TH-S66 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

Komentarze

Transkrypt

TH-S66 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER
DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA
DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO
DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER
TH-S66
Skládá se z XV-THS66, SP-PWS66,
SP-THS66F, SP-THS66C
a SP-THS66S
Elementy zestawu: XV-THS66,
SP-PWS66, SP-THS66F, SP-THS66C
oraz SP-THS66S
Tartalma: XV-THS66, SP-PWS66,
SP-THS66F, SP-THS66C
és SP-THS66S
TH-S55
Skládá se z XV-THS55, SP-PWS55,
SP-THS55F, SP-THS55C a SP-THS55S
Elementy zestawu: XV-THS55, SP-PWS55,
SP-THS55F, SP-THS55C oraz SP-THS55S
Tartalma: XV-THS55, SP-PWS55,
SP-THS55F, SP-THS55C és SP-THS55S
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
GVT0152-005B
[EV]
TH-S66-S55[EV].book Page 1 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Výstrahy, varování a další upozornění / Ostrzeżenia i inne ważne informacje /
Figyelmeztetések, előírások és egyebek
VAROVÁNÍ
Pokyny pro omezení nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
požáru, apod.:
1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň.
2. Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
UWAGA!
Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, wybuchu pożaru
itp.:
1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy.
2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub
wilgocią.
VIGYÁZAT!
A tűz-, az áramütés- és egyéb veszélyek kockázatának
csökkentése érdekében:
1. Ne távolítsa el a csavarokat, a fedelet és a burkolatot.
2. Óvja a készüléket az esőtől és egyéb nedvességtől.
VAROVÁNÍ —
tlačítko!
(XV-THS66/XV-THS55)
Aby byl proud zcela vypnutý, odpojte hlavní přívod
(indikátor STANDBY zhasne).
Toto tlačítko neodpojuje přístroj zcela od napájení.
• Je-li systém v pohotovostním provozu, indikátor
STANDBY se rozsvítí červeně.
• Po zapnutí systému indikátor STANDBY zhasne.
Napájení může být ovládáno dálkově.
UWAGA — przycisk
!
(XV-THS66/XV-THS55)
Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy wyciągnąć
z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego (zgaśnie
wskaźnik STANDBY).
Przycisk w żadnym położeniu nie odłącza urządzenia od
sieci.
• Gdy urządzenie pracuje w trybie gotowości, wskaźnik
STANDBY świeci na czerwono.
• Po włączeniu urządzenia wskaźnik STANDBY gaśnie.
Zasilanie można włączać i wyłączać zdalnie.
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PŘÍSTROJE
VYBAVENÉ LASEREM
1. VÝROBEK VYBAVENÝ LASEREM - TŘÍDA 1
2. VAROVÁNÍ: Neotvírejte horní kryt. Uvnitř jednotky se
nenachází žádné součásti, které by mohl opravit uživatel.
Přenechejte veškerou údržbu kvalifikovaným
zaměstnancům.
3. VAROVÁNÍ: Pokud je přístroj otevřený, selhal nebo se
rozbil zámek, dochází k viditelnému i neviditelnému
laserovému záření. Zabraňte přímému kontaktu
s laserovým paprskem.
4. POPIS ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK, UMÍSTĚNÝ
UVNITŘ PŘÍSTROJE.
WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW
LASEROWYCH
1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. OSTRZEŻENIE: Nie zdejmować górnej pokrywy.
Wewnątrz urządzenia nie ma elementów
przeznaczonych do samodzielnej naprawy. Wszelkie
naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym
serwisantom.
3. OSTRZEŻENIE: W przypadku otwarcia obudowy
i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść
do emisji niewidocznego promieniowania laserowego.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera.
4. PLAKIETKI INFORMACYJNE: PLAKIETKA
OSTRZEGAWCZA, UMIESZCZONA WEWNĄTRZ
URZĄDZENIA.
A LÉZERES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ
FONTOS ELŐÍRÁSOK
1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK
2. VIGYÁZAT: Ne nyissa fel a zárófedelet. A készülékban
nincsenek a felhasználó által szervizelhető részek;
a szervizelést bízza megfelelően képzett szakemberekre.
3. VIGYÁZAT: A készülék kinyitásakor és a kapcsolat
meghibásodásakor látható vagy láthatatlan
lézersugárzás léphet fel. Kerülje a lézernyalábbal való
közvetlen kapcsolatot.
4. FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK: FIGYELMEZTETŐ
CÍMKE, HELYEZZE A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBE.
VIGYÁZAT —
nyomógomb!
(XV-THS66/XV-THS55)
A készüléket a tápkábel csatlakozójának kihúzásával tudja
teljesen kikapcsolni (ekkor a STANDBY jelzőfény
kialszik).
A tápfeszültség-ellátást a gomb egyetlen pozíciója sem
szakítja meg.
• A készülék készenléti állapotában a STANDBY jelzőfény
piros színnel világít.
• Ha a készüléket bekapcsolja, a STANDBY jelzőfény
elalszik.
Az áramellátás távvezérelhető.
VAROVÁNÍ (SP-PWS66/SP-PWS55)
Zdroj napájení basového reproduktoru je připojen k hlavní
jednotce. Po zapnutí napájení se indikátor POWER ON na
basovém reproduktoru rozsvítí zeleně.
UWAGA (SP-PWS66/SP-PWS55)
Zasilanie subwoofera jest sprzężone z jednostką centralną.
Gdy zasilanie jest włączone, wskaźnik POWER ON
subwoofera świeci na zielono.
VIGYÁZAT! (SP-PWS66/SP-PWS55)
A mélynyomó energiaellátása a központi egységhez van
kapcsolva. a POWER ON jelzőfény a mélynyomón zölden
világít, ha a készülék áram alatt van.
G-1
TH-S66-S55[EV].book Page 2 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Výstrahy, varování a další upozornění / Ostrzeżenia i inne ważne informacje / Figyelmeztetések, előírások és
egyebek
VAROVÁNÍ
• Nezakrývejte větrací otvory.
(Při zakrytí větracích otvorů např. novinami nebo látkou hrozí přehřátí.)
• Nevystavujte přístroj působení otevřeného ohně, neumís ujte na něj např. hořící svíčky.
• Při likvidaci použitých baterií je třeba dodržovat místní ustanovení a zákony o ekologické likvidaci baterií.
• Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumís ujte na něj žádné nádoby s tekutinami,
např. vázy.
OSTRZEŻENIE
• Nie zasłaniać otworów ani szczelin wentylacyjnych.
(Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.)
• Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece.
• Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów
określających warunki utylizacji takich baterii.
• Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych
przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
VIGYÁZAT!
• Ne zárja el a szellőzőnyílásokat és réseket.
(Ha a szellőzőnyílásokat és réseket újságpapírral, ruhadarabbal stb. eltakarja, akkor a keletkezett hő nem tud eltávozni.)
• A készülékre ne helyezzen semmiféle nyílt lángot, például meggyújtott gyertyát.
• Az elemeket a környezetszennyezési megfontolások szem előtt tartásával, és a helyi törvények és az elemek leselejtezését
szabályozó előírások szigorú betartásával selejtezze le.
• A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat,
például vázát.
Varování: Řádné odvětrávání
Aby se vyloučilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození, umístěte přístroj na rovnou plochu. Minimální
volný prostor je zobrazen níže:
Uwaga: Odpowiednia wentylacja
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym lub pożaru i zapobiec uszkodzeniom, urządzenie należy ustawić
na płaskiej i równej powierzchni. Poniżej pokazano minimalne odstępy z każdej strony:
Figyelem: Megfelelő szellőzés
Az áramütés, tűz és meghibásodás elkerülése érdekében a készüléket helyezze sík felszínre. Minimálisan az alábbi felületeket
hagyja szabadon:
Zeď nebo
překážky
Ściana lub inna
przeszkoda
Fal vagy
akadályozó
tárgyak
3 cm
Zeď nebo
překážky
Ściana lub inna
przeszkoda
Fal vagy
akadályozó
tárgyak
SP-THS66: 29,0 kg
XV-THS66/
XV-THS55
8 cm
3 cm
PHONES
15 cm
SP-PWS66/
SP-PWS55
15 cm
20 cm
15 cm
POZOR!
Aby nedošlo ke zranění
osob nebo náhodnému
pádu přístroje, musí tento
přístroj vybalovat, přenášet
a instalovat dvě osoby.
Přední strana
Przód
Elöl
XV-THS66/XV-THS55
10 cm
Žádné překážky
Brak przeszkód
Nincs akadályozó
tárgy
Přední strana
Przód
Elöl
SP-PWS66/SP-PWS55
Žádné překážky
Brak przeszkód
Nincs akadályozó
tárgy
UWAGA!
Zaleca się, aby rozpakowanie, przenoszenie
i instalację zestawu wykonały dwie osoby.
Pozwoli to uniknąć przypadkowego
upuszczenia urządzenia i zapobiegnie
ewentualnym wypadkom.
15 cm
VIGYÁZAT!
A készüléket annak véletlen
leesése és a személyi sérülések
elkerülése érdekében két
ember csomagolja ki, szállítsa
és helyezze üzembe.
G-2
TH-S66-S55[EV].book Page 1 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Obsah
Úvod ............................................................ 2
Přehrávání ................................................ 20
Poznámky k manipulaci ...................................................................2
Dodávané příslušenství ....................................................................2
Základní přehrávání ........................................................................20
Přehrávání jedním dotykem ............................................................22
Rychlé hledání vpřed nebo vzad ....................................................22
Skok na začátek požadované volby ...............................................22
Vyhledání požadovaného titulu nebo požadované skupiny
pomocí číselných tlačítek ...............................................................23
Přehrávání bonusové skupiny ........................................................23
Výběr požadovaného titulu nebo seznamu stop z ovládacího
displeje ...........................................................................................23
Disky ........................................................... 3
Použitelné typy disků .......................................................................3
Poznámky k typům souborů ............................................................4
Popis součástí a ovládacích prvků .......... 5
Připojení ..................................................... 8
Připojení antén FM a AM (pro střední vlny) ......................................8
Sestavování předních reproduktorů a reproduktorů prostorového
zvuku ................................................................................................9
Zapojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorového
zvuku) .............................................................................................10
Rozmístění reproduktorů ................................................................12
Připojení televizoru .........................................................................12
Zapojení napájeného basového reproduktoru ...............................13
Připojení k analogovému přístroji ...................................................13
Připojení k digitálnímu přístroji .......................................................13
Připojení napájecího kabelu ...........................................................13
Rozšířené funkce ..................................... 24
Ovládání televizoru .........................................................................14
Ovládání videorekordéru ................................................................15
Používání režimu prostorového zvuku Surround ............................24
Používání nabídky předvoleb na obrazovce ...................................25
Přehrávání od určitého místa na disku ...........................................27
Použití zobrazení ovládání souborů ................................................28
Obnovení přehrávání ......................................................................29
Výběr úhlu scény ............................................................................29
Volba jazyka titulků .........................................................................29
Výběr jazyka poslechu ....................................................................30
Zvláštní způsoby přehrávání obrazu ...............................................30
Programové přehrávání ..................................................................32
Náhodné přehrávání .......................................................................33
Opakované přehrávání ...................................................................33
Zámek přihrádky .............................................................................34
Nastavení zvuku a ostatní nastavení ..............................................35
Základní funkce ....................................... 16
Nastavení předvoleb DVD ....................... 36
Ovládání externích součástí pomocí
dálkového ovladače ................................. 14
Zapnutí a vypnutí přístroje .............................................................16
Výběr zdroje přehrávání .................................................................17
Nastavení hlasitosti [VOLUME] ......................................................17
Poslech se sluchátky (nejsou dodána s přístrojem) .......................17
Dočasné vypnutí zvuku [MUTING] .................................................17
Nastavení jasu indikátorů [DIMMER] ..............................................17
Časovač vypnutí [SLEEP] ...............................................................18
Nastavení výstupní úrovně basového reproduktoru
a reproduktorů ...............................................................................18
Nastavení vysokých tónů [TREBLE] ...............................................18
Nastavení basových tónů [BASS] ..................................................18
Změna rozkladového režimu ..........................................................18
Optimalizace nastavení reproduktorů [nastavení Smart
Surround] .......................................................................................19
1
Používání nabídek nastavení ..........................................................36
Popis nabídky .................................................................................36
Funkce tuneru .......................................... 39
Ruční ladění ....................................................................................39
Předvolby stanic .............................................................................39
Výběr režimu příjmu FM .................................................................40
Potlačení šumu rozhlasového vysílání v pásmu AM (MW) .............40
Používání systému RDS (Radio Data System) pro příjem
rozhlasového vysílání v pásmu FM .................................................40
Doporučení .............................................. 43
Údržba ............................................................................................43
Odstraňování závad ........................................................................43
Technické údaje .............................................................................44
Úvod
Poznámky k manipulaci
7 Důležitá upozornění
Instalace systému
• Přístroj umístěte na rovném, suchém, nepříliš chladném ani
horkém místě s teplotami 5 - 35 °C.
• Systém umístěte v dostatečné vzdálenosti od televizoru.
• Systém neumís ujte na místo vystavené otřesům.
Napájecí kabel
• Neberte napájecí kabel do mokrých rukou!
• Pokud je kabel zapojen do zásuvky, přehrávač vždy odebírá
nepatrné množství elektrické energie (pouze hlavní
jednotka).
• Při odpojování systému ze zásuvky netahejte nikdy za kabel,
ale za zástrčku.
Prevence selhání systému
• Uvnitř výrobku nejsou žádné součásti, které by mohly být
opraveny uživatelem. Jestliže nastanou potíže, odpojte
napájecí kabel a obra te se na prodejce.
• Nezasunujte do systému žádné kovové předměty.
• Nepoužívejte nestandardní disky nepravidelného tvaru
(jako např. srdce, květiny nebo kreditní karty atd.), které
jsou k dostání na trhu. Hrozí poškození systému.
• Nepoužívejte disky s nálepkami či štítky ani disky
znečištěné lepidlem. Hrozí poškození systému.
Nalepovací etiketa
Nálepka
Lepidlo
Poznámka k autorským právům
Dříve, než začnete nahrávat z disku, seznamte se se zákony
chránícími autorská práva ve vaší zemi. Pořízením kopie
chráněného materiálu může dojít k porušení autorských práv.
Poznámka k systému ochrany proti kopírování
Disky jsou chráněny systémem ochrany proti kopírování. Při
přímém propojení systému s videorekordérem se aktivuje
systém ochrany proti kopírování a projeví se snížením kvality
obrazu.
7 Bezpečnostní opatření
Přístroj chraňte před vlhkostí, vodou a prachem
Systém neumís ujte do vlhkého či prašného prostředí.
Ochrana před vysokými teplotami
Nevystavujte systém přímému slunečnímu záření
a neumís ujte jej poblíž zdrojů tepla.
V době nepřítomnosti
Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vytáhněte
napájecí kabely ze zásuvky.
Nezakrývejte větrací otvory
Zakrytí větracích otvorů může způsobit poškození přístroje.
Péče o skříň přístroje
K čištění přístroje používejte měkkou látku a dodržujte
příslušné pokyny pro používání čisticích tkanin napuštěných
chemickými prostředky. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani jiné
typy organických rozpouštědel a čisticích prostředků. Mohou
způsobit deformace nebo změnu barvy.
Voda v systému
Vypněte hlavní vypínač, odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a obra te se na prodejce. Další používání přístroje v tomto
stavu může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
Dodávané příslušenství
Přesvědčte se, zda bylo dodáno veškeré příslušenství.
Číslo v závorkách udává množství dodaných kusů.
Jestliže některá položka chybí, obra te se neprodleně na
prodejce.
• Dálkové ovládání (1)
• Baterie (2)
• Anténa FM (1)
• Smyčková anténa AM – pro střední vlny (1)
• Napájecí kabel (1)
• Šňůra pro připojení systému (1)
• Kabely reproduktorů (pouze u TH-S66)
Pro vedlejší (přední levý/pravý) a střední reproduktory (3)
Pro vedlejší reproduktory (prostorového zvuku levý/pravý) (2)
• Šrouby (pouze u TH-S66)
M5 x 25 mm:
Pro satelitní reproduktory (4)
• Spodní kryty
Pro satelitní reproduktory (přední a prostorového zvuku) (4)
2
TH-S66-S55[EV].book Page 3 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Disky
Použitelné typy disků
Tento systém umožňuje přehrávat následující typy disků:
DVD VIDEO
DVD AUDIO
VCD/SVCD
Zvukové CD
• Logo DVD je ochranná známka společnosti DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Strana disku „DualDisc“, která neobsahuje DVD nahrávku,
nevyhovuje standardu „Compact Disc Digital Audio“.
Proto se nedoporučuje používání té strany disku DualDisc,
která neobsahuje DVD nahrávku.
• Tento systém vyhovuje systému PAL, ale může také
přehrávat disky nahrané v systému Systém NTSC. Všimněte
si, že video signál Systém NTSC na disku je převeden na
signál PAL60 na výstupu.
• Některé disky DVD VIDEO, DVD AUDIO, video CD
nebo SVCD se mohou používat jinak než je zde popsáno. Je
to způsobeno naprogramováním a strukturou disku, nejedná
se o selhání tohoto systému.
• Před přehráváním disků si přečtěte pokyny nebo upozornění
k těmto diskům.
Kód regionu DVD VIDEO
Tento systém může přehrávat disky DVD VIDEO, jejichž čísla
kódu regionu zahrnují systémový kód regionu uvedený na
zadním panelu.
Příklady disků DVD, které lze přehrávat:
ALL
2
25
2 3
4 5
Je-li vložen disk DVD s nesprávným číslem kódu regionu, na
displeji se zobrazí zpráva „REGION CODE ERROR!“
a přehrávání se nespustí.
3
Poznámky k DVD-R, DVD-RW a DVD-RAM
• Tento systém může také přehrávat ukončené disky DVD-R
nebo DVD-RW nahrané ve formátu DVD VIDEO
a DVD-RW nebo disky DVD-RAM nahrané ve formátu
DVD VR.
• Tento systém může také přehrávat disky DVD-R nebo
DVD-RW, pokud obsahují soubory MP3, WMA, JPEG,
MPEG-4 a DivX nahrané ve formátu UDF Bridge.
Tento systém nepodporuje „vícenásobné“ disky.
Poznámky k diskům CD-R a CD-RW
• Tento systém může také přehrávat disky CD-R nebo
CD-RW, pokud obsahují soubory MP3, WMA, JPEG,
MPEG-4 a DivX nahrané ve formátu ISO 9660.
• Tento systém podporuje disky „s více relacemi“
(až 20 relací).
• Tento systém neumožňuje přehrávat disky s pakety.
Přehrávání některých disků není možné kvůli vlastnostem
těchto disků, podmínkám nahrávání, jejich poškození nebo
znečištění.
Disky, které nelze přehrávat:
SACD, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, atd.
Při jejich přehrávání vzniká šum, který poškozuje
reproduktory.
TH-S66-S55[EV].book Page 4 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Disky
Poznámky k typům souborů
Pro všechny soubory, které lze přehrávat
• Systém rozeznává a může přehrávat pouze soubory
s následujícími příponami (které mohou být v jakékoli
kombinaci malých a velkých písmen):
MP3:
„.MP3“, „.mp3“
WMA: „.WMA“, „.wma“
JPEG: „.JPG“, „.JPEG“, „.jpg“, „.Jpg“
MPEG-4:„.ASF“, „.asf“
DivX: „.DIVX“, „.DIV“, „.divx“, „.div“ a „.AVI“, „.avi“
• Tento systém je schopen rozeznat až 150 stop (souborů)
v každé skupině, 99 skupin na každém disku a celkový počet
stop (souborů), které systém může přehrávat, je 4 000.
• Některé soubory nelze běžně přehrávat kvůli vlastnostem
disku, na kterém jsou nahrány, nebo kvůli podmínkám, za
nichž byly zaznamenány.
Soubory MP3/WMA
• Tento systém podporuje přehrávání souborů MP3/WMA
nahraných přenosovou rychlostí 32 – 320 kb/s a se
vzorkovacím kmitočtem 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz*,
32 kHz, 44,1 kHz, nebo 48 kHz.
• Pokud jsou na disku zaznamenány popisné informace
(název alba, jméno umělce, název skladby atd.), objeví se
v zobrazení ovládání souborů na obrazovce televizoru.
(A str. 28)
• Doporučujeme nahrát každou skladbu (píseň) se
vzorkovacím kmitočtem 44,1 kHz a přenosovou rychlostí
128 (96*) kb/s.
* Pouze pro WMA
Tento výrobek obsahuje technologii ochrany proti
kopírování, která je chráněna patentem registrovaným
v USA a dalšími právy na duševní vlastnictví. Použití
technologie ochrany proti kopírování je vázáno na
autorizaci společností Macrovision, a jestliže společnost
Macrovision nestanoví jinak, je omezeno výhradně pro
domácí využití a další omezené způsoby využití. Je
zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo převod do
strojového jazyka.
„UŽIVATEL BY MĚL VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NĚKTERÉ
TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM NEMUSÍ
BÝT PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM
A MOHOU ZPŮSOBIT RUŠIVÉ ZOBRAZENÍ V OBRAZE.
V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ PŘI ZOBRAZOVÁNÍ
PROGRESIVNÍHO OBRAZU S 525 NEBO 625 ŘÁDKY JE
DOPORUČENO PŘEPNOUT REŽIM ZOBRAZENÍ NA
STANDARDNÍ VÝSTUP.
V PŘÍPADĚ OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE KOMPATIBILITY
TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE S TÍMTO DVD PŘEHRÁVAČEM
(MODELY 525p A 625p) SE OBRAťTE NA NAŠE
ZÁKAZNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM.“
SouboryJPEG
• Doporučujeme nahrávat soubory v rozlišení 640 x 480.
• Systém může přehrávat jen základní soubory JPEG.
Soubory MPEG-4
• Tento systém podporuje typy moderního jednoduchého
formátu, jako např. soubory MPEG-4 (MPEG-4 ASF).
• Systém podporuje soubory MPEG-4 za následujících
podmínek:
Formát souboru:
ASF
Obrazový profil:
MPEG-4 SP (jednoduchý profil)
Zvukový CODEC:
G.726
Max. rozměry obrazu:
352 x 288 (CIF)
Max. přenosová rychlost: 384 kb/s
Soubory DivX
• Tento systém podporuje DivX 5.x, 4.x a 3.11.
• Soubor podporuje takové soubory DivX, jejichž rozlišení je
720 x 480 pixelů nebo méně (30 fps) a 720 x 576 pixelů nebo
méně (25 fps).
• Tok zvuku musí vyhovovat standardu MPEG 1 Audio Layer2 nebo MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
• Tento systém nepodporuje standard GMC (globální
komprese pohybu).
• Soubor zakódovaný v režimu prokládaného řádkování nelze
přehrávat správně.
• Tento systém má svůj vlastní registrační kód pro přehrávání
souborů DivX.
V případě potřeby můžete registrační kód svého systému
ověřit pomocí nabídky OTHERS (Ostatní). (A str. 38)
• Oficiální produkt DivX CertifiedTM
Přehrává obsah video ve formátu DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3
a DivX® VOD (podle technických požadavků standardu
DivX CertifiedTM )
DivX, DivX Certified a související loga jsou obchodními
známkami společnosti DivXNetworks, Inc. a jsou používány
na základě licence.
POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ
SPLŇUJE VIZUÁLNÍ STANDARD MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO
S VÝJIMKOU POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM PRO SOUKROMÉ
A NEKOMERČNÍ ÚČELY.
4
TH-S66-S55[EV].book Page 5 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Popis součástí a ovládacích prvků
Obrázky hlavní jednotky, basového reproduktoru (subwooferu) a satelitních reproduktorů použité v této příručce zobrazují model
TH-S66, pokud není uvedeno jinak.
Přední panel (hlavní jednotka)
Displej
str. 25
str. 39
str. 21
str. 25
FM AM
MHz
P L PCM SURR CH
kHz
WMA MP3
RESUME
PROGRESSIVE B.S.P. CHAP. TRK PG PL BONUS ST MONO RDS TA NEWS INFO PRG RND
str. 21
str. 18
str. 22
str. 39
str. 29
str. 21
str. 40
str. 21
str. 23
str. 31
str. 42
str. 33
str. 32
str. 33
str. 20 str. 20 str. 17
str. 17
str. 20
str. 20
str. 16
Přihrádka disku (uvnitř): str. 20
PHONES
Snímač dálkového ovládání: str. 7
str. 16
str. 17
Zadní panel (hlavní jednotka)
str. 12
str. 13
str. 13
str. 13
OPTICAL
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
ANTENNA
LEFT
AM LOOP
AV
PR
DIGITAL
IN
AC IN
RIGHT
AM EXT
FM 75
COAXIAL
AUX IN
str. 12
5
str. 13
str. 8
TH-S66-S55[EV].book Page 6 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Popis součástí a ovládacích prvků
Napájený basový reproduktor (subwoofer)
SP-PWS66/SP-PWS55
str. 13
Neblokujte
ventilační otvory.
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
16Ω
str. 10
Indikátor
POWER ON:
Napájecí kabel:
str. 16
Přední strana
str. 13
Zadní strana
POZNÁMKA
• Z bezpečnostních důvodů se vždy přesvědčte, že je za
napájeným basovým reproduktorem dostatek volného místa.
6
TH-S66-S55[EV].book Page 7 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Popis součástí a ovládacích prvků
Dálkové ovládání
Vložení baterií do dálkového ovladače
AUDIO
OPEN/CLOSE
str. 20
str. 14
TV/VIDEO MUTING
str. 17
DVD
str. 30
FM/AM
str. 16
str. 14
str. 15
TV
VCR
AUX
TV SOUND
AUDIO SUBTITLE SURROUND FL DISP.
str. 29
TV VOL
CHANNEL AUDIO VOL
AUDIO
str. 14
TV
str. 21, 40
Suché baterie typu
R6P (SUM-3)/AA (15F)
(dodány se zařízením)
str. 25
str. 17
str. 14 – 42
VCR
str. 14
TUNING
TUNING
SLOW
str. 27
str. 17
MEMORY
FM MODE
TOP MENU/PG
SLOW
MENU/PL
str. 20,
39
str. 20
str. 22, 39
str. 22, 30
str. 20, 40
str. 27
str. 18, 36
ENTER
Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, vyměňte obě
baterie.
VAROVÁNÍ
ON
SCREEN
REC
str. 15,
22
• Nevystavujte baterie teplu ani otevřenému ohni.
str. 25
Ovládání systému z dálkového ovladače
TITLE/GROUP
str. 23
ANGLE
str. 29
Číselná
tlačítka:
ZOOM
str. 31
PAGE
str. 31
str. 33
str. 34
str. 36
str. 35
str. 42
str. 17
str. 19
str. 18
100+
TV RETURN
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SET UP SETTING RETURN SCAN MODE
VFP
TA/NEWS/INFO
PTY SEARCH
str. 22
str. 32
str. 32, 33
str. 18, 31
str. 27
str. 41
DIMMER
SMART
SLEEP S.SETUP
BASS
TREBLE
str. 18
FRONT L CENTER FRONT R
SURR. L
S.WFR SURR. R
LEVEL
POZNÁMKA
TITLE/GROUP
ANGLE
ZOOM
PAGE
TV RETURN
100+
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SETUP SETTING SCAN MODE RETURN
VFP
TREBLE
SLEEP
7
DIMMER
SMART
S.SETUP
• Chcete-li použít
tlačítka pod
krytem, stáhněte
kryt dolů.
str. 18
Nasměrujte dálkový ovladač přímo na přední panel centrální
jednotky.
• Nezakrývejte snímač dálkového ovládání.
TH-S66-S55[EV].book Page 8 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Je-li příjem slabý
Připojení antén FM a AM
(pro střední vlny)
Hlavní jednotka
Smyčková AM (MW)
anténa
7 Smyčková AM (MW) anténa
Nastavení dodané smyčkové antény AM – pro střední vlny
Jednoduchý vodič s vinylovou izolací od
venkovní antény (není dodán s přístrojem)
Je-li drát antény izolovaný, kroucením
odtrhněte a odstraňte izolaci.
7 Anténa FM
Anténa FM (dodána s přístrojem)
Hlavní jednotka
Roztáhněte dodanou anténu FM
ve vodorovném směru.
Zapojení smyčkové antény AM (MW)
1
Hlavní jednotka
Je-li příjem slabý
Hlavní jednotka
Venkovní anténa FM
(není dodána s přístrojem)
2
Standardní konektor (75 C
koaxiální)
Kabel venkovní antény FM
(není dodán s přístrojem)
Kabel antény
3
POZNÁMKA
• Doporučujeme zapojit anténu FM koaxiálním kabelem, který je
dobře stíněn proti rušení.
• Otáčejte smyčkou, dokud nezískáte nejlepší příjem
programu na středních vlnách.
POZNÁMKA
• Přesvědčte se, že se vodiče antény nedotýkají žádných jiných
konektorů, propojovacích kabelů a napájecího kabelu. Mohlo
by to způsobovat slabý příjem.
8
TH-S66-S55[EV].book Page 9 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Sestavování předních
reproduktorů a reproduktorů
prostorového zvuku
Tato strana platí pro TH-S66
3
Červená
Bílá
Následující postup popisuje sestavení předních reproduktorů.
Sestavení předních reproduktorů a reproduktorů
prostorového zvuku se provádí stejným způsobem.
Černá
Černá
Bílá
Reproduktor
Černá
Stojánek
Přední
reproduktor
(×2)
Reproduktor
prostorového zvuku
(×2)
Stojan (×4)
Před smontováním:
• Připravte si křížový šroubovák (není dodán s přístrojem)
• Dejte pozor, abyste při montáži neupustili žádnou součást,
protože by mohlo dojít k poškození podlahy nebo ke
zranění.
1
Červená
Černá
Šroub (dodán
s přístrojem)
Instalace předních reproduktorů a reproduktorů
prostorového zvuku na stěnu
• Připevněte dodaný spodní kryt na spodek každého
reproduktoru (viz obrázek).
Bílá
Černá
Spodní kryt
Stojánek
Bílá
Černá
2
Reproduktor
Stojánek
9
• Zajistěte, aby byly na zeď namontovány kvalifikovanými
pracovníky.
• NEINSTALUJTE satelitní reproduktory na zeď sami.
Předejdete tím jejich poškození způsobenému nečekaným
uvolněním reproduktorů ze zdi následkem nesprávné
instalace nebo oslabení konstrukce zdi.
• Místo pro instalaci reproduktorů na zeď musí být pečlivě
vybráno. Jestliže instalované reproduktory vadí každodenní
činnosti, může dojít ke zranění osob nebo k poškození
zařízení.
• Pokud chcete připevnit k reproduktoru stojánek,
demontujte spodní kryt zasunutím nástroje s plochou
špičkou do otvoru ve spodním krytu.
TH-S66-S55[EV].book Page 10 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Připojení
Tato strana platí pro TH-S66
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Zapojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorového
zvuku)
Před připojením kabelů
reproduktorů:
Otočte a stáhněte izolační obal.
Kabel reproduktoru (dodán se zařízením)
Napájený basový
reproduktor
(subwoofer)
SP-PWS66
• Černé vodiče připojte do černých konektorů (r).
• Bílé vodiče připojte do konektorů (q) podle následující tabulky:
PŘEDNÍ REPRODUKTORY (LEVÉ)
Bílá
PŘEDNÍ REPRODUKTORY (PRAVÉ)
Červená
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR
Zelená
REPRODUKTORY PROSTOROVÉHO
ZVUKU (LEVÉ)
Modrá
REPRODUKTORY PROSTOROVÉHO
ZVUKU (PRAVÉ)
Šedá
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
Středový reproduktor
SP-THS66C
16Ω
Bílá
4m
Černá
Červená
Černá
Přední
reproduktory
SP-THS66F
Reproduktory
prostorového zvuku
SP-THS66S
4m
VAROVÁNÍ
• Pokud připojujete jiné reproduktory než dodané, použijte
reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER
IMPEDANCE), která odpovídá údaji uvedenému na zadním
panelu napájeného basového reproduktoru.
• K jednomu konektoru připojujte vždy pouze jeden reproduktor.
10 m
Bezpečnostní opatření pro každodenní používání
• Při přesouvání reproduktorů netahejte za kabely
reproduktorů, protože by reproduktory mohly spadnout
a způsobit poškození nebo zranění.
• Reproduktor vždy držte za spodní část.
• Neopírejte se o reproduktory, protože mohou spadnout
a rozbít se, případně způsobit zranění. Zvláště dejte pozor,
aby se o ně neopíraly děti.
• Nepouštějte zvuk tak hlasitě, aby došlo k jeho zkreslení,
protože by mohlo dojít k poškození reproduktorů vnitřním
přehřátím.
10
TH-S66-S55[EV].book Page 11 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Tato strana platí pro TH-S55
Satelitní reproduktory jsou vybaveny kabely, které jsou připojené přímo k jednotce reproduktoru, neobsahují konektor pro
připojení na skříni reproduktoru.
Před připojením kabelů reproduktorů:
Otočte a stáhněte izolační obal.
Kabel reproduktoru
• Černé vodiče připojte do černých konektorů (r).
• Bílé vodiče připojte do konektorů (q) podle
následující tabulky:
Přední reproduktory
SP-THS55F
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
16Ω
PŘEDNÍ REPRODUKTORY (LEVÉ)
Bílá
PŘEDNÍ REPRODUKTORY (PRAVÉ)
Červená
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR
Zelená
REPRODUKTORY
PROSTOROVÉHO ZVUKU (LEVÉ)
Modrá
REPRODUKTORY PROSTOROVÉHO
ZVUKU (PRAVÉ)
Šedá
Napájený basový
reproduktor (subwoofer)
SP-PWS55
Reproduktory
prostorového zvuku
SP-THS55S
Středový reproduktor
SP-THS55C
VAROVÁNÍ
• Pokud připojujete jiné reproduktory než dodané, použijte
reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER
IMPEDANCE), která odpovídá údaji uvedenému na zadním
panelu napájeného basového reproduktoru.
• K jednomu konektoru připojujte vždy pouze jeden reproduktor.
11
Bezpečnostní opatření pro každodenní používání
• Při přesouvání reproduktorů netahejte za kabely
reproduktorů, protože by reproduktory mohly spadnout
a způsobit poškození nebo zranění.
• Nepouštějte zvuk tak hlasitě, aby došlo k jeho zkreslení,
protože by mohlo dojít k poškození reproduktorů vnitřním
přehřátím.
TH-S66-S55[EV].book Page 12 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Rozmístění reproduktorů
Středový reproduktor
Levý přední
reproduktor
Pravý přední
reproduktor
Napájený
basový
reproduktor
Připojení televizoru
• Připojením přístroje k televizoru přes videorekordér nebo
k televizoru se zabudovaným videorekordérem může dojít
ke zkreslení obrazu.
• Je třeba správně nastavit „MONITOR TYPE“
(typ monitoru) v nabídce PICTURE podle poměru šířky
a výšky obrazu televizoru. (A str. 37)
7 Připojení televizoru vybaveného vstupními konektory
komponentního videa
Hlavní jednotka
Televizor
COMPONENT VIDEO OUT
Y
Levý
reproduktor
prostorovéh
o zvuku
PB
PR
Ke vstupu
komponent
ního videa
Pravý
reproduktor
prostorového
zvuku
• Umístěte satelitní reproduktory na plochý, vodorovný povrch.
• Přední a středový reproduktor jsou magneticky stíněny, aby se
vyloučilo barevné zkreslení na televizoru. Pokud však nejsou
správně instalovány, mohou způsobit barevné zkreslení. Proto
při instalaci reproduktorů věnujte pozornost následujícím
pokynům.
– Jestliže umís ujete reproduktory blízko televizoru, vypněte
před instalací reproduktorů hlavní vypínač televizoru nebo
vytáhněte zástrčku ze sítě. Poté počkejte nejméně 30 minut,
než znovu zapnete hlavní vypínač televizoru.
Některé televizory mohou být ovlivněny, i když jste dodrželi
výše popsaný postup. V takovém případě umístěte reproduktory
do větší vzdálenosti od televizoru.
• Reproduktory prostorového zvuku nejsou magneticky
stíněny.
Pokud je umístíte do blízkosti televizního přijímače, způsobí
pravděpodobně barevné zkreslení obrazu na obrazovce.
Chcete-li zkreslení zabránit, neumis ujte tento reproduktor
do blízkosti televizního přijímače nebo monitoru.
Kabel komponentního videa
(není dodán s přístrojem)
POZNÁMKA
• Jestliže váš televizor podporuje vstup progresivního videa,
můžete po aktivaci progresivního rozkladového režimu sledovat
velmi kvalitní obraz. (A str. 18)
• Pokud jsou vstupní konektory komponentního videa na vašem
televizoru typu BNC, použijte adaptér (není dodán s přístrojem)
k převodu kolíkových zástrček na zástrčky BNC.
• Z přístroje mohou vycházet signály komponentního videa pouze
tehdy, pokud je zvoleno „DVD“ jako zdroj přehrávání.
(A str. 17)
7 Připojení televizoru s konektorem SCART
Hlavní jednotka
Televizor
AV
• Zajistěte, aby napájený basový reproduktor byl umístěn
napravo od televizního přijímače. Pokud umístíte napájený
basový reproduktor nalevo od televizoru, ponechejte mezi nimi
dostatečnou vzdálenost, abyste zamezili skvrnám na obrazovce
televizoru.
Do konektoru
SCART*
Kabel SCART (není dodán s přístrojem)
* Na konektorech SCART některých televizorů je vyveden
výstupní zvukový signál. V takovém případě můžete
poslouchat zvuk televizoru přes tento systém.
POZNÁMKA
• Z konektoru „AV“ (SCART) nevychází žádný zvukový signál.
• Zvolte vhodný rozkladový režim v závislosti na televizoru. Viz
část „Změna rozkladového režimu“ (A str. 18).
12
TH-S66-S55[EV].book Page 13 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Připojení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.
Zapojení napájeného
basového reproduktoru
Připojení k digitálnímu
přístroji
Můžete poslouchat zvuk z digitálního přístroje.
Hlavní jednotka
Napájený basový
reproduktor
Systémový kabel
(dodán s přístrojem)
Hlavní jednotka
Tuner DBS*
Přehrávač MD
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
Zarovnejte značky 5.
Zarovnejte značky 5.
OPTICAL
Připojení k analogovému
přístroji
Můžete poslouchat zvuk z analogového přístroje.
Hlavní jednotka
LEFT
RIGHT
AUX IN
Kabel s kolíkovými
zástrčkami RCA (není
dodán s přístrojem)
K digitálnímu
optickému
výstupu
Digitální optický kabel
(není dodán s přístrojem)
DIGITAL
IN
* DBS = Direct Broadcasting Satellite
POZNÁMKA
Přehrávání z video přístroje, jako např. DBS tuneru:
• Chcete-li poslouchat zvuk, zvolte „AUX D“ jako zdroj
přehrávání. (A str. 17)
• Chcete-li sledovat obraz, připojte výstupní konektor součásti
přímo ke vstupnímu konektoru televizoru. Na televizoru zvolte
správný režim vstupu.
Připojení napájecího kabelu
Ujistěte se, že byla dokončena všechna ostatní propojení.
Hlavní
jednotka
Do zvukového výstupu
AC IN
Napájený
basový
reproduktor
(subwoofer)
Videopřehrávač
Televizor
Kazetový magnetofon
POZNÁMKA
• Zapojíte-li zařízení pro úpravu zvukového efektu (jako např.
grafický ekvalizér) mezi zdrojové součásti a tento systém, výstup
zvuku z tohoto přijímače může být zkreslený.
• Při přehrávání video přístroje, jako např. videorekordéru:
• Chcete-li poslouchat zvuk, zvolte „AUX“ jako zdroj
přehrávání. (A str. 17)
• Chcete-li sledovat obraz, připojte výstupní konektor součásti
přímo ke vstupnímu konektoru televizoru. Na televizoru
zvolte správný režim vstupu.
13
Napájecí kabel
(dodán
s přístrojem)
Napájecí kabel
Zasuňte jej do síťových zásuvek.
VAROVÁNÍ
• Před čištěním nebo přemís ováním přístroje odpojte napájecí
kabel.
• Při odpojování přístroje ze zásuvky netahejte nikdy za kabel,
vždy táhněte za zástrčku. Při odpojování kabelu tahejte za
zástrčku, abyste kabel nepoškodili.
TH-S66-S55[EV].book Page 14 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Ovládání externích součástí pomocí dálkového ovladače
Tlačítka popsaná níže jsou použita na straně 14 a 15.
TV/VIDEO
TV
4 Číselnými tlačítky (1-9, 0) zadejte kód
výrobce (2 číslice).
Příklady:
Pro televizor Hitachi:
Stiskněte 0, potom 7.
Pro televizor Toshiba:
Stiskněte 2, potom 9.
VCR
TV
VCR
Výrob-ce
Kód
Výrob-ce
Kód
JVC
01
Nordmende
13, 14, 18, 26 – 28
Akai
02, 05
Okano
09
Blaupunkt
03
Orion
15
Přepínač
režimu
Daewoo
10, 31, 32
Panasonic
16, 17
Fenner
04, 31, 32
Philips
10
(tlačítko
přehrávání)
Fisher
05
Saba
13, 14, 18, 26 – 28
Grundig
06
Sanyo
05
Hitachi
07, 08
Schneider
02, 05
Inno-Hit
09
Sharp
20
ENTER
REC
Číselná tlačítka
TV RETURN
Irradio
02, 05
Sony
21 – 25
Magnavox
10
Telefunken
13, 14, 18, 26 – 28
Mitsubishi
11, 33
Thomson
13, 14, 18,
26 – 28, 30
Miver
03
Toshiba
29
Nokia
12, 34
100+
5 Uvolněte tlačítko
TV.
Pokud je u odpovídajícího výrobce televizorů uvedeno
více kódů, vyzkoušejte všechny, dokud nenajdete platný
kód.
POZNÁMKA
• Kódy výrobců mohou být bez předchozího upozornění
změněny.
• Kódy znovu nastavte po výměně baterií v dálkovém ovladači.
7 Nastavení kódu výrobce
Televizor JVC můžete ovládat bez nastavení kódu výrobce.
1 Přepínač režimu dálkového ovladače
přesuňte do polohy TV.
TV.
Ponechte tlačítko stisknuté do ukončení kroku 4.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Nasměrujte dálkový ovladač na televizor.
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače k ovládání
televizoru:
• Nastavte přepínač režimu dálkového ovladače
na TV.
Ovládání televizoru
2 Stiskněte a podržte tlačítko
7 Ovládání
K dispozici jsou následující tlačítka:
TV:
Zapíná a vypíná televizor.
TV VOL +/–:
Slouží k nastavení hlasitosti.
TV/VIDEO:
Slouží k výběru vstupního režimu
(TV nebo VIDEO).
CHANNEL +/–:
Slouží ke změně kanálů.
1-10, 0, +10 (100+): Slouží k výběru čísla kanálu.
TV RETURN:
Slouží k přepínání mezi předchozím
a aktuálním kanálem.
14
TH-S66-S55[EV].book Page 15 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 14.
Ovládání externích součástí pomocí dálkového ovladače
Ovládání videorekordéru
7 Nastavení kódu výrobce
Videopřehrávač JVC můžete ovládat bez nastavení kódu
výrobce.
1 Přepínač režimu dálkového ovladače
přesuňte do polohy VCR.
2 Stiskněte a podržte tlačítko
VCR.
Ponechte tlačítko stisknuté do ukončení kroku 4.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
4 Číselnými tlačítky (1-9, 0) zadejte kód
výrobce (2 číslice).
Příklady:
Pro videopřehrávač Panasonic:
Stiskněte 2, potom 1.
Pro videopřehrávač Philips:
Stiskněte 0, potom 5.
Výrob-ce
Kód
Výrob-ce
Kód
JVC
01
Nokia
16
Aiwa
02, 20
Nordmende
17 – 19, 31
Orion
20
Bell+Howell 03, 16
Blaupunkt
04
Panasonic
21
CGM
03, 05, 16
Philips
05, 22
Daewoo
34
Phonola
05
Digtal
05
Saba
17 – 19, 23, 31
Fisher
03, 16
Samsung
24, 25
G.E.
06
Sanyo
03, 16
Grundig
07
Sharp
26, 27
Hitachi
08, 09
Siemens
07
Loewe
05, 10, 11
Sony
28 – 30, 35
Magnavox
04, 05
Telefunken
17 – 19, 31, 32
Mitsubishi
12 – 15
Toshiba
33
5 Uvolněte tlačítko
VCR.
Pokud je u odpovídajícího výrobce televizorů uvedeno
více kódů, vyzkoušejte všechny, dokud nenajdete platný
kód.
15
7 Ovládání
Nasměrujte dálkový ovladač na videopřehrávač.
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače k ovládání
videopřehrávače:
Nastavte přepínač režimu dálkového ovladače na
VCR.
K dispozici jsou následující tlačítka:
VCR:
Zapíná a vypíná videopřehrávač.
3 (tlačítko
přehrávání): Spustí přehrávání.
7:
Slouží k zastavení přehrávání.
8 :
Slouží k pozastavení přehrávání.
y:
Slouží k rychlému posouvání videokazety
vpřed.
1:
Převíjí videokazetu vzad.
REC:
Stiskněte toto tlačítko společně s tlačítkem
3 (tlačítko přehrávání), chcete-li spustit
nahrávání, nebo společně s tlačítkem 8,
chcete-li pozastavit nahrávání.
CHANNEL +/–: Slouží ke změně televizních kanálů na
videopřehrávači.
TH-S66-S55[EV].book Page 16 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Základní funkce
Tlačítka na dálkovém ovladači jsou v této příručce použita
k vysvětlení většiny funkcí. Pokud není uvedeno jinak, lze
tlačítka na hlavní jednotce používat k ovládání stejným
způsobem jako tlačítka na dálkovém ovladači.
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro následující
operace:
• Nastavte přepínač režimu dálkového ovladače
na AUDIO.
Zapnutí a vypnutí přístroje
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte tlačítko
AUDIO.
Na hlavní jednotce:
Stiskněte tlačítko
.
Pokud je DVD zvoleno jako zdroj (A str. 17), zobrazí se na
obrazovce televizoru následující zprávy.
Tlačítka popsaná níže jsou použita na straně
16 až 19.
AUDIO
MUTING
Tlačítka pro
volbu
zdrojové
součásti
DVD
FM/AM
AUX
TV SOUND
AUDIO VOL
AUDIO
Kurzorová
tlačítka
(3/2/Y/5)/
ENTER
Přepínač režimu
dálkového
ovladače
• „OPEN“/„CLOSE“:
Otevírání nebo zavírání přihrádky disku.
• „NOW READING“:
Načítání informací z disku.
• „REGION CODE ERROR!“:
Kód regionu DVD VIDEO neodpovídá kódu, který
systém podporuje. Disk nemůže být přehráván.
• „NO DISC“:
V jednotce není žádný disk.
• „CANNOT PLAY THIS DISC“:
V jednotce je vložen disk, který nelze přehrávat.
ENTER
POZNÁMKA
• Po zapnutí napájení se indikátor STANDBY rozsvítí, po vypnutí
napájení zhasne.
• Zdroj napájení basového reproduktoru je připojen k hlavní
jednotce. Po zapnutí napájení se indikátor POWER ON na
basovém reproduktoru rozsvítí zeleně.
• Přestože je systém vypnutý, spotřebovává stále nepatrné
množství elektrické energie (pouze hlavní jednotka). Tomu se
říká pohotovostní režim a v tomto režimu se rozsvítí indikátor
STANDBY. Chcete-li zcela odpojit napájení, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky.
• Systém můžete také zapnout stisknutím následujících tlačítek:
• OPEN/CLOSE na dálkovém ovladači nebo 0 na hlavní
jednotce
• Jedním z tlačítek volby zdroje na dálkovém ovladači
• 3 na hlavní jednotce. Můžete použít stejná tlačítka na
dálkovém ovladači.
SCAN MODE
SMART
SLEEP S. SETUP
BASS
TREBLE
BASS/
FRONT L CENTER FRONT R
SURR. L
S.WFR SURR. R
LEVEL
LEVEL
Tlačítka
reproduktorů
STANDBY
PHONES
16
TH-S66-S55[EV].book Page 17 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Základní funkce
Výběr zdroje přehrávání
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte jedno z tlačítek pro volbu zdroje
(DVD, FM/AM, AUX nebo TV SOUND).
Přehrávání disku (DVD VIDEO, VCD atd.).
(A str. 20)
FM/AM:
Naladění stanice na frekvenci FM nebo AM
(MW). (A str. 39)
Tlačítko slouží k přepínání mezi pásmy FM
a AM (MW).
AUX:
Volba zdroje přehrávání ze součásti připojené
ke konektorům AUX IN nebo DIGITAL IN.
(A str. 13)
Každým stisknutím tlačítka se přepíná zdroj
„AUX“ a „AUX D“.
TV SOUND: Volba televizoru (který poskytuje výstupní
zvukový signál) připojeného ke konektoru
AV (SCART). (A str. 12)
DVD:
Na hlavní jednotce:
Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE,
dokud se na displeji nezobrazí název
požadovaného zdroje.
POZNÁMKA
• Systém neposkytuje výstupní video signál, pokud je zvolen jiný
zdroj než DVD.
• Změna zdroje může trvat chvíli trvat.
Nastavení hlasitosti
[VOLUME]
VAROVÁNÍ
• Před zapnutím zdroje vždy nastavte stupeň hlasitosti na
minimum.
V opačném případě hrozí nenávratné poškození sluchu nebo
reproduktorů náhlým náporem hlasitého zvuku.
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte tlačítko AUDIO VOL +/–.
Umístění tlačítek naleznete na straně 16.
Poslech se sluchátky (nejsou
dodána s přístrojem)
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jste ztlumili hlasitost:
• Před zapojením nebo nasazením sluchátek, protože vysoká
hlasitost může poškodit sluchátka i váš sluch sluch.
• Před odpojením sluchátek, protože reproduktory mohou náhle
začít vydávat hlasitý zvuk.
Když připojíte sluchátka ke konektoru PHONES na hlavní
jednotce, systém automaticky zruší režim prostorového zvuku
(surround), pokud je právě nastaven (A str. 24), deaktivuje
reproduktory, vypne napájení basového reproduktoru
a aktivuje režim sluchátek. Na displeji se zobrazí zpráva
„H. PHONE“.
Režim sluchátek
Při používání sluchátek jsou výstupem bez ohledu na
nastavení reproduktoru následující signály:
• U dvoukanálových zdrojů jsou výstupem přímo ze sluchátek
signály předního levého a pravého kanálu.
• Vícekanálové signály jsou smíchány a poslány do sluchátek.
• (Pro DVD AUDIO) Pokud disk nedovoluje smíšení
signálů, do sluchátek vystupuje pouze levý přední a pravý
přední kanál. V tomto případě se na displeji na několik
sekund zobrazí údaj „LR ONLY“.
Dočasné vypnutí zvuku
[MUTING]
Stiskněte tlačítko MUTING.
Obnovení zvuku
Proveďte jeden z následujících postupů:
• Znovu stiskněte tlačítko MUTING.
• Stiskněte tlačítko AUDIO VOL +/– (nebo stiskněte tlačítko
VOLUME +/– na hlavní jednotce).
Nastavení jasu indikátorů
[DIMMER]
Na hlavní jednotce:
Stiskněte tlačítko DIMMER.
Stiskněte tlačítko VOLUME +/–.
Opakovaným stisknutím tlačítka se mění úroveň jasu
indikátorů.
17
TH-S66-S55[EV].book Page 18 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 16.
Základní funkce
Časovač vypnutí [SLEEP]
Systém se automaticky vypne po uplynutí stanovené doby.
Stiskněte tlačítko SLEEP.
Při každém stisknutí tlačítka se doba zbývající do vypnutí
změní.
Příklad:
Nastavení basových tónů
[BASS]
Stiskněte BASS a potom LEVEL +/–.
POZNÁMKA
• Nastavení je platné pro všechny zdroje.
minuty
S L E E P
6 0
Změna rozkladového režimu
Systém může být přizpůsoben rozkladovému režimu vašeho
televizoru.
Kontrola zbývajícího času
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP.
Změna zbývajícího času
Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP.
Zrušení
Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP, dokud se nezobrazí
zpráva „SLEEP – –“.
• Nastavení časovače vypnutí se zruší rovněž vypnutím
přístroje.
POZNÁMKA
• Chcete-li systém používat v progresivním režimu
(PROGRESSIVE), musíte nejprve hlavní jednotku připojit
k televizoru pomocí kabelu komponentního videa (není dodán
s přístrojem). (A str. 12)
7 Když je DVD zvoleno jako zdroj a zastaveno
1 Stiskněte a podržte tlačítko
SCAN MODE na 2 sekundy.
„RGB“, Na displeji se zobrazí „Y/C“ nebo
„PROGRESS“.
Nastavení výstupní úrovně
basového reproduktoru
a reproduktorů
Stiskněte tlačítko reproduktoru, u kterého
chcete nastavit výstupní úroveň, a potom
tlačítko LEVEL +/–.
•
•
•
•
•
•
FRONT L:
FRONT R:
SURR. L:
SURR. R:
CENTER:
S.WFR:
Levý přední reproduktor
Pravý přední reproduktor
Levý reproduktor prostorového zvuku
Pravý reproduktor prostorového zvuku
Středový reproduktor
Basový reproduktor (subwoofer)
POZNÁMKA
• Nastavení můžete také provést pomocí nabídky nastavení na
obrazovce televizoru. (A str. 37)
• Nastavení je platné pro všechny zdroje.
• Toto nastavení nelze provést, pokud je jako zdroj nastaveno
vysílání na vlnách FM nebo AM a pokud je jako režim
prostorového zvuku vybrána hodnota „SURR OFF“.
Nastavení vysokých tónů
[TREBLE]
Stiskněte TREBLE a potom LEVEL +/–.
POZNÁMKA
• Nastavení je platné pro všechny zdroje.
2 Vyberte požadovaný režim stisknutím
kurzorového tlačítka 3/2.
• RGB:
Zvolte tuto možnost, pokud je váš
televizor přizpůsoben k použití
prokládaného RGB nebo
kompozitního video signálu.
• Y/C:
Zvolte tuto možnost, pokud je váš
televizor přizpůsoben k použití
prokládaného signálu S-video.
• PROGRESS: Zvolte tuto možnost, pokud je váš
televizor vybaven komponentními
konektory a podporuje progresivní
vstup videa.
Lepší kvalitu obrazu můžete získat v pořadí —
„PROGRESSIVE“ > „RGB“ > „Y/C“ > Composite.
3 Stiskněte ENTER při zobrazení
zvoleného režimu.
Pokud je vybrána možnost „PROGRESS“, na displeji se
rozsvítí indikátor PROGRESSIVE.
POZNÁMKA
• Přestože po stisknutí tlačítka ENTER může být obraz
zdeformovaný, nejedná se o závadu systému.
• Při nákupu přístroje je nastaven režim „RGB“.
• Existují některé televizory s progresivním vstupem nebo
televizory s vysokým rozlišením (HDTV), které nejsou zcela
kompatibilní s tímto systémem. Výsledkem je nepřirozený
obraz při přehrávání DVD VIDEO v režimu progresivního
rozkladu. V takovém případě změňte rozkladový režim na
„RGB“ nebo „Y/C“.
Chcete-li ověřit kompatibilitu vašeho televizoru, kontaktujte
místní středisko zákaznických služeb JVC.
• Všechny progresivní nebo HDTV televizory společnosti JVC
jsou plně kompatibilní s tímto systémem.
18
TH-S66-S55[EV].book Page 19 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 16.
Základní funkce
Optimalizace nastavení
reproduktorů [nastavení
Smart Surround]
POZNÁMKA
• Pokud změníte rozmístění reproduktorů nebo pozici posluchače
nebo když vyměníte dodané reproduktory za jiné, proveďte
nastavení Smart Surround znovu.
7 Když je DVD zvoleno jako zdroj a zastaveno
1 Posaďte se na místo poslechu.
2 Stiskněte a podržte tlačítko
SMART S. SETUP.
Na displeji se zobrazí „SETTING“.
3 Tleskněte jednou rukama nad hlavou.
4 Dejte pozor, kdy se na obrazovce
televizoru objeví „COMPLETED !“,
potom stiskněte možnost
SMART S. SETUP.
Systém zaznamená zvuk vašeho tlesknutí prostřednictvím
satelitních reproduktorů, potom automaticky provede
nejlepší nastavení jednotlivých reproduktorů. Po
dokončení nastavení Smart Surround se na obrazovce
televizoru zobrazí zpráva „COMPLETED !“.
19
Pokud se na obrazovce objeví symbol „FAILED !“
Systém nebyl schopen správně zaznamenat zvuk tlesknutí.
V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce
televizoru.
• Když systém třikrát zaznamená zvuk tlesknutí jako
„FAILED !“, nastavte dobu zpoždění (DELAY) a výstupní
úroveň (LEVEL) ručně. (A str. 37)
Zrušení
Stiskněte tlačítko SMART S. SETUP.
POZNÁMKA
• Výstupní úroveň basového reproduktoru (LEVEL) musíte
nastavit ručně. (A str. 18)
• V kroku 2 se na displeji objeví zpráva „SW ERROR“, pokud
hlavní jednotka a napájený basový reproduktor nejsou správně
propojeny pomocí přiloženého systémového kabelu.
TH-S66-S55[EV].book Page 20 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Přehrávání
DVD
• Ikona, jako např. VIDEO
, ukazuje formáty disku a typy souborů,
které je možno přehrávat.
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro
následující operace:
1 Nastavte přepínač režimu dálkového
ovladače na AUDIO.
2 Stiskněte tlačítko DVD.
Základní přehrávání
1 Stiskněte tlačítko OPEN/
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
CLOSE.
• Systém se spustí a otevře se
DivX
přihrádka na disk.
• Také je možné použít tlačítko 0 na hlavní jednotce.
Tlačítka popsaná níže jsou použita na straně 20 až 23.
2 Vložte disk.
Štítkem nahoru
Použití disku o průměru 8 cm
OPEN/CLOSE
DVD
3 Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko
FL DISP.
(tlačítko
přehrávání)
AUDIO
TOP MENU/PG
Přepínač
režimu
dálkového
ovladače
MENU/PL
MENU/PL
TOP MENU/PG
ENTER
přehrávání).
Soubory MP3/WMA
Na obrazovce televizoru se objeví zobrazení ovládání souborů
(A str. 28).
Soubory JPEG
Každý soubor (statický obrázek) se na televizní obrazovce
zobrazí asi na 3 sekundy (prezentace). Po zastavení přehrávání
se na obrazovce televizoru objeví zobrazení ovládání souborů
(A str. 28).
Soubory MPEG-4
Stisknutím tlačítka TOP MENU/PG nebo MENU/PL se na
televizoru objeví zobrazení ovládání souborů (A str. 28)
během přehrávání.
TITLE/GROUP
Číselná
tlačítka
100+
Soubory DivX
Během doby čtení se na obrazovce televizoru může zobrazit
zpráva „READING INDEX“.
Stisknutím tlačítka TOP MENU/PG nebo MENU/PL se na
televizoru objeví zobrazení ovládání souborů (A str. 28)
během přehrávání.
Disky DVD VR
Stisknutím tlačítka TOP MENU/PG nebo MENU/PL se na
televizoru objeví zobrazení ovládání. (A str. 23)
7 Pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko 8.
Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte 3 (tlačítko
přehrávání).
7 Zastavení
Stiskněte tlačítko 7.
7 Ikony průvodce na obrazovce
Během přehrávání DVD VIDEO se na obrazovce mohou
zobrazit tyto ikony průvodce:
•
: zobrazuje se na začátku scény obsahující vícejazyčné
titulky.
•
: zobrazuje se na začátku scény s vícejazyčnými dialogy.
•
: zobrazuje se na začátku scény obsahující záběry z více
úhlů.
•
(přehrávání),
(pozastavení),
nebo
(rychlý posun vpřed nebo vzad),
nebo
(pomalý chod vpřed nebo vzad): se zobrazí,
pokud provedete příslušnou operaci.
•
: disk nemůže přijmout operaci, kterou se snažíte
provést.
Pokračování na další straně
20
TH-S66-S55[EV].book Page 21 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 20.
Přehrávání
POZNÁMKA
• (Pro JPEG) Systém nemůže přijmout operace, i když stisknete
jakékoli tlačítko dříve, než se objeví celý obraz na televizní
obrazovce.
• Nechcete-li ikony průvodce na obrazovce používat, postupujte
podle pokynů na str. 38.
Soubor MP3/WMA
Příklad:
Při přehrávání formátu MP3
7 Informace o přehrávání na displeji
MP3
DVD VIDEO
Příklad:
Přehrávání DVD kódovaného v systému Dolby Digital 5.1ch
1 2 3.
1 2: 3 4
Indikátor MP3*1 Uplynulý čas přehrávání (minuty:sekundy)
(pouze během přehrávání)
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
Číslo kapitoly
Indikátory signálu
a reproduktorů
Číslo skladby
Stisknutí tlačítka FL DISP.
Číslo skupiny
SURR
1 : 2 3: 3 1
2 4.
MP3
G 1 2.
Indikátory signálu a reproduktorů (A str. 25)
Režim surround a formát digitálního signálu (A str. 25)
T 1 2 3
Číslo skladby
*1 Pro
disk WMA svítí indikátor WMA.
Stisknutí tlačítka FL DISP.
Číslo kapitoly
Číslo titulu
Soubor JPEG
Číslo souboru
SURR
C 2 4
T 1 5.
J P E G
1 2 3.
DVD AUDIO
Indikátory signálu a reproduktorů
P L PCM SURR
1: 2 3 : 4 5
1 2.
Číslo skladby
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
Číslo souboru
Číslo skupiny
F 1 2 3
G 1 2.
Soubor MPEG-4/DivX
Příklad:
Stisknutí tlačítka FL DISP.
Číslo skupiny
Stiskněte dvakrát tlačítko FL DISP. .
Číslo skladby
Při přehrávání souboru MPEG-4.
Číslo skladby
P L PCM SURR
G
3.
T 1 2
1 2 3.
VCD/SVCD/CD
Příklad:
Přehrávání disku CD.
Číslo skladby
L PCM
1 2.
1 0: 3 1
Uplynulý čas přehrávání (minuty:sekundy)
(pouze během přehrávání)
Indikátory signálu
a reproduktorů
3: 3 1
Stisknutí tlačítka FL DISP.
Číslo skupiny
Číslo skladby
G 1 2.
T 1 2 3
Uplynulý čas přehrávání (minuty:sekundy)
Indikátory signálu a reproduktorů
POZNÁMKA
• Pokud se přehrává disk VCD nebo SVCD s funkcí PBC,
neobjeví se uplynulý čas, ale „PBC“.
21
TH-S66-S55[EV].book Page 22 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 20.
Přehrávání
Pro disk DVD VR
Příklad:
Během přehrávání původního programu*
Rychlé hledání vpřed nebo
vzad
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
Číslo titulu
2 2
7 Během přehrávání
Na dálkovém ovladači:
0: 2 0: 3 6
Stiskněte tlačítko y nebo
1.
PG
Indikátor PG (původní program)
DVD
VR
DivX
Při každém stisknutí tlačítka se změní
rychlost vyhledávání.
Stisknutí tlačítka FL DISP.
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko přehrávání).
Číslo kapitoly
Číslo titulu
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Stiskněte a podržte tlačítko x nebo 4.
P G
1. C
3
Nepřetržitým stisknutím tlačítka x nebo 4 zvýšíte
rychlost rychlého vyhledávání vpřed nebo vzad.
PG
POZNÁMKA
Příklad:
Během přehrávání seznamu stop*
• Při přehrávání formátů DVD VIDEO, DVD VR, VCD, SVCD
nebo MPEG-4/DivX není během rychlého vyhledávání vpřed
nebo vzad produkován žádný zvuk.
• Při přehrávání disků DVD AUDIO nebo CD je během rychlého
hledání vpřed nebo vzad zvuk přerušovaný a slabý.
• U některých disků není tato funkce k dispozici.
Uplynulý čas přehrávání
(hodiny:minuty:sekundy)
Číslo titulu
3 0
0: 5 0: 3 0
PL
Skok na začátek požadované
volby
Indikátor PL (seznam stop)
Stisknutí tlačítka FL DISP.
7 Použití tlačítek x/4
Číslo kapitoly
Číslo seznamu stop
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
* Stisknutím tlačítka TOP MENU/PG nebo MENU/PL můžete
změnit režim přehrávání. (A str. 23)
7 Pro disky DVD VIDEO a DVD VR
(kapitola): Během přehrávání
Pro VCD/SVCD (stopa):
Během přehrávání bez funkce PBC
Pro formáty DVD AUDIO/CD/MP3/
WMA/JPEG/MPEG-4/DivX (stopa nebo soubor): Při
přehrávání nebo zastavení
POZNÁMKA
Stiskněte opakovaně tlačítko x nebo
4.
P L
1. C
1
PL
• Můžete změnit režim informací o čase (kromě formátů MP3/
WMA/JPEG/MPEG-4/DivX). (A str. 26)
• Informace o přehrávání lze rovněž zobrazit na obrazovce
televizoru. (A str. 25)
7 Spořič obrazovky
Zůstane-li na obrazovce zobrazen statický obraz po příliš
dlouhou dobu, hrozí vypálení obrazovky. Po 5 minutách
zobrazení statického obrazu na obrazovce systém automaticky
obrazovku ztlumí (funkce spořiče obrazovky).
• Spořič obrazovky se ukončí stisknutím libovolného tlačítka.
• Nechcete-li tuto funkci používat, postupujte podle pokynů
na str. 37.
Přehrávání jedním dotykem
Vrátí pozici přehrávání o 10 sekund před aktuální
pozici.
DVD
VIDEO
DVD
VR
7 Během přehrávání
Na dálkovém ovladači:
Stiskněte tlačítko
.
POZNÁMKA
• Tato funkce funguje mezi kapitolami pod stejným titulem.
• Tato funkce není k dispozici během opakovaného přehrávání.
• U některých disků není tato funkce k dispozici.
DivX
POZNÁMKA
• Při přehrávání souboru MP3 nebo JPEG můžete provádět
operace pomocí zobrazení ovládání souborů. (A str. 28)
• Při přehrávání souboru DivX můžete stisknutím kurzorových
tlačítek 3/2 přeskočit scénu o několik minut vpřed nebo vzad.
• U některých disků není tato funkce k dispozici.
7 Použití číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
7 Pro DVD VIDEO a DVD VR (titul, kapitola):
Při zastaveném přehrávání se vyhledává číslo titulu.
Při přehrávání se vyhledává číslo kapitoly.
Pro DVD AUDIO (stopa):
Při přehrávání nebo zastavení
Pro VCD/SVCD (stopa):
Během přehrávání bez funkce PBC
Pro CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/DivX (stopa nebo
soubor):
Při přehrávání nebo zastavení
Pro výběr požadovaného čísla stiskněte
číselná tlačítka (0-10, +10).
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v následující části „Použití číselných tlačítek“.
Použití číselných tlačítek
Volba 3:
Volba 14:
Volba 24:
Volba 40:
Stiskněte tlačítko 3.
Stiskněte tlačítko+10, dále 4
Stiskněte dvakrát tlačítko+10, pak 4.
Stiskněte třikrát tlačítko+10, pak 10.
Nebo stiskněte čtyřikrát tlačítko +10, pak 0.
22
TH-S66-S55[EV].book Page 23 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 20.
Přehrávání
Vyhledání požadovaného
titulu nebo požadované
skupiny pomocí číselných
tlačítek
7 Při přehrávání nebo zastavení
1 Stiskněte tlačítko TITLE/
GROUP.
V oblasti titulu nebo skupiny na displeji se zobrazí „_ _“
nebo „_“.
Příklad:
Při přehrávání disku DVD VIDEO
_ _.
1: 2 3: 4 5
2 Pokud displej ukazuje „_ _“ nebo „_“,
použijte číselná tlačítka (0-10, +10)
k zadání požadovaného čísla titulu
nebo skupiny.
Systém začne přehrávat od první kapitoly, stopy nebo
souboru zvoleného titulu nebo skupiny.
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“ (A str. 22).
POZNÁMKA
• U některých disků není tato funkce k dispozici.
Přehrávání bonusové skupiny
Některé disky DVD AUDIO obsahují speciální
„bonusovou skupinu“, jejíž obsah není běžně přístupný.
Bonusová skupina je vždy přiřazena k poslední skupině
na disku. Chcete-li přehrát bonusovou skupinu, musíte vložit
specifické „klíčové číslo“ (heslo). Způsob získání klíčového čísla
závisí na disku. Po získání klíčového čísla můžete přehrávat
bonusovou skupinu následujícím postupem.
7 Pokud na displeji svítí indikátor BONUS
1 Vyberte bonusovou skupinu
Informace o výběru skupiny naleznete v předchozí části
„Vyhledání požadovaného titulu nebo požadované
skupiny pomocí číselných tlačítek“.
Objeví se výzva k zadání klíčového čísla.
Na obrazovce televizoru
7 Při přehrávání nebo zastavení.
1 Stiskněte tlačítko TOP MENU/PG
nebo MENU/PL.
Na obrazovce televizoru je zobrazen ovládací displej
a systém začne přehrávat první titul nebo seznam stop.
• Zpráva PLAY LIST se zobrazí pouze v případě, že je na
DVD VR disku zaznamenán seznam stop.
TOP MENU/PG: zobrazuje ORIGINAL PROGRAM
(původní program).
Příklad:
ORIGINAL PROGRAM
No
1
2
3
4
5
6
Date
25/04/04
17/05/04
22/05/04
26/05/04
20/06/04
25/06/04
Ch
4ch
8ch
8ch
L-1
4ch
L-1
Time
19:00
10:30
17:00
13:19
22:00
8:23
Title
JVC DVD World 2004
*1
*2
*3
*4
*5
Music Festival
children 001
children 002
*6
*1: Číslo titulu
*2: Datum nahrávání
*3: Zdroj nahrávání (TV stanice, vstupní konektor
nahrávacího zařízení atd.)
*4: Čas zahájení nahrávání
*5: Název původního programu nebo seznamu stop
(Tento název nemusí být zobrazen v závislosti na
nahrávacím zařízení.)
*6: Aktuální titul
MENU/PL: zobrazuje PLAY LIST (seznam stop).
Příklad:
PLAY LIST
No
1
2
3
4
Date
25/05/04
17/06/04
20/06/04
25/06/04
Chap
001
005
003
001
*7
*8
*9
Length
1:03:16
1:35:25
0:10:23
0:07:19
*10
Title
My JVC World
Favorite music
children001-002
*5
*11
*7: Číslo seznamu stop
*8: Datum vytvoření seznamů stop
*9: Počet kapitol
*10: Celková doba přehrávání
*11: Aktuální seznam stop
Na displeji
K E. Y
: _ _: _ _
BONUS
2 Zadejte klíčové číslo stisknutím tlačítek
(0-9), pak stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud zadáte správné klíčové číslo, začne přehrávání
a indikátor BONUS zhasne.
• Pokud jste zadali nesprávný klíč, zadejte správné číslo
znovu.
Vymazání položky klíčového čísla.
Proveďte jeden z následujících postupů:
• Otevřete přihrádku na disk.
• Vypněte systém.
23
Výběr požadovaného titulu
nebo seznamu stop
z ovládacího displeje
2 Stisknutím tlačítka Y/5 zvolte
požadovaný titul nebo seznam stop.
Systém spustí přehrávání vybraného titulu nebo seznamu
stop.
Vymazání ovládacího displeje
• Stiskněte tlačítko ENTER.
Informace o režimu přehrávání disku DVD VR
• Původní program (ORIGINAL PROGRAM):
Systém může přehrávat původní obraz v nahraném pořadí.
• Seznam stop (PLAY LIST):
Systém může přehrávat seznam stop upravených
v nahrávacím zařízení.
TH-S66-S55[EV].book Page 24 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Rozšířené funkce
DVD , znázorňuje formáty disku a typy
• Ikona, jako např. VIDEO
souborů, které lze přehrávat.
Používání režimu
prostorového zvuku Surround
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro následující
operace:
• Nastavte přepínač režimu dálkového ovladače
na AUDIO.
• Pro výše uvedenou operaci existují výjimky.
V takovém případě postupujte podle daných pokynů.
7 Automatický režim Surround (AUTO SUR)
Používá se pro reprodukování zvuku tak, jak byl nahrán, tedy
bez jakékoliv konverze (mixování nebo simulace atd.) Např.
vícekanálový zdroj je automaticky reprodukován ve
vícekanálovém audio formátu.
Tlačítka popsaná níže jsou použita na straně 24 až 35.
7 Dolby Surround
Dolby Pro Logic II*1
Dolby Pro Logic II má rozvinutý vícekanálový formát
přehrávání, který dekóduje všechny dvoukanálové zdroje —
zdroje stereo a zdroje kódované Dolby Surround — do kanálu
5.1.
Dolby Pro Logic II má dva režimy — režim Movie a režim
Music:
AUDIO SUBTITLE SURROUND
(tlačítko
přehrávání)
AUDIO
SLOW
SLOW
/
/PG
Přepínač
režimu
dálkového
ovladače
• Pro Logic II Movie (MOVIE)
SLOW
TOP MENU/PG
Vhodný pro reprodukci zdrojů kódovaných ve formátu Dolby
Surround nesoucích značku
.
MENU/PL
/PL
Kurzorová
tlačítka
(3/2/Y/5)/
ENTER
• Pro Logic II Music (MUSIC)
Vhodný pro reprodukci libovolných dvoukanálových zdrojů
stereofonní hudby.
ENTER
ON
SCREEN
Dolby Digital*1
Používá se k reprodukci skladeb s vícekanálovým zvukem ze
záznamů kódovaných pomocí systému Dolby Digital (
).
Číselná
tlačítka
ANGLE
ZOOM
PAGE
7 DTS Digital Surround*2
Používá se k reprodukci skladeb s vícekanálovým zvukem
ze záznamů kódovaných pomocí systému DTS Digital
Surround (
).
DTS Digital Surround (DTS) je další digitální zvukový formát
se samostatnými kanály použitelný pro záznamy CD a DVD.
100+
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SETTING RETURN
VFP
Dostupnost režimů Surround pro jednotlivé vstupní signály
Značka B ukazuje dostupné režimy surround.
Režim
Signál
Režim
Surround
vypnut
Automatický režim
Surround
SURR OFF AUTO SUR
Dolby Surround
MOVIE*
3
MUSIC* DOLBY
3
D
*1
DTS Digital
Surround
Linear
PCM
Packed
PCM
DSP
DTS
LPCM
PPCM
ALL
ST*3
DOLBY D
(Vícekanálový)
B
B
—
—
B
—
—
—
—
DOLBY D
(dvoukanálový)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
DTS Digital
Surround
(Vícekanálový)
B
B
—
—
—
B
—
—
—
DTS Digital
Surround
(dvoukanálový)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
Analogový
(VCR) nebo
Linear/Packed
PCM
(dvoukanálový)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
Linear/Packed
PCM
(Vícekanálový)
B
B
—
—
—
—
B
B
—
Vyrobeno podle
licence společnosti
Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro
Logic“, „MLP
Lossless“ a symbol
dvojitého D jsou
ochranné známky
společnosti Dolby
Laboratories.
*2 „DTS“ a „DTS
Digital Surround“
jsou registrované
ochranné známky
společnosti Digital
Theater Systems, Inc.
*3 Tyto režimy můžete
zvolit stisknutím
tlačítka SURROUND.
(A str. 25)
Pokračování na další straně
24
TH-S66-S55[EV].book Page 25 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
7 All Channel Stereo (DSP)
Režim All Channel Stereo (ALL ST) umožňuje reprodukovat
větší stereofonní zvukové pole při použití všech připojených
(a aktivovaných) reproduktorů.
Režim All Channel Stereo může být použit při reprodukci
dvoukanálových zdrojů stereo.
Normální stereofonní zvuk
All Channel Stereo
7 Přehrávání digitálních vícekanálových záznamů
(s výjimkou režimu SURR OFF)
Automaticky se zvolí příslušný vícekanálový režim surround
(DOLBY D, DTS Digital Surround nebo Linear/Packed
PCM).
7 Přehrávání dvoukanálového zdroje
Můžete zvolit režim Dolby Pro Logic II (MOVIE/MUSIC)
nebo režim DSP (ALL ST).
Opakovaným stisknutím tlačítka
SURROUND zvolte požadovaný režim.
7 Indikátory na displeji
Indikátory formátu digitálního signálu
PPCM, SURR: Svítí, jestliže jsou na vstupu komprimované
PCM signály z DVD AUDIO disku.
LPCM, SURR: Svítí, jestliže jsou na vstupu signály
Linear PCM.
GD, SURR:
Svítí, jestliže jsou na vstupu signály
DOLBY D.
C, SURR:
Svítí, jestliže jsou na vstupu signály
DTS Digital (Surround).
Bez indikace:
Jsou-li na vstupu analogové signály, nesvítí
žádný indikátor digitálního signálu.
Indikátory režimu Dolby Surround nebo DSP
GPLII, SURR: Svítí, jestliže je aktivován režim Dolby Pro
Logic II.
SURR:
Svítí, jestliže je aktivován režim All Channel
Stereo.
Indikátory zdrojového signálu apod.
Rozsvítí se pro označení vstupních signálů.
a: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál
levého kanálu.
b: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál středového kanálu.
c: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál pravého kanálu.
d: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál kanálu LFE
(nízkofrekvenční efekty).
g: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál levého kanálu
prostorového zvuku.
i: Rozsvítí se, jestliže se objeví signál pravého kanálu
prostorového zvuku.
h: Rozsvítí se, jestliže se objeví monofonní signál
prostorového kanálu nebo dvoukanálový signál Dolby
Surround.
SW : Svítí stále.
Kanál s označením „ “ ukazuje, že odpovídající
reproduktory reprodukují zvuk kanálu.
Jestliže je reprodukován signál kanálu dekódovaného do
kanálu 5.1, svítí pouze indikátory „ “.
Volba režimu Surround
Systém je nastaven tak, aby automaticky zvolil optimální režim
surround pro vstupní signál z digitálního vícekanálového
záznamu.
Pokud přehráváte dvoukanálový zdroj, můžete požadovaný
režim surround zvolit ručně.
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro následující
operace:
• Nastavte přepínač režimu dálkového ovladače na
AUDIO.
Zapne se režim surround a aktuální režim surround se zobrazí
na displeji.
Při každém stisknutí tlačítka se režim surround změní.
Podrobnosti o jednotlivých režimech naleznete na straně 24.
Vypnutí režimu surround
Stiskněte opakovaně tlačítko SURROUND,
dokud se na displeji neobjeví SURR OFF.
Uložení nastavení — automatická paměť
Jestliže vypnete napájení, systém ukládá do paměti aktuální
režim surround. Režim uložený v paměti se automaticky
vyvolá po zapnutí napájení.
POZNÁMKA
• Když je jako zdroj vybrán příjem v pásmu FM nebo AM, můžete
vybrat režim All Channel Stereo (ALL ST) a SURR OFF.
• Režim surround nemá žádný vliv na přehrávání souborů
MPEG-4/DivX.
• Pro disky DVD AUDIO se zakázaným směšováním signálů
systém pokračuje ve výstupu vícekanálových signálů a na
displeji se zobrazí „MULTI CH“, i když je režim surround
během přehrávání vypnut. Na druhé straně systém poskytuje na
výstupu pouze signály levého a pravého předního kanálu a na
displeji zobrazí „LR ONLY“, jestliže spustíte přehrávání
s režimem surround nastaveným na hodnotu „STEREO“ nebo
„H. PHONE“.
Používání nabídky předvoleb
na obrazovce
Pomocí nabídky předvoleb na obrazovce můžete sledovat
informace o disku a používat některé funkce.
Zobrazení nabídky předvoleb na obrazovce
7 Po vložení disku do přístroje
Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Opakovaným stisknutím tlačítka se nabídka
předvoleb na obrazovce mění následujícím
způsobem.
Příklad:
Při přehrávání disku DVD VIDEO
Dolby D
2/0 . 0ch
Dolby D
2/0 . 0ch
OFF
(Nabídka předvoleb na obrazovce zmizí)
(zpět na začátek)
• Aktuálně vybraná položka se zobrazí zeleně.
25
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DivX
DVD
VR
TH-S66-S55[EV].book Page 26 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
7 Obsah nabídky předvoleb na obrazovce během
přehrávání
DVD VIDEO
Dolby D
2/0 . 0ch
DVD AUDIO
Dolby D
2/0 . 0ch
VCD
SVCD
F Zobrazuje stav přehrávání.
:
zobrazí se během přehrávání.
/
: zobrazí se během rychlého posunu vpřed nebo
vzad.
/
: zobrazí se během přehrávání při pomalém
pohybu vpřed nebo vzad.
:
zobrazí se při pozastavení.
:
zobrazí se při zastavení.
G Slouží ke změnám časového údaje (E). Viz „Změna
nastavení časových údajů“ níže.
H Slouží k opakovanému přehrávání. (A str. 33)
I Slouží pro funkci časového hledání. (A str. 28)
J Slouží pro funkci hledání kapitoly (u DVD VIDEO
a DVD VR) nebo stopy (u DVD AUDIO). (A str. 27)
K Slouží ke změně jazyka, kanálu nebo datového proudu.
(A str. 30)
L Slouží ke změně jazyka titulků a pomocného obrazu.
(A str. 29)
M Slouží ke změně úhlu scény. (A str. 29)
N Slouží ke změně stránky. (A str. 31)
O Zobrazuje stav režimu přehrávání.
PROGRAM: zobrazí se během přehrávání programu.
(A str. 32)
RANDOM: zobrazí se během náhodného přehrávání.
(A str. 33)
P Zobrazuje stav režimu opakování. (A str. 33)
Změna nastavení časových údajů
CD
Zobrazení času je možné změnit v nabídce na
obrazovce a na displeji hlavní jednotky.
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
7 Během přehrávání
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
MPEG-4/DivX*
zvýrazněte možnost
3 Opakovaným stisknutím tlačítka ENTER
* 7 – N nejsou k dispozici.
zvolte požadované informace.
Disk DVD VR*
DVD-VR
Dolby D
2/0 . 0ch
.
Příklad:
Pokud je zvolen uplynulý čas přehrávání.
PG
1 CHAP 3 TOTAL 0 : 00 : 34
ON
A Zobrazuje typ disku.
B Zobrazuje informace o zvuku.
C Zobrazuje aktuální titul (u DVD VIDEO), číslo skupiny
(u DVD AUDIO) nebo režim přehrávání (u DVD VR).
D Zobrazuje aktuální číslo kapitoly (u DVD VIDEO
a DVD VR) nebo stopy (u ostatních typů disků).
E Zobrazuje informace o čase. Viz část „Změna nastavení
časových údajů“.
• TIME:
Uplynulý čas od začátku aktuální kapitoly nebo
stopy
• REM: Zbývající čas aktuální kapitoly nebo stopy
• TOTAL: Čas uplynulý od začátku disku
• T. REM: Zbývající čas do konce disku
4 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
POZNÁMKA
• Při přehrávání disků DVD VR nemohou být možnosti „TIME“
a „REM“ zobrazeny.
26
TH-S66-S55[EV].book Page 27 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Přehrávání od určitého místa
na disku
Můžete začít přehrávat zadaný titul, kapitolu nebo skladbu.
Rovněž můžete disk přehrávat od určitého času.
Vyhledání požadované scény z nabídky DVD
Disky DVD VIDEO obvykle mají vlastní nabídky, které
ukazují obsah disku a lze je zobrazit na televizní
obrazovce. Pomocí těchto nabídek lze vyhledat
požadovanou scénu.
DVD
VIDEO
7 Pokud byl do přístroje vložen disk DVD VIDEO
1 Stiskněte tlačítko TOP MENU/PG nebo
MENU/PL.
Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka.
Příklad:
Disk DVD VIDEO, který obsahuje více než jeden titul,
bude obvykle obsahovat „hlavní“ nabídku jednotlivých
titulů. Nabídka titulů se zobrazí po stisknutí tlačítka
TOP MENU/PG.
Některé disky DVD VIDEO mohou obsahovat i další
nabídku, která se objeví po stisknutí tlačítka MENU/PL.
Informace o nabídkách naleznete v pokynech
k příslušnému disku DVD VIDEO.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2/Y/5 zvolte požadovanou
položku.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
• U některých disků můžete rovněž zvolit položky
zadáním příslušného čísla pomocí číselných tlačítek.
Vyhledání požadované scény z nabídky
VCD/SVCD pomocí funkce PBC
Disk VCD nebo SVCD nahraný s funkcí PBC má
vlastní nabídku, například seznam písní na disku.
Požadovanou scénu lze vyhledat pomocí těchto
nabídek.
7 Během přehrávání s funkcí PBC
1 Stiskněte opakovaně tlačítko RETURN,
dokud se na televizní obrazovce
neobjeví nabídka.
Příklad:
2 Pro výběr čísla požadované položky
stiskněte číselná tlačítka (1-10, +10).
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete v části
„Použití číselných tlačítek“ (A str. 22).
Návrat do nabídky
Stiskněte tlačítko RETURN.
Na televizní obrazovce se zobrazí „NEXT“ nebo
„PREVIOUS“:
• Pro přechod na další stránku stiskněte tlačítko x.
• Pro návrat na předchozí stránku stiskněte tlačítko 4.
POZNÁMKA
• Chcete-li přehrát disk VCD nebo SVCD kompatibilní s funkcí
PBC bez použití této funkce, proveďte jednu z následujících
operací:
• Při zastavení spus te přehrávání stisknutím číselného tlačítka.
• Stiskněte opakovaně tlačítko x, dokud se nezobrazí číslo
požadované stopy. Pak spus te přehrávání stisknutím tlačítka
přehrávání 3.
Na displeji se zobrazí číslo stopy namísto “PBC”.
• Pokud chcete aktivovat funkci PBC, přehráváte-li disk VCD
nebo SVCD kompatibilní s touto funkcí, přičemž funkce není
právě používána, postupujte následujícím způsobem:
• Stiskněte tlačítko TOP MENU/PG nebo MENU/PL.
• Zastavte přehrávání dvojím stisknutím tlačítka 7, pak
stiskněte tlačítko přehrávání 3.
Vyhledávání požadované kapitoly nebo stopy
z nabídky předvoleb na obrazovce
7 Během přehrávání
DVD DVD
VIDEO AUDIO
1 Stiskněte dvakrát tlačítko
VR
ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
nebo
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Příklad:
Při přehrávání disku DVD VIDEO
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Číslo požadované kapitoly zadejte
pomocí číselných tlačítek (0-9).
Příklad:
Volba 8:
Volba 10:
Volba 20:
Volba 37:
Stiskněte tlačítko 8.
Stiskněte tlačítko 1, dále 0.
Stiskněte tlačítko 2, dále 0.
Stiskněte tlačítko 3, dále 7.
Oprava chybného zadání
Opakujte krok 4.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
6 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
POZNÁMKA
• Můžete vybírat až do 99. kapitoly nebo stopy.
27
DVD
.
TH-S66-S55[EV].book Page 28 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Vyhledání požadovaného místa zadáním času
7 Pro DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD
DVD DVD DVD
VR:
VIDEO AUDIO VR
Během přehrávání
Pro VCD/SVCD:
Při zastavení přehrávání nebo během přehrávání bez funkce
PBC
Pro CD:
Při přehrávání nebo zastavení
7 Určování uplynulého času přehrávání od začátku disku
Proveďte následující postup, když je disk zastavený.
Použití zobrazení ovládání
souborů
Požadované skupiny a stopy nebo soubory
můžete prohledávat pomocí zobrazení
ovládání souborů na obrazovce televizoru.
Aktuální skupina /celkový
počet skupin.
DivX
Režim přehrávání*
(PROGRAM,RANDOM, REPEAT)
Popisné informace (pouze
pro MP3 a WMA)
Uplynulý čas přehrávání od
začátku aktuální stopy(pouze
u MP3/WMA/MPEG-4/DivX)
7 Určování uplynulého času přehrávání od začátku
aktuálního titulu/stopy
Proveďte následující postup během přehrávání.
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 K zadání času použijte číselná tlačítka
(0-9).
Příklad:
Spuštění přehrávaní od místa, které odpovídá uplynulé
době 2 (hodiny): 34 (minut): 08 (sekund)
Aktuální skupina
Aktuální stopa (soubor) / celkový
počet stop (souborů)
v aktuální skupině
Aktuální stopa
(soubor)
Celkový počet stop
(souborů) na disku
Stav přehrávání
* (Pro MPEG 4/DivX) Náhodný režim a program nejsou
Stiskněte 2
Stiskněte 3
Stiskněte 4
Stiskněte 0
Stiskněte 8
Oprava chybného zadání
Opakovaně stiskněte kurzorové tlačítko2.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
6 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
POZNÁMKA
• U DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR můžete čas zadat
v hodinách, minutách a sekundách a u VCD/SVCD/CD
v minutách a sekundách.
k dispozici.
Zobrazení ovládání souborů se zobrazí automaticky během
přehrávání (MP3 a WMA) nebo během zastavení.
7 Pro MP3 nebo WMA:
Při přehrávání nebo zastavení
Pro JPEG/MPEG-4/DivX:
Při zastavení disku
1 Stisknutím kurzorového tlačítka
3/2/Y/5 vyberte požadovanou
skupinu, stopu nebo soubor.
• Přehrávaní pro MP3 nebo WMA začne od zvolené
stopy.
2 Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko
přehrávání) nebo ENTER.
• Přehrávání stopy nebo prezentace začne od zvolené
stopy nebo souboru.
• Jestliže pro JPEG stisknete tlačítko ENTER, bude
přehrán pouze vybraný soubor.
POZNÁMKA
• (Pro MP3/WMA) Během přehrávání můžete najít požadovanou
stopu nebo soubor stisknutím tlačítek x/4 nebo
kurzorových tlačítek 5/Y.
• Informace o přehrávání lze rovněž zobrazit na obrazovce.
(A str. 21)
• Některé názvy skupin, stop a souborů se nemusí správně
zobrazit v závislosti na podmínkách nahrání.
• Skupiny, stopy a soubory se mohou zobrazit v odlišném pořadí
než v počítači.
28
TH-S66-S55[EV].book Page 29 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Obnovení přehrávání
Volba jazyka titulků
Pokud je obnovení přehrávání nastaveno na
„ON“ (A str. 38) a zastavíte přehrávání
některým dále popsaným způsobem, uloží se
pozice, kde bylo přehrávání zastaveno.
(Na displeji se zobrazí „RESUME“.)
• Vypnutí přístroje(A str. 16)
• Jednou stiskněte tlačítko 7
• Změna zdroje(A str. 17)
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
7 Během přehrávání disku obsahujícího
titulky v několika jazycích
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
Použití tlačítka SUBTITLE:
DivX
1 Stiskněte tlačítko SUBTITLE.
DivX
Příklad (DVD VIDEO):
Ze tří zaznamenaných jazyků titulků je zvolena angličtina
(„ENGLISH“).
Spuštění přehrávání od uložené pozice
Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko přehrávání) nebo DVD.
• Může dojít k případu, kdy 3 (tlačítko přehrávání) nebude
po změně zdroje fungovat.
Smazání uložené pozice
Stiskněte znovu tlačítko 7 nebo otevřete přihrádku disku.
POZNÁMKA
• (Pro DivX) Může být uložen začátek scény, kde bylo přehrávání
zastaveno.
Výběr úhlu scény
7 Během přehrávání disku obsahujícího více úhlů
scény
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Použití tlačítka ANGLE:
1 Stiskněte tlačítko ANGLE.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka Y/5
vyberete požadované titulky.
Pro DVD VR
• Stisknutím tlačítka SUBTITLE se titulky (pomocné
obrazy) aktivují bez ohledu na to, zda jsou
zaznamenány. (pomocné obrazy se nezmění, nejsou-li
zaznamenány.)
Pro SVCD
• Disk SVCD může obsahovat až čtyři druhy titulků.
Stisknutím tlačítka SUBTITLE se titulky mění bez
ohledu na to, zda jsou zaznamenány. (Titulky se
nezmění, nejsou-li zaznamenány.)
POZNÁMKA
Příklad:
Je zvolen první ze tří zaznamenaných úhlů scény.
• Chcete-li vymazat titulky, stiskněte tlačítko SUBTITLE. Každým
stisknutím tlačítka SUBTITLE se titulky střídavě zobrazí nebo
odstraní.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE
nebo kurzorového tlačítka Y/5 vyberte
požadovaný úhel scény.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
Dolby D
2/0 . 0ch
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Stisknutím kurzorového tlačítka Y/5
vyberete požadovaný úhel scény.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
6 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
POZNÁMKA
• Během přehrávání disku DVD AUDIO je tato funkce dostupná
pouze pro část video.
29
4 Opakovaným stisknutím kurzorového
tlačítka Y/5 vyberete požadované
titulky.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
6 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
POZNÁMKA
• Chcete-li vymazat titulky, stiskněte tlačítko SUBTITLE. Každým
stisknutím tlačítka SUBTITLE se titulky střídavě zobrazí nebo
odstraní.
• V místní nabídce jsou pro některé jazyky titulků nebo poslechu
použity zkratky. Viz část „Seznam zkratek jazyků“ (A str. 36).
• Během přehrávání disku DVD AUDIO je tato funkce dostupná
pouze pro část video.
TH-S66-S55[EV].book Page 30 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Výběr jazyka poslechu
7 Během přehrávání disku obsahujícího audio
v několika jazycích
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
Zvláštní způsoby přehrávání
obrazu
VR
Přehrávání po jednotlivých snímcích
Použití tlačítka AUDIO:
1 Stiskněte tlačítko AUDIO.
DivX
Příklad (DVD VIDEO):
Ze tří zaznamenaných jazyků poslechu je zvolena
angličtina („ENGLISH“).
7 Během přehrávání
Stiskněte opakovaně tlačítko 8.
Po každém stisknutí tlačítka se obraz posune
z jednoho statického snímku na druhý.
DVD DVD DVD
VIDEO AUDIO VR
DivX
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko přehrávání).
2 Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO
nebo kurzorového tlačítka Y/5 vyberte
požadovaný jazyk poslechu.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Zpomalené přehrávání
7 Během přehrávání
1 V místě, od kterého chcete
DVD DVD DVD
VIDEO AUDIO VR
začít zpomalené přehrávání,
stiskněte tlačítko 8.
Systém pozastaví přehrávání.
2 Stiskněte tlačítko SLOW 9.
• Začne zpomalené přehrávání vpřed.
Pouze DVD VIDEO nebo DVD AUDIO:
• Pro zpomalené přehrávání vzad stiskněte tlačítko
SLOW (.
Při každém stisknutí tlačítka se rychlost přehrávání zvýší.
Příklad: Na obrazovce televizoru
4 Stisknutím kurzorového tlačítka Y/5
vyberete požadovaný jazyk poslechu.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
6 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko přehrávání).
POZNÁMKA
• Během pomalého přehrávání není slyšet zvuk.
• Během přehrávání disku DVD AUDIO je tato funkce dostupná
pouze pro část video.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
POZNÁMKA
• V místní nabídce jsou pro některé jazyky titulků nebo poslechu
použity zkratky. Viz část „Seznam zkratek jazyků“ (A str. 36).
• „ST“, Při přehrávání VCD, SVCD nebo DVD VR se zobrazí
„L“ nebo „R“, představující možnosti stereo, zvuk zleva a zvuk
zprava.
30
TH-S66-S55[EV].book Page 31 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Volba prohlížení statických obrázků
zaznamenaných na disku DVD AUDIO
POZNÁMKA
Většina disků DVD AUDIO umožňuje prohlížení
statických obrázků (funkce B.S.P.), které se obvykle
postupně objevují automaticky během přehrávání
disku v závislosti na pořadí přehrávání. Pokud má aktuální
skupina nebo stopa volitelné obrázky (stránky), můžete je
ručně změnit (obrácením stránky).
7 Během přehrávání, když na displeji svítí indikátor B.S.P.
Změna nastavení VFP
Použití tlačítka PAGE:
Opakovaným stisknutím tlačítka PAGE
zvolte požadovaný statický obrázek.
Funkce VFP (Video Fine Processor) umožňuje
nastavit obraz podle typu programu, tónu
obrazu nebo vlastních požadavků.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
• Počet stupňů zvětšení se mění podle typu disku.
• Během přehrávaní prezentace z JPEG není zvětšování
k dispozici. V takovém případě pozastavte přehrávání
stisknutím tlačítka 8. Pak obraz zvětšete.
• Během přehrávání disku DVD AUDIO je tato funkce dostupná
pouze pro část video.
• Během přehrávání MPEG-4 nebo DivX může nastat situace,
kdy ve výše uvedeném kroku 2 nefunguje kurzorové tlačítko
(3/2/Y/5).
.
DVD DVD
VIDEO AUDIO
7 Během přehrávání
1 Stiskněte VFP.
DVD
VR
DivX
Aktuální nastavení funkce VFP se zobrazí na televizní
obrazovce.
Příklad:
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Stisknutím kurzorového tlačítka 5/Y
vyberete požadovaný statický obrázek.
5 Stiskněte tlačítko ENTER.
6 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Zvětšování
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
1 Stiskněte tlačítko ZOOM.
Při každém stisknutí tlačítka ZOOM se
změní zvětšení scény.
DivX
2 Při zvětšeném obraze můžete
stisknutím kurzorového tlačítka
3/2/Y/5 posouvat zvětšenou oblast.
Obnovení normálního přehrávání
Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM vyberte možnost
ZOOM OFF.
31
tlačítka 3/2 vyberete režim VFP.
• NORMAL: Toto je běžná volba.
• CINEMA: Vhodné pro filmy.
Když vyberete „NORMAL“ nebo „CINEMA“,
dokončete nastavení stisknutím možnosti VFP.
• USER 1 a USER 2:
Můžete nastavit parametry, které ovlivní
vzhled obrázků.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
7 Při přehrávání nebo pozastavení
2 Opakovaným stisknutím kurzorového
Následující operaci proveďte pouze v případě, že
vyberete možnost „USER 1“ nebo „USER 2“ v kroku 2.
3 Opakovaným stisknutím kurzorového
tlačítka Y/5 vyberte parametr, který
chcete upravit.
Postupně nastavujte a ujistěte se, že výsledný vzhled
obrazu odpovídá požadavkům.
• GAMMA:
Používá se k úpravě jasu neutrálních odstínů se
zachováním jasu tmavých a světlých částí.
• BRIGHTNESS:
Používá se k úpravě jasu obrazovky.
• CONTRAST:
Používá se k úpravě kontrastu obrazovky.
• SATURATION:
Používá se k úpravě barevné hloubky.
• TINT:
Používá se k úpravě odstínu obrazovky.
• SHARPNESS:
Používá se k úpravě ostrosti obrazovky.
TH-S66-S55[EV].book Page 32 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
4 Stiskněte tlačítko ENTER.
2 Požadovanou kapitolu nebo stopu
naprogramujete podle pokynů na
televizní obrazovce.
Příklad:
5 Stisknutím kurzorového tlačítka
Y/5 změníte nastavení.
•
6 Stiskněte ENTER.
•
•
Znovu se zobrazí aktuální nastavení VFP.
7 Pro nastavení dalších parametrů
opakujte kroky 3 až 6.
8 Stiskněte tlačítko VFP.
POZNÁMKA
• I když zobrazení nastavení uprostřed tohoto postupu zmizí,
odpovídající nastavení bude uloženo.
Programové přehrávání
7 Při zastavení disku
1 Stiskněte opakovaně tlačítko
PLAY MODE, dokud se na
televizní obrazovce neobjeví
programové okno.
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“ (A str. 22).
• Čísla z obsahu, která zadáváte během programování,
se mění v závislosti na typu disku:
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD VIDEO:
Tituly a kapitoly
VCD/SVCD/CD:
Stopy
DVD AUDIO, MP3, WMA:
Skupiny a stopy
• Dříve, než naprogramujete stopy v bonusové skupině
na disku DVD AUDIO, vypněte indikátor BONUS na
displeji pomocí postupu v části „Přehrávání bonusové
skupiny“ (A str. 23).
• Můžete určit kapitoly nebo stopy s číslem do 99.
• (Pro CD, SVCD nebo VCD) Pokud celková doba
přehrávání překročí 99 minut a 59 sekund, na displeji
se objeví „–:–“. V programování je však možné
pokračovat.
• (Pro DVD VIDEO, DVD AUDIO, MP3 nebo WMA)
Pokud stisknete ENTER místo číselných tlačítek ve
sloupci Track/Chapter, zobrazí se možnost „ALL“
a všechny stopy nebo kapitoly ve vybrané skupině nebo
titulu budou naprogramovány během jednoho kroku.
Mazání programů po jednom od posledního
zadaného čísla
Stiskněte opakovaně tlačítko CANCEL.
Smazání všech programů
Stiskněte tlačítko 7.
Program můžete také smazat vypnutím systému.
3 Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko
přehrávání).
Jestliže byly všechny stopy nebo soubory přehrány,
přehrávání se zastaví a znovu se objeví programové okno.
Povšimněte si, že programové nastavení zůstává.
Kontrola obsahu programu
Během přehrávání stiskněte tlačítko 7. Přehrávání se zastaví a
objeví se programové okno.
Ukončení režimu programování
Při zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE,
dokud z obrazovky nezmizí programové okno i zpráva
.
POZNÁMKA
• Funkce Resume nemůže být použita s programovým
přehráváním.
• U některých disků není funkce programového přehrávání
k dispozici.
32
TH-S66-S55[EV].book Page 33 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Náhodné přehrávání
Televizní
obrazovka
Displej
Tituly a stopy na disku lze přehrávat
v náhodném pořadí.
7 Při zastavení disku
DVD DVD
VIDEO AUDIO
REPEAT GROUP
1 Stiskněte opakovaně tlačítko
PG
(Pro DVD VR) Znovu
přehraje aktuální titul
z původního programu
(Original).
PL
(Pro DVD VR) Znovu
přehraje aktuální seznam stop
ze seznamu Playlist.
.
2 Stiskněte tlačítko 3 (tlačítko
přehrávání).
Ukončení režimu náhodného přehrávání
Při zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE,
dokud z obrazovky nezmizí programové okno i zpráva
.
Režim náhodného přehrávání můžete také zrušit vypnutím
systému.
ALL
REPEAT ALL
POZNÁMKA
• Jednotlivé tituly nebo skladby se při náhodném přehrávání
přehrají pouze jednou.
,
1
Opakované přehrávání
REPEAT STEP
VR
Stiskněte tlačítko REPEAT.
1: 3 1: 0 1
Znovu přehraje všechny
tituly, stopy, soubory z disků
DVD VR/VCD/SVCD/CD/
MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/
DivX.
Znovu přehraje aktuální
stopu z disků DVD AUDIO/
VCD/SVCD/CD/MP3/WMA/
MPEG-4/DivX.
Znovu přehraje aktuální
kapitolu z disku
DVD VIDEO/DVD VR.
Režim opakování je vypnutý.
Systém přehrává disk
obvyklým způsobem.
Bez
indikace
DVD
Použití tlačítka REPEAT:
1 2.
REPEAT TRACK,
REPEAT STEP
,
Opakování aktuálního výběru
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Znovu přehraje aktuální
skupinu z DVD AUDIO/
MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/
DivX.
Znovu přehraje aktuální titul
z disku DVD VIDEO.
PLAY MODE, dokud se na
obrazovce televizoru neobjeví
7 Pro DVD VIDEO/DVD VR:
Během přehrávání
Pro VCD/SVCD:
Během přehrávání bez funkce PBC
nebo při zastavení
Pro DVD AUDIO/CD/MP3/JPEG/
MPEG-4/DivX:
Při přehrávání nebo zastavení
Význam
POZNÁMKA
DivX
• U DVD VIDEO a DVD AUDIO někdy není volba
REPEAT ALL k dispozici (v závislosti na disku).
Z nabídky předvoleb na obrazovce (kromě MP3/WMA/
JPEG/MPEG-4/DivX):
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
Indikátor režimu opakování
Po každém stisknutí tlačítka REPEAT se změní režim
opakovaní.
.
3 Stiskněte ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Opakovaným stisknutím kurzorového
tlačítka Y/5 vyberete režim opakování.
5 Stiskněte ENTER.
6 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
Zrušení opakovaného přehrávání
Zvolte v kroku 4 „OFF“.
33
TH-S66-S55[EV].book Page 34 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Opakování požadované části [A-B REPEAT]
Přehrávání požadované části můžete opakovat
zadáním začátku (bod A) a konce (bod B).
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
Zrušení
V kroku 4 vyberte možnost „OFF“ a potom stiskněte tlačítko
ENTER.
VR
POZNÁMKA
7 Během přehrávání
Použití tlačítka A-B RPT:
1 Stiskněte tlačítko A-B RPT na začátku
• Při přehrávání disku DVD VIDEO je opakované přehrávání
A-B možné jen v rámci stejného titulu.
• Režim „A-B“ nemůže být zvolen během programového nebo
náhodného přehrávání.
části, kterou chcete zopakovat (bod A).
Na displeji se zobrazí indikátor režimu
opakování „
“.
Zámek přihrádky
2 Stiskněte tlačítko A-B RPT na konci
části, kterou chcete zopakovat (bod B).
Indikátor opakování na displeji ze změní na „
a začne opakované přehrávání A-B. Opakovaně se
přehrává vybraná část disku (mezi body A a B).
“
Přihrádku můžete uzamknout a zamezit nechtěnému vysunutí
disku.
Na hlavní jednotce (POUZE):
Při vypnutém systému
Stiskněte a podržte
Zrušení
Stiskněte tlačítko A-B RPT během opakovaného přehrávání
A-B.
Z nabídky předvoleb na obrazovce:
1 Stiskněte dvakrát tlačítko ON SCREEN.
Na obrazovce se objeví nabídka předvoleb.
• Systém se zapne a na displeji se objeví „LOCKED“.
• Pokud se pokusíte vysunout disk, objeví se zpráva
„LOCKED“ informující, že přihrádka je uzamčena.
Zrušení
Proveďte znovu stejnou operaci.
• Systém se zapne a na displeji se objeví „UNLOCKED“.
2 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
zvýrazněte možnost
.
3 Stiskněte ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Opakovaným stisknutím kurzorového
tlačítka Y/5 vyberete „A-B“.
5 Stiskněte tlačítko ENTER na začátku
části, kterou chcete zopakovat (bod A).
Dolby D
2/0 . 0ch
6 Stiskněte tlačítko ENTER na konci části,
kterou chcete zopakovat (bod B).
Spustí se opakované přehrávání A-B.
7 Stiskněte tlačítko ON SCREEN.
Nabídka předvoleb zmizí z obrazovky.
34
TH-S66-S55[EV].book Page 35 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 24.
Rozšířené funkce
Nastavení zvuku a ostatní
nastavení
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro následující
operace:
• Nastavte přepínač režimu dálkového ovladače
na AUDIO.
provedete nastavení nebo výběr.
Příklad:
D E C.
D D
Nastavení se uloží a displej za několik sekund
automaticky zmizí.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Než začnete
• Následující kroky je třeba provést v omezeném čase. Pokud
nastavování přerušíte před dokončením, začněte znovu od
kroku 1.
1 Stiskněte SETTING.
Příklad:
D E C. A / P C M
2 Stisknutím tlačítka Y/5 vyberte
položku, kterou chcete nastavit.
• DEC (Dekódovat):
Pokud přehráváte externí zdroj (AUX DIGITAL je
vybráno jako zdroj), který byl zakódován pomocí
standardu DOLBY D nebo DTS Digital Surround,
mohou nastat následující příznaky:
• Na začátku přehrávání nevychází žádný zvuk.
• Při vyhledávání nebo přeskakování částí nebo
skladeb dochází ke vzniku šumu.
A/PCM (Auto/PCM):
Toto je běžná volba. Systém automaticky
rozpozná vstupní signály.
DD:
Zvolte, pokud při přehrávání disku (nebo
záznamu) kódovaného pomocí systému
DOLBY D nastanou výše uvedené
příznaky.
DTS:
Zvolte, pokud při přehrávání disku (nebo
záznamu) kódovaného pomocí systému
DTS Digital Surround nastanou výše
uvedené příznaky.
• BAL (Rovnováha):
Můžete nastavit rovnováhu mezi levým a pravým
reproduktorem.
35
3 Stisknutím kurzorového tlačítka 3/2
• Vyberete-li „DD“ nebo „DTS“, ale vstupní signál je kódovaný
v jiném digitálním formátu, zvuk nelze poslouchat. (Bliká
indikátor GDIGITAL nebo C.)
TH-S66-S55[EV].book Page 36 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Nastavení předvoleb DVD
Používání nabídek nastavení
POZNÁMKA
• Kódy jednotlivých jazyků, například „AA“ atd., naleznete
v následující tabulce „Seznam zkratek jazyků“.
• Je možné změnit jazyk nabídek pro nastavení. Viz „Popis
nabídky“ níže.
Základní funkce v nabídkách nastavení
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro
následující operace:
1 Nastavte přepínač režimu dálkového
ovladače na AUDIO.
2 Stiskněte tlačítko DVD.
Seznam zkratek jazyků
AA Afařština
IK
Inupijština
AB Abcházština
IN
Indonézština
RO Rumunština
AF Afrikánština
IS
Islandština
RU Ruština
AM Amharština
IW
Hebrejština
RW Kinyarwandština
AR Arabština
JI
Jidiš
SA
Sanskrt
AS
JW Jávština
SD
Sindhština
KA Gruzínština
Asámština
AY Ajmarština
ENTER
Kurzorová
tlačítka
(3/2/Y/5)/
ENTER
SET UP
RN Kurundština
SG
Sanghština
AZ Ázerjbajdžánština KK Kazaština
SH
Srbochorvatština
BA Baškirština
KL Grónština
SI
Sinhálština
BE Běloruština
KM Khmerština
SK
Slovenština
BG Bulharština
KN Kannadština
SL
Slovinština
BH Bihárština
KO Korejština
(KOR)
SM Samojština
BI
KS
SN
Šonština
SO
Somálština
Bislamština
Bengálština,
BN bangladéština
Kašmírština
KU Kurdština
7 Při zastavení disku
BO Tibetština
KY Kirgizština
SQ
Albánština
1 Stiskněte tlačítko SET UP.
BR Bretonština
LA Latina
SR
Srbština
CA Katalánština
LN Lingálština
SS
Siswatština
CO Korsičtina
LO Laoština
ST
Sesotština
CS
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Popis nabídky
Čeština
LT
Litevština
SU
Sundánština
CY Velština
LV
Lotyština
SV
Švédština
DA Dánština
MG Malgaština
DZ Bhútánština
MI
EL
MK Makedonština
7 MENU LANGUAGE
Některé disky DVD mají vlastní nabídky v několika jazycích.
• Zvolte výchozí jazyk*.
7 AUDIO LANGUAGE
Některé disky DVD mají několik jazyků pro dialogy.
• Zvolte výchozí jazyk dialogů*.
SW Svahilština
TA
Tamilština
TE
Telugština
EO Esperanto
ML Malajálamština
TG Tádžičtina
ET
MN Mongolština
TH Thajština
Estonština
EU Baskičtina
MO Moldavština
TI
FA
Perština
MR Maráthština
TK Turkmenština
FI
Finština
MS Malajština
(MAY)
TL
FJ
Fidžijština
FO Faerština
FY
: Jazyk nabídky (LANGUAGE)
Řečtina
Maorština
Fríština
Tigriňa
Tagalština
MT Maltština
TN Setswanština
MY Barmština
TO Tongánština
NA Nauruština
TR Turečtina
GA Irština
NE Nepálština
TS
Tsongština
GD Skotská galština
NL Holandština
TT
Tatarština
GL Galicijština
NO Norština
TW Twiština
GN Guaraní
OC Okcitánština
UK Ukrajinština
GU Gudžarátština
OM (Afanština)
Oromingština
UR Urdština
HA Hauština
OR Orijština
UZ Uzbečtina
HI
PA
Paňdžábština
VI
HR Chorvatština
PL
Polština
WO Wolofština
Hindština
Vietnamština
HU Maďarština
PS
Paštština
VO Volapukština
7 SUBTITLE
HY Arménština
PT
Portugalština
XH Xhosa
Některé disky DVD mají několik jazyků pro titulky.
• Zvolte výchozí jazyk titulků*.
IA
Interlingua
QU Quechuština
IE
Interlingue
RM Rétorománština ZU Zuluština
YO Jorubština
7 ON SCREEN LANGUAGE
• Zvolte jazyk předvoleb na obrazovce pro ovládání systému.
* Jestliže zvolený jazyk není zaznamenán na disku, použije se
automaticky původní jazyk jako výchozí.
36
TH-S66-S55[EV].book Page 37 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Nastavení předvoleb DVD
: Nabídka Audio (AUDIO)
: Nabídka Obraz (PICTURE)
7 D. RANGE COMPRESSION
7 MONITOR TYPE
Jestliže přehráváte disky DVD s nahrávkou ve formátu obrazu
16:9, můžete zvolit typ zobrazení pro obrazovku televizoru.
• 16:9 (Konverze širokoúhlého obrazu)
Tuto volbu použijte, je-li poměr stran obrazovky 16:9
(širokoúhlá obrazovka).
Když přehráváte DVD disky s poměrem stran obrazovky
4:3, systém nastaví poměr výstupního signálu
automaticky.
• 4:3 LB (Konverze „Letter Box“)
Tuto volbu použijte, je-li poměr stran obrazovky 4:3
(běžná obrazovka). Při sledování širokoúhlého obrazu
se v horní a dolní části obrazovky objeví černé pruhy.
• 4:3 PS (Konverze „Pan Scan“)
Tuto volbu použijte, je-li poměr stran obrazovky 4:3
(běžná obrazovka). Při sledování širokoúhlého obrazu se
nezobrazí černé pruhy, nebude však zobrazen levý ani
pravý okraj obrazu.
Příklad: 16:9
Příklad: 4:3 LB
Příklad: 4:3 PS
POZNÁMKA
• Přestože je nastaveno „4:3 PS“, pro některé disky DVD může
být aktivní velikost obrazovky „4:3 LB“. Závisí to na způsobu
záznamu na disk DVD.
7 PICTURE SOURCE
Pokud nastavíte rozkladový režim na „PROGRESS“
(A str. 18), můžete získat optimální kvalitu obrazu volbou,
zda je obsah disku zpracován po rámcích (filmový zdroj) nebo
po polích (zdroj video).
Běžné nastavení je „AUTO“.
• AUTO
Umožňuje přehrávat disky, které obsahují video i film.
Pomocí informací disku přístroj rozpozná typ obrazu
(zdroj filmu nebo videa) na aktuálním disku.
• Pokud je přehrávaný obraz nejasný nebo rušený, anebo
šikmé čáry obrazu nejsou plynulé, zkuste nastavit jiné
režimy.
• FILM
(Komprese dynamického rozsahu)
Slabě nahraný zvuk můžete jasně slyšet v noci i při nízké
úrovni hlasitosti, pokud posloucháte zvuk v systému Dolby
Digital.
• AUTO
Tuto volbu použijte, jestliže chcete poslouchat prostorový
zvuk v jeho plném dynamickém rozsahu (není použit
žádný efekt).
• ON
Tuto volbu použijte, chcete-li plně využít efekt komprese
(výhodné o půlnoci).
POZNÁMKA
• Pokud přehráváte vícekanálový zdroj Dolby Digital s vypnutým
režimem surround, nastavení D. RANGE COMPRESSION je
automaticky nastaveno na ON.
: Nabídka nastavení reproduktorů
(SPK. SETTING)
7 Nabídka Úroveň (LEVEL)
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
Při sledování zkušebního signálu nastavte hlasitost středového
reproduktoru a reproduktorů prostorového zvuku na takovou
úroveň jako u předních reproduktorů.
TEST TONE*
Vystupuje zkušební signál.
* Zkušební signál vystupuje ze všech aktivovaných
reproduktorů v tomto pořadí:
s levý přední reproduktor s středový reproduktor s
pravý přední reproduktor s pravý reproduktor
prostorového zvuku s levý reproduktor prostorového
zvuku s (zpět na začátek)
7 Nabídka Zpoždění (DELAY)
Příklad:
Tato volba je vhodná pro přehrávání filmů.
Středový
reproduktor
1 ms
• VIDEO
Tato volba je vhodná pro přehrávání video disků.
Basový
reproduktor
7 SCREEN SAVER (A str. 22)
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci spořiče obrazovky.
7 FILE TYPE
Levý přední
0 ms
Pravý přední
0 ms
Pokud jsou na disku nahrány různé typy souborů, můžete
zvolit, které se mají přehrávat.
• AUDIO
Slouží pro přehrávání souborů MP3 nebo WMA.
• STILL PICTURE
Slouží pro přehrávání souborů JPEG.
• VIDEO
Slouží pro přehrávání souborů MPEG-4/DivX.
Levý prostorového
zvuku 2 ms
Pravý prostorového zvuku
2 ms
V tomto případě nastavte dobu zpoždění každého
reproduktoru takto:
• Doba zpoždění předních reproduktorů: 0 ms
• Doba zpoždění středového reproduktoru: 1 ms
• Doba zpoždění reproduktorů prostorového zvuku: 2 ms
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
Nastavte vzdálenost reproduktorů od místa poslechu.
V rozsahu od 0 ms do 15 ms (po 1 ms).
37
TH-S66-S55[EV].book Page 38 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Nastavení předvoleb DVD
7 Nabídka basového reproduktoru (SUBWOOFER)
LEVEL
Výstupní úroveň basového reproduktoru můžete nastavit
v rozsahu -6 dB až +6 dB.
CROSS OVER
Signály pod přednastavenou frekvenční hladinou budou
odeslány do basového reproduktoru a reprodukovány jím.
Zvolte jednu z úrovní příčné frekvence podle kvality basových
tónů z předních reproduktorů, středového reproduktoru
a reproduktorů prostorového zvuku.
: Nabídka dalších nastavení (OTHERS)
7 RESUME
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci obnovení
přehrávání. (A str. 29)
7 ON SCREEN GUIDE
Můžete aktivovat nebo deaktivovat ikony průvodce nabídkou
na obrazovce. (A str. 20)
7 Nabídka registrace DivX (DivX REGISTRATION)
Tento systém má svůj vlastní registrační kód pro přehrávání
souborů DivX.
Kód vašeho systému si můžete ověřit.
• Jakmile přehrajete disk vytvořený pomocí registračního
kódu, kód systému se přepíše zcela jiným novým kódem
z důvodu ochrany autorských práv.
38
TH-S66-S55[EV].book Page 39 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Funkce tuneru
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro
následující operace:
1 Nastavte přepínač režimu dálkového
ovladače na AUDIO.
2 Stiskněte tlačítko FM/AM.
Stanici, které bylo přiděleno číslo kanálu, lze později rychle
naladit. K dispozici je 30 stanic v pásmu FM a 15 stanic
v pásmu AM (MW).
POZNÁMKA
7 Předvolení stanic
• Když je jako zdroj vybrán příjem v pásmu FM nebo AM, můžete
vybrat režim All Channel Stereo (ALL ST) a SURR OFF.
1 Nalaďte stanici, kterou chcete
Předvolby stanic
Tlačítka popsaná níže jsou použita na straně 39 až 42.
FM/AM
FL DISP.
předvolit.
• Chcete-li pro libovolnou stanici v pásmu FM uložit
režim příjmu FM, vyberte požadovaný režim příjmu
FM. Viz část „Výběr režimu příjmu FM“ (A str. 40).
Příklad:
Když je systém naladěn na 103,5 MHz.
FL DISP.
1 0 3. 5 0
FM
AUDIO
Přepínač režimu
dálkového
ovladače
TUNING
TUNING
MEMORY
MHz
2 Stiskněte MEMORY.
FM MODE
FM
CH
_ _
1 0 3. 5 0
MHz
7 Zatímco blikají indikátory „CH“ a „– –“
3 Stiskněte číselná tlačítka (1-10, +10)
a vyberte požadované číslo předvolby.
Číselná tlačítka
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“ (A str. 22).
Příklad:
Když je vybrán předvolený kanál 1.
FM
CH
TA/NEWS/INFO
PTY SEARCH
PTY SEARCH
TREBLE
1
1 0 3. 5 0
MHz
Pokud nastavování přerušíte před dokončením, začněte
znovu od kroku 2.
7 Zatímco bliká vybrané číslo
4 Stiskněte MEMORY.
Ruční ladění
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
FM/AM zvolte pásmo.
8 1 0
kHz
2 Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING 9 nebo (, dokud nenajdete
požadovaný kmitočet.
Jestliže tlačítko podržíte, dokud systém nezačne
vyhledávat stanice, a pak je uvolníte, systém hledání
zastaví, jakmile naladí stanici s dostatečně silným
signálem.
POZNÁMKA
• Je-li přijímán program FM stereo, na displeji se rozsvítí
indikátor ST.
39
5 Opakujte kroky 1 až 4.
• Uložením nové stanice k již použitému číslu se vymaže
předchozí stanice.
Příklad:
Když je systém naladěn na 810 kHz.
AM
Předvolené číslo přestane blikat.
Stanice je přiřazena k vybranému číslu předvolby.
Pokud nastavování přerušíte před dokončením, začněte
znovu od kroku 2.
7 Naladění předvolené stanice
1 Opakovaným stisknutím tlačítka FM/
AM zvolte FM nebo AM.
2 Stiskněte číselná tlačítka (1-10, +10)
a vyberte číslo předvolby.
• Podrobnosti o použití číselných tlačítek naleznete
v části „Použití číselných tlačítek“ (A str. 22).
POZNÁMKA
• Číslo předvolby můžete vybrat také stisknutím y/1.
TH-S66-S55[EV].book Page 40 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 39.
Funkce tuneru
Výběr režimu příjmu FM
Pokud je aktuálně naladěný stereofonní FM program rušen
šumem, je možné příjem zlepšit změnou příjmového režimu
FM.
7 Při poslechu stanice FM
Stiskněte tlačítko FM MODE.
Na displeji se zobrazí režim příjmu FM.
Při každém stisknutí tlačítka se příjmový režim FM změní.
• AUTO:
Je-li program vysílán stereo, bude zvuk reprodukován
stereofonně. (Na displeji se zobrazí indikátor ST.) Je-li
vysílán mono, bude zvuk reprodukován monofonně. Tento
režim je vhodný také pro potlačení statického šumu mezi
stanicemi.
Tento přístroj umožňuje přijímat následující typy signálů RDS:
PS(Programová služba): Zobrazuje jména běžně známých
stanic.
PTY (Typ programu): Zobrazuje typy vysílaných programů.
RT (Radiotext):
Zobrazuje textové zprávy vysílané
stanicemi.
Sí pokročilého příjmu (Enhanced Other Network):
Viz strana 42.
POZNÁMKA
• Systém RDS není k dispozici pro rozhlasové vysílání v pásmu
AM (MW).
• Pokud naladěná stanice nevysílá signály systému RDS správně
nebo pokud je signál slabý, nebude systém pravděpodobně
správně plnit svou funkci.
Příjem se zlepší, ale zmizí efekt stereofonní reprodukce.
(Na displeji se zobrazí indikátor MONO.) Dokud
nenaladíte stanici, uslyšíte v tomto režimu šum.
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro
následující operace:
1 Nastavte přepínač režimu dálkového
ovladače na AUDIO.
2 Stiskněte tlačítko FM/AM.
Potlačení šumu rozhlasového
vysílání v pásmu AM (MW)
7 Zobrazení informace o signálech
RDS
• MONO:
Při poslechu silně rušeného vysílání AM (MW) můžete šum
omezit nastavením režimu Beat Cut (potlačení rázů).
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko
FL DISP.
7 Při poslechu stanice AM (MW)
Po každém stisknutí tlačítka se indikace nastavení na displeji
změní.
Stiskněte tlačítko FM MODE.
Na displeji se zobrazí aktuální režim Beat Cut (potlačení
rázů).
Při každém stisknutí tlačítka se režim Beat Cut změní.
• Zvolte „BEATCUT1“ nebo „BEATCUT2“ podle toho,
která volba poskytuje jasnější zvuk.
Používání systému RDS
(Radio Data System) pro
příjem rozhlasového vysílání
v pásmu FM
Systém RDS (Radio Data System) umožňuje stanicím v pásmu
FM vysílat kromě jejich pravidelných programových signálů
ještě doplňkový signál. Stanice mohou například vysílat svůj
název a informace o tom, jaký program vysílají: sportovní,
hudební atd.
Pokud stanice naladěná v pásmu FM poskytuje službu RDS,
rozsvítí se na displeji indikátor RDS.
FM
1 0 3. 5 0
PS (programová služba):
Při hledání se objeví „PS“ a zobrazí se názvy stanic. Jestliže
není vysílán žádný signál, zobrazí se „NO PS“.
PTY(typ programu):
Při hledání se objeví „PTY“ a zobrazí se typ vysílaného
programu. Jestliže není vysílán žádný signál, zobrazí se
„NO PTY“.
RT (textová zpráva):
Při hledání se objeví „RT“ a zobrazí se textové zprávy, které
stanice vysílá. Jestliže není vysílán žádný signál, zobrazí se
„NO RT“.
Frekvence:
Frekvence stanice (bez služby RDS).
Zobrazované znaky na displeji
Jestliže se na displeji objeví signály PS, PTY nebo RT, mohou
se zvláštní písmena a znaky zobrazit nesprávně.
POZNÁMKA
• Při náhlém ukončení vyhledávání se indikátory „PS“, „PTY“
a „RT“ neobjeví na displeji.
MHz
RDS
Indikátor RDS
40
TH-S66-S55[EV].book Page 41 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 39.
Funkce tuneru
Vyhledávání programů pomocí kódů PTY
Jednou z výhod služby RDS je, že zadáním kódů PTY můžete
v předvolených kanálech vyhledávat určitý druh
programu(A str. 39).
7 Vyhledávání programů pomocí kódů PTY
POZNÁMKA
Než začnete
• Vyhledávání podle kódů PTY lze provádět pouze
u předvolených stanic.
• Chcete-li vyhledávání přerušit, stiskněte kdykoli během procesu
hledání tlačítko PTY SEARCH.
• Následující kroky je nutno provést v časovém limitu. Pokud
nastavování přerušíte před dokončením, začněte znovu od
kroku 1.
1 Při poslechu stanice FM stiskněte
tlačítko PTY SEARCH.
Na displeji střídavě bliká „PTY“ a „SELECT“.
7 Zatímco „PTY“ a „SELECT“ střídavě blikají:
2 Stiskněte tlačítko PTY 9 nebo PTY (,
dokud se na displeji neobjeví
požadovaný kód PTY.
• Podrobnosti jsou uvedeny v části „Popis kódů PTY“.
Když je kód PTY vybraný v kroku 2 stále na displeji:
3 Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
Při vyhledávání se na displeji střídavě zobrazuje indikátor
„SEARCH“ a zvolený kód PTY.
Systém začne vyhledávat 30 předvolených stanic v pásmu
FM. Po nalezení zvolenou stanici naladí.
Chcete-li pokračovat ve vyhledávání po prvním
přerušení:
Dokud indikátory blikají na displeji, stiskněte znovu tlačítko
PTY SEARCH.
Jestliže není žádný program nalezen, na displeji se zobrazí
„NO FOUND“.
Popis kódů PTY
NEWS:
AFFAIRS:
Zprávy.
Publicistický program s doplňujícími
informacemi ke zprávám — diskuse nebo
analýzy.
INFO:
Program, jehož cílem je předávání
informací v co nejširším smyslu.
SPORT:
Program zaměřený na sport ze všech
hledisek.
EDUCATE:
Vzdělávací programy.
DRAMA:
Všechny rozhlasové hry a seriály.
CULTURE:
Programy zaměřené na všechny aspekty
národní nebo regionální kultury včetně
jazyka, divadla atd.
SCIENCE:
Programy věnované přírodním vědám
a technice.
VARIED:
Používá se hlavně pro programy založené
na mluveném slovu, jako jsou kvizy,
panelové hry a rozhovory se známými
osobnostmi.
POP M:
Současná komerční populární hudba.
ROCK M:
Rocková hudba.
EASY M:
Současná moderní hudba označovaná jako
„líbivá“.
LIGHT M:
Instrumentální hudba, vokální a sborová
díla.
CLASSICS:
Koncertní provedení větších orchestrálních
děl, symfonií, komorní hudby atd.
OTHER M:
Hudba, která se nehodí do žádné
z ostatních kategorií.
WEATHER:
Zprávy o počasí a předpovědi.
FINANCE:
Zprávy z burzy, obchodní zprávy atd.
CHILDREN: Programy zaměřené na mladé posluchače.
SOCIAL:
Programy o sociologii, historii, geografii,
psychologii a společenském dění.
RELIGION:
Programy s náboženskou tematikou.
PHONE IN:
Na programech se podílejí zástupci
veřejnosti, kteří po telefonu nebo ve
veřejném fóru vyjadřují své názory.
TRAVEL:
Informace o cestování.
LEISURE:
Programy o trávení volného času.
JAZZ:
Džezová hudba.
COUNTRY:
Country hudba, s hudební tradicí nebo
původem z jižních států USA.
NATION M:
Současná populární hudba národa nebo
regionu v jazyce dané země.
OLDIES:
Klasická populární hudba takzvaného
„zlatého období“.
FOLK M:
Lidová hudba vycházející z hudební tradice
určitého národa.
DOCUMENT: Programy o skutečných událostech
vytvořené v investigativním stylu.
TEST:
Vysílání pro vyzkoušení nouzového
vysílacího zařízení nebo přístroje.
ALARM:
Oznámení o mimořádných situacích.
NONE:
Typ programu není k dispozici, program
nelze identifikovat nebo jej lze obtížně
zařadit do určitého typu.
POZNÁMKA
• U některých FM stanic se mohou výše uvedené kódy PTY lišit.
41
TH-S66-S55[EV].book Page 42 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Umístění tlačítek naleznete na straně 39.
Funkce tuneru
Přechodné přepnutí na požadované
rozhlasové vysílání
Další výhodnou službou systému RDS je „Enhanced Other
Network“.
Díky této službě lze přístroj dočasně přeladit na požadovaný
rozhlasový program (TA, NEWS nebo INFO) vysílaný jinou
stanicí s výjimkou následujících případů:
• Když posloucháte stanice bez RDS (Všechny stanice AM
(MW), některé stanice FM a další zdroje)
• Je-li systém v pohotovostním režimu.
POZNÁMKA
Než začnete:
Pro otestování, zda přístroj může správně přijímat signál
ALARM, použijte signál TEST.
Při zapnutí signálu TEST bude systém reagovat stejně jako při
zachycení skutečného nouzového signálu. Při příjmu signálu
TEST systém automaticky přepíná na stanici, která signál
TEST vysílá.
Při příjmu zkušebního signálu TEST se na displeji objeví
indikátor „TEST“.
7 Jak funkce Síť pokročilého příjmu (Enhanced Other
Network) ve skutečnosti funguje
Případ 1
• Funkci Enhanced Other Network je možné používat jen
u předvolených stanic.
DŮLEŽITÉ
Před použitím dálkového ovladače pro
následující operace:
1 Nastavte přepínač režimu dálkového
ovladače na AUDIO.
2 Stiskněte tlačítko FM/AM.
Stiskněte opakovaně tlačítko
TA/NEWS/INFO, dokud se na displeji
neobjeví indikátor typu programu
TA/NEWS/INFO.
Po každém stisknutí tlačítka se indikace nastavení na displeji
změní.
FM
CH
1
1 0 3. 5 0
MHz
TA NEWS INFO
Indikátor typu programu
TA:
Dopravní informace v oblasti.
NEWS: Zprávy.
INFO: Program, jehož cílem je předávání informací v co
nejširším smyslu.
Ukončení poslechu programu zvoleného pomocí funkce
Síť pokročilého příjmu (Enhanced Other Network)
Opakovaně stiskněte tlačítko TA/NEWS/INFO, až indikátor
typu programu (TA/NEWS/INFO) zmizí z displeje. Přijímač
ukončí pohotovostní režim Enhanced Other Network a vrátí
se k předchozí zvolené stanici.
Stanice FM vysílá nouzový (poplašný) signál ALARM
Systém automaticky naladí stanici a na displeji se objeví
„ALARM“, zatímco systém přijímá nouzový signál.
Povšimněte si, že nouzový signál nemůže být přijímán
v následujících případech:
• Když posloucháte stanice bez RDS (Všechny stanice AM
(MW), některé stanice FM a další zdroje)
• Je-li systém v pohotovostním režimu.
Žádná stanice nevysílá program, který jste zvolili
Systém zůstane naladěn na stanici, kterou právě posloucháte.
‘
Začne-li některá stanice vysílat program, který jste zvolili,
přijímač na ni automaticky přeladí. Indikátor přijímaného
kódu PTY začne blikat.
‘
Po ukončení programu se systém vrátí k předchozí zvolené
stanici, ale stále zůstává v pohotovostním režimu Enhanced
Other Network.
Případ 2
Stanice v pásmu FM, kterou právě posloucháte, vysílá
zvolený program.
Přijímač pokračuje v příjmu stanice, ale indikátor přijímaného
kódu PTY začne blikat.
‘
Když program skončí, indikátor přijímaného kódu PTY
přestane blikat a zůstává rozsvícený, ale přijímač zůstává
v pohotovostním režimu Enhanced Other Network.
POZNÁMKA
• Jestliže v pohotovostním režimu Enhanced Other Network
změníte zdroj přehrávání, pohotovostní režim se přechodně
zruší.
Změníte-li zdroj přehrávání zpět na FM, systém se vrátí do
pohotovostního režimu Enhanced Other Network.
• Data funkce Enhanced Other Network vysílaná některými
stanicemi nemusí být s tímto systémem kompatibilní.
• Služba Enhanced Other Network u některých stanic v pásmu
FM se službou RDS nefunguje.
• Při poslechu programu naladěného pomocí funkce Enhanced
Other Network se stanice nemění, i když stanice jiné sítě začne
vysílat program se stejnými daty Enhanced Other Network.
• Při poslechu programu naladěného pomocí funkce Enhanced
Other Network můžete k ovládání tuneru používat pouze
tlačítka TA/NEWS/INFO a FL DISP.
42
TH-S66-S55[EV].book Page 43 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Doporučení
Čištění disků
Otřete disk měkkou látkou. Postupujte od
středu směrem k okraji.
Údržba
7 Manipulace s disky
• Disk z obalu vyjímejte tak, že ho přidržíte
za okraje a zároveň jemně zatlačíte na
otvor ve středu disku.
• Nedotýkejte se lesklého povrchu disku ani
disk neprohýbejte.
• Po použití vložte disk zpět do obalu, aby
nedošlo k deformaci.
• Vkládejte disk zpět do obalu opatrně,
abyste jeho povrch nepoškrábali.
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu, extrémním teplotám a vlhkosti.
• K čištění nepoužívejte žádná
rozpouštědla, například běžné čisticí
prostředky na gramofonové desky,
spreje, ředidla nebo benzín.
7 Čištění systému
• Skvrny na přístroji otřete měkkým hadříkem. Je-li přístroj
silně znečistěný, otřete ho látkou navlhčenou ve zředěném
neutrálním čisticím prostředku, kterou před použitím řádně
vyždímáte, a potom povrch otřete suchou látkou.
• Následující pokyny zabraňují zhoršení kvality přístroje,
poškození nebo oprýskávání barvy:
• K otírání přístroje nepoužívejte hrubou látku.
• Při čištění na přístroj NETLAČTE.
• Nečistěte přístroj rozpouštědlem ani benzínem.
• Při čištění přístroje nepoužívejte žádné těkavé látky,
například insekticidy.
• Nenechávejte přístroj v dlouhodobém kontaktu s gumou
nebo plasty.
Odstraňování závad
ZÁVADA
Přístroj nelze zapnout.
Dálkové ovládání
nefunguje.
Systém nereprodukuje
žádný zvuk.
MOŽNÁ PŘÍČINA
Napájecí kabel a/nebo systémový kabel není
zapojen.
ŘEŠENÍ
Zapojte napájecí kabel a systémový kabel správně.
(A str. 13)
Baterie jsou vybité.
Vyměňte baterie. (A str. 7)
Na snímač dálkového ovládání dopadá přímé
sluneční světlo.
Chraňte dálkový ovladač před přímým slunečním
světlem.
Systémový kabel a/nebo kabel reproduktoru není
zapojen.
Zkontrolujte připojení. (A str. 13)
Zvukový kabel není zapojen správně do konektoru
AUX IN nebo DIGITAL IN.
Zapojte kabel správně. (A str. 13)
Je zvolen nesprávný zdroj.
Vyberte správný zdroj. (A str. 17)
Režim dekódování není správně nastaven.
Zvolte správný režim dekódování. (A str. 35)
Na obrazovce není
žádný obraz.
Video kabel není zapojen správně.
Zapojte kabel správně. (A str. 12)
Disk nelze přehrát.
Vložte použitelný disk. (A str. 3)
Na televizní obrazovce
se nezobrazuje žádný
obraz, obraz je
rozmazaný nebo je
rozdělený na dvě části.
Rozkladový režim je nastaven na „PROGRESS“,
ačkoliv je hlavní jednotka připojena k televizoru,
který nepodporuje progresivní vstup videa, jako je
např. klasický televizor.
Změňte rozkladový režim na „RGB“ nebo „Y/C“.
(A str. 18)
Zvuk a obraz jsou
zkreslené.
Disk je poškrábaný nebo znečištěný.
Vložte jiný disk nebo disk vyčistěte.
Mezi hlavní jednotku a televizor je zapojen
videorekordér.
Připojte hlavní jednotku přímo k televizoru.
(A str. 12)
Obraz neodpovídá
velikosti obrazovky.
Není správně nastaven typ monitoru.
Nastavte správně „MONITOR TYPE“. (A str. 37)
Poslech rozhlasového
vysílání je rušen
šumem.
Antény jsou odpojeny.
Znovu antény správně a řádně zapojte. (A str. 8)
43
TH-S66-S55[EV].book Page 44 Tuesday, February 15, 2005 9:15 AM
Doporučení
Technické údaje
7 Hlavní jednotka (XV-THS66/XV-THS55)
Audio
Celkové harmonické zkreslení
0,02 %
POZNÁMKATato hodnota se pro porovnání měří na
systémovém kabelu CONNECTOR.
Digitální vstup*1:
DIGITAL IN:
(OPTICAL)
–21 dBm až –15 dBm
(660 nm E30 nm)
*1 Odpovídá režimu Linear PCM, Dolby Digital a DTS Digital
Surround (se vzorkovacím kmitočtem 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz)
Video
Video systém:
Systém PAL
Vodorovné rozlišení:
500 řádků
Poměr signál/šum
64 dB
(Kompozitní signál při nastavení „RGB“)
Úroveň výstupu videa
Kompozitní:
1,0 V(p-p)/75 C
S-video-Y:
1,0 V(p-p)/75 C
S-video-C:
0,3 V(p-p)/75 C
Složkový-Y:
1,0 V(p-p)/75 C
0,7 V(p-p)/75 C
Složkový-PB, PR:
RGB:
0,7 V(p-p)/75 C
Tuner
Rozsah ladění
FM:
AM (MW):
Obecné informace
Požadavky na napájení:
Příkon:
87,50 MHz až 108,00 MHz
522 kHz až 1 629 kHz
střídavý proud 230 V
, 50 Hz
17 W (při provozu)
1,3 W (v pohotovostním režimu)
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
435 mm M 55 mm M 304 mm
Hmotnost:
2,5 kg
7 Basový reproduktor – subwoofer
(SP-PWS66/SP-PWS55)
Zesilovač
Přední:
140 W na kanál, RMS při 4 C při
1 kHz, s 10 % celkového
harmonického zkreslení.
Střední/prostorového zvuku:
130 W na kanál, RMS při 4 C při
1 kHz, s 10 % celkového
harmonického zkreslení.
Basový reproduktor (subwoofer):
140 W, RMS při 4 C při 100 Hz,
s 10 % celkového harmonického
zkreslení.
Reproduktory
Reproduktorová soustava:16 cm Bass-reflex
Zatížitelnost:
140 W
Impedance:
4C
Kmitočtový rozsah:
30 Hz až 200 Hz
Obecné informace
Požadavky na napájení: střídavý proud 230 V
, 50 Hz
Příkon:
135 W (při provozu)
0 W (v pohotovostním režimu)
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
170 mm M 411 mm M 451 mm
Hmotnost:
11,5 kg
7 Satelitní reproduktory
Přední reproduktory (SP-THS66F)
Reproduktorová soustava:5,5 cm M 2
Bass-reflex, magneticky stíněný
Zatížitelnost:
140 W
Impedance:
4C
Kmitočtový rozsah:
90 Hz až 20 kHz
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
250 mm M 1 104 mm M 250 mm
Hmotnost:
2,6 kg
Střední reproduktor (SP-THS66C)
Reproduktorová soustava:5,5 cm M 2
Bass-reflex, magneticky stíněný
Zatížitelnost:
140 W
Impedance:
4C
Kmitočtový rozsah:
90 Hz až 20 kHz
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
320 mm M 75 mm M 92 mm
Hmotnost:
0,9 kg
Reproduktory prostorového zvuku (SP-THS66S)
Reproduktorová soustava:5,5 cm M 2
Bass-reflex
Zatížitelnost:
140 W
Impedance:
4C
Kmitočtový rozsah:
90 Hz až 20 kHz
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
250 mm M 1 104 mm M 250 mm
Hmotnost:
2,5 kg
7 Satelitní reproduktory
Přední reproduktory (SP-THS55F)
Reproduktorová soustava:8,0 cm
Bass-reflex, magneticky stíněný
Zatížitelnost:
140 W
Impedance:
4C
Kmitočtový rozsah:
80 Hz až 20 kHz
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
106 mm M 119,5 mm M 102 mm
Hmotnost:
0,51 kg
Střední reproduktor (SP-THS55C)
Reproduktorová soustava:5,5 cm M 2
Bass-reflex, magneticky stíněný
Zatížitelnost:
140 W
Impedance:
4C
Kmitočtový rozsah:
80 Hz až 20 kHz
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
209 mm M 85 mm M 92 mm
Hmotnost:
0,85 kg
Reproduktory prostorového zvuku (SP-THS55S)
Reproduktorová soustava:8,0 cm
Bass-reflex
Zatížitelnost:
140 W
Impedance:
4C
Kmitočtový rozsah:
80 Hz až 20 kHz
Rozměry (šířka M výška M hloubka):
111,5 mm M 148 mm M 106,5 mm
Hmotnost:
0,56 kg
Technické údaje a konstrukce přístroje mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
44
TH-S66-S55[EV].book Page 1 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Spis treści
Wprowadzenie ........................................... 2
Odtwarzanie płyt ..................................... 20
Zalecenia ogólne ..............................................................................2
Elementy wyposażenia .....................................................................2
Podstawowe funkcje odtwarzacza .................................................20
Szybkie powtórzenie fragmentu filmu ............................................22
Odtwarzanie do przodu/tyłu ze zwiększoną prędkością ................22
Wybieranie żądanego fragmentu płyty ...........................................22
Wybieranie żądanego tytułu/grupy przy użyciu przycisków
numerycznych ................................................................................23
Odtwarzanie ścieżek z grupy dodatkowej ......................................23
Wybieranie tytułu/listy nagrań z menu płyty ...................................23
Informacje o płytach .................................. 3
Odtwarzane rodzaje płyt ..................................................................3
Uwagi o plikach ................................................................................4
Przyciski i elementy sterowania ............... 5
Podłączanie anten i przewodów .............. 8
Podłączanie anteny FM i AM (MW) ..................................................8
Montaż głośników przednich i głośników surround .........................9
Podłączanie głośników satelitarnych (przednich, centralnego
i surround) ......................................................................................10
Rozmieszczenie głośników ............................................................12
Podłączanie odbiornika TV .............................................................12
Podłączanie subwoofera aktywnego .............................................13
Podłączanie urządzenia analogowego ...........................................13
Podłączanie urządzenia cyfrowego ................................................13
Podłączanie przewodu sieciowego ................................................13
Obsługa urządzeń zewnętrznych za
pomocą pilota zestawu ........................... 14
Obsługa odbiornika TV ...................................................................14
Obsługa magnetowidu ...................................................................15
Obsługa podstawowych
funkcji zestawu ........................................ 16
Włączanie/wyłączanie zestawu ......................................................16
Wybieranie źródła sygnału .............................................................17
Regulacja głośności [VOLUME] .....................................................17
Korzystanie ze słuchawek (nie należą do wyposażenia) ................17
Chwilowe wyciszanie dźwięku [MUTING] ......................................17
Regulacja jasności wskazań wyświetlacza [DIMMER] ...................17
Wyłącznik czasowy [SLEEP] ..........................................................18
Regulacja poziomu sygnału wyjściowego
subwoofera i głośników .................................................................18
Regulacja nasycenia wysokich tonów [TREBLE] ...........................18
Regulacja nasycenia niskich tonów [BASS] ...................................18
Wybór metody wyświetlania obrazu ..............................................18
Funkcja kalibracji głośników [Smart Surround Setup] ...................19
Obsługa zaawansowanych funkcji
zestawu .................................................... 24
Korzystanie z trybów dźwięku przestrzennego ..............................24
Korzystanie z paska menu .............................................................25
Wybieranie pozycji, od której ma się rozpocząć
odtwarzanie płyty ...........................................................................27
Korzystanie z menu obsługi plików ................................................28
Funkcja wznawiania odtwarzania ...................................................29
Wybieranie ujęcia sceny .................................................................29
Wybieranie języka napisów dialogowych .......................................29
Wybieranie języka ścieżki dźwiękowej ...........................................30
Funkcje specjalne związane z obrazem .........................................30
Odtwarzanie programowane ..........................................................32
Odtwarzanie losowe .......................................................................33
Odtwarzanie z powtarzaniem .........................................................33
Blokowanie płyty w odtwarzaczu ...................................................34
Dodatkowe ustawienia dźwiękowe ................................................35
Ustawianie preferencji dla płyt DVD ...... 36
Korzystanie z menu ustawień początkowych ................................36
Strony menu ...................................................................................36
Obsługa tunera ........................................ 39
Strojenie ręczne ..............................................................................39
Strojenie automatyczne ..................................................................39
Wybieranie trybu odbioru sygnału FM ...........................................40
Ograniczanie zakłóceń podczas odbioru audycji
z zakresu AM (MW) .........................................................................40
Odbiór stacji FM obsługujących system RDS
(Radio Data System) .......................................................................40
Informacje dodatkowe ............................ 43
Wskazówki dotyczące użytkowania zestawu .................................43
Rozwiązywanie problemów ............................................................43
Dane techniczne .............................................................................44
1
Wprowadzenie
7 Środki ostrożności
Zalecenia ogólne
Chronić przed wilgocią, wodą i kurzem
Urządzenia nie należy ustawiać w miejscach wilgotnych ani
miejscach o dużym zapyleniu.
7 Ważne informacje
Ustawianie urządzenia
• Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni,
w miejscu suchym, o umiarkowanej temperaturze
(między 5°C i 35°C).
• Wymagane jest zachowanie odpowiedniej odległości
pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem TV.
• Urządzenia nie należy ustawiać w miejscu narażonym na
drgania.
Przewód sieciowy
• Nie należy dotykać przewodu sieciowego mokrymi rękoma!
• Kiedy przewód sieciowy jest podłączony do gniazdka,
urządzenie pobiera niewielką ilość energii (dotyczy
jednostki centralnej).
• Odłączając urządzenie od gniazda zasilającego, należy
zawsze chwytać za wtyczkę, nie za przewód sieciowy.
Zasady prawidłowej eksploatacji urządzenia
• Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów, które
można by wymienić we własnym zakresie. W przypadku
nieprawidłowej pracy zestawu należy go odłączyć od gniazda
zasilającego i skontaktować się ze sprzedawcą.
• Do obudowy urządzenia nie należy wkładać jakichkolwiek
metalowych przedmiotów.
• Urządzenia nie należy używać do odtwarzania płyt
o nietypowym kształcie (np. serca, kwiatu lub karty
kredytowej), gdyż może to doprowadzić do jego
uszkodzenia.
• Odtwarzanie płyt, których powierzchnia jest zabrudzona
lepkimi substancjami lub na które przyklejono taśmę klejącą
bądź nalepkę, może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
Naklejana etykieta
Nalepka
Lepka
substancja
Uwagi o prawach autorskich
Przed przystąpieniem do kopiowania płyty należy się zapoznać
z obowiązującym w Polsce prawem autorskim. Nagrywanie
zawartego na takiej płycie materiału bez zgody właściciela
praw autorskich może być nielegalne.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Wiele płyt jest chronionych przez system zabezpieczający je
przed kopiowaniem. Podłączenie zestawu bezpośrednio do
magnetowidu powoduje uaktywnienie zabezpieczenia
i uniemożliwia prawidłowe odtworzenie płyty.
Chronić przed wysoką temperaturą
Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła ani
w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
W przypadku wyjazdu użytkownika lub innych okoliczności
powodujących, że urządzenie nie będzie wykorzystywane
przez dłuższy czas należy je odłączyć od źródła zasilania.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych
Zakrycie otworów wentylacyjnych może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
Czyszczenie obudowy
Do czyszczenia obudowy urządzenia należy użyć miękkiej
ściereczki. Należy się również zapoznać z zasadami
czyszczenia urządzeń przy użyciu tkanin pokrytych
substancjami chemicznymi. Zabronione jest korzystanie
z benzyny, rozcieńczalników, rozpuszczalników organicznych
i środków dezynfekcyjnych. Użycie takich środków może
doprowadzić do zdeformowania lub odbarwienia obudowy.
W przypadku gdy do urządzenia dostanie się woda
Należy natychmiast wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu
sieciowego i zadzwonić do sklepu, w którym urządzenie
zostało zakupione. Dalsze korzystanie z urządzenia może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Elementy wyposażenia
Po wyciągnięciu zestawu z kartonu sprawdź, czy nie brakuje
żadnego z wymienionych poniżej elementów.
W nawiasach podano ich liczbę.
W przypadku braku któregokolwiek elementu niezwłocznie
skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Pilot (1)
• Baterie (2)
• Antena FM (1)
• Antena ramowa AM (MW) (1)
• Przewód sieciowy (1)
• Przewód systemowy (1)
• Przewody głośnikowe (tylko dla modelu TH-S66)
Dla głośników satelitarnych (lewego/prawego przedniego)
i głośnika centralnego (3)
Dla głośników satelitarnych (lewego/prawego surround) (2)
• Wkręty (tylko dla modelu TH-S66)
M5 x 25 mm:
Dla głośników satelitarnych (4)
• Zaślepki
Dla głośników satelitarnych (przednich i surround) (4)
2
TH-S66-S55[EV].book Page 3 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Informacje o płytach
Odtwarzane rodzaje płyt
Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania następujących
rodzajów płyt:
DVD VIDEO
DVD AUDIO
VCD/SVCD
Audio CD
• Logo DVD jest znakiem towarowym firmy DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Strona płyty „DualDisc” zawierająca dane inne niż
standardowa płyta DVD nie spełnia wymogów standardu
„Compact Disc Digital Audio”. W związku z tym
odtwarzanie tej strony płyt DualDisc za pomocą niniejszego
urządzenia nie jest zalecane.
• Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt
zapisanych w systemie PAL, ale może także odtwarzać płyty
zapisane w systemie NTSC. Sygnały NTSC są przed
odtworzeniem przetwarzane do formatu PAL60.
• Obsługa niektórych płyt DVD VIDEO, DVD AUDIO,
VCD i SVCD może być nieco inna niż opisana w niniejszej
instrukcji. Wynika to z niestandardowej organizacji lub
metody zapisu danych na płycie i nie oznacza usterki
urządzenia.
• Przed przystąpieniem do odtwarzania płyty należy uważnie
zapoznać się z dołączonymi do niej informacjami
i instrukcjami.
Uwagi o kodzie regionu płyt i odtwarzaczy DVD VIDEO
Odtwarzane są wyłącznie płyty DVD VIDEO, które w kodzie
regionu zawierają oznaczenie podane na tylnym panelu
zestawu.
Przykłady odtwarzanych płyt DVD:
ALL
2
25
2 3
4 5
W przypadku umieszczenia w odtwarzaczu płyty DVD
oznaczonej niewłaściwym kodem regionu na ekranie
odbiornika TV zostanie wyświetlony komunikat „REGION
CODE ERROR!” (niewłaściwy kod regionu!) i nie będzie
można rozpocząć odtwarzania.
3
Uwagi o płytach DVD-R, DVD-RW i DVD-RAM
• Urządzenie odtwarza sfinalizowane płyty DVD-R
i DVD-RW zapisane w formacie DVD VIDEO oraz płyty
DVD-RW i DVD-RAM zapisane w formacie DVD VR.
• Odczytywane są także płyty DVD-R i DVD-RW
zawierające pliki MP3, WMA, JPEG, MPEG-4 lub DivX
zapisane w formacie UDF Bridge.
Płyty zapisane w formacie „Multi-Border” nie są
odtwarzane.
Uwagi o płytach CD-R i CD-RW
• Urządzenie odtwarza płyty CD-R i CD-RW zawierające
pliki MP3, WMA, JPEG, MPEG-4 lub DivX zapisane
w formacie ISO 9660.
• Odtwarzacz odczytuje także płyty „wielosesyjne”
(zawierające do 20 sesji).
• Płyty nagrane w trybie „zapisu pakietowego” nie są
odczytywane.
Niektóre płyty nie są odtwarzane, np. z powodu
nieodpowiednich parametrów lub metody zapisu, bądź
uszkodzenia lub zabrudzenia nośnika.
Płyty nie odtwarzane przez urządzenie:
SACD, CD-I (CD-I Ready), Photo CD itp.
Próba odtworzenia płyty zapisanej w jednym z tych formatów
może doprowadzić do uszkodzenia głośników.
TH-S66-S55[EV].book Page 4 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Informacje o płytach
Uwagi o plikach
Wszystkie rodzaje plików
• Odczytywane są tylko pliki z jednym z następujących
rozszerzeń, o dowolnej kombinacji dużych i małych liter:
MP3:
„.MP3”, „.mp3”
WMA:
„.WMA”, „.wma”
JPEG:
„.JPG”, „.JPEG”, „.jpg”, „.jpeg”
MPEG-4: „.ASF”, „.asf”
DivX:
„.DIVX”, „.DIV”, „.divx”, „.div” oraz „.AVI”,
„.avi”
• Maksymalna liczba odczytywanych ścieżek (plików)
w każdej grupie wynosi 150, a liczba grup na płycie – 99.
Zestaw odczytuje maksymalnie 4000 ścieżek (plików)
z płyty.
• Jednakże w niektórych przypadkach, z powodu
nieodpowiednich parametrów lub niewłaściwej metody
zapisu, pliki nie są odczytywane.
Pliki MP3/WMA
• Odczytywane są pliki MP3/WMA o przepływności danych
32 – 320 kb/s i częstotliwości próbkowania 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz*, 32 kHz, 44,1 kHz oraz 48 kHz.
• Informacje zapisane w znacznikach plików (tytuł albumu,
nazwa wykonawcy, tytuł utworu itp.) można odczytywać
z menu obsługi plików wyświetlanego na ekranie odbiornika
TV (A str. 28).
• Zalecane jest zapisywanie plików (utworów) próbkowanych
z częstotliwością 44,1 kHz i o przepływności 128 (96*) kb/s.
* Tylko pliki WMA
W urządzeniu zastosowano technologię ochrony praw
autorskich objętą w Stanach Zjednoczonych odpowiednimi
patentami i innymi prawami własności intelektualnej.
Technologia ta nie może być wykorzystywana bez zgody
firmy Macrovision i przeznaczona jest wyłącznie do
zastosowań domowych oraz innych zastosowań
o charakterze niepublicznym, o ile nie uzyskano specjalnej
zgody firmy Macrovision. Odtwarzanie oraz dezasemblacja
są zabronione.
„NIE WSZYSTKIE ODBIORNIKI TV O WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI SĄ W PEŁNI ZGODNE Z NINIEJSZYM
URZĄDZENIEM, W ZWIĄZKU Z CZYM OBRAZ MOŻE NIE
BYĆ WYŚWIETLANY PRAWIDŁOWO. W RAZIE
PROBLEMÓW Z WYŚWIETLANYM METODĄ
KOLEJNOLINIOWĄ OBRAZEM O 525 LUB 625 LINIACH
ZALECA SIĘ USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA W POŁOŻENIU
‘STANDARD DEFINITION’.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH
ZGODNOŚCI NASZYCH ODBIORNIKÓW TV Z TYM
MODELEM ODTWARZACZA DVD PRACUJĄCYM W TRYBIE
525p LUB 625p PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI
KLIENTÓW”.
Pliki JPEG
• Pliki powinny mieć rozdzielczość 640 x 480 pikseli.
• Odtwarzacz odczytuje tylko pliki JPEG z przeplotem linii*.
Pliki MPEG-4
• Urządzenie jest zgodne z plikami MPEG-4 typu Advanced
Simple Profile (MPEG-4 ASF).
• Odczytywane są pliki MPEG4 spełniające następujące
warunki:
Format pliku:
ASF
Profil:
MPEG-4 SP (Simple Profile)
KODER-DEKODER audio: G.726
Maks. rozmiar obrazu:
352 x 288 (CIF)
Maks. przepływność danych: 384 kb/s
Pliki DivX
• Urządzenie odczytuje pliki w formatach DivX 5.x, 4.x i 3.11.
• Obsługiwane są pliki DivX o maksymalnej rozdzielczości
720 x 480 pikseli (30 klatek/s) oraz o maksymalnej
rozdzielczości 720 x 576 pikseli (25 klatek/s).
• Strumień danych audio powinien spełniać wymagania
standardu MPEG 1 Audio Layer-2 lub MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3).
• Funkcja GMC (Global Motion Compression) nie jest
obsługiwana.
• Pliki z obrazem zakodowanym w postaci międzyliniowej
mogą nie być poprawnie odtwarzane.
• Urządzenie posiada własny kod rejestracyjny dla płyt
z nagraniami w formacie DivX.
W razie potrzeby kod ten można zatwierdzić przy użyciu
menu OTHERS (inne) (A str. 38).
• „Produkt posiada certyfikat Official DivX CertifiedTM”
„Odtwarza materiał wideo w formacie DivX® 5, DivX® 4,
DivX® 3 oraz DivX® VOD (zgodnie z wymaganiami
certyfikatu DivX CertifiedTM)”
„DivX, DivX Certified oraz powiązane znaki logo są
znakami towarowymi firmy DivXNetworks, Inc. i zostały
użyte na podstawie uzyskanej licencji”.
KORZYSTANIE Z TEGO URZĄDZENIA W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM MPEG-4 JEST
ZABRONIONE Z WYJĄTKIEM UŻYTKU OSOBISTEGO DLA
CELÓW NIEKOMERCYJNYCH.
4
TH-S66-S55[EV].book Page 5 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Przyciski i elementy sterowania
O ile nie podano inaczej, rysunki jednostki centralnej, subwoofera i głośników satelitarnych dotyczą modelu TH-S66.
Panel przedni (jednostka centralna)
Wyświetlacz
str. 25
str. 39
str. 21
str. 25
FM AM
MHz
P L PCM SURR CH
kHz
WMA MP3
RESUME
PROGRESSIVE B.S.P. CHAP. TRK PG PL BONUS ST MONO RDS TA NEWS INFO PRG RND
str. 21
str. 18
str. 22
str. 39
str. 29
str. 21
str. 40
str. 21
str. 23
str. 31
Szuflada odtwarzacza
(zamknięta): str. 20
str. 42
str. 33
str. 32
str. 33
str. 20 str. 20 str. 17
str. 17
str. 20
str. 20
str. 16
PHONES
str. 16
str. 17
Czujnik zdalnego
sterowania: str. 7
Panel tylny (jednostka centralna)
str. 12
str. 13
str. 13
str. 13
OPTICAL
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
ANTENNA
LEFT
AM LOOP
AV
PR
DIGITAL
IN
AC IN
RIGHT
AM EXT
FM 75
COAXIAL
AUX IN
str. 12
5
str. 13
str. 8
TH-S66-S55[EV].book Page 6 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Przyciski i elementy sterowania
Subwoofer aktywny
SP-PWS66/SP-PWS55
str. 13
Nie zakrywać
otworów
wentylacyjnych.
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
Wskaźnik
16Ω
str. 10
POWER ON: str. 16
Przewód sieciowy:
str. 13
Przód
Tył
UWAGA:
• Ze względów bezpieczeństwa za subwooferem aktywnym należy
pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca.
6
TH-S66-S55[EV].book Page 7 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Przyciski i elementy sterowania
Pilot
Wkładanie baterii do pilota
AUDIO
OPEN/CLOSE
str. 20
str. 14
TV/VIDEO MUTING
str. 17
DVD
str. 30
FM/AM
str. 16
str. 14
str. 15
TV
VCR
AUX
TV SOUND
AUDIO SUBTITLE SURROUND FL DISP.
str. 29
TV VOL
CHANNEL AUDIO VOL
AUDIO
str. 14
TV
str. 21, 40
TUNING
TUNING
SLOW
MEMORY
FM MODE
TOP MENU/PG
SLOW
MENU/PL
str. 20,
39
str. 25
str. 17
str. 14 – 42
Jeśli pilot przestanie działać prawidłowo, baterie należy
wymienić.
OSTRZEŻENIE:
ON
SCREEN
REC
str. 15,
22
str. 20
str. 22, 39
str. 22, 30
str. 20, 40
str. 27
str. 18, 36
ENTER
str. 25
• Baterii nie należy narażać na działanie wysokiej temperatury
ani kontakt z ogniem.
TITLE/GROUP
str. 23
Obsługa zestawu przy użyciu pilota
ANGLE
str. 29
Przyciski
numeryczne:
ZOOM
str. 31
PAGE
str. 31
str. 33
str. 34
str. 36
str. 35
str. 42
str. 17
str. 19
str. 18
100+
TV RETURN
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SET UP SETTING RETURN SCAN MODE
VFP
TA/NEWS/INFO
PTY SEARCH
str. 22
str. 32
str. 32, 33
str. 18, 31
str. 27
str. 41
DIMMER
SMART
SLEEP S.SETUP
BASS
TREBLE
str. 18
FRONT L CENTER FRONT R
SURR. L
S.WFR SURR. R
LEVEL
UWAGA:
TITLE/GROUP
ANGLE
ZOOM
PAGE
TV RETURN
100+
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SETUP SETTING SCAN MODE RETURN
VFP
TREBLE
SLEEP
7
Baterie alkaliczne typu
R6P (SUM-3)/AA (15F)
(w zestawie)
VCR
str. 14
str. 27
str. 17
DIMMER
SMART
S.SETUP
• Aby uzyskać
dostęp do
przycisków pod
klapką, przesuń
klapkę w dół.
str. 18
Pilota należy kierować bezpośrednio na przedni panel
jednostki centralnej.
• Nie należy zakrywać czujnika zdalnego sterowania.
TH-S66-S55[EV].book Page 8 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Podłączanie anten i przewodów
W przypadku słabego odbioru
Podłączanie anteny FM i AM
(MW)
Jednostka centralna
Antena ramowa AM
(MW)
7 Antena ramowa AM (MW)
Przygotowanie anteny ramowej AM (MW) do podłączenia
Pojedynczy przewód anteny zewnętrznej
z izolacją winylową (nie należy do
wyposażenia)
W razie potrzeby usuń izolację z końcówek
przewodu anteny ramowej.
7 Antena FM
Jednostka centralna
Rozciągnij w poziomie antenę FM
zestawu.
Podłączanie anteny ramowej AM (MW)
1
Jednostka
centralna
Antena FM (w zestawie)
W przypadku słabego odbioru
Jednostka centralna
Zewnętrzna antena FM
(nie należy do
wyposażenia)
2
Przewód antenowy
3
Standardowy wtyk
antenowy (75 C,
o przekroju okrągłym)
Przewód zewnętrznej anteny FM
(nie należy do wyposażenia)
UWAGA:
• Zaleca się użyć koncentrycznego przewodu anteny FM,
ponieważ jest on chroniony przed zakłóceniami za pomocą
ekranu magnetycznego.
• Obracając antenę ramową, ustal położenie zapewniające
najlepszy odbiór stacji z zakresu AM (MW).
UWAGA:
• Należy się upewnić, że kable anteny nie stykają się
z jakimikolwiek złączami, przewodami połączeniowymi ani
przewodem sieciowym. W przeciwnym wypadku odbiór może
być zakłócony.
8
TH-S66-S55[EV].book Page 9 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Podłączanie anten i przewodów
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Montaż głośników przednich
i głośników surround
Strona dotyczy modelu TH-S66
3
Czerwony
Biały
Poniższa procedura przedstawia sposób montażu głośników
przednich. Montaż głośników surround wykonuje się
w identyczny sposób.
Czarny
Czarny
Biały
Głośnik
Czarny
Głośnik przedni
(×2)
Głośnik surround
(×2)
Podstawa
(×4)
Przed montażem —
• Przygotuj śrubokręt krzyżakowy (nie należy do
wyposażenia).
• Uważaj, aby nie upuścić żadnego elementu. W przeciwnym
wypadku może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia
podłogi.
1
Czerwony
Czarny
Podstawa
Wkręt (w zestawie)
W przypadku zawieszania głośników przednich
i surround na ścianie:
• Zamocuj na spodzie każdego głośnika dostarczoną zaślepkę
(patrz rysunek).
Biały
Czarny
Zaślepka
Podstawa
Biały
Czarny
2
Głośnik
Podstawa
9
• Powierz montaż osobie posiadającej odpowiednie
kwalifikacje.
• NIE podejmuj prób samodzielnego zamontowania
głośników satelitarnych na ścianie, ponieważ nieprawidłowo
zamocowane głośniki mogą spaść i ulec uszkodzeniu.
• Starannie wybierz miejsce montażu. Jeśli głośniki zostaną
zamocowane w często używanych częściach pomieszczenia,
łatwo może dojść do ich uszkodzenia lub nawet zranienia
któregoś z domowników.
• W przypadku konieczności zamontowania głośników na
podstawach usuń zaślepki, podważając je płasko
zakończonym narzędziem.
TH-S66-S55[EV].book Page 10 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Podłączanie anten i przewodów
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Strona dotyczy modelu TH-S66
Podłączanie głośników satelitarnych (przednich, centralnego
i surround)
Przed podłączeniem
przewodów głośnikowych:
Usuń izolację z końcówek
przewodów.
Przewód głośnikowy (w zestawie)
Subwoofer aktywny
SP-PWS66
• Podłącz czarne przewody do czarnych zacisków (r).
• Podłącz białe przewody do zacisków (q), kierując się informacjami
zamieszczonymi w poniższej tabeli.
FRONT SPEAKERS (LEFT)
Biały
FRONT SPEAKERS (RIGHT)
Czerwony
CENTER SPEAKER
Zielony
SURROUND SPEAKERS (LEFT)
Niebieski
SURROUND SPEAKERS (RIGHT)
Szary
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
Głośnik centralny
SP-THS66C
16Ω
Biały
4m
Czarny
Czarny
Głośniki przednie
SP-THS66F
Czerwony
Głośniki surround
SP-THS66S
4m
OSTRZEŻENIE:
• W przypadku podłączania innych głośników należy użyć
kolumn o impedancji (tj. SPEAKER IMPEDANCE) podanej
na tylnej ściance aktywnego subwoofera, w pobliżu zacisków
głośnikowych.
• NIE podłączać więcej niż jednej kolumny do jednej pary złączy
głośnikowych.
10 m
Ogólne zalecenia dotyczące głośników
• Przy przemieszczaniu głośników nie należy ciągnąć za ich
przewody. W przeciwnym razie głośniki mogą się przewrócić
i ulec uszkodzeniu lub zranić któregoś z domowników.
• Głośniki należy zawsze chwytać za dolną część.
• Nie należy opierać się o głośniki, ponieważ mogą się one
przewrócić lub złamać. Grozi to także zranieniem któregoś
z domowników. Uwaga ta dotyczy szczególnie dzieci.
• Należy unikać ustawiania takich poziomów głośności, przy
których dźwięk jest zniekształcony. W przeciwnym wypadku
może dojść do przegrzania i w rezultacie uszkodzenia
głośników.
10
TH-S66-S55[EV].book Page 11 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Podłączanie anten i przewodów
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Strona dotyczy modelu TH-S55
Głośniki satelitarne są wyposażone we własne przewody połączeniowe; nie posiadają żadnych zacisków.
Przed podłączeniem przewodów głośnikowych:
Usuń izolację z końcówek przewodów.
Przewód głośnikowy
Głośniki przednie
SP-THS55F
• Podłącz czarne przewody do czarnych
zacisków (r).
• Podłącz białe przewody do zacisków (q),
kierując się informacjami zamieszczonymi
w poniższej tabeli.
FRONT SPEAKERS (LEFT)
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
16Ω
Biały
FRONT SPEAKERS (RIGHT)
Czerwony
CENTER SPEAKER
Zielony
SURROUND SPEAKERS (LEFT)
Niebieski
SURROUND SPEAKERS (RIGHT)
Szary
Subwoofer aktywny
SP-PWS55
Głośniki surround
SP-THS55S
Głośnik centralny
SP-THS55C
OSTRZEŻENIE:
• W przypadku podłączania innych głośników należy użyć
kolumn o impedancji (tj. SPEAKER IMPEDANCE) podanej
na tylnej ściance aktywnego subwoofera, w pobliżu zacisków
głośnikowych.
• NIE podłączać więcej niż jednej kolumny do jednej pary
zacisków głośnikowych.
11
Ogólne zalecenia dotyczące głośników
• Przy przemieszczaniu głośników nie należy ciągnąć za ich
przewody. W przeciwnym razie głośniki mogą się przewrócić
i ulec uszkodzeniu lub zranić któregoś z domowników.
• Należy unikać ustawiania takich poziomów głośności, przy
których dźwięk jest zniekształcony. W przeciwnym wypadku
może dojść do przegrzania i w rezultacie uszkodzenia
głośników.
TH-S66-S55[EV].book Page 12 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Podłączanie anten i przewodów
Rozmieszczenie głośników
Głośnik centralny
Lewy głośnik
przedni
Prawy głośnik
przedni
Subwoofer
aktywny
Podłączanie odbiornika TV
• W przypadku podłączenia odbiornika TV za pośrednictwem
magnetowidu albo podłączenia odbiornika TV
z wbudowanym magnetowidem obraz może być silnie
zakłócony.
• Po wykonaniu połączeń konieczne jest wybranie
odpowiedniej, tj. obsługiwanej przez posiadany odbiornik
TV, opcji dla pozycji „MONITOR TYPE” (format obrazu)
w menu PICTURE (obraz) (A str. 37).
7 Podłączanie odbiornika TV wyposażonego w gniazda
wejściowe sygnału rozdzielonych składowych
Jednostka centralna
TV
COMPONENT VIDEO OUT
Y
Lewy głośnik
surround
PB
PR
Prawy głośnik
surround
• Głośniki satelitarne należy ustawić na płaskiej i równej
powierzchni.
• Ekran magnetyczny w głośnikach przednich i centralnym
chroni odbiornik TV przed szkodliwymi zakłóceniami.
Mimo to w przypadku niewłaściwego ustawienia głośników
kolory mogą być wyświetlane w nieprawidłowy sposób.
Dlatego przy wyborze miejsca pracy głośników należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
– Przed ustawieniem głośników w pobliżu odbiornika TV
należy wyłączyć zasilanie odbiornika lub odłączyć jego
przewód sieciowy od gniazdka. Przed ponownym
włączeniem odbiornika TV należy odczekać co najmniej
30 minut.
W przypadku niektórych odbiorników TV procedura ta
może okazać się nieskuteczna i kolory będą wyświetlane
w sposób nieprawidłowy. Należy wtedy zwiększyć odległość
pomiędzy głośnikami i odbiornikiem TV.
• Głośniki surround nie są ekranowane.
Jeśli zostaną umieszczone w pobliżu odbiornika TV lub
monitora, mogą zakłócać wyświetlany przez niego obraz.
Dlatego głośników tych nie należy ustawiać w sąsiedztwie
odbiornika TV ani monitora.
• Subwoofer aktywny należy ustawić po prawej stronie
odbiornika TV. Jeśli konieczne jest ustawienie subwoofera
aktywnego po lewej stronie odbiornika TV, wymagane jest
zachowanie odpowiedniej odległości, aby wykluczyć
możliwość występowania zakłóceń.
Do wejścia sygnału
składowych wideo
Przewód wideo z rozdzielonymi składowymi
(nie należy do wyposażenia)
UWAGA:
• Jeśli posiadany odbiornik TV obsługuje sygnały rozdzielonych
składowych obrazu, należy wybrać tryb kolejnoliniowy
(A str. 18).
• Jeśli odbiornik TV jest wyposażony w gniazda wejściowe
sygnału składowych wideo typu BNC, należy użyć
odpowiedniego przejścia (nie należy do wyposażenia)
umożliwiającego połączenie ze sobą gniazd RCA i BNC.
• Sygnały składowych wideo są doprowadzane do wyjść zestawu
tylko w trybie „DVD” (A str. 17).
7 Podłączanie odbiornika TV ze złączem SCART
Jednostka centralna
TV
AV
Do złącza
SCART*
Przewód SCART (nie należy do wyposażenia)
* W niektórych odbiornikach TV przez złącze SCART
wyprowadzany jest także sygnał audio. W przypadku
podłączenia takiego odbiornika można wykorzystać zestaw
do reprodukcji dźwięku z kanałów TV.
UWAGA:
• Do złącza „AV” (SCART) nie jest doprowadzany sygnał audio.
• Należy wybrać metodę wyświetlania obrazu obsługiwaną przez
posiadany odbiornik TV. Patrz „Wybór metody wyświetlania
obrazu” (A str. 18).
12
TH-S66-S55[EV].book Page 13 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu,
po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Podłączanie anten i przewodów
Podłączanie subwoofera
aktywnego
Jednostka
centralna
Subwoofer
aktywny
Przewód systemowy
(w zestawie)
Podłączanie urządzenia
cyfrowego
Zestaw umożliwia odsłuchiwanie dźwięku z urządzenia
cyfrowego.
Jednostka centralna
Odbiornik DBS*
Odtwarzacz MD
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
Dopasuj
oznaczenia 5.
Dopasuj
oznaczenia 5.
Podłączanie urządzenia
analogowego
Zestaw umożliwia odsłuchiwanie dźwięku z urządzenia
analogowego.
LEFT
Jednostka
centralna
RIGHT
AUX IN
Przewód z wtykami
RCA (nie należy do
wyposażenia)
OPTICAL
Optyczny przewód
cyfrowy (nie należy
do wyposażenia)
DIGITAL
IN
Do optycznego
wyjścia cyfrowego
* DBS = Direct Broadcasting Satellite
UWAGA:
W przypadku korzystania z zewnętrznego urządzenia wideo, np.
odbiornika DBS:
• Wybierz źródło „AUX D”, aby słychać było dźwięk (A str. 17).
• Aby móc oglądać obraz, należy połączyć wyjściowe gniazdo
wideo urządzenia zewnętrznego bezpośrednio z wejściowym
gniazdem wideo odbiornika TV i wybrać w odbiorniku TV
właściwy rodzaj sygnału wejściowego.
Podłączanie przewodu
sieciowego
Upewnij się, że wykonane zostały wszystkie inne połączenia.
Do wyjścia audio
Jednostka
centralna
Magnetowid
Odbiornik TV
Magnetofon
Subwoofer
aktywny
AC IN
UWAGA:
• Jeśli urządzenie zostanie podłączone do jednostki centralnej za
pośrednictwem korektora graficznego lub innego urządzenia
uwypuklającego charakterystykę przenoszenia, sygnał
doprowadzany do głośników może być zniekształcony.
• W przypadku korzystania z zewnętrznego urządzenia wideo, np.
magnetowidu:
• Wybierz źródło „AUX”, aby słychać było dźwięk (A str. 17).
• Aby móc oglądać obraz, należy połączyć wyjściowe gniazdo
wideo urządzenia zewnętrznego bezpośrednio z wejściowym
gniazdem wideo odbiornika TV i wybrać w odbiorniku TV
właściwy rodzaj sygnału wejściowego.
13
Przewód
sieciowy
(w zestawie)
Przewód sieciowy
Podłącz do gniazda zasilającego.
OSTRZEŻENIE:
• Przewód sieciowy należy odłączyć przed przystąpieniem do
czyszczenia lub przenoszenia zestawu.
• Przy odłączaniu przewodu sieciowego nie należy za niego
ciągnąć. Należy zawsze chwytać za wtyczkę, aby nie uszkodzić
przewodu.
TH-S66-S55[EV].book Page 14 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Obsługa urządzeń zewnętrznych za pomocą pilota zestawu
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy
wykonywaniu czynności opisanych na stronach 14 i 15.
TV/VIDEO
TV
4 Za pomocą przycisków numerycznych
(1-9, 0) wprowadź odpowiedni kod
producenta (2-cyfrowy).
Przykłady:
W przypadku odbiornika TV marki Hitachi:
Naciśnij 0, a następnie 7.
W przypadku odbiornika TV marki Toshiba:
Naciśnij 2, a następnie 9.
VCR
TV
VCR
Przełącznik
wyboru trybu
pracy pilota
(przycisk
odtwarzania)
ENTER
Producent
Kod
Producent
Kod
JVC
01
Nordmende
13, 14, 18, 26 – 28
Akai
02, 05
Okano
09
Blaupunkt
03
Orion
15
Daewoo
10, 31, 32
Panasonic
16, 17
Fenner
04, 31, 32
Philips
10
Fisher
05
Saba
13, 14, 18, 26 – 28
Grundig
06
Sanyo
05
Hitachi
07, 08
Schneider
02, 05
Inno-Hit
09
Sharp
20
Irradio
02, 05
Sony
21 – 25
Magnavox
10
Telefunken
13, 14, 18, 26 – 28
Mitsubishi
11, 33
Thomson
13, 14, 18,
26 – 28, 30
Miver
03
Toshiba
29
Nokia
12, 34
REC
Przyciski
numeryczne
TV RETURN
100+
5 Zwolnij przycisk
TV.
Jeśli lista zawiera kilka kodów producenta posiadanego
odbiornika, należy wprowadzać je po kolei, aż do skutku.
UWAGA:
7 Obsługa
• Kody producentów mogą ulec zmianie.
• Po wymianie baterii w pilocie kody należy wprowadzić
ponownie.
Kieruj pilota na odbiornik TV.
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi odbiornika TV:
• Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota
w położeniu TV.
Obsługa odbiornika TV
7 Programowanie pilota
W przypadku posiadania odbiornika TV marki JVC
programowanie pilota nie jest konieczne.
1 Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy
pilota w położeniu TV.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TV.
Nie zwalniaj go aż do wykonania czynności opisanej
w punkcie 4.
Do obsługi magnetowidu służą następujące
przyciski:
TV:
Włączenie lub wyłączenie odbiornika TV.
TV VOL +/–:
Regulacja głośności.
TV/VIDEO:
Wybór rodzaju sygnału wejściowego
(TV lub VIDEO).
CHANNEL +/–:
Zmiana kanałów.
1-10, 0, +10 (100+): Wybór kanału.
TV RETURN:
Zmiana kanału z bieżącego na ostatnio
odbierany lub odwrotnie.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
14
TH-S66-S55[EV].book Page 15 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Obsługa urządzeń zewnętrznych za pomocą pilota zestawu
7 Obsługa
Obsługa magnetowidu
Kieruj pilota na magnetowid.
7 Programowanie pilota
W przypadku posiadania magnetowidu marki JVC
programowanie pilota nie jest konieczne.
1 Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy
pilota w położeniu VCR.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
VCR.
Nie zwalniaj go aż do wykonania czynności opisanej w
punkcie 4.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
4 Za pomocą przycisków numerycznych
(1-9, 0) wprowadź odpowiedni kod
producenta (2-cyfrowy).
Przykłady:
W przypadku magnetowidu marki Panasonic:
Naciśnij 2, a następnie 1.
W przypadku magnetowidu marki Philips:
Naciśnij 0, a następnie 5.
Producent
Kod
Producent
Kod
JVC
01
Nokia
16
Aiwa
02, 20
Nordmende
17 – 19, 31
Orion
20
Bell+Howell 03, 16
Blaupunkt
04
Panasonic
21
CGM
03, 05, 16
Philips
05, 22
Daewoo
34
Phonola
05
Digtal
05
Saba
17 – 19, 23, 31
Fisher
03, 16
Samsung
24, 25
G.E.
06
Sanyo
03, 16
Grundig
07
Sharp
26, 27
Hitachi
08, 09
Siemens
07
Loewe
05, 10, 11
Sony
28 – 30, 35
Magnavox
04, 05
Telefunken
17 – 19, 31, 32
Mitsubishi
12 – 15
Toshiba
33
5 Zwolnij przycisk
VCR.
Jeśli lista zawiera kilka kodów producenta posiadanego
magnetowidu, należy wprowadzać je po kolei, aż do
skutku.
15
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 14.
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi magnetowidu:
Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota
w położeniu VCR.
Do obsługi magnetowidu służą następujące
przyciski:
VCR:
Włączenie lub wyłączenie
magnetowidu.
3 (przycisk odtwarzania): Rozpoczęcie odtwarzania.
7:
Zakończenie operacji.
8 :
Wstrzymanie odtwarzania.
y:
Przewinięcie taśmy do przodu.
1:
Przewinięcie taśmy do tyłu.
REC:
Naciśnięcie tego przycisku wraz
z przyciskiem 3 (przycisk
odtwarzania) powoduje
rozpoczęcie nagrywania, a jego
naciśnięcie wraz z przyciskiem 8
powoduje wstrzymanie
nagrywania.
CHANNEL +/–:
Zmiana kanałów TV w tunerze
magnetowidu.
TH-S66-S55[EV].book Page 16 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Obsługa podstawowych funkcji zestawu
Większość poniższych instrukcji dotyczy obsługi zestawu
przy użyciu przycisków pilota. O ile nie podano inaczej,
poszczególne operacje można także wykonywać przy użyciu
przycisków jednostki centralnej.
Włączanie/wyłączanie
zestawu
Przy użyciu pilota:
WAŻNE:
Naciśnij przycisk
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych poniżej
funkcji:
• Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota
w położeniu AUDIO.
AUDIO.
Przy użyciu przycisków jednostki centralnej:
Naciśnij przycisk
.
Po wybraniu źródła DVD (A str. 17) na ekranie odbiornika
TV może pojawić się jeden z poniższych komunikatów.
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy
wykonywaniu czynności opisanych na
stronach od 16 do 19.
AUDIO
MUTING
Przyciski
wyboru
źródła
DVD
FM/AM
AUX
TV SOUND
AUDIO VOL
AUDIO
Przyciski
kursora
(3/2/Y/5)/
ENTER
Przełącznik
wyboru trybu
pracy pilota
ENTER
• „OPEN” (otwieranie)/„CLOSE” (zamykanie):
Wyświetlany przy otwieraniu lub zamykaniu szuflady
odtwarzacza.
• „NOW READING” (odczytywanie danych):
Wyświetlany podczas odczytywania informacji o płycie.
• „REGION CODE ERROR!” (niewłaściwy kod
regionu!):
Wyświetlany, gdy kod regionu płyty DVD VIDEO jest
inny niż odtwarzacza. Płyty nie można wówczas
odtworzyć.
• „NO DISC” (brak płyty):
Wyświetlany, gdy w odtwarzaczu nie ma płyty.
• „CANNOT PLAY THIS DISC” (nie można odczytać
płyty):
Wyświetlany, gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta
zapisana w nieobsługiwanym formacie.
UWAGA:
• Wskaźnik STANDBY zapala się po wyłączeniu zasilania i gaśnie
po włączeniu zasilania.
• Zasilanie subwoofera jest sprzężone z jednostką centralną.
Gdy zasilanie jest włączone, wskaźnik POWER ON subwoofera
świeci na zielono.
• Zestaw pobiera niewielką ilość energii nawet po wyłączeniu
zasilania (dotyczy to tylko jednostki centralnej). Pracuje wtedy
w tzw. trybie gotowości, o czym informuje świecący się wskaźnik
STANDBY. Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy
wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego.
• Zestaw można także włączyć, naciskając któryś z następujących
przycisków:
• Przycisk OPEN/CLOSE na pilocie lub przycisk 0 na
jednostce centralnej
• Jeden z przycisków wyboru źródła na pilocie
• Przycisk 3 na jednostce centralnej Można także użyć tych
samych przycisków na pilocie.
SCAN MODE
SMART
SLEEP S. SETUP
BASS
TREBLE
BASS/
FRONT L CENTER FRONT R
SURR. L
S.WFR SURR. R
LEVEL
LEVEL
Przyciski
obsługi
głośników
STANDBY
PHONES
16
TH-S66-S55[EV].book Page 17 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Obsługa podstawowych funkcji zestawu
Wybieranie źródła sygnału
Przy użyciu pilota:
Naciśnij żądany przycisk wyboru źródła
sygnału (DVD, FM/AM, AUX lub
TV SOUND).
Odtwarzacz (płyty DVD VIDEO, VCD itp.)
(A str. 20).
FM/AM:
Tuner FM lub AM (MW) (A str. 39).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
zakresu z FM na AM (MW) i odwrotnie.
AUX:
Urządzenie podłączone do gniazd AUX IN lub
do gniazda DIGITAL IN (A str. 13).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
źródła sygnału z „AUX” na „AUX D” lub
odwrotnie.
TV SOUND: Odbiornik TV (z wyjściem audio) podłączony do
złącza AV (SCART) (A str. 12).
DVD:
Przy użyciu przycisków jednostki centralnej:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE,
aż na wyświetlaczu pojawi się nazwa
żądanego źródła.
UWAGA:
• Sygnał wizyjny jest doprowadzany do gniazd wyjściowych
zestawu tylko w przypadku wybrania źródła DVD.
• Zmiana źródła może zająć trochę czasu.
Regulacja głośności
[VOLUME]
OSTRZEŻENIE:
• Przed wybraniem jakiegokolwiek źródła sygnału należy
bezwzględnie ustawić minimalny poziom głośności.
Jeśli ustawiony zostanie zbyt wysoki poziom głośności,
gwałtowny przyrost energii fali dźwiękowej może doprowadzić
do uszkodzenia słuchu i/lub zniszczenia głośników.
Przy użyciu pilota:
Naciśnij przycisk AUDIO VOL +/–.
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 16.
Korzystanie ze słuchawek
(nie należą do wyposażenia)
OSTRZEŻENIE:
W następujących sytuacjach wymagane jest zmniejszenie
poziomu głośności:
• Przed podłączeniem słuchawek lub założeniem ich na głowę –
ponieważ przy wysokich natężeniach dźwięku może dojść do
uszkodzenia słuchu bądź słuchawek.
• Przed odłączeniem słuchawek – aby uniknąć doprowadzenia do
głośników dźwięku o zbyt dużym natężeniu.
Po podłączeniu słuchawek do gniazda PHONES jednostki
centralnej zestaw automatycznie wyłącza aktywny tryb
dźwięku przestrzennego (A str. 24), odłącza głośniki, wyłącza
subwoofer aktywny i uaktywnia tryb słuchawkowy. Na
wyświetlaczu pojawia się wtedy napis „H. PHONE”.
Tryb słuchawkowy
W trakcie korzystania ze słuchawek, niezależnie od wybranych
ustawień głośnikowych, zestaw wyprowadza następujące
rodzaje sygnałów:
• W przypadku dźwięku ze źródeł 2-kanałowych do
słuchawek doprowadzany jest sygnał kanałów przedniego
lewego i prawego.
• W przypadku dźwięku ze źródeł wielokanałowych sygnały
poszczególnych kanałów są przed doprowadzeniem do
słuchawek poddawane konwersji.
• (Płyty DVD AUDIO) Jeśli konwersja sygnałów
wielokanałowych nie jest możliwa, do słuchawek
doprowadzany jest tylko sygnał kanałów przedniego lewego
i prawego. Na wyświetlaczu pojawia się wtedy na kilka
sekund napis „LR ONLY”.
Chwilowe wyciszanie dźwięku
[MUTING]
Naciśnij przycisk MUTING.
Przywracanie poprzedniego poziomu głośności
Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Naciśnij ponownie przycisk MUTING.
• Naciśnij przycisk AUDIO VOL +/– (lub przycisk VOLUME +/
– na jednostce centralnej).
Przy użyciu przycisków jednostki centralnej:
Naciśnij przycisk VOLUME +/–.
Regulacja jasności wskazań
wyświetlacza [DIMMER]
Naciśnij przycisk DIMMER.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę poziomu
jasności wskazań.
17
TH-S66-S55[EV].book Page 18 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 16.
Obsługa podstawowych funkcji zestawu
Wyłącznik czasowy [SLEEP]
Funkcja ta umożliwia samoczynne wyłączenie się zestawu po
określonym przez użytkownika czasie.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę czasu
pozostałego do wyłączenia zestawu.
Przykład:
Regulacja nasycenia niskich
tonów [BASS]
Naciśnij przycisk BASS, a następnie
LEVEL +/–.
UWAGA:
• Wybrane ustawienia obowiązują dla wszystkich źródeł sygnału.
minuty
S L E E P
6 0
Sprawdzanie czasu pozostałego do wyłączenia zestawu
Naciśnij jeden raz przycisk SLEEP.
Zmiana czasu pozostałego do wyłączenia zestawu
Naciśnij odpowiednią ilość razy przycisk SLEEP.
Anulowanie funkcji
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aż na wyświetlaczu
pojawi się napis „SLEEP – –”.
• Wyłącznik czasowy zostanie zdezaktywowany także
w przypadku wyłączenia zestawu.
Regulacja poziomu sygnału
wyjściowego subwoofera
i głośników
Naciśnij przycisk odpowiadający
głośnikowi, dla którego chcesz ustawić
poziom sygnału wyjściowego, a potem
przycisk LEVEL +/–.
•
•
•
•
•
•
FRONT L:
FRONT R:
SURR. L:
SURR. R:
CENTER:
S.WFR:
Lewy głośnik przedni
Prawy głośnik przedni
Lewy głośnik surround
Prawy głośnik surround
Głośnik centralny
Subwoofer
UWAGA:
• Regulacji można także dokonać za pomocą menu ustawień
początkowych, wyświetlanego na ekranie odbiornika TV
(A str. 37).
• Wybrane ustawienia obowiązują dla wszystkich źródeł sygnału.
• Regulacji nie można dokonać, jeśli aktywnym źródłem sygnału
jest tuner FM lub AM i gdy wybrano tryb „SURR OFF”.
Regulacja nasycenia
wysokich tonów [TREBLE]
Naciśnij przycisk TREBLE, a następnie
LEVEL +/–.
UWAGA:
• Wybrane ustawienia obowiązują dla wszystkich źródeł sygnału.
Wybór metody wyświetlania
obrazu
Rodzaj sygnału wyjściowego wizji można dostosować do
posiadanego odbiornika TV.
UWAGA:
• Warunkiem użycia trybu PROGRESSIVE (kolejnoliniowego)
jest połączenie zestawu z odbiornikiem TV za pomocą przewodu
wideo z rozdzielonymi składowymi (nie należy do wyposażenia)
(A str. 12).
7 Po wybraniu źródła DVD i przed rozpoczęciem odtwarzania
1 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
przycisk SCAN MODE.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „RGB”, „Y/C” lub
„PROGRESS”.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
wybierz żądaną opcję.
• RGB:
Opcję tę należy wybrać dla odbiornika
TV akceptującego sygnał RGB
z przeplotem linii/sygnał kompozytowy.
• Y/C:
Opcję tę należy wybrać dla odbiornika
TV akceptującego sygnał S-Video
z przeplotem linii.
• PROGRESS: Opcję tę należy wybrać dla odbiornika
TV wyposażonego w gniazda
wejściowe sygnału rozdzielonych
składowych wideo.
Kolejność połączeń według jakości obrazu, od najlepszej
do najsłabszej: „PROGRESSIVE” > „RGB” > „Y/C” >
kompozytowe.
3 Po pojawieniu się na wyświetlaczu
wybranego trybu naciśnij przycisk
ENTER.
W przypadku wybrania opcji „PROGRESS” (wybieranie
kolejnoliniowe) na wyświetlaczu zapala się wskaźnik
PROGRESSIVE.
UWAGA:
• Chwilowe zakłócenia obrazu po naciśnięciu przycisku ENTER
nie oznaczają usterki zestawu.
• Ustawieniem fabrycznym jest „RGB”.
• Niektóre odbiorniki TV obsługujące wybieranie kolejnoliniowe
i odbiorniki TV o wysokiej rozdzielczości mogą nie być w pełni
kompatybilne z zestawem, co skutkuje nienaturalnie
wyglądającym obrazem wyświetlanym w trybie wybierania
kolejnoliniowego przy odtwarzaniu płyt DVD VIDEO.
W takim przypadku należy wybrać tryb „RGB” lub „Y/C”
(odseparowana luminancja i chrominancja).
Informacje o kompatybilności zestawu z posiadanym
odbiornikiem TV można uzyskać w najbliższym biurze
obsługi klientów JVC.
• Wszystkie odbiorniki TV z wybieraniem kolejnoliniowym
i odbiorniki TV o wysokiej rozdzielczości produkcji JVC są
w pełni zgodne z niniejszym zestawem.
18
TH-S66-S55[EV].book Page 19 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 16.
Obsługa podstawowych funkcji zestawu
Funkcja kalibracji głośników
[Smart Surround Setup]
UWAGA:
• W przypadku zmiany położenia głośników lub miejsca odsłuchu,
a także podłączenia do zestawu innych głośników kalibrację
należy wykonać powtórnie.
7 Po wybraniu źródła DVD i przed rozpoczęciem odtwarzania
1 Usiądź w miejscu, z którego najczęściej
słuchasz muzyki i oglądasz filmy.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
SMART S. SETUP.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „SETTING”.
3 Klaśnij w dłonie nad głową.
4 Gdy na ekranie odbiornika TV pojawi się
napis „COMPLETED !” (zakończone),
naciśnij przycisk SMART S. SETUP.
Zestaw wykryje klaśnięcie za pomocą głośników
satelitarnych i automatycznie wybierze optymalne
ustawienia dla każdego głośnika. Po zakończeniu
kalibracji na ekranie odbiornika TV pojawi się napis
„COMPLETED !” (zakończone).
19
W przypadku gdy na ekranie odbiornika TV pojawi się
napis „FAILED !” (niepowodzenie)
Klaśnięcie nie zostało wykryte przez zestaw. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie odbiornika TV.
• Gdy klaśnięcie w dłonie trzy razy z rzędu spowoduje
wyświetlenie napisu „FAILED !” (niepowodzenie), należy
ręcznie wybrać ustawienia (DELAY) (opóźnienie)
i (LEVEL) (poziom sygnału wyjściowego) (A str. 37).
Anulowanie funkcji
Naciśnij przycisk SMART S. SETUP.
UWAGA:
• Poziom sygnału wyjściowego subwoofera (ustawienie
(LEVEL)) należy wybrać ręcznie (A str. 18).
• Jeśli jednostka centralna i subwoofer aktywny nie są prawidłowo
połączone przewodem systemowym, w punkcie 2 na
wyświetlaczu pojawia się napis „SW ERROR”.
TH-S66-S55[EV].book Page 20 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Odtwarzanie płyt
DVD
• Symbol VIDEO
informuje o rodzajach płyt i typach plików, dla
których dostępna jest dana funkcja.
2 Umieść płytę w odtwarzaczu.
Nadrukiem do góry
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych
poniżej funkcji:
1 Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy
pilota w położeniu AUDIO.
2 Naciśnij przycisk DVD.
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy wykonywaniu
czynności opisanych na stronach od 20 do 23.
Płyta o średnicy 8 cm
3 Naciśnij przycisk 3
(przycisk odtwarzania).
Pliki MP3/WMA
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlone menu obsługi
plików (A str. 28).
OPEN/CLOSE
Pliki JPEG
Każdy plik (zdjęcie) jest wyświetlany na ekranie odbiornika
TV przez około 3 sekundy (w trybie pokazu slajdów).
Po zatrzymaniu odtwarzania na ekranie odbiornika TV
wyświetlane jest menu obsługi plików (A str. 28).
DVD
FL DISP.
(przycisk
odtwarzania)
AUDIO
TOP MENU/PG
Przełącznik
wyboru trybu
pracy pilota
MENU/PL
MENU/PL
TOP MENU/PG
ENTER
TITLE/GROUP
Przyciski
numeryczne
Pliki MPEG-4
Naciśnięcie przycisku TOP MENU/PG lub MENU/PL w trakcie
odtwarzania powoduje wyświetlenie menu obsługi plików
(A str. 28) na ekranie odbiornika TV.
Pliki DivX
W trakcie odczytywania danych z płyty na ekranie odbiornika
TV może się pojawić napis „READING INDEX”.
Naciśnięcie przycisku TOP MENU/PG lub MENU/PL w trakcie
odtwarzania powoduje wyświetlenie menu obsługi plików
(A str. 28) na ekranie odbiornika TV.
Płyty DVD VR
Naciśnięcie przycisku TOP MENU/PG lub MENU/PL
powoduje wyświetlenie na ekranie odbiornika TV menu płyty
(A str. 23).
100+
7 Chwilowe przerywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk 8.
Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk 3 (przycisk
odtwarzania).
7 Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk 7.
7 Informacje graficzne
Podstawowe funkcje
odtwarzacza
1 Naciśnij przycisk OPEN/
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
CLOSE.
• Zestaw włączy się i wysunięta
DivX
zostanie szuflada odtwarzacza.
• Można także użyć przycisku 0 jednostki centralnej.
W trakcie odtwarzania płyt DVD VIDEO na ekranie
odbiornika TV mogą być wyświetlane następujące informacje
graficzne:
•
: symbol wyświetlany na początku sceny nagranej
z różnymi wersjami napisów dialogowych.
•
: symbol wyświetlany na początku sceny nagranej
w różnych wersjach dialogowych.
•
: symbol wyświetlany na początku sceny nagranej
w różnych ujęciach.
•
(odtwarzanie),
(pauza),
/
(odtwarzanie do przodu/tyłu ze zwiększoną prędkością),
/
(odtwarzanie do przodu/tyłu w
zwolnionym tempie): symbole wyświetlane, gdy aktywna
jest odpowiadająca im funkcja.
•
: wykonanie wybranej przez użytkownika operacji jest
niemożliwe.
Ciąg dalszy na następnej stronie
20
TH-S66-S55[EV].book Page 21 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 20.
Odtwarzanie płyt
UWAGA:
• (Płyty JPEG) Gdy zestaw odczytuje plik, nie można wykonać
żadnej operacji do czasu wyświetlenia całego zdjęcia.
• Aby uzyskać informacje o blokowaniu funkcji wyświetlania
informacji graficznych, patrz str. 38.
Plik MP3/WMA
Przykład:
Gdy odtwarzana jest płyta MP3
7 Informacje o płycie pokazywane na wyświetlaczu
Płyta DVD VIDEO
Przykład:
Gdy odtwarzana jest płyta DVD VIDEO w formacie Dolby
Digital 5.1
1 2: 3 4
1 2 3.
MP3
Wskaźnik MP3*1
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
Numer rozdziału
Wskaźniki głośników i rodzaju
sygnału wejściowego
Numer ścieżki
Czas od początku odtwarzania
(minuty:sekundy)
(tylko w trakcie odtwarzania)
Po naciśnięciu przycisku FL DISP.
Numer grupy
SURR
1 : 2 3: 3 1
2 4.
G 1 2.
MP3
Wskaźniki głośników i rodzaju sygnału
wejściowego (A str. 25)
Tryb dźwięku przestrzennego
i format sygnału cyfrowego (A str. 25)
T 1 2 3
Numer ścieżki
*1 W
przypadku płyt WMA świeci się wskaźnik WMA.
Po naciśnięciu przycisku FL DISP.
Numer tytułu
Numer rozdziału
Plik JPEG
Numer pliku
SURR
C 2 4
T 1 5.
1 2 3.
J P E G
Płyta DVD AUDIO
Wskaźniki głośników i rodzaju sygnału wejściowego
P L PCM SURR
1: 2 3 : 4 5
1 2.
Numer ścieżki
Numer ścieżki
Numer pliku
Numer grupy
F 1 2 3
G 1 2.
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
Po naciśnięciu przycisku FL DISP.
Numer grupy
Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku FL DISP.
Plik MPEG-4/DivX
Przykład:
Gdy odtwarzana jest płyta MPEG-4
Numer ścieżki
P L PCM SURR
G
3.
T 1 2
1 2 3.
Płyta VCD/SVCD/CD
Przykład:
Gdy odtwarzana jest płyta CD
Numer ścieżki
L PCM
1 2.
1 0: 3 1
Czas od początku odtwarzania
(minuty:sekundy)
(tylko w trakcie odtwarzania)
Wskaźniki głośników i rodzaju
sygnału wejściowego
3: 3 1
Po naciśnięciu przycisku FL DISP.
Numer grupy
G 1 2.
Numer ścieżki
T 1 2 3
Czas od początku odtwarzania
(minuty:sekundy)
Wskaźniki głośników i rodzaju sygnału wejściowego
UWAGA:
• W przypadku odtwarzania płyty VCD lub SVCD zgodnej
z technologią PBC zamiast informacji o czasie odtwarzania
wyświetlany jest napis „PBC”.
21
TH-S66-S55[EV].book Page 22 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 20.
Odtwarzanie płyt
Płyta DVD VR
Przykład:
W trakcie odtwarzania nagrania z listy Original program*
(zawartość płyty)
Odtwarzanie do przodu/tyłu
ze zwiększoną prędkością
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
Numer tytułu
7 W trakcie odtwarzania
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Przy użyciu pilota:
2 2
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę szybkości odtwarzania.
Wznawianie normalnego odtwarzania
Naciśnij przycisk 3 (przycisk odtwarzania).
Wskaźnik PG (zawartość płyty)
Po naciśnięciu przycisku FL DISP.
P G
DivX
Naciśnij i przytrzymaj przycisk x lub
4.
Numer rozdziału
1. C
VR
Naciśnij przycisk y lub 1.
0: 2 0: 3 6
PG
Numer tytułu
DVD
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku x lub 4 powoduje
zwiększenie prędkości odtwarzania do przodu/tyłu.
3
UWAGA:
PG
Przykład:
W trakcie odtwarzania listy Playlist* (lista nagrań)
Czas od początku odtwarzania
(godziny:minuty:sekundy)
Numer tytułu
3 0
0: 5 0: 3 0
PL
Wybieranie żądanego
fragmentu płyty
Wskaźnik PL (lista nagrań)
Po naciśnięciu przycisku FL DISP.
P L
7 Przy użyciu przycisków x/4
7 Płyty DVD VIDEO/DVD VR
Numer rozdziału
Numer listy nagrań
1. C
1
PL
* Naciskając przycisk TOP MENU/PG lub MENU/PL, można
zmienić tryb odtwarzania (A str. 23).
UWAGA:
• Istnieje możliwość zmiany informacji o czasie odtwarzania
(z wyjątkiem płyt MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/DivX) (A str. 26).
• Informacje o płycie można także wyświetlić na ekranie
odbiornika TV (A str. 25).
7 Wygaszacz ekranu
Wyświetlanie przez dłuższy czas nieruchomego obrazu może
doprowadzić do wypalenia kineskopu odbiornika TV.
Aby temu zapobiec, zestaw automatycznie zmniejsza jasność
ekranu, jeśli nieruchomy obraz jest wyświetlany dłużej niż
przez 5 minut (uaktywnia tzw. wygaszacz ekranu).
• Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie
wygaszacza.
• Aby uzyskać informacje o blokowaniu funkcji wygaszania
ekranu, patrz str. 37.
Szybkie powtórzenie
fragmentu filmu
Podczas odtwarzania istnieje możliwość szybkiego
przejścia o 10 sekund do tyłu w stosunku do
aktualnie odtwarzanego fragmentu.
7 W trakcie odtwarzania
Przy użyciu pilota:
Naciśnij przycisk
• W trakcie odtwarzania płyty DVD VIDEO, DVD VR, VCD,
SVCD lub MPEG-4/DivX do przodu/tyłu ze zwiększoną
prędkością dźwięk zostaje wyciszony.
• W trakcie odtwarzania płyty DVD AUDIO lub CD do przodu/
tyłu ze zwiększoną prędkością dźwięk nie jest odtwarzany
w sposób płynny i zostaje znacząco ściszony.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
(rozdział): W trakcie odtwarzania
Płyty VCD/SVCD (ścieżka):
DivX
W trakcie odtwarzania bez funkcji PBC
Płyty DVD AUDIO/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/DivX
(ścieżka/plik): W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
Naciśnij odpowiednią ilość razy przycisk
x lub 4.
UWAGA:
• Odtwarzaniem płyt MP3/JPEG można sterować za pomocą
menu obsługi plików (A str. 28).
• Naciśnięcie przycisku kursora 3/2 w trakcie odtwarzania pliku
DivX może spowodować przejście w przód/tył sceny do
fragmentu oddalonego o kilka minut.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
7 Przy użyciu przycisków numerycznych pilota
7 Płyty DVD VIDEO/DVD VR (tytuł, rozdział):
Po zatrzymaniu odtwarzania wybierany jest tytuł.
W trakcie odtwarzania wybierany jest rozdział.
Płyty DVD AUDIO (ścieżka):
W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
Płyty VCD/SVCD (ścieżka):
W trakcie odtwarzania bez funkcji PBC
Płyty CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/DivX (ścieżka/plik):
W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
Wybierz żądaną pozycję za pomocą
przycisków numerycznych (0-10, +10).
DVD
VIDEO
DVD
VR
.
UWAGA:
• Funkcja działa tylko w obrębie jednego tytułu.
• Funkcja nie jest dostępna w trybie odtwarzania z powtarzaniem.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
• Sposób korzystania z przycisków numerycznych
przedstawiono poniżej, w punkcie „Korzystanie
z przycisków numerycznych”.
Korzystanie z przycisków numerycznych
Aby wybrać numer 3: Naciśnij 3.
Aby wybrać numer 14: Naciśnij +10, a potem 4.
Aby wybrać numer 24: Naciśnij dwa razy +10, a potem 4.
Aby wybrać numer 40: Naciśnij trzy razy +10, a potem 10.
Możesz też nacisnąć cztery razy +10,
a potem 0.
22
TH-S66-S55[EV].book Page 23 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 20.
Odtwarzanie płyt
Wybieranie żądanego tytułu/
grupy przy użyciu przycisków
numerycznych
odtwarzania
1 Naciśnij przycisk TITLE/
GROUP.
Na wyświetlaczu, w miejscu przedstawiającym informacje
o tytule/grupie, pojawi się wskazanie „_ _” lub „_”.
Przykład:
W trakcie odtwarzania płyty DVD VIDEO
1: 2 3: 4 5
2 Gdy wyświetlane jest wskazanie „_ _”
lub „_”, wybierz żądany numer tytułu lub
grupy za pomocą przycisków
numerycznych (0-10, +10).
Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszego rozdziału/
ścieżki/pliku z wybranego tytułu/grupy.
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (A str. 22).
UWAGA:
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
Odtwarzanie ścieżek z grupy
dodatkowej
Niektóre płyty DVD AUDIO zawierają specjalną
„grupę dodatkową”, której zawartość nie jest ogólnie
dostępna. Grupa dodatkowa jest zawsze ostatnią grupą
na płycie. Aby odtworzyć ścieżki z grupy dodatkowej, należy
podać odpowiedni „klucz” (rodzaj hasła). Sposób uzyskania
klucza zależy od danej płyty. Po uzyskaniu klucza należy
wykonać przedstawione poniżej czynności.
7 Gdy na wyświetlaczu świeci się wskaźnik BONUS
1 Wybierz grupę dodatkową.
Aby uzyskać informacje o sposobie wybierania grupy,
patrz „Wybieranie żądanego tytułu/grupy przy użyciu
przycisków numerycznych” powyżej.
Wyświetlone zostanie pytanie o klucz.
Na ekranie odbiornika TV
Na wyświetlaczu
K E. Y
: _ _: _ _
BONUS
2 Wprowadź odpowiedni klucz za pomocą
przycisków numerycznych (0-9),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Po wprowadzeniu właściwego klucza rozpocznie się
odtwarzanie ścieżek z grupy dodatkowej, a wskaźnik
BONUS zgaśnie.
• W przypadku podania niepoprawnego klucza należy
ponowić próbę i wprowadzić właściwy klucz.
Anulowanie pytania o klucz
Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Otwórz szufladę odtwarzacza.
• Wyłącz zasilanie zestawu.
23
7 W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania.
1 Naciśnij przycisk TOP MENU/PG
7 W trakcie lub po zatrzymaniu
_ _.
Wybieranie tytułu/listy nagrań
z menu płyty
lub MENU/PL.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlone menu
płyty i rozpocznie się odtwarzanie pierwszego tytułu/listy.
• Ekran PLAY LIST (lista nagrań) jest dostępny tylko
gdy na płycie DVD VR utworzono odpowiednią listę.
TOP MENU/PG: wyświetlenie ekranu ORIGINAL
PROGRAM (zawartość płyty).
Przykład:
ORIGINAL PROGRAM
No
1
2
3
4
5
6
Date
25/04/04
17/05/04
22/05/04
26/05/04
20/06/04
25/06/04
Ch
4ch
8ch
8ch
L-1
4ch
L-1
Time
19:00
10:30
17:00
13:19
22:00
8:23
Title
JVC DVD World 2004
*1
*2
*3
*4
*5
Music Festival
children 001
children 002
*6
*1: Numer tytułu
*2: Data nagrania
*3: źródło nagrania (stacja TV, urządzenie wideo
podłączone do nagrywarki itp.)
*4: Godzina rozpoczęcia nagrywania
*5: Tytuł nagrania/lista nagrań (niektóre nagrywarki nie
zapisują tej informacji na płycie)
*6: Wybrany tytuł
MENU/PL: wyświetlenie ekranu PLAY LIST (lista
odtwarzania).
Przykład:
PLAY LIST
No
1
2
3
4
Date
25/05/04
17/06/04
20/06/04
25/06/04
Chap
001
005
003
001
*7
*8
*9
Length
1:03:16
1:35:25
0:10:23
0:07:19
Title
My JVC World
Favorite music
children001-002
*10
*5
*11
*7: Numer listy nagrań
*8: Data utworzenia listy
*9: Liczba rozdziałów
*10: Całkowity czas odtwarzania
*11: Wybrana lista
2 Za pomocą przycisków kursora Y/5
wybierz żądany tytuł/listę nagrań.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego tytułu/listy
nagrań.
Zamykanie menu płyty
• Naciśnij przycisk ENTER.
Uwagi o trybach odtwarzania płyty
DVD VR
• Zawartość płyty (ORIGINAL PROGRAM):
Odtwarzanie nagrań w kolejności, w jakiej zapisano je na
płycie.
• Lista nagrań (PLAY LIST):
Odtwarzanie list nagrań utworzonych przez nagrywarkę.
TH-S66-S55[EV].book Page 24 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
DVD informuje o rodzajach płyt i typach plików, dla
• Symbol VIDEO
których dostępna jest dana funkcja.
Korzystanie z trybów dźwięku
przestrzennego
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych poniżej
funkcji:
• Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota
w położeniu AUDIO.
• Niektóre funkcje obsługuje się w inny sposób.
Przy korzystaniu z nich należy się kierować odpowiednimi
instrukcjami.
7 Automatyczny wybór trybu dźwięku przestrzennego
(AUTO SUR)
Funkcja ta umożliwia reprodukcję dźwięku w takiej postaci,
w jakiej go zapisano, bez jakiejkolwiek konwersji
(miksowania, symulacji itp.). Pozwala na przykład
automatycznie wybrać tryb reprodukcji dźwięku
wielokanałowego w przypadku wykrycia na wejściu
wielokanałowego sygnału audio.
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy wykonywaniu
czynności opisanych na stronach od 24 do 35.
7 Dolby Surround
Dolby Pro Logic II*1
Dolby Pro Logic II to system reprodukcji dźwięku
wielokanałowego umożliwiający konwersję wszystkich
sygnałów 2-kanałowych – zarówno zwykłych stereofonicznych,
jak i tych w formacie Dolby Surround – na sygnały
5.1-kanałowe.
Dostępne są dwa tryby Dolby Pro Logic II – Movie (filmowy)
i Music (muzyczny):
AUDIO SUBTITLE SURROUND
(przycisk
odtwarzania)
AUDIO
SLOW
SLOW
/
/PG
Przełącznik
wyboru trybu
pracy pilota
SLOW
TOP MENU/PG
MENU/PL
• Pro Logic II Movie (MOVIE)
/PL
Przyciski
kursora
(3/2/Y/5)/
ENTER
Tryb optymalny do odtwarzania materiału w formacie Dolby
Surround zapisanego na nośnikach oznaczonych logo
.
ENTER
• Pro Logic II Music (MUSIC)
ON
SCREEN
Tryb optymalny do odtwarzania stereofonicznego dźwięku
2-kanałowego z dowolnego źródła.
Dolby Digital*1
Tryb ten służy do odtwarzania dźwięku wielokanałowego
z nośników zapisanych w formacie Dolby Digital (
).
Przyciski
numeryczne
ANGLE
ZOOM
PAGE
100+
7 DTS Digital Surround*2
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
Tryb ten służy do odtwarzania dźwięku wielokanałowego
z nośników zapisanych w formacie DTS Digital Surround
(
).
DTS Digital Surround (DTS) jest dyskretnym
wielokanałowym formatem cyfrowego zapisu dźwięku na
płytach CD i DVD.
SETTING RETURN
VFP
Tryby dźwięku przestrzennego dostępne dla poszczególnych rodzajów sygnałów wejściowych
Symbol B oznacza, że dany tryb dźwięku przestrzennego jest dostępny.
Tryb
Autom.
Tryb
przestrzen- wybór trybu
przestrzenny wył.
nego
Dolby Surround
*1
DTS
Digital
Surround
Linear
PCM
Packed
PCM
DSP
SURR OFF
AUTO SUR
MOVIE
MUSIC
*3
DOLBY
D
DTS
LPCM
PPCM
ALL
ST*3
DOLBY D
(wielokanałowe)
B
B
—
—
B
—
—
—
—
DOLBY D
(2-kanałowe)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
DTS Digital
Surround
(wielokanałowe)
B
B
—
—
—
B
—
—
—
DTS Digital
Surround
(2-kanałowe)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
Analogowe
(magnetowid) lub
Linear/Packed
PCM
(2-kanałowe)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
Linear/Packed
PCM
(wielokanałowe)
B
B
—
—
—
—
B
B
—
Sygnały
*3
Wyprodukowano na
licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic”,
„MLP Lossless” oraz
symbol podwójnego
D są znakami
handlowymi firmy
Dolby Laboratories.
*2 „DTS” i „DTS Digital
Surround” są
zarejestrowanymi
znakami towarowymi
Digital Theater
Systems, Inc.
*3 Tryby te można
wybrać za pomocą
przycisku
SURROUND
(A str. 25).
Ciąg dalszy na następnej stronie
24
TH-S66-S55[EV].book Page 25 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
7 Stereofonia wielokanałowa (DSP)
Tryb stereofonii wielokanałowej (ALL ST) pozwala odtwarzać
dźwięk ze znacznie szerszą niż standardowa bazą
stereofoniczną przy użyciu wszystkich podłączonych
(i aktywnych) głośników.
Trybu tego można używać przy odtwarzaniu 2-kanałowego
dźwięku stereofonicznego.
Zwykły tryb stereofoniczny
Tryb stereofonii
wielokanałowej
7 W trakcie odtwarzania materiału zapisanego
w cyfrowym formacie wielokanałowym (o ile nie jest
aktywny tryb SURR OFF)
Urządzenie automatycznie wybiera odpowiedni tryb dźwięku
przestrzennego (DOLBY D, DTS Digital Surround lub
Linear/Packed PCM).
7 W trakcie odtwarzania materiału ze źródła
2-kanałowego
Można ręcznie uaktywnić tryb Dolby Pro Logic II (MOVIE/
MUSIC) lub DSP (ALL ST).
Wybierz żądany tryb za pomocą przycisku
SURROUND.
7 Wyświetlane wskaźniki
Wskaźniki formatu sygnału cyfrowego
PPCM, SURR: Świeci się, gdy na wejściu zostanie wykryty
sygnał Packed PCM z płyty DVD AUDIO.
LPCM, SURR: Świeci się, gdy na wejściu zostanie wykryty
sygnał Linear PCM.
GD, SURR:
Świeci się, gdy na wejściu zostanie wykryty
sygnał DOLBY D.
C, SURR:
Świeci się, gdy na wejściu zostanie wykryty
sygnał DTS Digital (Surround).
Brak wskaźnika: Gdy na wejściu zostanie wykryty sygnał
analogowy, nie świeci się żaden wskaźnik
formatu sygnału cyfrowego.
Wskaźniki trybu Dolby Surround/DSP
GPLII, SURR: Świeci się po uaktywnieniu trybu Dolby Pro
Logic II.
SURR:
Świeci się po uaktywnieniu trybu stereofonii
wielokanałowej.
Wskaźniki kanałów audio itp.
Zapalają się w przypadku wykrycia sygnału
odpowiadającego im kanału.
a: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał lewego kanału
przedniego.
b: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał kanału
centralnego.
c: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał prawego kanału
przedniego.
d: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał kanału LFE.
g: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał lewego kanału
surround.
i: Świeci się, gdy wykryty zostanie sygnał prawego kanału
surround.
h: Świeci się, gdy wykryty zostanie monofoniczny sygnał
kanału surround lub sygnał w 2-kanałowym formacie
Dolby Surround.
SW : Świeci się zawsze.
Symbol „ ” oznacza, że dany głośnik emituje dźwięk.
Przy reprodukcji dźwięku zakodowanego w formacie
5.1-kanałowym świecą się tylko wskaźniki „ ”.
Wybieranie trybu dźwięku przestrzennego
Zestaw automatycznie wybiera optymalny tryb dźwięku
przestrzennego dla materiału zakodowanego w cyfrowym
formacie wielokanałowym.
W przypadku materiału ze źródeł 2-kanałowych odpowiedni
tryb dźwięku przestrzennego można wybrać ręcznie.
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych poniżej
funkcji:
• Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota
w położeniu AUDIO.
25
Tryb dźwięku przestrzennego zostanie uaktywniony, o czym
poinformuje odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje wybranie kolejnego
trybu.
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych trybach,
patrz str. 24.
Anulowanie trybu dźwięku przestrzennego
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SURROUND
tak, aby na wyświetlaczu pojawił się napis
SURR OFF.
Zapisywanie ustawień – automatyczne zapamiętywanie
Przy wyłączaniu zasilania zestaw zapamiętuje ostatnio
wybrany tryb dźwięku przestrzennego. Po ponownym
włączeniu zasilania tryb ten jest automatycznie uaktywniany.
UWAGA:
• Dla źródeł FM i AM dostępne są tryby stereofonii
wielokanałowej (ALL ST) i SURR OFF.
• Tryb dźwięku przestrzennego nie jest dostępny przy
odtwarzaniu płyt z plikami MPEG-4/DivX.
• Nawet jeśli podczas odtwarzania płyty DVD AUDIO
uniemożliwiającej konwersję sygnału wielokanałowego do
prostszej postaci zostanie anulowany tryb dźwięku
przestrzennego, nadal przetwarzany będzie sygnał
wielokanałowy, a na wyświetlaczu widoczne będzie wskazanie
„MULTI CH”. Jeśli przed rozpoczęciem odtwarzania
uaktywniony został tryb dźwięku przestrzennego „STEREO”
lub „H. PHONE”, do wyjść zestawu doprowadzane są jedynie
sygnały lewego i prawego kanału przedniego, o czym informuje
wskazanie „LR ONLY” na wyświetlaczu.
Korzystanie z paska menu
Pasek menu zawiera informacje o umieszczonej
w odtwarzaczu płycie i zapewnia dostęp do wielu funkcji
urządzenia.
Wyświetlanie paska menu
7 Gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
DivX
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
wyświetlanych na ekranie odbiornika TV
informacji według przedstawionego poniżej schematu.
Przykład:
W trakcie odtwarzania płyty DVD VIDEO
DVD
VR
TH-S66-S55[EV].book Page 26 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Dolby D
2/0 . 0ch
Dolby D
2/0 . 0ch
WYŁĄCZONY
(pasek menu zostaje ukryty)
(powrót do początku)
• Aktualnie wybrana pozycja jest podświetlana na zielono.
7 Zawartość paska menu w trybie odtwarzania
DVD VIDEO
Dolby D
2/0 . 0ch
DVD AUDIO
Dolby D
2/0 . 0ch
VCD
F Pokazuje informacje o trybie pracy odtwarzacza.
:
wyświetlany w trakcie odtwarzania.
/
: wyświetlany w trakcie odtwarzania do przodu/
tyłu ze zwiększoną prędkością.
/
: wyświetlany w trakcie odtwarzania do przodu/
tyłu w zwolnionym tempie.
:
wyświetlany po wstrzymaniu odtwarzania.
:
wyświetlany po zatrzymaniu odtwarzania.
G Służy do zmiany informacji o czasie odtwarzania (E).
Patrz „Zmiana informacji o czasie odtwarzania” poniżej.
H Uaktywnia funkcję odtwarzania z powtarzaniem
(A str. 33).
I Uaktywnia funkcję wyszukiwania z kodem czasowym
(A str. 28).
J Uaktywnia funkcję wybierania żądanego rozdziału (płyty
DVD VIDEO i DVD VR) lub ścieżki (płyty DVD
AUDIO) (A str. 27).
K Uaktywnia funkcję zmiany języka ścieżki dźwiękowej lub
kanałów dźwiękowych (A str. 30).
L Uaktywnia funkcję zmiany języka napisów dialogowych lub
języka napisów osadzonych (A str. 29).
M Uaktywnia funkcję zmiany ujęcia sceny (A str. 29).
N Uaktywnia funkcję zmiany strony (A str. 31).
O Pokazuje informacje o trybie odtwarzania.
PROGRAM: wyświetlany w trakcie odtwarzania
programowanego (A str. 32).
RANDOM: wyświetlany w trakcie odtwarzania losowego
(A str. 33).
P Pokazuje informacje o trybie odtwarzania z powtarzaniem
(A str. 33).
Zmiana informacji o czasie odtwarzania
Istnieje możliwość zmiany informacji o czasie
odtwarzania wyświetlanych na pasku menu
(odbiornik TV) i w okienku wyświetlacza
(jednostka centralna).
SVCD
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
7 W trakcie odtwarzania
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
CD
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
wyróżnij pozycję
.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ENTER,
MPEG-4/DivX*
aby wybrać żądany tryb wyświetlania
informacji o czasie odtwarzania.
Przykład:
Gdy wyświetlany jest czas od początku odtwarzania płyty.
* Pozycje 7 – N są niedostępne.
Płyta DVD VR*
• TIME:
DVD-VR
Dolby D
2/0 . 0ch
PG
1 CHAP 3 TOTAL 0 : 00 : 34
ON
A Pokazuje rodzaj płyty.
B Pokazuje informacje o rodzaju dźwięku.
C Pokazuje numer bieżącego tytułu (płyty DVD VIDEO) lub
grupy (płyty DVD AUDIO) albo informacje o trybie
odtwarzania (płyty DVD VR).
D Pokazuje numer bieżącego rozdziału (płyty DVD VIDEO
i DVD VR) lub ścieżki (inne rodzaje płyt).
E Pokazuje informacje o czasie odtwarzania. Patrz „Zmiana
informacji o czasie odtwarzania”.
Czas od początku odtwarzania bieżącego
rozdziału/ścieżki
• REM: Pozostały czas odtwarzania bieżącego rozdziału/
ścieżki
• TOTAL: Czas od początku odtwarzania płyty
• T. REM: Pozostały czas odtwarzania płyty
4 Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA:
• Przy odtwarzaniu płyt DVD VR nie ma możliwości wyświetlenia
informacji „TIME” i „REM”.
26
TH-S66-S55[EV].book Page 27 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Wybieranie pozycji, od której
ma się rozpocząć
odtwarzanie płyty
Odtwarzanie można rozpocząć od dowolnego tytułu, rozdziału
lub ścieżki. Można także rozpocząć je w dowolnym
fragmencie, określonym poprzez wprowadzenie odpowiedniej
wartości czasowej, tzw. kodu czasowego.
Wybieranie żądanej pozycji z menu płyty DVD
Płyty DVD VIDEO mają najczęściej własne menu,
wyświetlane na ekranie odbiornika TV, pozwalające
wybrać żądaną pozycję. Menu płyty pozwala również
wybrać żądaną scenę.
DVD
VIDEO
7 Gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta DVD VIDEO
1 Naciśnij przycisk TOP MENU/PG lub
MENU/PL.
Na ekranie odbiornika TV pojawi się menu.
Przykład:
Płyty DVD VIDEO zawierające więcej niż jeden tytuł
mają zazwyczaj tzw. „menu tytułów”. W celu wyświetlenia
menu tytułów naciśnij przycisk TOP MENU/PG.
Niektóre płyty DVD VIDEO mogą zawierać również inne
menu, uaktywniane za pomocą przycisku MENU/PL.
Opis menu każdej płyty DVD VIDEO można znaleźć
w dołączonej do niej instrukcji.
2 Za pomocą przycisków kursora
3/2/Y/5 wybierz żądaną pozycję.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
• W przypadku niektórych płyt pozycje można wybierać
także za pomocą przycisków numerycznych.
Wybieranie żądanej pozycji z menu płyty
VCD/SVCD zgodnej z technologią PBC
Płyty VCD i SVCD zgodne ze standardem PBC
zawierają własne menu, np. w postaci listy ścieżek.
Menu płyty pozwala również wybrać konkretną
scenę.
7 W trakcie odtwarzania z funkcją PBC
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk RETURN,
aż na ekranie odbiornika TV pojawi się
menu.
Przykład:
2 Wybierz numer żądanej pozycji za
pomocą przycisków numerycznych
(1-10, +10).
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z przycisków
numerycznych, patrz „Korzystanie z przycisków
numerycznych” (A str. 22).
W celu powrotu do menu
Naciśnij przycisk RETURN.
Jeśli na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony
napis „NEXT” (dalej) lub „PREVIOUS” (wstecz):
• Naciśnięcie przycisku x spowoduje przejście do
następnej strony.
• Naciśnięcie przycisku 4 spowoduje przejście do
poprzedniej strony.
UWAGA:
• Aby obejrzeć materiał zapisany na płycie VCD/SVCD zgodnej
z technologią PBC bez uaktywniania funkcji PBC, należy
wykonać jedną z następujących czynności:
• Gdy odtwarzanie jest wyłączone, rozpocznij je od żądanej
pozycji, wybierając właściwy numer za pomocą przycisków
numerycznych.
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk x tak, aby wyświetlony
został numer żądanej ścieżki, a następnie rozpocznij
odtwarzanie, naciskając przycisk 3 (przycisk odtwarzania).
Zamiast wskazania „PBC” na wyświetlaczu pojawi się numer
wybranej ścieżki.
• W celu uaktywnienia funkcji PBC w trakcie odtwarzania płyty
VCD/SVCD zgodnej z technologią PBC należy wykonać jedną
z następujących czynności:
• Naciśnij przycisk TOP MENU/PG lub MENU/PL.
• Naciśnij dwukrotnie przycisk 7, aby zatrzymać odtwarzanie,
a następnie naciśnij przycisk 3 (przycisk odtwarzania).
Wybieranie żądanego rozdziału/ścieżki za
pomocą paska menu
7 W trakcie odtwarzania
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
DVD DVD
VIDEO AUDIO
VR
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
3
wyróżnij pozycję
/
Naciśnij przycisk ENTER.
.
Przykład:
W trakcie odtwarzania płyty DVD VIDEO
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Wybierz numer żądanego rozdziału za
pomocą przycisków numerycznych (0-9).
Przykład:
Aby wybrać numer 8: Naciśnij 8.
Aby wybrać numer 10: Naciśnij 1, a potem 0.
Aby wybrać numer 20: Naciśnij 2, a potem 0.
Aby wybrać numer 37: Naciśnij 3, a potem 7.
W celu skorygowania błędnie wprowadzonej wartości
Powtórz czynność opisaną w punkcie 4.
5 Naciśnij przycisk ENTER.
6 Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA:
• Wybierać można rozdziały/ścieżki o numerach nie
przekraczających 99.
27
DVD
TH-S66-S55[EV].book Page 28 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Wybieranie żądanego fragmentu przy użyciu
kodu czasowego
7 Płyty DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD
DVD DVD DVD
VR:
VIDEO AUDIO VR
W trakcie odtwarzania
Płyty VCD/SVCD:
Po zatrzymaniu lub w trakcie odtwarzania bez funkcji PBC
Płyty CD:
W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
7 Przy określaniu czasu od początku odtwarzania płyty
Po zatrzymaniu odtwarzania wykonaj poniższe czynności.
Korzystanie z menu obsługi
plików
Menu obsługi plików, wyświetlane na
ekranie odbiornika TV, ułatwia
wyszukiwanie i obsługę żądanych grup i ścieżek/plików.
Numer bieżącej grupy/
całkowita liczba grup
DivX
Tryb odtwarzania* (PROGRAM,
RANDOM, REPEAT)
Informacje zapisane
w znacznikach plików
(tylko dla plików MP3/
WMA)
Czas od początku odtwarzania
bieżącej ścieżki (tylko dla plików
MP3/WMA/MPEG-4/DivX)
7 Przy określaniu czasu od początku odtwarzania
bieżącego tytułu/ścieżki
W trakcie odtwarzania wykonaj poniższe czynności.
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
wyróżnij pozycję
.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
Bieżąca grupa
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Za pomocą przycisków numerycznych
(0-9) wprowadź żądaną wartość
czasową.
Przykład:
W celu rozpoczęcia odtwarzania w punkcie 2 (godziny):
34 (minuty): 08 (sekund)
Naciśnij 2
Naciśnij 3
Naciśnij 4
Naciśnij 0
Naciśnij 8
W celu skasowania błędnie wprowadzonej wartości
Naciśnij kilkakrotnie przycisk kursora 2.
5 Naciśnij przycisk ENTER.
6 Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA:
• W przypadku płyt DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR czas
określa się w formacie godziny/minuty/sekundy, natomiast
w przypadku płyt VCD/SVCD/CD w formacie minuty/sekundy.
Bieżąca ścieżka
(plik)
Numer bieżącej ścieżki (pliku)/
całkowita liczba ścieżek (plików)
w bieżącej grupie
Całkowita liczba
ścieżek (plików)
na płycie
Tryb pracy
odtwarzacza
* (Płyty MPEG 4/DivX) Tryby odtwarzania programowanego
i losowego nie są dostępne.
W trakcie oraz po zatrzymaniu odtwarzania (MP3/WMA) na
ekranie odbiornika TV wyświetlane jest automatycznie menu
obsługi plików.
7 Płyty MP3/WMA:
W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
Płyty JPEG/MPEG-4/DivX:
Po zatrzymaniu odtwarzania
1 Za pomocą przycisków kursora 3/2/
Y/5 wybierz żądaną grupę/ścieżkę/
plik.
• W przypadku płyt MP3/WMA odtwarzanie rozpoczyna
się od wybranej ścieżki.
2 Naciśnij przycisk 3 (przycisk
odtwarzania) lub ENTER.
• Odtwarzanie ścieżek/pokaz slajdów rozpocznie się od
wybranej ścieżki/pliku.
• Jeśli po wskazaniu pliku JPEG zostanie naciśnięty
przycisk ENTER, odczytany zostanie tylko wybrany plik.
UWAGA:
• (Płyty MP3/WMA) W trakcie odtwarzania żądaną ścieżkę/plik
można odszukać za pomocą przycisków x/4 lub za
pomocą przycisków kursora 5/Y.
• Informacje o płycie są pokazywane także na wyświetlaczu
(A str. 21).
• W przypadku wybrania niewłaściwej metody zapisu płyty nazwy
niektórych grup, ścieżek i plików mogą być wyświetlane
w nieprawidłowy sposób.
• Kolejność grup, ścieżek i plików odczytywanych przez
odtwarzacz może być inna niż kolejność wyświetlana na ekranie
monitora komputerowego.
28
TH-S66-S55[EV].book Page 29 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Funkcja wznawiania
odtwarzania
Jeśli dla funkcji wznawiania odtwarzania
wybrano opcję „ON” (włączone) (A str. 38),
po zatrzymaniu odtwarzania i wykonaniu
poniższych czynności zapamiętane zostanie
miejsce, w którym odtwarzanie zostało
przerwane. (Na wyświetlaczu pojawi się napis
„RESUME”).
• Wyłączenie zasilania (A str. 16)
• Pojedyncze naciśnięcie przycisku 7
• Zmiana źródła sygnału (A str. 17)
Wybieranie języka napisów
dialogowych
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
7 W trakcie odtwarzania płyty zawierającej
napisy dialogowe w różnych wersjach
językowych
DVD
VR
Za pomocą przycisku SUBTITLE:
DivX
1 Naciśnij przycisk SUBTITLE.
DivX
Przykład (płyta DVD VIDEO):
Spośród 3 dostępnych języków napisów dialogowych
wybrana została wersja „ENGLISH” (angielski).
Kontynuowanie odtwarzania od zapamiętanego miejsca
Naciśnij przycisk 3 (przycisk odtwarzania) lub DVD.
• Przycisk 3 (przycisk odtwarzania) może nie działać po
zmianie źródła sygnału.
W celu usunięcia zapamiętanego fragmentu z pamięci
odtwarzacza
Naciśnij ponownie przycisk 7 lub otwórz szufladę odtwarzacza.
2 Za pomocą przycisków kursora Y/5
wybierz żądaną wersję napisów.
Płyty DVD VR
• Kolejne naciśnięcia przycisku SUBTITLE powodują
zmianę języka napisów dialogowych (lub napisów
osadzonych) w polu wyboru, niezależnie od tego, czy
płyta zawiera napisy czy też nie (napisy osadzone nie
będą się zmieniać, jeśli nie zapisano ich na płycie).
UWAGA:
• (Płyty DivX) Istnieje możliwość zapamiętania początku sceny,
w której zatrzymano odtwarzanie.
Wybieranie ujęcia sceny
7 W trakcie odtwarzania płyty zawierającej sceny
nagrane w różnych ujęciach
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Płyty SVCD
• Płyty SVCD mogą zawierać maksymalnie cztery wersje
językowe napisów. Kolejne naciśnięcia przycisku
SUBTITLE powodują zmianę języka napisów w polu
wyboru, niezależnie od tego, czy płyta zawiera napisy
czy też nie. (Jeśli płyta nie zawiera napisów, zmiana nie
zostanie uwzględniona).
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Za pomocą przycisku ANGLE:
1 Naciśnij przycisk ANGLE.
Przykład:
Wybrane zostało pierwsze z 3 dostępnych ujęć danej sceny.
UWAGA:
• Aby wyłączyć napisy, należy nacisnąć przycisk SUBTITLE.
Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE powoduje na przemian
wyświetlenie lub ukrycie napisów.
Za pomocą paska menu:
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
lub przycisk kursora Y/5, aby wybrać
żądane ujęcie.
Za pomocą paska menu:
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
3
wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
3
wyróżnij pozycję
.
Naciśnij przycisk ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Za pomocą przycisków kursora Y/5
5
6
wybierz żądane ujęcie.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA:
• W przypadku płyt DVD AUDIO opisywana funkcja jest
dostępna tylko dla nagrań wideo.
29
4 Za pomocą przycisków kursora Y/5
5
6
wybierz żądaną wersję napisów.
Naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA:
• Aby wyłączyć napisy, należy nacisnąć przycisk SUBTITLE.
Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE powoduje na przemian
wyświetlenie lub ukrycie napisów.
• Nazwy języków napisów dialogowych i ścieżek dźwiękowych
pojawiające się w polu wyboru są często wyświetlane w postaci
skróconej. Patrz „Tabela kodów języków” (A str. 36).
• W przypadku płyt DVD AUDIO opisywana funkcja jest
dostępna tylko dla nagrań wideo.
TH-S66-S55[EV].book Page 30 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Wybieranie języka ścieżki
dźwiękowej
7 W trakcie odtwarzania płyty zawierającej
ścieżki dźwiękowe w różnych wersjach
językowych
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Funkcje specjalne związane
z obrazem
DVD
VR
7 W trakcie odtwarzania
Za pomocą przycisku AUDIO:
1 Naciśnij przycisk AUDIO.
Odtwarzanie poklatkowe
DivX
Przykład (płyta DVD VIDEO):
Spośród 3 dostępnych języków ścieżki dźwiękowej
wybrana została wersja „ENGLISH” (angielski).
Naciśnij odpowiednią ilość razy
przycisk 8.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
wyświetlenie kolejnej stopklatki.
DVD DVD DVD
VIDEO AUDIO VR
DivX
W celu wznowienia normalnego odtwarzania
Naciśnij przycisk 3 (przycisk odtwarzania).
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO
lub przycisk kursora Y/5, aby wybrać
żądaną wersję ścieżki dźwiękowej.
Za pomocą paska menu:
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
wyróżnij pozycję
.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
4 Za pomocą przycisków kursora Y/5
wybierz żądaną wersję ścieżki
dźwiękowej.
5 Naciśnij przycisk ENTER.
6 Naciśnij przycisk ON SCREEN.
7 W trakcie odtwarzania
1 Naciśnij przycisk 8
DVD DVD DVD
VIDEO AUDIO VR
w miejscu, od którego ma się
rozpocząć odtwarzanie
w zwolnionym tempie.
Odtwarzanie zostanie wstrzymane.
2 Naciśnij przycisk SLOW 9.
• Rozpocznie się odtwarzanie w zwolnionym tempie.
Tylko płyty DVD VIDEO/DVD AUDIO:
• Aby rozpocząć odtwarzanie w zwolnionym tempie do
tyłu, naciśnij przycisk SLOW (.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie
prędkości odtwarzania.
Przykład: Na ekranie odbiornika TV
W celu wznowienia normalnego odtwarzania
Naciśnij przycisk 3 (przycisk odtwarzania).
UWAGA:
• W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie nie słychać
dźwięku.
• W przypadku płyt DVD AUDIO opisywana funkcja jest
dostępna tylko dla nagrań wideo.
Pasek menu zostanie ukryty.
UWAGA:
• Nazwy języków napisów dialogowych i ścieżek dźwiękowych
pojawiające się w polu wyboru są często wyświetlane w postaci
skróconej. Patrz „Tabela kodów języków” (A str. 36).
• W trakcie odtwarzania płyt VCD, SVCD i DVD VR
wyświetlane jest wskazanie „ST”, „L” lub „R”, oznaczające
odpowiednio tryb „stereo”, „kanał lewy” i „kanał prawy”.
30
TH-S66-S55[EV].book Page 31 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Przeglądanie zdjęć zapisanych na płytach
DVD AUDIO
UWAGA:
Większość płyt DVD AUDIO zawiera zdjęcia lub inne
nieruchome obrazy (tzw. B.S.P.), które są zazwyczaj
wyświetlane automatycznie podczas odtwarzania,
zgodnie z kolejnością nagrań. Czasami istnieje także
możliwość ręcznej zmiany wyświetlanego obrazu (strony) –
gdy aktualnie wybranej grupie/ścieżce przypisano większą
ilość obrazów (stron).
• Liczba dostępnych skal powiększenia zależy od konkretnej
płyty.
• Funkcji powiększania obrazu nie można użyć w trybie pokazu
slajdów z płyty JPEG. Aby powiększyć obraz, należy najpierw
wstrzymać pokaz slajdów, naciskając przycisk 8.
• W przypadku płyt DVD AUDIO opisywana funkcja jest
dostępna tylko dla nagrań wideo.
• W przypadku niektórych płyt MPEG-4/DivX w punkcie
2 powyżej mogą nie działać przyciski kursora (3/2/Y/5).
7 Gdy w trakcie odtwarzania na wyświetlaczu świeci się
wskaźnik B.S.P.
Regulacja parametrów obrazu (VFP)
Za pomocą przycisku PAGE:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk PAGE, aby
wybrać żądany obraz.
Za pomocą paska menu:
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
DivX
7 W trakcie odtwarzania
ON SCREEN.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
wyróżnij pozycję
Funkcja VFP (Video Fine Processor –
regulacja parametrów obrazu) umożliwia
dostosowanie sposobu wyświetlania obrazu do
rodzaju odtwarzanego materiału, oświetlenia
w pomieszczeniu, jak również indywidualnych
upodobań.
1 Naciśnij przycisk VFP.
Na ekranie odbiornika TV zostaną wyświetlone bieżące
ustawienia funkcji VFP.
Przykład:
.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
4 Wybierz żądany obraz za pomocą
wybierz żądany tryb VFP.
przycisku kursora 5/Y.
5 Naciśnij przycisk ENTER.
6 Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
Powiększanie obrazu
7 W trakcie lub po wstrzymaniu odtwarzania
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
1 Naciśnij przycisk ZOOM.
Każde naciśnięcie przycisku ZOOM
powoduje zmianę skali powiększenia.
2 Aby wybrać inny fragment
powiększonego obrazu, użyj
przycisków kursora 3/2/Y/5.
W celu wznowienia normalnego odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ZOOM, aby wybrać opcję
ZOOM OFF.
31
DivX
• NORMAL: Ustawienie standardowe.
• CINEMA: Tryb optymalny do odtwarzania filmów.
Po wybraniu trybu „NORMAL” (normalny) lub
„CINEMA” (filmowy) wymagane jest zatwierdzenie
zmiany przyciskiem VFP.
• USER 1 i USER 2:
Tryby pozwalające dostosować parametry
obrazu do indywidualnych upodobań
i zapisać je w pamięci urządzenia.
Następującą czynność należy wykonać tylko jeśli
w punkcie 2 wybrany został tryb „USER 1” (własny 1) lub
„USER 2” (własny 2):
3 Za pomocą przycisków kursora Y/5
wybierz żądany parametr.
Regulacji należy dokonywać stopniowo, obserwując
zmiany charakteru obrazu.
• GAMMA:
Regulacja jasności neutralnych odcieni przy
zachowaniu jasności ciemnych i jaskrawych fragmentów
obrazu.
• BRIGHTNESS:
Regulacja jasności obrazu.
• CONTRAST:
Regulacja kontrastu obrazu.
• SATURATION:
Regulacja głębi kolorów.
• TINT:
Regulacja odcieni obrazu.
• SHARPNESS:
Regulacja ostrości obrazu.
TH-S66-S55[EV].book Page 32 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
4 Naciśnij przycisk ENTER.
2 Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie odbiornika
TV, aby dodać do programu żądane
rozdziały/ścieżki.
Przykład:
5 Za pomocą przycisków kursora Y/5
zmień ustawienie.
6 Naciśnij przycisk ENTER.
•
Ponownie wyświetlone zostaną bieżące ustawienia
funkcji VFP.
7 W celu zmiany ustawień innych
parametrów powtórz czynności
od 3 do 6.
8 Naciśnij przycisk VFP.
UWAGA:
• Nawet jeśli ekran ustawień zostanie samoczynnie zamknięty
przez urządzenie, wprowadzone wcześniej zmiany zostaną
zapamiętane.
Odtwarzanie programowane
7 Po zatrzymaniu odtwarzania
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (A str. 22).
• Rodzaj wybieranych pozycji zależy od typu płyty:
DVD DVD
VIDEO AUDIO
1 Naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE, aż na
ekranie odbiornika TV pojawi się lista
pozycji programu.
•
•
DVD VIDEO:
Tytuły i rozdziały
VCD, SVCD, CD: Ścieżki
DVD AUDIO, MP3, WMA:
Grupy i ścieżki
• Aby można było dodać do programu ścieżki z grupy
dodatkowej zapisanej na płycie DVD AUDIO, wyłącz
wskaźnik BONUS na wyświetlaczu, postępując
w sposób opisany w części „Odtwarzanie ścieżek
z grupy dodatkowej” (A str. 23).
• Do listy pozycji programu można dodać jedynie
rozdziały/ścieżki o numerze niższym lub równym 99.
• (Płyty CD, SVCD i VCD) Jeśli całkowity czas
odtwarzania przekroczy 99 minut i 59 sekund, na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie „–:–”. Mimo to do
listy można będzie nadal dodawać kolejne pozycje.
• (Płyty DVD VIDEO, DVD AUDIO, MP3 i WMA)
Użycie przycisku ENTER zamiast przycisków
numerycznych w kolumnie Track/Chapter (Ścieżka/
rozdział) powoduje wyświetlenie informacji „ALL”
(Wszystkie) i dodanie do programu wszystkich ścieżek
lub rozdziałów w wybranej grupie lub tytule.
W celu skasowania kolejnych pozycji programu,
licząc od pozycji ostatnio wprowadzonej
Naciśnij odpowiednią ilość razy przycisk CANCEL.
W celu skasowania wszystkich pozycji programu
Naciśnij przycisk 7.
Zawartość listy pozycji programu można także skasować
poprzez wyłączenie zasilania.
3 Naciśnij przycisk 3 (przycisk
odtwarzania).
Po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych ścieżek/
plików urządzenie zatrzyma się i ponownie wyświetli listę
pozycji programu. Program nie zostanie skasowany
z pamięci odtwarzacza.
W celu przejrzenia zawartości programu
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk 7. Odtwarzanie
zostanie zatrzymane i pojawi się lista pozycji programu.
W celu anulowania trybu odtwarzania programowanego
Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk
PLAY MODE, aż z ekranu odbiornika TV zniknie zarówno
lista pozycji programu, jak i napis
.
UWAGA:
• W trybie odtwarzania programowanego nie działa funkcja
wznawiania odtwarzania.
• Funkcja może nie działać przy odtwarzaniu niektórych płyt.
32
TH-S66-S55[EV].book Page 33 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Wyświetlacz
Odtwarzanie losowe
Zapisane na płycie tytuły i ścieżki można
odtwarzać w kolejności losowej.
7 Po zatrzymaniu odtwarzania
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Ekran odbiornika
TV
REPEAT GROUP
1 Naciśnij kilkakrotnie
2 Naciśnij przycisk 3 (przycisk
PG
(Płyty DVD VR)
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego tytułu w trybie
Original program (zawartość
płyty).
PL
(Płyty DVD VR)
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącej listy nagrań w trybie
Playlist (lista nagrań).
odtwarzania).
ALL
UWAGA:
• W trybie odtwarzania losowego każdy tytuł/ścieżka jest
odtwarzany tylko raz.
1
REPEAT STEP
DVD
AUDIO
DVD
VR
DivX
Za pomocą przycisku REPEAT:
Naciśnij przycisk REPEAT.
1 2.
REPEAT TRACK,
REPEAT STEP
,
Wielokrotne odtwarzanie wybranej pozycji
7 Płyty DVD VIDEO/DVD VR:
DVD
W trakcie odtwarzania
VIDEO
Płyty VCD/SVCD:
W trakcie lub po zatrzymaniu
odtwarzania bez funkcji PBC
Płyty DVD AUDIO/CD/MP3/JPEG/
MPEG-4/DivX:
W trakcie lub po zatrzymaniu odtwarzania
REPEAT ALL
,
Odtwarzanie z powtarzaniem
1: 3 1: 0 1
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącej grupy z płyty
DVD AUDIO/MP3/WMA/
JPEG/MPEG-4/DivX.
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego tytułu z płyty
DVD VIDEO.
przycisk PLAY MODE tak,
aby na ekranie odbiornika TV pojawił się
napis
.
W celu anulowania trybu odtwarzania losowego
Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk
PLAY MODE, aż z ekranu odbiornika TV zniknie zarówno
lista pozycji programu, jak i symbol
.
Tryb odtwarzania losowego można anulować także poprzez
wyłączenie zasilania.
Opis
Wielokrotne odtwarzanie
wszystkich tytułów/ścieżek/
plików z płyty DVD VR/
VCD/SVCD/CD/MP3/WMA/
JPEG/MPEG-4/DivX.
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącej ścieżki z płyty
DVD AUDIO/VCD/SVCD/
CD/MP3/WMA/MPEG-4/
DivX.
Wielokrotne odtwarzanie
bieżącego rozdziału z płyty
DVD VIDEO/DVD VR.
Tryb odtwarzania
z powtarzaniem jest wyłączony.
Płyta jest odtwarzana
w normalny sposób.
Brak
wskazania
UWAGA:
• W przypadku niektórych płyt DVD VIDEO i DVD AUDIO nie
można użyć trybu REPEAT ALL.
Za pomocą paska menu (nie dotyczy płyt MP3/WMA/
JPEG/MPEG-4/DivX):
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
Wskaźnik trybu odtwarzania z powtarzaniem
Każde naciśnięcie przycisku REPEAT powoduje zmianę trybu
odtwarzania z powtarzaniem.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
wyróżnij pozycję
.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Za pomocą przycisków kursora Y/5
wybierz tryb odtwarzania
z powtarzaniem.
5 Naciśnij przycisk ENTER.
6 Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
W celu anulowania trybu odtwarzania z powtarzaniem
Wybierz w punkcie 4 opcję „OFF” (wyłączone).
33
TH-S66-S55[EV].book Page 34 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Wielokrotne odtwarzanie wybranego
fragmentu [A-B Repeat]
Funkcja wielokrotnego odtwarzania
fragmentu nagrania wymaga określenia
punktu początkowego (punkt A) i końcowego
(punkt B).
Anulowanie funkcji
W punkcie 4 wybierz opcję „OFF” (wyłączone), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
7 W trakcie odtwarzania
Za pomocą przycisku A-B RPT:
1 Naciśnij przycisk A-B RPT na początku
fragmentu, który ma być odtwarzany
wielokrotnie (punkt A).
Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik „
”.
2 Naciśnij przycisk A-B RPT na końcu
fragmentu, który ma zostać powtórzony
(punkt B).
UWAGA:
• W przypadku płyt DVD VIDEO funkcja odtwarzania
z powtarzaniem A-B wymaga określenia fragmentu należącego
do jednego tytułu.
• Opcji „A-B” nie można wybrać w trybie odtwarzania
programowanego ani losowego.
Blokowanie płyty
w odtwarzaczu
Funkcja ta uniemożliwia przypadkowe otwarcie szuflady
odtwarzacza.
TYLKO przy użyciu przycisków jednostki centralnej:
Po wyłączeniu zasilania
Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik „
”
i rozpocznie się odtwarzanie z powtarzaniem A-B.
Wybrany fragment (określony punktami A i B) będzie
odtwarzany wielokrotnie.
Naciśnij i przytrzymaj
Anulowanie funkcji
W trakcie odtwarzania z powtarzaniem A-B naciśnij przycisk
A-B RPT.
Za pomocą paska menu:
1 Naciśnij dwukrotnie przycisk
ON SCREEN.
• Zestaw włączy się, a na wyświetlaczu pojawi się napis
„LOCKED”.
• Przy próbie otwarcia szuflady odtwarzacza wyświetlony
zostanie napis „LOCKED”, informujący o aktywnej
blokadzie.
Anulowanie funkcji
Wykonaj ponownie przedstawioną powyżej czynność.
• Zestaw włączy się, a na wyświetlaczu pojawi się napis
„UNLOCKED”.
Na ekranie odbiornika TV zostanie wyświetlony pasek
menu.
2 Za pomocą przycisków kursora 3/2
wyróżnij pozycję
.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Za pomocą przycisków kursora Y/5
wybierz opcję „A-B”.
5 Naciśnij przycisk ENTER na początku
fragmentu, który ma być odtwarzany
wielokrotnie (punkt A).
Dolby D
2/0 . 0ch
6 Naciśnij przycisk ENTER na końcu
fragmentu, który ma być odtwarzany
wielokrotnie (punkt B).
Rozpocznie się odtwarzanie z powtarzaniem A-B.
7 Naciśnij przycisk ON SCREEN.
Pasek menu zostanie ukryty.
34
TH-S66-S55[EV].book Page 35 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 24.
Obsługa zaawansowanych funkcji zestawu
Dodatkowe ustawienia
dźwiękowe
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych poniżej
funkcji:
• Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota
w położeniu AUDIO.
przycisków kursora 3/2.
Przykład:
D E C.
D D
Ustawienie zostaje zapamiętane i w ciągu kilku sekund
przywracane są normalne wskazania wyświetlacza.
UWAGA:
UWAGA:
Zanim rozpoczniesz:
• Na wykonanie przedstawionych poniżej czynności przewidziany
jest określony limit czasowy. Jeżeli operacja zostanie anulowana
przez urządzenie, należy powrócić do punktu 1.
1 Naciśnij przycisk SETTING.
Przykład:
D E C. A / P C M
2 Za pomocą przycisków kursora Y/5
wybierz żądaną pozycję.
• DEC (dekodowanie):
Przy reprodukcji dźwięku w formacie DOLBY D lub
DTS Digital Surround pochodzącego z urządzenia
zewnętrznego (źródło AUX DIGITAL) mogą wystąpić
następujące nieprawidłowości:
• Po rozpoczęciu odtwarzania nie słychać dźwięku.
• W trakcie przeszukiwania lub zmiany rozdziałów
bądź ścieżek słychać niepożądane dźwięki.
A/PCM (Auto/PCM):
Ustawienie standardowe. Zestaw
automatycznie wykrywa rodzaj sygnału
wejściowego.
DD:
Ustawienie to należy wybrać w przypadku
gdy w trakcie odtwarzania płyty
(materiału) zakodowanego w formacie
DOLBY D występują opisane powyżej
problemy.
DTS:
Ustawienie to należy wybrać w przypadku
gdy w trakcie odtwarzania płyty
(materiału) zakodowanego w formacie
DTS Digital Surround występują opisane
powyżej problemy.
• BAL (balans):
Pozycja ta służy do regulacji zrównoważenia kanałów
lewego przedniego i prawego przedniego.
35
3 Wybierz żądane ustawienie za pomocą
• Jeśli wybrany jest tryb „DD” lub „DTS”, a sygnał wejściowy jest
zakodowany w innym formacie cyfrowym, nie będzie słychać
dźwięku. (Migać będzie wskaźnik GDIGITAL lub C).
TH-S66-S55[EV].book Page 36 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Ustawianie preferencji dla płyt DVD
7 ON SCREEN LANGUAGE
Korzystanie z menu ustawień
początkowych
• Istnieje możliwość zmiany języka, w jakim wyświetlane są
strony menu ustawień początkowych. Patrz „Strony menu”
poniżej.
Podstawowe zasady obsługi menu ustawień
początkowych
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych
poniżej funkcji:
1 Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy
pilota w położeniu AUDIO.
2 Naciśnij przycisk DVD.
ENTER
Przyciski
kursora
(3/2/Y/5)/
ENTER
• Wybierz język komunikatów wyświetlanych na ekranie
odbiornika TV.
* Jeśli na płycie nie zapisano danych dla wybranej wersji
językowej, automatycznie wybrany zostanie język oryginału.
UWAGA:
• Przedstawiona poniżej „Tabela kodów języków” zawiera kody
wszystkich dostępnych języków, np. „AA” itp.
Tabela kodów języków
AA Afar
IK
Inupiak
RN
Kirundi
AB
Abchaski
IN
Indonezyjski
RO
Rumuński
AF
Afrikaans
Rosyjski
IS
Islandzki
RU
AM Amharski
IW
Hebrajski
RW Kinyarwanda
AR Arabski
JI
Jidysz
SA
Sanskryt
AS
Asami
JW
Jawajski
SD
Sindhi
AY
Ajmara
KA Gruziński
SG
Sangho
AZ
Azerbejdżański KK
Kazachski
SH
Serbskochorwacki
BA
Baszkirski
KL
Grenlandzki
SI
Syngaleski
BE
Białoruski
KM Kampuczański
SK
Słowacki
BG
Bułgarski
KN
Kannara
SL
Słoweński
Bihari
KO
Koreański
(KOR)
SM
Samoański
BI
Bislama
KS
Kaszmirski
SN
Szona
BN
Bengalski,
bengali
KU Kurdyjski
SO
Somalijski
BO
Tybetański
KY
Kirgiski
SQ
Albański
BR
Bretoński
LA
Łaciński
SR
Serbski
CA
Kataloński
LN
Lingala
SS
Siswati
SET UP
BH
7 Po zatrzymaniu odtwarzania
1 Naciśnij przycisk SET UP.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie
odbiornika TV.
Strony menu
CO
Korsykański
LO
Laotański
ST
Sesuto
CS
Czeski
LT
Litewski
SU
Sudański
CY
Walijski
LV
Łotewski
SV
Szwedzki
DA
Duński
MG Malgaski
SW
Suahili
DZ
Bhutani
MI
TA
Tamilski
EL
Grecki
MK Macedoński
TE
Telugu
EO
Esperanto
ML Malajalam
TG
Tadżycki
ET
Estoński
MN Mongolski
TH
Tajski
Maoryjski
EU
Baskijski
MO Mołdawski
TI
Tigrinya
FA
Perski
MR Marathi
TK
Turkmeński
FI
Fiński
MS
Malajski
(MAY)
TL
Tagalski
FJ
Fidżi
MT Maltański
TN
Setswana
FO
Faroeski
MY Birmański
TO
Tonga
FY
Fryzyjski
NA Nauru
TR
Turecki
GA Irlandzki
NE
Nepalski
TS
Tsonga
Szkocki
GD gaelicki
NL
Holenderski
TT
Tatarski
7 MENU LANGUAGE
GL
Galicki
NO Norweski
Niektóre płyty DVD zawierają menu w wielu wersjach
językowych.
• Wybierz domyślny język menu*.
GN
Guarani
OC
: Menu ustawień językowych (LANGUAGE)
7 AUDIO LANGUAGE
Niektóre płyty DVD zawierają ścieżkę dźwiękową w wielu
wersjach językowych.
• Wybierz domyślny język ścieżki dźwiękowej*.
7 SUBTITLE
GU Gudżarcki
Oksytański
OM (Afan) oromo
TW Twi
UK
Ukraiński
UR
Urdu
HA Hausa
OR Orija
UZ
Uzbekistański
HI
Hinduski
PA
Pendżabski
VI
Wietnamski
HR
Chorwacki
PL
Polski
WO Wolof
HU Węgierski
PS
Pasztu, paszto
VO
Volapuk
HY
PT
Portugalski
XH
Xhosa
Armeński
IA
Interlingua
QU Keczua
YO
Joruba
IE
Interlingue
RM Retoromański
ZU
Zuluski
Niektóre płyty DVD zawierają napisy dialogowe w wielu
wersjach językowych.
• Wybierz domyślny język napisów dialogowych*.
36
TH-S66-S55[EV].book Page 37 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Ustawianie preferencji dla płyt DVD
: Menu ustawień obrazu (PICTURE)
: Menu ustawień dźwięku (AUDIO)
7 D. RANGE COMPRESSION
7 MONITOR TYPE
Pozwala wybrać proporcje ekranu obsługiwane przez posiadany
odbiornik TV w przypadku odtwarzania płyty DVD, dla której
stosunek wysokość/szerokość obrazu wynosi 16:9.
• 16:9 (format panoramiczny)
Opcję tę należy wybrać w przypadku posiadania
odbiornika TV o proporcjach ekranu 16:9 (odbiornik
panoramiczny).
W przypadku odtwarzania płyt DVD, dla których
stosunek wysokość/szerokość obrazu wynosi 4:3,
właściwy format obrazu jest ustawiany automatycznie.
• 4:3 LB (format Letter Box)
Opcję tę należy wybrać w przypadku posiadania odbiornika
TV o proporcjach ekranu 4:3 (odbiornik konwencjonalny).
Obraz panoramiczny będzie wyświetlany z czarnymi pasami
w górnej i dolnej części ekranu.
• 4:3 PS (format Pan Scan)
Opcję tę należy wybrać w przypadku posiadania odbiornika
TV o proporcjach ekranu 4:3 (odbiornik konwencjonalny).
Obraz panoramiczny będzie wyświetlany z „obciętą” lewą
i prawą krawędzią. W górnej i dolnej części ekranu nie
będzie jednak czarnych pasów.
(ograniczenie dynamiki)
Funkcja ta poprawia wyrazistość dźwięku o niskim poziomie
głośności, co jest niezwykle przydatne np. podczas korzystania
z urządzenia w nocy. Działa tylko w odniesieniu do płyt
z dźwiękiem zapisanym w formacie Dolby Digital.
• AUTO
Opcję tę należy wybrać, jeśli dźwięk ma być odtwarzany
bez ograniczenia dynamiki (funkcja nieaktywna).
• ON
Opcję tę należy wybrać, aby maksymalnie ograniczyć
zakres dynamiki (odsłuch nocny).
UWAGA:
• Jeśli odtwarzany jest materiał wielokanałowy zakodowany
w formacie Dolby Digital i wyłączony jest tryb dźwięku
przestrzennego, dla pozycji D. RANGE COMPRESSION
(ograniczenie dynamiki) automatycznie wybierane jest
ustawienie ON (włączone).
: Menu ustawień głośnikowych
(SPK. SETTING)
7 Menu ustawień poziomu sygnału (LEVEL)
Przykład: 16:9
Przykład: 4:3 LB
Przykład: 4:3 PS
UWAGA:
• W przypadku niektórych płyt DVD automatycznie wybierany
jest format “4:3 LB”, nawet jeśli wybrana została opcja “4:3 PS”.
Decyduje o tym sposób nagrania materiału na płycie.
7 PICTURE SOURCE
Jeśli przy określaniu metody wyświetlania obrazu wybrana
została opcja „PROGRESS” (wybieranie kolejnoliniowe)
(A str. 18), optymalną jakość obrazu można uzyskać,
określając, czy sygnał wizji ma być przetwarzany w oparciu
o pola (materiał o charakterze statycznym) czy o ramki obrazu
(materiał o charakterze dynamicznym).
Zalecane ustawienie to „AUTO”.
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
W oparciu o sygnał testowy należy dla głośników surround
i centralnego ustawić poziom sygnału wyjściowego taki sam,
jak dla głośników przednich.
TEST TONE*
Generowanie sygnału testowego.
* Sygnał testowy zostanie odtworzony przez wszystkie
aktywne głośniki w przedstawionej poniżej kolejności.
s Lewy głośnik przedni s Głośnik centralny s Prawy
głośnik przedni s Prawy głośnik surround s Lewy
głośnik surround s (powrót do początku)
• AUTO
Opcję tę należy wybrać w przypadku odtwarzania płyty
zawierającej zarówno materiał o charakterze statycznym,
jak i dynamicznym.
Urządzenie samoczynnie rozpoznaje rodzaj nagrania
zapisanego na płycie (o charakterze statycznym bądź
dynamicznym).
• W przypadku występowania zakłóceń odtwarzanego
obrazu lub ukośnych linii pojawiających się na ekranie
odbiornika TV należy spróbować zmienić tryb obrazu
na inny.
• FILM
7 Menu ustawień opóźnienia (DELAY)
Przykład:
Głośnik
centralny
1 ms
Lewy przedni
0 ms
Subwoofer
Prawy przedni
0 ms
Opcję tę należy wybrać w przypadku odtwarzania płyty
z materiałem wideo o charakterze dynamicznym.
• VIDEO
Opcję tę należy wybrać w przypadku odtwarzania płyty
z materiałem wideo o charakterze statycznym.
7 SCREEN SAVER (A str. 22)
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wygaszania ekranu.
Lewy surround
2 ms
Prawy surround
2 ms
7 FILE TYPE
Pozycja ta pozwala wybrać rodzaj odczytywanych plików, jeśli
płyta zawiera pliki różnego rodzaju.
• AUDIO
Opcję tę należy wybrać, jeśli odczytywane mają być pliki
MP3/WMA.
• STILL PICTURE
Opcję tę należy wybrać, jeśli odczytywane mają być pliki
JPEG.
• VIDEO
Opcję tę należy wybrać, jeśli odczytywane mają być pliki
MPEG-4/DivX.
37
W sytuacji pokazanej na rysunku wybierz:
• Opóźnienie dla głośników przednich: 0 ms
• Opóźnienie dla głośnika centralnego: 1 ms
• Opóźnienie dla głośników surround: 2 ms
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
Określenie odległości pomiędzy miejscem odsłuchu
i głośnikami.
W zakresie od 0 ms do 15 ms (zmiana co 1 ms).
TH-S66-S55[EV].book Page 38 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Ustawianie preferencji dla płyt DVD
7 Menu ustawień subwoofera (SUBWOOFER)
LEVEL
: Menu pozostałych ustawień odtwarzacza
(OTHERS)
Poziom sygnału wyjściowego subwoofera można regulować
w zakresie od -6 dB do +6 dB.
7 RESUME
CROSS OVER
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wznawiania
odtwarzania (A str. 29).
Sygnały o częstotliwości niższej od ustawionej częstotliwości
granicznej są kierowane do subwoofera.
Częstotliwość graniczną należy dostosować do charakteru
niskich tonów emitowanych przez głośniki przednie/centralny/
surround.
7 ON SCREEN GUIDE
Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania informacji
graficznych (A str. 20).
7 Menu kodu rejestracyjnego DivX (DivX REGISTRATION)
Urządzenie posiada własny kod rejestracyjny dla płyt
z nagraniami w formacie DivX.
Kod ten można zatwierdzić.
• W przypadku odtwarzania płyty nagranej z użyciem kodu
rejestracyjnego kod urządzenia jest zastępowany nowym,
aby zapewnić ochronę praw autorskich.
38
TH-S66-S55[EV].book Page 39 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Obsługa tunera
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych
poniżej funkcji:
1 Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy
pilota w położeniu AUDIO.
2 Naciśnij przycisk FM/AM.
Strojenie automatyczne
Zapisanie stacji w pamięci tunera eliminuje konieczność
każdorazowego ręcznego wyszukiwania jej częstotliwości.
Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji z zakresu FM
i 15 z zakresu AM (MW).
UWAGA:
• Dla źródeł FM i AM dostępne są tryby stereofonii
wielokanałowej (ALL ST) i SURR OFF.
7 Zapisywanie stacji w pamięci tunera
1 Wyszukaj stację, którą chcesz zapisać
w pamięci tunera.
Wyróżnione poniżej przyciski są używane przy wykonywaniu
czynności opisanych na stronach od 39 do 42.
FM/AM
FL DISP.
FL DISP.
AUDIO
Przełącznik
wyboru trybu
pracy pilota
MEMORY
1 0 3. 5 0
FM
MHz
2 Naciśnij przycisk MEMORY.
TUNING
TUNING
• Jeśli chcesz zapisać także tryb odbioru sygnału FM dla
danej stacji FM, wybierz go przed przejściem do
następnej czynności. Patrz „Wybieranie trybu odbioru
sygnału FM” (A str. 40).
Przykład:
Wybrana jest stacja o częstotliwości 103,5 MHz.
FM MODE
FM
CH
_ _
1 0 3. 5 0
MHz
7 Gdy na wyświetlaczu migają wskazania „CH” i „– –”
3 Za pomocą przycisków numerycznych
(1-10, +10) wprowadź numer, pod
którym chcesz zapisać stację.
Przyciski
numeryczne
TA/NEWS/INFO
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (A str. 22).
Przykład:
Dla stacji wybrano numer 1.
FM
PTY SEARCH
CH
1
1 0 3. 5 0
MHz
PTY SEARCH
Jeżeli operacja zostanie anulowana przez urządzenie,
należy powrócić do punktu 2.
TREBLE
7 Gdy na wyświetlaczu miga wybrany numer
Strojenie ręczne
4 Naciśnij przycisk MEMORY.
1 Za pomocą przycisku FM/AM wybierz
zakres.
Przykład:
Wybrana jest stacja o częstotliwości 810 kHz.
AM
8 1 0
kHz
2 Naciskaj przycisk TUNING 9/( tak
długo, aż wyświetlona zostanie żądana
częstotliwość.
Naciśnięcie i przytrzymanie, a następnie zwolnienie
przycisku powoduje rozpoczęcie automatycznego
przeszukiwania pasma, do momentu znalezienia stacji
o wystarczająco silnym sygnale.
UWAGA:
• W trakcie odbioru audycji stereofonicznych z zakresu FM na
wyświetlaczu świeci się wskaźnik ST.
39
Wskazania wyświetlacza przestaną migać.
Stacja zostanie zapisana w komórce pamięci o wybranym
numerze.
Jeżeli operacja zostanie anulowana przez urządzenie,
należy powrócić do punktu 2.
5 Powtórz czynności od 1 do 4.
• Aby skasować zaprogramowaną stację, w jej miejsce
należy zapisać inną.
7 Odbiór zaprogramowanych stacji
1 Za pomocą przycisku FM/AM wybierz
zakres FM lub AM.
2 Za pomocą przycisków numerycznych
(1-10, +10) wybierz żądany numer stacji.
• Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z przycisków numerycznych, patrz „Korzystanie
z przycisków numerycznych” (A str. 22).
UWAGA:
• Zaprogramowaną stację można także wybrać za pomocą
przycisków y/1.
TH-S66-S55[EV].book Page 40 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 39.
Obsługa tunera
Wybieranie trybu odbioru
sygnału FM
Jeśli audycja stereofoniczna FM jest odbierana z szumami,
jakość odbioru można poprawić, zmieniając tryb odbioru
sygnału FM.
7 Gdy odbierana jest stacja z zakresu FM
Naciśnij przycisk FM MODE.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa aktualnie wybranego trybu
odbioru sygnału FM.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu.
• AUTO:
Przy odbiorze sygnału stereofonicznego słychać dźwięk
stereo. (Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik ST). Przy
odbiorze sygnału monofonicznego słychać dźwięk mono.
W trybie tym tłumione są również szumy podczas
dostrajania się do innych stacji.
• MONO:
Jakość odbieranego sygnału ulega znacznej poprawie,
jednak efekty stereofoniczne nie są słyszane.
(Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik MONO). W trybie
tym podczas dostrajania się do innej stacji słychać szum.
Ograniczanie zakłóceń
podczas odbioru audycji
z zakresu AM (MW)
Jeśli audycja z zakresu AM (MW) jest odbierana z silnymi
zakłóceniami, jakość sygnału można poprawić, zmieniając tryb
redukcji zakłóceń.
7 W trakcie odbioru stacji z zakresu AM (MW)
Naciśnij przycisk FM MODE.
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa aktualnie wybranego trybu
redukcji zakłóceń.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu redukcji
zakłóceń.
• Należy wybrać tryb zapewniający lepszy odbiór sygnału:
„BEATCUT1” lub „BEATCUT2”.
Odbiór stacji FM
obsługujących system RDS
(Radio Data System)
System RDS umożliwia stacjom FM nadawanie dodatkowego
sygnału wraz z normalnym sygnałem programu. Dzięki temu
stacje mogą transmitować na przykład swoją nazwę oraz
informacje dotyczące rodzaju nadawanego programu (sport,
muzyka itp.).
Zestaw umożliwia odbiór następujących sygnałów RDS:
PS (Program Service – nazwa stacji):
Wywietlanie nazw stacji.
PTY (Program Type – typ programu):
Wyświetlanie informacji o rodzaju
odbieranego programu.
RT (Radio Text – tekst): Wyświetlanie komunikatów
tekstowych nadawanych przez
stacje.
Enhanced Other Network: Patrz str. 42.
UWAGA:
• Sygnały RDS nie są nadawane przez stacje AM (MW).
• Funkcja RDS może nie działać prawidłowo, jeśli odbierana
stacja nie nadaje sygnałów RDS we właściwy sposób lub sygnał
jest zbyt słaby.
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych
poniżej funkcji:
1 Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy
pilota w położeniu AUDIO.
2 Naciśnij przycisk FM/AM.
7 Wyświetlanie informacji
przesyłanych za pomocą systemu RDS
W trakcie słuchania stacji FM naciśnij
przycisk FL DISP.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wyświetlanych
typów programów.
PS (Program Service – nazwa stacji):
W trakcie wyszukiwania sygnału wyświetlany jest napis „PS”,
a następnie odczytane nazwy stacji. Jeśli informacja ta nie jest
nadawana, pojawia się napis „NO PS”.
PTY (Program Type – typ programu):
W trakcie wyszukiwania sygnału wyświetlany jest napis
„PTY”, a następnie informacja o rodzaju nadawanego
programu. Jeśli informacja ta nie jest nadawana, pojawia się
napis „NO PTY”.
RT (Radio Text - tekst):
W trakcie wyszukiwania sygnału wyświetlany jest napis „RT”,
a następnie odczytane komunikaty tekstowe. Jeśli informacja
ta nie jest nadawana, pojawia się napis „NO RT”.
Częstotliwość:
Częstotliwość stacji (nie jest to usługa RDS).
Uwagi o wyświetlanych informacjach
Niektóre znaki i symbole w informacjach PS, PTY i RT mogą
być wyświetlane w nieprawidłowy sposób.
UWAGA:
• Jeśli wyszukiwanie sygnału zostanie zakończone od razu, na
wyświetlaczu nie pojawi się napis „PS”, „PTY” ani „RT”.
Jeśli aktualnie odbierana stacja FM nadaje w systemie RDS,
na wyświetlaczu świeci się wskaźnik RDS.
FM
1 0 3. 5 0
MHz
RDS
Wskaźnik RDS
40
TH-S66-S55[EV].book Page 41 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 39.
Obsługa tunera
Wyszukiwanie programu na podstawie kodu
PTY
Jedną z zalet systemu RDS jest możliwość wyszukania stacji
nadającej konkretny rodzaj programu na podstawie
wybranego kodu PTY. Przeszukiwane są tylko stacje zapisane
w pamięci tunera (A str. 39).
7 Wyszukiwanie żądanego typu programu za pomocą
kodów PTY
UWAGA:
Zanim rozpoczniesz:
• Funkcja wyszukiwania PTY działa tylko w odniesieniu do
zaprogramowanych stacji.
• Wyszukiwanie można przerwać w dowolnym momencie,
naciskając przycisk PTY SEARCH.
• Na wykonanie przedstawionych poniżej czynności przewidziany
jest określony limit czasowy. Jeżeli operacja zostanie anulowana
przez urządzenie, należy powrócić do punktu 1.
1 W trakcie słuchania stacji FM naciśnij
przycisk PTY SEARCH.
Na wyświetlaczu będą migać na przemian napisy „PTY”
i „SELECT”.
7 Gdy na wyświetlaczu migają na przemian napisy „PTY”
i „SELECT”:
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk PTY 9
lub PTY (, aż na wyświetlaczu pojawi
się żądany kod PTY.
• Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
„Opis kodów PTY”.
Gdy wybrany w punkcie 2 kod PTY jest wciąż wyświetlany:
3 Naciśnij ponownie przycisk PTY
SEARCH.
W trakcie przeszukiwania stacji na wyświetlaczu na
przemian pojawia się napis “SEARCH” i wybrany
kod PTY.
Tuner przeszuka wszystkie zaprogramowane stacje FM
(maksymalnie 30). Po odnalezieniu wybranego typu
programu dostroi się do częstotliwości nadającej go stacji.
Kontynuowanie wyszukiwania po pierwszym
zatrzymaniu
Gdy wskazania wyświetlacza nadal migają, naciśnij ponownie
przycisk PTY SEARCH.
Jeśli żadna z zaprogramowanych stacji nie nadaje akurat
wybranego typu programu, wyświetlony zostanie napis
„NO FOUND”.
Opis kodów PTY
NEWS:
Programy informacyjne.
Programy tematyczne będące uzupełnieniem
AFFAIRS:
lub komentarzem informacji, takie jak
debaty, analizy czy publicystyka.
INFO:
Programy, których zadaniem jest
udzielanie szeroko rozumianych porad.
SPORT:
Programy koncentrujące się na wszystkich
aspektach sportu.
EDUCATE:
Programy edukacyjne.
DRAMA:
Słuchowiska radiowe.
CULTURE:
Programy dotyczące szeroko rozumianej
kultury narodowej lub regionalnej, w tym
języka, teatru itp.
SCIENCE:
Programy o naukach przyrodniczych
i technice.
VARIED:
Programy opierające się na rozmowach,
np. konkursy, gry czy wywiady.
POP M:
Muzyka popularna.
ROCK M:
Muzyka rockowa.
EASY M:
Lekka muzyka współczesna oraz aktualne
przeboje.
LIGHT M:
Muzyka instrumentalna oraz utwory
wokalne i chóralne.
CLASSICS:
Wykonania znaczących utworów
orkiestrowych, symfonicznych,
kameralnych itp.
OTHER M:
Muzyka nie pasująca do żadnej
z powyższych kategorii.
WEATHER:
Informacje pogodowe i prognozy pogody.
FINANCE:
Raporty giełdowe, informacje
ekonomiczne itp.
CHILDREN:
Programy adresowane do młodych
słuchaczy.
SOCIAL:
Programy dotyczące socjologii, historii,
geografii, psychologii i społeczeństwa.
RELIGION:
Programy religijne.
PHONE IN:
Programy, w których słuchacze wyrażają
swoje poglądy, dzwoniąc do studia lub
uczestnicząc w publicznej dyskusji.
TRAVEL:
Informacje o tematyce turystycznej
i podróżniczej.
LEISURE:
Programy dotyczące rekreacji
i wypoczynku.
JAZZ:
Muzyka jazzowa.
COUNTRY:
Piosenki pochodzące z lub kontynuujące
tradycję muzyczną południowych stanów
USA.
NATION M:
Współczesna krajowa lub regionalna
muzyka popularna.
OLDIES:
Muzyka pochodząca z okresu tzw.
„złotych lat” muzyki popularnej.
FOLK M:
Muzyka sięgająca korzeniami do
dziedzictwa muzycznego danego kraju.
DOCUMENT: Programy koncentrujące się na sprawach
aktualnych, przedstawianych w formie
reportażu.
Pasmo służące do testowania sprzętu
TEST:
nadawczo-odbiorczego wykorzystywanego
w sytuacjach awaryjnych.
ALARM:
Komunikaty alarmowe.
NONE:
Programy nieokreślonego rodzaju lub
trudne do sklasyfikowania.
UWAGA:
• Klasyfikacja kodów PTY nadawanych przez niektóre stacje
z zakresu FM może się różnić od przedstawionej powyżej.
41
TH-S66-S55[EV].book Page 42 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Aby zapoznać się z rysunkiem przedstawiającym
opisywane przyciski, patrz str. 39.
Obsługa tunera
Automatyczne wybieranie stacji nadającej
żądany typ programu
Inną przydatną funkcją RDS jest „Enhanced Other Network”.
Funkcja ta umożliwia tymczasowe dostrojenie tunera do
częstotliwości stacji nadającej właśnie wybrany typ programu
(TA, NEWS i/lub INFO) z wyjątkiem sytuacji gdy:
• Odbierana jest stacja nie nadająca sygnałów RDS (wszystkie
stacje AM – MW, część stacji FM i inne źródła).
• Zestaw został przełączony w tryb gotowości.
Sygnał TEST służy do sprawdzenia, czy tuner
prawidłowo odbiera sygnał Alarm.
Po odebraniu sygnału TEST tuner reaguje tak samo, jak
w przypadku odebrania sygnału Alarm. Jeśli dowolna stacja
rozpocznie nadawanie sygnału TEST, tuner automatycznie
dostroi się do jej częstotliwości.
W trakcie odbierania sygnału TEST wyświetlany jest napis
„TEST”.
7 Sposób działania funkcji Enhanced Other Network:
UWAGA:
Zanim rozpoczniesz:
Przypadek 1
• Funkcja Enhanced Other Network działa tylko w odniesieniu do
zaprogramowanych stacji.
Tuner będzie w dalszym ciągu odbierać aktualnie wybraną
stację.
‘
Jeśli któraś stacja rozpocznie nadawanie wybranego typu
programu, tuner automatycznie dostroi się do jej
częstotliwości. Wskaźnik PTY odbieranego typu programu
zacznie migać.
‘
Po zakończeniu programu tuner automatycznie dostroi się do
częstotliwości ostatnio odbieranej stacji, lecz funkcja
Enhanced Other Network pozostanie aktywna.
Żadna stacja nie nadaje wybranego typu programu
WAŻNE:
Przed użyciem pilota do obsługi opisanych
poniżej funkcji:
1 Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy
pilota w położeniu AUDIO.
2 Naciśnij przycisk FM/AM.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
TA/NEWS/INFO, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik żądanego typu
programu (TA/NEWS/INFO).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wyświetlanych
typów programów.
FM
CH
1
1 0 3. 5 0
MHz
TA NEWS INFO
Wskaźnik rodzaju programu
TA:
Lokalne informacje dla kierowców.
NEWS: Wiadomości.
INFO: Programy, których zadaniem jest udzielanie szeroko
rozumianych porad.
Wyłączanie funkcji Enhanced Other Network
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TA/NEWS/INFO, aż na
wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik typu programu (TA/NEWS/
INFO). Praca tunera w trybie gotowości funkcji Enhanced
Other Network zostanie zakończona i automatycznie wybrana
zostanie stacja odbierana przed jej uaktywnieniem.
Jeśli któraś ze stacji FM rozpocznie nadawanie sygnału
alarmowego (sygnału ALARM)
Tuner automatycznie dostroi się do jej częstotliwości, a na
wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik „ALARM”.
W następujących sytuacjach sygnał alarmowy nie zostanie
odebrany:
• Odbierana jest stacja nie nadająca sygnałów RDS (wszystkie
stacje AM – MW, część stacji FM i inne źródła).
• Gdy zestaw został przełączony w tryb gotowości.
Przypadek 2
Aktualnie odbierana stacja z zakresu FM rozpoczyna
nadawanie wybranego typu programu
Tuner będzie w dalszym ciągu odbierać tę stację, lecz wskaźnik
PTY odbieranego typu programu zacznie migać.
‘
Po zakończeniu programu wskaźnik PTY odbieranego typu
programu zacznie świecić światłem ciągłym. Funkcja
Enhanced Other Network pozostanie aktywna.
UWAGA:
• Zmiana źródła sygnału w trybie gotowości funkcji Enhanced
Other Network powoduje tymczasowe anulowanie funkcji
Enhanced Other Network.
Po ponownym włączeniu tunera FM tryb gotowości funkcji
Enhanced Other Network zostanie przywrócony.
• Sygnały Enhanced Other Network nadawane przez niektóre
stacje radiowe mogą być niekompatybilne z tunerem zestawu.
• Funkcja Enhanced Other Network nie działa przy odbiorze
niektórych stacji FM nadających sygnały RDS.
• Stacja dostrojona przez funkcję Enhanced Other Network nie
zmieni się, nawet jeśli inna stacja rozpocznie nadawanie tych
samych sygnałów Enhanced Other Network.
• Gdy odbierana jest stacja dostrojona przez funkcję Enhanced
Other Network, do obsługi tunera można używać wyłącznie
przycisku FL DISP. i przycisków TA/NEWS/INFO.
42
TH-S66-S55[EV].book Page 43 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Informacje dodatkowe
Wskazówki dotyczące
użytkowania zestawu
7 Zalecenia dotyczące płyt
• Wyjmuj płytę z pudełka, trzymając ją za
krawędź i lekko naciskając występ na
środku pudełka.
• Nie zginaj płyty i nie dotykaj jej
błyszczącej powierzchni.
• Po przesłuchaniu włóż płytę do pudełka,
aby zapobiec jej odkształceniom.
• Uważaj, aby przy wkładaniu płyty do
pudełka nie porysować jej powierzchni.
• Nie narażaj płyty na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, skrajnie wysoką lub
niską temperaturę i dużą wilgotność.
Czyszczenie płyt
Przetrzyj powierzchnię płyty miękką
ściereczką przesuwaną w linii prostej od
środka ku krawędzi.
• NIE używaj do czyszczenia płyt żadnych
rozpuszczalników, takich jak środek do czyszczenia płyt
gramofonowych, aerozol, rozcieńczalnik czy benzyna.
7 Czyszczenie zestawu
• Usuń plamy za pomocą miękkiej ściereczki. W przypadku
silnego zabrudzenia przetrzyj obudowę ściereczką lekko
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu (dobrze
wyciśniętą), a wilgoć usuń suchą ściereczką.
• Niestosowanie się do przedstawionych poniżej zaleceń może
spowodować pogorszenie jakości odtwarzanego obrazu
i dźwięku, uszkodzenie zestawu lub zniszczenie zewnętrznej
warstwy lakieru.
• NIE wycieraj urządzenia szorstką ściereczką.
• NIE czyść obudowy przy użyciu zbyt dużej siły.
• NIE używaj do mycia rozpuszczalnika ani benzyny.
• NIE narażaj obudowy urządzenia na kontakt
z substancjami lotnymi, takimi jak środki owadobójcze.
• NIE dopuszczaj do długotrwałego kontaktu przedmiotów
gumowych lub plastikowych z obudową urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Nie można włączyć
urządzenia.
Nie podłączono przewodu sieciowego i/lub
przewodu systemowego.
Podłącz we właściwy sposób przewód sieciowy
i przewód systemowy (A str. 13).
Pilot nie działa.
Rozładowały się baterie.
Wymień baterie (A str. 7).
Na okienko nadajnika sygnałów podczerwieni
pilota pada silna wiązka światła słonecznego.
Nie dopuść, aby silna wiązka światła słonecznego
padała bezpośrednio na okienko nadajnika
sygnałów podczerwieni pilota.
Nie podłączono przewodu systemowego i/lub
przewodu głośnikowego.
Sprawdź połączenie (A str. 13).
Przewód audio nie został podłączony do gniazd
AUX IN i/lub DIGITAL IN w prawidłowy sposób.
Podłącz przewód we właściwy sposób (A str. 13).
Wybrano niewłaściwe źródło sygnału.
Wybierz właściwe źródło (A str. 17).
Nieodpowiedni tryb dekodowania sygnału.
Wybierz właściwy tryb dekodowania sygnału
(A str. 35).
Brak dźwięku.
Brak obrazu na
Przewód wideo nie został prawidłowo podłączony.
ekranie odbiornika TV. Urządzenie nie potrafi odczytać płyty w danym
formacie.
Podłącz przewód we właściwy sposób (A str. 12).
Użyj płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych
formatów (A str. 3).
Brak obrazu na
ekranie odbiornika
TV/obraz jest
niewyraźny lub
podzielony na dwie
części.
Przy określaniu metody wyświetlania obrazu
wybrana została opcja „PROGRESS” (wybieranie
kolejnoliniowe), chociaż podłączony odbiornik TV
nie obsługuje sygnałów rozdzielonych składowych
obrazu (dzieje się tak np. w przypadku podłączenia
konwencjonalnego odbiornika TV).
Zniekształcony obraz
i dźwięk.
Płyta jest zabrudzona lub porysowana.
Wyczyść płytę lub użyj innej.
Jednostka centralna została podłączona do
odbiornika TV za pośrednictwem magnetowidu.
Podłącz jednostkę centralną bezpośrednio do
odbiornika TV (A str. 12).
Obraz nie jest
dopasowany do
rozmiarów ekranu
odbiornika TV.
Niewłaściwe ustawienie formatu obrazu.
Wybierz prawidłowe ustawienie dla pozycji
„MONITOR TYPE” (format obrazu) (A str. 37).
Słaby odbiór sygnałów Anteny są odłączone.
radiowych.
43
Wybierz opcję „RGB” lub „Y/C” (odseparowana
luminancja i chrominancja) (A str. 18).
Podłącz anteny we właściwy sposób (A str. 8).
TH-S66-S55[EV].book Page 44 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
7 Jednostka centralna (XV-THS66/XV-THS55)
Tor fonii
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
0,02%
UWAGA: Jest to wartość odniesienia, mierzona przy
GNIE DZIE przewodu systemowego.
Wejście cyfrowe*1:
DIGITAL IN:
(OPTICAL)
–21 dBm do –15 dBm
(660 nm E30 nm)
*1 Dla sygnałów Linear PCM, Dolby Digital oraz DTS Digital
Surround (przy częstotliwości próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz)
Tor wizji
System kodowania koloru: PAL
Rozdzielczość pozioma:
500 linii
Stosunek sygnał/szum:
64 dB
(Sygnał kompozytowy, ustawienie „RGB”)
Poziom wyjściowego sygnału wideo
Sygnał kompozytowy: 1,0 V(p-p)/75 C
Sygnał S-Video-Y:
1,0 V(p-p)/75 C
Sygnał S-Video-C:
0,3 V(p-p)/75 C
Sygnał rozdzielonych składowych-Y:
1,0 V(p-p)/75 C
Sygnał rozdzielonych składowych-PB/PR:
0,7 V(p-p)/75 C
Sygnał RGB:
0,7 V(p-p)/75 C
Tuner
Zakres odbieranych częstotliwości
FM:
87,50 MHz do 108,00 MHz
AM (MW):
522 kHz do 1629 kHz
Ogólne
Zasilanie:
230 V
, 50 Hz
Pobór mocy:
17 W (praca)
1,3 W (tryb gotowości)
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
435 mm M 55 mm M 304 mm
Waga:
2,5 kg
7 Subwoofer (SP-PWS66/SP-PWS55)
Wzmacniacz
Kanały przednie:
Moc skuteczna (RMS) 140 W na
kanał przy impedancji 4 C,
częstotliwości 1 kHz i całkowitych
zniekształceniach harmonicznych
wynoszących 10%.
Kanały surround/centralny: Moc skuteczna (RMS) 130 W na
kanał przy impedancji 4 C,
częstotliwości 1 kHz i całkowitych
zniekształceniach harmonicznych
wynoszących 10%.
Subwoofer:
Moc całkowita (RMS) 140 W przy
impedancji 4 C, częstotliwości
100 Hz i całkowitych
zniekształceniach harmonicznych
wynoszących 10%.
Głośniki
Przetwornik:
Średnica 16 cm, typu basrefleks
Moc:
140 W
Impedancja:
4C
Pasmo przenoszenia:
30 Hz do 200 Hz
Ogólne
Zasilanie:
230 V
, 50 Hz
Pobór mocy:
135 W (praca)
0 W (tryb gotowości)
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
170 mm M 411 mm M 451 mm
Waga:
11,5 kg
7 Głośniki satelitarne
Głośniki przednie (SP-THS66F)
Przetwornik:
5,5 cm M 2
basrefleks, ekranowane
magnetycznie
Moc:
140 W
Impedancja:
4C
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 kHz
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
250 mm M 1 104 mm M 250 mm
Waga:
2,6 kg
Głośnik centralny (SP-THS66C)
Przetwornik:
5,5 cm M 2
basrefleks, ekranowany
magnetycznie
Moc:
140 W
Impedancja:
4C
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 kHz
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
320 mm M 75 mm M 92 mm
Waga:
0,9 kg
Głośniki surround (SP-THS66S)
Przetwornik:
5,5 cm M 2
basrefleks
Moc:
140 W
Impedancja:
4C
Pasmo przenoszenia:
90 Hz do 20 kHz
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
250 mm M 1 104 mm M 250 mm
Waga:
2,5 kg
7 Głośniki satelitarne
Głośniki przednie (SP-THS55F)
Przetwornik:
8,0 cm
basrefleks, ekranowane
magnetycznie
Moc:
140 W
Impedancja:
4C
Pasmo przenoszenia:
80 Hz do 20 kHz
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
106 mm M 119,5 mm M 102 mm
Waga:
0,51 kg
Głośnik centralny (SP-THS55C)
Przetwornik:
5,5 cm M 2
basrefleks, ekranowany
magnetycznie
Moc:
140 W
Impedancja:
4C
Pasmo przenoszenia:
80 Hz do 20 kHz
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
209 mm M 85 mm M 92 mm
Waga:
0,85 kg
Głośniki surround (SP-THS55S)
Przetwornik:
8,0 cm
basrefleks
Moc:
140 W
Impedancja:
4C
Pasmo przenoszenia:
80 Hz do 20 kHz
Wymiary (szer. M wys. M głęb.):
111,5 mm M 148 mm M 106,5 mm
Waga:
0,56 kg
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w konstrukcji i danych technicznych bez uprzedzenia.
44
TH-S66-S55[EV].book Page 1 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Tartalomjegyzék
Bevezetés ................................................... 2
Lejátszás .................................................. 20
A kezeléssel kapcsolatos megjegyzések .........................................2
Szállított tartozékok ..........................................................................2
Egyszerű lejátszás ..........................................................................20
Egygombos lejátszás .....................................................................22
Keresés gyors előre- és visszatekeréssel ......................................22
Ugrás egy választott rész elejére ....................................................22
A kívánt tétel/csoport megkeresése a számgombokkal .................23
Bónusz csoport lejátszása .............................................................23
A kívánt tétel/lejátszási lista kiválasztása a fájlvezérlő képernyőn ....... 23
A lemezekkel kapcsolatos tudnivalók ..... 3
Lejátszható lemeztípusok .................................................................3
A fájltípusokra vonatkozó megjegyzések .........................................4
A részegységek és kezelőszervek
ismertetése ................................................. 5
További műveletek .................................. 24
A televízió működtetése .................................................................14
A videomagnó működtetése ..........................................................15
A térhatás-mód használata ............................................................24
A képernyőn megjelenő menüsor használata .................................25
Lejátszás a lemez meghatározott pontjától ....................................27
A fájlvezérlés-képernyő használata ................................................28
Lejátszás folytatása ........................................................................29
Nézőszög kijelölése ........................................................................29
A feliratozás kiválasztása ...............................................................29
Hangsáv kiválasztása .....................................................................30
Speciális képlejátszás ....................................................................30
Programozott lejátszás ...................................................................32
Véletlen sorrendű lejátszás .............................................................33
Ismétlő lejátszás .............................................................................33
Tálca zárolása .................................................................................34
Hang- és egyéb beállítások ............................................................35
Alapműveletek ......................................... 16
DVD beállítások megadása .................... 36
Csatlakozások ........................................... 8
Az FM és az AM (MW) antennák csatlakoztatása ............................8
Az elülső és a térhatás hangszórók összeszerelése ........................9
Az (elülső, középső, térhatás) szatellit hangszórók csatlakoztatása ... 10
A hangszórók elhelyezése ..............................................................12
Televízió csatlakoztatása ...............................................................12
Aktív mélynyomó csatlakoztatása ..................................................13
Analóg részegység csatlakoztatása ...............................................13
Csatlakoztatás digitális részegységhez .........................................13
A tápkábel csatlakoztatása ............................................................13
Külső egységek kezelése a távvezérlővel ...14
A rendszer be- és kikapcsolása .....................................................16
A lejátszandó forrás kiválasztása ...................................................17
A hangerő beállítása [VOLUME] .....................................................17
Hallgatás fejhallgatóval (nem tartozék) ..........................................17
A hang átmeneti kikapcsolása [MUTING] ......................................17
A kijelzők fényerejének szabályozása [DIMMER] ...........................17
Elalvási időkapcsoló [SLEEP] .........................................................18
A mélynyomó és a hangszórók hangnyomásszintjének beállítása ... 18
A magas hangok beállítása [TREBLE] ............................................18
A mély hang szabályozása [BASS] .................................................18
A letapogatási üzemmód módosítása ............................................18
A hangszóró-beállítások optimalizálása [intelligens térhatásbeállítás] .......................................................................................19
1
A Setup (Beállítás) menük használata ............................................36
Menü leírás .....................................................................................36
Hangolóegység-műveletek ..................... 39
Kézi hangolás .................................................................................39
Programozott állomások ................................................................39
Az FM vételi mód kiválasztása .......................................................40
A zaj csökkentése AM (MW) műsorok vételekor ............................40
FM állomások vétele RDS (Radio Data System) rendszerrel ..........40
Referenciák .............................................. 43
Karbantartás ...................................................................................43
Hibaelhárítás ...................................................................................43
Műszaki adatok ..............................................................................44
Bevezetés
A kezeléssel kapcsolatos
megjegyzések
7 Fontos előírások
A rendszer elhelyezése
• Egyenletes és száraz, 5-35 °C hőmérsékletű helyet válasszon
a készülék számára.
• Hagyjon elegendő helyet a rendszer és a TV között.
• A rendszert rezgésmentes helyre tegye.
Tápkábel
• Soha ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez!
• A fali csatlakozóaljzatba csatlakoztatott tápkábelben
mindig van egy kis áram (csak a központi egységben).
• A tápkábel kihúzásakor mindig a csatlakozódugót, soha ne
a vezetéket fogja meg.
Üzemzavarok elkerülése
• A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek,
amelyeket otthon is meg tudna javítani. Bármilyen
probléma esetén húzza ki a tápkábelt, és forduljon
a kereskedőhöz.
• Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a rendszerbe.
• Ne használjon a szabványostól eltérő (szív, virág, hitelkártya
stb.) alakú lemezeket, mert ezek károsíthatják a rendszert.
• Ne használjon olyan lemezt, amelyen ragasztószalag,
ragasztócímke vagy javítófesték van, mert ez károsíthatja
a rendszert.
Címkematrica
Ragasztócímke
Ide
ragassza
A szerzői jogokkal kapcsolatos megjegyzés
Tájékozódjon országa szerzői jogi törvényeiről, mielőtt
felvételt készítene a lemezekről. A szerzői jog védelme alatt
álló anyagok másolása sértheti a szerzői jogokra vonatkozó
törvényeket.
A másolásvédelmi rendszerrel kapcsolatos megjegyzés
A lemezeket másolásvédelmi rendszer védi. Ha a rendszert
közvetlenül a videolejátszóhoz csatlakoztatja, akkor
működésbe lép a másolandó anyag megfelelő lejátszását
akadályozó másolásvédelmi rendszer.
7 Biztonsági óvintézkedések
Óvja a készüléket a nedvességtől és a portól
Ne helyezze a készüléket nedves vagy poros helyre.
Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől
Ne helyezze a rendszert hősugárzó mellé, vagy olyan helyre,
ahol közvetlen napsugárzás érheti.
Ha nem tartózkodik otthon
Ha elutazik, vagy más okból hosszabb ideig távol tartózkodik,
húzza ki a tápvezetéket a fali csatlakozóból.
Ne zárja el a szellőzőnyílásokat
A szellőzőnyílások elzárása károsíthatja a rendszert.
A készülék burkolatának kezelése
A készüléket puha törlőruhával tisztítsa. Ha vegyszerrel
bevont törlőruhát használ, kövesse a vonatkozó utasításokat.
a tisztításhoz soha ne használjon benzint, hígítót vagy egyéb
szerves oldószert, ideértve a fertőtlenítőszereket is. Ez
a burkolat alakjának és színének elváltozását eredményezheti.
Ha víz kerül a rendszerbe
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a fali
aljzatból, majd hívja fel azt az üzletet, ahol a készüléket
vásárolta. Ha a rendszert ilyen állapotban tovább használja, az
tüzet vagy áramütést okozhat.
Szállított tartozékok
Ellenőrizze az összes mellékelt tartozék meglétét.
A zárójelben lévő számok a szállított mennyiséget jelentik.
Ha bármelyik elem hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba
a márkakereskedővel.
• Távvezérlő (1)
• Elemek (2)
• FM antenna (1)
• Keretantenna a középhullámú AM (MW) adások
vételéhez (1)
• Tápkábel (1)
• Jelvezeték (1)
• Hangszórókábelek (csak a TH-S66 típusnál)
(Bal/jobb oldali elülső) szatellit- és középső
hangszórókhoz (3)
(Bal/jobb oldali térhatás) szatellit hangszórókhoz (2)
• Csavarok (csak a TH-S66 típusnál)
M5 x 25 mm:
Szatellit hangszórókhoz (4)
• Tartófedelek
(Elülső és térhatás) szatellit hangszórókhoz (4)
2
TH-S66-S55[EV].book Page 3 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A lemezekkel kapcsolatos tudnivalók
Lejátszható lemeztípusok
Ezt a készüléket a következő lemezek lejátszására
fejlesztették ki.
DVD VIDEO
DVD AUDIO
VCD/SVCD
Audio CD
• A DVD embléma a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
• A „DualDisc” típusú lemezek nem DVD oldala nem felel
meg a „Compact Disc Digital Audio” szabványnak. Ezért
nem javasoljuk, hogy ebben a készülékben a „DualDisc”
típusú lemezek nem DVD oldalát használja.
• Ez a készülék PAL rendszerhez készült, és NTSC rendszerű
lemezek lejátszására is képes. a készülék a lemezen lévő
NTSC videojelet PAL60 kimeneti jellé konvertálja.
• Egyes DVD VIDEO-, DVD AUDIO-, VCD- és SVCDlemezek kezelési módja eltérhet az ebben az útmutatóban
ismertetettől. Ennek oka a lemez programozása és
a lemezszerkezet, nem pedig a rendszer hibás működése.
• A lemezek lejátszása előtt olvassa el figyelmesen az azokra
vonatkozó utasításokat és előírásokat.
A DVD VIDEO régiókódja
Ez a rendszer olyan DVD VIDEO lemezek lejátszására
alkalmas, amelyek régiókódjai között szerepel a rendszer
hátlapján feltüntetett régiókód.
Példa a lejátszható DVD-lemezre:
ALL
2
25
2 3
4 5
Ha a készülékbe nem megfelelő régiókódú DVD-lemezt
helyez, akkor a tv-képernyőn megjelenik a „REGION CODE
ERROR!” (RÉGIÓKÓD-HIBA) üzenet, és a lejátszás nem
indítható el.
3
A DVD-R, DVD-RW és DVD-RAM lemezekre vonatkozó
megjegyzések
• A rendszer lezárt DVD VIDEO formátumú DVD-R és
DVD-RW, illetve DVD VR formátumú DVD-RW és DVDRAM lemezek lejátszására is képes.
• A rendszer olyan MP3, WMA, JPEG, MPEG-4 vagy DivX
fájlokat tartalmazó DVD-R és DVD-RW lemezek
lejátszására is képes, amelyekre a felsorolt fájlokat UDF
Bridge formátumban rögzítették.
A rendszer nem támogatja a „multi-border” típusú
lemezeket.
A CD-R- és a CD-RW-lemezekre vonatkozó
megjegyzések
• A rendszer olyan MP3, WMA, JPEG, MPEG-4 vagy DivX
fájlokat tartalmazó CD-R vagy CD-RW lemezek
lejátszására is képes, amelyekre a felsorolt fájlokat ISO 9660
formátumban rögzítették.
• A rendszer támogatja a „multi-session” (többmenetes)
felvételű lemezeket (max. 20 menetig).
• A rendszer nem támogatja a „packet write” lemezeket.
A lemez jellemzői, a felvétel körülményei és a lemez sérülése
vagy szennyeződése miatt azonban előfordulhat, hogy egyes
lemezeket nem lehet lejátszani.
A készülékkel nem lejátszható lemezek:
SACD, CD-I (CD-I Ready), Photo CD stb.
Ezeknek a lemezeknek a lejátszása zajt okoz, és károsítja
a hangszórókat.
TH-S66-S55[EV].book Page 4 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A lemezekkel kapcsolatos tudnivalók
A fájltípusokra vonatkozó
megjegyzések
Valamennyi lejátszható fájl esetén
• A rendszer csak az alábbi kiterjesztésű fájlokat ismeri fel és
képes lejátszani, ezek a fájlok a kis- és nagybetűk bármilyen
kombinációját tartalmazhatják:
MP3:
„.MP3”, „.mp3”
WMA:
„.WMA”, „.wma”
JPEG:
„.JPG”, „.JPEG”, „.jpg”, „.jpeg”
MPEG-4: „.ASF”, „.asf”
DivX:
„.DIVX”, „.DIV”, „.divx”, „.div”, és „.AVI”,
„.avi”
• A rendszer csoportonként 150 műsorszámot (fájlt) és
lemezenként 99 csoportot ismer fel, összességében 4000
műsorszámot (fájlt) tud lejátszani.
• A lemez tulajdonságai vagy a felvétel körülményei miatt
előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.
MP3/WMA fájlok esetén
• A rendszer 32 – 320 kb/s adatátviteli sebességű, illetve
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz*, 32 kHz, 44,1 kHz, illetve
48 kHz mintavételi frekvenciájú MP3 és WMA fájlok
lejátszására alkalmas.
• Ha a címkeinformáció (album címe, előadó neve és
műsorszám címe stb.) is a lemezre van mentve, az
megjelenik a televízió fájlvezérlés-képernyőjén. (A 28. old.)
• Minden műsorszám (zeneszám) felvételénél a 44,1 kHz
mintavételi frekvencia és 128 (96*) kb/s adatátviteli
sebesség használatát javasoljuk.
* Csak WMA formátumú fájlok esetén
Ez a termék beépített szerzőijog-védelmi technológiával
rendelkezik, amelyet az Egyesült Államok bizonyos
szabadalmai és egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos
jogok védenek. Ennek a szerzőijog-védelmi technológiának
a használatát a Macrovision Corporationnek kell
engedélyeznie, és célja, hogy otthoni, illetve egyéb
korlátozott megtekintési lehetőséget biztosítson, ha
a Macrovision másként nem rendelkezik. Tilos a visszafejtés
és a szétszerelés.
„FELHÍVJUK VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉT, HOGY NEM
MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK
TELJESEN KOMPATIBILIS EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS
ELŐFORDULHAT, HOGY A KÉP EGYES ELEMEI
HIÁNYOSAN JELENNEK MEG. 525 VAGY 625
PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPEKNÉL JELENTKEZŐ
PROBLÉMÁK ESETÉN A „NORMÁL FELBONTÁSÚ”
KIMENETI CSATLAKOZÁS HASZNÁLATÁT JAVASOLJUK.
HA BÁRMILYEN KÉRDÉS MERÜLNE FEL A TV-KÉSZÜLÉK
525p ÉS 625p DVD-LEJÁTSZÓVAL VALÓ
KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, VEGYE FEL
A KAPCSOLATOT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
KÖZPONTUNKKAL.
JPEG fájlok esetén
• Javasoljuk, hogy 640 x 480-as felbontással rögzítse a fájlokat.
• A rendszer csak ún. baseline JPEG fájlok megjelenítésére
képes.
MPEG-4 fájlok esetén
• A rendszerrel az ún. advanced simple profile típusok, például
az MPEG-4 fájlok (MPEG-4 ASF fájlok) játszhatók le.
• A rendszer az alábbi feltételeknek eleget tevő MPEG-4
fájlok lejátszására alkalmas:
Fájlformátum:
ASF
Vizuális profil:
MPEG-4 SP (Simple Profile)
Audio CODEC:
G.726
Maximális képméret:
352 x 288 (CIF)
Maximális adatsebesség: 384 kb/s
DivX fájlok esetén
• A rendszerrel X 5.x, 4.x és 3.11 fájlok játszhatók le.
• A rendszerrel a 720 x 480 pixel vagy attól kisebb (30 f/s),
illetve a 720 x 576 pixel vagy attól kisebb (25 f/s). felbontású
DivX fájlok játszhatók le.
• Az audio adatfolyamnak a MPEG 1 Audio Layer-2 vagy
a MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) szabványnak kell
megfelelnie.
• A rendszerrel nem játszhatók le GMC (Global Motion
Compression tömörítésű) fájlok.
• A készülékkel a váltott soros letapogatási módban kódolt
fájlok nem játszhatók le.
• A rendszer a DivX lejátszáshoz saját regisztrációs kóddal
rendelkezik.
A rendszer regisztrációs kódja az OTHERS (egyéb
beállítások) menüben ellenőrizhető. (A 38. old.)
• „Official DivX CertifiedTM készülék”
„Alkalmas DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 és DivX® VOD
képtartalom lejátszására (a DivX CertifiedTM műszaki
követelményeknek megfelelően)”.
„A DivXNetworks, Inc. DivX, DivX Certified és
kapcsolódó emblémái és védjegyei engedéllyel kerültek
felhasználásra”.
A TERMÉK BÁRMILYEN MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNNYAL
KOMPATIBILIS ALKALMAZÁSA TILOS, KIVÉVE
A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI
JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGÉT.
4
TH-S66-S55[EV].book Page 5 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A részegységek és kezelőszervek ismertetése
Külön típusjelzés hiányában a központi egység, a mélynyomó és a szatellit-hangszórók jelen kézikönyvben szereplő illusztrációi
a TH-S66 modellre vonatkoznak.
Előlap (központi egység)
Kijelzőablak
25. old.
39. old.
21. old.
25. old.
FM AM
MHz
P L PCM SURR CH
kHz
WMA MP3
RESUME
PROGRESSIVE B.S.P. CHAP. TRK PG PL BONUS ST MONO RDS TA NEWS INFO PRG RND
21. old.
22. old. 39. old.
29. old.
21. old.
21. old.
23. old. 40. old.
31. old.
18. old.
33. old.
32. old.
42. old.
33. old.
20. old. 20. old. 17. old.
17. old.
16. old. 20. old. 20. old.
Lemeztálca (belül): 20. old.
PHONES
Távérzékelő: 7. old.
16. old.
17. old.
Hátlap (központi egység)
12. old.
13. old.
13. old.
13. old.
OPTICAL
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
ANTENNA
LEFT
AM LOOP
AV
PR
RIGHT
DIGITAL
IN
AC IN
AM EXT
FM 75
COAXIAL
AUX IN
12. old.
5
13. old.
8. old.
TH-S66-S55[EV].book Page 6 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A részegységek és kezelőszervek ismertetése
Nagyteljesítményű mélynyomó
SP-PWS66/SP-PWS55
13. old.
Ne zárja el
a szellőzőnyílásokat.
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
16Ω
10. old.
POWER ON
jelzőfény: 16. old.
Tápkábel:
13. old.
Elöl
Hátul
MEGJEGYZÉS
• A biztonság érdekében mindig ellenőrizze, hogy van-e elegendő
hely a nagyteljesítményű aktív mélynyomó mögött.
6
TH-S66-S55[EV].book Page 7 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A részegységek és kezelőszervek ismertetése
Távvezérlő
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
AUDIO
OPEN/CLOSE
20. old.
14. old.
TV/VIDEO MUTING
17. old.
DVD
30. old.
FM/AM
16. old.
14. old.
15. old.
TV
VCR
AUX
TV SOUND
AUDIO SUBTITLE SURROUND FL DISP.
29. old.
TV VOL
CHANNEL AUDIO VOL
AUDIO
14. old.
TV
21. old., 40.
R6P (SUM-3)/AA (15F)
típusú szárazelemek
(mellékelve)
25. old.
17. old.
14. old. – 42.
VCR
14. old.
TUNING
TUNING
SLOW
27. old.
17. old.
MEMORY
FM MODE
TOP MENU/PG
SLOW
MENU/PL
20. old.,
39.
20. old.
22. old., 39.
22. old., 30.
20. old., 40.
27. old.
18. old., 36.
ENTER
Ha a távvezérlő hatósugara vagy hatékonysága lecsökken,
cserélje ki mindkét elemet.
VIGYÁZAT!
ON
SCREEN
REC
15. old.,
22.
• Az elemeket NE érje hőhatás vagy láng.
25. old.
A rendszer működtetése a távvezérlővel
TITLE/GROUP
23. old.
ANGLE
29. old.
Számgombok:
ZOOM
31. old.
PAGE
31. old.
33. old.
34. old.
36. old.
35. old.
42. old.
17. old.
19. old.
18. old.
22. old.
100+
TV RETURN
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SET UP SETTING RETURN SCAN MODE
VFP
TA/NEWS/INFO
PTY SEARCH
32. old.
32. old., 33.
18. old., 31.
27. old.
41. old.
DIMMER
SMART
SLEEP S.SETUP
BASS
TREBLE
18. old.
FRONT L CENTER FRONT R
SURR. L
S.WFR SURR. R
LEVEL
MEGJEGYZÉS
TITLE/GROUP
ANGLE
ZOOM
PAGE
TV RETURN
100+
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SETUP SETTING SCAN MODE RETURN
VFP
TREBLE
SLEEP
7
DIMMER
SMART
S.SETUP
• A fedél alatti
gombok
használatához
csúsztassa le
a fedelet.
18. old.
Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a központi egység előlapja
felé.
• Ne takarja el a távérzékelőt.
TH-S66-S55[EV].book Page 8 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
Ha gyenge a vétel
Az FM és az AM (MW)
antennák csatlakoztatása
Központi egység
AM (MW)
keretantenna
7 AM (MW) keretantenna
A mellékelt középhullámú AM (MW) keretantenna
beállítása
Ha az antenna vezetéke szigetelőburkolattal
van ellátva, csavarja el, majd lehúzva távolítsa el
a szigetelést.
Egyszeres vinil burkolatú, szabadtéri
huzalantenna (nem tartozék)
7 FM antenna
Húzza ki vízszintesen a tartozék
FM antennát.
Az AM (MW) keretantenna csatlakoztatása
1
FM antenna (tartozék)
Központi egység
Ha gyenge a vétel
Központi egység
Központi egység
Szabadtéri FM antenna
(nem tartozék)
2
Szabványos (75 C koaxiális)
csatlakozó
Szabadtéri FM antenna-kábel
(nem tartozék)
Antennavezeték
MEGJEGYZÉS
3
• Az FM antenna csatlakoztatásához koaxiális kábel használatát
javasoljuk, mert az megfelelően árnyékolt az interferencia ellen.
• A legjobb középhullámú vételhez állítsa be az AM (MW)
keretantennát.
MEGJEGYZÉS
• Ügyeljen arra, hogy az antennavezeték ne érintkezzen más
csatlakozókkal, csatlakozókábelekkel és a tápkábellel, mert ez
a vételi minőséget gyengítheti.
8
TH-S66-S55[EV].book Page 9 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Csatlakozások
Ezen az oldalon a TH-S66 típusra
vonatkozó információk olvashatók
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi
csatlakoztatás elvégzése előtt.
Az elülső és a térhatás
hangszórók összeszerelése
3
Vörös
Fehér
Az alábbi lépések az elülső hangszóró beszerelését ismertetik.
Az elülső és a térhatás hangszórók azonos módon szerelhetők
be.
Fekete
Fekete
Fehér
Hangszóró
Fekete
Elülső
hangszóró (×2)
Térhatás
hangszóró (×2)
Állvány (×4)
Összeszerelés előtt –
• Készítsen elő egy Phillips csavarhúzót (nem tartozék).
• Ügyeljen arra, hogy összeszerelés közben egyik részegység
se essen le, mert az károsíthatja a padlót, és személyi
sérüléshez vezethet.
1
Vörös
Fekete
Állvány
Csavar (tartozék)
Az elülső és a térhatás-hangszórók falra erősítésekor
• Az ábrának megfelelően rögzítse a mellékelt tartófedelet az
egyes hangszórókhoz.
Fehér
Fekete
Tartófedél
Állvány
Fehér
Fekete
2
Hangszóró
Állvány
9
• A falra erősítést szakképzett személy végezze.
• NE szerelje a szatellit-hangszórókat a falra egyedül, mert
a nem megfelelő illesztés vagy a fal szerkezetének
gyengesége miatt azok leeshetnek a falról, és emiatt
károsodhatnak.
• Fontos a hangszórók helyének megfelelő kiválasztása a falra
rögzítéskor. Ha a hangszórókat a mindennapi tevékenységet
zavaró helyre szerelik, az a berendezés károsodásához és
személyi sérüléshez vezethet.
• Az állvány hangszóróhoz rögzítésekor a tartófedél nyílásába
lapos hegyű eszközt helyezve távolítsa el a tartófedelet.
TH-S66-S55[EV].book Page 10 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Csatlakozások
Ezen az oldalon a TH-S66 típusra
vonatkozó információk olvashatók
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi
csatlakoztatás elvégzése előtt.
Az (elülső, középső, térhatás) szatellit hangszórók
csatlakoztatása
A hangszóró kábelek
csatlakoztatása előtt
Csavarja el, majd lehúzva
távolítsa el
a szigetelőburkolatot.
Hangszórókábel (tartozék)
Aktív mélynyomó
SP-PWS66
• Csatlakoztassa a fekete kábeleket a fekete (r) csatlakozókhoz.
• Az alábbi táblázatnak megfelelően csatlakoztassa a fehér kábeleket a (q)
csatlakozókhoz:
FRONT SPEAKERS (LEFT)
Fehér
FRONT SPEAKERS (RIGHT)
Vörös
CENTER SPEAKER
Zöld
SURROUND SPEAKERS (LEFT)
Kék
SURROUND SPEAKERS (RIGHT)
Szürke
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
Középső hangszóró
SP-THS66C
16Ω
Fehér
4m
Fekete
Vörös
Fekete
Elülső hangszórók
SP-THS66F
Térhatáshangszórók
SP-THS66S
4m
VIGYÁZAT!
• Ha nem a mellékelt hangszórókat használja, akkor az aktív
mélynyomó hátlapján a hangszórókapcsoknál feltüntetett
értékkel megegyező impedanciájú (SPEAKER IMPEDANCE)
hangszórókat használjon.
• NE csatlakoztasson egynél több hangszórót egy hangszórócsatlakozóhoz.
10 m
A napi működtetésre vonatkozó elővigyázatossági
rendszabályok
• A hangszórók áthelyezésekor ne rángassa
a hangszórókábeleket, mert a hangszórók leeshetnek és
károsodhatnak, illetve személyi sérülést okozhatnak.
• A hangszórókat mindig alul fogva emelje meg.
• Ne támaszkodjon a hangszóróknak, mert a hangszórók
leeshetnek és széteshetnek, esetleg személyi sérülést is
okozhatnak. Arra különösen ügyeljen, hogy gyermekek ne
támaszkodjanak a hangszóróknak.
• Olyan magasra ne állítsa a hangerőt, amelyen már torzul
a hang, mert ekkor a hangszórókat károsíthatja az azokban
felgyülemlő hőenergia.
10
TH-S66-S55[EV].book Page 11 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba
a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
Ezen az oldalon a TH-S55 típusra
vonatkozó információk olvashatók
A szatellit hangszórók hangszórókábele nem hangszórókapocshoz, hanem közvetlenül azok hangszóróegységéhez csatlakozik.
A hangszóró kábelek csatlakoztatása előtt
Csavarja el, majd lehúzva távolítsa el
a szigetelőburkolatot.
Hangszórókábel
Elülső hangszórók
SP-THS55F
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
4Ω
• Csatlakoztassa a fekete kábeleket a fekete (r)
csatlakozókhoz.
• Az alábbi táblázatnak megfelelően
csatlakoztassa a fehér kábeleket a (q)
csatlakozókhoz:
FRONT SPEAKERS (LEFT)
Fehér
FRONT SPEAKERS (RIGHT)
Vörös
CENTER SPEAKER
Zöld
SURROUND SPEAKERS (LEFT)
Kék
SURROUND SPEAKERS (RIGHT)
Szürke
16Ω
Aktív mélynyomó
SP-PWS55
Térhatás hangszórók
SP-THS55S
Középső hangszóró
SP-THS55C
VIGYÁZAT!
• Ha nem a mellékelt hangszórókat használja, akkor az aktív
mélynyomó hátlapján a hangszórókapcsoknál feltüntetett
értékkel megegyező impedanciájú (SPEAKER IMPEDANCE)
hangszórókat használjon.
• NE csatlakoztasson egynél több hangszórót egy hangszórócsatlakozóhoz.
11
A napi működtetésre vonatkozó elővigyázatossági
rendszabályok
• A hangszórók áthelyezésekor ne rángassa
a hangszórókábeleket, mert a hangszórók leeshetnek és
károsodhatnak, illetve személyi sérülést okozhatnak.
• Ne állítsa olyan magasra a hangerőt, amelyen már torzul
a hang, mert ekkor a hangszórókat károsíthatja a bennük
felgyülemlő hőenergia.
TH-S66-S55[EV].book Page 12 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
A hangszórók elhelyezése
Középső hangszóró
Bal oldali
elülső
hangszóró
Jobb oldali elülső
hangszóró
Aktív
mélynyomó
Televízió csatlakoztatása
• Ha a készüléket videomagnón keresztül televíziókészülékhez, vagy beépített videomagnóval rendelkező
televízió-készülékhez csatlakoztatja, a kép torzulhat.
• A PICTURE menüben a televízió képarányának
megfelelően állítsa be a „MONITOR TYPE” paramétert.
(A 37. old.)
7 Komponens videobemeneti csatlakozóval ellátott
tv-készülék csatlakoztatása
Központi egység
TV
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
PR
A komponens
videobemenethez
Bal oldali
térhatáshangszóró
Jobb oldali
térhatáshangszóró
• A szatellit-hangszórókat sík, vízszintes felületre helyezze.
• A tv-képernyő színtorzításának elkerülése érdekében az elülső
és a középső hangszórók mágnesesen árnyékoltak. Ezért csak
nem megfelelő elhelyezés esetén okozhatnak színtorzítást.
a hangszórók elhelyezésekor ügyeljen az alábbiakra.
– Ha a hangszórókat tv-készülék közelében helyezi el,
a hangszórók elhelyezése előtt kapcsolja ki a tv hálózati
kapcsolóját. Ezután várjon legalább 30 percet, mielőtt ismét
bekapcsolja a tv hálózati kapcsolóját.
Egyes tv-készülékeknél a fenti lépések betartása ellenére is
jelentkezhet torzulás. Ha ezt tapasztalja, akkor a hangszórókat
helyezze messzebb a tv-készüléktől.
• A térhatás hangszórók nincsenek mágnesesen árnyékolva.
A TV, illetve monitor közelébe helyezve valószínűleg
színtorzulást okoznak. Ezért a hangszórót ne helyezze a TV,
illetve monitor közelébe.
• Az aktív mélynyomót a tv-készülék jobb oldalára helyezze.
Ha az aktív mélynyomót a tv-készülék bal oldalára helyezi,
hagyjon közöttük elegendő távolságot a tv-képernyőn
megjelenő kép zavarásának elkerülése érdekében.
Komponens-videokábel (nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
• Ha tv-készüléke támogatja a progresszív videobemenetet, akkor
a progresszív letapogatási mód aktív értékre állításával kiváló
képminőség érhető el. (A 18. old.)
• Ha tv-készüléke komponens videobemenetének csatlakozói
BNC típusúak, használjon csatlakozóadaptert (nem tartozék)
a tüske-csatlakozók BNC-csatlakozókká alakításához.
• A komponens videojelek csak akkor állíthatók be kimenetiként,
ha lejátszandó forrást „DVD”-re állítja. (A 17. old.)
7 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
SCART-csatlakozóval
Központi egység
TV
AV
A SCART
csatlakozóhoz*
SCART kábel (nem tartozék)
* Egyes tv-készülékek SCART csatlakozói hangkimenetet is
szolgáltatnak. Ilyen esetben a tv-készülék hangját ezen
a rendszeren keresztül hallgathatja.
MEGJEGYZÉS
• Nem jön hang az „AV” (SCART) csatlakozóból.
• Állítsa be a tv-készülékének megfelelő letapogatási módot.
Lásd: „A letapogatási üzemmód módosítása” (A 18. old.).
12
TH-S66-S55[EV].book Page 13 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Csatlakozások
Ne csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba a többi csatlakoztatás elvégzése előtt.
Aktív mélynyomó
csatlakoztatása
Csatlakoztatás digitális
részegységhez
Digitális részegység hangját hallgathatja.
Aktív mélynyomó
Központi egység
Központi egység Jelvezeték (tartozék)
DBS* hangoló
MD-lejátszható
FROM
XV-THC3
XV-THS55
XV-THS58
XV-THS66
Illessze össze
a 5 jeleket.
Illessze össze
a 5 jeleket.
OPTICAL
Analóg részegység
csatlakoztatása
A digitális optikai
kimenethez
Digitális optikai
kábel (nem tartozék)
DIGITAL
IN
* DBS = Közvetlen sugárzású műhold
Analóg részegység hangját hallgathatja.
Központi egység
LEFT
RIGHT
AUX IN
RCA tüskés
dugaszkábel
(nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
Video-részegység, pl. DBS-vevő lejátszása:
• A hang meghallgatásához állítsa a lejátszandó forrást „AUX D”
értékre. (A 17. old.)
• A kép megtekintéséhez csatlakoztassa a részegység
videokimeneti csatlakozóját közvetlenül a televízió
videobemeneti csatlakozójához, és válassza ki a megfelelő
bemeneti módot a televízión.
A tápkábel csatlakoztatása
Végezzen el minden egyéb csatlakoztatást.
A hangkimenethez
Központi
egység
Aktív
mélynyomó
AC IN
Videomagnó
TV
Kazettás magnó
MEGJEGYZÉS
• Ha a forrás-részegységek és a készülék közé hangerősítő
berendezést – pl. grafikus hangszínszabályozót – ékel, akkor
a készülék kimeneti hangja torzulhat.
• Video-részegység (pl. videomagnó hangolóegység) lejátszása:
• A hang meghallgatásához állítsa a lejátszandó forrást „AUX”
értékre. (A 17. old.)
• A kép megtekintéséhez csatlakoztassa a részegység
videokimeneti csatlakozóját közvetlenül a televízió
videobemeneti csatlakozójához, és válassza ki a megfelelő
bemeneti módot a televízión.
13
Tápkábel
(mellékelve)
Tápkábel
Dugaszolja be a csatlakozóaljzatba.
VIGYÁZAT!
• A készülék tisztítása vagy mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt.
• A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki. A vezeték
sérülésének megelőzése érdekében a tápkábelt mindig
a csatlakozódugónál fogja meg és húzza.
TH-S66-S55[EV].book Page 14 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Külső egységek kezelése a távvezérlővel
Az alább ismertetett gombok a 14. és 15. oldalon
szerepelnek.
4 A (1–9, 0) számgombokkal adja meg
a gyártó kódját (2 számjegy).
Példák:
Hitachi TV esetén:
Nyomja meg egyszer a 0 gombot, majd a 7 gombot.
Toshiba TV esetén:
Nyomja meg egyszer a 2 gombot, majd a 9 gombot.
TV/VIDEO
TV
VCR
TV
VCR
Távvezérlő
módválasztó
(lejátszás gomb)
ENTER
REC
Számgombok
TV RETURN
100+
Gyártó
Kód
Gyártó
Kód
JVC
01
Nordmende
13, 14, 18, 26 – 28
Akai
02, 05
Okano
09
Blaupunkt
03
Orion
15
Daewoo
10, 31, 32
Panasonic
16, 17
Fenner
04, 31, 32
Philips
10
Fisher
05
Saba
13, 14, 18, 26 – 28
Grundig
06
Sanyo
05
Hitachi
07, 08
Schneider
02, 05
Inno-Hit
09
Sharp
20
Irradio
02, 05
Sony
21 – 25
Magnavox
10
Telefunken
13, 14, 18, 26 – 28
Mitsubishi
11, 33
Thomson
13, 14, 18,
26 – 28, 30
Miver
03
Toshiba
29
Nokia
12, 34
5 Engedje fel a
TV gombot.
Ha készüléke márkájánál több gyártói kód is szerepel
a listán, akkor próbálja sorra, amíg meg nem találja
a megfelelő kódot.
MEGJEGYZÉS
• A gyártó kódok bejelentés nélküli változtatásának jogát
fenntartjuk.
• A távvezérlő elemeinek cseréje után ismételten állítsa be
a kódokat.
A televízió működtetése
7 A gyártó kódjának beállítása
JVC márkájú televízió üzemeltetéséhez nincs szükség a gyártó
kódjának beállítására.
1 Állítsa a távvezérlő módválasztóját TV
állásba.
2 Nyomja meg és tartsa benyomva
a
7 Üzemeltetés
Irányítsa a távvezérlőt a televízió felé.
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt a televízió vezérlésére
használná:
• Állítsa a távvezérlő módválasztóját TV állásba.
Az alábbi gombok állnak rendelkezésre:
TV:
A tv-készülék be- és
kikapcsolása.
TV VOL +/–:
Beállítja a hangerőt.
TV/VIDEO:
A bemeneti mód beállítása (TV vagy
VIDEO).
CHANNEL +/–:
Csatornát vált.
1-10, 0, +10 (100+): Csatornaválasztás.
TV RETURN:
Átvált az előzőleg kijelölt csatorna és az
aktuális csatorna között.
TV gombot.
Tartsa a gombot lenyomva a 4. lépés befejezéséig.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
14
TH-S66-S55[EV].book Page 15 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Külső egységek kezelése a távvezérlővel
A videomagnó működtetése
7 A gyártó kódjának beállítása
JVC márkájú videomagnó üzemeltetéséhez nincs szükség
a gyártó kódjának beállítására.
1 Állítsa a távvezérlő módválasztóját VCR
állásba.
2 Nyomja le a
VCR gombot.
Tartsa a gombot lenyomva a 4. lépés befejezéséig.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
4 A (1–9, 0) számgombokkal adja meg
a gyártó kódját (2 számjegy).
Példák:
Panasonic videomagnónál:
Nyomja meg egyszer a 2 gombot, majd a 1 gombot.
Philips videomagnónál:
Nyomja meg egyszer a 0 gombot, majd a 5 gombot.
Gyártó
Kód
Gyártó
Kód
JVC
01
Nokia
16
Aiwa
02, 20
Nordmende
17 – 19, 31
Orion
20
Bell+Howell 03, 16
Blaupunkt
04
Panasonic
21
CGM
03, 05, 16
Philips
05, 22
Daewoo
34
Phonola
05
Digtal
05
Saba
17 – 19, 23, 31
Fisher
03, 16
Samsung
24, 25
G.E.
06
Sanyo
03, 16
Grundig
07
Sharp
26, 27
Hitachi
08, 09
Siemens
07
Loewe
05, 10, 11
Sony
28 – 30, 35
Magnavox
04, 05
Telefunken
17 – 19, 31, 32
Mitsubishi
12 – 15
Toshiba
33
5 Engedje fel a
VCR gombot.
Ha készüléke márkájánál több gyártói kód is szerepel
a listán, akkor próbálja sorra, amíg meg nem találja
a megfelelő kódot.
15
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 14. oldalt.
7 Üzemeltetés
Irányítsa a távvezérlőt a videomagnó felé.
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt a videomagnó vezérlésére
használná:
Állítsa a távvezérlő módválasztóját VCR állásba.
Az alábbi gombok állnak rendelkezésre:
VCR:
A videomagnó be- és
kikapcsolása.
3 (lejátszás gomb): A lejátszás indítása.
7:
A művelet leállítása.
8 :
A lejátszás szüneteltetése.
y:
Gyorsan előrecsévéli a videokazettát.
1:
A szalag visszacsévélése.
REC:
Ha ezt a gombot a 3 (lejátszás) gombbal
együtt megnyomja, elindul a felvétel, a 8
gombbal együtt megnyomva a felvétel
szünetel.
CHANNEL +/–:
Átváltja a TV-csatornát a videomagnón.
TH-S66-S55[EV].book Page 16 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Alapműveletek
A kézikönyvben a legtöbb művelet magyarázataként
a távvezérlő gombjai szerepelnek. Külön jelölés hiányában
a működtetéshez a központi egység gombjai a távvezérlő
gombjaival megegyező módon használhatók.
A rendszer be- és
kikapcsolása
A távvezérlőn:
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt a következő művelethez
használná:
• Állítsa a távvezérlő módválasztóját AUDIO
állásba.
Nyomja meg a
AUDIO gombot.
A központi egységen:
Nyomja meg az
gombot.
Ha a DVD van forrásként kiválasztva (A 17. old.), akkor
a televízió képernyőjén az alábbi üzenetek jelennek meg:
Az alább ismertetett gombok a 16 – 19.
oldalakon szerepelnek.
AUDIO
MUTING
Forrásválasztó gombok
DVD
FM/AM
AUX
TV SOUND
AUDIO VOL
AUDIO
Kurzorgomb
(3/2/Y/
5)/
ENTER
Távvezérlő
módválasztó
ENTER
MEGJEGYZÉS
SCAN MODE
• Ha a készülék ki van kapcsolva, a STANDBY jelzőfény világít,
ha pedig áram alatt van, kialszik.
• A mélynyomó energiaellátása a központi egységhez van
kapcsolva. a POWER ON jelzőfény a mélynyomón zölden
világít, ha a készülék áram alatt van.
• A készülék kis mennyiségű teljesítményt kikapcsolt állapotában
is felvesz (csak a központi egységben). Ezt készenléti
üzemmódnak nevezik, ebben az üzemmódban a STANDBY
jelzőfény világít. Ha teljesen meg kívánja szüntetni az
áramfelvételt, húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból.
• A rendszert az alábbi gombok megnyomásával is
bekapcsolhatja:
• OPEN/CLOSE a távvezérlőn vagy a 0 a központi egységen
• A távvezérlő valamelyik forrásválasztó gombja
• 3 a központi egységen. Ugyanezeket a gombokat
használhatja a távvezérlőn is.
SMART
SLEEP S. SETUP
BASS
TREBLE
BASS/
FRONT L CENTER FRONT R
SURR. L
S.WFR SURR. R
LEVEL
• „OPEN”/„CLOSE”:
A lemeztálca nyitásakor és becsukásakor jelenik meg.
• „NOW READING”:
A lemez adatainak olvasásakor jelenik meg.
• „REGION CODE ERROR!”:
Akkor jelenik meg, ha a DVD VIDEO régiókódja nem
egyezik meg a rendszer által támogatott kóddal.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• „NO DISC”:
Akkor jelenik meg, ha a készülékben nincsen lemez.
• „CANNOT PLAY THIS DISC”:
Akkor jelenik meg, ha a készülékben lejátszhatatlan
lemez van.
LEVEL
Hangszóró
gombok
STANDBY
PHONES
16
TH-S66-S55[EV].book Page 17 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Alapműveletek
A lejátszandó forrás
kiválasztása
A távvezérlőn:
Nyomja meg valamelyik forrásválasztó
gombot (DVD, FM/AM, AUX vagy
TV SOUND).
(DVD VIDEO, VCD stb.) lemez lejátszása.
(A 20. old.)
FM/AM:
FM vagy AM (MW) állomásra hangolás.
(A 39. old.)
A gomb megnyomásával válthat az FM és az AM
(MW) sávok között.
AUX:
Az AUX IN vagy az DIGITAL IN csatlakozóra
kapcsolt részegység kiválasztása forrásként.
(A 13. old.)
A gomb az „AUX” és az „AUX D” közötti
forrásváltásra szolgál.
TV SOUND: Az AV (SCART) csatlakozóra kapcsolt televízió
(amely hangkimenettel rendelkezik)
kiválasztása. (A 12. old.)
DVD:
A központi egységen:
Nyomja meg ismétlődően a SOURCE
gombot, amíg a kívánt forrás neve meg
nem jelenik a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
• Ha nem DVD forrás van kiválasztva, a rendszer nem ad ki
videojelet.
• A forrás váltása időt vehet igénybe.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 16. oldalt.
Hallgatás fejhallgatóval
(nem tartozék)
VIGYÁZAT!
Ne feledje levenni a hangerőt:
• A fejhallgató elektromos csatlakoztatása, illetve felvétele előtt,
mivel a nagy hangerő a fejhallgatót és a hallását is károsíthatja.
• A fejhallgató eltávolítása előtt, mivel hirtelen nagy hangerő
jöhet a hangszórókból.
A fejhallgató PHONES aljzatba való csatlakoztatásakor
a rendszer automatikusan kikapcsolja az éppen kiválasztott
térhatás-üzemmódot (A 24. old.), kikapcsolja a hangszórókat,
megszünteti a mélynyomó áramellátását és aktiválja
a fejhallgató-üzemmódot. a kijelzőn a „H. PHONE” felirat
jelenik meg.
Fejhallgató-mód
A fejhallgató használatakor a készülék az itt felsorolt jeleket
a hangszóró beállításaitól függetlenül kibocsátja:
• A kétcsatornás források esetén az elülső bal és jobb
csatorna jelei a fejhallgatóról érkeznek.
• A többcsatornás jelek le vannak keverve, és a fejhallgatóba
vannak kivezetve.
• (DVD AUDIO) Ha a lemez nem teszi lehetővé a lekeverést,
akkor a fejhallgatóból csak a két elülső csatorna hangja
hallatszik. Ilyen esetben néhány másodpercre megjelenik
a kijelzőn az „LR ONLY” felirat.
A hang átmeneti kikapcsolása
[MUTING]
Nyomja meg az MUTING gombot.
A hangerő beállítása
[VOLUME]
VIGYÁZAT!
• A hangerőt bármely forrás indítása előtt állítsa minimálisra.
Ha a hangerő magas szinten áll, akkor a hirtelen fellépő
hangáramlás maradandó halláskárosodást okozhat, és/vagy
károsíthatja a hangszórókat is.
A távvezérlőn:
A hang visszakapcsolása
Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
• Nyomja meg ismét a MUTING gombot.
• Nyomja meg az AUDIO VOL +/– gombot
(vagy a VOLUME +/– gombot a központi egységen).
A kijelzők fényerejének
szabályozása [DIMMER]
Nyomja meg az AUDIO VOL +/– gombot.
Nyomja meg az DIMMER gombot.
A központi egységen:
A fényerő szintje a gomb minden egyes lenyomásának
alkalmával változik.
Nyomja meg az VOLUME +/– gombot.
17
TH-S66-S55[EV].book Page 18 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 16. oldalt.
Alapműveletek
Elalvási időkapcsoló [SLEEP]
A megadott időtartam leteltekor a rendszer automatikusan
kikapcsol.
Nyomja meg az SLEEP gombot.
A kikapcsolási idő a gomb minden megnyomására
megváltozik:
Példa:
A mély hang szabályozása
[BASS]
Nyomja meg egyszer a BASS gombot,
majd a LEVEL +/– gombot.
MEGJEGYZÉS
• A beállítás minden forrásra érvényes.
perc üresjárat után, e, TXB
S L E E P
6 0
A letapogatási üzemmód
módosítása
A hátralévő idő ellenőrzése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A rendszer beállítható a tv-készülék letapogatási módja
szerint.
A hátralévő idő módosítása
Nyomja meg ismételten a SLEEP gombot.
MEGJEGYZÉS
Kikapcsolás
Nyomja meg annyiszor a SLEEP gombot, amíg meg nem
jelenik a „SLEEP – –” felirat.
• Az elalvási időkapcsolót a készülék kikapcsolása is
deaktiválhatja.
• A rendszer PROGRESSIVE módban való használatához
szükséges, hogy a központi egység előzetesen egy komponensvideokábellel (nem tartozék) legyen a televízióhoz
csatlakoztatva. (A 12. old.)
7 Forrásként a DVD van kijelölve és a lejátszás áll
1 Nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa
lenyomva a SCAN MODE gombot.
A mélynyomó és
a hangszórók
hangnyomásszintjének
beállítása
Nyomja meg az összes olyan
hangszórógombot, amelynek be kívánja
állítani a hangnyomásszintjét, majd
nyomja meg a LEVEL +/– gombot.
•
•
•
•
•
•
FRONT L:
FRONT R:
SURR. L:
SURR. R:
CENTER:
S.WFR:
Bal oldali elülső hangszóró
Jobb oldali elülső hangszóró
Bal oldali térhatás-hangszóró
Jobb oldali térhatás-hangszóró
Középső hangszóró
Mélynyomó
MEGJEGYZÉS
• A beállításokat a televízió képernyőjén megjelenő beállítás
menüben is elvégezheti. (A 37. old.)
• A beállítás minden forrásra érvényes.
• Ha forrásként az FM vagy az AM lehetőség, térhatás-módként
pedig a „SURR OFF” van kijelölve, ez a beállítás nem
végezhető el.
A magas hangok beállítása
[TREBLE]
Nyomja meg egyszer a TREBLE gombot,
majd a LEVEL +/– gombot.
MEGJEGYZÉS
• A beállítás minden forrásra érvényes.
„RGB”, a kijelzőn az „Y/C” vagy a „PROGRESS” felirat
olvasható.
2 A kívánt opció kiválasztásához nyomja
meg a 3/2 kurzorgombot.
• RGB:
Akkor válassza, ha televíziója
a sorváltásos RGB/kompozit
videojelet fogadja.
• Y/C:
Akkor válassza, ha televíziója
a sorváltásos S-video videojelet
fogadja.
• PROGRESS: Válassza ezt a lehetőséget, ha
televíziója olyan komponens
csatlakozókkal van ellátva, amelyek
támogatják a progresszív
videobemenetet.
A kép minőség az alábbi sorrend szerint fokozatosan
javul: „PROGRESSIVE” > „RGB” > „Y/C” > kompozit.
3 Miközben a kijelzőn a kijelölt mód
látható, nyomja meg az ENTER gombot.
A „PROGRESS” érték kiválasztásakor a kijelzőn
a PROGRESSIVE jelzőfény világít.
MEGJEGYZÉS
• Bár az ENTER gomb megnyomásakor a kép torz lehet, ez nem
jelenti a rendszer hibáját.
• Alapértékként az „RGB” van kiválasztva.
• Egyes progresszív tv-készülékek és High-Definition TV-k
nem teljes mértékben kompatibilisek ezzel a rendszerrel,
ezeknél a készülékeknél DVD VIDEO progresszív
letapogatás üzemmódban lejátszásakor a kép
természetellenesen jelenik meg. Ilyen esetben állítsa
a letapogatási módot „RGB” vagy „Y/C” értékre.
Televíziója kompatibilitásának ellenőrzése érdekében vegye
fel a kapcsolatot a helyi JVC ügyfélszolgálati központtal.
• Minden JVC progresszív TV és High-Definition TV teljesen
kompatibilis ezzel a rendszerrel.
18
TH-S66-S55[EV].book Page 19 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Alapműveletek
A hangszóró-beállítások
optimalizálása [intelligens
térhatás-beállítás]
MEGJEGYZÉS
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 16. oldalt.
Ha a TV képernyőjén a „FAILED !” jelzés jelenik meg:
A rendszer nem tudta megfelelően érzékelni a taps hangját.
Ebben az esetben kövesse a TV képernyőjén megjelenő
utasításokat.
• Ha a rendszer három alkalommal „FAILED !” üzenettel
jelzi, hogy nem képes érzékelni a taps hangját, manuálisan
adja meg a késleltetési időt (DELAY) és
a hangnyomásszintet (LEVEL). (A 37. old.)
• A hangszórók, illetve a hallgatási pont helyének módosításakor,
valamint a mellékelt hangszórók lecserélésekor hajtsa végre
ismét az intelligens térhatás-beállítás műveletet.
Kikapcsolás
Nyomja meg az SMART S. SETUP gombot.
7 Forrásként a DVD van kijelölve és a lejátszás áll
MEGJEGYZÉS
1 Helyezkedjen el ott, ahol hallgatni
kívánja a készüléket.
2 Nyomja le és tartsa lenyomva
a SMART S. SETUP gombot.
A kijelzőn a „SETTING” felirat olvasható.
3 Tapsoljon egyet a feje felett.
4 Ellenőrizze, hogy a televízió
képernyőjén megjelenik-e
a „COMPLETED !” felirat, majd nyomja
meg a SMART S. SETUP gombot.
A rendszer a szatellit hangszórókon keresztül érzékeli
a taps hangját, majd automatikusan kiválasztja a legjobb
beállítást valamennyi hangszóró számára. Az intelligens
térhatás-beállítás befejeztével a televízió képernyőjén
a „COMPLETED !” felirat olvasható.
19
• A mélynyomó hangnyomásszintjét (LEVEL) manuálisan kell
megadnia. (A 18. old.)
• Ha a központi egység és az aktív mélynyomó nincs a jelkábellel
megfelelően csatlakoztatva, a kijelzőn a 2. lépésben az „SW
ERROR” felirat olvasható.
TH-S66-S55[EV].book Page 20 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Lejátszás
DVD
• A VIDEO
ikon mutatja, hogy a művelet mely lemeztípusok,
illetve fájltípusok esetén használható.
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt a következő
művelethez használná:
1 Állítsa a távvezérlő módválasztóját
AUDIO állásba.
2 Nyomja meg az DVD gombot.
Egyszerű lejátszás
1 Nyomja meg az OPEN/
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
CLOSE gombot.
• A rendszer bekapcsolódik, és
a lemeztálca kinyílik.
• A központi egység 0 gombját is használhatja.
Az alább ismertetett gombok a 20 – 23. oldalakon
szerepelnek.
DivX
2 Helyezzen be egy lemezt.
Címkével felfelé
8 cm átmérőjű lemez
behelyezése
OPEN/CLOSE
DVD
3 Nyomja meg a 3 gombot (lejátszás
FL DISP.
gomb).
(lejátszás
gomb)
AUDIO
TOP MENU/PG
Távvezérlő
módválasztó
MENU/PL
MENU/PL
TOP MENU/PG
MP3/WMA fájlok esetén
A TV-n megjelenik a fájlvezérlő képernyő (A 28. old.).
JPEG fájlok esetén
Minden fájl (állókép) körülbelül 3 másodpercig látható
a tv-képernyőn (diavetítés). a lejátszás leállításakor a TV-n
megjelenik a fájlvezérlő képernyő (A 28. old.).
MPEG-4 fájlok esetén
A TOP MENU/PG vagy a MENU/PL megnyomásakor a tv
képernyőjén lejátszás közben megjelenik a fájlvezérlő
képernyő (A 28. old.).
ENTER
TITLE/GROUP
Számgombok
100+
DivX fájlok esetén
Az olvasási idő alatt a televízió képernyőjén megjelenhet
a „READING INDEX” felirat.
A TOP MENU/PG vagy a MENU/PL megnyomásakor a tv
képernyőjén lejátszás közben megjelenik a fájlvezérlő
képernyő (A 28. old.).
DVD VR lemez esetén
A TOP MENU/PG, illetve a MENU/PL gombbal jelenítheti
meg a fájlvezérlő képernyőt a televízió képernyőjén.
(A 23. old.)
7 A lejátszás szüneteltetése
Nyomja meg az 8 gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg a 3 (lejátszás) gombot.
7 Leállítás
Nyomja meg az 7 gombot.
7 A képernyőn megjelenő információs ikonok
DVD VIDEO lejátszásakor az alábbi információs ikonok
jelenhetnek meg egy rövid időre a TV képernyőjén:
•
: különböző nyelvű feliratokkal is megtekinthető jelenet
elején jelenik meg.
•
: különböző nyelvű szinkronokkal is hallgatható jelenet
elején jelenik meg.
•
: különböző nézőpontokból is megtekinthető jelenet
elején jelenik meg.
• A
(lejátszás),
(szünet),
/
(gyors
előre-/visszacsévélés),
/
(lassú előre/
hátra): az egyes műveletek végrehajtásakor jelenik meg.
•
: a lemezen nem hajtható végre egy megkísérelt művelet.
Folytatás a következő oldalon
20
TH-S66-S55[EV].book Page 21 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 20. oldalt.
Lejátszás
MEGJEGYZÉS
• (JPEG esetén) a rendszer mindaddig nem fogad el műveleteket,
amíg a teljes kép meg nem jelenik a tv-képernyőn, még ha ez
előtt nyomja is meg valamelyik gombot.
• Ha nem szeretné, hogy az információs ikonok megjelenjenek,
lapozzon a 38. oldalra.
MP3/WMA fájl
Példa:
MP3-lemez lejátszásakor
Műsorszám száma
7 Lejátszási információ a kijelzőablakban
DVD VIDEO
Példa:
Dolby Digital 5.1 ch kódolású DVD VIDEO lemez
lejátszásakor
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
Fejezetszám
SURR
1 2 3.
MP3
MP3 jelzés*1
Megnyomott gomb: FL DISP.
Csoport száma
G 1 2.
MP3
Jel és hangszóró jelzők (A 25. old.)
Térhatás üzemmód és digitális jelformátum (A 25. old.)
Megnyomott gomb: FL DISP.
SURR
Műsorszám száma
*1 WMA-jelzőfények
WMA-lemezhez.
A fájl sorszáma
C 2 4
T 1 5.
T 1 2 3
JPEG fájl
Fejezetszám
Tételszám
1 2: 3 4
Eltelt lejátszási idő (perc:másodperc)
(csak lejátszáskor)
1 : 2 3: 3 1
2 4.
Jel és hangszóró jelzők
DVD AUDIO
J P E G
1 2 3.
A FL DISP. gomb kétszeri megnyomása esetén
Jel és hangszóró jelzők
A fájl sorszáma
Csoport száma
P L PCM SURR
1: 2 3 : 4 5
1 2.
G 1 2.
Műsorszám száma
F 1 2 3
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
Megnyomott gomb: FL DISP.
MPEG-4/DivX fájl
Példa:
MPEG-4 lemez lejátszásakor
Csoport száma
P L PCM SURR
3.
G
Műsorszám száma
T 1 2
Műsorszám száma
1 2 3.
Eltelt lejátszási idő (perc:másodperc)
(csak lejátszáskor)
VCD/SVCD/CD
Példa:
CD-lemez lejátszásakor
Műsorszám száma
Jel és hangszóró jelzők
Megnyomott gomb: FL DISP.
Csoport száma
L PCM
1 2.
3: 3 1
Eltelt lejátszási idő (perc:másodperc)
MEGJEGYZÉS
• PBC funkciós SVCD vagy VCD lejátszásakor nem jelenik meg
az eltelt lejátszási idő, helyette a „PBC” felirat látható.
21
1 0: 3 1
G 1 2.
Műsorszám száma
T 1 2 3
Jel és hangszóró jelzők
TH-S66-S55[EV].book Page 22 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 20. oldalt.
Lejátszás
DVD VR lemez
Példa:
Az eredeti műsor lejátszása közben*
Keresés gyors előre- és
visszatekeréssel
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
Tételszám
2 2
7 Lejátszáskor
A távvezérlőn:
Nyomja meg a y vagy a 1
gombot.
0: 2 0: 3 6
PG
A FL DISP. gomb megnyomásakor
P G
3
MEGJEGYZÉS
Példa:
A lejátszási listán lejátszás közben*
• DVD VIDEO, DVD VR, VCD, SVCD és MPEG-4/DivX
lejátszásakor gyors előre/visszafelé kereséskor nincs hang.
• DVD AUDIO vagy CD lejátszásakor gyors előrecsévélésnél és
visszafelé lejátszásnál szakaszos, halk hang hallható.
• Néhány lemez esetében előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
Eltelt lejátszási idő
(óra:perc:másodperc)
3 0
0: 5 0: 3 0
Ugrás egy választott rész
elejére
PL
PL (lejátszási lista) jelzés
7 A x/4 gombokkal
A FL DISP. gomb megnyomásakor
Lejátszási listabeli szám
P L
Fejezetszám
1. C
1
* A TOP MENU/PG, illetve a MENU/PL gombbal válthat
másik lejátszási módra. (A 23. old.)
• Az időinformáció mód módosítható (kivéve MP3/WMA/JPEG/
MPEG-4/DivX fájlok esetén). (A 26. old.)
• A lejátszással kapcsolatos információkat a TV képernyőjén is
olvashatja. (A 25. old.)
7 Képernyővédő
A TV képernyője kiéghet, ha hosszú ideig ugyanaz az állókép
van rajta. Ennek elkerülése érdekében a rendszer
automatikusan elsötétíti a képernyőt, ha a egy állókép több
mint 5 percig látható (képernyővédő funkció).
• A képernyővédő bármely gomb megnyomására kikapcsol.
• Ha nem kívánja használni a képernyővédő funkciót,
lapozzon a 37. oldalra.
Egygombos lejátszás
DVD
VIDEO
DVD
VR
DivX
Nyomja meg ismételten a x vagy 4
gombot.
MEGJEGYZÉS
Visszapörgetheti a lejátszási pozíciót az aktuálishoz
képest 10 másodperccel.
DVD DVD
VIDEO AUDIO
7 DVD VIDEO/DVD VR (fejezet)
esetén: Lejátszáskor
VCD/SVCD (műsorszám) esetén:
PBC funkció nélküli lejátszás közben
DVD AUDIO/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/DivX
(műsorszám/fájl) esetén: Lejátszás közben, illetve ha
a lejátszás áll
PL
DVD
VR
MEGJEGYZÉS
• MP3/JPEG fájl lejátszásakor a fájlvezérlő képernyőn is
végezhet műveleteket. (A 28. old.)
• DivX fájl lejátszásakor a 3/2 kurzorgombbal ugorhat néhány
perccel előre vagy vissza a jelenetben.
• Néhány lemez esetében előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
7 A távvezérlő számgombjaival
7 DVD VIDEO/DVD VR (tétel, fejezet) esetén:
Leállítva a tétel száma lesz kiválasztva.
Lejátszás közben a fejezet száma lesz kiválasztva.
DVD AUDIO (műsorszám) esetén:
Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
VCD/SVCD (műsorszám) esetén:
PBC funkció nélküli lejátszás közben
CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/DivX (műsorszám/fájl)
esetén:
Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
A kívánt szám kiválasztásához nyomja
meg a számgombokat (0–10, +10).
• A számgombok használatával kapcsolatos részletekhez lásd
az alábbi „A számgombok használata” című részt.
7 Lejátszáskor
A távvezérlőn:
Nyomja meg az
DivX
Folyamatosan nyomja tartva a x vagy 4 gombot
növelhető a gyors előre és visszafelé keresés sebessége.
PG
Tételszám
VR
Nyomja le és tartsa úgy a xvagy 4
gombot.
Fejezetszám
1. C
DVD
A keresés sebessége a gomb minden egyes
lenyomásakor változik.
Visszatérés a normál sebességű lejátszásra
Nyomja meg a 3 gombot (lejátszás gomb).
PG (eredeti műsor) jelzés
Tételszám
DVD DVD
VIDEO AUDIO
gombot.
MEGJEGYZÉS
• Ez a funkció csak tételen belül működik.
• Ismételt lejátszás esetén ez a funkció nem áll rendelkezésre.
• Néhány lemez esetében előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
A számgombok használata
A 3:
A 14:
A 24:
A 40:
kiválasztásához nyomja meg a 3 gombot.
kiválasztásához nyomja meg a +10, majd a 4 gombot.
kiválasztásához kétszer nyomja meg a +10, majd
a 4 gombot.
kiválasztásához háromszor nyomja meg a +10,
majd a 10 gombot.
Vagy négyszer nyomja meg a +10, majd a 0 gombot.
22
TH-S66-S55[EV].book Page 23 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 20. oldalt.
Lejátszás
A kívánt tétel/csoport
megkeresése a számgombokkal
7 Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
1 Nyomja meg az TITLE/
GROUP gombot.
A kijelzőablak tétel/csoport területén a „_ _” vagy „_”
jelzés jelenik meg.
Példa:
DVD VIDEO lejátszása közben
_ _.
1: 2 3: 4 5
2 Mialatt a kijelzőablakban a „_ _” vagy
a „_” jelzés látható, a számgombokkal
(0–10, +10) írhatja be a kért tétel- vagy
csoportszámot.
A készülék megkezdi a kiválasztott tétel/csoport első
fejezetének/műsorszámának/fájljának lejátszását.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információ a következő részben található:
„A számgombok használata” (A 22 old.).
MEGJEGYZÉS
• Néhány lemez esetében előfordulhat, hogy ez a funkció nem
működik.
Bónusz csoport lejátszása
Egyes DVD AUDIO lemezek tartalmaznak egy speciális,
úgynevezett „bónusz csoportot” is, amelynek tartalma
nem ismert a nagyközönség előtt. a bónuszcsoport mindig
a lemez utolsó csoportjához van rendelve. Egy bónuszcsoport
lejátszásához be kell írnia egy speciális „kulcsszámot” (jelszót).
a kulcsszám megszerzésének módja a lemeztől függ. a kulcsszám
megszerzése után a bónuszcsoport az alábbi módon játszható le.
7 Miközben a kijelzőablakban világít a BONUS jelzőfény
1 Válassza ki a bónuszcsoportot.
A csoport kiválasztásával kapcsolatban lásd: „A kívánt
tétel/csoport megkeresése a számgombokkal” fentebb.
Megjelenik a kulcsszám beírására szolgáló képernyő.
A TV képernyőn
A kijelzőablakban
K E. Y
: _ _: _ _
BONUS
2 A számgombokkal (0–9) adja meg
a kulcsszámot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A megfelelő kulcsszám megadásakor elindul a lejátszás,
és a BONUS jelzőfény kialszik.
• Hibás bevitel esetén adja meg újra a helyes számot.
A kulcsszám megadási kérelem törlése
Hajtsa végre az alábbi műveletek bármelyikét:
• Nyissa ki a lemeztálcát.
• Kapcsolja ki a készüléket.
23
A kívánt tétel/lejátszási lista
kiválasztása a fájlvezérlő
képernyőn
7 Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll.
1 Nyomja meg a TOP MENU/PG vagy
a MENU/PL gombot.
A televízió képernyőjén láthatóvá válik a fájlvezérlő
képernyőn, és a rendszer elkezdi lejátszani az első tételt/
lejátszási listát.
• A PLAY LIST csak akkor látható, ha a lejátszási lista
szerepel a DVD VR lemezen.
TOP MENU/PG: az eredeti műsort (ORIGINAL
PROGRAM) mutatja.
Példa:
ORIGINAL PROGRAM
No
1
2
3
4
5
6
Date
25/04/04
17/05/04
22/05/04
26/05/04
20/06/04
25/06/04
Ch
4ch
8ch
8ch
L-1
4ch
L-1
Time
19:00
10:30
17:00
13:19
22:00
8:23
Title
JVC DVD World 2004
*1
*2
*3
*4
*5
Music Festival
children 001
children 002
*6
*1: Tételszám
*2: Felvétel dátuma
*3: Felvétel forrása (Televízió, a felvételt készítő
készülék bemeneti csatlakozója stb.)
*4: Rögzítés kezdeti időpontja
*5: Az eredeti műsor/lejátszási lista címe (A cím
a felvételt készítő készüléktől függően nem mindig
jeleníthető meg.)
*6: Aktuális tétel
MENU/PL: a PLAY LIST lejátszási listát mutatja.
Példa:
PLAY LIST
No
1
2
3
4
Date
25/05/04
17/06/04
20/06/04
25/06/04
Chap
001
005
003
001
*7
*8
*9
Length
1:03:16
1:35:25
0:10:23
0:07:19
Title
My JVC World
Favorite music
children001-002
*10
*5
*11
*7: Lejátszási listabeli szám
*8: A lejátszási listák létrehozásának dátuma
*9: Fejezetek száma
*10: Teljes lejátszási idő
*11: Aktuális lejátszási lista
2 A Y/5 gombbal válassza ki a kívánt
tételt/lejátszási listát.
A rendszer megkezdi a kiválasztott tétel/lejátszási lista
lejátszását.
Kilépés a fájlvezérlő képernyőből
• Nyomja meg az ENTER gombot.
Tudnivalók a DVD VR lemezek lejátszási
módjáról
• Eredeti műsor (ORIGINAL PROGRAM):
A rendszer az eredeti képet a rögzítésnek megfelelő
sorrendben képes megjeleníteni.
• Lejátszási lista (PLAY LIST):
A rendszer képes lejátszani a felvételt készítő készüléken
szerkesztett lejátszási listát.
TH-S66-S55[EV].book Page 24 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
További műveletek
DVD ikon mutatja, hogy a művelet mely lemeztípusok,
• A VIDEO
illetve fájltípusok esetén használható.
A térhatás-mód használata
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt használná a következő
művelethez:
• Állítsa a távvezérlő módválasztóját AUDIO
állásba.
• A fenti művelet alól vannak kivételek. Ilyenkor
az egyes útmutatások szerint járjon el.
7 Automatikus térhatás (AUTO SUR)
A hang eredetileg rögzített, azaz átalakítás (lekeverés vagy
szimuláció stb.) nélküli visszaadására szolgál. Többcsatornás
forrás jele például automatikusan többcsatornás hangként
reprodukálkódik.
7 Dolby Surround
Dolby Pro Logic II*1
A Dolby Pro Logic II olyan újonnan továbbfejlesztett
többcsatornás lejátszási formátummal rendelkezik, amely az
összes kétcsatornás forrás jelét – a sztereó jelforrásokét és
a Dolby Surround kódolású jeleket is – 5.1 csatornás jellé
alakítja.
A Dolby Pro Logic II két móddal rendelkezik, Mozi móddal és
Zene móddal:
Az alább ismertetett gombok a 24 – 35. oldalakon
szerepelnek.
AUDIO SUBTITLE SURROUND
(lejátszás
gomb)
AUDIO
Távvezérlő
módválasztó
• Pro Logic II Mozi (MOVIE)
SLOW
SLOW
/
/PG
Dolby Surround kódolású,
jelzéssel ellátott
műsorforrások jelének reprodukálására használható.
SLOW
TOP MENU/PG
• Pro Logic II Zene (MUSIC)
MENU/PL
/PL
Kurzorgomb
(3/2/Y/5)/
ENTER
Tetszőleges kétcsatornás sztereó zenei műsorforrás jelének
reprodukálására használható.
ENTER
Dolby Digital*1
Dolby Digital (
) kódolású szoftver többcsatornás
hangjának lejátszására szolgál.
ON
SCREEN
7 DTS Digital Surround*2
Számgombok
ANGLE
ZOOM
PAGE
DTS Digital Surround (
) kódolású szoftver többcsatornás
hangjának lejátszására szolgál.
DTS Digital Surround (DTS) a CD és DVD szoftverek egy
másik diszkrét többcsatornás digitális hangformátuma.
100+
REPEAT A-B RPT PLAY MODE CANCEL
SETTING RETURN
VFP
Az egyes bemeneti jelekhez választható térhatás-módok
A B jelek a választható térhatás-módokat mutatják.
Mód
Jel
Térhatás ki
Automatikus
térhatás
Dolby Surround
SURR OFF AUTO SUR MOVIE*3 MUSIC*3 DOLBY D
*1
DTS Digital
Surround
Linear
PCM
Packed
PCM
DSP
DTS
LPCM
PPCM
ALL
ST*3
DOLBY D
(Többcsatornás)
B
B
—
—
B
—
—
—
—
DOLBY D
(Kétcsatornás)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
DTS Digital
Surround
(Többcsatornás)
B
B
—
—
—
B
—
—
—
DTS Digital
Surround
(Kétcsatornás)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
Analóg
(videomagnó)
vagy Linear/
Packed PCM
(Kétcsatornás)
B
B
B
B
—
—
—
—
B
Linear/Packed
PCM
(Többcsatornás)
B
B
—
—
—
—
B
B
—
A Dolby Laboratories
licence alapján
készült. A „Dolby”,
a „Pro Logic”, az
“MLP Lossless” és
a dupla D jelölés
a Dolby Laboratories
védjegye.
*2 A „DTS” és a „DTS
Digital Surround”
a Digital Theater
Systems Inc.
bejegyzett védjegye.
*3 Ezeket a módokat
a SURROUND
gombbal választhatja
ki. (A 25. old.)
Folytatás a következő oldalon
24
TH-S66-S55[EV].book Page 25 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
7 Összcsatornás sztereó (DSP)
7 Kétcsatornás műsorforrás jelének lejátszása esetén
Az Összcsatornás sztereó (ALL ST) mód nagyobb sztereó
hangtér létrehozására képes az összes csatlakoztatott (és
bekapcsolt) hangszóró segítségével.
Az Összcsatornás sztereó kétcsatornás sztereó műsorforrás
hangjának megszólaltatásához is használható.
Tetszés szerint választhatja a Dolby Pro Logic II (MOVIE/
MUSIC) vagy a DSP (ALL ST) módot.
Normál sztereó hang
Összcsatornás sztereó
A kívánt mód kiválasztásához nyomja meg
ismételten a SURROUND gombot.
A térhatás-mód életbe lép, és az aktuális térhatás-mód
megjelenik a kijelzőn.
A térhatás-mód a gomb minden egyes lenyomásakor változik.
Az egyes módokra vonatkozó részletes információt
a 24. oldalon talál.
A térhatás-mód kikapcsolása
7 Jelzések a kijelzőn
Digitális jelformátum jelzői
PPCM, SURR: DVD AUDIO tömörítésű PCM jelek
fogadásakor világít.
LPCM, SURR: Linear PCM jel fogadásakor világít.
GD, SURR:
DOLBY D jel fogadásakor világít.
C, SURR:
DTS Digital (Surround) jel fogadásakor
világít.
Nincs jelzés:
Analóg jel fogadásakor egyik digitális jel
jelzője sem világít.
Dolby Surround/DSP üzemmódjelzők
GPLII, SURR: Dolby Pro Logic II módban világít.
SURR:
Összcsatornás sztereó módban világít.
Műsorforrás-jel jelzői stb.
Bejövő jel jelzéseként világít.
a: A bal csatorna jelének fogadásakor
világít.
b: A középső csatorna jelének fogadásakor világít.
c: A jobb csatorna jelének fogadásakor világít.
d: Az LFE csatorna jelének fogadásakor világít.
g: A bal oldali térhatás-csatorna jelének fogadásakor
világít.
i: A jobb oldali térhatás-csatorna jelének fogadásakor
világít.
h: Monó térhatás-csatorna jelei vagy kétcsatornás Dolby
Surround jel fogadásakor világít.
SW: Mindig világít.
A „ ” jelzéssel ellátott csatorna azt mutatja, hogy
a megfelelő hangszórók a jelzett csatorna hangját sugározzák.
Az 5.1 kódolású csatornák lejátszásakor csak a „ ” jelzés
világít.
Nyomja meg a SURROUND gombot
ismételten addig, amíg a SURR OFF felirat
meg nem jelenik a kijelzőn.
Módosítások tárolása – automatikus memória
A berendezés kikapcsolásakor a rendszer megjegyzi az
aktuális térhatás-módot. A berendezés bekapcsolásakor az
eltárolt mód automatikusan érvénybe lép.
MEGJEGYZÉS
• Ha az aktuális forrás FM vagy AM, az Összcsatornás sztereó
(ALL ST) és a SURR OFF mód közül választhat.
• A térhatás módnak MPEG-4/DivX fájlok lejátszásakor nincs
hatása.
• A lekeverés-tiltással ellátott DVD AUDIO lemezeknél
a rendszer folytatja a többcsatornás lejátszást, és a kijelzőn
„MULTI CH” jelenik meg akkor is, ha a térhatás-módot
lejátszás közben kikapcsolják. Másrészt a rendszer csak a bal és
jobb elülső csatornák jelét adja ki (eközben a kijelzőn „LR
ONLY” jelzés jelenik meg) akkor, ha a lejátszás kezdetekor
a térhatás-mód „STEREO” vagy „H. PHONE” állásban állt.
A képernyőn megjelenő
menüsor használata
A képernyőn megjelenő menüsor használatával ellenőrizheti
a lemezinformációt és néhány funkciót is igénybe vehet.
A képernyőmenü megjelenítése
7 Ha a készülékben van lemez
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
A térhatás-mód kiválasztása
Nyomja meg az ON SCREEN
gombot.
A rendszer automatikusan kiválasztja az optimális térhatásmódot, a digitális többcsatornás szoftver bemeneti jelének
megfelelően.
Kétcsatornás műsorforrás jelének lejátszásakor Ön
választhatja ki a kívánt térhatás-módot.
A menüsor a gomb minden egyes
lenyomásakor az alábbiak szerint változik a tv-képernyőn.
Példa:
DVD VIDEO lejátszása közben
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt használná a következő
művelethez:
• Állítsa a távvezérlő módválasztóját AUDIO
állásba.
7 Digitális többcsatornás szoftver lejátszása
esetén (kivéve a SURR OFF módot)
A megfelelő többcsatornás térhatás-módot (DOLBY D, DTS
Digital Surround vagy Linear/Packed PCM) a rendszer
automatikusan választja ki.
25
VR
DivX
Dolby D
2/0 . 0ch
Dolby D
2/0 . 0ch
OFF
(A képernyőmenü eltűnik)
(vissza az elejére)
• Az aktuálisan kiválasztott elem zöld színnel jelenik meg.
TH-S66-S55[EV].book Page 26 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
7 A képernyőn látható menüsor tartalma lejátszás
közben
DVD VIDEO
Dolby D
2/0 . 0ch
DVD AUDIO
Dolby D
2/0 . 0ch
VCD
SVCD
F Lejátszás állapotának megjelenítése
:
jelenik meg lejátszás közben.
/
: jelenik meg gyors előre- és visszacsévélés
közben.
/
: jelenik meg lejátszáskor, lassított előre- és
visszafelé játszás közben.
:
jelenik meg szüneteltetés közben.
:
jelenik meg leállításkor.
G Válassza ezt az időinformáció megváltoztatásához: (E).
Lásd „Az időinformáció módosítása” alább.
H Jelölje ki ezt az ismételt lejátszáshoz. (A 33. old.)
I Jelölje ki ezt az időkereséshez. (A 28. old.)
J Jelölje ki ezt a fejezet- (DVD VIDEO és DVD VR esetén)
vagy a műsorszám-keresés (DVD AUDIO esetén)
funkcióhoz. (A 27. old.)
K Jelölje ki ezt a hang nyelvének, csatorna- vagy adatfolyambeállításainak módosításához. (A 30. old.)
L Jelölje ki ezt a feliratozás nyelvének és az alképnek
a módosításához. (A 29. old.)
M Jelölje ki ezt a nézőszög módosításához. (A 29. old.)
N Jelölje ki ezt a lapváltáshoz. (A 31. old.)
O Lejátszási mód állapotának megjelenítése
PROGRAM: programozott lejátszás közben jelenik meg.
(A 32. old.)
RANDOM: véletlen sorrendű lejátszás közben jelenik
meg. (A 33. old.)
P Ismétlési mód állapotának megjelenítése. (A 33. old.)
Az időinformáció módosítása
CD
A tévéképernyő menüsorában és a központi
egység kijelzőablakában megjelenő
időinformációt módosíthatja.
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
7 Lejátszáskor
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
MPEG-4/DivX*
gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
* 7 – N nem áll rendelkezésre.
a
DVD VR lemez*
DVD-VR
Dolby D
2/0 . 0ch
kijelöléséhez.
3 A kívánt információ kiválasztásához
PG
1 CHAP 3 TOTAL 0 : 00 : 34
ON
A Lemeztípus megjelenítése
B Hangadatok megjelenítése.
C Az aktuális tétel (DVD VIDEO), csoport (DVD AUDIO)
számának, illetve a lejátszási mód (DVD VR)
megjelenítése.
D Az aktuális fejezetszám (DVD VIDEO és DVD VR) vagy
műsorszám sorszámának (egyéb lemezek esetén)
megjelenítése.
E Időinformáció megjelenítése Lásd: „Az időinformáció
módosítása”.
nyomja meg ismételten az ENTER
gombot.
Példa:
Ha a lemez eltelt játékideje van kiválasztva.
• TIME:
• REM:
• TOTAL:
• T. REM:
Az aktuális fejezetből vagy műsorszámból eltelt
játékidő
Az aktuális fejezetből vagy műsorszámból
hátralévő játékidő
A lemez eltelt játékideje
A lemez hátralévő játékideje
4 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• DVD VR fájl lejátszásakor a „TIME” és a „REM” nem
jeleníthető meg.
26
TH-S66-S55[EV].book Page 27 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
2 A számgombokkal (1–10, +10) jelölje ki
Lejátszás a lemez
meghatározott pontjától
a kívánt elem számát.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információ a következő részben található: „A számgombok
használata” (A 22. old.).
Elindíthatja megadott tétel, fejezet vagy műsorszám
lejátszását. Lejátszhat egy lemezt a megadott időtől is.
Kívánt jelenet megkeresése a DVD menüből
A DVD VIDEO lemezeknek rendszerint saját menüjük
van, amely megmutatja a lemez tartalmát, és a televízió
képernyőjén megjeleníthető. Ezeknek a menüknek
a segítségével megkeresheti a kívánt jelenetet.
DVD
VIDEO
7 Ha a DVD lemez a készülékben van
1 Nyomja meg a TOP MENU/PG vagy
a MENU/PL gombot.
A menü megjelenik a tv képernyőjén.
Példa:
Az egynél több tételt tartalmazó DVD VIDEO
lemezeken általában a tételeket felsoroló főmenü
található. a tételmenü megjelenítéséhez nyomja meg
a TOP MENU/PG gombot.
Előfordulhat, hogy egyes DVD VIDEO lemezek más
menüvel rendelkeznek. Ezeket a MENU/PL gomb
megnyomásával jelenítheti meg.
Az adott DVD VIDEO-hoz tartozó menü leírását
a lemezhez mellékelt tájékoztatóban olvashatja el.
2 A 3/2/Y/5 kurzorral választhatja ki
a kívánt elemet.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
• Egyes lemezek esetében úgy is kijelölhet elemeket,
hogy a számgombokkal beírja az azoknak megfelelő
számot.
Egy kívánt jelenet megkeresése PBC-vel
rendelkező VCD/SVCD menüben
A PBC funkcióval rögzített VCD és SVCD
lemezek saját menüvel rendelkeznek, ez lehet pl.
a lemezen lévő dalok listája. Ezeknek a menüknek
a segítségével megkeresheti a kívánt jelenetet.
7 PBC funkciós lejátszás közben
1 Nyomja meg a RETURN gombot
ismételten, amíg a menü meg nem
jelenik a tv képernyőjén.
Példa:
Visszatérés a menühöz
Nyomja meg az RETURN gombot.
Amikor a „NEXT” vagy a „PREVIOUS” jelenik meg a tv
képernyőjén:
• A következő oldalra a x gomb megnyomásával juthat.
• Az előző oldalra a 4 gomb megnyomásával juthat vissza.
MEGJEGYZÉS
• Ha le szeretne játszani egy PBC-kompatibilis VCD/SVCD
lemezt a PBC funkció használata nélkül, hajtsa végre az alábbi
műveletek valamelyikét:
• Indítsa el a lejátszást a számgombok megnyomásával
a készülék leállított állapotában.
• Nyomja meg a x gombot ismételten, amíg a kívánt
műsorszám sorszáma meg nem jelenik, majd indítsa el
a lejátszást a 3 (lejátszás gomb) megnyomásával.
A kijelzőn a „PBC” helyett a műsorszám sorszáma jelenik meg.
• Ha aktiválni szeretné a PBC funkciót PBC-kompatibilis VCD/
SVCD PBC funkció használata nélküli lejátszása közben, hajtsa
végre az alábbi műveletek valamelyikét:
• Nyomja meg a TOP MENU/PG vagy a MENU/PL gombot.
• Nyomja meg a 7 gombot kétszer a lejátszás megállításához,
majd nyomja meg a 3 gombot (lejátszás gomb).
Kívánt fejezet vagy műsorszám megkeresése
a képernyőn megjelenő menüsorban
7 Lejátszáskor
1 Nyomja meg kétszer
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
az ON SCREEN gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzort a
/
kijelöléséhez.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Példa:
DVD VIDEO lejátszása közben
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Nyomja meg a számgombokat (0–9)
a kívánt fejezet számának
megadásához.
Példa:
A 8:
A 10:
A 20:
A 37:
kiválasztásához nyomja meg a 8 gombot.
kiválasztásához nyomja meg a 1, majd a 0 gombot.
kiválasztásához nyomja meg a 2, majd a 0 gombot.
kiválasztásához nyomja meg a 3, majd a 7 gombot.
Hibás bevitel kijavítása
Ismételje meg a 4 lépést.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• Legfeljebb 99 fejezetet vagy műsorszámot választhat.
27
TH-S66-S55[EV].book Page 28 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
Kívánt pozíció megkeresése az idő
meghatározásával
7 DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR
esetén:
Lejátszáskor
VCD/SVCD esetén:
A készülék leállított állapotában, vagy PBC
funkció nélküli lejátszás közben
CD esetén:
Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
A fájlvezérlés-képernyő
használata
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
A televízión megjelenő fájlvezérlésképernyővel tetszőleges műsorszámokat,
fájlokat, illetve csoportokat kereshet meg és játszhat le.
Aktuális csoport/összes
csoport száma
7 A lemez eltelt játékidejének meghatározásakor
DivX
Lejátszás-mód* (PROGRAM,
RANDOM, REPEAT)
Címkeinformáció (csak
MP3 és WMA esetén)
Az aktuális műsorszámból
eltelt játékidő (csak MP3/
WMA/MPEG-4/DivX esetén)
Az alábbi lépéseket leállított lejátszás közben hajtsa végre.
7 Az aktuális tétel/műsorszám elejétől számított eltelt
idő meghatározásakor
Az alábbi lépéseket lejátszás közben hajtsa vége.
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
a
kijelöléséhez.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Dolby D
2/0 . 0ch
Aktuális csoport
4 A (0–9) számgombokkal írja be az időt.
Példa:
Lejátszás 2 (óra): 34 (perc): 08 (másodperc) időponttól
(eltelt játékidő) számítva
Nyomja meg a következő gombot: 2
Nyomja meg a következő gombot: 4
Nyomja meg
a következő
gombot: 3
Nyomja meg
a következő
gombot: 0
Nyomja meg a következő gombot: 8
Hibás bevitel elvetése
Nyomja meg ismételten a 2 kurzort.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• Az időt DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR esetén órában,
percben és másodpercben, VCD, SVCD és CD esetén pedig
percben és másodpercben adhatja meg.
Aktuális műsorszám
(fájl)
Aktuális műsorszám (fájl)/összes
műsorszám (fájl) száma az
aktuális csoporton belül
Összes műsorszám
(fájl) száma a lemezen
A lejátszás állapota
* (MPEG 4/DivX esetén) a programozott és a véletlen sorrendű
lejátszás mód nem választható.
A fájlvezérlés-képernyő automatikusan megjelenik lejátszás
közben (MP3 és WMA esetén), illetve a készülék leállított
állapotában.
7 MP3 és WMA esetén:
Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
JPEG/MPEG-4/DivX esetén:
Ha a lejátszás áll
1 Nyomja meg az 3/2/Y/5 kurzort
a kívánt csoport, műsorszám vagy fájl
kiválasztásához.
• MP3 és WMA esetén a lejátszás a kiválasztott
műsorszámtól indul.
2 Nyomja meg az 3 gombot (lejátszás
gomb) vagy a ENTER gombot.
• A műsorszámok lejátszása és a diavetítés a kiválasztott
műsorszámtól, illetve fájltól indul.
• Ha JPEG esetén a ENTER gombot nyomja meg,
a készülék csak a kiválasztott fájlt játssza le.
MEGJEGYZÉS
• (MP3/WMA esetén) Lejátszás közben a x/4 gombbal és
a 5/Y kurzorgombbal választhatja ki a kívánt műsorszámot,
illetve fájlt.
• A lejátszással kapcsolatos információt a kijelzőablakban is
elolvashatja. (A 21. old.)
• Előfordulhat, hogy egyes csoportok, műsorszámok vagy fájlok
neve a felvételi körülmények miatt nem megfelelően jelenik
meg.
• A lemezen található csoportok, műsorszámok és fájlok
sorrendje eltérhet a számítógépen megjelenített sorrendtől.
28
TH-S66-S55[EV].book Page 29 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
Lejátszás folytatása
Ha a lejátszás folytatása „ON” (A 38. old.)
állásban van, és Ön a következő műveletekkel
leállítja a készüléket, a leállításhoz tartozó
időpont-információt a készülék eltárolja.
(„RESUME” jelenik meg a kijelzőn.)
• A készülék kikapcsolása (A 16. old.)
• Nyomja meg egyszer a 7 gombot
• Műsorforrás-váltás (A 17. old.)
A feliratozás kiválasztása
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
DivX
DVD
VR
1 Nyomja meg az SUBTITLE
DivX
gombot.
Az eltárolt pozíció törlése
Nyomja meg ismét a 7 gombot, vagy nyissa ki a lemeztartó tálcát.
MEGJEGYZÉS
• (DivX esetén) Lehetőség van azon jelenet elejének eltárolására,
amelyben a lejátszást leállították.
Nézőszög kijelölése
Az ANGLE gomb használatával:
DVD DVD
VIDEO AUDIO
A SUBTITLE gomb használatával:
Lejátszás indítása az eltárolt pozíciótól
Nyomja meg a 3 gombot (lejátszás gomb) vagy a DVD gombot.
• Előfordul, hogy a 3 (lejátszás gomb) forrás-váltás után nem
működik.
7 Több nézőszöget tartalmazó lemez lejátszása esetén
7 Többnyelvű feliratozást tartalmazó lemez
lejátszása esetén
DVD DVD
VIDEO AUDIO
1 Nyomja meg az ANGLE gombot.
Példa:
Amikor a rögzített 3 nézőszög közül az első nézőszög van
kiválasztva.
Példa (DVD VIDEO):
A három rögzített feliratozás-nyelv közül az „ENGLISH”
van kiválasztva.
2 A kívánt feliratozás kiválasztásához
nyomja meg ismételten a Y/5 kurzort.
DVD VR esetén
• A SUBTITLE gomb megnyomása módosítja
a feliratozásokat (alképeket), függetlenül attól, hogy
azok rögzítettek-e vagy sem. (Az alképek nem
módosulnak, ha nincs rögzítve alkép.)
SVCD esetén
• Egy SVCD maximum négy feliratozást tartalmazhat.
a SUBTITLE gomb megnyomásával válthat
a feliratozások között, függetlenül attól, hogy azok
rögzítettek-e vagy sem. (Ha nincs rögzítve feliratozás,
a feliratozások nem módosulnak.)
MEGJEGYZÉS
• A feliratozás törlése: nyomja meg a SUBTITLE gombot.
Valahányszor megnyomja a SUBTITLE gombot, a feliratozás
váltakozva megjelenik, illetve eltűnik.
2 Nyomja meg a ANGLE gombot
ismételten, vagy nyomja meg a Y/5
kurzorgombot a kívánt nézőszög
kiválasztásához.
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
gombot.
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
a
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Dolby D
2/0 . 0ch
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
a
kijelöléséhez.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 A kívánt nézőszög kiválasztásához
5
6
nyomja meg ismételten a Y/5 kurzort.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• DVD AUDIO lejátszása során ez a funkció csak a videó részre
vonatkozik.
29
kijelöléséhez.
4 A kívánt feliratozás kiválasztásához
nyomja meg ismételten a Y/5 kurzort.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• A feliratozás törlése: nyomja meg a SUBTITLE gombot.
Valahányszor megnyomja a SUBTITLE gombot, a feliratozás
váltakozva megjelenik, illetve eltűnik.
• Egyes feliratozás- vagy hangsáv-nyelvek rövidítve szerepelnek
a felbukkanó ablakban. Lásd: „A nyelvkódok listája”
(A 36. old.).
• DVD AUDIO lejátszása során ez a funkció csak a videó részre
vonatkozik.
TH-S66-S55[EV].book Page 30 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
Hangsáv kiválasztása
7 Többnyelvű hangsávot tartalmazó lemez
lejátszása esetén
Speciális képlejátszás
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
Az AUDIO gomb használatával:
1 Nyomja meg az AUDIO
Képkockánkénti lejátszás
7 Lejátszáskor
DivX
gombot.
Példa (DVD VIDEO):
A három rögzített hangsáv-nyelv közül az „ENGLISH”
van kiválasztva.
Nyomja meg ismételten
a 8 gombot.
A gomb minden egyes megnyomásával az
állókép egy képkockával előrelép.
DVD DVD DVD
VIDEO AUDIO VR
DivX
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg a 3 gombot (lejátszás gomb).
Lassított lejátszás
2 Nyomja meg az AUDIO gombot
ismételten, vagy nyomja meg a Y/5
kurzort a kívánt hangsáv
kiválasztásához.
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
7 Lejátszáskor
1 Nyomja meg a 8 gombot
DVD DVD DVD
VIDEO AUDIO VR
annál a pontnál, ahonnan el
szeretné indítani a lassított
lejátszást.
A rendszer szünetelteti a lejátszást.
2 Nyomja meg a SLOW 9 gombot.
gombot.
• Megkezdődik az előre irányú lassított lejátszás.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
Kizárólag DVD VIDEO és DVD AUDIO esetén:
• A visszafelé irányú lassított lejátszáshoz nyomja meg
a SLOW ( gombot.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
a
kijelöléséhez.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
4 A kívánt hangsáv kiválasztásához
nyomja meg ismételten a Y/5 kurzort.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A lejátszás a gomb minden egyes lenyomására gyorsabb
lesz.
Példa: a TV képernyőn
Visszatérés a normál lejátszáshoz
Nyomja meg a 3 gombot (lejátszás gomb).
MEGJEGYZÉS
• Lassított lejátszás közben nem hallható hang.
• DVD AUDIO lejátszása során ez a funkció csak a videó részre
vonatkozik.
A képernyőmenü eltűnik.
MEGJEGYZÉS
• Egyes feliratozás- vagy hangsáv-nyelvek rövidítve szerepelnek
a felbukkanó ablakban. Lásd: „A nyelvkódok listája”
(A 36. old.).
• „ST”, „L” vagy „R” jelzés látható VCD, SVCD vagy DVD VR
lejátszása közben, ezek rendre a „sztereó”, „bal oldali hang”,
illetve a „jobb oldali hang” lejátszást mutatják.
30
TH-S66-S55[EV].book Page 31 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
DVD AUDIO lemezen rögzített, böngészhető
állóképek kijelölése
MEGJEGYZÉS
A legtöbb DVD AUDIO lemez tartalmaz böngészhető
állóképeket (ún. B.S.P-ket), amelyek lejátszáskor
a lejátszás sorrendjét automatikusan követve, egymás
után jelennek meg. a képek között manuálisan válthat
(„lapozhat”), ha az aktuális csoport, illetve műsorszám
választható képeket (oldalakat) tartalmaz.
• A nagyítás lépéseinek száma a lemez típusától függ.
• JPEG fájl diavetítésének lejátszása közben a nagyítás funkció
nem választható. Ilyenkor nyomja meg a 8 gombot a diavetítés
leállításához, majd használja a nagyítás funkciót.
• DVD AUDIO lejátszása során ez a funkció csak a videó részre
vonatkozik.
• MPEG-4/DivX fájl lejátszásakor előfordul, hogy a (3/2/Y/5)
kurzorgomb a fenti 2. lépésben nem működik.
7 Lejátszás közben, illetve miközben a B.S.P. jelzés világít
a kijelzőn
A VFP beállítás módosítása
A PAGE gomb használatával:
A kívánt állóképet a PAGE gomb ismételt
megnyomásával jelölheti ki.
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
DivX
7 Lejátszáskor
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
1 Nyomja meg a VFP gombot.
gombot.
Az aktuális VFP beállítások megjelennek a TV
képernyőjén.
Példa:
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
a
A VFP (Video Fine Processor) funkció
segítségével a programozás típusának,
a képtónusnak vagy saját igényeinek
megfelelően módosíthatja a kép
tulajdonságait.
kijelöléséhez.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Dolby D
2/0 . 0ch
2 A VFP mód kiválasztásához nyomja
4 A kívánt állókép kiválasztásához
meg ismételten a 3/2 kurzorgombot.
nyomja meg a 5/Y kurzorgombot.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
Nagyítás
7 Lejátszás vagy szüneteltetés közben
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
VR
1 Nyomja meg az ZOOM
gombot.
DivX
A ZOOM gomb megnyomásakor
a nagyítás megváltozik.
2 Nagyítás közben nyomja meg a 3/2/
Y/5 kurzorgombot a felnagyított
terület mozgatásához.
Visszatérés a normál lejátszáshoz
A ZOOM gomb ismételt lenyomásával válassza a ZOOM OFF
parancsot.
31
• NORMAL: Rendes körülmények között ezt
a beállítást válassza.
• CINEMA: Mozifilmekhez.
Ha a „NORMAL” vagy „CINEMA” módot választja,
nyomja meg a VFP gombot a beállítás befejezéséhez.
• USER 1 és USER 2:
A kép megjelenésének paraméterei
szabályozhatók.
A következő művelettel csak akkor lépjen tovább, ha
a 2. lépésben a „USER 1” vagy „USER 2” lehetőséget
választotta.
3 Nyomja meg ismételten a Y/5
kurzorgombot a beállítani kívánt
paraméter kijelöléséhez.
A kép minőségét állítsa be lépésenként, és válassza ki
a megfelelő megjelenést.
• GAMMA:
A semleges színárnyalatok fényerejét szabályozhatja
a sötét és a világos részek fényerejének megtartása
mellett.
• BRIGHTNESS:
A kép fényerejét szabályozza.
• CONTRAST:
A kép kontrasztját szabályozza.
• SATURATION:
A kép színmélységét szabályozza.
• TINT:
A kép színtónusát szabályozza.
• SHARPNESS:
A kép élességét szabályozza.
TH-S66-S55[EV].book Page 32 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
beprogramozásához kövesse a tv
képernyőjén megjelenő utasításokat.
Példa:
5 Nyomja meg a Y/5 kurzorgombot
a beállítások megváltoztatásához.
6 Nyomja meg az ENTER gombot.
Az aktuális VFP beállítások újra megjelennek.
7 Ismételje meg a 3–6. lépést a többi
paraméter beállításához.
8 Nyomja meg az VFP gombot.
MEGJEGYZÉS
• Bár a beállítási képernyő az eljárás közben eltűnik, a rendszer
elmenti a beállításokat.
Programozott lejátszás
7 Ha a lejátszás áll
2 A kívánt fejezetek vagy műsorszámok
DVD DVD
VIDEO AUDIO
1 Nyomja meg a PLAY MODE
gombot ismételten addig,
amíg a programablak meg nem jelenik
a tv képernyőjén.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információ a következő részben található:
„A számgombok használata” (A 22. old.).
• A tartalomjegyzék számai, amelyeket a programozás
során meg kell adnia, a lemez típusától függően
változnak:
•
•
•
DVD VIDEO:
Tételek és fejezetek
VCD, SVCD, CD: Műsorszámok
DVD AUDIO, MP3, WMA:
Csoportok és műsorszámok
• DVD AUDIO lemezen a bónusz soport
műsorszámainak beprogramozása előtt hajtsa végre
a „Bónusz csoport lejátszása” (A 23. old.) szerinti
eljárást a BONUS jelzés kikapcsolásához
a kijelzőablakban.
• A fejezetek és műsorszámok sorszámát 99-ig adhatja
meg.
• (CD, SVCD illetve VCD esetén, ha a teljes lejátszási idő
meghaladja a 99 perc 59 másodpercet, a kijelzőn a „–:–”
jelzés jelenik meg. a programozást ettől függetlenül
folytathatja.
• (DVD VIDEO, DVD AUDIO, MP3 és WMA esetén)
Ha a Track/Chapter oszlopban a számgombok helyett
az ENTER gombot nyomja meg, az „ALL” felirat fog
megjelenni, és a kijelölt csoport valamennyi
műsorszáma, illetve fejezete egy lépésben be lesz
programozva.
Programozott tételek törlése egyenként, visszafelé
Nyomja meg ismételten a CANCEL gombot.
Az összes program törlése
Nyomja meg az 7 gombot.
A program a rendszer kikapcsolásával is törölhető.
3 Nyomja meg a 3 gombot (lejátszás
gomb).
Ha a készülék az összes beprogramozott műsorszámot
vagy fájlt lejátszotta, a lejátszás leáll, és a programablak
újra megjelenik. a programbeállítások megmaradnak.
A program tartalmának ellenőrzése
Lejátszás közben nyomja meg a 7 gombot. a lejátszás leáll,
majd megjelenik a programablak.
Kilépés a Program módból
A készülék leállított állapotában nyomja meg ismételten
a PLAY MODE gombot, amíg a programablak és a
felirat el nem tűnik a tv képernyőjéről.
MEGJEGYZÉS
• A lejátszás folytatása funkció nem használható Programozott
lejátszás esetében.
• Előfordulhat, hogy a Programozott lejátszás nem működik
néhány lemez esetében.
32
TH-S66-S55[EV].book Page 33 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
Kijelző
ablak
Véletlen sorrendű lejátszás
Egy lemez tételeit vagy műsorszámait véletlen
sorrendben is lejátszhatja.
7 Ha a lejátszás áll
DVD DVD
VIDEO AUDIO
Tv-képernyő
REPEAT GROUP
gombot ismételten addig,
amíg a
felirat meg nem jelenik
a televízió képernyőjén.
2 Nyomja meg a 3 gombot (lejátszás
PG
(DVD VR esetén) Az eredeti
műsor aktuális tételét ismétli.
PL
(DVD VR esetén) Az
aktuális lejátszási listát
ismétli.
gomb).
ALL
Kilépés a Véletlen sorrendű lejátszás módból
A készülék leállított állapotában nyomja meg ismételten
a PLAY MODE gombot, amíg a programablak és a
felirat el nem tűnik a tv képernyőjéről.
A Véletlen sorrendű lejátszás módot a rendszer
kikapcsolásával is törölheti.
REPEAT ALL
,
1
MEGJEGYZÉS
REPEAT TRACK,
REPEAT STEP
,
• Egy adott tétel vagy műsorszám a véletlen sorrendű lejátszás
során csak egyszer kerül sorra.
REPEAT STEP
Az aktuálisan kiválasztott rész ismétlése
DVD
AUDIO
1: 3 1: 0 1
Ismétlés üzemmód jelzője
DVD VIDEO/DVD VR
esetén az aktuális fejezetet
ismétli.
• DVD VIDEO és DVD AUDIO lemez esetében előfordulhat,
hogy a REPEAT ALL funkció az egyes lemezektől függően
nem áll rendelkezésre.
VR
Nyomja meg az REPEAT gombot.
DVD AUDIO/VCD/SVCD/
CD/MP3/WMA/MPEG-4/
DivX esetén az aktuális
műsorszámot ismétli.
MEGJEGYZÉS
DVD
A REPEAT gomb használatával:
DVD VR/VCD/SVCD/CD/
MP3/WMA/JPEG/MPEG-4/
DivX esetén az összes tételt/
műsorszámot/fájlt ismétli.
Az ismétlés üzemmód ki van
kapcsolva.
A rendszer a lemezt normál
üzemmódban játssza le.
Nincs
kijelzés
Ismétlő lejátszás
1 2.
DVD AUDIO/MP3/WMA/
JPEG/MPEG-4/DivX esetén
az aktuális csoportot ismétli.
DVD VIDEO lemez esetén
az aktuális tételt ismétli.
1 Nyomja meg a PLAY MODE
7 DVD VIDEO/DVD VR esetén:
DVD
Lejátszáskor
VIDEO
VCD/SVCD esetén:
PBC funkció nélküli lejátszás közben,
illetve ha a lejátszás áll
DVD AUDIO/CD/MP3/JPEG/
MPEG-4/DivX esetén:
Lejátszás közben, illetve ha a lejátszás áll
Jelentés
DivX
A képernyőmenü használatával (kivéve MP3/WMA/
JPEG/MPEG-4/DivX):
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
a
kijelöléséhez.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Dolby D
2/0 . 0ch
Az ismétlés üzemmód a REPEAT gomb minden egyes
lenyomásakor megváltozik.
4 Az ismétlő üzemmód kiválasztásához
nyomja meg ismételten a Y/5
kurzorgombot.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
6 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
Kilépés az Ismétlő lejátszásból
Válassza az „OFF” lehetőséget a 4. lépésben.
33
TH-S66-S55[EV].book Page 34 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
További műveletek
Egy kívánt rész ismétlése [A-B Ismétlés]
Megismételheti egy kívánt rész lejátszását, ha
megadja a kezdő (A) és a befejező (B) pontot.
DVD DVD
VIDEO AUDIO
DVD
Kikapcsolás
A 4. lépésben válassza az „OFF” opciót, majd nyomja le
az ENTER gombot.
VR
7 Lejátszáskor
A A-B RPT gomb használatával:
1 Az ismétlendő részlet elejénél (A pont)
MEGJEGYZÉS
• DVD VIDEO lejátszása közben az A-B ismétlő lejátszás csak
ugyanazon a tételen belül lehetséges.
• Az „A-B” nem választható ki programozott és véletlen sorrendű
lejátszás során.
nyomja meg ismét az A-B RPT gombot.
Az ismétlő üzemmód jelzése „
a kijelzőablakban.
” megjelenik
2 Az ismétlendő részlet végénél (B pont)
nyomja meg ismét az A-B RPT gombot.
Az ismétlő üzemmód jelzése a kijelzőablakban „
”
jelzésre vált, majd elkezdődik az A-B ismétlő lejátszás.
a lemez kijelölt részét (A és B pont között) a készülék
ismételten lejátssza.
Tálca zárolása
A tálca zárolásával megakadályozhatja a lemez nemkívánatos
kiadását.
KIZÁRÓLAG a központi egységen:
A rendszer kikapcsolt állapotában
Nyomja le és tartsa
lenyomva
Kikapcsolás
Nyomja meg a A-B RPT gombot A-B ismétlő lejátszás közben.
A képernyőn megjelenő menüsor használatával:
1 Nyomja meg kétszer az ON SCREEN
gombot.
A televízió képernyőjén megjelenik a menüsor.
2 Nyomja meg a 3/2 kurzorgombot
a
• A rendszer bekapcsol, és a kijelzőablakban a „LOCKED”
jelzés jelenik meg.
• Ha megpróbálja kivenni a lemezt, a tálca zárolt állapotát
mutató „LOCKED” jelzés jelenik meg.
Kikapcsolás
Hajtsa végre újra a fenti műveletet.
• A rendszer bekapcsol, és a kijelzőablakban az
„UNLOCKED” jelzés jelenik meg.
kijelöléséhez.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Dolby D
2/0 . 0ch
4 Nyomja meg ismétlődően a Y/5
kurzorgombot a „A-B” mód
kiválasztásához.
5 Az ismétlendő részlet elejénél (A pont)
nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Dolby D
2/0 . 0ch
6 Az ismétlendő részlet végénél (B pont)
nyomja meg ismét az ENTER gombot.
Elindul az A-B ismétlő lejátszás.
7 Nyomja meg az ON SCREEN gombot.
A képernyőmenü eltűnik.
34
TH-S66-S55[EV].book Page 35 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
További műveletek
Hang- és egyéb beállítások
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt a következő művelethez
használná:
• Állítsa a távvezérlő módválasztóját AUDIO
állásba.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
3 Beállításhoz vagy kiválasztáshoz
nyomja meg a 3/2 kurzorgombot.
Példa:
D E C.
D D
A megadott beállítás után a kijelzés néhány másodperc
múlva automatikusan eltűnik.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt hozzálátna, ne feledje:
MEGJEGYZÉS
• a következő lépések végrehajtásához korlátozott idő áll
rendelkezésre. Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt
befejezte volna, kezdje újra a 1. lépéstől.
• Ha a „DD” vagy „DTS” beállítást választja, és a digitális jelet
más rendszer szerint kódolták, a hang nem lesz hallható.
(A GDIGITAL vagy a C jelzés villog.)
1 Nyomja meg a SETTING gombot.
Példa:
D E C. A / P C M
2 Nyomja meg egymás után többször
a Y/5 kurzorgombot, amíg el nem ér
a beállítani kívánt elemhez.
• DEC (Decode):
Külső műsorforrás lejátszásakor (a kiválasztott
műsorforrás a AUX DIGITAL) ha az DOLBY D vagy
DTS Digital Surround rendszerben kódolt, a következő
jelenségeket tapasztalhatja:
• A lejátszás elején nincs hang.
• Fejezetek és műsorszámok keresésekor vagy
átugrásakor zajt hall.
A/PCM (Auto/PCM):
Rendes körülmények között ezt
a beállítást válassza. a rendszer
automatikusan észleli a bejövő jelet.
DD:
Válassza ezt a beállítást, ha DOLBY D
rendszerben kódolt lemez (vagy szoftver)
lejátszásakor a fenti hibákat tapasztalja.
DTS:
Válassza ezt a beállítást, ha DTS Digital
Surround rendszerben kódolt lemez (vagy
szoftver) lejátszásakor a fenti hibákat
tapasztalja.
• BAL (Balansz):
Beállítja a balanszot a bal és a jobb elülső hangszórók
között.
35
TH-S66-S55[EV].book Page 36 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
DVD beállítások megadása
A Setup (Beállítás) menük
használata
• A beállítás menük nyelve megváltoztatható. Lásd „Menü
leírás” alább.
Alapműveletek a beállítás menükön
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt használná a következő
művelethez:
1 Állítsa a távvezérlő módválasztóját
AUDIO állásba.
2 Nyomja meg a DVD gombot.
ENTER
MEGJEGYZÉS
• Az egyes nyelveket jelölő kódokat (például: „AA”, stb.) az
„A nyelvkódok listája” részben találja meg.
A nyelvkódok listája
AA Afar
IK
Inupiak
RN Kirundi
AB Abházi
IN
Indonéz
RO Román
AF
IS
Izlandi
RU Orosz
IW
Héber
RW Kinyarwanda
AR Arab
JI
Jiddis
AS
JW Jávai
Afrikansz
AM Ameharik
Kurzorgomb
(3/2/Y/5)/
ENTER
Ásszámi
SA
Szanszkrit
SD
Szindhi
AY Aymara
KA Grúz
SG
Szangó
AZ Azeri
KK Kazakh
SH
Szerbhorvát
BA Baskír
KL Grönlandi
SI
Szingaléz
BE
KM Kambodzsai
SK
Szlovák
BG Bolgár
KN Kannada
SL
Szlovén
BH Bihari
KO Koreai (KOR)
SM Szamoai
BI
KS
SN
Fehérorosz
Biszlamai
Kasmíri
Shona
BN Bengáli, bangla
KU Kurd
SO
Szomáliai
BO Tibeti
KY Kirgiz
SQ
Albán
BR Breton
LA Latin
SR
Szerb
CA Katalán
LN Lingala
SS
Sisvati
7 Ha a lejátszás áll
CO Korzikai
LO Laoszi
ST
Sesotho
1 Nyomja meg a SET UP gombot.
CS
SET UP
LT
Litván
SU
Szudáni
CY Velszi
LV
Lett
SV
Svéd
DA Dán
MG Malagas
SW Szuahéli
DZ Butáni
MI
TA
Tamil
EL
Görög
MK Macedón
TE
Telugu
EO Eszperantó
ML Malajálam
TG Tadzsik
ET
2 Kövesse a TV képernyőjén megjelenő
utasításokat.
Menü leírás
: Nyelv menü (LANGUAGE)
Cseh
MN Mongol
TH Thaiföldi
EU Baszk
MO Moldáv
TI
FA
Perzsa
MR Maráthi
TK Türkmén
FI
Finn
MS Maláj (MAY)
TL
FJ
Fidzsi-szigeteki
MT Máltai
TN Setswana
FO
Feröer-szigeteki
MY Burmai
TO
FY
Fríz
NA Nauru
TR
Török
GA Ír
NE Nepáli
TS
Tsonga
GD Skót kelta
NL Holland
TT
Tatár
GL Galíciai
NO Norvég
TW Tvi
GN Guaráni
OC Occitai
UK Ukrán
GU Gudzsaráti
OM (Afán) Oromo
UR Urdu
HA Hausa
OR Orija
UZ Üzbég
HI
Észt
Maori
Hindi
Tigrinya
Tagalóg
Tonga
PA
Pandzsáb
VI
PL
Lengyel
WO Wolof
Vietnami
7 MENU LANGUAGE
HR Horvát
Néhány DVD saját többnyelvű menüvel rendelkezik.
• Itt választhatja ki az alapértelmezett nyelvet.*
HU Magyar
PS
Pastó
VO Volapük
HY Örmény
PT
Portugál
XH Xhosa
IA
Interlingua
QU Kecsua
YO Yoruba
IE
Interlingue
RM Rétoromán
ZU Zulu
7 AUDIO LANGUAGE
Néhány DVD-n többnyelvű szinkronhang található.
• Itt választhatja ki a szinkronhang alapértelmezett nyelvét.*
7 SUBTITLE
Néhány DVD-n többnyelvű feliratozás található.
• Itt választhatja ki a feliratozás alapértelmezett nyelvét.*
7 ON SCREEN LANGUAGE
• Itt választhatja ki a rendszer működtetése közben a TV
képernyőjén megjelenő feliratok nyelvét.
* Ha a kiválasztott nyelv nem található meg a lemezen,
automatikusan az eredeti nyelv lesz az alapértelmezett
nyelv.
36
TH-S66-S55[EV].book Page 37 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
DVD beállítások megadása
: Hangmenü (AUDIO)
: Kép menü (PICTURE)
7 D. RANGE COMPRESSION
7 MONITOR TYPE
16:9 képarányú DVD lejátszásához beállítható
a tévékészülékének megfelelő kép.
• 16:9 (Széles tévékép konverzió)
Válassza ezt, ha a tévékészülékének állandó 16:9-es
a képaránya (széles képernyőjű TV).
4:3 képarányú DVD-k lejátszásakor a rendszer
automatikusan beállítja a kimeneti jelet.
• 4:3 LB (Letter Box konverzió)
Válassza ezt, ha a tévékészülékének 4:3-as a képaránya
(hagyományos TV). Széles formátumú kép
megtekintésekor a képernyő felső és alsó szélén fekete
sáv látható.
(Dinamikatartomány-kompresszió)
A funkció segítségével a Dolby Digital kódolású halk hangot
akár éjszaka, kis hangerő mellett is tisztán élvezhetően
hallgathatja.
• AUTO
Ezt a beállítást akkor válassza, ha a térhatást annak teljes
dinamikatartomány-terjedelmében kívánja hallgatni
(effektus kikapcsolva).
• ON
Ezt a beállítást akkor válassza, ha a dinamikakompressziós hatást teljes mértékben alkalmazni akarja
(éjszaka hasznos).
MEGJEGYZÉS
• 4:3 PS (Pan Scan konverzió)
Válassza ezt, ha a tévékészülékének 4:3-as a képaránya
(hagyományos TV). Széles formátumú kép
megtekintésekor nem jelennek meg a fekete sávok, de
a kép jobb és bal széle nem lesz látható a képernyőn.
• Többcsatornás Dolby Digital műsorjel lejátszásakor kikapcsolt
térhatás mód mellett a D. RANGE COMPRESSION
automatikusan ON állásba kerül.
: Hangszóró beállítás menü
(SPK. SETTING)
Pl.: 16:9
Pl.: 4:3 LB
Pl.: 4:3 PS
MEGJEGYZÉS
• Néhány DVD esetében a képméret akkor is „4:3 LB” módra
vált, ha a „4:3 PS” módot választotta. Ez a felvétel módjától
függ.
7 PICTURE SOURCE
Ha a letapogatást „PROGRESS” (A 18. old.) módba állítja,
az optimális képminőséget úgy érheti el, ha kiválasztja, hogy
a készülék képkockánként (film forrás) vagy mezőnként
(videó forrás) dolgozza föl a lemez tartalmát.
Általános esetben állítsa „AUTO” állásba.
• AUTO
Videó és film anyagot egyaránt tartalmazó lemezek
lejátszásához használatos.
A készülék a lemezinformáció alapján felismeri az
aktuális lemez képtípusát (film vagy videó).
• Ha a lejátszott kép nem tiszta vagy zajos, illetve ha
a kép ferde vonalai egyenetlenek, akkor más módra
váltva próbáljon javítani a minőségen.
7 Szint menü (LEVEL)
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
A hangpróba hangot hallgatva állítsa be a középső és
a térhatás hangszórók hangerejét az elülső hangszóróknak
megfelelő hangzásúra.
TEST TONE*
Hangpróba.
* A teszthangok a bekapcsolt hangszórókból a következő
sorrendben szólalnak meg:
s Bal első hangszóró s Középső hangszóró s Jobb
első hangszóró s Jobb hátsó hangszóró s Bal hátsó
hangszóró s (újra az elejétől)
7 Késleltetés menü (DELAY)
Példa:
• FILM
Középső
hangszóró
1 ms
Filmalapú lemezek lejátszásakor javasolt.
• VIDEO
Mélynyomó
Videó alapú lemezek lejátszásakor javasolt.
7 SCREEN SAVER (A 22. old.)
Be- vagy kikapcsolhatja a képernyővédő funkciót.
Bal első
0 ms
Jobb első
0 ms
7 FILE TYPE
Ha a lemez különböző típusú fájlokat tartalmaz,
kiválaszthatja, hogy mely fájlokat kívánja lejátszani.
• AUDIO
MP3/WMA fájlok lejátszásához.
• STILL PICTURE
JPEG fájlok lejátszásához.
• VIDEO
Bal oldali térhatás
2 ms
Jobb oldali térhatás
2 ms
MPEG-4/DivX fájlok lejátszásához.
Ebben az esetben az alábbiak szerint állítsa be a hangszórók
késleltetési idejét:
• Az elülső hangszórók késleltetési ideje: 0 ms
• A középső hangszóró késleltetési ideje: 1 ms
• A térhatás hangszórók késleltetési ideje: 2 ms
FRONT LEFT SPEAKER/FRONT RIGHT SPEAKER/
CENTER SPEAKER/SURROUND RIGHT SPEAKER/
SURROUND LEFT SPEAKER
A hallgatási pont hangszóróktól mért távolságának beállítása.
A 0 ms és 15 ms közötti tartományban állítható
(1 ms lépésközzel)
37
TH-S66-S55[EV].book Page 38 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
DVD beállítások megadása
7 Mélynyomó menü (SUBWOOFER)
LEVEL
Itt adhatja meg a mélynyomó kimeneti szintjét a -6 dB és
+6 dB közötti tartományban.
CROSS OVER
Az előre beállított frekvenciaszint alatti jeleket a készülék
a mélynyomóhoz küldi, amely reprodukálja azokat.
Az elülső/középső/térhatás hangszórók mélyhangminőségének megfelelően válasszon egy határfrekvenciaszintet.
: Egyéb beállítások menü (OTHERS)
7 RESUME
Be- vagy kikapcsolhatja a lejátszás folytatása funkciót.
(A 29. old.)
7 ON SCREEN GUIDE
Be- vagy kikapcsolhatja az információs ikonokat. (A 20. old.)
7 DivX regisztráció menü (DivX REGISTRATION)
A rendszer a DivX lejátszáshoz saját regisztrációs kóddal
rendelkezik.
Itt ellenőrizheti a rendszer kódját.
• Egy regisztrációs kóddal létrehozott lemez lejátszása után
a rendszer kódja szerzőijog-védelmi célokból teljesen
megváltozik.
38
TH-S66-S55[EV].book Page 39 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Hangolóegység-műveletek
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt a következő
művelethez használná:
1 Állítsa a távvezérlő módválasztóját
AUDIO állásba.
2 Nyomja meg a FM/AM gombot.
Ha már hozzárendelt egy állomást egy csatornaszámhoz,
akkor az a csatorna gyorsan elérhető. Összesen 30 FM és
15 AM (MW) állomást programozhat be.
MEGJEGYZÉS
7 Állomások beprogramozása
• Ha az aktuális forrás FM vagy AM, az Összcsatornás sztereó
(ALL ST) és a SURR OFF mód közül választhat.
1 Hangoljon a beprogramozandó
Programozott állomások
Az alább ismertetett gombok a 39 – 42. oldalakon
szerepelnek.
FM/AM
FL DISP.
állomásra.
• Ha egy adott FM állomáshoz szeretné az FM vételi
módot is tárolni, akkor válassza ki a kívánt vételi
módot. Lásd: „Az FM vételi mód kiválasztása”
(A 40. old.).
Példa:
Ha a rendszer 103,5 MHz-re van hangolva.
FL DISP.
1 0 3. 5 0
FM
Távvezérlő
módválasztó
AUDIO
2 Nyomja meg a MEMORY gombot.
TUNING
TUNING
MEMORY
MHz
FM MODE
FM
CH
_ _
1 0 3. 5 0
MHz
7 Miközben a „CH” és a „– –” jelzés villog
3 Az (1–10, +10) számgombokkal válassza
ki a kívánt programszámot.
Számgombok
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információ a következő részben található:
„A számgombok használata” (A 22. old.).
Példa:
Az 1. programcsatorna kiválasztása esetén
FM
CH
TA/NEWS/INFO
1
1 0 3. 5 0
MHz
PTY SEARCH
PTY SEARCH
TREBLE
Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt befejezte
volna, kezdje újra a 2. lépéstől.
7 Miközben a kiválasztott szám villog
4 Nyomja meg a MEMORY gombot.
Kézi hangolás
1 A kívánt sáv kiválasztásához nyomja
meg ismételten az FM/AM gombot.
5 Ismételje meg a 1-4. lépéseket.
Példa:
Ha a rendszer 810 kHz-re van hangolva.
AM
8 1 0
A kiválasztott szám nem villog tovább.
A csatornát ezzel hozzá is rendelte a kiválasztott
programszámhoz.
Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt befejezte
volna, kezdje újra a 2. lépéstől.
kHz
• Ha egy már használt programszámra új állomást tárol
el, ezzel törli a korábban ott tárolt állomást.
7 Beprogramozott állomásra hangolás
2 Nyomja meg ismételten a TUNING 9/(
gombot, amíg el nem éri a kívánt
frekvenciát.
Ha a gombot addig nyomva tartja, amíg a készülék el nem
kezdi az állomások keresését, majd ezután elengedi,
a készülék elegendő térerővel vehető állomáshoz érve
befejezi az automatikus keresést.
MEGJEGYZÉS
• FM sztereó műsor vételekor a ST jelzés is világít.
1 Az FM/AM gomb ismételt
megnyomásával válassza ki az FM vagy
az AM sávot.
2 Az (1–10, +10) számgombokkal
válasszon ki egy programszámot.
• A számgombok használatára vonatkozó részletes
információ a következő részben található:
„A számgombok használata” (A 22. old.).
MEGJEGYZÉS
• A programszámot a y/1 gombokkal is ki lehet választani.
39
TH-S66-S55[EV].book Page 40 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 39. oldalt.
Hangolóegység-műveletek
Az FM vételi mód kiválasztása
Ha a behangolt FM állomás zajos, a vétel javítása érdekében
módosíthatja az FM vételi módot.
7 FM állomás hallgatása közben
Nyomja meg az FM MODE gombot.
Az FM vételi mód megjelenik a kijelzőablakban.
A FM vételi mód a gomb minden egyes lenyomásakor
megváltozik.
• AUTO:
Sztereó műsorsugárzás esetén sztereó hangot fog hallani.
(A kijelzőablakban világítani kezd a ST jelzőfény.) Monó
műsorsugárzás esetén monó hangot fog hallani. Ez a mód az
állomások közötti sztatikus zaj kiszűrésére is alkalmas.
• MONO:
A vétel minősége jobb lesz, de megszűnik a sztereó hatás.
(A kijelzőablakban világítani kezd a MONO jelzőfény.)
Ebben a módban zajt fog hallani, amíg a készülék nem
hangolt rá egy állomásra sem.
A zaj csökkentése AM (MW)
műsorok vételekor
Ha az AM (MW) műsor hallgatása közben nagy a zaj
interferencia, a zaj csökkentése érdekében módosíthatja
a zavarszűrés módot.
7 AM (MW) állomás hallgatása közben
Nyomja meg az FM MODE gombot.
Az aktuális zavarszűrési mód megjelenik a kijelzőablakban.
A zavarszűrési mód a gomb minden egyes lenyomásakor
változik.
• A „BEATCUT1” és a „BEATCUT2” lehetőség közül
válassza azt, amely tisztább hangot eredményez.
FM állomások vétele RDS
(Radio Data System)
rendszerrel
Az RDS rendszer lehetővé teszi, hogy az FM állomások egyéb
jeleket is kisugározzanak a rendes programjukat hordozó
jelekkel együtt. Az állomások például közölhetik
állomásnevüket, valamint különböző információkat
a sugárzott műsor jellegével kapcsolatban, például sport, zene
stb.
Ha a készülék RDS szolgáltatást is nyújtó FM állomásra van
beállítva, a kijelzőn világít az RDS jelzőfény.
FM
1 0 3. 5 0
A készülékkel a következő típusú RDS jeleket tudja venni:
PS (műsorszolgáltatás): Az általánosan ismert állomások
nevét jelzi.
PTY (műsortípus):
Jelzi a sugárzott műsor típusát.
RT (rádiószöveg):
Az állomás által küldött szöveges
üzeneteket jeleníti meg.
Továbbfejlesztett egyéb hálózat:
Lásd a 42. oldalon.
MEGJEGYZÉS
• Az RDS nem áll rendelkezésre AM (MW) sugárzású
műsoroknál.
• Az RDS szolgáltatás helytelen működése arra utalhat, hogy
a behangolt állomás nem sugározza megfelelően az RDS
jeleket, vagy gyenge a jelszint.
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt használná
a következő művelethez:
1 Állítsa a távvezérlő módválasztóját
AUDIO állásba.
2 Nyomja meg az FM/AM gombot.
7 Az RDS információk megjelenítése
FM állomás hallgatása közben nyomja
meg az FL DISP. gombot.
A kijelzőn látható jelzés a gomb minden egyes lenyomásakor
megváltozik.
PS (műsorszolgáltatás):
Állomáskeresés közben a „PS” jelzés jelenik meg, majd
láthatóvá válik az állomások neve. Ha nincs jel, a „NO PS”
jelzés olvasható.
PTY (műsortípus):
Állomáskeresés közben a „PTY” jelzés jelenik meg, majd
láthatóvá válik a sugárzott műsor típusa. Ha nincs jel,
a „NO PTY” jelzés olvasható.
RT (rádiószöveg):
Állomáskeresés közben az „RT” jelzés jelenik meg, majd
láthatóvá válnak az állomás által küldött szöveges üzenetek.
Ha nincs jel, a „NO RT” jelzés olvasható.
Frekvencia:
Az állomás frekvenciája (nem RDS szolgáltatás).
A kijelzőn megjelenő karakterekről
A PS, a PTY vagy az RT jelzés kijelzőablakban való
megjelenítésekor néhány speciális karakter és jelzés nem
mindig látható megfelelően.
MEGJEGYZÉS
• Ha a keresés azonnal befejeződik, a „PS”, „PTY” és „RT”
jelzések nem jelennek meg a kijelzőablakban.
MHz
RDS
RDS jelzőfény
40
TH-S66-S55[EV].book Page 41 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Hangolóegység-műveletek
Műsorok keresése PTY kódok szerint
Az RDS rendszer egyik előnye, hogy a beprogramozott
rádióállomások között (A 39. old.) egy adott műsorfajtát
a PTY kódok megadásával lehet keresni.
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 39. oldalt.
A PTY kódok ismertetése
NEWS:
AFFAIRS:
7 Műsorok keresése PTY kódok szerint
INFO:
MEGJEGYZÉS
Mielőtt hozzálátna, ne feledje:
SPORT:
• A PTY keresés csak a beprogramozott rádióállomások esetén
működik.
• A folyamat tetszőleges pontján a PTY SEARCH gomb
megnyomásával állíthatja le a keresést.
• A következő lépések végrehajtásához korlátozott idő áll
rendelkezésre. Ha a beállítási művelet megszakad, mielőtt
befejezte volna, kezdje újra az 1. lépéstől.
1 FM állomás hallgatása közben nyomja
meg az PTY SEARCH gombot.
EDUCATE:
DRAMA:
CULTURE:
SCIENCE:
VARIED:
A kijelzőablakban felváltva villog a „PTY” és
a „SELECT” felirat.
7 Miközben a „PTY” és a „SELECT” felirat felváltva villog:
2 Nyomja meg a PTY 9 vagy a PTY (
gombot, amíg a kívánt PTY kód meg
nem jelenik a kijelzőablakban.
• Részletes tudnivalók: „A PTY kódok ismertetése”.
Miközben a kiválasztott PTY kód (2. lépés) a kijelzőablakban
látható:
3 Nyomja meg ismét a PTY SEARCH
gombot.
Keresés közben a „SEARCH” jelzés és a kiválasztott
PTY felirat felváltva jelenik meg a kijelzőablakban.
A készülék 30 beprogramozott FM állomást keres,
a kiválasztott állomás megtalálásakor leáll, és
ráhangolódik.
Ha a keresést az első találat után folytatni szeretné
Miközben a kijelzőablakban a feliratok villognak, nyomja meg
ismét a PTY SEARCH gombot.
Ha a készülék nem talál műsort, a kijelzőablakban
a „NO FOUND” felirat jelenik meg.
POP M:
ROCK M:
EASY M:
LIGHT M:
CLASSICS:
OTHER M:
WEATHER:
FINANCE:
CHILDREN:
SOCIAL:
RELIGION:
PHONE IN:
TRAVEL:
LEISURE:
JAZZ:
COUNTRY:
NATION M:
OLDIES:
FOLK M:
DOCUMENT:
TEST:
ALARM:
NONE:
Hírek.
Napi eseményekkel foglalkozó műsor,
tartalma a hírektől függ – vita vagy
elemzés.
Olyan műsorok, amelyek célja
a legszélesebb értelmű tájékoztatás.
A sportélet bármely vonatkozásával
foglalkozó műsorok.
Ismeretterjesztő műsorok.
Rádiójátékok és sorozatok.
Az országos és regionális kultúrával, pl.
a nyelvhasználattal, színházi élettel stb.
foglalkozó műsorok.
Természettudományokkal és műszaki
témakörökkel foglalkozó műsorok.
Elsősorban beszélgetés jellegű műsorok,
például vetélkedők, játékfórumok és
személyeket bemutató riportok.
Napjainkban népszerű könnyűzenei
számok.
Rockzene.
Aktuális modern „könnyűzene”.
Hangszeres zene, ének és kórusművek.
Nagyobb zenekari művek, szimfóniák és
kamarazene stb.
Egyik kategóriába sem sorolható zenék.
Időjárás-jelentés és -előrejelzés.
Tőzsdei jelentések, kereskedelem, üzlet stb.
Fiatal hallgatóknak szánt műsorok.
Szociológiával, történelemmel, földrajzzal,
pszichológiával és a társadalommal
foglalkozó műsorok.
Vallási műsorok.
A hallgatók véleményét közvetítő
műsorok, telefonos vagy nyilvános
fórumokkal.
Utazási információk.
Szabadidős tevékenységekkel foglalkozó
műsorok.
Jazz zene.
Az Egyesült Államok déli államaiból
származó vagy azok zenei hagyományait
követő dalok.
Aktuális közkedvelt zene az adott
országból vagy az ország nyelvét használó
régióból.
A popzene ún. „aranykorából” származó
dalok.
Egy adott nemzet zenei kultúrájából eredő
zene.
Tényadatokkal oknyomozó szinten
foglalkozó műsorok.
Vészjelzést sugárzó berendezés vagy
egység tesztelésére használható csatorna.
Vészjelzés.
A műsortípust az adó nem sugározza,
illetve nem kategorizált vagy adott típusba
nehezen besorolható műsor.
MEGJEGYZÉS
• Bizonyos FM adók a fenti listától eltérő PTY kódok szerinti
besorolást alkalmazhatnak.
41
TH-S66-S55[EV].book Page 42 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
A gombok elhelyezkedésével kapcsolatban lásd a 39. oldalt.
Hangolóegység-műveletek
Tetszőleges sugárzott műsorra váltás
átmenetileg
Egy másik kényelmes RDS szolgáltatás az „Enhanced Other
Network”.
Ezzel lehetőség adódik arra, hogy a készülék átváltson
átmenetileg egy másik állomásról jövő, tetszés szerinti
műsorra (TA, NEWS és/vagy INFO) kivéve a következő
eseteket:
• Ha nem RDS állomást hallgat (idesorolható az összes
AM – MW állomás, néhány FM állomás és egyéb forrás).
• Ha a készülék készenléti üzemmódban van.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt hozzálátna, ne feledje:
FONTOS!
Mielőtt a távvezérlőt használná
a következő művelethez:
1 Állítsa a távvezérlő módválasztóját
AUDIO állásba.
2 Nyomja meg az FM/AM gombot.
Nyomja meg ismétlődően
a TA/NEWS/INFO gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a kívánt műsortípus jelzés
(TA/NEWS/INFO).
A kijelzőn látható jelzés a gomb minden egyes lenyomásakor
megváltozik.
CH
1
1 0 3. 5 0
MHz
TA NEWS INFO
A műsortípus kijelző
TA:
NEWS:
INFO:
7 Az Enhanced Other Network funkció működése
1. eset
Ha a kiválasztott műsort egyetlen állomás sem sugározza
• Az Enhanced Other Network funkció csak a beprogramozott
rádióállomások esetén működik.
FM
A TEST jelet a készülék tesztelésére használják, annak
eldöntésére, hogy képes-e a vészjelzés megfelelő
vételére
A TEST jel ugyanazt a működési módot váltja ki
a készülékben, mint a vészjelzés. a készülék a TEST jel
vételekor automatikusan a TEST jelet kibocsátó állomásra
vált.
A kijelzőablakban a TEST jel vételekor a „TEST” felirat
olvasható.
Helyi közlekedési információk.
Hírek.
Olyan műsor, melynek célja a legszélesebb körű
tájékoztatás.
Az Enhanced Other Network által kiválasztott műsor
hallgatásának befejezése
Nyomja meg újra ismétlődően a TA/NEWS/INFO gombot,
amíg a műsortípus jelzés (TA/NEWS/INFO) el nem tűnik
a kijelzőablakból. a készülék kilép az Enhanced Other
Network készenléti módból, és visszatér az előzőleg
kiválasztott állomásra.
A készülék továbbra is az aktuális állomásra hangol.
‘
Amikor az állomás megkezdi a kiválasztott műsor sugárzását,
akkor a vevőkészülék automatikusan az adott állomásra vált.
a vett PTY kód jelzőfénye villogni kezd.
‘
A műsor végeztével a készülék visszatér az előzőleg
kiválasztott állomáshoz, de az Enhanced Other Network
funkció továbbra is aktív marad.
2. eset
Ha a hallgatott FM állomás a kiválasztott műsort sugározza
A készülék továbbra is az adott állomást veszi, de a fogadott
PTY kód jelzőfénye villogni kezd.
‘
Amikor a műsor véget ér, a fogadott PTY kód jelzőfénye
abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít, de az
Enhanced Other Network funkció továbbra is aktív marad.
MEGJEGYZÉS
• Ha Enhanced Other Network készenléti módban van, és
megváltoztatja a lejátszott forrást, az Enhanced Other Network
készenléti mód átmenetileg kikapcsol.
Ha a forrást újra FM-re cseréli, a készülék visszatér az
Enhanced Other Network készenléti módhoz.
• Egyes állomások néhány Enhanced Other Network adata nem
kompatibilis ezzel a készülékkel.
• Az Enhanced Other Network néhány RDS-t sugárzó FM
állomásnál nem működik.
• Ha olyan műsort hallgat, amelyet az Enhanced Other Network
funkcióval hangolt be, az állomás nem változik meg akkor sem,
ha egy másik hálózati állomás kezdi el sugározni ugyanannak az
Enhanced Other Network adatnak a műsorát.
• Az Enhanced Other Networks funkcióval behangolt műsor
hallgatása közben csak a TA/NEWS/INFO és az FL DISP.
gombokat használhatja a hangolóegység-műveletekhez.
Ha egy FM állomás vészjelzést (ALARM jelet) sugároz
A rendszer automatikusan az adott állomásra hangolódik és
a kijelzőn a vészjelzés fogadása alatt az „ALARM” jelzés
olvasható.
A vészjelzés az alábbi esetekben nem fogható:
• Ha nem RDS állomást hallgat (idesorolható az összes
AM – MW állomás, néhány FM állomás és egyéb forrás).
• Ha a készülék készenléti üzemmódban van.
42
TH-S66-S55[EV].book Page 43 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Referenciák
A lemez tisztítása
A lemezt puha ruhával, a közepétől egyenes
vonalban kifelé haladva törölgesse.
Karbantartás
7 A lemezek kezelése
• A lemezt a középső lyuk enyhe
benyomásával, a pereménél fogva vegye ki
a tokjából.
• Ne hajlítsa meg a lemezt, és ne érintse meg
annak fényes felületét.
• Használat után mindig tegye vissza
a lemezt a tokjába, hogy az ne
deformálódjon.
• Ügyeljen arra, hogy a tokba való
visszahelyezéskor nehogy megkarcolja
a lemez felületét.
• A lemezt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, szélsőséges
hőmérsékletnek és nedvességnek.
• A lemez tisztításához NE HASZNÁLJON
oldószert – például hagyományos
lemeztisztítót, szórófejes tisztítót,
hígítót vagy benzint.
7 A készülék tisztítása
• A készüléken lévő szennyeződéseket puha ruhával törölje
le. Ha a készülék nagyobb mértékben szennyezett, akkor
semleges oldószert tartalmazó vízzel nedvesített, jól
kicsavart ronggyal törölgesse, majd száraz törlőruhával
törölje tisztára.
• Mivel a készülék megsérülhet, a minősége romolhat, vagy
lepattoghat róla a festék, ügyeljen a következőkre:
• NE TÖRÖLGESSE durva ronggyal.
• NE törölje erősen.
• NE törölje oldószerrel vagy benzinnel.
• NE engedje, hogy illékony anyag, például rovarirtó szer
kerüljön bele.
• A készülék NE érintkezzen hosszabb ideig gumi vagy
műanyag tárgyakkal.
Hibaelhárítás
JELENSÉG
LEHETSÉGES OK
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem
kapcsol be.
A tápkábel és/vagy a jelkábel nincs csatlakoztatva.
Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt és
a jelkábelt. (A 13. old.)
A távvezérlő nem
működik.
Lemerültek az elemek.
Cserélje ki az elemeket. (A 7. old.)
Közvetlen napsütés éri a távérzékelőt.
Óvja a távérzékelőt a közvetlen napsugárzástól.
Nincs hang.
A jelkábel és/vagy a hangszórókábel nincs
csatlakoztatva.
Ellenőrizze a csatlakozást. (A 13. old.)
A hangkábel nincs megfelelően csatlakoztatva az
AUX IN és/vagy a DIGITAL IN bemenethez.
Csatlakoztassa a kábelt megfelelően. (A 13. old.)
Nem a megfelelő forrást választotta ki.
A megfelelő forrást válassza ki. (A 17. old.)
A dekódolás módja nincs megfelelően beállítva.
Adja meg a megfelelő dekódolási módot.
(A 35. old.)
A TV-képernyőn nem A videokábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
jelenik meg semmilyen A lemez nem játszható le.
kép.
Csatlakoztassa a kábelt megfelelően. (A 12. old.)
Nincs kép a televízió
képernyőjén, a kép
elmosódott, illetve két
részre esik szét.
A letapogatási mód „PROGRESS” állásban van,
de a központi egységhez csatlakozó tévékészülék –
például egy hagyományos tévékészülék – nem
támogatja ezt az üzemmódot.
Váltson át „RGB” vagy „Y/C” letapogatási módra.
(A 18. old.)
A kép és a hang torz.
A lemez meg van karcolva vagy nem tiszta.
Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
A központi egység és a TV készülék közé
videomagnó van csatlakoztatva.
Csatlakoztassa a központi egységet és
a tévékészüléket közvetlenül. (A 12. old.)
A monitor típus nem megfelelően van beállítva.
Állítsa be megfelelően a „MONITOR TYPE”
paramétert. (A 37. old.)
A kép nem illeszkedik
a TV képernyőjéhez.
A magas zajszint miatt Az antennák nincsenek csatlakoztatva.
nehezen hallgatható az
adás.
43
Használjon lejátszható lemezt. (A 3. old.)
Kösse be újra megfelelően és biztosan az
antennákat. (A 8. old.)
TH-S66-S55[EV].book Page 44 Tuesday, February 15, 2005 9:02 AM
Referenciák
Műszaki adatok
7 Központi egység (XV-THS66/XV-THS55)
Audió
Teljes harmonikus
torzítás
MEGJEGYZÉS:
Digitális bemenet*1:
DIGITAL IN:
(OPTICAL)
0,02%
Ennek az értéknek a mérése
a jelvezeték CONNECTOR-nál
történik referenciaként.
–21 dBm és –15 dBm között
(660 nm E30 nm)
*1 Linear PCM, Dolby Digital és DTS Digital Surround kódolás
esetén (mintavételi frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
Kép
Videorendszer:
PAL
Vízszintes felbontás:
500 sor
Jel/zaj viszony
64 dB
(Kompozit jel „RGB” állásban)
Kép kimeneti szintje
Kompozit:
1,0 V(p-p)/75 C
S-video-Y:
1,0 V(p-p)/75 C
S-video-C:
0,3 V(p-p)/75 C
Komponens-Y:
1,0 V(p-p)/75 C
Komponens-PB/PR: 0,7 V(p-p)/75 C
RGB:
0,7 V(p-p)/75 C
Hangolóegység
Hangolási tartomány
FM:
87,50 MHz és 108,00 MHz között
AM (MW):
522 kHz és 1 629 kHz között
Általános
Hálózattal szemben támasztott
követelmények:
230 V-os
, 50 Hz-es
váltófeszültség
Teljesítményfelvétel:
17 W (működés közben)
1,3 W (készenléti módban)
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
435 mm M 55 mm M 304 mm
Tömeg:
2,5 kg
7 Mélynyomó SP-PWS66/SP-PWS55
Erősítő
Elülső:
Középső/térhatás:
Mélynyomó:
Hangszóró
Hangszóróegység:
140 W/csatorna, effektív
teljesítmény 4 C, 1 kHz frekvencián
10% teljes harmonikus torzítással.
130 W/csatorna, effektív
teljesítmény 4 C, 1 kHz frekvencián
10% teljes harmonikus torzítással.
140 W, effektív teljesítmény 4 C
100 Hz frekvencián 10% teljes
harmonikus torzítással.
16 cm mélyhang-reflexes
(Bass-reflex)
140 W
4C
30 Hz – 200 Hz
Teljesítmény:
Impedancia:
Frekvenciaátvitel:
Általános
Hálózattal szemben támasztott követelmények:
230 V-os
, 50 Hz-es
váltófeszültség
Teljesítményfelvétel:
135 W (működés közben)
0 W (készenléti módban)
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
170 mm M 411 mm M 451 mm
Tömeg:
11,5 kg
7 Szatellit hangszórók
Elülső hangszórók (SP-THS66F)
Hangszóróegység:
5,5 cm M 2
Bass-reflex, mágneses árnyékolással
Teljesítmény:
140 W
Impedancia:
4C
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 kHz
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
250 mm M 1 104 mm M 250 mm
Tömeg:
2,6 kg
Középső hangszóró (SP-THS66C)
Hangszóróegység:
5,5 cm M 2
Bass-reflex, mágneses árnyékolással
Teljesítmény:
140 W
Impedancia:
4C
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 kHz
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
320 mm M 75 mm M 92 mm
Tömeg:
0,9 kg
Térhatás-hangszórók (SP-THS66S)
Hangszóróegység:
5,5 cm M 2
Bass-reflex
Teljesítmény:
140 W
Impedancia:
4C
Frekvenciaátvitel:
90 Hz – 20 kHz
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
250 mm M 1 104 mm M 250 mm
Tömeg:
2,5 kg
7 Szatellit hangszórók
Elülső hangszórók (SP-THS55F)
Hangszóróegység:
8,0 cm
Bass-reflex, mágneses árnyékolással
Teljesítmény:
140 W
Impedancia:
4C
Frekvenciaátvitel:
80 Hz – 20 kHz
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
106 mm M 119,5 mm M 102 mm
Tömeg:
0,51 kg
Középső hangszóró (SP-THS55C)
Hangszóróegység:
5,5 cm M 2
Bass-reflex, mágneses árnyékolással
Teljesítmény:
140 W
Impedancia:
4C
Frekvenciaátvitel:
80 Hz – 20 kHz
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
209 mm M 85 mm M 92 mm
Tömeg:
0,85 kg
Térhatás-hangszórók (SP-THS55S)
Hangszóróegység:
8,0 cm
Bass-reflex
Teljesítmény:
140 W
Impedancia:
4C
Frekvenciaátvitel:
80 Hz – 20 kHz
Méretek (szélesség M magasság M mélység):
111,5 mm M 148 mm M 106,5 mm
Tömeg:
0,56 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli
változtatásának jogát fenntartjuk.
44
TH-S66-S55[EV].book Page 46 Tuesday, February 15, 2005 8:54 AM
CZ, PO, HU
© 2005 Victor Company of Japan, Limited
0205TMMLMCJEM
Instructions
DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM
TH-S66/TH-S55

Podobne dokumenty