11. Wytyczne WIM do ST

Komentarze

Transkrypt

11. Wytyczne WIM do ST
Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczące wykonania i odbioru
nawierzchni na drogach rowerowych
Wykonanie robót
Przedstawione poniżej zasady prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego:
− projektowanie mieszanki,
− wytwarzanie mieszanki,
− przygotowanie podłoża,
− połączenie międzywarstwowe,
− warunki przystąpienia do robót
należy przyjąć takie jak dla konstrukcji jezdni.
Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Parametry takie jak:
− temperatura mieszanki wbudowywanej,
− wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy,
zapewnić takie jak dla konstrukcji jezdni.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
W miejscach trudnodostępnych gdzie mechaniczne układanie mieszanki jest
utrudnione dopuszcza się ręczne układanie po uprzedniej zgodzie Sekcji ds. rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające
warstwy powinny być w jednym poziomie.
Łączenia obrzeży z mieszanką mineralno-asfaltową po obu stronach drogi rowerowej należy wypełnić bitumiczną masą zalewową.
Kontrola jakości robót
Sprawdzenie parametrów takich jak:
− prawidłowość robót przygotowawczych,
− prawidłowość wykonania podłoża,
− wykonanie warstwy odsączającej,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie nawierzchni,
− wykonanie robót wykończeniowych,
− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
należy wykonać tak jak dla konstrukcji jezdni.
Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Jakość wykonania nawierzchni sprawdza się przez zgodność jej wykonania z dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości,
rzędnych wysokościowych, i spadków poprzecznych.
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
Przeprowadzane pomiary nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie
cech geometrycznych nawierzchni dróg rowerowych niż te podane w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni dróg rowerowych
Cechy geometryczne nawierzchni
Szerokość, cm
Dopuszczalne odchylenia
±5
Równość podłużna, mm
9
Równość poprzeczna, mm
9
Pochylenie poprzeczne, %
±0,5
Odchylenie osi w planie, cm
±5
Grubość warstwy odsączającej, %
±10
Grubość konstrukcji nawierzchni*) , cm
±0,5
*
) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni liczone dla łącznej grubości warstw
Do oceny równości podłużnej nawierzchni należy stosować jedną z następujących
metod:
- metodę pomiaru równoważną użyciu łaty i klina, określonych w Polskiej Normie,
- metodę z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie.
W przypadku użycia metody pomiarowej z wykorzystaniem łaty i klina, pomiar
wykonuje się nie rzadziej niż co 10m.
Do oceny równości poprzecznej nawierzchni powinna być stosowana metoda
równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie.
Sprawdzenie rzędnych osi podłużnej należy wykonać co 20m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. Wymaga się aby 95% zmierzonych rzędnych nie przekraczało
dopuszczalnych odchyleń.
Sporządzono na podstawie wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad odnośnie Ogólnych specyfikacji technicznych
Strona 2/2

Podobne dokumenty