naszświat - Stranieri in Italia

Transkrypt

naszświat - Stranieri in Italia
TUTTO
su i tuoi diritti
166.105.612
www.stranieriinitalia.it
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa
„Filmowy
przewodnik
po
Warszawie”
Podróż,
która
odmieniła
życie
strona 23
strona 23
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
Ofiarowany
przez
©DB
Per sapere
WŁOSZECH
ROK IV NR 22 (60) 01-15 GRUDZIEŃ 2007 ! ANNO IV N° 22 (60) 01-15 DICEMBRE 2007 ! CENA 1.00 EURO
R e d a k c j a : v i a V i r g i l i o M a r o s o , 5 0 0 0142 R o m a - It a l i a ! t e l . 0 6 8 7410 618 f a x 0 6 8 7410 52 8 ! e - m a i l : n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Urodzeni
we Włoszech
Obywatelstwo
włoskie
Lech
Stasikowski
Dyplom
z wyobraźni
i twórczego
nastawienia
do życia
300 tysięcy dzieci imigrantów
urodziło się we Włoszech.
Niestety wielu rodziców nie
pamiętało zaraz po urodzeniu
ich o wpisaniu do rejestru osób
zameldowanych lub do permesso
di soggiorno.
strona 3
Prawa
pracowników
urlop
wypoczynkowy
strona 12-13
POLSKA
Gabinet
Tuska
zaprzysiężony
strona 21
strona 19
AKTULANOŚCI
NASZE SPRAWY
Schengen:
kolejne
9 granic
obalonych
Powstał
Konsulat RP
na Sycylii
strona 2
Wytańczyć integrację
Dzięki spontanicznej inicjatywie Bożeny Wróblewskiej i
Elżbiety Wróblewskiej 17 listopada br. Rocca di Papa na
kilka godzin „zwiększyło” swą stałą liczbę mieszkańców
o dodatkowych stu gości.
strona 10
SPOKOJNIE
strona 15
Jeśli chcesz
dowiedzieć się
wszystkiego o swoich
prawach, zadzwoń:
ŻYĆ
166.105.612
WE WŁOSZECH
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 22
01-15 grudzień 2007
▪ Swobodny przepływ osób
Schengen: kolejne 9 granic obalonych
Obszar Schengen, pozwalający do swobodnego przepływu
osób rozszerza się na wschód
Europy. Dzięki temu podróżowanie po Zjednoczonej
Europie stanie się łatwiejsze
dla wszystkich imigrantów.
Od 21 grudnia br. obalone
zostanie kolejnych dziewięć
granic: Estonii, Węgier, Łotwy,
Litwy, Polski, Słowenii, Słowacji,
Republice Czeskiej i Malty. Do
tej pory do obszru Schengen
należały: Włochy, Francja,
Niemcy, Luksemburg, Belgia,
Holandia, Portugalia, Hiszpania
i Austria, Grecja, Szwecja,
Dania, Finlandia, Norwegia oraz
Islandia. Spośród krajów należących do Unii Europejskiej
do Schengen nie należą nadal, z własnego wyboru: Wielka
Brytania oraz Irlandia. Cypr,
Bułgaria oraz Rumunia wejdą
natomiast w momencie dostosowania swoich praw dotyczących bezpieczeństwa, które wymagane są w momencie
przystąpienia do obszaru.
Dzięki tej konwencji zostaną obalone kontrole danych
osobowych na granicach wewnętrznych, a wzmożone na
granicach zewnętrznych UE.
Rozszerzenie Schengen będzie miało także wpływ na obywateli krajów nie należących
do Wspólnoty Europejskiej,
którzy żyją i pracują w państwach członkowskich. Osoby
te, posiadające pozwolenie na
pobyt jednego z krajów UE
będą mogły swobodnie poruszać się bez potrzeby dodat-
kowych wiz., np. Senegalijczyk,
który mieszka w Rzymie i chce
pojechać na wakacje do Pragi,
będzie musiał jedynie wykupić
bilet i wyjechać, bez potrzeby
wyrabiania wizy, uprawniającej
go do wjazdu do Republiki
Czeskiej. Ta wolność jest jednak ograniczona, ponieważ
można będzie wyjeżdżać do
innych państw należących do
obszaru Schengen np. Na wakacje, nie będzie można jednak
szukać w nich pracy.
Elvio Pasca
Od 21 grudnia br. zostanie obalonych kolejnych
9 granic. W tym dniu
obszar Schengen roszerzy się także na wschód
Europy
Układ z Schengen
Został zawarty w miejscowości Schengen w Luksemburgu, 14
czerwca 1985 roku. Porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi, a w zamian za to
wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.
Układ dotyczy również współpracy przygranicznej policji.
Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej.
Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale
wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie,
które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem.
Przyjęcie przepisów wynikających z Układu z Schengen jest jednym
z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje
kandydujące, tak więc w przyszłości strefa swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób znacznie się powiększy i obejmie prawie
całą Europę.
Pomnik upamiętniający Układ z Schengen
Konkurs
idei
Wysyłka pieniędzy za granicę.
Crossmode
▪ Money Transfer
Włochy na trzecim miejscu
W 2006 ROKU 4,4 MILIARDÓW EURO ZOSTAŁO WYSŁANE Z WŁOCH ZA GRANICĘ
Bruksela – Włochy znalazły się na jednym
z pierwszych miejsc w całej Unii Europejskiej,
pod względem wysyłki pieniędzy przez cudzoziemców za granicę. Najwięcej pieniędzy
przesyłane jest do Albanii – wynika z danych
Eurostat.
4,4 miliardów euro zostało wysłanych w
ubiegłym roku. Dzięki tej sumie Italia uplasowała się na trzecim miejscu, po Hiszpanii (6,8
miliardów) i Wielkiej Brytanii (5,9 miliardów)
pod względem wysyłki pieniędzy za granicę.
Większość gotówki wysyłana jest do krajów
spoza Unii Europejskiej (3,2 miliardów). Ponad
miliard euro został przekazany do krajów
wchodzących w skład UE.
Dane na temat money transfer zostały dostarczone do Eurostatu przez posczególne
kraje Wspólnoty Europejskiej.
Najwięcej pieniędzy przesyłanych zostało do
Albanii. Około 340 milionów euro wysłano do
krajów Unii, 230 milionów do krajów północnoafrykańskich, 440 do pozostałych krajów
„czarnego kontynentu”, a 160 milionów zostało przesłanych do krajów azjatyckich.
S.C.
Powstał konkurs, który pragnie premiować kreatywność artystów cudzoziemców. Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu Crossmode jest spotkanie różnych kultur, obiektywem natomiast wyjście poza granice i stworzenie nowych form wyrazu.
Logo konkursu to guzik, który według organizatorów gromadzi
wszystkie kultury.
Według Michele D’Alena „konkurs został stworzony z myślą o
pokazaniu migracji jako wzbogacenia kulturowego”.
Konkurs skierowany jest do imigrantów w każdym wieku, pochodzących zarówno z krajów spoza Unii, jak i obywatelom krajów UE, które przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej po dniu 1
maja 2004 roku.
Moda, design, management i muzyka to kategorie, w których będzie można brać udział.
Nagrodami w konkursie będą: dla pierwszego finalisty
Management przewidziane zostało stypendium executive master
o wartości 2000 euro, natomiast w kategorii muzyka, osoba która
uplasuje się na pierwszym miejscu będzie miała możliwość nagrania płyty kompaktowej oraz wzięcia udziału w konkursie MArte
Live. Zostaną rozlosowanne ponadto trzy nagrody specjalne, w
tym stypendium studia Poli.Design o wartości 11.500 euro.
Aby wziąć udział w konkursie Crossmode, należy przesłać projekty do 3 marca 2008 roku pod adres: Associazione Bovisa , Base
B; via Lambruschini 36, cap 20156, Milano.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.crossmode.it
Nr 22
01-15 grudzień 2007
naszświat
300 tysięcy dzieci imigrantów
urodziło się we Włoszech.
Niestety wielu rodziców nie
pamiętało zaraz po urodzeniu
ich o wpisaniu do rejestru osób
zameldowanych lub do permesso
di soggiorno. Nie oznacza
to jednak, że roztargnienie
rodziców może wpłynąć na
przyszłość dzieci w staniu się
obywatelami włoskimi
Rzym – Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych zdecydowało o bardziej elastycznej interpretacji normy dotyczącej obywatelstwa. Według
artykułu 2 ustawy 91/1992,
“cudzoziemiec urodzony w
Italii, który zamieszkuje tutaj
legalnie i nieprzerwanie do
osiągnięcia 18 roku życia, staje
się obywatelem włoskim tylko
wtedy, kiedy deklaruje chęć
nabyć obywatelstwa do roku
od momentu osiągnięcia pełnoletności.”
Jak było do tej pory?
Do tej pory młodzi ludzie,
którzy składali dokumenty
o przyznanie obywatelstwa
włoskiego musieli udokumentować, że przez 18 lat przebywali tutaj legalnie i byli pisani
3
AKTUALNOŚCI
Obywatelstwo w
włłoskie
do rejestru osób zameldowanych. Bardzo często zdarzało się, że nie mogli oni
tego udokumentować, ponieważ ich rodzice nie zarejestrowali ich zaraz po urodzeniu. Od 7 listopada br. dzięki
okólnikowi wydanemu przez
Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione dano
jeszcze jedną szansę wszystkim tym, którzy znaleźli się w
takiej sytuacji.
Wpisanie do rejestru osób
zameldowanych z opóźnieniem nie będzie przeszkodą
do nabycia prawa do otrzymania obywatelstwa włoskiego, pod warunkiem, że „można przedstawić dokumenty
potwierdzające obecność na
terenie Włoch przed dokonaniem wpisu do anagrafe”.
Przykłady: “zaświadczenie o
przebytych szczepieniach lub
jakichkolwiek zaświadczeniach medycznych”. Jedynym
warunkiem jest jednak zaświadczenie potwierdzające
zgłoszenie przez jednego z
rodziców legalnie przebywających w Italii, że dziecko urodziło się tutaj “.
Dzięki wydanemu niedawno okólnikowi, szansę na
otrzymanie włoskiego obywatelstwa mają również dzieci urodzone na Półwyspie
Apenińskim, które przez
krótkie okresy czasu nie posiadały pozwolenia na pobyt.
Podobnie jak w poprzednim
przykładzie, osoby te muszą
udokumentować swój pobyt
we Włoszech przedstawiając
np. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub zaświad-
czenia lekarskie.
Już
w
styczniu
br.
Ministerstwo
Sporaw
Wewnętrznych sugerowało
o łagodniejszym przestrzeganiu prawa dot. Obywatelstwa,
szczególnie w stosunku do
osób posiadających stałe dochody oraz które przybywają
tutaj nieprzerwanie.
Natomiast
Prezydent
Republiki Włoskiej Giorgio
Napolitano stwierdził, że
„należy zmienić prawo dotyczące nadania obywatelstwa włoskiego, ponieważ jest
zbyt restrykcyjne”. Według
Napoletano muszą zostać otwarte nowe kanały dla młodych cudzoziemców, którzy
się tutaj urodzili. Są to słowa wypowiedziane podczas
spotkania, które odbyło się
na Kwirynale, gdzie gośćmi
Prezydenta byli studenci, nie
tylko włoscy, zorganizowanego z okazji 18 rocznicy powstania Konwencji praw dziecka.
“Zgodnie z konwencją
ONU na temat praw dzieci,
fundamentalne prawa dotyczą
wszystkich niepełnoletnich,
którzy znajdują się w naszym
kraju. Ich prawa są takie same
jak dzieci obywateli włoskich,
dlatego też uważam, że muszą
oni żyć w tym przekonaniu”
– podkreślił Napoletano.
Według ostatniego dossier przygotowanego przez
Caritas, we Włoszech żyje
ponad 600 tysięcy niepełnoletnich cudzoziemców, z czego połowa z nich urodziła się
tutaj.
Elvio Pasca
Mieszkanie bez FASTWEB
to jak
bigos bez kapusty.
Dzie˛ki FASTWEB możesz rozmawiać z rodzina˛ i przyjaciółmi zarówno we Włoszech,
jak i za granica˛ bez wydawania fortuny i wygodnie z twojego domu. Nareszcie, możesz dzwonić i serfować w sieci bez
potrzeby chodzenia do phone center i dodatkowej karty telefonicznej. Dzwoń z 40% zniżka˛ na wszystkie numery sieci
stacjonarnej w Europie i Ameryce Północnej za jedyne 3 euro miesie˛cznie lub na wszystkie numery świata za jedyne
5 euro miesie˛cznie i upustem 40%. Ponadto z FASTWEB masz do dyspozycji 300 minut na serfowanie po sieci
i rozmowy stacjonarne poi Włoszech. Bezpłatna skrzynka pocztowa i nie musisz płacić abonamentu Telecom Italia.
Nigdy wie
˛cej bez telefonu stacjonarnego. Od dzisiaj rozmawiasz z FASTWEB.
Odkryj wszystkie promocje na www.fastweb.it lub zadzwoń na 192 192.
Została przewidziana opłata za aktywacje
˛. Wie
˛cej informacji na temat kosztów na stronie www.fastweb.it lub pod numerem 192 192.
4
naszświat
AKTUALNOŚCI
Nr 22
01-15 grudzień 2007
▪ Gorący temat
NIE : dla przemocy
wobec kobiet
24 listopada br. w stolicy Włoch odbyła się manifestacja przeciwko przemocy
wobec kobiet. W pochodzie wzięło udział ponad 100 tysięcy kobiet.
Jesteś ofiarą przemocy?
Tu znajdziesz pomoc:
Antiviolenza Donna
tel. 1522: Ministerstwo Równych
Możliowości łączy kobiety z różnego rodzaju instytucjami socjalnymi.
Telefono Rosa
tel. 06-37518261/262/282: Bezpłatna
pomoc psychologiczna i prawna udzielana kobietom,ofiarom przemocy fizycznej,
moralnej oraz ekonomicznej (pon-piąt
10-13/16-19, fax 06-37518289).
Associazione Volontarie del Telefono
Rosa
tel. 011 5628314; fax 011-549184 Via
Assietta 13/a, 10128 Torino.
“Przemoc mężczyzn wobec kobiet
zaczyna się w rodzinie i nie ma granic” - takie hasło na transparencie otwierało
pochód, który przemaszerował ulicami Rzymu.
W wiecu wzięły udział przedstawicielki stowarzyszeń i ruchów społecznych, ale także
„zwykłe” kobiety.
Manifestacja miała charakter apolityczny i
odbyła się z okazji międzynarodowego dnia
przeciwko przemocy wobec kobiet, ogłoszonego przez ONZ. Jej celem było uwrażliwienie
opinii publicznej we Włoszech na to zjawisko
oraz wzbudzenie poczucia solidarności wśród
kobiet, które wspólnie powinny przeciwstawiać się przemocy.
Organizatorki wyraziły satysfakcję z tak masowego udziału w wiecu, który - jak podkreśliły
- przeszedł ich najśmielsze oczekiwania.
▪Nowa inicjatywa UE
Czy będziemy mogli leczyć się
gdzie chcemy?
KOMISJA EUROPEJSKA
CHCE, BY PACJENCI MIELI
PEŁNĄ SWOBODĘ W KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ
MEDYCZNYCH NA TERENIE CAŁEJ
dostępie do niezbędnych zabiegów.
Logika tej inicjatywy Komisji
Europejskiej wypływa z faktu,
że podłożem utworzenia Unii
Europejskiej był wspólny rynek, a usługi medyczne są też
K
ażdy z nas decydowałby sam, czy chce
się leczyć w klinice w Paryżu, Berlinie czy
Warszawie.
Nie będzie potrzeba żadnych zezwoleń, tylko skierowanie od własnego lekarza.
Również pacjent nie ponosiłby żadnych opłat związanych
z leczeniem.
Koszty te pokrywałby w
przypadku obywatela pol-
UNII.
elementem rynku usług.
Fakt, że są to usługi szczególnego rodzaju nie powinien
być czynnikiem ten rynek
ograniczającym.
Oby słowo stało się ciałem.
Irena Wachowska
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
skiego Narodowy Fundusz
Zdrowia według stawek jakie
zapłaciłby za takie leczenie
w Polsce. Różnicę kosztów
leczenia pokrywałby budżet
państwa.
Gdyby ta inicjatywa stała się
unijnym prawem, byłaby on
rewolucyjną zmianą na rynku
usług medycznych. Dla wielu
pacjentów, szczególnie z takich krajów jak Polska, stanowiłaby ratunek w szybkim
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.
EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych
państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i
Szwajcarii. W pozostałych państwach, w tym Polsce, EKUZ wydawana jest z datą ważności od 01.01.2006 r. Od 1 stycznia 2006 r.
można posługiwać się wyłącznie EKUZ, gdyż dotychczas wydane
formularze E111 straciły ważność.
Uwaga! Obywatele polski pracujacy legalnie za granicą otrzymują eyropejska legytemację zdrowotną, w kraju w którym płacą
składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Psujemy urodę?
Operacje plastyczne przeprowadzane przez polskich
chirurgów plastycznych mogą
być niebezpieczne – ostrzega Brytyjskie Stowarzyszenie
Chirurgów
Plastycznych
mieszkaców UK. Sprawą
zainresowało się „Życie
Warszawy”.
Z raportu, do którego dotarło ŻW, wynika, że 53 proc.
brytyjskich chirurgów plastycznych spotkało się z pacjentami, którzy byli niezadowoleni z operacji przeprowadzonej w Polsce.
Innymi miejscami chirurgicznych wycieczek Anglików
są Węgry, Cypr czy Malezja zauważa „Życie Warszawy”.
Pijaństwo nasza specjalność
Polacy również na obczyźnie często zaglądają do kieliszka.
Polakom borykającym się z
problemem alkoholizmu zdecydował się pomóc szkocki
oddział NHS (Narodowego
Funduszu Zdrowia w Wielkiej
Brytanii), który wyznaczył
pełnomocnika do rozwiązywania problemów alkoholowych wśród emigrantów z
nad Wisły – donosi polskojęzyczny tygodnik „Laif”.
NASZ ŚWIAT
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n. 203/2004 del 07-05-2003 | EDITORE: Stranieri in Italia Via Virgilio Maroso 50, Roma 00142 ITALIA
Tel +390687410531,Fax +390687410528 Email: [email protected] | DIRETTORE RESPONSABILE: Sergio Talamo | DIRETTORE EDITORIALE:
Federica F. Gaida | CAPOREDATTORI: Danuta Wojtaszczyk, Anna Malczewska Tel. +39 0687410618; Fax +390687410528 Email: [email protected]
etnomedia.org | PUBBLICITA’: Tel. +390687410591 email [email protected] | DISTRIBUZIONE E ABBONAMENTI: Tel: +390687410507 Fax
+390687410528 Email: [email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI spa Via dell’Industria 52, Brescia 25030 |
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń | Oddano do druku: 26.11.2007 r.
“Zawsze marzyłem o świecie bez granic”.
Zanim wyjedziesz do twojego kraju aktywuj usługę Noi Wind Roaming i Wind 10 Roaming,
a będziesz mógł dzwonić po przystępnych cenach również z zagranicy.
• NOI WIND ROAMING
Za jedyne 7 € darmowe rozmowy przez rok z całej Europy z wszystkimi telefonami Wind.
• WIND 10 ROAMING
Po pierwszej minucie rozmowy dzwonisz z zagranicy do Włoch za jedyne 10 centów.
Info: wind.it
6
naszświat
ŻYĊ W EUROPIE
Bez wiz
do Kanady?
Kanadyjskie władze podjęły
polityczną decyzję o zniesieniu wiz dla Polaków - dowiedziała się “Rzeczpospolita”.
W najbliższym czasie do
Polski ma przyjechać komisja kanadyjskich urzędników
imigracyjnych, którzy mają
sprawdzić od kiedy byłoby
możliwe zniesienie restrykcji.
Jak ustalili dziennikarze
“Rzeczpospolitej”, pod uwagę bierze się pierwszą połowę 2008 roku.
Do tej pory, podobnie jak
w przypadku USA, głównym
powodem utrzymywania
restrykcji dla Polaków był
wysoki odsetek osób pozostających w Kanadzie po
wygaśnięciu zezwolenia na
pobyt oraz zbyt duża ilość
odrzucanych wniosków wizowych.
Polacy
zasiedlają byłe
NRD
Opuszczone miasteczka
na terenach byłej NRD znów
tętnią życiem. Ale tym razem
dzięki Polakom, którzy kupują
tu mieszkania, otwierają sklepy i zakładają rodziny - pisze
“Metro”..
Przystępne ceny nieruchomości i fakt, że w okolicy
mieszka już sporo rodaków,
to niejedyny magnes dla polskich kolonistów. Atutami
zwłaszcza Meklemburgii są
też piękne krajobrazy, spokój
i bezpieczeństwo,.
Z przyjazdu Polaków cieszą
się także lokalne niemieckie
władze, gdyż gdyby nie oni,
wielu wsiom i miasteczkom
groziłoby całkowite wyludnienie - czytamy w “Metrze”.
26 miliardów euro
To suma jaką imigranci w UE przelali
do swoich krajów
Eurostat – unijny urząd statystyczny –
wyliczył, że w ubiegłym roku imigranci
mieszkający w Unii Europejskiej przelali do
swoich krajów w sumie 26 miliardów euro.
Z
26 miliardów przesłanych w 2006 roku 19 miliardów euro trafiło do krajów poza UE.
Przelewy na terenie Unii wy-
niosły 6,8 miliarda euro.
To o 3 miliardy więcej niż w
roku 2005.
Ponad 85% przekazów zostało nadanych w Hiszpanii,
Hiszpanie
na cenzurowanym
Hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznaje za
sprzeczne z konstytucją i nieobowiązujące te
punkty Ustawy o Cudzoziemcach, które pozbawiały część obywateli obcych państw prawa
do zrzeszania się w związkach zawodowych
oraz do publicznych manifestacji na terenie
Hiszpanii.
Zakazy, które z dniem 8 listopada przestały
obowiązywać, dotyczyły cudzoziemców niemających zezwolenia na pobyt w Hiszpanii.
Nabywają oni również prawa do bezpłatnej
edukacji dla ich dzieci, jeśli ich sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie szkoły.
Szwecja
dziecięcym Eldorado
Europejski Sojusz na Rzecz Dzieci uznał ojczyznę
Pippi Pończoszanki za najbezpieczniejszy kraj w
Europie. Polska uplasowała się na 7. miejscu.
Europejski Sojusz na Rzecz
Dzieci uznał Szwecję za najbezpieczniejszy kraj w Europie.
Spośród 18 sklasyfikowanych
państw kontynentu Polska zajęła dobre 7 miejsce. Z rankingu
wynika, że najgorzej o nieletnich dbają Portugalczycy, Grecy
i Hiszpanie.
Europejski Sojusz na Rzecz
Dziec jest organizacją działającą pod patronatem Komisji
Europejskiej. Porównali oni
liczbę zgonów dzieci w poszczególnych państwach, biorąc
pod uwagę m.in. liczbę nieletnich, którzy giną w wypadkach
samochodowych lub umiera w
wyniku uduszeń czy utonięć.
Okazało się, że najbezpieczniej dzieci dorastają w Szwecji,
Holandii oraz Danii. Polska i
Nr 22
01-15 grudzień 2007
Węgry uplasowały się na siódmym miejscu. Autorzy zauważyli jednak, że bardzo źle wypadamy w statystyce śmiertelnych potrąceń dzieci na przejściach dla pieszych.
Najniebezpieczniejszymi dla
dzieci krajami w Europie ukazały się Portugalia, Grecja oraz
Hiszpania.
D.W.
Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Francji i we Włoszech.
Eurostat, który opierał się
na danych władz poszczególnych krajów, nie podał dokąd
przelewy trafiały.
Jednak z podobnego raportu - opublikowanego przez UE
na podstawie danych z 2004
roku - wynika, że pieniądze
z krajów unijnych najczęściej
były przelewane do Maroka,
Turcji, Kolumbii, Ekwadoru i
Algierii.
Natomiast jeśli chodzi o
przekazy przesyłane w ramach UE, to większość trafiała
do Polski i Portugalii – podał
serwis interia.pl.
Według tego badania, przelewy z Niemiec trafiały głównie
do Turcji, z Francji do Maroka
i Portugalii, a z Hiszpanii do
Maroka i Kolumbii.
Od tego czasu setki tysięcy imigrantów wyjechało za
pracą z “nowych” krajów UE
na zachód.
Coraz chętniej do Danii
Według najnowszych danych statystycznych
Danmarks Statistik, duńskiego odpowiednika
polskiego GUS, w trzecim kwartale 2007 r. roku udzielono cudzoziemcom 7695 pozwoleń
na stałą pracę w Danii.
W trzech pierwszych kwartałach br. napływ cudzoziemskich pracowników do Danii
wzrósł o 54 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Jak podaje Dziennik “Politiken” 39 proc. wszystkich udzielonych cudzoziemcom pozwoleń na pracę otrzymali obywatele polscy.
Jak wynika z różnych źródeł, w Danii obecnie stale mieszka i pracuje ponad
15 tys. Polaków, z których około połowa posiada już duńskie obywatelstwo.
Równocześnie Polacy zajmują dopiero 10. miejsce wśród grup cudzoziemskich osiadłych w Danii. Pierwsze miejsce zajmują Niemcy, na drugiej pozycji
są Szwedzi.
Czy kryzys energetyczny
to propaganda?
P
rofesor Łukasz A. Turski
- fizyk z Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN - twierdzi, że kryzys energetyczny to
wymysł polityków (Dziennik
3-4.11.2007).
Kwestia ropy naftowej na
obecnym poziomie rozwoju
nauki i cywilizacji to zdaniem
profesora wyłącznie problem
polityczny. Można w ciągu kilku, a najwyżej kilkunastu lat
odstąpić od wykorzystywania
ropy naftowej zastępując ją
czystszym i powszechniejszym
paliwem jakim jest wodór.
Technologia uzyskiwania
wodoru jest znana a jego wykorzystanie nie zagraża bezpieczeństwu. Pokazywany w
telewizjach co jakiś czas film
„Hindenburg” - o największym sterowcu wypełnionym
wodorem, który spłonął - fałszuje rzeczywistość. W wy-
padku sterowca
nikt nie spłonął,
a wszystkie jego
ofiary to osoby,
które ze strachu
ze sterowca wyskoczyły.
Prof. Turski uważa, że baterie słoneczne, czy elektrownie wiatrowe
nie zapewnią energii w wystarczającej ilości.
Biopaliwa nazywa profesor ekologicznym oszustwem i zagrożeniem egzystencji, gdyż zamiast roślin dla
wyżywienia ludzi uprawiane
będą rośliny energetyczne po
to by je spalać. Zastosowanie
wodoru jako paliwa energetycznego sprawi, że zamiast
szkodliwych produktów spa-
lania surowców organicznych jak dwutlenek węgla czy
związki azotu, będziemy produkować wodę, której już też
zaczyna brakować.
Nasuwa się pytanie - dlaczego jest tak źle, skoro może
być tak dobrze?
Irena Wachowska
naszświat
Nr 22
01-15 grudzień 2007
KRONIKA
Tajemnicza śmierć Ani Stanosz
Są wyniki sekcji zwłok
Są wyniki sekcji zwłok 26-letniej Ani Stanosz, której ciało znaleziono w czerwcu
br. w pobliżu drogi łączącej miejscowość Opicina z Fernetti w prowincji Trieste.
J
ak dowiedzieli się dziennikarze włoskiego dziennika „Il Piccolo”, którzy rozmawiali z lekarzem
medycyny sądowej Fulvio
Costantinides - odpowiedzialnym za dokonanie autopsji – Ania Stanosz została bez wątpienia zamordowana. Constantinides dodał
jednak, że ani sekcja zwłok,
ani kompleksowe badania laboratoryjne nie wykazały w
jaki sposób dokonano morderstwa. Ciało kobiety poddano m.in. badaniu tomografii komputerowej, którą jak
podkreśla lekarz medycyny
sądowej przeprowadzono
bardzo starannie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik analitycznych.
Zwłoki Ani Stanosz zamknięte w hermetycznym
worku-trumnie przepuszczono kilkakrotnie przez
„tunel” tomografii komputerowej. Mimo wielu starań
analityków wyniki badań nie
pozwoliły na wykrycie żad-
nych śladów, które mogłyby
pomóc śledczym w rozwikłaniu zagadki tajemniczej
śmierci młodej Polki.
Jak przypomina dziennik
„Il Piccolo” ciało Ani znaleziono w stanie zaawansowanego rozkładu. Od momentu
śmierci do momentu znalezienia - porzucone w lesie
ciało dziewczyny poddane
było niszczycielskiemu działaniu słońca, deszczu i atakom
zwierząt. Wszystko to, zamazało ślady „zewnętrzne”.
Na zlecenie prokuratury zwłoki poddano również
wnikliwej analizie chemicznej. Jednak i te badania, nie
wykazały absolutnie niczego,
co mogło by pomóc śledczym w ustaleniu sposobu w
jaki zamordowano Anię. Ze
względu na zaawansowany
rozkład zwłok badania chemiczne nie pozwoliły też na
ustalenie, czy w momencie
śmierci dziewczyna znajdowała się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub jakiś
lekarstw.
Fakt, że sekcja zwłok nie
wykazała niczego, powoduje,
że być może nigdy uda się
w stanie ustalić w jaki sposób zamordowano Anię i kto
pozbawił ją życia.
Zaraz po znalezieniu zwłok
młodej Polski, w czerwcu br.,
agenci wydziału zabójstw i
policjanci z komisariatu w
Opicinie przez wiele godzin
przeczesywali las i okolicę
drogi, w poszukiwaniu śladów zbrodni.
Ciało Ani Stanosz zostało
znalezione w rowie, w odległości ok. 50 m od drogi prowadzącej do Fernetti.
Dziewczyna była na boso,
butów nigdy nie odnaleziono.
Pod koszulką i spodniami nie
miała bielizny. Przy zwłokach
znaleziono plecak, podręczne wydanie Biblii, curriculum
vitae i kilka słoweńskich monet, nb. dawno już wycofanych z użytku.
Prowadzący śledztwo są
zgodni, że niemożliwe jest,
aby dziewczyna zginęła
„przez przypadek”, ani też
aby popełniła samobójstwo.
Ania była osobą pobożną,
nie odebrałaby sobie życia.
Zresztą nikt nie ściąga z siebie butów i bielizny, żeby się
zabić. Jedyną, więc możliwą
hipotezą wyjaśniającą jej tajemniczą śmierć jest zabójstwo.
Miejsce, w którym znaleziono zwłoki zapewne
nie jest miejscem zbrodni.
Prawdopodobnie morderca
zatrzymał się na skraju drogi, przeciągnął martwe ciało dziewczyny przez 50 metrów i porzucił w pierwszym
napotkanym rowie.
Przypomnijmy, że Ania
Stanosz
pochodziła
z
Chyrowej (gmina Dukla). 21
maja br. Ania pojechała do
Krosna z zamiarem ubiegania
się o pracę w jednej z miejscowych firm. Miesiąc później znalezioną ją martwą we
Włoszech.
D.W.
7
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ
LILIANA DENIS
45 lat
Wzrost: 178
cm
Oczy: zielone.
Adres w Polsce:
Lublin.
Wyjechała
do Włoch w
2003 r.
Odwiedziła
Polskę latem
2006 r. W lipcu 2006 wyjechała ponownie
do Włoch i od tamtej pory rodzina nie ma
o niej żadnych wieści.
SEBASTIAN SZCZYPIOR
31 lat
Wzrost: 195
cm.
Oczy: niebieskie.
Znaki szczególne: guz na
czole (prawa
strona).
Adres
w
P o l s c e :
Radom.
Wyjechał do pracy do Włoch w 1997,
utrzymywał regularny kontakt z rodziną do
marca 2005. Od tamtej pory rodzina nie
ma żadnej informacji o jego losie.
Wiadomości o zaginionych prosimy
przekazywać do
Fundacji ITAKA
tel: 0048/226547070
e-mail: [email protected]
Stałeś się
ofiarą
O NAS
rasizmu?
U.N.A.R., Ufcio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową,
gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali się oarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na
pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim,
których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej.
BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW
WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ: 800.90.10.10
Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię 800.90.10.10, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od
10.00 do 20.00. Obsługiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku,
rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku. Zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji,
porad oraz wsparcie osobom, które stały się oarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej numer można
sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie.
Operatorzy contact center pomagają w egzekwowaniu praw.
DZIAŁANIA URZĘDU
W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszającym ochronę oraz
pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, mających na celu
potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają
uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego zdarzenia.
Do innych działań U.N.A.R. należą:
ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI – U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne
w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania.
Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie
zasady równości.
PROMOCJA – U.N.A.R. promuje projekty i działania, mające na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących
nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń
i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i
prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych.
MONITORINGI I KONTROLA – co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady
równości traktowania oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznacie
organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności
antydeskryminacyjnych.
zadzwoń pod BEZPŁATNY NUMER
8
POLACY WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 22
01-15 grudzień 2007
▪ Żywot studenta we Włoszech
Oblicza Erasmusa : Dwie rozmowy ze
stypendystkami dwóch odmiennych uczelni
- wady i zalety włoskich uczelni
Mówi się, co „kraj to obyczaj”. We Włoszech trafniejsze wydaje się powiedzenie „Co miasto, to obyczaj”. Przekonały nas
o tym dwie młode studentki z Polski, które przyjechały do Włoch na wymianę Erasmusa, w ramach którego finansowane
są wyjazdy studentów szkół wyższych na studiów innym kraju europejskim. Magda, jedna z bohaterek naszej historii trafiła
do Rzymu, i jej wymarzone studia zagranicą okazały się piekłem. Marzena wybrała Weronę, gdzie studia spodobały jej się
do tego stopnia, że zdecydowała się je tam kontynuować również po wygaśnięciu stypendium.
Z rozmowy, z Magdą i Marzeną dowiecie się, co sprawiło, że mają tak odmienne wrażenia
Danuta Wojtaszczyk i Anna Malczewska
Z Magdą i Marzeną
rozmawia
Marzena Kropisz
Dlaczego zdecydowałaś się
na uczestnictwo w programie
Erasmus?
Magda: Zbieram materiały w języku włoskim po mojej pracy magisterskiej. Poza tym w rozmowach z moimi przyjaciółmi, którzy
uczestniczyli w wymianie w ramach
Erasmusa, dlatego bardzo nabrałam
przekonania, ze to fantastyczne doświadczenie i zdecydowałam się o
tym przekonać na własnej skórze.
Czy trudno jest uzyskać stypendium?
Magda: Nie, nie było ciężko, pod
uwagę brana była średnia ze studiów, certyfikat ze znajomości języka i dodatkowe umiejętności np.
uczestnictwo w organizacjach studenckich, w instytucjach. Ważna jest
także tematyka pracy magisterskiej.
Jakie były twoje pierwsze wrażenia na włoskiej uczelni?
Magda: Na początku byłam zrozpaczona. Przeraziła mnie cała machina biurokratyczna na uczelniach
włoskich. Okazuje się że informacje
na stronach internetowych zupełnie
nie pokrywają się z rzeczywistością.
Pani która powinna być w biurze od
10, przychodzi do pracy za piętnaście dwunasta, co powoduj, że nie
można nic załatwić. Do tej pory nie
mam najważniejszych dokumentów,
ale okazuje się, że nie stwarza to
żadnych problemów, aby studiować
na uczelni włoskiej.
Czy rzymski uniwersytet, który
przyjmował cię w ramach wymiany pomógł ci w załatwieniu niezbędnych formalności?
Magda: Nie, musiałam sama o
wszystko walczyć. Nie ma tam nikogo, kto mógłby oprowadzić cię po
uniwersytecie i wyjaśnić, gdzie i co
masz załatwić. Codziennie stoję w
kilometrowej kolejce do sekretariatu, aby uzyskać indeks, ale nikt nie
jest w stanie odpowiedzieć, kiedy
będzie gotowy.
A co z akademikiem? Włoska
uczelnia zadbała o znalezienie ci
zakwaterowania?
Magda: Uniwersytet nie pomógł
mi w niczym. Nie podano mi nawet adresów domów studenckich.
Zmuszona byłam szukać zakwaterowania na własną rękę. Udało się
znaleźć miejsce w pokoju po w miarę przystępnej cenie, ale musze poświęcić prawie 2 godziny na dojazd,
co jest dosyć męczące.
Stypendium pozwala na pokrycie wszystkich kosztów?
Magda: Nie starcza nawet na zapłacenie mieszkania! 2000 euro to
kwota niewielka na utrzymanie się
w Rzymie przez 5 miesięcy. Dobrze,
że są tanie i dobre stołówki, gdzie
można zjeść obiad za 2 euro i zaoszczędzić przynajmniej na jedzeniu.
Jak oceniasz Twój pobyt na
włoskiej uczelni w ramach programu Erasmus? Czy jesteś zadowolona że zdecydowałaś się studiować na zagranicznej uczelni?
Magda: Oczywiście tak. Mimo
wszystkich problemów, które napotkałam i wielu utrudnień, wyjazd
w ramach Erasmusa pozwala na odnalezienie się w nowych realiach
i na naukę samodzielności. Studia
można też połączyć ze stażami za
granicą, co zwiększa atrakcyjność
naszego cv.
Jaką radę dałabyś osobom, które pragną wyjechać na stypendium Erasmus?
Magda: Poszukajcie i nawiążcie
kontakt z osobami z waszej macierzystej uczelni, które uczestniczyły
rok wcześniej w wymianie. To jedyne i prawdziwe źródło informacji.
W ten sposób już przed wyjazdem
możecie zarezerwować sobie miejsce w pokoju u zaprzyjaźnionych
osób i przygotować się na niespodzianki jakie czekają wszystkich
Erasmusów.
Wszyscy podkreślają że studia za
granicą to doskonały plus w curriculum. Czy ty również zdecydowałaś się na wyjazd z tego właśnie
powodu?
Marzena: Tak, pomyślałam że same studia nie są już wystarczające i
przyszli pracodawcy poszukują osób,
które posiadają doświadczenie za granicą. Decyzję podjęłam jednak po wakacjach spędzonych we Włoszech. Tak
strasznie spodobała mi się Kalabria i
śródziemnomorski klimat, że zapragnęłam wrócić i studiować właśnie
tutaj.
Trafiłaś jednak do Werony, malowniczego miasteczka w północnych Włoszech. Jak odnalazłaś się w
nowych realiach uniwersyteckich?
Marzena: Cudownie, Werona jest
niewielkim, lecz dobrze zorganizowanym miastem. Uniwersytet okazał się
naprawdę na wysokim poziomie i nie
ma nic wspólnego ze sławnym włoskim bałaganem.
Jako studentka Erasmusa przeszłaś bez problemu przez gąszcz
biurokracji?
Marzena: Nie miałam naprawdę
żadnych problemów, jeśli chodzi o
organizację studiów. Wszystkie informacje, które uzyskałam wcześniej z
Internetu pokryły się z rzeczywistością. Przy uniwersytecie działa biuro
ds. wymiany studentów, gdzie uzyskałam pomoc w załatwieniu naprawdę
wszystkiego. Od stołówki, poprzez indeks i permesso di soggiorno.
Uniwersytet pomógł ci w znalezieniu akademika?
Marzena: Jak najbardziej, wszyscy
Erasmusi mają zagwarantowane miejsce w eleganckim residence niedaleko
Uniwersytetu, gdzie warunki są naprawdę fantastyczne i co najważniejsze koszty są niewielkie - około 170
euro. Całą dokumentację można załatwić wcześniej przez Internet, przyjechać 1 października i być spokojnym o
dach nad głową. Ja byłam w Weronie
wcześniej i w ostatniej chwili zrezygnowałam z akademika wynajmując
piękny apartament 2 min od uczelni.
Ofert jest naprawdę mnóstwo i można pozwolić sobie na wybór nowego
mieszkania.
Mając środki tylko ze stypendium?
Tak, koszty utrzymania w Weronie
są o połowę niższe niż w Rzymie,
stypendium wystarcza na zapłacenie
mieszkania, posiłek w stołówce i zostanie jeszcze na studenckie aperitivo.
A jak wygląda organizacja studiów?
Marzena: Przewodnik, który otrzymałam na wydziale jest adekwatny do
programu zajęć. Włoski system różni się tym od polskiego, że nie ma
podziału na ćwiczenia i wykłady. Tak
naprawdę kolejność zdawania egzaminów czy uczestnictwo w zajęciach
jest kwestią dowolną. Można sprawdzić w przewodniku jakie materiały
wymaga profesor na egzaminie i przygotować się nigdy nie będąc na jego
wykładzie.To duże ułatwienie dla osób
które pracują, lub mają dwa zajęcia w
tym samym momencie i muszą coś
wybrać.
Jak podsumowujesz swój pobyt w
ramach programu? Czy przyniósł ci
korzyści?
Marzena: To była świetna decyzja,
która pozwoliła mi nie tylko na naukę
nowego języka, ale pokonanie wewnętrznych barier. Studia za granicą
tak naprawdę wcale nie są trudniejsze
- wystarczą chęci i cierpliwość, a jeśli
uczelnia partnerska jest tak pomocna, jak moja w Weronie, to omija się
wiele nieprzyjemności i stresu związanego z dokumentacją. Studia w ramach Erasmusa wiele zmieniły w moim życiu, bo zdecydowałam że warto
kontynuować naukę tutaj i zostałam
„normalną” studentką Uniwersytetu
w Weronie.
Czy masz jakąś radę dla zainteresowanych programem Erasmus?
Marzena: Rozważcie dobrze wybór
uczelni partnerskiej, jeżeli macie taką
możliwość. Uniwersytet Wrocławski
miał podpisana umowę z wieloma
parterami, stąd sama zdecydowałam,
gdzie chcę jechać. Mniejsze uczelnie
wbrew pozorom są lepiej zorganizowane i przygotowane na stypendystów. Nie ma też kilometrowych kolejek i jest się mniej anonimowym w
nowej społeczności. I co najważniejsze
- małe miasteczko nie zawsze oznacza nudne, można wrócić do domu ze
wspomnieniami intensywnie spędzonego na zagranicznym stypendium.
naszświat
Nr 22
01-15 grudzień 2007
POLACY WE WŁOSZECH
9
▪ Sycylia
Otmuchów (Polska) - Milo (Włochy)
- La Bourboule (Francja)
Zawarły porozumienie o przyjaźni i współpracy
W dniach od 14 do 19 listopada 2007 roku gmina Milo na Sycylii
gościła delegację polską z Otmuchowa oraz francuską z La
Bourboule w ramach programu „Miasta i gminy bliźniacze”-„Europa
dla obywateli” finansowana przez UE.
W
dniach od 14 do
19 listopada 2007
roku gmina Milo
programu „Miasta
i gminy bliźniacze”-„Europa dla
obywateli” finansowana przez UE.
Przedstawiciele
partnerskich
miast
zwiedzili mni: Taorminę,
Castiglione,
K a t a n i ę ,
Acicastello, wąwóz
„Gole
dell’Alcantara”
oraz uczestniczyli w wycieczce na
Etnę.
Obie grupy spotkały się z mieszkańcami i uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum Milo.
na Sycylii gościła delegację polską z Otmuchowa oraz francuską z La Bourboule w ramach
EUROPE &
USA
Dnia 18 listopada odbyła się
oficjalna ceremonia podpisania porozumienia o przyjaźni i współpracy, poprzedzona
wspólną mszą . Goście z Polski
nawiązali serdeczne kontakty z
gospodarzami oraz reprezentantami La Bourboule.
Członkowie stowarzyszenia
Amici dell’Europa (inicjatora
nawiązania współpracy między
Milo a Otmuchowem) licznie
uczestniczyli we wszystkich
spotkaniach pomagając grupie
polskiej w przełamywaniu barier językowych.
Wszyscy goście powrócili
do swoich domów pełni entuzjazmu, bogatsi o nowe doświadczenia, przyjaźnie, a przede wszystkim z wiarą w słusz-
AFRICA
ASIA
LATINA
Od lewej: Jean Falgoux burmistrz La Bourboule, Alessandro fortini
prezes Amici dell’Europa Jan Woźniak burmistrz Otmuchowa i burmistrz Milo
ów
oich rozm
i dla tw
iej jakośc
k
o
s
y
w
o
ai
e opłacaln
Od zawsz
ENCYJNE
R
U
K
N
O
H
TARYFY K
RUNKAC
E
I
K
H
C
I
STK
WE WSZY
POZYCJI
S
Y
D
O
D
E MINUTY
N
A
W
O
T
GWARAN
OZMÓW
R
Ć
Ś
O
K
ZA JA
lientów
obsługa k
a
NAJLEPS
ln
a
n
jo
s
ej
lefoniczn
dki te
ego Z bu
w
o
rk
ó
m
o
ik
jonarnego
lefonu stac
te
o
g
je
o
Z tw
Profe
ISAL
S
h
c
a
t
k
n
ych pu
n
a
w
o
z
y
r
o
w aut
Wyłącznie
www.eutelia.it
www.sisal.it
GLOBAL
ność tezy Victora Hugo (zacytowanej i wzbogaconej o element polski przez burmistrza
francuskiego) iż :
„Nadejdzie taki dzień kiedy
wy-Francja, Polska, Włochy, Anglia,
Niemcy - wszystkie narody kontynentu, bez utraty waszych odrębnych cech i chlubnej indywidualności, zjednoczycie się na trwałe
w osobną całość, utworzycie bezwarunkowo braterstwo europejskie....”
W lipcu 2008 roku
Otmuchów gościć będzie delegacje z Włoch i Francji.
Ewa Niewadzi
* Na zdjęciu po prawej przedstawiciele delegacji polskiej i
francuskiej
10 POLACY WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 22
01-15 grudzień 2007
Polacy z Sycylii i Kalabrii mają
bliżej do konsulatu
Dzięki otwarciu polskiego konsulatu RP
w Katanii na Sycylii,
pracujący na tej włoskiej wyspie Polacy
nie będą musieli jeździć ok. 700 km do
najbliższej placówki.
Pomoc konsularną otrzymają na miejscu
Uroczystość zakończona
została mszą św. (odprawioną
w języku włoskim i polskim)
w miejscowej katedrze Św.
Agaty.
Polska śpiewaczka operowa Alina Krawczyk zaśpiewała
kilka polskich hymnów religijnych oraz Laudate Dominum
Mozarta. Wystapiła również góralska kapela z okolic
Zakopanego.
Aleksander Fortini
K ONSULAT POLSKI
Katania - W dniu 11 li-
stopada 2007 roku odbyło
się w Katanii na Sycylii oficjalne otwarcie Konsulatu
Generalnego Rzeczpospolitej
Polskiej.
W uroczystości tej wzięli
udział : konsul generalny tejże
placówki Gerard Pokruszyński,
wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal, naczelnik
MSW
Marek Cieszelczuk, wicekonsul Krzysztof Zaręba,
Chargè d’Affaires Ambasady
RP w Rzymie Wojciech
Ponikiewski, a także przedstawiciele władz administracyjnych Katanii, wojska, policji,
oraz reprezentanci sycylijskiej
Polonii.
Adres:
Via Monsignor
Ventimiglia 117
95100 Catania, Italia,
tel: (0039) 3334747559;
W
K ATANII
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek-środa oraz
piątek:
9.00-14.00
czwartek:
13.00-17.00
▪ Kalabria
Polska - centrum Europy
Obchody Święta Niepodległości
w Neapolu
Neapol - 14 listopada br.
w Konsulacie Honorowym
RP w Neapolu odbyła się uroczystość zwiazana z obchodami Święta Niepodległości RP.
Spotkanie, w
którym
uczestniczyli przedstawiciele
Ambasady RP w Rzymie Minister PełnomocnyWojciech
Ponikiewski,
Kierownik
Wydziału Promocji Handlu i
Inwestycji przy Ambasadzie
RP, Radca Agnieszka Turek
oraz Dyrektor Instytutu
Polskiego w Rzymie – Jarosław
Mikołajewski.
Podczas spotkania zostały przekazane pozdrowienia
dla Polonii w Kampanii od
instytucji regionalnych, prowincjalnych, od prezydenta miasta Neapolu Jervolino
oraz od kardynała Sepe, jak
również ze strony całego
korpusu dyplomatycznego w
Kampanii, który reprezentuje
70 państw.
Uroczystość odbyła się pod
hasłem „Polska - centrum
Europy”.
- „Polska jest młodym i dobrze rozwijającym się krajem
z dobrze zapowiadająca się trum Europy”. Państwem, któprzyszłością. Jej szybki rozwój re należy mieć na uwadze już
rzeczywiście uświadamia nam, w bliskiej przyszłości” – poże wkrótce stanie się centrum wiedział podczas oficjalnego
Europy, nie tylko z punktu wi- otwarcia honorowy konsul RP
dzenia geograficznego. Już na Nello Tuorto.
dzień dzisiejszy mamy silne
- „Polska jest jednym wielznaki obecności RP w Unii ki projektem. Nasz kraj ma
Europejskiej.
wiele plusów,
W roku 2011
ale jednym z
„Nasz kraj
obejmie prezynajważniejszych
ma wiele plusów, ale
denturę w Unii
jest fakt,
że
jednym z najważniejEuropejskiej, w
nam Polakom
szych jest fakt, że
2012
odbędą
nie
brakuje
nam
Polakom nie bra- chęci do pracy.
się mistrzostwa
kuje chęci do pracy.
UEFA
EURO
Charakteryzuje
Charakteryzuje nas
20012 i wiele
nas entuzjazm,
wskazuje, że w entuzjazm, optymizm i optymizm
i
tym samym roku
dynamiczność.
dynamiczność.
we Wroclawiu
Polska to noPolska to nowoczesodbedą się mięwoczesnym
nym kraj” ..
dzynarodowe
kraj.
targi Expo.
Jesteśmy
Poza tym kraj ten otrzy- głównymi producentami nomał jedna z największym sum woczesnych jachtów , i to co
z funduszu europejskiego na może zadziwić - przewyżrozwój strukturalny. Jednym szyliśmy Włochy w produkcji
słowem centralność strate- kafelek” – podkreślała Radca
giczna tego kraju w kontak- Agnieszka Turek
tach z UE, jak również w
„Jesteśmy krajem , którego
kontaktach z USA i z Rosją, obecność w UE jest znacząsprawiają, że Polska jest „cen- ca. Około 75 procent naszych
wymian handlowych odbywa
się na obszarze UE i naszymi głównymi partnerami
są Niemcy i Włochy”- podsumował Minister pełnomocny
Wojciech Ponikiewski.
Podczas spotkania odbył
się uroczysty koncert muzyki lirycznej w wykonaniu
dwóch młodych artystek
Agnieszki Nowak - sopran i
Katarzyny Hojnackiej - fortepian. Zaproszeni goście mieli
okazje wysłuchać podczas 20
minutowego recitalu utwory Paderewskiego, Szopena i
Karlowicza.
Występ artystyczny został
poprzedzony interesującą wypowiedzią dyrektora Polskiego
Instytutu Kultury w Rzymie,
Jarosława Mikołajewskiego.
Podkreślił on wagę kultury
jako elementu spajajacego
obie kultury powołując się na
przykład „Nie–boskiej komedii” Zygmunta Krasińskego w
odniesieniu do „Boskiej komedii” Dantego.
Na potwierdzenie swojej tezy Mikołajewski powołał się również na życie innych wybitnych polskich pisarzy, zwracając szczególną
uwagę na twórczość Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego, składając podziękowania jego córce Marcie Herling, obecnej na
uroczystości.
Wszyscy zaproszeni goście
otrzymali w formie upominku
„Nie-boską komedię” przełożoną na język włoski przez
Giovanni Pampiglione.
Anna Smolińska
NOWE
.
NIZ SZE CENY DO POLSKI!
Opłata* (€)
0,01
100,00
5,00
100,01
200,00
10,00
* Poza prowizją należną za przekaz, zastosowany zostanie kurs wymiany, ustalony przez Western Union. Ceny obowiązują we wszystkich
placówkach Western Union we Włoszech.
© 2007 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.
Wartość (€)
Od
Do
naszświat
12 POLACY WE WŁOSZECH
Nr 22
01-15 grudzień 2007
▪ Wywiady
Lech Stasikowski:
Kto wie czy, kiedykolwiek uda się ustalić jaka to siła sprawia,
że to, co dla jednych jest porażką,
inni traktują jedynie jako drobne niepowodzenie, które zdarza się
każdemu z ludzi mających wielkie marzenia.
Jedną z takich osób jest Lech Stasikowski. 16 lat temu, jako świeżo
upieczony magister architektury przyjechał do Włoch
na zawodowy staż.
Dziś ma 42 lata, mieszka w Teramo.
C
zy zastanawialiście
się kiedyś, dlaczego
dla niektórych ludzi
trudności stanowią wyzwanie,
podczas gdy innych całkowicie
pogrążają w chaosie i apatii?
Jest to rodzaj psychologicznej
zagadki, nad którą badacze
różnych dziedzin nieustannie
łamią sobie głowę. Kto wie
czy, kiedykolwiek uda się ustalić jako to siła sprawia, że to,
co dla jednych jest porażką, inni traktują jedynie jako
drobne niepowodzenie, które zdarza się każdemu z ludzi
mających wielkie marzenia.
Ludzie ci zazwyczaj nie
przewyższają innych pod
względem inteligencji czy wyglądu, dobrze jednak wiedzą
jak stworzyć sobie odpowiednią motywację. Bez wątpienia
właśnie twórcze nastawienie
do życia i siła ducha pomagają tym ludziom wznieść się na
szczyty.
Jedną z takich osób jest
Lech Stasikowski. 16 lat temu,
jako świeżo upieczony magister architektury przyjechał
do Włoch na zawodowy staż.
Były to czasy, kiedy nawet
najbardziej zapalony i pełen
optymizmu młody człowiek
kapitulował wobec bezlitosnej
biurokracji.
Możliwość otrzymania zezwolenia na pobyt i pracę graniczyła wówczas z cudem. Nie
była to jednak jedyna przeciwność losu, której musiał stawić
bohater naszej opowieści.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat Włochy przeżyły okres
burzliwych przemian gospodarczych. Przyczyną jednego z ważniejszych kryzysów
był krach na rynku nieruchomości w latach 90-tych
i skandal łapówkarski zwany
Tangentopoli.
Efekty tego kryzysu szczególnie mocno poczuli ludzie
pracujący w sektorach związanych bezpośrednio z rynkiem
nieruchomości, a więc budowniczy, architekci i przedsiębiorcy.
Lech Stasikowski należy do
jednej z tych osób, które wydaje się, że posiadają w sobie
niewyczerpane źródło pomysłów, a rzucone wyzwania potęgują ich życiową energię.
Kiedy zdał sobie sprawę, że
jako architekt może nie dać
sobie rady we Włoszech. zdecydował się postawić wszystko na swoją drugą pasję i założyć własną działalność gospodarczą.
Czy mu się powiodło i czym
się dzisiaj zajmuje dowiecie
się z rozmowy.
Danuta Wojtaszczyk
Pozwól
Pozwól zatańczyć
zatańczyć Twojej
Twojej komórce!
komórce!
LISTA TOP dzwonków Polska
kod
01. Doda Diamond Bitch
245
06. Gosia Wielbicielka
02. Kasia Nosowska Unisexblues
246
07. Justyna Steczkowska Dziewczyna szamana 024
03. Budka Suflera Bal Wszystkich Swietych
020
08. Marek Jackowski Oprócz blekitnego nieba
025
04. Dwa Plus Jeden Chodz, pomaluj mój swiat
021
09. T. Perfect Autobiografia
027
10. Yugopolis Miasto Budzi Sie
124
05. E. Górniak, M. Szczesniak Dumka na dwa serca 022
kod
023
Np. wyślij SMS-A na numer 482707 podając kod „020” i otrzymasz w prezencie dzwonek Bal Wszystkich Świętych Budki Suflera!
Tysiące dzwonków, dzięki którym Twoi znajomi będą tańczyć z zazdrości
Wybierz co tydzień dzwonki lub tapety, dzięki którym Twoja komórka stanie się naprawdę wyjątkowa
Dla klientów Vodafone i Wind, usługa oferowana przez Netsize (Via Golametto, 4 - 00192 Roma) i ISI 2002 srl przy
współpracy z operatorami sieci komórkowych. Dla klientów Tim usługa udostępniona przez Netsize i ISI 2002 srl.
pobranie. Koszt ten uzależniony jest od ceny za nawigacje w systemie GSM/WAP lub GPRS/WAP przewidzianej dla
danego planu taryfowego.
TIM: Koszt wysłania każdego sms-a przez klienta TIM na numer 482707 wynosi 12,40 euro z Ivą.
VODAFONE: koszt wysłania sms-a z Włoch na numer 482707 równa się cenie sms-a ustalonej dla danego planu
taryfowego.
WIND: Koszt sms-a wysłanego przez klientów Wind na numer 482707 wynosi 12,40 euro wraz z Ivą.
Każdego tygodnia możesz wybrać 2 gadżety, spośród dzwonków polifonicznych, tapet i efektów dźwiękowych.
Aby zrezygnować z Mobi54 wyślij sms-a o treści “POL OFF” na numer 482707.
Mobi54 to usługa dla abonentów dla klientów TIM, Vodafone, WIND.
Call center NETSIZE dla klientów TIM, Vodafone i WIND: [email protected] i numer tel. 06 39741449
codziennie od 10.00 do 22.00. Info: www.mobi54.com
Dzwonki są melodiami skomponowanymi na podstawie znanych utworów wykonywanych przez wskazanych
artystów. Nazwy wykonawców podane są wyłącznie w celu informacyjnym. Fragmenty utworów (dzwonki) nie są
fragmentami piosenek w oryginalnym wykonaniu. SIAE 163/RT/07-859.
Jeżeli wybierzesz abonament usługi Mobi54, otrzymasz co tydzień płatnego sms-a z informacjami do ściągnięcia; co
tydzień będziesz mógł ściągnąć dwie wybrane rzeczy wybierając pomiędzy dzwonkami polifonicznymi i tapetami na
komórki.
Za ściągnięcie dodatkowych dzwonków i tapet (przekraczających ilość przewidzianą w abonamencie) pobierana
będzie opłata w wysokości 3 euro za każdy ściągnięty gadżet.
Do ceny za ściągnięcie tapety lub dzwonka polifonicznego jest doliczana opłata za połączenie telefoniczne i
Koszt: 3 euro tygodniowo + cena połączenia WAP
482707
Servizio in
ABBONAMENTO
54.com
mobi
Nr 22
01-15 grudzień 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
13
Dyplom z wyobraźni i twórczego
nastawienia do życia
Danuta Wojtaszczyk rozmawia z Lechem Stasikowskim
Danuta Wojtaszczyk: Jak to się stało, że znalazł Pan się we Włoszech?
mysł założenia własnego wydawnictwa on-line?
L.S. : Kiedy zdecydowałem się uprawiać informatykę zawodowo założyłem
własną firmę, oprócz tego byłem wspólnikiem kilku innych. Powierzano mi realizację bardzo poważnych projektów
informatycznych w tym dla administracji państwowej, policji i wojska.
Oprócz satysfakcji finansowej działalność ta pozwoliła mi zdobyć duże
doświadczanie w dziedzinie informatyki. Mimo to, zdałem sobie sprawę, że
choć prowadziłem własna działalność
Lech Stasikowski: Do Włoch przyjechałem w lutym 1991. Podróżowałem
jedną z pierwszych prywatnych linii
autobusowych Katowice – Rzym, drogą przez Węgry bo nie przepuszczono (tranzytem) autobusu na granicy w
Austrii. Były to czasy pierwszej wojny
w Iraku, okres napiętej sytuacji w stosunkach międzynarodowych na świecie,
od Polskich obywateli wymagano wiz.
Miałem ze sobą 400 dolarów (wymienionych pod Pewexem) i dwie walizki książek.
Kilka tygodni wcześniej obroniłem
dyplom na wydziale architektury na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Mój
pobyt we Włoszech miał być zawodowym stażem. Bo gdzie indziej można
było się lepiej nauczyć tego zawodu niż
w ojczyźnie mistrzów tego zawodu?
Podczas studiów architektury realizowałem indywidualny tok nauki, co
pozwoliło mi na równoczesne uczenie
się tajników informatyki. Czułem się, w
tej sytuacji, najlepszym informatykiem
wśród architektów i najlepszym architektem wśród informatyków. I okazało
się być to decydującym elementem w
poszukiwaniu pracy.
W ciągu trzech miesięcy pobytu we
Włoszech miałem tak wiele ofert pracy,
że natychmiast zrozumiałem, że stałe
zatrudnienie nie jest dla mnie optymalnym rozwiązaniem. Mój zapał został
szybko ostudzony poprzez administracyjne utrudnienia.
W 1991 roku nie było mowy, aby
Polak mógł otworzyć własny interes, gospodarczą, byłem wykonawcą wolnewłasna firmę w Italii.
go zawodu, a nie przedsiębiorcą.
Aby zdobyć zezwolenie na pracę,
Różnica polega bowiem na tym, że
trzeba było się przebijać przez gąszcz „impreditore” nie tyle jest fachowcem
zagmatwanych przepisów i skompliko- w jakiejś dziedzinie, ile umie stworzyć
wanych procedur administracyjnych.
system który pozwala mu na generoWyglądało to mniej więcej tak:
wanie systematycznego dochodu.
W urzędzie zatrudSięgnąłem po odponienia mówiono: “Jeśli
wiednie lektury, które
Nakładem wydawniprzyniesie Pan “sogpomogły mi zrozumieć
ctwa
Ondaperfetta ukazał jak skutecznie wykorzygiorno” wystąpimy o
się bestseller: „Arte della
zgodę na zatrudniestywać posiadane umiePersuasione” A.Batko.
nie”.
jętności i w jaki sposób
Książka sprzedana
W odpowiednim
je zainwestować, żeby
w języku polskim w po- zaczęły procentować.
urzędzie piosenka była
odwrotna: “Jeśli przy- nad 75 tys.egz.! Wydanie
Pomyślałem, że jedniesie Pan zgodę na
nym
z kluczy do sukwłoskie jest szczególnie
zatrudnienie wystącesu
jest praktyczstarannie ilustrowane. W
pimy o „soggiorno”.
na
wiedza
na temat:
pierwszym okresie pozyUdało mi się wyrwać
„Jak
czegoś
dokonać”.
cja będzie dostępna tylz tego błędnego koła
Dochodzenie to właściko dla uczestników akcji
wymogów dzięki życzwego rozwiązania mewww.apriamo.it, która
liwej radzie jednego
todą prób i błędów byruszy pomiędzy 5. a 10.
z urzędników, który
wa czasochłonne i frugrudnia br.
wskazał lukę w przepistrujące. To właśnie z
sach imigracyjnych.
przekonania, że warto
Istnienie takich właświedzieć jak coś zronie “luk” w przepisach uświadomiło mi, bić, zanim się do tego zabierzemy, naże mogę nie dać sobie rady w zawodzie rodził się pomysł wydawnictwa on-line
tak klasycznym, jak architektura i po- ONDAPERFETTA.
stanowiłem zainwestować czas i naukę
w informatykę.
D. W. Jakie typu publikacje wydaD. W. To wtedy wpadł Pan na po- je Onadperfetta i do kogo są kiero-
wane?
nej z podstawowych prawd życiowych
L.S.: Celem jest dostarczać czytel- „Kiedy dzielisz się z innymi problemanikom wyłącznie wiedzę, która została mi, znajdujesz rozwiązanie”.
sprawdzona w praktyce.
D. W. Po tym, co Pan
Chcemy, aby nasze pubpowiedział,
pozosta„Do Włoch przylikacje umożliwiały odje
tylko
zapytać,
jak
jechałem w lutym
niesienie konkretnych i
można nabyć wydawa1991. Miałem ze
bezpośrednich korzyści
ne przez Ondaperfetta
sobą
400 dolarów
każdemu, kto je przeczyporadniki?
(wymienionych pod
ta. Publikujemy rożnego
L.S.: Można by się spoPewexem) i dwie
dziewać, że w księgarni
rodzaju poradniki, które
walizki książek....”
internetowej. Otóż nie!
należą do zbioru porad i
Zdecydowaliśmy się wyrozwiązań Know-How, ( z
korzystać niekonwencjoang. know -wiedzieć, how
nalne formy dystrybucji, właśnie z uwagi na to, że ewentualny czytelnik nie
zbyt często szuka rozwiązań dla własnych problemów w księgarni. Jedną
z form jest najnowszy projekt www.
apriamo.it.
Projekt ten związany jest z nadchodzącym początkiem nowego roku.
99% z nas wchodzi, rok po roku, w
nowy rok podejmując odważne, noworoczne postanowienia z optymistyczną
nadzieją, że tym razem uda się je zrealizować, nieprawdaż?
Jak się to kończy w rzeczywistości?
?!
Ondaperfetta za pośrednictwem
www.apriamo.it pomoże nie tylko poprawnie sformułować to postanowienie, ale na przestrzeni 365 dni roku 2008 znacznie zwiększyć procent
prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu i realizacji założonych celów.
- jak) . Gdy ktoś „WIE”, „JAK” coś zrobić i faktycznie mu się to udaje - wówczas osiąga sukces. Taką właśnie wiedzę
„sprzedają” autorzy głownie w USA i
zarabiają na tym naprawdę konkretne
pieniądze. Czytelnik, po przeczytaniu
takiej publikacji musi odczuwać pozytywne emocje, które napędzą go do
działania. Przyswojona dzięki lekturze
wiedza na temat „jak coś zrobić” spowoduje z kolei, że działania te będą skazane na sukces.
D. W.: Brzmi zachęcająco. Ponieważ
należy Pan to tych osób, które nigdy
nie spoczywają na laurach proszę zdradzić jakie są dalsze plany rozwoju wydawnictwa?
L.S.: Poszerzenie oferty z dziesięciu
pozycji do stu, poprzez odkrycie i dotarcie do nowych autorów różnych narodowości. Ponadto konkretnym planem na rok 2008 jest otworzenie
szkoły o kierunku eCommerce, uczącej
przyszłościowe techniki programowania, marketingu i komunikacji. Techniki,
które są stosowane w elitarnych kręgach biznesu, ale absolutnie nie rozpowszechniane.
D. W. Kto najczęściej i najchętniej korzysta z publikowanych przez
Pana wydawnictwo opracowań?
Życzę powodzenia w realizacji
L.S.: Książki elektroniczne są ku- tych planów i dziękuję za rozmowę.
powane przede wszystkim
przez zwolenników Internetu.
PRENUMERATA
Zapaleni internauci zazwyczaj
nie kupują tradycyjnych książek. Zresztą większość osób,
która ma dostęp internetu i
minimum obycia w sieci coraz
Roczna prenumerata (23 numerów) kosztuje 50,00 euro.
rzadziej wybiera się do księWpłaty dokonuje się na poczcie:
conto corrente postale nr 50655786
garni w poszukiwaniu rozintestato a Stranieri in Italia srl
wiązania danego problemu.
causale: abbonamento „Nasz Swiat”
ONDAPERFETTA wychodzi
Na kwicie wpłaty należy wpisać Wasze dane
naprzeciw tym czytelnikom,
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
którzy
szukają rozwiązaDodatkowe informacje:
nia. Nasza maksyma brzmi :
e-mail: [email protected]
“Problemi condivisi, problemi
Tel. 06/87410592 fax 06/87410528
risolti” i odwołuje się do jed-
Wystarczy 20 centów, aby poczuć się w domu.
Aktywuj Call Your Country: rozmawiasz z Polską za 20 centów za minutę.
Ponadto z Noi Wind za jedyne 6 euro miesięcznie rozmawiasz
gratis z wszystkimi numerami sieci WIND przez 200 minut w miesiącu.
Darmowa aktywacja dla nowych klientów, do 3 lutego 2008.
Aby wybrać Call Your Country: koszt połączenia 15 centów.
Naliczanie co 60 sekund.
Nr 22
01-15 grudzień 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
15
WYTAŃCZYĆ INTEGRACJĘ
Hasło przewodnie brzmiało:
Vivere insieme
D
Od lewej: Elżbieta Wróblewska, Pasquale
Boccia, Bożena Wróblewska
zięki spontanicznej inicjatywie Bożeny Wróblewskiej i
Elżbiety Wróblewskiej 17 listopada br. Rocca di Papa na kilka
godzin „zwiększyło” swą stałą liczbę
mieszkańców o dodatkowych stu gości przybyłych do restauracji Mons
Cabum, by uczestniczyć w polskich
„Andrzejkach”.
Polacy z Rocca di Papa , Albano i z
Rzymu wraz z włoskimi przyjaciółmi po
raz kolejny zgromadzili się by wspólnie
świętować i bawić pod hasłem „VIVERE
INSIEME” (Żyć razem).
Imprezę otworzył burmistrz Rocca
di Papa - Pasquale Boccia, który jako gospodarz miasta wygłosił krótkie
przemówienie, w którym serdecznie
przywitał przybyłych oraz w ciepłych
słowach wyraził nadzieję na długie i
owocne przyszłe zespolenie obu społeczeństw: polskiego i włoskiego. Na
poparcie tych słów wręczył mile zaskoczonym organizatorkom symboliczną
tabliczkę.
Po tak uroczystej części nie pozostało nic innego jak sprawdzić swoją
kondycję w tańcu. Piękno naszych dam
i entuzjazm naszych dżentelmenów
nieodparcie kusiły do tańca i w rezultacie nie trzeba było wiele czasu by sala
zapełniła się roztańczonymi uczestnikami imprezy. Wśród tańczących przez
długi czas wiódł prym sam burmistrz i
jego świta.
Jeden z punktów programu stanowiła również loteria ufundowana poprzez
agencję ubezpieczeniową „TORO”
(Agencji Główna Frascati, subagencja
Gatta Mario Rocca di Papa). Na szczęśliwych zwycięzców czekały liczne nagrody w postaci słodkości i smakołyków, a przede wszystkim polisy i zniżki
ubezpieczeniowe.
Swoją obecnością zaszczyciła nas
również prezes stowarzyszenia „Polka
-Roma” Dorota Mróz z Rzymu, która
w krótkich słowach przybliżyła wszyst-
Polscy artyści we Włoszech
Pieta, Bożena Król Lęgowska
Od 1 do 10 grudnia br. we Florencji trwać
będzie 6. edycja „Biennale Internazionale
dell’Arte Contemporanea”, która
odbędzie się w Fortezza da Basso.
W tegorocznej edycji weźmie udział
polska artystka, Bożena Król Lęgowska,
która przedstawi swoje rzeźby we
florenckiej fortecy.
Bożena Król Lęgowska urodziła się w
1973 roku w Zakopanem.
Pracowała w Muzeum Tatrzańskim jako
kustosz „Willi Koliba”, a następnie w
Tatrzańskim Parku Narodowym jako
asystentka u boku Witolda H. Paryskiego
i jego małżonki Zofii RadwańskiejParyskiej.
Od 203 r. mieszka i pracuje w Saturni w
Toskanii, gdzie została szybko doceniona
w tamtejszym środowisku artystycznym.
Prace Bożeny Król Łęgowskiej znajdują
się w wielu kolekcjach prywatnych i
miejscach użytku publicznego.
Warto przypomnieć, że w numerze 3 z
marca 2006 roku został zamieszczony
obszerny wywiad z artystką.
Więcej informacji na temat Bożeny Król
Lęgowskiej oraz jej twórczości znajduje
się na stronie: www.arteinpietra.com
A.M.
Elżbieta
Wróblewska,
Bożena
Wróblewska oraz Nino Di Camillo
– Dyr. Agencji TORO Frascati
kim działalność swej organizacji.
Muzyka i taniec jak głosi przysłowie
łagodzą obyczaje - w tym wypadku na
pewno również wypełniły pozytywną
misję - a choćby taką, iż przez moment
zauważyłam w co niejednym włoskim
oku błysk: „Ach ten Polak, jak on tańczy” – nie na długo, oczywiście bo
Tańców nie było końca...
Polak już i tego Włocha do tańca porywa. I tak do późnej nocy. Było super.
Dziękujemy organizatorom i wszystkim
uczestnikom. Czekamy na więcej!
Anna Jankowska
Bozena Wroblewska
zdjecia: Maciej Jankowski
ROCCA DI PAPA
CITTA’ DELLA SOLIDARIETA’
Il sindaco a nome dell’Amministrazione Comunale
esprime riconoscenza e solidarietà per attività
di integrazione promossa con costanza ed
amorevolezza dalla Comunità Polacca.
Rocca di Papa 17.11.2007
IL SINDACO
(Dott.Pasquale Boccia)
Rzeźba Igora Mitoraja
w Watykanie
Muza Watykańskie kupiły niedawno rzeźbę polskiego artysty Igora
Mitoraja. Dzieło “Wizyta u Maryi” ozdobiło wejście w pobliżu Pinakoteki
– podała Informacyjna Agencja Radiowa
Polski artysta utrwalił w marmurze moment poprzedzający Zwiastowanie.
Postaci wykute są ze śnieżnobiałego marmuru z Carrary, gdzie Mitoraj
mieszka od 24 lat.“Tego dzieła brakowało w naszych zbiorach” - powiedział
dyrektor Muzeów Watykańskich Francesco Buranelli.
Rzeźba została pokazana po raz pierwszy na wystawie z okazji 25-lecia
pontyfikatu Jana Pawła II w 2003 roku. Niebawem w zbiorach sztuki
współczesnej Muzeów Watykańskich znajdzie się jeszcze jedno dzieło
Mitoraja - złożone ręce z marmuru.
Szukasz kredytu, który mówi w twoim języku?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 900 300
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.30
Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego
POŻYCZKI
KREDYTY
Adresy naszych agencji:
ROMA via san Sebastianello, 16/B
MILANO via Vittor Pisani, 19
FIRENZE via degli Artisti, 41/A
PORTOGRUARO via Camucina, 43-45
BRESCIA via Vittorio Emanuele II, 18
PADOVA via Fistomba, 8
GENOVA piazza Barabino, 5-11
PORDENONE via Brusafiera, 14
UDINE piazza del Pozzo, 5
MANTOVA via Don Leoni, 15/C
VERONA via XX Settembre, 45/B
ALESSANDRIA via Vochieri, 85-87
VICENZA Contrà San Silvestro, 6
TORINO via Nizza, 43
NAPOLI via Marchese Campodisola, 12
BOLOGNA viale Pietramallara, 35
Nasi przedstawiciele regionalni są obecni na
terenie całych Włoch!
CESSIONE DEL QUINTO
Nasze oferty możesz znaleźć także
w autoryzowanych punktach
Więcej informacji
www.isifinancial.it
Chcesz zostać naszym doradcą nansowym?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię
800.900.300
Nr 22
01-15 grudzień 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
17
Powstało Europejskie Centrum
Solidarności w Rzymie
22 listopada br. Instytut
Polski w Rzymie zorganizował prezentację Europejskiego
Centrum Solidarności, nowej
placówki kulturalnej z Gdańska,
zainspirowanej legendarnym
ruchem Lecha Wałęsy.
Prawie 10 lat trwały starania
aby stworzyć ośrodek, który odda ducha uniwersalnych
wartości takich jak wolność,
sprawiedliwość i demokracja.
Dziś Europejskie Centrum
Solidarności łączące funkcje
naukowe, kulturalne i edukacyjne staje się symbolem zwycięstwa pokojowej rewolucji
Solidarności i pragnie przekazać swoje idee także i w
Europie.
Prezentację w Rzymie poprowadził Minister RP Wojciech
Ponikiewski oraz dyrektor
centrum
o. Maciej Zięba. W wieczorze wzięła również udział
Wielka akcja malowania
bombek
Przyłącz się i Ty!
“To co możesz uczynić, jest
tylko maleńką kroplą w ogromie
oceanu, ale właśnie jest tym co
nadaje znaczenie Twojemu życiu”
Albert Schweitzer
Już po raz drugi polskie dzieci z Rzymu wezmą udział w wielkiej akcji
na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom w kraju.
Pomysłodawcami i organizatorami akcji pomocy jest
Stowarzyszenie Kulturalne
Comunità Polacca oraz
Szkoła Polska w Rzymie.
8 grudnia br. o godz. 16.00
w lokalu Szkoły Polskiej przy
Vicolo Doria 6B w Rzymie
dzieci będą ręcznie zdobiły
świąteczne bombki, którego tego samego dnia zostaną wystawione na aukcji, a
dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany krakowskiej fundacji opiekującej się
dziećmi z rodzin patologicznych.
Dzieci, którym mali Polacy
z Rzymu chcą w tym roku
zanieść uśmiech, pochodzą
z rodzin z marginesu społecznego i żyją w warunkach
skrajnego ubóstwa, wiele z
nich padło też ofiarami fizycznej i psychicznej przemocy.
Gorąco
zapraszamy
wszystkie polskie dzieci i
ich włoskich przyjaciół do
udziału w akcji!
Ambasador RP przy Stolicy
apostolskiej Hanna Suchocka, a
jako iż temat demokracji jest
równie bliski włoskiej polityce
przemówił senator Rocco
Buttiglione. Prezentacji towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego Efekt domino,
oraz wystawa zdjęć Zdarzyło
się w Gdańsku upamiętniająca
wydarzenia w Stoczni.
Marzena Kropisz
Zapraszamy do Rzymu
na polskiego Sylwestra
Spędź noc sylwestrową wystrzałowo
w polskim lokalu!
Dyskoteka polska
Bombardier
Via di Santa Passera 25
Rzym
Dla czytelników „Naszego Świata” do
wygrania 2 bezpłatne bilety na Sylwestra!
Dwa pojedyncze darmowe bilety na zabawę
sylwestrową otrzymają ci czytelnicy, którzy jako pierwsi dodzwonią się do redakcji „Naszego
Świata” dnia:
15 grudnia w godzinach od 15.00-19.00
i poprawnie odpowiedzą na pytanie:
„W jakim miesiącu i którego roku ukazał się
pierwszy numer naszego pisma”.
Malowanie bombek i
ich aukacja odbędą się
8 grudnia 2007 r.
początek godz. 16.00
lokal Szkoły Polskiej
przy Vicolo Doria 6B
niedaleko placu
Weneckiego)
w Rzymie
Prezenty Pampers w punktach sprzedaży Western Union
Pampers, we współpracy z punktami sprzedaży Western Union, które biorą udział w inicjatywie, zorganizowały nową
promocję skierowaną do rodzin: zbieranie punktów „Regali dei sogni Pampers” oraz konkurs „Vinci un anno di pannolini
Pampers”.
Poprzez współpracę z Western Union, Pampers pragnie zacieśnić dialog poprzez nowe kanały komunikacji, z coraz większą
ilością mam.
Bliskość z mamami było od zawsze punktem wyjściowym w pracy Pampers. Nie chodzi tu tylko o różnego rodzaju inicjatywy
promocyjne zorganizowane z myślą o rodzinach, ale również pomoc w podróży, jaką jest wychowanie dziecka.
Pampers na stronie www.pampers.it oferuje pomoc pediatryczną „pediatra on line” dla wszystkich mam, gdzie wysoko wykwalifikowany specjalista odpowiada bezpłatnie na najbardziej nurtujące pytania młodych rodziców.
Koncepcję rozwijania możliwa jest także dzięki ofercie produktów Pampers: jedyna marka pieluszek, oprócz linii BabyDry,
oferuje pieluszki typu Progressi, których charakterystyka odpowiada wymaganiom dziecka w różnych fazach rozwoju.
Nowe inicjatywy promocyjne Pampers, zorganizowane są według tej samej filozofii: zbieranie punktów „Regali dei sogni”, dzięki którym można otrzymać prezenty pomyślane specjalnie o dzieciach w różnych fazach rozwoju oraz konkursowi
„Pannolini Pampers per un anno”, inicjatywie, dzięki której każdego tygodnia, do 8 marca 2008, pozwoli na zapewnienie twojemu dziecku najlepszej opieki.
Wszystkie mamy oraz tatusiowie zainteresowani, mogą wziąć udział w inicjatywach Pampers, udając się do punktów sprzedaży Western Union, które biorą udział w promocji i poprosić o bezpłatną torbę na zakupy „Ciao”. W środku, wszyscy rodzice znajdą oprócz różnego rodzaju ofert promocyjnych innych firm, karty, pozwalające na zbieranie punktów oraz wzięcie
udziału w konkursie Pampers.
Dott.ssa Katarzyna Litwicka
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Assistenza ginecologica ostetrica
e medicina della riproduzione
Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419
Via Andrea Doria 16 C
00192 Roma
Studio: 06 39740233
Fax: 06 7612656
Cell: 338 3673369
18
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
▪ Lombardia
▪ Modena
Obchody Święta Niepodległości RP
w Mediolanie
Dzień Polski
w Modenie
21 listopada br. w Modenie odbyły się obchody Dnia
Polskiego. Z tej okazji pod patronatem Konsulatu
Generalnego RP w Mediolanie i Promec zorganizowana konferencje pot tytułem „Polska w Unii Europejskiej.
Nowe możliwości i fundusze europejskie dla włoskich
przedsiębiorstw”.
Tego samego dnia Stefano Prampolini, asesor ds. polityki gospodarczej miasta Modeny spotkał się z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP.
Popołudniu w Caffè Concerto na Piazza Grande
w Modenie odbył się koncert pianistyczny. Wybitny
polski wirtuoz i antropolog Marcin Dominik Głuch
wykonał m.in. utwory Szopena, Elsnera, Zarębskiego
i Paderewskiego. Na zakończenie obchodów Dnia
Polskiego odbyła się uroczysta kolacja z typowym polskim menu.
Prezes Polsko – Włoskiego Koła Kulturalnego w Lombardii Barbara Głuska Trezzani i pianista Jacek Kortus
Z okazji Święta Niepodległości Polsko - Włoskie
Koło Kulturalne w Lombardii przy współpracy z
Konsulatem Generalnym w Mediolanie zorganizowało uroczysty koncert pianistyczny.
Młody polski pianista, Jacek Kortus, finalista ostatniego Międzynarodowego Konkursu im.
Fryderyka Chopina w Warszawie wystąpił z recitalem w pięknaj sali balowej XVII- wiecznego
Palazzo Clerici.
Nr 22
01-15 grudzień 2007
Tłumnie przybyłych gości (między innymi przedstawicieli Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Comune di Milano i kilkudziesięciu konsulów)
powitał konsul generalny RP Adam Szymczyk.
Brawurowo wykonane utwory Chopina oraz sonata Liszta zachwyciły publiczność, która owacją
na stojąco dziękowała naszemu rodakowi i prosiła o bisowanie.
Barbara Głuska Trezzani
9K;i\Xd:Xi[
Lokalna rozmowa a rozmawiasz z całym światem!
Z telefonu stacjonarnego lub z komórki płacisz jak za rozmowę lokalną*
5€
Usa Europa
5000
minut
Brazylia
N
EOLW
F
MAF
CGIE
<Q
F
2000
NAQ
Chiny
minut
5000
Rumunia
ELOFW
N
MA
FGC
IE
5000
<Q
F
minut
<Q
NAQ
5000
400
minut
Polska
N
EO
LFW
MFA
GCIE
NAQF
Argentyna
minut
minut
Wirtualna karta telefoniczna już w sprzedaży na terenie całych
Włoch w 40.000 autoryzowanych punktach sprzedaży Lotto,
sklepach tabacchi i barach należących do sieci Lottomatica.
www.bt.com/italia
*Jeżeli rozmowa wychodzi z numeru stacjonarnego w tym samym dystrykcie telefonicznym, co numer na który się dzwoni: sprawdź wykaz miast i odpowiadających im numerów
umożliwiających realizację połączenia. Koszt połączenia zależy od cennika rozmów wynikającego z umowy pomiędzy operatorem telefonicznym połączenia wychodzącego. W
przypadku rozmów z telefonu komórkowego koszt połączenia odpowiada cenie przewidzianej w przez danego operatora dla połączeń z numerami stacjonarnymi we Włoszech.
Nr 22
01-15 grudzień 2007
naszświat
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
19
Prawa pracowników
Urlop wypoczynkowy
Wszyscy pracownicy
etatowi mają prawo
każdego roku do
płatnego urlopu
wypoczynkowego
przeznaczonego
na regenerację
sił fizycznych i
psychicznych.
Podczas urlopu
każdy pracownik ma
prawo do otrzymania
normalnego
wynagrodzenia, jakie
przysługiwałoby mu za
wykonaną pracę.
Pracownik nie może zrezygnować
z przysługującego mu urlopu; każde
porozumienie w tej sprawie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest
nie ważne, chyba, że z poważnych powodów zaistniałych w firmie. Termin
urlopu uzależniony jest od pracodawcy, który bierze pod uwagę wymagania firmy oraz interes pracownika. Dlatego też pracodawca musi
poinformować odpowiednio wcześniej pracodawcę o wybranym przez
niego terminie urlopu.
Prawo dotyczące płatnego urlopu
wypoczynkowego zmieniło się od
kilku lat. Nowe normy obowiązują od
2004 roku i przewidują:
- prawo pracownika do płatnego
urlopu wypoczynkowego o minimal-
nej długości 4 tygodni;
- prawo do wykorzystania, co najmniej dwóch tygodni przysługującego
urlopu w ciągu roku (ten okres musi
być nieprzerwany, chyba, że pracownik poprosi o rozdzielenie urlopu);
- prawo do wykorzystania pozostałych dni wolnych w okresie do 18
miesięcy do zakończenia roku naliczania;
- nie dostosowanie się do tych
wymogów przez pracodawcę grozi
grzywną od 130 do 780 euro za każdego pracownika;
- nie można zapłacić pracownikowi
za 4 tygodnie urlopu niewykorzystanego, chyba, że zostanie rozwiązany
stosunek o pracę;
- w Zbiorczych Kontraktach
Narodowych może zostać ustalona
inna długóść urlopu wypoczynkowgo;
- nagromadzone dni urlopowe,
które przekroczą cztery tygodnie
mogą zostać wykorzystane powyżej
limitu 18 miesięcy, lub pracodawca
może wypłacić pracownikowi dodatkową sumę za ferie.
Prawo do urlopu odpowiada narastaniu okresie czasu realnie przepracowanemu. Do wyliczenia jego
długości brane są pod uwagę nieobecności w pracy z powodu: macierzyństwa, choroby lub wypadku przy
pracy, branie udziału w pracach komisji wyborczej oraz ze względu na
zmniejszenie ilości godzin pracy.
Do płatnego urlopu nie wliczane
są natomiast nieobecności z przyczyn rodzinnych, z przyczyn choroby
dziecka.
W przypadku dni świątecznych
oraz dni świątecznych wypadających
w środku tygodnia, które wypadają
podczas trwania urlopu, pracownik
ma prawo do przedłużenia dni wolnych o ilość dni świątecznych przypadających na okres trwania urlopu
lub do otrzymania dodatkowej sumy
za te dni, w zależności od uzgodnień
zamieszczonych w kontraktach narodowych danej kategorii pracowników. Urlop może zostać przerwany
np. z powodu nagłej choroby. Zależy
to jednak od Zbiorczego Kontraktu
Narodowego. W razie choroby, pracownik musi zawiadomić o tym pracodawcę, wysyłając do niego zaświadczenie lekarskie i podając adres, pod
którym pracodawca może skontrolować stan zdrowia pracownika.
Uwaga!
Każdemu pracownikowi podczas
urlopu wypoczynkowego przysługuje
taka sama suma wynagrodzenia jak
za okres, w którym pracowałby. Jeżeli
pracownik nie wykorzysta w ciągu
roku wszystkich przysługujących mu
dni wolnych od pracy, oprócz pensji
powinien dostać tzw. odszkodowanie
za niewykorzystany urlop (indennità
sostitutiva per le ferie non godute),
również w przypadku, gdy pracownik
nie poprosił pracodawcy o wykorzystanie dodatkowych dni wolnych.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik musi otrzymać
sumę pieniędzy odpowiadającą ilości
dni przysługującego urlopu, które nie
zostały wykorzystane.
Urlop pomocy domowych i badanti
Każdego roku do urlopu wypoczynkowego mają także pracownicy
zatrudnieni w charakterze pomocy
domowych i opiekunek osób starszych. Okres narastania urlopu ustalany jest przez pracodawcę na podstawie potrzeb pracownika. Z dni
wolnych należy skorzystać w prze-
ciągu roku. Pracownicy cudzoziemcy
mogą, po wcześniejszych ustaleniach
z pracodawcą, nagromadzić urlop
z dwóch lat, w celu skorzystania
z płatnych dni wolnych np. na pobyt u rodziny w kraju pochodzenia.
Minimalna długość urlopu rocznego
dla pomocy domowych i badanti
- 8 dni dla pracowników zatrudnionych na tzw. godziny
- 15 dni dla pracowników, którzy
zatrudnieni są od maksimum 5 lat
- 20 dni dla pracowników zatrudnionych od ponad 5 lat
- 26 dni dla pracowników pracujących na stałe lub mieszkających z
pracodawcą.
W przypadku, gdy okres pracy
nie przekracza 1 roku, pracownikowi przysługuje 1/12 w zależności od
miesięcy przepracowanych.
Prawo do dni wolnych ze względu na święta kościelne inne niż katolickie
Według konstytucji włoskiej wszyscy obywatele mają prawo do wolności wyznania i praktykowania wiary. Według konstytucji, w niektórych wypadkach, pracownikom innego wyznania przysługują dni wolne
przewidziane przez religię. Prawo
do tego typu urlopu mają pracownicy wyznań, które podpisały z państwem włoskim specjalne porozumienia. Prawo numer 101/1989, np.
dzięki porozumieniu ze związkiem
Żydów we Włoszech (Unione delle
Comunità ebraiche italiane), które
przewiduje prawo osób wyznania żydowskiego do sobotniego dnia wolnego oraz dni, w które przypadają
święta kościelne.
Rosanna Caggiano
www.stranieriinitalia.it
portal imigracji
Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich
cudzoziemców we Włoszech
Stranieri in Italia
6
32”
Megapixel
499,00
EURO
99,00
EURO
Telewizor LCD 32” Nordmende
Obraz 16:9, Rozdzielczość 1366 x 768, Dynamic
contrast ratio 1600:1 Jasność 500 Cd/m2,
Prędkość 8 ms, kąt widzenia 178°/178°
59,00
EURO
Telefon
komórkowy TIM
Motorola w220
Aparat Nikon
CCD 1/2,5 da 6 Mpx, obiektyw 37,5112,5 mm/35mm. Zoom optyczny 3x.
Wyświetlacz LCD 2,5. Pamięć 21 MB.
Slot SD Card. gniazdo USB, wyjście A/V.
29,00
EURO
Odtwarzacz Divx Shinelco
DVD/MPEG4/VCD/CD/MP3/
CD-RW, Audio 2.1 kanały, Pilot
Wielofunkcyjny, Scart, PAL / NTSC
GPRS, DualBand,
Wyświetlacz 65535
Colori, Wibracja, Dzwonki
polifoniczne, iTAP, WAP,
MMS, Waga 93g
179,00
EURO
Telefon Tim
Nokia N70
Do wszystkich telefonów komórkowych z ulotki dodana została sim card
Card Tim wliczona w cenę, ٥ euro na rozmowy!
www.centrogiotto.it
Roma
APPIO - Via Appia 416/a
AURELIA - Via Aurelia, 822
BULLICANTE - Via Acqua Bullicante 278/280
GRANAI - Via Rigamonti 100
GULLIVER - Via della Lucchina, 96
LAURENTINA - Via Laurentina 928
MARCONI - Viale G. Marconi 74/76
NUOVO SALARIO - Via dei Prati Fiscali 235/237
OSTIA - Via delle Ebridi C.Comm. Gli Aquiloni
PIO XI - P.zza Pio XI 12
ROMANINA - Via B. Alimena 21
SAXA RUBRA - Via Carlo Emery 135
TERMINI - Via Giolitti C. Comm Forum
TOGLIATTI - Via P. Togliatti 1477/79
tri-band, wyświetlacz
kolorowy 176x208
pixel, głośnomówiący,
Video
multikonferencja,
SMS/MMS.
Funkcjonalność PDA.
GPRS/WAP/UMTS/
EDGE, Bluetooth.
MP3, Radio, Aplikacje
Java. Zwiększenie
pamięci poprzez
Multimedia Card.
800248842
LAZIO
ARICCIA - Via Nettunense km 7100
FIANO ROMANO - Via Milano C.Comm. Feronia
FORMIA - Via Vitruvio
FROSINONE - Via Le Lame 10 A C. Comm Le Sorgenti
GUIDONIA - Via Tiburtina Km 18,300 C. Comm. Setteville
LATINA - C.Comm. Agora - Viale Kennedy
NETTUNO - Via Scipione Borghese C.Comm. Le Vele
VITERBO - Via I Garbini C.Comm Ipershop Garbini
VITERBO 2 - Strada Tangenziale Ovest
UMBRIA
PERUGIA - Via J. GAGARIN snc Corciano
Promocje ważne do 31/12/2007, do wyczerpania zapasów.
Nie odpowiadamy za błędy w druku.
Ceny z IVA. Zdję cia oraz opisy maj ą charakter informacyjny.
Tan zero, Taeg zmienny. Pożyczkę
otrzymasz po uzyskaniu zgody instytutu
nansującego. Minimalna wysokość 300
euro, maksymalna 3.000.00 euro. Nie
może być łączona z innymi trwającymi
promocjami. Więcej informacji w punktach
sprzedaży.
Nr 22
01-15 grudzień 2007
naszświat
POLSKA
21
▪ MAMY NOWY RZĄD
Gabinet Tuska zaprzysiężony
W 16 listopada br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowego
rządu. Członkowie gabinetu odebrali z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego akty
powołania na swoje urzędy i złożyli przewidziane konstytucją ślubowania
N
owy rząd tworzą:. 1. Donald prawa (PSL). 11. Zbigniew Ćwiąkalski - przyznanego przez Jana Pawła II (PO).
Tusk - Premier - będzie rów- Minister Sprawiedliwości; profesor prawa, 19. Katarzyna Hall - Minister Edukacji
nocześnie Przewodniczącym uznany znawca prawa karnego (PO). 12. Narodowej; ostatnio wiceprezydent w
Komitetu Integracji Europejskiej (PO). Ewa Kopacz - Minister Zdrowia; lekarz ro- Gdańsku; uznawana za specjalistkę od or2. Waldemar Pawlak - Wicepremier i dzinny; wieloletnia specjalistka od służby ganizacji szkolnictwa; bezpartyjna.
Minister Gospodarki (PSL). 3. Grzegorz zdrowia w PO. 13. Mirosław Drzewiecki Zmniejszona została liczba ministerstw
Schetyna - Wicepremier i Minister Spraw Minister Sportu; wieloletni działacz PO. 14. do 17. Ministrów jest 18 w tym: 2 wiWewnętrznych i Administracji (PO). Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju cepremierów i jeden minister bez teki.
4. Zbigniew Derdziuk - Minister bez te- Regionalnego; filolog perski; na Śląsku była Zlikwidowane zostało stanowisko miniki; Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów; specjalistką od wykorzystywania fundu- stra - koordynatora służb specjalnych.
długoletni współpracownik byłego pre- szy unijnych; była dyrektorem w Urzędzie Jarosław Kaczyński obiecywał tanie pańmiera
Kazimierza
stwo, a było odwrotnie.
Marcinkiwicza. 5. Marek
Tusk bez takiej obietnicy
Sawicki
Minister
realizuje koncepcję taRolnictwa; był wiceniego państwa.
ministrem łączności w
Inauguracja działalnorządzie Włodzimierza
ści nowego rządu obnaCimoszewicza (PSL). 6.
żyła poziom kultury nieJan Vincent Rostowski których osób z ustępująMinister Finansów; procego gabinetu.
fesor ekonomii, wykłaNa uroczystość w
dowca na uniwersytecie
Pałacu Prezydenckim nie
w Londynie; był doradprzybył ustępujący premier Jarosław Kaczyński,
cą Leszka Balcerowicza
nie przekazał też symbojako
wicepremielicznie swemu następcy
ra i prezesa NBP; bezGabinetu Premiera, zopartyjny. 7. Radosław
Rząd Donalda Tuska w czasie zaprzysiężenia w pałacu prezydenckim
stawił jedynie 3 zdanioSikorski - Minister Spraw
foto © archiwum Kancelarii Prezydenta RP
wy list z gratulacjami. Jest
Zagranicznych; były wiceto przypadek bez preceminister i minister MON;
były członek PiS, obecnie bezpartyj- Marszałkowskim w Katowicach (PO). 15. densu i świadczy o braku kultury oraz o
ny. 8. Bogdan Klich - Minister Obrony Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki arogancji. Minister Spraw Zagranicznych
Narodowej; profesor UJ; Uznany teore- Społecznej; była wicewojewodą lubuskim, - Anna Fotyga i Minister Sprawiedliwości
tyk spraw wojskowych; był wiceministrem wiceprezes PSL.16. Cezary Grabarczyk Zbigniew Ziobro, też nie uścisnęli dłoni
MON w rządzie Jerzego Buzka (PO). 9. - Minister Infrastruktury; był wicewoje- swoim następcom w symbolicznym przeMaciej Nowicki - Minister Środowiska; wodą łódzkim (PO). 17. Aleksander Grad kazaniu gabinetu. Ustępujący rząd chwalił
profesor Politechniki Warszawskiej; był - Minister Skarbu Państwa; wicemini- się wdrażaniem odnowy moralnej w spodoradcą sekretarza generalnego OECD ster zdrowia w rządzie Jerzego Buzka łeczeństwie. Dobrze, że ten proces został
(PO). 10. Barbara Kudrycka - Minister (PO). 18. Bogdan Zdrojewski - Minister przerwany, bo wykształciłoby się społeNauki i Szkolnictwa Wyższego; posłanka Kultury i Dziedzictwa Narodowego; ka- czeństwo bufonów i chamów.
Irena Wachowska
do Parlamentu Europejskiego, profesor waler Orderu Rycerskiego św. Sylwestra,
Nasza pozycja w świecie
W ostatnich dniach października opublikowane zostały 2 raporty stanowiące
ranking krajów świata w kwestii rozwoju gospodarczego.
Twórcą jednego jest Światowe
Forum Ekonomiczne (WEF), a
drugiego znana angielska firma doradcza - A.T. Kearney.
Oba rankingi są zbieżne.
Pod względem konkurencyjności gospodarczej Polska
spadła z 45 na 48 miejsce.
Raport obala mit o wysokim poziomie polskiej edukacji. Wśród 131 krajów znajdujemy w jednej trzeciej listy,
a pod względem wydatków
na oświatę zajmujemy wysokie 24 miejsce. Oznacza
to, że finansowanie naszej
oświaty nie jest oparte na
racjonalnych przesłankach
ekonomicznych. Pod względem efektywności wydatków
państwa spadliśmy z 79 na
105 pozycję. Krótko mówiąc
środki budżetowe w znacznej
części są zwyczajnie trwonione. Przejrzystość decyzji
władz daje nam 113 pozycję.
Dyskwalifikuje to nasz system
legislacyjny. Tworzone przepisy są nieprecyzyjne i przez
to mało czytelne. Analitycy
A.T. Kearney stwierdzają, że
Polska nie umie wykorzystać
szans płynących z globalizacji
i proponują abyśmy na naukę
udali się do Estonii
Czy bracia Kaczyńscy tych
raportów nie znają? Czy może uważają je za niesłuszne, bo
nie są zgodne z ich opiniami?
Ranking obrazują dokonania rządu w ostatnich 2 latach,
które tak w opinii Jarosława
jak i Lecha Kaczyńskiego były jednym pasmem sukcesów.
Publiczne głoszenie nieprawdy jest zwykłym chamstwem.
A może bracia uważają, że
im gorzej tym lepiej?
I.W.
Lepsze płace
w 2008 r.
W przyszłym roku
wchodzą w życie korzystne zmiany w podatkach zapowiada “Fakt”.
Nowy rok przyniesie milionom pracujących
Polaków ulgę. Dzięki nowym przepisom dotyczącym podatków dochodowych uda się choć część
z naszych ciężko zarobionych pieniędzy uchronić
przed nienasyconym fiskusem. Najważniejszą zmianą, która odciąży nasze
nadwerężone domowe
budżety, będzie podniesienie pierwszego progu podatkowego. Do tej pory
najniższe podatki, a więc
19 proc., płacili ci, którzy
w ciągu roku zarobili nie
więcej niż 43 405 zł. Teraz
na niższe podatki mogą
liczyć również ludzie, którzy do końca roku zarobią
nie więcej niż 44 490 zł.
Będą mogli
doradzać
Księgowi nadal będą
mogli wykonywać niektóre
czynności doradztwa podatkowego, czyli np. prowadzić księgi podatkowe
i pomagać w wypełnianiu
deklaracji - zakłada projekt
nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.
Sejmowa
Komisja
Finansów
Publicznych
przeprowadziła pierwsze
czytanie projektu. Sejm ma
mało czasu na uchwalenie
projektu, ponieważ musi
on wejść w życie 5 grudnia br.
Polki chcą być
pracującymi matkami
Zdecydowana większość kobiet chce łączyć pracę
zawodową z macierzyństwem - wynika z badań
przeprowadzonych w ramach kampanii “Mama w
pracy” – czytamy w serwisie interia.pl.
K
obiety bardzo sobie cenią możliwość punktualnego wychodzenia z pracy
- 85 proc. woli słabiej płatną
pracę pozwalającą wychodzić
do domu o czasie, niż ciekawe i
dobrze płatne zajęcie, wymagające częstego pozostawania po
godzinach.
Rozpoczął się ostatni etap
kampanii “Mama w pracy”, zorganizowanej przez Fundację Św.
Mikołaja.Akcja rozpoczęła się w
maju, a celem jej było przedstawienie sytuacji matek na rynku
pracy. Pierwszy etap kampanii dotyczył obaw dotyczących
ciąży, drugi skupiał się wokół
problemów kobiet wracających
do pracy po urodzeniu dziecka, a trzeci - na trudnościach
związanych z łączeniem macierzyństwa z pracą zawodową.
Czwarty etap odbywa się pod
hasłem “Mama robi karierę”.
Z badań Instytutu Millward
Brown SMG/KRC wynika, że
dla 82 proc. kobiet dziecko jest
bardzo ważne, ale praca również jest istotna, a 80 proc. matek uważa, że chwile spędzone
z dzieckiem są cenniejsze niż
praca. Aż 63 proc. matek małych dzieci gdyby mogło, wolałoby zostać w domu z dzieckiem. Jednak co druga ankietowana (52 proc.) jest zdania, że
dzięki pracy jest lepszą matką
– donosi interia.pl.
60 proc. matek chciałoby zostać w domu z dzieckiem co
najmniej dopóki nie skończy
ono 2 lat, 50 proc. - nawet do
3 lat; tymczasem młode mamy
średnio do pracy wracają 12
miesięcy po urodzeniu dziecka.
Za najważniejsze udogodnienia kobiety uznały możliwość
pracy w domu, ruchome godziny pracy oraz przedszkola przy
zakładach pracy (17 proc.).
naszświat
22 POLSKA - BIZNES
Nr 22
01-15 grudzień 2007
▪ Opinie społeczeństwa
Wartość pieniężna przyznawana pracownikom na
zakup napojów z automatu
biurowego stanowi ich przychód. Zdaniem fiskusa przychód powstaje niezależnie
od formy przekazania napojów i faktu korzystania z
nich. Eksperci uważają, że taka kwalifikacja świadczeń dla
pracowników jest niezgodna
z przepisami podatkowymi.
Więcej na ten temat znajdziecie w serwisie interia.pl.
Mikołaj kupi
prezenty
w dolarach?
Lecący na łeb kurs dolara zachęcił Polaków. Miesiąc
przed świętami wypatrują
w internecie prezentów z
USA
W Stanach świąteczny sezon zaczął się już w lipcu. Teraz trwa najgorętszy
okres promocji. Polacy także
szperają po amerykańskich
serwisach aukcyjnych i sklepach w poszukiwaniu prezentów. Przy kursie dolara
na poziomie ok. 2,5 zł wielu
z nas wciąż z niedowierzaniem porównuje ceny.
Co sądzą Polacy o nowym premierze?
Wielu polityków chciałoby uzyskać taki wizerunek
od społeczeństwa. Premier Tusk otrzymał
olbrzymi kredyt zaufania społecznego.
Foto © MSZ
Podatek
za kawę w pracy
W
dzień po tym jak
Donald Tusk został desygnowany na Premiera (10.11.2007),
TNS OBOP na zlecenie gazety “Dziennik” przeprowadził
sondaż opinii publicznej na reprezentatywnej próbie 1000
osób.
Respondenci wyrażali swoje
opinie w następujących kwestiach.
1. Do stolicy jakiego kraju powinien udać się nowy
premier - Donald Tusk? 30%
wskazało Brukselę (jako stolicę UE), 21% wskazało Moskwę,
po 16% wskazało Berlin i
Watykan, 8% Waszyngton, po
1% Paryż i Wilno, 2% nie wskazując konkretnie, ale uważało,
że powinna to być stolica innego kraju, a 5% nie miało zdania
w tej sprawie.
2. Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi Donalda Tuska?
A - jest lepiej przyjmowany
przez zagranicę niż Jarosław
Kaczyński - tak 81%, nie 8%,
trudnu powiedzieć 11%; B będzie dążył do kompromisu,
porozumienia - tak 80%, nie
14%, trudno powiedzieć 6%;
C - jest politykiem dynamicznym - tak 75%, nie 18%, trud-
no powiedzieć 7%; D - potrafi
przyciągnąć ludzi spoza własnej partii - tak 74%, nie 17%,
trudno powiedzieć 9%; E - prowadzi politykę mniej agresywną niż poprzednik - tak 71%,
nie 17%, trudno powiedzieć
12%; F - skutecznie zajmie
się gospodarką - tak 68%, nie
19%, trudno powiedzieć 13%;
G - ma przygotowany program
reform - tak 67%, nie 18%,
trudno powiedzieć 15%; H nie będzie “sterował z tylnego
siedzenia” - tak 67%, nie 21%,
trudno powiedzieć 12%; I - będzie prowadził bardziej uległą
niż Jarosław Kaczyński politykę
zagraniczną - tak 66%, nie 23%,
trudno powiedzieć 11%; J złożył za dużo obietnic, trudno
mu będzie się z nich wywiązać
- tak 65%, nie 26%, trudno powiedzieć 9%; K - będzie potrafił ułożyć sobie dobre relacje
z prezydentem - tak 40%, nie
48%, trudno powiedzieć 12%;
L - nie ma doświadczenia w
sprawowaniu władzy - tak 37%,
nie 54% trudno powiedzieć
9%; Ł - jest politykiem mało
odpornym na stres - tak 30%,
nie 56% trudno powiedzieć
14%; M - nie poradzi sobie z
opozycją PiS - tak 26%, nie
62%, trudno powiedzieć 12%;
N - zbudował słabą ekipę ministrów - tak 25%, nie 44%, trudno powiedzieć 31%; O - skupi
się na gospodarce zapominając
o innych sprawach - tak 24%,
nie 63%, trudno powiedzieć
13%; P - jest politykiem mało
zdecydowanym - tak 23%, nie
69%, trudno powiedzieć 8%;
R - nie umie ciężko pracować
- tak 22%, nie 60%, trudno powiedzieć 18%.
Wielu polityków chciałoby uzyskać taki wizerunek od
społeczeństwa. Premier Tusk
otrzymał olbrzymi kredyt zaufania społecznego.
Po roku działania powinien
poprosić o powtórzenie tego sondażu. Porównanie wyników dałoby mu ocenę w jakim
stopniu spełnia oczekiwania
Polaków.
I.W.
International Phone Card
Znajdziesz ja˛ wsze˛dzie,
użyjesz jej wsze˛dzie.
Charta pozwoli Ci dzwonić pod wszystkie numery w świecie ze wszystkich telefonów we Włoszech.
• bez dodatkowych kosztów
• z taryfa˛ minutowa˛
do nabycia
we wszystkich
kolekturach
• bez zaliczania impulsu przy odbieraniu
• karty doładowania o wartości od 5 do 10 euro, w tym IVA
powered by
Nr 22
01-15 grudzień 2007
naszświat
ROZMAITOŚCI
23
“Filmowy przewodnik Podróż, która
po Warszawie”
odmieniła życie
Przewodnik, autorstwa
Grzegorza Sołtysiaka, wydało Muzeum Powstania
Warszawskiego (MPW).
Autor książki wyjaśnił, w
których miejscach w stolicy kręcono określone sceny
z polskich filmów i seriali.
Opisując te miejsca, podał
jednocześnie informacje typowe dla przewodników np. daty wzniesienia budynków, nazwiska architektów.
Najstarszym filmem, o
którym wspomniano w
przewodniku, jest “Skarb”
Leonarda Buczkowskiego z
r. 1949, a jednym z najnowszych – „Plac Zbawiciela”
Joanny
Kos-Krauze
i
Krzysztofa Krauze z 2006 r.
– Autor przewodnika zazna-
Czy w Polsce
żyją
analfabeci?
Okazuje się, że tak. W naszym kraju żyje
kilkadziesiąt tysięcy analfabetów, a prawie
połowa naszych rodaków nie rozumie
tego, co czyta stwierdził “Metro”.
czył, że wybór filmów jest
jego subiektywną decyzją.
Baru mlecznego “Apis”, ze
sztućcami na łańcuchu i blaszanymi miskami przykręconymi do stołów, znaleźć
niestety nie można, gdyż taki w ogóle nie istniał – powiedział Sołtysiak na konferencji prasowej promującej
książkę. Rozwiał on w ten
sposób nadzieje miłośników
“Misia”.
„Przewodnik ten skierowany jest przede wszystkim do miłośników polskich
filmów i seriali, jak też do
osób, które chcą zwiedzić
Warszawę w sposób niebanalny” - napisał Sołtysiak we
wstępie do książki.
▪
Znany wszystkim Polakom Artur
Żmijewski twierdzi, że podróż do Etopii,
którą odbył jako Ambasador Dobrej Woli
UNICEF, zmieniła jego życie – czytamy w
„Rewii”
Aktor w sierpniu br. pojechał z wizytą w Etiopii.
Teraz dzięki jego wsparciu
mają zostać zebrane pieniądze dla 10 ośrodków
dla niedożywionych dzieci w tym kraju. Aktor został bowiem kolejną polską
gwiazdą pracującą dla organizacji UNICEF i wspiera swoją twarzą kampanię
“Przepustka dla życia II”.
- Ten wyjazd zmienił
mnie na zawsze - powiedział Żmijewski dziennikarzom - kiedyś pomagano
polskim dzieciom, teraz
czas, byśmy spłacili ten dług
– zauważył.
foto © Dziennik Bałtycki
Przeważnie, wszelkiego rodzaju przewodniki nie wzbudzają większego zainteresowania
w mieszkańcach danego miasta lub kraju. Ale przewodnik, w którym można dowiedzieć
się gdzie znaleźć bar mleczny “Apis”, w którym stołowali się bohaterowie “Misia”
Barei lub przy jakiej ulicy mieszkała sympatyczna rodzina z serialu “Wojna domowa”
wzbudza wielkie zaciekawienie. Odpowiedź na te pytania można znaleźć w “Filmowym
przewodniku po Warszawie” - książce, która właśnie trafiła do sprzedaży.
Wymówki bezrobotnego
Brytyjska gazeta “News Of The World” opublikowała szokującą listę powodów, dla
których wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych
OTO NAJBARDZIEJ SZOKUJĄCE POWODY:
Nadwaga lub skłonności do męczenia się – 3000 osób
Chroniczny kaszel – 140
Trądzik – 50 ankietowanych
Problem z paznokciami – 40
Nieestetyczne brodawki na ciele – 20.
R
eporterzy angielskiego dziennika doliczyli się aż
480 wymówek przedstawianych przez 2,7 miliona bezrobotnych, którzy łącznie inkasują od
rządu aż 7,5 miliarda funtów rocznie z tytułu zasiłków.
Nie jest jednak wiadomo, czy osoby, które udzieliły
tych odpowiedzi to Brytyjczycy, czy również imigranci.
Wydaje mi się jednak, po udzielonych odpowiedziach, że
w sondażu brali jedynie udział brytyjscy bezrobotni.
A.M.
WARTO
PRZECZYTAĆ
Nieznane ucieczki Jana Pawła II
“Papież i Jego generał. Nieznane ucieczki Jana Pawła II” - to tytuł książki
wydanej przez osobistego ochroniarza papieża, szefa specjalnej komórki policji
włoskiej przy Watykanie, Enrico Marinellego.
D
okładnych danych nie ma ani Ministerstwo Edukacji
Narodowej ani też Główny Urząd Statystyczny. Obie
instytucje ostrożnie szacują jednak, że po odliczeniu
skrajnych przypadków, takich jak upośledzenia umysłowe czy np.
socjopatów, czyli osób o zaburzeniach osobowości, ludzi dorosłych nie potrafiących czytać ani pisać może być w naszym kraju
nawet kilkadziesiąt tysięcy. Taką średnią analfabetów przyjmuje
się także w pozostałych krajach UE.
Coraz powszechniejszym zjawiskiem w Polsce jest obecność
pośród nas analfabetów wtórnych, czyli osób, które zatraciły
umiejętność czytania i pisania. Z badań przeprowadzonych przez
socjologów w ubiegłym roku wynika, że 42 proc. Polaków nie rozumie niemal nic z tego, co czyta, a 35 proc. rozumie niewiele.
Autor został nazwany przez Papieża Polaka generałem, jak powiedział podczas konferencji w Centrum
Prasowym PAP, chyba dlatego, iż “żywił do niego wielką
przyjaźń”. Dodał, że wielokrotnie pytał Jana Pawła II, dlaczego go tak tytułuje, skoro jest tylko prefektem policji
przy Watykanie, ale nigdy na to pytanie nie usłyszał odpowiedzi. W jego książce “nie ma nic zmyślonego, tylko
same fakty”, które miały miejsce, kiedy czuwał nad bezpieczeństwem Jana Pawła II podczas jego wypraw poza
Watykan - w góry czy też podróży po Włoszech.
Marinelli w swej książce pragnął opisać przede wszystkim historię potajemnych eskapad papieża, aby można
było ujrzeć jego postać także wtedy, gdy samotnie stawał wobec bezkresnej natury oraz chciał ukazać Jana
Pawła II poza protokołem, jego styl bycia i jakim był
człowiekiem.

Podobne dokumenty