TVprogram - Nasze Miasto Kętrzyn

Transkrypt

TVprogram - Nasze Miasto Kętrzyn
CZWARTEK, 10 lipca 2014, Nr 14 (34)
www.nmketrzyn.pl
W ŚRODKU
TVprogram
DWUTYGODNIK
Wizualizacja obiektu sportowego przy ul. Bydgoskiej
WP Kętrzynie powstanie stadion przyszłości
Nowoczesny stadion przystosowany do osób niepełnosprawnych, gdzie organizowane są
paraolimpiady, mecze piłkarskie
i inne wydarzenia sportowe
w Kętrzynie. Czy to w ogóle możliwe? Już dziś, czyli 10 lipca
mieszkańcy Kętrzyna będą mogli
na własne oczy zobaczyć jak będzie wyglądał stadion przyszłości
przy ulicy Bydgoskiej.
Ewa Brzostek
Makiety i wizualizację stadionu
sportowego znajdującego się przy
ulicy Bydgoskiej w wykonaniu
firmy MD Polska ze Szczecina będziemy mogli zobaczyć już 10
lipca. O godz. 14.45 na placu Piłsudskiego wszyscy mieszkańcy
będą mogli podziwiać jak zmieni
się obiekt sportowy Granicy. Jest to
efekt trwającego obecnie projektu
pn. „Miasta Kętrzyn i Svetly jako
transgraniczne Centrum Kultury Fot. Ewa Brzostek
Fizycznej dzięki rozwojowi usług ► Makieta z wizualizacją stadionu na ul. Bydgoskiej zostanie zaprezentowana już 10 lipca
społecznych
związanych do warunków pierwszej ligi, try- Oczywiście będzie to obiekt kame- terstwie Rozwoju Regionalnego.
z integracją grup wrażliwych za buny, oświetlenie, które dopuści ralny dostosowany do możliwości Mimo tej sytuacji Rosja-Ukraina
pomocą aktywnej współpracy rozgrywanie meczy po zmroku, miasta, tak aby mieszkańcy mogli prawdopodobnie ten projekt będzie
Rachel obudzi się rano w łóżku z Dexem. Nie dość,
a nawet transmisje telewizyjne spokojnie i bezpiecznie oglądać mógł
być
kontynuowany
transgranicznej”.
ż
- Zakończyliśmy etap szkoleniowy. oraz stadion lekkoatletyczny, cer- różne imprezy sportowe. Nie mo- w ramach projektu Polska-Rosja.
Kilka dni temu reprezentanci śro- tyfikowany przez Polski Związek żemy przy tym zapominać, że pro- Finansowanie tego projektu na dzidowisk sportowych, osób niepeł- Lekkoatletyki, na którym będą jekt jest skierowany głównie do siaj to 10 do 90, czyli 10 procent
nosprawnych,
czyli
grup mogły się odbywać certyfikowane grup wrażliwych, więc cały obiekt wkładu własnego i 90 wkładu zebędzie dostosowany do potrzeb wnętrznego. Jest to bajeczna prowrażliwych, których dotyczy pro- zawody.
jekt wrócili z wizyty studyjnej W części rekreacyjnej ma się znaj- osób niepełnosprawnych, które pozycja jeśli tylko zostanie to
w Swietłyj. Na dzień dzisiejszy dować siłownia zewnętrzna, plac będą tam ćwiczyły i które będą bo- utrzymane. Przy Bydgoskiej bęprojekt jest na etapie końcowym, zabaw dla dzieci, stoły do ping haterami paraolimpiad – mówi dziemy mieli transgraniczne centrum, czyli coś dla wyczynu, bo
gdyż 10 lipca zostanie przedsta- ponga, do szachów, boisko trenin- Michał Krasiński.
wiona makieta wraz z wizualizacją gowe oraz boisko wielofunkcyjne Do końca tego roku ma powstać mamy swoich sportowców i dla
Transgranicznego Centrum Kul- ze sztuczną nawierzchnią do ko- dokumentacja techniczna całego ludzi niepełnosprawnych, abyśmy
tury w mieście Kętrzyn. Zoba- szykówki, tenisa, mini piłki noż- obiektu. Jest to rezultat projektu fi- przynajmniej raz w roku mogli zornansowanego z Programu Współ- ganizować tam paraolimpiadę. Coczymy na własne oczy jak będzie nej.
wyglądał stadion przy Bydgoskiej. Część treningowa mieszcząca się pracy Transgranicznej ENPI Litwa dziennie różne środowiska grup
wrażliwych będą mogły brać
Do końca roku mamy mieć gotową w budynku będzie wyposażona – Polska – Rosja 2007-2013.
dokumentację techniczną. Jest to w pełnowymiarową salę do piłki Umowa na dofinansowanie została udział w różnych zajęciach, kopierwszy krok do budowy i utwo- siatkowej wraz z siłownią. Będzie podpisana przez Ministerstwo rzystać z siłowni, stadionu, otoczerzenia stadionu – informuje Mi- tu również cała infrastruktura, Rozwoju Regionalnego występu- nia lekkoatletycznego i hali
chał Krasiński, koordynator boksy dla komentatorów, sędziów, jące jako Wspólna Instytucja Za- znajdującej się wewnątrz obiektu.
antydopingu, szereg szatni o wyso- rządzająca i Beneficjanta Gminę W Kętrzynie można wszystko zroprojektu.
Stadion będzie się składał z części kim standardzie, pokoje i sala kon- Miejską Kętrzyn. Kiedy możemy bić, wystarczy tylko marzyć i wyspodziewać się realizacji inwesty- konać krok do przodu – podkreśla
stricte stadionowej, rekreacyjnej ferencyjna.
Krzysztof Hećman, Burmistrz
i treningowej. Część stadionową - 10 lipca pokazujemy jak będzie cji?
tworzy płyta stadionu dostosowana wyglądał stadion przyszłości. - Jestem po rozmowach w Minis- Miasta Kętrzyn.
ISSN 2300-309X
◄
Budżet Obywatelski na 2015 rok
Gdy masz do dyspozycji milion złotych i możesz je
wydać na dowolny cel dotyczący twojego miasta co
zrobisz? Czy postawisz na remont dróg i chodników,
czy może na zorganizowanie imprezy, której do tej
pory nie było w kalendarzu kulturalnym? Cokolwiek
chciałbyś zrobić z tą sumą spiesz się. Masz jeszcze pięć
dni.
►► s.4
Siedziba szkoły
muzycznej własnością
Ministra
Podpisany 27 czerwca akt notarialny wskazał nowego właściciela
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej, którym jest teraz Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na konferencji prasowej,
w której uczestniczyli Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Krzysztof Hećman,
Burmistrz Miasta Kętrzyn oraz Marzena Targońska, Dyrektorka Państwowej
Szkoły
Muzycznej
w Kętrzynie była okazja, aby zapytać o przyszłość szkoły.
►► s. 3
71. rocznica Tragedii
Wołyńskiej
O świcie (godzina 3:00 nad ranem)
11 lipca 1943 oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99
polskich miejscowości, głównie
w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć
Lachom. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę,
dochodziło do rzezi i zniszczeń.
►► s. 6
XIII Czempionat koni
zimnokrwistych, XVIII
Pokazy Konne
Miasto Kętrzyn położone jest przy
skrzyżowaniu dwóch szlaków do
Bartoszyc i Giżycka, u wejścia do
żyznej doliny rzeki Guber, która
słynie ze swoich pięknych pastwisk,
tak cennych w hodowli koni. To
właśnie tam, wśród mazurskich
krajobrazów znajdziecie słynne na
cały kraj stado ogierów zimnokrwistych.
►► s. 7
Kętrzyński Wieczór
Kabaretowy
Śmiech i dobrą zabawę zagwarantują wam programy dynamiczne,
pełne improwizacji, a przede
wszystkim śmieszne i z treścią
w wykonaniu kabaretów Ani Mru
Mru, Jurki oraz Kabaretu Dworskiego. Tę dawkę dobrego humoru
będzie można odebrać 20 lipca
w kętrzyńskim amfiteatrze.
►► s.12
Żegnajcie lekcje, czas na odpoczynek
Zakończenie roku szkolnego
Fot. Justyna Drozd
► Pierwszaki wręczały kwiaty swoim starszym kolegom, którzy ukończyli klasę szóstą.
„Wakacje, znów będą wakacje, na pewno
mam rację wakacje będą znów!” te słowa piosenki kabaretu Otto zapewne podśpiewywał
sobie każdy młody człowiek, bo oto nadeszła
przerwa od nauki. 27 czerwca odświętnie
ubrani uczniowie wręczyli kwiaty swoim nauczycielom i pożegnali ich na dwa miesiące.
Bezpieczne wakacje
Pozornie spokojny
może być pułapką
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego
przypadło na 27 czerwca. W każdej polskiej
szkole to bardzo ważny dzień i nie chodzi tu
wyłącznie o wakacje. To również uhonorowanie i podziękowanie dla wyróżnionych
uczniów za ich całoroczną, ciężką, ale jakże
akwen
Upalne, wakacyjne dni to oczywiście doskonały pretekst
do skorzystania z orzeźwiających kąpieli w jeziorach czy
rzekach. Każdego roku, gdy tylko zaczyna robić się
ciepło, policjanci i ratownicy wodni apelują o ostrożność
nad wodą.
Jednym z najczęściej popełnianych błędów są kąpiele po spożyciu alkoholu. Nawet najmniejsza jego ilość, w połączeniu
z wysoką temperaturą, powoduje obniżenie koncentracji oraz
problemy z koordynacją ruchów. Należy pamiętać również jak
niebezpieczne jest skakanie do wody na „główkę”. Szczególnie
warto mieć to na uwadze podczas wypoczynku w miejscach,
których nie znamy i nie wiemy jaka jest głębokość zbiornika.
Nie wolno także zapominać, o kilku zasadach dotyczących wypoczynku nad rzeką czy jeziorem. Zanim zanurzymy nasze
ciało w wodzie, należy je stopniowo schładzać. Nie powinno
się wchodzić do niej gwałtownie, ponieważ istnieje duże ryzyko doznania szoku termicznego. Niebezpieczne może okazać się także pływanie od razu po spożyciu posiłku. Ponadto
nie zapominajmy, że na kąpieliskach obowiązują regulaminy,
do których dla bezpieczeństwa własnego i innych osób, powinniśmy się bezwzględnie stosować. Bezpieczeństwo kąpieliska wyznacza kolor wywieszonej flagi. Kolor biały oznacza
kąpielisko bezpieczne, natomiast czerwony zakaz kąpieli ze
względu na niebezpieczne warunki.
Korzystając na plaży z kąpieli słonecznych warto pamiętać
o nakryciach głowy, zapasie wody i napojów oraz filtrze UV,
który pozwoli nam uniknąć poparzenia słonecznego. W telefonie komórkowym warto mieć zapisany numer Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 601 100 100. Podczas pływania jakąkolwiek łodzią warto pamiętać o kapoku.
REKLAMA
Wojciech Caruk
pożyteczną naukę. Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w Szkole Podstawowej nr 4
im. Stanisława Moniuszki odbyło się na boisku ORLIKA w scenerii placu budowy, ale
już na tle nowej hali sportowej.
- Z roku na rok szkoła się zmienia nie do
poznania. We wrześniu natomiast będzie
można podziwiać ją na nowo, gdyż zakończą
się prace budowlane hali sportowej. Pisanie
klasówek stanie się też łatwiejsze, bo nie będzie towarzyszył już hałas jaki był podczas
remontu – podkreśla Mariola Matyjasek,
Dyrektorka SP nr 4.
W uroczystości uczestniczył także Burmistrz
Miasta Krzysztof Hećman.
- Wszystkim młodym ludziom gratuluję zdobytych wyróżnień oraz życzę dalszych sukcesów, tymczasem korzystajcie z wakacji.
Nowy rok przywitacie już w pięknej, nowoczesnej hali sportowej – obiecał Burmistrz.
Młodzież gimnazjalna natomiast gościła Zastępcę Burmistrza Andrzeja Degórskiego,
który przybył do Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II. Jerzy Pruszyński dyrektor gimnazjum z uśmiechem wyczytywał zasłużonych
dla szkoły oraz tych nagrodzonych w konkursach uczniów. Radość była widoczna
także wśród odbierających nagrody, wszak
miło poczuć się docenionym i zauważonym.
- W tak ważnym dniu należy świętować z ro-
dzicami, gdyż sukces dziecka to przede
wszystkim zasługa rodzica. Nie wolno
o nich zapominać, a szczerze podziękować
– zwrócił uwagę Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Licznie zgromadzeni na szkolnym boisku
świętowali także najmłodsi ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Kętrzynie. Nie lada wyczynem było odbieranie przez nich nagród. Nawet w takiej
chwili może dopaść trema. Jak zawsze przyznano szczególną nagrodę w postaci roweru
dla ucznia ze szczególnymi wynikami
w nauce. Piękną chwilą wzruszenia stał się
moment, gdy pierwszoklasiści biegli radośnie do swych starszych kolegów z kwiatami
i uściskami. W ten wyjątkowy sposób pożegnano szóstoklasistów. Za cenną naukę, za
trud pracy oraz za mile spędzone chwile podziękowano również wszystkim nauczycielom. Świadectwa odebrane, kwiaty
wręczone pozostał już tylko ostatni dzwonek
i śmiało można cieszyć się długo wyczekiwanymi wakacjami. Wszystkim uczniom
tym małym jak i tym dużym redakcja gazety
Nasze Miasto Kętrzyn.pl życzy udanych,
ciepłych, niezapomnianych wakacji.
Justyna Drozd
Inicjatywa Kętrzyńskich Morsów
Odnawiają plażę dla mieszkańców
Kętrzyńskie Morsy mimo lata nie próżnują. Członkowie klubu postanowili
zrobić coś dla lokalnej społeczności
i rozpoczęli prace nad odnową plaży
nad Jeziorem Siercze k. Gierłoży.
Miejsce otrzymali w dzierżawę dzięki
uprzejmości Nadleśnictwa Srokowo,
które jest właścicielem i zarządcą tego
obszaru.
- Wpadliśmy na pomysł, aby mieć swoją
plażę do naszych zimowych kąpieli.
Takim magicznym miejscem jest właśnie plaża nad Sierczami, gdzie czujemy
się bardzo dobrze. Chcemy ją doprowadzić do stanu sprzed kilkudziesięciu lat,
tak jak tu kiedyś było. Uporządkujemy
teren do użyteczności dla mieszkańców
miasta, gminy i powiatu, a także turystów – mówi Karol Juchniewicz, prezes
Mazurskiego Klubu „Kętrzyńskie
Morsy”.
Do tej pory szereg prac już zostało wykonanych i okolica jeziora stopniowo
zmienia swój wygląd. Członkowie klubu
społecznie i za własne pieniądze posiali
trawę, usunęli stare krzaki i korzenie, zabezpieczyli gałęzie, wycięli trzciny i usunęli zatopione przeszkody, które
utrudniały bezpieczne kąpiele. Spół-
fot. Wojciech Caruk
►Dzięki działaniom morsów plaża poprawia swoje oblicze.
dzielnia Mieszkaniowa „Pionier” przekazała kilka ławek, które już stoją na
plaży. Nadleśnictwo Srokowo dostarczy
piasek do odświeżenia linii brzegowej.
Morsy nie kryją jednak, że potrzebują
wsparcia przy tej inicjatywie, aby uatrakcyjnić to miejsce.
- Chcemy postawić ławeczki, huśtawki,
zrobić boisko do siatkówki plażowej,
jakąś karuzelę dla dzieci, tablice informacyjne. Wszystko chcemy zrobić tak,
aby się tutaj dobrze wypoczywało – dodaje Juchniewicz.
W sferze planów jest też malowanie
płotu, posadzenie ozdobnych roślin, po-
szerzenie miejsc parkingowych czy usunięcie zatopionego w wodzie postumentu
po
dawnym
pomoście.
Wprawdzie sporo zostało do zrobienia,
jednak już teraz mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z wypoczynku.
- Chcemy, aby każdy mógł tutaj swobodnie odpocząć, tym bardziej, że sama okolica jest atrakcyjna. Sąsiedztwo
Wilczego Szańca, hotelu „Księżycowy
Dworek”, leśnych dróg otwartych dla
pieszych i rowerzystów jeszcze bardziej
uatrakcyjnia to miejsce – dodaje prezes
Morsów.
Wojciech Caruk
Gmina Miejska Kętrzyn przekazała budynek placówki artystycznej
Siedziba Szkoły Muzycznej własnością Ministra
Podpisany 27 czerwca akt notarialny
wskazał nowego właściciela budynku Państwowej Szkoły Muzycznej, którym jest
teraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na konferencji prasowej,
w której uczestniczyli Piotr Żuchowski,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof
Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn oraz
Marzena Targońska, Dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej w Kętrzynie
była okazja, aby zapytać o przyszłość
szkoły.
Ewa Brzostek
Spotkanie otworzył Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn, który opowiedział
między innymi o rozmowach dotyczących
przyszłości Państwowej Szkoły Muzycznej
sprzed dwóch lat z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
- Toczyliśmy wtedy taką dyskusję, że może
ta szkoła muzyczna, która jest taką perełką
jeśli chodzi o zabytek kultury materialnej naszego miasta położony w pięknym miejscu
przestrzeni publicznej stanie się szkołą ministerialną – wspomina Krzysztof Hećman.
– Dziś jest ten dzień kiedy Miasto Kętrzyn
nieodpłatnie powierza część swego majątku.
Mam jednak takie marzenie, żeby to miejsce
było piękne. Życzę, żeby ten słoneczny
dzień dla szkoły muzycznej trwał jak najdłużej, abyśmy wspólnie realizowali ciekawe
projekty w przestrzeni muzycznej, żeby te
dzieci, które dziś zdobywają tu wysokie
kwalifikacje mogły występować i cieszyć się
z nowych możliwości – dodaje Burmistrz.
O kulisach przekazania przez Gminę Miejską Kętrzyn budynku szkoły muzycznej
opowiedział szerzej Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które stało się jej
właścicielem.
- Faktycznie podczas mojej wizyty około
dwóch lat temu zastanawialiśmy się jakie
najbardziej optymalne rozwiązanie znaleźć
dla szkoły, które da jej szansę bardziej komfortowego funkcjonowania w tym pięknym,
zabytkowym obiekcie. Wróciłem do Warszawy. Nauczyłem się, że jeśli mam jakieś
wątpliwości to pytam ludzi bardziej doświadczonych, więc zapytałem Maksymiliana Celedę, który ponad 30 lat pracował
w Ministerstwie Kultury. Doradził mi, aby
tę szkołę przejąć najlepiej na zasadzie darowizny samorządu Miejskiego. Jeżeli będziemy właścicielem to możemy się
zastanawiać jak systemowo i logicznie być
gospodarzem w pełni tego obiektu. Zmiany
nie pojawią się natychmiast, ale stopniowo
i systematycznie będziemy ten obiekt wyposażać w nowe możliwości oraz troszczyć się
w zakresie zabezpieczenia inwestycyjnego.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jest organem, który prowadzi w całej Rzeczypospolitej dzisiaj około 250 szkół artystycznych.
Deklaruję
pełną
odpowiedzialność, jako właściciel tej szkoły –
mówi Piotr Żuchowski.
Dlaczego Gmina Miejska przekazała budynek Szkoły Muzycznej na rzecz Ministerstwa? Co było takim elementem
decydującym?
- Tytuł własnościowy, inwestycyjny, to możliwość pełnego zarządzania i pełnego wpływania na oblicze tej szkoły w różnych jego
aspektach i to był element decydujący. Jako
samorząd mamy wiele zadań do realizacji
i wiele potrzeb. Po rozmowach, negocjacjach, pozytywnym głosie ze strony Rady
Miejskiej i deklaracji spełnienia naszych
oczekiwań, że jednorodny układ własnościowy rozwiąże wiele problemów szkoły
podjęliśmy taką decyzję – wyjaśnia Krzysztof Hećman.
Co zmiana właściciela oznacza dla szkoły?
Jakie korzyści będą wynikały z przejęcia
szkoły przez Ministerstwo?
- W przyszłości będziemy mogli zapewnić
uczniom lepsze warunki, bardziej komfortowe, bo jeśli chodzi o kwestię dydaktyczną
to jesteśmy szkołą, która jest nadzorowana
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
W kwestii dydaktycznej tych zmian nie ma,
natomiast zmiany będą dotyczyły samego
Fot. Justyna Drozd
►Budynek Kętrzyńskiej Szkoły Muzycznej 27 czerwca stał się placówką ministerialną
budynku – mówi Marzena Targońska, dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kętrzynie.
- Ministerstwo będzie wykonywało wielki
program termomodernizacji. Kętrzyńska
szkoła jest w nim ujęta. Będziemy stwarzali
warunki, aby ten komfort pracy był poprawiany. Jest wiele programów rozpatrywanych na poziomie szkół, których
właścicielem w sensie tytułu jest Minister
Historia Szkoły:
Kultury. W momencie, gdy szkoła jest tak
skonstruowana, jak do tej pory było w tym
przypadku, że jest państwowa, ale znajdująca się w obiekcie Gminy Miejskiej Kętrzyn
to tu są zawsze pewne perturbacje, nawet
formalne, bo niektóre programy operacyjne
wymagają wręcz tytułu własności i wtedy
nie można wchodzić w jakieś kompleksowe
rozwiązania – dodaje Piotr Żuchowski.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia na podstawie zarządzenia Ministra Kultury
z dnia 26 sierpnia 1971 roku rozpoczęła swoją działalność 1 września 1971 roku. Nie
stało się to jednak z dnia na dzień. Już od stycznia 1950 r. istniało Miejskie Ognisko
Muzyczne, które założyła i prowadziła w swoim mieszkaniu Ilza Grossmann. W 1955
roku Państwowe Ognisko Muzyczne otrzymało nowy lokal przy Placu Wolności,
obecnie Plac Piłsudskiego. Był to budynek mieszkalny, a ognisko miało do dyspozycji
zaledwie kilka sal. Z chwilą powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
mieszkania były likwidowane i stopniowo cały budynek przechodził na potrzeby
szkolne.
Obecnie zajęcia prowadzone są w zakresie gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, na gitarze, saksofonie, klarnecie, flecie poprzecznym i wiolonczeli.
Zajęcia rehabilitacyjne w nowej hali sportowej w “czwórce”
Fizjoterapia pod patronatem olsztyńskiej uczelni
fot. Justyna Drozd
►Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta oraz Helena Rusiecka, Dyrektorka Szkoły przekazują podpisaną umowę o współpracy.
Władze Kętrzyna podpisały umowę
o współpracy z Olsztyńską Szkołą Wyższą
im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. Porozumienie związane jest z zajęciami rehabilitacyjnymi, które jesienią ruszą w nowo
wybudowanej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 4
Na spotkaniu towarzyszącym podpisaniu
umowy zaprezentowano m.in. działalność
OSW oraz przebieg realizacji projektu realizowanego przez Gminę Miejską Kętrzyn.
Zebranym przedstawiono charakter działalności olsztyńskiej uczelni, zaprezentowano
plansze wizualne przyszłego centrum kultury fizycznej oraz przedstawiono możliwości, jakie otwierają się przed mieszkańcami
Kętrzyna dzięki zawartemu porozumieniu.
– Nasza uczelnia jest instytucją otwartą.
Mamy ogromne doświadczenie we współpracy z Uniwersytetami III Wieku, szkołami,
z osobami niepełnosprawnymi. Dlatego też
chcemy swoją wiedzę i umiejętności tutaj
w Kętrzynie przekazać – mówi Helena Rusiecka, założyciel i Dyrektor Generalny
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego.
Mieszkańcy Kętrzyna będą mogli skorzystać
ze specjalistycznych zajęć, które będą prowadzone w profesjonalnie wyposażonych
salach w nowo wybudowanej hali sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 4, która już
1 września ma zostać oddana do użytku.
Zgodnie z pomysłem Burmistrza Kętrzyna
w pierwszej kolejności skorzystają z tego organizacje i podmioty działające na rzecz
osób starszych i niepełnosprawnych lub dotkniętych jakimś schorzeniem.
– Zajęcia będą realizowane w sali korekcyjnej w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii pod
patronatem OSW, w oparciu o ich sugestie,
programy i absolwentów, którzy również pochodzą z naszego powiatu. Stworzymy też
przy tym dwa miejsca pracy, studenci będą
mogli tam odbywać staże. To historyczna
umowa pomiędzy miastem, a uczelnią, która
pozwoli praktycznie wdrożyć projekt kompleksowej rehabilitacji naszego społeczeństwa – mówi Krzysztof Hećman, Burmistrz
Kętrzyna.
Prezentacji uczelni oraz jej zasobów niezbędnych do realizacji wynikających
z umowy zadań dokonał Adam Sawicki, prezes Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy
Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego.
- Nasza szkoła dysponuje bardzo szeroką
kadrą naukowo - dydaktyczną, studentami,
wolontariuszami. Mamy szesnaście lat doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nasi pracownicy naukowi
posługują się światowymi publikacjami oraz
efektami własnych badań. To wszystko
w połączeniu z taką pozytywną chęcią pracy
i energią powoduje, że dajemy rzeczywiście
radę sprostać dużym zadaniom w kwestii pomocy ludziom – dodaje Adam Sawicki.
Umowa, którą podpisano 2 lipca w kętrzyńskim Ratuszu jest częścią projektu „Miasta
Kętrzyn i Svetly jako Transgraniczne Centra
Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi usług
społecznych związanych z integracją grup
wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy
transgranicznej” realizowanego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.
Wojciech Caruk
W tym roku w Kętrzynie
powstają cztery skwery
Wyprawa do miasta to nie tylko zakupy, bieganie po
urzędach i powrót do domu. Może to być spacer i relaks
na ławeczce w parku lub skwerku, których w Kętrzynie
nie brakuje. W tym roku Miasto stworzy kolejne cztery
zielone miejsca, gdzie każdy będzie mógł sobie wypocząć.
Cztery nowe skwery to kolejne zielone punkty, które powstaną
w Kętrzynie. Pięknie zagospodarowane, z ławeczkami, kwiatami
i drzewami oraz brukowanymi alejkami zapraszają, aby spędzić tam
czas.
Skwer przy rondzie
Mieszkańcy Kętrzyna już mogą korzystać z uroku skwerku, który
powstał u zbiegu ulic Sikorskiego i Gdańskiej naprzeciwko ronda
ks. Rogaczewskiego. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach
Budżetu Obywatelskiego, co oznacza, że sami kętrzynianie pragną
jak najwięcej zielonych miejsc w swoim mieście. Teraz można tam
wypocząć na ławeczkach, które stoją wzdłuż wąziutkich alejek oraz
wokół mini ronda i delektować się zapachem róż, których krzewy
otaczają cały skwerek.
- Inwestycję tę realizowała kętrzyńska firma „Komunalnik”. Oprócz
skweru uporządkowano tam podwórko, utwardzono miejsce pod
gniazdem segregacji oraz wykonano remont muru oporowego.
W tej chwili jest to eleganckie, kameralne miejsce, które świetnie
harmonizuje się z rondem ks. Rogaczewskiego - mówi Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta.
Plac przy Sezamie
W tej chwili trwają prace budowlane na placu przy sklepie spożywczym Sezam. Jak do niedawna wyglądało to miejsce, chyba nie
trzeba nikomu przypominać. Jak się zmieni? Można to określić jednym słowem: bajka.
- Najpierw usunęliśmy wszystkie budki z placu, stare i chore drzewa
oraz mur przy sklepie i teraz na nowo zagospodarujemy ten teren,
który ma być takim uzupełnieniem skwerku przy fontannie – informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta.
Projekt zakłada postawienie nowego muru podświetlanego z półokrągłą wnęką, gdzie staną ławeczki. Na murze przewidziano rabaty
z kolorowymi kwiatami. Centralny punkt placu będzie stanowił mozaikę kwiatową w kształcie rozety. W czterech rogach skweru dominującym elementem będą drzewa - lipy z podświetleniem, pod
którymi będą stały ławeczki. Dodatkowym elementem będzie budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę i plac. Bajkowym
skwerkiem mieszkańcy będą mogli nacieszyć się już pod koniec
lipca.
Walory estetyczne przy przedszkolu na Moniuszki
Również pod koniec lipca swoją radość będą mogły wyrazić przedszkolaki, które uczęszczają do placówki przy ulicy Moniuszki.
Trwają tam właśnie prace realizowane przez firmę „Komunalnik”
w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Wymiana ogrodzenia
i zwiększenie walorów estetycznych budynku i posesji przedszkola
przy ul. Moniuszki”. Inwestycja jednak nie ograniczy się tylko wykonania elementów, które są w nazwie zadania. Nie będzie przesady
w stwierdzeniu, że atrakcje jakie tam będą sprawią frajdę nie tylko
dzieciom, ale będą również cieszyły oko mieszkańców osiedla.
Oprócz wykonania dróg dojazdowych i chodników do przedszkola
pojawi się tam pachnąca skarpa, żywopłotowy labirynt i nowe zabawki składające się na plac zabaw.
Ogród Eden?
Kolejny skwer, który jest właśnie realizowany będzie wyraźnie odróżniał się swoim charakterem od innych, które są w Kętrzynie. Nie
chodzi tu jedynie o otoczenie tego miejsca, które znajduje się tuż przy
Bazylice św. Jerzego i domu zamieszkałego przez siostry zakonne,
ale o klimat, który zostanie tam stworzony.
-Będzietoskwerwstyluwirydarza przykościelnego.Założenia projektowe
są oparte na wytycznych konserwatora zabytków oraz na zasadach
projektowania ogrodów przyklasztornych – zdradza Andrzej Degórski. Co znajdzie się w ogrodzie Eden? Nie trudno zgadnąć, że
specjalne rodzaje jabłoni ozdobnych. Oprócz tego charakterystycznego elementu zostaną tam wykonane alejki z kostki kamiennej, ławeczki oraz nasadzenia zieleni. Od strony kościoła zniknie
ogrodzenie. Teren zostanie otwarty dla mieszkańców miasta jako
zielona świątynia dumania. W kolejnym etapie mur oporowy i ogrodzenie od strony ulicy Rycerskiej zostanie zaprojektowane tak, aby
swoim charakterem nawiązywało do koncepcji wirydarza. Efekt
końcowy będziemy mogli podziwiać na początku sierpnia.
Ewa Brzostek
Budżet Obywatelski na 2015 rok
Mieszkańcy mogą wydać milion złotych
Gdy masz do dyspozycji milion złotych i możesz je wydać na dowolny
cel dotyczący twojego miasta co zrobisz? Czy postawisz na remont dróg
i chodników, czy może na zorganizowanie imprezy, której do tej pory nie
było w kalendarzu kulturalnym? Cokolwiek chciałbyś zrobić z tą sumą
spiesz się. Masz jeszcze pięć dni.
Ewa Brzostek
Jeszcze do 15 lipca mieszkańcy Kętrzyna, którzy chcą mieć swój własny
udział w kreowaniu wizerunku swojego miasta mogą wypełnić formularz
zgłoszeniowy i złożyć do Urzędu
Miasta. Czasu jest już niewiele, więc to
ostatni dzwonek, aby móc wydać milion złotych.
Na co można przeznaczyć środki?
Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego
można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na projekty „miękkie”, jak
np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych.
Ważne by pomysł na projekt mieścił się
w ramach zadań znajdujących się
w kompetencjach gminy.
Jak przygotować formularz
wniosku?
Projekt składa się na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony
www.budzetobywatelski.miastoketrzyn.pl. Otrzymasz go również w Urzędzie
Miasta,
w
Informacji
Turystycznej, w Kinie „Gwiazda”,
w Kętrzyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, w Przedsiębiorstwie
Gospodarki
Komunalnej
„Komunalnik” oraz w Miejskich
Wodociągach i Kanalizacji.
Pamiętaj, że twój projekt musi być
umiejscowiony na gruntach miejskich,
dlatego sprawdź czyją własnością jest
teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Informację taką możesz
uzyskać pod nr tel. 89 752-05-45
Na formularzu należy opisać także
w kilku zdaniach cel projektu, co dokładnie zostanie wykonane i w jakim
celu oraz wskazać główne działania,
które będą podjęte przy realizacji projektu, a także uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić
problem, na który odpowiada projekt
i uzasadnić oraz wskazać jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców.
Fot. Ewa Brzostek
► Jedną z inwestycji realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. jest remont
otoczenia przedszkola przy ul. Moniuszki
Na formularzu trzeba także określić
przybliżony koszt realizacji projektu
według własnego oszacowania. Nie
może ona jednak przekraczać kwoty
300.000,00 zł. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice
sytuacyjne, plany dołącz je do
wniosku.
Nie zapomnij podać danych do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).
Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?
Wypełnione formularze można składać
od 1 czerwca do 15 lipca w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta, przesyłać je w wersji
elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pocztą
na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, 11400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.
Weryfikacja projektów
Od 16 lipca do 30 września będą prowadzone prace związane z zarejestrowaniem wniosków i ich weryfikacją.
Zajmie się tym Zespół Opiniujący złożony z każdego po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych, Skarbnika,
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich, Naczelnika
Wydziału Inwestycji, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Naczelnika
Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości oraz
czwórki losowo wybranych mieszkańców. Każdy projekt złożony do Bu-
dżetu Obywatelskiego zostanie sprawdzony według kilku zasadniczych kryteriów. Przede wszystkim będzie brany
pod uwagę fakt, czy istnieje możliwość
realizacji zadania, jego zgodność
z kompetencjami gminy, miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej, koszt zadania oraz możliwość zabezpieczenia
w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.
Głosowanie
Wzorem ubiegłorocznego Budżetu
Obywatelskiego po opublikowaniu
listy wybranych projektów o wyborze
zadecydują mieszkańcy Kętrzyna za
pomocą głosowania. Kętrzynianie będą
mieli na to tylko 14 dni. Głosować będzie można w wyznaczonych do tego
celu punktach poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urn, drogą mailową
lub listownie na adres Urząd Miasta
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11400 Kętrzyn. Głosowanie odbywa się
poprzez wybranie projektów, których
łączna wartość nie może przekroczyć
1.000.000,00 zł, z listy proponowanych
i zweryfikowanych projektów. Te,
które otrzymają najwięcej głosów zostaną wpisane w Budżet miasta do realizacji na rok 2015. Jakie zadania
wybiorą kętrzynianie w ramach Budżetu Obywatelskiego? O tym przekonamy się dopiero 15 listopada.
Budżet Obywatelski 2015
Od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.
• Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2015
Od 16 lipca do 30 września 2014 r.
• Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do
głosowania przez Zespół Opiniujący
Od 1 do 14 października 2014 r.
• Głosowanie nad propozycjami
Do 15 listopada 2014 r.
• Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu Miasta
Zostań Partnerem Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+
Ty też możesz być na plus i wspomóc rodziny wielodzietne
• Korporacja Euro
Taxi (zniżka 10 % na
zakup usługi przejazdu
taksówką),
• Zajazd pod Zamkiem
(zniżka 10 % na zakup
posiłków dla rodziny),
• „Lena”
Zakład Fryzjerski
(zniżki 20% na strzyżenie damskie, męskie
i dziecięce, 10% na koloryzację),
• Auto-Myjnia
Anny Potrzuskiej
(zniżka 20% na mycie
i czyszczenie aut).
• Kętrzyńskie Stado
Ogierów (zniżka 20 %
na naukę jazdy konnej),
W Kętrzynie nie brakuje firm, które chętnie wspierają rodziny wielodzietne. Kętrzyńską Kartę Rodziny 3+ jej posiadacze
mogą pokazać w sklepie Belviso przy ulicy
Kołobrzeskiej oraz w aptece Nowa Farmacja przy ulicy Traugutta. Są to nowi
Partnerzy, którzy udzielili zniżki na swoje
produkty.
W sklepie Belviso rodziny z Kartą 3+ otrzymają 15% zniżki na zakup usługi szycia zasłon, firan i dekoracji okiennych. Dlaczego
ten przedsiębiorca dołączył do Programu?
- Uważam, że jest to szansa dla ludzi, którzy
mają dużo dzieci i nieraz finanse ograniczają
ich, aby mogli pozwolić sobie na dekoracje
okienne. Chciałam, aby mój sklep był dostępny również dla tych rodzin. Uważam, że
jest to świetny pomysł na wprowadzenie takiej Karty zniżek dla rodzin 3 plus, cieszę
się, że taka idea zaistniała w naszym mieście
– mówi Maria Dejnak, właścicielka sklepu
Belviso.
Apteka Nowa Farmacja znajdująca się przy
ul. Traugutta także udzieliła zniżki dla rodzin
posiadających Kartę 3+. W siedzibie apteki
rodziny wielodzietne będą mogły dowiedzieć się na jaki upust danego dnia mogą liczyć.
Ewa Brzostek
Trwają prace projektowe
deszczówek w Kętrzynie
W mieście nie może być podtopień
Miasto sukcesywnie realizuje plan prac,
które znalazły się w projekcie budżetu na
ten rok. Znalazły się tam bardziej spektakularne inwestycje oraz te mniej widoczne, jak deszczówki. To jednak czego
nie widać gołym okiem jest również bardzo ważne, ponieważ skutki są przez nas
odczuwalne przy okazji ulewnych
deszczów.
Miasto wspólnie z miejskimi wodociągami
opracowało ocenę techniczną sieci deszczowej. Po tej ekspertyzie okazało się, że niektóre odcinki wymagają przebudowy, inne
zlikwidowania tzw. wąskich gardeł, niektóre
były w złym stanie technicznym. Z oceną
kętrzyńskich deszczówek zapoznała się
Rada Miejska. Podjęto decyzję o przystąpieniu do projektowania tych odcinków, które
wymagają natychmiastowej interwencji. Te
działania zostały podjęte w ubiegłym roku.
Wtedy też zostały zlikwidowane przewężenia na kolektorach deszczowych na ulicy
Mazurskiej, Wyspiańskiego oraz w Parku
Różanym.
- Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu
i w tej chwili trwają prace projektowe. Kolejny etap to wykonawstwo. Biorąc pod
uwagę, że jest to kosztowana inwestycja będziemy szukali środków jej finansowania.
Na dzień dzisiejszy wiemy, że możemy li-
Liczba tygodnia
35
czyć na korzystne pożyczki niskoprocentowe i umarzalne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie – informuje Andrzej
Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta.
Projektem zostało objętych klika odcinków
sieci deszczowej. Dodatkowe rurociągi będą
doprojektowywane na ulicy Broniewskiego
oraz odcinek od ul. Daszyńskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Mielczarskiego
w kierunku Domu Pomocy Społecznej. Przebudową zostaną objęte deszczówki na ul.
Daszyńskiego od przychodni do Parku Różanego, na ul. Wileńskiej do rzeki Guber
oraz w okolicach ulic Zbożowa, Mazowiecka.
- W tej chwili jest wykonany projekt deszczówki miejskiej biegnącej od ul. Chrobrego przez teren firmy Philips w kierunku
rozlewiska. W oparciu o projekt przygotowujemy przetarg na jej wykonawstwo. Będzie to duża inwestycja, której wartość
wynosi 1,2 mln złotych. Miasto finansuje
30% kosztów, pozostałą część Philips i znajdujące się na jej terenie przedsiębiorstwa –
informuje Andrzej Degórski.
Projekt ma być wykonany po końca tego
roku.
Ewa Brzostek
Tylu Partnerów Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+ do tego wydania gazety (10 lipca)
Nasze Miasto Kętrzyn.pl przystąpiło do programu wspierającego rodziny wielodzietne,
który powstał z inicjatywy Gminy Miejskiej Kętrzyn.
• Restauracja Kardamon (zniżka 10 % na
zakup całego asortymentu z wyjątkiem napojów alkoholowych),
• City Club Restauracja & Kręgielnia
(zniżka 20% na korzystanie z torów do gry w kręgle)
• Ekopral na ul. Słowackiego (zniżka 15% w zakupie usługi prania
chemicznego oraz zniżka 15% w zakupie
usługi prania wodnego),
• Księgarnia Verso (10
% zniżki na zakup całego asortymentu w siedzibie stacjonarnej przy ulicy Sikorskiego),
• Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” (50 %
zniżki w opłacie za świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego na każde dziecko z
rodziny)
• Restauracja „Aria”
Usługi - Produkcja –
Handel Wanda Olenkowicz (5% zniżki w zakupie artykułów spożywczych, 10% zniżki
w zakupie usług gastronomicznych oraz 10%
zniżki w zakupie usług hotelarskich),
• Optyka – Optometria
– Okulistyka Tracewicz
Aleksander (15 %
zniżki na zakup okularów korekcyjnych, na zakup okularów przeciwsłonecznych, na zakup akcesoriów
okularowych, na zakup soczewek kontaktowych oraz za badanie okulistyczne),
• Moda Męska
Kędzierski
(10 % na cały asortyment oprócz odzieży promocyjnej),
• Restauracja
Stara Kamienica
(10 % upustu na całą
gastronomię oprócz alkoholi),
• Dobrze się składa Sławomir Dojlido - Zajęcia z robotyki (zniżka
20% na zajęcia z robotyki),
• Pizzeria „Maleńka”
(zniżka 10% na zakup
usług gastronomicznych z
wyjątkiem alkoholu
i dowozu).
• „Top Trendy” Sklep Odzieżowy (zniżka 10% na zakup
odzieży),
tego promocją),
• „Modna Szafa”
Sklep Odzieżowy
(zniżka 20% na zakup całego asortymentu nie obję-
Rodziny posiadające Kartę 3+ otrzymują 50 %
zniżki na korzystanie:
• oferty kulturalnej Kętrzyńskiego Centrum
Kultury i Kina
“Gwiazda”,
• Lender Optic
Paweł Lender
(zniżka 10% na zakup
wszystkich
towarów
i usług),
• COOL SCHOOL
Szkoła Języków Obcych
(zniżki 20% na zakup
usługi edukacyjnej w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego (maluchy, dzieci, dorośli), 10% na usługi tłumaczenia, kursy
egzaminacyjne oraz 10% za zajęcia muzyczno-rytmiczne),
• Salon Fryzjerski
Marty Mejksztaniec
(zniżka 10% na usługi
fryzjerskie),
• Sklep Wojtuś
(zniżka 5% na zakup
całego asortymentu).
• Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”
(zniżka 50 % w opłacie za świadczenia z
zakresu wychowania przedszkolnego na
każde dziecko z rodziny),
• Kwiaciarnia Kwiaty, upominki Kamila Bednarczyka
(zniżka 10% na zakup całego asortymentu),
• Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Grzegorz Lender
(zniżka 50% na udzielane porady okulistyczne),
• Ars Materia – Galeria Rękodzieła
(zniżka 10% na zakup
całego asortymentu),
Wypożyczalnia Kostiumów Balowych, Alb
i Akcesoriów do I Komunii Św. (zniżki 10%
na wypożyczenie kostiumu balowego (wypożyczalnia czynna w miesiącach styczeń –
luty) i 10 % na wypożyczenie alby i akcesoriów do I komunii św. (wypożyczalnia
czynna w miesiącach maj – czerwiec)),
• Sklep Odzieżowy
ASKK
(zniżka 15% na zakup
całego asortymentu, nie objętego promocją),
zakup kosmetyków),
• Gabinet Kosmetyki
Estetycznej (zniżki
15% na usługi kosmetyczne oraz 5% na
• Apteka Nowa Farmacja (informacje o
zniżce na miejscu za
okazaniem karty 3+).
• Sklep Belviso (zniżka
15% na zakup usługi
szycia zasłon, firan i dekoracji okiennych),
• sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
• wychowawczej
w Miejskim Żłobku
i Przedszkolu „Malinka”.
KALENDARIUM
10 lipca 1624 r. - władze pruskie potwierdziły przywileje wiel-
kich cechów miast: Rastenburga, Bartoszyc, Tylży, Gierdawy,
Sępopola, Węgorzewa.
11 lipca 1838 r. – w Giżycku urodził się Wojciech Kętrzyński
11 lipca 1920 r. - Plebiscyt na Warmii i Mazurach zorganizo-
wany w celu rozstrzygnięcia przynależności rejonu Warmii
i Mazur - przed rozbiorami podzielonych między Prusy Książęce
i należące do Korony Prusy Królewskie.
17 lipca 1555 r. - w Królewcu książę Albrecht na prośbę władz
miasta potwierdził aktem prawnym nadanie na prawie chełmiń-
skim na własność miastu majątek w Gierłoży z lasem.
19 lipca 1624 r. - bractwo cechowe powroźników z Rasten-
burga otrzymuje przywilej
20 lipca 1797 r. - pierwsze wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”
21 lipca 1655 r. - początek „Potopu Szwedzkiego”- najazdu
armii szwedzkiej na ziemie Rzeczypospolitej
23 lipca 1647 r. - książęcy wizytatorzy ustanowili Górny Staw
(Jeziorko Miejskie) własnością miasta
70. rocznica
Operacji „Ostra Brama”
Operacja „Ostra Brama” została rozpoczęta 7 lipca 1944 r. przez
oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”, w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami
AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii
Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. Plan operacji został opracowany w marcu 1944 r. przez sztab okręgu wileńskiego – zakładał
on zdobycie miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK.
Podstawowym założeniem operacji było przekonanie, że nieprzyjaciel ogarnięty paniką będzie myślał tylko o szybkim odwrocie,
w związku z tym dowództwo operacji nie przewidywało poważniejszych walk o miasto poza przełamaniem posterunków lub placówek nieprzyjaciela ubezpieczających przede wszystkim skraj
miasta – dalej oddziały partyzanckie miały zgodnie z założeniami
bez większych przeszkód przeniknąć do Śródmieścia i opanować
centrum miasta, co oznaczałoby samodzielne zdobycie go przez
AK. Wilno jednak na mocy rozkazu Hitlera zostało przekształcone
w ufortyfikowaną twierdzę obsadzoną przez silny garnizon.
2 lipca 1944 r. na sygnał radiowy z Londynu zaczęła się „Burza”
w okręgu wileńskim i okręgu nowogrodzkim. 3 lipca wydano rozkazy do oddziałów i nakazano jednoczesne wykonanie „Burzy”
w rejonach: Dryświaty, Rychaliszki, Oszmiana, Bogdanów, Wilno,
Baranowicze, Słonim, Lida i Juraciszki. Połączenie dwóch tak
samo ważnych zadań niemal w tym samym czasie nie było najlepszym wariantem rozegrania walki. Komenda Główna AK rozczłonkowała wysiłki. 4 lipca na podstawie danych SD wskazujących na
zbliżający się atak w garnizonie ogłoszono alarm. 7 lipca 1944 r.
o świcie, w związku z szybkim zbliżaniem się Armii Czerwonej do
miasta, „Wilk” zdecydował o natychmiastowym rozpoczęciu akcji,
przyspieszając ją o jedną dobę w stosunku do wcześniejszych planów. Zdołano skoncentrować na czas tylko 1 z 3 przewidzianych
w planie operacji zgrupowań uderzeniowych. Około 4 tysięcy żołnierzy AK wspieranych przez dwa działka przeciwpancerne oraz
kilka moździerzy i granatników, mimo niezakończonej koncentracji
swoich sił, zaatakowało umocnienia niemieckie od najsilniej bronionej, południowo-wschodniej strony. Pozycje te obsadzone były
przez garnizon liczący kilkanaście tysięcy żołnierzy dysponujących
silną artylerią oraz czołgami i działami pancernymi, a także wsparciem lotnictwa operującego z lotniska Porubanek.
Około godziny 12 7 lipca do rejonu walk nadeszły regularne oddziały Armii Czerwonej (3 korpus zmechanizowany gwardii), które
o godzinie 20.00 podjęły szturm generalny osiągając jednak tylko
lokalne sukcesy, zaś wieczorem nadeszła 5 armia ogólnowojskowa
generała Kryłowa przejmując główny ciężar walk o Wilno. 8 lipca
siły radzieckie wzmocniły 2 korpusy pancerne wydzielone ze
składu 5 armii pancernej gwardii – w bezpośrednich walkach
o miasto wzięło udział około 100 tysięcy żołnierzy radzieckich
wspieranych przez kilkaset czołgów i masowe naloty lotnictwa.
Garnizon niemiecki został w czasie walk wzmocniony zrzutem
w okolicach miasta 10 lipca kilkuset spadochroniarzy 2 Dywizji
Spadochronowej. Przez kilka dni w mieście trwały zaciekłe walki
uliczne z broniącymi się hitlerowcami, w których oddziały AK
współdziałały z oddziałami Armii Czerwonej.
Po zdobyciu Wilna dowództwo sowieckie nakazało żołnierzom AK
wyjść z miasta. Ze względu na to, iż operacja „Ostra Brama” była
niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami tzw. wielkiej trójki co
do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie
informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek
czego nie została ona zauważona na Zachodzie.
Roman Korab-Żebryk,
Źródło: Operacja wileńska AK
Wystawa w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
W średniowiecznej kuchni
Jak wyglądała praca w kuchni, jak wyglądały kuchenne
sprzęty, czym różniły się kuchnie zamkowe i kuchnie bogatych mieszczan od kuchni w karczmie czy w wiejskiej
chacie? Jak wyglądał posiłek prostych ludzi, jakie potrawy przygotowywano na stoły rycerzy i mieszczan?
Odpowiedź na te pytania można będzie znaleźć na wystawie „W średniowiecznej kuchni”. Otwarcie wystawy
odbędzie się 23 lipca o godz. 12.00, w czasie IX Jarmarku
Średniowiecznego na Św. Jakuba. W tym roku, motywem
przewodnim Jarmarku będzie średniowieczna kuchnia.
Na wystawie pokazane zostaną oryginalne zabytki związane
z przygotowywaniem pożywienia. Będą to naczynia gliniane, kuchenne i stołowe – wszelkiego rodzaju garnki,
dzbany i misy; drewniane naczynia klepkowe służące do
przechowywania produktów, przygotowywania potraw i podawania ich na stół. Zaprezentowane zostaną drewniane
misy i talerze toczone na średniowiecznych tokarkach, noże
i inne metalowe sprzęty kuchenne. Oprócz zabytków pozyskanych w czasie badań archeologicznych, na wystawie, we
wnętrzach zrekonstruowanych na podstawie średniowiecznych miniatur książkowych, wyeksponowane zostaną kopie
i rekonstrukcje średniowiecznych mebli kuchennych, kuchennej i stołowej zastawy glinianej oraz sprzętów kutych
z żelaza.
Zwiedzający wystawę będą mieli okazję do zapoznania się
z opisem przygotowywania rozmaitych potraw w średniowieczu. Rodzaj spożywanych potraw zależał od statusu społecznego. W wiejskich domach spożywano najczęściej jeden
ciepły posiłek dziennie, zwykle były to różnego rodzaju polewki i kasze, mięso niezbyt często pojawiało się na chłopskich stołach. W domach bogatszych mieszczan
i w kuchniach zamkowych przygotowywano bardziej wykwintne potrawy. Zachowane do naszych czasów średniowieczne
przepisy
kucharskie
mogą
zadziwić
skomplikowanym niekiedy sposobem przygotowania i łączeniem różnych smaków. Z przepisów z Königsberger
Kochbuch (Królewiecka książka kucharska) z końca XV
wieku dowiadujemy się, że w krzyżackich kuchniach zamkowych stosowano egzotyczne przyprawy jak pieprz, goździki, imbir, szafran, migdały, cynamon, gałkę
muszkatołową. Na stołach krzyżackich spotkać można było
różnorodne warzywa i owoce między innymi kapustę, cebulę, pietruszkę, jabłka, winogrona i figi.
Świat średniowiecznej kuchni można odtworzyć nie tylko
Fot. Monika Ekiert-Jezusek
►Średniowieczna kuchnia zostanie zaserwowana w naszym zamku.
na podstawie miniatur książkowych, malarstwa i zachowanych zbytków. Dużo interesujących wiadomości znaleźć
można między innymi w inwentarzach krzyżackich zamków
spisywanych w XIV i XV w. Dowiadujemy się z nich o różnego rodzaju naczyniach i narzędziach metalowych przechowywanych w ówczesnych kuchniach zamkowych,
poznajemy tajemnice zamkowych spiżarni. Wiadomo na
przykład, że 17 listopada 1414 r., w piwnicy w kętrzyńskim
zamku znajdowało się ponad 10 beczek różnych rodzajów
piwa, 7 beczek miodu, a na strychu doliczono się 38 połci
mięsa wędzonego, 27 rożnów mięsa pieczonego, 11 kop
szczupaków i 7 kop sandaczy. W kuchni zamkowej złożonych było wówczas aż 3000 serów.
Projekt „W średniowiecznej kuchni – nowy produkt transgranicznej turystyki kulturowej” jest wdrażany w ramach
Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program
Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na
celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Mariusz Wyczółkowski
71. rocznica Tragedii Wołyńskiej
O świcie (godzina 3:00 nad ranem) 11 lipca 1943 oddziały
UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich
miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć Lachom. Po otoczeniu
wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło
do rzezi i zniszczeń.
Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży,
młotków i innych narzędzi zbrodni. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemożliwić ponowne
osiedlenie. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana. Na przykład, akcję w pow. włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich
(na zachód od Porycka), w rejonie Marysin Dolinka, Lachów
oraz w rejonie Zdżary, Litowież, Grzybowica. Na cztery dni
przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się
spotkania, na których uświadamiano miejscową ludność
o konieczności wymordowania wszystkich Polaków. Rzeź
rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 r. od polskiej
wsi Gurów, obejmując swoim zasięgiem: Gurów Wielki,
Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce – Sądową, Nowiny, Zagaję, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Swojczów, Gucin i inne. We wsi Gurów na 480
Polaków ocalało tylko 70 osób; w kolonii Orzeszyn na
ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270 Polaków; we
wsi Sądowa spośród 600 Polaków tylko 20 udało się ujść
z życiem, w kolonii Zagaje na 350 Polaków uratowało się
tylko kilkunastu.
Również tego dnia rano 20-osobowa grupa napastników
weszła w czasie mszy św. do kościoła w Porycku, gdzie
w ciągu trzydziestu minut zabito ok. 100 ludzi, wśród których były dzieci, kobiety i starcy. Bandyci wymordowali
wówczas wszystkich (ok. 200) Polaków mieszkających
w Porycku. Podobne ataki na kościoły przeprowadzano
w innych miejscowościach.
Zabójstw dokonywano z wielkim okrucieństwem. Wsie
i osady polskie ograbiono i spalono. Po dokonanych masakrach do wsi na furmankach wjeżdżali chłopi z sąsiednich
wsi ukraińskich, zabierając całe mienie pozostałe po zamordowanych Polakach. Główna akcja trwała do 16 lipca 1943.
W całym zaś lipcu 1943 celem napadów stało się co najmniej
530 polskich wsi i osad. Wymordowano wówczas siedemnaście tysięcy Polaków, co stanowiło kulminację czystki etnicznej na Wołyniu.
Fragment książki „Ukraińska partyzantka 1942-1960”
Grzegorz Motyka
Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza na uroczystość upamiętniającą 71. rocznicę Tragedii Wołyńskiej.
Termin: 11 lipca, godz. 18.00.
Uroczystość rozpocznie msza św. w intencji ofiar
Wołynia w Bazylice św. Jerzego. Po mszy nastąpi
złożenie kwiatów pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom
– Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 – Plac Armii
Krajowej.
Siła spokoju w Kętrzynie
XIII Czempionat Koni Zimnokrwistych, XVIII Pokazy Konne
kach jeździeckich, agroturystyce, hipoterapii, pracy w mieście, na roli z wykorzystywaniem nowoczesnego sprzętu rolniczego
oraz w zrównoważonym leśnictwie.
Populacja polskich koni zimnokrwistych stanowi dużą i cenną bazę materiału zarodowego i użytkowego. Podstawą wytworzenia
mał prawa miejskie nadane przez komtura Balgii Jana Schindekopf, w okresie
panowania Zakonu Krzyżackiego był
ważnym punktem strategicznym wysuniętym na wschód. W zmiennych na przestrzeni lat losach Stada początkowo
dominowały ogiery trakeńskie i wschodniopruskie oraz niewielka liczba koni zimnokrwistych. Podwaliny Stada stanowiły
ogiery z Traken i ze znanych prywatnych
stadnin. Pod koniec II wojny światowej
wszystkie reproduktory zostały ewakuowane do Niemiec. Po wojnie Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych przejęło od
miejscowych Władz Miejskich budynki,
place i wszelkie urządzenia należące do poniemieckiego stada. W dniu 1 marca 1947 r.
odbudową i prowadzeniem Państwowego
Stada Ogierów w Kętrzynie zajął się Stanisław Zdanowicz, pierwszy kierownik
obiektu. Budynki zbudowane 70 lat wcześniej utrzymane były w staropruskiej prostocie, wewnątrz urządzone praktycznie
i wygodnie, mogące pomieścić 200 ogierów.
Miasto Kętrzyn położone jest przy skrzyżowaniu dwóch szlaków do Bartoszyc i Giżycka, u wejścia do żyznej doliny rzeki
Guber, która słynie ze swoich pięknych pastwisk tak cennych w hodowli koni. Region
hodowlany polskiego Stada Ogierów znacznie różnił się od rejonu działalności niemieckiego poprzednika i ukierunkowany był
głównie na obsługę klaczy województwa
białostockiego. Obecnie Stado Ogierów
w Kętrzynie zaopatruje w ogiery zimnokrwiste rejon całej Polski, szczególnie część
północno-wschodnią, która przoduje w hodowli polskich koni zimnokrwistych. Stado
jest wzorcowym ośrodkiem hodowli zarodowej koni zimnokrwistych, a konie produkowane w tym rejonie należą do czołówki
w swej grupie rasowej. W powojennej historii Stado Ogierów w Kętrzynie w ogromnym stopniu wpływa na doskonalenie koni
zimnokrwistych w Polsce, poprzez konsekwentną, planową pracę hodowlaną, przy wykorzystywaniu wysokiej jakości materiału
zarodowego. Możliwe to było dzięki Dyrektorom Stada, którymi w chronologicznym
ujęciu byli: Stanisław Zdanowicz, Mieczysław Głębocki, Józef Babliński, Stanisław
obecnego modelu konia zimnokrwistego
była praca państwowych ośrodków hodowli
zarodowej, a w szczególności stad ogierów,
dysponujących doskonałymi reproduktorami. Jednym z najważniejszych ośrodków
hodowli koni zimnokrwistych, który odegrał
istotną rolę w ewolucji i skonsolidowaniu
potencjału genetycznego tej rasy jest Stado
Ogierów w Kętrzynie. Początki istnienia
ośrodka hodowli w tym mieście datuje się na
rok 1877 r. kiedy to w Rastenburgu (dawna
nazwa Kętrzyna) utworzono Stado, którego
zadaniem było zaopatrzenie w ogiery rozpłodowe południowej części Prus Wschodnich.
Rastenburg, który 11 listopada 1357 r. otrzy-
Zdanowicz, Edward Michalewicz, Andrzej
Różycki, Wojciech Ganowicz, a od 2001 r.
Jerzy Gawarecki. Rola Stada Ogierów to
przede wszystkim udział w hodowli koni poprzez posiadanie najlepszych reproduktorów. Używanie „państwowych” ogierów
w rozrodzie wpływa w znaczący sposób na
postęp hodowlany w hodowli terenowej. Zadaniem Stada oprócz roli hodowlanej jest
promowanie hodowli i użytkowania koni na
szeroko pojętą skalę. Organizowanie wystaw, aukcji, ale także szkoleń, kursów,
nauki jazdy konnej, wycieczek, zawodów
jeździeckich, itp.
Co roku w wielu miastach Polski organizo-
,PSUH]DSRGSDWURQDWHP0LQLVWUD5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL
;,,,&=(03,21$7.21,=,012.5:,67<&+
,63(&-$/,67<&=1$:<67$:$.21,$5'(”6.,&+62.™/6.,&+,6=7806.,&+
;9,,,32.$=<.211(
OLSFDU
QDWHUHQLH6WDGD2JLHUöZ
Z.ÚWU]\QLH
NIEDZIELA 20.07.2014 r.
UUR]S
R]SSRF]ÚFLH
RF]ÚFL JJRG
RGG]
] RRFHQD
FHQ SSROV
ROVNNLFK
LF NNRQL
RQ ]LLPQRNUZLVW
PQRNUZLVWW\FK
\F RFHQD
RFHQ NNRQL
RQ ZWW\SLH
\SLHVVRNöOVNLP
RNöOVNL RFHQD
RFHQ NRRQL
Q ZWW\SLH
\SL VV]WXPVNLP
]WXPVNLP
RFHQ
RRFHQ
FHQDNNRQL
RQ DDUGH
UGHHQSSROVNL
ROVN JJRG]
RG] Z
ZHUQLVD
HUQLVDDĝP
PDODUVWZ
DODUVWZD
JJRG
RGG]
] VVSSSRWNDQLH
RWNDQL KKRRGGRZFöZ
RZFöZ VVSSSRQVRUöZ
RQVRUöZ Z\\VWDZFöZ
Z\
VWDZFö LJJRĂFL
RĂF “
SOBOTA 19.07.2014 r.
UUR]S
R]SSRF]ÚFLH
RF]ÚFL JJRG
RG]]
SSUH]HQ
UH]HQQWDFMD
WDFM UUDV
D L]]DSU]ÚJöZ
DSU]ÚJö SSRN
RNND]\
D]\NNRQQH
RQQHFF]ÚĂÊ
]ÚĂ ,
Z
Z\VWH
\VWHHS]]HVSRïX
HVSRï ķķ.DOLQDĵ
.DOLQD NNDGU\O
DGU\ VVXO
XOOHN
H SSUH
UHH]HQWDFMD
]HQWDFM FF]]HHPSLRQöZ
PSLRQö LZ
ZLFHF]HPS
LFHF]HPSSLRQöZ
LRQö VV]WD
]WDIIHWD
HW NNRñ
RñVVDDP
PRFKöG
RFKöG
Z
Z\VWÚ
\VWÚÚS]]HVSRïX
HVSRï ķķ.DOLQDĵ
.DOLQD SSRN
RNND]\
D] NNRQQH
RQQ FF]ÚĂÊ
]ÚĂ ,,,
SSRUÚF]
RUÚF RJJLHUöZ
LHUö ]]LP
LPQQRNUZLVW\FK
RNUZLVW\FK
NNRQQ
RQQHSSRND]\
RND] WX
WXXUQLHMRZH
UQLHMRZ ]]DZRG\
DZRG\Z
Z\ĂFLJL
\ĂFLJ UUDV
DVQQD]]DVDG]L
DVDG]LHZ
Z]DMHPQH
]DMHPQHHMHHOLPLQDFM
OLPLQDFMML
]]DZ
DZRRG\
G ZSSRZR
RZRRĝHQLX
ĝHQL NNRñP
RñP
PL]]LPQRNU
LPQRNUZ
ZLVW\PL
LVW\P SSPONSORZY
P NSORZY
PO
A
ndrzej Pelc
Pelc
Andrzej
B
ogdan Ga
Bogdan
Gajzlerowicz
ajzler
jzlerowicz
SStadnina
tadnina K
oni R
ogów
Koni
Rogów
Impreza współfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego
P
Miasto Kętrzyn położone jest przy skrzyżowaniu dwóch szlaków do Bartoszyc
i Giżycka, u wejścia do żyznej doliny rzeki
Guber, która słynie ze swoich pięknych
pastwisk, tak cennych w hodowli koni. To
właśnie tam, wśród mazurskich krajobrazów znajdziecie słynne na cały kraj
stado ogierów zimnokrwistych.
Dr inż. Ewa Jastrzębska
Niewielu miłośników koni w Polsce wie, że
w całej populacji koni hodowanych w naszym kraju ponad 50 % stanowią konie zimnokrwiste i ich pochodne. Chowem
i hodowlą tych koni zajmuje się wielu hodowców, gdyż z jednej strony sprzedaż tych
koni przynosić może zyski, a z drugiej
strony konie zimnokrwiste mają wiele zalet
ułatwiających ich utrzymanie i pracę z nimi.
Konie zimnokrwiste mimo swojej potężnej
budowy budzą ogólną sympatię i mniejszy
respekt niż dużo od nich lżejsze i delikatniejsze, ale bardziej pobudliwe konie gorącokrwiste. Konie zimnokrwiste są, bowiem
łagodne, spokojne i najczęściej przyjaźnie
usposobione. W sytuacjach ekstremalnych
zachowują „zimną krew” objawiającą się
spokojną reakcją wpływającą na bezpieczeństwo pracy z nimi. Możliwości wykorzystywania ich potencjału użytkowego są
ogromne, gdyż sprawdzają się znakomicie
w pracy wierzchowej i zaprzęgowej w szkół-
Zadaniem Stada oprócz roli hodowlanej jest promowanie hodowli i użytkowania koni na szeroko pojętą skalę. Organizowanie wystaw, aukcji, ale także szkoleń, kursów, nauki jazdy
konnej, wycieczek, zawodów jeździeckich, itp.
Co roku w wielu miastach Polski organizowane są imprezy promujące
wszechstronne wykorzystywanie potencjału użytkowego polskich koni
zimnokrwistych. Jednak najbardziej spektakularny jest Ogólnopolski
Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty wraz z Pokazami Konnymi organizowany rokrocznie w lipcu w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.
wane
są imprezy promujące wszechstronne wykorzystywanie potencjału użytkowego polskich koni
zimnokrwistych. Jednak najbardziej spektakularny jest Ogólnopolski Czempionat Koni
Rasy Polski Koń Zimnokrwisty wraz z Pokazami Konnymi organizowany rokrocznie
w
lipcu
w
Stadzie
Ogierów
w Kętrzynie. Podczas tych dni można zobaczyć pokazy koni tej rasy, z których najbardziej emocjonujące jest ustawienie
w szeregu i połączenie ze sobą wielu ogierów, które nosi nazwę poręczy. Inną atrakcją
są
pokazy
powożenia
zaprzęgami
jedno-i wielokonnymi. Można również zobaczyć inne niż pociągowe wykorzystywanie koni zimnokrwistych – jako
wierzchowców, koni ujeżdżeniowych, do
woltyżerki, a nawet do skoków przez przeszkody. Stado Ogierów w Kętrzynie dysponuje najdłuższą w Europie, bo aż
dwustumetrową, stajnią z końca XIX w., stanowiącą wspaniałe tło dla wszystkich pokazów odbywających się na maneżu.
Stado kętrzyńskie, jako jedyne utrzymuje
w tak dużej liczbie ogiery zimnokrwiste.
Oprócz wielu zadań jakie spełnia ta jednostka, jest ono rezerwą genetyczną najlepszych koni hodowlanych w Polsce.
Uzyskany w populacji polskich koni zimnokrwistych postęp hodowlany (odnotowany
i zaprezentowany w wielu badaniach naukowych) wskazuje niezaprzeczalnie na fakt, iż
SO Kętrzyn jest niezbędnym organem polskiej hodowli koni zimnokrwistych. Od kilkunastu lat w strukturach podległych
Agencji Nieruchomości Rolnych zachodzą
administracyjne zmiany. Również Stado
Ogierów w Kętrzynie na przestrzeni tego
okresu zmieniało swoje „położenie”, a obecnie tworzy wraz ze Stadniną Koni Nowe
Jankowice (jedyną państwową stadniną hodującą elitarne konie zimnokrwiste w Polsce) jedną spółkę Skarbu Państwa.
Kętrzyński Czempionat cieszy się popularnością wśród hodowców, miłośników koni
oraz wielu przygodnych widzów. Różnorodność pokazów sprawia, iż trzeba odwiedzić
Kętrzyn, a w nim Stado Ogierów by móc
obejrzeć: najlepsze konie zimnokrwiste
w Polsce, kadryl amazonek, poręcz, kadryl
sulek, skoki przez przeszkody w wykonaniu
polskich „grubasów”, zawody w zręczności
powożenia, wyścigi sanek w lecie, zawody
w rodzinnej zwózce siana, przeciąganie liny
konie kontra publiczność i wiele atrakcji.
Podczas lipcowego Czempionatu można
edukować także młode pokolenia znające
polską historię tylko z podręczników, chociażby oglądając husarską tradycję i jej taktykę bojową. Wymienione powyżej zasługi
Stada Ogierów w Kętrzynie na polu hodowlanym i pokazowym sprawiają, iż warto tu
zaplanować wycieczkę. Ogólnopolski
Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Pokazy Konne to święto hodowców i miłośników koni, a przepiękny obiekt
Stada Ogierów w Kętrzynie przetrwał (oby
na zawsze) zawirowania organizacyjne polskiej hodowli koni i jest miejscem spotkań
miłośników koni.
Tekst pochodzi z przedruku miesięcznika
Gallop numer 2(8) luty 2013
Międzynarodowy Mecz Juniorów w Boksie Polska vs Łotwa
Pięściarze walczyli o puchar Burmistrza i szykowali się na Mistrzostwa
W Kętrzynie od 16-22 czerwca przebywała na zgrupowaniu szkoleniowym reprezentacja Polski Juniorów
oraz Kadetów. W zgrupowaniu brali
udział zawodnicy z Litwy, którzy szykują się do wrześniowych ME kadetów. Zgrupowanie spełniło swoje cele
szkoleniowe, dzięki bardzo dobrej
współpracy z trenerem „Niedźwiedzia” Kętrzyn Eminem Huseynov
oraz życzliwości władz miasta. 21
czerwca odbył się mecz naszych reprezentantów z ekipą Łotwy, którzy byli
wzmocnieni reprezentantami Rosji
i Litwy.
Marcin Stankiewicz
W samym meczu obejrzeliśmy 11 bardzo ciekawych walk, w których nasi pięściarze 9- krotnie odnosili zwycięstwa.
W pierwszym pojedynku Krystian Kuś
z Energetyka Jaworzno pokonał 3:0 reprezentanta Rosji Arama Azariana.
W tym pojedynku młody pięściarz pokazał bardzo dojrzały boks jak na swój
wiek. Cechowała go dyscyplina taktyczna, która otrzymywał z narożnika.
w meczu był Norbert Borzemski z
Chempion Nowy Dwór Mazowiecki,
który za przeciwnika miał jednego ze
zdolniejszych pięściarzy młodego pokolenia na Łotwie. Edgar Korżenewskij
jest brązowym medalistą ME młodzików z Anapy 2012 oraz zwycięzcą bardzo silnego turnieju kadetów Alyew Cup
w
Azerbejdżanie
2014.
W tym pojedynku Norbert od początku
walki narzucił swoje warunki zawodnikowi łotewskiemu, który niekiedy gubił
się w obronie przed silnymi ciosami naszego pięściarza. Rezultat to zwycięstwo
Polaka 3:0. W następnym pojedynku reprezentant gospodarzy Rafał Tuchewicz
uległ 3:0 zawodnikowi z Łotwy Ritwarowi Szuldze, który od początku do
końca zdominował Rafała uzyskując
przewagę z rundy na rundę. Drugim Naszym pięściarzem w tej samej kategorii
wagowej wśród juniorów był aktualny
Wicemistrz Polski Juniorów Piotr Piejek
ze Spart Złotów. Ten pojedynek bez
większych emocji wygrał Piotrek 3:0
prezentując większe doświadczenie oraz
umiejętności techniczne na tle swojego
przeciwnika z Łotwy Olega Petrowskij.
Fot. Archiwum MOSIR
►Pamiątkowe zdjęcie po zakończonych walkach.
W drugim pojedynku Karol Jakubi zawodnik „Niedźwiedź” Kętrzyn pokonał
3:0 także reprezentanta Rosji po słabszym początku w wykonaniu Karola
przejął on inicjatywę oraz z większa chęcią zwycięstwa nie pozostawił cienia nadziei kto w tym pojedynku jest lepszy.
Kolejnym pięściarzem na ringu w Kętrzynie był reprezentant Rushh Kielce
Krystian Papis, naprzeciw którego stanął
Gustas Gerajtis, aktualny mistrz Litwy
Kadetów. W tym pojedynku młody bokser pokazał dobre przygotowanie techniczne, konsekwencje w realizacji zadań
taktycznych oraz przygotowanie fizyczne, co w rezultacie doprowadziło go
do zwycięstwa 3:0 oraz końcowej nagrody dla najlepszego technika meczu.
Następnym zawodnikiem startującym
W kategorii juniorów do 69 kg wystąpił
Dawid Ławicki z Boks Poznań, który na
tle mocnego fizycznie Ewalda Tejkmanickiego z Łotwy pokazał bardzo dojrzały,
wyrachowany
boks,
wykorzystując swoje warunki oraz
umiejętności techniczne. W tym pojedynku były one po stronie naszego reprezentanta dając mu zwycięstwo 3:0.
W następnym pojedynku Norbert Jakubi
z „Niedźwiedź” Kętrzyn stanął
w szranki z reprezentantem Rosji .Ten
pojedynek zakończył się porażką naszego podopiecznego przez TKO 2r. Od
początku pojedynku zarysowała się
przewaga pod względem fizycznym,
a także dobrym przygotowaniem techniczno- taktycznym. Reprezentant Rosji
zyskiwał przewagę z minuty na minutę
doprowadzając
do liczenia po
bardzo dobrej
akcji na korpus.
Ze
względu
na
zdrowie Norberta z naszego
narożnika powiedział ręcznik. Była to,
jak się okazało
ostatnia nasza
porażka w tym
dniu. W cięższych kategoriach do 81 kg
aktualny
Mistrz Polski
Maciej ŻuraFot. Archiwum MOSIR
kowski z Legii
►Na Kętrzyńskim ringu 21 czerwca stoczono zacięte pojedynki, zakończone wyWarszawa po- graną reprezentacji Polski
konał 3:0 zapowanie szkoleniowe w Szczecinku,
wodnika łotewskiego Denisa Sawdona.
które odbyło się od 30.06 do 08.07 oraz
W pojedynku przedostatnim tego dnia
start reprezentacji w turnieju Golden
Aleksander Celejewski w ładnym stylu
Gloves w Serbii 09.07-13.07.2014,
wypunktował zawodnika z Łotwy Argdzie akces zgłosiło 202 zawodników
toma Sawdona. Aleksander Celejewski
z 32 państw i 5 kontynentów.
z Radomiaka Radom otrzymał nagrodę
dla najlepszego zawodnika reprezentacji Polski.
Wyniki walk meczowych
Ostatni pojedynek przyniósł zebranym kibicom Waga 49 kg
najwięcej emocji w kate- Mantas Markunas POL – Sergiej Chodjuszin LAT - 3:0
gorii super ciężkiej. Mi- Waga 54 kg
łosz Wodecki z LPKS Krystian Papis POL – Gustas Gerajtis LAT - 3:0
Myszków wychowanek Waga 56 kg
Karol Jakubi POL “Niedźwiedź” Kętrzyn– Ronzem Lew
jedynego Mistrza Świata
LAT - 3:0
Henryka Średnickiego po- Waga 56 kg
konał po bardzo wyrów- Norbert Borzemski POL – Edgar Korżenewskij LAT - 3:0
nanej, obfitującej w silne Waga 60 kg
wymiany i zwroty akcji Rafał Tuchewicz POL – Ritwar Szulga LAT - 0:3
Ewandera
Serwuta Piotr Piejek POL – Oleg Petrowskij LAT - 3:0
z Łotwy, który pozostawił Waga 69 kg
po sobie bardzo dobre Dawid Ławicki POL – Ewald Tejkmanic LAT - 3:0
wrażenie. Wynik tej walki Waga 75 kg
2:1 dla polskiego zawod- Norbert Jakubi POL “Niedźwiedź” Kętrzyn- Zagrebin
nika. Obaj pięściarze za Dmitryj ROS / TKO 2R
super widowisko, które Waga 81 kg
Maciej Żurakowski POL – Denis Sawdon LAT - 3:0
stworzyli dla kętrzyńskiej
Waga 91 kg
publiczności otrzymali Aleksander Celejewski POL - Artom Sawdon LAT - 3:0
nagrodę za najlepszą Waga +91 kg
walkę meczu.
Miłosz Wodecki POL – Ewander Serwut LAT - 2:1
Na końcu jeszcze raz bardzo chciałbym podziękoWyniki walk towarzyskich przed meczem
wać trenerom, którzy Waga 46 kg.
pomagali podczas zgrupo- Adam Pluskowski POL – Igor Małoliczko KAL - 0:3
wania Eminowi Husey- Waga 50 kg
nov, Kamilowi Kondej Krystian Kuś POL – Aram Azarian KAL - 3:0
oraz trenerowi Stanisła- Waga 57 kg
wowi Lakomcowi, a także Adam Bułatewicz POL – Storperstis Emilis LIT - 0:3
Waga 70 kg
władzom i Burmistrzowi
Taudul Damian POL – Lukas Plikajtes LIT - 2:1
Miasta Kętrzyn w realizacji meczu, który był Mecz zakończył się wynikiem 18:4 dla reprezentacji Polpierwszym etapem selek- ski.
cji zawodników do składu Najlepszy zawodnik całego meczu: Aleksander Celejewski
Kadry Narodowej Junio- POL (Legia Warszawa)
rów na październikowych Najlepszy zawodnik gości: Ewander Serwut LAT
Mistrzostwa
Europy Najlepsza walka: Miłosz Wodecki POL - Ewander Serwut
w Zagrzebiu. Kolejnym LAT
etapem selekcji było zgru- Najlepszy technik: Krystian Papis POL (Rush Kielce)
Rozmowa z Tadeuszem Snopek, trenerem KlubuTaekwondo „Tygrys”
Soo Kwang Lee był autorytetem dla wielu z nas
Taekwondo to sztuka, która swoje korzenie ma w Korei. W Kętrzynie sekcja, która promuje tę dyscyplinę sportu
działa od 1991 roku. Jej trener, Tadeusz
Snopek wyszkolił wielu młodych sportowców z tytułami mistrzowskimi.
Dobrym duchem kętrzyńskiej sekcji
był posiadacz 9 dan Soo Kwang Lee,
który zmarł niespodziewanie. Z Tadeuszem Snopkiem wspominamy mistrza,
a także rozmawiamy o planach i sukcesach „Tygrysa”.
Czym jest dyscyplina taekwondo i dlaczego warto ją uprawiać?
Taekwondo w 1988 roku na Igrzyskach
Olimpijskich w Seulu po raz pierwszy
została zaprezentowane nie
tylko jako sztuka walki, ale również jako dyscyplina sportowa.
Dziś jest to bardzo popularna
dyscyplina Olimpijska trenowana na całym świecie.
Dlaczego warto trenować Taekwondo? Ponieważ łączy w sobie
sztukę walki oraz rywalizację
sportową.
Trenując poprawiamy nie tylko
tężyznę fizyczną, ale również
wzmacniamy charakter.
Zawodnik pokonuje kolejno poszczególne etapy technik Taekwondo zdając egzaminy na
stopnie uczniowskie, a następnie
na stopnie mistrzowskie podnosi
swoją odporność na stres,
a zatem buduje swoje wnętrze.
wicz. Kolejnym sukcesem był start
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Bornym Sulinowie, na których Zuzanna Pruszyńska wywalczyła srebrny
medal w kat. do 53kg. Mamy dwóch
Mistrzów Polski i dwie Wicemistrzynie
Polski.
Jest to też smutny czas dla taekwondo
ze względu na pana Soo Kwang Lee,
którego straciliśmy w dość nieoczekiwanie. W jakich okolicznościach poznał pan mistrza Lee? Proszę
opowiedzieć o waszej znajomości.
Soo Kwang Lee urodził się w 1941 r.
w Korei. Na początku lat 70. przeniósł się
do Berlina Zachodniego, gdzie prowadził
Zakończyło się półrocze. Czas na podsumowania. Jaki był to okres dla kętrzyńskiego taekwondo, jeśli chodzi
o sukcesy pana podopiecznych?
Myślę, że mamy zdolną młodzież, gdyż
nasi zawodnicy wywalczyli już łącznie 5
medali w różnych kategoriach wiekowych na arenie krajowej.
Zacznę od najmłodszej zawodniczki Aleksandry Łojko, która wywalczyła w kat.
do 41 kg brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu.
Aż trzy medale wywalczyli nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski Juniorów
Łodzi. Artur Trumiński w kat + 78kg zdobył złoty medal, jego klubowy kolega
Krystian Szczepanowski w kat. do 68kg
również zdobył złoty medal, srebrny
w kat do 44 kg wywalczyła Sara Masie-
Mamy jeszcze kilka ważnych udziałów
w zawodach, dla najmłodszych
uczestników naszego klubu to
Warmińsko - Mazurska Liga
w Taekwondo Olimpijskim,
która odbędzie się we wrześniu
w Olsztynie, Międzynarodowe
Mistrzostwa Warszawy to start
juniorów i juniorów młodszych oraz w październiku
Mistrzostwa Polski Seniorów.
Nasi zawodnicy wytrwale
i ambitnie zgłębiają trudną
sztukę walki, jaką jest taekwondo. Żeby mierzyć się z najlepszymi trzeba trafić na taki
nie
oszlifowany,,diament’’
i pomóc się rozwinąć. W Korei
taekwondo jest bardzo popularne i szczególnie wspierane
przez państwo.
Co jest głównym problemem
klubu „Tygrys”?
zajęcia w wojsku. W latach 90. nawiązał
kontakt z Polską Policją w Poznaniu, co
m.in. sprawiło, że przeniósł się do tego
miasta. Tam wspólnie z bratem prowadził
zajęcia w Sport Studio Lee oraz w TS
Olimpia Poznań.
Mistrza Soo Kwang Lee miałem zaszczyt
poznać w 1994 r. na Mistrzostwach Polski
w Śremie. Wielokrotnie spotykaliśmy się
czy to na zawodach, czy na zebraniach organizowanych przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego. Pełniąc funkcje
członka zarządu PZTO, przewodniczącego komisji sędziowskiej czy będąc
w komisji kolegium stopni mistrzowskich, której przewodniczącym był mistrz
Soo Kwang Lee.
Był autorytetem dla wielu ćwiczących.
Posiadał najwyższy stopień wtajemniczenia w taekwondo 9 dan.
Zmarły Soo Kwang Lee był związany
z Kętrzynem od 1995 roku. Kim był dla
kętrzyńskiego taekwondo?
Pierwszy raz na moje zaproszenie Mistrz
przyjechał do Kętrzyna na Mistrzostwa
Polski w Taekwondo Olimpijskim
w 1995 r. Wielokrotnie uczestniczył
Brązowy medal na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
w Taekwondo Olimpijskim
Przed Tygrysem kolejne półrocze.
Jakie plany i sportowe wydarzenia
stoją przed zawodnikami?
Jak ocenia pan potencjał
swoich zawodników? Czy
możemy mierzyć się z zawodnikami, którzy taekwondo mają we krwi, czyli
Koreańczykami?
Jak długo w Kętrzynie działa
sekcja „Tygrys” i jakimi sukcesami może się pochwalić?
Początki Kętrzyńskiego Klubu
Taekwondo „Tygrys” to rok
1991, minęło już 23 lata. W tym
czasie działo się wiele, nasi zawodnicy odnosili liczne sukcesy
na arenie krajowej oraz międzynarodowej, dziś możemy pochwalić się również licznymi
sukcesami myślę, że przedstawienie samych medalistów
Mistrzostw Polski zajęłoby cały
artykuł. Organizowaliśmy w naszym mieście imprezy rangi Mistrzostw Polski, jak
i Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży
w Taekwondo Olimpijskim. Promujemy
sztuki walki poprzez organizowanie pokazów zapraszając różnych mistrzów
sztuk walki.
w różnych wydarzeniach sportowych
w naszym mieście, prowadził szkolenia
z młodzieżą i dziećmi.
Ostatni raz uczestniczył jako gość honorowy w „Budo Gali” Sztuk Walki w 2013
r., a Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman za zaangażowanie w propagowanie
sportów walki został uhonorowany certyfikatem na stopień 2 dan, o który osobiście do Światowej Federacji Taekwondo
w Seulu wystąpił mistrz Soo Kwang Lee.
Myślę, że lubił przyjeżdżać do Kętrzyna.
Problemy naszego klubu nie
odbiegają od problemów, z jakimi borykamy się wszyscy.
Przede wszystkim szkolenie to
nie tylko ćwiczenia na sali, to udział
w zawodach krajowych i międzynarodowych, to również nowoczesny sprzęt,
na jakim rozgrywane są zwody sportowe,
a co za tym idzie, to oczywiście pieniądze
na rozwój sportu.
Dużym problemem jest sprawność naszych najmłodszych. Brak aktywności fizycznej jest bardzo widoczny. Dzieci,
które zaczynają swoją przygodę ze sportem kwalifikowanym mają duże braki
sprawności ogólnej.
Jakie zatem warunki trzeba posiadać,
aby trenować taekwondo?
Tak naprawdę warunek jest jeden przyjść
na salę i zacząć trening. Każdy może
w różnym wieku trenować taekwondo, to
zależy, czego oczekujemy sami od siebie.
Można trenować pod kątem sprawności
fizycznej pokonując kolejne stopnie wtajemniczenia, jak i doskonalić elementy
samoobrony i oczywiście pozostaje jeszcze rywalizacja sportowa. Taekwondo to
dobry sposób na stres. Polecam i zapraszam do udziału w treningach.
Rozmawiała Ewa Brzostek
Aleksandra Łojko reprezentowała Kętrzyński Klub Taekwondo „Tygrys” na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim we Wrocławiu.
W dniach 20-22 czerwca na hali AWF Wrocław wystąpiło
200 zawodników z 54 klubów. Ola po dwóch dniach rywalizacji sportowej zajęła IV –miejsce w Poomse oraz
wywalczyła brązowy medal w kat do 41 kg. Gratulujemy
Oli i życzymy dalszych sukcesów.
Tadeusz Snopek
Komunikat
Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie
dotyczące Klubu KKS Granica Kętrzyn,
które odbędzie się 11 lipca (piątek)
o godz. 16.00 w sali 108 Urzędu Miasta
przy ul. Wojska Polskiego 11.
II Otwarte Mistrzostwa Kętrzyna
w Siatkówce Plażowej
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników
siatkówki (zawodników i kibiców) na Mistrzostwa Kętrzyna w Siatkówce Plażowej 2014.
W ciągu najbliższych tygodni na kompleksie
rekreacyjno-sportowym „Kętrzynianka” odbędą
się cztery następujące turnieje:
1) 11 lipca (piątek) – Nocny Turniej Siatkówki
Plażowej Mężczyzn (Start godz. 18:00)
2) 20 lipca (niedziela) – Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet (Start godz. 10:00)
3) 2 sierpnia (sobota) – Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Kętrzyna
(Start godz. 9:00)
4) 10 sierpnia (niedziela) – Turniej Siatkówki
Plażowej – Pary Mieszane (Start godz. 10:00)
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail:
[email protected]
Piłkarze ręczni MKS MOSiR zakończyli sezon
Chcemy, aby piłka ręczna wróciła do Kętrzyna na seniorskim poziomie
czów grupowych obie nasze
drużyny zagrały o medale,
młodzicy o złoto, dzieciaki
o brąz. W grupie finałowej
młodzików spotkały się trzy
zespoły: MKS MOSiR Kętrzyn, UKS Kontra Warszawa
i
MOSiR
Siemiatycze. Nasi chłopcy
po zwycięstwie nad gospodarzami 16:11, przystąpili
do meczu z UKS Kontra, po
pierwszej słabej połowie
przegrywaliśmy
7:14.
Fot. Archiwum MOSIR
W drugiej połowie wystąpił
► Po ekscytujących pojedynkach przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie.
zupełnie inny zespół, który
na dwie minuty przed końcem spotkania doprowadził
Piłkarze ręczni MKS MOSiR wbrew pozorom mieli
do
wyrównania.
Ostatecznie
mecz
wygrał zespół z Warbardzo bogaty maj, bowiem brali udział w kilku prestiszawy
19:18
i
tym
samym
wygrał
cały
turniej.
żowych turniejach. Obecnie chłopcy mają wakacje. Na-
tomiast w drugiej połowie sierpnia obie grupy wiekowe
chłopców jadą na obóz sportowy do Białogóry nad Bałtykiem, aby rozpocząć kolejny sezon sportowy w nowych kategoriach: junior młodszy i młodzik.
Wiesław Adamczyk
Młodzicy w dniach 9 -11 maj grali w półfinałach mistrzostw Polski w Radomiu. Niestety w trzech rozegranych
spotkaniach z Elblągiem, Radomiem i Kwidzynem przegrali i zajęli IV miejsce. Na pocieszenie zostaje nam satysfakcja, że w finale Mistrzostw Polski złoty medal zdobył
Kwidzyn, a Elbląg z pechową porażką w ćwierćfinale zajął
V miejsce. Grając w półfinałach otrzymaliśmy dziką kartę,
z której skorzystaliśmy. Jednak w tym przypadku potwierdza się reguła, że do tak poważnej imprezy należy się starannie przygotować zarówno pod względem kondycyjnym,
jak i skuteczności, co skrzętnie w grze wykorzystywali nasi
rywale. Przez jedną połowę prowadziliśmy wyrównaną
walkę, a w drugiej, gdy powoli brakowało sił nasi przeciwnicy powiększali przewagę, i tak z Elblągiem do przerwy
przegrywaliśmy 9:12, a po końcowym gwizdku sędziego
było 23:32. Wystarczy tutaj przypomnieć, że ostatni mecz
w lidze przegraliśmy dwoma bramkami 22:24.
Po zimnym radomskim prysznicu, piłkarze ręczni MKS
MOSiR w dniach 16-18 maj, zarówno młodzicy, jak i dzieci
przebywali na XIX Festiwalu Piłki Ręcznej w Siemiatyczach, w którym uczestniczyły zespoły z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko mazurskiego. W poszczególnych grupach startowało odpowiednio: młodzik 9 i dzieci 8 zespołów. Po przejściu me-
Końcowa klasyfikacja turnieju młodzików:
1 miejsce - UKS Kontra Warszawa
2 miejsce - MKS MOSiR Kętrzyn
3 miejsce - MOSiR Siemiatycze
4 miejsce - UKS Sprint Ulan - Majorat
5 miejsce - UKPR Agrykola Warszawa
6 miejsce - UMKS Orlęta Zwoleń
7 miejsce - KS Warszawianka Warszawa
8 miejsce - MOKS Słoneczny Stok Białystok
9 miejsce - MLKS Czarni Olecko
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Wójcika Macieja z MKS MOSiR Kętrzyn, najlepszym bramkarzem
został Cybulski Marcin z UKS Kontra Warszawa, a klasyfikację króla strzelców wygrał Kowszuk Wojciech z 32 trafieniami, przed Pałaszem Dominikiem z 31 trafieniami.
Obaj z MKS MOSiR Kętrzyn. Najlepszym zawodnikiem
w drużynie wybrano Pałasza Dominika, wyróżniono także
bramkarza Nikończuka Wojciecha. Zespół prowadzony
przez Cezarego Tyszkę i Adamczyka Wiesława wystąpił
w następującym składzie: Kowszuk Wojciech (32), Pałasz
Dominik (31), Siewruk Maciej (22), Wójcik Maciej (29),
Kręciewski Krystian (15), Guźniczak Jan (4) , Marcinkiewicz Maciej (8) oraz bramkarze Nikończuk Wojciech
i Gryczka Maciej. W nawiasie liczba strzelonych bramek
przez poszczególnych zawodników.
W kategorii dzieci (rocznik 2001 i młodsi) startowało 8 zespołów. Zespoły podzielono na dwie grupy. Nasi piłkarze
ręczni po zwycięstwach nad UKS Kontra III i UKS 49 Białystok znalazł się w czwórce. Jednak w półfinale trafił na
odwiecznego rywala „Olsztyniaka” z Olsztyna, z którym
przegrał 19:10. W meczu o trzecie miejsce nasi chłopcy
spotkali się z rówieśnikami z Siemiatycz, z którymi po bardzo wyrównanej walce przegrali 15:14. W ostatnich trzech
minutach egzekwowali dwa rzuty karne, nie trafiając żadnego. Szkoda, bo zwycięstwo i trzeci stopień podium były
tak blisko.
Końcowa klasyfikacja turnieju w grupie chłopców rocznik
2001 i młodsi:
1 miejsce - UKS „Kontra I” Warszawa
2 miejsce - UKS „Olsztyniak” Olsztyn
3 miejsce - MOSiR Siemiatycze
4 miejsce - MKS MOSiR Kętrzyn
5 miejsce - SP Sarnaki
6 miejsce - UKS „Kontra III” Warszawa
7 miejsce - UKS „49” Białystok
8 miejsce - UKS „Kontra II” Warszawa
Najlepszym zawodnikiem w drużynie prowadzonej przez
Kamila Rokselę wybrano bramkarza Gromelskiego Jakuba,
wyróżniono także Kuhna Łukasza. Najwięcej bramek w naszym zespole zdobyli: Kowszuk Mikołaj (26) i Karpienia
Kamil (24). Ponadto w zespole wystąpili: Krysiak Rafał
(8), Górski Kornel (1), Sidor Tomasz (9), Dragun Kacper(0), Rafalski Damian(5), Dąbkowski Damian (6), Marciniak Dawid (0) i Opoka Szymon drugi bramkarz.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają,
a w szczególności Burmistrzowi Krzysztofowi Hećmanowi, Andrzejowi Malickiemu, Prezesowi PHILIPS Lighting Poland S.A., Komendantowi WarmińskoMazurskiego Oddziału Straży Granicznej Generałowi Wojciechowi Skowronkowi, Wiesławie Szychowskiej z Centrum Ubezpieczeń, Markowi Mięsiakowi właścicielowi
Sali Bankietowej, Władysławowi Kwaśniewskiemu właścicielowi firmy WEDA, Dyrektor MOSiR Anecie Janczuk
oraz podległym jej pracownikom za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy przede wszystkim rodzicom, którzy
na co dzień nas wspierają i dzielnie znoszą nas oraz wybryki swoich synów, wierzymy, że z nich wyrosną. Do
współpracy zapraszamy także innych, którzy chcą, aby do
Kętrzyna wróciła piłka ręczna na dobrym seniorskim poziomie.
Przy okazji zapraszamy chłopców chętnych do uprawiania
piłki ręcznej, rocznik 2001 i 2002 VI i V klasa szkoły podstawowej. Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego
z kętrzyńskich szkół podstawowych i okolicy do współpracy i rozwijania piłki ręcznej w naszym mieście. Zainteresowani rodzice mogą uzyskać informacje pod numerem
telefonu: 509149594 lub 501361306.
Piłka nożna. Turnieje młodych kopaczy
Rośnie nam młode pokolenie piłkarskie
Na początku lipca na Orlikach w Kętrzynie i w Korszach były rozgrywane mecze
piłkarskie z udziałem najmłodszych drużyn dziewcząt i chłopców. Spotkania te
pokazały spory potencjał, chęć walki
i dobrą przyszłość dla polskiej piłki
nożnej.
Na boisku typu Orlik 5 lipca przy SP 3
odbył się turniej „Kibiców Granicy”, w którym wzięło udział 8 zespołów w tym kibice
„Wigry” Suwałki. Rywalizowano w dwóch
grupach po cztery drużyny, mistrz i wicemistrz z każdej z grup awansował do gier
półfinałowych. Z pierwszej grupy awans
uzyskały drużyny: FC Śledzik i Weterani
KKS, z drugiej grupy: Chrupek i Spółka,
Wigry Suwałki. W meczach o finał spotkały
się: FC Śledzik – Wigry 2-1 i Chrupek
i Spółka – Weterani KKS 3-1. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy „Wigry” Suwałki,
a Weterani KKS do końca trzymał w napięciu i w regulaminowym czasie zakończył się
remisem 1-1, rozstrzygnięcie padło w rzutach karnych, które lepiej wykonywali Weterani KKS wygrywając 2-1.
W meczu finałowym spotkali się Chrupek
i Spółka - FC Śledzik, minimalnie lepsi okazali się juniorzy “Granicy” wsparci Kamilem Piątkowskim z drużyny seniorów
i wygrali 2-1. W turnieju tym wzięło udział
ponad 80 kibiców – zawodników, którzy reprezentowali różne dzielnice naszego miasta
i goście z Suwałk, można też było zobaczyć
byłych oraz obecnych zawodników KKS
„Granica” Kętrzyn.
W Korszach 6 lipca odbył się turniej Orlików z rocznika 2006 – 2007. W turnieju
wzięły udział trzy zespoły: „Orlęta” Reszel,
KKS „Granica” Kętrzyn i MKS Korsze.
Grano systemem każdy z każdym, mecz
i rewanż. Młodzi zawodnicy „Granicy” bardzo dobrze się zaprezentowali i wygrali cały
turniej zdobywając 9 z 12 możliwych punktów. Kolejne miejsca zajęli zawodnicy „Orlęta” Reszel i MKS Korsze. Wszyscy
zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale oraz okolicznościowe dyplomy. Gratulujemy młodym zawodnikom
„Granicy” wierząc, że kiedyś będą z nich
kadrowicze województwa i Polski. Następny turniej odbędzie się 12 lipca
w Reszlu. Kibiców serdecznie zapraszamy.
W Korszach 6 lipca odbył się turniej dziewcząt, w którym udział wzięły trzy drużyny;
DKS Kętrzyn, „Mrągowia” Mrągowo
i „Atomówki” Korsze. Rywalizowano sys-
temem każdy z każdym mecz i rewanż.
Dziewczyny z DKS Kętrzyn nie dały szans
swoim koleżankom z Korsz i Mrągowa
i pewnie wygrały cały turniej. Drugie
miejsce zajęły gospodynie turnieju „Atomówki” Korsze, a trzecie „Mrągowia” Mrągowo. Oprócz nagród zespołowych, które
otrzymały dziewczyny, była też nagroda indywidualna dla najlepszego strzelca, którą
otrzymała Magda Seges z DKS Kętrzyn.
Zespół DKS wystąpił w składzie: Małgorzata Jastrzębska, Iza Parzych, Agnieszka
Woźniak, Daria Wołowik, Joanna Lichocka,
Gabriela Dymidziuk, Magdalena Seges,
Wiktoria Fiedorowicz.
Andrzej Klimowicz
Recenzja płyty - Dr Watt – „Changes”
Długo oczekiwany album kętrzyńskiej grupy w końcu ujrzał światło
dzienne. Oficjalna premiera nastąpiła 21 czerwca, a zespół promował ją podczas koncertu u boku
m.in. TSA podczas kętrzyńskich
„Konfrontacji”. Album został nagrany w studiu Kętrzyńskiego
Centrum Kultury pod okiem
i uchem Sławomira Szuszczewicza. Płyta to osiem autorskich
kompozycji utrzymanych w klimacie hard rocka, chociaż można na
niej momentami usłyszeć też
heavy metalowe wpływy. Wiem,
że niektórzy podejdą do tej płyty
być może sentymentalnie, być
może z pozycji lokalnych patriotów i z góry bezkrytyczne przyjmą
to, co muzycy mają na tym albumie do zaoferowania. Warto jednak
do takiej postawy podejść z dystansem, bo „Changes” to zwyczajnie…. dobra płyta. Praktycznie
wszystkie utwory z tego albumu
można już było usłyszeć na koncertach, jakie ekipa zagrała podczas ostatniego roku. Odpalając
płytę już na początku raczeni jesteśmy klimatycznymi dźwiękami
intro, które płynnie przechodzi
w stosunkowo spokojny utwór
„Power Of The Words”. Utwór,
który jest kompozycją w pełnym
tego słowa znaczeniu. Szczególną
uwagę przykuwają tutaj smakowite
solówki Korola, który warsztat gitarowy ma „w palcach”. Tempo
przyspiesza w kolejnym „It Isn’t
You”, do którego w ubiegłym roku
powstał teledysk. Tutaj oprócz gitarowych smaczków i ekspresywnego, szczególnie w refrenach
śpiewu Pawła Bieleckiego zdecydowanie słyszalny staje się obsługiwany bas Pawła Żebrowskiego.
Szybkie solo Pawła Korola w stylu
lekko spowolnionego Yngwie Malmsteena również jest jednym z jaśniejszych elementów tego utworu.
Kolejny „Give Up” zdaje się być
stylistyczną kontynuacją wcześniejszego kawałka utrzymując
dalej klimat hard rocka w stylu
kapel z lat 80 – tych jednak z odczuwalnym świeżym brzmieniem.
Fajne melodie, ciężkie gitarki, perkusja zasuwa aż miło. Dlatego zaskoczeniem
jest
następny
w kolejności „Por Favor”, który
zwalnia tempo. Znowu na pierwszy plan, szczególnie przy zwrotkach na pierwszy plan wysuwa się
gitara basowa. Lekko cukierkowaty wokal w refrenach raczej niekoniecznie
przykuje
uwagę
rasowych rockowców. Taki utworek do przytulenia dziewczyny na
koncercie i nic poza tym. Jeden ze
słabszych elementów tej płyty, stylistycznie odbiega od tego co generalnie Dr Watt oferuje. Może się
nawet wydawać, że po dosyć ciekawych kompozycyjnie utworach
muzycy postanowili odpocząć ze
swoimi instrumentami. Jeżeli taki
był zamiar to rzeczywiście im się
udał. Dowodem jest rewelacyjny
„Love And Hate”. Jest ciężar, melodia, rytmika, muzycznie więcej
się dzieje. Tak powinien brzmieć
hard rockowy przebój, a sam utwór
śmiało można zaliczyć do najlepszych na całej płycie. “War” to kolejne zwolnienie tempa, ale za to
jakie. Utwór o antywojennym tekście nie mógł zabrzmieć inaczej,
jak wciągająco i wzruszająco. Już
delikatny początek na gitarze akustycznej i pierwszy wers „Mother
I don’t wanna die” wyśpiewywany
przez Bieleckiego lekko dramatycznym głosem porusza emocje.
I tak jest przez cały utwór, okraszony brzmieniem „płaczącego”
akordeonu gościnnie obsługiwanego przez Sławka Szuszczewicza.
Piękna perełka tej płyty, utwór zdecydowanie do słuchania w skupieniu, nie tylko ze względu na jego
kontekst, ale też na delikatne muzyczne smaczki. Kolejna rockowa
melodyjka to „Romeo and Juliet”,
który dzięki teledyskowi stał się
dwa lata temu pierwszym przejawem reaktywacji grupy. Prosta nieskomplikowana piosenka o miłości
okraszona kalwiszowym plumkaniem i rytmicznymi, mocnymi gitarami. Ładna melodia, wpada
w ucho, ale do całej płyty niewiele
wnosi, szczególnie w konfrontacji
z wcześniejszymi utworami. Miło
się słucha w oczekiwaniu na kończący płytę utwór tytułowy. Jeśli
komuś przez wcześniejsze siedem
kawałków brakowało czegokolwiek to na „Changes” nie powinien
Taniec uliczny zdobywa wielu zwolenników
Mazury Freestyle Battle – to przede
wszystkim wydarzenie skupiające
pasjonatów tańca ulicznego w jednym miejscu. Przez kilka dni znakomici tancerze z różnych regionów
Polski, takich jak Słupsk, Pruszcz
Gdański, Olsztyn, Pisz, Giżycko oraz
Ryn przebywali w Kętrzynie, gdzie
wspólnie z naszą młodzieżą rozwijali
swój warsztat umiejętności.
Piotr Frąckiewicz
Nad całością wydarzenia czuwało Kętrzyńskie Centrum Kultury, które na potrzeby
wydarzenia
nawiązało
współpracę z pobliskimi ośrodkami
kultury, dzięki czemu udało się przygotować bardzo interesujący program.
Całość trwała pięć
dni i rozpoczęła
się 29 czerwca od
Zawodów Tańca
Ulicznego na pl.
Józefa
Piłsudskiego w Kętrzynie.
Zawody,
które odbyły się
w tym dniu były
momentem prezentacji umiejętności,
jak
i zapoznaniem się
wszystkich tancerzy. Kolejny dzień
przeznaczony
został w całości
na warsztaty taneczne, które dzięki
uprzejmości Dyrektora Jerzego Pruszyńskiego odbyły się w Gimnazjum nr
2. Sześć godzin nauki, w których
uczestniczyło ponad sześćdziesięciu
tancerzy szkoliło się pod okiem znakomitych instruktorów: Pawła Kamińskiego ze Słupska, Rafała Samól
z Gdańska oraz Piotra Frąckiewicza.
Trzeci dzień wszyscy tancerze spędzili
w Mrągowie, gdzie w godzinach przedpołudniowych odbyły się kolejne
warsztaty taneczne, w które włączona
została mrągowska młodzież. Warsztaty odbyły się w Młodzieżowym
Domu Kultury. Wieczorem na skwerze
Jana Pawła II, dzięki zaangażowaniu
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie udało się przygotować kolejne za-
wody, na których również nie brakowało pozytywnych emocji oraz energii.
Czwartego dnia tancerze już odczuwali
zmęczenie po warsztatach oraz zawodach, dlatego mecz w piłkę nożną między Mazurami a Pomorzem był idealną
odskocznią od ciągłego tańczenia. Tego
dnia wszyscy odwiedzili również basen
„Kętrzynianka”, który wprowadził
w zachwyt dzieci oraz młodzież. Wieczorem odbyła się kolejna część warsztatów szykująca wszystkich na kolejne
zawody w Ełku. Piąty dzień i podsumowanie całego wydarzenia w Ełku,
gdzie atmosfera panująca wokół zmagań przebiła wszystkie dotychczasowe
zawody. Miło było widzieć uśmiech
i zadowolenie na twarzach dzieci i młodzieży, którzy z ogromną pasją rywalizowali ze sobą. Całe wydarzenie
przeszło najśmielsze oczekiwania
wszystkich uczestników i miejmy nadzieję, że będzie kontynuowane za rok
z jeszcze większym rozmachem. Może
w przyszłości będziemy mieli na Mazurach olbrzymi festiwal młodzieżowy,
który będzie skupiał wokół siebie pasjonatów wielu dziedzin, którzy z jednej
strony będą przyjeżdżali rozwijać swój
warsztat i prezentować swoje umiejętności, a z drugiej korzystać z piękna
naszego regionu. Szczegółową relację
odnośnie wydarzenia można znaleźć na
oficjalnej stronie wydarzenia: www.facebook.com/MazuryFreestyleBattle
narzekać. To utwór którego nie powstydziłaby się nawet stara Metallica.
Piękna
dramaturgia
rozwijająca się z minuty na minutę,
potęgowana pięknymi gitarami.
Trochę przypomina mi to „One”
Metallicy. Balladowy, spokojny
początek w finale zamienia się
w szybki rasowy heavy metal,
w którym oprócz wpływów amerykańskiej grupy, ja doszukałem się
patentów kompozycyjnych spod
znaku Iron Maiden. To zdecydowane „opus magnum”, „działo
skończone” i moje osobiste „numero uno”. Sam album warto
nabyć chociażby dla tego kawałka.
Podsumowując, „Changes” można
uznać za dobrą płytę, która trafi
w gusta fanów melodyjnego rocka
i metalu. Sprawdzi się na tanecznej
rockotece czy w podróży polskimi
autostradami.
W tym celu można ją zakupić m.in.
w Punkcie Informacji Turystycznej
przy pl. Piłsudskiego 10/1 lub na
zespołowym facebooku www.facebook.com/drwattzespol do czego
zdecydowanie zachęcam.
Wojciech Caruk
UWAGA KONKURS
Dwie pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji
i udzielą prawidłowej odpowiedzi
na pytanie otrzyma płytę Dr Watt.
A oto pytanie: w którym roku powstał kętrzyński zespół Dr Watt?
Odpowiedzi przyjmujemy od
piątku (11 lipca) od godz. 9.00.
Oksana Predko weszła
„Przebojem na antenę”
Oksana Predko reprezentantka Radia Olsztyn została zwyciężczynią 12. Edycji ogólnopolskiego konkursu "Przebojem na antenę". Dziennikarze muzyczni regionalnych
rozgłośni Polskiego Radia pierwsze miejsce przyznali
Oksanie Predko i Nut Cane za piosenkę "Autobus". Oksana
Predko z Kętrzyna będzie miała możliwość prezentowania
swoich piosenek na antenach Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. W nagrodę wokalistka otrzymała 5 tysięcy
złotych. Dodatkowym wyróżnieniem jest występ 30 sierpnia w Białymstoku podczas koncertu "Białystok - Miasto
Dobrej Muzyki".
Celem konkursu „Przebojem na antenie” organizowanym
przez Radio Białystok jest wspieranie wschodzących
gwiazd estrady. W tegorocznym finale wystąpiło 11 artystów zgłoszonych przez regionalne rozgłośnie publiczne.
W 12. finale ogólnopolskiego konkursu "Przebojem na antenę" wystąpiło 11 wykonawców. Wcześniej ich piosenki
zostały wybrane w eliminacjach przeprowadzonych w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia w całym kraju.
Wojciech Caruk
Ukryta Strona Miasta zaprasza na plan!
Reszelsko-kętrzyńska Ukryta Strona Miasta zaprasza do wzięcia
udziału w swoim teledysku. Muzycy kręcą swój pierwszy profesjonalny klip do utworu „Reszel moim miastem”, co wcale nie
przeszkadza im zaprosić swoich kętrzyńskich fanów na plan.
W związku z tym zespół zagra kameralny koncert w baszcie reszelskiego Zamku z udziałem swoich najwierniejszych sympatyków. Impreza odbędzie się 25 lipca (piątek) o godz. 19.00. Po
koncercie planowane jest także wspólne ognisko. Wstęp tylko na
specjalne wejściówki, które rezerwować można pod adresem
e-mail: [email protected] (koniecznie z dopiskiem
w tytule: RAZEM KRĘCIMY KLIP).
Pamiętaj, ilość miejsc ograniczona! Zarezerwuj swoją wejściówkę już teraz!
Marek Szymański
Kętrzyński Wieczór Kabaretowy
Trzy gwiazdy humoru na jednej scenie
Śmiech i dobrą zabawę zagwarantują wam programy dynamiczne, pełne improwizacji, a przede wszystkim
śmieszne i z treścią w wykonaniu kabaretów Ani Mru
Mru, Jurki oraz Kabaretu Dworskiego. Tę dawkę
dobrego humoru będzie można odebrać 20 lipca w kętrzyńskim amfiteatrze.
Beata Szuksztul
Kabaret Ani Mru-Mru „Jeśli się nie da, a bardzo się chce…
to można!” to widowisko, z wszystkim, co w kabarecie najlepsze – atrakcyjnie dobrane tematy skeczy, niepodrabialna
gra i pointy trafiające w punkt, wszystko podane w charakterystycznej dla kabaretu Ani Mru-Mru najlepszej jakości.
Widzowie będą mogli poznać życie zarówno szczęśliwego
narzeczonego, jak i niezadowolonego męża, znajdzie się coś
dla miłośników zwierząt, ale i fani sportów walki nie będą
pominięci.
Część spośród wybranych skeczy była zaprezentowana podczas ubiegłorocznego festiwalu Ryjek, z którego kabaret Ani
Mru-Mru wrócił z większością możliwych do zdobycia nagród, co może być doskonałą rekomendacją poziomu najnowszego programu. Najlepiej jednak wyrobić sobie własną
opinię i zobaczyć „Jeśli się nie da, a bardzo się chce… to
można!” na żywo.
Kabaret Jurki, będący jednym z filarów Zielonogórskiego
Zagłębia Kabaretowego, znany fanom kabaretu z niezwykle
popularnego serialu improwizowanego „Spadkobiercy”,
w którym Agnieszka wciela się w rolę Harriet, a Wojtek
w rolę Kena. Agnieszka Marylka Litwin-Sobańska, znany
Wojtek Kamiński i Przemysław Sasza Żejmo to trójka scenicznych indywidualności, od lat współpracująca ze sobą,
doskonale umiejąca odczuć potrzeby publiczności. Niedawno dołączył do zespołu Marek Litwin, który dba o muzyczną stronę twórczości Jurków. Piszą o nich: „mimo
lekkości scenicznej, bardzo poważnie traktują odbiorców,
dbając nie tylko o treść, lecz także o formę spektaklu. Oglądający program czują, że to co widzą zostało zrobione specjalnie dla nich.
Kabaret Dworski pochodzi z zamku biskupów warmińskich,
z miasta mężów znakomitych – Lidzbarka Warmińskiego.
Bywał już w różnych dworach konkursowych: w krakowskim na półfinale PAKI, w ełckim na finale Mulatki,
w swoim lidzbarskim na Wieczorach Humoru i Satyry,
a także w poznańskim w Zostań Gwiazdą Kabaretu. A nawet
zacny dwór w Krynicy Zdrój przyjął go na Forum Ekonomicznym. Dworzanie objechali kraju sporo, wszędzie pozostawiając uśmiechy i pozytywną konsternację. Uważni
mówią, że tu coś ser Monty Python „natchniewał”, inni, że
w ogóle to teatr jakiś. Nikt nie ma racji... To taki inny kabaret...
Termin: 20 lipca 2014 r., godz. 18.00
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
Bilety w cenie 20 zł i 30 zł do nabycia w kasie Kina
„Gwiazda” od godz. 14.00 – 21.00
Iskierka Nadziei uderzy w Mazurski Ton
Folklor z Piecek w kętrzyńskim amfiteatrze
Fot. internet
►Mazurski TON z Piecek wystąpi w kętrzyńskim
amfiteatrze
Iskierka Nadziei oraz Mazurski Ton to
folklorystyczne zespoły, które już 12 lipca
zobaczymy w Kętrzynie. Amfiteatr już
o godz. 18. stoi otworem dla każdego, kto
ceni kulturę ludową, mazurskie obrzędy
i zwyczaje oraz pieśni. Wstęp wolny.
W repertuarze chóru „Mazurski Ton” znajduje się około stu ludowych piosenek –
wschodniopruskich, mazurskich i polskich.
Zespół śpiewa przy akompaniamencie akordeonu. Występuje w strojach nawiązujących
do ludowego stroju mazurskiego. Chór
z Piecek pod kierownictwem Renaty Badaczewskiej występuje podczas lokalnych uroczystości i wydarzeń kulturalnych na terenie
gminy Piecki i powiatu mrągowskiego. Koncertuje także dla członków mniejszości niemieckiej w województwie warmińsko-mazurskim. „Mazurski Ton” ma w swoim dorobku również dwie płyty z piosenkami ludowymi.
„Iskierka Nadziei” powstała w 2010 roku
w ramach Stowarzyszenia Dzieci Wojny oddział Mrągowo.
- Zespół składa się w większości z emerytów
i rencistów o kurpiowskich i mazurskich korzeniach. Naszym celem jest przybliżanie
młodemu pokoleniu zanikających obrzędów,
zwyczajów i gwary Mazur i Kurpiów - mówi
Zofia Chrostek z Piecek, liderka zespołu.
Pełen ludycznego humoru i satyry spektakl
„Babskie utrapśienie”, traktującym o problemach kobiet z przedstawicielami płci brzydkiej obejrzymy w najbliższe sobotnie
popołudnie.
- W tym spektaklu śmiejemy się sami z siebie i z otaczającej nas rzeczywistości - wyjaśnia Zofia Chrostek. - Śmiejemy się,
bawimy się, a przy okazji propagujemy nasz
folklor.
Beata Szuksztul
Sylwia Grzeszczak i Marlena Szypulska na jednej scenie
Wokalistka, kompozytor, autorka tekstów...
jednym słowem człowiek orkiestra...szerszej
publiczności dała się poznać poprzez współprace z Liberem i niezwykły duet – połączenie
młodzieńczej siły i doświadczenia, pięknego
śpiewu i gry na fortepianie z elektryzującym
rapem, który kolejny rok z rzędu podbija
serca fanów w całej Polsce.
Ich największe hity „Co z nami będzie”, „Nowe
szanse” czy „Mijamy się” długo utrzymywały się
na szczytach największych polskich rozgłośni radiowych jak Rmf Fm, Radio Zet czy Radio Eska.
Mowa o Sylwii Grzeszczak, którą usłyszymy już
26 lipca w kętrzyńskim amfiteatrze.
Jako suport usłyszymy kętrzyniankę Marlenę
Szypulską & Black Quartet, który tworzą Marlena Szypulska - wokal, gitara akustyczna, harmonijka, przeszkadzajki, Wojciech Ratkiewicz gitara elektryczna, Zdzisław Żuk - bas, Michał
Basiakowski - perkusja.
Beata Szuksztul
Termin: 26 lipca (sobota), godz. 20.00
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
Wstęp wolny!
Laureaci kętrzyńskich Konfrontacji
zagrają na Dniach Reszla’2014
Podczas nadchodzących
Dni Reszla pojawią się tegoroczni laureaci Konfrontacji – zespół Freakin’
Rudeboys z Ełku. Już 11
lipca mazurska formacja
reggae zagra m.in. w towarzystwie ubiegłorocznego
„konfrontacyjnego” laureata – Ukrytej Strony
Miasta. Stawkę imprezy
uzupełnią znani także
w Kętrzynie „beatlemani”
z The Rookles.
Freakin’ Rudeboys zajęli
drugie miejsce podczas
Konfontacji’2014, ustępując
pola tylko bardzo energetycznie grającej Hiroshimie.
Ale przecież ełczanom także
nie brakowało na scenie
energii, a ich muzyka, oparta
na korzennych rytmach reggae i zgranej sekcji dętej, porwała
sporą
część
publiczności. Doskonały
warsztat, zgranie i bujające
rytmy to atuty Freakin’ Rudeboys.
Młodzi rastamani powinni
bez problemów rozkołysać
reszelską publikę, którą
przygotuje im przedstawiciel
lokalnej sceny – Ukryta
Strona Miasta. W muzyce
tego zespołu także pobrzmiewają echa reggae,
choć w tym przypadku
Fot. Promocja Kultury Troche
►Zespoły reggae
można mówić jedynie
o wpływach jamajskich rytmów. Twórczość laureata (3.
miejsce) ubiegłorocznej edycji Konfrontacji to wypadkowa rocka, ska i właśnie
reggae.
Główną atrakcją pierwszego
dnia imprezy, którą niektórzy kojarzą zapewne jeszcze
pod nazwą Reszeliada, będzie grupa The Rookles
z Otwocka. Muzycy zainspirowani The Beatles dwukrotnie zaprezentowali się
w Kętrzynie, zdobywając
uznanie publiczności. Teraz
„Rooklesi” postarają się
zdobyć serca Reszelan, co
w przypadku tak wybuchowej mieszanki indie rocka,
britpopu i rock & rolla nie
powinno stanowić żadnego
problemu. Zespół The Roo-
kles ma za sobą kilka poważnych sukcesów, jak
choćby występ na jednym
z ważniejszych w Polsce festiwali – Seven Festival
w Węgorzewie. Ponadto
grupa na zaproszenie Marka
Wiernika wzięła udział podczas jubileuszowego Beatlemania Festival, filmowanego przez BBC London,
a także dotarła do półfinałów
Pepsi Rock Battlefield oraz
Must Be The Music.
Atrakcji nie zabraknie także
drugiego dnia imprezy.
W sobotę (12.07) na Dniach
Reszla zaprezentuje się m.in.
„nasza” Oksana Predko oraz
Zbigniew Wodecki. Impreza
zakończy się w niedzielę
koncertem zespołu Łukash.
Marek Szymański
Rafał Brzozowski i kętrzyńscy
wokaliści na jednej scenie
Kalendarz Imprez Kulturalnych
11.07, godz. 19.00
Koncert: Gienek Loska
Restauracja Kardamon, Pl. Piłsudskiego
Bilety: 60 zł
W niedzielę 13 lipca w kętrzyńskim Amfiteatrze scenę
zdominuje Rafał Brzozowski, którego płyta wydana dwa
lata temu, wciąż jest na topie. Tego samego dnia usłyszymy też kętrzyńskich wokalistów Aleksandrę Degórską
i Michała Kasperowicza.
11.07, godz. 22.00
Mazurskie Kino Plenerowe - „Kac Vegas”
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
Beata Szuksztul
Rafał Brzozowski - wokalista, muzyk i instrumentalista. Karierę rozpoczął od udziału w programie "Szansa na sukces"
w 2002 r. gdzie zdobył wyróżnienie. Następnie został zauważony przez Edmunda Stasiaka, który zaprosił go do udziału
w reaktywacji grupy Emigranci. Później nawiązał współpracę z założycielem grupy De Mono Markiem Kościkiewiczem i został wokalistą w jego nowym zespole o nazwie
Mono. Latem 2012 roku Rafał Brzozowski wydał swój debiutancki album "Tak blisko", który zyskał status złotej płyty,
a utwór tytułowy z albumu otrzymał nagrodę w kategorii
Przebój lata podczas gali Eska Music Awards 2012. Kolejny
singiel Rafała „Za mały jest świat” bardzo szybko zagościł
na czołowych miejscach we wszystkich stacjach radiowych.
Rafał na festiwalu w Opolu 2013 zdobył Super Jedynkę oraz
wygrał konkurs na przebój lata 2013 Radia ZET i TVP2
w Kołobrzegu.
Publiczność przed koncertem Rafała Brzozowskiego rozgrzeją nasi kętrzyńscy artyści: Aleksandra Degórska oraz Michał Kasperowicz.
Aleksandra Degórska rozpoczęła swoją muzyczną przygodę od wygrania programu „Od przedszkola do Opola”. Jest
absolwentką Szkoły Muzycznej I- stopnia, komponuje piosenki, pisze wiersze oraz teksty piosenek. Obecnie studiuje
w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Śpiewa
w Chórze Akademickim oraz występuje w Teatrze Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego. Zagrała w filmie
„Listy do M” i serialu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”.
W ubiegłym roku Aleksandra była wyróżniona w europej-
12.07, godz. 20.00
Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
skim finale międzynarodowego konkursu młodych wykonawców muzyki pop „New Wave” w Rydze na Łotwie.
Michał Kasperowicz to młody chłopak z Kętrzyna, którego
największą pasją jest muzyka. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie skończył dziennikarstwo w Warszawskiej Wyższej
Szkole Humanistycznej. Tam poznał Janusza Piątka trenera
wokalnego, który go obecnie prowadzi. Swój głos Michał
szlifował również na warsztatach wokalnych Studia Sukces
prowadzonych przez Agatę Dowhań. Podczas jednych
z warsztatów muzycznych miał okazję trenować pod okiem
Mieczysława Szcześniaka. Zwieńczeniem tych warsztatów
był występ na Festiwalu Muzyki Kresowej w Mrągowie.
Termin: 13 lipca (niedziela), godz.19.00
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
Wstęp wolny!
Tune i Oksana Predko
Tune i Oksana Predko –
wybuchowa
mieszanka
osobowości i doskonała
muzyka to atuty koncertu,
który odbędzie się 19 lipca
w kętrzyńskim Amfiteatrze o godz.20.00. Wstęp
wolny.
Oksana Predko wokalistka
i autorka tekstów pochodząca z Kętrzyna. W 2003
roku wraz z Zespołem Toronto zdobyła II miejsce
w konkursie Debiutów
w Opolu, a w 2005 roku wydała z nimi album pt.
„Miasto”. Ma na swoim
koncie nagrania piosenek zarówno do wielu reklam telewizyjnych, w tym utworu
„Every little thing”, jak i do
filmów (m.in. do obrazu
Magdaleny Łazarkiewicz pt.
„Maraton tańca” ). Zespół
Toronto otrzymał także nominację do Fryderyka, w kategorii
Nowa
Twarz
Fonografii. Po wielu latach
przerwy i udziale w 3 edycji
programu The Voice of Poland wraca z solowym albumem, który promuje singiel
„Autobus”.
Tune to polska grupa roc-
kowa, grająca szeroko pojętą
muzykę alternatywną, powstała w 2008 roku w Łodzi
z inicjatywy gitarzysty
Adama Hajzera i basisty
Leszka Swobody. Grupa
zyskała przychylność krytyków dzięki niekonwencjonalnym
zestawieniom
instrumentalnym oraz stylistycznym. Epicki, psychodeliczny koncept, zastosowanie akordeonu w hermetycznej stylistyce rocka
progresywnego,
symfoniczne brzmienia oraz
współpraca z kojarzonym
13.07, godz. 18.00
Koncert: Rafał Brzozowski, support Michał Kasperowicz, Aleksandra Degórska
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
18.07, godz. 22.00
Mazurskie Kino Plenerowe - „Pokłosie”
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
19.07, godz. 20.00
Koncert Oksany Predko, Tune
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
20.07, godz.18.00
Kętrzyński Wieczór Kabaretowy – Kabaret Ani Mru-Mru, Jurki,
Kabaret Dworski
Amfiteatr, ul. Kajki 2
Bilety: 20 zł, 30zł do nabycia w kasie kina
25.07, godz. 22.00
Mazurskie Kino Plenerowe - „Niemożliwe”
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
26.07, godz. 21.00
Koncert Sylwii Grzeszczak, Marlena Szypulska & Black Quartet
Afmiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
z muzyką popową wokalistą
wyróżnia zespół na tle innych związanych z tym gatunkiem. W 2011 roku do
zespołu dołączył finalista
trzeciej edycji Must Be The
Music Jakub Maria Krupski. Również w 2011 roku
ukazał się debiutancki
album grupy „Lucid Moments”, który zebrał doskonałe recenzje w Polsce
(płyta roku, debiut roku),
oraz za granicą. W 2012
roku Adam Hajzer zdobył
tytuł najlepszego gitarzysty
solowego przystanku Woodstock. Grupa dostała się
do finału czwartej edycji
Must Be The Music. Po sukcesie pierwszego albumu
“Lucid Moments” docenionego zarówno przez krytyków i słuchaczy w Polsce,
jak i za granicą oraz trasie
koncertowej
promującej
album, liczącej ponad 50
koncertów w całej Polsce
grupa Tune przygotowuje
się do wydania kolejnej produkcji. “Identity" to tytuł ich
nowego albumu.
Beata Szuksztul
27.07, godz. 17.00
100.rocznica wybuchu I-ej wojny światowej – koncert
Afiteatr, ul. Kajki 2
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel. 886
295 494
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów. Tel.
606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Sprzedam działkę ogrodniczo-rekreacyjną, ogrodzona, altana murowana, za rynkiem. Tel. 691 739 336
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka 30 a.
Tel. 508 414 048.
• Sprzedam dom z dużym ogrodem w Kętrzynie. Tel. 661 032 092
• Sprzedam działkę rekreacyjną z możliwością zabudowy w Martianach i w Przerwankach. Tel. 601 206 037
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Wynajmę garaż ul. Westerplatte przy bazie spółdzielni. Tel. 513 371 789
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance. Tel.
728-340-432
• Pilnie sprzedam posiadłość w Biedaszkach Małych 21, o pow. 1100 m2, z domem
o pow. użytkowej 132 m2, podpiwniczony garażem. Cena do negocjacji. Kontakt tel.
89 751 35 35 lub 880 765 341
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
•Wynajmę mieszkanie 2 – pokojowe przy ulicy Westerplatte 8, tel. 695 490 185
• Sprzedam mieszkanie 48 m2 przy ul. Różnej 2, 3 pokoje, IV piętro. Tel. 665262441.
• Zamienię garaż ul. Kajki przy Amfiteatrze na garaż ul. Daszyńskiego, Mazurska. Tel.
606 814 252.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 40 m2, Garbno. Tel. 698 564 045, Cena: 60 000
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub 660
166 192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513-027-648
• Sprzedam mieszkanie 47 m2, Moniuszki 11, 693022424
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 110 m2, parter, Kętrzyn, ul. Limanowskiego
8, tel. 510 585 454
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel. 508414048
• Sprzedam mieszkanie z wyposażeniem, 48 m2, 2 pokoje, po remoncie przy ul. Królowej Jadwigi. Tel. 604 775 943.
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię na
mieszkanie.
• Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe 60 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 731 604 207.
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel. 790
515 206.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w Kętrzynie. Tel. 513 027 648..
• Do wynajęcia lokal około 20 m2 w Kętrzynie, tel. 89 751 03 00.
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200 744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy w Kętrzynie. Budynek wolnostojący. Tel.
726 445 513.
• Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy 330 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. . 693 200
741 lub 693 200 744.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel. 692
974 604.
• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel. 89 751 34 86.
•Sprzedam mieszkanie 58 m kw. w centrum Kętrzyna, tel. 513 027 648
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel 505 961 274
• Wynajmę mieszkanie o pow. 40 m2 przy ul. Jagiełły, tel 502 186 345
• Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum, 37
m kw. Kętrzyn, tel. 518 279 025
• Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel. 516 096 856 po 17.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513 027 648
• Sprzedam siedlisko Niedziały dom + 0,5 h ziemi. 11 km od Kętrzyna. Tel. 505-366451
• Zamienie mieszkanie 45 m2. Ogrzewanie piecowe na małe z ogrzewaniem centralnym. Tel. 89-751-67-95
• Wynajmę mieszkanie od 1 lipca o pow.67m2, 1 piętro, umeblowane, wyposażone
przy ul. Kasztanowej, niskie opłaty, ogrzewanie kominkowe. Tel. 504 404 720
INNE
• Sprzedam namiot 3-osobowy bez tropiku za 50 zł. Tel. 512 587 389
• Sprzedam meble retro, dwie szafy 3-drzwiowe, toaletę, dwie szafki nocne, kredens,
sofę. Tel. 661 032 092
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Odstąpię miejsce na starym cmentarzu, tel. 513 491 375
• Odstąpię wrześniowy termin w dużej sali blisko Kętrzyna. Tel. 506 650 675
• Kupię piekarnik do zabudowy kuchennej. Tel. 510 035 884.
• Kupię szafę dwudrzwiową jasną (dawny styl), tel. 510 035 884
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel. 660 419
647
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Kupię miejsce na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507 364 657.
• Sprzedam wózek głęboki, kolor zielony, cena 200 zł oraz bujaczek Fischer Price, tel.
784 836 881.
• Sprzedam rower treningowy, komodę – słupek, szafkę na sprzęty RTV, tel. 512 618
897
• Sprzedam robótki haftowane i szydełkowe, również na zamówienie, tel. 512587389.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35 55.
• Pilnie oddam śliczne szczeniaczki od malutkiej suczki. Tel. 508 549 759, 89 751 45
20
•Sprzedam przedsionek do przyczepy kampingowej dł. ok. 8,5m. Tel. 602-530-281
•Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel. 602-530-281
USŁUGI
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696 291
054.
• Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tel. 504-404-720, 509-603-201
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404, 801
540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178 404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA. Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież, dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Tel.
503 895 828
Wojciech Kętrzyński w 176. rocznicę swoich urodzin
Wojciech Kętrzyński urodził się 11 lipca 1838 roku jako
Adalbert von Winkler. Imię to otrzymał po dziadku,
Adalbert po polsku znaczy Wojciech. Miejscem jego narodzin było Loetzen, obecnie Giżycko. Dał się poznać
jako historyk, etnograf, polityk, publicysta oraz poeta.
maczył swą pracę
doktorską na łacinę,
dokończył
studia
oraz obronił pracę
doktorską.
W 1872 roku założył
tajne Towarzystwo
Mazurskiej inteligencji
Ludowej,
a w 1881 roku Komitet Niesienia Pomocy
Mazurom. W Zakładzie Narodowym im.
Ossolińskich
we
Lwowie pełnił funkcję
sekretarza.
W swej pracy skupiał
się głównie na dziejach ludności Mazur, gdzie badał źródła,
zapisywał zwyczaje, pieśni czy obrzędy. Ponadto opublikował ponad 200 dzieł, rozpraw, artykułów z zakresu historii
i etnografii Pomorza, Warmii i Mazur. Jest jednym z wybitnych naukowców, publicystów, historyków. By uczcić pamięć tak ważnej postaci upamiętniono Kętrzyńskiego
nadając naszemu miastu nazwę Kętrzyn.
Mieszkał z rodzicami w kilkupiętrowym budynku na ulicy
Warszawskiej. Miał także siostrę o dwa lata młodszą Wilhelminę. Jego ojciec Józef Winkler był oficerem pruskim
wywodzącym się ze szlacheckiej rodziny, herbu Cietrzew.
Nazwisko swe zawdzięczał miejscowości „Kętrzyno” w powiecie Wejherowskim. Matka natomiast Eleonora z domu
Raabe była Niemką pochodzącą z Nowej Wsi pod Iławą.
Podczas częstych nieobecności ojca, który był żandarmem,
Eleonora wprowadziła niemieckie obyczaje do życia codziennego. Nie brakło jednak polskości dzięki Józefowi,
który chętnie opowiadał swoim dzieciom o m.in. polskich
miastach. Zapewnił też nauczyciela jęz. polskiego by mogły
płynnie mówić oraz czytać po polsku. Śmierć ojca mocno
odbiła się na dalszym życiu rodziny. Dwa lata później młody
Wojciech trafił na trzy lata do Domu Sierot Powojskowych
w Poczdamie. Swą edukację Kętrzyński zaczynał w szkółce
niemieckiej. Kolejnym etapem nauki było gimnazjum
w Rastenburgu oraz zaliczony egzamin maturalny, który pokierował go na studia historyczne. W ten sposób 13 października pojawił się na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Albertyna w Królewcu. W tym czasie Kętrzyński dowiedział się o swych polskich korzeniach, z listu
od siostry. Złożył więc wniosek o zmianę imienia i nazwiska
z „Adalbert von Winkler” na „Wojciech von Kętrzyński”.
To wpłynęło na jego dalsze życie. W czasie powstania styczniowego brał udział w przewozie tajnych dokumentów
i broni. Za to właśnie został aresztowany i skazany na rok
więzienia, które odbył w twierdzy w Kłodzku. Tam przetłu-
Justyna Drozd
Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza na uroczyste złożenie kwiatów w 176. Rocznicę urodzin
Patrona Miasta – Wojciecha Kętrzyńskiego.
Termin: 11 lipca, godz. 12.00, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
REKLAMA
GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
PRACA
• Zatrudnię pomoc kuchenną. Tel. 510 186 865
• Zatrudnię kierowcę ( dowóz pizzy), pomoc kuchenną. Tel. 510 186 865
• Zatrudnię kierowcę do dowozu pizzy. Tel. 510 186 865
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie: trzy lata na
dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci, kosmetyczkę, wizażystkę. tel. 665 665
682.
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
Lek. med. Alicja Nałysnyk - Gacioch
-wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym
-powiększanie ust-mezoterapia-botoks
-niechirurgiczny lifting twarzy
-niechirurgiczne usuwanie tkanki tłuszczowej
-leczenie plam przebarwieniowych, blizn
potrądzikowych, fotostarzenia, wiotkości skóry,
choroby łojotokowej skóry
-leczenie cellulitu, rozstępów, nadpotliwości,
wypadania włosów
-ujedrnianie piersi i pośladków
-leczenie migreny botoksem
-osocze bogatopłytkowe-skleroterapia
MOTORYZACJA
• Sprzedam ciągnik C-360 Tel. 508 414 048
• Sprzedam fiata punto, 1997 rok, pojemność 1,2. Tel. 89 752 67 93 lub 660166192.
• Sprzedam samochód Mitsubitshi Space Star, Diesel, 2003, tel. 510 147 877
• Sprzedam Ford Focus, Diesel, 2000, tel. 508 414 048
• Sprzedam motocykl Jawa350, tel. 89 752 25 62.
• Sprzedam łódź stalową 8 m i wózek transportowy. Tel. 605 573 436
•Sprzedam mercedes Bus długi, wysoki, 3,5 tony, 1994, 2900 diesel, tel. 509 305
005
• Sprzedam opel astra 1,7, diesel, 1997 r., tanio. Tel. 723 96 85 26
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 3B lok. 3
Rejestracja telefoniczna: 601 840 640
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
Kupon należy
należywypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej w Kętrzynie przy ul. Juliana Tuwima:
działka nr 265/5 o pow. 890 m2, KW – OL1K/00040761/3, obręb 7, niezabudowana, sprzedawana łącznie
z udziałem 1/4 części działki nr 265/3 o pow. 476 m2, KW – OL1K/00040763/7, obręb 7, położonej przy
ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Cena wywoławcza - 38 800,00 zł, wadium - 3 900,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Projektowana zabudowa działek winna być zgodna z warunkami wynikającymi z decyzji Burmistrza Miasta
Kętrzyna nr 14/2010 z dnia 05.10.2010r. o ustaleniu warunków zabudowy działek nr 265 i części działki nr
255 (numery działek przed podziałem), obręb 7, położonych przy ul. Juliana Tuwima w Kętrzynie.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 13. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 12 sierpniowa 2014 r. w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul.
Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część obszaru funkcyjnego MNU-2 przeznaczonego na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako:
Działka nr 84/4 o pow. 924 m2, obręb 7, KW – OL1K/00034660/0, niezabudowana i działka nr 79 o pow.
181 m2, obręb 7, KW – OL1K/00013399/6, stanowiąca drogę wewnętrzną, położone przy ul. Olsztyńskiej
w Kętrzynie,
Cena wywoławcza - 35 800,00 zł, wadium - 3 600,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 12 sierpnia 2014 r. w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul.
Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- działka Nr 431/6 o pow. 1422 m2, KW–OL1K/00042074/4, obręb 6, przeznaczona pod projektowaną
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Cena wywoławcza - 64 900,00 zł, wadium - 6 500,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT według
stawki z daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Projektowana zabudowa działki winna być zgodna z warunkami wynikającymi z decyzji Burmistrza Miasta
Kętrzyna nr 6/2013 z dnia 05.04.2013 r. o ustaleniu warunków zabudowy działki nr 431/6, położonej przy ul.
Poznańskiej w Kętrzynie. Nabywca nieruchomości winien na podstawie decyzji o warunkach zabudowy terenu
sporządzić projekt oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 do dnia
13 sierpnia 2014 r. w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul.
Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/3 części nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 100/11 o pow. 75 m2, obręb 7, KW - OL1K/000040996/9,
położonej przy ul. Leśnej w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 3 boksów garażowych łącznie z udziałem 3/13 części działki nr 100/12 o pow. 303 m2, obręb 7, KW - OL1K/000040995/2 położonej przy ul.
Leśnej w Kętrzynie stanowiącej dojazd do projektowanych i istniejących garaży, w udziałach po 1/13
części.
Cena wywoławcza udziału - 6 300,00 zł, Wadium za udział - 700,00 zł
Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska
Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 14 sierpnia 2014 r. w godz. 9. - 14.
Jedno wadium upoważnia do nabycia jednego udziału pod budowę garażu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul.
Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
Redaktor naczelna: Ewa Brzostek
Wojciech Caruk - dziennikarz
Małgorzata Margas - korekta
Współpraca: Beata Szuksztul, Justyna Drozd,
Maria Skibińska, Kinga Biedulska,
Jerzy Pruszyński, Piotr Frąckiewicz,
Monika Bepirszcz, Szymon Sapieha,
Emin Huseynov, Mieczysław Ostrowski,
Mariusz Wyczółkowski
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego oznaczonej
jako:
- działka nr 117/2 o pow. 299 m2, KW – OL1K/0008777/2, obręb 5,
Cena wywoławcza - 38 900,00 zł, wadium - 3 900,00 zł
Do cen nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza
Miasta Kętrzyna na wniosek nabywcy działki. Nabywca nieruchomości winien na podstawie uzyskanej decyzji o warunkach
zabudowy terenu sporządzić projekt oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 13. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 13
sierpnia 2014 r. w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego
11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres
http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących siedmiu nieruchomości lokalowych - pomieszczeń gospodarczych położonych na działkach nr 230/3 o pow. 240 m2 i nr 228 o pow. 48 m2, KW –
OL1K/00026310/3, obręb 5, w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej:
1. pomieszczenie gospodarcze nr 1 o pow. 10,00 m2 sprzedawane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 11/100
cz. działek nr 230/3 i nr 228. o pow. 958 m2,
Cena wywoławcza: 4 000,00 zł, wadium - 400,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt: 29,81 %, pom. gospodarcze: 70,19 %
2. pomieszczenie gospodarcze nr 2 o pow. 6,12 m2 sprzedawane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 7/100
cz. działek nr 230/3 i nr 228. o pow. 958 m2,
Cena wywoławcza: 2 500,00 zł, wadium - 300,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt: 31,00 %, pom. gospodarcze: 69,00 %
3. pomieszczenie gospodarcze nr 3 o pow. 6,08 m2 sprzedawane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 7/100
cz. działek nr 230/3 i nr 228. o pow. 958 m2,
Cena wywoławcza: 2 500,00 zł, wadium - 300,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt: 31,19 %, pom. gospodarcze: 68,81 %
4. pomieszczenie gospodarcze nr 4 o pow. 6,19 m2 sprzedawane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 7/100
cz. działek nr 230/3 i nr 228. o pow. 958 m2,
Cena wywoławcza: 2 600,00 zł, wadium - 300,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt: 30,64 %, pom. gospodarcze: 69,36 %
5. pomieszczenie gospodarcze nr 5 o pow. 5,92 m2 sprzedawane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 6/100
cz. działek nr 230/3 i nr 228. o pow. 958 m2,
Cena wywoławcza: 2 500,00 zł, wadium - 300,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt: 27,46 %, pom. gospodarcze: 72,54 %
6. pomieszczenie gospodarcze nr 6 o pow. 6,06 m2 sprzedawane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 6/100
cz. działek nr 230/3 i nr 228. o pow. 958 m2,
Cena wywoławcza: 2 500,00 zł, wadium - 300,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt: 26,83%, pom. gospodarcze: 73,17 %
7. pomieszczenie gospodarcze nr 7 o pow. 8,22 m2 sprzedawane wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 9/100
cz. działek nr 230/3 i nr 228. o pow. 958 m2,
Cena wywoławcza: 3 300,00 zł, wadium - 400,00 zł
Udział w cenie wywoławczej: grunt: 29,67 %, pom. gospodarcze: 70,33 %.
Nieruchomość zbudowana jest zespołem trzech garaży i siedmioma pomieszczeniami gospodarczymi.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2014 r. o godz. 13. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala
nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do dnia
16 lipca 2014 r. w godz. 9. - 14.
Oglądanie pomieszczeń gospodarczych w godzinach 10. – 10.30 dnia 16 lipca 2014 r.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości została ustanowiona odpłatna służebność drogowa.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego
11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres
http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie przy ul.
Bolesława Chrobrego, przeznaczonej na realizację i utrzymanie usług - 4U, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako:
Działka Nr 320/6 o pow. 2763 m2, obręb 2, KW – OL1K / 00037205/4,
Cena wywoławcza - 148 700,00 zł, wadium - 14 900,00 zł
Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Bolesława Chrobrego zostanie ustanowiona odpłatna
służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej działki wynosi jednorazowo - 246,00 zł brutto
(w tym 46,00 zł podatek VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2014 r. o godz. 12. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 do dnia 16 lipca 2014 r.
w godz. 9. - 14.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11,
ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.ketrzyn.com.pl/
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Media Regionalne, Oddział w Białymstoku,
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
W Mazurolandii rusza cykl pikników historycznych
wojów. Dla dzieci przeprowadzona zostanie seria gier plebejskich: przeciąganie przez linę, walka na tarczach, walka
w kręgu na jednej nodze, równoważnia i inne gry, które zajmowały czas najmłodszym w średniowieczu. Do udziału
w pikniku uprawnia zakup biletu do „Mazurolandii”.
Walkiria znów pod znakiem czołgów
Kętrzyńscy poszukiwacze wrażeń, przybywajcie! W Mazurolandii wraz z nowym sezonem rusza cykl pikników
historycznych, a obiekt zaprasza kętrzynian na cztery
wyjątkowe wydarzenia. W lipcu warto przenieść się
w czasy średniowiecza, aby zobaczyć życie, kulturę
i sztukę walki Wikingów, a tydzień później należy obowiązkowo stawić się na 5. edycji Walkirii. W sierpniu Mazurolandia zorganizuje piknik rycerski, a na zakończenie
wakacji jarmark mazurski „Mazurskie smaki”.
Najazd Wikingów
13 lipca „Mazurolandia” zamieni się w prawdziwe obozowisko
Wikingów. Towarzyszyć im będą plemiona słowiańskie. Przez
cały dzień na terenie „Mazurolandii” będą odbywały się walki
między wojami. Wszyscy zobaczą m.in. ataki na wioskę, bezpośrednie starcia Wikingów ze Słowianami, zmagania zapaśnicze i potyczkę łuczników z wojami zbrojnymi. Po południu
odbędzie się bardzo widowiskowa rywalizacja w kręgach: honoru i zdrady. Dodatkowo zgromadzeni goście będą mogli
wcielić się w rolę wojownika i przejść pełny cykl szkoleniowy,
jaki musieli odbyć mężczyźni, aby dostać się do drużyny
REPERTUAR
11.07.2014 r.
15.30 - GANG WIEWIÓRA 3D - dubing
17.30 - TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D - dubbing
21.00 - TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D - napisy
12-13.07.2014 r.
13.30 - GANG WIEWIÓRA 2D - dubbing
15.30 - GANG WIEWIÓRA 3D - dubbing
17.30 - TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D - dubbing
21.00 - TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D - napisy
14-16.07.2014 r.
15.30 - GANG WIEWIÓRA 3D - dubbing
17.30 - TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D - dubbing
21.00 - TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY 3D - napisy
17.07.2014 r.
KINO KONESERA
20.00 - MANDARYNKI
PREMIERA
18.07.2014 r.
16.00 - SAMOLOTY 2 3D - dubbing
18.00 - SAMOLOTY 2 3D - dubbing
20.00 - PRZYCHODZI FACET DO LEKARZA
19-20.07.2014 r.
14.00 - SAMOLOTY 2 2D - dubbing
16.00 - SAMOLOTY 2 3D - dubbing
18.00 - SAMOLOTY 2 3D - dubbing
20.00 - PRZYCHODZI FACET DO LEKARZA
21-23.07.2014 r.
16.00 - SAMOLOTY 2 3D - dubbing
18.00 - SAMOLOTY 2 3D - dubbing
20.00 - PRZYCHODZI FACET DO LEKARZA
REKLAMA
FHU FLORIAN
PUNKT SERWISOWY
GAŚNIC SAMOCHODOWYCH
W dniach 19-20 lipca odbędzie się piąta edycja Walkirii – jednego z najlepiej ocenianych widowisk historycznych w Polsce.
Widzom zaprezentowana zostanie inscenizacja pt. „Bitwa
czołgów II”, rekonstruująca bitwy pancerne na froncie
wschodnim w 1944 roku, a przez dwa dni każdy odwiedzający będzie miał możliwość zobaczenia i – co najważniejsze
– dotknięcia czołgów, które wezmą udział w pokazach. Poza
wydarzeniami na terenie Mazurolandii, dzięki uprzejmości
władz miasta, Walkiria wróci w tym roku na ulice Kętrzyna.
W sobotę w godz. 12.00-14.00 rekonstruktorzy wraz wybranym sprzętem ciężkim przedefilują ulicami: Szpitalną, Marii
Skłodowskiej-Curie, Wojska Polskiego, Sikorskiego i Kajki
(pod amfiteatr). Mieszkańcom Kętrzyna zaprezentowana zostanie ponadto próbka tego, co dziać się będzie w Parczu.
W miejskim plenerze odbędzie się bowiem mała potyczka pomiędzy oddziałami wojsk niemieckich i radzieckich. Ceny biletów wstępu na Walkirię: 30 zł/ bilet jednodniowy, 50 zł/ pakiet
dwudniowy z pamiątkową koszulką gratis.
być bandytami? Średniowieczna rzeczywistość bywała bardzo okrutna… Do udziału w pikniku uprawnia zakup biletu do
„Mazurolandii”.
Mazurskie smaki
Pikniki historyczne zakończą się 24 sierpnia jarmarkiem mazurskim. Będzie to doskonała okazja, aby wrócić do korzeni
i poznać produkty przygotowywane według często zapomnianych receptur. Idea jarmarku powstała z myślą o osobach,
które poszukują smacznej, tradycyjnej, pozbawionej chemii
i konserwantów żywności. Oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy cenią smak i walory zdrowotne produktów
oraz chcą spróbować czegoś innego niż produkty oferowane
przez zwykłe sklepy spożywcze. Na pewno każdy znajdzie
coś dla siebie.
Pikniki w „Mazurolandii” są organizowane przy współpracy
z Fundacją Edukacji Historycznej „Park Militariów”.
Paweł Krawiec
Piknik rycerski
10 sierpnia przybyli do Mazurolandii rycerze zaprezentują
życie w czasach średniowiecza i fechtunku. Dla upamiętnienia
ważnych wydarzeń, które odbyły się na Warmii i Mazurach,
przygotowano pokazy potyczek pomiędzy kwiatem rycerstwa
polskiego a braćmi Zakonu Krzyżackiego. Zobaczyć będzie
można również, jak wyglądały polskie krucjaty na Litwę i Ruś
oraz chrystianizacja pogan. A może ciekawi Was, jak obchodzono się z raubitierami, czyli rycerzami, którzy okazywali się
Samoloty 2
Głowa do góry, bo oto nadlatują Samoloty
2! Po genialnej pierwszej części twórców
Disneya pora na dalsze przygody nieustraszonego Dusty'ego i spółki! „Ogień
i woda to dla nich żadna przeszkoda!”
Słynny samolot wyścigowy zmuszony jest do
zrezygnowania z dotychczasowych marzeń.
Wszystko za sprawą uszkodzonego silnika,
który eliminuje go z kolejnych startów w wyścigach. Nic jednak nie jest przesądzone.
Dusty przyłącza się do drużyny ratowniczej
Brygadiera Śmigłego. Teraz jako jeden
z ekipy samolotów strażackich bierze udział
w niebezpiecznej akcji gaszenia pożaru
w parku narodowym. W tym doświadczeniu
wesprą go nowi przyjaciele m.in. Lidka Zalewajka, Rwący Wicher oraz żywiołowa ekipa
dzielnych pojazdów terenowych zwana Zadymiarzami. Przy ich boku Dusty nabierze
ARTYKUŁY
PPOŻ. i BHP
Oferujemy
► przeglądy, legalizację, naprawy i konserwację podręcznego sprzętu ppoż.
► pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów
► opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
► etatyzację i rozmieszczenie sprzętu ppoż.
► oznakowanie dróg ewakuacyjnych
tel. 695 934 460
► legalizację butli (UTD)
609 772 151
► sprzedaż nowego sprzętu ppoż. i Bhp
► konsultacje z zakresu ochrony ppoż.
Kętrzyn, ul. Traugu$a 7
► organizację szkoleń ppoż.
(DH Centrum, niski parter)
► utylizację sprzętu wyeksploatowanego
więcej odwagi, a dzięki stałemu zaangażowaniu odkryje prawdziwe znaczenie słowa
bohater.
Wspaniała rozrywka dla całej rodziny dostępna w wersji 2D, jak i 3D.
Justyna Drozd
SALON FRYZJERSKI
“KATYS”
ZAPRASZAMY
ul. Sikorskiego 67
tel: 790752089
Ć
- gorące nożyce NOWOŚ
- sauna na włosy
- KERATYNOWE PROSTOWANIE
Uwaga konkurs!
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans
filmowy Wystarczy wysłać
maila z poprawną odpowiedzią
na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość
i oczywiście poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku
(11 lipca) od godz. 18. Dwie
pierwsze osoby, które udzielą
poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam
swoje dane: imię, nazwisko
i numer telefonu.
A oto pytanie: Podaj tytuły
dwóch filmów,za które Mark
Wahlberg otrzymał nominacje do nagrody Oscar
WYNIKI KONKURSU
Prawidłowa odpowiedź na pytanie “Jakie pokrewieństwo laczy
Marcina Wójcika i Michała
Wójcika z kabaretu Ani Mru
Mru to? ” to: “obu Panów nie
łączy żadne pokrewieństwo”.
Podwójne wejściówki na Kętrzyński Wieczór Kabaretowy
wygrały Katarzyna Rachubka
i Ewa Sapińska.
Wejściówki do odebrania w kasie
Kina “Gwiazda” codziennie
w godz. 14.-21.

Podobne dokumenty

Krzysztof Hećman – Zasłużony dla Województwa Warmińsko

Krzysztof Hećman – Zasłużony dla Województwa Warmińsko Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przychylili się do wniosku Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego podejmując uchwałę o nadaniu rondu przy skrzyżowaniu ulicy Szpitalnej i Bałty...

Bardziej szczegółowo

W ŚRODKU Marcin Waszkielis obronił tytuł Mistrza Świata w

W ŚRODKU Marcin Waszkielis obronił tytuł Mistrza Świata w Osoby, które wejdą w posiadanie psa po dniu 30 czerwca opłacają opłatę w wysokości połowy stawki. Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: a) członków personelu przedstawicielstw...

Bardziej szczegółowo