás módban világít.
Műsorforrás-jel visszajelzői stb.
Bejövő jel jelzéseként világít.
a: A bal elülső csatorna jelének
fogadásakor világít.
b: A középső csatorna jelének fogadásakor világít.
c: A jobb elülső csatorna jelének fogadásakor világít.
d: Az LFE csatorna jelének fogadásakor világít.
g: A bal oldali térhatás csatorna jelének fogadásakor
világít.
i: A jobb oldali térhatás csatorna jelének fogadásakor
világít.
h: Monó térhatás-csatorna jelei vagy kétcsatornás Dolby
Surround jel fogadásakor világít.
SW :Mindig világít.
A „ ” jelzéssel ellátott csatorna azt mutatja, hogy
a megfelelő hangszórók a jelzett csatorna hangját
sugározzák.
Az 5.1 kódolású csatornák lejátszásakor csak a „ ” jelzés
világít.
Tetszés szerint választhatja a Dolby Pro Logic II (MOVIE/
MUSIC) vagy a DSP módot.
A kívánt mód kiválasztásához
nyomja meg ismételten
a SURROUND gombot.
A térhatás mód életbe lép, és az aktuális térhatás-mód
megjelenik a kijelzőn.
A térhatás mód a gomb minden egyes lenyomásakor változik.
Az egyes módokra vonatkozó részletes információkért lásd:
„Az egyes bemeneti jelekhez választható térhatás módok”.
(Lásd a 22. oldalt.).
A térhatás-mód kikapcsolása
Nyomja meg többször
a SURROUND gombot, amíg
a képernyőn meg nem jelenik az
„OFF” felirat.
Módosítások tárolása – automatikus memória
A berendezés kikapcsolásakor a rendszer megjegyzi az
aktuális térhatás módot. A berendezés bekapcsolásakor az
eltárolt mód automatikusan érvénybe lép.
A képernyőn megjelenő
menüsor használata
A képernyőn megjelenő menüsor használatával
ellenőrizheti a lemezinformációt és néhány funkciót is
igénybe vehet.
A képernyőmenü megjelenítése
7Ha a készülékben van lemez
Nyomja meg az ON
SCREEN gombot.
A menüsor a gomb minden egyes
lenyomásakor az alábbiak szerint változik
a TV-képernyőn.
23
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 24 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Példa: DVD VIDEO lejátszása közben
KI
(A képernyőmenü eltűnik)
(vissza az elejére)
• Az aktuálisan kiválasztott elem zöld színnel jelenik meg.
7 A képernyőn látható menüsor tartalma lejátszás
közben
DVD VIDEO
DVD VR lemez
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
6 Lejátszás állapotának megjelenítése
: jelenik meg lejátszás közben.
/
: jelenik meg gyors előre- és visszacsévélés
közben.
/
: jelenik meg lejátszáskor, lassított előre- és
visszafelé játszás közben.
: jelenik meg szüneteltetés közben.
: jelenik meg leállításkor.
7 Válassza ezt az időinformáció megváltoztatásához: (5).
Lásd: „Az időinformáció módosítása”.
8 Válassza ezt az ismételt lejátszáshoz.
(Lásd a 31. oldalt.)
9 Válassza ezt az időkereséshez. (Lásd a 26. oldalt.)
p Válassza ezt a fejezetkereséshez. (Lásd a 25. oldalt.)
q Válassza ezt a beszéd nyelvének vagy a csatornának
a módosításához. (Lásd a 28. oldalt.)
w Jelölje ki ezt a feliratozás nyelvének módosításához.
(Lásd a 28. oldalt.)
e Jelölje ki ezt a nézőszög módosításához.
(Lásd a 27. oldalt.)
r Lejátszási mód állapotának megjelenítése.
PROGRAM: programozott lejátszás közben jelenik
meg. (Lásd a 30. oldalt.)
RANDOM: véletlen sorrendű lejátszás közben jelenik
meg. (Lásd a 30. oldalt.)
t Ismétlési mód állapotának megjelenítése.
(Lásd a 31. oldalt.)
Az időinformáció módosítása
VCD
A tévéképernyő menüsorában és a központi
egység kijelzőn megjelenő időinformációt
módosíthatja.
7Lejátszáskor
1
SVCD
2
3
CD
Nyomja meg kétszer az
ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
A kívánt információ
kiválasztásához nyomja meg
ismételten az ENTER gombot.
Példa: Ha a lemez eltelt játékideje került kiválasztásra.
ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX
1 Lemeztípus megjelenítése
2 Hangadatok megjelenítése.
3 DVD VIDEO esetén: Az aktuális tétel számát mutatja.
DVD VR esetén: Az aktuális lejátszási módot mutatja
(PG: eredeti program esetén, PL: azaz lejátszási lista)
és a tétel száma.
4 DVD VIDEO és DVD VR esetén: Az aktuális fejezet
számát mutatja.
Egyéb korongtípusok esetén: Az aktuális zeneszám
számát mutatja.
5 Időinformáció megjelenítése Lásd: „Az időinformáció
módosítása”.
7DVD VIDEO/DVD VR
• TIME: Az aktuális fejezetből eltelt játékidő
• REM: Az aktuális fejezetből hátralévő idő
• TOTAL: A tételből/programból eltelt idő
• T. REM: A tételből/programból hátralevő idő
7VCD/SVCD/CD
• TIME: Az aktuális zeneszámból eltelt játékidő
• REM: Az aktuális zeneszámból hátralévő idő
• TOTAL: A lemez eltelt játékideje
• T. REM: A lemez hátralévő játékideje
4
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• DVD VR fájl lejátszásakor a „TIME” és a „REM” nem
jeleníthető meg.
24
Magyar
További műveletek
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 25 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
Lejátszás a lemez
meghatározott pontjától
Elindíthatja megadott tétel, fejezet vagy műsorszám
lejátszását. Lejátszhat egy lemezt a megadott időtől is.
Kívánt jelenet megkeresése a DVD
menüből
A DVD VIDEO lemezeknek rendszerint saját
menüjük van, amely megmutatja a lemez tartalmát,
és a televízió képernyőjén megjeleníthető. A menük
segítségével megkeresheti a kívánt jelenetet.
7Ha a DVD lemez a készülékben van
1
Nyomja meg a TOP MENU/PG
vagy MENU/PL gombot.
A menü megjelenik a tv képernyőjén.
Magyar
Példa:
2
3
Az egynél több tételt tartalmazó DVD VIDEO
lemezeken általában a tételeket felsoroló főmenü
található. A tételmenü megjelenítéséhez nyomja meg
a TOP MENU/PG gombot.
Előfordulhat, hogy egyes DVD VIDEO lemezek más
menüvel rendelkeznek. Ezeket a MENU/PL gomb
megnyomásával jelenítheti meg.
Az adott DVD VIDEO-hoz tartozó menü leírását
a lemezhez mellékelt tájékoztatóban olvashatja el.
A kívánt tétel kiválasztásához
használja 3/2/Y/5
kurzorgombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
• Egyes lemezek esetében úgy is kijelölhet elemeket,
hogy a számgombokkal beírja az azoknak megfelelő
számot.
MEGJEGYZÉS
• Néhány lemez esetében előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
Egy kívánt jelenet megkeresése PBC-vel
rendelkező VCD/SVCD menüben
A PBC funkcióval rögzített VCD és SVCD
lemezek saját menüvel rendelkeznek, ez lehet
pl. a lemezen lévő dalok listája. Ezeknek
a menüknek a segítségével megkeresheti a kívánt jelenetet.
7PBC funkciós lejátszás közben
1
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a RETURN gombot
ismételten, amíg a menü meg
nem jelenik a TV képernyőjén.
Példa:
25
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
2
A számgombokkal (1-10, h 10)
jelölje ki a kívánt elem számát.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információt lásd a következő részben:
„A számgombok használata”. (Lásd a 20. oldalt.)
Visszatérés a menühöz
Nyomja meg ismételten a RETURN gombot a SHIFT gombot
nyomva tartva, amíg meg nem jeleni a menü képernyő.
Amikor a „NEXT” vagy a „PREVIOUS” jelenik meg
a tv képernyőjén:
• A következő oldalra a x gomb megnyomásával juthat.
• Az előző oldalra a 4 gomb megnyomásával juthat
vissza.
MEGJEGYZÉS
• Ha le szeretne játszani egy PBC kompatibilis VCD/SVCD
lemezt a PBC funkció használata nélkül, hajtsa végre az
alábbi műveletek valamelyikét:
– Indítsa el a lejátszást a számgombok megnyomásával
a készülék leállított állapotában.
– Nyomja meg a x gombot ismételten, amíg a kívánt
műsorszám sorszáma meg nem jelenik, majd indítsa el
a lejátszást a DVD 3 (lejátszás gomb) megnyomásával.
A kijelzőn a „PBC” helyett a műsorszám sorszáma jelenik
meg.
• Ha aktiválni szeretné a PBC funkciót PBC kompatibilis
VCD/SVCD PBC funkció használata nélküli lejátszása
közben, hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
– Nyomja meg a TOP MENU/PG vagy a MENU/PL
gombot.
– A lejátszás megállításához nyomja meg kétszer
a 7 gombot, majd nyomja meg a DVD 3 gombot
(lejátszás gomb).
Kívánt fejezet megkeresése az
információs eszköztárban
7Lejátszás közben
1
2
3
4
Nyomja meg kétszer az
ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Példa: DVD VIDEO lejátszása közben
Nyomja meg a számgombokat
(0-9) a kívánt fejezet számának
megadásához.
Példa:
A 8 kiválasztásához: Nyomja meg a 8 gombot.
A 10 kiválasztásához: Nyomja meg a 1, majd
a 0 gombot.
A 20 kiválasztásához: Nyomja meg a 2, majd
a 0 gombot.
A 37 kiválasztásához: Nyomja meg a 3, majd
a 7 gombot.
Hibás bevitel kijavítása
Ismételje meg a 4 lépést.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 26 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
5
6
Hibás bevitel elvetése
Nyomja meg ismételten a 2 kurzort.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
• A 99. fejezetig jelölheti ki.
Kívánt pozíció megkeresése az idő
meghatározásával
A kívánt pozíciót megkeresheti a lemez elejétől számított
idő megadásával (a készülék leállított állapotában), illetve
az aktuális tétel vagy műsorszám elejétől számított idő
megadásával (lejátszás közben).
7DVD VIDEO/DVD VR esetén:
Lejátszás közben
7VCD/SVCD esetén: A készülék
leállított állapotában, vagy PBC funkció
nélküli lejátszás közben
7CD esetén: Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
7 A lemez eltelt játékidejének meghatározásakor
A fájlkezelés-képernyő
használata
A televízión megjelenő fájlkezelésképernyővel tetszőleges műsorszámokat,
fájlokat, illetve csoportokat kereshet meg
és játszhat le.
Példa: Ha a műsorforrás DVD.
Lejátszás mód*1 (PROGRAM,
Aktuális csoport /
összes csoport száma RANDOM, REPEAT)
Műsorszám
információ (csak
Adott műsorszámból eltelt
MP3 és WMA
idő (kivéve JPEG)
esetén)
*2
Az alábbi lépéseket leállított lejátszás közben hajtsa végre.
7 Az aktuális tétel/műsorszám elejétől számított
eltelt idő meghatározásakor
Az alábbi lépéseket lejátszás közben hajtsa vége.
1
2
3
4
Nyomja meg kétszer az
ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A (0-9) számgombokkal írja be
az időt.
Megadhatja az eltelt játékidőt a lemez elejétől
számítva (a készülék leállított állapotában) vagy az
aktuális tétel/műsorszám elejétől számítva
(lejátszás közben).
Példa: Lejátszás egy adott ponttól kezdve 2 (óra):
34 (perc): 08 (másodperc) eltelt
Nyomja meg a 2 gombot
Nyomja meg a 3
gombot
Nyomja meg a 4 gombot
Nyomja meg a 0
gombot
Nyomja meg a 8 gombot
Aktuális
műsorszám (fájl)
Aktuális csoport
Aktuális műsorszám (fájl) /
összes műsorszám (fájl)
száma az aktuális csoporton
belül
Összes műsorszám
(fájl) száma a lemezen
A lejátszás állapota
*1 (JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX esetén)
A programozott és a véletlen sorrendű lejátszás mód
nem választható.
*2 Ha a műsorforrás USB MEMORY, megjelenik az
„USB” felirat.
A fájlkezelés-képernyő automatikusan megjelenik lejátszás
közben (MP3 és WMA esetén), illetve a készülék leállított
állapotában.
Folytatás a következő oldalon
26
Magyar
5
6
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 27 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
7MP3 és WMA esetén: Lejátszás közben, illetve ha
a lejátszás áll
7JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX esetén:
Ha a lejátszás áll
1
Magyar
2
A kívánt csoport/zeneszám/fájl
kiválasztásához használja a 3/
2/Y/5 kurzorgombot.
• MP3 és WMA esetén a lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól indul.
• JPEG esetén folytassa a következő művelettel.
Nyomja meg az adott
műsorforrás lejátszógombját
(DVD 3 vagy USB MEMORY 3)
vagy az ENTER gombot.
• A műsorszámok lejátszása és a diavetítés
a kiválasztott műsorszámtól, illetve fájltól indul.
• Ha JPEG esetén az ENTER gombot nyomja meg,
a készülék csak a kiválasztott fájlt játssza le.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
Nézőszög kijelölése
7Több nézőszöget tartalmazó lemez lejátszása
esetén
A ANGLE gomb használatával:
1
Példa: Amikor a rögzített 3 nézőszög közül az első
nézőszög van kiválasztva.
.
2
Fájl átugrása lejátszás közben
Nyomja meg a x/4 vagy a 5/Y kurzorgombot.
MEGJEGYZÉS
• A lejátszással kapcsolatos információt a kijelzőn is
elolvashatja. (Lásd a 19. oldalt.)
• Előfordulhat, hogy egyes csoportok, műsorszámok vagy
fájlok neve a felvételi körülmények miatt nem megfelelően
jelenik meg.
• A lemezen található csoportok, műsorszámok és fájlok
sorrendje eltérhet a számítógépen megjelenített sorrendtől.
Lejátszás folytatása
Ha a lejátszás folytatása „ON”
(lásd a 35. oldalt) állásban van, és Ön
a következő műveletekkel leállítja a
készüléket, a leállításhoz tartozó időpontinformációt a készülék eltárolja.
(A kijelzőn világítani kezd a RESUME
jelzés.)
• A készülék kikapcsolása (lásd a 15. oldalt)
• Nyomja meg egyszer a 7 gombot
• Műsorforrás-váltás (lásd a 16. oldalt)
Lejátszás indítása az eltárolt pozíciótól
• Nyomja meg az adott műsorforrás lejátszógombját
(DVD 3 vagy USB MEMORY 3) a távirányítón vagy
a 3 (lejátszás gomb) a központi egységen.
• Ha módosította a műsorforrást, válassza ki ismét a DVD
vagy USB MEMORY lehetőséget.
Az eltárolt pozíció törlése
Nyomja meg ismét a 7 gombot.
• Az eltárolt pozíciót a lemeztálca kinyitása és az
USB-eszköz leválasztása is törli.
MEGJEGYZÉS
• (DivX esetén) Lehetőség van azon jelenet elejének
eltárolására, amelyben a lejátszást leállították.
27
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a ANGLE gombot.
A kívánt nézőszög
kiválasztásához a SHIFT
gombot nyomva tartva nyomja
meg a ANGLE gombot
ismételten, vagy nyomja meg
a Y/5 kurzorgombot.
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
1
2
3
4
5
6
Nyomja meg kétszer az
ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kívánt nézőszög
kiválasztásához nyomja meg
a Y/5 kurzorgombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 28 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
A feliratozás kiválasztása
7Többnyelvű feliratozást tartalmazó
lemez vagy fájl lejátszása esetén
A SUBTITLE gomb használatával:
1
Nyomja meg a SUBTITLE
gombot.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
Hangsáv kiválasztása
7Többnyelvű szinkront tartalmazó lemez
vagy fájl lejátszása esetén
A AUDIO gomb használatával:
1
Példa (DVD VIDEO): A három rögzített feliratozásnyelv közül az „ENGLISH” került kiválasztásra.
2
A kívánt nyelvű felirat
kiválasztásához nyomja meg
a Y/5 kurzorgombot.
DVD VR esetén
• A SUBTITLE gomb megnyomása aktiválja
a feliratozásokat (alképeket), függetlenül attól, hogy
azok fel lettek-e véve, vagy sem. (Az alképek nem
módosulnak, ha nincs felvéve alkép.)
SVCD esetén
• Egy SVCD maximum négy feliratozást tartalmazhat.
A SUBTITLE gomb megnyomásával válthat
a feliratozások között, függetlenül attól, hogy azok
fel lettek-e véve, vagy sem. (Ha nincs felvéve
feliratozás, a feliratozások nem módosulnak.)
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
1
2
3
4
5
6
Példa (DVD VIDEO): A három rögzített hangsávnyelv közül az „ENGLISH” került kiválasztásra.
2
1
2
3
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4
A kívánt nyelvű felirat
kiválasztásához nyomja meg
a Y/5 kurzorgombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• Egyes feliratozás- vagy hangsávnyelvek rövidítve
szerepelnek a felbukkanó ablakban. Lásd: „A nyelvkódok
listája”. (Lásd a 35. oldalt.)
• Valahányszor megnyomja a SUBTITLE gombot,
a feliratozás váltakozva megjelenik, illetve eltűnik.
• DivX esetén ezt a műveletet a képernyőmenün keresztül nem
végezheti el.
A kívánt hangsáv
kiválasztásához nyomja meg
ismételten a AUDIO gombot,
vagy nyomja meg a Y/5
kurzorgombot.
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
Nyomja meg kétszer az ON
SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a AUDIO
gombot.
5
6
Nyomja meg kétszer az
ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kívánt nyelvű szinkron
kiválasztásához nyomja meg
a Y/5 kurzorgombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• Egyes feliratozás- vagy hangsávnyelvek rövidítve
szerepelnek a felbukkanó ablakban. Lásd: „A nyelvkódok
listája”. (Lásd a 35. oldalt.)
• VCD lejátszásakor a sztereó, a bal oldali hang és a jobb oldali
hang lejátszását az „ST”, az „L” és az „R” feliratok jelzik.
SVCD lejátszásakor az „ST1”, „ST2”, „L1”, „R1”, „L2”
vagy „R2” feliratok láthatók.
• DivX esetén ezt a műveletet a képernyőmenün keresztül nem
végezheti el.
28
Magyar
További műveletek
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 29 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
Speciális képlejátszás
Képkockánkénti lejátszás
7Lejátszás közben
Nyomja meg ismételten
az 8 gombot.
A gomb minden egyes megnyomásával az állókép egy
képkockával előrelép.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg az adott műsorforrás lejátszógombját
(DVD 3 vagy USB MEMORY 3).
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
A VFP beállítás módosítása
A VFP (Video Fine Processor) funkció
segítségével a programozásnak,
képtónusnak vagy személyes igényeinek
megfelelően módosíthatja a képkaraktert.
7Lejátszáskor
1
Nyomja meg a VFP
gombot.
Az aktuális VFP beállítások megjelennek a TV
képernyőjén.
Példa:
Lassított lejátszás
7Lejátszás közben
Magyar
1
2
Nyomja meg a 8
gombot annál a pontnál,
ahonnan el szeretné indítani
a lassított lejátszást.
2
A rendszer szünetelteti a lejátszást.
Nyomja meg a SLOW 9
gombot.
Megkezdődik az előre irányú lassított lejátszás.
Csak DVD VIDEO esetén:
• A visszafelé irányú lassított lejátszáshoz nyomja meg
ezt a SLOW ( gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor a lejátszás
sebessége gyorsul (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2).
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg a DVD 3 gombot.
MEGJEGYZÉS
• NORMAL: Normál körülmények között ezt
a beállítást válassza.
• CINEMA: Mozifilmekhez.
Ha a „NORMAL” vagy a „CINEMA” módot
választja, nyomja megy a VFP gombot a beállítás
befejezéséhez.
• USER 1 és USER 2: A kép megjelenésének
paraméterei szabályozhatók.
Ha a 2. lépésben a „USER 1” vagy „USER 2”
lehetőséget választotta, a következő művelettel
lépjen tovább:
3
• Lassított lejátszás közben nem hallható hang.
Nagyítás
7Lejátszás vagy szüneteltetés közben
1
2
A SHIFT gombot
nyomva tartva nyomja
meg a ZOOM gombot.
A nagyítás a gomb minden
megnyomására változik.
A kinagyított képet a 3/2/Y/5
kurzorbillentyűvel mozgathatja.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
A SHIFT gombot nyomva tartva nyomja meg ismétlődően
a ZOOM gombot, amíg meg nem jelenik az OFF felirat.
4
MEGJEGYZÉS
• A nagyítás lépéseinek száma a lemez típusától függ.
• JPEG fájl diavetítésének lejátszása közben a nagyítás
funkció nem választható. Ilyenkor nyomja meg a 8 gombot
a diavetítés leállításához, majd használja a nagyítás funkciót.
• Lejátszás közben előfordulhat, hogy a kurzor (3/2/Y/5)
a 2. lépésben nem működik.
29
A VFP mód kiválasztásához
nyomja meg ismételten a 3/2
kurzorgombot.
5
Nyomja meg ismételten a Y/5
kurzorgombot a beállítani
kívánt paraméter kijelöléséhez.
A kép minőségét állítsa be lépésenként, és válassza ki
a megfelelő megjelenést.
• GAMMA: A semleges színárnyalatok fényerejét
szabályozhatja a sötét és a világos részek
fényerejének megtartása mellett
(–3 - +3).
• BRIGHTNESS: A képernyő fényerejét állítja
(–8 - +8).
• CONTRAST: A képernyő kontrasztját állítja
(–7 - +7).
• SATURATION: A képernyő színmélységét állítja
(–7 - +7).
• TINT: A képernyő színtelítettségét állítja (–7 - +7).
• SHARPNESS: A képernyő élességét állítja (–8 - +8).
Nyomja meg az ENTER gombot.
Példa:
A beállítás módosításához
nyomja meg a Y/5
kurzorgombot.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 30 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
7
Ismételje meg a 3–6. lépést
a többi paraméter beállításához.
Nyomja meg a VFP gombot.
8
Az aktuális VFP beállítások újra megjelennek.
MEGJEGYZÉS
• Bár a beállítási képernyő az eljárás közben eltűnik, a rendszer
elmenti a beállításokat.
Programozott lejátszás
7Leállított lejátszásnál
1
Nyomja meg a PLAY MODE
gombot ismételten addig, amíg
a programablak meg nem
jelenik a tv képernyőjén.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
3
A program lejátszás
elindításához nyomja meg
a DVD 3 gombot.
Ha a készülék az összes beprogramozott műsorszámot
vagy fájlt lejátszotta, a lejátszás leáll, és
a programablak újra megjelenik. A programbeállítások
megmaradnak.
A program tartalmának ellenőrzése
Lejátszás közben nyomja meg a 7 gombot. A lejátszás
leáll, majd megjelenik a programablak.
Kilépés a Program módból
A készülék leállított állapotában nyomja meg ismételten
a PLAY MODE gombot, amíg a programablak és
a „RANDOM” felirat el nem tűnik a tv képernyőjéről.
MEGJEGYZÉS
• Ha a műsorforrás USB MEMORY, a programozott lejátszás
nem működik.
• A lejátszás folytatása funkció nem használható Programozott
lejátszás esetében.
• Előfordulhat, hogy a Programozott lejátszás nem működik
néhány lemez esetében.
Véletlen sorrendű lejátszás
Egy lemez tételeit vagy
műsorszámait véletlen
sorrendben is lejátszhatja.
2
A kívánt fejezetek vagy
műsorszámok
beprogramozásához kövesse
a tv képernyőjén megjelenő
utasításokat.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információt lásd a következő részben:
„A számgombok használata”. (Lásd a 20. oldalt.)
• A tartalomjegyzék számai, amelyeket a programozás
során meg kell adnia, a lemez vagy fájl típusától
függően változnak:
–DVD VIDEO: Címek és fejezetek
–VCD, SVCD, CD: Műsorszámok
–MP3/WMA: Csoportok és műsorszámok
• A fejezetek és műsorszámok sorszámát 99-ig adhatja
meg.
Programozott tételek törlése egyenként,
visszafelé
Nyomja meg ismételten a CANCEL gombot.
7Ha a lejátszás áll
1
2
Nyomja meg ismételten
a PLAY MODE gombot, amíg
a „RANDOM” felirat meg nem
jelenik a tv képernyőjén.
Nyomja meg a DVD 3 gombot.
Ha a lemezen található minden tétel vagy műsorszám
lejátszásra került, a rendszer befejezi a lejátszást.
Kilépés a Véletlen sorrendű lejátszás módból
A készülék leállított állapotában nyomja meg ismételten
a PLAY MODE gombot, amíg a programablak és
a „RANDOM” felirat el nem tűnik a tv képernyőjéről.
A Véletlen sorrendű lejátszás módot a rendszer
kikapcsolásával is törölheti.
MEGJEGYZÉS
• Ha a műsorforrás USB MEMORY, a véletlen sorrendű
lejátszás nem működik.
• Egy adott tétel vagy műsorszám a véletlen sorrendű lejátszás
során csak egyszer kerül sorra.
Az összes program törlése
Nyomja le, és tartsa lenyomva a CANCEL gombot.
A program a rendszer kikapcsolásával is törölhető.
30
Magyar
További műveletek
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 31 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
Ismétlő lejátszás
Az aktuálisan kiválasztott rész ismétlése
7DVD VIDEO/DVD VR esetén:
Lejátszáskor
7VCD/SVCD esetén: PBC funkció
nélküli lejátszás közben, illetve ha
a lejátszás áll
7CD/MP3/WMA/JPEG/ASF/
MPEG-2/MPEG-1/DivX esetén: Lejátszás közben,
illetve ha a lejátszás áll
A képernyőmenü használatával (kivéve MP3/
WMA/JPEG/ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX):
1
2
3
Nyomja meg kétszer az
ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A REPEAT gomb használatával:
Magyar
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a REPEAT gombot.
Ismétlés üzemmód visszajelzője
Az ismétlés üzemmód a REPEAT gomb minden egyes
lenyomásakor megváltozik.
Kijelzõ
ablak
Tv-képernyõ
REPEAT
GROUP
REPEAT ALL
ALL
1
,
REPEAT
TRACK,
REPEAT STEP
,
Nincs
kijelzés
31
4
5
6
Jelentés
MP3/WMA/JPEG/ASF/
MPEG-2/MPEG-1/
DivX esetén az adott
csoportot ismétli:
DVD VIDEO lemez
esetén az aktuális tételt
ismétli.
DVD VR esetén az
eredeti műsor aktuális
tételét ismétli.
DVD VR esetén az
aktuális lejátszási listát
ismétli.
DVD VR/VCD/SVCD/
CD/MP3/WMA/JPEG/
MPEG-2/MPEG-1/
DivX esetén az összes
tételt/műsorszámot/fájlt
ismétli.
VCD/SVCD/CD/MP3/
WMA/ASF/MPEG-2/
MPEG-1/DivX esetén
az adott műsorszámot
ismétli:
DVD VIDEO/DVD VR
esetén az aktuális
fejezetet ismétli.
Az ismétlés üzemmód
ki van kapcsolva.
A rendszer a lemezt
vagy fájlt normál
üzemmódban játssza le.
Az ismétlő üzemmód
kiválasztásához nyomja meg
ismételten a Y/5
kurzorgombot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
Kilépés az Ismétlő lejátszásból
Válassza a „OFF” lehetőséget a 4. lépésben.
Egy kívánt rész ismétlése [A-B Ismétlés]
Megismételheti egy kívánt rész lejátszását,
ha megadja a kezdő (A) és a befejező (B)
pontot.
7Lejátszáskor
A A-B RPT gomb használatával:
1
2
Az ismétlendő részlet elejénél
(A pont) a SHIFT gombot
nyomva tartva nyomja meg
ismét az A-B RPT gombot.
Az Ismétlés üzemmód jelzése „
a kijelzőn.
” megjelenik
Az ismétlendő részlet végénél
(B pont) a SHIFT gombot
nyomva tartva nyomja meg
ismét az A-B RPT gombot.
Az Ismétlés üzemmód jelzése a kijelzőn „
”
jelzésre vált, majd elkezdődik az A-B ismétlő
lejátszás. A lemez kijelölt részét (A és B pont között)
a készülék ismételten lejátssza.
Kikapcsolás
Az A-B ismétlő lejátszás alatt nyomja meg az A-B RPT
gombot a SHIFT gombot nyomva tartva.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 32 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
További műveletek
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
1
2
3
Nyomja meg kétszer az
ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Nyomja meg a 3/2
kurzorgombot a
kijelöléséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 22. oldalt.
Tálca zárolása
A tálca zárolásával megakadályozhatja a lemez
nemkívánatos kiadását.
KIZÁRÓLAG a központi egységen:
A rendszer készenléti üzemmódjában nyomja meg a 0
gombot, miközben a 7gombot nyomva tartja.
Nyomja le, és tartsa lenyomva
5
Az „A-B” kiválasztásához
nyomja meg ismételten a Y/5
kurzorgombot.
Az ismétlendő részlet elejénél
(A pont) nyomja meg ismét az
ENTER gombot.
• A kijelzőn a „LOCKED” felirat olvasható.
• Ha megpróbálja kivenni a lemezt, a tálca zárolt állapotát
mutató „LOCKED” jelzés jelenik meg.
Kikapcsolás
Végezze el újra a fenti műveletet.
• A kijelzőn a „UNLOCKED” felirat olvasható.
Magyar
4
Balansz beállítás
6
7
Az ismétlendő részlet végénél
(B pont) nyomja meg ismét az
ENTER gombot.
Elindul az A-B ismétlő lejátszás.
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
Kikapcsolás
Válassza a „OFF” lehetőséget a 4. lépésben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Beállítja a balanszot a bal és a jobb elülső hangszórók
között.
MEGJEGYZÉS
• Ez a funkció nem csak DVD lejátszásakor használható.
• Mielőtt hozzálátna, ne feledje, hogy
a következő lépések végrehajtásához korlátozott idő áll
rendelkezésre. Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt
befejezte volna, kezdje újra a 1. lépéstől.
1
MEGJEGYZÉS
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a SETTING
gombot.
Példa:
• DVD VIDEO lejátszása közben az A-B ismétlő lejátszás
csak ugyanazon a tételen belül lehetséges.
• Az „A-B” nem választható ki programozott és véletlen
sorrendű lejátszás során.
• „A-B” PBC funkcióval történő lejátszás esetén nem választható.
2
Beállításhoz vagy
kiválasztáshoz nyomja meg
a 3/2 kurzorgombot.
Példa:
A beállítás-kijelző néhány másodperc múlva
automatikusan eltűnik az aktuális beállítással.
32
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 33 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
DVD beállítások megadása
A Setup (Beállítás) menük
használata
• A beállítás menük nyelve megváltoztatható.
Lásd: „Menüleírás”.
Alapműveletek a beállítás menükön
Kurzorgomb
(3/2/Y/5)/
ENTER
7 SUBTITLE
Néhány DVD-n többnyelvű feliratozás található.
• Itt választhatja ki a feliratozás alapértelmezett nyelvét*.
7 ON SCREEN LANGUAGE
• Itt választhatja ki a rendszer működtetése közben a TV
képernyőjén megjelenő feliratok nyelvét.
* Ha a kiválasztott nyelv nem található meg a lemezen,
automatikusan az eredeti nyelv lesz az alapértelmezett
nyelv.
Egyes nyelveket a nevük helyett kóddal jelölik
(például: „AA”, stb.). Ha a kívánt nyelv a neve alapján
nem látható, a „A nyelvkódok listája” (lásd a 35. oldalt)
részben keresse ki a kódját.
Magyar
: Kép menü (PICTURE)
7 MONITOR TYPE
7Ha a lejátszás áll
1
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a SET UP gombot.
2
Kövesse a TV képernyőjén
megjelenő utasításokat.
Menüleírás
: Nyelv menü (LANGUAGE)
7 MENU LANGUAGE
Néhány DVD saját többnyelvű menüvel rendelkezik.
• Válassza ki a menü alapértelmezett nyelvét*.
7 AUDIO LANGUAGE
Néhány DVD-n többnyelvű szinkronhang található.
• Itt választhatja ki a szinkronhang alapértelmezett
nyelvét*.
33
16:9 képarányú DVD lejátszásához beállítható
a tévékészülékének megfelelő kép.
• 16:9 (Széles tévékép konverzió)
Válassza ezt, ha a tévékészülékének 16:9-es a képaránya
(széles képernyőjű TV).
• 4:3 LB (postaláda képarány konverzió)
Válassza ezt, ha a tévékészülékének 4:3-as a képaránya
(hagyományos TV). Széles formátumú kép
megtekintésekor a képernyő felső és alsó szélén fekete
sáv látható.
• 4:3 PS (Pan Scan konverzió)
Válassza ezt, ha a tévékészülékének 4:3-as a képaránya
(hagyományos TV). Széles formátumú kép
megtekintésekor nem jelennek meg a fekete sávok, de
a kép jobb és bal széle nem lesz látható a képernyőn.
Pl.: 16:9
Pl.: 4:3 LB
Pl.: 4:3 PS
MEGJEGYZÉS
• Néhány DVD esetében a képméret akkor is „4:3 LB” módra
vált, ha a „4:3 PS” módot választotta. Ez a felvétel módjától
függ.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 34 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
DVD beállítások megadása
Az optimális képminőséget úgy érheti el, ha kiválasztja,
hogy a készülék mezőnként (videó forrás) vagy
képkockánként (film forrás) dolgozza föl a lemez tartalmát.
Általános esetben állítsa „AUTO” állásba.
• AUTO
Videó és film anyagot egyaránt tartalmazó lemezek/
fájlok lejátszásához használatos.
A készülék a lemez/fájlinformáció alapján felismeri az
aktuális lemez/fájl képtípusát (film vagy videó).
– Ha a lejátszott kép nem tiszta vagy zajos, illetve ha
a kép ferde vonalai egyenetlenek, akkor más módra
váltva próbáljon javítani a minőségen.
• FILM
Film alapú lemezek/fájlok lejátszásakor javasolt.
• VIDEO
Videó alapú lemezek/fájlok lejátszásakor javasolt.
:Hangszóró beállítás menü
(SPK. SETTING)
7 Szint menü (LEVEL)
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
A teszthang figyelése közben állítsa be a hangszórók
hangerejét
A kimeneti szintet a -6 dB és +6 dB közötti tartományban
módosíthatja.
Be- vagy kikapcsolhatja a képernyővédő funkciót.
TEST TONE*
Hangpróba.
* A teszthangok a bekapcsolt hangszórókból a következő
sorrendben szólalnak meg:
s Bal elülső hangszóró s Középső hangszóró s
Jobb elülső hangszóró s Jobb térhatás-hangszóró
s Bal térhatás-hangszóró s (vissza az elejére)
7 FILE TYPE
MEGJEGYZÉS
Ha a lemez, vagy eszköz különböző típusú fájlokat
tartalmaz, kiválaszthatja, hogy mely fájlokat kívánja
lejátszani.
• AUDIO
MP3/WMA fájlok lejátszásához.
• STILL PICTURE
JPEG fájlok lejátszásához.
• VIDEO
ASF/MPEG-2/MPEG-1/DivX fájlok lejátszásához.
• A mélynyomó kimeneti szintje nem álítható
7 SCREEN SAVER (Lásd a 20. oldalt.)
7 Késleltetés menü (DELAY)
Példa:
Középső
hangszóró
1 ms
Bal első
0 ms
Mélynyomó
Jobb első
0 ms
: Hangmenü (AUDIO)
7 D. RANGE COMPRESSION
(Dinamikatartomány-kompresszió)
A funkció segítségével a Dolby Digital kódolású halk
hangot akár éjszaka, kis hangerő mellett is tisztán
élvezhetően hallgathatja.
• AUTO
Ezt a beállítást akkor válassza, ha a térhatást annak teljes
dinamikatartomány-terjedelmében kívánja hallgatni
(effektus kikapcsolva).
• ON
Ezt a beállítást akkor válassza, ha a dinamikakompressziós hatást teljes mértékben alkalmazni akarja
(éjszaka hasznos).
MEGJEGYZÉS
• Többcsatornás Dolby Digital műsorjel lejátszásakor
kikapcsolt térhatás mód mellett a D. RANGE
COMPRESSION automatikusan ON (bekapcsolt) állásba
kerül.
Bal oldali térhatás
2 ms
Jobb oldali térhatás
2 ms
A késleltetési idő 1 ms-os növelése (vagy csökkentése)
körülbelül 30 cm távolságváltozás érzetet okoz.
A késleltetési idő beállításának alapjaként a legtávolabbi
hangszórónál állítson be „0 ms” értéket.
Ebben az esetben az alábbiak szerint állítsa be a hangszórók
késleltetési idejét:
• Az elülső hangszórók késleltetési ideje: 0 ms
• A középső hangszóró késleltetési ideje: 1 ms
• A térhatás hangszórók késleltetési ideje: 2 ms
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
A hallgatási pont hangszóróktól mért távolságának
beállítása.
A 0 ms és 15 ms közötti tartományban állítható
(1 ms lépésközzel)
34
Magyar
7 PICTURE SOURCE
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 35 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
DVD beállítások megadása
7 Mélynyomó menü (SUBWOOFER)
LEVEL
Itt adhatja meg a mélynyomó kimeneti szintjét a -6 dB és
+6 dB közötti tartományban.
Magyar
CROSS OVER
Az előre beállított frekvenciaszint alatti jeleket a készülék
a mélynyomóhoz küldi, amely reprodukálja azokat.
A csatlakoztatott kis hangszóró méretének megfelelően
válassza ki az egyik hangváltófrekvencia-szintet.
• 120 Hz: Ezt a frekvenciát akkor válassza, ha
a hangszóróba épített membrán kb. 8 cm méretű.
• 150 Hz: Ezt a frekvenciát akkor válassza, ha
a hangszóróba épített membrán kb. 6 cm méretű.
• 200 Hz: Ezt a frekvenciát akkor válassza, ha
a hangszóróba épített membrán kb. 5 cm méretű.
:Egyéb beállítások menü (OTHERS)
7 RESUME (Lásd a 27. oldalt.)
Be- vagy kikapcsolhatja a lejátszás folytatása funkciót.
7 ON SCREEN GUIDE
Be- vagy kikapcsolhatja az információs ikonokat.
(Lásd a 18. oldalt.)
7 DivX regisztráció menü (DivX REGISTRATION)
A rendszer a DivX lejátszáshoz saját regisztrációs kóddal
rendelkezik.
Itt ellenőrizheti a rendszer kódját.
• Egy regisztrációs kóddal létrehozott lemez lejátszása
után a rendszer kódja szerzőijog-védelmi célokból
teljesen megváltozik.
A nyelvkódok listája
AA
AB
AF
AM
AR
AS
AY
AZ
BA
BE
BG
BH
BI
BN
BO
BR
CA
CO
CS
CY
DA
DZ
35
afar
abházi
afrikansz
ameharik
arab
ásszámi
aymara
azeri
baskír
fehérorosz
bolgár
bihari
biszlamai
bengáli, bangla
tibeti
breton
katalán
korzikai
cseh
velszi
dán
butáni
EL
EO
ET
EU
FA
FI
FJ
FO
FY
GA
GD
GL
GN
GU
HA
HI
HR
HU
HY
IA
IE
IK
görög
eszperantó
észt
baszk
perzsa
finn
fidzsi
feröer-szigeteki
fríz
ír
skót kelta
galíciai
guaráni
gudzsaráti
hausa
hindi
horvát
magyar
örmény
interlingua
interlingue
inupiak
IN
IS
IW
JI
JW
KA
KK
KL
KM
KN
KO
KS
KU
KY
LA
LN
LO
LT
LV
MG
MI
MK
indonéz
izlandi
héber
jiddis
jávai
grúz
kazakh
grönlandi
kambodzsai
kannada
koreai (KOR)
kasmíri
kurd
kirgiz
latin
lingala
laoszi
litván
lett
malagas
maori
macedón
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MY
NA
NE
NL
NO
OC
OM
OR
PA
PL
PS
PT
QU
RM
RN
RO
malajálam
mongol
moldáv
maráthi
maláj (MAY)
máltai
burmai
nauru
nepáli
holland
norvég
occitai
(afán) oromo
orija
pandzsáb
lengyel
pastó
portugál
kecsua
rétoromán
kirundi
román
RW
SA
SD
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
TA
TE
TG
TH
kinyarwanda
szanszkrit
szindhi
szangó
szerbhorvát
szingaléz
szlovák
szlovén
szamoai
shona
szomáliai
albán
szerb
sisvati
sesotho
szudáni
svéd
szuahéli
tamil
telugu
tadzsik
thaiföldi
TI
TK
TL
TN
TO
TR
TS
TT
TW
UK
UR
UZ
VI
VO
WO
XH
YO
ZU
tigrinya
türkmén
tagalóg
setswana
tonga
török
tsonga
tatár
tvi
ukrán
urdu
üzbég
vietnami
volapük
wolof
xhosa
yoruba
zulu
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 36 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Hangolóegység-műveletek
Az alább ismertetett gombok a 36 - 39. oldalon
szerepelnek.
Programozott állomások
Ha már hozzárendelt egy állomást egy csatornaszámhoz,
akkor az a csatorna gyorsan elérhető. Összesen 30 FM és
15 AM (MW) állomást programozhat be.
Számgombok
7 Állomások beprogramozása
1
Hangoljon a beprogramozandó
állomásra.
• Ha egy adott FM állomáshoz szeretné az FM vételi
módot is tárolni, akkor válassza ki a kívánt vételi
módot. Lásd: „Az FM vételi mód kiválasztása”.
(Lásd a 37. oldalt.)
Példa: Ha a rendszer 103,5 MHz-re van hangolva.
Nyomja meg a MEMORY gombot.
Ha a „_ _” jelzés villog:
Kézi hangolás
1
3
Nyomja meg ismétlődően az
FM/AM gombot a sáv
kiválasztásához.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információt lásd a következő részben:
„A számgombok használata”. (Lásd a 20. oldalt.)
Példa: Az 1. programcsatorna kiválasztása esetén
Példa: Ha a rendszer 810 kHz-re van hangolva.
2
Nyomja meg ismételten
a TUNING 9/( gombot, amíg
el nem éri a kívánt frekvenciát.
Ha a gombot addig nyomva tartja, amíg a készülék el
nem kezdi az állomások keresését, majd ezután
elengedi, a készülék elegendő térerővel vehető
állomáshoz érve befejezi az automatikus keresést.
MEGJEGYZÉS
• FM sztereó műsor vételekor a ST jelzés is világít.
Az (1-10, h 10) számgombokkal
válassza ki a kívánt
programszámot.
Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt befejezte
volna, kezdje újra a 2. lépéstől.
Miközben a kiválasztott szám villog:
4
5
Nyomja meg a MEMORY
gombot.
A „STORED” felirat jelenik meg a kijelzőn.
A csatornát ezzel hozzá is rendelte a kiválasztott
programszámhoz.
Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt befejezte
volna, kezdje újra a 2. lépéstől.
Ismételje meg a 1-4. lépéseket.
• Ha egy már használt programszámra új állomást tárol
el, ezzel törli a korábban ott tárolt állomást.
7 Beprogramozott állomásra hangolás
1
2
Az FM/AM gomb ismétlődő
megnyomásával válassza ki az
FM vagy az AM sávot.
Az (1-10, h 10) számgombokkal
válasszon ki egy programszámot.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információt lásd a következő részben:
„A számgombok használata”. (Lásd a 20. oldalt.)
• A programszámot a 3 és 2 gombokkal is
kiválaszthatja.
36
Magyar
2
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 37 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Hangolóegység műveletek
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 36. oldalt.
Az FM vételi mód
kiválasztása
7 Radio Data System információ megjelenítése
Ha a behangolt FM állomás zajos, a vétel javítása
érdekében módosíthatja az FM vételi módot.
7FM állomás hallgatása közben
Magyar
Nyomja meg az FM MODE gombot.
Az FM vételi mód megjelenik a kijelzőn.
A FM vételi mód a gomb minden egyes lenyomásakor
megváltozik.
• AUTO:
Sztereó műsorsugárzás esetén sztereó hangot fog hallani.
(A kijelzőn világítani kezd a ST jelzőfény.) Monó
műsorsugárzás esetén monó hangot fog hallani. Ez a mód
az állomások közötti sztatikus zaj kiszűrésére is
alkalmas.
• MONO:
A vétel minősége jobb lesz, de megszűnik a sztereó
hatás. (A kijelzőn világítani kezd a MONO visszajelzés.)
Ebben a módban zajt fog hallani, amíg a készülék nem
hangolt rá egy állomásra sem.
FM állomások vétele Radio
Data System rendszerrel
Az Radio Data System rendszer lehetővé teszi, hogy az FM
állomások egyéb jeleket is sugározzanak a rendes
programjukat hordozó jelekkel együtt. Az állomások
például közölhetik állomásnevüket, valamint különböző
információkat a sugárzott műsor jellegével kapcsolatban,
például sport, zene stb.
A készülék a következő típusú Radio Data System jelek
vételére képes:
PS (műsorszolgáltatás): Jelzi az általánosan ismert
állomások nevét.
PTY (műsortípus): Jelzi a sugárzott műsor típusát.
RT (rádiószöveg): Az állomás által küldött szöveges
üzeneteket jeleníti meg.
Enhanced Other Network: Oldalszám: 39.
MEGJEGYZÉS
• A Radio Data System AM (MW) adók esetén nem áll
rendelkezésre.
• A Radio Data System szolgáltatás helytelen működése arra
utalhat, hogy a behangolt állomás nem sugározza
megfelelően a Radio Data System jeleket, vagy gyenge
a jelszint.
37
FM állomás hallgatása közben
a SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a DISPLAY gombot.
A kijelzőn látható jelzés a művelet minden egyes
megismétlésekor megváltozik.
PS (műsorszolgáltatás):
Állomáskeresés közben a „PS” jelzés jelenik meg, majd
láthatóvá válik az állomások neve. Ha nincs jel, a „NO PS”
jelzés olvasható.
PTY (műsortípus):
Állomáskeresés közben a „PTY” jelzés jelenik meg, majd
láthatóvá válik a sugárzott műsor típusa. Ha nincs jel,
a „NO PTY” jelzés olvasható.
RT (rádiószöveg):
Állomáskeresés közben az „RT” jelzés jelenik meg, majd
láthatóvá válnak az állomás által küldött szöveges
üzenetek. Ha nincs jel, a „NO RT” jelzés olvasható.
Frekvencia:
Az állomás frekvenciája (nem Radio Data System
szolgáltatás).
A kijelzőn megjelenő karakterekről
A PS, PTY, vagy RT jelzés kijelzőn való megjelenésekor
néhány speciális karakter és jelzés nem mindig látható
megfelelően.
MEGJEGYZÉS
• Ha a keresés azonnal befejeződik, a „PS”, „PTY” és „RT”
jelzések nem jelennek meg a kijelzőn.
Műsorok keresése PTY kódok szerint
Az Radio Data System rendszer egyik előnye, hogy
a beprogramozott rádióállomások között egy adott műsorfajtát
(lásd a 36. oldalt) a PTY kódok megadásával lehet keresni.
7 Műsorok keresése a PTY kód alapján
MEGJEGYZÉS
• Mielőtt hozzálátna, ne feledje:
– Egy FM rádióállomás kiválasztásához nyomja meg
a távirányítón az FM/AM gombot.
– A PTY keresés csak beprogramozott rádióállomások
esetén működik.
– A keresést bármikor leállíthatja a PTY SEARCH
megnyomásával.
– A következő lépések végrehajtására korlátozott idő áll
rendelkezésre. Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt
befejezte volna, kezdje újra az 1. lépéstől.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 38 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
1
FM állomás hallgatása közben
a SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg a PTY SEARCH
gombot.
„A kijelzőn felváltva villog a „PTY” és” a „SEARCH”
felirat.
Miközben a „PTY” és a „SEARCH” felirat felváltva villog:
2
A SHIFT gombot nyomva tartva
nyomja meg többször a PTY 9
vagy PTY ( amíg a kívánt PTY
kód meg nem jelenik a kijelzőn.
• Részletes tudnivalók: „A PTY kódok ismertetése:”.
A PTY kódok ismertetése:
NEWS:
Hírek.
AFFAIRS:
Napi eseményekkel foglalkozó műsor,
tartalma a hírektől függ – vita vagy
elemzés.
INFO:
Olyan műsorok, amelyek célja
a legszélesebb értelmű tájékoztatás.
SPORT:
EDUCATE:
DRAMA:
CULTURE:
SCIENCE:
VARIED:
POP M:
A sportélet bármely vonatkozásával
foglalkozó műsorok.
Ismeretterjesztő műsorok.
Rádiójátékok és sorozatok.
Az országos és regionális kultúrával, pl.
a nyelvhasználattal, színházi élettel stb.
foglalkozó műsorok.
Természettudományokkal és műszaki
témakörökkel foglalkozó műsorok.
Elsősorban beszélgetés jellegű műsorok,
például vetélkedők, játékfórumok és
személyeket bemutató riportok.
Napjainkban népszerű könnyűzenei
számok.
ROCK M:
Rockzene.
EASY M:
Aktuális modern „könnyűzene”.
LIGHT M:
Hangszeres zene, ének és kórusművek.
CLASSICS:
OTHER M:
WEATHER:
Nagyobb zenekari művek, szimfóniák és
kamarazene stb.
Egyik kategóriába sem sorolható zenék.
Időjárás-jelentés és -előrejelzés.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 36. oldalt.
Miközben a kiválasztott PTY kód (2. lépés) a kijelzőn
látható:
3
Nyomja meg ismét a PTY
SEARCH gombot.
Keresés közben a „SEARCH” jelzés és a kiválasztott
PTY kód felváltva jelenik meg a kijelzőn.
A készülék 30 beprogramozott FM állomást keres,
a kiválasztott állomás megtalálásakor leáll, és
ráhangolódik.
Ha a keresést az első találat után folytatni
szeretné,
nyomja meg ismét a PTY SEARCH gombot, miközben
a kijelzőn a feliratok villognak.
Ha a készülék nem talál műsort, akkor a kijelzőn a „NOT
FOUND” üzenet jelenik meg.
FINANCE:
CHILDREN:
SOCIAL:
RELIGION:
PHONE IN:
TRAVEL:
LEISURE:
JAZZ:
Tőzsdei jelentések, kereskedelem, üzlet stb.
Fiatal hallgatóknak szánt műsorok.
Szociológiával, történelemmel,
földrajzzal, pszichológiával és
a társadalommal foglalkozó műsorok.
Vallási műsorok.
A hallgatók véleményét közvetítő
műsorok, telefonos vagy nyilvános
fórumokkal.
Utazási információk.
Szabadidős tevékenységekkel foglalkozó
műsorok.
Jazz zene.
COUNTRY:
Az Egyesült Államok déli államaiból
származó vagy azok zenei hagyományait
követő dalok.
NATION M: Aktuális közkedvelt zene az adott
országból vagy az ország nyelvét használó
régióból.
OLDIES:
A popzene ún. „aranykorából” származó
dalok.
FOLK M:
Egy adott nemzet zenei kultúrájából eredő
zene.
DOCUMENT: Tényadatokkal oknyomozó szinten
foglalkozó műsorok.
TEST:
Vészjelzést sugárzó berendezés vagy
egység tesztelésére használható csatorna.
ALARM:
Vészjelzés.
NONE:
A műsortípust az adó nem sugározza,
illetve nem kategorizált vagy adott típusba
nehezen besorolható műsor.
MEGJEGYZÉS
• Bizonyos FM adók a fenti listától eltérő PTY kódok szerinti
besorolást alkalmazhatnak.
38
Magyar
Hangolóegység műveletek
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 39 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Hangolóegység műveletek
Tetszőleges sugárzott műsorra váltás
átmenetileg
Egy másik kényelmi Radio Data System szolgáltatás az
„Enhanced Other Network”.
Ezzel lehetőség adódik arra, hogy a készülék átváltson
átmenetileg egy másik állomásról jövő, tetszés szerinti
műsorra (TA, Hírek. és/vagy Info), kivéve a következő
eseteket:
• Ha nem Radio Data System állomást hallgat
(idesorolható az összes AM – MW állomás, néhány FM
állomás és egyéb forrás).
• Ha a készülék készenléti üzemmódban van.
MEGJEGYZÉS
Magyar
• Mielőtt hozzálátna, ne feledje:
– Az Enhanced Other Network funkció csak
a beprogramozott rádióállomások esetén működik.
Nyomja meg többször a TA/News/
Info gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a kívánt műsortípus
jelzése (TA/NEWS/INFO).
A kijelzőn látható jelzés a művelet minden egyes
megismétlésekor megváltozik.
A műsortípus kijelző
TA: Helyi közlekedési információk.
News: Hírek.
Info: Olyan műsor, melynek célja a legszélesebb körű
tájékoztatás.
Az Enhanced Other Network által kiválasztott
műsor hallgatásának befejezése
Nyomja meg újra ismétlődően a TA/News/Info gombot,
amíg a műsortípus jelzés (TA/NEWS/INFO) el nem tűnik
a kijelzőről. A készülék kilép az Enhanced Other Network
készenléti módból, és visszatér az előzőleg kiválasztott
állomásra.
Ha egy FM állomás vészjelzést (Ébresztés jelet)
sugároz
A rendszer automatikusan az adott állomásra hangolódik és
a kijelzőn a vészjelzés fogadása alatt az „ALARM” jelzés
olvasható.
A vészjelzés az alábbi esetekben nem fogható:
• Ha nem Radio Data System állomást hallgat
(idesorolható az összes AM – MW állomás, néhány FM
állomás és egyéb forrás).
• Ha a készülék készenléti üzemmódban van.
39
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 36. oldalt.
A TEST jelet a készülék tesztelésére használják,
annak eldöntésére, hogy képes-e a vészjelzés
megfelelő vételére
A TEST jel ugyanazt a működési módot váltja ki
a készülékben, mint a vészjelzés. A készülék a TEST jel
vételekor automatikusan a TEST jelet kibocsátó állomásra
vált.
A kijelzőn a TEST jel vételekor a „TEST” felirat olvasható.
7 Az Enhanced Other Network funkció működése
1. eset
Ha a kiválasztott műsort egyetlen állomás sem
sugározza
A készülék továbbra is az aktuális állomásra hangol.
‘
Amikor az állomás megkezdi a kiválasztott műsor
sugárzását, akkor a vevőkészülék automatikusan az adott
állomásra vált. A vett PTY kód jelzése villogni kezd.
‘
A műsor végeztével a készülék visszatér az előzőleg
kiválasztott állomáshoz, de az Enhanced Other Network
funkció továbbra is aktív marad.
2. eset
Ha a hallgatott FM állomás a kiválasztott műsort
sugározza
A készülék továbbra is az adott állomást veszi, de
a fogadott PTY kód jelzése villogni kezd.
‘
Amikor a műsor véget ér, a fogadott PTY kód jelzőfénye
abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít, de az
Enhanced Other Network funkció továbbra is aktív marad.
MEGJEGYZÉS
• Ha Enhanced Other Network készenléti módban van, és
megváltoztatja a lejátszott forrást, az Enhanced Other
Network készenléti mód átmenetileg kikapcsol. Ha a forrást
újra FM-re cseréli, a készülék visszatér az Enhanced Other
Network készenléti módhoz.
• Egyes állomások néhány Enhanced Other Network adata
nem kompatibilis ezzel a készülékkel.
• Az Enhanced Other Network néhány Radio Data System
adatot sugárzó FM állomásnál nem működik.
• Ha olyan műsort hallgat, amelyet az Enhanced Other
Network funkcióval hangolt be, az állomás nem változik meg
akkor sem, ha egy másik hálózati állomás kezdi el sugározni
ugyanannak az Enhanced Other Network adatnak a műsorát.
• Az Enhanced Other Network funkcióval behangolt műsor
hallgatása közben csak a TA/News/Info és a DISPLAY
(a SHIFT gombot nyomva tartva) gombokat használhatja
a hangolóegység műveletekhez.
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 40 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Referenciák
7 A lemezek kezelése
• A lemezt a középső lyuk enyhe
benyomásával, a pereménél fogva
vegye ki a tokjából.
• Ne hajlítsa meg a lemezt, és ne
érintse meg annak fényes felületét.
• Használat után mindig tegye vissza
a lemezt a tokjába, nehogy
deformálódjon.
• Vigyázzon, nehogy megkarcolja
a lemez felületét, amikor
visszahelyezi a tokba.
• A lemezt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, szélsőséges
hőmérsékletnek és nedvességnek.
A lemez tisztítása
A lemezt puha ruhával, a közepétől
egyenes vonalban kifelé haladva
törölgesse.
• A lemez tisztításához NE
HASZNÁLJON oldószert –
például hagyományos
lemeztisztítót, szórófejes tisztítót, hígítót vagy
benzint.
7 A készülék tisztítása
• A készüléken lévő szennyeződéseket puha ruhával
törölje le. Ha a készülék nagyobb mé rtékben
szennyezett, akkor semleges oldószert tartalmazó vízzel
nedvesített, jól kicsavart ronggyal törölgesse, majd
száraz törlőruhával törölje tisztára.
• Mivel a készülék megsérülhet, a minősége romolhat,
vagy lepattoghat róla a festék, ügyeljen a következőkre:
– NE TÖRÖLGESSE durva ronggyal.
– NE dörzsölje erősen.
– NE törölje le oldószerrel vagy benzinnel.
– NE engedje, hogy illékony anyag, például rovarirtó
szer kerüljön bele.
– A készülék NE érintkezzen hosszabb ideig gumi- vagy
műanyagtárgyakkal.
Hibaelhárítás
JELENSÉG
LEHETSÉGES OK
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem kapcsol
be.
A hálózati kábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt megfelelően.
(Lásd a 13. oldalt.)
A távvezérlő nem
működik.
Lemerültek az elemek.
Cserélje ki az elemeket. (Lásd a 6. oldalt.)
Közvetlen napsütés éri a távérzékelőt.
Óvja a távérzékelőt a közvetlen
napsugárzástól.
A távvezérlő nem
megfelelően működik.
A távvezérlő mód nem a kívánt forrásnak
megfelelő.
Használat előtt nyomja meg az forrásnak
megfelelő forrásválasztó gombot.
Nincs hang.
A hangszórókábel nincs csatlakoztatva.
Ellenőrizze a csatlakozást.
(Lásd: 8-11. oldal.)
Nem a megfelelő forrást választotta ki.
A megfelelő forrást válassza ki.
(Lásd a 16. oldalt.)
A TV-képernyőn nem
jelenik meg semmilyen
kép.
A SCART kábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa megfelelően a kábelt.
(Lásd a 12. oldalt.)
A lemez vagy fájl nem játszható le.
Használjon lejátszható lemezt vagy fájlt.
(Lásd: 3 és 4. oldal.)
A kép és a hang torz.
A lemez meg van karcolva vagy nem tiszta.
Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
A központi egység és a TV-készülék közé
videomagnó van csatlakoztatva.
Csatlakoztassa a központi egységet és
a tévékészüléket közvetlenül.
(Lásd a 12. oldalt.)
A kép nem illeszkedik
a TV képernyőjéhez.
A monitor típus nem megfelelően van
beállítva.
Állítsa be megfelelően a „MONITOR
TYPE” paramétert. (Lásd a 33. oldalt.)
Az adás nagyon zajos, így
alig hallani.
Az antennák nincsenek csatlakoztatva.
Kösse be újra megfelelően és biztosan az
antennákat. (Lásd a 7. oldalt.)
A rendszer váratlanul
kikapcsol.
Az aktuális műsorforrás kimenő szintje túl
magas.
Állítsa halkabbra a műsorforrást.
40
Magyar
Karbantartás
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 41 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Referenciák
Műszaki adatok
7 Központi egység (XV-THP7/XV-THP5/XV-THP3)
Audió egység
Középső/térhatás:
Középső:
Mélynyomó:
40 W/csatorna, effektív
teljesítmény 3 Ω at 1 kHz
frekvencián 10% teljes harmonikus
torzítással.
100 W, effektív teljesítmény 4 Ω
1 kHz frekvencián, 10 % teljes
harmonikus torzítással.
100 W, effektív teljesítmény 4 Ω
30 Hz frekvencián, 10 % teljes
harmonikus torzítással.
Magyar
Video egység
Videorendszer:
PAL
Vízszintes felbontás:
500 sor
Jel/zaj viszony
64 dB
(Kompozit jel „RGB” állásban)
Kép kimeneti szintje
Kompozit:
1,0 V(p-p)/75 Ω
Y:
1,0 V(p-p)/75 Ω
C:
0,3 V(p-p)/75 Ω
RGB:
0,7 V(p-p)/75 Ω
Csak XV-THP7/XV-THP5 esetén:
Komponens Y:
1,0 V(p-p)/75 Ω
Komponens-PB/PR: 0.7 V(p-p)/75 Ω
USB memória
USB műszaki adatok:
Kompatibilis az USB 2.0 FullSpeed szabvánnyal
Kompatibilis eszköz:
Mass Storage Class (tömegtár
kategóra)
Kompatibilis fájlrendszer: FAT16, FAT32
Busz tápellátása:
Max. 500 mA
Hangolóegység
Hangolási tartomány
FM:
AM (MW):
87,50 MHz és 108,00 MHz között
522 kHz és 1 629 kHz között
Általános
Hálózattal szemben támasztott követelmények:
230 V-os
, 50 Hz-es
váltófeszültség
Teljesítményfelvétel:
60 W (működés közben)
1,4 W (készenléti módban)
Méretek (szélesség magasság mélység):
435 mm × 70 mm × 308 mm
Tömeg:
3,0 kg
7 Mélynyomó (SP-WP7/SP-WP5)
Típus:
Basszreflex
Hangszóró:
16 cm-es membrán × 1
Teljesítmény:
100 W
Impedancia:
4Ω
Frekvenciaátvitel:
35 Hz – 200 Hz
Hangnyomás szint:
75 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
129 mm × 284 mm × 337 mm
Tömeg:
3,1 kg
41
7 Szatellit hangszórók (TH-P7-nél)
Elülső hangszórók (SP-THP7F)
Típus:
egyutas basszreflex
(mágnesesen árnyékolt)
Hangszóró:
5,5 cm-es membrán × 1
Teljesítmény:
40 W
Impedancia:
3Ω
Frekvenciaátvitel:
100 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
74 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
280 mm × 1 106 mm × 280 mm
Tömeg:
3,1 kg darabonként
Középső hangszóró (SP-THP7C)
Típus:
egyutas, 2 hangszórós basszreflex
(mágnesesen árnyékolt)
Hangszóró:
6,5 cm-es membrán × 2
Teljesítmény:
100 W
Impedancia:
4Ω
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
82 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
250 mm × 85 mm × 91 mm
Tömeg:
0,8 kg
Térhatás-hangszórók (SP-THP7S)
Típus:
egyutas basszreflex
Hangszóró:
5,5 cm-es membrán × 1
Teljesítmény:
40 W
Impedancia:
3Ω
Frekvenciaátvitel:
100 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
73 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
280 mm × 1 106 mm × 280 mm
Tömeg:
3,1 kg darabonként
EN_THP7-P5-P3[B]-03body.fm Page 42 Friday, March 17, 2006 4:16 PM
Referenciák
7 Szatellit hangszórók (TH-P5-nél)
7 Szatellit hangszórók (TH-P3-nál)
Elülső hangszórók (SP-THP5F)
Elülső hangszórók (SP-THP3F)
Típus:
Típus:
Középső hangszóró (SP-THP5C)
Típus:
egyutas, 2 hangszórós basszreflex
(mágnesesen árnyékolt)
Hangszóró:
6,5 cm-es membrán × 2
Teljesítmény:
100 W
Impedancia:
4Ω
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
79 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
250 mm × 85 mm × 91 mm
Tömeg:
0,82 kg
Térhatás-hangszórók (SP-THP5S)
Típus:
egyutas basszreflex
Hangszóró:
6,5 cm-es membrán × 1
Teljesítmény:
40 W
Impedancia:
3Ω
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
72 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
79,5 mm × 147 mm × 88 mm
Tömeg:
0,51 kg darabonként
egyutas basszreflex
(mágnesesen árnyékolt)
Hangszóró:
6,5 cm-es membrán × 1
Teljesítmény:
40 W
Impedancia:
3Ω
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
75 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
92 mm × 99 mm × 95,5 mm
Tömeg:
0,45 kg darabonként
Középső hangszóró (SP-THP3C)
Típus:
egyutas basszreflex
(mágnesesen árnyékolt)
Hangszóró:
6,5 cm-es membrán × 1
Teljesítmény:
100 W
Impedancia:
4Ω
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
76 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
92 mm × 99 mm × 95,5 mm
Tömeg:
0,45 kg
Magyar
háromutas basszreflex
(mágnesesen árnyékolt)
Hangszóró:
11,5 cm-es membrán × 1
4 cm-es membrán × 1
1,5 cm-es dóm × 1
Teljesítmény:
40 W
Impedancia:
3Ω
Frekvenciaátvitel:
60 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
82 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
146 mm × 246,5 mm × 208 mm
Tömeg:
2,2 kg darabonként
Térhatás-hangszórók (SP-THP3S)
Típus:
egyutas basszreflex
Hangszóró:
6,5 cm-es membrán × 1
Teljesítmény:
40 W
Impedancia:
3Ω
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 000 Hz
Hangnyomás szint:
72 dB/W·m
Méretek (szélesség magasság mélység):
92 mm × 99 mm × 95,5 mm
Tömeg:
0,48 kg darabonként
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli
változtatásának jogát fenntartjuk.
42
THP7-P5-P3[B]-04cov4.fm Page xliv Friday, March 17, 2006 4:10 PM
CZ, PO, HU
© 2006 Victor Company of Japan, Limited
0306RYMMDWJEM
Instructions
DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM
TH-P7/TH-P5/TH-P3

Podobne dokumenty