Załącznik nr 2 wzór umowy PP-08

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2 wzór umowy PP-08
Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
UMOWA 2012/…../OG
( WZÓR UMOWY )
zawarta w dniu …………………………… 2012 r. w Katowicach pomiędzy:
Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-2584-048, Regon 240598856, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego
działa :
…………………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………………………………………,
NIP ………………………., Regon ………………………zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
na podstawie rozeznania cenowego o symbolu PP-08/2012, dotyczącego zamówienia o wartości nie
przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej
treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa kserokopiarek Konica Minolta bizhub 211 lub
kserokopiarki Develop 213* w ilości 4 szt.,
Dostarczone kserokopiarki muszą posiadać całość przewidzianego w dokumentacji producenta
standardowego wyposażenie, spełniać wszystkie funkcje oraz parametry techniczne i dodatkowo
być wyposażone w:
− Duplex,
− Jednostronny podajnik dokumentów,
− Kartę sieciową (jeżeli nie jest w wyposażeniu standardowym),
− Skaner obsługujący formaty TWAIN, Skan do Mail, FTP,
− Podstawę (szafkę pod ksero),
− Oryginalne materiały eksploatacyjne (pełnowartościowy toner na min. 10.000 kopii, bęben na
min.40.000 kopii oraz toner startowy)
Wykonawca oświadcza, że kserokopiarki są gotowe do pracy, wyposażone w materiały
eksploatacyjne zgodnie z ust. 2.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy dokona instalacji urządzenia w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego oraz przeprowadzi szklenie personelu.
Przedmiot umowy oprócz sprzedaży i dostawy urządzeń obejmuje również wszelkie czynności
związane z konserwacją i serwisem urządzeń w trakcie trwania gwarancji.
§ 2.
TERMIN WYKONANIA, OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy we własnym zakresie, na
własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. W zakresie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji umowa obowiązuje przez min. 36
miesięcy od daty uruchomienia sprzętu, lecz nie dalej niż do 01.01.2017r.. lub do momentu
wykonania na danym urządzeniu min. 150.000 kopii.
1
§ 3.
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zamawiający powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę o planowanej instalacji urządzenia
w danej komórce organizacyjnej. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zgłoszenia jest
zobowiązany wykonać instalację i przeszkolić personel.
2. Do kserokopiarek Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oprogramowanie dołączone przez
producenta sprzętu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
3. Dostarczone kserokopiarki muszą być gotowe do pracy – zgodnie zapisami § 1 umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
§ 4.
MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kserokopiarki zgodnie z przedstawioną konfiguracją
sprzętową, a w szczególności zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego określającymi cechy
szczególne kserokopiarek.
Miejscem dostawy będzie komórka organizacyjna Sądu zlokalizowana przy ul. Francuska 70a, 40028 Katowice, oraz przy ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, szczegóły dostawy zostaną przekazane
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia
zamówienia oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do
lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Dostawa obejmuje również wszelkie czynności związane z rozładunkiem i wniesieniem
przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Zamawiający informuje, iż nie dysponuje odpowiednimi możliwościami logistycznymi do
przeprowadzenia rozładunku i zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostawy w sytuacji, gdy
Wykonawca nie skieruje odpowiednich sił do realizacji dostawy w pełnym zakresie ze
szczególnym uwzględnieniem pkt. 4.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem lub telefonicznie o terminie dostawy nie później niż
3 dni przed planowaną dostawą.
Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
Zamawiający może nie przyjąć dostawy lub jej części niespełniającej minimalnych parametrów
technicznych, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.
§ 5.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę służbową Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania w celu wykonania prac serwisowych, przeglądów i
konserwacji przeszkolony personel.
§ 6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych urządzeń, z
zastrzeżeniem § 9.
Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń, będących przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem należytej dbałości.
Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać Wykonawcy wszelkie nieprawidłowości w
funkcjonowaniu urządzeń bez zbędnej zwłoki.
§ 7.
WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ
1. Cenę sprzedaży wraz z dostawą, zgodnie z formularzem ofertowym, strony ustalają na
kwotę………………….. zł brutto, (słownie: …………………………………………..), co wynika z
tabeli poniżej:
2
Lp.
Nazwa artykułu
Ilość zam. artykułów
A
B
C
Cena jednostkowa Wartość zamówienia brutto w
za urządzenie brutto
zł (CxD)
D
E
Kserokopiarka
1
Nazwa producenta, model, typ
4 sztuki
……………………………………
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji.
3. Cena podana w pkt 1 zawiera w sobie wszelkie koszty sprzedaży i dostawy związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia przesyłki, zapakowania,
przesyłki itp.
4. Cena zawiera w sobie również instalację urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
oraz szkolenie personelu.
5. Koszt przeglądu gwarancyjnego, zgodnie z formularzem ofertowym wynosi ……….. zł brutto (
słownie:…………………………………….. ) za 1.000 wykonanych kopii na danym urządzeniu.
6. Koszt przeglądu gwarancyjnego będzie wynikał z następującego działania arytmetycznego: ilość
wykonanych kopii na danym urządzeniu od momentu uruchomienia lub od momentu
poprzedniego przeglądu podzielone przez 1.000 i przemnożone przez stawkę, o której mowa w
pkt 5.
7. Koszty przeglądów gwarancyjnych muszą obejmować również czynności związane z wymianą
bębna światłoczułego wraz z developerem i innymi materiałami używanymi przy wymianie bębna,
przy założeniu, że bęben światłoczuły oraz developer do danego urządzenia dostarcza
zamawiający.
§ 8.
PŁATNOŚCI
1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP : 954-25-84-048.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wskazany w § 1 niniejszej umowy w zakresie dostawy,
będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, po zrealizowaniu całości zobowiązań, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z dołączonym i podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru, w terminie do 30 dni od daty wystawienia
faktury.
3. Faktura za dostawę zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu odbioru
przedmiotu umowy, ale nie później niż w ciągu 14 dni od terminu realizacji przedmiotu
zamówienia.
4. Za przeglądy gwarancyjne Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT według sposobu obliczenia
wskazanego w § 7 pkt 6 dołączając protokoły przeglądów gwarancyjnych podpisane przez
Kierownika lub Zastępcę Kierownika komórki organizacyjnej Sądu, w której jest użytkowane
urządzenie. Brak dołączonego protokołu będzie stanowić podstawę do zwrotu przedłożonej
faktury.
5. Wynagrodzenie za przeglądy gwarancyjne, będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, na
podstawie poprawnie wystawionej faktury z dołączonymi i podpisanymi protokołami przeglądu w
terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.
§ 9.
GWARANCJA, SERWIS, REKLAMACJE
1. Reklamacje z tytułu niezgodności dostawy ze specyfikacją lub wadliwej stwierdzone w czasie
dostawy Zamawiający składa pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia wadliwej dostawy, lub w terminie do 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych urządzeń pod kątem wyposażenia
standardowego oraz wyposażenia dodatkowego, o którym mowa w § 1 umowy.
3
3. Wszczęte postępowanie reklamacyjne dotyczące przedmiotu oraz jakości dostarczonego sprzętu
zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury do czasu dostarczenia przez
Wykonawcę sprzętu bez wad.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego przedmiotu umowy na
okres min. 36 miesięcy od daty uruchomienia sprzętu lub wykonania min 150.000 kopii.
5. Niezależnie od daty uruchomienia sprzętu okres gwarancji kończy się najpóźniej z terminem
01.01.2017r.
6. Gwarancja obejmuje:
• wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w
czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania, które uniemożliwiają poprawne
funkcjonowanie urządzenia.
• wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, w tym również wymianę bębna i innych
podzespołów zgodnie z treścią niniejszego paragrafu.
7. Gwarancja obejmuje również ewentualne koszty związane z koniecznością wymiany
podzespołów, których uszkodzenie nie jest spowodowane nienależytym użytkowaniem
urządzenia.
8. Gwarancja nie może zostać ograniczona poprzez żądanie Wykonawcy dotyczącego używania
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub materiałów eksploatacyjnych zakupionych u
Wykonawcy.
9. Zamawiający w ramach gwarancji może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) od
07:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek zleceń serwisowych będą
przesyłane za pomocą faksu, zgłaszane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
10. Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii nie
później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o awarii, (w sposób podany w pkt 9) i do
usunięcia awarii w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia awarii.
11. W przypadku awarii sprzętu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego
wskazanego przez Wykonawcę – koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu
serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca.
12. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego dostarczy w ciągu 7 dni od przekazania żądania, sprzęt zastępczy o takich
samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności.
13. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 6 tygodni lub
jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz czwarty w czasie okresu gwarancyjnego,
Wykonawca w terminie 7 dni wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub
inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i
standardzie.
14. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
15. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca będzie dokonywał przeglądów i konserwacji
gwarancyjnych oraz dokonywał wymiany bębna i innych podzespołów zużywanych w ramach
normalnej eksploatacji urządzenia.
16. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane nie rzadziej niż 3 razy do roku.
17. Zamawiający i Wykonawca każdorazowo, telefonicznie będą ustalali terminy przeglądów.
18. Obowiązek informowania o konieczności dokonywania przeglądów spoczywa zarówno po stronie
Zamawiającego, jak i po stronie Wykonawcy.
19. Brak wykonania przeglądu gwarancyjnego nie stanowi podstawy wypowiedzenia gwarancji,
chyba, że konieczność dokonania tego przeglądu została Zamawiającemu zgłoszona przez
Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca posiada dowód doręczenia tego pisma do przedstawiciela
Zamawiającego, a mimo tego przegląd nie został zlecony w terminie 30 dni od daty doręczenie
pisma.
20. Przegląd gwarancyjny obejmuje wszelkie czynności związane z konserwacją, diagnostyką i
utrzymaniem urządzenia w należytej sprawności, w tym wymianę bębna światłoczułego, jeżeli
zachodzi taka konieczność.
21. W przypadku zgłoszenia konieczności dokonania przeglądu gwarancyjnego przez
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do wykonania przeglądów
gwarancyjnych w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia i ich realizacji w terminie do 30 dni od daty
zgłoszenia.
22. Przegląd gwarancyjny musi być udokumentowany protokołem podpisanym przez Kierownika lub
Zastępcę Kierownika jednostki organizacyjnej Sądu, w którym jest użytkowane urządzenie, który
jest podstawą do wystawienia faktury za przegląd.
4
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
§ 10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. w wysokości 1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 pkt 1, za każdy dzień zwłoki
w realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie tj. do 14 dni od daty podpisania
umowy,
b. w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 pkt 1, z tytułu odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
c. w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 pkt 1, z tytułu odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
d. w wysokości 0,5% wartości jednostkowej ceny brutto kserokopiarki, o której mowa w § 7
pkt 1,za każdy dzień zwłoki z tytułu nie przystąpienia w terminie 48 h od otrzymania
informacji do naprawy sprzętu w ramach gwarancji,
e. w wysokości 0,5% wartości jednostkowej ceny brutto kserokopiarki, o której mowa w § 7
pkt 1,za każdy dzień zwłoki z tytułu nie niewykonywania zapisów umowy § 9 pkt 11 i 12,
f. w wysokości 0,2% sumy wartości jednostkowej ceny brutto kserokopiarki, o której mowa
w § 7 pkt 1, za każdy dzień zwłoki z tytułu nie wykonania przeglądu gwarancyjnego w
terminach określonych w § 9 pkt 20.
Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek
ustawowych.
Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku,
gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub kara umowna nie pokryje wyrządzonej
szkody.
§ 11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej
umowie, Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy w każdym czasie.
W przypadku odstapienie od umowy w związku z zaistnieniem przesłanki wskazanej w pkt 1 lub 2
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12.
NADZÓR
1. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:
−
Łukasz Kuć, Inspektor Oddziału Gospodarczego, tel. 032 604-74-25.
2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił:
−
1.
2.
3.
4.
......................................................, tel. .......................................
§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane
przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. .
*niepotrzebne skreślić
Wykonawca
Zamawiający
5

Podobne dokumenty