Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR .... /2015 zawarta w dniu

Transkrypt

Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR .... /2015 zawarta w dniu
Załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA NR .... /2015
zawarta w dniu ………………… r. w Długołęce, pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce z siedzibą przy ul. Szkolnej 40a,
55-095 Mirków, NIP: 911-13-45-497 reprezentowanym przez Teresę Klimek – Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce przy kontrasygnacie Głównej Księgowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lili Pilśniak zwanym w dalszej treści umowy
„Zleceniodawcą”
a
firmą .................., z siedzibą w .................., Nr NIP: .................., Nr REGON ................,
reprezentowaną przez: ........................, zamieszkałą w ..............................................................,
zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą” o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na poprowadzeniu animacji dla dzieci
podczas Pikniku Rodzinnego przez 3 animatorów. Piknik Rodzinny odbędzie się w ramach
projektu „Poczuj w sobie moc- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Długołęka” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
2. Przedmiot umowy obejmuje zadania:
Poprowadzenie animacji dla dzieci podczas pikniku rodzinnego: malowanie twarzy dzieci,
poprowadzenie zabaw integracyjnych i konkursów, animacje animatora poruszającego się na
szczudłach w tym skręcanie balonów.
§ 2.
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia do przeprowadzenia usługi określonej w
§ 1 określonej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z należytą starannością.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od
Zleceniodawcy w związku z realizacją umowy.
§ 3.
1. Usługi o których mowa w § 1 umowy Zleceniobiorca wykona na terenie gminy Długołęka w
miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę.
2. Usługi o których mowa w § 1 Zleceniobiorca wykonywać będzie w czasie trwania niniejszej
umowy, obejmujące 3 godziny, w dacie ustalonej z Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Długołęce, w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy.
§ 4.
Wykonawca animacji zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy nie później niż do
dnia 31.08.2015r.
§ 5.
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy kwotę ...........zł brutto (słownie: ........) za cały okres obowiązywania umowy
2.
w wymiarze 3 godzin.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w
rachunku, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zleceniodawcę.
§ 6.
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem pkt 3
3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% ceny umownej brutto w przypadku
odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1
§ 7.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne
odszkodowanie.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 3 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.
§ 8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 10.
Do przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 umowy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30
000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).
§ 11.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca i 1 egzemplarz Zleceniobiorca.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca

Podobne dokumenty