Analiza form muzycznych.pages

Transkrypt

Analiza form muzycznych.pages
Kod przedmiotu/modułu
MT1_28/2013
Nazwa przedmiotu
Analiza form muzycznych
Kierunek
Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność
Muzykoterapia
Typ studiów
I stopnia
Wymagania wstępne
Zdane egzaminy końcowe na I roku stacjonarnych studiów I stopnia.
Wymagania końcowe
Zaliczenie ze stopniem obejmujące zakresem treści programu nauczania przedmiotu.
Pogłębienie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie form muzycznych.
•
Rozwijanie zainteresowań studentów problematyką form muzycznych
•
i analizy dzieła.
Pogłębianie zdolności do dostrzegania związków między stylem epoki, stylem
•
indywidualnym twórcy, technikami kompozytorskimi a ewolucją gatunków
i form muzycznych.
Doskonalenie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji dzieła.
•
Ćwiczenie umiejętności stosowania metod analizy adekwatnych do
•
przedmiotu badań.
Zdobycie umiejętności posługiwania się analizą dzieła w celu interpretacji
•
muzyki.
Opanowanie różnych metod analizy i strategii badawczych, a także nabycie
•
umiejętności postrzegania dzieła muzycznego w różnych perspektywach.
Poznanie zasad konstrukcyjnych dzieła w celu formułowania wniosków,
•
dokonywania syntezy i interpretacji zagadnień dotyczących badań nad dziełem
muzycznym.
Rozwijanie twórczego podejścia do realizacji problemów badawczych.
•
Przygotowanie studentów do samodzielnej działalności naukowo-badawczej.
•
Wybrane gatunki i formy muzyczne, jakie wykształciły się w okresie od
•
baroku po XX wiek.
Systematyka form muzycznych oraz typizacja struktur muzycznych według
•
Ryszarda Bukowskiego oraz Józefa Michała Chomińskiego.
Metody i strategie badawcze: analiza formalna, strukturalna, stylistyczna oraz
•
hermeneutyczna.
Analiza dzieła muzycznego i jego interpretacja pod różnym kątem.
•
Cele przedmiotu/modułu
Treści kształcenia
Zamierzone efekty
kształcenia
Formy kształcenia (np. wykład/ćwiczenia/
inne)
!
Punkty ECTS
(nakład pracy studenta
niezbędny do osiągnięcia
zamierzonych efektów
kształcenia)
Student po ukończeniu kursu
w zakresie wiedzy:
zna podstawową literaturę muzyczną niezbędną do wykonywania zawodu
•
muzykoterapeuty [K1_W01];
zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje, a także
•
zna wzorce budowy formalnej utworów [K1_W02];
zna podstawowe style muzyczne, metody i techniki wykorzystywane
•
w ramach muzykoterapii [K1_W07];
posiada podstawowe wiadomości w zakresie harmonii niezbędne do
•
wykonywania zawodu muzykoterapeuty [K1_W013];
w zakresie umiejętności:
umie czytać partytury muzyczne w zakresie niezbędnym do wykonywania
•
zawodu muzykoterapeuty [K1_U06];
posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy i interpretacji utworów
•
reprezentujących różne style muzyczne niezbędne do wykonywania zawodu
muzykoterapeuty [K1_U08];
jest biegły w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego,
•
zapamiętywania go i operowania w ramach wykonywanego zawodu
muzykoterapeuty [K1_U13];
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
•
informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów [K1_U17];
w zakresie kompetencji społecznych:
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K1_K01];
•
samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami:
•
zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei
i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją
i organizacją pracy twórczej w zakresie muzykoterapii [K1_K02];
jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
•
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie
rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się
do nowych i zmieniających się okoliczności, zwłaszcza związanych z pracą
muzykoterapeutyczną [K1_K04];
umie kontrolować własne zachowania i przeciwdziała lękom i stresom,
•
jak również umie sprostać wymogom związanym z publicznymi prezentacjami
dotyczącymi muzykoterapii [K1_K05].
wykład, zajęcia zbiorowe
Rok
Semestr
Punkty ECTS
Ilość godzin
w tygodniu
Rodzaj
zaliczenia
1
II
2
III
3
4
2
2
1
1
zal
zst
5
6
zal – zaliczenie
zst – zaliczenie ze stopniem
Opanowanie nabytej wiedzy, zdolność praktycznego zastosowania przyswojonych
wiadomości. Ocenie podlega zakres i stopień przyswojenia nabytej wiedzy
teoretycznej, dotyczącej określonej problematyki z zakresu form muzycznych oraz
umiejętności praktycznych, mierzalnych poprawnością wykonanych zadań,
poziomem ich zaawansowania oraz stopniem biegłości w posługiwaniu się
określonymi metodami analizy przez studenta. Poza tym ocenie podlega
systematyczność pracy oraz zaangażowanie studenta w pracę i problematykę przedmiotu.
Skala ocen: według obowiązującego Regulaminu Studiów.
Legenda
Kryteria oceny
i sposoby weryfikacji
I
Literatura
•
•
Język wykładowy
Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków 1990
Analiza – interpretacja – recepcja: w stronę rozumienia muzyki, Zeszyt
Naukowy Akademii Muzycznej w Warszawie nr 52, red. A. Gronau-Osińska,
Warszawa 2001
Bristiger, M., Związki muzyki ze słowem, Kraków 1986.
•
Chomiński J.M., Wilkowska-Chomińska K. Formy muzyczne, T. 1-5,
•
Warszawa 1983.
Dzieło muzyczne, dzieło sztuki, red. A. Gronau-Osińska, Warszawa 2007.
•
Dzieło muzyczne i jego archetyp (2), red. A. Nowak, Bydgoszcz 2006.
•
Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3), red. A. Nowak, Bydgoszcz
•
2007.
Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja (1), red. A. Nowak,
•
Bydgoszcz 2005.
Eggegrecht, H. H., Uwagi o metodzie analizy muzycznej, „Res Facta” nr 7 ,
•
Kraków 1973, s. 40-48.
Gołąb, M., Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003.
•
Ingarden, R., Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kraków 1973.
•
Meyer L. B., Emocja i znaczenie w muzyce, przeł. A. Buchner, K. Berger,
•
Kraków 1974.
Meyer L. B., Style and Music. Theory, History and Ideology, Chicago 1996.
•
Podhajski M., Formy muzyczne, Warszawa 1991.
•
Réti R., Thematic Patterns in Sonatas of Beethoven, London 1961.
•
Réti R., The Thematic Process in Music, London 1967.
•
Tuchowski, A., Integracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina,
•
Kraków 1996.
Wójcik D., ABC fom muzycznych, Kraków 2006.
•
polski, angielski
Prowadzący
mgr Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko
Uwagi

Podobne dokumenty