Przeglądaj - Gmina Świdnica

Komentarze

Transkrypt

Przeglądaj - Gmina Świdnica
URZĄD GMINY ŚWIDNICA
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
tel. 74 852 30 67, fax 74 853 09 27
www.gmina.swidnica.pl
KARTA
USŁUGI
DIIT/ 22
_________
Wersja 234
NAZWA USŁUGI:
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
PODSTAWA PRAWNA:
- art. 47a i 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.
Nr 193,
1287),
Dz. U. z 2010
2015 r. poz.
520 poz.
ze zm.),
- art. 23 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w
sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 poz. 125)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Władający nieruchomością, składa wniosek zawierający jego imię i nazwisko, dokładne
położenie nieruchomości (nazwa ulicy, numer działki, obręb ewidencyjny i arkusz mapy),
usytuowanie budynku (naziemny, podziemny), status budynku (mieszkalny, usługowy,
użytkowy).
Wniosek: http://gmina.swidnica.pl/doc/kartyuslug/diit/diit22wnioseknumeracja.pdf
Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej nieruchomości z wykazanym budynkiem lub kopia z planu
zagospodarowania nieruchomości z projektu budowlanego z naniesionym budynkiem.
OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Gminy - parter, pokój nr 115 lub na konto
Urzędu Gminy Świdnica nr: 35 2030 0045 1110 0000 0241 0410.
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy nr 76 9575 0004 0000 1446 2000 0010.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie wydawane jest najpóźniej po 7 dniach od złożenia wniosku.
W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin
załatwienia sprawy wydłuża się do 30 dni.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Urząd Gminy Świdnica
ul. Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica,
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
- parter, sala operacyjna, stanowisko nr 105.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Dział Inwestycji i Infrastruktury Technicznej,
Stanowisko ds. Gospodarki Mieniem
parter, sala operacyjna, stanowisko nr 105,
tel. 74 852 02 74, wew. 105
TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:
Nie przysługuje.
UWAGI:
Zaświadczenie jest przesyłane listem poleconym.
Można je też odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem - Stanowiska
ds. Gospodarki Mieniem. Osoby zainteresowane odbiorem osobistym, proszone
są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że zaświadczenie
jest gotowe do odbioru.

Podobne dokumenty