HSEQ – podstawowy element międzynarodowej kultury BIS

Transkrypt

HSEQ – podstawowy element międzynarodowej kultury BIS
Solutions for Industrial Services
www.BIS.bilfinger.com
Hala 1, stoisko 501
Informacje Bilfinger Berger Industrial Services AG dla klientów biznesowych, partnerów i grupy przedsiębiorstw
Wydanie 2/2008
Przerzucanie mostów do USA
Wysoki na prawie 200 metrów łuk półkolisty w St. Louis (Missouri),
tak zwany Gateway Arch w Jefferson National Expansion Memorial,
posiada symboliczne znaczenie także dla BIS AG. To miasto nad
Mississippi, niegdyś „brama na zachód“, w którym od początku
tego roku mieści się główna siedziba dwóch nowych spółek
serwisowych, jest również symbolem zwiększonego
zaangażowania w Ameryce Północnej. Już pół roku
później przedsiębiorstwo to rozpoczęło budowę nowej
Division North America i intensyfikowanie biznesu
w USA poprzez przejęcie Tepsco w Houston/Teksas
(strona 3).
ARTYKUŁ REDAKCYJNY
HSEQ – podstawowy element
międzynarodowej kultury BIS
We wszystkich dziedzinach przemysłu rosną wymagania wobec ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zapewnienia wysokiej jakości. Wszystko to kryje się za znanym
angloamerykańskim skrótem HSEQ. Dla Bilfinger Berger Industrial Services AG (BIS AG) i jej
pracowników temat ten ma elementarne znaczenie – w końcu chodzi tu o to, aby nikt nie
odniósł obrażeń i szkód przy pracy. Dla klientów BIS AG temat HSEQ to ważny wskaźnik niezawodności i jakości.
wania znacznie redukuje nakłady związane ze zbieraniem danych i ich oceną. Poza tym średnioterminowo mają być rejestrowane nie tylko wypadki
podlegające obowiązkowi zgłoszenia, lecz również
sytuacje niebezpieczne.
Opłacalność inwestycji
HSEQ – jak żaden inny temat – to w naszej
branży istotne kryterium zróżnicowania.
„Health“, „Safety“ i „Environment“ wyznaczają nowe międzynarodowe standardy
poczucia odpowiedzialności. W tej wymagającej dużej ilości personelu branży szczególne
znaczenie przypada przede wszystkim ochronie pracy. Prowokacyjnie można stwierdzić:
gdy jednostka nie jest ważna dla przedsiębiorstwa, wtedy traci ono wszelką wiarygodność. A takiemu przedsiębiorstwu nie wierzy
się wtedy również, że faktycznie oferuje ono
„Quality“, począwszy od jakości produktów i
usług po jakość procesów biznesowych. HSEQ
czyni różnicę między przedsiębiorstwem z
najwyższej półki a innymi, które można
dowolnie zastępować.
Nasze ofensywne działanie na rzecz HSEQ
jest w związku z tym zorientowane w równym stopniu do wewnątrz jak i na zewnątrz.
Do wewnątrz, ponieważ tylko razem ze
wszystkimi, którzy pracują dla nas i z nami,
możemy osiągnąć to, o czym jesteśmy przekonani: możliwe jest zero wypadków, zero
incydentów, zero szkód. A na zewnątrz,
ponieważ pozwalamy się mierzyć według
międzynarodowych standardów – po wynikach naszych wysiłków. To odpowiada naszemu pojmowaniu wiarygodności i tego oczekują także od nas nasi klienci.
Thomas Töpfer
CEO spółki BIS AG
Ofensywa HSEQ ma trwale uwrażliwić świadomość
wszystkich pracowników na ten ambitny cel.
Przesłanie jest jasne i klarowne: Zero is possible. BIS.
Believe In Safety. Wszystkie spółki, wszystkie działy i
wszyscy pracownicy koncernu BIS są wezwani do
współdziałania w nowej ofensywie HSEQ pod dewizą: „Zapobiegamy wypadkom, zanieczyszczaniu
środowiska i szkodom materialnym.“ Przy praktycznej
realizacji na pierwszy plan siłą rzeczy wysuwa się
temat bezpieczeństwa, nie zapominając jednocześnie
o tym, że dla przedsiębiorstwa i dla wszystkich jego
operacyjnych jednostek równie ważne jest przestrzeganie wysokich standardów jakości.
Znaczne postępy dokonane przez BIS w ubiegłych
latach przy redukcji częstości wypadków – wskaźnik
1,0 dla częstości wypadków za rok 2003 maleje w
roku 2007 do 0,6 – to dla koncernu nie powód, aby
spocząć na laurach. Wymaga tego nie tylko odpowie-
Zero is possible!
BIS. Believe In Safety.
Zapobiegamy wypadkom,
obciążeniu dla środowiska
i szkodom materialnym.
dzialność za zdrowie i życie pracowników w procesie roboczym, gdyż bardzo dobry bilans jakości i bezpieczeństwa również dla wielu klientów stał się istotnym kryterium decyzyjnym przy udzielaniu zleceń.
Karta HSEQ stałym towarzyszem
Kluczowe elementy nowej ofensywy HSEQ to
umocnienie pozycji Centralnego Działu Technicznego/HSEQ 2007 oraz wdrożona w tym roku kompleksowa karta HSEQ. Jest ona podstawą dla
przestrzegania zdefiniowanych standardów bezpieczeństwa takich jak SCC (Safety Certificate
Contractors), OHSAS 18001 (Occupational Health
and Safety Assessment Series), ISO 9001 oraz ISO
14001. Do tego należą zróżnicowany system komunikacji i sprawozdawczość, procesy stałej racjonalizacji oraz wysoki poziom uwagi i odpowiedzialności
kadry menedżerskiej. Osobisty egzemplarz karty
HSEQ, której zasady przedstawiono na kolejnych
stronach, otrzymują w praktycznym formacie notatnika w objaśnionej postaci wszyscy pracownicy
na całym świecie w łącznej liczbie 23.000. W ten
sposób temat HSEQ staje się stałym towarzyszem
każdego z nich.
Oprócz tego silniejszą świadomość bezpieczeństwa
na wszystkich poziomach koncernu zapewniają
liczne dalsze działania HSEQ. To między innymi wiele
kampanii organizowanych z własnej inicjatywy w
spółkach BIS, sieci HSEQ Networks oraz utworzenie
wewnętrznego zespołu audytującego. Zoptymalizowana sprawozdawczość udostępnia na bieżąco po
każdym kwartale raporty wypadkowe. Od tego roku
włączeni są w to również podwykonawcy. Opracowane wspólnie z kontrolingiem narzędzie raporto-
Także w przyszłości koncern BIS zamierza ciągle
badać i optymalizować wszelkie działania HESQ.
Wysoki nakład pracy nie oznacza koniecznie
większych kosztów. Wręcz przeciwnie. „Koszty,
które wynikają ze spowodowanej wypadkiem
absencji pracownika, są znacznie wyższe“, podkreśla Tobias Zaers, dyrektor Centralnego Działu
Technicznego/HSEQ. „Oprócz tego wypadki nie
zdarzają się tak po prostu. Zawsze mają jakąś
przyczynę. Wcześniejsze identyfikowanie i usuwanie tych przyczyn zdecydowanie przyczynia się
do zapobiegania wypadkom – a tym samym do
mniejszych kosztów.“ (Strony 4/5)
SPIS TREŚCI
BIS Academy – kształcenie i dokształcanie
pod jednym dachem
Atrakcyjna promocja serwisu przemysłowego
na jubileusz miasta
2
Przejęcia wzmacniają
pozycję na europejskim rynku
3
Przykład kompleksowego dokształcania
6
Jednolita strategia ERP
Kontrola bezpieczeństwa IT
7
Aktualne zlecenia
8
Modernizacja elektrowni
9
Gigantyczny projekt offshore
Rozbudowa walcowni zimnej
w rekordowym czasie
10
Przestój remontowy 2008 w Leunie
Czysta woda dla Renu
11
Sterylna technika – Frankfurt Höchst
BIS na targach Maintain 2008
12
2
Chrzest dla BIS Academy
Przewaga konkurencyjna w planowym rozwoju personelu
Intensywny rozwój personelu w Bilfinger Berger Industrial Services odzwierciedla wiodącą
pozycję koncernu w tej wciąż jeszcze młodej branży. Od początku 2008 BIS Academy zapewnia
różnorodne oferty podnoszenia kwalifikacji pracowników. Pod dachem tej wirtualnej akademii szkolenia i dokształcania kadr wszystkie działanie są stale udoskonalane i wzajemnie się
zazębiają. Priorytet ma przy tym nastawienie na specyficzne potrzeby pracowników.
„Nasza koncepcja rozwoju personelu opiera się
na zasadzie trwałego zabezpieczania konkurencyjności koncernu BIS przez stałe, selektywne i
zorientowane na potrzeby doskonalenie umiejętności naszych pracowników na wszystkich szczeblach“, podkreśla prezes zarządu, Thomas Töpfer.
Aby zapewnić planowe kształcenie i dokształcanie
personelu, zdefiniowano grupy docelowe obejmujące szczebel dyrekcji, młodej kadry menedżerskiej (Junior Management), kierowników projektów i kierowników budów oraz pracowników
fizycznych. Do tych grup docelowych kierowane
są oferty kształcenia i dokształcania, tak aby w
spektrum programowym mogli odnaleźć się
wszyscy pracownicy. Dostępne są zarówno centralne oferty holdingu dla wszystkich spółek BIS,
jak również zdecentralizowane działania w lokalnych jednostkach.
Od tego roku różnorodne działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zostały koncepcyjnie i merytorycznie zebrane pod jednym
dachem BIS Academy. Centralną częścią składową
tej akademii jest Junior Management Team, który
już od 2001 roku stał się ważnym elementem
wspierania młodych kadr menedżerskich i jest
dostosowany do High Potentials - pracowników o
wysokim potencjale. Do tego dochodzą różne,
także międzynarodowe programy stażowe, opracowane m. in. specjalnie dla absolwentów technicznych studiów, przygotowujące do zadań przy
kierowaniu projektami. Kolejnym ważnym punktem jest długofalowa kooperacja z Saksońską
Akademią Zawodową przy Państwowej Akademii
w Lipsku, która została uzgodniona na początku
tego roku i oprócz finansowego wsparcia docentury przewiduje również fachową pomoc dla kierunku Service Engineering. W tej inicjatywie
kształcenia kadr koncern BIS AG podejmuje się
faktycznie roli prekursora.
tywane jako miejsca praktycznego zarządzania
wiedzą („Best Practice Sharing“) i są dalej rozbudowywane. Intensywna internacjonalizacja odzwierciedla się w praktykowanym wielonarodowym
dialogu i interkulturowej współpracy. Nowe centrum konferencyjne holdingu jest przy tym wykorzystywane jako „miejsce nauczania“ i „miejsce
tworzenia sieci“, w którym na różnych seminariach i zajęciach spotykają się menedżerowie i pracownicy.
Żywy proces
Znakomicie sprawdziły się także sieci BIS Networks.
Networks, zwane również Communities of Practice, czyli wspólnotami praktyków, są platformami aktywnego współkształtowania wymiany wiedzy w konkretnych tematach. Sieci te są wykorzys-
Także na ten rok jest przewidziane wprowadzenie
systemu e-learning. Oprócz konwencjonalnego
nauczania w ramach zajęć na miejscu mają być
intensywniej wykorzystywane możliwości mediów
elektronicznych do dalszego podnoszenia kwalifikacji. W temacie Corporate Compliance już na
jesieni będą mogły dokształcać się w Niemczech
odnośne grupy docelowe korzystając ze specjalnych programów nauczania online poprzez Intranet. Oprócz tego niedługo wprowadzony zostanie
e-learning także w takim ważnym temacie jak
HSEQ. „E-learning jest metodą efektywną pod
względem czasu i kosztów i wychodzi bardzo
naprzeciw naszej zdecentralizowanej strukturze
koncernu“, opowiada Michael Schmitz, dyrektor
Działu Rozwoju Personelu.
Wszystkie oferty podnoszenia kwalifikacji w BIS
AG, organizowane centralnie lub decentralnie, są
ściśle uzgadniane z kadrą zarządzającą i osobami
odpowiedzialnymi za personel w lokalnych
spółkach. W ten sposób zapewnia się ukierunkowanie ofert na potrzeby pracowników. Innowa-
Health
H
oczywiste: pracownicy BIS mają okazję stosować
praktycznie na miejscu, w swoich spółkach,
wiedzę nabywaną podczas studiów towarzyszących pracy zawodowej, tworzyć międzynarodowe
sieci na poziomie BIS oraz zdobyć kwalifikacje
uznawane na całym świecie.
Wszystko to gwarantuje dalszy wysoki poziom
rozwoju personelu w BIS AG. „To bardzo ważne,
zwłaszcza w tak młodej a jednocześnie tak bardzo dynamicznej i innowacyjnej branży jak serwis
przemysłowy“, jest przekonany Thomas Töpfer.
„W ten sposób ofensywnie walczymy z coraz
większym deficytem fachowców. Jednocześnie
poprzez nasze działania kwalifikacyjne możemy
przyczynić się do kształcenia i dokształcania kadr
w tej branży podnosząc przez to jej atrakcyjność“,
podkreśla prezes.
Do szerokiego spektrum działań na rzecz rozwoju
personelu ma zostać odpowiednio rozbudowany
wewnątrzfirmowy zespół trenerów. W Junior
Management Team już od dawna każdy trening
odbywa się z udziałem członków zarządu, dyrektorów dywizji lub centralnych działów i przedstawicieli lokalnych spółek. Celem jest poszerzenie
kompleksowej wiedzy specjalistów w koncernie
BIS, a przede wszystkim wyszkolenie nowej młodej
kadry – zgodnie z mottem: z praktyki dla praktyki.
Prawdziwe partnerstwo
Sieci dla transferu know-how
cyjność podejścia pozwala przy tym umacniać
ważne czynniki sukcesu BIS AG, a mianowicie
międzynarodowe nastawienie i wysoki stopień
zdecentralizowanych kompetencji decyzyjnych.
Obecnie BIS AG pracuje nad kooperacją z Open
University Business School, fakultetem brytyjskiego Open University (OU). OU to jeden z wiodących
na świecie Distance Learning Universities należący
do niewielkiej liczby Business Schools, których
program MBA posiada potrójną akredytację
ważnych międzynarodowych instytutów. „Razem
z Centre for Continuing Professional Learning and
Development na Open University Business School
opracowujemy dostosowane do naszych potrzeb
specjalne kursu szkoleniowe, które przewidują
także możliwość uzyskania tytułu MBA w ramach
międzynarodowych studiów zaocznych“, wyjaśnia Michael Schmitz. Zalety takiego podejścia są
Zdrowie
Zdrowie to dobro najwyższe. Dlatego widzimy
tutaj naszą szczególną odpowiedzialność.
HSEQ nie jest deklaracją intencji, lecz przesłaniem:
zapobiegamy wypadkom, obciążeniu dla
środowiska i szkodom materialnym. Dlatego w
firmie BIS wyznajemy zasadę: Believe In Safety.
Ochrona indywidualnego bezpieczeństwa stanowi
istotę naszego rozumienia bezpieczeństwa.
Stała przestroga
• HSEQ to kwestia nastawienia i stałych przekonań.
• Wszyscy są odpowiedzialni za HSEQ – od
dyrekcji po każdego pojedynczego pracownika
na każdym z poziomów i w każdej jednostce
organizacyjnej.
• Efektywne świadczenia HSEQ mają duże
znaczenie dla każdej osoby i stanowią
„added value” dla firmy i jej klientów.
Na zorganizowanym w centrum Monachium jubileuszowym festynie na 850-lecie miasta
prawdziwym magnesem dla publiczności okazała się wieża BIS AG, na którą mogli wchodzić
zwiedzający.
Reklama dla BIS i serwisu przemysłowego
Atrakcyjna promocja
Spółka BIS AG, od 25 lat z główną siedzibą w Monachium, na 850-lecie tego
miasta zaangażowała się jako Premium
Partner, aby zwiększyć swą rozpoznawalność jako atrakcyjnego pracodawcy.
Z tym celem przedsiębiorstwo przyłączyło się do inicjatywy na rzecz zatrudnienia pt. „850 talentów dla Monachium“,
uruchomiło akcję „850 rowerów dla
Monachium“ i uczestniczyło w lipcowym
staromiejskim festynie „Altstadtringfest“ informując w obrazowy sposób o
swym spektrum kompleksowych usług
przemysłowych.
Festyn w centrum miasta był jednym z
kulminacyjnych punktów podczas obchodów tego jubileuszu. Na stoisku o
powierzchni 150 m2 z przyciągającą wzrok
i zachęcającą do wejścia wieżą, spółka BIS
AG atrakcyjnie promowała przez weekend serwis przemysłowy. Do odwiedzenia stoiska zapraszały duże zdjęcia prezentujące świat produkcji przemysłowej.
Zwiedzający mogli odkryć tu serwis przemysłowy jako świat pracy otwierający
interesujące perspektywy zawodowe. Z
szerokiego spektrum usług przedsiębiorstwa pod mottem „Widoki – spojrzenia –
odkrycia“ zaprezentowano przykładowe
branże – rusztowań w postaci dziesięciometrowej wieży, budowy rurociągów
poprzez grę-układankę oraz izolacji
poprzez zastosowanie materiałów izolacyjnych jako mebli do siedzenia.
Sympatycznie zrealizowano również tematy termografii podczerwieni – przez pokazanie na monitorze ciepłoty ciała podczas
jazdy na rowerze – oraz technicznej ochrony dźwiękowej, której skuteczność ilustrowała kabina dźwiękoszczelna. Fascynujące
dla bardziej wysportowanych gości był
temat utrzymania ruchu na platformie
wiertniczej – tutaj mogli sprawdzić swe siły
w prawie rzeczywistych warunkach z
wykorzystaniem wyposażenia wspinaczkowego. Wysoka pozycja, jaką zajmuje bezpieczeństwo pracy – jak jest to generalnie
w serwisie przemysłowym – na platformie
offshore znalazła swój wyraz w specjalnej
trójwymiarowej grze. Takim miksem z elementów zabawy, zmysłowych wrażeń i
informacji udało się zainteresować technicznymi zawodami także młodych gości.
Bardzo dobrze przez media i opinię publiczną przyjęta została również inicjatywa na
rzecz zatrudnienia, w której monachijskie
przedsiębiorstwa wspólnie zobowiązały się
do zatrudnienia pracowników przynajmniej
w liczbie równej jubileuszowi, oraz akcja
rowerowa, podczas której rozdano w prezencie 850 rowerów BIS. Odbywało się to w
większości w ramach partnerstw medialnych, lecz również w postaci darowizny dla
fundacji społecznej miasta na rzecz potrzebujących. Rowerami otrzymanymi w prezencie w ramach letniego festynu mogli
nacieszyć się także zatrudnieni w centrali
mieszkańcy Monachium.
3
W Houston i okolicach w stanie Teksas koncentruje się
naftowy, gazowy i petrochemiczny przemysł USA.
BIS AG wspiera rozwój Division North America poprzez akwizycję w Houston/Teksas
Kamień milowy zaangażowania w USA
Poprzez przejęcie wykonawcy usług przemysłowych Tepsco L.P., Houston/Teksas, spółka BIS AG
w lipcu wyraźnie wzmocniła swą pozycję rynkową w tak kluczowym regionie, jakim jest
Teksas/Luizjana. Poprzez tę akwizycję obroty BIS w USA wzrastają do ponad 500 mln dolarów
amerykańskich. Houston z okolicami jako podstawowy rynek Tepsco obejmuje prawie 50 procent inwestycji przemysłu przetwórczego w USA w zakresie rozbudowy/przebudowy i konserwacji obiektów przemysłowych. Ważne działania prowadzą tutaj również kluczowi europejscy
klienci grupy BIS. Dzięki temu przejęciu otwierają się dodatkowe perspektywy wzrostu.
Zatrudniając 1.100 pracowników firma Tepsco
osiąga roczne obroty na poziomie około 270
mln dolarów amerykańskich i wykazuje przy
tym wysoką dynamikę wzrostu i dochodowość. Klienci i kadra zarządzająca tej firmy
cieszą się z jej przejęcia przez BIS AG. „Tepsco
jako wyspecjalizowany dostawca usług przemysłowych związany z dużymi przedsiębiorstwami przemysłu naftowego, gazowego i
petrochemicznego w Houston i okolicach jest
idealnym uzupełnieniem dla naszej grupy
przedsiębiorstw“, podkreśla Thomas Töpfer,
prezes zarządu BIS AG. „W ten sposób
wzmacniamy naszą pozycję rynkową w tym
ważnym regionie przemysłowym i otwieramy
sobie dalsze perspektywy wzrostu.“ W toku
restrukturyzacji w styczniu 2008 przedsiębiorstwo BIS roku założyło nową dywizję –
Division North America.
Rosnące zapotrzebowanie na energię
Tepsco w 2002 roku wyłoniło się ze spin-offu
Przejęcia wzmacniają europejską pozycję rynkową
Poszerzone spektrum usług
Poprzez utrzymujący się wzrost organiczny spółka BIS AG w pierwszym półroczu 2008
rozbudowywała swą pozycję rynkową i ofertę wiodącego europejskiego dostawcy usług
przemysłowych także poprzez planowe akwizycje. Działania te były prowadzone dla
Division Western Europe w Szkocji, Division Central Europe na rynku niemieckim oraz
Division Northern & Eastern Europe w Polsce.
Wraz z przejęciem DB Group przez BIS OHARE Ltd.
w kwietniu koncern BIS AG zapewnił sobie odpowiednie organizacyjne warunki dla zwiększenia
swego zaangażowania w Szkocji. Firma DB Group
z siedzibą w Grangemouth zatrudnia 45 osób i specjalizuje się w usługach inżynieryjnych dla przemysłu
chemicznego w Centralnej Szkocji. BIS OHARE Ltd.
integruje te usługi w nową jednostkę biznesową dla
Szkocji. Akwizycja ta odpowiada obrotom na poziomie trzech milionów euro rocznie i przyczyni się
do dalszego pozytywnego rozwoju rentowności w
BIS OHARE.
BIS Prozesstechnik GmbH, z Frankfurtu nad Menem,
poszerzyła w maju swoje portfolio usług o część
zakładu techniki czystych pomieszczeń, który nabyła
od Siemens-Division Industry Automation z Norymbergi. Zatrudnienie w tej części zakładu wynosi
ośmiu pracowników, zaś roczne obroty to 1,2 mln
euro. Dział ten oferuje swoim klientom – z przemysłu
farmaceutycznego, tworzyw sztucznych, samochodowego i półprzewodników – kwalifikację czystych
pomieszczeń. Oferowane usługi dotyczą całego
spektrum potrzebnych prac takich jak sporządzanie
dokumentacji i badanie ważnych parametrów czystych pomieszczeń (jak integralność filtrów, klasy
czystości, częstotliwość wymiany powietrza, pneumatyczne kaskady pomieszczeń, rozkład temperatury, wilgotność, profile przepływów). Do programu
należy również naprawa lub wymiana uszkodzonych
filtrów. Oprócz tego oferowane są również usługi
doradcze we wszystkich kwestiach kwalifikacji,
aranżacji i eksploatacji czystych pomieszczeń.
Zwiększona obecność
Majowy zakup Oddziału Bawaria z upadłościowej
masy spółki Alois Lauer Stahl- und Rohrleitungsbau
GmbH z Ludwigshafen był dla BIS AG ważnym
krokiem dla wzmocnienia branży budowy rurociągów w Niemczech. Około 70 pracowników, w tym
także zespół ds. realizacji projektów, zostało zintegrowanych z BIS Rohrleitungsbau GmbH (niegdyś
IKR). Oddział Bawaria wniesie do BIS AG łączne
obroty wynoszące ok. 12 mln euro, zaś jako największych jego klientów można wymienić Wacker
Chemie z Burghausen.
Jednostka Lauer cieszy się od lat dobrą renomą u
swych stałych klientów. Zakup ten doprowadzi w BIS
AG do uzupełnienia stałej klienteli, zwiększenia
obecności w regionie, zaś w szczególności w zakładzie Burghausen/Gendorf do poszerzenia dotychczasowego spektrum usług o branżę budowy rurociągów. Dzięki ścisłej współpracy BIS Rohrleitungsbau i
BIS Industrieservice Süd teraz w Bawarii będzie można
skuteczniej oferować kompletne usługi z jednej ręki.
Poprzez przejęcie wykonawcy usług rusztowaniowych Stettak Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w
północno-zachodniej Polsce w czerwcu tego roku
Od połowy 2006 roku po przejęciu Salamis
Group Ltd. z główną siedzibą w Szkocji
BIS AG posiada już swą „odnogę” w USA.
Około 250 specjalistów offshore z BIS Salamis
Inc. z głównym zakładem w Lafayette, Luizjana, obsługują klientów z petrochemii w
branżach ochrony przeciwkorozyjnej i rusztowań. Od stycznia 2008 obecność koncernu
w USA wzmacniają dwie spółki serwisowe
z ponad 2.000 fachowców z Fru-Con Construction Corp., spółki córki koncernu Bilfinger Berger AG. BIS Frucon Industrial Services
Inc. zatrudniająca około 1.800 pracowników
w ponad 40 zakładach w środkowych i
wschodnich stanach USA oraz BIS Frucon
Engineering Inc. z około 280 specjalistami
mają swą główną siedzibę w St. Louis,
Missouri. Poprzez integrację obu tych spółek
serwisowych i zakup firmy Tepsco L.P. siła
robocza BIS AG w USA wzrosła do ponad
3.400 pracowników.
spółka BIS AG zwiększyła swą obecność na rynku w
tym regionie. Akwizycja ta wzmacnia jednocześnie
wiodącą pozycję koncernu w branży rusztowań w
Polsce. Przy rocznym obrocie 15 mln euro ta spółka
córka BIS plettac z siedzibą w pobliżu Wrocławia na
południu Polski jest już liderem polskiego rynku rusztowań. Stettak wniesie do grupy przedsiębiorstw
roczny obrót wynoszący ok. 3 mln euro. Założona w
1993 roku firma Stettak zatrudnia 38 pracowników
i jest już renomowanym wykonawcą rusztowań w
północno-zachodniej Polsce, znanym między innymi z ambitnych konstrukcji jak na przykład wysoka
na 111 metrów wieża Bazyliki Archikatedralnej
w Szczecinie. Poprzez przynależność do grupy BIS w
przyszłości ma zostać rozbudowany w szczególności biznes rusztowań przemysłowych.
grupy Tellepson i wyprofilowało się jako wykonawca usług przemysłowych stawiający na
jakość, terminowość i bezpieczeństwo pracy.
Przedsiębiorstwo to świadczy swe usługi przeważnie przez rozbudowę i przebudowę urządzeń w przemyśle naftowym, gazowym i
petrochemicznym. Oczekuje się, że przemysł
naftowy i gazowy w USA w najbliższych latach
będzie mocno inwestował, aby pokryć rosnące potrzeby energetyczne. Spektrum usług
Tepsco w przemysłowym utrzymaniu ruchu
obejmuje zabezpieczanie powierzchni, budowę rurociągów z produkcją, mechanikę, elektrykę, technikę pomiarową i regulacyjną, technikę sterowniczą oraz ochronę przeciwpożarową i izolację dźwiękową.
Safety
Bezpieczeństwo
Tylko bezpieczna praca jest pracą dobrą. Dlatego
zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych
standardów bezpieczeństwa.
Safety jako wynik HSEQ daje się zmierzyć.
Każda liczba oznaczająca wypadki przy pracy jest
za wysoka. Każda liczba oznaczająca wypadki,
które omal się nie wydarzyły, jest dla nas
przestrogą, że musimy być jeszcze lepsi.
Wyznaczamy sobie standardy, dzięki którym
nasze wysiłki przekładają się na wyniki i
sprawiają, że możemy porównywać się z innymi.
Jednoznaczne i wiążące
• Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo
nasze oraz naszych koleżanek i kolegów.
• Naszą pracę od początku i w każdych warunkach
wykonujemy bezpiecznie i zgodnie z przepisami.
• Jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo na
stanowisku pracy jest kwestią wspólnego
myślenia i konsekwentnego zachowania.
• Wszędzie tam, gdzie działamy, przestrzegamy
wysokich standardów HSEQ, uwzględniając
przy tym specyficzne wymagania naszych
klientów.
S
4
WYWIAD
„HSEQ – dynamiczny proces“
nią tysięcy pracowników i znaczenie tego
tematu dla sukcesu w biznesie.
GLOBE: Panie dr. Jürcke, wymagania klientów
przede wszystkim wobec bezpieczeństwa pracy
stale rosną. Czy strategie HSEQ decydują dzisiaj o
konkurencyjności przedsiębiorstw przy świadczeniu usług przemysłowych?
Dla dr. Rudolfa K. Jürcke, COO i członka
zarządu ds. technicznych BIS AG, zdecentralizowana struktura organizacyjna jest
mocnym punktem także przy realizacji
celów HSEQ. W pierwszej linii to duzi klienci koncernu BIS AG, którzy sami muszą mierzyć się według międzynarodowych standardów, oczekują od swych przedsiębiorstw
serwisowych, że zapobieganie wypadkom,
zanieczyszczeniom środowiska i szkodom
materialnym jest dla nich najwyższym priorytetem. Cztery pytania do członka zarządu
ds. technicznych w BIS AG o ofensywę
HSEQ przedsiębiorstwa, możliwość objęcia
Dr Rudolf K. Jürcke: Z pewnością współdecydują o sukcesie biznesowym. Tematy ochrony
zdrowia, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i zarządzania jakością odgrywają dzisiaj
ważną rolę przy udzielaniu zleceń. Stałym elementem przetargów na projekty stały się zwłaszcza bezpieczeństwo pracy i zarządzanie jakością. Poprzez nasze kompleksowe działania
HSEQ, którym teraz nadajemy programowe
ramy w karcie HSEQ, poruszamy się już teraz na
bardzo wysokim poziomie. Tutaj mamy bardzo
stabilną i dobrą pozycję. Przykłady najlepszych
praktyk z takich krajów jak Wielka Brytania,
Norwegia i USA, w których HSEQ posiada
szczególnie duże znaczenie, dają nam impulsy
dla dalszych usprawnień.
GLOBE: Jak jest Pan w sumie zadowolony z
działań HSEQ w poszczególnych spółkach BIS?
Dr Rudolf K. Jürcke: Nasze spółki wykazują w
tym względzie dużo własnej inicjatywy. Gorąco
popieramy takie podejście, ponieważ jest to istotny gwarant dla konsekwentnej realizacji naszej
karty HSEQ. To samo dotyczy naszych sieci BISNetworks HSEQ. Gwarantują one intensywny
transfer know-how i są tym samym ważnymi multiplikatorami dla programu „Zero wypadków“,
który jest celem naszej inicjatywy. Dzięki mocnym
stronom naszej zdecentralizowanej struktury organizacyjnej jesteśmy w stanie objąć tym procesem
każdego pracownika, aby utrwalić w naszym koncernie przejrzystą kulturę bazującą na ochronie zdrowia, pracy, środowiska i zabezpieczaniu jakości.
GLOBE: Każdy pracownik BIS otrzymuje kartę
HSEQ z objaśnieniami w postaci małej książeczki.
Jaki jest cel tego działania?
Dr Rudolf K. Jürcke: Zgodnie z zasadami naszego przedsiębiorstwa, których tytuły „WSPÓLNE
działanie – WSPÓLNE myślenie – WSPÓLNE
uczestnictwo – WSPÓLNE kształtowanie“ podkreślają ich charakter wzywający do działania,
cała kadra menedżerska i wszyscy pracownicy
BIS są nakłaniani do brania odpowiedzialności
za siebie i za swoich kolegów we własne ręce.
Do tego należy oczywiście stosowanie wszelkich
zabezpieczeń i brak tolerancji dla zaniedbań.
Podręcznik ten informuje każdego pracownika
w bezpośredni sposób, że za HSEQ idzie uznawanie wagi tych spraw jak i zobowiązanie do ich
przestrzegania. Jednocześnie zachęcamy w nim
do dalszego udoskonalania procesu.
GLOBE: Czy HSEQ także w przyszłości pozostanie
kluczowym tematem w BIS?
Dr Rudolf K. Jürcke: Oczywiście. HSEQ to
dynamiczny proces. Dlatego będziemy na bieżąco optymalizować nasze działania zgodnie ze
stanem naszej wiedzy i naszymi doświadczeniami. Nakazuje nam to obowiązek troski o
naszych pracowników, co jest też zgodne z
wysokimi wymaganiami i słusznymi oczekiwaniami naszych klientów wobec naszego przedsiębiorstwa. Jako jeden z wiodących międzynarodowych oferentów usług przemysłowych
musimy właśnie na tym polu wyznaczać standardy i wspierać naszych klientów i partnerów
przy osiąganiu trwałych postępów. Taki proces
nigdy nie jest zakończony. Jeśli nie chcemy
być alarmowani przez wypadki i incydenty,
musimy zapobiegawczo uwrażliwiać wszystkie
zaangażowane w proces strony na ciągłą aktualność tego tematu.
Sieci stałych usprawnień
Nieprzerwana wymiana informacji
Wzajemne uczenie się od siebie w sieciach jest na stałe wpisane do programu BIS AG. Od
zeszłorocznego jednoczesnego uruchomienia trzech sieci HSEQ-Networks koncernowa koncepcja sieciowa jest wykorzystywana do tematu, który w znacznej mierze żyje intensywną
wymianą informacji i opinii. Silna własna inicjatywa poszczególnych spółek w zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej okazuje się być ważną siłą napędową w procesie
stałych usprawnień.
Przy wdrażaniu karty HSEQ w koncernie i
wynikających z niej działań szczególna rola przy
pada trzem sieciom HSEQ. Konkretnie jest to
międzynarodowa i niemiecka sieć HSEQNetwork oraz HSEQ-Board Central Europe.
„Wszystkie trzy gremia są w ścisłym kontakcie,
Environment
Środowisko
Ochrona środowiska jest zobowiązaniem. Dla nas to
nie jest pusty slogan. Naszym pragmatycznym
działaniom przyświecają takie cele, jak ochrona
zasobów i efektywność wykorzystania energii.
Jasne zasady dotyczące ochrony środowiska
od dawna nie są już kwestią światopoglądu.
Konsekwentnie realizowana ochrona środowiska
decyduje o ekonomiczności produkcji
przemysłowej i prestiżu firmy. Przede wszystkim
jednak poprzez unikanie obciążeń dla środowiska
chcemy zachować podstawę naszej egzystencji.
E
co gwarantuje nieprzerwaną wymianę informacji i transfer know-how“, wyjaśnia Tobias
Zaers, dyrektor Centralnego Działu Technicznego/HSEQ. „Dotyczy to również działań inicjowanych w poszczególnych spółkach BIS pobudzających inne spółki koncernu do naśladowa-
Praktykujemy ochronę środowiska
• We wszystkich ośrodkach angażujemy w ochronę
środowiska nasze systemy zapewniania jakości.
• Chronimy środowisko poprzez optymalizację
materiałów, unikanie odpadów i zarządzanie
energią.
• Wykorzystując nasze umiejętności, wspieramy
inicjatywy w zakresie czystej energii.
nia lub do własnej inicjatywy.“ Przykładem tego
jest karta bezpieczeństwa opracowana i wdrożona w BIS HIMA GmbH w Heinsbergu i stosowana tam przez wszystkich pracowników, co
zachęciło również spółkę BIS E.M.S. GmbH,
Cloppenburg, do wprowadzenia takiego rozwiązania.
Na tej karcie bezpieczeństwa w formie rozkładanej wizytówki podane są: numer pogotowia
ratunkowego 112, ubezpieczyciel oraz ważne
osoby kontaktowe. Wewnątrz pracownicy
znajdą krótkie i zwięzłe informacje, które podaje się przy zgłaszaniu wypadku, na przykład kto
zgłasza i co się stało, oraz wskazówki dotyczące postępowania przy wypadkach takie jak:
zachować spokój, zabezpieczyć niebezpieczne
miejsce, udzielić pierwszej pomocy i zadbać o
bezpieczeństwo własnej osoby. BIS HIMA
GmbH zaprezentowała swą kartę bezpieczeństwa na spotkaniu krajowej sieci HSEQ.
Menedżerowie HSEQ w międzynarodowej sieci,
aktualnie jest ich 15, postawili sobie za zadanie
ogólne tematy HSEQ, poprawę wydajności w koncernie oraz wzmocnienie świadomości w zakresie
bhp na wszystkich szczeblach kierowniczych i pracowniczych. „Ważne impulsy nadchodzą przy
tym dotychczas ciągle od naszych, brytyjskich,
norweskich i holenderskich kolegów“, mówi
Tobias Zaers. „Zwłaszcza w tych regionach wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa są od
dawna bardzo wysokie.“
Koncentracja na szczegółach
Krajowa sieć koncernu BIS AG uwzględnia
zarówno wysokie zagęszczenie pojedynczych
spółek w Niemczech jak również różnice między
przedsiębiorstwami BIS pod względem pozycji i
wielkości. Do sieci tej należy 15 inżynierów ds.
bezpieczeństwa i pełnomocników ds. jakości,
którzy koncentrują się na niemieckich przepisach bhp i specyficznych kwestiach. Tobias
Zaers: „W tym gronie dyskusja przebiega
naprawdę na poziomie szczegółów na przykład
dotyczących technologii spawania, przepisów
spawalniczych lub normalizacji w branży spa-
Tobias Zaers, dyrektor Centralnego Działu
Technicznego/HSEQ w BIS AG, zadowolony ze
sprawnego funkcjonowania w sieci dzięki zinstytucjonalizowanej współpracy z partnerami do
kontaktów w spółkach operacyjnych.
walniczej, ponieważ dla uczestników są to
palące tematy związane z bezpieczeństwem
pracy i zarządzaniem jakością.“ Dla Gerharda
Nitschkego, dyrektora ds. HSEQ w BIS HIMA,
wartościowe są nie tylko spotkania same w
sobie. „Prawie jeszcze ważniejsze jest to, iż
dzięki temu nawiązałem kontakt z kolegami z
innych spółek BIS. Przy codziennych problemach możemy wymieniać się informacjami i
wzajemnie sobie pomagać. Takie podejście jest
bardzo efektywne.“
Ścisłe uzgadnianie
HSEQ-Board Central Europe to forum dla prezesów niemieckich spółek. Analizują oni między
innymi wypadkowość w Niemczech i opracowują propozycje działań, które są uzgadniane z
zarządem, a następnie uchwalane dla Division
Central Europe. Dyskutowane i wdrażane są
ponadto wyniki spotkań międzynarodowej sieci
HSEQ, do której odwrotną drogą także wpływają
rezultaty z pracy Zarządu ds. Central Europe.
Wszystkie sieci HSEQ spotykają się dwa razy w
roku. Planuje się, iż międzynarodowa i krajowa
sieć HSEQ w przyszłości będzie organizować
jedno spotkanie w tym samym czasie i miejscu.
Będzie to jeszcze bardziej wzmagać planową
wymianę informacji.
5
Wybrane przykłady wysokich standardów bezpieczeństwa w grupie BIS
Wysokie wyróżnienia
Tylko bezpieczna praca jest dobrą pracą
Dla wiodącego oferenta usług przemysłowych wysokie standardy bezpieczeństwa
są miarą niezawodności i jakości. Dlatego też spółki koncernu BIS wykazują duże
zaangażowanie w temacie HSEQ często nagradzane różnymi wyróżnieniami i nagrodami.
Poniżej kilka wybranych przykładów z grupy przedsiębiorstw, które ilustrują szerokie
spektrum głównych działań.
Przedsiębiorstwa BIS dbają o silne poczucie bezpieczeństwa wśród swych pracowników specjalnymi kampaniami i inicjatywami. Niektórzy podążają
przy tym niezwykłymi drogami. Na przykład spółka
Heinsberger BIS HIMA urządza w tym roku po raz
pierwszy tygodnie bezpieczeństwa. Akcja ta ma
charakter konkursu. Pierwszy tydzień bezpieczeństwa miał motto „porządek + czystość = bezpieczeństwo“. Przed rozpoczęciem akcji plakaty informowały pracowników o niezapowiedzianych kontrolach bezpieczeństwa przeprowadzanych w
ramach tego tygodnia bezpieczeństwa we wszystkich zakładach. Oceniano przy tym przede wszystkim porządek i czystość w miejscu pracy, niezastawianie dróg komunikacyjnych, niebezpieczne
sytuacje, stan środków pracy i pomocy warsztato-
wych (uszkodzenia, terminy badań, dopuszczenia w
przypadku rusztowań) lub też przepisowe noszenie
osobistego wyposażenia ochronnego. Dział o najmniejszych odchyleniach wygrywał śniadanie.
Tydzień bezpieczeństwa okazał się całkowitym sukcesem. „Wszyscy pracownicy byli pełni zapału i niesamowicie się starali“, wyjaśnia Gerhard Nitschke,
dyrektor ds. HSEQ w BIS HIMA. I dodaje: „Takie akcje
są ogromnie ważne, ponieważ różnią się od regularnie przez nas organizowanych seminariów bezpieczeństwa i instruktaży, a tym samym szczególnie
zachęcają do udziału. Nasz standard bezpieczeństwa
jest wprawdzie bardzo wysoki, jednak nie zaszkodzi,
raz na jakiś czas potrząsnąć pracownikami.“ Na jesień
jest zaplanowany drugi tydzień bezpieczeństwa.
Konkursy i wnioski racjonalizatorskie
Norwegii i Polsce konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla
spółek BIS są również sprawdzoną metodą
utrwalania tego tematu w świadomości wszystkich
pracowników. Na koniec 2008 roku BIS Industrier
wręczy nagrodę HSEQ Award temu zespołowi projektu lub działu, który uzyska najlepsze wyniki w
ciągu czterech kampanii. Ich treścią są między innymi sprawozdawczość wypadkowa, analizy przyczyn,
psychospołeczne środowisko pracy lub obrażenia i
choroby zawodowe. Zachęcamy wszystkich pracowników i wszystkie działy do udziału w tych kampaniach i jednocześnie do składania wniosków racjonalizatorskich u osób odpowiedzialnych za HSEQ.
W
Obok corocznych kampanii HSEQ odbywają się
regularne spotkania HSEQ na różnych szczeblach
zarządzania gwarantujące obszerną wymianę
doświadczeń oraz specjalne zajęcia dla kadr kierowniczych organizowane przez zarząd w temacie
HSEQ. Oprócz tego wszyscy pracownicy BIS Industrier, a także pracownicy podwykonawców muszą
uczestniczyć w kompleksowym programie e-learning obejmującym ochronę zdrowia, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska. Dla kierowników budów dochodzi jeszcze zapewnienie
jakości. Orientację w realizacji celów HSEQ zapewniają comiesięczne analizy w całym przedsiębiorstwie.
Minimalizacja ryzyk dla człowieka i środowiska
odatkowy impuls motywacyjny poprzez konkursy otrzymają także pracownicy polskiej
spółki BIS Izomar. Najnowsza rywalizacja dotyczyła wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu na miejscu
pracy, ochronie środowiska, systemach zarządzania i
pierwszej pomocy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i
nagrody pieniężne. BIS Izomar specjalizuje się w
izolacjach cieplnych, obmurzach ogniotrwałych oraz
izolacjach akustycznych wraz z montażem i konserwacją. Największe ryzyka dla bezpieczeństwa niosą
ze sobą prace na wysokości oraz prace ze szkodliwymi dla zdrowia i życia substancjami.
D
Dlatego też do najwyższych celów przedsiębiorstwa
należy odpowiednio wczesne wykrywanie zagrożeń,
ryzyk zawodowych i szkód materiałowych jak również ochrona zdrowia i środowiska przez podejmowanie planowych działań. Poprzez systematyczne
szkolenia kształtowane są zachowania, które redukują ryzyko dla człowieka i środowiska. Dzięki temu
u pracowników umacnia się jednocześnie przekona-
nie, że wysoki poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w decydującym stopniu zależy również od
ich wiedzy i zaangażowania. Firma BIS Izomar urządziła teraz nowe pomieszczenia szkoleniowe, w
których możliwe jest stosowanie środków audiowizualnych i optymalne przekazywanie wiedzy.
Również na budowach pracownicy przechodzą
planowe szkolenia prowadzone przez kierownika
budowy. Oprócz tego kierownik budowy przed
rozpoczęciem prac opracowuje „plan bhp“ uwzględniający specyfikę budowy i zapoznaje z nim
wszystkich pracowników projektu. Duże starania
przynoszą coraz większy efekt. Po analizie wypadków z roku 2006 firma BIS Izomar wdrożyła specjalne działania. Obejmują one między innymi dodatkowe szkolenia z używania elektronarzędzi oraz
metody bezpiecznej pracy na wysokości. Dzięki temu
w 2007 roku mimo wzrostu liczby pracowników o
40 procent liczba wypadków zmniejszyła się o 60
procent.
Zasada dla wszystkich: najpierw pomyśl, potem działaj
akże w BIS E.M.S. w Cloppenburgu bezpieczeństwo jest naczelnym tematem. „Bezpieczeństwo jest u nas na pierwszym miejscu“,
podkreśla Bernd Rudolph, specjalista ds. bhp.
„Dla naszego przedsiębiorstwa jest to sprawa
życia i śmierci, gdyż świadczymy usługi dla klientów o wysokim potencjale ryzyka. Dlatego też
pierwsza i ostatnia myśl naszych pracowników
przy pracy powinna być poświęcona bezpieczeństwu.“ Znajduje to również swój wyraz
w specjalnej wizytówce, którą posiada każdy
pracownik. Na przedniej stronie, w znaku stopu
widnieje zdanie: „Stop – zero wypadków!“ Tekst
poniżej brzmi następująco: „Tylko bezpieczna
praca jest dobrą pracą.“ Na odwrocie znajdują
się słowa kierowane bezpośrednio do pracowników: „Kolego, zachowuj się bezpiecznie!
Miej oczy otwarte. Miej dobrego nosa. Miej uszy
otwarte. Otwieraj usta. Najpierw myśl, potem
działaj!“
T
Wizytówka ta jest akcją, którą BIS E.M.S. przeprowadziła według pomysłu BIS HIMA GmbH w ramach
głównego tematu jakim jest świadomość zagrożeń.
Kolejne akcje to między innymi „Jazda na światłach“,
plakaty na budowie „Stop wypadkom“ oraz zintensyfikowane wykrywanie zagrożeń na przykład przy
pracach dźwigowych. Kolejnym głównym tematem
w BIS E.M.S. jest także podnoszenie kwalifikacji
pracowników. Tutaj akcje i programy obejmują
między innymi przyuczanie nowych pracowników,
prowadzenie własnego działu ochrony dróg oddechowych i ochrony przeciwgazowej wraz ze szkoleniami osób wewnętrznych i zewnętrznych. Do tego
dochodzą szkolenia z materiałów niebezpiecznych,
szkolenia bhp dla kadr kierowniczych, wewnątrzzakładowe szkolenia pt. „Bezpieczeństwo pracy przy
spawaniu, cięciu i spokrewnionych procesach technologicznych“ we współpracy ze Szkołą Wiertaczy w
Celle, instruktaże u klienta oraz okresowe szkolenia
i doszkalania dla pełnomocników ds. bhp.
Akcje w ramach głównych tematów biegną również
przez cały rok jak pozostałe programy dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska (niem. SGU, ang. HSE). Sięgają one od spotkań
toolbox bazujących na analizie bezpieczeństwa
pracy w ramach procedur wydawania zezwoleń na
pracę u poszczególnych klientów poprzez specjalne
instruktaże dla konkretnych prac po osobisty program instruktaży bhp. Przykładowe tematy to
założenie zdrowotnego kółka zainteresowań, okresowe badania prewencyjne z zakresu medycyny
pracy lub szczepienia przeciw grypie i żółtaczce,
które po części realizowane są przy ścisłej współpracy z klientem. Inicjatywy dotyczą np. usprawnienia
układu wyciągowego dla prac spawalniczych lub
opracowania nowego systemu samochodu-cysterny,
który ma zostać zrealizowany do 2009 roku. Sabine
Künzl, pełnomocnik ds. SGUQ (ang. HSEQ) w BIS
E.M.S., podkreśla: „Jak silna jest u nas idea bezpieczeństwa, pokazują między innymi także nasze
zebrania zakładowe. Bezpieczeństwo jest tam
zawsze pierwszym omawianym punktem.“
Planowe działania
ewiza BIS OHARE w 2008 roku to „Safely
Engaged“. Szeregiem kampanii brytyjska
spółka BIS przekonuje wszystkich pracowników, aby przy wszystkich swoich celach, działaniach i postawach pamiętali o temacie bezpieczeństwa. Zyskał na tym teraz także zakład w
Runcorn (pod Manchesterem) brytyjskiego
potentata chemicznego Ineos, długoletniego
klienta BIS OHARE. Tam spółka BIS wprowadziła
planowy management dostawców mając na celu
trwałe zwiększenie wyników wszystkich pracujących w tym zakładzie przedsiębiorstw w zakresie
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i
środowiska. Wyniki te, jak stwierdziła uprzednio
BIS OHARE, wyraźnie odbiegały w zakładzie
Runcorn od wymagań klienta. „Jesteśmy mocno
przekonani“, podkreśla Steve Waugh z BIS
OHARE, „że planowy Supplier Management
przyniesie wyraźną poprawę tych krytycznych
dla sukcesu obszarów u podwykonawców, a
tym samym również u klienta.“
D
Zostało to jasno zakomunikowane w ramach
specjalnych spotkań na najwyższym szczeblu
menedżerskim w Ineos. Równie jasne były działania podjęte przez BIS OHARE z Supplier Management. Obejmowały one organizację operacji robo-
Quality
Jakość
BIS reprezentuje jakość. To oczywiste, że spółki
operacyjne realizują swoje zlecenia terminowo i
zgodnie z wymaganymi normami wykonania.
Dzięki opisywaniu i stałemu ulepszaniu procesów
optymalizujemy naszą codzienną pracę.
Dla korzyści naszych klientów stawiamy sobie
ambitne cele – od kierownictwa koncernu po
poszczególne spółki. Prężna inicjatywa
własna naszych spółek gwarantuje, że właśnie
w przypadku HSEQ lepsze pozostaje wrogiem
dobrego.
Spółki koncernu BIS AG stale otrzymują
różne nagrody i wyróżnienia za swe intensywne wysiłki na rzecz ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracy. Na przykład na
początku tego roku podczas budowy bloku
10 w elektrowni Łagisza spółka BIS Izomar
została wyróżniona przez firmę Foster
Wheeler tytułem „Niezawodnego podwykonawcy“, zaś od Royal Society for the
Preventation of Accidents (RoSPA) 2008
złotą nagrodę RoSPA Occupational Health
& Safety Award otrzymała brytyjska spółka
BIS Salamis Ltd.
Nagroda ta uwzględnia również, które
przedsiębiorstwa możliwie wiele lat pod
rząd zasłużyły na wyróżnienie. Do przedsiębiorstw wyróżnionych od 10 do 14 razy
pod rząd zalicza się również brytyjska firma
BIS OHARE Ltd., za co w roku 2008 otrzymała President’s Award. Nagrody RoSPA
Awards nagradzają redukcję wypadków i
chorób zawodowych i są przyznawane
przedsiębiorstwom, które tworzą odpowiednie organizacyjne warunki ramowe,
aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
Na wiosnę 2008 roku za „wybitne wyniki w
zakresie bhp“ oraz rozwinięcie „programowego podejścia do kwestii bhp“ wyróżniono niemiecką spółkę BIS E.M.S. GmbH. W
konkursie Safety Award organizowanym
przez ExxonMobil Production Germany
(EMPG) pośród 250 podwykonawców w
zakresie utrzymania ruchu i projektowania
zajęła ona pierwsze miejsce, awansując z
drugiego, który zdobyła w roku ubiegłym.
Koncern ExxonMobil jak cały segment chemiczny i petrochemiczny zalicza się do prekursorów w dziedzinie HSEQ i stawia bardzo wysokie wymagania wobec bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Na tym tle wyróżnienie to nabiera dodatkowo szczególnej wagi.
czych, zgłaszanie propozycji na rzecz poprawy
jakości oraz realizację procesów zmian. Koordynowano także programy HSEQ lokalnych podwykonawców. Wynikiem była wyraźna poprawa
efektywności działań HSEQ u wszystkich podwykonawców, co w sumie doprowadziło do znacznie
wyższego standardu bezpieczeństwa w zakładzie
Runcorn. Teraz jest on już porównywalny ze standardem w innych zakładach Ineos.
Jakość jest dla nas bodźcem
• Dokumentujemy wszystkie procesy firmowe i
integrujemy HSEQ jako istotny element.
• Dzięki stałym ulepszeniom rozwijamy standardy
wyjątkowej kultury HSEQ i zakorzeniamy je
w świadomości wszystkich pracowników.
• Kontrolujemy nasze procesy i stosujemy środki
zapobiegawcze.
Q
6
JUBILACI
NIEMCY
25 lat 2008
Baccari, Stephan
Badorrek, Norberg
Beckmann, Martin
Beljan, Filip
Bertsch, Thomas
Bey, Wilfried
Blöcker, Maik
Brand, Lothar
Brechling, Dittmar
Brink, Uwe
Costa, Jose
Dames, Stefan
Denda, Walter
Driessen, Ralf
Feiter, Herbert
Forster, Ronny
Gasser, Jörg
Glatzel, Ralf
Hallier, Christian
Hauptmann, Thomas
Helfrich, Rainer
Hendricks, Andreas
Herborn, Stefan
Herglotz, Volker
Huber, Andreas
Jozwiak, Michael
Jung, Bernd
Kaminsky, Ingo
Kaufmann, Frank
Keßler, Michael
Klimek, Erwin
Koester, Dieter
Kolbe, Manfred
Kowaczek, Alexander
Kowallik, Christian
Krajka, Udo
Krönert, Andreas
Krüger, Ralf
Lang, Heinz
Maurer, Jürgen
Mehlhase, Sven
Modla, Joachim
Moesges, Claudia
Morhard, Wolfgang
Müller, Michael
Nelz, Richard
Nicolay, Holger
Noack, Michael
01.09.
04.07.
01.09.
18.07.
01.09.
29.08.
04.07.
01.11.
01.12.
01.08.
15.08.
01.09.
19.07.
15.08.
15.08.
01.09.
01.09.
01.08.
01.09.
01.09.
01.08.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.08.
05.09.
01.09.
01.09.
01.08.
28.07.
01.09.
01.09.
01.09.
06.10.
03.10.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.08.
01.09.
01.08.
01.09.
01.09.
01.08.
Oeben, Ralf
Pitz, Thomas
Rehbein, Olaf
Reuter, Norman
Rieke, Thomas
Riesenberger, Stefan
Rohmann, Uwe
Roithmeier, Johann
Römer, Waltrun
Rosenbeger, Bernd
Rubart, Alexander
Sattler, Benedikt
Schäfer, Valentin
Schaubeck, Maik
Schiwy, Dietmar
Schmalzel, Alexander
Schmelzer, Ursula
Schönthier, Ulrich
Schwarzer, Arno
Schweda, Georg
Spengler, Thomas
Stein, Frank
Stuhlfauth, Horst
Thoben, Johannes
Tomczak, Reiner
Tuchscherer, Guido
von Lipinski, Burkhard
Wettengl, Holger
Wiedwald, Markus
Woloszczuk, Bernd
15.08.
01.08.
01.09.
01.08.
01.09.
03.10.
01.09.
01.07.
01.09.
01.08.
01.08.
22.08.
05.09.
01.09.
01.08.
01.09.
01.08.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.08.
17.10.
01.08.
01.09.
01.09.
01.10.
01.08.
01.08.
01.09.
40 lat 2008
Albrecht, Richard
Baum, Jürgen
Becker, Peter
Erhart, Helmut
Esser, Heinz
Flutgraf, Werner-Josef
Follenius, Dieter
Herrmann, Fritz
Hofmockel, Peter
Hottes, Harald
Junginger, Freddy
Klein, Jürgen
Kox, Michael
Lange, Monika
Latzel, Rudolf
Laumen, Heinz
Mammitzsch, Helmut
Rill, Kurt
02.09.
01.10.
01.09.
01.09.
12.08.
07.10.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
17.07.
01.09.
01.08.
01.09.
01.09.
01.08.
01.09.
01.09.
Schiliro, Biagio
Schlegel, Hans-Joachim
Schmidt, Heinz
Singer, Wolfgang
Staab, Friedel
Staas, Hans-Josef
Weide, Wolfgang
Weis, Hermann
Weiss, Franz
Zurmahr, Karl-Heinz
21.10.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.08.
01.09.
16.09.
01.08.
01.08.
ZAGRANICA
25 lat 2007
BELGIA
De Zutter, Fabien
Geldof, Luc
Sterkens, Dirk
Verhoeven, Walter
Zannini, Arcangelo
14.01.
26.01.
06.08.
19.07.
22.02.
Kur, Krzysztof
Mazurkiewicz, Marek
Myszkowski, Wiesław
Pawelec, Dariusz
Roszkowski, Krzysztof
Sałek, Tadeusz
Seliga, Cezary
Skwira, Sławomir
Stachowicz, Zbigniew
Styczek, Ryszard
Szajkowski, Andrzej
Szczepańska, Małgorzata
Tański, Andrzej
Wiśniewski, Tadeusz
Zackoszcz,
Jarosław
.
Zelazko, Bogdan
18.11.
23.06.
06.09.
01.09.
15.06.
06.12.
01.09.
01.09.
21.10.
01.04.
20.09.
06.09.
01.09.
02.11.
01.09.
02.08.
SZWAJCARIA
Kuster, Robert
Richardson, Neal
Sheal, Douglas
15.02.
15.10.
HOLANDIA
Able, Bert
Frijmuth, Richard
Groot de, Karel
Kantoor, Yim
Konings, Henk
Roos de, Johan
Visser, Joop
Zundert, Rini
NORWEGIA
Jakobsen, Bjørn Inge
Nesvik, Kjetil
Skorpen, Johan
11.03.
10.03.
02.09.
POLSKA
Adamczyk, Krzysztof
Andrejewski, Tomasz
Białkowski, Ryszard
Białkowski, Zdzisław
Borkowski, Adam
Finfando, Marek
Jabłoński, Jan
Kazimierczyk, Adam
Kryczka, Andrzej
23.08.
01.09.
15.11.
04.10.
01.04.
05.10.
10.05.
01.09.
01.09.
HOLANDIA
Jochems, Leo
Kam de, Leo
Kas, Piet
Phylipsen, Hans
Stehen van der, Ed
Suhanda, Hans
Werf van der, Arnold
Horváth, Tibor
Szántó, Imre
Tirpák, Béla
17.08.
06.09.
01.09.
Harmon, Danny
Kleekamp, Sandy
Miller, Kenneth
Schenkelberg, Karen
Thompson, Grover
27.09.
01.11.
01.12.
01.01.
01.02.
25 lat 2008
BELGIA
Aksoy, Musa
Arnouts, Edmond
De Waele, George
Noens, Franky
Robbrecht, Ruddy
Van Hal, Robert
Van Havere, Erik
Vermeulen, Guy
Verstrepen, Paul
02.11.
05.09.
05.09.
05.09.
11.10.
13.06.
24.10.
19.09.
02.11.
ANGLIA
Anderson, Derick
Austin, John
Cooper, Robert
Farrell, Peter
Kaiser, Alexander
14.03.
14.02.
13.06.
07.02.
21.02.
Halvorsen, Rolf
Heide, Arve
Jones, Terence
Karlsen, Rune
Skartveit, Arthur
Poszukiwane specjalne zdolności
Wykonawstwo rusztowań to branża powiązana
z wieloma niebezpieczeństwami. Ciało i duch
muszą koniecznie stanowić jedność. Oprócz
maksymalnej wydajności fizycznej – jednego dnia
pracy jeden robotnik przemieszcza w szczycie
do 20 ton materiałów rusztowaniowych – wymagane są szczególne umiejętności jak myślenie
przestrzenne, podstawowa znajomość matematyki, przeprowadzanie obliczeń i wiedza w zakresie stateczności i nośności oraz know-how
odnośnie konstrukcji rusztowaniowych.
Tę wiedzę i kompetencje wielu starszych monterów rusztowań przyswoiło sobie przez wieloletnią
pracę i konsekwentne doskonalenie zawodowe.
Dzięki temu stali się oni prawdziwymi specjalistami.
Ich zawodowe początki były jednak często inne.
Rzemieślnicy budowlani, przede wszystkim cieśle,
murarze lub dekarze, nie należą do rzadkości.
Wynika to stąd, iż budowa rusztowań jest zawodem nauczanym dopiero od 1991 roku. To właśnie
dziesięć lat od momentu, w którym rzemiosło
wykonawstwa rusztowań zostało uznane za pełne
rzemiosło. Przyczyniły się do tego stale rosnące
wymagania wobec konstrukcji rusztowaniowych w
zakresie materiału i techniki bezpieczeństwa.
Wartościowe świadectwo
Ze względu na swą pierwotnie inną zawodową
orientację wielu monterów rusztowań nie ma
świadectwa wykształcenia w tym zawodzie.
Skłoniło to firmę BIS arnholdt Oddział Wschodni
w Großräschen do ogólnokrajowej, jedynej w
swoim rodzaju akcji kwalifikacyjnej. W ścisłej
współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Cottbus,
Agencją Pracy w Senftenberg i Ośrodkiem
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Budowlanych (Lehrbauhof) w Großräschen przedsiębiorstwo to umożliwiło w
ramach programu WeGebAU zorganizowanego
przez Agencję Pracy wykształcić 28 pracowników
fizycznych – co odpowiada około 20 procentom
03.10.
04.10.
02.05.
23.05.
10.01.
SZWECJA
Forsberg, Kjell
Johansson, Morgan
Seppänen, Alpo
Hochholzer, Günther
17.01.
10.01.
11.03.
10.10.
10.01.
Antoniak, Karol
05.04.
10.01.
Białecki, Janusz
Brzuchacz, Ryszard
01.03.
Dabrowski, Tomasz
01.12.
Gorzkowski, Andrzej
01.09.
Grabarczyk, Tadeusz
03.02.
Grabarek, Henryk
01.07.
Gruszewski, Tamasz
20.04.
Hanke, Andrzej
01.09.
Izdebski, Marek
14.03.
Jez.ak, Marek
16.05.
Karpinski, Jerzy
01.09.
Knapik, Leszek
17.06.
Kot, Grzekorz
16.05.
Kozber, Marek
01.09.
Kryszkiewicz, Stanisław 12.12.
15.04.
Kuchczyński, Lech
01.03.
Lenarczyk, Mirosław
Majchrzak, Zbigniew
01.03.
01.09.
Malej, Jarosław
Michalski, Jacek
01.12.
15.06.
Mielcarski, Michał
01.02.
Młot, Ryszard
Mruz, Józef
03.11.
Olijnyk, Dariusz
01.09.
Owczarek, Jerzy
01.03.
Patynowska, Ewa
17.10.
Sachajdakiewicz, Stanisław 01.04.
Stefaniak, Szczepan
16.05.
05.05.
Strylek, Zdzisław
Dobre przygotowanie na przyszłość
„Cele przedsiębiorstwa mogą zostać osiągnięte
tylko wtedy, gdy mogą się z nimi identyfikować
zmotywowani pracownicy“, podkreśla Winfried
Hofmann, prezes BIS arnholdt GmbH z Gelsenkirchen. Zaś kolega z zarządu Klaus-Günter
Lemke dodaje: „Postrzegamy ludzi jako centralny punkt kultury przedsiębiorstwa. Z tego względu nasi pracownicy są wspierani i motywowani
poprzez praktyczne programy kształcenia i dokształcania.“ Rezultatem jest pomyślny stały rozwój personelu. Jednocześnie młodzi ludzie są
kształceni w specjalizacjach przemysłowych i
handlowych. Zwłaszcza w segmencie przemysłowym, co uwidacznia branża rusztowań, dobrze
wyszkoleni pracownicy to konieczność, ponieważ u klientów należy stale spełniać wysokie
standardy jakości i bezpieczeństwa.
Szerszeń, Ryszard
Szymański, Marek
Wardecki, Adam
Zatorska, Barbara
Zieminski, Jerzy
15.08.
25.04.
18.04.
SZWAJCARIA
NORWEGIA
BIS arnholdt: przykład kompleksowego dokształcania
W Gelsenkirchen u specjalistów ds. rusztowań z BIS arnholdt sprawy kształcenia i dokształcania cieszą się wysokim priorytetem. Przedsiębiorstwo to podąża przy tym nowymi drogami. Ostatnio w ramach zorganizowanej przez Agencję Pracy akcji „WeGebAU“ pracownikom
z długim stażem bez ukończonego wykształcenia zawodowego w branży rusztowań umożliwiono zdobycie formalnego świadectwa kwalifikacji.
21.03.
12.09.
07.03.
10.10.
14.03.
07.03.
08.03.
POLSKA
USA
01.02.
19.04.
04.01.
05.04.
23.08.
18.08.
01.02.
01.02.
11.03.
28.02.
16.08.
WĘGRY
ANGLILA
Summers, Ian
Vernon, Denis
załogi tego oddziału – na wykwalifikowanego
montera rusztowań. WeGebAU to Weiterbildung
Geringqualifizierter und beschäftigter älterer
Arbeitnehmer im Unternehmen, czyli dokształcanie dla starszych pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych. „Poprzez ten ogólnokrajowy program wspierani są pracownicy, którzy pracują przynajmniej cztery lata w zawodzie,
którego się nie wyuczyli“, wyjaśnia dyrektor
oddziału Ingo Halfter. Skorzystać z niego mogą
firmy o wielkości do 250 pracowników.
Dla tych działań został opracowany specjalny plan
szkoleń na podstawie ramowego planu szkoleń z
rozporządzenia o edukacji zawodowej dla montera rusztowań. Przekazywanie koniecznej fachowej wiedzy odbywało się podczas około 240
godzin zajęć. Od września 2007 do lutego 2008
uczestnicy kursu dokształcającego musieli opanować w sumie 16 przedmiotów i zdać egzamin
pośredni. Materiał nauczania obejmuje między
innymi kompletny temat bezpieczeństwa, przygotowanie budowy, montaż wieży rusztowaniowej oraz ustawienie rusztowania przy stacji transformatorowej. Egzaminy, ustne i pisemne, ciągnęły się do kwietnia i wcale nie były łatwe. Na jednym z egzaminów pokazywano kilka różnych
rusztowań zmontowanych dla elektrowni, a
egzaminowani musieli poznać, które z nich są bez
zarzutu, a które są wykonane nieprawidłowo.
Wspólny sukces
Wszystkich 28 uczestników z BIS arnholdt
Oddział Wschodni zaliczyło projekt WeGebAU z
dobrymi i bardzo dobrymi wynikami. Podczas
uroczystości 21. maja 2008 w Lehrbauhof Groß-
01.04.
WĘGRY
Balogh, Józsefné
Horváth, Gábor
Keszi, Tamás
Komló, László
Nagy, Tibor
Szabó, Ferenc
Tóth, János
15.11.
01.12.
31.01.
26.04.
07.06.
19.01.
26.08.
USA
Hendrickson, Jerry
Liggin IV, Otto
Martin Jr., William
Mulhearn, John
Robertson, John
Vrabel Jr., Thomas
01.11.
01.03.
25.07.
01.06.
31.05.
15.04.
40 lat 2007
POLSKA
Michalski, Władysław
21.11.
WĘGRY
Horváth, István
14.08.
40 lat 2008
HOLANDIA
Epping-Quak, Netty
Lopes, Cecilio
04.11.
29.04.
RUMUNIA
Anghel, Iordache
Constantin, Sardaru
16.07.
02.02.
WĘGRY
Kiss, Béla
02.01.
räschen wręczono im wszystkim dyplom czeladnika.
Odpowiednio pozytywnie podsumowuje to Ingo
Halfter: „To działanie dokształcające było nadzwyczaj
kompleksowe, zaś egzamin był w najwyższym stopniu wymagający. Okazało się, że możemy absolutnie
polegać na naszych pracownikach.“
BIS arnholdt będzie dalej oferować atrakcyjne
miejsca kształcenia zawodowego. W sierpniu i
wrześniu swą przemysłową i handlową edukację
u specjalisty od rusztowań z Gelsenkirchen rozpoczęło 11 młodych ludzi.
STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca:
Bilfinger Berger Industrial Services AG, München
Osoba odpowiedzialna za treść: Thomas Töpfer
Kierownictwo projektu: Ullrich Esser
Redakcja: Ullrich Esser (tekst i redakcja),
Beate Kneuse i Susann Naumann (tekst),
Michaela Helm (asystentka)
Adres redakcji:
Zentralbereich Konzernaufgaben/
Unternehmenskommunikation,
Gneisenaustraße 15, D-80992 München
Telefon: +49 89 1 49 98-135
Telefaks: +49 89 1 49 98-277
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.BIS.bilfinger.com
Przedruk dozwolony z podaniem źródła.
Prośba o przesyłanie egzemplarza z przedrukiem.
ukazuje się w językach: polskim, angielskim,
czeskim, hiszpańskim, niemieckim, norweskim,
szwedzkim i węgierskim.
Źródła zdjęć:
Gerd Pfeiffer (strona 2), dr Miklós Kovács (strona 10, na dole),
Flohagena.com (strony 1, 4 i 7)
7
Konsekwencja dynamiki wzrostu
Jednolita strategia ERP dla grupy BIS
Bilfinger Berger Industrial Services udowadnia swój profesjonalizm w zarządzaniu projektami nie tylko u swych klientów. Na najwyższym poziomie realizowane są także wewnętrzne
projekty. Pokazuje to aktualnie realizacja nowej strategii IT uchwalonej przez zarząd BIS AG
w październiku 2007 roku i niosącej ze sobą swym rozmiarem znaczne wyzwania dla centralnego działu IT w Monachium. W wytycznej tej ustalono wdrożenie w całym koncernie
jednolitego systemu ERP na bazie SAP.
Silna krajowa i międzynarodowa ekspansja w
ubiegłych latach doprowadziła w koncernie BIS do
powstania bardzo niejednorodnego krajobrazu w
standardowym oprogramowaniu do zarządzania
przedsiębiorstwem. Po zbadaniu sytuacji w IT okazało się, że w holdingu i spółkach operacyjnych istnieją bardzo różne systemy SAP i Navision z licznymi lokalnymi i indywidualnymi rozwiązaniami.
„Mając na uwadze utrzymujące się tempo wzrostu
grupy w dłuższej perspektywie czasu heterogeniczne struktury oprogramowania będą nieefektywne i
generalnie niemożliwe do obsłużenia“, podkreśla
Joachim Rödiger, piastujący stanowisko Chief Financial
Officer i odpowiedzialny w zarządzie za sprawy finansów, IT i kontrolingu. „Z tego względu ustalenie jednolitej i zintegrowanej strategii IT było nieuniknione.“
Ważne powody dla SAP
Od października 2007 wytyczne zarządu są jednoznaczne: długoterminowo jako centralny system
ERP w koncernie ma być stosowany wyłącznie SAP.
Decydującymi argumentami za systemem SAP były
między innymi przyszłe bezpieczeństwo systemu –
a tym samym również zabezpieczenie inwestycji –
oraz większy zakres funkcji zwłaszcza przy w pełni
zintegrowanych operacjach, do których należą na
przykład fakturowanie, kalkulacja kosztów i wyników oraz zamówienia. Jednocześnie tą decyzją
koncern podkreśla wyraźnie swoje przeprofilowanie na oferenta rozwiązań. „Dzisiaj naszymi
głównymi branżami są definitywnie utrzymanie
ruchu, inżyniering oraz budowa rurociągów i
urządzeń“, informuje Joachim Rödiger. „Są to
branże stechnicyzowane, w których konieczne jest
inne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem,
ponieważ wielu naszych klientów, z którymi mamy
kontrakty o generalne wykonawstwo lub umowy
typu full service, wymagają wysokiego stopnia
przejrzystości.“
dów przeszkolono raz jeszcze dokładnie wszystkich
kierowników projektów częściowych. „Oprócz tego
uzgodniliśmy wspólne słownictwo, aby od samego
początku wykluczyć nieporozumienia co do pojęć“,
opowiada Bernd Hagmanns. „Było to nieodzowne,
ponieważ w projekcie z SAP i Navision zderzają się
ze sobą różne światy z różnymi pojęciami organizacyjnymi i koncepcjami.“
System Navision wprowadzony w 2001 roku
w ówczesnym koncernie Rheinhold & Mahla,
Obszerne specyfikacje
nadający się bardziej do zastoW pierwszej fazie u już istniesowań budowlano-handlo„Mając na uwadze utrzymujące się
jących użytkowników SAP
wych, pozostanie w najbliżtempo wzrostu grupy w dłuższej
dokonano przejścia na ERP
szych latach systemem stanperspektywie czasu heterogeniczne
6.0. Na podstawie tej wersji
dardowym już tylko w niektóstruktury oprogramowania będą
oprogramowania trwa obecrych zagranicznych spółkach.
nieefektywne i generalnie
nie budowa standardoweTen okres przejściowy jest
niemożliwe do obsłużenia.“
go systemu dla finansów i
konieczny, ponieważ wdraJoachim Rödiger, CFO spółki BIS AG
rachunkowości oraz kontrożanie SAP i przechodzenie na
lingu w Niemczech, odwzorowującego wszelkie
ten system już w samych Niemczech wymaga
wymagania centralnych działów branżowych oraz
znacznego wysiłku od dziesięcioosobowego działu
spółek operacyjnych, zawierającego także zintegroIT w Monachium. Od roku 2010 na SAP zaczną
wane moduły, jak np. zakupy i fakturowanie. W tym
migrować także zagraniczne spółki.
celu najpierw opracowano obszerne specyfikacje
techniczne. Jeszcze na ten rok zaplanowano wdroKompleksowy projekt
żenie dla holdingu i dwóch krajowych spółek opeRealizacja tego wysokokaratowego projektu IT
racyjnych, w roku 2009 zamierzamy dokonać
wymaga najwyższej sprawności organizacyjnej, aby
migracji w pozostałych przedsiębiorstwach BIS w
w okresie trzech lat podołać bardzo dużej liczbie
kraju. Do przestawienia są w sumie 34 spółki.
projektów częściowych i nie zaniedbać przy tym
codziennych zadań. „Może się to udać tylko przez
Równolegle do tego rozbudowano zagraniczny sysstosowanie podobnie profesjonalnych metod jak w
tem Navision o takie moduły jak
operacyjnej realizacji projekgospodarka materiałowa, zatów“, wyjaśnia Bernd Hagrządzanie projektami i fakturomanns, dyrektor Działu Tech„Zarówno w kraju jak i za granicą
wanie dostosowując je tym
nologii Informacyjnych w BIS
realizacja przebiega w pełni
samym do wymagań zagraniczAG. „Oznacza to przejrzystą
zgodnie z harmonogramem.
nych spółek BIS. Na koniec lipca
strukturę organizacji projekTo samo dotyczy kosztów.“
jako pierwsze przedsiębiorstwo
tu, efektywne zarządzanie
Bernd Hagmanns, dyrektor IT w BIS AG
na zmodyfikowany produkcyjny
projektem oraz jednoznaczsystem Navision przełączyła się
nie przydzielone zakresy
BIS Izomar Sp. z o.o. w Polsce. „Zarówno w kraju jak
odpowiedzialności.“
i za granicą realizacja przebiega w pełni zgodnie z
harmonogramem“, mówi Bernd Hagmanns wyraźW celu zachowania jednolitej dokumentacji projeknie zadowolony. „To samo dotyczy kosztów.“
tu przy jasno zdefiniowanych warunkach ramowych
wykorzystywane są odpowiednie standardy realizacNowe sieci
ji projektów, które przyjęły się już w holdingu. Dla
W związku z nową strategią IT na szczególnym
zapewnienia efektywnego stosowania tych standar-
Z centralnym wsparciem na tropie słabych punktów
Kontrola ryzyka dla bezpieczeństwa IT
Bezpieczeństwo IT naprawdę docenić potrafi tylko ten, kto choć tylko częściowo doświadczył
jego brak. Niektórzy prywatni użytkownicy na pewno mogliby opowiedzieć wiele historii o
tym, co dzieje się po złapaniu wirusa komputerowego na domowym PC. Także urzędy ostrzegają poprzez pokazowe scenariusze przed poważnymi szkodami grożącymi w przypadku
zaniedbania bezpieczeństwa informatycznego. Takie sytuacje mogą zarówno doprowadzić do
ruiny osoby prowadzące samodzielną działalność jak i zagrozić istnieniu całych przedsiębiorstw.
Ponieważ w dzisiejszych czasach IT w pracy jest już regułą, dlatego poufność, dostępność i integralność danych są centralnymi tematami także w BIS AG.
W zdecentralizowanej organizacji grupy przedsiębiorstw generalnie każdy zarząd jest odpowiedzialny za koncepcję bezpieczeństwa danych. Koncepcja
ta powinna między innymi obejmować kontrole
dostępu i przekazywania danych, bezpieczeństwo
danych i eksploatacji, zarządzanie ryzykiem i monitorowanie. „Zobowiązujemy wszystkie nasze spółki
do mianowania osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i poinformowania o tym centralnego
działu IT w Monachium“, podkreśla Lothar Müller,
wicedyrektor działu IT i pełnomocnik ds. bezpieczeństwa IT w BIS AG. „Alternatywnie jako osobę do
kontaktów w tych sprawach wskazuje się w każdej
spółce prezesa zarządu.“
Oczywiście w praktyce, zwłaszcza w mniejszych
spółkach, brak jest zarówno odpowiednich zasobów jak i know-how w tej specjalnej dziedzinie. Z
tego względu centralny dział IT oferuje tu swe
wsparcie przy realizacji lokalnych ustawowych i
wewnętrznych wymagań. Wymagania dot. bezpieczeństwa regulują łącznie trzy koncernowe
wytyczne grupy BIS. Są one udokumentowane w
Intranecie i są dostosowywane do zmieniających się
ustawowych przepisów i warunków technicznych.
Informacje z katalogu pytań
Same wytyczne nie dają jednak jeszcze gwarancji,
że zdefiniowane bezpieczeństwo IT jest kompleksowo realizowane. Dlatego też centralny dział IT na
początku tego roku opracował listę kontroli ryzyka.
W tym celu sporządzono i umieszczono w Intranecie kilkustronicowy katalog pytań, w oparciu o
który można na miejscu sprawdzić pod kątem
wymagań BIS takie punkty jak infrastruktura IT,
struktura sieci, połączenie z Internetem, ogólne
bezpieczeństwo IT, zabezpieczenie przed wirusami,
konserwacja systemów oraz usługi IT.
Dla zaakcentowania wagi tematu bezpieczeństwa IT
centralny dział IT przeprowadza także samodzielnie
wyrywkowe kontrole. „Pokazuje to wszystkim zaangażowanym stronom, w jakim stopniu zapewnione
jest bezpieczeństwo IT i czy oraz w jakiej formie
konieczna jest optymalizacja“, mówi Lothar Müller.
Realizacja zalecanych działań jest omawiana po
Joachim Rödiger, CFO spółki BIS AG odpowiedzialny m.in. za efektywność rozwiązań IT, szczególną
wagę przykłada do traktowania bezpieczeństwa
danych jako integralnej części odpowiedzialnego
postępowania.
znaczeniu zyskują także obydwie sieci BIS Networks IT – krajowa i zagraniczna. „Zintegrowany
system, jaki wdrażamy, wymaga ścisłej współpracy
z naszymi spółkami“, relacjonuje Bernd Hagmanns. „Spółki te muszą mieć dostęp do wszystkich potrzebnych aplikacji, które działają na naszym centralnym systemie. Ma to wpływ na lokalną infrastrukturę IT. Regularna wymiana informacji
pomaga nam przy podejmowaniu decyzji o
działaniach, które stają się konieczne przez
wdrażanie naszej strategii IT w operacyjnych jednostkach – czy będzie to potrzeba szybszych łączy,
czy też konieczność harmonizacji krajobrazu softwareowego.“ Wsparcie zapewnią również grona
użytkowników w zakresie takich specyficznych
tematów jak zamówienia lub realizacja zleceń.
Pierwsze spotkanie krajowej sieci IT odbyło się w
lipcu w Monachium. „Oddźwięk był nadzwyczaj
dobry“, stwierdza Bernd Hagmanns. „Uczestnicy
byli nie tylko bardzo zaangażowani, lecz również
wiele wnieśli.“ W przyszłości spotkania krajowej
sieci IT będą odbywać się dwa razy w roku. W przypadku międzynarodowej sieci BIS Network IT, której pierwsze spotkanie zaplanowano na październik, ze względu na większe nakłady organizacyjne
związane z dojazdami spotkania będą odbywać się
prawdopodobnie raz do roku.
Ktoś odkrył moje
hasło.
kilku miesiącach w ramach drugiego terminu. Spółki
BIS otrzymują w ten sposób z centralnego działu IT
wartościowe wsparcie w punkcie bezpieczeństwa
IT, dzięki czemu w pierwszej linii mogą zostać
spełnione wszystkie ustawowe wymagania.
W pierwszym półroczu Lothar Müller miał w programie kontrole ryzyka w dwóch krajowych
spółkach BIS, w drugiej połowie roku czekają go
dwie kolejne. Ponadto kontrolą ma zostać objęta
jedna zagraniczna spółka córka koncernu. W
sumie oddźwięk na kontrole bezpieczeństwa jest
pozytywny. Pełnomocnik BIS ds. bezpieczeństwa
komentuje: „Na naszym pierwszym spotkaniu krajowej sieci BIS Network IT w lipcu tego roku kilku
dyrektorów IT od razu zgłosiło się do kontroli.“ To
pokazuje, że centralny dział IT oraz jego partnerzy
do kontaktów w operacyjnych jednostkach wykazują jednolite podejście: bezpieczeństwo IT musi
być „żywe“ i być pojmowane jako integralny element odpowiedzialności w miejscu pracy.
Unikanie ryzyk
To, że bezpieczeństwo IT jest żywym procesem,
pokazują także inne projekty prowadzone przez
centralny dział IT w Monachium. Na liście spraw
do załatwienia znajdują się aktualnie elektroniczne
systemy workflows do obiegu i zatwierdzania
dokumentacji jak również elektroniczny system
zarządzania dokumentami. A przy każdym
nowym projekcie IT musi także zostać rozpatrzony temat bezpieczeństwa danych. Oprócz tego
Teraz muszę znaleźć
nowe imię dla mojego psa.
specjaliści IT z centrali koncernu pracują obecnie
intensywnie nad tematem zarządzania użytkownikami. W przeszłości zapotrzebowania na zakładanie nowych użytkowników często wpływały „krótką drogą służbową“ poprzez e-mail do centralnego działu. W przyszłości nie będzie to jednak
możliwe bez wypełnionego formularza z datą,
zgłoszeniem konkretnego zapotrzebowania i podpisem prezesa.
W odniesieniu do bezpieczeństwa danych ważne
jest przede wszystkim to, aby przy zmianach
zakresu zadań lub przy odejściach z firmy uprawnienia dostępu do IT były odpowiednio blokowane lub usuwane. Dotyczy to głównie zewnętrznych pracowników, których uprawienia dostępu
muszą być szczególnie reglamentowane. Formularz ten można ściągnąć z Intranetu. Bezpośrednią
osobą do kontaktów, która chętnie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dot. bezpieczeństwa IT,
jest Lothar Müller.
8
AKTUALNE ZLECENIA INDUSTRIAL SERVICES
Zamawiający
Uczestniczące spółki BIS
Nazwa projektu
Miejscowość /kraj
Prace BIS
Okres realizacji
CENTRAL EUROPE
Dow Wolff
Cellulosics GmbH
BIS Industrieservice Ost GmbH,
Leuna
Linia D (metyloceluloza)
Bitterfeld, Niemcy
Izolacja 7.500 m2 rurociągów i zbiorników
08/2008 - 10/2008
AE & E Nürnberg
BIS Rohrleitungsbau GmbH,
Bitterfeld
Elektrownia na gaz wielkopiecowy, Dillingen
Dillingen, Niemcy
Wykonanie kompletnego obiegu wodno-parowego
05/2008 - 12/2008
Hutter Frei Power
Generation GmbH
BIS Rohrleitungsbau GmbH,
Bitterfeld
Instalacja turbinowa, Moguncja
Moguncja, Niemcy
Budowa i orurowanie instalacji turbinowej z dostawą turbiny
06/2008 - 01/2009
Alstom
Power Systems GmbH
BIS arnholdt GmbH, oddział Rheinland Budowa nowej instalacji gazowo-parowej
w elektrowni Emsland
Lingen, Niemcy
Budowa ok. 150.000 m3 rusztowania przestrzennego
05/2008 - 10/2009
Hüttenwerke Krupp
Mannesmann GmbH,
Duisburg
BIS arnholdt GmbH, oddział Rheinland Wielki piec A+B, modernizacja
instalacji gorącego dmuchu
Duisburg, Niemcy
Budowa ok. 25.000 m3 rusztowania przestrzennego
06/2008 - 06/2009
BASF Schwarzheide GmbH Peters Engineering AG,
Ludwigshafen
Rozbudowa F500
Ingelheim, Niemcy
Szczegółowy inżyniering: planowanie urządzeń i rurociągów
dla ok. 2.800 przewodów
07/2008 - 06/2009
Entrepose Contracting,
Paryż, Francja
BIS E.M.S. GmbH, Cloppenburg
GTA 3 Fontaines
Trois Fontaines,
Francja
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji osuszania gazu
dla magazynu podziemnego Trois Fontaines
06/2008 - 10/2009
MAN Turbo AG,
Oberhausen
BIS E.M.S. GmbH, Cloppenburg
Budowa nowego komina VD 1/2
Achim, Niemcy
Budowa dwóch nowych kominów na stacji sprężarkowej Achim
07/2008 - 10/2009
Umicore AG
BIS Industrieservice Mitte GmbH,
Frankfurt
Przeniesienie urządzeń/
produkcja nieorganiczna III (AF3)
Hanau, Niemcy
Dostawa i montaż rurociągów, izolacji,
montaż wyposażenia, w tym AKPiA i szaf sterowniczych
07/2008 - 11/2008
Sanofi-Aventis
BIS Industrieservice Mitte GmbH,
Frankfurt
Mobilne zbiorniki tytanowe
Frankfurt, Niemcy
Wykonanie i dostawa 3 mobilnych zbiorników do przetwarzania
produktów końcowych w przemyśle farmaceutycznym
06/2008 - 10/2008
WESTERN EUROPE
Lanxess Rubber N.V.
BIS Industrial Services België N.V.,
Schoten, Belgia;
BIS ROB Montagebedrijf N.V.,
Beveren-Melsele, Belgia
Nowa umowa serwisowa
Antwerpia, Belgia
Rusztowania, izolacja, ogrzewanie towarzyszące;
umowa serwisowa na prace przy rurociągach i prace mechaniczne
07/2008 - 12/2010
Corus
BIS Industrial Services
Nederland B.V.,
Zwartewaal, Holandia
Zbiornik gazu OXY
IJmuiden, Holandia
10.000 m3 rusztowań
04/2008 - 12/2008
Fina Antwerp Olefins
BIS ROB Montagebedrijf N.V.,
Beveren-Melsele, Belgia
Prace mechaniczne, wyłączanie
z ruchu 2008 oraz praca projektowa
Antwerpia, Belgia
Wyłączanie urządzeń z ruchu i praca projektowa,
60 osób zatrudnionych przy przestoju remontowym
07/2008 - 10/2008
Yara Sluiskil
BIS ROB Montagebedrijf N.V.,
Beveren-Melsele, Belgia
Działania przy wyłączaniu urządzeń,
reorganizacja D
Sluiskil, Holandia
Działania przy wyłączaniu urządzeń: prace mechaniczne,
100 osób zatrudnionych przy przestoju remontowym
10/2008 - 11/2008
TOTAL Raffinerie
BIS ROB Montagebedrijf N.V.,
Beveren-Melsele, Belgia
Western Unit Flare Modification 2008
Antwerpia, Belgia
Prefabrykacja i instalacja rurociągów
07/2008 - 12/2008
ACS – Cobra/Sener
BIS Multiservicios Industriales S.A.,
Madryt, Hiszpania
Elektrownia słoneczna Andasol I i Andasol II
Granada, Hiszpania
Izolacja 90 km rurociągów i wszystkich instalacji
na polu baterii słonecznych
03/2008 - 01/2009
Isolux Corsan
BIS Multiservicios Industriales S.A.,
Madryt, Hiszpania
Linia biodiesla
Castellon, Hiszpania
25.000 m2 izolacji instalacji, wyposażenia i rurociągów,
10.000 m3 rusztowań
07/2008 - 12/2008
Shell
BIS Salamis Ltd., Loughborough,
Wielka Brytania
CD3-Shutdown
Stanlow, Wielka Brytania
Przestój remontowy, rusztowania i prace izolacyjne,
40 pracowników
08/2008 - 11/2008
Vattenfall Heat Poland S.A. BIS Izomar Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska;
BIS MainServ Sp. z.o.o.,
Warszawa, Polska
Remont kotła parowego EC Siekierki
Warszawa, Polska
Kocioł grzewczy OP-430 nr K-10, K-14, K-15
04/2008 - 10/2008
Södra Cell
BIS Mixab AB,
Uddevalla, Szwecja
Umowa ramowa na rusztowania
Mönsteras-Mörrum-Värö,
Szwecja oraz Tofte,
Norwegia
Serwisowanie 4 wytwórni papieru,
około 80.000 godzin pracy rocznie
07/2008 - 12/2011
Borealis AB
BIS Mixab AB,
Uddevalla, Szwecja
Linia chemiczna LD 5
Stenungsund,
Szwecja
Budowa 400.000 m3 rusztowania przestrzennego
07/2008 - 09/2009
Cementownia Odra S.A.
BIS plettac Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska
Cementownia Opole
Opole, Polska
Rusztowanie modułowe do renowacji ścian taśmociągu,
o długości 45 m
05/2008 - 10/2008
Flygfältsbyrån
BIS Isenta AB, Kungälv, Szwecja
Linia biodiesla
Norrköping, Szwecja
Izolacja 15.000 m rurociągu
06/2008 - 12/2008
Borealis AB
BIS Nyhammar Väst AB,
Lysekil, Szwecja
Linia chemiczna LD 5
Stenungsund, Szwecja
Prefabrykacja i instalacja rurociągów technologicznych,
65.000 godzin pracy
08/2008 - 06/2009
Intecha
BIS Czech s.r.o., Most,
Republika Czeska
(Chemopetrol Chembuild)
Zwiększenie wydajności linii
do produkcji polipropylenu
Litvínov, Republika Czeska
Zwiększenie wydajności linii do produkcji polipropylenu
poprzez wykonanie i montaż aparatów i rurociągów
do rocznej zdolności produkcyjnej 325 kiloton
05/2008 - 05/2009
Kronospan
BIS Czech s.r.o., Most, Republika Czeska Produkcja i montaż 3 wymienników UTWS
(Chemopetrol Chembuild,
Montpetrol, SI Unimontex)
Prefabrykacja w Litvínovie,
Republika Czeska,
montaż w Rumunii
Produkcja i montaż wymienników ciepła o ciężarza 50 t,
prace izolacyjne na powierzchni 3.000 m2
04/2008 - 10/2008
ISD Dunaferr Zrt.
BIS Hungary Kft.,Budapeszt,
Węgry
Maszynowa stacja wymiany walców,
walcownia gorąca
Dunaújváros,
Węgry
Wykonawstwo generalne (prace budowlane,
montaż mechaniczny i elektryczny)
08/2008 - 02/2009
Linjebygg
BIS Industrier AS,
Sandnes, Norwegia
Ormen Lange
Aukra, Molde, Norwegia
Prace izolacyjne, rusztowania, płukanie i kontrola
od 2008
Aker Verdal
BIS Industrier AS,
Sandnes, Norwegia
Verdal
Verdal, Norwegia
Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych
2008 - 2011
Kinder Morgan
BIS Tepsco, Inc., Houston,
Teksas, USA
Komora zaworów 10 – faza mechaniczna
Pasadena, Teksas, USA
Wyposażenie, wykonanie i instalacja rurociągów
08/2008 - 03/2010
Kinder Morgan
BIS Tepsco, Inc., Houston,
Teksas, USA
Komora zaworów w Galena Park –
faza mechaniczna
Galena Park, Teksas, USA
Wyposażenie, wykonanie i instalacja rurociągów
10/2008 - 04/2010
TECO
BIS Tepsco, Inc., Houston,
Teksas, USA
Texas Medical Center – budowa rurociągów
w MID-Campus, faza I
Houston, Teksas, USA
Instalacja rurociągów chłodzonych pod ziemią
09/2008 - 09/2009
Formosa Plastics
BIS Tepsco, Inc., Houston,
Teksas, USA
Specjalna instalacja PCW, wykonanie
i instalacja rurociągów
Port Comfort, Teksas, USA
Wykonanie i instalacja rurociągów technologicznych
10/2008 - 03/2009
TEPPCO
BIS Tepsco, Inc., Houston,
Teksas, USA
Instalacja rurociągów i urządzeń
na terminalu w Port Arthur
Port Arthur, Teksas, USA
Wykonanie rurociągów zbiornikowych, instalacja i wyposażenie
07/2008 - 05/2009
Araax
Iran
Wykonanie i dostawa 2-stopniowej instalacji filtracyjnej
z systemem Anti-Icing i tłumikiem wlotowym dla natężenia
przepływu 750.000 m3/h
09/2008 - 03/2009
NORTHERN & EASTERN EUROPE
NORTH AMERICA
TECHNICAL NOISE CONTROL
MAN Turbo AG,
Oberhausen
BIS Gerber GmbH, Dortmund
9
Instalacja DeNOx we francuskim Cordemais redukująca stężenie tlenków azotu o 90 procent.
Zespoły z BIS Prefal dla nowej instalacji odsiarczania spalin
elektrowni węglowej w Sines przerobiły wiele ton blachy.
Projekty modernizacyjne w elektrowniach Sines i Cordemais
Priorytetowa redukcja zanieczyszczeń
Położona nad portugalskim południowozachodnim wybrzeżem elektrownia węglowa Sines
otrzymała nową instalację odsiarczania spalin. Odpowiedzialność za cieplną i dźwiękową
izolację kanałów spalin leżała przy tym w rękach BIS Prefal Lda. Ta portugalska spółka BIS jest
poszukiwanym międzynarodowym partnerem przy modernizacji elektrowni; tak było też we
Francji przy wyposażaniu elektrowni węglowej Cordemais w instalację odazotowania spalin.
Zlecenie, które firma Hitachi wygrała w kwietniu
2005, było dość poważne. Sześć instalacji odsiarczania spalin miało zapewnić redukcję emisji zanieczyszczeń w hiszpańskich i portugalskich elektrowniach.
Odsiarczanie stało się konieczne, ponieważ odnośne
rozporządzenie UE od 1. stycznia 2008 przewiduje
ścisłą redukcję tlenków siarki. Instalacje Hitachi, jak
podaje producent, odfiltrowują ze spalin ponad 90
substancji zatruwających środowisko.
Potentat energetyczny redukuje tlenki azotu
We francuskim Cordemais, gdzie elektrownia
węglowa koncernu energetycznego EDF została
wyposażona w instalację odazotowania spalin
(instalację DeNOx), spółka BIS Prefal Lda. odpowiadała również za prace izolacyjne. Przy spalaniu
węgla powstaje między innymi tlenek azotu – substancja, z której powstają związki odpowiedzialne
za powstawanie ozonu w niskich warstwach
atmosfery i odpowiednio szkodliwa dla środowis-
ka. Dzięki instalacji DeNOx uda się zredukować
stężenie tlenków azotu o 90 procent.
Wobec surowszych przepisów środowiskowych
konieczna stała się budowa takiej instalacji także
w elektrowni węglowej największego na świecie
koncernu energetycznego EDF w Cordemais. Zlecenie na dostawę nowej instalacji DeNOx otrzymał
producent urządzeń Alstom Power Environment
France.
Prace na dużej wysokości
W tym projekcie uczestniczyła także BIS Prefal,
której zespoły od grudnia 2006 pracowały na
budowie we Francji. Portugalczycy byli odpowiedzialni za wszystkie prace izolacyjne. Do właści-
wych prac izolacyjnych na instalacji odazotowania spalin doszły inżyniering, dokumentacja, rusztowania, zarządzanie jakością oraz kontrole
sprawdzające.
Aby wykonać izolacje, pracownicy BIS musieli pracować na dużych wysokościach. „Było to jedno z
najtrudniejszych wyzwań“, mówi Hugo Pires z BIS
Prefal. „Wszystkie prace odbywały się na rusztowaniach o wysokości od 55 do 100 metrów.“ Na tę
wysokość trzeba było także dostarczyć konieczny
materiał. Dodatkowym utrudnieniem przy pracy
były jeszcze wiatr i deszcz. Mimo to projekt udał się
ukończyć punktualnie i bez wypadków w lipcu
2008. W sumie przepracowano 60.000 roboczogodzin i zaizolowano powierzchnię 64.000 m2.
Wśród tych sześciu obiektów do zmodernizowania
była również elektrownia w Sines. Uruchomiona w
1985 roku i osiągająca moc 4 x 314 MW jest
największą elektrownią w Portugalii. Również tutaj
konieczne było zainstalowanie nowego systemu
odsiarczania spalin, zaś zlecenie na prace izolacyjne
w zakresie izolacji cieplnej i dźwiękowej otrzymała
portugalska spółka BIS Prefal. Zleceniodawcą było
konsorcjum składające się z Hitachi oraz hiszpańskich
i portugalskich firm sektora energetycznego.
Napięty harmonogram
Pierwszy etap budowy rozpoczął się już w lutym
2007, zaś drugi w styczniu bieżącego roku. Do
zadań należały dostawa i montaż wszystkich
materiałów izolacyjnych dla izolacji dźwiękowej i
cieplnej. Zaizolowano przy tym absorber, kocioł
gazowy oraz tzw. ciąg ssący, przez który spaliny są
zasysane z paleniska. Izolację cieplną i akustyczną
otrzymały ponadto kwadratowe główne kanały
gazowe instalacji o wymiarach sześć na sześć
metrów.
Dużym wyzwaniem był harmonogram. Wiele prac
musiało zostać wykonanych w wąskim okienku
czasowym planowanego przestoju, wykonywanego regularnie w elektrowni. W tej fazie zostały zdemontowane stare urządzenia i kanały, a
następnie ponownie zamontowane i zaizolowane.
W lipcu 2008 udało się ostatecznie punktualnie
przekazać projekt. Zadbało o to około 70 pracowników BIS Prefal, którzy wypracowali 120.000
roboczogodzin. W sumie zaizolowano powierzchnię 28.500 m2 zużywając przy tym 62.000 m2
wełny szklanej, 100 ton blachy aluminiowej, 160
ton blachy galwanizowanej oraz 26.500 m2 materiału do izolacji dźwiękowej Anti Boom. W ten
sposób specjaliści z Portugali mogli ponownie w
imponujący sposób udowodnić swe podstawowe
kompetencje w izolacji.
Zakończenie prac izolacyjnych w elektrowni węglowej Pego
Modernizacja dla środowiska
Coraz bardziej rygorystyczne przepisy środowiskowe UE prowadzą w całej Europie do
modernizacji elektrowni. Także w elektrowni węglowej w portugalskim Pego. Wymaganych
przy tym prac izolacyjnych na rurociągach i aparatach podjęła się BIS Prefal Lda. Latem 2008
roku ta portugalska spółka BIS pomyślnie zakończyła projekt.
Położona na północny wschód od Lizbony elektrownia opalana węglem została uruchomiona
w 1990 roku. Przy mocy około 630 WM pokrywa mniej więcej jedenaście procent zapotrzebowania Portugalczyków na energię. Operatorem
elektrowni jest międzynarodowe konsorcjum
Tejo Energia.
Teraz konieczne stało się zmodernizowanie elektrowni w interesie ochrony środowiska. Dyrektywa UE ustala, iż wszystkie duże instalacje paleniskowe, tzw. Combustion Plants, które powstały po 1987 roku, nie mogą przekraczać okreś-
lonych limitów dla emisji zanieczyszczeń. Chodzi
tu przede wszystkim o pył, metale ciężkie, tlenek
węgla, tlenki azotu i tlenki siarki.
W projekcie uczestniczyła także BIS Prefal. W
lutym 2007 to portugalskie przedsiębiorstwo
otrzymało od Alstom Power Italy S.P.A. zlecenie na
wykonanie wszystkich prac izolacyjnych w elektrowni. Oprócz właściwych prac zlecenie obejmowało także dokumentację, rusztowania, zarządzanie jakością oraz kontrolne sprawdzające, w wyniku których wystawiane były certyfikaty dla zaizolowanych elementów.
Zaizolowano także Selective Catalyst Reactor
(SCR) odpowiedzialny za redukcję tlenków azotu
powstających przy spalaniu. Temperatura w
SCR wynosi 395 °C. Izolacja jest konieczna, aby
utrzymać tę temperaturę na stałym poziomie i
chronić instalację przed korozją. Oprócz tego
izolacja ta służy ochronie przed hałasem.
Wolumen izolacyjny wyniósł w sumie około
18.000 m2. Zużyto w przybliżeniu 36.000 m2
wełny szklanej i 50 ton aluminiowej blachy.
Łącznie Portugalczycy przepracowali 65.000
roboczogodzin, przy których nie doszło do
żadnych wypadków. Lecz nie tylko to cieszy
Heldera Meira, menedżera budowy w BIS
Prefal: „Projekt w Pego odzwierciedla wysokie
zaufanie zleceniodawcy pokładane w naszej
pracy.“
10
Konsorcjum eksploruje jedno z największych złóż ropy naftowej na świecie
Gigantyczny projekt offshore na Morzu Kaspijskim
tach konstrukcyjnych. Dlatego też często trzeba
było coś przerabiać, co oczywiście odbijało się na
harmonogramie. Dla nas była to świetna możliwość udowodnić naszą elastyczność i wydajność“,
podkreśla Odd-Bjørnar Heiland, menadżer projektu w BIS Industrier.
Kolejny raz BIS Industrier AS może udowodnić
swą znakomitą reputację w zakresie ambitnych projektów offshore. Przy eksploracji pola
naftowego Kaszagan w Kazachstanie, jednego z największych złóż ropy naftowej na świecie, Norwedzy otrzymali zlecenie na izolację,
pasywną ochronę przeciwpożarową, obróbkę
powierzchniową i wewnętrzne wyposażenie
dla znacznej części tej instalacji offshore.
Przy wszystkich pracach duże znaczenie posiada
zawsze bezpieczeństwo. „Wszyscy pracownicy
na budowie posiadają odpowiednią wiedzę w
zakresie Health i Safety. Ponadto pracownicy
zostali zapoznani ze specjalnymi wymaganiami
obowiązującymi ich przy pracach izolacyjnych i
malarskich“, wyjaśnia Odd-Bjørnar Heiland. Dzięki
tym działaniom od ponad 720.000 roboczogodzin
nie było już żadnego wypadku.
Pole naftowe Kaszagan w Morzu Kaspijskim, nazwane tak po kazachskim poecie, to największe
zasoby ropy naftowej, jakie odkryto w ostatnich
30 latach. Jego wielkość jest porównywana z
największym polem naftowym w Ghawar w
Arabii Saudyjskiej. Eksperci szacują, że pod
powierzchnią wody kryje się około 40 miliardów
baryłek czarnego złota.
Zanim prawdopodobnie w 2011 roku będzie
można rozpocząć wydobycie ropy, konsorcjum
Kaszagan prowadzone przez włoski koncern energetyczny ENI czeka jeszcze całkiem sporo pracy.
Pole naftowe ma być eksplorowane w trzech
głównych fazach, przy czym firmy zaangażowane
w projekt znajdują się aktualnie w fazie pierwszej,
tzw. „Experimental Program“. Uczestniczy w tym
również norweska spółka BIS Industrier AS. Na zlecenie firmy Aker Egersund, jednej z największych
norweskich stoczni offshore ta spółka BIS odpowiada za cały inżyniering z planowaniem i zaopatrzeniem materiałowym dla branży izolacja,
pasywna ochrona przeciwpożarowa, obróbka
powierzchniowa/zabezpieczenie antykorozyjne
oraz wykonawstwo rusztowań. Do tego dochodzą specyfikacje i dokumentacje, właściwy montaż oraz realizacja projektu i zapewnienie ciężkiego sprzętu. Oprócz tego Norwedzy jako generalny wykonawca są odpowiedzialni zarówno za
planowanie i organizowanie pracy dla własnych
Tutaj w norweskim Egersund w podróż wyrusza moduł dla platformy offshore na Morzu Kaspijskim.
pracowników jak i dla personelu Aker Solutions
Egersund. Prace są wykonywane w ramach postępowego modelu kooperacyjnego z głównym wykonawcą Aker Solutions, przy czym partnerzy współpracują w zintegrowanym układzie dzieląc wspólne zasoby, ryzyka i sukcesy. Firmę BIS Industrier
wspierają przy tym trzy polskie spółki siostry BIS
Multiserwis, BIS Izomar i BIS Plettac.
offshore jako pojedyncze segmenty, gdzie następuje ich złożenie i podłączenie. „W tym projekcie
ciągle występowały zmiany w rysunkach i projek-
Szczególne wyzwanie
Pole naftowe Kaszagan położone w pobliżu
kazachskiego miasta Atyrau zostało odkryte w
2000 roku. Leży około 4.500 metrów pod poziomem morza. Eksploatacja tego pola naftowego
stanowi duże wyzwanie ze względu na niekorzystne warunki geologiczne i klimatyczne.
Złoża ropy są położone pośrodku północnokaspijskiego rezerwatu przyrody, w którym żyje
ponad 200 zagrożonych gatunków zwierząt.
Elastyczność atutem
Norwedzy mają istotny udział w metodzie zwanej
„Hook up scope“, do której dostarczają części
urządzeń. Metoda ta jest przydatna, gdy urządzenia ze względu na swój rozmiar lub ciężar nie
mogą być transportowane w całości na platformę
wiertniczą. Wtedy są przewożone na platformę
Modernizacja walcowni zimnej w węgierskim Dunaújváros
Kompletny projekt w rekordowym czasie
Wraz z rozbudową i modernizacją walcowni zimnej w węgierskim Dunaújváros spółka BIS
Hungary Kft. z Budapesztu pomyślnie zakończyła swój dotychczas największy projekt.
W połowie lipca 2008 podczas uroczystego otwarcia w obecności węgierskiego premiera,
Ferenca Gyurcsányego, wykonano walcowanie pierwszego zwoju stali. Ostateczne uruchomienie nastąpi na jesieni.
Inwestorem była firma ISD Dunaferr Zrt. To największa stalownia na Węgrzech z dotychczasową
roczną produkcją 450.000 ton materiału walcowanego, który w większości jest eksportowany.
Rozbudowa walcowni zimnej w Dunaújváros podwaja roczną produkcję do 900.000 ton.
Poszczególne elementy tego kompleksowego projektu to klatka walcownicza z nawrotnymi walcami, nowoczesna linia do wytrawiania kwasem
solnym, stacja regeneracji kwasu oraz część logistyczna do składowania i transportu materiału
walcowanego. BIS Hungary była odpowiedzialna
za wszystkie prace mechaniczne jak również za
elektrykę, technikę pomiarową i regulacyjną, powłoki malarskie, rusztowania i izolację. Oprócz własnego zespołu do zarządzania projektem składającego się z 20 inżynierów spółka BIS ściągnęła do
współpracy 25 podwykonawców organizując i
koordynując przy tym wszystkie prace. W szczycie
na budowie pod flagą BIS pracowało do 500 pracowników.
Prace montażowe obejmowały z jednej strony
przeprowadzenie obmiaru, transport, podnoszenie i ustawianie aparatów, zaś z drugiej strony
budowę konstrukcji stalowych, prace spawalnicze
i kontrolne oraz próby ciśnienia na nowych rurociągach ze stali i tworzywa sztucznego. Szczególnym zadaniem było zwymiarowanie i zaprotokołowanie 300-metrowej długości nowej linii do
wytrawiania. „Podczas całych prac budowlano-
montażowych produkcja toczyła się bez przerw
dalej. To utrudniało znacznie prace”, wyjaśnia
menedżer projektu József Jánosi.
Imponujące wymiary
Rozbudowa i modernizacja walcowni zimnej w
Dunaújváros została zrealizowana w rekordowym
czasie. „Przygotowanie i planowanie rozpoczęły
się w czerwcu 2007 roku, zaś budowa trwała od
grudnia 2007 do maja 2008 – czyli jedynie pięć
miesięcy”, mówi menedżer budowy László Fekti.
„Zakres prac był przy tym dość poważny.” Sercem
nowej instalacji jest klatka walcownicza z nawrotnymi walcami. Na tę część przypadły prace przy
montażu 850 ton mechanicznych aparatów, w
tym nawrotnych walców. Zakres ten obejmował
Montaż klatki walcowniczej – serca walcowni zimnej.
Projekt w norweskim Egersund zostanie zakończony prawdopodobnie w maju 2009. Do tej pory
na budowie będzie zatrudnionych od 200 do 550
pracowników, którzy przepracują tam ponad
900.000 roboczogodzin. Dla menedżera projektu,
Odd-Bjørnara Heilanda, na tym nie kończy się jednak jeszcze zaangażowanie firmy w Egersund:
„Ten projekt otworzył nam szansę na kontynuację
ścisłej współpracy z Aker Solutions i Aker Egersund także w przyszłości.“
aparaty do odwijania i nawijania, system transportowy, 30 ton stalowych rurociągów oraz 230
ton aparatów elektrycznych, czyli: zasilanie energią elektryczną od transformatora do punktu
odbiorczego z układami połączeń, przewodami,
sterowaniem i regulacją.
Obok „starej” linii do wytrawiania na bazie kwasu
siarkowego osiągającej wydajność 500.000 ton
rocznie zbudowano 300-metrowej długości instalację do wytrawiania kwasem solnym. Montaż
obejmował około 1.600 ton maszyn, takich jak
instalacja do usuwania zgorzeliny, ślizgowy przenośnik rolkowy, wanny do wytrawiania, spawarka,
nożyce, nożyce boczne oraz układ odwijania
zwoju stali. Oprócz tego zespół BIS zamontował
70 ton przewodów rurowych oraz 420 ton aparatury elektrycznej. Dla przyjaznej dla środowiska
stacji do regeneracji kwasu stanowiącej element
nowej linii do wytrawiania konieczne było około
400 ton aparatów i rurociągów z tworzywa
sztucznego. Nie zapomniano również o budowie
Dlatego też wydobycie ropy musi spełniać rygorystyczne warunki pod względem ekologii. Do
tego dochodzą trudne warunki klimatyczne: w
miesiącach letnich temperatury do 40 °C nie
należą do rzadkości, zaś w zimie termometr
wskazuje nawet minus 30 °C. Projekt ten jest kierowany przez konsorcjum, do którego należą
koncerny energetyczne ENI, Exxon Mobil, TOTAL,
Royal Dutch Shell, Inpex oraz ConocoPhillips.
nowej części logistycznej dla walcowni gorącej i
zimnej. Linia transportowa dla stalowych zwojów
walcowanych na gorąco i zimno wymagała montażu 670 ton maszyn, 17 ton rurociągów i 168 ton
aparatów elektrycznych.
Zadowolony klient
Jakość i terminowość odpowiadały w pełni oczekiwaniom ISD Dunaferr. „Bez tak dobrze przygotowanego wykonawcy projekt ten nie zostałby
ukończony. Zespół realizacyjny zasłużył na wielkie
podziękowanie” – chwalił na uroczystym otwarciu
dyrektor Otto Varga. Klient nie pozostał tylko przy
tych pochwałach. Dzięki bardzo dobremu przebiegowi projektu spółka BIS Hungary mogła od razu
zapewnić sobie kolejne zlecenie od ISD Dunaferr
Zrt. Chodzi tu o inwestycje w obszarze walcowni
gorącej. Firmie BIS Hungary zlecono generalne
wykonawstwo wszystkich prac w zakresie maszynowej stacji wymiany walców.
BIS Hungary jeszcze nie opuściła budowy. Od
uroczystego otwarcia nowa walcownia zimna
znajduje się w ruchu próbnym. Ostateczne uruchomienie nastąpi dopiero wtedy, gdy wszystkie
parametry i tryby pracy zostaną ustawione. Faza
ta potrwa do jesieni.
300-metrowe wanny z tworzywa sztucznego – nowa linia wytrawiania kwasem HCl.
11
Po wyłączeniu z ruchu wszystkie urządzenia zostały oczyszczone, poddane inspekcji i częściowo wymienione na nowe.
Generalna inspekcja w TOTAL Raffinerie
Pochodnia świeci się znowu
Przestój remontowy „T&I 2008“ (Turnaround & Inspektion) w TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Leunie rozmiarami nie ma sobie równych w całej Europie. Lecz jest jeszcze jeden
powód, dla którego T&I 2008 jest dla koncernu BIS ważnym kamieniem milowym: po raz pierwszy w Leunie spółka BIS Turnaround GmbH odpowiadała z jednej ręki za kierownictwo projektów, planowanie, realizację wszystkich prac mechanicznych, budowę rusztowań i izolację
trzech części instalacji.
Tak więc 27. czerwca 2008 roku był dla pracowników spółki BIS Turnaround GmbH i kilku dalszych zaangażowanych spółek BIS dniem szczególnym: T&I 2008 został zakończony i można
było ponownie uruchomić rafinerię. Ulgę i zadowolenie widać też odpowiednio na twarzy Rolfa
Schmitta, prezesa BIS Turnaround GmbH: „Mimo
kilku nieprzewidzianych dodatkowych prac podczas tego przestoju udało nam się zrealizować
odstawienie i przegląd urządzeń ku zadowoleniu
klienta i zgodnie z harmonogramem.“
To, co brzmi tutaj tak sucho, wymagało w rzeczywistości znacznego wysiłku i starannego przygotowania oraz ścisłej współpracy wszystkich branż.
W końcu w ciągu tylko sześciu tygodni trzeba
było poddać generalnemu przeglądowi kompletny obiekt. Taka wszechstronna kontrola, przy
której cały zakład przetwórstwa naftowego jest
całkowicie wyłączany z ruchu, jest wymagana
przepisami: co pięć lat rafinerie trafiają na „stanowisko kontrolne”.
Po trwającym ponad półtora roku okresie przygotowania i planowania 3. maja 2008 nadszedł oczekiwany moment. Wszystkie urządzenia zostały krok
po kroku wyłączone, po czym mogła rozpocząć się
inspekcja. W pierwszej fazie przeprowadzono
płukanie instalacji oraz pozakładano zaślepki do
odcinania rurociągów. Następnie otwarto i oczysz-
czono wszystkie aparaty w instalacji, takie jak
wymienniki ciepła, kolumny, reaktory i zbiorniki.
Potem przeprowadzono inspekcje i naprawy zgodnie z wytycznymi TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland. Na koniec zdemontowano, sprawdzono i z
powrotem zamontowano armatury oraz urządzenia pomiarowe i regulacyjne. Specjaliści z BIS byli
ponadto odpowiedzialni za ponowne pozamykanie aparatów, próby szczelności zbiorników oraz
wsparcie przy rozruchu. Oprócz tego we współpracy z innymi firmami poddano rewizji instalację
Fluid Catalytic Cracking (FCC).
Precyzyjna koordynacja
Specyfika przestoju remontowego w 2008 roku
polegała na całościowej realizacji projektu. Spółka
BIS Turnaround odpowiadało za kierownictwo
projektu, planowanie przestoju, planowanie i
śledzenie terminów, logistykę, zorganizowanie
zaplecza budowy, zarządzanie jakością i kontrolę
jakości, sporządzanie protokołów odbioru wykonanych prac oraz dokumentowanie ich wykonywania. Największe wyzwanie polegało na precyzyjnej koordynacji poszczególnych branż. Ponieważ jako unit-contractor spółka BIS Turnaround
odpowiadała w trzech podległych jej instalacjach
za całościową realizację i koordynację wszystkich
branż. Prace mechaniczne, takie jak prace ślusar-
skie i spawalnicze, były przy tym wykonywane
przez BIS Rohrleitungsbau, BIS Hungary oraz BIS
Czech. Rusztowania wykonywała BIS arnholdt
GmbH, zaś prace izolacyjne w całym zakładzie –
BIS Industrieservice Ost. „Dodatkowo oprócz działań naszych własnych pracowników musieliśmy
koordynować – pod kątem terminów i bhp –
różne prace obcych firm“, wyjaśnia Rolf Schmitt.
Szczegółowe planowanie
Szczególnie ważne dla sprawnego przeprowadzenia przestoju było dokładne przygotowanie. „W
ten sposób zapewnia się precyzyjną i punktualną
realizację z bardzo dużą szczegółowością planowania i dokładnością“, podkreśla Rolf Schmitt. Do
płynnego przebiegu przestoju remontowego
przyczyniła się także partnerska współpraca z
TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland. Rolf Schmitt
podkreśla: „Poszczególni wykonawcy oraz zespół
TOTAL byli ulokowani od początku w jednym
budynku, przez co mogli ściśle ze sobą współpracować. Dzięki temu zapewniony był dobry teambuilding ponad granicami firm.“ Dobre zgranie
między rafinerią a BIS jest wynikiem innowacyjnej
koncepcji przestojowej. Już na długo przed właściwym przestojem opracowano podstawy planowania i realizacji i ustalono wspólne założenia dla kosztów, terminów, bezpieczeństwa pracy i jakości.
Peters Engineering AG specjalizuje się w biznesie z oczyszczalniami
Czysta woda dla Renu
Poprzez modernizację centralnej oczyszczalni ścieków należącej do Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG spółka BIS Gesellschaft Peters Engineering AG oraz wspomniany
producent lekarstw wnieśli ważny wkład w ochronę środowiska. Powyższa firma farmaceutyczna zyskała teraz bardziej innowacyjną, wysoce elastyczną i działającą ekonomiczniej
instalację do oczyszczania ścieków.
Od 1966 roku centralna oczyszczalnia ścieków
(ZABA) należąca do Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG dba o czystą wodę w Renie. W
ubiegłych latach obciążenie ładunkami ścieków
stale rosło, w związku z czym obiekt ten został teraz
zmodernizowany, dzięki czemu pracuje niezawodnie dalej i odprowadza do Renu wodę oczyszczoną
zgodnie ze specyfikacjami. Przy modernizacji dostosowano się także do składu zanieczyszczeń w ściekach zmieniającego się zarówno z uwagi na poszerzającą się paletę produktów jak i rosnącą ilość
produkowanych biokatalizatorów i leków. Gdy jest
produkowany wiele różnych produktów, powoduje to, że często zmienia się jakość ścieków.
„Obiekt, z którym mieliśmy do czynienia, był w
dobrym stanie, lecz wyposażony w przestarzałe
urządzenia“, wspomina Frank Schönel, kierownik
biura w Ingelheim z firmy Peters Engineering.
Szczegółowe wstępne planowanie
Już w 2004 roku ta spółka BIS otrzymała zlecenie
na opracowanie całościowego projektu modernizacji centralnej oczyszczalni ścieków pod kątem
maksymalnego usuwania CZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu), azotu, substancji stałych i AOX
(adsorbowalnych związków halogenoorganicznych). „Cele były następujące – bezpieczna eksploatacja z zachowaniem wymaganych wartości granicznych, podniesienie wydajności, zwiększenie
elastyczności, lepsza efektywność ekonomiczna,
poprawa bezpieczeństwa pracy dla pracowników
oraz takie rozmieszczenie wszystkich agregatów, które ułatwia konserwację“, wyjaśnia Frank
Schönel, który jako kierownik projektu był odpowiedzialny za opracowanie całościowych planów.
Na tej podstawie specjaliści z Peters Engineering
opracowali ponad 20 wariantów technologicznych
i poddawali je systematycznym ocenom. „Taki sposób postępowania jest konieczny. Gdyż im bardziej
szczegółowe są wstępne plany, tym sprawniej przebiega całościowe planowanie, a tym samym także
cały projekt“, mówi Frank Schönel. W ścisłym porozumieniu z Boehringer Ingelheim wybrano ostatecznie innowacyjną, wysoce elastyczną i
bardzo ekonomiczną koncepcję oczyszczalni.
Prace rozpoczęły się w maju 2006 roku. Powstała instalacja, w której ścieki po mechanicznym
wstępnym oczyszczeniu i neutralizacji przechodzą
przez trzy kompletne stopnie biologiczne: dwunitkowa wstępna aeracja o wysokim obciążeniu, integracja z dwoma istniejącymi instalacjami biologicznymi jako stopień pośredni oraz nowy dwunitkowy
stopień o niskim obciążeniu z selektorami i podłączoną na wlocie denitryfikacją, gdzie poprzez
bakterie następuje m.in. rozkład azotanu na azot.
Ostatni stopień oczyszczania stanowi podłączona
na wylocie filtracja piaskowa. W niej ścieki – za
pomocą układu do filtracji piaskowej z ciągłym
płukaniem wstecznym – uwalniane są z ostatnich
substancji stałych. Każdy stopień można przy
pomocy regulowanego obejścia częściowo lub w
całości pominąć. Oprócz tego dla ścieków zawierających związki AOX przewidziano oddzielny stopień
oczyszczania. Instalację uzupełniono o sześć w pełni
automatycznych urządzeń dozujących, które zasila-
ją strumień ścieków koniecznymi pomocniczymi
chemikaliami. Powietrze odlotowe zawierające
rozpuszczalniki odprowadzane z części mechanicznej oraz z wysoce obciążonej części z osadem czynnym jest oczyszczane centralnie na dwunitkowej
wielostopniowej instalacji wywiewnej.
Dzięki modernizacji osiągnięto wydajność równą
ilości ścieków miasta liczącego 226.000 mieszkańców. „W Boehringer Ingelheim do oczyszczania
ścieków są wykorzystywane jednocześnie trzy stopnie biologiczne. Z reguły stosowane są tylko jednostopniowe instalacje biologiczne“, podkreśla Frank
Schönel.
Punktualne uruchomienie
Po dziesięciomiesięcznym czasie budowy udało się
dotrzymać ustalonego już w maju 2005 terminu
uruchomienia dla pierwszego etapu budowy: równie punktualnie w grudniu 2007 roku rozpoczęła
pracę cała nowa instalacja. W planie zmieściły się
również założone koszty. „W rozszerzonym projekcie koncepcyjnym firma Boehringer Ingelheim
zażądała skalkulowania kosztów z dokładnością
plus/minus dziesięciu procent. Spełniono to
między innymi za pomocą nowoczesnych narzędzi
planistycznych“, opowiada Frank Schönel i dodaje: „Dotrzymanie zarówno ambitnego harmonogramu jak i założonych kosztów było jednak
dużym wyzwaniem.“ Niebagatelną sprawą była
również koordynacja personelu i zatrudnionych
firm. W fazie montażowej oprócz 15 własnych
pracowników trzeba było koordynować prace
ponad 30 dalszych firm.
W Boehringer Ingelheim ścieki są oczyszczane przez trzystopniową oczyszczalnię biologiczną.
12
Maintain 2008
Rozwiązania wytyczające kierunek
Wizja BIS AG wytycza
kierunek także na targach Maintain 2008
odbywających się od
14. do 16. października w monachijskim
centrum targowym
M,O,C,: poszukujący
Hala 1, stoisko 501
„Solutions for Industrial Services“ są już na
wejściu kierowani do stoiska 501 w hali nr 1.
Swą wizją BIS AG trwale przyczyniła się do
wyprofilowania utrzymania ruchu jako niezależnej branży zorientowanej na rozwiązania.
Samo przedsiębiorstwo awansowało z tą strategią na wiodącego światowego oferenta
usług przemysłowych dla przemysłu przetwórczego i energetyki.
„Profesjonalne zarządzanie utrzymaniem
ruchu wnosi wymierny wkład w produktywność i konkurencyjność – ta zasada obowiązuje dziś dla urządzeń technologicznych i
maszyn produkcyjnych na całym świecie. Na
targach Maintain 2008 pod sloganem ‚WorldClass Industrial Services’ nasze przedsiębiorstwo prezentuje wartości tej młodej branży i
nasze międzynarodowe ukierunkowanie“,
opowiada Thomas Töpfer, prezes zarządu BIS
AG. Przy aranżowaniu stoiska uwzględniono
to przez połączenie motywów ze świata instalacji technologicznych z motywami miast symbolizujących cztery dywizje w grupie przedsiębiorstw: Monachium dla Central Europe,
Warszawa dla Northern & Eastern Europe,
Londyn dla Western Europe oraz St. Louis
dla North America.
W tym roku głównymi tematami są marketing
personalny oraz HSEQ. Spółka BIS AG ukazuje
swą branże jako obszar przyszłościowych zawodów z różnorodnymi perspektywami zarówno
dla potencjalnych kandydatów z doświadczeniem zawodowym jak i dla uczniów zawodu
oraz absolwentów szkół wyższych. Wielostronne zaangażowanie grupy przedsiębiorstw BIS w
temat kształcenia i dokształcania od tego roku
zostało programowo zebrane pod dachem BIS
Academy. Na targach Maintain prezentuje się
między innymi Saksońska Akademia Zawodowa z kierunkiem studiów Service Engineering.
HSEQ jako 2. główny temat to dla BIS AG zarówno program jak i referencja. Jako program znajduje się w centrum stałego procesu racjonalizacji, jako referencja dokumentuje w całej
grupie już osiągnięte wysokie standardy.
„Dzień sterylnej techniki“ w BIS Industrieservice Mitte
Innowacja do dotknięcia
Praktyczne, fachowe i idące z duchem czasu: tak brzmi recepta na sukces dla imprez informacyjnych i dokształcających w BIS Industrieservice
Mitte. „Dzień sterylnej techniki“ w lipcu 2008 roku zadbał o rekordowe liczby uczestników. Ponad 120 klientów – menedżerów, kierowników
zakładów i użytkowników znanych przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych – skorzystało z zaproszenia do zwiedzenia istniejącego
dopiero od kilku miesięcy warsztatu BIS produkującego sterylne rury w parku przemysłowym Höchst, aby przez jeden dzień zasięgnąć informacji o innowacyjnej technice spawania i aktualnych trendach w budowie rurociągów.
Wspólnie z TÜV Süd Chemie Service i przemysłowymi partnerami ARC Machines International, GEMÜ
Ventiltechnik, MS Projektierung oraz dostawcą
usług zaopatrzeniowych firmą Mühlberger spółka
BIS Industrieservice Mitte na „dzień techniki sterylnej“ w lipcu opracowała interaktywny program
wykładów i prezentacji, który przybliżył całościowo
zmieniające się wymagania i innowacyjne rozwiązania w technice sterylnej. Fachowa kompetencja
oraz program organizatorów były przekonujące –
zarówno dla projektantów, inżynierów, kierowników warsztatów, osób odpowiedzialnych za
jakość i techników jak również dla mistrzów
zakładowych i decydentów. Wszyscy zjawili się w
BIS Industrieservice Mitte, aby dowiedzieć się więcej
na temat innowacyjnych rozwiązań w sterylnej
produkcji rur. Prawie wszyscy pozostali przez cały
dzień nie żałując swego cennego czasu.
Czterogodzinna seria wykładów naświetliła systematycznie ważne aspekty – od aktualnych ustawowych przepisów poprzez najnowszą technikę sterylną po gotowy spaw. Poza referatami goście mieli
okazję pogłębić na miejscu nową wiedzę na przykładzie obiektów poglądowych i działających modeli z
różnych firm z branży. Wykłady i praktyczne demonstracje zapewniły przy tym wystarczająco dużo
przestrzeni na omówienie indywidualnych problemów i praktycznych pytań uczestników. W progra-
mie nie mogło zabraknąć zwiedzania sterylnego
warsztatu BIS o powierzchni 500 metrów kwadratowych oraz sąsiadującego magazynu dostawcy
materiałów Mühlberger, w której to firmie BIS posiada jedną trzecią udziałów.
Przekazywanie sugestii
„Na bazie naszych imprez zamierzamy stworzyć
forum dokształcania i informacji – nie tylko dla
małego grona osób, lecz dla wszystkich, którzy
zajmują się takim tematem jak na przykład technika sterylna“, wyjaśnia Günter Illig, prezes zarządu
BIS Industrieservice Mitte. „Celem jest przekazywanie większej wiedzy o nowych możliwościach i
zachęcanie do testowania nowych rozwiązań technicznych. Oprócz tego chodzi o to, aby w rozwoju
naszej techniki i serwisu uwzględniać wymagania i
sugestie użytkowników zgodnie z zasadami rynku
i zapotrzebowaniem. Chcieliśmy także przedstawić
naszym klientom spektrum usług oraz wyposażenie techniczne zakładu BIS we Frankfurcie. Przez
założenie naszego nowego sterylnego warsztatu
do produkcji rur wnosimy ważny wkład w bezpieczeństwo zaopatrzeniowe naszych klientów w
regionie Renu i Menu.“
Diagnostics, wyjaśnia: „Chodziło tu o naprawdę
szerokie spektrum technicznej wiedzy, praktycznej
i bardzo pouczającej. Pracuję w dziale podnoszenia kwalifikacji, gdzie potrzebne są takie właśnie
skoncentrowane możliwości, aby być na bieżąco i
móc w każdej chwili właściwie oceniać ryzyka
urządzeń i systemów.“
Ładna koncepcja
„Postawiono wiele pytań z całkiem różnych
fachowych perspektyw“, referuje Thomas
Raupach, kierownik sterylnego warsztatu w BIS
Industrieservice Mitte. „Począwszy od rekomendacji dla zaopatrzenia w materiały po precyzyjne
dostrojenie przy programowaniu parametrów
spawania w nowej spawarce orbitalnej.“ Nawet
jeśli ktoś do tej pory nie widział jeszcze nigdy
spawu, mógł szybko nauczyć się na obrabianych
przedmiotach, jak poprzez efekty optyczne lub
brak gładkiej powierzchni stwierdzić różnicę
w jakości. O szczegółach ze znawcami tej tematyki dyskutowali Thomas Raupach oraz koledzy z
ARC Machines, GEMÜ, MS Projektierung,
Mühlberger i TÜV Süd Chemie Service aż do
późnego popołudnia, a potem jeszcze tygodniami po zakończeniu imprezy.
Uczestnicy bardzo to sobie cenią. „Od podstaw
szybko przechodzić do aktualnych kluczowych
tematów i rozwiązań, za pomocą których możemy
lepiej wykonywać naszą pracę, i praktycznie je prezentować: to właściwa droga, aby uzyskać szybką
orientację o stanie rzeczy i nowych trendach“,
mówi dr Rudolf Lehnert, Sanofi-Aventis Deutschland. „Widząc jednocześnie, jak BIS jako wykonawca usług przekłada całość na praktykę, rośnie
zaufanie do tego sposobu pracy.“ Równie zadowolona Bärbel Schultheis, Novartis Vaccines and
„Dzień techniki sterylnej znacznie przekroczył
nasze oczekiwania“, opowiada Dietmar Effertz,
dyrektor działu mechaniki i montażu w BIS Industrieservice Mitte. „Zakres oraz szczegółowość
specjalistycznych wykładów w połączeniu z przykładami z praktyki wspólnymi dla różnych producentów podane w profesjonalnej atmosferze optymalnie zaspokoiło potrzeby uczestników.“ W
planach jest już kolejny dzień techniki według
podobnej koncepcji.
Jest to już trzecia impreza tego rodzaju, na której
spółki BIS w parku przemysłowym Höchst prezentują rzeczowo swe wiodące fachowe kompetencje
i możliwości przetwórcze. Tak jak na „Sympozjum
o technice pomp“ (2006) oraz „Dniu tworzyw
sztucznych“ (2007) również i tym razem udało się,
nie eksponując producenta skoncentrować się na
technice i rozwiązaniach, a nie na określonym produkcie. Dzięki temu można było ponownie omówić
ten temat bardziej kompleksowo i krytycznie, niż
dzieje się to na wielu firmowych targach i imprezach konkretnych producentów.
Sterylny warsztat BIS
Kwestia pasji
Połączeni swym zainteresowaniem techniką – Jürgen
Brandt, dyrektor działu technicznego w Celanese
Chemicals Europe GmbH, Thomas Raupach, dyrektor
działu techniki rur sterylnych w BIS Industrieservice
Mitte GmbH, oraz dr Rudolf Lehnert, IA Frankfurt
Infrastructure Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
(od lewej).
„Produkcja rur sterylnych jest jak gotowanie lub sport
wyczynowy“, wyjaśnia Thomas Raupach, kierownik
warsztatu rur sterylnych w BIS Industrieservice Mitte.
„Wielu to potrafi – ale tylko niewielu, którzy wnoszą
w ten temat doświadczenie, profesjonalny sprzęt a
przede wszystkim pasję i przekonanie, doprowadzają go do perfekcji.“ Tych cech nie brakuje jego
20-osobowemu zespołowi wybranych spawaczy
ręcznych i maszynowych. Na jesieni 2007 na 500
metrach kwadratowych w budynku C379 w parku
przemysłowym Höchst powstał nowy sterylny warsztat z optymalnym wyposażeniem technicznym. Trzy
wysoce nowoczesne, sterowane komputerowo spawarki orbitalne stoją gotowe do łączenia zamkniętymi zgrzewadłami kleszczowymi – bez naddatku
materiałowego – rur o średnicy od 4 do 168,3 mm.
Ich sterowanie komputerowe oraz możliwości zapamiętywania programów spawania gwarantuje wysoki stopień niezawodności operacji i ich powtarzalnoś-
ci oraz znacznie ułatwia dokumentowanie zgodnie z
międzynarodowymi wymaganiami przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Dla obszarów o wysokim poziomie czystości jest stosowana technologia
beztlenowa (obróbka obwodowa).
warsztatu BIS. Potentat farmaceutyczny Pfizer otrzymał nowy obieg zamknięty do wody o najwyższym
stopniu czystości. Również Sanofi-Aventis, Sandoz
oraz wykonawca klimatyzacji i wentylacji Axima zostały już wyposażone w sterylne rury produkcji BIS.
Spawacze zapewniają optymalne przygotowanie
części i starannie ustawiają urządzenia uwzględniając jakość i miejsce zastosowania komponentów.
Wynikiem są spawy o wysokiej jednorodności i gładkości powierzchni, minimalnej oksydacji szkodliwej
dla materiału i maksymalnej odporności na korozję.
Aktualnie układany jest kilkusetmetrowy gazociąg
parku przemysłowego od punktu zasilania do elektrowni – są to dwunastometrowej długości rury,
które na ośmiu metrach wysokości muszą zostać
połączone perfekcyjnymi spawami obwodowymi.
Bez spawania orbitalnego z BIS byłoby to zadanie
wymagające sporych nakładów. Gdyby zależało to
od Thomasa Raupacha, mógłby przyjąć następne
zlecenie także z przemysłu kosmicznego: urządzenia
ARC Machines spawały już tytanowe blachy oraz
6 milimetrowe rury dla europejskiej rakiety
nośnej Ariane w warunkach czystych pomieszczeń. Dlaczego nie?
Z pierwszorzędnej techniki sterylnej (i sterylnych rur)
cieszą się już tacy klienci jak firma Novartis, której
laboratorium do badań nad wirusami w Marburgu
zostało orurowane przez zespół BIS. Instalacja do
chromatografii firmy Biotest w Dreieich jest eksploatowane z wykorzystaniem rur pochodzących z

Podobne dokumenty

Elementywiodącej - plettac RUSZTOWANIA

Elementywiodącej - plettac RUSZTOWANIA Przejęcie grupy firm Rohrbau Grenzach/Pratteln pozwala koncernowi Bilfinger Berger Industrial Services (BIS) utrwalić swą pozycję rynkową w Szwajcarii. Główna działalność tego przedsiębiorstwa to p...

Bardziej szczegółowo