Pobierz - Żydowski Instytut Historyczny

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Żydowski Instytut Historyczny
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
im. Emanuela Ringelbluma
Tadeusz Epsztein
Inwentarz Archiwum Wydziału Opieki Społecznej
Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 1944-1950
Sygn. 303/VIII
Warszawa 1998 i 2011
Spis treści
1. Wstęp.........................................................................3
2. Wykaz skrótów..........................................................11
3. Przegląd zawartości inwentarza................................12
4. Inwentarz...................................................................12
5. Aneksy – indeksy osobowe do jednostek.................67
6. Indeks osób (zbiorczy).............................................216
7. Indeks Polaków (opiekunów)...................................358
8. Indeks geograficzny................................................375
2
Wstęp
Historia Wydziału Opieki Społecznej
W listopadzie 1944 r. w Lublinie rozpoczął działalność Wydział Opieki
Społecznej jako osobny dział Tymczasowego Komitetu Żydowskiego (zał. w
lipcu 1944 r. w Lublinie), przekształconego później w Centralny Komitet
Żydów w Polsce (CKŻP). Do głównych zadań Wydziału należało udzielanie
pomocy materialnej repatriantom i ocalałej ludności żydowskiej w Polsce,
zorganizowanie i prowadzenie kuchni ludowych, utworzenie domów
noclegowych i domów dla starców, niesienie pomocy inwalidom i
zdemobilizowanym, rozprowadzanie pomocy zagranicznej. Szczególnie trudny
okres działalności Wydziału przypadł na pierwsze półrocze 1946 r., gdy do jego
głównych zadań należało przyjęcie ogromnej fali repatriantów z ZSRR (ok. 150
tys. osób), zapewniając im dach nad głową, zaopatrzenie w żywność i odzież.
Pomoc doraźna i stała była niesiona za pośrednictwem utworzonych w całym
kraju komitetów lokalnych, wśród których szczególną rolę pełniły komitety na
Dolnym Śląsku, dokąd przybyło ok. 2/3 repatriantów. W Rychbachu
(Dzierżoniów), gdzie początkowo mieściła się siedziba Komitetu
Dolnośląskiego, powstała także Baza Towarowa „Zachód”, w której
gromadzono żywność, odzież i lekarstwa dla przybyłej ludności żydowskiej.
Bazę razem z Komitet Wojewódzkim przeniesiono później do Wrocławia.
Podobną bazę projektowano także w Szczecinie, ale nie została utworzona,
natomiast w Gdyni zorganizowano Wydział Transportowy (listopad 1945 r.), na
bazie współpracującej już wcześniej z CKŻP firmy „Pantarei”. Przez Wydział
Transportowy przechodziły wszystkie dary napływające z zagranicy. Wydział
Opieki Społecznej zarządzał również centralnym magazynem CKŻP w
Warszawie. Wydziały Opieki Społecznej poszczególnych Komitetów,
dysponowały własnymi magazynami, przy pomocy których rozprowadzano
pomoc materialną wśród potrzebującej ludności. Szczyt aktywności Wydziału
przypada na rok 1946 r. Pomocą żywnościową objęto wówczas ponad 200 tys.
osób, w tym ok. 132 tys. repatriantów, pomocą odzieżową ponad 160 tys. osób,
pieniężną ponad 90 tys. osób. W 1947 r. żywność otrzymało ponad 58 tys. osób.
odzież ok. 36 tys., zasiłki pieniężne 41 tys. osób. W latach 1948-1949 nastąpiło
dalsze ograniczenie zasięgu działalności Wydziału. Dotyczyło to również
funkcjonowania kuchni ludowych i stołówek oraz domów noclegowych
nastawionych głównie na niesienie doraźnej pomocy dla repatriantów. Rozwija
się natomiast opieka zamknięta nad ludźmi starymi, liczba domów starców
rośnie z 5 w 1946 r. do 10 w 1948 r., podobnie podwaja się liczba
podopiecznych tych zakładów z 168 osób w 1946 r. do 340 w 1948 r. Opieką
3
objęto nie tylko osoby narodowości żydowskiej, zarejestrowane w
poszczególnych Komitetach, ale także Polaków, którzy przechowywali Żydów
lub w inny sposób pomagali im w czasie okupacji. Akcja pomocy ludności
żydowskiej prowadzona przez Wydział była w dużym stopniu finansowana
przez American Joint Distribution Committee. Część funduszy pochodziło z
innych zagranicznych organizacji żydowskich i dotacji państwa.
W styczniu 1950 r. Wydział Opieki Społecznej został przekształcony w Dział
Opieki Społecznej. Wydział Opieki Społecznej działał wraz z pozostałymi
wydziałami CKŻP do wiosny 1950 r., mimo że formalnie z dn. 1 stycznia 1950
r. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej przejęło od CKŻP nadzór na
placówkami opiekuńczymi i magazynami Komitetów Żydowskich.
Archiwum
Materiały archiwalne Wydziału Opieki Społecznej są przechowywane wraz z
pozostałymi aktami CKŻP w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w
Warszawie. Nie jest to kompletne archiwum kancelarii Wydziału, niektóre
fragmenty zespołu wykazują braki, których źródła nie znamy. Akta były
wstępnie porządkowane i wykonano przy tym inwentarz kartkowy. W wielu
wypadkach akta wyłącznie wyjęto ze skoroszytów i włożono do nowych
papierowych obwolut. Czasami przy tej okazji mechanicznie rozdzielono
niektóre grupy materiałów, a opisy jednostek niekiedy nie odpowiadały
dokładnie ich zawartości. Szczególnie miało to miejsce przy korespondencji
dotyczącej rozdziału pomocy materialnej. W ogólnym zarysie wstępne
porządkowanie w niewielkim stopniu naruszyło pierwotny układ kancelaryjny
akt Wydziału. Obowiązywał w nim system dziennikowy. Korespondencję
dzielono na ogólną i dotyczącą poszczególnych Komitetów, a układano ją
chronologicznie. Z zasady nie wyodrębniano z niej akt spraw, także spraw
personalnych, stąd pisma dotyczące jednej osoby można było znaleźć w
korespondencji różnych Komitetów, a także w ramach jednej jednostki w
różnych miejscach w kolejności wpływu. Akta organizacyjne różnych
Komitetów nieraz łączono w układzie chronologicznym, np. sprawozdania
statystyczne, w innych przypadkach zachowywano podział geograficzny, czyli
system nie był konsekwentny. W archiwum zachowały się w dużej liczbie
podania indywidualne i zbiorowe o pomoc materialną. Pisma te w większości
wypadków ułożone były w kolejności załatwiania poszczególnych spraw, np.
wydania asygnat do odbioru towarów z magazynu. W sumie układ akt nie był
do końca logiczny, co stwarzało poważne trudności przy korzystaniu z
archiwum.
Akta Wydziału zawierały fragmenty dokumentacji dotyczącej działalności
innych Wydziałów CKŻP, przede wszystkim wyodrębniono i wyłączono prawie
4
w całości zachowane tu materiały związane z Wydziałem Oświaty. W
pozostałych przypadkach obce materiały zostawiono w aktach Wydziału,
ponieważ wydaje się, że większość z nich spływało do archiwum Wydziału
zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi w CKŻP. Miało to
miejsce szczególnie w przypadku szeroko rozwiniętej sprawozdawczości.
Wydział Opieki Społecznej otrzymywał zestawienia statystyczne dotyczące
działalności innych Wydziałów CKŻP, np. Wydziału Oświaty, Wydziału
Młodzieżowego, czy Produktywizacji. Przepis ten miał z pewnością związek z
potrzebą planowania pomocy materialnej, której dystrybucją zajmowały się
także inne Wydziały, ale we współpracy z Wydziałem Opieki Społecznej. Na
podobnej zasadzie w archiwum Wydziału znalazły się materiały American Joint
Distribution Committee, dotyczące głównie finansowania przez Joint
działalności opiekuńczej CKŻP.
Większość akt Wydziału jest w języku polskim, sporadycznie występuje
żydowski, angielski i niemiecki, ten ostatni częściej spotykamy w aktach
Wydziału Zdrowia. W pojedynczych przypadkach natrafiamy na akta w języku
rosyjskim, francuskim i hiszpańskim. Materiały zachowały się w dobrym stanie
technicznym. Po uporządkowaniu w 1998 r. archiwum liczyło 486 jednostek1 o
objętości ok. 6 mb. akt.
Zasady porządkowania
Biorąc pod uwagę fakt, że pierwotny układ archiwum Wydziału był mało
przejrzysty, przez co ograniczał dostęp do znacznej części materiałów, np. do
akt personalnych, wprowadziłem w nim konieczne zmiany. Mają one na celu
pokazanie głównych
kierunków działalności Wydziału z zachowaniem
charakterystycznych elementów pierwotnego układu akt, a jednocześnie
ułatwiają korzystanie z poszczególnych rodzajów dokumentacji.
Ogólny układ akt
Akta organizacyjne
Ogólne akta organizacyjne są pierwszą grupą materiałów archiwum wydziału
Opieki Społecznej. Znalazły się tu pisma okólne, protokóły z posiedzeń
Prezydium CKŻP dotyczące Wydziału, protokóły z różnych narad i konferencji
organizacyjnych; różnego typu sprawozdania, w tym materiały statystyczne
(tablice, zestawienia, spisy itd.) ilustrujące działalność
Wydziału oraz
sprawozdania opisowe z różnych lat. Powyższe materiały uzupełniają
zestawienia dotyczące liczby osób korzystających z opieki CKŻP i placówek
1
Zob. też niżej.
5
prowadzonych przez Wydział (domy starców, domy noclegowe i kuchnie
ludowe)
Jest tu dokumentacja związana ze współpracą Wydziału z
Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej. W ramach akt organizacyjnych
osobno wyodrębniono materiały dotyczące działalności Wydziału Zdrowia. Są
to akta głównie związane z regionem Dolnego Śląska, np. sprawozdanie z
wizytacji w sanatorium w Jarze, zawierające interesujące dane na temat
niektórych pacjentów tej placówki; zachowały się również w dużym wyborze
wykazy imienne pacjentów przebywających w różnych szpitalach i sanatoriach
na Dolnym Śląsku, podobne wykazy są dla szpitali i sanatoriów leżących w
okolicy Warszawy (np. Otwock), wśród akt personalnych zwraca także uwagę
korespondencja zawierająca szczegółowe informacje o stanie zdrowia różnych
osób znajdujących się pod opieką Wydziału. Wspomniana dokumentacja w
sporej części jest w języku niemieckim, ponieważ w tym czasie (1945/1946 r.)
korzystano jeszcze z usług niemieckich lekarzy.
W tej grupie akt znalazł się niewielki zbiór materiałów dotyczących spraw
personalnych, głównie związanych z pracownikami Wydziału.
Akta finansowe
Najważniejszą część archiwum stanowią szeroko pojęte akta finansowe,
składające się z akt finansowych ogólnych i akt dotyczących przydziału pomocy
materialnej. W części ogólnej umieszczono okólniki i zarządzenia dotyczące
spraw finansowych, sprawozdania finansowe, preliminarze budżetowe i
budżety, materiały dotyczące finansowania CKŻP i innych organizacji
żydowskich w Polsce przez Joint. W osobnej grupie znajduje się dokumentacja
związana z centralnym magazynem CKŻP w Warszawie, w tym protokóły i
raporty dotyczące stanu magazynu, a także korespondencja personalna związana
z pracownikami tej placówki Wydziału.
Pomoc materialna
Dokumentację dotyczącą przydziału pomocy materialnej podzielono na dwie
grupy, pierwsza obejmuje akta ogólne, a druga personalne. W aktach ogólnych
można wyróżnić materiały ewidencyjne na temat zawartości magazynów CKŻP,
przychodzących transportów z darami, np. książki ewidencyjne darów
zarejestrowanych i wydanych z Wydziału Transportowego w Gdyni, czy
ewidencja pomocy American Joint Distribution Committee, Jewish Labor
Committee i Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Wydaje się, że materiał ten
nie jest kompletny, np. zachowały się tu spisy transportów z darami z lat 19481949, oznaczone nr 201-258, natomiast nie ma wcześniejszych. Znajdują się
tutaj wykazy paczek nadsyłanych na adres CKŻP, protokóły rozpakowania
6
paczek. W dalszej części umieszczono protokóły z posiedzeń Wydziału z lat
1945-1949 dotyczące rozdziału pomocy materialnej. Załącznikami do tych
protokółów są spisy (rozdzielniki) przydziałów dla poszczególnych Komitetów i
placówek CKŻP. Akta ogólne pomocy materialnej zamyka duży zbiór
korespondencji obejmującej cały okres działalności Wydziału, czyli lata 19441950. Zawiera ona korespondencję ogólną wpływającą, a także wychodzącą w
układzie chronologicznym. Osobno umieszczono korespondencję z niektórymi
instytucjami i organizacjami, np. z Wydziałem Transportowym, American Joint
Distribution Committee, Jewish Committee for Relief Abroad i Organizacion
Central de Ayuda a las Victimas Izraelitas de la Guerra z Argentyny. Inny
charakter ma korespondencja dotycząca przydziałów żywnościowych, czy
pomocy dla inwalidów.
Pomoc materialna - akta personalne
Wśród materiałów dotyczących rozdziału pomocy materialnej ważną pozycję
zajmują akta personalne. Zostały one podzielone na trzy zasadnicze grupy:
wykazy imienne osób, zbiór podań o pomoc materialną i podania o pomoc
materialną dla Polaków pomagających ludności żydowskiej w czasie okupacji.
Pierwsza część akt zawiera wykazy osób (pracowników i ich dzieci)) z różnych
instytucji i organizacji żydowskich objętych akcją pomocy Wydziału Opieki
Społecznej. Przede wszystkim mamy tu wykazy pracowników CKŻP,
Żydowskiego Instytutu Historycznego, pracowników redakcji i wydawnictw, a
także niektórych placówek opiekuńczych leżących w okolicach Warszawy, np.
domów dziecka, sanatoriów, prewentoriów itd. Wspomniane osoby miały
przeważnie prawo do stałych (miesięcznych) przydziałów żywnościowych, a
również do przydziałów odzieżowych. Materiałom tym został nadany układ
alfabetyczny wg nazw instytucji.
Następna grupa akt personalnych zawiera dwie kategorie dokumentacji:
podania indywidualne i zbiorowe o pomoc materialną, skierowane do
Komitetów Żydowskich oraz korespondencję urzędową dotyczącą opieki lub
przydziału pomocy dla konkretnych osób. W niektórych przypadkach obie
kategorie akt występują w jednej sprawie, miało to miejsce. gdy indywidualne
podanie wywoływało wymianę pism między różnymi Komitetami, przeważnie
jednak dysponujemy dla poszczególnych osób jednym rodzajem dokumentacji.
Niewielki fragment korespondencji (j. 146-147) zachowano w układzie
pierwotnym nadanym przez kancelarię Wydziału. Zawiera ona podania
indywidualne o przydział pomocy materialnej. Pisma układano w kolejności
wydawanych asygnat na odbiór towarów z magazynu CKŻP w Warszawie.
Zbiór ten nie jest kompletny, widocznie część asygnat wydano na podstawie
innych dokumentów. Większość korespondencji uporządkowano w układzie
7
alfabetycznym wg nazwisk osób. Materiały dotyczące poszczególnych spraw
(osób) nie są obszerne, przeważnie ograniczają się do pojedynczych pism
(podań), sporadycznie występuje bogatsza korespondencja, ciągnąca się przez
kilka miesięcy, nawet lat. Pod względem tematycznym akta dotyczą głównie
przydziału pomocy materialnej (żywność, odzież i pieniądze), ale także jest tu
korespondencja związana z przydziałem miejsc w domach starców. Wiele z
podań indywidualnych zawiera szczegółowe informacje na temat biografii
petenta, jego stosunków rodzinnych (żona, dzieci i inne osoby), kariery
zawodowej, warunków bytowych itd. Zwraca również obszerny zbiór pism
American Joint Distribution Committee skierowanych do poszczególnych
Komitetów w sprawie organizacji opieki lub przydziału pomocy stałej lub
doraźnej dla konkretnych osób, rodzin itd. Korespondencja Joint’u była z reguły
reakcją na podania o pomoc skierowane do tej instytucji. W większości
przypadków nie znamy treści owych podań, mimo że nadawca często powołuje
się na nie.
Już w kancelarii Wydziału podania o pomoc materialną dla Polaków
pomagających ludności żydowskiej w czasie okupacji, umieszczano osobno. Nie
było to jednak wykonywane konsekwentnie i część podań Polaków znalazło się
wśród pism dotyczących ludności żydowskiej. Trzeba też zaznaczyć, iż o pomoc
dla Polaków zwracali się również Żydzi. Pisma kierowane do Komitetów
zawierają często nazwiska i imiona osób, którym pomagano w okresie okupacji.
W wielu też przypadkach w podaniach znajdziemy dokładne opisy przeżyć
okupacyjnych opiekunów i osób ukrywających się. Na wielu podaniach widnieją
podpisy świadków lub przedstawicieli Komitetów Żydowskich, stwierdzających
autentyczność informacji zawartych w tych relacjach. Nierzadko też do listów
Polaków dołączone są pisma uratowanych przez nich osób. Korespondencja
dotycząca Polaków została ułożona w układzie alfabetycznym nazwisk
opiekunów, zaś nazwiska osób objętych opieką zostały wprowadzone do
indeksów. Wykonano również osobny wykaz alfabetyczny opiekunów i ich
podopiecznych.
Akta Komitetów i placówek terenowych CKŻP
W tej grupie materiałów zgrupowano akta wytworzone lub dotyczące
Komitetów i placówek terenowych podległych CKŻP. Większość
zgromadzonego tu materiału dotyczy kilku większych Komitetów, przede
wszystkim warszawskiego, wrocławskiego, krakowskiego, szczecińskiego,
łódzkiego, białostockiego, katowickiego i lubelskiego. Dokumentacja została
ułożona alfabetycznie wg układu geograficznego. Nazwa miejscowości, gdzie
znajdowała się siedziba danej placówki, jest zawsze umieszczona na pierwszym
miejscu w tytule jednostki, by ułatwić przeszukiwanie inwentarza. W ramach
8
jednej miejscowości akta ułożono wg jednego schematu: na pierwszym miejscu
dokumentacja lokalnego (wojewódzki, powiatowy, miejski itd.) Komitetu, w
dalszej kolejności umieszczano materiały dotyczące placówek np. domy
starców, kuchnie itd. Układ akt w ramach poszczególnych Komitetów i
placówek jest analogiczny jak dla całego zespołu: akta organizacyjne,
personalne, finansowe, pomoc materialna. Pod względem objętościowym w tym
dziale dominują także akta dotyczące rozdziału pomocy materialnej. Z
korespondencji Komitetów wyłączono akta osobowe, które zostały zcalone i
umieszczone w wyżej już omówionej grupie akt personalnych. Krok ten był
konieczny, gdyż wiele spraw personalnych wykraczało poza kompetencje
poszczególnych Komitetów i pisma dotyczące jednej osoby znajdowały się w
korespondencji różnych placówek. W tej sytuacji dostęp do wielu materiałów
był poważnie utrudniony.
Opis akt w inwentarzu
Opis jednostki w inwentarzu składa się z kilku członów. Otwiera go nazwa
grupy dokumentacji lub instytucji sprawczej. W drugiej części inwentarza (akta
placówek terenowych) dodano na pierwszym miejscu nazwę miejscowości, w
której znajdowała się dana instytucja. W drugim członie opisu jednostki podano
charakterystykę merytoryczną akt, np. protokóły, sprawozdania, wykazy
imienne itd. W niektórych przypadkach w nawiasach podano informacje
uzupełniające na temat zawartości dokumentacji. W jednostkach, dla których
wykonano indeks osób, informacja na jego temat również znalazła się obok
opisu akt.
W opisie zewnętrznym materiałów podano: daty skrajne dokumentów
zawartych w danej jednostce (niestety, często materiały - nawet finansowe - nie
były datowane), sposób zapisu ( rękopis, maszynopis, druk, fotografia), język,
forma przechowywania (akta luźne, szyte), dane o ilości stron w jednostce i
ewentualnie uwagi o stanie zachowania.
Pomoce archiwalne
Inwentarz akt Wydziału Opieki Społecznej został zaopatrzony w indeksy
osobowe dla poszczególnych jednostek zawierających akta osobowe, indeks
opiekunów (Polaków pomagających ludności żydowskiej w czasie okupacji)
oraz osobowy indeks zbiorczy dla całego zespołu. W sumie indeks zbiorczy
zawiera informacje o ponad 5 tys. osób. Indeksy (aneksy) do poszczególnych
jednostek zawierają nazwiska i imiona osób w takiej kolejności, w jakiej
występują one w aktach, czyli nie zawsze musi to być porządek alfabetyczny.
Aby odnaleźć daną osobę w aktach Wydziału, poszukiwania należy zacząć od
9
indeksu zbiorczego, który umożliwi ustalenie w jakich jednostkach interesujące
nas nazwisko występuje. Wówczas dokładną lokalizację akt mówiących o danej
osobie poznamy w oparciu o aneks osobowy dla odpowiedniej jednostki. Indeks
obejmuje tylko część nazwisk występujących w aktach Wydziału. Przede
wszystkim dotyczy akt personalnych związanych z pomocą materialną.
Fizyczną niemożliwością było uwzględnienie w indeksie wszystkich nazwisk
cytowanych w aktach, także osób występujących w zbiorowych wykazach
imiennych (np. wykazy imienne pracowników, listy płac itd.). Aby ułatwić
czytelnikom w dotarciu do różnego typu wykazów osobowych przyjęliśmy dla
nich jednolity opis: wykaz(y) imienny(e)..... i lista(y) płac.... . Dodatkową
pomocą w przeszukiwaniu zespołu jest indeks geograficzny, obejmujący nazwy
geograficzne występujące w opisach jednostek.
+++
Pragnę podziękować wszystkim pracownikom archiwum Żydowskiego Instytutu
Historycznego, którzy służyli mi pomocą i radą w trakcie mojej pracy nad
materiałami Wydziału Opieki Społecznej CKŻP, a także serdecznie dziękuję
Panu Yale`owi J. Reisnerowi, dzięki któremu mogłem uporządkować materiały
w języku żydowskim.
+++
W wyniku prac archiwalnych prowadzonych w AŻIH w l. 2000-2009 nad
zespołami CKŻP udało się odszukać dalsze materiały Wydziału Opieki
Społecznej. Jednocześnie niektóre archiwalia błędnie zakwalifikowane do
zespołu WOS w czasie porządkowania w l. 1997-1998 zostały obecnie
wyłączone i umieszczone w innych kolekcjach, przede wszystkim przeniesiono
do archiwum TOZ akta Wydziału Zdrowia i AJDC, a także pojedyncze
jednostki do Wydziału Oświaty, Wydziału Ewidencji i Statystyki i innych
zespołów. W sumie do archiwum wprowadzono 96 j.a., a wyłączono 31 j.a.2
Wśród włączonych archiwaliów najobszerniejszą kolekcję stanowi zbiór akt
Wydziału Transportowego w Gdyni, wydzielonej agendy CKŻP, ale podległej
WOS. Część materiałów Wydziału Transportowego już wcześniej (przed 1997
r.) znalazło się w zespole WOS. Natomiast wspomniany zbiór był do 2009 r.
wydzielonym zespołem w AŻIH. Do aneksu zespołu WOS weszły także
dzienniki podawcze (pierwotnie przechowywane w archiwum Sekretariatu
CKŻP); niewielki zbiór akt organizacyjnych (sprawozdania) i personalnych
(wykazy imienne pracowników i podopiecznych) oraz inne materiały.
*****
2
W inwentarzu zachowano numery jednostek wyłączonych z podaniem zespołu, do którego akta przeniesiono.
10
Prace nad inwentarzem archiwum Wydziału Opieki Społecznej były
przeprowadzone w l. 1997-1998 r., zaś w 2010 r. zakończono reorganizację
inwentarza (wyłączanie i włączanie do zespołu wybranych materiałów). Akta
Wydziału Transportowego opracowała Monika Natkowska z AŻIH. Wszystkie
te prace zostały wykonane dzięki wsparciu finansowemu the United States
Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.
Bibliografia: Akta Wydziału Opieki Społecznej CKŻP - AŻIH; Zarys
działalności Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 1946 r., Warszawa 1947.
11
Wykaz skrótów
AJDC - American Joint Distribution Committee
AŻIH – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
b.d. – brak daty
CKŻP – Centralny Komitet Żydów w Polsce
dot. - dotyczy
fot. - fotografia
fotokop. – fotokopia
j., j. a.– jednostka archiwalna
j. ang. – język angielski
j. franc. – język francuski
j. hiszp. – język hiszpański
j. jid. – jidisz
j. niem. – język niemiecki
j. pol. – język polski
j. ros. - język rosyjski
KŻ – Komitet Żydowski, Komitety Żydowskie
l. – luźne
mps – maszynopis
mps pow. – maszynopis powielany
OKŻ – Okręgowy Komitet Żydowski
op. - opiekun
PKŻ – Powiatowy Komitet Żydowski
Prezydium i Sekretariat – Prezydium i Sekretariat CKŻP
rkps – rękopis
s. – strona
sygn. – sygnatura archiwalna
TOZ – Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej przy CKŻP
WEiS – Wydział Ewidencji i Statystyki CKŻP
WKiP – Wydział Kultury i Propagandy CKŻP
WKŻ – Wojewódzki Komitet Żydowski
WO – Wydział Oświaty CKŻP
WOS – Wydział Opieki Społecznej CKŻP
zał. – załącznik, w załączeniu
ŻIH – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
? – informacja wątpliwa
12
Bibliografia:
Akta Wydziału Opieki Społecznej CKŻP - ŻIH; Zarys działalności
Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 1946 r., Warszawa 1947.
Przegląd zawartości inwentarza
I.
II.
III.
Akta organizacyjne – j. 1-33
Akta personalne – j. 46-47
Akta finansowe – j. 49-65
- Magazyn – j. 67-72
IV. Pomoc materialna – j. 73-117
- akta personalne – j. 118-244
V.
Varia – j. 245
VI. Akta placówek terenowych WOS – j. 246-486
VII. Aneks do inwentarza WOS
- akta organizacyjne – j. 487-496
- akta personalne – j. 497-498
- pomoc materialna – j. 499-513
- Magazyn – j. 514-516
- akta Wydziału Transportowego w Gdyni – j. 517-550
- akta placówek terenowych WOS – j. 551-582
13
Inwentarz akt Wydziału Opieki Społecznej CKŻP
Akta organizacyjne - ogólne
1. Akta organizacyjne.
Okólniki.
1946, mps, j.pol., l., s. 2.
2. Akta organizacyjne.
Protokóły z posiedzeń Prezydium CKŻP dotyczące Wydziału
Opieki Społecznej.
1946, mps, j.pol., l., s. 14.
3. Akta organizacyjne.
Protokół narady generalnych sekretarzy i delegatów Wojewódzkich
i Okręgowych Komitetów Żydowskich w dn. 20.06.1946 r. w
Warszawie.
1946, mps, j.pol., l., s. 5.
4. Akta organizacyjne.
Materiał informacyjny CKŻP, sprawozdanie z działalności.
1945, mps, j.pol., l., s. 54.
5. Akta organizacyjne.
Spis Komitetów Wojewódzkich i Okręgowych.
1946 (?), mps, j.pol., l., s. 1.
6. Akta organizacyjne.
Projekt reorganizacji Wydziału Opieki Społecznej (zawiera wykaz
imienny pracowników).
1946, mps, j.pol., l., s. 1.
7. Akta organizacyjne.
Protokół narady kierowników Wydziałów Opieki Społecznej i
magazynierów dn. 20-21.09. (b.d.).
b.d., rkps, j.pol., l., s. 6.
8. Akta organizacyjne.
Protokół z konferencji kierowników Wydziałów Opieki Społecznej
odbytej dn. 9.10.1948 r.
1948, mps, j.pol., l., s. 9.
9. Akta organizacyjne.
Protokół z odprawy pracowników Wydziału Opieki Społecznej w
dn. 12.10.1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 2.
10. Akta organizacyjne.
Protokół z posiedzenia Komisji akcji pomocy zimowej z dn.
14
25.10.1946r.
1946, mps, j.pol., l., s. 1.
11. Akta organizacyjne.
Protokół kontroli działalności Sekcji Paczek Zagranicznych CKŻP.
1947, mps, j.pol., l., s. 2.
12. Akta organizacyjne.
Tablice sprawozdawczo-statystyczne ilustrujące działalność
Wydziału Opieki Społecznej w pierwszym półroczu 1946.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 46.
13. Zawartość jednostki przeniesiona do WEiS, j. 44.
14. Zawartość jednostki przeniesiona do WEiS, j. 72.
15. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej za okres
od listopada 1944 do lipca 1946.
1946, mps, j.pol., l., s. 11.
16. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej za okres
od stycznia do listopada 1946.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 8.
17. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej za rok
1946.
b.d., mps, j.pol., l., s. 31.
18. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie statystyczne z działalności Wydziału Opieki
Społecznej CKŻP - za I półrocze 1947 r.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 30.
19. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej za okres
od stycznia do czerwca 1947.
b.d., mps, j.pol., l., s. 5.
20. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie i materiały dotyczące działalności Wydziału Opieki
Społecznej.
1945, 1948, b.d., rkps, mps, j.pol., l., s. 43.
21. Akta organizacyjne.
Sprawozdania i materiały dotyczące działalności Wydziału Opieki
Społecznej.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 10.
22. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z lustracji Wydziału Transportowego CKŻP w Gdyni
15
w dn. 31.01-3.02.1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 4.
23. Akta organizacyjne.
Sprawozdania z podróży służbowych.
1946, rkps, j.pol., l., s. 5.
24. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności Referatu dla spraw pomocy ludności
żydowskiej przy Prezydium Rady Ministrów za styczeń-luty 1945 r.
1945, mps, j.pol., l., s. 6.
25. Akta organizacyjne.
Dane dotyczące działalności Wydziału Opieki Społecznej dla
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
b.d. (1947?), mps, j.pol., l., s. 11.
26. Akta organizacyjne.
Normatywy dla placówek podległych Wydziałowi Opieki
Społecznej.
b.d., mps, j.pol., l., s. 3.
27. Akta organizacyjne.
Instrukcja dla delegatów Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej
i Zdrowia na tereny wyzwolone.
1945, mps, j.pol., l., s. 1.
28. Akta organizacyjne.
Instrukcje dla kierowników Wydziałów Opieki Społecznej i
magazynierów.
1946, mps, j.pol., szyte, s. 18.
29. Akta organizacyjne.
Wzory tablic sprawozdawczo-statystycznych.
1948, mps, j.pol., l., s. 23.
30. Akta organizacyjne.
Zestawienia dotyczące liczby osób (dorośli i dzieci) korzystających
z opieki
społecznej. Korespondencja.
1946-1947, 1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 50.
31. Akta organizacyjne.
Spis domów starców, domów noclegowych i kuchni ludowych
podległych
CKŻP.
1946-1947, mps, j.pol., l., s. 4.
32. Akta organizacyjne.
Korespondencja z Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej
(zawiera m.in. sprawozdania z działalności Wydziału Opieki
16
Społecznej).
1947-1948, mps, j.pol., l., s. 44.
33. Akta organizacyjne.
Korespondencja ogólna.
1946-1949, mps, j.pol., l., s. 16.
34. Zawartość jednostki przeniesiona do WEiS, j. 74.
35. Zawartość jednostki przeniesiona do WEiS, j. 67
36. Zawartość jednostki przeniesiona do WEiS, j. 24.
37. Zawartość jednostki przeniesiona do Wydziału Budowlanego, j. 1.
38. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1976.
39. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1980.
40. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1977.
41. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1982.
42. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1978.
43. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1983.
44. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1981.
45. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ, j. 1979.
Akta personalne
46. Akta personalne.
Zarządzenia dotyczące spraw personalnych.
1945, mps, j.pol., l., s. 3.
47. Akta personalne.
Korespondencja dotycząca spraw personalnych. Indeks osób
1945-1947, 1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 32.
48. Zawartość jednostki przeniesiona do Prezydium i Sekretariatu.
Akta finansowe Wydziału Opieki Społecznej
49. Akta finansowe.
Protokóły posiedzeń Komisji Budżetowej (styczeń 1948).
1948, rkps, j.pol., l., s. 12.
50. Zawartość jednostki przeniesiona do Prezydium i Sekretariatu.
51. Akta finansowe.
Okólniki, zarządzenia, wytyczne dotyczące spraw finansowych.
1945, 1947-1948, mps, j.pol., l., s. 14.
52. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
53. Zawartość jednostki przeniesiona do Prezydium i Sekretariatu.
17
54. Akta finansowe.
Zestawienie finansowe dotyczące różnych placówek CKŻP.
b.d., rkps, j.pol., l., s. 3.
55. Akta finansowe.
Budżety Wydziałów Opieki Społecznej w Polsce na sierpień 1946 r.
Zestawienie przeznaczonych sum na wydatki dla Wydziałów
Opieki
Społecznej
w Polsce na lipiec 1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 2.
56. Akta finansowe.
Koszty utrzymania podopiecznych i personelu w domach starców
i zakładach dla chroników.
b.d., mps, j.pol., l., s. 1.
57. Akta organizacyjne.
Zapotrzebowanie na żywność dla ludności żydowskiej w Polsce w
1947-1948 i 1950 r.
1947, 1949, mps, j.pol., l., s. 9.
58. Zawartość jednostki przeniesiona do Prezydium i Sekretariatu.
59. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
60. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
61. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
62. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
63. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
64. Akta finansowe.
Subwencje otrzymane od Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
na okres budżetowy maj i czerwiec 1945 r.
1945, mps, j.pol., l., s. 3.
65. Akta finansowe.
Korespondencja dotycząca przetargu na sprzedaż kawy.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 10.
66. Zawartość jednostki przeniesiona do TOZ.
Magazyn
67. Akta finansowe. Magazyn.
Protokóły, raporty i korespondencja.
1947-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 233.
68. Akta finansowe. Magazyn.
Protokóły, raporty i korespondencja.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 133.
18
69. Akta finansowe. Magazyn.
Protokóły i zestawienia dotyczące stanu magazynu.
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 12.
70. Akta finansowe. Magazyn.
Bilans obrotowy magazynu CKŻP za sierpień 1946 r.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 9.
71. Akta finansowe. Magazyn.
Spisy paczek zagranicznych, które składowano w magazynie
CKŻP,
m.in. spisy paczek nadesłanych z Teheranu dla gmin żydowskich w
ZSRR (zawierają wykazy imienne adresatów).
1946, b.d., rkps, mps, j.pol., l., s. 44.
72. Akta finansowe. Magazyn.
Korespondencja dotycząca spraw personalnych.
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 30.
Pomoc materialna
73. Pomoc materialna.
Sprawozdanie z działalności za okres od listopada 1944 do kwietnia
1946. Spis
transportów z pomocą materialną otrzymanych od różnych
organizacji
żydowskich.
b.d. (1946?), mps, j.pol., szyte, s. 52.
74. Pomoc materialna.
Raporty magazynowe dotyczące odzieży otrzymywanej przez
CKŻP.
1949, rkps, j.pol., l., s. 117.
75. Pomoc materialna.
Książka ewidencyjna darów zarejestrowanych i wydanych z
Wydziału Transportowego w Gdyni.
1947-1950, rkps, j.pol., szyte, s. 40.
76. Pomoc materialna.
Książka ewidencyjna pomocy American Joint Distribution
Committee
przechodzącej przez Wydział Transportowy w Gdyni dla
poszczególnych
placówek CKŻP.
1947-1949, rkps, j.pol., szyte, s. 224.
19
77. Pomoc materialna.
Spis paczek amerykańskich przysłanych na adres CKŻP (zawiera
wykaz
imienny nadawców).
b.d., rkps, j.pol., l., s. 16.
78. Pomoc materialna.
Spis paczek amerykańskich wydanych adresatom zamieszkującym
woj. lubelskie (zawiera wykaz imienny adresatów).
b.d., mps, j.pol., l., s. 3.
79. Pomoc materialna.
Protokóły otwarcia paczek zagranicznych. Korespondencja
dotycząca paczek
zagranicznych (zawiera m.in. adresy nadawców i obdarowanych).
1947-1948, b.d., j.pol., l., s. 9.
80. Pomoc materialna.
Protokół rozpakowania 240 paczek odzieżowych przeznaczonych
dla burs Wydziału Młodzieżowego w dn. 16.02.1948 r.
1948, rkps, j.pol., l., s. 38.
81. Pomoc materialna.
Spis towarów przydzielonych od marca 1946 do grudnia 1947 r.
CKŻP przez Państwowy Urząd Repatriacyjny.
1948, mps, j.pol., l., s. 32.
82. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
83. Zawartość jednostki przeniesiona do AJDC.
84. Pomoc materialna.
Zestawienie transportów z pomocą materialną otrzymanych od
Jewish Labor Committee.
1945-1946, mps, j.ang., pol., l., s. 93.
85. Pomoc materialna.
Zestawienie wydanych produktów żywnościowych różnym
organizacjom żydowskim od dn. 1.09 do 1.12.1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 30.
86. Pomoc materialna.
Protokóły z posiedzeń Wydziału Opieki Społecznej dotyczące
rozdziału pomocy materialnej. Rozdzielniki pomocy materialnej dla
poszczególnych Komitetów Żydowskich i placówek CKŻP.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 76.
87. Pomoc materialna.
Protokóły z posiedzeń Wydziału Opieki Społecznej dotyczące
rozdziału pomocy materialnej. Rozdzielniki pomocy materialnej dla
20
poszczególnych Komitetów Żydowskich i placówek CKŻP.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 67.
88. Pomoc materialna.
Protokóły z posiedzeń Wydziału Opieki Społecznej dotyczące
rozdziału pomocy materialnej. Rozdzielniki pomocy materialnej dla
poszczególnych Komitetów Żydowskich i placówek CKŻP.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 111.
89. Pomoc materialna.
Protokóły z posiedzeń Wydziału Opieki Społecznej dotyczące
rozdziału pomocy materialnej. Rozdzielniki pomocy materialnej dla
poszczególnych Komitetów Żydowskich i placówek CKŻP.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 39.
90. Pomoc materialna.
Protokóły z posiedzeń Wydziału Opieki Społecznej dotyczące
rozdziału pomocy materialnej. Rozdzielniki pomocy materialnej dla
poszczególnych Komitetów Żydowskich i placówek CKŻP.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 38.
91. Pomoc materialna.
Protokóły z posiedzeń Wydziału Opieki Społecznej dotyczące
rozdziału pomocy materialnej. Rozdzielniki pomocy materialnej dla
poszczególnych Komitetów Żydowskich i placówek CKŻP.
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 18.
92. Pomoc materialna.
Sprawozdania statystyczne.
1946, mps, j.pol., l., s. 6.
93. Pomoc materialna.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące przydziału
pomocy
materialnej dla młodzieży za okres sierpień 1946 r.(dotyczy WKŻ–
Warszawa?)
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 11.
94. Pomoc materialna.
Tabele i zestawienia statystyczne dotycząca przydziału pomocy
materialnej dla
różnych placówek CKŻP.
b.d., rkps, j.pol., l., s. 19.
95. Pomoc materialna.
Różne zestawienia finansowe.
b.d., rkps, j.pol., l., s. 3.
21
96. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1944-1945, rkps, mps, j.pol., l., s. 58.
97. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 174.
98. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej styczeń-lipiec 1946 r.
1946, rkps, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 93.
99. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej sierpień-wrzesień 1946 r.
1946, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 175.
100. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej
- październik-grudzień 1946 r.
1946, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 226.
101. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej za
okres - styczeń-czerwiec 1947 r..
1947, rkps, mps, j.ang., pol., l., s. 240.
102. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej za
okres - lipiec-grudzień 1947 r..
1947, rkps, mps, j.ang., pol., l., s. 188.
103. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej za
okres – styczeń-kwiecień 1948 r..
1948, rkps, mps, j.franc., pol., jid., l., s. 178.
104. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej za
okres – maj-grudzień 1948 r..
1948, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 142.
105. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej za
okres styczeń-kwiecień 1949 r.
1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 135.
106. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej za
22
okres maj-grudzień 1949 r.
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 141.
107. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 112.
108. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca przydziałów żywnościowych.
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 71.
109. Pomoc materialna.
Korespondencja dotycząca inwalidów.
1947, mps, j.pol., l., s. 10.
110. Pomoc materialna.
Korespondencja z firmą „Pantarei” i Wydziałem Transportowym
w Gdyni dotycząca nadchodzących transportów z darami (w l. z
21.02.1945 r. załączony wykaz imienny osób, na adresy których
przyszły paczki z zagranicy).
1945-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 97.
111. Pomoc materialna.
Korespondencja z Wydziałem Transportowym w Gdyni.
1949-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 92.
112. Pomoc materialna.
Korespondencja z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem
dotycząca pomocy materialnej.
1946, mps, j.franc., niem., pol., l., s. 11.
113. Pomoc materialna.
Korespondencja z American Joint Distribution Committee
dotycząca
przydziału
pomocy materialnej (styczeń-czerwiec 1947 r.).
1947, rkps, mps, j.ang., pol., l., s. 144.
114. Pomoc materialna.
Korespondencja z American Joint Distribution Committee
dotycząca
przydziału
pomocy materialnej (lipiec-grudzień 1947 r.).
1947, rkps, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 110.
115. Pomoc materialna.
Korespondencja z American Joint Distribution Committee
dotycząca
przydziału
pomocy materialnej.
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 172.
116. Pomoc materialna.
Korespondencja z World Jewish Congress dotycząca przekazania
23
pomocy materialnej do Polski (zawiera m.in. wykaz imienny osób
obdarowanych i darczyńców).
1945, mps, j.ang., pol., l., liczne zalania, s. 94.
117. Pomoc materialna.
Korespondencja z Jewish Committee for Relief Abroad i
Organizacion Central de Ayuda a las Victimas Izraelitas de la
Guerra.
1947-1948, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 23.
Pomoc materialna - akta personalne
118. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny osób, dla których nadeszły paczki z zagranicy na
adres CKŻP.
1946-1948, mps, j.pol., l., szyte, s. 122.
119. Zawartość jednostki przeniesiona do WEiS j. 527.
120. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Banku Spółdzielczego
dla
Produktywizacji Żydów, mających prawo do przydziałów
żywnościowych i odzieżowych.
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 21.
121. Zawartość jednostki przeniesiona do Wydziału Personalnego j. 39.
122. Zawartość jednostki przeniesiona do Wydziału Personalnego j. 122.
123. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci CKŻP mających prawo
do przydziałów żywnościowych i odzieżowych.
1945, 1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 138.
124. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Domu Dziecka im.
Dawida Guzika w Otwocku, mających prawo do przydziałów
żywnościowych i odzieżowych.
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 26.
125. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Domu Dziecka nr 1 i 2
w Śródborowie, mających prawo do przydziałów żywnościowych i
odzieżowych.
1948-1949, rkps, j.pol., l., s. 61.
126. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników Domu Dziecka w Zatrzebiu
24
mających prawo do przydziałów odzieżowych.
1948, rkps, j.pol., l., s. 4.
127. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników Domu Wypoczynkowego CKŻP
„Śródborowianka” w Śródborowie, mających prawo do
przydziałów żywnościowych i odzieżowych. Korespondencja.
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 34.
128. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci O.R.T. „Organizacja
Twórczości”, mających prawo do przydziałów żywnościowych i
odzieżowych. Korespondencja.
1946-1949, mps, j.pol., l., s. 42.
129. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Prewentorium dla
Dzieci Gruźliczych TOZ w Otwocku, mających prawo do przydziałów
żywnościowych i odzieżowych.
1948-1949, rkps, mps j.pol., l., s.23.
130. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników Redakcji „Dos Naje Łebn”,
mających prawo do przydziałów żywnościowych i odzieżowych.
Korespondencja.
1947-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 15.
131. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Redakcji „FolksSztyme”, mających prawo do przydziałów żywnościowych i odzieżowych.
Korespondencja.
1949, mps, j.pol., l., s. 7.
132. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne kuracjuszy i pracowników Sanatorium TOZ
„Dom Zdrowia” w Otwocku, mających prawo do przydziałów
żywnościowych i odzieżowych. Korespondencja.
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 23.
133. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników ich dzieci Sanatorium dla Dzieci
Gruźliczych TOZ w Śródborowie, mających prawo do przydziałów
żywnościowych i odzieżowych.
1948-1949, rkps, j.pol., l., s. 25.
134. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Sanatorium dla
Gruźliczo-Chorych TOZ „Brius” w Otwocku, mających prawo do
25
przydziałów żywnościowych i odzieżowych.
1949, mps, j.pol., l., s. 16.
135. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników Centrali Gospodarczej
„Solidarność”.
1947 (?), rkps, j.pol., l., s. 2.
136. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Delegatury Centrali
TOZ
(Towarzystwa Ochrony Zdrowia) w Warszawie mających prawo do
przydziału
żywnościowego i odzieżowego. Korespondencja.
1947, 1949, mps, j.pol., l., s. 21.
137. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Wydawnictwa
CKŻP„Nowe Życie”, mających prawo do przydziałów żywnościowych i
odzieżowych. Korespondencja.
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 30.
138. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników Wydziału Opieki Społecznej i
magazynu.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 7.
139. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne członków Związku Zawodowego Pracowników
Instytucji Społecznych - Koła Pracowników CKŻP, mających
prawo do przydziałów żywnościowych i odzieżowych.
Korespondencja.
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 47.
140. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników i ich dzieci Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie i oddziału w Łodzi mających prawo
do przydziałów żywnościowych i odzieżowych.
1947-1949, mps, j.pol., l., s. 31.
141. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników Żydowskiego Towarzystwa
Kultury, mających prawo do przydziałów żywnościowych i odzieżowych.
Korespondencja.
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 14.
142. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja z Comite Central Unido pro Socorro a las
26
Victimas Israelitas de la Guerra y Refugiades. Indeks osób
1946-1947, rkps, mps, j.ang., hiszp., pol., jid.,l., s. 39.
143. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Zbiorowe podania o pomoc materialną. (zawiera
wykazy imienne osób).
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 75.
144. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną – sprawy zbiorowe.
Indeks osób
1946-1947, mps, j.pol., l., s. 48.
145. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną. Indeks osób
1946-1947, rkps, j.pol., jid., l., s. 52.
146. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną. Indeks osób
1948-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 135.
147. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną. Indeks osób
1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 110.
148. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną. Indeks osób
1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 206.
149. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera A-Ak. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.niem., pol., l., s. 98.
150. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Al-Aw.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 98.
151. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera B-Bą. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 68.
152. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Bec-Bez.
Indeks osób
-1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 104.
153. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Bia-Bom.
27
Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.niem., pol., l., s. 117.
154. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Bon-Brom.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 92.
155. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Bron-By.
Indeks osób
1945-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 108.
156. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera C-Cio. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 63.
157. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Cu-Cz. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 95.
158. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera D-Dor. Indeks
osób
1945-1949, rkps, mps, j.niem., pol., l., s. 60.
159. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Dr-Dz. Indeks
osób
1945-1949, rkps, mps, j.ang.,pol., jid., l., s. 61.
160. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera E-Ein. Indeks
osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 55.
161. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Eis-Ew.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.niem., pol., l., s. 83.
162. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera F-Fer. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 117.
163. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Fi-For. Indeks
28
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 141.
164. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Fr-Fu. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 140.
165. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera G-Gew.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 123.
166. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Gie-Goldber.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 103.
167. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Goldblat-Gór.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 126.
168. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Gr-Grin
(Grun, Gryn). Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 96.
169. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Grisz-Gu.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 99.
170. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera H-Her. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.niem., pol., jid., l., s. 119.
171. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Hes-Hu.
Indeks osób
1945-1950, rkps, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 107.
172. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera I. Indeks osób
1946-1950, rkps, mps, j.ang., pol., l., s. 33.
173. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera J. Indeks osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 95.
29
174. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera K-Kau.
Indeks osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 129.
175. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Ke-Ki. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 101.
176. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Klaj (Klei)Kon. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 127.
177. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Kop-Koz.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 134.
178. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Kr-Ks. Indeks
osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 74.
179. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Ku-Kw.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 74.
180. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera L-Laj(Lej).
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., ros., jid., l., s. 89.
181. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Lem-Leś.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 62.
182. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Lew-Lewow.
Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 79.
183. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Lib-Lw.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 113.
30
184. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Ł. Indeks
osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 33.
185. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera M-Man.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 79.
186. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Mar-Me.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 93.
187. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Mich-Miz.
Indeks osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 89.
188. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Mo-My.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 67.
189. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera N. Indeks
osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 65.
190. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera O. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 98.
191. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera P-Pe. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 74.
192. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Pf-Pł. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 89.
193. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Po-Pu. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 110.
31
194. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera R-Ra. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 95.
195. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Re-Rot.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 98.
196. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Rozen
(Rosen)-Roz. Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 116.
197. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Róża-Ry.
Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 84.
198. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera S-Se. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 63.
199. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Sf-Sm. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 61.
200. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera So-Sr. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 48.
201. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera St-Sy. Indeks
osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 100.
202. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Sz-Szat(SchSchat). Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 78.
203. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Szcz-Sze
(Sche). Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 66.
32
204. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Szi-Szr (SchiSchr). Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.ang., pol., jid., l., s. 129.
205. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Szt-Szy
(Scht-Schy). Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 143.
206. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Ś. Indeks
osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 34.
207. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera T-Tem.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 68.
208. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Ten-Tu.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 83.
209. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera U-V. Indeks
osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 35.
210. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera W-Wajs
(Weis). Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 91.
211. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Wajt-Wę.
Indeks osób
1946-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 117.
212. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Wich-Wiś.
Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 82.
213. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Wit-Wy.
Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 66.
33
214. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Z-Ze. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.ang.,pol., jid., l., s.100.
215. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Zg-Zy. Indeks
osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 115.
216. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera Ż. Indeks
osób
1945-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 20.
217. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną - litera N.N.
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 119.
218. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wasser Bluma - ankieta personalna.
1947, rkps, mps, j.ang., l., s. 4.
219. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja dotycząca pomocy materialnej dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji – sprawy ogólne.
1946-1948, mps, j.pol., l., s. 6.
220. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. A. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 19.
221. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. B-Ben. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 73.
222. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. Bia-Bur. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 81.
223. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. C. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 86.
224. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
34
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. D. Indeks osób
1945-1947, 1949, rkps, mps, j.niem., pol., jid., l., s.111.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. E-F. Indeks osób
1947-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 39.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. G-H. Indeks osób
1944-1948, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 125.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. I-J. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.niem., pol., jid., l., s. 111.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. K-Kit. Indeks osób
1945-1948, rkps, mps, j.pol., jid., l., fot., s. 80.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. Kl-Ko. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 105.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. Kr-Kw. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.niem., pol., l., s. 107.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. L-Ł. Indeks osób
1945-1947, 1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 55.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. M. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 106.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. N. Indeks osób
1945-1948, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 46.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
35
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. O. Indeks osób
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 23.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. P-Po. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 108.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. Pr-Py. Indeks osób
1945-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 50.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. R. Indeks osób
1946-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 41.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. S-So. Indeks osób
1945-1948, rkps, mps, j.pol., jid., l., fot., s. 111.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. Sp-Ś. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 146.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. T-U. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 55.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. W. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 85.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. Z-Ż. Indeks osób
1944, 1946-1949, rkps, mps, j.pol., ros., jid., l., s. 47.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Podania o pomoc materialną dla Polaków
ratujących Żydów w czasie okupacji. Lit. NN. Indeks osób
1945-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 33.
Pomoc materialna. Akta personalne.
Kalisz Kazimierz - podanie o wynagrodzenie za opiekę nad mogiłą
pomordowanych Żydów.
36
1949, rkps, j.pol., l., s. 1.
Varia
245. Varia.
Spis rzemieślników, uzupełnienie do spisu abonentów
telefonicznych w Szczecinie (1947), tekst piosenki.
1947-1948, b.d., rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 13.
Akta Komitetów i placówek terenowych podległych CKŻP
(Wydziałowi Opieki Społecznej)
246. Będzin. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca sprawozdawczości.
1948, mps, j.pol., l., s. 1.
247. Będzin. Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1945-1946, mps, j.pol., l., s. 2.
248. Będzin. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, mps, j.pol., l., s. 2.
249. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Program uroczystości żałobnej 16.08.1949 r.
1949, mps, j.jid., l., s. 2.
250. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1946 - 1948 r.
1946-1948, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 117.
251. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ.
1946, mps, j.jid., l., s. 2.
252. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykazy imienne inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ.
1947, mps, j.pol., jid., l., s. 3.
253. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny chorych z Białegostoku wymagających leczenia
uzdrowiskowego. Indeks osób
1948, mps, j.pol., l., s. 1.
254. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw personalnych. Indeks osób
1946, 1949, mps, j.pol., l., s. 3.
37
255. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Koszty utrzymania placówek Wydziału Opieki Społecznej WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 2.
256. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące przydziału
pomocy materialnej dla dzieci za okres październik i grudzień 1947
r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 14.
257. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 51.
258. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948-1949, mps, j.pol., jid., l., s. 57.
259. Białystok. Dom Starców.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych.
1949, mps, j.pol., l., s. 10.
260. Białystok. Dom Starców.
Wykazy imienne podopiecznych i personelu.
1949, mps, j.pol., l., s. 4.
261. Białystok. Dom Starców.
Lista płac pracowników.
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 5.
262. Bielsko. Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1945-1946, mps, j.pol., l., s. 19.
263. Bielsko. Dom Starców.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, akta finansowe.
1946, 1948, mps, j.pol., l., s. 13.
264. Bielsko. Dom Dziecka i Przedszkole.
Sprawozdania statystyczne dotyczące liczebności dzieci za okres
grudzień 1947-styczeń 1948 r.
1947-1948, mps, j.pol., l., s. 3.
265. Bolków. Miejski Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1946, mps, j.pol., l., s. 1.
266. Bydgoszcz. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za okres marzec 1945 - 1947 r.
Korespondencja.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 86.
38
267. Bydgoszcz. Okręgowy Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników OKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
268. Bydgoszcz. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja finansowa.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
269. Bydgoszcz. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci za okres lipiec-wrzesień 1947 r.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 10.
270. Bydgoszcz. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947, mps, j.pol., l., s. 21.
271. Bydgoszcz. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 40.
272. Bydgoszcz. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Koszty utrzymania domu inwalidów, kuchni ludowej i domu
noclegowego.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
273. Bytom. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 2.
274. Bytom. Szkoła i Półinternat.
Sprawozdania statystyczne za okres grudzień 1947-styczeń 1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 3.
275. Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Międzyrzecz, Włoszczowa.
Komitety Żydowskie.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 22.
276. Chorzów. Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne dotyczące liczebności dzieci za okres
grudzień 1947-styczeń 1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 4.
277. Chorzów. Dom Opieki Społecznej.
Regulamin, protokół z wizytacji, wykazy imienne podopiecznych i
personelu, korespondencja finansowa.
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 23.
278. Chrzanów. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1945, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 19.
39
279. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1945-1947 r.
1945-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 115.
280. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdanie Referatu Opieki Społecznej za rok 1947.
1947, mps, j.pol., l., s. 4.
281. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdanie Referatu Opieki Społecznej za styczeń i luty 1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 3.
282. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Wykaz imienny starców zarejestrowanych przy OKŻ.
1946, mps, j.pol., l., s. 2.
283. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Wykazy imienne inwalidów zarejestrowanych przez OKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 3.
284. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników OKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
285. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdanie statystyczne dotyczące wykorzystania funduszów
na cele produktywizacji za okres luty 1948 r.
1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 1.
286. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres wrzesień, listopad grudzień 1947.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 21.
287. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946-1948, mps, j.pol., l., s. 89.
288. Dąbrowa Górnicza. Komitet Żydowski.
Sprawozdanie finansowe za miesiąc listopad 1945 r.
1945, rkps, mps, j.pol., l., s. 2.
289. Dzierżoniów (Rychbach). Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna. Indeks osób
1946, 1949, mps, j.pol., l., s. 12.
290. Dzierżoniów. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 8.
40
291. Dzierżoniów - Rychbach (Wrocław). Baza „Zachód”.
Korespondencja dotycząca pomocy materialnej.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 42.
292. Frydland (Frydlant). Komitet Żydowski.
Sprawozdanie statystyczne z działalności Wydziału Opieki
Społecznej za kwiecień 1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 4.
293. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1946 - 1948 r.
1946-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 119.
294. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci za okres październik 1947 r. i
styczeń 1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 14.
295. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 96.
296. Jelenia Góra. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej.
b.d., mps, j.pol., l., s. 1.
297. Jelenia Góra. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 4.
298. Kalisz, Łęczyca, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki. Komitety
Żydowskie.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 14.
299. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Protokół konferencji odbytej w dn. 14.10.1948 r. Komitetów
Żydowskich Województwa Śląsko-Dąbrowskiego prowadzących Referat
Opieki Społecznej.
1948, mps, j.pol., l., s. 4.
300. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej - za
1947 i grudzień 1948 r.
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 3.
301. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie statystyczne z działalności Wydziału Opieki
41
Społecznej za styczeń 1948 r.
1948, mps, j.pol., l., s. 3.
302. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna dotycząca Wydziałów: Emigracyjnego,
Młodzieżowego, Produktywizacji i Repatriacji.
1945-1946, mps, j.pol., l., s. 69.
303. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna (dotyczy również innych wydziałów
WKŻ).
1945-1946, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 154.
304. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1949, mps, j.pol., l., s. 1.
305. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny starców korzystających z pomocy WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 4.
306. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny chorych korzystających z opieki WKŻ.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 5.
307. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykazy imienne inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ
w Będzinie, Bielsku, Bytomiu, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej,
Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, Opolu, Sosnowcu, Zabrzu
i Zawierciu.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 26.
308. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników WKŻ. Sprawozdanie statystyczne
dotyczące pracowników WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 7.
309. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Koszty utrzymania placówek Wydziału Opieki Społecznej WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 2.
310. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja finansowa.
1945-1946, mps, j.pol., l., s. 44.
311. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci – okres lipiec 1946, grudzień 1947, styczeń
1948 r.
1946-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 13.
42
312. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z obrotu żywnością i odzieżą za okres 1.0130.06.1947 r.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 10.
313. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej i ogólna
(do pisma z dn. 1.12.1945 r. załączony wykaz imienny
pracowników WKŻ).
1945-1946, mps, j.pol., l., s. 120.
314. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 165.
315. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947, mps, j.pol., l., s. 7.
316. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 115.
317. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1949-1950, mps, j.pol., l., s. 146.
318. Kielce. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, mps, j.pol., l., s. 10.
319. Kielce. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Preliminarz budżetowy na marzec 1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 3.
320. Kłodzko. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z akcji pomocy żywnościowej.
1946, mps, j.pol., l., s. 3.
321. Kłodzko. Powiatowy Komitet Żydowski.
Wykaz imienny osób uratowanych z m. Sarnaki (pow. siedlecki)
i korzystających z pomocy PKŻ.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 3.
322. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności WKŻ za okres styczeń-luty 1950 r.
Korespondencja.
1950, mps, j.pol., l., s. 4.
323. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej - za
43
1947 i 1948 r.
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 8.
324. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie Referatu Opieki Społecznej (?). (brak zakończenia)
Korespondencja ogólna.
b.d., mps, j.pol., l., s. 3.
325. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za okres sierpień 1945 - czerwiec 1946 r. (przy
sprawozdaniu z czerwca 1946 r. wykaz imienny osób otrzymujących
przydziały odzieży i żywności od WKŻ).
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 129.
326. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za okres lipiec - grudzień 1946 r.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 196.
327. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1947 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 295.
328. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 6.
329. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników. Korespondencja dotycząca spraw
personalnych.
1947, mps, j.pol., l., s. 9.
330. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie statystyczne magazynów przy WKŻ za styczeń 1948.
1948, mps, j.pol., l., s. 12.
331. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Dokumentacja dotycząca darów otrzymanych przez WKŻ.
1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 153.
332. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres wrzesień 1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 15.
333. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres październik-listopad 1947 i styczeń-
44
luty 1948 r.
1947-1948, mps, j.pol., l., s. 36.
334. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 199.
335. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 60.
336. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1949, mps, j.pol., l., s. 99.
337. Kraków. Dom Starców.
Protokół z kontroli z dn. 21.03.1949 r. Sprawozdania statystyczne.
1947, 1949-1950, mps, j.pol., l., s. 16.
338. Kraków. Dom Starców.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych i
finansowych (zawiera m.in. wykazy imienne pracowników, etaty
listy płac).
1947, 1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 25.
339. Legnica. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1949, mps, j.pol., l., s. 3.
340. Legnica, Ludwików, Niemcza. Domy Starców.
Protokóły selekcji podopiecznych z 1948 r.(zawierają wykazy
imienne podopiecznych).
1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 6.
341. Legnica. Dom Inwalidów.
Korespondencja dotycząca spraw personalnych i finansowych
(zawiera m.in. listy płac pracowników).
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 10.
342. Legnica. Dom Starców.
Wykazy imienne podopiecznych i personelu.
1949-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 11.
343. Legnica. Dom Inwalidów.
Korespondencja finansowa.
1948, mps, j.pol., l., s. 8.
344. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Raport służbowy z dn. 16.05.1947 r. na temat funkcjonowania
WKŻ (zawiera m.in. wykazy imienne pracowników WKŻ).
1947, mps, j.pol., l., s. 3.
45
345. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej (1946 r.).
1946-1947, mps, j.pol., l., s. 144.
346. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1947-1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 87.
347. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Ankieta dotycząca struktury zatrudnienia ludności żydowskiej.
1948, mps, j.pol., l., s. 1.
348. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykazy imienne inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 2.
349. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny osób przechowujących Żydów w czasie okupacji
i ubiegających się o pomoc w WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
350. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 19.
351. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Preliminarz budżetowy na grudzień 1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 1.
352. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Preliminarz budżetowy Wydziału Opieki Społecznej na sierpień
1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 1.
353. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Preliminarz budżetowy opieki otwartej na IV kwartał 1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
354. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Koszty utrzymania kuchni ludowej i domów noclegowych.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
355. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. Schronisko.
Lista płac pracowników.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 2.
356. Lublin Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres wrzesień-październik i grudzień
46
1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 21.
357. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej
(załączony wykaz imienny osób z Chełma Lubelskiego, które otrzymały
paczki z USA w 1946).
1945-1947, mps, j.pol., l., s. 134.
358. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 27.
359. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1949-1950, mps, j.pol., l., s. 39.
360. Ludwików. Dom Starców.
Sprawozdanie statystyczne, etaty, stawki płac pracowniczych.
1946, 1948, mps, j.pol., l., s. 5.
361. Łańcut. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca organizacji PKŻ (zawiera m.in. wykaz
imienny zarządu PKŻ).
1946, mps, j.pol., l., s. 1.
362. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej (1946-1948 r.).
1946-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 101.
363. Zawartość jednostki przeniesiona do WKiP, j. 228.
364. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej - za
okres styczeń - listopad 1947 r.
1948, mps, j.pol., l., s. 1.
365. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykazy imienne inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ.
1946-1947, mps, j.pol., l., s. 4.
366. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników.
1947, mps, j.pol., l., s. 5.
367. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres sierpień-listopad 1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 22.
368. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej 47
grudzień 1945 - czerwiec 1946.
1945-1946, rkps, mps, druk, j.pol., l., s. 142.
369. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej lipiec - grudzień 1946.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 172.
370. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (zawiera
m.in. w piśmie: z 17.01.1947 wykaz imienny pracowników Wydziału
Specjalnego WKŻ; z 31.01.1947 wykaz imienny pracowników - Żydów
Centralnego Zarządu Kin; z 8.02.1947 wykaz imienny współpracowników i
pracowników gazety „Dos Naje Leben”; z 22.05.1947 wykaz imienny
pracowników drukarni nr 10 w Łodzi.)
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 174.
371. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (zawiera
m.in. wykaz imienny pracowników Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Łodzi korzystających z przydziałów żywnościowych).
1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 189.
372. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1949-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 208.
373. Łódź. Dom Starców (Dom Repatrianta).
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, personalnych
i finansowych (zawiera m.in. wykazy imienne podopiecznych i
pracowników).
1946-1949, mps, j.pol., l., s. 27.
374. Mielec. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych.
1945, mps, j.pol., l., s. 1.
375. Niemcza. Dom Starców.
Protokół z ogólnego zebrania podopiecznych, sprawozdanie z
inspekcji, korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, akta
finansowe (zawierają m.in. listy płac pracowników).
1946-1949, rkps, mps, j.pol., fot., l., s. 34.
376. Niemcza. Dom Starców.
Wykazy imienne podopiecznych.
1946-1948, mps, j.pol., l., s. 30.
377. Niemcza. Dom Starców.
Zestawienia statystyczne. Wykazy imienne podopiecznych i
48
personelu.
1948-1949, mps, j.pol., l., s. 31.
378. Niemcza. Dom Starców.
Akta personalne - Bursztyn Lejba vel Emilian.
1947, mps, j.pol., l., s. 3.
379. Nowy Dwór. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych.
1946, rkps, j.pol., l., s. 2.
380. Nowy Sącz. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, mps, j.pol., l., s. 1.
381. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej (1946 r.).
1946-1947, mps, j.pol., l., s.74.
382. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1947-1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 98.
383. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny ludności żydowskiej zarejestrowanej przez WKŻ.
1946, rkps, j.pol., l., s. 5.
384. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Preliminarz budżetowy WKŻ na marzec 1947 r.
1947, rkps, j.pol., l., s. 2.
385. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres październik-listopad 1947.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 10.
386. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla młodzieży (zawiera także sprawozdania na
temat działalności innych działów Wydziału Młodzieżowego)- za
okres styczeń-marzec, maj 1948 r.
1948, rkps, j.pol., l., s. 8.
387. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (do
pisma z 28.12.1948 r. załączony wykaz imienny osób mających prawo do
korzystania z pomocy materialnej WKŻ).
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 29.
49
388. Ostrów Mazowiecka. Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 3.
389. Otwock. Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników KŻ.
1947 (?), mps, j.pol., l., s. 1.
390. Otwock. Komitet Żydowski.
Wykazy imienne chorych otrzymujących paczki żywnościowe.
1945, rkps, j.pol., l., s. 6.
391. Otwock. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1945-1948, 1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 21.
392. Pińczów. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 3.
393. Piotrków. Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności KŻ.
1945, rkps, j.pol., l., s. 2.
394. Płock. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 8.
395. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
396. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej (załączony fragment sprawozdania z działalności
OKŻ za sierpień 1946 r.).
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 11.
397. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (
zawiera m.in. wykaz imienny osób, które otrzymały paczki żywnościowe od
OKŻ).
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 72.
398. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (do pism
z 10.08 i 14.12.1949 r. załączone wykazy imienne osób mających
prawo do korzystania z pomocy materialnej OKŻ).
1948-1950, mps, j.pol., l., s. 38.
399. Przemyśl. Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
50
Opieki Społecznej (1946 r.).
1946-1947, mps, j.pol., l., s. 90.
400. Przemyśl. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1947 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 48.
401. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 1.
402. Przemyśl. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci za okres wrzesień 1947 r.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 5.
403. Przemyśl. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (do
pisma z 24.03.1949 r. załączony wykaz imienny osób ubiegających się o
zapomogę).
1947-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 97.
404. Radom. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z kontroli działalności OKŻ za okres styczeń październik 1946 r., wykonanej w dn. 8-10.11.1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 7.
405. Radom. Okręgowy Komitet Żydowski.
Wykaz imienny osób potrzebujących pomoc odzieżową i pieniężną
w Radomiu. Wykaz imienny personelu biura OKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 3.
406. Radom. Okręgowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947, mps, j.pol., l., s. 39.
407. Rzeszów. Komitet Żydowski.
Sprawozdanie statystyczne z działalności Wydziału
Opieki Społecznej na dzień 1.06.1946 r.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 5.
408. Siedlce. Komitet Żydowski.
Wykaz imienny dzieci i starców zamieszkałych w Siedlcach w
1947 r.
1947, rkps, j.pol., l., s. 1.
409. Sosnowiec. Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1945-1946, mps, j.pol., l., s. 6.
51
410. Sosnowiec. Żydowski Komitet Obywatelski z Pilicy.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, mps, j.pol., l., s. 2.
411. Szczakowa. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1945, mps, j.pol., l., s. 1.
412. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności WKŻ za okres sierpień-wrzesień
1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 14.
413. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z inspekcji WKŻ w dn. 23.07-6.08.1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 10.
414. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1947-1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 137.
415. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej za 1947 i
1948 r.
1947-1948, mps, j.pol., l., s. 6.
416. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny starców zarejestrowanych w WKŻ.
1947, mps, j.pol., l., s. 7.
417. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykazy imienne inwalidów zarejestrowanych przez WKŻ.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 36.
418. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykazy imienne pracowników WKŻ z dn. 1.04 i 25.11.1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 22.
419. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Preliminarz budżetowy Wydziału Opieki Społecznej na lipiec 1946.
1946, mps, j.pol., l., s. 5.
420. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności i preliminarz budżetowy Wydziału
Opieki Społecznej za III kwartał 1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 7.
421. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres sierpień, październik i
52
grudzień 1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 29.
422. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla młodzieży (zawiera także sprawozdania na
temat działalności innych działów Wydziału Młodzieżowego) - za
okres
styczeń, maj 1948 r.
1948, mps, j.pol., l., s. 10.
423. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 60.
424. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 86.
425. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1947-1948, mps, j.pol., l., s. 5.
426. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (w l. z
4.10.1949 r. załączony wykaz imienny dzieci członków Rolniczego
Zespołu Spółdzielczego „Pług i Sierp” uczęszczających do przedszkola w
Ustowie).
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 97.
427. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
Wykaz imienny członków kółka dramatycznego Żydowskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego w Szczecinie.(przydział odzieży)
1949, rkps, j.jid., l., s. 2.
428. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948-1950, rkps, mps, j.pol., l., s. 93.
429. Szczecin. Dom Starców.
Sprawozdanie za listopad 1946, korespondencja dotycząca spraw
organizacyjnych, personalnych i finansowych (zawiera m.in. listy
płac
pracowników).
1946-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 18.
430. Szczecin. Dom Starców.
Wykazy imienne podopiecznych i pracowników. Fotografie
53
zbiorowe podopiecznych i personelu.
b.d., 1946-1947, 1949, rkps, mps, j.pol., fot., l., s. 13.
431. Tarnów. Komitet Żydowski.
Raport z wizytacji KŻ z dn. 21.12.1945 r. Wyciąg ze sprawozdania
z działalności KŻ za czerwiec 1946 r.
1945-1946, mps, j.pol., l., s. 3.
432. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1946 - 1948 r.
1946-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 105.
433. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci - za okres październik-listopad 1947.
1947, mps, j.pol., l., s. 15.
434. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy
materialnej dla młodzieży (zawiera także sprawozdania na temat
działalności
innych działów Wydziału Młodzieżowego)-za okres lipiec 1946,
marzec 1948 r.
1946, 1948 mps, j.pol., l., s. 9.
435. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (zawiera
m.in. sprawozdanie kasowe PKŻ z 1.02-30.11.1945 r. i
sprawozdanie Wydziału
Opieki Społecznej przy PKŻ za czerwiec 1946 r.).
1945-1946, 1948, mps, j.pol., l., s. 16.
436. Wałbrzych. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja ogólna.
1946, 1949, mps, j.pol., l., s. 4.
437. Wałbrzych. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 2.
438. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z ogólnej kontroli działalności WKŻ
przeprowadzonej w dn. 21.05-18.06.1946 r.
1946, mps, j.pol., l., s. 8.
439. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
54
Opieki Społecznej - za 1946 r.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 147.
440. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności różnych
wydziałów
WKŻ - za okres styczeń – sierpień 1946 r.(zawierają sprawozdania
finansowe dotyczące Wydziału Opieki Społecznej).
1946, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 256.
441. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za okres styczeń - luty, kwiecień, grudzień
1947 r. (zawiera sprawozdania z działalności także innych
wydziałów).
1947, b.d, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 197.
442. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1948-1949 r. (zawiera sprawozdania z
działalności także innych wydziałów).
1948-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 23.
443. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych.
-1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 7.
444. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych.
1949-1950, rkps, mps, j.pol., jid., l., s. 186.
445. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykazy imienne osób korzystających z pomocy Wydziału Opieki
Społecznej przy WKŻ.
b.d., 1949, mps, j.pol., l., s. 8.
446. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny osób, którym wypłacono zapomogi pieniężne w
styczniu 1947.
1947, rkps, j.pol., l., s. 20.
447. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny inwalidów pobierających rentę inwalidzką w WKŻ.
b.d., mps, j.pol., l., s. 2.
448. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników WKŻ za kwiecień 1947 r.
1947, mps, j.pol., l., s. 6.
55
449. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny dzieci pracowników WKŻ.
1948, mps, j.pol., l., s. 3.
450. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw personalnych (zawiera wykazy
imienne pracowników WKŻ).
1949, mps, j.pol., l., s. 10.
451. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw personalnych. Indeks osób
1949, mps, j.pol., l., s. 137.
452. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Protokół w sprawie zajść w Raciążu w dn. 13.08.1945 r. Indeks
osób
1945, mps, j.pol., l., s. 2.
453. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie kasowe WKŻ za okres 4.12.1944-1.03.1945 r.
1945, rkps, j.pol., l., s. 7.
454. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja finansowa.
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 243.
455. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące przydziału
pomocy materialnej dla dzieci za okres wrzesień-październik, grudzień 1947
i styczeń-grudzień 1948-czerwiec 1949 r.
1947-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 86.
456. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946-1947, mps, j.pol., l., s. 69.
457. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 34.
458. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 134.
459. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnejsprawy personalne (zawiera wykazy imienne osób).
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 45.
460. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny osób, które otrzymały pomoc finansową.
1946, rkps, j.pol., l., s. 9.
56
461. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej za okres 1946 r.
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 114.
462. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej za okres 1947-1949 r. (zawiera także
sprawozdania innych wydziałów). Korespondencja.
1947-1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 9.
463. Włocławek. Okręgowy (Powiatowy) Komitet Żydowski.
Wykaz imienny inwalidów i starców zarejestrowanych przez OKŻ.
b.d., mps, j.pol., l., s. 1.
464. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla dzieci za okres 1947-1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 20.
465. Włocławek. Okręgowy (Powiatowy) Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1946, mps, j.pol., l., s. 36.
466. Włocławek. Okręgowy (Powiatowy) Komitet Żydowski
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 25.
467. Włocławek. Okręgowy (Powiatowy) Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
(zawiera m.in. wykazy imienne pracowników PKŻ otrzymujących
pomoc)
1949, rkps, mps, j.pol., l., s. 35.
468. Włocławek. Okręgowy (Powiatowy) Komitet Żydowski.
Kuchnia Ludowa. Korespondencja, wykaz imienny pracowników.
1947, mps, j.pol., l., s. 2.
469. Włodawa. Komitet Żydowski.
Wykaz imienny ludności żydowskiej zamieszkującej we Włodawie.
1946, rkps, j.pol., l., s. 3.
470. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej na Dolny
Śląsk za rok 1947. Korespondencja dotycząca sprawozdawczości.
1948, mps, j.pol., l., s. 13.
471. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdanie z działalności Wydziału Opieki Społecznej za III
57
kwartał 1948 r.
1948, mps, j.pol., l., s. 14.
472. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1946 r.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 155.
473. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) z działalności Wydziału
Opieki Społecznej - za 1947-1948 r.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., l., s. 129.
474. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Referat do spraw inwalidów. Sprawozdanie za wrzesień 1946 r.
Wykaz imienny inwalidów wojennych i wdów zarejestrowanych na Dolnym
Śląsku (Biały Kamień, Bielawa, Boża Góra, Bystrzyca, Dzierżoniów,
Głuszyce, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań,
Lubawa, Niemcza, Nowa Ruda, Pieszyce, Świdnica, Świebodzice,
Wałbrzych, Wrocław, Ząbkowice, Zgorzelec, Ziębice, Żary).
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 34.
475. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Wykaz imienny pracowników WKŻ. Korespondencja dotycząca
liczebności pracowników i ich rodzin.
1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 9.
476. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Preliminarz budżetowy i budżet Wydziału Opieki Społecznej na
styczeń, luty, marzec 1947 r., korespondencja finansowa.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., l., s. 5.
477. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej (styczeń
-wrzesień 1946).
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 174.
478. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej
(październik-grudzień 1946).
1946, rkps, mps, j.pol., l., s. 108.
479. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1948, mps, j.pol., l., s. 216.
480. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej.
1949-1950, mps, j.pol., l., s.180.
58
481. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski.
Domy starców, domy noclegowe, kuchnie ludowe. Korespondencja.
dotycząca spraw organizacyjnych i finansowych.
1946-1947, mps, j.pol., l., s. 10.
482. Zabrze. Komitet Żydowski.
Sprawozdanie statystyczne z działalności KŻ za drugi kwartał
1947.
1947, mps, j.pol., l., s. 3.
483. Zabrze. Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca spraw personalnych. Indeks osób
1946, mps, j.pol., l., s. 2.
484. Zabrze. Dom Starców.
Korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych i personalnych
(zawiera wykazy imienne podopiecznych i pracowników), akta
finansowe.
1946, 1948-1950, mps, j.pol., l., s. 14.
485. Ząbkowice. Powiatowy Komitet Żydowski.
Sprawozdania statystyczne (miesięczne) dotyczące rozdziału
pomocy materialnej dla młodzieży (zawiera także sprawozdania na temat
działalności innych działów Wydziału Młodzieżowego) za okres maj 1948 r.
1948, mps, j.pol., l., s. 5.
486. Zielona Góra. Powiatowy Komitet Żydowski.
Korespondencja dotycząca przydziału pomocy materialnej. Wykaz
imienny chorych, inwalidów i starców zarejestrowanych w PKŻ.
1946, rkps, j.pol., l., s. 7.
Aneks do Inwentarza akt Wydziału Opieki Społecznej Centralnego
Komitetu Żydów w Polsce
I. Akta organizacyjne
487. Akta organizacyjne.
Sprawozdania z działalności Wydziału Opieki Społecznej (m.in.
listopad 1944-1.07.1946 r.; I półrocze 1946 r.; 1.07-1.11.1946 r.).
Sprawozdanie Wydziału Opieki Społecznej KŻ w NN za okres 1.011.05.1946 r.
1946, b.d., mps, j. pol., l., s. sygn. stara:
488. Akta organizacyjne.
Protokóły z narad pracowników Wydziału. Zał. wykaz imienny
59
uczestników krajowej narady kierowników wydziałów opieki społecznej.
1946, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
489. Akta organizacyjne.
Instrukcje dla kierowników Wydziału Opieki Społecznej i
magazynierów (Warszawa, wrzesień 1946 r.).
1946, mps pow., j. pol., l., s. 14. sygn. stara
490. Akta organizacyjne.
Adresy różnych instytucji.
b.d., rkps, mps, j. ang., pol., l., s. 3. sygn. stara
491. Akta organizacyjne.
Dziennik korespondencji przychodzącej (26.10.1946-17.03.1947 r.)
(Lb. dz. 1491-2387, 2-560) i wychodzącej (25.03.1946-19.03.1947 r.) (Lb.
1481-2387, 1-555).
1946-1947, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
492. Akta organizacyjne.
Dziennik korespondencji przychodzącej (18.03-31.12.1947 r.) (Lb. dz.
571-2098) i wychodzącej (19.03.1947-3.01.1948 r.) (Lb. 561-2100).
1947-1948, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
493. Akta organizacyjne.
Dziennik korespondencji przychodzącej (3.01-31.12.1948 r.) (Lb. dz.
1-1314) i wychodzącej (2.01-27.12.1948 r.) (Lb. 1-1296).
1948, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
494. Akta organizacyjne.
Dziennik korespondencji przychodzącej (4.01-31.12.1948 r.) (Lb. dz.
1-1228) i wychodzącej (11.01-31.12.1948 r.) (Lb. 17-1222).
1949, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
495. Akta organizacyjne.
Dziennik korespondencji przychodzącej (4.01-24.04.1948 r.) (Lb. dz.
1-162) i wychodzącej (5.01-26.04.1948 r.) (Lb. 2-163).
1950, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
496. Akta organizacyjne.
Korespondencja ogólna.
1945-1949, rkps, mps, mps pow., j. jid., pol., l., s. sygn. stara
Akta personalne
497. Akta personalne pracowników.
Wykazy imienne pracowników. Korespondencja.
1947, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
498. Akta personalne.
Wykaz repatriantów inwalidów zarejestrowanych na wyjazd do
60
Izraela.
B.d., mps, j. pol., l., s. 3. sygn. stara
Pomoc materialna
499. Pomoc materialna. Akta organizacyjne.
Protokóły dot. przydziałów żywnościowych i innych artykułów.
1948-1949, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
500. Pomoc materialna. Akta organizacyjne.
Korespondencja ogólna (dot. przydziałów żywnościowych).
1948, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
501. Pomoc materialna. Akta organizacyjne.
Przydział kart żywnościowych – upoważnienia do odbioru kartek,
kartki żywnościowe (1948-1949 r.).
1946-1949, rkps, mps, druk, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki
tekstu, s. sygn. stara
502. Pomoc materialna. Akta organizacyjne.
Zestawienie pomocy dla repatriantów, Wydziału Opieki nad
Dzieckiem i Wydziału Zdrowia CKŻP.
B.d., rkps, j. pol., l., s. 1. sygn. stara
503. Pomoc materialna. Akta personalne.
Skorowidz osób objętych pomocą materialną (?).
B.d., rkps, j. pol., poszyt, s. sygn. stara
504. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne osób objętych pomocą materialną (ubrania).
1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 200. sygn. stara
505. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników Banku Spółdzielczego dla
Produktywizacji Żydów i ich dzieci.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
506. Pomoc materialna. Akta personalne.
Sprawozdanie z przydziału żywności dla pracowników CKŻP w
Warszawie i ich dzieci (listopad-grudzień 1947 r.). Zał. wykazy imienne
pracowników CKŻP, Banku Spółdzielczego dla Produktywizacji Żydów,
Żydowskiej Komisji Historycznej (ŻIH).
1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
507. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników (i ich dzieci) redakcji „Dos Naje Łebn”
(Warszawa, ul. Tłomackie 5).
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
61
508. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników (i ich dzieci) ORT w Polsce
(Dzierżoniów, Katowice, Kraków, Legnica, Łódź, Szczecin, Wałbrzych,
Warszawa, Wrocław).
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
509. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników TOZ (i ich dzieci) w różnych
placówkach w Polsce (Białystok, Bielawa, Bielsko, Bolków, Bydgoszcz,
Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dzierżoniów, Gdańsk, Gliwice, Głuszyca,
Jar, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Katowice, Kłodzko, Kraków,
Legnica, Lublin, Lubawka, Ludwików, Łódź, Niemcza, Nowa Ruda, Nowa
Sól, Opole, Otwock, Pietrolesie, Sosnowiec, Strzegom, Szczecin, Śródborów,
Świdnica, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zagórze,
Ząbkowice, Ziębice, Złotoryja, Żary)
1948, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
510. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników (i ich dzieci) Żydowskiego Instytutu
Historycznego.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
511. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników (i ich dzieci) Żydowskiego
Towarzystwa Kultury, Żydowskiego Towarzystwa Kultury i Sztuki oraz
Związku Artystów Scen Żydowskich.
1948, rkps, mps, j. jid., pol., l., s. sygn. stara
512. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne osób objętych pomocą materialną (różne wykazy dot.
m.in. Gdańska, Gdyni, Łodzi).3
1949, b.d., rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
513. Pomoc materialna. Akta personalne.
Korespondencja. Indeks osób
1945-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
Magazyn
514. Magazyn.
Raporty magazynowe i korespondencja Banku Spółdzielczego dla
Produktywizacji.
1947-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: Wprodukt. –
171
3
Z jednego wykazy zachowała się strona obejmująca pozycje: 92-152.
62
515. Magazyn.
Raporty magazynowe, protokóły i korespondencja Centrali
Gospodarczej (Centrala Spółdzielni Wytwórczych) „Solidarność” Oddział
Warszawski.
1947, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: Wprodukt. - 171
516. Magazyn.
Raporty magazynowe; protokół z otwarcia transportu.
1946, 1949, rkps, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu,
s. /45. sygn. stara: Wprodukt. – 171
Akta Wydziału Transportowego w Gdyni
517. Akta organizacyjne.
Protokół posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej Wydziału
Transportowego CKŻP w Gdyni.
1947, mps, j.pol., s.
518. Akta organizacyjne.
Korespondencja przychodząca do Tymczasowego Komitetu Żydów
Polskich w sprawie przysyłanych towarów.
1945, mps, j.pol., j.ang., j.ros., s.
519. Akta organizacyjne.
Korespondencja wychodząca z CKŻP w sprawie przysyłanych
towarów4.
1945-1946, mps, j.pol., j.ang., j.franc., s.
520. Akta organizacyjne.
Korespondencja przychodząca i wychodząca WOS z Wydziałem
Transportowym (I-IV.1947) 5.
1947, mps, j.pol., s.
521. Akta organizacyjne.
Korespondencja przychodząca i wychodząca WOS z Wydziałem
Transportowym (V-XII.1947) 6.
1947, mps, j.pol., j.ang., s.
522. Akta organizacyjne.
Korespondencja przychodząca WOS z „PANTAREI” (Powszechne
Zakłady Magazynowe i Transportowe) 7.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., s.
4
W tym raporty o otrzymanych towarach i sposobie ich rozdziału; oraz niekompletny raport o działalności
CKŻP za 1945r. i remanenty towarowe.
5
W tym remanenty towarowe.
6
W tym remanenty towarowe, wykaz towarów na dzień 1.VII.1947r.
7
Przysyłane pisma z rachunkami były kierowane pierwotnie do Wydziału Finansowego CKŻP.
63
523. Akta finansowe.
Księgi ewidencyjne darów zarejestrowanych i wydanych z Wydziału
Transportowego w Gdyni8.
1945-1947, rkps, mps, j.pol., poszyty, s.
524. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Anna Howard Shaw”, “Balfe”, “Egon”, “Ettan”, “Falken”,
“Harrington”.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
525. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Henry Brown”, “Ilse”, “Joan Quitman”, “John Woolman”, “Julian
Poydras”.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
526. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Katowice”, „Kraków”, „Margarett Johnson”, „Morska Wola”.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.franc., j.jid., s.
527. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: “Sagoland”, “Sofia Bakke”, “St. Bernard”, “Wandia”, “William
Johnson”.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
528. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: “Abner Nash”, “Australia Knox Victory”, “Bloomersdyk”, “Cape
Cumberlaine”, “Dothan Victory”, “Falastria”, “Jutlandia”.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.franc., s.
529. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: “Fudske”, “Ettan”, “Falastria” 1,”John Gibbon”, “Laholm”.
1945-1946, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
530. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: “Ludwig”, “Maine”, “Notre Dame Victory”, “Owen Wester”,
“Ragne” 1.
1946, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.jid., s.
531. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
8
W tym skoroszyt statków i remanent towarowy na dzień 1.IX.1946r.
64
Statki: „Stegeholm”, „Śląsk”, „Teofano Livanos”, „Tobruk”.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
532. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: “Australia Victory”, “Australia Victory” 2, “Australia Victory” 3,
“Borga”, “Brasil” 2, “Borysław”.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
533. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: Czerwony Krzyż (Brazylia, Dania)9, „Harold L. Winslow”,
„Marta”, „Monte – Sorrel”, „Moormacpenn”.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.franc., j.jid., s.
534. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Moormacwave”, „Moormacwave” 2, „Narwik”.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.jid., s.
535. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Stalowa Wola”, „Stalowa Wola” 2, „Śląsk” 4, „Tvaan”, „Tvaan”
1, „Vasaholm”, „Venezuela”.
1946-1947, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.jid., s.
536. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Falastria” 2, “Falastria” 3, “Falastria” 4, “Falastria” 5, “Falastria”
6, “Falken”.
1946-1947, mps, j.pol., s.
537. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Julian Poydress”, „Fudske” 1 – 2, „Fudske” 3, „Jutlandia” 2,
„Jutlandia” 3, „Katowice” 2, „Katowice” 3, „Kraków”.
1945-1947, mps, j.pol., s.
538. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Ludwig” 2, „Ludwig” 3, „Ragne” 2, „Ragne” 3, „Ragne” 4.
1946, mps, j.pol., s.
539. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Śląsk” 1 - 8.
1946-1948, mps, j.pol., s.
9
Transport z Brazylii na statku Rio de Janeiro; z Danii pociągiem.
65
540. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Alfa”, „Amazonas – Oksywie”, „Argentyna”, „Australia Victory”
3, „Bałtyk” 1, „Bałtyk” 2, „Bałtyk” 3.
1947-1949, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
541. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Batory” 1, „Batory” 2, „Batory” 3, „Batory” 4, „Batory” 5,
„Batory” 6, „Batory” 7, „Batory” 8, „Batory” 9, „Batory” 10, „Batory” 11,
„Batory” 12, „Batory” 13, „Batory” 14, „Batory” 15, „Batory” 16, „Batory”
17, „Batory” 19, „Batory” 21.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
542. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Beatrice – Victory”, „Beta”, „Białystok”, „Białystok” 2,
„Białystok” 3, „Białystok” 4.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.jid., j.franc., s.
543. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Borysław” 2, „Devilslake”, „Falstria”, „Falken”, „Floryda”, „Gen.
Walter”, „Jolanta – Uruguay”, „Jutlandia” 5, „Jutlandia” 6, „Kentucky”,
„Lech”, „Lechistan”, „Lechistan” 2.
1947-1949, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.franc., s.
544. Akta finansowe.
Ewidencja darów otrzymanych drogą morską. Korespondencja.
Statki: „Moormacisle”, „Moormacfir”, „Moormacmail”, „Moormacsage”,
„Paraguay” 1, „Paraguay” 2, „Prins Aleksander”, „Pułaski”, „St.
Thomas”, „Śląsk” 9, „Tobruk” 2, „Waryński”.
1947-1948, rkps, mps, j.pol., j.ang., j.jid., s.
545. Akta finansowe.
Ewidencja transportów ze statków: „Glenbank”, „Sinnigton”.
b.d., mps, j.pol., s.
546. Akta finansowe.
Zestawienia przybyłych transportów (otrzymane towary i miasta
przeznaczenia).
1945, rkps, mps, j.pol., j.ang., s.
547. Akta finansowe.
Zestawienia transportów awizowanych i otrzymanych (nazwa
organizacji, ewidencja transportów ze statków) – 1945-1946.
1946, mps, j.pol., s.
66
548. Akta finansowe.
Remanenty towarowe.
1946, mps, j.pol., s.
549. Akta finansowe.
Memoriały: przydziałów Jointu; transportów zagranicznych.
1945-1947, rkps, j.pol., poszyt, s.
550. Akta finansowe.
Ewidencja: „Transporty statkami”.
1946, rkps, j.pol., poszyt, s.
Akta placówek terenowych
551. Biały Kamień – KŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny robotników kopalni „Biały Kamień”.
1947, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
552. Białystok – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, mps, j. jid., pol., l., s. sygn. stara
553. Bydgoszcz – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
554. Częstochowa – OKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
555. Gdańsk – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
556. Katowice– WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci. Zał. wykazy z KŻ i
placówek w Będzinie, Bielsku, Chorzowie, Gliwicach, Opolu, Sosnowcu i
Zabrzu; zał. wykaz pracowników Towarzystwa Kultury, Komisji
Historycznej i Banku dla Produktywizacji w Katowicach. Korespondencja.
1947-1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
557. Kłodzko– Kuchnia Ludowa. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z pracy; zestawienie wydanych obiadów (sierpieńpaździernik 1946 r.); dane na temat wartości kalorycznej produktów
zużytych w kuchniach Kłodzku i Kudowie (listopad 1946 r.).
1946, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
558. Kraków– WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci; zestawienia przydziałów
67
artykułów żywnościowych dla różnych osób.
1945-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
559. Kraków– Dom Starców. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności za grudzień 1949 r.
1950, mps, j. pol., l., s. 1. sygn. stara
560. Legnica - PKŻ. Akta personalne.
Wykaz imienny osób objętych pomocą materialną (?). (fragment)
b.d., rkps, j. pol., poszyt, uszkodzenia i ubytki tekstu, s. sygn.
stara
561. Lublin – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
562. Ludwików – Dom Starców. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie statystyczne za kwiecień 1946 r.
1946, mps, j. pol., l., s. 1. sygn. stara
563. Łódź – WKŻ. Pomoc materialna. Akta organizacyjne i personalne.
Protokół lustracji Domu Repatrianta i Domu Starców (1947 r.).
Blankiet legitymacji dla osoby objętej pomocą materialną WKŻ. Wykaz
imienny pracowników i ich dzieci (1.10.1948 r.). Korespondencja.
1946-1948, mps, druk, j. pol., l., s. sygn. stara
564. Niemcza – Dom Starców. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i podopiecznych.
1946, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
565. Olsztyn – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
566. Otwock – KŻ. Akta organizacyjne.
Sprawozdanie z działalności Stołówki Ludowej przy KŻ.
1946, mps, j. pol., l., s. 1. sygn. stara
567. Otwock – Dom Dziecka. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, rkps, j. pol., l., s. 2. sygn. stara
568. Otwock – Sanatorium „Dom Zdrowia” (ul. Reymonta 51). Pomoc
materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników.
1948, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
569. Poznań – OKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
68
570. Przemyśl – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
571. Radom – OKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
572. Sobięcin – KŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny robotników kopalni „Viktoria”.
1947, mps, j. pol., l., s. 1. sygn. stara
573. Szczecin – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników; wykazy imienne osób objętych pomocą
materialną.
1947-1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
574. Śródborów – Dom Dziecka (ul. Cieszyńska i ul. Literacka). Pomoc
materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
575. Śródborów – Dom Wypoczynkowy CKŻP (ul. Cieszyńska 4). Pomoc
materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników.
1948, rkps, j. pol., l., s. sygn. stara
576. Wałbrzych – PKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy imienne pracowników zatrudnionych w zakładach
przemysłowych i kopalniach.
1947, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
577. Warszawa – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci. Zał. wykazy KŻ z
Milanówka, Otwocka, Płocka i Pruszkowa.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
578. Warszawa – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykazy osób objętych pomocą materialną (dzieci, inwalidzi, chorzy
itd.).
1948, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
579. Warszawa – WKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Karty osób objętych pomocą materialną.
1946-1947, rkps, druk, j. pol., l., s. sygn. stara
580. Włocławek – PKŻ. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, mps, j. pol., l., s. sygn. stara
581. Wrocław – WKŻ. Pomoc materialna.
Zestawienie pracowników i ich dzieci uprawnionych do otrzymania
69
przydziału odzieżowego; skorowidz osób objętych pomocą materialną;
rachunki i pokwitowania zaopatrzenia placówek WKŻ w artykułu
żywnościowe i inne.
1948, b.d., rkps, mps, j. pol., l., poszyt, s. sygn. stara
582. Zatrzebie – Dom Dziecka. Pomoc materialna. Akta personalne.
Wykaz imienny pracowników i ich dzieci.
1948, rkps, j. pol., l., s. 1. sygn. stara
70
Aneksy
j. 47
Asman (Astman) Astman zob. Asman Goldman Owies Hersz Manowski Bałkowska Łucja Dobkiewicz W. Dymowski Elencweig Ezer Frydman Henryk Gawarkiewicz Władysława Geber Mieczysław Grabowska Janina Kacman Feferman Szychatow Eksztejn Landau Sadowska Rozenberg Gerszt Orzechowska Kirszenblat Ruta Kopczyński Stanisław Landau Frania Lepak Lerner Szulim Luft Rachela Napiórkowski Rosner Bronisław Rotlewi Natalia Sadowska Irena Warhaftig Zelma Sochaczewska Alina Szafir Dawid 71
Szarak Jerzy Szychatow Zaksenhaus j. 142
Bachner Hugo Ciastoń Gizela Gruber Gizela Gruber Juliusz Henig Abraham Laksberger Ernest Laksberger Helena Laksberger Jerzy Laksberger Marcel Kelner Wilma Malwe Matzner Józef Paszko Wolf Schroetter Helena Sternberg Jakub j. 144
Bromirska-Mamrot Janina Mamrot zob. Bromirska Janina Bornstein Leon Poser-Taubenblatt Ester Taubenblatt zob. Poser Ester Korn Józef Reiss Róża Langrok Bernard Adler J. Singer Anna Wiktoria Kurzfeld Lewin Izrael Krakowska-Kleczewska Irena Kleczewska zob.Krakowska Irena Mandelcwajg Rafał Hubner Joachim Goldenberg Bronisława 72
Reinberg Kazimiera Zemsza Abraham Goldstein Helena Goldstein Stefan Rozengart Chana Baumgarten Chana (Barbara) Trauman Róża Meloch Katarzyna Goldberg Franciszka Zylberberg Hersz Szlingbaum Maria Herszenfus Jakub Rundo Anna Gołąb Bruh i Judel Rozenthal Izak Lichtensztajn Fryma Pawłowska Cecylia Hakselman (Szymczak) Szymczak zob. Hakselman Bekier Ludwik Liberman Necham Ruff Maria Rundo Anna Mayer Berta Albikowska A. Górska E. Bein W. Gorcza S. Jung W. Budkiewicz Zofia Rothenberg Mania Langer Szaja Statter Felicja j. 145
Oszędowiec Izrael Berensztajn M. Lubińska-Berkowicz A. Berkowicz-Lubińska A. Inwentarz Izak 73
Żeleźnikow A. Kupfersztajn Herszl Rotsztajn Jechiel Blumenfeld Rafał N. Kobryński M. Bernsztajn M. Frydman A. Goldsztajn Samuel Wapner Paja Nomberg Mosze Kameraz B. Białykamień Sz. Poliakowa L. Fiszer Józef Ejerwajs Jakub Goldrat Arjer Zygler Heni Moskowicz Leiba Krankowski Szajnblit Mojsze j. 146
Tenenbaum Eda Halski Mieczysław Welczer-Dancyg N. Rozenberg Abram Kopczyński Stanisław Grzyb Antoni Milczarek Edward Eckiert Poczymak Lernband Zaksenhaus Adam Gurfinkiel Bronisława Zelman Laskowska Mira Ryng Alicja Markiewicz Jerzy Owies Hersz Gerszt Mojżesz 74
Melchior Maria Gradowski Ryszard Segał Maria Ekerling Ignacy Blacharska Rozalia Isz Sulamita Fajersztajn Dora Borowski Aron Szczypior Jadwiga Feldblum Leon Kacner Joanna Górska Elżbieta Modelski Jerzy Staszewska Wajsbrod Lwowski Jakub Jaworska Zofia- Katz M. Ekerling Ignacy Kubiak J. Czydzik S. Montag Ch. Rozenbaum Z. Tencer Sabina Wagner Wacław Owies Hersz Tauman Dora Poczymak Helena Poczymak Renata Feldman Bronisława Segał Maria Gutkowska R. Gory(?) Gradowski Ryszard Wroneberg Leon Kożuszek H. Pechner Teofila Ewa Tajfelbaum P. Srebro Ida Melchior Maria Orski 75
Zaksenhaus Adam
Chackiewicz Michał Gerszt Mojżesz Lwowski Jakub Welczer Dancyg N. Feldblum Leon Lwowski Jakub Gelba Zofia Tenenbaum Eda Haskelberg Maria Poczymak Lernband Krzeczkowska Eugenia Jaworska Zofia Tauman Lew Isz Sulamita Borowy Michał Alef Halina Wesołowska Helena Muszkat Irena Kacner Joanna Ryng Alicja Ryng Anita Staszewska Stefania Staszewski Gerszon Modelski Jerzy Najman Tola Chaber D. Srebro Ida Fiszer Eugenia Fajersztajn Aron Zasławska Romana Borowski Aron Kaplińska Wanda Gelbe Zofia Bartoszewska Maria Rajbenbach(?) Borowski Aron Orski-Zilberman S. Pochmarska Halina Miński-Silber 76
Ajgenholc H. Blacharska Tencer Sabina Winny Karol Wagner Wacław WoŸniak Izak Ekerling Helena Solecki Tadeusz Owies Hersz Stern P. Ciok Franciszek Wroneberg Leon Welczer-Dancyg N. Gurfinkiel Bronisława Tauman Srebro Berko j. 147
Katz Mieczysław Leber M. Feferman M. Harnam Ewa Bromer Uszer Łaskow Jefim Marczak Maria N. Owies Hersz Rajczyk Rózia Rozenberg J. Rozenberg Abram Michałowska Krystyna Michałowska Małgosia Ekerling Ignacy Borowski Aron Szczypior Jadwiga Brandys Herman Dobrowolski Szcz. Landau M. Lewkowicz Sala Frydman Hersz 77
Goldbert Samuel Górska Elżbieta Górska Katarzyna Dmowski Edmund Stefanowicz Edward Rosinska Józefa Buch Wiktor Klahr Leon Klahr Anna Cedzyński Henryk N. Tencer Sabina Lwowski Jakub Gelbe Zofia Edelman Marek Poczymak Lernband N. Ney Karolina Bendler L. Arnold Hedda Gurflowska Bronisława Chłopicki Henryk Feldblum Alperowicz Karolina Lutkiwicz Stefan Lutkiewicz Maria Tafeł Ellen Tafeł Aleksander Borowa Henryka Brandys Herman Isz Sulamita Szczypior Jadwiga Ajgencholc Meir Welczer-Dancyg Chaker Modelska Anusia Modelska Grażyna Borowski Aron Szach Sigalin Tajfelbaum S. 78
Szychatar Kopel Tencer Sabina Rylski H. Germajze Leopold Gutkowska R. Ekerling Ignacy N. Gerszt Mojżesz Owies Hersz Wernicki Paweł Purman(?) Schmidt Stefan Schmidt Czesio Seremak Janica Poczymak Lernband Goldberszt Samuel Fajngierycht Ita Szaja Helena Edelman Marek Blacharska Rozalia N. Landau M. Leber Mieczysław Dawidowicz Ney K. Haskelberg Maria Litwin Jacek Wroneberg Leon Lwowski Jakub Czerwiński Ludwik Sobis Rozenberg A. Tauman Alperowicz Karolina Tencer Sabina Gelba Zofia Katz Edelman Marek Pletner Mieczysław -
79
j. 148
Stup Eugeniusz Ney K. Smolar Grzegorz Teitelbaum P. Teitelbaum Henryk Segał Katz Mieczysław Weber Hania Landau Mojżesz Balicka J. Geber Guta Leniński A. Wysocki Z. Olszewski L. Olszewska Emma Lew Mojżesz Szer Felicja Szames Róża Woźniak Józefa Zołotow Bodner Anna Marzecka Jadwiga Szczepanik Józef Gutkowska R. Kupferstein Artur Limonad Michał Orłowska Witkowska Aleksandra Witkowska Teresa Grzyb A. Wojciechowski Z. Mielczarek E. Kopczyński S. Szcerbakowski Stanisław Nowacki Zbigniew Rozenberg R. Mickiewicz Halina Branicka Janina Bromer Uszer 80
Korf R. Ekerling Ignacy Biernacki Aleksander Bocheńska Aleksandra Dmowski Edmund Stefanowicz Edward Rosińska Józefa Perkowski Wacław Kutak Zbigniew Maklakiewicz Władysław Dudziński Feliks Żukowski Edward Owies Hersz Pletner Mieczysław Feferman M. Katz Hudys Markus Zaksenhaus Adam Czerwiński Ludwik Kleizyngier Abram Goldberski Samuel Haskelberg Maria Esserfeld Wajnberg Hersz Śledzik Szyja Wajkopf Grzegorz Ichrarz Regina Kortopko R. N. Gabriel Arold Gol Edward Rozenberg Izrael Rozenberg Abram Lewkowicz Natan Gurflowska Bronisława Ziembińska F. Szczypior Jadwiga Lewiński A. Feldman Bronisława Pieprzyk Leon Złotkiewicz B. 81
Getner E. Getner Władysław Grabowska Zofia N. Brandys Herman Alperowicz Aron Penson Eugenia Penson Karol Rose S. Rose Joanna Kuperman Zofia Gutowski R. Haskelberg Maria Minc Sabina Laskowska Mira Ajgenholc Henryk Felhendler Urszula Kopelowicz Dawid Isz Sulamita Leber Mieczysław Borowski Aron Teitelbaum P. Ekerling Ignacy Hudysz Staszewski Landau Katz M. Nachbin Janina Nachbin Hanna Nachbin Jerzy Łaskow Jefim Hetrold Sohn Maria Blacharska Rozalia Pletner Mieczysław Itrowski Weber Hania Kupfer Nowak Jan Tehurz Jan Kujawa Stanisław 82
Dąbrowski Władysław Jankowski Stanisław Maciejczyk Tadeusz Madziarz Stanisław Drabek Feliks Brandys Herman Rozenberg A. Bromer Uszer Tauman Dora Goldbert Samuel Kożuszek H. Bitler Hasan L. Lange Edyta Gradoński Ryszard Pieprzyk L. Fedorowicz Gerszt Mojżesz Owies Hersz Kuperman Szuster Rywa Hudysz Henryk Zaksenhaus Adam Fedorowicz Smolar Balkowska(?) Borowski Aron Szczypior Jadwiga Ekerling Ignacy Tajtelbaum P. Bomsztyk Edzia Wachowska Olga Blacharska Rozalia Arold H. Gelba Zofia Kurcman Lejba Trunk Gabriel Zelicki Weber Hania Brandys Herman Landau M. 83
Balama Belta Tauman Sara Feferman Mojżesz Leufer Ozjasz Gol Edward Karpinowicz Józef Zylberberg Szymon Gramowski Gramosz Józef Alperowicz Karolina Lwowski Mieczysław Lwowski Tadeusz Penson Tencer Sabina Hasan Ludwik Muetz Edka Fiszgrund Isz Sulamita Welczer-Dancyger N.
Wajsbrod Brandys Paweł Ryng Alicja Rozenberg Adam Górska Elżbieta Górska Joanna Dobrzyńska Katarzyna Bendler Leon Ekerling Ignacy Goldbert Samuel Gradowski Ryszard Tabak Ela Borowa H. Arnold Hedda j. 149
Abent Gitla Abkiewicz S. Abracham Bronia Lande Abramowicz Leon (Światowski E.) 84
Światowski E. zob. Abramowicz Leon Abramowicz Ruwin
Adam Georg Adam Hanna Adam Marysia Ziegenhagen Amelia Adamczewski Adler Maria Zylbersztejn Chaim Libhaber Jenta Adler Natan Adlersztajn Edward Waserman Michał Ajerwajs Jakub Ajgenholc Henryk Ajgencholc Majer Ajgenholc Mojżesz Ajlen Basia Ajlen Lejb Ajzen Szlama Ajzenberg Chasia Ajzenberg Wita Bruh Maria Ajzenberg Leon Bergman Jakub Feldblum Abram Lubrick Jakub Taubenwaks Akerman Ajzenblat Szloma Ajzencang Ch. Ajzengart Mojsie Szlejf-Dubicki Dubicki zob. Szlejf Wiśnia Chaim Malina Nachman Ajzenman Pola (Pesia) Ajzensztadt F. Ajzman Leon Akerman Ewa Akerman Leon -
85
j. 150
Allen Jadwiga Alpern Józef Alpern Józef Altbaum (Grunberg) Lola Grunberg zob. Altbaum Lola Lustig Chaja Sara Szejngarten Irena Szmelc Ester Szmelc Noemi Szmelc Dawid Alter Bernard Alter Jakub Altman Natan Altman Rachela Altschuler Adolf Altschueller G. Altszuler Natan Altszuler Szmul Amarant Amsterdamer Szmul Anfang Mojżesz Anfang Meilech Anfang Róża Angelewska Salomea Anisfeld Markus Anisfeld Dorota Anker Marta Gendlin Gutman Karaban Aleksandra Malina Nachman Chiniec B. Anysz Salomon Apelbaum Maria Apfel Szaja Apfelbaum Marian Apsel Henryk Kaufman Jakub Finkielsztejn Józef Arbuz Szlama 86
Lewinsohn Emma Arkin Oskar
Arkin (Szamota) Szamota zob. Arkin Aronfeld Zygmunt Aronowicz Dora Artman Hersz Askanas Alina Askanas Zdzisław Asz-Kotek Aszeiman(?) Tadeusz Aszenddorf Izrael Atef NN. Atlas Aron Atlas Aron Jeleń Abraham Aufgang Dawid Augustyniak Erazm Austerlitz Elza Awerbach Marek j. 151
Babinowicz Róża Babic Wiera Babic Josif Edelman Marek Segał Maria Bachner Maks Bachner Roma Bajbus Szmul Bajczman Bajer Anna Bayer Hipolit Bajgerowicz Maria Bajtel Józef Bal Karol Balbus Bronisław Balbus Irena Bałtowska (Jawic) Eugenia Jawic zob. Bałtowska Eugenia 87
Banasiewicz Wacław Bandt Nechama Bankier Abram Bankier Tela Bańkowska Maria Barall Z. Baran Sima Barman Maks Barth Berta Bass M. Bauchman M. Bauer Paulina Bauer Zofia Baum Hersz Bauman M. Baumgard M. Baumgart M. Baumgarten Barbara Baumgarten Chil Baumgarten Grzegorz Baumgarten Jankiel Baumow F. Bąkowski M. j. 152
Becher Azyk Becher Berta Becher Berta Becher Ina Weinberg-Lak Henia Lak zob. Weinberg Weinberg Henryk Becher Estreicher Seferowicz Weidman Efroim Weidman Emilia Beck Hirsz (Henryk) Bednarek Z. Beiles Eliasz 88
Bejlin Masza Bein Max Bejżewska L. Beker Abram Bekker Bela Beker Mendel Bekier Sura Fidler Izaak Beker Rozenfarb
Bekerman Gitla Bekerman Gitla Bencjon Haus Benclowicz Jakub Bendisz Lucia Bendler Leon Bendler Sonia Beer Salomea Beren Arnold Wajntraub Icek Berenstein M. Berenstein Pesia Berent Chil Berg Judyta Fibich Feliks Bergerman Kiwa Bergazyn Janka Berger Majer Bergman Abraham Bergman Mozes Bergman Pesa Bergman Stefan Bergman Szulim Bergman Berkas Herman Berkelhamer Sara Berkowski Czesław Berkowski Jan Berkson Ruta Berlin Herman Berlin 89
Berlinerblai Dawid Berman B. Berman Dawid Berman Fryma Berman Majer Berman Noech Berman Zygmunt Berman Berman Bernstein Mojżesz Bendler Leon Berson Helena Bess (Besodski) Besodski zob. Bess Besser Mieczysław Besser Regina Bezdrowski Szloma j. 153
Biała Dora Białek Antoni Białkowicka Białorybska Julia Białostocka Eugenia Białostocki Samuel Białostocka Zofia Białylew G. Biberman Esfir Biberstein Władysław Biderman Abram Biderman Wiktor Biderman A. Biderman Izak Biderman Biderman Biedrzycki Biegler Chaja Lerch Szloma Bielak Aron Bielak Mojżesz 90
Bielecki F. Bielecki Józef Eisenstein S. Geller S. Bienek Elżbieta Bimke Lonia Binecki Pejsach Birbrajer Michał Birecki Pejsach Birenbaum M. Birenbaum Salomon Bitter Halina Bitter Jerzy Bleicher Ber Bleisztyft Sima Gelda Blam Mozes Blamow Helena Blamow Mozes Blatt Izrael Blattberg Anna Blech Józef Bleffen(?) Izydor Blochman Dana (Zabitowska Helena) Zabitowska Helena zob. Blochman Dana Bluecher Adolf Blumenberg Samuel Blumencwajg Noe Blumencweig Blumenfeld Jakub Jozua Bober Tadeusz Bobrow Zelman
Bocian Borys Bodner Anna Bodner Gizela Bogdanow Mikołaj Bogucki T. (Brandwein M) Brandwein M. zob. Bogucki T. Bohuszewicz Teofila Boimski Jan Bokser Markus Cieśluk Herszek 91
Szlezyngier Lejba Neuman Hersz Bołotin Rafał Bomberg Dawid Kupersztajn Bomsztadt-Kocielski Jakub Kocielski zob. Bomsztadt Jakub Bomsztadt-Kocielski Stanisław
Bomsztadt-Kocielska Nacha Kocielska zob. Bomsztadt Nacha Kocielski zob. Bomsztadt Stanisław Bukała Jan Bomze Samuel j. 154
Bonersteig-Borecki Artur Borecki zob. Bonersteig Artur Borensztein Abram Borensztejn Abram Borensztejn Hanka Szymelmic Stefania Borensztejn H. Borensztejn Izak Borensztejn Maria Borensztejn Szmul Borenstein Dratner Borensztejn Pszenica Borkowska Maria Borkowska Olga Borkowska Stanisława Borodecki Szloma Borowski Aron Borszak Dawid Boruszczak Abram Boruszek Mojżesz Boruszek Rachela Brachfeld Genia Brachfeld Tauba 92
Brachfeld Zygmunt Bramsohn Kajla Brandt Celina Brandt Łaja Brand Michał Brande Sara Brandwain NN. Fliderbaum Markus Brandys Herman Branski Henryk Braude Judyta (Kozłowska Elżbieta) Kozłowska Elżbieta zob. Braude Judyta Braun Aron Braun Rajzla Pietkiewicz Rozalia Brauszer Dora Breja Brenner Leon Brenner Manka Brenner R. Brehner Małka Brenner Mozes Brenner Ralf Nachman Teodor Brener Ruchla Brod Dawid Broder Gusta Broder Ludwik Brodzka Chana Brok Bronisław Brok Ewa Bromberg Artur Bromberg Bromberg (Rotensztein) j. 155
Broner Uszer Brones M. Bronet Jerzy Bronicz Sabina 93
Bronsztein Lejb Bronsztejn Józef Brońska W. Brozdowicz Zygmunt Brucki Blachman Berisz Blachman zob. Brucki Berisz Bruh Anzelm Bruh Maria Brukman Lotta Drabkowska Zofia Brukman Lotta Pilcer M. Maszkiewicz Natan Bruell Irena Brum Alicja Brum Maria Brum Ruth Brumer Fajga Brumer Fejga Brumer Fela Brunier Brunberger Maria Brylant Tadeusz Brym Bryman Liliana Brysek H. Brzezińska Brzustowska Pola Kowalska Ruchla Abramowicz Icek Abramowicz Nadzia Buchenholz Juliusz Buchsbaum Ewa Budkiewicz Zofia Budzikowska Maria Budzikowska Lili Budzilewicz Helena Bugajer Nina Buki Rita Bukowska Maria Buksta Ryszard 94
Buksztalski C. Buliński Bronisław Buliński Józef Bułka S. Bunin Henryk Burman (Borman) Majer Borman zob. Burman Majer Bursztyn Jehuda Bursztyn Lejb Bursztyn Lucjan Bursztyn Majlech Bursztyn Marian Bursztyn Szlama Bursztyn Chawa Bursztyn Henryk Cynamon J. Senator Stanisław Bursztyn N. Buszyfer Majer Lajb Fudym Nuchym Miller Mojsze Burtman G. Buszejkin Rafał Buszejkin Maria Buzyn Boruch Bychowska-Rostowska Adela Rostowska zob. Bychowska Adela Byk Byliński Wacław j. 156
Cabak Jadwiga Chajmowicz Wolf Chackel Psacha Chajtman Jakub Chalip Izrael Chandros Wolf Chanowski Jan Chaskielewicz Salomon Chazan Irena 95
Chazan Chana Chewkin Abram Chęciński Izak Chidryn Michał Chiller Chaja Chiller Hersz Chmiel Michał Chmielewska Jadwiga Szwarc Regina Chmielewska Władysława Chmielnicka E. Chojęcka M.R. Chojnacka Gertruda Chomski Józef Chorzelski Jan Kopycki Ryszard Siewierska Maria Dobrowolska Helena Staniszewska Helena Budzilewicz Helena Chaskiel Stefania Cederbaum Jakub Cederbaum Rubin Celnikier Izaak Centner Fała Centner Róża Centner Szymon Ciechanowiecka Edwarda Ciechanowski Dawid Ciechanowski Cienkus Bronisława Ciepliński Borys Cieszyński Cieśliński Stanisław Ciok Zdzisław j. 157
Cukier Frajda (Byk Helena) Byk Helena zob. Cukier Frajda Cukier Mordka 96
Cukier Pepi Cukier Rachela Cukierblat Maria Cukierman Artur Cukierman Michał Cukierman Mira Cukierman Cweig Tadeusz Cwejhorn Mojżesz Cygielman Leon Cygielman L. Cygelman M. Cymbalist Pejsach Cymbalista Cymerman Rachela Cymerman Samuel Cymiel Leon Cyngnatus Aron Cynowicz Michał Cynowiec Józef Cynowiec Irena Cynowiec Jadwiga Cytron Ina Cytryn Hanka Cytrynbaum Majer Cywiak Natan Czajkowska Janina Czajkowski Marian Wierbłocki Zygmunt Czapek Fela Czaplicka Sonia Czarniecki Jan Maciej Czarniecki Piotr Czarnobroda Dina Czarnobroda Srul Czarnobroda Moniek Czarno Samuel Kiesler Nina Czarny Czaskowska Jadwiga Czernic Stanisław 97
Czernowic Jankiel Czernowic Fyga Czernowic Lyna Czerwiński Kowalski Czesny Berko Czoban (Szapir) Juliusz Szapir zob. Czoban Juliusz Czupała Kazimierz Czworno Tadeusz Henryk Czyżewska Waleria Czyżycki Stanisław j. 158
Dachnerteiwer N. Grabstein Adela Dalecki Seweryn Danziger Lena Dancyg Marcin Danekier Gitla Daniel Natalia Dankowski Leon Danowska-Smoleń Zofia Smoleń zob. Danowska Zofia Dastig-Wollenber Jadwiga Wollenber zob. Dastig Jadwiga Daum P. Daum Dawidowicz Władysław Dawidson Sabina Dawidson Dawidson Dawidson-Wielgosz Bożena Wielgosz zob. Dawidson Bożena Wielgosz Leon Dąb Maria Dąbek Janek Dąbrowska J. Deleglewicz Leja Delert Maria 98
Dembiński Stefan Demlitzer Salomea Demlitzer Anna Den Marceli Denier Roman (Deichsel Edmund) Deichsel Edmund zob. Denier Roman Derwieczyński Aleksander Dębowska Zofia Dincklage Jerzy Długołęska Monika Dobroczyn Eleonora Dobroczyn Maksymilian Dobrowolska Helena Siewierska Maria Dobry Zelman Dobrysz S. Dobrzyński B. Dobrzyńska Janina Tom Józef Braid (Włodarska) Janina Włodarska zob. Braid Janina Dodelzon Dawid Domagalska Chana Dombrower Helena Dominiak Feliks Donde Necham Dorfman Borys j. 159
Drabkowska Zofia Drezner Jakub Drukier Małka Drucklage Jerzy Drużdż Józef Drylman Brucha Dua Ilia Dua Toba Dubiński Józef Dublicki Stefan Dubrowska Ludmiła 99
Dudasik Lila Dudek Henryk Dudek Marian Dudek Sara Dumała Ewa Duński Roman Duński Stefan (Jaroszewski Józef) Durmaszkin Wenera Duszkin Natan Dworakowski Jan Dworecka Sonia Dyksztejn Sabina Dylewska Helena Dylewski Sztarkman Mojsze Dymnik Aron Goldman Hanka Dynin Dawid Dynin Franciszka Dynkowska Maria (Goldenberg Bronisława) Dzięcioł Rejza Dziurzyński Jan j. 160
Edczer Edelman Marek Ederer Aron Ederer Aron Mojżesz Effendowicz Halina Ekells Julian Ekerling Helena Ekerling Ignacy Ostrowski Henryk Pietrzak Wiktor Ekerling Ryszard Ekerling Zygmunt Ekielczak Zelda Ekielczak Izaak Eksztejn Mojżesz Eksztejn M. 100
Eksztejn Róża Ekstein Szymon Ekstein Klara Eichel Eugenia Eichenbaum Jakub Eichler Eugenia Eidlic Eda Eifelowicz(?) H. Einaeugler Karol Ejnisman Mieczysław Ejnisman Mojżesz Einstein-Rolirad Madzia Rolirad zob. Einstein Madzia j. 161
Eisen Ejzenberg Justyna Eisenstadt Eisenstein Henryk Eisenstein J. Eisenstein Sergiusz Eisenstein Ruta Eisenstein Izak Eisenstein Sergiusz Eisenstein Zofia Eisenstein Krystyna Eisenstein Zofia Eisenstern H. Eisner Dawid Eisner Chaim Elbaum Szlama Elbich Julian Elian Pinkas Eliasberg Estera Eljowicz Henryk Elsner Erna Elson Ela Emma Józef Endelman-Kipman Izabella Kipman zob. Endelman Izabella 101
Engelstein Chaim Enoch Izydor Leopold Epsztejn Izak Erdberg Tobiasz Erdberg Regina Erdheim Antonina (Krzemińska Józefa) Krzemińska Józefa zob. Erdheim Antonina Erlich Dawid Erlich Hanna Tiszler Hela Erlich J. Wałach S. Erlich M. Erlich Regina Erlich Rywa Erner Maria Esrynberg Józefa Essig Józef Ewenson Jakub Goldsztejn Brucha Goldsztejn Srul Goldsztejn Sara Goldsztejn Henoch j. 162
Fabrykant T.(Chmielewska Antonina) Chmielewska Antonina zob. Fabrykant T. Fajbowicz Hela Fajerberg Dawid Fajersztajn Dora Feigenbaum Eliasz Fajgenbaum Josef Fajgenbaum Chuma Fajgenblum Jakub Fajgenblat Adam Fajgenblat Irena Fejgin Mieczysław Fajgman Aleksander Feilcherfeld Natalia Fajncwajg Gitla 102
Grodziński Fiszel Henochowicz Helena Fajngold Józef Fajnsztejn Izrael Fajnsztejn Rebeka Fajnzylber Izak Fajnzilber Fajrazen Eugenia Faktor Leja Falk Ernest Falk Michał Falk Fareman Symcha Faskowicz Szloma Fater Jsachar Federbusz Szewa Federgrun Pajsach Federwasser Włodzimierz Fedorowicz Zdzisław Fefer Eliasz Feld Izrael Feld Anna Feferman Dawid Feferman Mojżesz Feldblum Leon Feldblum Leon Feldensztejn Estera Felder Fajwel Feldgarber Sara Feldman Abram Feldman Abram Kleiner Adela Feldman Chaim Feldman Icek Feldman Estera Feldman Ewa Feldman Janka Feldman Izrael Feldman Jehudys Chaja Feldman Józef Feldman Leon 103
Feldpicer Izrael Feldpicer Majer Felgelstein Fela Felhendler Felzenowski (Felzensztajn) Felzensztajn zob. Felzenowski Fenigsztejn Stanisława Ferber Bronisława Ferber Jakub Ferber Ryszard Sznepf Maksymilian Klinger Jerzy Ferdman Lewi Ferdman Noel Ferdman Nuton Ferdman N. Ferster Józef Ferster Samuel Ferster-Wiœlicka P. Wiœlicka zob. Ferster P. Fertig Feterfrajnd Izak j. 163
Figiel Rozalia Fiks J. Fiksman Masza Fiksman Pinia Filchen Berta Finell-Kowalski Szymon Piotr Kowalski zob. Finell Szymon Piotr Finkelberg Willy Finkelkrant Izrael Finkelstein (Wróblewski) Izrael Wróblewski zob. Finkelstein Izrael Finkielsztejn Jehuda Finkielsztajn Leja Margules Henryk Finkielsztejn Leon Finkielsztajn Maurycy 104
Finkelstein Mira Finkelstein Leon Finkielsztejn Samuel Finkelsztajn Zofia Finkielsztajn Fisz Marek Fiszer Halina Fiszgrund Hanna Fiszgrund Fiszgrund Fiszman Leon Fiszman Maria Fiszman Michał Stanisławska Stefania Fiszman M. Fiszman M. Fiszman Nachman Flajszer Beniamin Flajszer Hela Flajszer Estera Flajszer L. Flajszer Fleiszman Bernard Flaksman Newach Flam Bernard Flamen Abram Flamen Cypora Cymerman Aida Zylberman Abram Zylberman Rachela Smolarczyk Josef Smolarczyk Mania Bazarek Mojżesz Dębski Józef Mirowska Ania Flat Ben Cjon Flechtman Abram Flekier Fligelman Małka Fligelman Małka Fligelman Małka 105
Szwarcman Benion Fligelman Mieczysław Florczyk (Fiorczuk) Piotr Wagner Majer Fogiel Abraham Dawid Feuer Józef Feuerberg Dawid Feuerstein Maria Lipszyc (Zawistowska) Wanda Zawistowska zob. Lipszyc Wanda Rajzman Fela Feuerstein Maria Łukaszewski Leon Fojersztajn Forbert Władysław Forbert Adolf Forcajg Mojżesz Forcajg Renata Forem Szjndla j. 164
Frajd M. Frajnd Józef Franc Eugenia Frankfurt Dawid Frankfurter Maria Frankiewicz A. Frankowska Frant Fraum Pepy Frauenberg Dora Frejkman Szaja Frendzel Frenk Froim Frenkiel Rosa Ostrowska Halina Zajdentreger Ajzyk Frenkiel Sara Frenkiel M. Fries Erna 106
Friesel Leon Fritzhanol Marek Froimowicz Szmil Frost Samuel Frost Izrael Frostig Markus Fruchter Mozes Fryde Maria Frydel Z. Frydland Aleks Frydland Dawid Frydland Fridlichsztejn Cyla
Friedman Anna Frydman Bala Frydman Chaim Frydman Chaim Mordka Fridman Ch. Frydman Daniel Friedman Emil Frydman Gila Frydman Helena Frydman Henryk Friedman Hersz Frydman Irena Frydman Janina Friedman N. Fridman Paweł Frydman Róża Frydman Sala (Sara) Frydman Sender Frydman Sonia Frydman Zosia Fridman Frydman Friedman Frym Ozjasz (Ojzer) Fryszman Irena Fryzna Wincenty Fuks A.B. Fuks Dorota 107
Fuks Estera Fuchs Gerszon Fuks Henia Fuks Szajndla Borszczak Sonia Fuchs Fuksman Joel Fuksman Ewa Fuksman Maria Fuksman Fuswerk Klima Futeras Anna Futerfas Izak j. 165
Gadet Wojskowska Gajewski Paweł Gala Michał Galant Władysław Galina Maria Garal Garbarz Bronia Sztainer Mendel Garfinkel Feiga Garfinkel Mendel Garwolińska Gasz Izak Gaszewska Wiktoria Asz NN. Gawarkiewicz Władysława Gawinek Stefan Gawiszek St. Gawlikowska Regina Gawroński St. Gąsiorowicz Jadwiga Geber Mieczysław Getzel Klara Gedala Jonisz Gejbiner Jakub 108
Gejler L. Gelbard Abram Gelbardt Pola Józefowicz Adam Radzio Zygmunt Gelbart Wiesław Gelber Rozalia Gelbrat Rozen Sz. Gelbtuch Leon Geler Chaja Geller Mortko Geller M. Geller Sara Gelles Necha Gelfer Rozalia Gelhard Dionizy Gendelman Grzegorz Genutman Rózia Gepner(?) Zygmunt Gerber Maria Gerber Rafał Gerberbaum Henryk Gerelman E. Germajze Leopold German Wacław Germanowicz Nusyn Gerstel Ludwik Gerstman Fryda Gersz Fania Grynsztejn Dawid Gerszt Mojżesz Gersz Róża Gersztejn Abram Gersztejn Izaak Gerszman Szmul Gertner Halina Gesundheit Felicja Gesundheit Rachela Stanisława Getrajde Aron Gewuerz Anna 109
Gewuerz Anna Krzakiewicz-Lieberman Celina Lieberman zob. Krzakiewicz Celina j. 166
Giełczyńska Celina Gierlowska Łucja Pelikant Julia Kurzweil Fryda Rapaport Estera Gildenman Gillerman J. Gilert Abram Gilert Adam Ginsberg B.(Gadawska) Gadawska zob. Ginsberg B. Ginzburg Sonia Gireszczak-Feilchenfeld Maria Feilchenfeld zob. Gireszczak Maria Girod (Lewinsohn) Magda Lewinsohn zob. Girod Magda Baszyńska (Lewinsohn) Ewa Lewinsohn zob. Baszyńska Ewa Baszyńska Hildegard Lewinsohn Otto Gitler Izaak Gleichgericht Ernestyna Glasner Jadwiga Glatt Pola Maks Rojza Glatstein Szmul Glauberman Pola Glauberman R. Glazer Jankiel Glik Dawid Glik Janina Glueck Jerzy Glueck Majer Glueck Rozalia Glik Szmulek 110
Glikman Irena Glikman Jakub Glikman J. Gluecksman Róża Glikson Józef Glikson Jerzy Fajnzylber Cypora Gliksztajn Ida Gliksztajn Rutka Glueckstein-Kamińska Alma Kamińska zob. Glueckstein Alma Gliksztajn-Weber Ida Weber zob. Gliksztajn Ida Glinowiecki Glińska Jolanta Glocer Sabina Glocer Władysław Gluzman Józef Głatkowska Fredzia Głowacz Jan Głowacz Stanisław Głowacz Helena Głowiński M. Gnoińska Eugenia Gochman G. Godik Godziszewski Zygmunt Golawner Gustaw Goldbarszt Toba Goldbat Szymon Goldberg (Grotyńska) Antonina Goldberg B. Goldberg L. Goldberg Markus Goldberg Pejsach Goldberg Sura Goldberg Abram Goldberg Teresa Goldberg Zygmunt Goldberg Goldberg 111
Goldberger Frania Goldberger (Ostrowski) Pinchas Ostrowski zob. Goldberger Pinchas Golddbersztejn Szmul Czyżycki Ad. j. 167
Goldblat Lipa Goldblat Goldblitt Ita Goldchar-Markowa E. Markowa zob. Goldchar E. Goldcwajg Herszek Goldenberg Luba Goldfajer Seweryn Goldfarb Leon Goldfarb Pinkus Goldfinger Goldhar Zenia Goldhor Markowa E. Markowa zob. Goldhor E. Goldkorn Józef Goldkorn Goldkraut Paweł Goldlust Helena Goldman Fajga Goldman Michał Goldner Lejzor Goldrat A. Goldrat Goldring E. Goldstein Abraham Goldsztajn B. Goldsztajn Jakub Goldsztajn Jakub Goldsztajn Jakub Rastman(?) Lejba Rozenberg Majloch Wajnberg Chaim Abramowicz Marian 112
Pietrzyńska Julia Goldsztejn Lajzor Goldstejn M. Westman J. £epak U. Słodki A. Deutsz A. Wolman J. Karcowicz A. Goldstein S. Goldsztein Wiktor Widman Jakub Goldsztejn Goldwag Herman Goldwag Goldweg Ruth Goldwender Bernard Golokrag Estera Golokrag Nauman Golokrag Tomasz Gołąb Bruch Gołąb Judel Gołąb Helena Gołębiowska (Grostal) Sabina Gomulińska Sala Goraj Józef Gordon Jerzy (Olak Stanisław) Olak Stanisław zob. Gordon Jerzy Gorecka B Gorensztejn Paweł Gorfajn Anna Gorfajn Chana Gorfajn Jakub Gorodecki Piotr Chaskiel Grajer Szyja Buks Marylka Gortat Leokadia Gortat Maria Goszczycka Maria Goszczyńska Helena 113
Goetz Dawid Gotesforcht M. Gotlieb Jerzy Gotlib Leon Gotleb Stanisław Górny Waszek Górska Sabina Górska Lilianna Górski Jacek Górski Zygmunt j. 168
Grabie Zyndel Grabińska Jadwiga Grabowska Janina Pszenica Szaja Grabowska Zofia Grabowska Grabowski Bernard Grabowski Franciszek Praetzel Janina Graczuk Z. Graff Dawid Graf Szymon Grajcer Szyja Ferdman N. Boimski Jan Drużdż Józef Grajek Mosze Grajek Stefan Grajf Łucja Grala Hudes Gramowski-Gramosz Józef Gramosz zob. Gramowski Józef Granik Henryk Granik Grifenberg Zygmunt Grymberg Szawlas Rubin Zaturański Efroim 114
Rozenblum Dawid Grymland Izrael Grin Grynbal R. Gruenbaum Chaim Grynbaum Helena Grynbaum Mendl Grunbaum N. Grynberg Mojżesz Grinberg M. Grynberg R. Grynberg Grynberg Grynberg Grynberg Grynberg Grinblat Majer Grundland Danuta Jakobson Alina Grundland Dawid Gruener Irena Gruner Juliusz Grynfeld Eliza Grynfeld R. Grynfeld S. Grynglas Ada Gringlass Adolf Grynszpan Abram Grinszpan Chaim Grynszpan Frymet Grynszpan Michał Grunspan Mendla Grynszpan Teodora Grinsztejn Saloman Grynsztejn N. Grunwald Czesława Gruenwald Mendel Gruenwald j. 169
115
Grisztein Irena Grodziska G. Groman Majer Gross Natan Grosdorf Lajba Grosdorf Mina Groshaus Nusym Grosiak Grosman Alicja Grossman Lazar Grossman Mira Groten Anastazy Gruber Szymon Gruber Gruca Maria Gruder Edward Grudko Liba Gruell Matylda Grufeld Rachela Gruess Noe Gruszczyńska Maria Gruszka Abram Gruszkiewicz Jan Grycendler Janina Gryffhak Gryfenberg Zygmunt Łapińska Zofia Grylak Paweł Grymland Izaak Urfajn Grzybowska Józefa Baran Maria Gumpricht Hanna Gurfinkiel (Borkowski) Aron Borkowski zob. Gurfinkiel Aron Gurfinkiel Itka Holzer L. Gurman Cecylia Gurnyj Alina Gurnyj Mieczysław Gurnyj Danuta 116
Gust Leontyna Gut Mordko Guterbaum Paula Guterman Boruch Guterman S. Guterman Guthartz Abram Gutharc Wiktor Gutin Regina (Estera) Gutkowska Chana Gutkowska Ruta Gutmacher Guttman Leopold Gutman Maks Gutman Leokadia Gutman Gutman Gutnajer Luiza Gutsztadt A. Guwricz Samuel Guzenfizer Jakub Guzik Izrael Guzower Wolf j. 170
Haberberg Dora Haberfeld Marek Haberbryc Józef Hagel Hajcer Samuel Heiferman Salka Heisner Fela Hajszerych Wolf Hak Majer Halberstern(?) M. Halfman Paweł Halperin Ignacy Halpern Abraham Halpern Alicja Halpern Maria 117
Halpern Irena Halski Mieczysław Halzband Hinda Hałaszyński Hamer Maksymilian Hamerman Bernard Hanben Jakub Knol Handelzac Abraham Hanf Izrael Hanszpigel Jakub Hartfig Eugenia Hartsztajn Gersz Hass Jakub Hasan Jadwiga Hasan Ludwik Haskelberg Maria Haskiel Stefania Hecht Wolf Hechtkopf Henryk Hechtenkopf Szmul Hechtenkopf Moszek Mendel Heftman K. Heftman Hekier Henryk Hekselman Mieczysław Hekselman Grzegorz Helber Emilia Helber Anita Heller B. Helfant Abram Helfer Maks Heling Aleksander Hende(?) L. Hercberg Joanna Hertzlich Markus (Kałużyński Leon) Kałużyński Leon zob. Hertzlich Markus Herl Izak Herman-Tejtel Chana Tejtel zob. Herman Chana Herschdorfer Gizela 118
Herszenfus Jakub Herszenhorn Sz. Herszfang M. Herszkowicz Abram Herszkowicz Jakub Herszkowicz Teofila Herschman B. Herszman Helena Hersztejn Aron j. 171
Heskier Regina Hessen Borys Hettner(?) R. Heyman Bolesław Hibner Józefa Hibowska Maria (Cwajgenbok Justyna) Hitzig Osias Higer Hiler Chaja Hilf Rózia Hilfer Mozes Hilfer Beniamin Himmel Bernard Himelfarb Hipsz Symcha Hirnfeld Szymon Hirsz Józef Hirsz-Klepfisz Rózia Klepfisz zob. Hirsz Rózia Hirszbajn Cela Hirszberg Stella Hirszfeld Szymon Hirszman Pola Hirsztajn Anna Hirsztajn Roman Hisiger Abraham Hisiger Abraham Hochgelernter Maria Hochman Abram 119
Hochman Tamara Hoffman A. Hofman Chaim Hoflat Abram Hoglich Mieczysław Hollander Herman Holchan Lina Homerman Bernard Honigman Chana Honigman Rachela Honigman Stanisław Honigman Anna Honigsblum Józef Hoppengart Paweł Horenkrig S. Horewicz Juliusz Horewicz Stefania Horoniecka Anna Horowitz Jakub Horowitz Herman (Hersz) Horowitz Mechel Horowicz Sala Horska Irena Horski Tadeusz Horska Alina Hradowicz Maria Huberman Jasza Huberman Pinkus Hudysz M. j. 172
Iliwicki Hersz Iliwiecka (Iliwicka) Eugenia Iliwicka zob. Iliwiecka Eugenia Imber Izaak Gibber Izaak Imber Sara Imergluek Juma Wolf Imlberg(?) Jan Indelman E. 120
Ingwer Rafał Isak Mozes Israelicz Idal Israelicz Klara Szumacher Leon Iwińska Zofia Izbicki Michał Izgur(?) Henryk j. 173
Jabłkowski Andrzej Jabłońska Jadwiga Jabłońska Władysława Jachnink N. Jagodzińska Paulina Jakiel Stanisław Jakober Judel Jakubowicz Alfreda Jakubowicz Jerzy Jakubowicz Józef Jakubowicz Kendla Jakubowicz Jakubowicz NN. Jakun Otton Janas Bronisława Janecka Romana Lwów Henryka Janic Gustawa Janic Jerzy Janiszewski Jankowska Irena Jankowski Mieczysław Jankowska Anna Janod Stefania Janower J. Janower Szprinc Janusz Jerzy Jarczyński Jan Jarosławska-Pletner Ada Pletner zob. Jarosławska Ada 121
Jaryczower Dawid Jassem Feiga Kanner Fania Jawerblum Ida Jawerbaum Jakub Jawirowicz Izak Jegier Bernard Berliński Chaim Zelcer Frania Jegorowicz (Jewerowicz) Izak Jewerowicz zob. Jegorowicz Izak Jeleń Estera Jeryczower Dawid Jesion Henryk Jesion Paweł Jewirowicz Ignacy Jodłowska L. Joskowicz Hersz Józefowicz Roman Judaszka Ryszard Judaszko Romana Judaszko Tobka Judenfreund Salomon Judkiewicz Jungerlewi Symcha Jura Mojżesz Jurcewicz M. Jurowicz Maria j. 174
Kac Aleksandra Kac Chana Katz Jakub Kac Michał Katz Mieczysław Kac Szaja Katz Szmul Hersz Dwora Sara Kac S. Kac NN. 122
Kacman Dyna Kacman Feluś Kacman W. Kacman Katzor Otylia Kaczergiński Józef Kaczmarska Julia Kaferman-Krasucka Stella (Wilczyńska Julia) Krasucka zob. Kaferman Stella (Wilczyńska Julia) Wilczyńska Julia zob. Kaferman-Krasucka Stella Kaftal Seweryn Kaganowicz Izrael Kaganowicz Rywa Kaganowski E. Kaganowski F. Kaganowski Kaganowski Kaganowski Kahan Abram Kahan Bronisława Kahan Stanisław Kahan Józefa Kahan S. Kahane Aleksander Kaj Sara Kajzer Jakub Kakitaler Alicja Kalenberg Szymon Kalinowska Eugenia Kalinowska Zofia Kaliska S. Kalwary Marian Kałuska Sara Kameras Kameras Kameras Kameraz Kamińska W. Kamińska Kamiński Wł. Kamińska Lucyna 123
Kamiński Jan Roterman Henryk Kamioner Hipolit Kandel Teofila Kanercz Chaskiel Kaniewska Marianna Kanner Kopel Kantor Salomon Kantor Lejzor Kapler Maksym Kapłan Leo Kapłan M. Kapłan Karch J. Karcz Alicja Karem Nadia Karpf Józef Karpinowicz Józef Kasko Jadwiga Kasman D. Sztarker Maurycy Szajn-Werebejczyk Werebejczyk zob. Szajn Kasman Jakub Zaksenhaus Adam Kasman Kassel Eugenia Kaszer Maria Katanek (Kutasik) Kutasik zob. Katanek Kaufler Marceli Kaufman Berta Kaufman Rozalia Kaufman Jakub Kaufman Szejwa Kaufman Tauba j. 175
Kejles Sz. Kejzman Bronisława 124
Kelber J. Kellner Wilma Kern Adolf Krygier Judel Szperber Izak Kerner E. Kerner F. Kerner Józef Kerszenberg Srul Kerszman Kessel Kestenbaum Dawid Kestenberg R. Kestenblatt Róża Kessler Henryk Keszler Ludwik Kichelmacher Kielcygłowski Chuna Kiersz Juda Kiersz Klara Kiersz Szyja Kiesler B. Kiewiesz Borys Kimel Izak Kinderlerer Chaim Kinderlerer Chana Kinvus Irka Kiper Pinkus Kippel Zofia Kirsztein A. Kirsztein Maria Kirszbraun Jan Kirszenbaum E. Kirszenbaum Kirszenberg Szymon Kister Helena Kister Jechiel Kitt Eugenia Grossman Józef Mieszanowska Marcela Sokolnicki Izak 125
j. 176
Kleidman Jakub Klajman Chaja Klejman Izak Klejman Klein Jakub Klein M. Klein M. Lewensztajn Ch. Widecki B. Kleinzehler Adolf Heichel Róża Klajncwajg Zygmunt Klajnic Florentyna Kleinman Feiga Klarfeld Klawir Felicja (Kozerska Zofia) Kleban Cyla Kleczewski Izak Kleniec Florentyna Klepacki Ejwusz Klepacz J. Klepfisz Kryształ Klepkowska Emilia Cukier Lilka Kliger Anatol Kliger Chaim Klinger Jerzy Ferber Bernard Klok Ruta Klug Berta Klug Dora Klug Józef Klugier Maria Kłosowski Szymon Kłosowska Stefania Knapheis M.A. Knebel Majer 126
Knebel Michał Knyszyńska Rita Kobryner Bolesław Kobryner Eleonora Kobryner Herman Kobryner Jerzy Kobryner Róża Kobryński Majer Kobsysier E. Koch Ludwik Kocielski Stanisław Kofman Jakub Koegel Hersch Koh Ludwik Kokiel Maria Kolski Stefan Kołodziejski Cohn Amalia Kon Bronisława Kon Gina Kacenelenbogen Margula Orensztein Helena Kohn Izydor Kon W. Kon-Borkowska Bronisława Borkowska zob. Kon Bronisława Konarzewska Maria Koniecpolska Róża Koniger Pola Konigsberg Anszek Koenigstein Elżbieta Koenigstein Stefan Koenigsztein Marek Koenigstein M. Koenigstein Alina Koenigstein j. 177
Kopa Nadułek Kopczyński Stanisław 127
Kopelman Bronisława Kopelowicz Beniamin Manela Hinda Kopelowicz Dawid Koper Izrael Koper Krysia Kopernic Abraham Kopilewicz Henryk Storch Samuel Koppel Dorota Kopycki Ryszard Kopytko Korman J. Korman Gustawa Korman Izrael Korman Łaja Korman J. Korman Sara Korman Sura Kormendel Dawid Kormin Katarzyna Korn Jakub Kornberg Ignacy Kornberg Róza Kornberg N. Kornet Mosze Kornet M. Kornfeld Luzer Leib Korngold Maria Korngut Juliusz (Gutowski Juliusz) Kornhaber Ignacy Korol Julian Korolczuk Juliusz Korzeniak Froima Kosak Karol Kosińska Danusia (Srebrnik) Kosman J. Kosman M. Kosower Alfons Kosower Michał Ksower Sz. 128
Kssowska Maria Kotarski Aleksander Kotkówna K. Kotlarski Fela Kotlarz Chana Kotlicki Jerzy Kotłowski Józef Kotowski Juliusz Kowalczyk Grzegorz Kowalczyk Alicja Kowalczyk Wacław (Grzegorz) Zawadzka Jadwiga (Guterman Rózia) Guterman Rózia zob. Zawadzka Jadwiga Kowalski M. Kowalski Kowaraki Leib (Kowalski Leon) Kowalski Leon zob. Kowaraki Leib Kozak Daniel Kozłowski Abram Kozłowski Kazimierz j. 178
Krajewska Helena Krajewski Juliusz Krajewski S. Krakowski S. Krakowski Kramarska Ida Kramarz Sabina Kramer Herman Kranc Roman Kranc Romana Krantz-Kraszewska Czesława Kraszewska zob. Krantz Czesłąwa Krasucka-Kaferman Stella Kaferman zob. Krasucka Stella Kraus Dawid Kraus Szymon Kraut Helena Krauze Barbara 129
Krauze Krauzer Wojciech Krawiec Leon Krawiec Perl Leon (Herman) Kreinik Krejern Anna Kreutzwirth Selma Kromberg Leon Kromer Herman Kroenfeld Pola Kronik Fania Kroskin Adela Krotoschinski (Krotoszyński) Abraham Krotoszyński zob. Krotoschinski Krotoschinski (Krotoszyński) Leib Krotoschinska (Krotoszyńska) Chana Krotoszyński A. Kruk Całeł Krupa Cecylia Kruska Całeł Krygier Bronisława Krygier Judel Krymkiewicz Glik Krymkiewicz Cywia Krymko Paweł Kryńska Maria Kryńska Barbara Kryński N. Gołąb-Grynberg Dalia Grynberg zob. Gołąb Dalia Kryński Ryszard Kryszpel Jakub Kryształ Klara Kryształ Michał Krzelsztajn Krelman Krzyżanowska Joanna Książek Adam j. 179
130
Kubasińska Br. Kubicka Aleksandra Kucharski Edward Kuczmider Kufeld Juda Kuk Michał Kulecki Edmund Kulecka Maria Kulpa Jan Kułakier Jankiel Magiet Dawid Lubieniecki Abram Rosenberg Ch. Elman Rojza Kunin Maria Kunreich Regina Kuperm Aleksandra Kuperman Marek Kuperstein Izrael Banberg Dawid Kupfer Izrael Kupfer Srul Kupferstein Samuel Kupersztejn Kurant Bina Kurtz Maks Kurc W. Kurcbard (Matuszewski) Dawid Kurcbard (Matuszewska) Genia Matuszewski zob. Kurcbard Dawid Matuszewska zob. Kurcbard Genia Kurzfeld Leo Kurcman Lejb Kurzrok Józef Kurzseil(?) Mojżesz Kurlender Jakub Kurlender Kurdej Piotr Kure Dawid Kursztejn Leon Kurzydłowska Rozalia 131
Kusznir Motek Kuśmierak Adam Kuta Jan Kutyn Bernard Kuźma Wacław Kwaterko A. Kweker Oskar Kwiatkowski S. j. 180
Labryga Felicja Pasternak Jan Sznajderowicz Ladner Efroim Laks Mieczysław Laksander Walenty Laksman M. Lampert Jura Lamtiuginta Rena Landau Aron Landau Szymon Landau Ewa Landau-Jankiewicz Irena Landau Chana Landau Klara Landau Roza Landau Szymon Lande Edyta Landler(Sandler) Luba Landler(Sandler) Ania Sandler zob. Landler Luba Sandler zob. Landler Ania Landsberg Marceli Landsberg Anna Landsberg Elżbieta Lange Berta Langer Szaja Lask B. Laskowska Mira Lasner-Laskowski Michał 132
Laskowski zob. Lasner Michał Lasocki Jerzy Lass Ch. Lassser Latomski Laufer Chaskiel Laufer Sara Laufer Wolf Lawrenc Chaim Lebenbaum Stefan Lebensold Toba Leblang Leon Lechter Leder Adolf Lederberg-Brzustowska Pola Brzustowska zob. Lederberg Pola Lederman Estera Lefel Dwojra Lejb(?) Lejbel Józef Lejbman Chaim Lejbman Katia Sobis Halina Leidner Mojżesz Lejman Józef Lejtman Olga Lajtner Zygmunt Leizor Rizen j. 181
Leman Józef Lemberg Marian Lemberg R. Lemel Róża Lempel Fryda Lemrykopf Leon Leneman J. Leneman Leon Lenkawicki Froim Lent Samuel 133
Lent Noemi Lent Ewa Leńska Ida Lerer Kalman Lereszewska J. Lehrhaupt Leib Lerman Beniamin Lerman Jakiel Lerman M. Lerman Lerner A. Lerner Estera Lerner Szulim Lerszkow Leruch Rachela Leser Berta Leser Henryk Leska Stanisława Marianna Leski Grzegorz Lesman L. Szlas L. Jospa Eidlic Eda Leszczyński Teodor Leśniewska Edwarda j. 182
Lew Mojżesz (Emil) Lewartowska Ruta Lewartowska Stanisława Lewartowski Władysław Lewenherz Henryk Lewenhof Eljakim Lewi Barbara Lewi Zdzisław Lewy Ewelina Lewy J. Levy Marcel Lewi Zdzisław Lewy-Włodawska Ewelina Włodawska zob. Lewy Ewelina 134
Lewin Abram Lewin H. Lewin L. Wapner Pajka Lewin Maria Lewin Rosa Lewin Sara Lewin Sara Lewin S. Lewin Tosia Blechstein Lewin Lewiner Jakub Konigssberg Anszel Popowski Kielman Raczkowski(Łaczkowski) Nuchem Łaczkowski zob. Raczkowski Nuchem Lewiner Lewinzon Adam Lewinson Alina Lewinsohn Emma Lewinstein Romana Lewinstein Helena Lewiński A.
Lewit J. Lewita H. Lewita S. Lewkowicz Helena Lewkowicz Marian Lewkowicz A. Laufer S. Lewowicz Mojżesz j. 183
Libensztejn J. Libensztajn(?) Stanisława Libensztejn Liberman Abram Liberman Abram Liberman B. 135
Liberman Nechama Lieberman Libeskind Nachan Libeskind Rózia Librowski Marian Librowska Irena Lichtensztajn Abram Lichtensztejn Fryma Lichterman Lichtman Zelman Lichtsztajn Pola Lidner Fela Lidzki Marian Lifszyc J. Limonad Henryk Limonad Michał Hofman Mieczysław Lindenbaum Chaim Lindner Antoni Linzer Salomom Lipkies Henryka Lipko Leokadia Lipskier Majer Lipsztat Bernard (Zieliński Józef) Zieliński Józef zob. Lipsztat Bernard Lipszyc Józef Lipszycer Boba Lisewska J. Litera Szaja Littman Pola Litwak Leon
Litwak Leon Litwin L. Litwin-Kusznir Rywka Kusznir zob. Litwin Rywka Liwski Władysław Loften(?) Jan Wajdhorn Aron Horski Tadeusz Botner Mojżesz London-Grossner Charlotta 136
Grossner zob. London Charlotta Friesel Leon Loew Alfred Loew Salomon Loew Heda Loewenstein Henryk Lubliner Marysia Lubowska Lidia Luden Izak Zajdman Irena Luksemburg Izrael Lurie Wanda Szynklewski Jerzy Lustbader Fania Waks Zanwel Lustgarten(?) Srul Lustig Sara Lwow Natalia Lwow Włodzimierz Lwowski Jakub j. 184
Łabędzka Irena Łabędzki Henryk Łabendź Szymon Łacner-Łosowski Michał Łosowski zob. Łacner Michał Ładno Elżbieta Łagodzki Stanisław Łamtiugina Rena Łamtiugina zob. Lamtiugina Rena Lamtiugina zob. Łamtiugina Rena Łaska M. Łogin Leon Łosowski Michał Łozowski Ludwik Łucki Borys Łukaszewski Leon j. 185
137
Maas Adam Machauf Izydor Machlis Abram Machnicka Stefania Maciak Stanisław (Mucha Henryk) Mucha Henryk zob. Maciak Stanisław Maćkowiak Irena Mager Berta Magiet Dawid Magiet Marian Magnes Józef Majewska (Feferman) Maria Feferman zob. Majewska Maria Majewska Glinska Majman Chaim Major Maria Majster Rachela Majtlis Bella Majufes Roza Majzels L. Makarewicz Zofia Makower Stanisław Maksym Paweł Chamita Sława Malczyk Regina Males Genowefa Maliszewski Władysław Malwe M. Mała Rózia Małaczewska Wanda Małecki Leon Małecki Man Mendel Mandel Adek Mandelbaum B. Mandelman Regina Mandelzwweig Rafał Manderman Ch. Mangel Salomom 138
Mannel(?) Ryszard Mansberg Emanuel Mantel Szloma Manus Salomon j. 186
Marciniak Leon Marczak Zofia Margolis Gitla Margolis Izydor Margules Anatol Margulies Hersz Margulis Klara Margulies Rafał Margulies Rosa Margulis Margulies Margulis Marienberg Marienberger Józef Marienstraus Maksymilian Mark B. Markiewicz Jerzy Markiewicz Markowicz Chaim Markowicz Ita Markowicz Markowiec Marokko Godel Markus Marszałek Władysław Wolf Matejkowski Stanisław Matzner Józef Matzner Lili Matzner Henryk- Mayzner Ludwika Medalion Machla Rywka Medalion Rywka Galler Berl Taub Emil 139
Meisels Berta Meisels Józef Meiselsow Jadwiga Melcer Klara Melchior Maria Melman Feliks Hercberg G. Melman Ignacy Meloch Regina Melowey Gloria Mełamed Zelda (Zofia) Mełamedson Cyla Memler Ksyl Menakier Izaak Menis Menis Menżyński Harry Merenholc Eugeniusz- Merenholc St. Merenholc Merenholc Merenholc Mersyng Beniamin Merz Emil Merżan Ida Mesner Izydor Mess Jan Mess Władysław Messer Józef Messis Abram Messis Borys Meszorer Albert j. 187
Mich Irena Michacher Leja Michacher Dawid Michalski Michał Mieflinker Icek Mielnik Masza 140
Mierzwińska Mierzwiński Mierzwiński Miętkiewicz F. Migdał Symcha Mikanowska Rozalia Milberger Z. Milchman Chaim Sztajner Eliasz Milewski Szoel Miller B. Głowacz J. Głowacz S. Miller Genia Miller L. Miller Rozalia Miller Wanda Milsztejn Leopold Milsztajn Maria Milwiw Stefania Miłodrowska Karola Minakier Aleksander Minc Aleksander Minc Alter Minc Sabina Mincer Marcin Minos Mins Tatiana Miodowicz (Miodownik) Leon Miodownik zob. Miodowicz Leon Inberman Sara Mirabella Izabella Mirabel Stanisław Mirocznik Chaja Mironowicz Weronika Mirska Maria Mirski Bronisław Miselewicz Grzegorz Misiura Julia Mistorski Stefan Mitas Regina 141
Mitelberg Szmul Mizera Wacław Mizera Stanisław Mizera Maria Mizyrycki Dawid j. 188
Modnicer(?) Estera Modzelewska Janina Mokrauer Joachim Mokauer Stanisław Mołczacki Fajtel Monchajt Chaim Monchajt Dyna Monderer Chaim Monchajt Franciszka Monk Joan Mordchelas E. Mordski Jakub Morgenbeszer B. Morgen Zygmunt Mosan Mieczysław Mosberg Halina Mosiewicz Lejb Moskal Janina Moszkowicz Irena Moszkowicz Moussly Edith Moussly Piotr Moussly Amalia Mowszowicz Lejb Moze(Maze) Piotr Maze zob. Moze Piotr Mozes Artur Mucha Anna Olga Mulis Regina Muehlrad-Gąsior Lusia Gąsior zob. Muehlrad Lusia Munzer Fajga Szczupak Hersz 142
Murawczyk Wajsman Rowner Szrajber Musman Abuœ Muszkat Aleksander Muszkat Irena Muzykant M. Mydler Fajga Mystowski Symcha j. 189
Nachbin Janina Nachman Teodor Nacht Ludwik Najdus Walentyna Najfeld Henryk Najman Feiga Najman Feliks Najman Jakub Najman Mordka Naparstek Estera Narkiewicz-Zajow Helena Zajow zob. Narkiewicz Helena Natanblit Dora Natanblut Anna Natanson Aron Nelken Danuta Nest Szymon Neufeld-Strauch Jadwiga Strauch zob. Neufeld Jadwiga Neuman Jakub Neumark Rena Neus Halina Ney Karolina Nider Szymon Niedźwiedź Michał Niepomniszcze-Borusiak Chana Borusiak zob. Niepomniszcze Chana Nieszczerowicz Wiktor 143
Nirstein Józef Nisenbaum Abram Niskier Ignacy Nisson Abram Norymberg Nowakowska Krystyna Nowomiński Szyja Nube Adam Nuchimower Józef Nudelman Mordka Nunberg Max Nussbaum Leon j. 190
Oberklajd Pinkus Ochsman Jakub Ofman Feliks Ojwental Izaak Okrunglik Maria Okrunglik Aniela Olański M. Olicka Maria Olicki Lejb Olsner Jadwiga Olszejewscy Olszewer Jadwiga (Jacheta) Olszewer Hersz Leib Olszewer Josek Olszewer-Ledenberg Ruchla Leja Ledenberg zob. Olszewer Ruchla Leja Olszewicki Sucher Olszewska Irena Olszewski (Cukierman) Tadeusz Ołomucki Józef Ołtuski Ludwik Omiljanowska Jadwiga Opatowski Józef Opatowski Marek Oppenheim-Górska Anna Górska zob. Oppenheim Anna 144
Górski Ludwik Orecka Zofia Sobierajska Czesława Oremland Pynchos Icchok Orenstein Helena Orenstein Lili Orensztejn M. Orenstein Norma Orłowska Teresa (Kerzner-Mittelberg Romana) Kerzner zob. Orłowska Teresa Mittelberg zob. Orłowska Teresa Orsa Włodzimierz Orski E. Orzech Franciszka Orzech Hilary Osińska Adela Osińska Maria Osińska Teresa (Brauner Dorota) Brauner Dorota zob. Osińska Teresa Osiński Ost Lazar Ost Wigdor Ostaszyński Abram Osterman Chaskiel Ostrowiecki Chaim Ostrowska Halina Ostrowski Henryk Ostrowska-Tylbor Felicja Tylbor zob. Ostrowska Felicja Ostrowski Osuchowski E. Owies Hersz Marokko G. Sadowska j. 191
Pachtowicz W. Pachulski M. Wajsman Paczyński Jerzy 145
Pain Bella Pain Mania Pajewska Estera Pajewska Prassa Pajles Naftali Pakier Eliasz Pakojsa Raja Paldman Palperin Samuel Paluch Leon Pałdyna Matylda Panusz NN. Papierbuch Jakub Papierbuch Stanisław Papierbuch Leokadia Papper (Reich) Sala Reich zob. Papper Sala Papper Leopold Parmański Wolf Pasalska Tema Nesanel Gitla Paster Ruta Pasternak Pater Ada Pawlicka Irena Pawlicki Pawliger Zygmunt Pawlikowski Aleksander Pechnik Maksymilian Pelc Nuchim Penson Maria Perec Wolf Perel Henryk Perel Ita Perel Mojżesz Perelman Estera Perelman Leon Perelmuter Berisz Perl Abrasza Perl Herman 146
Perl Herman Perliński Marian Peterfreund Izak j. 192
Pfeffer Izydor Piaskowski Nisen Lewin Sara Piekarek Mendel Piekarz Lejzor Piekłowicz Józefa (Gotman-Magid Helena) Gotman zob. Piekłowicz Józefa Magid zob. Piekłowicz Józefa Pieńkowski Ryszard Piekarz Ch. Pieprzyk Lejb Pietruszka Eliasz
Pietrzak Wiktor Pietrzak Maria Pietrzak Tadeusz Pietrzak Bogusław Pięta Maria Pilawska Esfir Pinchasowicz Izaak Paster Ryfka Pinczewski Symcha Pines Leja Pines Mozes Pinkus Jankiel Pinlstein(?) Pintus Elsa Piotrowicz (Dyzenhaus) W. Dyzenhaus zob. Piotowicz W. Piper Julia Piskunow Szmul Platzman Tauba Plenowska(?) R. Plenowski T.J. Pleszczyńska-Goldkorn Ruta Goldkorn zob. Pleszczyńska Ruta 147
Pletner A. Pletner Mieczysław Grundland Dawid Tekela Ignacy Plichciński (Dawidowicz) Rubin Dawidowicz zob. Plichciński Rubin Płochocka Zofia Płuzyczka Jan j. 193
Poczymak Lernband Podgórska Bronisława Podlipski Zelman Podorecki Michał (Mojżesz) Podsakrabska Marianna Polak Ida Polak Ksenia Polak Pomeranc Hesko Ponczak Jakub Ponczyński Jerzy Poplińska Z. Popowski Kielman Porajski Antoni Porcyszel Marysia Posmanik Wolf Posmyk Marta Poswońska Edwarda Potasz Saul Potasz Potasznik Potrzebowski Jan Prager Estera Prajs Lola Praetzel Janina Preminger Klara Press Gedale Presser Jakub Profiles Chaim Prorok Adam 148
Pruszycka Prużan Michla Prysłopska Maria Pryszkulnik Siemion Prywes Rachela Przepełkowski Eugeniusz Przepiórka Hanka Przesmycka Zofia Przetycki Jankiel Przewoźnicka Rywka Przyłucka Irena Przysucka Perla Psachja Ch. Pszczoła Władysława Pudles Halina Pukiel M. Pumpierska Romana Punicka Irena Pusta Jetty Puszet Leonia Puszet Alina j. 194
Rabinowicz Ludwik Rabinowicz Rachela Garfinkel Dora Rabinowicz Róża Rabinowicz Tula Rachmilewicz Chana Racensztein Fryda Radzewicz Kazimierz Radzymińskia Estera Radzymiński Marian Rajbenbach Bronka Rajbenbach Józef Rajch Mojżesz Reich M. Reich Sala Reich Samuel Rajchenberg A. 149
Rajchenberg Szyja Rajcher Irena Rajchgold Mordechaj Rajchsztajn Maria Zylber Chaja Fuchs Celina Buzyna Izak Rajczyk Róża Rajczyk Rózia Rajman Ajzyk Reinberg Alicja Reinberg Kazimiera Reinberg Regina Reinberg Szymon Reiner Gustawa Reiss Leon Rejs Roman Rajski Leon Rajzglid Jerzy Rajzman Helena Rajzman Rak Leon Rak Stanisław Rakowska Stanisława Ralinberg M. Ramberg Jan Randfleisch E.M. Rapoport Natan Rapaport S. Rapp Wiktor Ratniewski Bolesław Rauchfleisch Rachela Rawicz Bernard Rawicz Sz. J. j. 195
Reder Ignacy Reder Złata Reder Lotti Redkowicz Jadwiga 150
Redler Anna Redlisiak Józef Redner Marek Redyko Anna Renglich Salomon Repetowicz Maria Replański Henoch Rezyk M. Riedler Leopold Ringler Bolesław Riser Jerzy Rizenfeld E. Robinow-Rubin R. Rubin zob. Robinow R. Rogaczewski Judel Rogalin Olga Rogowski Józef Rojsman Henryk Rojter Chana Rojz M. Rojzen Maksymilian Rok Ludwik Romanowska Hanna Romanowska Pesia Ronga Maria Rosińska Józefa Rostańska Alicja Rot Rotberg Rachel Rotberg Zajwel Rotenberg Leon Rotenberg Lola Rotenberg Szulim Rothenberg Mania Rotenberg Maria Rotensztejn Szloma Roterman Hersz Roterman Hersz (Henryk) Rotman Amalia Rotsztejn Izydor Rotsztejn Helena 151
Rothstein Miriam Rotsztejn Nachman Rotzfeld Simcha j. 196
Rozen Leon Rozen Leon Rozen W. Rozenbaum Abram Rozenbaum Izrael Rozenbaum Maria Rosenbaum Chana Rozenbaum Henryk Rozenbaum Lejzer Rozenbaum Leon Ryba M. Rosenbaum Rózia (Żółkiewicz Zofia) Żółkiewicz Zofia zob. Rosenbaum Rózia Rozenbaum Zygmunt Rozenbaum Z. Rozenberg Abram Rosenberg Borys Rozenberg Ch. Rozenberg Daniel Rozenberg D. Rozenberg Eta Jakubowicz Chaim Jakubowicz Roma Rozenberg Józef Rozenberg J. Rosenberg Mojżesz Rozenberg Mosze Rozenberg-Korzuszek R. Korzuszek zob. Rozenberg R. Rozenberg Regina Rozenberg Szyfra Rosenberg Szymon Rozenberg Szymon Rosenberg Zelman Rozenberg 152
Rosenberg Rosenblat J. Rosenblit Marian Rozenblum Gerszon Rozenblum Z. Rozencwajg Chaim Rosencweig Daniel Rozenzweig Marek Rozenfeld Abram Rozenfeld B. Rosenfeld Ludwik Rozenfeld Mordchaj Rozenfeld M. Rosenfeld Robert Stefan Rozengart Chana Rozenkier Arkadiusz Rozenman Abram Rozensztajn Bronka Rozensztajn Jakub Rozenstein Srul Rozensztrauch Zofia Rozensztrauch Rozental Felicja Rozental Szlama Rozental Tola Rozmaryn Etla Roznowska Maria j. 197
Róża Gabriel Różanykwiat Aleksander Różycka Teofila Rubenfeld Samuel Rubin Boruch Rubin Hersz Rubin Marysia Rubin M. Rubin Ruta Rubinfener Łukaszewicz Zofia Łukaszewicz zob. Rubinfener Zofia 153
Rubinlicht Sara Rubinow Estera Rubinow Fira Rubinow Włodzimierz Rubinow Jakub Rubinsztajn H. Rubinsztejn Kalman Rubinsztein Michał Rubinsztejn Mojżesz Rubinstein Stanisław Rubinsztejn Wacław Rubinsztein Zlata Rubinsztejn Zacharewicz Rudawsko (Koc) Brucha Koc zob. Rudawsko Brucha Rukier Rachel Rundo Anna Rusiecka Cecylia Rusiecki M. Russak Janina Ruszkin J. Rutkowski Majer Ryba Józef Ryba M. Ryba W. Rybowicz Hersz Rychter Dawid Rychter Szajndla Rotensztein Sender Rychter Sara Rycz Anna Ryczke Adam Rylski Ryngelblum Pinchas Ryś Edwarda Rywmanow Leon Rycenberg Sztajnberg Grynszpan Ryzman Aleksander 154
j. 198
Saban Szymon Sachara Józefa Sachara Szlama Sadokierska Helena Sadowska Irena Sadowska Janina Sadowska Maria Sadowska M. Sadowski Dawid Sadowski D. Sadowski Sakierski Wacław Salarewicz Emilia Sambol St. Samborski (Nacht) N. Nacht zob. Samborski Sandel Józef Sander Abram Sander Anna Sandomir Adam Sapperstein Chajkiel Sapperstein Indie Sarafin George Sarba Konstanty Sawisz Anna (Szwadron Hana) Szwadron Hana zob. Sawisz Anna Sciborowska Helena Segal Alter Segał Maria Segał Seiden Roman Sej Izak Sekreck Eleonora Semian Marian Senatorow Raszel j. 199
155
Sfard Dawid Siedlecki Motel Siedlecki Chaim Siedlecki Froim Siegel Beniamin Siemiatycki Ignacy Sieradzka-Kuflińska Jadwiga Kuflińska zob. Sieradzka Jadwiga Kufliński Adam (Kunczyker Adolf) Kunczyker Adolf zob. Kufliński Adam Kufliński (Kunczyker) Adam Kufliński (Kunczyker) Helena Kunczyker zob. Kufliński Adam i Helena Sigalin Hanna Sikorski Kazio Silberg Menasze Silberstein Genia Silbersztajn Menachem Szarfsztajn Josif Silkes Genia Simche Meszulin Dresner Anczel Dresner Estera Barbasz Marek Simenauer Rita Singer Kalman Singer Tila Sinka Salomon Siostak Sitarek Eugenia Siwak Beniamin Skarzyńska A. Skarżyńska Wanda Skobło Michał Skomorowska Luiza Skornik Władysław Skowrońska Lili Skórka E. Skubiszewski Stefan Skuszyńska Marcianna Skwarska-Zoltkowa 156
Zoltkowa zob. Skwarska Sliwkin Mania Słobodkin Dawid Słobodski Józef Izaak Słuchowski Marian Słucka Anna Smigielska Zofia Smolak Dora Smolar Hersz j. 200
Soban Szymon Sobczak Sobel Leopold Sobel Rena Sobiech Edmunda Sobis Halina Sochaczewska Alina Sochaczewski Marcin Sofran Izak Sokal Henryk Sokalski Jerzy Sokolski Stanisław Sokołów-Mowszowicz Henryka Mowszowicz zob. Sokołów Henryka Solarska Ruchel Solnik Sala Sołomonow Eugenia Sołowiejczyk Salomon Sołtyszowski Henryk Somberg Wolf Sommer Bernard Henryk Somersztajn Sorymow Lejb Soszyński Bolesław Spana Bolesław Spat Rozalia Spiess Róża Spiro Samuel Srebrnik Szul 157
Srebro Ida j. 201
Stanisławska Stefania Staniszewska Helena Stard Dawid Stark Bernard Stark Izydor Starkman-Fiszer Fiszer zob. Starkman Stasiński Marian Staszewska Dorotka Staszewska N. Staszewska Hinda Staszewski Marek Statter Felicja Stawska Bronisława Stawska Anita Stec Józef Stech Franciszek Kulpa Jan Stefanek Stanisław Stein Maksymilian Stein NN. Steinberg Bernard Steinmetz Fonia Steinmetz Gustaw Steiner Nusym Stellman Leon Fuks A.B. Sterdiner Fiszel Stern Nikodem Stern Szymon Sternbach Herzel Stettner Róża Stężyc Edzia Stifter Anna Stifter Maksymilian Stoliński Adam Guterbaum Paul (Pinkus) 158
Storch Lena Strasburg Mordka Strassman Beniek (Sawicz Bogdan) Strauch Nina Strauss Sala Strawczyński Oskar Strumpf (?) Josef Strzelecka Janina Irena Strzeszak Samuel Stupaj Ewa Stupnik M. Suchecka H. Sucholicki Chaim Sunderland Eugenia Suranicz E. Suesskind Abram Sylbersztejn C. Symcha Michał Symcha Szrjndla Symcha Gedala Symchowicz Tola Symchowicz j. 202
Szac Felicja
Grabowska Zofia Szachnarowicz Sara Szachnowski Szachowska Zofia Szacht Chaim Szacht Julia Szacht Ida Szafir Dawid Szafir Judyta Szafir Mira Szafirsztejn Szymon Szajder Szymon Szajewicz Hirsz Szajn Ignacy Szajnblit Mojżesz 159
Szajnert A. Szajngarten Szajnman Wł. Szałat Moszek Szałat Jadwiga Szames (Woźniak) Woźniak zob. Szames Schanz Fela Schanz Emil Szancer Adolf Szandler Maria Szanok J. Szapira Munia Szapiro Anna Szapiro Froim Szapiro Michał Szapiro Henryk Szapiro Roza Szapiro Wiktor Szarach Marian Szarak Jerzy Szarfstein Josek Szatan Mojżesz
Szatan Wolf Szattenstein Mela j. 203
Szczepańska Szczepańska (Grabowska) Janina Grabowska zob. Szczepańska Szczepański Józef (Reincharz G.) Reincharz G. zob. Szczepański Józef Szczupak Hersz Szczypior Jadwiga Szechter Jonas Szecket Sabiba Szecket Aleksander Trendzel Lucyna Szefer Zofia Szeffner Jan 160
Szeftel N. Talińska N. Szegman Leon Szejman Maria Szejman M. Szejnman M. Szejnman W. Szejnman Włodzimierz Szejmowicz M. Szejnblit Mojżesz Szeligowski Ludwik Szemier Józef Szempliner Łaja Szenfeld Helena Szenicer Pinkus Szenker Henryk Szenker Zygmunt Szenkier Józef Szenkier Sender Szereman Dawid Szer Prywa Szer Stefania Szereszewska Izabella Szereszewski I. Szerman Helena Szerman Łucja (Szermańska) Szermańska zob. Szerman Łucja j. 204
Schiemel Rozalia Schimel Simon Szklar Chaim (Jefim) Szklarek Mojżesz Szklarz Szlafstajn Stefania (Molenda Zofia) Szlagman A. Szlagman Maria Szlagman Izrael Szlagman Michał Szlagman Waldemar 161
Szlagman Szlakman W. Szlamowicz Aleksander Szlamowicz Zofia Szlamowicz Michał Pawluk Jan Miller Abram Warszawski Ludwik Szlas J.Leja Szlas Uszer Schlechter Schlesinger Dusia Wulczyńska (Wólczańska) Teodozja Wólczańska zob. Wulczyńska Teodozja Szlewin Srul Szlezynger Lejb Szlingbaum Jakub Szlingbaum Maria Szlosberg Szapsel Szmerel Lazar Szmidt Józef Szmira Pinkus Żmigrod Irena Szmirer Józefa Szmirer Kina Szmukler Izrael Szmuklerman Sz. Szmulewicz Julian Schneider (Sznajder) Michał Sznajman Maks Sznaper M. Sznejer Jakub Sznejer N.
Sznycer Cipa Schoenfeld Estera Schoenfeld Izaak (Ajzyk) Schoenman Leon (Stankiewicz Wacław) Stankiewicz Wacław zob. Schoenman Leon Schoenman (Madejska) Franciszka Madejska zob. Schoennman Franciszka Szor Fiszel 162
Szor Mendel Wermut Boruch Szotland Sala Szotland Jerzy Szpadl Jankiel Szpadl Gittel Szpajsman Eliasz Szpak Eliasz Szperler Izaak Szperling A. Szpigelman Janina Szpigelman Edward Szpigielsztejn P. Szpinak Paweł Szpinak Weronika Szpink-Szpinkiewicz Teofila Szpinkiewicz zob. Szpink Teofila Szpirer Necha Szpiro Jakub Szpiro Henryk Szpiro Ryszard Szpiro Samuel Szpiro Szpur Marianna Szrajber Bronisław Szrajber Stanisława Szrencel Tauba j. 205
Sztajn Estera Sztajnberg (Pragier) Chaja Sztajnfeld Dawid Sztajnic Eliasz Sztajnszrajber Lajb Sztarkier Józef Sztarkopf Henryk Sztatman Felicja Szteinberg Bernard Sztejn Mania Sztejner Nusym 163
Sztern P. Sztern Szternbach Hercel Szterenberg Mojżesz Szterenfeld S. Sztokfeder Anna Sztokman Marek Sztolc Sender Sztrajem Zofia Sztrancman Maria Sztrauch Sztranbaum Stanisław Sztranbaum zob. Sztrauch Stanisław Sztrochman Izrael Sztrosberg Tauba Sztrumfuran(?) Józef Sztrumwaser Sztucberg Maksymilian Sztucki Beniamin Sztulwark Mojżesz Sztyfter Anna Sztynejger Srul Sztyren Aron Schutzman Anna Schutzman Lipa Szulc Henryk Szuldiner (Bojarski) M. Bojarski zob. Szuldiner M. Szulkin Michał Szumacher Halina Szumacher S. Szuster (Percyz) Regina Percyz zob. Szuster Regina Szwajcer Hersz Szwajg Moszek Szwajg Karolina Szwajg Rubin Szwam Icchok Szwarc Henryk Schwartz Mejer Szwarc Pesia Szwarcband Mieczysław 164
Szwarcberg Noel Szwarcman Josek Zalcman Marian Szwarcman Szwarcsztejn Samuel Szwejcer Leon Szwel Leon Szychater(?) Ita Szychator Sz. Szychotow Kapela Szydłowicz Berek Szyff Berta Szyflingier Józef Szyfman Jakub Szydłowicz Toba Szyjewicz Rosa Szyjka Ignacy Szymul Stanisława Szyp Nuła j. 206
Ślepowrońska Wł. Śliwińska Zosia Śliwkowski Jan Śmietana Matylda Śmigielska Zofia Śniadower H. Śnihur Józef Śnihur Stefania Śpiewak L. Śpiewak Marian Śpiewak Helena Środa Roman Świadoszcz Halina Światycki Marian Świeca Felicja Świecicka Halina Świsłocki Mieczysław j. 207
165
Tabaczyńska Tabak Ela Tabak Maria Tabak Maria Tabor Stanisław Teiber Izak Teicher-Pepa Henryk Pepa zob. Teicher Henryk Teicher Sara Tajger Sala Teitelbaum Aron Teitelbaum Aron Teitelbaum Fajda Teitelbaum Berta Teitelbaum Estera Blima Teitelbaum P. Teitelbaum P. Teitelbaum Salomea Teitelbaum Teitelerfeld Natalia Talar-Talarska Krystyna Talarska zob. Talar Krystyna Talar-Talarski Henryk Talarski zob. Talar Henryk Tarkownik B. Tarnowski Emanuel Tarszesz Chaja Tatarska Cecylia Piekarz Lejzor Taubenfligel Rena Taufel Franciszka Tauman Aleksandra Tauman Dora Tauman Tauman Taus Łaja Tekel Ignacy Temczyn(?) j. 208
166
Tencer Wolf Tenenbaum Anna Tenenbaum Chaim Tenenbaum Chaim Tenenbaum Eugenia Tenenbaum Małka Tenenbaum Perla Tenenbaum Włodzimierz Tenenwurcel Ignacy Tenenwurcel Lila Terkeltaub G. Terlecki Wasyl Teszner Józef Teutler Ida Thalberg Mary Timberg Anna Tinne Joszyja Tokar Stella Tolkman Kalman Tom Regina Tomaszewska Janina Top Rywka Top Sz. Topolańska Szyja Trachtenberg Paulina Traum Pepy Kessler Henryk Trawiński Jerzy Trawiński Włodzimierz Trembowler Paulina Trembski Aleksander Trembska-Lewiarz Zofia Lewiarz zob. Trembska Zofia Trinker Miriam Trinker Leon Truskier Anatol Truskier Aniela Truss Lejb Trzeciak Stanisław Trzewik Róża 167
Trzewik Dora Turko Józefa Turska Anna Tuszyńska Estera Tuwim Julian Goldgraber Stanisław j. 209
Ukraińczyk Sara Ukraińczyk Tamara Uczeń Fania Umańska Adela Umow B. Unger Adolf Unsztajn Józef Urbas Henryk (Chaim) Urfajn Hersz Urman Izak Uswatow Vogel Wolf j. 210
Wachman Lusia Waghalter Henryk Mokrauer Joachim Wajcer Abraham Wejcchan Lew Weichbrod Wajchendler Lejb Wejchendler Wajchowska Irena Wajchowska Danuta Wejdman Efroim Weinberg Eliasz Wajnberg Noemi Weinberg St. Weinberg Szmul Weinberg-Lak Henryk Weinberg-Lak Hanna 168
Lak zob. Weinberg Henryk i Hanna Wajnblum Jan Wajner Nadzieja Wajngart Izaak Wajngarten M. Weinglas Maria Wajnrajch Czesława Wajnrajch Zysel Weinraub Adela Weinreb Ichel Wajnryb Jakub Wajnryb Mieczysław Wajnsztajn Chawa Łaja Zukierman Chaja Zukierman Felicja Wajnsztajn Frymeta Wajnsztok Balbina Wajntraub Ida Weintraub Izaak Weintraub Jakub Wajntraub Sara Weiss Chaim Wajs Feliks Wajss H. Wajs Wajser B. Wajsgrus Sabina Wajsman Aron Wajsman Basia Wajsman Gabriel Weissman Willner j. 211
Wajt Waks Zamet Walczak Jan Wald Henryk Walerak Jan Walicki Józef 169
Walisz Walocha Stefania Walter Edmund Walter M. Wałecka Karolina Wang Rena Wapner Paja Warecki Józef Warm Liliana Warm Maksymilian (Mikołajczyk Walenty) Warman Bronisława Warszawska Helena Warszawska Helena Warszawska M. Warszawska Paulina Warszawski Icchok Warszawski Icchok Warszawski Izak Warszawski Seweryn Waselberg Lucyna Wasser Dziuna Wasser Henryk Wasser Szmul Wasser Masza Wasser Lejb Wasserberg Wassercyjer Hela Wasserman Basia Waserman Józef Waserman Michał Waserman Abram Waserman Mojżesz Wassner Dziuna Watasz Ala Wawelberg Michał Wawelberg Wacław Wawelberg Hipolit Wawelberg Irena Wawer Wechselman Gertruda Wechselman Piotr 170
Welczer-Dancyg N. Welner Srul Werheim Wermut Baruch Wernicka Dora Wenicki Paweł Wertheim Anatol Wertheim L. Wesserberg Klara Wesersztrumf Westreich Maks Westreich Uszer Węgiel Izak Węgrowicz Maria Węgrowicz Lucjan j. 212
Wicher Ludwika Wicher Zofia Wickarek Ernestyna Wider Maria Wider Emil Widawska Bela Widman Jakub Wichfort Felicja Wielgosz Leon Wieliczkier Adam Wieruszewski Mojżesz Więcha Jan Wikert Helena Klajman Izrael Wilamowska Anna Wileńska Alina Wileńska Bajla Wileński Borys Wileński M. Wileński Wilf Maria Willner Izrael Wilner Jakub 171
Winawer Władysław Winder Dina Windsberg Beniamin Winkler Henryk Winnykamień Izaak Winowska Anna Winter R. Wiśniewska Cecylia Wiśniewska Celina Wiśniewska Stefania Wiśniewska Zofia Wiśniewski Bronisław Wiśniewski(?) Br. j. 213
Witlin Wiktoria Wittman Golda Włodarski Marek Huftnagel Gizela Ruweler (Wróblewski) Anatol Wróblewski zob. Ruweler Anatol Wodnicki Mojsze Wogler E. Wojskowska Wohl Andrzej Wohl Stanisława Wohl Jerzy Wohl Paweł Wol Rena Wolfoszer Ela Wolfowicz Bronisława Wolfowicz Ella Berta Wohlman Ida Wolman Jerzy Wolman Helena Woloszka (Wołoszka) Abram Wołoszka zob. Woloszka Abram Wolska Maria Wołkow Meri Wołkowyska G. 172
Worek Abram Woronkow Maria Woronkow Jerzy Wortman Cecylia Woźna Zofia Woźniak Helena Woźniak Izak Wromberg Leon Wróblewska Elżbieta Wróblewska Krystyna Wróblewski Anatol Wróblewska Elżbieta Wróblewski Artur (Stanisław) Wrzosek Leon Wulf Szaja Wulkan Sabina Wygodzki Wypłosz Felicja Wysoki Zelik j. 214
Zabielski M. Zac Dawid Borkowski Jan Lichtensztejn Abram Zachariasz Zacharska Agata Zaikin Ernestyna Zając Dorota Zajączkowski Zysman Zajbert Marian Zajczyk Natalia Zajd Izrael Zajdeman Maurycy Zajdeman E. Zajdenbaum Aron Zajdenberg Hersz Zajdenfeld B. Zajdentreger Ajzyk Zajdenwerg Alfred 173
Zajdenwerg Marek Zajdman Hersz Zakon Mojżesz Zakon Rebeka Zaks Lemek Zaks Zofia Zaksenhaus Adam Zaksenhaus Aleksandra Zalcberg Zalcman Marek (Moszek) Zalcman Natan Zahler Arnold Zaler Arnold Zalewski Zamenhof Wanda Zamkowski Sergiusz Zandberg Helena Zasławska Romana Zasławski Jerzy Zatorski Rudolf Zauberman Herman Zawadzka Anna Zborowska Chaja Zeidman Hersz Zejger Cela Zeleman Mojżesz Zelicka Bronisława Zelicka Zelicki Abram Zelig Beri Zelig Chaim Zeliger Szyja Zeligman Izak Zelkowicz Maksymilian Zemlak Szulim Zendel Blima Zendel Jakub j. 215
Zgliniewiecka Irka 174
Ziarno Jakub Wiśniewski Stanisław Horski Stanisław Horska Zofia Biernacka Stanisława Nowajska Stefania Ziegler Emil Zieliński Henryk Zieliński Józef Zieliński Józef (Lipstadt Bernard) Lipstadt Bernard zob. Zieliński Józef Zielonka Icek Zielony Abram Zielony Leon Zigler Choma Zilberstein Majer Zilberstein Zelik Zimand Klara Zimerspitz Henryk Zimerspitz Selig Złotkiewicz Borys Zolberg Gustawa Zollmann(?) Leopold Zołotnicki Aleksander Zołotow Henryk Zołotow Maria Zomper Ewa Zonszajn Marianna Zontag Sumech Zryl S. Grinbaum Ch. Zuckerman M. Zwerling Emma Zwirkowski M. Zwolińska Halina Zwolińska Ania Zybner Fela Zych Lucyna Zygelszyper Riwen Zylber Sara Zylberberg Łaja Chana 175
Zylberberg Fiszel Zylberberg M. Zylberberg Zylberg Anna Zylberg Zylberman Faja Zylberman Lola (Lidia) Zylberman Zylbersztejn Abram Zylbersztejn Chil Zylbersztejn Izaak Zynger Mordechaj Zynger Zelman Zysman Henryk Zysman Klipple Klipple zob. Zysman Zytcer Lejba j. 216
Żabiński-Zilberstein Mieczysław Zilberstein zob. Żabiński Mieczysław Żak Rachela Żarkowski Gerszon Żarnowiecka (Szyldhaus) Ewa Szyldhaus zob. Żarnowiecka Ewa Żarska Halina Żelazo D. Żelichowska Ewa Żmijewska Leokadia Żorne Róża Żółkiewicz NN. Żołtyński Daniel Żółtogórski Jerzy Żmigrod Irena Dombek Józef Szmir Pinkus Żurawicka Maria Żychlińska Rajzla -
176
j. 218
Waser Bluma j. 220
op. Adamczewska Hela zob. Szczepanowska Lucyna Szczepanowska Lucyna zob. op. Adamczewska Hela op. Adamczyk Marianna zob. NN. NN. zob. op. Adamczyk Marianna op. Adamska Adela zob. Rubel Abram Rubel Abram zob. op. Adamska Adela op. Angelewska Salomea zob. NN. NN. zob. Angelewska Salomea op. Antoniak Bazyli i Zofia zob. Ejzenberg NN. Ejzenberg NN. zob. op. Antoniak Bazyli i Zofia op. Assanowicz N. zob. NN. NN. zob. Assanowicz N. j. 221
op. Babilińska Gertruda zob. Stołowicki Michał Stołowicki Michał zob. op. Babilińska Gertruda op. Babis Hela i Banasiuk Wacław zob. Buchalter Seweryn, Frajlich Mela,
Gutman-Posłuszna Genia, Perechodnik Salek op. Banasiuk Wacław zob. op. Babis Hela Buchalter Seweryn zob. op. Babis Hela Frajlich Mela zob. op. Babis Hela Gutman-Posłuszna Genia zob. op. Babis Hela Posłuszna zob. Gutman-Posłuszna Genia Prechodnik Salek zob. op. Babis Hela op. Balicka Katarzyna zob. Pasternak NN. Pasternak NN. zob. op. Balicka Katarzyna op. Bałaga Maria zob. Frajman Aron, Balcia i N. Frajman Aron, Balcia i N. zob. op. Bałaga Maria op. Banaszkiewicz Helena zob. Goldsztejn Ryfka, Jankowska N., Wajnszyld
Manes Goldsztejn Ryfka zob. op. Banaszkiewicz Helena Jankowska N. zob. op. Banaszkiewicz Helena Wajnszyld Manes zob. op. Banaszkiewicz Helena op. Bandurski Stanisław zob. Dorembus Izrael i Dorembus N. 177
Dorembus Izrael i N. zob. op. Bandurski Stanisław op. Bantek Józef i Irma zob. Betruebnis Chaim, Dora, Inga, Lichtinger Sabina,
Rappaport Samuel Betruebnis Chaim, Dora i Inga zob. op. Bantek Józef i Irma Lichtinger Sabiba zob. op. Bantek Józef i Irma Rappaport Samuel zob. op. Bantek Józef i Irma op. Bańkowska Eugenia zob. Rajzman N. Rajzman N. zob. op. Bańkowska Eugenia op. Barcz Józef zob. Sapot Rejzla Sapot Rejzla zob. op. Barcz Józef op. Bargel Konstanty i Zofia zob. Edelist Helena i Szabsaj Edelist Helena i Szabsaj zob. op. Bargel Konstanty i Zofia op. Bayer Kazimiera zob. Seidenwerg Stella Seidenwerg Stella zob. op. Bayer Kazimiera op. Beck Walenty zob. Melman Michał, Stefania i Igor, Lauterpacht(?) Gedale,
Szwarc Majer, Sara i Klara, Kurz Klara, Paprenentasch Mozes, Sabina, Klara,
Kuba, Artur, Elefant Lola, Steckel M., i Chana, Orleger Siga, Orlender Joasia Melman Michał, Stefania i Igor zob. op. Beck Walenty Lauterpacht(?) Gedale zob. op. Beck Walenty Szwarc Majer, Sara i Klara zob. op. Beck Walenty Paprenentasch Mozes, Sabina, Klara, Kuba i Artur zob. op. Beck Walenty Elefant Lola zob. op. Beck Walenty Steckel Chana i M. zob. op. Beck Walenty Orleger Siga zob. op. Beck Walenty Orlender Joasia zob. op. Beck Walenty op. Bednarz Agata zob. Hollaender Sabina Hollaender Sabina zob. op. Bednarz Agata op. Bednarz Jan i Katarzyna zob. Diksztejn Moszek i NN., Fajnger Hanka Diksztajn Moszek i NN. zob. op. Bednarz Jan i Katarzyna Fajnger Hanka zob. op. Bednarz Jan i Katarzyna op. Bejd Jakub i Julia zob. Szpirer Nacha Szpirer Nacha zob. op. Bejd Jakub i Julia op. Bentkowski Tomasz i Zofia zob. Winer-Joachimowicz Dora (Wysocka
Irena), Winer-Pomper Róża, Złotnik Lonia Złotnik Lonia zob. op. Bentkowski Tomasz i Zofia Winer-Pomper Róża zob. Bentkowski Tomasz i Zofia Pomper zob. Winer Róża Winer-Joachimowicz Dora (Wysocka Irena) zob. Bentkowski Tomasz i Zofia Winer zob. Joachimowicz Dora (Wysocka Irena) Wysocka Irena zob. Winer-Joachimowicz Dora -
178
j. 222
op. Białkowski Tadeusz i Maria zob. German Maurycy i Zofia, Rapke Ela i
Jakub, Engel Izaak, Mera i Maria, Isaroff Irena i Paweł, Liberman Florentyna
(Wierzbicka Maria) German Maurycy i Zofia zob. op. Białkowski Tadeusz i Maria Rapke Ela i Jakub zob op. Białkowski Tadeusz i Maria Engel Izaak, Mera i Maria zob. op. Białkowski Tadeusz i Maria Isaroff Irena i Paweł zob op. Białkowski Tadeusz i Maria Liberman Florentyna (Wierzbicka Maria) zob. op. Białkowski Tadeusz i Maria Wierzbicka Maria zob. Liberman Florentyna op. Biegus Ludwik zob. NN. NN. zob. op. Biegus Ludwik op. Bieńkowska Maria zob. N. N. zob. op. Bieńkowska Maria op. Bieńkowski Tadeusz zob. Piątka Adam Piątka Adam zob. op. Bieńkowski Tadeusz op. Biesaga Józef zob. Nassan Dawid Nassan Dawid zob. op. Biesaga Józef op. Biesiada Rozalia i Franciszek zob. Izraelowicz Kalman Izraelowicz Kalman zob. op. Biesiada Rozalia i Tomasz op. Bilińska Helena zob. Edelstein Samuel i NN. Edelstein Samuel i NN. zob. op. Bilińska Helena op. Bisialska St. zob. NN. NN. zob. op. Bisialska St. op. Bizior Józefa i Krystyna zob. Schifer Ignoc Schifer Ignoc zob. op. Bizior Józefa i Krystyna op. Blan Mieczysław i Wiktoria zob. Teicher (Stawiński) Edmund, Ciężar
Bolesław Teicher (Stawiński) Edmund zob. op. Blan Mieczysław i Wiktoria Stawiński zob. Teicher Edmund Ciężar Bolesław zob. op. Blan Mieczysław i Wiktoria op. Blitz Władysława zob. Blitz Ludwik, Haberman Roma Blitz Ludwik zob. op. Blitz Władysława Haberman Roma zob. op. Blitz Władysława op. Bochniak Paweł zob. Bajrisz Chaja Bajrisz Chaja zob. op. Bochniak Paweł op. Boczar Michał zob. Udelsman Lejba, Najfeld Srul, Kreitner Gitla, Strauber
Basia i Sara Udelsman Lejba zob. op. Boczar Michał Najfeld Srul zob. op. Boczar Michał 179
Kreitner Gitla zob. op. Boczar Michał Strauber Basia i Sara zob. op. Boczar Michał op. Boguś Jan zob. NN. NN. zob. op. Boguś Jan op. Bogusławska Wanda zob. Lando G. Lando G. zob. op. Bogusławska Wanda op. Borcińska Stanisława i Józef zob. Blumenfeld Diana, Turkaw Janas Blumenfeld Diana zob. op. Borcińska Stanisława Turkaw Janas zob. op. Borcińska Stanisława op. Borkowska Stanisława zob. Szafirman Sabina Szafirman Sabina zob. op. Borkowska Stanisława op. Bożewicz Piotr zob. Lipszyc Abraham, Zawadzki (Bleiberg) Ignacy Lipszyc Abraham zob. op. Bożewicz Piotr Zawadzki (Bleiberg) Ignacy zob. op. Bożewicz Piotr Bleiberg zob. Zawadzki Ignacy op. Bratkowska Magdalena zob. Lipski Idek i Maria, Grynbaum Mieczysław i
Ryszarda, Rozmaryn Ignacy i N., Feld Irena, Lubczyk Czesława i Ola, Widner
Zofia, Trefle Stanisław i Jerzy Lipski Idek i Maria zob. op. Bratkowska Magdalena Grynbaum Mieczysław i Ryszarda zob. op. Bratkowska Magdalena Rozmaryn Ignacy i N. zob. op. Bratkowska Magdalena Feld Irena zob. op. Bratkowska Magdalena Lubczyk Czesława i Ola zob. op. Bratkowska Magdalena Widner Zofia zob. op. Bratkowska Magdalena Trefle Stanisław i Jerzy zob. op. Bratkowska Magdalena op. Bruehl Hanna zob. NN. NN. zob. op. Bruehl Hanna op. Brzęk Eleonora zob. Teiler Izaak (Bilek Józef) Teiler Izaak (Bilek Józef) zob. op. Brzęk Eleonora Bilek Józef zob. Teiler Izaak op. Buchała Eugenia zob. N. Jerzyk N. Jerzyk zob. op. Buchała Eugenia op. Budna Halina zob. NN. NN. zob. op. Budna Halina op. Budzilewicz Helena zob. NN. NN. zob. op. Budzilewicz Helena op. Bukowiński Leon zob. Borkowski (Borensztein) Marian i NN., Glueglich
Ruchla, Berliński Wolf i Leokadia, Liber NN., Igra Jerzy i Zofia, Jasiński N.,
Poznańska Mirosława, Rockman Feliks i Stanisław, Bober NN. Bober NN. zob. op. Bukowiński Leon Rockman Feliks i Stanisław zob. op. Bukowiński Leon 180
Poznańska Mirosława zob. op. Bukowiński Leon Jasiński N. zob. op. Bukowiński Leon Igra Jerzy i Zofia zob. op. Bukowiński Leon Liber NN. zob. op. Bukowiński Leon Berliński Wolf i Leokadia zob. op. Bukowiński Leon Glueglich Ruchla zob. op. Bukowiński Leon Borkowski (Borensztein) Marian i NN. zob. op. Bukowiński Leon Borensztein zob. Borkowski Marian i NN. op. Burko Jędrzej zob. NN.
NN. zob. op. Burko Jędrzej j. 223
op. Chabarowska Helena zob. Urman Hermina i Emil Urman Hermina i Emil zob. op. Chabarowska Helena op. Charów Rudolf zob. Schalit Edmund Schalit Edmund zob. op. Charów Rudolf op. Chebda Antoni zob. Baldinger Chaim, Goldfinger Józef Baldinger Chaim zob. op. Chebda Antoni Goldfinger Józef zob. op. Chebda Antoni op. Chęc Stanisław zob. NN. NN. zob. op. Chęc Stanisław op. Chmielewska Apolonia zob. Berger Basia i Danuta Berger Basia i Danuta zob. op. Chmielewska Apolonia op. Chmielewski Wiaczesław zob. NN. NN. zob. op. Chmielewski Wiaczesław op. Choromańska Nina zob. NN. NN. zob. op. Choromańska Nina op. Chudy Feliks zob. Siemiatycka Maria i N. Siemiatycka Maria i N. zob. op. Chudy Feliks op. Chwaliński Roch zob. NN. NN. zob. op. Chwaliński Roch op. Ciechanowicz Janina zob. NN. op. Gendłak Stefan zob. NN. op. Komornicka Janina zob. NN. NN. zob. op. Ciechanowicz Janina, Gendłak Stefan, Komornicka Janina op. Ciechocińska (?) J. zob. N. N. zob. op. Ciechocińska(?) op. Cielecki Józef i Witold zob. Koryska (Izraelit) Miriam Koryska (Izraelit) Miriam zob. op. Cielecki Józef i Witold Izraelit zob. Koryska Miriam 181
op. Ciemerych Aleksander zob. Kutnowski Szlomo (Hodkowski Jan) Kutnowski Szlomo (Hodkowski Jan) zob. op. Ciemerych Aleksander Hodkowski Jan zob. Kutnowski Szlomo op. Cieniewska Zofia zob. Finkielstein A. i Anna, Rajman Alina, Paweł, Sara Finkielstein A. i Anna zob. op. Cieniewska Zofia Rajman Alina, Paweł i Sara zob. op. Cieniewska Zofia op. Cieślakowski Jan zob. NN. NN. zob. op. Cieślakowski Jan op. Ciołko Mieczysław zob. Kalinowska Zofia Kalinowska Zofia zob. op. Ciołko Mieczysław op. Cybulska Kazimiera zob. Suessermmann Narcyz (Maliszewski Tadeusz),
Wiesner Albert, Ringel NN., Werner Ewa, Helena i Artur Ringel NN. zob. op. Cybulska Kazimiera Werner Ewa, Helena i Artur zob. op. Cybulska Kazimiera Suessermann Narcyz (Maliszewski Tadeusz) zob. op. Cybulska Kazimiera Wiesner Albert zob. op. Cybulska Kazimiera Maliszewski Tadeusz zob. Suessermann Narcyz op. Cygan Stefania zob. Litman Helena i NN. Litman Helena i NN. zob. op. Cygan Stefania op. Cymerman Janina zob. Krawiec J., NN., Lederhendler N. Krawiec J., NN. zob. op. Cymerman Janina Lederhendler N. zob. op. Cymerman Janina op. Cynka Janina zob. Janasz Stanisław i NN., Kleinsinger N., Kowalska N. Janasz Stanisław i NN. zob. op. Cynka Janina Kleinsinger N. zob. op. Cynka Janina Kowalska N. zob. op. Cynka Janina op. Czajka Leonard i Gołoś Tadeusz zob. Engiel Rifka, Zylber Mieczysław op. Gołoś Tadeusz zob. op. Czajka Leonard Engiel Rifka zob. op. Czajka Leonard Zylber Mieczysław zob. Czajka Leonard op. Czajkowska Amelia zob. Fejgin Cecylia Fejgin Cecylia zob. op. Czajkowska Amelia op. Czemerys N. i Krzemińska Katarzyna zob. N. N. zob. op. Czemerys N. op. Krzemińska Katarzyna zob. op. Czemerys N. op. Czechowicz Eugenia zob. Rotfeld Salomon i N., Pfeffer NN., Zurman Jakub,
Gutman NN., Idziński Kazik, Altchiler (Arski) Munio, Culler Zofia, Niemand
Stefan i Igo, Mandel Julian Mandel zob. op. Czechowicz Eugenia Niemand Stefan i Igo zob. op. Czechowicz Eugenia Culler Zofia zob. op. Czechowicz Eugenia 182
Altchiller (Arski) Munio zob. op. Czechowicz Eugenia Arski zob. Altchiller Munio Idziński Kazik zob. op. Czechowicz Eugenia Gutman NN. zob. op. Czechowicz Eugenia Zurman Jakub zob. op. Czechowicz Eugenia Pfeffer NN. zob. op. Czechowicz Eugenia Rotfeld Salomon i N. zob. op. Czechowicz Eugenia op. Czubczenko Danuta zob. Pines N. i Ryszard, Stężyc Ada op. Czyż Maria zob. Senator Józef op. Czyż Senena zob. Fiszer Małgorzata, Zawadzka Anna Pines Ryszard i N. zob. op. Czubczenko Danuta Stężyc Ada zob. op. Czubczenko Danuta Senator Józef zob. op. Czyż Maria Fiszer Małgorzata zob. op. Czyż Senena Zawadzka Anna zob. op. Czyż Senena j. 224
op. Dąbrowska Irena zob. Bursztyn Abraham Bursztyn Abraham zob. op. Dąbrowska Irena op. Dąbrowski Roman zob. Safro Albert, Godzin Maria i Aron, Honberg Benio,
Pliskin Borys, Sewer Ignacy, Lewer Ignacy Safro Albert zob.op. Dąbrowski Roman Godzin Maria i Aron zob.op. Dąbrowski Roman Honberg Benio zob.op. Dąbrowski Roman Pliskin Borys zob.op. Dąbrowski Roman Sewer Ignacy zob.op. Dąbrowski Roman Lewer Ignacy zob.op. Dąbrowski Roman op. Dąbrowski Zygmunt op. Dec Stanisław zob. NN. NN. zob. op. Dec Stanisław op. Delestowicz Marcin zob. Kornacki NN., Majram (?) Henryk, Ślusarska
Maria Kornacki NN. zob. op. Delestowicz Marcin Majram (?) Henryk zob. op. Delestowicz Marcin Ślusarska Maria zob. op. Delestowicz Marcin op. Dembińska-Pióro Helena zob. NN. Pióro zob. Dembińska Helena NN. zob. op. Dembińska-Pióro Helena
op. Depa Marian op. Dłutowska Stefania zob. Leinkranc (Świerczewski) NN. 183
Leinkranc (Świerczewski) NN. zob. op. Dłutowska Stefania Świerczewski zob. Leinkranc NN. op. Dobiecka Jadwiga zob. Warszawski (Michałowski) Roman, Krupnik
Henryk, Poichel Mieczysław, Bursztyn Henryk, Hiller, Rowiński, FergesslichRokocki N i Judyta Warszawski (Michałowski) Roman zob. op. Dobiecka Jadwiga Michałowski zob. Warszawski Roman Krupnik Henryk zob. op. Dobiecka Jadwiga Poichel Mieczysław zob. op. Dobiecka Jadwiga Bursztyn Henryk zob. op. Dobiecka Jadwiga Hiller zob. op. Dobiecka Jadwiga Rowiński zob. op. Dobiecka Jadwiga Fergesslich-Rokocki N. zob. op. Dobiecka Jadwiga Fergesslich-Rokocka Judyta zob. op. Dobiecka Jadwiga Rokocki zob. Fergesslich N. Rokocka zob. Fergesslich Judyta op. Dobroń Antoni zob. Hercyk Regina i Moszek Hercyk Regina i Moszek zob. op. Dobroń Antoni op. Dojka Jan zob. Adler Markus Adler Markus zob. op. Dojka Jan op. Zych Tomasz zob. Adler Rozalia Adler Rozalia zob. op. Zych Tomasz op. Domagała Władysława i Kanclerz Helena zob. Mecman E. op. Kanclerz Helena zob. op. Domagała Władysława Mecman E. zob. op. Domagała Władysława i Kanclerz Helena op. Domański Mikołaj zob. Jasińska Eleonora (Sagałowicz Rachela),
Nimcowicz Aria i Ejszon, Wójcik (Rozenszajn) Józef, Lifszyc N., Gutglas N. Jasińska Eleonora (Sagałowicz Rachela) zob. op. Domański Mikołaj Sagałowicz Rachela zob. Jasińska Eleonora Nimcowicz Aria i Ejszon zob. op. Domański Mikołaj Wójcik (Rozenszajn) Józef zob. op. Domański Mikołaj Lifszyc N. zob. op. Domański Mikołaj Gutglas N. zob. op. Domański Mikołaj Rozenszajn zob. Wójcik Józef op. Draba Leon op. Drabik Petronela op. Dróżdż Józef zob. Aleksandrowicz Filip, Bochner Feiga, Unger Dawid,
Wechsler NN. Aleksandrowicz Filip zob. op. Dróżdż Józef Bochner Feiga zob. op. Dróżdż Józef Unger Dawid zob. op. Dróżdż Józef 184
Wechsler NN. zob. op. Dróżdż Józef op. Dróżdż Natalia op. Dubiel Katarzyna zob. Arbus Helena (Jagodzińska Cedro), Trojdenrajch
Teofila Arbus Helena (Jagodzińska Cedro) zob op. Dubiel Katarzyna Trojdenrajch Teofila zob op. Dubiel Katarzyna op. Duczek Julian zob. Achtman Adaś, Bass N., Trocki Eliasz, Trocka (Dem)
Zofia Achtman Adaś zob. op. Duczek Julian Bass N. zob. op. Duczek Julian Trocki Eliasz zob. op. Duczek Julian Trocka (Dem) Zofia zob. op. Duczek Julian Dem zob. Trocka Zofia op. Dudkiewicz Władysława i Feliks zob. Lierner N., Melecz N. Lierner N. zob. op. Dudkiewicz Władysława i Feliks Melecz N. zob. op. Dudkiewicz Władysława i Feliks op. Durka Aleksandra zob. NN. NN. zob. op. Durka Aleksandra op. Dybiec Ewa zob. Długopoluk Szyjka i NN., Kamińska Zofia Długopoluk Szyjka i NN. zob. op. Dybiec Ewa Kamińska Zofia zob. op. Dybiec Ewa op. Dydyna Maria zob. Klein Ewa, Bronisława, Hanka, Chaim, Binka Klein Ewa, Bronisława, Hanka, Chaim, Binka zob. op. Dydyna Maria op. Dyląg Władysław zob. Blum Leib, Rejzla i Frania, Kuflik Mojżesz i
Mojżesz Blum Leib, Rejzla i Frania zob. op. Dyląg Władysław Kuflik Mojżesz i Mojżesz zob. op. Dyląg Władysław op. Dyląg-Florek Anna zob. Neugut Jan, Markus i NN. Florek zob. Dyląg Anna Neugut Jan, Markus i NN. zob. op. Dyląg-Florek Anna op. Dziurdzik Jan zob. NN. NN. zob. op. Dziurdzik Jan op. Dziużyńska Katarzyna zob. Echstein Chaim, Jankiel i Majorko Echstein Chaim, Jankiel i Majorko zob. op. Dziużyńska Katarzyna j. 225
op. (?) Ekiert Helena op. Fedyński Bohdan i Bronisława zob. Rozenhauch Edmund i Paulina, Merz
Alfred i Helena, Jeschiwe Gustawa Jeschiwe Gustawa zob. op. Fedyński Bohdan i Bronisława 185
Rozenhauch Edmund i Paulina zob. op. Fedyński Bohdan i Bronisława Merz Alfred i Helena zob. op. Fedyński Bohdan i Bronisława op. Feluś Józefa zob. NN. NN. zob. op. Feluś Józefa op. Filipek Emilia i Jan zob. Kuechl Samuel i N. Kuechl Samuel i N. zob. op. Filipek Emilia i Jan op. Fintowska Helena zob. Majde Kazimierz, Wanda i Sylwia (Wiśniewska
Wanda), Rozenberg Maria, Neuman Hanna Neuman Hanna zob. op. Fintowska Helena Rozenberg Maria zob. op. Fintowska Helena Majde Kazimierz, Wanda i Sylwia (Wiśniewska Wanda) zob. op. Fintowska
Helena Wiśniewska Wanda zob. Majde Sylwia op. Fiodorczenko Zofia zob. Kuperor (?) NN. Kuperor (?) NN. zob. op. Fiodorczenko Zofia op. Florczuk Piotr zob. Wagner Majer Wagner Majer zob. op. Florczuk Piotr op. Fomienko Witold zob. op. Frydbaum Gitla i Miriam, Waza Michał (Izrael),
Grunszpan Rajzla, Milner Estera, Radzik Mosze, Sopron Estera i Rachela, Krojn
Halina Krojn Halina zob. op. Fomienko Witold Sopron Estera i Rachela zob. op.Fomienko Witold Radzik Mosze zob. op. Fomienko Witold Milner Estera zob. op. Fomienko Witold Grunszpan Rajzla zob. op. Fomienko Witold Waza Michał (Izrael) zob. op. Fomienko Witold Frydbaum Gitla i Miriam zob. op. Fomienko Witold op. Formiński Feliks zob. Kranc Szymon, Elżbieta i Alicja, Wildman Helena Wildman Helena zob. op. Formiński Feliks Kranc Szymon, Elżbieta i Alicja zob. op. Formiński Feliks op. Frąckowiak Maria zob. NN. NN. zob. op. Frąckowiak Maria op. Fudała Jan j. 226
op. Gajowiak Michał zob. Celniker N., Kobryner N., Zamirski Bronisław Zamirski Bronisław zob. op. Gajowiak Michał Celniker N. zob. op. Gajowiak Michał Kobryner N. zob. op. Gajowiak Michał op. Gałęcka Waleria zob. Bakman (Bednarczyk) NN. 186
Bakman (Bednarczyk) NN. zob. op. Gałęcka Waleria Bednarczyk zob. Bakman NN. op. Gałek Jan zob. Kluska Icek Majer i Chaskiel, Rubinek Srul Wolf i Rywen,
Gutman Beniamin, Krotsztajn Dora, Mauer Hersz Mauer Hersz zob. op. Gałek Jan Krotsztajn Dora zob. op. Gałek Jan Gutman Beniamin zob. op. Gałek Jan Rubinek Srul Wolf i Rywen zob. op. Gałek Jan Kluska Icek Majer i Chaskiel zob. op. Gałek Jan op. Gasikowska Józefa zob. Landsztajn Ignacy Landsztajn Ignacy zob. op. Gasikowska Józefa op. Gąsienica Stanisław zob. Puchaczewska Musia (Mania), Tenenbaum Chaja,
Gabriel i Rywka Tenenbaum Chaja, Gabriel i Rywka zob. op. Gąsienica Stanisław Puchaczewska Musia (Mania) zob. op. Gąsienica Stanisław op. Gedzale N. op. Kijanowska Olga op. Gełżyński Jan i Katarzyna zob. Destanfild (Miga) Danuta op. Moździerz Magdalena zob. Destanfild (Miga) Zygmunt, Danuta, Zofia i N. Miga zob. Destanfild Destanfild (Miga) Danuta, Zygmunt, Zofia i N. zob. op. Moździerz Magdalena Destanfild (Miga) Danuta zob. Gełżyński Jan i Katarzyna op. Giemza Stefan op. Glińska Katarzyna op.(?) Głąb Maria op. Głód Piotr zob. NN. NN. zob. op. Głód Piotr op. Gnoińska Zofia zob. Pisarzewska Rozalia, Michałowscy NN., SilberŻurawscy NN., Leonhard NN., Mendelson N., Bątkowscy NN., Milner NN. Pisarzewska Rozalia zob. op. Gnoińska Zofia Michałowscy NN. zob. op. Gnoińska Zofia Silber-Żurawscy NN. zob. op. Gnoińska Zofia Żurawscy zob. Silber NN. Leonhard NN. zob. op. Gnoińska Zofia Mendelson N. zob. op. Gnoińska Zofia Bątkowscy NN. zob. op. Gnoińska Zofia Milner NN. zob. op. Gnoińska Zofia op. Golczyński Bronisław zob. Frauman Aron, Boraks Kazimierz, Flatau J.,
Kachman M., Kachman M. zob. op. Golczyński Bronisław Frauman Aron zob. op. Golczyński Bronisław 187
Boraks Kazimierz zob. op. Golczyński Bronisław Flatau J. zob. op. Golczyński Bronisław op. Gorycki Wacław zob. Gajtman Sara Glajtman Sara zob. Gorycki Wacław op. Gosińscy zob. Koen N. Koen N. zob. op. Gosińscy op. Gosławska Janina zob. Weissberg Maks Weissberg Maks zob. op. Gosławska Janina op. Gowełczyk Bronisława zob. Hofmeister Sara Hofmeister Sara zob. op. Gowełczyk Bronisława op. Góra Władysław op. Górnicki Kazimierz zob. Pasternak Marysia Pasternak Marysia zob. op. Górnicki Kazimierz op. Górnik Huberta zob. Kon Jerzy i Salomea, Zydzer Danuta Kon Jerzy i Salomea zob. op. Górnik Huberta Zydzer Danuta zob. op. Górnik Huberta op. Górska Franciszka zob. Elster Aron i Irka Elster Aron i Irka zob. op. Górska Franciszka op. Grabarek Helena zob. Gruenbaum Abram Gruenbaum Abram zob. op. Grabarek Helena op. Grabowska Jadwiga zob. Dębska (Rother) Danuta Dębska (Rother) Danuta zob. Grabowska Jadwiga Rother zob. Dębska Danuta op. Gradowska Kamilla zob. Celnikier Sara Celnikier Sara zob.op. Gradowska Kamilla op. Grajewski Zbigniew op. Grodzieńska Hanna zob. Glejzer Teresa Glejzer Teresa zob. op. Grodzieńska Hanna op. Grojnim Aleksandra zob. Kanarek Łaja Kanarek Łaja zob. op. Grojnim Aleksandra op. Grudzińska Sabina zob. Maślanko Anna Maślanko Anna zob. Grudzińska Sabina op. Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik zob. Borel-Mackiewicz Diana,
Mackiewicz Józef i Walerian, Szor Stefan Borel-Mackiewicz Diana zob. op. Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik Mackiewicz zob. Borel Diana Mackiewicz Józef i Walerian zob. op. Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik op. Kifer Ludwik zob. op. Guzek Tadeusz i Zuzanna Szor Stefan zob. op. Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik op. Guziak Stanisława zob. Borensztein (Buczyński, Borkowski) Jakub Borensztein (Buczyński, Borkowski) Jakub zob. op. Guziak Stanisław 188
Buczyński zob. Borensztein Jakub Borkowski zob. Borensztein Jakub op. Haniewicz Maria zob. NN. NN. zob. Haniewicz Maria op. Herth Kazimierz zob. Tetenbaum Drejzla (Danka) Tatenbaum Drejzla (Danka) zob. op. Herth Kazimierz op. Hołota Michał zob. Schweller Anna i Mojżesz, Schmorak Bronek i M.,
Kornbluh Józef, Kornwajc Filip i Tonia Schweller Anna i Mojżesz zob. op. Hołota Michał Schmorak Bronek i M. zob. op. Hołota Michał Kornbluk Józef zob. op. Hołota Michał Kornwajc Filip i Tonia zob. op. Hołota Michał op. Hołowiecki Karol zob. op. Frajfeld Lejzer i Leon Frajfeld Lejzer i Leon zob. op. Hołowiecki Karol op. Honig Marian zob. NN. NN. zob. op. Honig Marian op. Humel Feliksa j. 227
op. Imiołek Czesława zob. Szafran Bronisława, Weinsztejn Leon Szafran Bronisława zob. op. Imiołek Czesława Weinsztejn Leon zob. op. Imiołek Czesława op. Indrian Maria zob. Lew (Suknowicz) Ewa Lew (Suknowicz) Ewa zob. op. Indrian Maria Suknowicz zob. Lew Ewa op. Iwanich Jadwiga zob. Warkowicka NN. Warkowicka NN. zob. op. Iwanich Jadwiga op. Iwaszkiewicz Antoni zob. Gruenstein Pinchus, Banaszkiewicz NN. Gruenstein Pinchus zob. op. Iwaszkiewicz Antoni Banaszkiewicz NN. zob. op. Iwaszkiewicz Antoni op. Iwonicki op. Jabłońska Ewa zob. Szajnricht Cesia, Edek i Moniek Szajnricht Cesia, Edek i Moniek zob. op. Jabłońska Ewa op. Jachym Adolf zob. Korzenik NN., Krieger NN. Korzenik NN. zob. op. Jachym Adolf Krieger NN. zob. op. Jachym Adolf op. Jagiełło Ludwik zob. Legal-Legalski Izydor Legal-Legalski Izydor zob. op. Jagiełło Ludwik Legalski zob. Legal Izydor op. Jagodzińska Paulina zob. Bauchman 189
Bauchman zob. op. Jagodzińska Paulina op. Jakubowska Julia zob. Teitelbaum Estera, Koch Józef, Kapel Luzer Teitelbaum Estera zob. op. Jakubowska Julia Koch Józef zob. op. Jakubowska Julia Kapel Luzer zob. op. Jakubowska Julia op. Jakubowska Maria zob. Hazenfus Maria (Szymańska Janina), Golaberg
Frania, Piżyc Stefa, Cajtung Madzia (Chrzanowska Janina), Jan (Janusz
Szednicki) i Rysio, Barabasz NN. Barabasz NN. zob. op. Jakubowska Maria Hazenfus Maria (Szymańska Janina) zob. op. Jakubowska Maria Szymańska Janina zob. Hazenfus Maria Golaberg Frania zob. op. Jakubowska Maria Piżyc Stefa zob. op. Jakubowska Maria Cajtung Madzia (Chrzanowska Janina), Jan (Janusz Szednicki) i Rysio zob. op.
Jakubowska Maria Chrzanowska Janina zob. Cajtung Madzia Szednicki Janusz zob. Cajtung Jan op. Janczewska Walentyna zob. Muehlstein Salomon i Szymon Muehlstein Salomon i Szymon zob. op. Janczewska Walentyna op. Jankowska Leokadia zob. Rothen Anna, Szoker Justyna Rothen Anna zob. op. Jankowska Leokadia Szoker Justyna zob. op. Jankowska Leokadia op. Jankowski Tadeusz i Helena zob. Hopengarten Fradla, Tekel Edwarda,
Gołda i Łaja, Zabielak Wolf Zabielak Wolf zob. op. Jankowski Tadeusz i Helena Tekel Edwarda, Gołda i Łaja zob. op. Jankowski Tadeusz i Helena Hopengarten Fradla zob. op. Jankowski Tadeusz i Helena op. Jarochowska Aniela op. Jaruk Wincenty zob. Bregman NN. Bregman NN. zob. op. Jaruk Wincnety op. Jaworowski Antoni zob. Keslenberg Ela (Stefański Franciszek) Keslenberg Ela (Stefański Franciszek) zob. op. Jaworowski Antoni Stefański Franciszek zob. Keslenberg Ela op. Jaworska Natalia zob. NN. NN. zob. op. Jaworska Natalia op. Jednorak Tomasz zob. NN. NN. zob. op. Jednorak Tomasz op. Jewdruch (Jędruch) Helena zob. Weissberg Cesia Weissberg Cesia zob. op. Jewdruch (Jędruch) Helena Jędruch zob. Jewdruch Helena -
190
op. Jeziorowska Kazimiera zob. Godik Zelma, Frydman Edda, Kempińska
Helena, Lewi A. Lewi A. zob. op. Jeziorowska Kazimiera Godik Zelma zob. op. Jeziorowska Kazimiera Frydman Edda zob. op. Jeziorowska Kazimiera Kempińska Helena zob. op. Jeziorowska Kazimiera op. Jętkiewicz Janina zob. Kwiatkowska (Feldman) Janina Kwiatkowska (Feldman) Janina zob. op. Jętkiewicz Janina Feldman zob. Kwiatkowska Janina op. (?) Jonik Marian op. Józefowicz Irena zob. Cybulska Marysia (Rotsztajn Dorota), Kwiatkowska
Helena, Maciejewska Genia, N. Teresa N. Teresa zob. op. Józefowicz Irena Maciejwska Genia zob. op. Józefowicz Irena Kwiatkowska Helena zob. op. Józefowicz Irena Cybulska Marysia (Rotsztajn Dorota) zob. op. Józefowicz Irena Rotsztajn Dorota zob. Cybulska Marysia op. Sypniewscy (?) zob. Socha Henryka Socha Henryka zob. op. Sypniewscy (?) op. Józefowicz Seweryna zob. Fuchs Eugeniusz i Sonia Fuchs Eugeniusz i Sonia zob. op. Józefowicz Seweryna op. Józwowicz Katarzyna zob. Markowicz Majer, Tekla, Celina i Zenon Markowicz Majer, Tekla, Celina i Zenon zob. op. Józwowicz Katarzyna op. Jóźwiak Emilia zob. Jakub Krysia Jakub Krysia zob. op. Jóźwiak Emilia op. Juchniewicz Józefa zob. Bajcz Fania i Salomon, Plusak Frajda, Piasek Josel,
Kon Fradel Kon Fradel zob. op. Juchniewicz Józefa Piasek Josel zob. op. Juchniewicz Józefa Plusak Frajda zob. op. Juchniewicz Józefa Bajcz Fania i Salomon zob. op. Juchniewicz Józefa op. Jurczak Jan zob. Celnik Samuel Celnik Samuel zob. op. Jurczak Jan j. 228
op. Kacprzak Zofia zob. Salomonowicz N. Salomonowicz N. zob. op. Kacprzak Zofia op. Kaczorowska Bronisława zob. Majewska (Szrajer) Krysia Majewska (Szrajer) Krysia zob. op. Kaczorowska Bronisława Szrajer zob. Majewska Krysia 191
op. Kaczorowski Stanisław zob. Suess Sala i Etla, Scherman Ignacy Suess Sala i Etla zob. op. Kaczorowski Stanisław Scherman Ignacy zob. op. Kaczorowski Stanisław op. Kajdańska Bronisława zob. Hirszberg-Kowalska Róża, Pinkus-Malczak Lina
Bogusława, Ingster N. Hirszberg-Kowalska Róża zob. op. Kajdańska Bronisława Pinkus-Malczak Lina Bogusława zob. op. Kajdańska Bronisława Kowalska zob. Hirszberg Róża Malczak zob. Pinkus Lina Bogusława Ingster N. zob. op. Kajdańska Bronisława op. Kalbarczyk Maria zob. Lasota Michał i Wojciech, Zelkowicz Fela i N. Lasota Michał i Wojciech zob. op. Kalbarczyk Maria Zelkowicz Fela i N. zob. op. Kalbarczyk Maria op. Karasiewicz Emilia zob. Borensztajn Michał Borensztajn Michał zob. op. Karasiewicz Emilia op. Karliński Tadeusz zob. Pensan (?) J. i N. Pensan (?) J. i N. zob. op. Karliński Tadeusz op. Kaliszek Teresa op. Kałka Edward op. Kańczus Florianna zob. Kiełczygłowska Rut Kiełczygłowska Rut zob. op. Kańczus Florianna op. Karpińska Waleria zob. Koński Szlama op. (?) Karpiński Józef zob. NN. NN. zob. op. (?) Karpiński Józef op. Karwaszewski Władysław i Wiktoria zob. Krakus Abram Krakus Abram zob. op. Karwaszewski Władysław i Wiktoria op. Kasprzyk Władysław zob. Gelband Amalia i Zygmunt Gelband Amalia i Zygmunt zob. op. Kasprzyk Władysław op. Kaszuba Stanisław zob. Kozłowski Lejbuś i NN. Kozłowski Lejbuś i NN. zob. op. Kaszuba Stanisław op. Kawka Helena zob. Rozmaryn Bronka, Grymblat Rajzla i Etba(?), Kozer
Kuba Rozmaryn Bronka zob. op. Kawka Helena Grymblat Rajzla i Etba(?) zob. op. Kawka Helena Kozer Kuba zob. op. Kawka Helena op. Kazimieruk Antoni zob. NN. NN. zob. op. Kazimieruk Antoni op. Kida Józef zob. Gerstner NN. Gerstner NN. zob. op. Kida Józef op. Kiełbasiński Walenty i Szadkowska Czesława zob. Borman Rebeka Borman Rebeka zob. op. Kiełbasiński Walenty i Szadkowska Czesława 192
Szadkowska Czesława zob. op. Kiełbasiński Walenty op. Kiełkiewicz Jan zob. Zylberman Jakub i Łaja Zylberman Jakub i Łaja zob. op. Kiełkiewicz Jan op. Kiełtyka Alfred zob. Lehrman Dawid, Maria i Hela Lehrman Dawid, Maria i Hela zob. op. Kiełtyka Alfred op. Kieres Franciszek zob. Blonderi Alina Blonderi Alina zob. op. Kieres Franciszek op. Kiernozicka Iza zob. Rabinowicz Róża, Truskier Ewa, Leński NN., Tels
NN., Szwarcman Alicja, Goldberg Pola Rabinowicz Róża zob. op. Kiernozicka Iza Truskier Ewa zob. op. Kiernozicka Iza Leński NN. zob. op. Kiernozicka Iza Tels NN. zob. op. Kiernozicka Iza Szwarcman Alicja zob. op. Kiernozicka Iza Goldberg Pola zob. op. Kiernozicka Iza op. Kijanowska Olga zob. Gołubowicz Piotr, Feliks i Samuel, Rywkin NN. Gołubowicz Piotr, Feliks i Samuel zob. op. Kijanowska Olga Rywkin NN. zob. op. Kijanowska Olga op. Kinior Józef zob. Buch Hersch, Holzer Cesia Buch Hersch zob. op. Kinior Józef Holzer Cesia zob. op. Kinior Józef op. Kisiel Aleksander i Marianna zob. Herszkowicz Chume, Lieberman Helena,
Frajman N., Gliksztein NN. Herszkowicz Chume zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna Lieberman Helena zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna Frajman N. zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna Gliksztein NN. zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna op. Kit Tacjana Maria zob. Flaumchaft Sabina i Jerzy Flaumchaft Sabina i Jerzy zob. op. Kit Tacjana Maria j. 229
op. Klawe Helena zob. NN. NN. zob. op. Klawe Helena op. Klemens Zofia op. Kleniewski Gustaw op. Klepacki Stanisław zob. NN. NN. zob. op. Klepacki Stanisław op. Kluba Stanisław i Bronisława zob. Lodwirt (?) Mojżesz, Bajs Irena,
Łapanowa Fromka Lodwirt (?) Mojżesz zob. op. Kluba Stanisław i Bronisława 193
Bajs Irena zob. op. Kluba Stanisław i Bronisława Łapanowa Fromka zob. op. Kluba Stanisław i Bronisława op. Klimczak Karol zob. Szerenbach Ignacy, Sylwia i Jerzy, Weiss Salomon,
Celina, Leopold, Alisa i Eda, Grossmann Józef, Kastner Ludwik, Grueninger
Regina i Sylwia, Dym Willi i Helena Szerenbach Ignacy, Sylwia i Jerzy zob. op. Klimczak Karol Weiss Salomon, Celina, Leopold, Alisa i Eda zob. op. Klimczak Karol Grossmann Józef zob. op. Klimczak Karol Kastner Ludwik zob. op. Klimczak Karol Grueninger Regina i Sylwia zob. op. Klimczak Karol Dym Willi i Helena zob. op. Klimczak Karol op. Kłosiewicz Anna zob. N. Zdzisiek N. Zdzisiek zob. op. Kłosiewicz Anna op. Kłymeńko Roman i Maria zob. Goldhaber Herc i Debora Goldhaber Herc i Debora zob. op. Kłymeńko Roman i Maria op. Knapp Stanisław zob. Finder Leon Finder Leon zob. op. Knapp Stanisław op. (?) Knapiński Roman op. Kniewska Anna zob. Gryfenberg-Sieradzka Irena, Goldberg Stanisław,
Szenicer-Gruszecka Halina, Władysław Hanna, Breskin (Bartosiak) Zofia Gryfenberg-Sieradzka Irena zob. op. Kniewska Anna Sieradzka zob. Gryfenberg Halina Goldberg Stanisław zob. op. Kniewska Anna Szenicer-Gruszecka Halina zob. op. Kniewska Anna Gruszecka zob. Szenicer Halina Władysław Hanna zob. op. Kniewska Anna Breskin (Bartosiak) Zofia zob. op. Kniewska Anna Barosiak zob. Breskin Zofia op. Kobyłko Tadeusz zob. Ginzberg F., Keller Ita Ginzberg F. zob. op. Kobyłko Tadeusz Keller Ita zob. op. Kobyłko Tadeusz op. Kolba Ewa zob. Haubenstock Zofia, Weingruen-Haubenstock N. Haubenstock Zofia zob. op. Kolba Ewa Weingruen-Haubenstock N. zob. op. Kolba Ewa op. Kołaczkowska Filomena zob. Tymiańska L i N. Tymiańska L i N. zob. op. Kołaczkowska Filomena op. Kołak Alina i M. zob. Frochman Krystyna Frochman Krystyna zob. op. Kołak Alina i M. op. (?) Kołodziej Józef op. Koncewicz Piotr zob. Scheiner Kostek i Dora Scheiner Kostek i Dora zob. op. Koncewicz Piotr 194
op. Komuda Antonina zob. Fiszman Złata Fiszman Złata zob. op. Komuda Antonina op. Korbałowicz Michał op. Kordik Jan op. Kordus Michał zob. Kuniegis-Kierski W. i N., Hercberg-Grodecki B. i N.,
Edelman-Solbut J., Goldman-Banasiak B., Edelman-Michalski L., EdelmanBorkowski W., Goldman-Hołuj A., Goldberg-Kempińska L.i NN., Kierska M. Kuniegis-Kierski W. i N. zob. op. Kordus Michał Hercberg-Grodecki B. i N. zob. op. Kordus Michał Edelman-Solbut J. zob. op. Kordus Michał Goldman-Banasiak B. zob. op. Kordus Michał Edelman-Michalski L. zob. op. Kordus Michał Edelman-Borkowski W. zob. op. Kordus Michał Goldman-Hołuj A. zob. op. Kordus Michał Goldberg-Kempińska L.i NN. zob. op. Kordus Michał Kierska M. zob. op. Kordus Michał op. Korkuć Kazimierz zob. Tabacznikowska Sara i NN., Sanozan Mowsza i
NN., Solomieńscy NN., Lewin NN., Rogowscy NN., Michałowscy NN.,
Blecharowicz Josek i NN., Jurkańscy NN. Tabacznikowska Sara i NN. zob. op. Korkuć Kazimierz Sanozan Mowsza i NN. zob. op. Korkuć Kazimierz Solomieńscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz Lewin NN. zob. op. Korkuć Kazimierz Rogowscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz Michałowscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz Blecharowicz Josek i NN. zob. op. Korkuć Kazimierz Jurkańscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz op. Kosior Teresa i Klementyna zob. Frauenglas Marian, Pepa i Józef Frauenglas Marian, Pepa i Józef zob. op. Kosior Teresa i Klementyna op. Koss Leokadia zob. Pilipska Jenta Pilipska Jenta zob. op. Koss Leokadia op. Kościołko Anna zob. Landau Schmerl, Sara, Melek (Mejlech), Jehuda i
Tamara, Zuckerberg Sala Landau Schmerl, Sara, Melek (Mejlech), Jehuda i Tamara zob. op. Kościołko
Anna Zuckerberg Sala zob. op. Kościołko Anna op. Kotyńska Zofia op. Kowal Antonina zob. Czerwińska Jadwiga, Rummel Karol i N., Ehre Fajga i
Szeindele (Turczak Tekla), Sztejn Zosia Czerwińska Jadwiga zob. op. Kowal Antonina Rummel Karol i N. zob. op. Kowal Antonina 195
Ehre Fajga i Szeindele (Turczak Tekla) zob. op. Kowal Antonina Turczak Tekla zob. Ehre Szeindele Sztejn Zosia zob. op. Kowal Antonina op. Kowal Maria zob. Menkes Zofia, Pauszer Bronisława i Irena, Rajs Danusia,
Siemiatycka Sonia Menkes Zofia zob. op. Kowal Maria Pauszer Bronisława i Irena zob. op. Kowal Maria Rajs Danusia zob. op. Kowal Maria Siemiatycka Sonia zob. op. Kowal Maria op. Kowalczyk Katarzyna zob. Birken Józef Birken Józef zob. op. Kowalczyk Katarzyna op. Kowalik St. i Wł. zob. Feferman NN., Weissblatt NN., Weinreb NN. Feferman NN. zob. op. Kowalik St. i Wł. Weissblatt NN. zob. op. Kowalik St. i Wł. Weinreb NN. zob. op. Kowalik St. i Wł. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera zob. Zimmerman Stanisław i NN.,
Rosenkranc-Lasocki Henryk, Wassong-Zakrzewska Zofia, Rosenberg Natalia,
Lubińska N., Berek NN. Gleichgewicht zob. Kowalewska Wera Zimmerman Stanisław i NN. zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera Rosenkranc-Lasocki Henryk zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera Lasocki zob. Rosenkranc Henryk Wassong-Zakrzewska Zofia zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera Zakrzewska zob. Wassong Zofia Rosenberg Natalia zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera Lubińska N. zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera Berek NN. zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera op. Kowalska Maria zob. Rozenbaum Chaim, Kienigiel Herman, Bergson
(Stolnicka) Teofila, Bergson Władysław, Branszteter Majer i Romana Rozenbaum Chaim zob. op. Kowalska Maria Kienigiel Herman zob. op. Kowalska Maria Bergson (Stolnicka) Teofila zob. op. Kowalska Maria Stolnicka zob. Bergson Teofila Bergson Władysław zob. op. Kowalska Maria Branszteter Majer i Romana zob. op. Kowalska Maria op. Kozłowska Józefa, Rudnicka Stanisława, Tocikowska Janina, Gundycz
Janina, Jaworski Wincenty i Irena zob. Endelman-Kipman Izabella Endelman-Kipman Izabella zob. op. Kozłowska Józefa, Rudnicka Stanisława,
Tocikowska Janina, Gundycz Janina, Jaworski Wincenty i Irena Rudnicka Stanisława zob. op. Kozłowska Józefa Tocikowska Janina zob. op. Kozłowska Józefa 196
Gundycz Janina zob. op. Kozłowska Józefa Jaworski Wincenty i Irena zob. op. Kozłowska Józefa op. Kozłowski Antoni zob. Szmer Tadeusz, Kleiner Hela Szmer Tadeusz zob. op. Kozłowski Antoni Kleiner Hela zob. op. Kozłowski Antoni op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy zob. Cytryn Stanisław i Frania, Kon
Roman (Riwen), Warga Henryk, Glaser Seweryn, Chwat Micer i Basia,
Sucharewicz Aron, Topelson Samuel i N. Cytryn Stanisław i Frania zob. op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy Kon Roman (Riwen) op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy Warga Henryk op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy Glaser Seweryn op. KoŸmiński Karol, Krysek Ignacy Chwat Micer i Basia op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy Sucharewicz Aron op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy Topelson Samuel i N. op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy Krysek Ignacy zob. op. Koźmiński Karol j. 230
op. Krachl Jan zob. Cyper Niusia Cyper Niusia zob. op. Krachl Jan op. Krajewska Stanisława zob. Blech Józef, Klueger (Karaś) NN. Blech Józef zob. op. Krajewska Stanisława Klueger (Karaś) NN. zob. op. Krajewska Stanisława op. Krajewski Henryk zob. Rubinstein Heniek, Tenenbaum N., Akselrad Regina
(Stefańska Janina) Rubinstein Heniek zob. op. Krajewski Henryk Tenenbaum N. zob. op. Krajewski Henryk Akselrad Regina (Stefańska Janina) zob. op. Krajewski Henryk Stefańska Janina zob. Akselrad Regina op. Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia zob. Berland Michał i Stella,
Hopman Józef i NN., Igielman NN. Berland Michał i Stella zob. op. Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia Hopman Józef i NN. zob. op. Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia Igielman NN. zob. op. Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia Wawrzyniak Eugenia zob. op. Kraszewska Sabina op. Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i Henryk zob. Tursz Sara i N.,
Byk Jan i Maria, Morgulis Jacheta i NN. Tursz Sara i N. zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i Henryk Byk Jan i Maria zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i Henryk -
197
Morgulis Jacheta i NN. zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i
Henryk Traugutt Gabriela i Henryk zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni op. Krawczyk Piotr zob. Gluzman Dawid i N., Rahun (?) Edward i N. Gluzman Dawid i N. zob. op. Krawczyk Piotr Rahun (?) Edward i N. zob. op. Krawczyk Piotr op. Kreicarek Kazimierz zob. NN. NN. zob. op. Kreicarek Kazimierz op. Kresta Józef zob. Bolchower Małgorzata Bolchower Małgorzata zob. op. Kresta Józef op. Królikowski Aleksander zob. Kaszyński Zbigniew, Maria, Barbara i
Stanisław Kaszyński Zbigniew, Maria, Barbara i Stanisław zob. op. Królikowski
Aleksander op. Krukowski Fr. op. Krysiuk Jan zob. Trachtenberg Majer i NN. Trachtenberg Majer i NN. zob. op. Krysiuk Jan op. Krzysztosiak Maria zob. Kasman Markus Kasman Markus zob. op. Krzysztosiak Maria op. Kubacki Józef op. Kukowska Celina zob. Listopad Helena Listopad Helena zob. op. Kukowska Celina op. Kukuł Maria zob. Weksler Anna i Artur, Pinkus Wanda, Faktor Tekla i
Hanna Weksler Anna i Artur, Pinkus Wanda, Faktor Tekla i Hanna zob. op. Kukuł
Maria op. Kulas Marcelina zob. Stettner Róża i N. Stettner Róża i N. zob. op. Kulas Marcelina op. Kulińska Helena zob. Erlichster Lejba i NN., Serkaln Hela Erlichster Lejba i NN. zob. op. Kulińska Helena Serkaln Hela zob. op. Kulińska Helena op. Kuelmast Marta zob. Hirschfeld Mose Hirschfeld Mose zob. op. Kuelmast Marta op. Kulpa Jan zob. Schapira Rachela, Gutfreund Hugo i Juliusz Schapira Rachela zob. op. Kulpa Jan Gutfreund Hugo i Juliusz zob. op. Kulpa Jan op. Kupis Honorata zob. Warszawska (Kupis) Wanda Warszawska (Kupis) Wanda zob. op. Kupis Honorata Kupis zob. Warszawska Wanda op. Kurda Edward zob. Bajgerowicz Maria, Kulikowska Alicja i Ludwika Bajgerowicz Maria zob. op. Kurda Edward 198
Kulikowska Alicja i Ludwika zob. op. Kurda Edward op. Kurowska Maria zob. Reis NN., Feld Ozjasz i Ela Reis NN. zob. op. Kurowska Maria Feld Ozjasz i Ela zob. op. Kurowska Maria op. Kusaj Maria zob. Buzyn Pola, Caryski Jakub, Cudawska Frania, Izrael i
Michael, Diament Lusia, Landau Cesia, Majerowicz Fromek i Henryk, Wolski
Abek Buzyn Pola zob. op. Kusaj Maria Caryski Jakub zob. op. Kusaj Maria Cudawska Frania, Izrael i Michael zob. op. Kusaj Maria Diament Lusia zob. op. Kusaj Maria Landau Cesia zob. op. Kusaj Maria Majerowicz Fromek i Henryk zob. op. Kusaj Maria Wolski Abek zob. op. Kusaj Maria op. Kwaśny Franciszek zob. Baumstein Alicja i Helena, Rosenberg Elita i Erna,
Spiro Mieczysław Baumstein Alicja i Helena zob. op. Kwaśny Franciszek Rosenberg Elita i Erna zob. op. Kwaśny Franciszek Spiro Mieczysław zob. op. Kwaśny Franciszek j. 231
op. Lamenta Jan op. Larisch Julianna i Rymszewski Jan zob. NN. NN. zob. op. Larisch Julianna i Rymszewski Jan Rymszewski Jan zob. op. Larisch Julianna op. Lenartowicz Franciszek zob. Szerman Ignacy Szerman Ignacy zob. op. Lenartowicz Franciszek op. Lenczewska Maria zob. Grynblat Irena, Kornwasser Róża, Wundheiler
Krystyna Grynblat Irena zob. op. Lenczewska Maria Kornwasser Róża zob. op. Lenczewska Maria Wundheiler Krystyna zob. op. Lenczewska Maria op. Lenczowska N. zob. Rosenberg Stefania, Genia i Anna, Borensztein Genia Rosenberg Stefania, Genia i Anna zob. op. Lenczowska N. Borensztein Genia zob. op. Lenczowska N. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena zob. Adler Bunek, Fuhrman
Hersch i Dwojra, Goldstein Berta i Dziunia, Hochberg Janka Adler Bunek zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena Fuhrman Hersch i Dwojra zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena
199
Goldstein Berta i Dziunia zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena
Hochberg Janka zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena Sienkiewicz Helena zob. op. Leszczyński Władysław op. Lewandowska Leokadia zob. NN. NN. zob. op. Lewandowska Leokadia op. Lipnicka O. zob. Dąb Irka Dąb Irka zob. op. Lipnicka O. op. Liszkiewicz (Buksztejn) Zofia zob. Kestenberg Hania Kestenberg Hania zob. op. Liszkiewicz (Buksztejn) Zofia Buksztejn zob. op. Liszkiewicz Zofia op. Lubaœ Franciszek zob. Friess NN., Lermen NN., Lembik NN. Friess NN. zob. op. Lubaœ Franciszek Lermen NN. zob. op. Lubaœ Franciszek Lembik NN. zob. op. Lubaś Franciszek op. Ludwikowski Aloizy zob. Potasz Elo, Frydman Mordko, Fidzer Chaim,
Grajer Chaja Potasz Elo zob. op. Ludwikowski Aloizy Frydman Mordko zob. op. Ludwikowski Aloizy Fidzer Chaim zob. op. Ludwikowski Aloizy Grajer Chaja zob. op. Ludwikowski Aloizy op. Lupowski Tadeusz zob. Edelman Józef, Zlatkis Bernard, Dolko, Rywka,
Andzia, Małka i Zenia Edelman Józef zob. op. Lupowski Tadeusz
Zlatkis Bernard, Dolko, Rywka, Andzia, Małka i Zenia zob. op. Lupowski
Tadeusz op. Łączkowska Stanisława zob. Rapaport NN. Rapaport NN. zob. op. Łączkowska Stanisława op. Łęzowski Józef i Aniela zob. Brenner Genowefa Brenner Genowefa zob. op. Łęzowski Józef i Aniela op. Łokietek Aleksandra zob. Mundlak N. Mundlak N. zob. op. Łokietek Aleksandra op. (?) Łotocki Piotr op. Łozińska Zuzanna zob. Tennenbaum Helena Tennenbaum Helena zob. op. Łozińska Zuzanna op. Łubiarz Jan, Przytuła Józef zob. Fiszel Mojżesz, Jungman Izaak Fiszel Mojżesz zob. op. Łubiarz Jan, Przytuła Józef Jungman Izaak zob. op. Łubiarz Jan, Przytuła Józef Przytuła Józef zob. op. Łubiarz Jan op. Łyda Franciszek zob. Westreich Abram Westreich Abram zob. op. Łyda Franciszek 200
j. 232
op. Maciąg Maria zob. NN. NN. zob. op. Maciąg Maria op. Magenheim NN. zob. Grynberg N. Grynberg N. zob. op. Magenheim NN. op. Majewska Bronisława zob. Rej-Wildner N. (Buszek Henryk), Rej-Wildner
N. (Rukla Andrzej), Herman Róża Rej-Wildner N. (Buszek Henryk) zob. op. Majewska Bronisława Rej-Wildner N. (Rukla Andrzej) zob. op. Majewska Bronisława Herman Róża zob. op. Majewska Bronisława Buszek Henryk zob. Rej-Wildner N. Rukla Andrzej zob. Rej-Wildner N. Wildner zob. Rej N. op. Majewski Jan zob. Gałek (Brunswic) Rasza Gałek (Brunswic) Rasza zob. op. Majewski Jan Brunswic zob. Gałek Rasza op. Majewski Jan zob. Rozenwein Seweryn, Natalia, Maria i Aleksander Rozenwein Seweryn, Natalia, Maria i Aleksander zob. op. Majewski Jan op. Majkut Antoni zob. NN. NN. zob. op. Majkut Antoni op. Makar Maria zob. Adler Dora i Karol Adler Dora i Karol zob. op. Makar Maria op. Makarski Kazimierz zob. Eisenberg Ruta (Jarosińska Janina) Eisenberg Ruta (Jarosińska Janina) zob. op. Makarski Kazimierz Jarosińska Janina zob. Eisenberg Ruta op. Malewska Czesława zob. Bitter Cecylia Bitter Cecylia zob. op. Malewska Czesława op. Mamińska Roma, Kurek Krystyna i Tadeusz zob. Gloecer Władysław i
Sabina Gloecer Władysław i Sabina zob. op. Mamińska Roma, Kurek Krystyna i
Tadeusz Kurek Krystyna i Tadeusz zob. op. Mamińska Roma op. Manturewicz Helena zob. Szmukler N. Szmukler N. zob. op. Manturewicz Helena op. Marek Stanisława zob. NN. NN. zob. op. Marek Stanisława op. Marzec Konstancja zob. Kac Ryfka Kac Ryfka zob. op. Marzec Konstancja op. Maślewska Franciszka zob. Prager Estera 201
Prager Estera zob. op. Maślewska Franciszka op. Matusiak Konstancja zob. Brot Abraham i Rachela Brot Abraham i Rachela zob. op. Matusiak Konstancja op. Mazurkiewicz Edmund, Panek Aniela zob. Zandberg Hana Zandberg Hana zob. op. Mazurkiewicz Edmund, Panek Aniela op. Mąckiewicz Maria zob. Gesundhait Chana, Szenfeld Chana i Ruth Gesundhait Chana zob. op. Mąckiewicz Maria Szenfeld Chana i Ruth zob. op. Mąckiewicz Maria op. Merlak Regina zob. Leński Marek, Jakub, Markiewicz Mieczysław Leński Marek zob. op. Merlak Regina Markiewicz Mieczysław zob. op. Merlak Regina op. Mich Irena zob. Rezyka Mieczysław, Wiśniewski Karol Rezyka Mieczysław zob. op. Mich Irena Wiśniewski Karol zob. op. Mich Irena op. Michalik Józef zob. Trzebliński Josek, Rywka, Kałman, Abraham, Fajga Trzebliński Josek, Rywka, Kałman, Abraham, Fajga zob. op. Michalik Józef op. Michalska Marta zob. Baumgarten Barbara N. Baumgarten Barbara N. zob. op. Michalska Marta op. Mielczarek Genowefa zob. Wald Henryk, Wolicki (Glajchgewicht) Zygmunt
Wald Henryk zob. op. Mielczarek Genowefa Wolicki (Glajchgewicht) Zygmunt zob. op. Mielczarek Genowefa Glajchgewicht zob. Wolicki Zygmunt op. Mikołajczyk Władysława op. Mikowska Bronisława zob. Chumek Basia Chumek Basia zob. op. Mikowska Bronisława op. Milaniewicz Ludwik zob. Edelstajn Jakub, Ratenbach Markus, Weinfeld
Wilhelm, Huebschmann Rózia Edelstajn Jakub zob. op. Milaniewicz Ludwik Ratenbach Markus zob. op. Milaniewicz Ludwik Weinfeld Wilhelm zob. op. Milaniewicz Ludwik Huebschmann Rózia zob. op. Milaniewicz Ludwik op. Mireccy Michał i Franciszka zob. Szewinstein Romana Szewinstein Romana zob. op. Mireccy Michał i Franciszka op. Misiejuk Antoni i Grzegorz zob. NN. NN. zob. op. Misiejuk Antoni i Grzegorz op. Mogielski Wacław zob. Zycher Danuta Zycher Danuta zob. op. Mogielski Wacław op. Morawska Maria zob. Krzywicka Irena i N. Krzywicka Irena i N. zob. op. Morawska Maria op. Ołdak NN. zob. NN. 202
NN. zob. op. Ołdak NN. op. Morawska Zofia zob. Goldstein Edwin Goldstein Edwin zob. op. Morawska Zofia op. Moroz Katarzyna, Moroz (Terlecka) Izabella zob. Żarkower (Iwańczuk) Ela,
Żarkower Stefania Żarkower (Iwańczuk) Ela zob. op. Moroz Katarzyna, Moroz (Terlecka) Izabella
Żarkower Stefania zob. op. Moroz Katarzyna, Moroz (Terlecka) Izabella Terlecka zob. op. Moroz Izabella Moroz Izabella zob. op. Moroz Katarzyna Iwańczuk zob. Żarkower Ela op. Mroczyńska Katarzyna zob. Kriger Lola Kriger Lola zob. op. Mroczyńska Katarzyna op. Muras Stanisława i Władysław op. Myszkowski-Gonzaga Józef, Renczewska Maria zob. Sziller (Wierzbicka)
Bitla (Wera) Sziller (Wierzbicka) Bitla (Wera) zob. op. Myszkowski-Gonzaga Józef,
Renczewska Maria Wierzbicka zob. Sziller Bitla (Wera) Renczewska Maria zob. op. Myszkowski-Gonzaga Józef Gonzaga zob. op. Myszkowski-Gonzaga Józef j. 233
op. Nabiałek Eugeniusz op. Nagórka Antoni zob. Geldbrum Uszer, Gutek Beniamin, Klamberg Izrael,
Krochmalnik Beniamin, Sokolnicki Motek Geldbrum Uszer zob. op. Nagórka Antoni Gutek Beniamin zob. op. Nagórka Antoni Klamberg Izrael zob. op. Nagórka Antoni Sokolnicki Motek zob. op. Nagórka Antoni Krochmalnik Beniamin zob. op. Nagórka Antoni op. Najdek Maria zob. Goldwasser Krystyna Goldwasser Krystyna zob. op. Najdek Maria op. Narożny Andrzej zob. Kapner Helena Kapner Helena zob. op. Narożny Andrzej op. Niciejewski Stefan zob. Pokorski Czesław i N. Pokorski Czesław i N. zob. op. Niciejewski Stefan op. Nieciecki Władysław zob. Goldfinger Maria Goldfinger Maria zob. op. Nieciecki Władysław op Niecierowicz 203
op. Niewiadomska J. op. Niżewski Aleksander op. (?) Nogas Tadeusz op. Nowakowski Eugeniusz i Aleksandra zob. Curtelzon Jakub (Nowakowski
Jacek) Curtelzon Jakub (Nowakowski Jacek) zob. op. Nowakowski Eugeniusz i
Aleksandra op. Nowosielski Stanisław zob. Markowicz Ben i Zofia Markowicz Ben i Zofia zob. op. Nowosielski Stanisław op. Nusbaum z Girzejowskich Maria zob. Erlich Helena, Tykociner Maria,
Askenazy Zofia, Zimińska Olga, Czyńska Maria, Zakrzewska Janina, Bralowska
Ewa, Wohl, Drzewocka Zofia, Godlewski Mieczysław, Dębski Jan, Stanisława i
Witold, Malczewska Janina, Kowalska Janina, Szwedowicz Maria Erlich Helena zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Tykociner Maria zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Askenazy Zofia zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Zimińska Olga zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Czyńska Maria zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Zakrzewska Janina zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Bralowska Ewa zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Wohl zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Drzewocka Zofia zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Godlewski Mieczysław zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Dębski Jan, Stanisława i Witold zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Malczewska Janina zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Kowalska Janina zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria Szwedowicz Maria zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria j. 234
op. Obarmuszko (?) Paweł zob. N. N. zob. op. Obarmuszko (?) Paweł op. Okowiński Michał zob. Koller Mieczysław, Eisner Hela, Silberman N. i
Michał, Kleiner Józef, Jochewet i Beniamin Koller Mieczysław zob. op. Okowiński Michał Eisner Hela zob. op. Okowiński Michał Silberman N. i Michał zob. op. Okowiński Michał Kleiner Józef, Jochewet i Beniamin zob. op. Okowiński Michał op. Olech Marta zob. Koch NN. Koch NN. zob. op. Olech Marta op. Oleszek Stanisław zob. NN. 204
NN. zob. op. Oleszek Stanisław op. Orlik Zofia zob. Bibelski Manela Bibelski Manela zob. op. Orlik Zofia op. Ostrowski Jan zob. NN. NN. zob. op. Ostrowski Jan op. Ostrowski Józef zob. Keller Eugenia i Arnold, Sass Fryderyka i Żanetta Keller Eugenia i Arnold zob. op. Ostrowski Józef Sass Fryderyka i Żanetta zob. op. Ostrowski Józef op. Ożga Maria zob. NN. NN. zob. op. Ożga Maria j. 235
op. Pac Stanisław zob. Fidler Brajna, Fiterman Majer, Honig Moszek Fidler Brajna zob. op. Pac Stanisław Fiterman Majer zob. op. Pac Stanisław Honig Moszek zob. op. Pac Stanisław op. Pająk Petronela zob. Goldfinger Ruta, Panzer Adam, Schoenberg Lusia Goldfinger Ruta zob. op. Pająk Petronela Panzer Adam zob. op. Pająk Petronela Schoenberg Lusia zob. op. Pająk Petronela op. Paluszek Jan zob. Feldberg Łaja Feldberg Łaja zob. op. Paluszek Jan op. Papee (?) zob. Schartner (?) Salomon Schartner (?) Salomon zob. op. Papee (?) op. Papierniak Bartoszek i Elżbieta op. Pasternak Jan zob. N. N. zob. op. Pasternak Jan op. Pastuszko Tadeusz zob. Brukirer Łaja, Pinkwas, Moszek, Szlama, Fuks
Lejb, Rapoport Aron i Chaskiel, Wizenfeld Majer, Cymmerman Juer, Horn
Froim, Koplowicz Natan i Icek Majer, Gryner Fajwel, Krajndels Izrael,
Wajnberg Jakub i Abram Majer Brukirer Łaja, Pinkwas, Moszek, Szlama zob. op. Pastuszko Tadeusz Fuks Lejb zob. op. Pastuszko Tadeusz Rapoport Aron i Chaskiel zob. op. Pastuszko Tadeusz Wizenfeld Majer zob. op. Pastuszko Tadeusz Cymmerman Juer zob. op. Pastuszko Tadeusz Horn Froim zob. op. Pastuszko Tadeusz Koplowicz Natan i Icek Majer zob. op. Pastuszko Tadeusz Gryner Fajwel zob. op. Pastuszko Tadeusz Krajndels Izrael zob. op. Pastuszko Tadeusz 205
Wajnberg Jakub i Abram Majer zob. op. Pastuszko Tadeusz op. (?) Paszyc Władysław op. Pawlaczek Zofia zob. Roger Danuta Roger Danuta zob. op. Pawlaczek Zofia op. Pawel Michalina zob. Katz Wolf Katz Wolf zob. op. Pawel Michalina op. Pelmer Zbigniew zob. Bortenstein Pelagia Bortenstein Pelagia zob. op. Pelmer Zbigniew op. Pentkowska-Drzewiecka Eugenia zob. Hersener Karolina Hersener Karolina zob. op. Pentkowska-Drzewiecka Eugenia Drzewiecka zob. op. Pentkowska Eugenia op. Pera Mieczysław zob. Szpigel Boruch, Gleitman Masza, Putermilch Jakub,
Bełchatowska Halina Szpigel Boruch zob. op. Pera Mieczysław Gleitman Masza zob. op. Pera Mieczysław Putermilch Jakub zob. op. Pera Mieczysław Bełchatowska Halina zob. op. Pera Mieczysław op. Piasecka Tekla zob. Sommer Bernard i Cipora, Steinbach Hende, Aniela i
Poldek Sommer Bernard i Cipora zob. op. Piasecka Tekla Steinbach Hende, Aniela i Poldek zob. op. Piasecka Tekla op. (?) Pieryszcz Aleksy op. Pieścik Ignacy zob. Menche Rózia Menche Rózia zob. op. Pieścik Ignacy op. Pietraszewska Agnieszka zob. Gold Adela, Ryg Rachela Gold Adela zob. op. Pietraszewska Agnieszka Ryg Rachela zob. op. Pietraszewska Agnieszka op. Pietruszka Andrzej op. Pietruszka Eliasz zob. Eizenberg Liza, Meyer i Teodor, Morgenstern Basia Eizenberg Liza, Meyer i Teodor zob. op. Pietruszka Eliasz Morgenstern Basia zob. op. Pietruszka Eliasz op. Piętak Zygmunt zob. Kenigswejn NN. Kenigswejn NN. zob. op. Piętak Zygmunt
op. Piskor Maria zob. N. Jadzia N. Jadzia zob. op. Piskor Maria op. Pilitiuk (Piliciuk) Ignacy zob. Lichtszajn Dora Lichtszajn Dora zob. op. Pilitiuk (Piliciuk) Ignacy Piliciuk zob. op. Pilitiuk Ignacy op. Piotrowska Cecylia zob. Chlewicki Mieczysław, Wiœniewska Kasia,
Pfeffer-Neuman Kamila, Welczer Roman, Molkner Władysław, GruenbaumDrzewocki Norbert 206
Chlewicki Mieczysław zob. op. Piotrowska Cecylia Wiśniewska Kasia zob. op. Piotrowska Cecylia Pfeffer-Neuman Kamila zob. op. Piotrowska Cecylia Neuman zob. Pfeffer Kamila Welczer Roman zob. op. Piotrowska Cecylia Molkner Władysław zob. op. Piotrowska Cecylia Gruenbaum-Drzewocki Norbert zob. op. Piotrowska Cecylia Drzewocki zob. Gruenbaum Norbert op. Pipke Leokadia zob. Pflug Wanda Pflug Wanda zob. op. Pipke Leokadia op. Plewko Helena op. Pliwko Kazimierz zob. Solowiejczyk, Oldak, Benkl Solowiejczyk zob. op. Pliwko Kazimierz
Oldak op. Pliwko Kazimierz
Benkl op. Pliwko Kazimierz
op. Pluskowski Józef zob. Laskowska Rena, Miller Gustaw i Pelagia Laskowska Rena zob. op. Pluskowski Józef Miller Gustaw i Pelagia zob. op. Pluskowski Józef op. Płocienniczak Stanisława zob. Liwe-Witkowska Ewelina, Liwe Marian Liwe-Witkowska Ewelina zob. op. Płocienniczak Stanisława Liwe Marian zob. op. Płocienniczak Stanisława Witkowska zob. Liwe Ewelina op. Podkówka Bronisław op. Podłowska Maria zob. Ratz Nina Ratz Nina zob. op. Podłowska Maria op. Podolak Antonina zob. Eckert Bernard, Tosia i Ryszard Eckert Bernard, Tosia i Ryszard zob. op. Podolak Antonina op. Pokropek Stefan i Eleonora zob. NN. NN. zob. op. Pokropek Stefan i Eleonora op. Ponczyński Jerzy zob. Szulmajster Szaja, Waldemar, Elżbieta Szulmajster Szaja, Waldemar, Elżbieta zob. op. Ponczyński Jerzy op. Porębska N. zob. NN. NN. zob. op. Porębska N. op. Postek Stanisław i Julianna zob. NN. NN. zob. op. Postek Stanisław i Julianna j. 236
op. Preuks Berta zob. Loewe Markus Loewe Markus zob. op. Preuks Berta op. Prusiński Władysław zob. Lemberg Anatol 207
Lemberg Anatol zob. op. Prusiński Władysław op. Pruski Michał zob. Wagner Blima i Szalom Wagner Blima i Szalom zob. op. Pruski Michał op. Przeciechowska Maria zob. Gertner (Radzikowska) Roman Gertner (Radzikowska) Roman zob. op. Przeciechowska Maria Radzikowska zob. Gertner Roman op. Przesmycka Zofia zob. Wajnkranc Eliasz Wajnkranc Eliasz zob. op. Przesmycka Zofia op. Przybylska Maria, Zabłocki Stanisław zob. Lewin Regina Lewin Regina zob. op. Przybylska Maria, Zabłocki Stanisław Zabłocki Stanisław zob. op. Przybylska Maria op. Przybysz Marta zob. Halter Danuta Halter Danuta zob. op. Przybysz Marta op. Pstrokoński Janusz i Zofia zob. Fogelewicz Bernard (Chełczyński
Bolesław), Żychliński Mojsze, Leon i Szlama, Krawiec N. Fogelewicz Bernard (Chełczyński Bolesław) zob. op. Pstrokoński Janusz i Zofia
Chełczyński Bolesław zob. Fogelewicz Bernard Żychliński Mojsze, Leon i Szlama zob. op. Pstrokoński Janusz i Zofia Krawiec N zob. op. Pstrokoński Janusz i Zofia op. Ptasińska Krystyna zob. Rabinowicz Janusz (Icek) Rabinowicz Janusz (Icek) zob. op. Ptasińska Krystyna op. Ptaszyński Jerzy zob. NN. NN. zob. op. Ptaszyński Jerzy op. Puchalska Zofia zob. Finkielsztejn Chaim i NN. Finkielsztejn Chaim i NN. zob. op. Puchalska Zofia op. Puzik Roman zob. Karliner-Nebel Margot Karliner-Nebel Margot zob. op. Puzik Roman Nebel zob. Karliner Margot op. Pysk Jan zob. Kurcman Majer, Pomeranc Herman, Abraham i Dora,
Grauman Wolf, Zukierberg Markus i Genia, Kiestelbaum Abraham, Dziunia i
Helena, Sztajnhauser Zyndel, Klinhofer Mojżesz, Distler Adela, Wajs Mendel i
Wisia, Borgman Józef, Anna i Mieczysław, Betman Sara, Cwi, i Genia, Blajcher
Jakub i Blima, Knol Lajb, Fiszer Berman i Liza, Hofman Matest, Blind Wolf,
Bakienrot Munio, Chajes Nita, Zylbersztajn Maks, Borer Beniamin, Lanter
Wajnfeld, Bajn Lusia, Maks Moszek, Bruner Ignac, Mietek i Fela, Zylberberg
Majer, Rajch Leib, Wegner Mania, Bokser Szymon i Mila Kurcman Majer zob. op. Pysk Jan Pomeranc Herman, Abraham i Dora zob. op. Pysk Jan Grauman Wolf zob. op. Pysk Jan Zukierberg Markus i Genia zob. op. Pysk Jan 208
Kiestelbaum Abraham, Dziunia i Helena zob. op. Pysk Jan Sztajnhauser Zyndel zob. op. Pysk Jan Klinhofer Mojżesz zob. op. Pysk Jan Distler Adela zob. op. Pysk Jan Wajs Mendel i Wisia zob. op. Pysk Jan Borgman Józef, Anna i Mieczysław zob. op. Pysk Jan Betman Sara, Cwi, i Genia zob. op. Pysk Jan Blajcher Jakub i Blima zob. op. Pysk Jan Knol Lajb zob. op. Pysk Jan Fiszer Berman i Liza zob. op. Pysk Jan Hofman Matest zob. op. Pysk Jan Blind Wolf zob. op. Pysk Jan Bakienrot Munio zob. op. Pysk Jan Chajes Nita zob. op. Pysk Jan Zylbersztajn Maks zob. op. Pysk Jan Borer Beniamin zob. op. Pysk Jan Wajnfeld Lanter zob. op. Pysk Jan Bajn Lusia zob. op. Pysk Jan Maks Moszek zob. op. Pysk Jan Bruner Ignac, Mietek i Fela zob. op. Pysk Jan Zylberberg Majer zob. op. Pysk Jan Rajch Leib zob. op. Pysk Jan Wegner Mania zob. op. Pysk Jan Bokser Szymon i Mila zob. op. Pysk Jan j. 237
op. Radzikowska Maria zob. Trzmiel Jankiel Trzmiel Jankiel zob. op. Radzikowska Maria op. Radzio Sławek zob. Batz Debora, Lea i Samuel, Lipszyc Abraham Batz Debora, Lea i Samuel zob. op. Radzio Sławek Lipszyc Abraham zob. op. Radzio Sławek op. Rdzanowski Władysław zob. Goldman Szaja Goldman Szaja zob. op. Rdzanowski Władysław op. Rek Józef zob. Rodbart (Rotbart) NN. Rodbart (Rotbart) NN. zob. op. Rek Józef Rotbart zob. Rodbart NN. op. Rembowska Hanna zob. N. N. zob. op. Rembowska Hanna op. Rękiewicz Leonard zob. Mirel NN., Welt N. Mirel NN. zob. op. Rękiewicz Leonard 209
Welt N. zob. op. Rękiewicz Leonard op. Rippel Jan zob. Spiegel Mojżesz i NN. Spiegel Mojżesz i NN. zob. op. Rippel Jan op. Rogala Witold zob. Elbinger Marta Elbinger Marta zob. op. Rogala Witold op. Romanowska Maria zob. Rybak NN. Rybak NN. zob. op. Romanowska Maria op. Ropalewski Hipolit zob. N. N. zob. op. Ropalewski Hipolit op. Ropalewska N. zob. Sztajnman Mania Sztajnman Mania zob. op. Ropalewska N. op. Rurol (?) Maria zob. Klarfeld Ewa i Marian Klarfeld Ewa i Marian zob. op. Rurol (?) Maria op. Rybicka Halina zob. Szatensztejn Hela Szatensztejn Hela zob. op. Rybicka Halina op. Rydzik Władysław zob. Leror Minde Leror Minde zob. op. Rydzik Władysław op. Rygalski Władysław zob. NN. NN. zob. op. Rygalski Władysław op. Rzymkiewicz Stanisława zob. NN. NN. zob. op. Rzymkiewicz Stanisława j. 238
op. Sadowska Helena zob. Gruszewski Pinkas Gruszewski Pinkas zob. op. Sadowska Helena op. Sajdak-Pietruszka Bronisława zob. NN. NN. zob. op. Sajdak-Pietruszka Bronisława Pietruszka zob. op. Sajdak Bronisława op. Salicka Tekla zob. Żaboklicka Hinda (Jabłońska Sabina) Żaboklicka Hinda (Jabłońska Sabina) zob. op. Salicka Tekla Jabłońska Sabina zob. Żaboklicka Hinda op. Salonek Władysław zob. Albert Anna i Teresa, Paszesztajn Bogdan,
Sternberg Maurycy Albert Anna i Teresa zob. op. Salonek Władysław Paszesztajn Bogdan zob. op. Salonek Władysław Sternberg Maurycy zob. op. Salonek Władysław op. Sander Jadwiga zob. N. N. zob. op. Sander Jadwiga op. Sarba Konstanty i Aniela zob. Lerner Ignacy Lerner Ignacy zob. op. Sarba Konstanty i Aniela 210
op. Sawicka Zofia zob. Knoll Fania (Dobrzańska Janina), Knoll Nell
(Dobrzańska Helena), Knoll Adolf (Garguliński Stanisław) Knoll Fania (Dobrzańska Janina) zob. op. Sawicka Zofia Dobrzańska Janina zob. Knoll Fania Knoll Nell (Dobrzańska Helena) zob. op. Sawicka Zofia Dobrzańska Helena zob. Knoll Nell Knoll Adolf (Garguliński Stanisław) zob. op. Sawicka Zofia Garguliński Stanisław zob. Knoll Adolf op. Schoeneich Jan, Janina i Władysław zob. Sokół (Don) Misia i Saba Sokół (Don) Misia i Saba zob. op. Schoeneich Jan, Janina i Władysław Don zob. Sokół Misia i Saba op. Sendlerneg (?) Irena zob. NN. NN. zob. op. Sendlerneg (?) Irena op. Sepska Władysława op. Serafin Antoni zob. Różycka Anna i Aleksander, Pieńkowski Zygmunt i
Hanna, Czajka Stefania Różycka Anna i Aleksander zob. op. Serafin Antoni Pieńkowski Zygmunt i Hanna zob. op. Serafin Antoni Czajka Stefania zob. op. Serafin Antoni op. Seumi-Gaj N. zob. Opal Ludwik Opal Ludwik zob. op. Seumi-Gaj N. Gaj zob. Seumi N. op. Sikorska Maria zob. Minakier Aleksander Minakier Aleksander zob. op. Sikorska Maria op. Sikorski Jan zob. NN. NN. zob. op. Sikorski Jan op. Sitarek Kazimiera zob. Siekierko Emilia (Sitarek Izabella) Siekierko Emilia (Sitarek Izabella) zob. op. Sitarek Kazimiera Sitarek Izabella zob. Siekierko Emilia op. Sitkowska Maria zob. Zakrzewska Stefania (Wasersztajn Estera) Zakrzewska Stefania (Wasersztajn Estera) zob. op. Sitkowska Maria Wasersztajn Estera zob. Zakrzewska Stefania op. Skalski Jan zob. Skórnik Judke i NN., Finkielsztajn Leon, Frost Jakub i N. Skórnik Judke i NN. zob. op. Skalski Jan Finkielsztajn Leon zob. op. Skalski Jan Frost Jakub i N. zob. op. Skalski Jan op. Skalski Kazimierz zob. Berger NN., Ofenheim NN., Gliksman NN., Bryn
NN., Parczewscy NN. Berger NN. zob. op. Skalski Kazimierz Ofenheim NN. zob. op. Skalski Kazimierz Gliksman NN. zob. op. Skalski Kazimierz 211
Bryn NN. zob. op. Skalski Kazimierz Parczewscy NN. zob. op. Skalski Kazimierz op. Skowron Anna zob. Better Herman Better Herman zob. op. Skowron Anna op. Skrzypek Bronisław zob. Blass Jakub i Chaja Blass Jakub i Chaja zob. op. Skrzypek Bronisław op. Słoński Czesław op. Sobczak Jan zob. Awoll Danuta Awoll Danuta zob. op. Sobczak Jan op. Sobczak Stanisław zob. NN. NN. zob. op. Sobczak Stanisław op. Sobieraj Kazimiera zob. Szliferstein Jakub Szliferstein Jakub zob. op. Sobieraj Kazimiera op. Sobolewski Józef zob. Einhorn-Czerwińska Ewa i Marian Einhorn-Czerwińska Ewa i Marian zob. op. Sobolewski Józef Czerwińska zob. Einhorn Ewa i Marian op. Bialik zob. Einhorn NN. Einhorn NN. zob. op. Bialik op. Sochacka Janina zob. NN. NN. zob. op. Sochacka Janina op. Sochacka (Wielma) Romana zob. Haupt Dawid i Izabella, Halpern Alicja i
Helena Haupt Dawid i Izabella zob. op. Sochacka (Wielma) Romana Halpern Alicja i Helena zob. op. Sochacka (Wielma) Romana Wielma zob. op. Sochacka Romana op. Sokołowska Stanisława zob. Knapenbaum Eugenia i Edward Knapenbaum Eugenia i Edward zob. op. Sokołowska Stanisława op. Sokołowska Witalia zob. NN. NN. zob. op. Sokołowska Witalia op. Sokołowski Zygmunt zob. Wachstock Nela Wachstock Nela zob. op. Sokołowski Zygmunt op. Solek Eugenia zob. Dannenhirsch (Horowicka) Maria Dannenhirsch (Horowicka) Maria zob. op. Solek Eugenia Horowicka zob. Dannenhirsch Maria op. Sot Michał zob. Berneman Chaim (Nachman), Rubinsztein Dawid Berneman Chaim (Nachman) zob. op. Sot Michał Rubinsztein Dawid zob. op. Sot Michał op. Tomczyk S. zob. Kozłowska Barbara Kozłowska Barbara zob. op. Tomczyk S. op. Sójka Helena zob. Rodzynek Mindla (Maria) Rodzynek Mindla (Maria) zob. op. Sójka Helena 212
j. 239
op. Spiczonka Grzegorz zob. Kremier Abram, Cyla, Doba, Dora, Jankiel i
Zalman Kremier Abram, Cyla, Doba, Dora, Jankiel i Zalman zob. op. Spiczonka
Grzegorz op. Stachowicz Helena zob. Urlych (Urich) Michał Urlych (Urich) Michał zob. op. Stachowicz Helena Urich zob. Urlych Michał op. Stangret Weronika i Antoni zob. Willbach Markus, Wucher Hersz (Herman),
Zorger Sonia Willbach Markus zob. op. Stangret Weronika i Antoni Wucher Hersz (Herman) zob. op. Stangret Weronika i Antoni Zorger Sonia zob. op. Stangret Weronika i Antoni op. Stańczyk Kazimierz zob. Gutman Aleksander, Klein Bolesław, Pleciński
Witold Gutman Aleksander zob. op. Stańczyk Kazimierz Klein Bolesław zob. op. Stańczyk Kazimierz Pleciński Witold zob. op. Stańczyk Kazimierz op. Stawicz Albina zob. Rekler Herman, Reinisz Rozalia Rekler Herman zob. op. Stawicz Albina Reinisz Rozalia zob. op. Stawicz Albina op. Stawowska Maria zob. NN. NN. zob. op. Stawowska Maria op. Stefanka Stefa zob. Berkowicz Bola i NN., Kempler Ita Berkowicz Bola i NN. zob. op. Stefanka Stefa Kempler Ita zob. op. Stefanka Stefa op. Stelmachowicz Helena zob. Edelsztejn Sara, Goldberg N., Milc Hersz, Puter
Szyja, Waks Estera Edelsztejn Sara zob. op. Stelmachowicz Helena Goldberg N. zob. op. Stelmachowicz Helena Milc Hersz zob. op. Stelmachowicz Helena Puter Szyja zob. op. Stelmachowicz Helena Waks Estera zob. op. Stelmachowicz Helena op. Stepaniak Emila zob. Rajgrodzki N. Rajgrodzki N. zob. op. Stepaniak Emila op. (?) Stoczkiewicz N. op. Stokowski Franciszek zob. Szajko Szmul (Staszewski Władysław) Szajko Szmul (Staszewski Władysław) zob. op. Stokowski Franciszek Staszewski Władysław zob. Szajko Szmul 213
op. Stolarski Stanisław zob. Klajnplac (Mącznik) Natalia, Weinfeld Gustaw
(Rogulski Stanisław) Klajnplac (Mącznik) Natalia zob. op. Stolarski Stanisław Mącznik zob. Klajnplac Natalia Weinfeld Gustaw (Rogulski Stanisław) zob. op. Stolarski Stanisław Rogulski Stanisław zob. Weinfeld Gustaw op. Stroiński Stanisław, Truszkowski Ignacy Truszkowski Ignacy zob. op. Stroiński Stanisław op. Strużek Stefan zob. NN. NN. zob. op. Strużek Stefan op. Superniak Janina zob. Fiszer Mojżesz Fiszer Mojżesz zob. op. Superniak Janina op. Suwińska Leokadia zob. Wygodna Blima i NN. Wygodna Blima i NN. zob. op. Suwińska Leokadia op. Syta Jan zob. Hamersztein NN., Erlich NN., Cukierman Antek, Godlewski
Aleksander, Hamert NN. Hamersztein NN. zob. op. Syta Jan Erlich NN. zob. op. Syta Jan Cukierman Antek zob. op. Syta Jan Godlewski Aleksander zob. op. Syta Jan Hamert NN. zob. op. Syta Jan op. Szaniawska Izabella zob. Szer Seweryn, Szer-Brokman Alicja, Skąpska
Czesława, Kon Józef Szer Seweryn zob. op. Szaniawska Izabella Szer-Brokman Alicja zob. op. Szaniawska Izabella Brokman zob. Szer Alicja Skąpska Czesława zob. op. Szaniawska Izabella Kon Józef zob. op. Szaniawska Izabella op. Szaniawska Stanisława zob. Meszorer Józef Lucjan Meszorer Józef Lucjan zob. op. Szaniawska Stanisława op. Szcześniak Stanisław zob. Lipszyc Sala Lipszyc Sala zob. op. Szcześniak Stanisław op (?) Szczubiał Franciszek i Maria op. Szczygłowski Julian zob. Maurycy Szylak Szylak Maurycy zob. op. Szczygłowski Julian op. Szewczykowski Władysław i Anna zob. Selcer Renia Selcer Renia zob. op. Szewczykowski Władysław i Anna op. Szlifierska Stefania zob. NN. NN. zob. op. Szlifierska Stefania -
214
op. Szmielow Jerzy zob. Stahl Alicja, Ulrych Chaim, Morgen Marceli i
Zygmunt, Markus Genowefa, Ryszard i Salomom, Serles Ignacy, Ziementh-Bicz
Wilhelm Stahl Alicja zob. op. Szmielow Jerzy Ulrych Chaim zob. op. Szmielow Jerzy Morgen Marceli i Zygmunt zob. op. Szmielow Jerzy Markus Genowefa, Ryszard i Salomom zob. op. Szmielow Jerzy Serles Ignacy zob. op. Szmielow Jerzy Ziementh-Bicz Wilhelm zob. op. Szmielow Jerzy Bicz zob. Ziementh Wilhelm op. Szmurt Grażyna zob. Lagnean Jean, Wiśniewicz Regina, Stettner Róża Lagnean Jean zob. op. Szmurt Grażyna Wiśniewicz Regina zob. op. Szmurt Grażyna Stettner Róża zob. op. Szmurt Grażyna op. Sznajderowska Bronisława op. Szostak Zygmunt i Ludwika zob. Agatstein Dora, Diamand Hermina,
Grossfeld Olga, Bauman Leokadia, Anna i Eugenia Agatstein Dora zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika Diamand Hermina zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika Grossfeld Olga zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika Bauman Leokadia, Anna i Eugenia zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika op. Szostak Anna zob. Gartenberg Olga Gartenberg Olga zob. op. Szostak Anna op. (?) Szostak N., Wolski N. Wolski N. zob. op. (?) Szostak N. op. Szulisławska-Palester Maria zob. Palester Małgorzata Palester Małgorzata zob. op. Szulisławska-Palester Maria Palester zob. op. Szulisławska Maria op. Szustuk Leon i Felicja zob. Jarnicka Zofia (Tamara) Jarnicka Zofia (Tamara) zob. op. Szustuk Leon i Felicja op. Szwiec Władysław zob. N. N. zob. op. Szwiec Władysław op. Szymankowa Joanna zob. Kruszer Halina i Luta, Zylberberg Pola Kruszer Halina i Luta zob. op. Szymankowa Joanna Zylberberg Pola zob. op. Szymankowa Joanna op. Szymańska Aniela zob. Kon N. Kon N. zob. op. Szymańska Aniela op. Szymańska Helena zob. NN. NN. zob. op. Szymańska Helena op. Szymoniak Franciszek zob. Klajn NN., Borensztajn N., Grajower N.,
Cukierman NN., Horn N., N. Edek, Szajer Zygmunt, Mandelbaum Henryk 215
Klajn NN. zob. op. Szymoniak Franciszek Borensztajn N. zob. op. Szymoniak Franciszek Grajower N. zob. op. Szymoniak Franciszek Cukierman NN. zob. op. Szymoniak Franciszek Horn N. zob. op. Szymoniak Franciszek N. Edek zob. op. Szymoniak Franciszek Szajer Zygmunt zob. op. Szymoniak Franciszek Mandelbaum Henryk zob. op. Szymoniak Franciszek op. Śliwiński N. zob. Frydman Dawid Frydman Dawid zob. op. Śliwiński N. op. Świackiewicz Regina zob. NN. NN. zob. op. Świackiewicz Regina op. Świerczek Feliks zob. Kryształ Franciszka Kryształ Franciszka zob. op. Świerczek Feliks j. 240
op. Tadeusiak Leokadia zob. Romejko N., Zylberkrank Franciszka Romejko N. zob. op. Tadeusiak Leokadia Zylberkrank Franciszka zob. op. Tadeusiak Leokadia op. Tamowski Stanisław i Maria op. Telus Zofia zob. Buch Henryk i Sara, Białylew Frajda, Henryk, Eda i Renia
Buch Henryk i Sara zob. op. Telus Zofia Białylew Frajda, Henryk, Eda i Renia zob. op. Telus Zofia op. Tłuchowska Skarbek- Wanda i Jan zob. Wajman Witold Wajman Witold zob. op. Tłuchowska Skarbek- Wanda i Jan op. Tomaszewska Stefania zob. Dołęga Jan Wacław Dołęga Jan Wacław zob. op. Tomaszewska Stefania op. Traczyk Ella zob. Federman Hana Federman Hana zob. op. Traczyk Ella op. Traczyk Maria zob. Figowy Leon Figowy Leon zob. op. Traczyk Maria op. Trębacz Józef zob. Jakubowicz Pinkas Jakubowicz Pinkas zob. op. Trębacz Józef op. Trojan Stanisław i Anna zob. NN. NN. zob. op. Trojan Stanisław op. Trzaskowska Leokadia zob. N. N. zob. op. Trzaskowska Leokadia op. Turczyński B. zob. Gothelf NN., Montral (?) Balbina i N., Minc A. Gothelf NN. zob. op. Turczyński B. 216
Montral (?) Balbina i N. zob. op. Turczyński B. Minc A. zob. op. Turczyński B. op. Turek Jadwiga zob. Reicher Edward i NN. Reicher Edward i NN. zob. op. Turek Jadwiga op. Turski Kazimierz zob. Honigman Wolf i Estera, Szpigler Sura i Henryk Honigman Wolf i Estera zob. op. Turski Kazimierz Szpigler Sura i Henryk zob. op. Turski Kazimierz op. Tymofijczuk Stanisław zob. Herschderfer Józef i Zygmunt, Kamiński
(Baustein) Henryk, Lichter Majer i Tauba Herschderfer Józef i Zygmunt zob. op. Tymofijczuk Stanisław Kamiński (Baustein) Henryk zob. op. Tymofijczuk Stanisław Baustein zob. Kamiński Henryk Lichter Majer i Tauba zob. op. Tymofijczuk Stanisław op. Tymoszuk Jan zob. NN. NN. zob. op. Tymoszuk Jan op. Ufnalski Władysław zob. Parzęcki Josek Parzęcki Josek zob. op. Ufnalski Władysław op. Ułasiuk Anna zob. Rajchman Gierszon i Lejbka Rajchman Gierszon i Lejbka zob. op. Ułasiuk Anna op. Urbańskie Irena i Jadwiga zob. Żobel Lota Żobel Lota zob. op. Urbańskie Irena i Jadwiga op. Utko Hieronim i Agata zob. Chmielewscy, Finkowie Chmielewscy zob. op. Utko Hieronim i Agata Finkowie zob. op. Utko Hieronim i Agata j. 241
op. Walter Mada zob. NN. NN. zob. op. Walter Mada op. Wacławski Jan, Tomasz i Stanisław zob. Herzig Józef Herzig Józef zob. op. Wacławski Jan, Tomasz i Stanisław op. Wąchalska Anna zob. NN. NN. zob. op. Wąchalska Anna op. Wesołowska Leokadia zob. Steinberg Elżbieta, Dymentman NN., Grynberg
NN., Popowski NN., Fajnstein N., Kolska N. Steinberg Elżbieta zob. op. Wesołowska Leokadia Dymentman NN. zob. op. Wesołowska Leokadia Grynberg NN. zob. op. Wesołowska Leokadia Popowski NN. zob. op. Wesołowska Leokadia Fajnstein N. zob. op. Wesołowska Leokadia Kolska N. zob. op. Wesołowska Leokadia 217
op. Węcławski Jan i Zofia op. Wieleba Jan zob. Felhendler Leiba, Honik Moszko, Ruchla i Josio, Klejn
Majorek Felhendler Leiba zob. op. Wieleba Jan Honik Moszko, Ruchla i Josio zob. op. Wieleba Jan Klejn Majorek zob. op. Wieleba Jan op. Wielma-Sochacka Romana zob. NN. NN. zob. op. Wielma-Sochacka Romana Sochacka zob. Wielma Romana op. Wiktor Karol zob. Zabielska Gołda Zabielska Gołda zob. op. Wiktor Karol op. Wilczur-Małecki Antoni zob. Altman Dawid Altman Dawid zob. op. Wilczur-Małecki Antoni Małecki zob. Wilczur Antoni op. Winiarek Bolesław zob. Bugajer Józef i Adela Bugajer Józef i Adela zob. op. Winiarek Bolesław op. Wiśniak Józef op. Wiśniewska Stanisława zob. Dancygier (Kujawska) Antonina, Rokacz
Helena, Natan i NN., Mróz-Podemska Małka, Rokacz-Liberman Lola op. Wiśniewski Antoni Dancygier (Kujawska) Antonina zob op. Wiśniewska Stanisława Kujawska zob. Dancygier Antonina Rokacz Helena, Natan i NN. zob op. Wiśniewska Stanisława Mróz-Podemska Małka zob op. Wiśniewska Stanisława Podemska zob. Mróz Małka Rokacz-Liberman Lola zob op. Wiśniewska Stanisława Liberman zob. Rokacz Lola op. Wiśniewski Feliks i Jadwiga zob. Wolf Beniamin Wolf Beniamin zob. op. Wiśniewski Feliks i Jadwiga op. Wiśniewski Jan zob. NN. NN. zob. op. Wiśniewski Jan op. Witkowska Irena zob. Rawicka (Markowska) Henryka Markowska zob. Rawicka Henryka Rawicka (Markowska) Henryka zob. op. Witkowska Irena op. Włodarczyk Michał zob. Meryn Leon i NN. Meryn Leon i NN. zob. op. Włodarczyk Michał op. Wnorowska Bronisława zob. Goldberg N. Goldberg N. zob. op. Wnorowska Bronisława op. Wojciechowski Aleksander zob. Gertner Romana i N., Hajtler Józef,
Zweibaum Lucjan Gertner Romana i N. zob. op. Wojciechowski Aleksander 218
Hajtler Józef zob. op. Wojciechowski Aleksander Zweibaum Lucjan zob. op. Wojciechowski Aleksander op. Wojtala Zofia zob. Kronzieber (Kroński) Mieczysław Kronzieber (Kroński) Mieczysław zob. op. Wojtala Zofia Kroński zob. Kronzieber Mieczysław op. Wojtyna Maria zob. Wolstein Fryderyka i Anita Wolstein Fryderyka i Anita zob. op. Wojtyna Maria op. Wolniarski Tadeusz op. Wolski Czesław zob. Glajtman Izydor Glajtman Izydor zob. op. Wolski Czesław op. Wołoszkiewicz Dominika op. Wołowski Leonard zob. Laudo Jakub, Morgenstern Natan, Tylbor Dawid i
Sylwia, Wolczyk Eliasz i Jerzy Laudo Jakub zob. op. Wołowski Leonard Morgenstern Natan zob. op. Wołowski Leonard Tylbor Dawid i Sylwia zob. op. Wołowski Leonard Wolczyk Eliasz i Jerzy zob. op. Wołowski Leonard op. Woroniczak Stanisław i Zofia zob. Friedman Adela, Zorn Janina Friedman Adela zob. op. Woroniczak Stanisław i Zofia Zorn Janina zob. op. Woroniczak Stanisław i Zofia op. Woźniak Wanda i Stefan zob. Grin Irena Grin Irena zob. op. Woźniak Wanda i Stefan op. Wójcik Halina zob. Grynberg Juryk, Rot Jerzy, Kirsz N. Grynberg Juryk zob. op. Wójcik Halina Rot Jerzy zob. op. Wójcik Halina Kirsz N. zob. op. Wójcik Halina op. Wójcik Janina zob. Kirszblum Rudolf (Głowacki Antoni), Ubfal Franciszka
i Mirka, Celnik Celina, Kotlińska (Jonas) Bronisława, Kotliński Stanisław,
Grossglueck (Krawczak Jadwiga) Barbara, Dyzenhaus N., Rybicka Irena Kirszblum Rudolf (Głowacki Antoni) zob. op. Wójcik Janina Głowacki Antoni zob. Kirszblum Rudolf Ubfal Franciszka i Mirka zob. op. Wójcik Janina Celnik Celina zob. op. Wójcik Janina Kotlińska (Jonas) Bronisława zob. op. Wójcik Janina Jonas zob. Kotlińska Bronisława Kotliński Stanisław zob. op. Wójcik Janina Grossglueck Barbara (Krawczak Jadwiga) zob. op. Wójcik Janina Krawczak Jadwiga zob. Grossglueck Barbara Dyzenhaus N. zob. op. Wójcik Janina Rybicka Irena zob. op. Wójcik Janina op. Wójcik Michał zob. Fryzner Wilhelm, Rozalia i Mozes, Sibser Munio 219
Fryzner Wilhelm, Rozalia i Mozes zob. op. Wójcik Michał Sibser Munio zob. op. Wójcik Michał op. Wróbel Agnieszka zob. Arkin Artur, Wiktor i Helena, Luidor Bronisław Arkin Artur, Wiktor i Helena zob. op. Wróbel Agnieszka Luidor Bronisław zob. op. Wróbel Agnieszka op. Wróbel Marian zob. Spiegel Sarah Spiegel Sarah zob. op. Wróbel Marian op. Wrzesiewski Andrzej zob. Frejsztat Nina, Szladow N., Wrocławski Moszek
i NN. Frejsztat Nina zob. op. Wrzesiewski Andrzej Szladow N. zob. op. Wrzesiewski Andrzej Wrocławski Moszek i NN. zob. op. Wrzesiewski Andrzej op. Wulczyński Teodozja zob. Rubinstein Marysia Rubinstein Marysia zob. op. Wulczyński Teodozja j. 242
op. Zając Stanisława zob. Kryksman Chil (Jan Antoni) i Estera Kryksman Chil (Jan Antoni) i Estera zob. op. Zając Stanisława op. Zalewska Bronisława zob. Braun Jadwiga i Włodek, Lewandowska Maria,
Wajberg Hana Braun Jadwiga i Włodek zob. op. Zalewska Bronisława Lewandowska Maria zob. op. Zalewska Bronisława Wajberg Hana zob. op. Zalewska Bronisława op. Zalewski Józef zob. Raszkin-Nowak Felicja Raszkin-Nowak Felicja zob. op. Zalewski Józef Nowak zob. Raszkin Felicja op. (?) Załuski Antoni op. Zamkowski Brunon zob. Futerfas Henryk, Kruszyński J., Kornberg Józef Futerfas Henryk zob. op. Zamkowski Brunon Kruszyński J. zob. op. Zamkowski Brunon Kornberg Józef zob. op. Zamkowski Brunon op. Zaremba Władysław i Kazimierz zob. Wekselman Marusia, Wekselman
(Blogier) Estera Wekselman Marusia zob. op. Zaremba Władysław i Kazimierz Wekselman (Blogier) Estera zob. op. Zaremba Władysław i Kazimierz Blogier zob. Wekselman Estera op. Zawadowicz Henryk zob. Frydman Michał, Goldberg NN., Lewicka N.,
Lichtenbaum Róża Roman i N. Frydman Michał zob. op. Zawadowicz Henryk Goldberg NN. zob. op. Zawadowicz Henryk 220
Lewicka N. zob. op. Zawadowicz Henryk Lichtenbaum Róża Roman i N. zob. op. Zawadowicz Henryk op. Zbysz Władysław i Stanisława zob. Bach Diana Bach Diana zob. op. Zbysz Władysław i Stanisława op. Ziembińska Leonia zob. Loew NN., Sellinger N., Holzmann N., Weingruen
N. Loew NN. zob. op. Ziembińska Leonia Sellinger N. zob. op. Ziembińska Leonia Holzmann N. zob. op. Ziembińska Leonia Weingruen N. zob. op. Ziembińska Leonia op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław zob. Laub, Horowitz,
Guensberg, Mass, Vogel, Albert, Laufer, Hirschberg S. Laub zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Horowitz zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Guensberg zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Mass zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Vogel zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Albert zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Laufer zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Hirschberg S. zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław Brzezińska zob. op. Zięcik Maria op. Znój Józef zob. Ling Mordko, Miedzylewska Róża Ling Mordko zob. op. Znój Józef Miedzylewska Róża zob. op. Znój Józef op. Zroska Klara zob. Taus Lusia Taus Lusia zob. op. Zroska Klara op. Zubowicz J. zob. Majfeld Lolek Majfeld Lolek zob. op. Zubowicz J. op. Zwolińska Aniela zob. Szefner Ewa, Mieczysław i Miriam Szefner Ewa, Mieczysław i Miriam zob. op. Zwolińska Aniela op. Zwolińska Halina zob. NN. NN. zob. op. Zwolińska Halina op. Zygadło Franciszek zob. Fleisz Pinio Fleisz Pinio zob. op. Zygadło Franciszek op. Żądło Michał zob. Czaban Dawid i NN., Gutmann NN., Kurzer Oskar,
Lerch (Kurzcz) Rena, Reichman Rysia, Safier Moses, Wilner N. Czaban Dawid i NN. zob. op. Żądło Michał Gutmann NN. zob. op. Żądło Michał Kurzer Oskar zob. op. Żądło Michał Lerch (Kurzcz) Rena zob. op. Żądło Michał Kurzcz zob. Lerch Rena 221
Reichman Rysia zob. op. Żądło Michał Safier Moses zob. op. Żądło Michał Wilner N. zob. op. Żądło Michał op. Żubrowska Helena zob. Finkielsztejn Irena, Szmulewicz Izak Finkielsztejn Irena zob. op. Żubrowska Helena Szmulewicz Izak zob. op. Żubrowska Helena op. Żur Karolina zob. Grin Chajka Grin Chajka zob. op. Żur Karolina op. Żurawicz Urszula zob. Buchlejm Abram i NN. Buchlejm Abram i NN. zob. op. Żurawicz Urszula op. Żurim Helena j. 243
op. N. zob. Czaplicki Zdzisław, Sznajder (Krawczyk) Norbert, Sznajder
Krystyna, Tuterfas Henryk, Kruszecki (Bajdenbejtel) Henryk, Krenberg Józef,
Fajn Sabina, Goldman Zdzisław Czaplicki Zdzisław zob. op. N. Sznajder (Krawczyk) Norbert zob. op. N. Krawczyk zob. Sznajder Norbert Sznajder Krystyna zob. op. N. Tuterfas Henryk zob. op. N. Kruszecki (Bajdenbejtel) Henryk zob. op. N. Bajdenbejtel zob. Kruszecki Henryk Krenberg Józef zob. op. N. Fajn Sabina zob. op. N. Goldman Zdzisław zob. op. N. op. NN. zob. Chalber Abram, Izak i Mejlach, Lopek Motel, Galicki NN.,
Grynberg Dawid Chalber Abram, Izak i Mejlach zob. op. NN. Lopek Motel zob. op. NN. Galicki NN. zob. op. NN. Grynberg Dawid zob. op. NN. op. N. Jadzia zob. Glimczer C. Glimczer C. zob. op. N. Jadzia op. N. zob. Greiss (Kowecka) Ewa (Maria) i Regina (Krystyna) Greiss (Kowecka) Ewa (Maria) i Regina (Krystyna ) zob. op. N. Kowecka zob. Greiss Ewa (Maria) i Regina (Krystyna) op. B.K. zob. Gutnik Ber Gutnik Ber zob. op. B.K. op. N. zob. Kreisenber Melania 222
Kreisenber Melania zob. op. N. op. N. zob. Lisak Estera Lisak Estera zob. op. N. op. NN. zob. Zylbersztajn Sala (Sara) Zylbersztajn Sala (Sara) zob. op. NN. op. N. Michał zob. N. Anka, N. N. Anka, N. zob. op. N. Michał Czubak Perelsztejn Jakub j. 244
Kalisz Kazimierz j. 253
Psachje Dwojra Goldsztejn Abram Psachje Chakiel Kamiński Szmul Białostocki Eliasz j. 254
Goldman Bejla Steinmetz Fonia j. 289
Kern Adolf Krieger Idel Szperber Izak j. 451
Ajdelson Stanisław Baumzecer Aron Tenebaum Mojżesz Baumzecer Elżbieta Bąbik Teofila Blaj 223
Bogomolna Lea Tojber M. Boruszczak Abram Bożek Marian Busznicz Zygmunt Cweig Tadeusz Cynamon J. Dajbuk Estera Fajer Lola Figa Judes Filuba Bronisława Gerszt Mojżesz Giemza Goldzak Cyla Gratwoll Anna Gromek Marianna Grundland Danuta Hakien Bela Hakien Jakobson Alina Kaganowicz Izrael Kantor Chawa Klimczuk Maria Kołak Alina Top Szmul Kotłowski Dawid Kotłowski Mojżesz Kowalczyk Leokadia Kozak Hela Liskowacka Irena Kozicka Stanisława Kupfersztejn Artur Larsen Cecylia Lenkawicki Froim Lew Leon Lewitan Szmul Liberzon-Szwarcman Maria Szwarzman zob. Liberzon Maria Lichtensztejn Ania Łojek Wanda Limonad Michał 224
Liskowacka Irena Łosińska Anna Marciniak Eugenia Margulec Janina Materko Janina Mystowski Stefan Nussbaum Eliasz Ogrodowska M. Oksman Jakub Palewski Rafał Radzymińska Marianna Reich Samuel Rozenberg Josyf Rozenberg Rozental Ruta Rubel Ryl Wacława Szajman Mojsze Hersz Tajtelbaum Rywka Turus Szepsl Wajndorf Ignacy Warszawer Maria Wasilewski Jan Wassner Wilhelm Wysocki Zelik Ziółkowska Zofia Zubczeska Zofia Zylberberg Fiszel j. 452
Zalcman Rywa Kempner Pejsach Melnik Blima Frenkiel Moszek Szowelowicz Ala Sitko Mecha Raciążka Chana Zbik Rubin Broncwajg Estera Fleischhaker Ruchla 225
Sosko Moszek Lancman Motek j. 483
Auerbach Rubin Auerbach Leo Auerbach Fryderyka Perlmutter Artur Perlmutter Jakub Próchnik Fryderyka Próchnik Marek Spirer Jehuda j. 513
Akerman Srul
Baranowiecka Lonia
Bloch Anita
Frenkiel Stefania
Mędrzycki
Pomeranc Józefa
Rabinowicz
Rachubińska Janina
Rauchfleich Rachela
Redyko Anna
Szteiner Nusyn
226
Indeks osób
Abent Gitla - 149
Abkiewicz S. - 149
Abracham Bronia - 149
Abramowicz Icek - 155
Abramowicz Leon (Światowski E.) - 149
Abramowicz Marian - 167
Abramowicz Nadzia - 155
Abramowicz Ruwin
Achtman Adaś zob. op. Duczek Julian - 224
Adam Georg - 149
Adam Hanna - 149
Adam Marysia - 149
Adamczewska Hela zob. Szczepanowska Lucyna - 220
Adamczewski - 149
Adamczyk Marianna zob. NN. - 220
Adamska Adela zob. Rubel Abram - 220
Adler Bunek zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena - 231
Adler Dora i Karol zob. op. Makar Maria - 232
Adler J. - 144
Adler Maria - 149
Adler Markus zob. op. Dojka Jan - 224
Adler Natan - 149
Adler Natan - 43
Adler Rozalia zob. op. Zych Tomasz - 224
Adlersztajn Edward - 149
Agatstein Dora zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika - 239
Ajdelson Stanisław - 451
Ajerwajs Jakub - 149
Ajgencholc Majer - 149
Ajgencholc Meir - 147
Ajgenholc H. - 146
Ajgenholc Henryk - 148
Ajgenholc Henryk - 149
Ajgenholc Mojżesz - 149
Ajlen Basia - 149
Ajlen Lejb - 149
Ajzen Szlama - 149
Ajzenberg Chasia - 149
Ajzenberg Leon - 149
227
Ajzenberg Moszek - 43
Ajzenberg Wita - 149
Ajzenblat Szloma - 149
Ajzencang Ch. - 149
Ajzengart Mojsie - 149
Ajzenman Pola (Pesia) - 149
Ajzensztadt F. - 149
Ajzman Leon - 149
Akerman Ewa - 149
Akerman Leon - 149
Akerman Srul - 513
Akselrad Regina (Stefańska Janina) zob. op. Krajewski Henryk - 230
Albert Anna i Teresa zob. op. Salonek Władysław - 238
Albert zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Albikowska A. - 144
Alef Halina - 146
Aleksandrowicz Filip zob. op. Dróżdż Józef - 224
Allen Jadwiga - 150
Alpern Józef - 150
Alpern Józef - 150
Alperowicz Aron - 148
Alperowicz Karolina - 147
Alperowicz Karolina - 147
Alperowicz Karolina - 148
Altbaum (Grunberg) Lola - 150
Altchiller (Arski) Munio zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Alter Bernard - 150
Alter Jakub - 150
Altman Dawid zob. op. Wilczur-Małecki Antoni - 241
Altman Natan - 150
Altman Rachela - 150
Altschueller G. - 150
Altschuler Adolf - 150
Altszuler Natan - 150
Altszuler Szmul - 150
Amarant - 150
Amsterdamer Szmul - 150
Anfang Meilech - 150
Anfang Mojżesz - 150
Anfang Róża - 150
Angelewska Salomea - 150
228
Angelewska Salomea zob. NN. - 220
Anisfeld Dorota - 150
Anisfeld Markus - 150
Anker Marta - 150
Antoniak Bazyli i Zofia zob. Ejzenberg NN. - 220
Anysz Salomon - 150
Apelbaum Maria - 150
Apfel Szaja - 150
Apfelbaum Marian - 150
Apsel Henryk - 150
Arbus Helena (Jagodzińska Cedro) zob op. Dubiel Katarzyna - 224
Arbuz Szlama - 150
Arkin (Szamota) - 150
Arkin Artur, Wiktor i Helena zob. op. Wróbel Agnieszka - 241
Arkin Oskar
Arnold Hedda - 147
Arnold Hedda - 148
Arold - 148
Arold H. - 148
Aronfeld Zygmunt - 150
Aronowicz Dora - 150
Arski zob. Altchiller Munio - 223
Artman Hersz - 150
Askanas Alina - 150
Askanas Zdzisław - 150
Askenazy Zofia zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Asman (Astman) - 47
Assanowicz N. zob. NN. - 220
Astman zob. Asman - 47
Asz NN. - 165
Asz Rachela - 44
Aszeiman(?) Tadeusz - 150
Aszenddorf Izrael - 150
Asz Kotek - 150
Atef NN. - 150
Atlas Aron - 150
Atlas Aron - 150
Auerbach Fryderyka - 483
Auerbach Leo - 483
Auerbach Rubin - 483
Aufgang Dawid - 150
229
Augustyniak Erazm - 150
Austerlitz Elza - 150
Awerbach Marek - 150
Awoll Danuta zob. op. Sobczak Jan - 238
B.K. zob. Gutnik Ber - 243
Babic Josif - 151
Babic Wiera - 151
Babiker Leon - 43
Babilińska Gertruda zob. Stołowicki Michał - 221
Babinowicz Róża - 151
Babis Hela i Banasiuk Wacław zob. Buchalter Seweryn, Frajlich Mela, GutmanPosłuszna Genia, Perechodnik Salek - 221
Bach Diana zob. op. Zbysz Władysław i Stanisława - 242
Bachner Hugo - 142
Bachner Maks - 151
Bachner Roma - 151
Bajbus Szmul - 151
Bajcz Fania i Salomon zob. op. Juchniewicz Józefa - 227
Bajczman - 151
Bajdenbejtel zob. Kruszecki Henryk - 243
Bajer Anna - 151
Bajgerowicz Maria - 151
Bajgerowicz Maria zob. op. Kurda Edward - 230
Bajn Lusia zob. op. Pysk Jan - 236
Bajrisz Chaja zob. op. Bochniak Paweł - 222
Bajs Irena zob. op. Kluba Stanisław i Bronisława - 229
Bajtel Józef - 151
Bakienrot Munio zob. op. Pysk Jan - 236
Bakman (Bednarczyk) NN. zob. op. Gałęcka Waleria - 226
Bal Karol - 151
Balama Belta - 148
Balbus Bronisław - 151
Balbus Irena - 151
Baldinger Chaim zob. op. Chebda Antoni - 223
Balicka J. - 148
Balicka Katarzyna zob. Pasternak NN. - 221
Balkowska(?) - 148
Bałaga Maria zob. Frajman Aron, Balcia i N. - 221
Bałkowska Łucja - 47
Bałtowska (Jawic) Eugenia - 151
Banasiewicz Wacław - 151
230
Banasiuk Wacław zob. Babis Hela - 221
Banaszkiewicz Helena zob. Goldsztejn Ryfka, Jankowska N., Wajnszyld Manes
- 221
Banaszkiewicz NN. zob. op. Iwaszkiewicz Antoni - 227
Banberg Dawid - 179
Bandt Nechama - 151
Bandurski Stanisław zob. Dorembus Izrael i Dorembus N. - 221
Bankier Abram - 151
Bankier Tela - 151
Bantek Józef i Irma zob. Betruebnis Chaim, Dora, Inga, Lichtinger Sabina,
Rappaport Samuel - 221
Bańkowska Eugenia zob. Rajzman N. - 221
Bańkowska Maria - 151
Barabasz NN. zob. op. Jakubowska Maria - 227
Barall Z. - 151
Baran Maria - 169
Baran Sima - 151
Baranowiecka Lonia - 513
Barbasz Marek - 199
Barcz Józef zob. Sapot Rejzla - 221
Bargel Konstanty i Zofia zob. Edelist Helena i Szabsaj - 221
Barman Maks - 151
Barosiak zob. Breskin Zofia - 229
Barth Berta - 151
Bartoszewska Maria - 146
Bass M. - 151
Bass N. zob. op. Duczek Julian - 224
Baszyńska (Lewinsohn) Ewa - 166
Baszyńska Hildegard - 166
Batz Debora, Lea i Samuel zob. op. Radzio Sławek - 237
Bauchman M. - 151
Bauchman zob. op. Jagodzińska Paulina - 227
Bauer Paulina - 151
Bauer Zofia - 151
Baum Hersz - 151
Bauman Leokadia, Anna i Eugenia zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika - 239
Bauman M. - 151
Baumgard M. - 151
Baumgart M. - 151
Baumgarten Barbara - 151
Baumgarten Barbara N. zob. op. Michalska Marta - 232
231
Baumgarten Chana (Barbara) - 144
Baumgarten Chil - 151
Baumgarten Grzegorz - 151
Baumgarten Jankiel - 151
Baumow F. - 151
Baumstein Alicja i Helena zob. op. Kwaśny Franciszek - 230
Baumzecer Aron - 451
Baumzecer Elżbieta - 451
Baustein zob. Kamiński Henryk - 240
Bayer Hipolit - 151
Bayer Jan Hipolit - 44
Bayer Kazimiera zob. Seidenwerg Stella - 221
Bazarek Mojżesz - 163
Bąbik Teofila - 451
Bąkowski M. - 151
Bątkowscy NN. zob. op. Gnoińska Zofia - 226
Becher - 152
Becher Azyk - 152
Becher Berta - 152
Becher Berta - 152
Becher Ina - 152
Beck Hirsz (Henryk) - 152
Beck Walenty zob. Melman Michał, Stefania i Igor, Lauterpacht Gedale,
Szwarc Majer, Sara i Klara, Kurz Klara, Paprenentasch Mozes, Sabina, Klara,
Kuba, Artur, Elefant Lola, Steckel M., i Chana, Orleger Siga, Orlender Joasia 221
Bednarczyk zob. Bakman NN. - 226
Bednarek Z. - 152
Bednarz Agata zob. Hollaender Sabina - 221
Bednarz Jan i Katarzyna zob. Diksztejn Moszek i NN., Fajnger Hanka - 221
Beer Salomea - 152
Beiles Eliasz - 152
Bein Max - 152
Bein W. - 144
Bejżewska L. - 152
Bejd Jakub i Julia zob. Szpirer Nacha - 221
Bejlin Masza - 152
Beker - 152
Beker Abram - 152
Beker Mendel - 152
Bekerman Gitla - 152
232
Bekerman Gitla - 152
Bekier Ludwik - 144
Bekier Sura - 152
Bekker Bela - 152
Bełchatowska Halina zob. op. Pera Mieczysław - 235
Bencjon Haus - 152
Benclowicz Jakub - 152
Bendisz Lucia - 152
Bendler L. - 147
Bendler Leon - 148
Bendler Leon - 152
Bendler Leon - 152
Bendler Sonia - 152
Benkl op. Pliwko Kazimierz
Bentkowski Tomasz i Zofia zob. Winer-Joachimowicz Dora (Wysocka Irena),
Winer Pomper Róża, Złotnik Lonia - 221
Berek NN. zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera - 229
Beren Arnold - 152
Berenstein M. - 152
Berenstein Pesia - 152
Berensztajn M. - 145
Berent Chil - 152
Berg Judyta - 152
Bergazyn Janka - 152
Berger Basia i Danuta zob. op. Chmielewska Apolonia - 223
Berger Majer - 152
Berger NN. zob. op. Skalski Kazimierz - 238
Bergerman Kiwa - 152
Bergman - 152
Bergman Abraham - 152
Bergman Jakub - 149
Bergman Mozes - 152
Bergman Pesa - 152
Bergman Stefan - 152
Bergman Szulim - 152
Bergson (Stolnicka) Teofila zob. op. Kowalska Maria - 229
Bergson Władysław zob. op. Kowalska Maria - 229
Berkas Herman - 152
Berkelhamer Sara - 152
Berkowicz Bola i NN. zob. op. Stefanka Stefa - 239
Berkowicz-Lubińska A. - 145
233
Berkowski Czesław - 152
Berkowski Jan - 152
Berkson Ruta - 152
Berland Michał i Stella zob. op. Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia - 230
Berlin - 152
Berlin Herman - 152
Berlinerblai Dawid - 152
Berliński Chaim - 173
Berliński Wolf i Leokadia zob. op. Bukowiński Leon - 222
Berman - 152
Berman - 152
Berman B. - 152
Berman Dawid - 152
Berman Fryma - 152
Berman Majer - 152
Berman Noech - 152
Berman Zygmunt - 152
Berneman Chaim (Nachman) zob. op. Sot Michał - 238
Bernstein Mojżesz - 152
Bernsztajn M. - 145
Berson Helena - 152
Besodski zob. Bess - 152
Bess (Besodski) - 152
Besser Mieczysław - 152
Besser Regina - 152
Betman Sara, Cwi, i Genia zob. op. Pysk Jan - 236
Betruebnis Chaim, Dora i Inga zob. op. Bantek Józef i Irma - 221
Better Herman zob. op. Skowron Anna - 238
Bezdrowski Szloma - 152
Bialik zob. Einhorn NN. - 238
Biała Dora - 153
Białek Antoni - 153
Białkowicka - 153
Białkowski Tadeusz i Maria zob. German Maurycy i Zofia, Rapke Ela i Jakub,
Engel Izaak, Mera i Maria, Isaroff Irena i Paweł, Liberman Florentyna
(Wierzbicka Maria) - 222
Białorybska Julia - 153
Białostocka Eugenia - 153
Białostocka Zofia - 153
Białostocki Eliasz - 253
Białostocki Samuel - 153
234
Białykamień Sz. - 145
Białylew Frajda, Henryk, Eda i Renia zob. op. Telus Zofia - 240
Białylew G. - 153
Bibelski Manela zob. op. Orlik Zofia - 234
Biberman Esfir - 153
Biberstein Władysław - 153
Bicz zob. Ziementh Wilhelm - 239
Biderman - 153
Biderman - 153
Biderman A. - 153
Biderman Abram - 153
Biderman Izak - 153
Biderman Wiktor - 153
Biedrzycki - 153
Biegler Chaja - 153
Biegus Ludwik zob. NN. - 222
Bielak Aron - 153
Bielak Mojżesz - 153
Bielecki F. - 153
Bielecki Józef - 153
Bienek Elżbieta - 153
Bieńkowska Maria zob. N. - 222
Bieńkowski Tadeusz zob. Piątka Adam - 222
Biernacka Stanisława - 215
Biernacki Aleksander - 148
Biesaga Józef zob. Nassan Dawid - 222
Biesiada Rozalia i Franciszek zob. Izraelowicz Kalman - 222
Bilek Józef zob. Teiler Izaak - 222
Bilińska Helena zob. Edelstein Samuel i NN. - 222
Bimke Lonia - 153
Binecki Pejsach - 153
Birbrajer Michał - 153
Birecki Pejsach - 153
Birenbaum M. - 153
Birenbaum Salomon - 153
Birken Józef zob. op. Kowalczyk Katarzyna - 229
Bisialska St. zob. NN. - 222
Bitler - 148
Bitter Cecylia zob. op. Malewska Czesława - 232
Bitter Halina - 153
Bitter Jerzy - 153
235
Bizior Józefa i Krystyna zob. Schifer Ignoc - 222
Blacharska - 146
Blacharska Rozalia - 146
Blacharska Rozalia - 147
Blacharska Rozalia - 148
Blacharska Rozalia - 148
Blachman zob. Brucki Berisz - 155
Blaj - 451
Blajcher Jakub i Blima zob. op. Pysk Jan - 236
Blam Mozes - 153
Blamow Helena - 153
Blamow Mozes - 153
Blan Mieczysław i Wiktoria zob. Teicher (Stawiński) Edmund, Ciężar Bolesław
- 222
Blass Jakub i Chaja zob. op. Skrzypek Bronisław - 238
Blatt Izrael - 153
Blattberg Anna - 153
Blech Józef - 153
Blech Józef zob. op. Krajewska Stanisława - 230
Blecharowicz Josek i NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Blechstein - 182
Bleffen(?) Izydor - 153
Bleiberg zob. Zawadzki Ignacy - 222
Bleicher Ber - 153
Bleisztyft Sima Gelda - 153
Blind Wolf zob. op. Pysk Jan - 236
Blitz Ludwik zob. op. Blitz Władysława - 222
Blitz Władysława zob. Blitz Ludwik, Haberman Roma - 222
Bloch Anita - 513
Blochman Dana (Zabitowska Helena) - 153
Blogier zob. Wekselman Estera - 242
Blonderi Alina zob. op. Kieres Franciszek - 228
Bluecher Adolf - 153
Blum Leib, Rejzla i Frania zob. op. Dyląg Władysław - 224
Blumenberg Samuel - 153
Blumencwajg Noe - 153
Blumencweig - 153
Blumenfeld Diana zob. op. Borcińska Stanisława - 222
Blumenfeld Jakub Jozua - 153
Blumenfeld Rafał - 145
Bober NN. zob. op. Bukowiński Leon - 222
236
Bober Tadeusz - 153
Bobrow Zelman
Bocheńska Aleksandra - 148
Bochner Feiga zob. op. Dróżdż Józef - 224
Bochniak Paweł zob. Bajrisz Chaja - 222
Bocian Borys - 153
Boczar Michał zob. Udelsman Lejba, Najfeld Srul, Kreitner Gitla, Strauber
Basia i Sara - 222
Bodner Anna - 148
Bodner Anna - 153
Bodner Gizela - 153
Bogdanow Mikołaj - 153
Bogomolna Lea - 451
Bogucki T. (Brandwein M) - 153
Bogusławska Wanda zob. Lando G. - 222
Boguś Jan zob. NN. - 222
Bohuszewicz Teofila - 153
Boimski Jan - 153
Boimski Jan - 168
Bojarski zob. Szuldiner M. - 205
Bojczyk Sucher - 43
Bokser Markus - 153
Bokser Szymon i Mila zob. op. Pysk Jan - 236
Bolchower Małgorzata zob. op. Kresta Józef - 230
Bołotin Rafał - 153
Bomberg Dawid - 153
Bomsztadt-Kocielska Nacha - 153
Bomsztadt-Kocielski Jakub - 153
Bomsztadt-Kocielski Stanisław
Bomsztyk Edzia - 148
Bomze Samuel - 153
Bonersteig-Borecki Artur - 154
Boraks Kazimierz zob. op. Golczyński Bronisław - 226
Borcińska Stanisława i Józef zob. Blumenfeld Diana, Turkaw Janas - 222
Borecki zob. Bonersteig Artur - 154
Borel-Mackiewicz Diana zob. op. Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik 226
Borenstein - 154
Borensztajn Michał zob. op. Karasiewicz Emilia - 228
Borensztajn N. zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
Borensztein (Buczyński, Borkowski) Jakub zob. op. Guziak Stanisław - 226
237
Borensztein Abram - 154
Borensztein Genia zob. op. Lenczowska N. - 231
Borensztein zob. Borkowski Marian i NN. - 222
Borensztejn - 154
Borensztejn Abram - 154
Borensztejn H. - 154
Borensztejn Hanka - 154
Borensztejn Izak - 154
Borensztejn Maria - 154
Borensztejn Szmul - 154
Borer Beniamin zob. op. Pysk Jan - 236
Borgman Józef, Anna i Mieczysław zob. op. Pysk Jan - 236
Borkowska Maria - 154
Borkowska Olga - 154
Borkowska Stanisława - 154
Borkowska Stanisława zob. Szafirman Sabina - 222
Borkowska zob. Kon Bronisława - 176
Borkowski (Borensztein) Marian i NN. zob. op. Bukowiński Leon - 222
Borkowski Jan - 214
Borkowski zob. Borensztein Jakub - 226
Borkowski zob. Gurfinkiel Aron - 169
Borman Rebeka zob. op. Kiełbasiński Walenty i Szadkowska Czesława - 228
Borman zob. Burman Majer - 155
Bornstein Leon - 144
Borodecki Szloma - 154
Borowa H. - 148
Borowa Henryka - 147
Borowski Aron - 146
Borowski Aron - 146
Borowski Aron - 146
Borowski Aron - 147
Borowski Aron - 147
Borowski Aron - 148
Borowski Aron - 148
Borowski Aron - 154
Borowy Michał - 146
Borszak Dawid - 154
Borszczak Sonia - 164
Bortenstein Pelagia zob. op. Pelmer Zbigniew - 235
Borusiak zob. Niepomniszcze Chana - 189
Boruszczak Abram - 154
238
Boruszczak Abram - 451
Boruszek Mojżesz - 154
Boruszek Rachela - 154
Botner Mojżesz - 183
Bożek Marian - 451
Bożewicz Piotr zob. Lipszyc Abraham, Zawadzki (Bleiberg) Ignacy - 222
Brachfeld Genia - 154
Brachfeld Tauba - 154
Brachfeld Zygmunt - 154
Braid (Włodarska) Janina - 158
Bralowska Ewa zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Bramsohn Kajla - 154
Brand Michał - 154
Brande Sara - 154
Brandt Celina - 154
Brandt Łaja - 154
Brandwain NN. - 154
Brandwein M. zob. Bogucki T. - 153
Brandys Herman - 147
Brandys Herman - 147
Brandys Herman - 148
Brandys Herman - 148
Brandys Herman - 148
Brandys Herman - 154
Brandys Paweł - 148
Branicka Janina - 148
Branski Henryk - 154
Branszteter Majer i Romana zob. op. Kowalska Maria - 229
Bratkowska Magdalena zob. Lipski Idek i Maria, Grynbaum Mieczysław i
Ryszarda, Rozmaryn Ignacy i N., Feld Irena, Lubczyk Czesława i Ola, Widner
Zofia, Trefle Stanisław i Jerzy - 222
Braude Judyta (Kozłowska Elżbieta) - 154
Braun Aron - 154
Braun Jadwiga i Włodek zob. op. Zalewska Bronisława - 242
Braun Rajzla - 154
Brauner Dorota zob. Osińska Teresa - 190
Brauszer Dora - 154
Bregman NN. zob. op. Jaruk Wincnety - 227
Brehner Małka - 154
Breja - 154
Brener Ruchla - 154
239
Brenner Genowefa zob. op. Łęzowski Józef i Aniela - 231
Brenner Leon - 154
Brenner Manka - 154
Brenner Mozes - 154
Brenner R. - 154
Brenner Ralf - 154
Breskin (Bartosiak) Zofia zob. op. Kniewska Anna - 229
Brockmann - 43
Brod Dawid - 154
Broder Gusta - 154
Broder Ludwik - 154
Brodzka Chana - 154
Brok Bronisław - 154
Brok Ewa - 154
Brokman zob. Szer Alicja - 239
Bromberg - 154
Bromberg (Rotensztein) - 154
Bromberg Artur - 154
Bromer Uszer - 147
Bromer Uszer - 148
Bromer Uszer - 148
Bromirska-Mamrot Janina - 144
Broncwajg Estera - 452
Broner Uszer - 155
Brones M. - 155
Bronet Jerzy - 155
Bronicz Sabina - 155
Bronsztein Lejb - 155
Bronsztejn Józef - 155
Brońska W. - 155
Brot Abraham i Rachela zob. op. Matusiak Konstancja - 232
Brozdowicz Zygmunt - 155
Brucki Blachman Berisz - 155
Bruehl Hanna zob. NN. - 222
Bruell Irena - 155
Bruh Anzelm - 155
Bruh Maria - 149
Bruh Maria - 155
Brukirer Łaja, Pinkwas, Moszek, Szlama zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Brukman Lotta - 155
Brukman Lotta - 155
240
Brum Alicja - 155
Brum Maria - 155
Brum Ruth - 155
Brumer Fajga - 155
Brumer Fejga - 155
Brumer Fela - 155
Brunberger Maria - 155
Bruner Ignac, Mietek i Fela zob. op. Pysk Jan - 236
Brunier - 155
Brunswic zob. Gałek Rasza - 232
Brylant Tadeusz - 155
Brym - 155
Bryman Liliana - 155
Bryn NN. zob. op. Skalski Kazimierz - 238
Brysek H. - 155
Brzezińska - 155
Brzezińska zob. op. Zięcik Maria - 242
Brzęk Eleonora zob. Teiler Izaak (Bilek Józef) - 222
Brzustowska Pola - 155
Brzustowska zob. Lederberg Pola - 180
Buch Henryk i Sara zob. op. Telus Zofia - 240
Buch Hersch zob. op. Kinior Józef - 228
Buch Wiktor - 147
Buchalter Seweryn zob. op. Babis Hela - 221
Buchała Eugenia zob. N. Jerzyk - 222
Buchenholz Juliusz - 155
Buchlejm Abram i NN. zob. op. Żurawicz Urszula - 242
Buchsbaum Ewa - 155
Buczyński zob. Borensztein Jakub - 226
Budkiewicz Zofia - 144
Budkiewicz Zofia - 155
Budna Halina zob. NN. - 222
Budzikowska Lili - 155
Budzikowska Maria - 155
Budzilewicz Helena - 155
Budzilewicz Helena - 156
Budzilewicz Helena zob. NN. - 222
Bugajer Józef i Adela zob. op. Winiarek Bolesław - 241
Bugajer Nina - 155
Bukała Jan - 153
Buki Rita - 155
241
Bukowiński Leon zob. Borkowski (Borensztein) Marian i NN., Glueglich
Ruchla, Berliński Wolf i Leokadia, Liber NN., Igra Jerzy i Zofia, Jasiński N.,
Poznańska Mirosława, Rockman Feliks i Stanisław, Bober NN. - 222
Bukowska Maria - 155
Buks Marylka - 167
Buksta Ryszard - 155
Buksztalski C. - 155
Buksztejn zob. op. Liszkiewicz Zofia - 231
Buliński Bronisław - 155
Buliński Józef - 155
Bułka S. - 155
Bunin Henryk - 155
Burko Jędrzej zob. NN.
Burman (Borman) Majer - 155
Bursztyn Abraham zob. op. Dąbrowska Irena - 224
Bursztyn Chawa - 155
Bursztyn Henryk - 155
Bursztyn Henryk zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Bursztyn Jehuda - 155
Bursztyn Lejb - 155
Bursztyn Lucjan - 155
Bursztyn Majlech - 155
Bursztyn Marian - 155
Bursztyn N. - 155
Bursztyn Szlama - 155
Burtman G. - 155
Buszejkin Maria - 155
Buszejkin Rafał - 155
Buszek Henryk zob. Rej-Wildner N. - 232
Busznicz Zygmunt - 451
Buszyfer Majer Lajb - 155
Buzyn Boruch - 155
Buzyn Pola zob. op. Kusaj Maria - 230
Buzyna Izak - 194
Bychowska-Rostowska Adela - 155
Byk - 155
Byk Helena zob. Cukier Frajda - 157
Byk Jan i Maria zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i Henryk 230
Byliński Wacław - 155
Cabak Jadwiga - 156
242
Cajtung Madzia (Chrzanowska Janina), Jan (Janusz Szednicki) i Rysio zob. op.
Jakubowska Maria - 227
Caryski Jakub zob. op. Kusaj Maria - 230
Cederbaum Jakub - 156
Cederbaum Rubin - 156
Cedzyński Henryk - 147
Celnik Celina zob. op. Wójcik Janina - 241
Celnik Samuel zob. op. Jurczak Jan - 227
Celniker N. zob. op. Gajowiak Michał - 226
Celnikier Izaak - 156
Celnikier Sara zob.op. Gradowska Kamilla - 226
Centner Fała - 156
Centner Róża - 156
Centner Szymon - 156
Chabarowska Helena zob. Urman Hermina i Emil - 223
Chaber D. - 146
Chackel Psacha - 156
Chackiewicz Michał - 146
Chajes Nita zob. op. Pysk Jan - 236
Chajmowicz Wolf - 156
Chajtman Jakub - 156
Chaker - 147
Chalber Abram, Izak i Mejlach zob. op. NN. - 243
Chalip Izrael - 156
Chamita Sława - 185
Chandros Wolf - 156
Chanowski Jan - 156
Charów Rudolf zob. Schalit Edmund - 223
Chaskiel - 167
Chaskielewicz Salomon - 156
Chazan Chana - 156
Chazan Irena - 156
Chełczyński Bolesław zob. Fogelewicz Bernard - 236
Chebda Antoni zob. Baldinger Chaim, Goldfinger Józef - 223
Chewkin Abram - 156
Chęc Stanisław zob. NN. - 223
Chęciński Izak - 156
Chidryn Michał - 156
Chiller Chaja - 156
Chiller Hersz - 156
Chiniec B. - 150
243
Chlewicki Mieczysław zob. op. Piotrowska Cecylia - 235
Chłopicki Henryk - 147
Chmiel Michał - 156
Chmielewscy zob. op. Utko Hieronim i Agata - 240
Chmielewska Antonina zob. Fabrykant T. - 162
Chmielewska Apolonia zob. Berger Basia i Danuta - 223
Chmielewska Jadwiga - 156
Chmielewska Władysława - 156
Chmielewski Wiaczesław zob. NN. - 223
Chmielnicka E. - 156
Chmielnicka Regina - 43
Chojęcka M.R. - 156
Chojnacka Gertruda - 156
Chomski Józef - 156
Choromańska Nina zob. NN. - 223
Chorzelski Jan - 156
Chaskiel Stefania - 156
Chrzanowska Janina zob. Cajtung Madzia - 227
Chudy Feliks zob. Siemiatycka Maria i N. - 223Chwaliński Roch zob. NN. - 223
Chumek Basia zob. op. Mikowska Bronisława - 232
Chwat Micer i Basia op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy - 229
Ciastoń Gizela - 142
Ciechanowicz Janina zob. NN. - 223
Ciechanowiecka Edwarda - 156
Ciechanowski - 156
Ciechanowski Dawid - 156
Ciechocińska J. zob. N. - 223
Cielecki Józef i Witold zob. Koryska (Izraelit) Miriam - 223
Ciemerych Aleksander zob. Kutnowski Szlomo (Hodkowski Jan) - 223
Cieniewska Zofia zob. Finkielstein A. i Anna, Rajman Alina, Paweł, Sara - 223
Cienkus Bronisława - 156
Ciepliński Borys - 156
Cieszyński - 156
Cieślakowski Jan zob. NN. - 223
Cieśliński Stanisław - 156
Cieśluk Herszek - 153
Ciężar Bolesław zob. op. Blan Mieczysław i Wiktoria - 222
Ciok Franciszek - 146
Ciok Zdzisław - 156
Ciołko Mieczysław zob. Kalinowska Zofia - 223
Cohn Amalia - 176
244
Cudawska Frania, Izrael i Michael zob. op. Kusaj Maria - 230
Cukier Frajda (Byk Helena) - 157
Cukier Lilka - 176
Cukier Mordka - 157
Cukier Pepi - 157
Cukier Rachela - 157
Cukierblat Maria - 157
Cukierman - 157
Cukierman Antek zob. op. Syta Jan - 239
Cukierman Artur - 157
Cukierman Michał - 157
Cukierman Mira - 157
Cukierman NN. zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
Cukrowski Samuel - 43
Culler Zofia zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Curtelzon Jakub (Nowakowski Jacek) zob. op. Nowakowski Eugeniusz i
Aleksandra - 233
Cweig Tadeusz - 157
Cweig Tadeusz - 451
Cwejhorn Mojżesz - 157
Cybulska Kazimiera zob. Suessermmann Narcyz (Maliszewski Tadeusz),
Wiesner Albert, Ringel NN., Werner Ewa, Helena i Artur - 223
Cybulska Marysia (Rotsztajn Dorota) zob. op. Józefowicz Irena - 227
Cygan Stefania zob. Litman Helena i NN. - 223
Cygelman M. - 157
Cygielman L. - 157
Cygielman Leon - 157
Cymbalist Pejsach - 157
Cymbalista - 157
Cymerman Aida - 163
Cymerman Janina zob. Krawiec J., NN., Lederhendler N. - 223
Cymerman Rachela - 157
Cymerman Samuel - 157
Cymiel Leon - 157
Cymmerman Juer zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Cynamon J. - 155
Cynamon J. - 451
Cyngnatus Aron - 157
Cynka Janina zob. Janasz Stanisław i NN., Kleinsinger N., Kowalska N. - 223
Cynowicz Michał - 157
Cynowiec Irena - 157
245
Cynowiec Jadwiga - 157
Cynowiec Józef - 157
Cyper Niusia zob. op. Krachl Jan - 230
Cytron Ina - 157
Cytryn Hanka - 157
Cytryn Stanisław i Frania zob. op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy - 229
Cytrynbaum Majer - 157
Cywiak Natan - 157
Czaban Dawid i NN. zob. op. Żądło Michał - 242
Czajka Leonard i Gołoś Tadeusz zob. Engiel Rifka, Zylber Mieczysław - 223
Czajka Stefania zob. op. Serafin Antoni - 238
Czajkowska Amelia zob. Fejgin Cecylia - 223
Czajkowska Janina - 157
Czajkowski Marian - 157
Czapek Fela - 157
Czaplicka Sonia - 157
Czaplicki Zdzisław zob. op. N. - 243
Czarniecki Jan Maciej - 157
Czarniecki Piotr - 157
Czarno Samuel - 157
Czarnobroda Dina - 157
Czarnobroda Moniek - 157
Czarnobroda Srul - 157
Czarny - 157
Czaskowska Jadwiga - 157
Czechowicz Eugenia zob. Rotfeld Salomon i N., Pfeffer NN., Zurman Jakub,
Gutman NN., Idziński Kazik, Altchiler (Arski) Munio, Culler Zofia, Niemand
Stefan i Igo, Mandel Julian - 223
Czemerys N. i Krzemińska Katarzyna zob. N. - 223
Czernic Stanisław - 157
Czernowic Fyga - 157
Czernowic Jankiel - 157
Czernowic Lyna - 157
Czerwińska Jadwiga zob. op. Kowal Antonina - 229
Czerwińska zob. Einhorn Ewa i Marian - 238
Czerwiński - 157
Czerwiński Ludwik - 147
Czerwiński Ludwik - 148
Czesny Berko - 157
Czoban (Szapir) Juliusz - 157
Czubak - 243
246
Czubczenko Danuta zob. Pines N. i Ryszard, Stężyc Ada - 223
Czupała Kazimierz - 157
Czworno Tadeusz Henryk - 157
Czydzik S. - 146
Czyńska Maria zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Czyż Maria zob. Senator Józef - 223
Czyż Senena zob. Fiszer Małgorzata, Zawadzka Anna - 223
Czyżewska Waleria - 157
Czyżycki Ad. - 166
Czyżycki Stanisław - 157
Dachnerteiwer N. - 158
Dajbuk Estera - 451
Dalecki Seweryn - 158
Dancyg Marcin - 158
Dancygier (Kujawska) Antonina zob op. Wiśniewska Stanisława - 241
Danekier Gitla - 158
Daniel Natalia - 158
Dankowski Leon - 158
Dannenhirsch (Horowicka) Maria zob. op. Solek Eugenia - 238
Danowska-Smoleń Zofia - 158
Danziger Lena - 158
Dastig-Wollenber Jadwiga - 158
Daum - 158
Daum P. - 158
Dawidowicz - 147
Dawidowicz Władysław - 158
Dawidowicz zob. Plichciński Rubin - 192
Dawidson - 158
Dawidson - 158
Dawidson Sabina - 158
Dawidson-Wielgosz Bożena - 158
Dąb Irka zob. op. Lipnicka O. - 231
Dąb Maria - 158
Dąbek Janek - 158
Dąbrowska Irena zob. Bursztyn Abraham - 224
Dąbrowska J. - 158
Dąbrowski Roman zob. Safro Albert, Godzin Maria i Aron, Honberg Benio,
Pliskin Borys, Sewer Ignacy, Lewer Ignacy - 224
Dąbrowski Władysław - 148
Dąbrowski Zygmunt - 224
Dec Stanisław zob. NN. - 224
247
Deichsel Edmund zob. Denier Roman - 158
Deleglewicz Leja - 158
Delert Maria - 158
Delestowicz Marcin zob. Kornacki NN., Majram Henryk, Ślusarska Maria 224
Dem zob. Trocka Zofia - 224
Dembińska-Pióro Helena zob. NN. - 224
Dembiński Stefan - 158
Demlitzer Anna - 158
Demlitzer Salomea - 158
Den Marceli - 158
Denier Roman (Deichsel Edmund) - 158
Depa Marian - 224
Derwieczyński Aleksander - 158
Destanfild (Miga) Danuta zob. Gełżyński Jan i Katarzyna - 226
Destanfild (Miga) Danuta, Zygmunt, Zofia i N. zob. op. Moździerz Magdalena 226
Deutsz A. - 167
Dębowska Zofia - 158
Dębska (Rother) Danuta zob. Grabowska Jadwiga - 226
Dębski Jan, Stanisława i Witold zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Dębski Józef - 163
Diamand Hermina zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika - 239
Diament Lusia zob. op. Kusaj Maria - 230
Diksztajn Moszek i NN. zob. op. Bednarz Jan i Katarzyna - 221
Dincklage Jerzy - 158
Distler Adela zob. op. Pysk Jan - 236
Długołęska Monika - 158
Długopoluk Szyjka i NN. zob. op. Dybiec Ewa - 224
Dłutowska Stefania zob. Leinkranc (Świerczewski) NN. - 224
Dmowski Edmund - 147
Dmowski Edmund - 148
Dołęga Jan Wacław zob. op. Tomaszewska Stefania - 240
Dobiecka Jadwiga zob. Warszawski (Michałowski) Roman, Krupnik Henryk,
Poichel Mieczysław, Bursztyn Henryk, Hiller, Rowiński, Fergesslich-Rokocki N
i Judyta - 224
Dobkiewicz W. - 47
Dobroczyn Eleonora - 158
Dobroczyn Maksymilian - 158
Dobroń Antoni zob. Hercyk Regina i Moszek - 224
Dobrowolska Helena - 156
248
Dobrowolska Helena - 158
Dobrowolski Szcz. - 147
Dobrowolski(?) - 43
Dobry Zelman - 158
Dobrysz S. - 158
Dobrzańska Helena zob. Knoll Nell - 238
Dobrzańska Janina zob. Knoll Fania - 238
Dobrzyńska Estera - 43
Dobrzyńska Janina - 158
Dobrzyńska Katarzyna - 148
Dobrzyński B. - 158
Dodelzon Dawid - 158
Dojka Jan zob. Adler Markus - 224
Domagalska Chana - 158
Domagała Władysława i Kanclerz Helena zob. Mecman E. - 224
Domański Mikołaj zob. Jasińska Eleonora (Sagałowicz Rachela), Nimcowicz
Aria i Ejszon, Wójcik (Rozenszajn) Józef, Lifszyc N., Gutglas N. - 224
Dombek Józef - 216
Dombrower Helena - 158
Dominiak Feliks - 158
Don zob. Sokół Misia i Saba - 238
Donde Necham - 158
Dorembus Izrael i N. zob. op. Bandurski Stanisław - 221
Dorfman Borys - 158
Draba Leon - 224
Drabek Feliks - 148
Drabik Petronela - 224
Drabkowska Zofia - 155
Drabkowska Zofia - 159
Dratner - 154
Dresner Anczel - 199
Dresner Estera - 199
Drezner Jakub - 159
Dróżdż Józef zob. Aleksandrowicz Filip, Bochner Feiga, Unger Dawid,
Wechsler NN. - 224
Dróżdż Natalia - 224
Drucklage Jerzy - 159
Drukier Małka - 159
Drużdż Józef - 159
Drużdż Józef - 168
Drylman Brucha - 159
249
Drzewiecka zob. op. Pentkowska Eugenia - 235
Drzewocka Zofia zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Drzewocki zob. Gruenbaum Norbert - 235
Dua Ilia - 159
Dua Toba - 159
Dubicki zob. Szlejf - 149
Dubiel Katarzyna zob. Arbus Helena (Jagodzińska Cedro), Trojdenrajch Teofila
- 224
Dubiński Józef - 159
Dublicki Stefan - 159
Dubrowska Ludmiła - 159
Duczek Julian zob. Achtman Adaś, Bass N., Trocki Eliasz, Trocka (Dem) Zofia
- 224
Dudasik Lila - 159
Dudek Henryk - 159
Dudek Marian - 159
Dudek Sara - 159
Dudkiewicz Władysława i Feliks zob. Lierner N., Melecz N. - 224
Dudziński Feliks - 148
Dumała Ewa - 159
Duński Roman - 159
Duński Stefan (Jaroszewski Józef) - 159
Durka Aleksandra zob. NN. - 224
Durmaszkin Wenera - 159
Duszkin Natan - 159
Dwora Sara - 174
Dworakowski Jan - 159
Dworecka Sonia - 159
Dybiec Ewa zob. Długopoluk Szyjka i NN., Kamińska Zofia - 224
Dydyna Maria zob. Klein Ewa, Bronisława, Hanka, Chaim, Binka - 224
Dyksztejn Sabina - 159
Dyląg Władysław zob. Blum Leib, Rejzla i Frania, Kuflik Mojżesz i Mojżesz 224
Dyląg-Florek Anna zob. Neugut Jan, Markus i NN. - 224
Dylewska Helena - 159
Dylewski - 159
Dym Willi i Helena zob. op. Klimczak Karol - 229
Dymentman NN. zob. op. Wesołowska Leokadia - 241
Dymnik Aron - 159
Dymowski - 47
Dynin Dawid - 159
250
Dynin Franciszka - 159
Dynkowska Maria (Goldenberg Bronisława) - 159
Dyzenhaus N. zob. op. Wójcik Janina - 241
Dyzenhaus zob. Piotowicz W. - 192
Dzięcioł Rejza - 159
Dziurdzik Jan zob. NN. - 224
Dziurzyński Jan - 159
Dziużyńska Katarzyna zob. Echstein Chaim, Jankiel i Majorko - 224
Echstein Chaim, Jankiel i Majorko zob. op. Dziużyńska Katarzyna - 224
Eckert Bernard, Tosia i Ryszard zob. op. Podolak Antonina - 235
Eckiert - 146
Edczer - 160
Edelist Helena i Szabsaj zob. op. Bargel Konstanty i Zofia - 221
Edelman Józef zob. op. Lupowski Tadeusz
Edelman Marek - 147
Edelman Marek - 147
Edelman Marek - 147
Edelman Marek - 151
Edelman Marek - 160
Edelman-Borkowski W. zob. op. Kordus Michał - 229
Edelman-Michalski L. zob. op. Kordus Michał - 229
Edelman-Solbut J. zob. op. Kordus Michał - 229
Edelstajn Jakub zob. op. Milaniewicz Ludwik - 232
Edelstein Samuel i NN. zob. op. Bilińska Helena - 222
Edelsztejn Sara zob. op. Stelmachowicz Helena - 239
Ederer Aron - 160
Ederer Aron Mojżesz - 160
Effendowicz Halina - 160
Ehre Fajga i Szeindele (Turczak Tekla) zob. op. Kowal Antonina - 229
Eichel Eugenia - 160
Eichenbaum Jakub - 160
Eichler Eugenia - 160
Eidlic Eda - 160
Eidlic Eda - 181
Eifelowicz(?) H. - 160
Einaeugler Karol - 160
Einhorn NN. zob. op. Bialik - 238
Einhorn-Czerwińska Ewa i Marian zob. op. Sobolewski Józef - 238
Einstein-Rolirad Madzia - 160
Eisen - 161
Eisenberg Ruta (Jarosińska Janina) zob. op. Makarski Kazimierz - 232
251
Eisenstadt - 161
Eisenstein Henryk - 161
Eisenstein Izak - 161
Eisenstein J. - 161
Eisenstein Krystyna - 161
Eisenstein Ruta - 161
Eisenstein S. - 153
Eisenstein Sergiusz - 161
Eisenstein Sergiusz - 161
Eisenstein Zofia - 161
Eisenstein Zofia - 161
Eisenstern H. - 161
Eisner Chaim - 161
Eisner Dawid - 161
Eisner Hela zob. op. Okowiński Michał - 234
Eizenberg Liza, Meyer i Teodor zob. op. Pietruszka Eliasz - 235
Ejerwajs Jakub - 145
Ejnisman Mieczysław - 160
Ejnisman Mojżesz - 160
Ejzenberg Justyna - 161
Ejzenberg NN. zob. op. Antoniak Bazyli i Zofia - 220
Ekells Julian - 160
Ekerling Helena - 146
Ekerling Helena - 160
Ekerling Ignacy - 146
Ekerling Ignacy - 146
Ekerling Ignacy - 147
Ekerling Ignacy - 147
Ekerling Ignacy - 148
Ekerling Ignacy - 148
Ekerling Ignacy - 148
Ekerling Ignacy - 148
Ekerling Ignacy - 160
Ekerling Ryszard - 160
Ekerling Zygmunt - 160
Ekielczak Izaak - 160
Ekielczak Zelda - 160
Ekiert Helena - 225
Ekstein Klara - 160
Ekstein Szymon - 160
Eksztejn - 47
252
Eksztejn M. - 160
Eksztejn Mojżesz - 160
Eksztejn Róża - 160
Elbaum Szlama - 161
Elbich Julian - 161
Elbinger Marta zob. op. Rogala Witold - 237
Elefant Lola zob. op. Beck Walenty - 221
Elencweig Ezer - 47
Elian Pinkas - 161
Eliasberg Estera - 161
Eljowicz Henryk - 161
Elman Rojza - 179
Elsner Erna - 161
Elson Ela - 161
Elster Aron i Irka zob. op. Górska Franciszka - 226
Emma Józef - 161
Endelman-Kipman Izabella - 161
Endelman-Kipman Izabella zob. op. Kozłowska Józefa, Rudnicka Stanisława,
Tocikowska Janina, Gundycz Janina, Jaworski Wincenty i Irena - 229
Engel Izaak, Mera i Maria zob. op. Białkowski Tadeusz i Maria - 222
Engelstein Chaim - 161
Engiel Rifka zob. op. Czajka Leonard - 223
Enoch Izydor Leopold - 161
Epsztejn Izak - 161
Erdberg Regina - 161
Erdberg Tobiasz - 161
Erdheim Antonina (Krzemińska Józefa) - 161
Erlich Dawid - 161
Erlich Hanna - 161
Erlich Helena zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Erlich J. - 161
Erlich M. - 161
Erlich NN. zob. op. Syta Jan - 239
Erlich Regina - 161
Erlich Rywa - 161
Erlichster Lejba i NN. zob. op. Kulińska Helena - 230
Erner Maria - 161
Esrynberg Józefa - 161
Esserfeld - 148
Essig Józef - 161
Estreicher - 152
253
Ewenson Jakub - 161
Fabrykant T.(Chmielewska Antonina) - 162
Fajbowicz Hela - 162
Fajer Lola - 451
Fajerberg Dawid - 162
Fajersztajn Aron - 146
Fajersztajn Dora - 146
Fajersztajn Dora - 162
Fajgenbaum Chuma - 162
Fajgenbaum Josef - 162
Fajgenblat Adam - 162
Fajgenblat Irena - 162
Fajgenblum Jakub - 162
Fajgman Aleksander - 162
Fajn Sabina zob. op. N. - 243
Fajncwajg Gitla - 162
Fajnger Hanka zob. op. Bednarz Jan i Katarzyna - 221
Fajngierycht Ita - 147
Fajngold Józef - 162
Fajnstein N. zob. op. Wesołowska Leokadia - 241
Fajnsztejn Izrael - 162
Fajnsztejn Rebeka - 162
Fajnzilber - 162
Fajnzylber Cypora - 166
Fajnzylber Izak - 162
Fajrazen Eugenia - 162
Faktor Leja - 162
Falk - 162
Falk Ernest - 162
Falk Michał - 162
Fareman Symcha - 162
Faskowicz Szloma - 162
Fater Jsachar - 162
Federbusz Szewa - 162
Federgrun Pajsach - 162
Federman Hana zob. op. Traczyk Ella - 240
Federwasser Włodzimierz - 162
Fedorowicz - 148
Fedorowicz - 148
Fedorowicz Zdzisław - 162
254
Fedyński Bohdan i Bronisława zob. Rozenhauch Edmund i Paulina, Merz Alfred
i Helena, Jeschiwe Gustawa - 225
Fefer Eliasz - 162
Feferman - 47
Feferman Dawid - 162
Feferman M. - 147
Feferman M. - 148
Feferman Mojżesz - 148
Feferman Mojżesz - 162
Feferman NN. zob. op. Kowalik St. i Wł. - 229
Feferman zob. Majewska Maria - 185
Feigenbaum Eliasz - 162
Feilchenfeld zob. Gireszczak Maria - 166
Feilcherfeld Natalia - 162
Fejgin Cecylia zob. op. Czajkowska Amelia - 223
Fejgin Mieczysław - 162
Feld Anna - 162
Feld Irena zob. op. Bratkowska Magdalena - 222
Feld Izrael - 162
Feld Ozjasz i Ela zob. op. Kurowska Maria - 230
Feldberg Łaja zob. op. Paluszek Jan - 235
Feldblum - 147
Feldblum Abram - 149
Feldblum Leon - 146
Feldblum Leon - 146
Feldblum Leon - 162
Feldblum Leon - 162
Feldensztejn Estera - 162
Felder Fajwel - 162
Feldgarber Sara - 162
Feldman Abram - 162
Feldman Abram - 162
Feldman Bronisława - 146
Feldman Bronisława - 148
Feldman Chaim - 162
Feldman Estera - 162
Feldman Ewa - 162
Feldman Icek - 162
Feldman Izrael - 162
Feldman Janka - 162
Feldman Jehudys Chaja - 162
255
Feldman Józef - 162
Feldman Leon - 162
Feldman zob. Kwiatkowska Janina - 227
Feldpicer Izrael - 162
Feldpicer Majer - 162
Felgelstein Fela - 162
Felhendler - 162
Felhendler Leiba zob. op. Wieleba Jan - 241
Felhendler Urszula - 148
Feluœ Józefa zob. NN. - 225
Felzenowski (Felzensztajn) - 162
Felzensztajn zob. Felzenowski - 162
Fenigsztejn Stanisława - 162
Ferber Bernard - 176
Ferber Bronisława - 162
Ferber Jakub - 162
Ferber Ryszard - 162
Ferdman Lewi - 162
Ferdman N. - 162
Ferdman N. - 168
Ferdman Noel - 162
Ferdman Nuton - 162
Fergesslich-Rokocka Judyta zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Fergesslich-Rokocki N. zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Ferster Józef - 162
Ferster Samuel - 162
Ferster-Wiœlicka P. - 162
Fertig - 162
Feterfrajnd Izak - 162
Feuer Józef - 163
Feuerberg Dawid - 163
Feuerstein Maria - 163
Feuerstein Maria - 163
Fibich Feliks - 152
Fidler Brajna zob. op. Pac Stanisław - 235
Fidler Izaak - 152
Fidzer Chaim zob. op. Ludwikowski Aloizy - 231
Figa Judes - 451
Figiel Rozalia - 163
Figowy Leon zob. op. Traczyk Maria - 240
Fiks J. - 163
256
Fiksman Masza - 163
Fiksman Pinia - 163
Filchen Berta - 163
Filipek Emilia i Jan zob. Kuechl Samuel i N. - 225
Filuba Bronisława - 451
Finder Leon zob. op. Knapp Stanisław - 229
Finell-Kowalski Szymon Piotr - 163
Finkelberg Willy - 163
Finkelkrant Izrael - 163
Finkelstein (Wróblewski) Izrael - 163
Finkelstein Leon - 163
Finkelstein Mira - 163
Finkelsztajn Zofia - 163
Finkielstein A. i Anna zob. op. Cieniewska Zofia - 223
Finkielsztajn - 163
Finkielsztajn Leja - 163
Finkielsztajn Leon zob. op. Skalski Jan - 238
Finkielsztajn Maurycy - 163
Finkielsztejn Chaim i NN. zob. op. Puchalska Zofia - 236
Finkielsztejn Irena zob. op. Żubrowska Helena - 242
Finkielsztejn Jehuda - 163
Finkielsztejn Józef - 150
Finkielsztejn Leon - 163
Finkielsztejn Samuel - 163
Finkowie zob. op. Utko Hieronim i Agata - 240
Fintowska Helena zob. Majde Kazimierz, Wanda i Sylwia (Wiśniewska Wanda),
Rozenberg Maria, Neuman Hanna - 225
Fiodorczenko Zofia zob. Kuperor NN. - 225
Fisz Marek - 163
Fiszel Mojżesz zob. op. Łubiarz Jan, Przytuła Józef - 231
Fiszer Berman i Liza zob. op. Pysk Jan - 236
Fiszer Eugenia - 146
Fiszer Halina - 163
Fiszer Józef - 145
Fiszer Małgorzata zob. op. Czyż Senena - 223
Fiszer Mojżesz zob. op. Superniak Janina - 239
Fiszer zob. Starkman - 201
Fiszgrund - 148
Fiszgrund - 163
Fiszgrund - 163
Fiszgrund Hanna - 163
257
Fiszman Leon - 163
Fiszman M. - 163
Fiszman M. - 163
Fiszman Maria - 163
Fiszman Michał - 163
Fiszman Nachman - 163
Fiszman Złata zob. op. Komuda Antonina - 229
Fiterman Majer zob. op. Pac Stanisław - 235
Flajszer - 163
Flajszer Beniamin - 163
Flajszer Estera - 163
Flajszer Hela - 163
Flajszer L. - 163
Flaksman Newach - 163
Flam Bernard - 163
Flamen Abram - 163
Flamen Cypora - 163
Flat Ben Cjon - 163
Flatau J. zob. op. Golczyński Bronisław - 226
Flaumchaft Sabina i Jerzy zob. op. Kit Tacjana Maria - 228
Flechtman Abram - 163
Fleischhaker Ruchla - 452
Fleisz Pinio zob. op. Zygadło Franciszek - 242
Fleiszman Bernard - 163
Flekier - 163
Fliderbaum Markus - 154
Fligelman Małka - 163
Fligelman Małka - 163
Fligelman Małka - 163
Fligelman Mieczysław - 163
Florczuk Piotr zob. Wagner Majer - 225
Florczyk (Fiorczuk) Piotr - 163
Florek zob. Dyl¹g Anna - 224
Fogel Gerszon - 43
Fogelewicz Bernard (Chełczyński Bolesław) zob. op. Pstrokoński Janusz i Zofia
- 236
Fogiel Abraham Dawid - 163
Fojersztajn - 163
Fomienko Witold zob. Frydbaum Gitla i Miriam, Waza Michał (Izrael),
Grunszpan Rajzla, Milner Estera, Radzik Mosze, Sopron Estera i Rachela, Krojn
Halina - 225
258
Forbert Adolf - 163
Forbert Władysław - 163
Forcajg Mojżesz - 163
Forcajg Renata - 163
Forem Szjndla - 163
Formiński Feliks zob. Kranc Szymon, Elżbieta i Alicja, Wildman Helena - 225
Forster Estera - 43
Frajd M. - 164
Frajfeld Lejzer i Leon zob. op. Hołowiecki Karol - 226
Frajlich Mela zob. op. Babis Hela - 221
Frajman Aron, Balcia i N. zob. op. Bałaga Maria - 221
Frajman N. zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna - 228
Frajnd Józef - 164
Franc Eugenia - 164
Frankfurt Dawid - 164
Frankfurter Maria - 164
Frankiewicz A. - 164
Frankowska - 164
Frant - 164
Frauenberg Dora - 164
Frauenglas Marian, Pepa i Józef zob. op. Kosior Teresa i Klementyna - 229
Fraum Pepy - 164
Frauman Aron zob. op. Golczyński Bronisław - 226
Frąckowiak Maria zob. NN. - 225
Frejkman Szaja - 164
Frejsztat Nina zob. op. Wrzesiewski Andrzej - 241
Frendzel - 164
Frenk Froim - 164
Frenkiel M. - 164
Frenkiel Moszek - 452
Frenkiel Rosa - 164
Frenkiel Sara - 164
Frenkiel Stefania - 513
Fridlichsztejn Cyla
Fridman - 164
Fridman Ch. - 164
Fridman Paweł - 164
Friedman - 164
Friedman Adela zob. op. Woroniczak Stanisław i Zofia - 241
Friedman Anna - 164
Friedman Emil - 164
259
Friedman Hersz - 164
Friedman N. - 164
Fries Erna - 164
Friesel Leon - 164
Friesel Leon - 183
Friess NN. zob. op. Lubaœ Franciszek - 231
Fritzhanol Marek - 164
Frochman Krystyna zob. op. Kołak Alina i M. - 229
Froimowicz Szmil - 164
Frost Izrael - 164
Frost Jakub i N. zob. op. Skalski Jan - 238
Frost Samuel - 164
Frostig Markus - 164
Fruchter Mozes - 164
Frydbaum Gitla i Miriam zob. op. Fomienko Witold - 225
Fryde Maria - 164
Frydel Z. - 164
Frydland - 164
Frydland Aleks - 164
Frydland Dawid - 164
Frydman - 164
Frydman A. - 145
Frydman Bala - 164
Frydman Chaim - 164
Frydman Chaim Mordka - 164
Frydman Daniel - 164
Frydman Dawid zob. op. Śliwiński N. - 239
Frydman Edda zob. op. Jeziorowska Kazimiera - 227
Frydman Gila - 164
Frydman Helena - 164
Frydman Henryk - 164
Frydman Henryk - 47
Frydman Hersz - 147
Frydman Irena - 164
Frydman Janina - 164
Frydman Michał zob. op. Zawadowicz Henryk - 242
Frydman Mordko zob. op. Ludwikowski Aloizy - 231
Frydman Moritz - 43
Frydman Róża - 164
Frydman Sala (Sara) - 164
Frydman Sender - 164
260
Frydman Sonia - 164
Frydman Zosia - 164
Frym Ozjasz (Ojzer) - 164
Fryszman Irena - 164
Fryzna Wincenty - 164
Fryzner Wilhelm, Rozalia i Mozes zob. op. Wójcik Michał - 241
Fuchs - 164
Fuchs Celina - 194
Fuchs Eugeniusz i Sonia zob. op. Józefowicz Seweryna - 227
Fuchs Gerszon - 164
Fudała Jan - 225
Fudym Nuchym - 155
Fuhrman Hersch i Dwojra zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena
- 231
Fuks A.B. - 164
Fuks A.B. - 201
Fuks Dorota - 164
Fuks Estera - 164
Fuks Henia - 164
Fuks Lejb zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Fuks Róża - 48
Fuks Szajndla - 164
Fuksman - 164
Fuksman Ewa - 164
Fuksman Joel - 164
Fuksman Maria - 164
Fuswerk Klima - 164
Futeras Anna - 164
Futerfas Henryk zob. op. Zamkowski Brunon - 242
Futerfas Izak - 164
Gadawska zob. Ginsberg B. - 166
Gadet - 165
Gaj zob. Seumi N. - 238
Gajewski Paweł - 165
Gajowiak Michał zob. Celniker N., Kobryner N., Zamirski Bronisław - 226
Gala Michał - 165
Galant Władysław - 165
Galicki NN. zob. op. NN. - 243
Galina Maria - 165
Galler Berl - 186
Gałek (Brunswic) Rasza zob. op. Majewski Jan - 232
261
Gałek Jan zob. Kluska Icek Majer i Chaskiel, Rubinek Srul Wolf i Rywen,
Gutman Beniamin, Krotsztajn Dora, Mauer Hersz - 226
Gałęcka Waleria zob. Bakman (Bednarczyk) NN. - 226
Garal - 165
Garbarz Bronia - 165
Garbarz Cwik - 43
Garfinkel Dora - 194
Garfinkel Feiga - 165
Garfinkel Mendel - 165
Garguliński Stanisław zob. Knoll Adolf - 238
Gartenberg Olga zob. op. Szostak Anna - 239
Garwolińska - 165
Gasikowska Józefa zob. Landsztajn Ignacy - 226
Gasz Izak - 165
Gaszewska Wiktoria - 165
Gawarkiewicz Władysława - 165
Gawarkiewicz Władysława - 47
Gawinek Stefan - 165
Gawiszek St. - 165
Gawlikowska Regina - 165
Gawroński St. - 165
Gąsienica Stanisław zob. Puchaczewska Musia (Mania), Tenenbaum Chaja,
Gabriel i Rywka - 226
Gąsior zob. Muehlrad Lusia - 188
Gąsiorowicz Jadwiga - 165
Geber Guta - 148
Geber Mieczysław - 165
Geber Mieczysław - 47
Gedala Jonisz - 165
Gedzale N. - 226
Gejbiner Jakub - 165
Gejler L. - 165
Gelba Zofia - 146
Gelba Zofia - 147
Gelba Zofia - 148
Gelband Amalia i Zygmunt zob. op. Kasprzyk Władysław - 228
Gelbard Abram - 165
Gelbardt Pola - 165
Gelbart Wiesław - 165
Gelbe Zofia - 146
Gelbe Zofia - 147
262
Gelber Rozalia - 165
Gelbrat - 165
Gelbtuch Leon - 165
Geldbrum Uszer zob. op. Nagórka Antoni - 233
Geler Chaja - 165
Gelfer Rozalia - 165
Gelhard Dionizy - 165
Geller M. - 165
Geller Mortko - 165
Geller S. - 153
Geller Sara - 165
Gelles Necha - 165
Gełżyński Jan i Katarzyna zob. Destanfild (Miga) Danuta - 226
Gendelman Grzegorz - 165
Gendlin Gutman - 150
Gendłak Stefan zob. NN. - 223
Genutman Rózia - 165
Gepner(?) Zygmunt - 165
Gerber Maria - 165
Gerber Rafał - 165
Gerberbaum Henryk - 165
Gerelman E. - 165
Germajze Leopold - 147
Germajze Leopold - 165
German Maurycy i Zofia zob. op. Białkowski Tadeusz i Maria - 222
German Wacław - 165
Germanowicz Nusyn - 165
Gerstel Ludwik - 165
Gerstman Fryda - 165
Gerstner NN. zob. op. Kida Józef - 228
Gersz Fania - 165
Gersz Róża - 165
Gerszman Szmul - 165
Gerszt - 47
Gerszt Mojżesz - 146
Gerszt Mojżesz - 146
Gerszt Mojżesz - 147
Gerszt Mojżesz - 148
Gerszt Mojżesz - 165
Gerszt Mojżesz - 451
Gersztejn Abram - 165
263
Gersztejn Izaak - 165
Gertner (Radzikowska) Roman zob. op. Przeciechowska Maria - 236
Gertner Halina - 165
Gertner Romana i N. zob. op. Wojciechowski Aleksander - 241
Gesundhait Chana zob. op. Mąckiewicz Maria - 232
Gesundheit Felicja - 165
Gesundheit Rachela Stanisława - 165
Getner E. - 148
Getner Władysław - 148
Getrajde Aron - 165
Getzel Klara - 165
Gewuerz Anna - 165
Gewuerz Anna - 165
Gibber Izaak - 172
Giełczyńska Celina - 166
Giemza - 451
Giemza Stefan - 226
Gierlowska Łucja - 166
Gildenman - 166
Gilert Abram - 166
Gilert Adam - 166
Gillerman J. - 166
Ginsberg B.(Gadawska) - 166
Ginzberg F. zob. op. Kobyłko Tadeusz - 229
Ginzburg Sonia - 166
Gireszczak-Feilchenfeld Maria - 166
Girod (Lewinsohn) Magda - 166
Gitler Izaak - 166
Glajchgewicht zob. Wolicki Zygmunt - 232
Glajtman Izydor zob. op. Wolski Czesław - 241
Glajtman Sara zob. Gorycki Wacław - 226
Glaser Seweryn op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy - 229
Glasner Jadwiga - 166
Glatstein Szmul - 166
Glatt Pola - 166
Glauberman Pola - 166
Glauberman R. - 166
Glazer Jankiel - 166
Gleichgericht Ernestyna - 166
Gleichgewicht zob. Kowalewska Wera - 229
Gleitman Masza zob. op. Pera Mieczysław - 235
264
Glejzer Teresa zob. op. Grodzieńska Hanna - 226
Glik Dawid - 166
Glik Janina - 166
Glik Szmulek - 166
Glikman Irena - 166
Glikman J. - 166
Glikman Jakub - 166
Gliksman NN. zob. op. Skalski Kazimierz - 238
Glikson Jerzy - 166
Glikson Józef - 166
Gliksztajn Ida - 166
Gliksztajn Rutka - 166
Gliksztajn-Weber Ida - 166
Gliksztein NN. zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna - 228
Glimczer C. zob. op. N. Jadzia - 243
Glinowiecki - 166
Glinska - 185
Glińska Jolanta - 166
Glińska Katarzyna - 226
Glocer Sabina - 166
Glocer Władysław - 166
Gloecer Władysław i Sabina zob. op. Mamińska Roma, Kurek Krystyna i
Tadeusz - 232
Glueck Jerzy - 166
Glueck Majer - 166
Glueck Rozalia - 166
Gluecksman Róża - 166
Glueckstein-Kamińska Alma - 166
Glueglich Ruchla zob. op. Bukowiński Leon - 222
Gluzman Dawid i N. zob. op. Krawczyk Piotr - 230
Gluzman Józef - 166
Głatkowska Fredzia - 166
Głąb Maria - 226
Głowacki Antoni zob. Kirszblum Rudolf - 241
Głowacz Helena - 166
Głowacz J. - 187
Głowacz Jan - 166
Głowacz S. - 187
Głowacz Stanisław - 166
Głowiński M. - 166
Głód Piotr zob. NN. - 226
265
Gnoińska Eugenia - 166
Gnoińska Zofia zob. Pisarzewska Rozalia, Michałowscy NN., Silber-Żurawscy
NN., Leonhard NN., Mendelson N., Bątkowscy NN., Milner NN. - 226
Gochman G. - 166
Godik - 166
Godik Zelma zob. op. Jeziorowska Kazimiera - 227
Godlewski Aleksander zob. op. Syta Jan - 239
Godlewski Mieczysław zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Godzin Maria i Aron zob.op. Dąbrowski Roman - 224
Godziszewski Zygmunt - 166
Goetz Dawid - 167
Gol Edward - 148
Gol Edward - 148
Golaberg Frania zob. op. Jakubowska Maria - 227
Golawner Gustaw - 166
Golczyński Bronisław zob. Frauman Aron, Boraks Kazimierz, Flatau J.,
Kachman M., - 226
Gold Adela zob. op. Pietraszewska Agnieszka - 235
Goldbarszt Toba - 166
Goldbat Szymon - 166
Goldberg - 166
Goldberg - 166
Goldberg (Grotyńska) Antonina - 166
Goldberg Abram - 166
Goldberg B. - 166
Goldberg Franciszka - 144
Goldberg L. - 166
Goldberg Markus - 166
Goldberg N. zob. op. Stelmachowicz Helena - 239
Goldberg N. zob. op. Wnorowska Bronisława - 241
Goldberg NN. zob. op. Zawadowicz Henryk - 242
Goldberg Pejsach - 166
Goldberg Pola zob. op. Kiernozicka Iza - 228
Goldberg Stanisław zob. op. Kniewska Anna - 229
Goldberg Sura - 166
Goldberg Teresa - 166
Goldberg Zygmunt - 166
Goldberger (Ostrowski) Pinchas - 166
Goldberger Frania - 166
Goldberg-Kempińska L.i NN. zob. op. Kordus Michał - 229
Goldberski Samuel - 148
266
Goldberszt Samuel - 147
Goldbert Samuel - 147
Goldbert Samuel - 148
Goldbert Samuel - 148
Goldblat - 167
Goldblat Lipa - 167
Goldblitt Ita - 167
Goldchar-Markowa E. - 167
Goldcwajg Herszek - 167
Golddbersztejn Szmul - 166
Goldenberg Bronisława - 144
Goldenberg Luba - 167
Goldfajer Seweryn - 167
Goldfarb Leon - 167
Goldfarb Pinkus - 167
Goldfinger - 167
Goldfinger Józef zob. op. Chebda Antoni - 223
Goldfinger Maria zob. op. Nieciecki Władysław - 233
Goldfinger Ruta zob. op. Pająk Petronela - 235
Goldgraber Stanisław - 208
Goldhaber Herc i Debora zob. op. Kłymeńko Roman i Maria - 229
Goldhar Zenia - 167
Goldhor Markowa E. - 167
Goldkorn - 167
Goldkorn Józef - 167
Goldkorn zob. Pleszczyńska Ruta - 192
Goldkraut Paweł - 167
Goldlust Helena - 167
Goldman - 47
Goldman Bejla - 254
Goldman Fajga - 167
Goldman Hanka - 159
Goldman Michał - 167
Goldman Szaja zob. op. Rdzanowski Władysław - 237
Goldman Zdzisław zob. op. N. - 243
Goldman-Banasiak B. zob. op. Kordus Michał - 229
Goldman-Hołuj A. zob. op. Kordus Michał - 229
Goldner Lejzor - 167
Goldrat - 167
Goldrat A. - 167
Goldrat Arjer - 145
267
Goldring E. - 167
Goldstein Abraham - 167
Goldstein Berta i Dziunia zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena
- 231
Goldstein Edwin zob. op. Morawska Zofia - 232
Goldstein Helena - 144
Goldstein S. - 167
Goldstein Stefan - 144
Goldstejn M. - 167
Goldsztajn B. - 167
Goldsztajn Jakub - 167
Goldsztajn Jakub - 167
Goldsztajn Jakub - 167
Goldsztajn Samuel - 145
Goldsztein Wiktor - 167
Goldsztejn - 167
Goldsztejn Abram - 253
Goldsztejn Brucha - 161
Goldsztejn Henoch - 161
Goldsztejn Lajzor - 167
Goldsztejn Ryfka zob. op. Banaszkiewicz Helena - 221
Goldsztejn Sara - 161
Goldsztejn Srul - 161
Goldwag - 167
Goldwag Herman - 167
Goldwasser Krystyna zob. op. Najdek Maria - 233
Goldweg Ruth - 167
Goldwender Bernard - 167
Goldzak Cyla - 451
Golokrag Estera - 167
Golokrag Nauman - 167
Golokrag Tomasz - 167
Gołąb Bruch - 167
Gołąb Bruh i Judel - 144
Gołąb Helena - 167
Gołąb Judel - 167
Gołąb-Grynberg Dalia - 178
Gołębiowska (Grostal) Sabina - 167
Gołoś Tadeusz zob. Czajka Leonard - 223
Gołubowicz Piotr, Feliks i Samuel zob. op. Kijanowska Olga - 228
Gomulińska Sala - 167
268
Gonzaga zob. op. Myszkowski-Gonzaga Józef - 232
Goraj Józef - 167
Gorcza S. - 144
Gordon Jerzy (Olak Stanisław) - 167
Gorecka B - 167
Gorensztejn Paweł - 167
Gorfajn Anna - 167
Gorfajn Chana - 167
Gorfajn Jakub - 167
Gorodecki Piotr - 167
Gortat Leokadia - 167
Gortat Maria - 167
Gory(?) - 146
Gorycki Wacław zob. Gajtman Sara - 226
Gosińscy zob. Koen N. - 226
Gosławska Janina zob. Weissberg Maks - 226
Goszczycka Maria - 167
Goszczyńska Helena - 167
Gotesforcht M. - 167
Gotfraind A. - 43
Gotfraind Henryk - 43
Gotfraind Mira - 43
Gothelf NN. zob. op. Turczyński B. - 240
Gotleb Stanisław - 167
Gotlib Leon - 167
Gotlieb Jerzy - 167
Gotman zob. Piekłowicz Józefa - 192
Gowełczyk Bronisława zob. Hofmeister Sara - 226
Góra Władysław - 226
Górnicki Kazimierz zob. Pasternak Marysia - 226
Górnik Huberta zob. Kon Jerzy i Salomea, Zydzer Danuta - 226
Górny Waszek - 167
Górska E. - 144
Górska Elżbieta - 146
Górska Elżbieta - 147
Górska Elżbieta - 148
Górska Franciszka zob. Elster Aron i Irka - 226
Górska Joanna - 148
Górska Katarzyna - 147
Górska Lilianna - 167
Górska Sabina - 167
269
Górska zob. Oppenheim Anna - 190
Górski Jacek - 167
Górski Ludwik - 190
Górski Zygmunt - 167
Grabarek Helena zob. Gruenbaum Abram - 226
Grabie Zyndel - 168
Grabińska Jadwiga - 168
Grabowska - 168
Grabowska Jadwiga zob. Dębska (Rother) Danuta - 226
Grabowska Janina - 168
Grabowska Janina - 47
Grabowska zob. Szczepańska - 203
Grabowska Zofia - 148
Grabowska Zofia - 168
Grabowska Zofia - 202
Grabowski Bernard - 168
Grabowski Franciszek - 168
Grabstein Adela - 158
Graczuk Z. - 168
Gradoński Ryszard - 148
Gradowska Kamilla zob. Celnikier Sara - 226
Gradowski Ryszard - 146
Gradowski Ryszard - 146
Gradowski Ryszard - 148
Graf Szymon - 168
Graff Dawid - 168
Grajcer Szyja - 168
Grajek Mosze - 168
Grajek Stefan - 168
Grajer Chaja zob. op. Ludwikowski Aloizy - 231
Grajer Szyja - 167
Grajewski Zbigniew - 226
Grajf Łucja - 168
Grajower N. zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
Grala Hudes - 168
Gramosz zob. Gramowski Józef - 168
Gramowski Gramosz Józef - 148
Gramowski-Gramosz Józef - 168
Granik - 168
Granik Henryk - 168
Gratwoll Anna - 451
270
Grauman Wolf zob. op. Pysk Jan - 236
Greiss (Kowecka) Ewa (Maria) i Regina (Krystyna ) zob. op. N. - 243
Grifenberg Zygmunt - 168
Grin - 168
Grin Chajka zob. op. Żur Karolina - 242
Grin Irena zob. op. Woźniak Wanda i Stefan - 241
Grinbaum Ch. - 215
Grinberg M. - 168
Grinblat Majer - 168
Gringlass Adolf - 168
Grinszpan Chaim - 168
Grinsztejn Saloman - 168
Grisztein Irena - 169
Grodzieńska Hanna zob. Glejzer Teresa - 226
Grodziński Fiszel - 162
Grodziska G. - 169
Grojnim Aleksandra zob. Kanarek Łaja - 226
Groman Majer - 169
Gromek Marianna - 451
Grosdorf Lajba - 169
Grosdorf Mina - 169
Grosfeld Josek - 43
Groshaus Nusym - 169
Grosiak - 169
Grosman Alicja - 169
Gross Natan - 169
Grossfeld Olga zob. op. Szostak Zygmunt i Ludwika - 239
Grossglueck Barbara (Krawczak Jadwiga) zob. op. Wójcik Janina - 241
Grossman Józef - 175
Grossman Lazar - 169
Grossman Mira - 169
Grossmann Józef zob. op. Klimczak Karol - 229
Grossner zob. London Charlotta - 183
Groten Anastazy - 169
Gruber - 169
Gruber Gizela - 142
Gruber Juliusz - 142
Gruber Szymon - 169
Gruca Maria - 169
Gruder Edward - 169
Grudko Liba - 169
271
Grudzińska Sabina zob. Maślanko Anna - 226
Gruell Matylda - 169
Gruenbaum Abram zob. op. Grabarek Helena - 226
Gruenbaum Chaim - 168
Gruenbaum-Drzewocki Norbert zob. op. Piotrowska Cecylia - 235
Gruener Irena - 168
Grueninger Regina i Sylwia zob. op. Klimczak Karol - 229
Gruenstein Pinchus zob. op. Iwaszkiewicz Antoni - 227
Gruenwald - 168
Gruenwald Mendel - 168
Gruess Noe - 169
Grufeld Rachela - 169
Grunbaum N. - 168
Grunberg zob. Altbaum Lola - 150
Grundland Danuta - 168
Grundland Danuta - 451
Grundland Dawid - 168
Grundland Dawid - 192
Gruner Juliusz - 168
Grunspan Mendla - 168
Grunszpan Rajzla zob. op. Fomienko Witold - 225
Grunwald Czesława - 168
Gruszczyńska Maria - 169
Gruszecka zob. Szenicer Halina - 229
Gruszewski Pinkas zob. op. Sadowska Helena - 238
Gruszka Abram - 169
Gruszkiewicz Jan - 169
Grycendler Janina - 169
Gryfenberg Zygmunt - 169
Gryfenberg-Sieradzka Irena zob. op. Kniewska Anna - 229
Gryffhak - 169
Grylak Paweł - 169
Grymberg - 168
Grymblat Rajzla i Etba(?) zob. op. Kawka Helena - 228
Grymland Izaak - 169
Grymland Izrael - 168
Grynbal R. - 168
Grynbaum Helena - 168
Grynbaum Mendl - 168
Grynbaum Mieczysław i Ryszarda zob. op. Bratkowska Magdalena - 222
Grynberg - 168
272
Grynberg - 168
Grynberg - 168
Grynberg - 168
Grynberg - 168
Grynberg Dawid zob. op. NN. - 243
Grynberg Juryk zob. op. Wójcik Halina - 241
Grynberg Mojżesz - 168
Grynberg N. zob. op. Magenheim NN. - 232
Grynberg NN. zob. op. Wesołowska Leokadia - 241
Grynberg R. - 168
Grynberg zob. Gołąb Dalia - 178
Grynblat Irena zob. op. Lenczewska Maria - 231
Gryner Fajwel zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Grynfeld Eliza - 168
Grynfeld R. - 168
Grynfeld S. - 168
Grynglas Ada - 168
Grynszpan - 197
Grynszpan Abram - 168
Grynszpan Frymet - 168
Grynszpan Michał - 168
Grynszpan Teodora - 168
Grynsztejn Dawid - 165
Grynsztejn N. - 168
Grzyb A. - 148
Grzyb Antoni - 146
Grzybowska Józefa - 169
Guensberg zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Gumpricht Hanna - 169
Gundycz Janina zob. op. Kozłowska Józefa - 229
Gurfinkiel (Borkowski) Aron - 169
Gurfinkiel Bronisława - 146
Gurfinkiel Bronisława - 146
Gurfinkiel Itka - 169
Gurflowska Bronisława - 147
Gurflowska Bronisława - 148
Gurman Cecylia - 169
Gurnyj Alina - 169
Gurnyj Danuta - 169
Gurnyj Mieczysław - 169
Gust Leontyna - 169
273
Gut Mordko - 169
Gutek Beniamin zob. op. Nagórka Antoni - 233
Guterbaum Paul (Pinkus) - 201
Guterbaum Paula - 169
Guterman - 169
Guterman Boruch - 169
Guterman Rózia zob. Zawadzka Jadwiga - 177
Guterman S. - 169
Gutfreund Hugo i Juliusz zob. op. Kulpa Jan - 230
Gutglas N. zob. op. Domański Mikołaj - 224
Gutharc Wiktor - 169
Guthartz Abram - 169
Gutin Regina (Estera) - 169
Gutkowska Chana - 169
Gutkowska R. - 146
Gutkowska R. - 147
Gutkowska R. - 148
Gutkowska Ruta - 169
Gutmacher - 169
Gutman - 169
Gutman - 169
Gutman Aleksander zob. op. Stańczyk Kazimierz - 239
Gutman Beniamin zob. op. Gałek Jan - 226
Gutman Leokadia - 169
Gutman Maks - 169
Gutman NN. zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Gutmann NN. zob. op. Żądło Michał - 242
Gutman-Posłuszna Genia zob. op. Babis Hela - 221
Gutnajer Luiza - 169
Gutnik Ber zob. op. B.K. - 243
Gutowski R. - 148
Gutsztadt A. - 169
Guttman Leopold - 169
Guwricz Samuel - 169
Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik zob. Borel-Mackiewicz Diana,
Mackiewicz Józef i Walerian, Szor Stefan - 226
Guzenfizer Jakub - 169
Guziak Stanisława zob. Borensztein (Buczyński, Borkowski) Jakub - 226
Guzik Izrael - 169
Guzower Wolf - 169
Haberberg Dora - 170
274
Haberbryc Józef - 170
Haberfeld Marek - 170
Haberman Roma zob. op. Blitz Władysława - 222
Hagel - 170
Hajcer Samuel - 170
Hajszerych Wolf - 170
Hajtler Józef zob. op. Wojciechowski Aleksander - 241
Hak Majer - 170
Hakien - 451
Hakien Bela - 451
Hakselman (Szymczak) - 144
Halberstern(?) M. - 170
Halfman Paweł - 170
Halperin Ignacy - 170
Halpern Abraham - 170
Halpern Alicja - 170
Halpern Alicja i Helena zob. op. Sochacka (Wielma) Romana - 238
Halpern Irena - 170
Halpern Maria - 170
Halski Mieczysław - 146
Halski Mieczysław - 170
Halter Danuta zob. op. Przybysz Marta - 236
Halzband Hinda - 170
Hałaszyński - 170
Hamer Maksymilian - 170
Hamerman Bernard - 170
Hamersztein NN. zob. op. Syta Jan - 239
Hamert NN. zob. op. Syta Jan - 239
Hanben Jakub - 170
Handelzac Abraham - 170
Hanf Izrael - 170
Haniewicz Maria zob. NN. - 226
Hanszpigel Jakub - 170
Harnam Ewa - 147
Hartfig Eugenia - 170
Hartsztajn Gersz - 170
Hasan Jadwiga - 170
Hasan L. - 148
Hasan Ludwik - 148
Hasan Ludwik - 170
Haskelberg Maria - 146
275
Haskelberg Maria - 147
Haskelberg Maria - 148
Haskelberg Maria - 148
Haskelberg Maria - 170
Haskiel Stefania - 170
Hass Jakub - 170
Haubenstock Zofia zob. op. Kolba Ewa - 229
Haupt Dawid i Izabella zob. op. Sochacka (Wielma) Romana - 238
Hazenfus Maria (Szymańska Janina) zob. op. Jakubowska Maria - 227
Hecht Wolf - 170
Hechtenkopf Moszek Mendel - 170
Hechtenkopf Szmul - 170
Hechtkopf Henryk - 170
Heftman - 170
Heftman K. - 170
Heichel Róża - 176
Heiferman Salka - 170
Heisner Fela - 170
Hekier Henryk - 170
Hekselman Grzegorz - 170
Hekselman Mieczysław - 170
Helber Anita - 170
Helber Emilia - 170
Helfant Abram - 170
Helfer Maks - 170
Heling Aleksander - 170
Heller B. - 170
Hende(?) L. - 170
Henig Abraham - 142
Henochowicz Helena - 162
Hercberg G. - 186
Hercberg Joanna - 170
Hercberg-Grodecki B. i N. zob. op. Kordus Michał - 229
Hercyk Regina i Moszek zob. op. Dobroń Antoni - 224
Herl Izak - 170
Herman Róża zob. op. Majewska Bronisława - 232
Herman-Tejtel Chana - 170
Herschderfer Józef i Zygmunt zob. op. Tymofijczuk Stanisław - 240
Herschdorfer Gizela - 170
Herschman B. - 170
Hersener Karolina zob. op. Pentkowska-Drzewiecka Eugenia - 235
276
Herszenfus Jakub - 144
Herszenfus Jakub - 170
Herszenhorn Sz. - 170
Herszfang M. - 170
Herszkowicz Abram - 170
Herszkowicz Chume zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna - 228
Herszkowicz Jakub - 170
Herszkowicz Teofila - 170
Herszman Helena - 170
Hersztejn Aron - 170
Herth Kazimierz zob. Tetenbaum Drejzla (Danka) - 226
Hertzlich Markus (Kałużyński Leon) - 170
Herzig Józef zob. op. Wacławski Jan, Tomasz i Stanisław - 241
Heskier Regina - 171
Hessen Borys - 171
Hetrold - 148
Hettner(?) R. - 171
Heyman Bolesław - 171
Hibner Józefa - 171
Hibowska Maria (Cwajgenbok Justyna) - 171
Higer - 171
Hiler Chaja - 171
Hilf Rózia - 171
Hilfer Beniamin - 171
Hilfer Mozes - 171
Hiller zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Himelfarb - 171
Himmel Bernard - 171
Hipsz Symcha - 171
Hirnfeld Szymon - 171
Hirschberg S. zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Hirschfeld Mose zob. op. Kuelmast Marta - 230
Hirsz Józef - 171
Hirszbajn Cela - 171
Hirszberg Stella - 171
Hirszberg-Kowalska Róża zob. op. Kajdańska Bronisława - 228
Hirszfeld Szymon - 171
Hirsz-Klepfisz Rózia - 171
Hirszman Pola - 171
Hirsztajn Anna - 171
Hirsztajn Roman - 171
277
Hisiger Abraham - 171
Hisiger Abraham - 171
Hitzig Osias - 171
Hochberg Janka zob. op. Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena - 231
Hochgelernter Maria - 171
Hochman Abram - 171
Hochman Tamara - 171
Hodkowski Jan zob. Kutnowski Szlomo - 223
Hoffman A. - 171
Hoflat Abram - 171
Hofman Chaim - 171
Hofman Matest zob. op. Pysk Jan - 236
Hofman Mieczysław - 183
Hofmeister Sara zob. op. Gowełczyk Bronisława - 226
Hoglich Mieczysław - 171
Holchan Lina - 171
Hollaender Sabina zob. op. Bednarz Agata - 221
Hollander Herman - 171
Holzer Cesia zob. op. Kinior Józef - 228
Holzer L. - 169
Holzmann N. zob. op. Ziembińska Leonia - 242
Hołota Michał zob. Schweller Anna i Mojżesz, Schmorak Bronek i M.,
Kornbluh Józef, Kornwajc Filip i Tonia - 226
Hołowiecki Karol zob. Frajfeld Lejzer i Leon - 226
Homerman Bernard - 171
Honberg Benio zob.op. Dąbrowski Roman - 224
Honig Marian zob. NN. - 226
Honig Moszek zob. op. Pac Stanisław - 235
Honigman Anna - 171
Honigman Chana - 171
Honigman Rachela - 171
Honigman Stanisław - 171
Honigman Wolf i Estera zob. op. Turski Kazimierz - 240
Honigsblum Józef - 171
Honik Moszko, Ruchla i Josio zob. op. Wieleba Jan - 241
Hopengarten Fradla zob. op. Jankowski Tadeusz i Helena - 227
Hopman Józef i NN. zob. op. Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia - 230
Hoppengart Paweł - 171
Horenkrig S. - 171
Horewicz Juliusz - 171
Horewicz Stefania - 171
278
Horn Froim zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Horn N. zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
Horoniecka Anna - 171
Horowicka zob. Dannenhirsch Maria - 238
Horowicz Sala - 171
Horowitz Herman (Hersz) - 171
Horowitz Jakub - 171
Horowitz Mechel - 171
Horowitz zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Horska Alina - 171
Horska Irena - 171
Horska Zofia - 215
Horski Stanisław - 215
Horski Tadeusz - 171
Horski Tadeusz - 183
Hradowicz Maria - 171
Huberman Jasza - 171
Huberman Pinkus - 171
Hubner Joachim - 144
Hudys Markus - 148
Hudysz - 148
Hudysz Henryk - 148
Hudysz M. - 171
Huebschmann Rózia zob. op. Milaniewicz Ludwik - 232
Huftnagel Gizela - 213
Humel Feliksa - 226
Ichrarz Regina - 148
Idziński Kazik zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Igielman NN. zob. op. Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia - 230
Igra Jerzy i Zofia zob. op. Bukowiński Leon - 222
Iliwicka zob. Iliwiecka Eugenia - 172
Iliwicki Hersz - 172
Iliwiecka (Iliwicka) Eugenia - 172
Imber Izaak - 172
Imber Sara - 172
Imergluek Juma Wolf - 172
Imiołek Czesława zob. Szafran Bronisława, Weinsztejn Leon - 227
Imlberg(?) Jan - 172
Inberman Sara - 187
Indelman E. - 172
Indrian Maria zob. Lew (Suknowicz) Ewa - 227
279
Ingster N. zob. op. Kajdańska Bronisława - 228
Ingwer Rafał - 172
Inwentarz Izak - 145
Isak Mozes - 172
Isaroff Irena i Paweł zob op. Białkowski Tadeusz i Maria - 222
Israelicz Idal - 172
Israelicz Klara - 172
Isz Sulamita - 146
Isz Sulamita - 146
Isz Sulamita - 147
Isz Sulamita - 148
Isz Sulamita - 148
Itrowski - 148
Iwanich Jadwiga zob. Warkowicka NN. - 227
Iwańczuk zob. Żarkower Ela - 232
Iwaszkiewicz Antoni zob. Gruenstein Pinchus, Banaszkiewicz NN. - 227
Iwińska Zofia - 172
Iwonicki - 227
Izbicki Michał - 172
Izgur(?) Henryk - 172
Izraelit zob. Koryska Miriam - 223
Izraelowicz Kalman zob. op. Biesiada Rozalia i Tomasz - 222
Jabłkowski Andrzej - 173
Jabłońska Ewa zob. Szajnricht Cesia, Edek i Moniek - 227
Jabłońska Jadwiga - 173
Jabłońska Sabina zob. Żaboklicka Hinda - 238
Jabłońska Władysława - 173
Jachnink N. - 173
Jachym Adolf zob. Korzenik NN., Krieger NN. - 227
Jagiełło Ludwik zob. Legal-Legalski Izydor - 227
Jagodzińska Paulina - 173
Jagodzińska Paulina zob. Bauchman - 227
Jakiel Stanisław - 173
Jakober Judel - 173
Jakobson Alina - 168
Jakobson Alina - 451
Jakub Krysia zob. op. Jóźwiak Emilia - 227
Jakubowicz - 173
Jakubowicz Alfreda - 173
Jakubowicz Chaim - 196
Jakubowicz Fela - 43
280
Jakubowicz Jerzy - 173
Jakubowicz Józef - 173
Jakubowicz Kendla - 173
Jakubowicz NN. - 173
Jakubowicz Pinkas zob. op. Trębacz Józef - 240
Jakubowicz Roma - 196
Jakubowska Julia zob. Teitelbaum Estera, Koch Józef, Kapel Luzer - 227
Jakubowska Maria zob. Hazenfus Maria (Szymańska Janina), Golaberg Frania,
Piżyc Stefa, Cajtung Madzia (Chrzanowska Janina), Jan (Janusz Szednicki) i
Rysio, Barabasz NN. - 227
Jakun Otton - 173
Janas Bronisława - 173
Janasz Stanisław i NN. zob. op. Cynka Janina - 223
Janczewska Walentyna zob. Muehlstein Salomon i Szymon - 227
Janecka Romana - 173
Janic Gustawa - 173
Janic Jerzy - 173
Janica - 147
Janiszewski - 173
Jankowska Anna - 173
Jankowska Irena - 173
Jankowska Leokadia zob. Rothen Anna, Szoker Justyna - 227
Jankowska N. zob. op. Banaszkiewicz Helena - 221
Jankowski Mieczysław - 173
Jankowski Stanisław - 148
Jankowski Tadeusz i Helena zob. Hopengarten Fradla, Tekel Edwarda, Gołda i
Łaja, Zabielak Wolf - 227
Janod Stefania - 173
Janower J. - 173
Janower Szprinc - 173
Janusz Jerzy - 173
Jarczyński Jan - 173
Jarnicka Zofia (Tamara) zob. op. Szustuk Leon i Felicja - 239
Jarochowska Aniela - 227
Jarosińska Janina zob. Eisenberg Ruta - 232
Jarosławska-Pletner Ada - 173
Jaruk Wincenty zob. Bregman NN. - 227
Jaryczower Dawid - 173
Jasińska Eleonora (Sagałowicz Rachela) zob. op. Domański Mikołaj - 224
Jasiński N. zob. op. Bukowiński Leon - 222
Jassem Feiga - 173
281
Jastrzębski Icek - 43
Jawerbaum Jakub - 173
Jawerblum Ida - 173
Jawic zob. Bałtowska Eugenia - 151
Jawirowicz Izak - 173
Jaworowski Antoni zob. Keslenberg Ela (Stefański Franciszek) - 227
Jaworska Natalia zob. NN. - 227
Jaworska Zofia - 146
Jaworska Zofia - 146
Jaworski Wincenty i Irena zob. op. Kozłowska Józefa - 229
Jednorak Tomasz zob. NN. - 227
Jegier Bernard - 173
Jegorowicz (Jewerowicz) Izak - 173
Jeleń Abraham - 150
Jeleń Estera - 173
Jeryczower Dawid - 173
Jeschiwe Gustawa zob. op. Fedyński Bohdan i Bronisława - 225
Jesion Henryk - 173
Jesion Paweł - 173
Jewdruch (Jędruch) Helena zob. Weissberg Cesia - 227
Jewerowicz zob. Jegorowicz Izak - 173
Jewirowicz Ignacy - 173
Jeziorowska Kazimiera zob. Godik Zelma, Frydman Edda, Kempińska Helena,
Lewi A. - 227
Jędruch zob. Jewdruch Helena - 227
Jętkiewicz Janina zob. Kwiatkowska (Feldman) Janina - 227
Jodłowska L. - 173
Jonas zob. Kotlińska Bronisława - 241
Jonik Marian - 227
Joskowicz Hersz - 173
Józefowicz Adam - 165
Józefowicz Irena zob. Cybulska Marysia (Rotsztajn Dorota), Kwiatkowska
Helena, Maciejewska Genia, N. Teresa - 227
Józefowicz Roman - 173
Józefowicz Seweryna zob. Fuchs Eugeniusz i Sonia - 227
Józwowicz Katarzyna zob. Markowicz Majer, Tekla, Celina i Zenon - 227
Jóźwiak Emilia zob. Jakub Krysia - 227
Juchniewicz Józefa zob. Bajcz Fania i Salomon, Plusak Frajda, Piasek Josel,
Kon Fradel - 227
Judaszka Ryszard - 173
Judaszko Romana - 173
282
Judaszko Tobka - 173
Judenfreund Salomon - 173
Judkiewicz - 173
Jung W. - 144
Jungerlewi Symcha - 173
Jungman Izaak zob. op. Łubiarz Jan, Przytuła Józef - 231
Jura Mojżesz - 173
Jurcewicz M. - 173
Jurczak Jan zob. Celnik Samuel - 227
Jurkańscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Jurowicz Maria - 173
Kac Aleksandra - 174
Kac Chana - 174
Kac Michał - 174
Kac NN. - 174
Kac Ryfka zob. op. Marzec Konstancja - 232
Kac S. - 174
Kac Szaja - 174
Kacenelenbogen Margula - 176
Kachman M. zob. op. Golczyński Bronisław - 226
Kacman - 174
Kacman - 47
Kacman Dyna - 174
Kacman Feluś - 174
Kacman W. - 174
Kacner Joanna - 146
Kacner Joanna - 146
Kacprzak Zofia zob. Salomonowicz N. - 228
Kaczergiński Józef - 174
Kaczmarska Julia - 174
Kaczorowska Bronisława zob. Majewska (Szrajer) Krysia - 228
Kaczorowski Stanisław zob. Suess Sala i Etla, Scherman Ignacy - 228
Kaferman zob. Krasucka Stella - 178
Kaferman-Krasucka Stella (Wilczyńska Julia) - 174
Kaftal Seweryn - 174
Kaganowicz Izrael - 174
Kaganowicz Izrael - 451
Kaganowicz Rywa - 174
Kaganowski - 174
Kaganowski - 174
Kaganowski - 174
283
Kaganowski E. - 174
Kaganowski F. - 174
Kahan Abram - 174
Kahan Bronisława - 174
Kahan Józefa - 174
Kahan S. - 174
Kahan Stanisław - 174
Kahane Aleksander - 174
Kaj Sara - 174
Kajdańska Bronisława zob. Hirszberg-Kowalska Róża, Pinkus-Malczak Lina
Bogusława, Ingster N. - 228
Kajzer Jakub - 174
Kakitaler Alicja - 174
Kalbarczyk Maria zob. Lasota Michał i Wojciech, Zelkowicz Fela i N. - 228
Kalenberg Szymon - 174
Kalinowska Eugenia - 174
Kalinowska Zofia - 174
Kalinowska Zofia zob. op. Ciołko Mieczysław - 223
Kaliska S. - 174
Kalisz Kazimierz - 244
Kaliszek Teresa - 228
Kalowski Edward - 43
Kalwary Marian - 174
Kałka Edward - 228
Kałuska Sara - 174
Kałużyński Leon zob. Hertzlich Markus - 170
Kameras - 174
Kameras - 174
Kameras - 174
Kameraz - 174
Kameraz B. - 145
Kamińska - 174
Kamińska Lucyna - 174
Kamińska W. - 174
Kamińska zob. Glueckstein Alma - 166
Kamińska Zofia zob. op. Dybiec Ewa - 224
Kamiński (Baustein) Henryk zob. op. Tymofijczuk Stanisław - 240
Kamiński Jan - 174
Kamiński Szmul - 253
Kamiński Wł. - 174
Kamioner Hipolit - 174
284
Kanarek Łaja zob. op. Grojnim Aleksandra - 226
Kanclerz Helena zob. Domagała Władysława - 224
Kandel Teofila - 174
Kanercz Chaskiel - 174
Kaniewska Marianna - 174
Kanner Fania - 173
Kanner Kopel - 174
Kantor Chawa - 451
Kantor Lejzor - 174
Kantor Salomon - 174
Kańczus Florianna zob. Kiełczygłowska Rut - 228
Kapel Luzer zob. op. Jakubowska Julia - 227
Kapler Maksym - 174
Kaplińska Wanda - 146
Kapłan - 174
Kapłan Leo - 174
Kapłan M. - 174
Kapłańska Rachela - 43
Kapner Helena zob. op. Narożny Andrzej - 233
Karaban Aleksandra - 150
Karasiewicz Emilia zob. Borensztajn Michał - 228
Karch J. - 174
Karcowicz A. - 167
Karcz Alicja - 174
Karem Nadia - 174
Karliner-Nebel Margot zob. op. Puzik Roman - 236
Karliński Tadeusz zob. Pensan J. i N. - 228
Karpf Józef - 174
Karpinowicz Józef - 148
Karpinowicz Józef - 174
Karpińska Waleria zob. Koński Szlama - 228
Karpiński Józef zob. NN. - 228
Karwaszewski Władysław i Wiktoria zob. Krakus Abram - 228
Kasko Jadwiga - 174
Kasman - 174
Kasman D. - 174
Kasman Jakub - 174
Kasman Markus zob. op. Krzysztosiak Maria - 230
Kasprzyk Władysław zob. Gelband Amalia i Zygmunt - 228
Kassel Eugenia - 174
Kastner Ludwik zob. op. Klimczak Karol - 229
285
Kaszer Maria - 174
Kaszuba Stanisław zob. Kozłowski Lejbuś i NN. - 228
Kaszyński Zbigniew, Maria, Barbara i Stanisław zob. op. Królikowski
Aleksander - 230
Katanek (Kutasik) - 174
Katz - 147
Katz - 148
Katz Jakub - 174
Katz M. - 146
Katz M. - 148
Katz Mieczysław - 147
Katz Mieczysław - 148
Katz Mieczysław - 174
Katz Szmul Hersz - 174
Katz Wolf zob. op. Pawel Michalina - 235
Katzor Otylia - 174
Kaufler Marceli - 174
Kaufman Berta - 174
Kaufman Jakub - 150
Kaufman Jakub - 174
Kaufman Rozalia - 174
Kaufman Szejwa - 174
Kaufman Tauba - 174
Kawka Helena zob. Rozmaryn Bronka, Grymblat Rajzla i Etba , Kozer Kuba 228
Kazimieruk Antoni zob. NN. - 228
Kejles Sz. - 175
Kejzman Bronisława - 175
Kelber J. - 175
Keller Eugenia i Arnold zob. op. Ostrowski Józef - 234
Keller Ita zob. op. Kobyłko Tadeusz - 229
Kellner Wilma - 175
Kelner Wilma - 142
Kempińska Helena zob. op. Jeziorowska Kazimiera - 227
Kempler Ita zob. op. Stefanka Stefa - 239
Kempner Pejsach - 452
Kenigswejn NN. zob. op. Piętak Zygmunt
Kern Adolf - 175
Kern Adolf - 289
Kerner E. - 175
Kerner F. - 175
286
Kerner Józef - 175
Kerszenberg Srul - 175
Kerszman - 175
Kerzner zob. Orłowska Teresa - 190
Keslenberg Ela (Stefański Franciszek) zob. op. Jaworowski Antoni - 227
Kessel - 175
Kessler Henryk - 175
Kessler Henryk - 208
Kestenbaum Dawid - 175
Kestenberg Hania zob. op. Liszkiewicz (Buksztejn) Zofia - 231
Kestenberg R. - 175
Kestenblatt Róża - 175
Keszler Ludwik - 175
Kichelmacher - 175
Kida Józef zob. Gerstner NN. - 228
Kielcygłowski Chuna - 175
Kiełbasiński Walenty i Szadkowska Czesława zob. Borman Rebeka - 228
Kiełczygłowska Rut zob. op. Kańczus Florianna - 228
Kiełkiewicz Jan zob. Zylberman Jakub i Łaja - 228
Kiełtyka Alfred zob. Lehrman Dawid, Maria i Hela - 228
Kienigiel Herman zob. op. Kowalska Maria - 229
Kieres Franciszek zob. Blonderi Alina - 228
Kiernozicka Iza zob. Rabinowicz Róża, Truskier Ewa, Leński NN., Tels NN.,
Szwarcman Alicja, Goldberg Pola - 228
Kierska M. zob. op. Kordus Michał - 229
Kiersz Juda - 175
Kiersz Klara - 175
Kiersz Szyja - 175
Kiesler B. - 175
Kiesler Nina - 157
Kiestelbaum Abraham, Dziunia i Helena zob. op. Pysk Jan - 236
Kiewiesz Borys - 175
Kifer Ludwik zob. Guzek Tadeusz i Zuzanna - 226
Kijanowska Olga - 226
Kijanowska Olga zob. Gołubowicz Piotr, Feliks i Samuel, Rywkin NN. - 228
Kimel Izak - 175
Kinderlerer Chaim - 175
Kinderlerer Chana - 175
Kinior Józef zob. Buch Hersch, Holzer Cesia - 228
Kinvus Irka - 175
Kiper Pinkus - 175
287
Kipman zob. Endelman Izabella - 161
Kippel Zofia - 175
Kirsz N. zob. op. Wójcik Halina - 241
Kirszblum Rudolf (Głowacki Antoni) zob. op. Wójcik Janina - 241
Kirszbraun Jan - 175
Kirszenbaum - 175
Kirszenbaum E. - 175
Kirszenberg Szymon - 175
Kirszenblat Ruta - 47
Kirsztein A. - 175
Kirsztein Maria - 175
Kisiel Aleksander i Marianna zob. Herszkowicz Chume, Lieberman Helena,
Frajman N., Gliksztein NN. - 228
Kister Helena - 175
Kister Jechiel - 175
Kit Tacjana Maria zob. Flaumchaft Sabina i Jerzy - 228
Kitt Eugenia - 175
Klahr Anna - 147
Klahr Leon - 147
Klajman Chaja - 176
Klajman Izrael - 212
Klajn NN. zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
Klajncwajg Zygmunt - 176
Klajnic Florentyna - 176
Klajnplac (Mącznik) Natalia zob. op. Stolarski Stanisław - 239
Klamberg Izrael zob. op. Nagórka Antoni - 233
Klarfeld - 176
Klarfeld Ewa i Marian zob. op. Rurol (?) Maria - 237
Klawe Helena zob. NN. - 229
Klawir Felicja (Kozerska Zofia) - 176
Kleban Cyla - 176
Kleczewska zob. Krakowska Irena - 144
Kleczewski Izak - 176
Kleidman Jakub - 176
Klein Bolesław zob. op. Stańczyk Kazimierz - 239
Klein Ewa, Bronisława, Hanka, Chaim, Binka zob. op. Dydyna Maria - 224
Klein Jakub - 176
Klein M. - 176
Klein M. - 176
Kleiner Adela - 162
Kleiner Hela zob. op. Kozłowski Antoni - 229
288
Kleiner Józef, Jochewet i Beniamin zob. op. Okowiński Michał - 234
Kleinman Feiga - 176
Kleinsinger N. zob. op. Cynka Janina - 223
Kleinzehler Adolf - 176
Kleizyngier Abram - 148
Klejman - 176
Klejman Izak - 176
Klejn Majorek zob. op. Wieleba Jan - 241
Klemens Zofia - 229
Kleniec Florentyna - 176
Kleniewski Gustaw - 229
Klepacki Ejwusz - 176
Klepacki Stanisław zob. NN. - 229
Klepacz J. - 176
Klepfisz - 176
Klepfisz zob. Hirsz Rózia - 171
Klepkowska Emilia - 176
Kliger Anatol - 176
Kliger Chaim - 176
Klimczak Karol zob. Szerenbach Ignacy, Sylwia i Jerzy, Weiss Salomon,
Celina, Leopold, Alisa i Eda, Grossmann Józef, Kastner Ludwik, Grueninger
Regina i Sylwia, Dym Willi i Helena - 229
Klimczuk Maria - 451
Klinger Jerzy - 162
Klinger Jerzy - 176
Klinhofer Mojżesz zob. op. Pysk Jan - 236
Klipple zob. Zysman - 215
Klok Ruta - 176
Klotzmann Faibel - 43
Kluba Stanisław i Bronisława zob. Lodwirt Mojżesz, Bajs Irena, Łapanowa
Fromka - 229
Klueger (Karaś) NN. zob. op. Krajewska Stanisława - 230
Klug Berta - 176
Klug Dora - 176
Klug Józef - 176
Klugier Maria - 176
Kluska Icek Majer i Chaskiel zob. op. Gałek Jan - 226
Kłosiewicz Anna zob. N. Zdzisiek - 229
Kłosowska Stefania - 176
Kłosowski Szymon - 176
Kłymeńko Roman i Maria zob. Goldhaber Herc i Debora - 229
289
Knapenbaum Eugenia i Edward zob. op. Sokołowska Stanisława - 238
Knapheis M.A. - 176
Knapiński Roman - 229
Knapp Stanisław zob. Finder Leon - 229
Knebel Majer - 176
Knebel Michał - 176
Kniewska Anna zob. Gryfenberg-Sieradzka Irena, Goldberg Stanisław,
Szenicer-Gruszecka Halina, Władysław Hanna, Breskin (Bartosiak) Zofia - 229
Knol - 170
Knol Lajb zob. op. Pysk Jan - 236
Knoll Adolf (Garguliński Stanisław) zob. op. Sawicka Zofia - 238
Knoll Fania (Dobrzańska Janina) zob. op. Sawicka Zofia - 238
Knoll Nell (Dobrzańska Helena) zob. op. Sawicka Zofia - 238
Knyszyńska Lusia - 48
Knyszyńska Rachil - 48
Knyszyńska Rita - 176
Knyszyńska Zofia - 48
Knyszyński Abram - 48
Kobryner Bolesław - 176
Kobryner Eleonora - 176
Kobryner Herman - 176
Kobryner Jerzy - 176
Kobryner N. zob. op. Gajowiak Michał - 226
Kobryner Róża - 176
Kobryński M. - 145
Kobryński Majer - 176
Kobsysier E. - 176
Kobyłko Tadeusz zob. Ginzberg F., Keller Ita - 229
Koc zob. Rudawsko Brucha - 197
Koch Józef zob. op. Jakubowska Julia - 227
Koch Ludwik - 176
Koch NN. zob. op. Olech Marta - 234
Kocielska zob. Bomsztadt Nacha - 153
Kocielski Stanisław - 176
Kocielski zob. Bomsztadt Jakub - 153
Kocielski zob. Bomsztadt Stanisław - 153
Koegel Hersch - 176
Koen N. zob. op. Gosińscy - 226
Koenigstein - 176
Koenigstein Alina - 176
Koenigstein Elżbieta - 176
290
Koenigstein M. - 176
Koenigstein Stefan - 176
Koenigsztein Marek - 176
Kofman Jakub - 176
Koh Ludwik - 176
Kohn Izydor - 176
Kokiel Maria - 176
Kolba Ewa zob. Haubenstock Zofia, Weingruen-Haubenstock N. - 229
Koller Mieczysław zob. op. Okowiński Michał - 234
Kolska N. zob. op. Wesołowska Leokadia - 241
Kolska Tamara - 43
Kolska Tamara - 43
Kolski Stefan - 176
Kołaczkowska Filomena zob. Tymiańska L i N. - 229
Kołak Alina - 451
Kołak Alina i M. zob. Frochman Krystyna - 229
Kołodziej Józef - 229
Kołodziejski - 176
Kołomyjska Irena - 43
Komornicka Janina zob. NN. - 223
Komuda Antonina zob. Fiszman Złata - 229
Kon Bronisława - 176
Kon Fradel zob. op. Juchniewicz Józefa - 227
Kon Gina - 176
Kon Jerzy i Salomea zob. op. Górnik Huberta - 226
Kon Józef zob. op. Szaniawska Izabella - 239
Kon N. zob. op. Szymańska Aniela - 239
Kon Roman (Riwen) op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy - 229
Kon W. - 176
Konarzewska Maria - 176
Kon-Borkowska Bronisława - 176
Koncewicz Piotr zob. Scheiner Kostek i Dora - 229
Koniecpolska Róża - 176
Koniger Pola - 176
Konigsberg Anszek - 176
Konigssberg Anszel - 182
Kopa Nadułek - 177
Kopczyński S. - 148
Kopczyński Stanisław - 146
Kopczyński Stanisław - 177
Kopczyński Stanisław - 47
291
Kopelman Bronisława - 177
Kopelowicz Beniamin - 177
Kopelowicz Dawid - 148
Kopelowicz Dawid - 177
Koper Izrael - 177
Koper Krysia - 177
Kopernic Abraham - 177
Kopilewicz Henryk - 177
Koplowicz Natan i Icek Majer zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Koppel Dorota - 177
Kopycki Ryszard - 156
Kopycki Ryszard - 177
Kopytko - 177
Korbałowicz Michał - 229
Kordik Jan - 229
Kordus Michał zob. Kuniegis-Kierski W. i N., Hercberg-Grodecki B. i N.,
Edelman-Solbut J., Goldman-Banasiak B., Edelman-Michalski L., EdelmanBorkowski W., Goldman-Hołuj A., Goldberg-Kempińska L.i NN., Kierska M. 229
Korf R. - 148
Korkuć Kazimierz zob. Tabacznikowska Sara i NN., Sanozan Mowsza i NN.,
Solomieńscy NN., Lewin NN., Rogowscy NN., Michałowscy NN.,
Blecharowicz Josek i NN., Jurkańscy NN. - 229
Korman Gustawa - 177
Korman Izrael - 177
Korman J. - 177
Korman J. - 177
Korman Łaja - 177
Korman Sara - 177
Korman Sura - 177
Kormendel Dawid - 177
Kormin Katarzyna - 177
Korn Jakub - 177
Korn Józef - 144
Kornacki NN. zob. op. Delestowicz Marcin - 224
Kornberg Ignacy - 177
Kornberg Józef zob. op. Zamkowski Brunon - 242
Kornberg N. - 177
Kornberg Róza - 177
Kornbluk Józef zob. op. Hołota Michał - 226
Kornet M. - 177
292
Kornet Mosze - 177
Kornfeld Luzer Leib - 177
Korngold Maria - 177
Korngut Juliusz (Gutowski Juliusz) - 177
Kornhaber Ignacy - 177
Kornwajc Filip i Tonia zob. op. Hołota Michał - 226
Kornwasser Róża zob. op. Lenczewska Maria - 231
Korol Julian - 177
Korolczuk Juliusz - 177
Kortopko R. - 148
Koryska (Izraelit) Miriam zob. op. Cielecki Józef i Witold - 223
Korzeniak Froima - 177
Korzenik NN. zob. op. Jachym Adolf - 227
Korzuszek zob. Rozenberg R. - 196
Kosak Karol - 177
Kosińska Danusia (Srebrnik) - 177
Kosior Teresa i Klementyna zob. Frauenglas Marian, Pepa i Józef - 229
Kosman J. - 177
Kosman M. - 177
Kosower Alfons - 177
Kosower Michał - 177
Koss Leokadia zob. Pilipska Jenta - 229
Kościołko Anna zob. Landau Schmerl, Sara, Melek (Mejlech), Jehuda i Tamara,
Zuckerberg Sala - 229
Kotarski Aleksander - 177
Kotkówna K. - 177
Kotlarski Fela - 177
Kotlarz Chana - 177
Kotlicki Jerzy - 177
Kotlińska (Jonas) Bronisława zob. op. Wójcik Janina - 241
Kotliński Stanisław zob. op. Wójcik Janina - 241
Kotłowski Dawid - 451
Kotłowski Józef - 177
Kotłowski Mojżesz - 451
Kotowski Juliusz - 177
Kotyńska Zofia - 229
Kowal Antonina zob. Czerwińska Jadwiga, Rummel Karol i N., Ehre Fajga i
Szeindele (Turczak Tekla), Sztejn Zosia - 229
Kowal Maria zob. Menkes Zofia, Pauszer Bronisława i Irena, Rajs Danusia,
Siemiatycka Sonia - 229
Kowalczyk Alicja - 177
293
Kowalczyk Grzegorz - 177
Kowalczyk Katarzyna zob. Birken Józef - 229
Kowalczyk Leokadia - 451
Kowalczyk Wacław (Grzegorz) - 177
Kowalewska-Gleichgewicht Wera zob. Zimmerman Stanisław i NN.,
Rosenkranc-Lasocki Henryk, Wassong-Zakrzewska Zofia, Rosenberg Natalia,
Lubińska N., Berek NN. - 229
Kowalik St. i Wł. zob. Feferman NN., Weissblatt NN., Weinreb NN. - 229
Kowalska Janina zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Kowalska Maria zob. Rozenbaum Chaim, Kienigiel Herman, Bergson
(Stolnicka) Teofila, Bergson Władysław, Branszteter Majer i Romana - 229
Kowalska N. zob. op. Cynka Janina - 223
Kowalska Ruchla - 155
Kowalska zob. Hirszberg Róża - 228
Kowalski - 157
Kowalski - 177
Kowalski Leon zob. Kowaraki Leib - 177
Kowalski M. - 177
Kowalski zob. Finell Szymon Piotr - 163
Kowaraki Leib (Kowalski Leon) - 177
Kowecka zob. Greiss Ewa (Maria) i Regina (Krystyna) - 243
Kozak Daniel - 177
Kozak Hela - 451
Kozer Kuba zob. op. Kawka Helena - 228
Kozicka Stanisława - 451
Kozłowska Barbara zob. op. Tomczyk S. - 238
Kozłowska Elżbieta zob. Braude Judyta - 154
Kozłowska Józefa, Rudnicka Stanisława, Tocikowska Janina, Gundycz Janina,
Jaworski Wincenty i Irena zob. Endelman-Kipman Izabella - 229
Kozłowski Abram - 177
Kozłowski Antoni zob. Szmer Tadeusz, Kleiner Hela - 229
Kozłowski Kazimierz - 177
Kozłowski Lejbuś i NN. zob. op. Kaszuba Stanisław - 228
Kozłowski Moses - 43
Kozuch - 43
Koźmiński Karol, Krysek Ignacy zob. Cytryn Stanisław i Frania, Kon Roman
(Riwen), Warga Henryk, Glaser Seweryn, Chwat Micer i Basia, Sucharewicz
Aron, Topelson Samuel i N. - 229
Kożuszek H. - 146
Kożuszek H. - 148
Krachl Jan zob. Cyper Niusia - 230
294
Krajewska Helena - 178
Krajewska Stanisława zob. Blech Józef, Klueger (Karaś) NN. - 230
Krajewski Henryk zob. Rubinstein Heniek, Tenenbaum N., Akselrad Regina
(Stefańska Janina) - 230
Krajewski Juliusz - 178
Krajewski S. - 178
Krajndels Izrael zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Krajnowicz Małka - 43
Krakowska-Kleczewska Irena - 144
Krakowski - 178
Krakowski S. - 178
Krakus Abram zob. op. Karwaszewski Władysław i Wiktoria - 228
Kramarska Ida - 178
Kramarz Sabina - 178
Kramer Herman - 178
Kranc Roman - 178
Kranc Romana - 178
Kranc Szymon, Elżbieta i Alicja zob. op. Formiński Feliks - 225
Krankowski - 145
Krantz-Kraszewska Czesława - 178
Krasucka zob. Kaferman Stella (Wilczyńska Julia) - 174
Krasucka-Kaferman Stella - 178
Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia zob. Berland Michał i Stella, Hopman
Józef i NN., Igielman NN. - 230
Kraszewska zob. Krantz Czesłąwa - 178
Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i Henryk zob. Tursz Sara i N., Byk
Jan i Maria, Morgulis Jacheta i NN. - 230
Kraus Dawid - 178
Kraus Szymon - 178
Kraut Helena - 178
Krauze - 178
Krauze Barbara - 178
Krauzer Wojciech - 178
Krawczak Jadwiga zob. Grossglueck Barbara - 241
Krawczyk Piotr zob. Gluzman Dawid i N., Rahun Edward i N. - 230
Krawczyk zob. Sznajder Norbert - 243
Krawiec - 178
Krawiec J., NN. zob. op. Cymerman Janina - 223
Krawiec Leon - 178
Krawiec N zob. op. Pstrokoński Janusz i Zofia - 236
Kreicarek Kazimierz zob. NN. - 230
295
Kreinik - 178
Kreisenber Melania zob. op. N. - 243
Kreitner Gitla zob. op. Boczar Michał - 222
Krejern Anna - 178
Kremier Abram, Cyla, Doba, Dora, Jankiel i Zalman zob. op. Spiczonka
Grzegorz - 239
Krenberg Józef zob. op. N. - 243
Kresta Józef zob. Bolchower Małgorzata - 230
Kreutzwirth Selma - 178
Krieger Idel - 289
Krieger NN. zob. op. Jachym Adolf - 227
Kriger Lola zob. op. Mroczyńska Katarzyna - 232
Krochmalnik Beniamin zob. op. Nagórka Antoni - 233
Kroenfeld Pola - 178
Krojn Halina zob. op. Fomienko Witold - 225
Kromberg Leon - 178
Kromer Herman - 178
Kronik Fania - 178
Kronzieber (Kroński) Mieczysław zob. op. Wojtala Zofia - 241
Kroński zob. Kronzieber Mieczysław - 241
Kroskin Adela - 178
Krotoschinska (Krotoszyńska) Chana - 178
Krotoschinski (Krotoszyński) Abraham - 178
Krotoschinski (Krotoszyński) Leib - 178
Krotoszyński A. - 178
Krotoszyński zob. Krotoschinski - 178
Krotsztajn Dora zob. op. Gałek Jan - 226
Królikowski Aleksander zob. Kaszyński Zbigniew, Maria, Barbara i Stanisław 230
Kruk Całeł - 178
Krukowski Fr. - 230
Krupa Cecylia - 178
Krupnik Henryk zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Kruska Całeł - 178
Kruszecki (Bajdenbejtel) Henryk zob. op. N. - 243
Kruszer Halina i Luta zob. op. Szymankowa Joanna - 239
Kruszyński J. zob. op. Zamkowski Brunon - 242
Krygier Bronisława - 178
Krygier Judel - 175
Krygier Judel - 178
Kryksman Chil (Jan Antoni) i Estera zob. op. Zając Stanisława - 242
296
Krymkiewicz Cywia - 178
Krymkiewicz Glik - 178
Krymko Paweł - 178
Kryńska Barbara - 178
Kryńska Maria - 178
Kryński N. - 178
Kryński Ryszard - 178
Krysek Ignacy zob. op. Koźmiński Karol - 229
Krysiuk Jan zob. Trachtenberg Majer i NN. - 230
Kryszpel Jakub - 178
Kryształ - 176
Kryształ Franciszka zob. op. Świerczek Feliks - 239
Kryształ Klara - 178
Kryształ Michał - 178
Krzakiewicz-Lieberman Celina - 165
Krzeczkowska Eugenia - 146
Krzelsztajn Krelman - 178
Krzemińska Józefa zob. Erdheim Antonina - 161
Krzemińska Katarzyna zob. Czemerys N. - 223
Krzysztosiak Maria zob. Kasman Markus - 230
Krzywicka Irena i N. zob. op. Morawska Maria - 232
Krzyżanowska Joanna - 178
Książek Adam - 178
Ksower Sz. - 177
Kssowska Maria - 177
Kubacki Józef - 230
Kubasińska Br. - 179
Kubiak J. - 146
Kubicka Aleksandra - 179
Kucharski Edward - 179
Kuczmider - 179
Kuechl Samuel i N. zob. op. Filipek Emilia i Jan - 225
Kuelmast Marta zob. Hirschfeld Mose - 230
Kufeld Juda - 179
Kuflik Mojżesz i Mojżesz zob. op. Dyląg Władysław - 224
Kuflińska zob. Sieradzka Jadwiga - 199
Kufliński (Kunczyker) Adam - 199
Kufliński (Kunczyker) Helena - 199
Kufliński Adam (Kunczyker Adolf) - 199
Kujawa Stanisław - 148
Kujawska zob. Dancygier Antonina - 241
297
Kuk Michał - 179
Kukowska Celina zob. Listopad Helena - 230
Kukuł Maria zob. Weksler Anna i Artur, Pinkus Wanda, Faktor Tekla i Hanna 230
Kulas Marcelina zob. Stettner Róża i N. - 230
Kulecka Maria - 179
Kulecki Edmund - 179
Kulikowska Alicja i Ludwika zob. op. Kurda Edward - 230
Kulińska Helena zob. Erlichster Lejba i NN., Serkaln Hela - 230
Kulpa Jan - 179
Kulpa Jan - 201
Kulpa Jan zob. Schapira Rachela, Gutfreund Hugo i Juliusz - 230
Kułakier Jankiel - 179
Kunczyker Adolf zob. Kufliński Adam - 199
Kunczyker zob. Kufliński Adam i Helena - 199
Kuniegis-Kierski W. i N. zob. op. Kordus Michał - 229
Kunin Maria - 179
Kunreich Regina - 179
Kuperm Aleksandra - 179
Kuperman - 148
Kuperman Marek - 179
Kuperman Zofia - 148
Kuperor (?) NN. zob. op. Fiodorczenko Zofia - 225
Kuperstein Izrael - 179
Kupersztajn - 153
Kupersztejn - 179
Kupfer - 148
Kupfer Izrael - 179
Kupfer Srul - 179
Kupferstein Artur - 148
Kupferstein Samuel - 179
Kupfersztajn Herszl - 145
Kupfersztejn Artur - 451
Kupis Honorata zob. Warszawska (Kupis) Wanda - 230
Kupis zob. Warszawska Wanda - 230
Kurant Bina - 179
Kurc W. - 179
Kurcbard (Matuszewska) Genia - 179
Kurcbard (Matuszewski) Dawid - 179
Kurcman Lejb - 179
Kurcman Lejba - 148
298
Kurcman Majer zob. op. Pysk Jan - 236
Kurda Edward zob. Bajgerowicz Maria, Kulikowska Alicja i Ludwika - 230
Kurdej Piotr - 179
Kure Dawid - 179
Kurek Krystyna i Tadeusz zob. op. Mamińska Roma - 232
Kurlender - 179
Kurlender Jakub - 179
Kurowska Maria zob. Reis NN., Feld Ozjasz i Ela - 230
Kursztejn Leon - 179
Kurtz Maks - 179
Kurzcz zob. Lerch Rena - 242
Kurzer Oskar zob. op. Żądło Michał - 242
Kurzfeld - 144
Kurzfeld Leo - 179
Kurzrok Józef - 179
Kurzseil(?) Mojżesz - 179
Kurzweil Fryda - 166
Kurzydłowska Rozalia - 179
Kusaj Maria zob. Buzyn Pola, Caryski Jakub, Cudawska Frania, Izrael i
Michael, Diament Lusia, Landau Cesia, Majerowicz Fromek i Henryk, Wolski
Abek - 230
Kusznir Motek - 179
Kusznir zob. Litwin Rywka - 183
Kuśmierak Adam - 179
Kuta Jan - 179
Kutak Zbigniew - 148
Kutasik zob. Katanek - 174
Kutnowski Szlomo (Hodkowski Jan) zob. op. Ciemerych Aleksander - 223
Kutyn Bernard - 179
Kuźma Wacław - 179
Kwaśny Franciszek zob. Baumstein Alicja i Helena, Rosenberg Elita i Erna,
Spiro Mieczysław - 230
Kwaterko A. - 179
Kweker Oskar - 179
Kwiatkowska (Feldman) Janina zob. op. Jętkiewicz Janina - 227
Kwiatkowska Helena zob. op. Józefowicz Irena - 227
Kwiatkowski S. - 179
Labryga Felicja - 180
Ladner Efroim - 180
Lagnean Jean zob. op. Szmurt Grażyna - 239
Lajtner Zygmunt - 180
299
Lak zob. Weinberg - 152
Lak zob. Weinberg Henryk i Hanna - 210
Laks Mieczysław - 180
Laksander Walenty - 180
Laksberger Ernest - 142
Laksberger Helena - 142
Laksberger Jerzy - 142
Laksberger Marcel - 142
Laksman M. - 180
Lamenta Jan - 231
Lampert Jura - 180
Lamtiugina zob. Łamtiugina Rena - 184
Lamtiuginta Rena - 180
Lancman Motek - 452
Landau - 148
Landau - 47
Landau Aron - 180
Landau Cesia zob. op. Kusaj Maria - 230
Landau Chana - 180
Landau Ewa - 180
Landau Frania - 47
Landau Klara - 180
Landau M. - 147
Landau M. - 147
Landau M. - 148
Landau Mojżesz - 148
Landau Roza - 180
Landau Schmerl, Sara, Melek (Mejlech), Jehuda i Tamara zob. op. Kościołko
Anna - 229
Landau Szymon - 180
Landau Szymon - 180
Landau-Jankiewicz Irena - 180
Lande - 149
Lande Edyta - 180
Landler(Sandler) Ania - 180
Landler(Sandler) Luba - 180
Lando G. zob. op. Bogusławska Wanda - 222
Landsberg Anna - 180
Landsberg Elżbieta - 180
Landsberg Marceli - 180
Landsztajn Ignacy zob. op. Gasikowska Józefa - 226
300
Lange Berta - 180
Lange Edyta - 148
Langer Szaja - 144
Langer Szaja - 180
Langrok Bernard - 144
Larisch Julianna i Rymszewski Jan zob. NN. - 231
Larsen Cecylia - 451
Lask B. - 180
Laski Henryk - 43
Laski Józef - 43
Laski Moszek - 43
Laskowska Mira - 146
Laskowska Mira - 148
Laskowska Mira - 180
Laskowska Rena zob. op. Pluskowski Józef - 235
Laskowski zob. Lasner Michał - 180
Lasner-Laskowski Michał - 180
Lasocki Jerzy - 180
Lasocki zob. Rosenkranc Henryk - 229
Lasota Michał i Wojciech zob. op. Kalbarczyk Maria - 228
Lass Ch. - 180
Lassser - 180
Latomski - 180
Laub zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Laudo Jakub zob. op. Wołowski Leonard - 241
Laufer Chaskiel - 180
Laufer S. - 182
Laufer Sara - 180
Laufer Wolf - 180
Laufer zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Lauterpacht(?) Gedale zob. op. Beck Walenty - 221
Lawrenc Chaim - 180
Lebenbaum Stefan - 180
Lebensold Toba - 180
Leber M. - 147
Leber Mieczysław - 147
Leber Mieczysław - 148
Leblang Leon - 180
Lechter - 180
Ledenberg zob. Olszewer Ruchla Leja - 190
Leder Adolf - 180
301
Lederberg-Brzustowska Pola - 180
Lederhendler N. zob. op. Cymerman Janina - 223
Lederman Estera - 180
Lefel Dwojra - 180
Legal-Legalski Izydor zob. op. Jagiełło Ludwik - 227
Legalski zob. Legal Izydor - 227
Lehrhaupt Leib - 181
Lehrman Dawid, Maria i Hela zob. op. Kiełtyka Alfred - 228
Leidner Mojżesz - 180
Leinkranc (Świerczewski) NN. zob. op. Dłutowska Stefania - 224
Leizor Rizen - 180
Lejb(?) - 180
Lejbel Józef - 180
Lejbman Chaim - 180
Lejbman Katia - 180
Lejman Józef - 180
Lejtman Olga - 180
Leman Józef - 181
Lemberg Anatol zob. op. Prusiński Władysław - 236
Lemberg Marian - 181
Lemberg R. - 181
Lembik NN. zob. op. Lubaś Franciszek - 231
Lemel Róża - 181
Lempel Fryda - 181
Lemrykopf Leon - 181
Lenartowicz Franciszek zob. Szerman Ignacy - 231
Lenczewska Maria zob. Grynblat Irena, Kornwasser Róża, Wundheiler Krystyna
- 231
Lenczowska N. zob. Rosenberg Stefania, Genia i Anna, Borensztein Genia - 231
Leneman J. - 181
Leneman Leon - 181
Leniński A. - 148
Lenkawicki Froim - 181
Lenkawicki Froim - 451
Lent Ewa - 181
Lent Noemi - 181
Lent Samuel - 181
Leńska Ida - 181
Leński Marek zob. op. Merlak Regina - 232
Leński NN. zob. op. Kiernozicka Iza - 228
Leonhard NN. zob. op. Gnoińska Zofia - 226
302
Lepak - 47
Lerch (Kurzcz) Rena zob. op. Żądło Michał - 242
Lerch Szloma - 153
Lerer Kalman - 181
Lereszewska J. - 181
Lerman - 181
Lerman Beniamin - 181
Lerman Jakiel - 181
Lerman M. - 181
Lermen NN. zob. op. Lubaś Franciszek - 231
Lerner A. - 181
Lerner Estera - 181
Lerner Ignacy zob. op. Sarba Konstanty i Aniela - 238
Lerner Szulim - 181
Lerner Szulim - 47
Leror Minde zob. op. Rydzik Władysław - 237
Lerszkow - 181
Leruch Rachela - 181
Leser Berta - 181
Leser Henryk - 181
Leska Stanisława Marianna - 181
Leski Grzegorz - 181
Lesman L. - 181
Leszczyński Teodor - 181
Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena zob. Adler Bunek, Fuhrman
Hersch i Dwojra, Goldstein Berta i Dziunia, Hochberg Janka - 231
Leśniewska Edwarda - 181
Leufer Ozjasz - 148
Levy Marcel - 182
Lew - 146
Lew (Suknowicz) Ewa zob. op. Indrian Maria - 227
Lew Leon - 451
Lew Mojżesz - 148
Lew Mojżesz (Emil) - 182
Lewandowska Leokadia zob. NN. - 231
Lewandowska Maria zob. op. Zalewska Bronisława - 242
Lewartowska Ruta - 182
Lewartowska Stanisława - 182
Lewartowski Władysław - 182
Lewenherz Henryk - 182
Lewenhof Eljakim - 182
303
Lewensztajn Ch. - 176
Lewer Ignacy zob.op. Dąbrowski Roman - 224
Lewi A. zob. op. Jeziorowska Kazimiera - 227
Lewi Barbara - 182
Lewi Zdzisław - 182
Lewi Zdzisław - 182
Lewiarz zob. Trembska Zofia - 208
Lewicka N. zob. op. Zawadowicz Henryk - 242
Lewin - 182
Lewin Abram - 182
Lewin H. - 182
Lewin Izrael - 144
Lewin L. - 182
Lewin Maria - 182
Lewin NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Lewin Regina zob. op. Przybylska Maria, Zabłocki Stanisław - 236
Lewin Rosa - 182
Lewin S. - 182
Lewin Sara - 182
Lewin Sara - 182
Lewin Sara - 192
Lewin Tosia - 182
Lewiner - 182
Lewiner Jakub - 182
Lewinsohn Emma - 150
Lewinsohn Emma - 182
Lewinsohn Otto - 166
Lewinsohn zob. Baszyńska Ewa - 166
Lewinsohn zob. Girod Magda - 166
Lewinson - 43
Lewinson Alina - 182
Lewinstein Helena - 182
Lewinstein Romana - 182
Lewinzon Adam - 182
Lewiński A.
Lewiński A. - 148
Lewit J. - 182
Lewita H. - 182
Lewita S. - 182
Lewitan Szmul - 451
Lewkowicz A. - 182
304
Lewkowicz Helena - 182
Lewkowicz Marian - 182
Lewkowicz Natan - 148
Lewkowicz Sala - 147
Lewowicz Mojżesz - 182
Lewy Ewelina - 182
Lewy J. - 182
Lewy-Włodawska Ewelina - 182
Libensztajn(?) Stanisława - 183
Libensztejn - 183
Libensztejn J. - 183
Liber NN. zob. op. Bukowiński Leon - 222
Liberman Abram - 183
Liberman Abram - 183
Liberman B. - 183
Liberman Florentyna (Wierzbicka Maria) zob. op. Białkowski Tadeusz i Maria 222
Liberman Necham - 144
Liberman Nechama - 183
Liberman zob. Rokacz Lola - 241
Liberzon-Szwarcman Maria - 451
Libeskind Nachan - 183
Libeskind Rózia - 183
Libhaber Jenta - 149
Librowska Irena - 183
Librowski Marian - 183
Lichtenbaum Abram - 43
Lichtenbaum Róża Roman i N. zob. op. Zawadowicz Henryk - 242
Lichtensztajn Abram - 183
Lichtensztajn Fryma - 144
Lichtensztejn Abram - 214
Lichtensztejn Ania - 451
Lichtensztejn Fryma - 183
Lichter Majer i Tauba zob. op. Tymofijczuk Stanisław - 240
Lichterman - 183
Lichtinger Sabiba zob. op. Bantek Józef i Irma - 221
Lichtman Zelman - 183
Lichtszajn Dora zob. op. Pilitiuk (Piliciuk) Ignacy - 235
Lichtsztajn Pola - 183
Lidner Fela - 183
Lidzki Marian - 183
305
Lieberman - 183
Lieberman Helena zob. op. Kisiel Aleksander i Marianna - 228
Lieberman zob. Krzakiewicz Celina - 165
Lierner N. zob. op. Dudkiewicz Władysława i Feliks - 224
Lifsze Wydra - 43
Lifszyc J. - 183
Lifszyc N. zob. op. Domański Mikołaj - 224
Limonad Henryk - 183
Limonad Michał - 148
Limonad Michał - 183
Limonad Michał - 451
Lindenbaum Chaim - 183
Lindner Antoni - 183
Ling Mordko zob. op. Znój Józef - 242
Linzer Salomom - 183
Lipkies Henryka - 183
Lipko Leokadia - 183
Lipnicka O. zob. Dąb Irka - 231
Lipski Idek i Maria zob. op. Bratkowska Magdalena - 222
Lipskier Majer - 183
Lipstadt Bernard zob. Zieliński Józef - 215
Lipsztat Bernard (Zieliński Józef) - 183
Lipszyc (Zawistowska) Wanda - 163
Lipszyc Abraham zob. op. Bożewicz Piotr - 222
Lipszyc Abraham zob. op. Radzio Sławek - 237
Lipszyc Józef - 183
Lipszyc Sala zob. op. Szcześniak Stanisław - 239
Lipszycer Boba - 183
Lisak Estera zob. op. N. - 243
Lisewska J. - 183
Liskowacka Irena - 451
Liskowacka Irena - 451
Listopad Helena zob. op. Kukowska Celina - 230
Liszkiewicz (Buksztejn) Zofia zob. Kestenberg Hania - 231
Litera Szaja - 183
Litman Helena i NN. zob. op. Cygan Stefania - 223
Littman Pola - 183
Litwak Leon
Litwak Leon - 183
Litwin Jacek - 147
Litwin L. - 183
306
Litwin-Kusznir Rywka - 183
Liwe Marian zob. op. Płocienniczak Stanisława - 235
Liwe-Witkowska Ewelina zob. op. Płocienniczak Stanisława - 235
Liwski Władysław - 183
Lodwirt (?) Mojżesz zob. op. Kluba Stanisław i Bronisława - 229
Loew Alfred - 183
Loew Heda - 183
Loew NN. zob. op. Ziembińska Leonia - 242
Loew Salomon - 183
Loewe Markus zob. op. Preuks Berta - 236
Loewenstein Henryk - 183
Loften(?) Jan - 183
London-Grossner Charlotta - 183
Lopek Motel zob. op. NN. - 243
Lubaś Franciszek zob. Friess NN., Lermen NN., Lembik NN. - 231
Lubczyk Czesława i Ola zob. op. Bratkowska Magdalena - 222
Lubieniecki Abram - 179
Lubińska N. zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera - 229
Lubińska-Berkowicz A. - 145
Lubliner Marysia - 183
Lubowska Lidia - 183
Lubrick Jakub - 149
Luden Izak - 183
Ludwikowski Aloizy zob. Potasz Elo, Frydman Mordko, Fidzer Chaim, Grajer
Chaja - 231
Luft Rachela - 47
Luidor Bronisław zob. op. Wróbel Agnieszka - 241
Luksemburg Izrael - 183
Lupowski Tadeusz zob. Edelman Józef, Zlatkis Bernard, Dolko, Rywka, Andzia,
Małka i Zenia - 231
Lurie Wanda - 183
Lustbader Fania - 183
Lustgarten(?) Srul - 183
Lustig Chaja Sara - 150
Lustig Sara - 183
Lutkiewicz Maria - 147
Lutkiwicz Stefan - 147
Lwow Natalia - 183
Lwow Włodzimierz - 183
Lwowski Jakub - 146
Lwowski Jakub - 146
307
Lwowski Jakub - 146
Lwowski Jakub - 147
Lwowski Jakub - 147
Lwowski Jakub - 183
Lwowski Mieczysław - 148
Lwowski Tadeusz - 148
Lwów Henryka - 173
Łabendź Szymon - 184
Łabędzka Irena - 184
Łabędzki Henryk - 184
Łacner-Łosowski Michał - 184
Łaczkowski zob. Raczkowski Nuchem - 182
Ładno Elżbieta - 184
Łagodzki Stanisław - 184
Łamtiugina Rena - 184
Łamtiugina zob. Lamtiugina Rena - 184
Łapanowa Fromka zob. op. Kluba Stanisław i Bronisława - 229
Łapińska Zofia - 169
Łaska M. - 184
Łaskow Jefim - 147
Łaskow Jefim - 148
Łączkowska Stanisława zob. Rapaport NN. - 231
Łepak U. - 167
Łęzowski Józef i Aniela zob. Brenner Genowefa - 231
Łogin Leon - 184
Łojek Wanda - 451
Łokietek Aleksandra zob. Mundlak N. - 231
Łosińska Anna - 451
Łosowski Michał - 184
Łosowski zob. Łacner Michał - 184
Łotocki Piotr - 231
Łozińska Zuzanna zob. Tennenbaum Helena - 231
Łozowski Ludwik - 184
Łubiarz Jan, Przytuła Józef zob. Fiszel Mojżesz, Jungman Izaak - 231
Łucki Borys - 184
Łukaszewicz zob. Rubinfener Zofia - 197
Łukaszewski Leon - 163
Łukaszewski Leon - 184
Łyda Franciszek zob. Westreich Abram - 231
Maas Adam - 185
Machauf Izydor - 185
308
Machlis Abram - 185
Machnicka Stefania - 185
Maciak Stanisław (Mucha Henryk) - 185
Maciąg Maria zob. NN. - 232
Maciejczyk Tadeusz - 148
Maciejwska Genia zob. op. Józefowicz Irena - 227
Mackiewicz Józef i Walerian zob. op. Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik 226
Mackiewicz zob. Borel Diana - 226
Maćkowiak Irena - 185
Madejska zob. Schoennman Franciszka - 204
Madziarz Stanisław - 148
Magenheim NN. zob. Grynberg N. - 232
Mager Berta - 185
Magid zob. Piekłowicz Józefa - 192
Magiet Dawid - 179
Magiet Dawid - 185
Magiet Marian - 185
Magnes Józef - 185
Majde Kazimierz, Wanda i Sylwia (Wiśniewska Wanda) zob. op. Fintowska
Helena - 225
Majerowicz Fromek i Henryk zob. op. Kusaj Maria - 230
Majewska - 185
Majewska (Feferman) Maria - 185
Majewska (Szrajer) Krysia zob. op. Kaczorowska Bronisława - 228
Majewska Bronisława zob. Rej-Wildner N. (Buszek Henryk), Rej-Wildner N.
(Rukla Andrzej), Herman Róża - 232
Majewski Jan zob. Gałek (Brunswic) Rasza - 232
Majewski Jan zob. Rozenwein Seweryn, Natalia, Maria i Aleksander - 232
Majfeld Lolek zob. op. Zubowicz J. - 242
Majkut Antoni zob. NN. - 232
Majman Chaim - 185
Major Maria - 185
Majram (?) Henryk zob. op. Delestowicz Marcin - 224
Majster Rachela - 185
Majtlis Bella - 185
Majufes Roza - 185
Majzels L. - 185
Makar Maria zob. Adler Dora i Karol - 232
Makarewicz Zofia - 185
Makarski Kazimierz zob. Eisenberg Ruta (Jarosińska Janina) - 232
309
Maklakiewicz Władysław - 148
Makower Stanisław - 185
Maks Moszek zob. op. Pysk Jan - 236
Maks Rojza - 166
Maksym Paweł - 185
Malczak zob. Pinkus Lina Bogusława - 228
Malczewska Janina zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Malczyk Regina - 185
Males Genowefa - 185
Malewska Czesława zob. Bitter Cecylia - 232
Malina Nachman - 149
Malina Nachman - 150
Maliszewski Tadeusz zob. Suessermann Narcyz - 223
Maliszewski Władysław - 185
Malwe - 142
Malwe M. - 185
Mała Rózia - 185
Małaczewska Wanda - 185
Małecki - 185
Małecki Leon - 185
Małecki zob. Wilczur Antoni - 241
Mamińska Roma, Kurek Krystyna i Tadeusz zob. Gloecer Władysław i Sabina 232
Mamrot zob. Bromirska Janina - 144
Man Mendel - 185
Mandel Adek - 185
Mandel zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Mandelbaum B. - 185
Mandelbaum Henryk zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
Mandelcwajg Rafał - 144
Mandelman Regina - 185
Mandelzwweig Rafał - 185
Manderman Ch. - 185
Manela Hinda - 177
Mangel Salomom - 185
Mannel(?) Ryszard - 185
Manowski - 47
Mansberg Emanuel - 185
Mantel Szloma - 185
Manturewicz Helena zob. Szmukler N. - 232
Manus Salomon - 185
310
Marciniak Eugenia - 451
Marciniak Leon - 186
Marczak Maria - 147
Marczak Zofia - 186
Marek Stanisława zob. NN. - 232
Margolis Gitla - 186
Margolis Izydor - 186
Margulec Janina - 451
Margules Anatol - 186
Margules Henryk - 163
Margulies - 186
Margulies Hersz - 186
Margulies Rafał - 186
Margulies Rosa - 186
Margulis - 186
Margulis - 186
Margulis Klara - 186
Marienberg - 186
Marienberger Józef - 186
Marienstraus Maksymilian - 186
Mark B. - 186
Markiewicz - 186
Markiewicz Jerzy - 146
Markiewicz Jerzy - 186
Markiewicz Mieczysław zob. op. Merlak Regina - 232
Markowa zob. Goldchar E. - 167
Markowa zob. Goldhor E. - 167
Markowicz - 186
Markowicz Ben i Zofia zob. op. Nowosielski Stanisław - 233
Markowicz Chaim - 186
Markowicz Ita - 186
Markowicz Majer, Tekla, Celina i Zenon zob. op. Józwowicz Katarzyna - 227
Markowiec - 186
Markowska zob. Rawicka Henryka - 241
Markus - 186
Markus Genowefa, Ryszard i Salomom zob. op. Szmielow Jerzy - 239
Marokko G. - 190
Marokko Godel - 186
Marszałek Władysław Wolf - 186
Marzec Konstancja zob. Kac Ryfka - 232
Marzecka Jadwiga - 148
311
Mass zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Maszkiewicz Natan - 155
Maślanko Anna zob. Grudzińska Sabina - 226
Maślewska Franciszka zob. Prager Estera - 232
Matejkowski Stanisław - 186
Materko Janina - 451
Matusiak Konstancja zob. Brot Abraham i Rachela - 232
Matuszewska zob. Kurcbard Genia - 179
Matuszewski zob. Kurcbard Dawid - 179
Matzner Henryk- - 186
Matzner Józef - 142
Matzner Józef - 186
Matzner Lili - 186
Mauer Hersz zob. op. Gałek Jan - 226
Mayer Berta - 144
Mayzner Ludwika - 186
Maze zob. Moze Piotr - 188
Mazurkiewicz Edmund, Panek Aniela zob. Zandberg Hana - 232
Mąckiewicz Maria zob. Gesundhait Chana, Szenfeld Chana i Ruth - 232
Mącznik zob. Klajnplac Natalia - 239
Mecman E. zob. op. Domagała Władysława i Kanclerz Helena - 224
Medalion Machla Rywka - 186
Medalion Rywka - 186
Meisels Berta - 186
Meisels Józef - 186
Meiselsow Jadwiga - 186
Melcer Klara - 186
Melchior Maria - 146
Melchior Maria - 146
Melchior Maria - 186
Melecz N. zob. op. Dudkiewicz Władysława i Feliks - 224
Melman Feliks - 186
Melman Ignacy - 186
Melman Michał, Stefania i Igor zob. op. Beck Walenty - 221
Melnik Blima - 452
Meloch Katarzyna - 144
Meloch Regina - 186
Melowey Gloria - 186
Mełamed Zelda (Zofia) - 186
Mełamedson Cyla - 186
Memler Ksyl - 186
312
Menakier Izaak - 186
Menche Rózia zob. op. Pieścik Ignacy - 235
Mendelson N. zob. op. Gnoińska Zofia - 226
Menis - 186
Menis - 186
Menkes Zofia zob. op. Kowal Maria - 229
Menżyński Harry - 186
Merenholc - 186
Merenholc - 186
Merenholc - 186
Merenholc Eugeniusz- - 186
Merenholc St. - 186
Merlak Regina zob. Leński Marek, Jakub, Markiewicz Mieczysław - 232
Mersyng Beniamin - 186
Meryn Leon i NN. zob. op. Włodarczyk Michał - 241
Meryn Mojżesz - 43
Merz Alfred i Helena zob. op. Fedyński Bohdan i Bronisława - 225
Merz Emil - 186
Merżan Ida - 186
Mesner Izydor - 186
Mess Jan - 186
Mess Władysław - 186
Messer Józef - 186
Messis Abram - 186
Messis Borys - 186
Meszorer Albert - 186
Meszorer Józef Lucjan zob. op. Szaniawska Stanisława - 239
Mędrzycki - 513
Mich Irena - 187
Mich Irena zob. Rezyka Mieczysław, Wiśniewski Karol - 232
Michacher Dawid - 187
Michacher Leja - 187
Michalik Józef zob. Trzebliński Josek, Rywka, Kałman, Abraham, Fajga - 232
Michalska Marta zob. Baumgarten Barbara N. - 232
Michalski Michał - 187
Michałowscy NN. zob. op. Gnoińska Zofia - 226
Michałowscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Michałowska Krystyna - 147
Michałowska Małgosia - 147
Michałowski zob. Warszawski Roman - 224
Mickiewicz Halina - 148
313
Miedzylewska Róża zob. op. Znój Józef - 242
Mieflinker Icek - 187
Mielczarek E. - 148
Mielczarek Genowefa zob. Wald Henryk, Wolicki (Glajchgewicht) Zygmunt 232
Mielnik Masza - 187
Mierzwińska - 187
Mierzwiński - 187
Mierzwiński - 187
Mieszanowska Marcela - 175
Miętkiewicz F. - 187
Miga zob. Destanfild - 226
Migdał Symcha - 187
Mikanowska Rozalia - 187
Mikołajczyk Władysława - 232
Mikowska Bronisława zob. Chumek Basia - 232
Milaniewicz Ludwik zob. Edelstajn Jakub, Ratenbach Markus, Weinfeld
Wilhelm, Huebschmann Rózia - 232
Milberger Z. - 187
Milc Hersz zob. op. Stelmachowicz Helena - 239
Milchman Chaim - 187
Milczarek Edward - 146
Milewski Szoel - 187
Miller Abram - 204
Miller B. - 187
Miller Genia - 187
Miller Gustaw i Pelagia zob. op. Pluskowski Józef - 235
Miller L. - 187
Miller Mojsze - 155
Miller Rozalia - 187
Miller Wanda - 187
Milner Estera zob. op. Fomienko Witold - 225
Milner NN. zob. op. Gnoińska Zofia - 226
Milsztajn Maria - 187
Milsztejn Leopold - 187
Milwiw Stefania - 187
Miłodrowska Karola - 187
Minakier Aleksander - 187
Minakier Aleksander zob. op. Sikorska Maria - 238
Minc A. zob. op. Turczyński B. - 240
Minc Aleksander - 187
314
Minc Alter - 187
Minc Sabina - 148
Minc Sabina - 187
Mincer Marcin - 187
Minos - 187
Mins Tatiana - 187
Miński-Silber - 146
Miodowicz (Miodownik) Leon - 187
Miodownik zob. Miodowicz Leon - 187
Mirabel Stanisław - 187
Mirabella Izabella - 187
Mireccy Michał i Franciszka zob. Szewinstein Romana - 232
Mirel NN. zob. op. Rękiewicz Leonard - 237
Mirocznik Chaja - 187
Mironowicz Weronika - 187
Mirowska Ania - 163
Mirska Maria - 187
Mirski Bronisław - 187
Miselewicz Grzegorz - 187
Misiejuk Antoni i Grzegorz zob. NN. - 232
Misiura Julia - 187
Mistorski Stefan - 187
Mitas Regina - 187
Mitelberg Szmul - 187
Mittelberg zob. Orłowska Teresa - 190
Mizera Maria - 187
Mizera Stanisław - 187
Mizera Wacław - 187
Mizyrycki Dawid - 187
Modelska Anusia - 147
Modelska Grażyna - 147
Modelski Jerzy - 146
Modelski Jerzy - 146
Modnicer(?) Estera - 188
Modzelewska Janina - 188
Mogielski Wacław zob. Zycher Danuta - 232
Mokauer Stanisław - 188
Mokrauer Joachim - 188
Mokrauer Joachim - 210
Molkner Władysław zob. op. Piotrowska Cecylia - 235
Mołczacki Fajtel - 188
315
Monchajt Chaim - 188
Monchajt Dyna - 188
Monchajt Franciszka - 188
Monderer Chaim - 188
Monk Joan - 188
Montag Ch. - 146
Montral (?) Balbina i N. zob. op. Turczyński B. - 240
Morawska Maria zob. Krzywicka Irena i N. - 232
Morawska Zofia zob. Goldstein Edwin - 232
Mordchelas E. - 188
Mordski Jakub - 188
Morgen Marceli i Zygmunt zob. op. Szmielow Jerzy - 239
Morgen Zygmunt - 188
Morgenbeszer B. - 188
Morgenstern Basia zob. op. Pietruszka Eliasz - 235
Morgenstern Natan zob. op. Wołowski Leonard - 241
Morgulis Jacheta i NN. zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i
Henryk - 230
Moroz Izabella zob. op. Moroz Katarzyna - 232
Moroz Katarzyna, Moroz (Terlecka) Izabella zob. Żarkower (Iwańczuk) Ela,
Żarkower Stefania - 232
Mosan Mieczysław - 188
Mosberg Halina - 188
Mosiewicz Lejb - 188
Moskal Janina - 188
Moskowicz Leiba - 145
Moszkowicz - 188
Moszkowicz Irena - 188
Moussly Amalia - 188
Moussly Edith - 188
Moussly Piotr - 188
Mowszowicz Lejb - 188
Mowszowicz zob. Sokołów Henryka - 200
Moze(Maze) Piotr - 188
Mozes Artur - 188
Moździerz Magdalena zob. Destanfild (Miga) Zygmunt, Danuta, Zofia i N. - 226
Mroczyńska Katarzyna zob. Kriger Lola - 232
Mróz-Podemska Małka zob op. Wiśniewska Stanisława - 241
Mucha Anna Olga - 188
Mucha Henryk zob. Maciak Stanisław - 185
Muehlrad-Gąsior Lusia - 188
316
Muehlstein Salomon i Szymon zob. op. Janczewska Walentyna - 227
Muetz Edka - 148
Mulis Regina - 188
Mundlak N. zob. op. Łokietek Aleksandra - 231
Munzer Fajga - 188
Muras Stanisława i Władysław - 232
Murawczyk - 188
Musman Abuś - 188
Muszkat Aleksander - 188
Muszkat Irena - 146
Muszkat Irena - 188
Muzykant M. - 188
Mydler Fajga - 188
Mystowski Stefan - 451
Mystowski Symcha - 188
Myszkowski-Gonzaga Józef, Renczewska Maria zob. Sziller (Wierzbicka) Bitla
(Wera) - 232
N. - 145
N. - 146
N. - 146
N. - 146
N. - 147
N. - 147
N. - 147
N. - 147
N. - 147
N. - 148
N. Anka, N. zob. op. N. Michał - 243
N. Edek zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
N. Gabriel - 148
N. Jadzia zob. Glimczer C. - 243
N. Jadzia zob. op. Piskor Maria - 235
N. Jerzyk zob. op. Buchała Eugenia - 222
N. Michał zob. N. Anka, N. - 243
N. Teresa zob. op. Józefowicz Irena - 227
N. Zdzisiek zob. op. Kłosiewicz Anna - 229
N. zob. Czaplicki Zdzisław, Sznajder (Krawczyk) Norbert, Sznajder Krystyna,
Tuterfas Henryk, Kruszecki (Bajdenbejtel) Henryk, Krenberg Józef, Fajn
Sabina, Goldman Zdzisław - 243
N. zob. Greiss (Kowecka) Ewa (Maria) i Regina (Krystyna) - 243
N. zob. Kreisenber Melania - 243
317
N. zob. Lisak Estera - 243
N. zob. op. Bieńkowska Maria - 222
N. zob. op. Ciechocińska(?) - 223
N. zob. op. Czemerys N. - 223
N. zob. op. Obarmuszko (?) Paweł - 234
N. zob. op. Pasternak Jan - 235
N. zob. op. Rembowska Hanna - 237
N. zob. op. Ropalewski Hipolit - 237
N. zob. op. Sander Jadwiga - 238
N. zob. op. Szwiec Władysław - 239
N. zob. op. Trzaskowska Leokadia - 240
Nabiałek Eugeniusz - 233
Nachbin Hanna - 148
Nachbin Janina - 148
Nachbin Janina - 189
Nachbin Jerzy - 148
Nachman Teodor - 154
Nachman Teodor - 189
Nacht Ludwik - 189
Nacht zob. Samborski - 198
Nagórka Antoni zob. Geldbrum Uszer, Gutek Beniamin, Klamberg Izrael,
Krochmalnik Beniamin, Sokolnicki Motek - 233
Najdek Maria zob. Goldwasser Krystyna - 233
Najdus Walentyna - 189
Najfeld Henryk - 189
Najfeld Srul zob. op. Boczar Michał - 222
Najman Feiga - 189
Najman Feliks - 189
Najman Jakub - 189
Najman Mordka - 189
Najman Tola - 146
Naparstek Estera - 189
Napiórkowski - 47
Narkiewicz-Zajow Helena - 189
Narożny Andrzej zob. Kapner Helena - 233
Nassan Dawid zob. op. Biesaga Józef - 222
Natanblit Dora - 189
Natanblut Anna - 189
Natanowicz Celina - 43
Natanson Aron - 189
Nebel zob. Karliner Margot - 236
318
Nelken Danuta - 189
Nesanel Gitla - 191
Nest Szymon - 189
Neufeld-Strauch Jadwiga - 189
Neugut Jan, Markus i NN. zob. op. Dyląg-Florek Anna - 224
Neuman Hanna zob. op. Fintowska Helena - 225
Neuman Hersz - 153
Neuman Jakub - 189
Neuman zob. Pfeffer Kamila - 235
Neumark Rena - 189
Neus Halina - 189
Ney K. - 147
Ney K. - 148
Ney Karolina - 147
Ney Karolina - 189
Niciejewski Stefan zob. Pokorski Czesław i N. - 233
Nider Szymon - 189
Nieciecki Władysław zob. Goldfinger Maria - 233
Niecierowicz - 233
Niedźwiedź Michał - 189
Niemand Stefan i Igo zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Niepomniszcze-Borusiak Chana - 189
Nieszczerowicz Wiktor - 189
Niewiadomska J. - 233
Nimcowicz Aria i Ejszon zob. op. Domański Mikołaj - 224
Nirstein Józef - 189
Nisenbaum Abram - 189
Niskier Ignacy - 189
Nisson Abram - 189
Niżewski Aleksander - 233
NN. zob. Angelewska Salomea - 220
NN. zob. Assanowicz N. - 220
NN. zob. Chalber Abram, Izak i Mejlach, Lopek Motel, Galicki NN., Grynberg
Dawid - 243
NN. zob. Haniewicz Maria - 226
NN. zob. op. (?) Karpiński Józef - 228
NN. zob. op. Adamczyk Marianna - 220
NN. zob. op. Biegus Ludwik - 222
NN. zob. op. Bisialska St. - 222
NN. zob. op. Boguś Jan - 222
NN. zob. op. Bruehl Hanna - 222
319
NN. zob. op. Budna Halina - 222
NN. zob. op. Budzilewicz Helena - 222
NN. zob. op. Burko Jędrzej - 222
NN. zob. op. Chęc Stanisław - 223
NN. zob. op. Chmielewski Wiaczesław - 223
NN. zob. op. Choromańska Nina - 223
NN. zob. op. Chwaliński Roch - 223
NN. zob. op. Ciechanowicz Janina, Gendłak Stefan, Komornicka Janina - 223
NN. zob. op. Cieślakowski Jan - 223
NN. zob. op. Dec Stanisław - 224
NN. zob. op. Dembińska-Pióro Helena
NN. zob. op. Durka Aleksandra - 224
NN. zob. op. Dziurdzik Jan - 224
NN. zob. op. Feluś Józefa - 225
NN. zob. op. Frąckowiak Maria - 225
NN. zob. op. Głód Piotr - 226
NN. zob. op. Honig Marian - 226
NN. zob. op. Jaworska Natalia - 227
NN. zob. op. Jednorak Tomasz - 227
NN. zob. op. Kazimieruk Antoni - 228
NN. zob. op. Klawe Helena - 229
NN. zob. op. Klepacki Stanisław - 229
NN. zob. op. Kreicarek Kazimierz - 230
NN. zob. op. Larisch Julianna i Rymszewski Jan - 231
NN. zob. op. Lewandowska Leokadia - 231
NN. zob. op. Maciąg Maria - 232
NN. zob. op. Majkut Antoni - 232
NN. zob. op. Marek Stanisława - 232
NN. zob. op. Misiejuk Antoni i Grzegorz - 232
NN. zob. op. Oleszek Stanisław - 234
NN. zob. op. Ołdak NN. - 232
NN. zob. op. Ostrowski Jan - 234
NN. zob. op. Ożga Maria - 234
NN. zob. op. Pokropek Stefan i Eleonora - 235
NN. zob. op. Porębska N. - 235
NN. zob. op. Postek Stanisław i Julianna - 235
NN. zob. op. Ptaszyński Jerzy - 236
NN. zob. op. Rygalski Władysław - 237
NN. zob. op. Rzymkiewicz Stanisława - 237
NN. zob. op. Sajdak-Pietruszka Bronisława - 238
NN. zob. op. Sendlerneg (?) Irena - 238
320
NN. zob. op. Sikorski Jan - 238
NN. zob. op. Sobczak Stanisław - 238
NN. zob. op. Sochacka Janina - 238
NN. zob. op. Sokołowska Witalia - 238
NN. zob. op. Stawowska Maria - 239
NN. zob. op. Strużek Stefan - 239
NN. zob. op. Szlifierska Stefania - 239
NN. zob. op. Szymańska Helena - 239
NN. zob. op. Świackiewicz Regina - 239
NN. zob. op. Trojan Stanisław - 240
NN. zob. op. Tymoszuk Jan - 240
NN. zob. op. Walter Mada - 241
NN. zob. op. Wąchalska Anna - 241
NN. zob. op. Wielma-Sochacka Romana - 241
NN. zob. op. Wiśniewski Jan - 241
NN. zob. op. Zwolińska Halina - 242
NN. zob. Zylbersztajn Sala (Sara) - 243
Nogas Tadeusz - 233
Nomberg Mosze - 145
Norymberg - 189
Notowicz - 43
Notowicz Naftali - 43
Nowacki Zbigniew - 148
Nowajska Stefania - 215
Nowak Jan - 148
Nowak zob. Raszkin Felicja - 242
Nowakowska Krystyna - 189
Nowakowski Eugeniusz i Aleksandra zob. Curtelzon Jakub (Nowakowski Jacek)
- 233
Nowomiński Szyja - 189
Nowosielski Stanisław zob. Markowicz Ben i Zofia - 233
Nube Adam - 189
Nuchimower Józef - 189
Nudelman Mordka - 189
Nunberg Max - 189
Nusbaum z Girzejowskich Maria zob. Erlich Helena, Tykociner Maria,
Askenazy Zofia, Zimińska Olga, Czyńska Maria, Zakrzewska Janina, Bralowska
Ewa, Wohl, Drzewocka Zofia, Godlewski Mieczysław, Dębski Jan, Stanisława i
Witold, Malczewska Janina, Kowalska Janina, Szwedowicz Maria - 233
Nussbaum Eliasz - 451
Nussbaum Leon - 189
321
Obarmuszko Paweł zob. N. - 234
Oberklajd Pinkus - 190
Ochsman Jakub - 190
Ofenheim NN. zob. op. Skalski Kazimierz - 238
Ofman Feliks - 190
Ogrodowska M. - 451
Ojwental Izaak - 190
Okowiński Michał zob. Koller Mieczysław, Eisner Hela, Silberman N. i Michał,
Kleiner Józef, Jochewet i Beniamin - 234
Okrunglik Aniela - 190
Okrunglik Maria - 190
Oksman Jakub - 451
Olak Stanisław zob. Gordon Jerzy - 167
Olański M. - 190
Oldak op. Pliwko Kazimierz
Olech Marta zob. Koch NN. - 234
Oleszek Stanisław zob. NN. - 234
Olicka Maria - 190
Olicki Lejb - 190
Olsner Jadwiga - 190
Olszejewscy - 190
Olszewer Hersz Leib - 190
Olszewer Jadwiga (Jacheta) - 190
Olszewer Josek - 190
Olszewer-Ledenberg Ruchla Leja - 190
Olszewicki Sucher - 190
Olszewska Emma - 148
Olszewska Irena - 190
Olszewski (Cukierman) Tadeusz - 190
Olszewski L. - 148
Ołdak NN. zob. NN. - 232
Ołomucki Józef - 190
Ołtuski Ludwik - 190
Omiljanowska Jadwiga - 190
Opal Ludwik zob. op. Seumi-Gaj N. - 238
Opatowski Józef - 190
Opatowski Marek - 190
Oppenheim-Górska Anna - 190
Orecka Zofia - 190
Oremland Pynchos Icchok - 190
Orenstein Helena - 190
322
Orenstein Lili - 190
Orenstein Norma - 190
Orensztein Helena - 176
Orensztejn M. - 190
Orleger Siga zob. op. Beck Walenty - 221
Orlender Joasia zob. op. Beck Walenty - 221
Orlik Zofia zob. Bibelski Manela - 234
Orłowska - 148
Orłowska Teresa (Kerzner-Mittelberg Romana) - 190
Orsa Włodzimierz - 190
Orski - 146
Orski E. - 190
Orski-Zilberman S. - 146
Orzech Franciszka - 190
Orzech Hilary - 190
Orzechowska - 47
Osińska Adela - 190
Osińska Maria - 190
Osińska Teresa (Brauner Dorota) - 190
Osiński - 190
Ost Lazar - 190
Ost Wigdor - 190
Ostaszyński Abram - 190
Osterman Chaskiel - 190
Ostrowiecki Chaim - 190
Ostrowska Halina - 164
Ostrowska Halina - 190
Ostrowska-Tylbor Felicja - 190
Ostrowski - 190
Ostrowski Henryk - 160
Ostrowski Henryk - 190
Ostrowski Jan zob. NN. - 234
Ostrowski Józef zob. Keller Eugenia i Arnold, Sass Fryderyka i Żanetta - 234
Ostrowski zob. Goldberger Pinchas - 166
Osuchowski E. - 190
Oszędowiec Izrael - 145
Owies Hersz - 146
Owies Hersz - 146
Owies Hersz - 146
Owies Hersz - 147
Owies Hersz - 147
323
Owies Hersz - 148
Owies Hersz - 148
Owies Hersz - 190
Owies Hersz - 47
Ożga Maria zob. NN. - 234
Pac Stanisław zob. Fidler Brajna, Fiterman Majer, Honig Moszek - 235
Pacanowski Zelig - 43
Pachtowicz W. - 191
Pachulski M. - 191
Paczyński Jerzy - 191
Paim Miriam - 43
Pain Bella - 191
Pain Mania - 191
Pająk Petronela zob. Goldfinger Ruta, Panzer Adam, Schoenberg Lusia - 235
Pajewska - 191
Pajewska Estera - 191
Pajles Naftali - 191
Pakier Eliasz - 191
Pakojsa Raja - 191
Paldman - 191
Palester Małgorzata zob. op. Szulisławska-Palester Maria - 239
Palester zob. op. Szulisławska Maria - 239
Palewski Rafał - 451
Palperin Samuel - 191
Paluch Leon - 191
Paluszek Jan zob. Feldberg Łaja - 235
Pałdyna Matylda - 191
Panusz NN. - 191
Panzer Adam zob. op. Pająk Petronela - 235
Papee zob. Schartner Salomon - 235
Papierbuch Jakub - 191
Papierbuch Leokadia - 191
Papierbuch Stanisław - 191
Papierniak Bartoszek i Elżbieta - 235
Papper (Reich) Sala - 191
Papper Leopold - 191
Paprenentasch Mozes, Sabina, Klara, Kuba i Artur zob. op. Beck Walenty - 221
Parczewscy NN. zob. op. Skalski Kazimierz - 238
Parmański Wolf - 191
Parzęcki Josek zob. op. Ufnalski Władysław - 240
Pasalska Tema - 191
324
Paster Ruta - 191
Paster Ryfka - 192
Pasternak - 191
Pasternak Jan - 180
Pasternak Jan zob. N. - 235
Pasternak Marysia zob. op. Górnicki Kazimierz - 226
Pasternak NN. zob. op. Balicka Katarzyna - 221
Pastuszko Tadeusz zob. Brukirer Łaja, Pinkwas, Moszek, Szlama, Fuks Lejb,
Rapoport Aron i Chaskiel, Wizenfeld Majer, Cymmerman Juer, Horn Froim,
Koplowicz Natan i Icek Majer, Gryner Fajwel, Krajndels Izrael, Wajnberg
Jakub i Abram Majer - 235
Paszesztajn Bogdan zob. op. Salonek Władysław - 238
Paszko Wolf - 142
Paszyc Władysław - 235
Pater Ada - 191
Pauszer Bronisława i Irena zob. op. Kowal Maria - 229
Pawel Michalina zob. Katz Wolf - 235
Pawlaczek Zofia zob. Roger Danuta - 235
Pawlicka Irena - 191
Pawlicki - 191
Pawliger Zygmunt - 191
Pawlikowski Aleksander - 191
Pawluk Jan - 204
Pawłowska Cecylia - 144
Pechner Teofila Ewa - 146
Pechnik Maksymilian - 191
Pelc Nuchim - 191
Pelikant Julia - 166
Pelmer Zbigniew zob. Bortenstein Pelagia - 235
Pensan (?) J. i N. zob. op. Karliński Tadeusz - 228
Penson - 148
Penson Eugenia - 148
Penson Karol - 148
Penson Maria - 191
Pentkowska-Drzewiecka Eugenia zob. Hersener Karolina - 235
Pepa zob. Teicher Henryk - 207
Pera Mieczysław zob. Szpigel Boruch, Gleitman Masza, Putermilch Jakub,
Bełchatowska Halina - 235
Percyz zob. Szuster Regina - 205
Perec Wolf - 191
Perel Henryk - 191
325
Perel Ita - 191
Perel Mojżesz - 191
Perelman Estera - 191
Perelman Leon - 191
Perelmuter Berisz - 191
Perelsztejn Jakub - 243
Perkowski Wacław - 148
Perl Abrasza - 191
Perl Herman - 191
Perl Herman - 191
Perl Leon (Herman) - 178
Perliński Marian - 191
Perlmutter Artur - 483
Perlmutter Jakub - 483
Peterfreund Izak - 191
Pfeffer Izydor - 192
Pfeffer NN. zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Pfeffer-Neuman Kamila zob. op. Piotrowska Cecylia - 235
Pflug Wanda zob. op. Pipke Leokadia - 235
Piasecka Tekla zob. Sommer Bernard i Cipora, Steinbach Hende, Aniela i
Poldek - 235
Piasek Josel zob. op. Juchniewicz Józefa - 227
Piaskowski Nisen - 192
Piątka Adam zob. op. Bieńkowski Tadeusz - 222
Piekarek Mendel - 192
Piekarz Ch. - 192
Piekarz Lejzor - 192
Piekarz Lejzor - 207
Piekłowicz Józefa (Gotman-Magid Helena) - 192
Pieńkowski Ryszard - 192
Pieńkowski Zygmunt i Hanna zob. op. Serafin Antoni - 238
Pieprzyk L. - 148
Pieprzyk Lejb - 192
Pieprzyk Leon - 148
Pieryszcz Aleksy - 235
Pieścik Ignacy zob. Menche Rózia - 235
Pietkiewicz Rozalia - 154
Pietraszewska Agnieszka zob. Gold Adela, Ryg Rachela - 235
Pietruszka Andrzej - 235
Pietruszka Eliasz
Pietruszka Eliasz zob. Eizenberg Liza, Meyer i Teodor, Morgenstern Basia - 235
326
Pietruszka zob. op. Sajdak Bronisława - 238
Pietrzak Bogusław - 192
Pietrzak Maria - 192
Pietrzak Tadeusz - 192
Pietrzak Wiktor - 160
Pietrzak Wiktor - 192
Pietrzyńska Julia - 167
Pięta Maria - 192
Piętak Zygmunt zob. Kenigswejn NN. - 235
Pilawska Esfir - 192
Pilcer M. - 155
Piliciuk zob. op. Pilitiuk Ignacy - 235
Pilipska Jenta zob. op. Koss Leokadia - 229
Pilitiuk (Piliciuk) Ignacy zob. Lichtszajn Dora - 235
Pinchasowicz Izaak - 192
Pinczewski Symcha - 192
Pines Leja - 192
Pines Mozes - 192
Pines Ryszard i N. zob. op. Czubczenko Danuta - 223
Pinkus Jankiel - 192
Pinkus-Malczak Lina Bogusława zob. op. Kajdańska Bronisława - 228
Pinlstein(?) - 192
Pintus Elsa - 192
Piotrowicz (Dyzenhaus) W. - 192
Piotrowska Cecylia zob. Chlewicki Mieczysław, Wiśniewska Kasia, PfefferNeuman Kamila, Welczer Roman, Molkner Władysław, Gruenbaum-Drzewocki
Norbert - 235
Pióro zob. Dembińska Helena - 224
Piper Julia - 192
Pipke Leokadia zob. Pflug Wanda - 235
Pisarzewska Rozalia zob. op. Gnoińska Zofia - 226
Piskor Maria zob. N. Jadzia - 235
Piskunow Szmul - 192
Piżyc Stefa zob. op. Jakubowska Maria - 227
Platzman Tauba - 192
Pleciński Witold zob. op. Stańczyk Kazimierz - 239
Plenowska(?) R. - 192
Plenowski T.J. - 192
Pleszczyńska-Goldkorn Ruta - 192
Pletner A. - 192
Pletner Mieczysław - 147
327
Pletner Mieczysław - 148
Pletner Mieczysław - 148
Pletner Mieczysław - 192
Pletner zob. Jarosławska Ada - 173
Plewko Helena - 235
Plichciński (Dawidowicz) Rubin - 192
Pliskin Borys zob.op. Dąbrowski Roman - 224
Pliwko Kazimierz zob. Solowiejczyk, Oldak, Benkl - 235
Plusak Frajda zob. op. Juchniewicz Józefa - 227
Pluskowski Józef zob. Laskowska Rena, Miller Gustaw i Pelagia - 235
Płochocka Zofia - 192
Płocienniczak Stanisława zob. Liwe-Witkowska Ewelina, Liwe Marian - 235
Płuzyczka Jan - 192
Pochmarska Halina - 146
Poczymak Helena - 146
Poczymak Lernband - 146
Poczymak Lernband - 146
Poczymak Lernband - 147
Poczymak Lernband - 147
Poczymak Lernband - 193
Poczymak Renata - 146
Podemska zob. Mróz Małka - 241
Podgórska Bronisława - 193
Podkówka Bronisław - 235
Podlipski Zelman - 193
Podłowska Maria zob. Ratz Nina - 235
Podolak Antonina zob. Eckert Bernard, Tosia i Ryszard - 235
Podorecki Michał (Mojżesz) - 193
Podsakrabska Marianna - 193
Poichel Mieczysław zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Pokorski Czesław i N. zob. op. Niciejewski Stefan - 233
Pokropek Stefan i Eleonora zob. NN. - 235
Polak - 193
Polak Ida - 193
Polak Ksenia - 193
Poliakowa L. - 145
Pomeranc Herman, Abraham i Dora zob. op. Pysk Jan - 236
Pomeranc Hesko - 193
Pomeranc Józefa - 513
Pomper zob. Winer Róża - 221
Ponczak Jakub - 193
328
Ponczyński Jerzy - 193
Ponczyński Jerzy zob. Szulmajster Szaja, Waldemar, Elżbieta - 235
Poplińska Z. - 193
Popowski Kielman - 182
Popowski Kielman - 193
Popowski NN. zob. op. Wesołowska Leokadia - 241
Porajski Antoni - 193
Porcyszel Marysia - 193
Porębska N. zob. NN. - 235
Poser-Taubenblatt Ester - 144
Posłuszna zob. Gutman-Posłuszna Genia - 221
Posmanik Wolf - 193
Posmyk Marta - 193
Postek Stanisław i Julianna zob. NN. - 235
Poswońska Edwarda - 193
Potasz - 193
Potasz Elo zob. op. Ludwikowski Aloizy - 231
Potasz Saul - 193
Potasznik - 193
Potrzebowski Jan - 193
Poznańska Mirosława zob. op. Bukowiński Leon - 222
Praetzel Janina - 168
Praetzel Janina - 193
Prager Estera - 193
Prager Estera zob. op. Maślewska Franciszka - 232
Prajs Lola - 193
Prassa - 191
Prechodnik Salek zob. op. Babis Hela - 221
Preminger Klara - 193
Press Gedale - 193
Presser Jakub - 193
Preuks Berta zob. Loewe Markus - 236
Probst Lonia - 43
Profiles Chaim - 193
Prorok Adam - 193
Próchnik Fryderyka - 483
Próchnik Marek - 483
Prusiński Władysław zob. Lemberg Anatol - 236
Pruski Michał zob. Wagner Blima i Szalom - 236
Pruszycka - 193
Prużan Michla - 193
329
Prysłopska Maria - 193
Pryszkulnik Siemion - 193
Prywes Rachela - 193
Przeciechowska Maria zob. Gertner (Radzikowska) Roman - 236
Przedpełski Tomasz - 43
Przepełkowski Eugeniusz - 193
Przepiórka Hanka - 193
Przesmycka Zofia - 193
Przesmycka Zofia zob. Wajnkranc Eliasz - 236
Przetycki Jankiel - 193
Przewoźnicka Rywka - 193
Przybylska Maria, Zabłocki Stanisław zob. Lewin Regina - 236
Przybysz Marta zob. Halter Danuta - 236
Przyłucka Irena - 193
Przysucka Perla - 193
Przytuła Józef zob. op. Łubiarz Jan - 231
Psachja Ch. - 193
Psachje Chakiel - 253
Psachje Dwojra - 253
Pstrokoński Janusz i Zofia zob. Fogelewicz Bernard (Chełczyński Bolesław),
Żychliński Mojsze, Leon i Szlama, Krawiec N. - 236
Pszczoła Władysława - 193
Pszenica - 154
Pszenica Szaja - 168
Ptasińska Krystyna zob. Rabinowicz Janusz (Icek) - 236
Ptaszyński Jerzy zob. NN. - 236
Puchaczewska Musia (Mania) zob. op. Gąsienica Stanisław - 226
Puchalska Zofia zob. Finkielsztejn Chaim i NN. - 236
Pudles Halina - 193
Pukiel M. - 193
Pumpierska Romana - 193
Punicka Irena - 193
Purman(?) - 147
Pusta Jetty - 193
Puszet Alina - 193
Puszet Leonia - 193
Puter Szyja zob. op. Stelmachowicz Helena - 239
Putermilch Jakub zob. op. Pera Mieczysław - 235
Puzik Roman zob. Karliner-Nebel Margot - 236
Pysk Jan zob. Kurcman Majer, Pomeranc Herman, Abraham i Dora, Grauman
Wolf, Zukierberg Markus i Genia, Kiestelbaum Abraham, Dziunia i Helena,
330
Sztajnhauser Zyndel, Klinhofer Mojżesz, Distler Adela, Wajs Mendel i Wisia,
Borgman Józef, Anna i Mieczysław, Betman Sara, Cwi, i Genia, Blajcher Jakub
i Blima, Knol Lajb, Fiszer Berman i Liza, Hofman Matest, Blind Wolf,
Bakienrot Munio, Chajes Nita, Zylbersztajn Maks, Borer Beniamin, Lanter
Wajnfeld, Bajn Lusia, Maks Moszek, Bruner Ignac, Mietek i Fela, Zylberberg
Majer, Rajch Leib, Wegner Mania, Bokser Szymon i Mila - 236
Rabinowicz - 513
Rabinowicz Janusz (Icek) zob. op. Ptasińska Krystyna - 236
Rabinowicz Ludwik - 194
Rabinowicz Rachela - 194
Rabinowicz Róża - 194
Rabinowicz Róża zob. op. Kiernozicka Iza - 228
Rabinowicz Tula - 194
Racensztein Fryda - 194
Rachmilewicz Chana - 194
Rachubińska Janina - 513
Raciążka Chana - 452
Raczkowski(Łaczkowski) Nuchem - 182
Radzewicz Kazimierz - 194
Radzik Mosze zob. op. Fomienko Witold - 225
Radzikowska Maria zob. Trzmiel Jankiel - 237
Radzikowska zob. Gertner Roman - 236
Radzio Sławek zob. Batz Debora, Lea i Samuel, Lipszyc Abraham - 237
Radzio Zygmunt - 165
Radzymińska Marianna - 451
Radzymiński Marian - 194
Radzymińskia Estera - 194
Rahun (?) Edward i N. zob. op. Krawczyk Piotr - 230
Rajbenbach Bronka - 194
Rajbenbach Józef - 194
Rajbenbach(?) - 146
Rajch Leib zob. op. Pysk Jan - 236
Rajch Mojżesz - 194
Rajchenberg A. - 194
Rajchenberg Szyja - 194
Rajcher Irena - 194
Rajchgold Mordechaj - 194
Rajchman Gierszon i Lejbka zob. op. Ułasiuk Anna - 240
Rajchsztajn Maria - 194
Rajczyk Rózia - 147
Rajczyk Rózia - 194
331
Rajczyk Róża - 194
Rajgrodzki N. zob. op. Stepaniak Emila - 239
Rajman Ajzyk - 194
Rajman Alina, Paweł i Sara zob. op. Cieniewska Zofia - 223
Rajs Danusia zob. op. Kowal Maria - 229
Rajski Leon - 194
Rajzglid Jerzy - 194
Rajzman - 194
Rajzman Fela - 163
Rajzman Helena - 194
Rajzman N. zob. op. Bańkowska Eugenia - 221
Rak Leon - 194
Rak Stanisław - 194
Rakowska Stanisława - 194
Ralinberg M. - 194
Ramberg Jan - 194
Randfleisch E.M. - 194
Rapaport Estera - 166
Rapaport NN. zob. op. Łączkowska Stanisława - 231
Rapaport S. - 194
Rapke Ela i Jakub zob op. Białkowski Tadeusz i Maria - 222
Rapoport Aron i Chaskiel zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Rapoport Natan - 194
Rapp Wiktor - 194
Rappaport Samuel zob. op. Bantek Józef i Irma - 221
Rastman(?) Lejba - 167
Raszkin-Nowak Felicja zob. op. Zalewski Józef - 242
Ratenbach Markus zob. op. Milaniewicz Ludwik - 232
Ratniewski Bolesław - 194
Ratz Nina zob. op. Podłowska Maria - 235
Rauchfleich Rachela - 513
Rauchfleisch Rachela - 194
Rawicka (Markowska) Henryka zob. op. Witkowska Irena - 241
Rawicz Bernard - 194
Rawicz Sz. J. - 194
Rdzanowski Władysław zob. Goldman Szaja - 237
Rechnic Edward - 43
Reder Ignacy - 195
Reder Lotti - 195
Reder Złata - 195
Redkowicz Jadwiga - 195
332
Redler Anna - 195
Redlisiak Józef - 195
Redner Marek - 195
Redyko Anna - 195
Redyko Anna - 513
Reich M. - 194
Reich Sala - 194
Reich Samuel - 194
Reich Samuel - 451
Reich zob. Papper Sala - 191
Reicher Edward i NN. zob. op. Turek Jadwiga - 240
Reichman Rysia zob. op. Żądło Michał - 242
Reinberg Alicja - 194
Reinberg Kazimiera - 144
Reinberg Kazimiera - 194
Reinberg Regina - 194
Reinberg Szymon - 194
Reincharz G. zob. Szczepański Józef - 203
Reiner Gustawa - 194
Reinisz Rozalia zob. op. Stawicz Albina - 239
Reis NN. zob. op. Kurowska Maria - 230
Reiss Leon - 194
Reiss Róża - 144
Rejs Roman - 194
Rej-Wildner N. (Buszek Henryk) zob. op. Majewska Bronisława - 232
Rej-Wildner N. (Rukla Andrzej) zob. op. Majewska Bronisława - 232
Rek Józef zob. Rodbart (Rotbart) NN. - 237
Rekler Herman zob. op. Stawicz Albina - 239
Rembowska Hanna zob. N. - 237
Renczewska Maria zob. op. Myszkowski-Gonzaga Józef - 232
Renglich Salomon - 195
Repetowicz Maria - 195
Replański Henoch - 195
Rezyk M. - 195
Rezyka Mieczysław zob. op. Mich Irena - 232
Rękiewicz Leonard zob. Mirel NN., Welt N. - 237
Riedler Leopold - 195
Ringel NN. zob. op. Cybulska Kazimiera - 223
Ringler Bolesław - 195
Rippel Jan zob. Spiegel Mojżesz i NN. - 237
Riser Jerzy - 195
333
Rizenfeld E. - 195
Robinow-Rubin R. - 195
Rochfeld Gitla - 43
Rockman Feliks i Stanisław zob. op. Bukowiński Leon - 222
Rodbart (Rotbart) NN. zob. op. Rek Józef - 237
Rodzynek Mindla (Maria) zob. op. Sójka Helena - 238
Rogaczewski Judel - 195
Rogala Witold zob. Elbinger Marta - 237
Rogalin Olga - 195
Roger Danuta zob. op. Pawlaczek Zofia - 235
Rogowscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Rogowski Józef - 195
Rogulski Stanisław zob. Weinfeld Gustaw - 239
Rojsman Henryk - 195
Rojter Chana - 195
Rojz M. - 195
Rojzen Maksymilian - 195
Rok Ludwik - 195
Rokacz Helena, Natan i NN. zob op. Wiśniewska Stanisława - 241
Rokacz-Liberman Lola zob op. Wiśniewska Stanisława - 241
Rokocka zob. Fergesslich Judyta - 224
Rokocki zob. Fergesslich N. - 224
Rolirad zob. Einstein Madzia - 160
Romanowska Hanna - 195
Romanowska Maria zob. Rybak NN. - 237
Romanowska Pesia - 195
Romejko N. zob. op. Tadeusiak Leokadia - 240
Ronga Maria - 195
Ropalewska N. zob. Sztajnman Mania - 237
Ropalewski Hipolit zob. N. - 237
Rose Joanna - 148
Rose S. - 148
Rosen Abram - 43
Rosenbaum Chana - 196
Rosenbaum Rózia (Żółkiewicz Zofia) - 196
Rosenberg - 196
Rosenberg Borys - 196
Rosenberg Ch. - 179
Rosenberg Elita i Erna zob. op. Kwaśny Franciszek - 230
Rosenberg Mojżesz - 196
Rosenberg Natalia zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera - 229
334
Rosenberg Noack - 43
Rosenberg Stefania, Genia i Anna zob. op. Lenczowska N. - 231
Rosenberg Szymon - 196
Rosenberg Zelman - 196
Rosenblat J. - 196
Rosenblit Marian - 196
Rosenbluth Szymon - 44
Rosencweig Daniel - 196
Rosenfeld Ludwik - 196
Rosenfeld Robert Stefan - 196
Rosenkranc-Lasocki Henryk zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera - 229
Rosinska Józefa - 147
Rosińska Józefa - 148
Rosińska Józefa - 195
Rosner Bronisław - 47
Rostańska Alicja - 195
Rostowska zob. Bychowska Adela - 155
Rot - 195
Rot Jerzy zob. op. Wójcik Halina - 241
Rotbart zob. Rodbart NN. - 237
Rotberg Rachel - 195
Rotberg Zajwel - 195
Rotenberg Leon - 195
Rotenberg Lola - 195
Rotenberg Maria - 195
Rotenberg Szulim - 195
Rotensztein Sender - 197
Rotensztejn Szloma - 195
Roterman Henryk - 174
Roterman Hersz - 195
Roterman Hersz (Henryk) - 195
Rotfeld Salomon i N. zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Rothen Anna zob. op. Jankowska Leokadia - 227
Rothenberg Mania - 144
Rothenberg Mania - 195
Rother zob. Dębska Danuta - 226
Rothstein Miriam - 195
Rotlewi Natalia - 47
Rotman Amalia - 195
Rotsztajn Dorota zob. Cybulska Marysia - 227
Rotsztajn Jechiel - 145
335
Rotsztejn Helena - 195
Rotsztejn Izydor - 195
Rotsztejn Nachman - 195
Rotzfeld Simcha - 195
Rowiński zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Rowner - 188
Rozen Leon - 196
Rozen Leon - 196
Rozen Sz. - 165
Rozen W. - 196
Rozenbaum Abram - 196
Rozenbaum Chaim zob. op. Kowalska Maria - 229
Rozenbaum Henryk - 196
Rozenbaum Izrael - 196
Rozenbaum Lejzer - 196
Rozenbaum Leon - 196
Rozenbaum Maria - 196
Rozenbaum Z. - 146
Rozenbaum Z. - 196
Rozenbaum Zygmunt - 196
Rozenberg - 196
Rozenberg - 451
Rozenberg - 47
Rozenberg A. - 147
Rozenberg A. - 148
Rozenberg Abram - 146
Rozenberg Abram - 147
Rozenberg Abram - 148
Rozenberg Abram - 196
Rozenberg Adam - 148
Rozenberg Ch. - 196
Rozenberg D. - 196
Rozenberg Daniel - 196
Rozenberg Eta - 196
Rozenberg Izrael - 148
Rozenberg J. - 147
Rozenberg J. - 196
Rozenberg Josyf - 451
Rozenberg Józef - 196
Rozenberg Majloch - 167
Rozenberg Maria zob. op. Fintowska Helena - 225
336
Rozenberg Mosze - 196
Rozenberg R. - 148
Rozenberg Regina - 196
Rozenberg Szyfra - 196
Rozenberg Szymon - 196
Rozenberg-Korzuszek R. - 196
Rozenblum Dawid - 168
Rozenblum Gerszon - 196
Rozenblum Z. - 196
Rozencwajg Chaim - 196
Rozenfarb
Rozenfeld Abram - 196
Rozenfeld B. - 196
Rozenfeld M. - 196
Rozenfeld Mordchaj - 196
Rozengart Chana - 144
Rozengart Chana - 196
Rozenhauch Edmund i Paulina zob. op. Fedyński Bohdan i Bronisława - 225
Rozenkier Arkadiusz - 196
Rozenman Abram - 196
Rozenstein Srul - 196
Rozenszajn zob. Wójcik Józef - 224
Rozensztajn Bronka - 196
Rozensztajn Jakub - 196
Rozensztrauch - 196
Rozensztrauch Zofia - 196
Rozental Felicja - 196
Rozental Ruta - 451
Rozental Szlama - 196
Rozental Tola - 196
Rozenthal Izak - 144
Rozenwein Seweryn, Natalia, Maria i Aleksander zob. op. Majewski Jan - 232
Rozenzweig Marek - 196
Rozmaryn Bronka zob. op. Kawka Helena - 228
Rozmaryn Etla - 196
Rozmaryn Ignacy i N. zob. op. Bratkowska Magdalena - 222
Rozner Paweł - 43
Roznowska Maria - 196
Róża Gabriel - 197
Różanykwiat Aleksander - 197
Różycka Anna i Aleksander zob. op. Serafin Antoni - 238
337
Różycka Teofila - 197
Rubel - 451
Rubel Abram zob. op. Adamska Adela - 220
Rubenfeld Samuel - 197
Rubin Boruch - 197
Rubin Hersz - 197
Rubin M. - 197
Rubin Marysia - 197
Rubin Ruta - 197
Rubin zob. Robinow R. - 195
Rubinek Srul Wolf i Rywen zob. op. Gałek Jan - 226
Rubinfener-Łukaszewicz Zofia - 197
Rubinlicht Sara - 197
Rubinow Estera - 197
Rubinow Fira - 197
Rubinow Jakub - 197
Rubinow Włodzimierz - 197
Rubinstein Heniek zob. op. Krajewski Henryk - 230
Rubinstein Marysia zob. op. Wulczyński Teodozja - 241
Rubinstein Stanisław - 197
Rubinsztajn H. - 197
Rubinsztein Dawid zob. op. Sot Michał - 238
Rubinsztein Michał - 197
Rubinsztein Zlata - 197
Rubinsztejn - 197
Rubinsztejn Kalman - 197
Rubinsztejn Mojżesz - 197
Rubinsztejn Wacław - 197
Rudawsko (Koc) Brucha - 197
Rudnicka Stanisława zob. op. Kozłowska Józefa - 229
Ruff Maria - 144
Rukier Rachel - 197
Rukla Andrzej zob. Rej-Wildner N. - 232
Rummel Karol i N. zob. op. Kowal Antonina - 229
Rundo Anna - 144
Rundo Anna - 144
Rundo Anna - 197
Rurol Maria zob. Klarfeld Ewa i Marian - 237
Rusiecka Cecylia - 197
Rusiecki M. - 197
Russak Janina - 197
338
Ruszkin J. - 197
Rutkowski Majer - 197
Ruweler (Wróblewski) Anatol - 213
Ryba Józef - 197
Ryba M. - 196
Ryba M. - 197
Ryba W. - 197
Rybak NN. zob. op. Romanowska Maria - 237
Rybicka Halina zob. Szatensztejn Hela - 237
Rybicka Irena zob. op. Wójcik Janina - 241
Rybowicz Hersz - 197
Rycenberg - 197
Rychter Dawid - 197
Rychter Sara - 197
Rychter Szajndla - 197
Rycz Anna - 197
Ryczke Adam - 197
Rydzik Władysław zob. Leror Minde - 237
Ryg Rachela zob. op. Pietraszewska Agnieszka - 235
Rygalski Władysław zob. NN. - 237
Ryl Wacława - 451
Rylski - 197
Rylski H. - 147
Rymszewski Jan zob. op. Larisch Julianna - 231
Ryng Alicja - 146
Ryng Alicja - 146
Ryng Alicja - 148
Ryng Anita - 146
Ryngelblum Pinchas - 197
Ryś Edwarda - 197
Rywkin NN. zob. op. Kijanowska Olga - 228
Rywmanow Leon - 197
Ryzman Aleksander - 197
Rzymkiewicz Stanisława zob. NN. - 237
Saban Szymon - 198
Sachara Józefa - 198
Sachara Szlama - 198
Sadokierska Helena - 198
Sadowska - 190
Sadowska - 47
Sadowska Helena zob. Gruszewski Pinkas - 238
339
Sadowska Irena - 198
Sadowska Irena - 47
Sadowska Janina - 198
Sadowska M. - 198
Sadowska Maria - 198
Sadowski - 198
Sadowski D. - 198
Sadowski Dawid - 198
Safier Moses zob. op. Żądło Michał - 242
Safro Albert zob.op. Dąbrowski Roman - 224
Sagałowicz Rachela zob. Jasińska Eleonora - 224
Sajdak-Pietruszka Bronisława zob. NN. - 238
Sakierski Wacław - 198
Salarewicz Emilia - 198
Salicka Tekla zob. Żaboklicka Hinda (Jabłońska Sabina) - 238
Salomonowicz N. zob. op. Kacprzak Zofia - 228
Salonek Władysław zob. Albert Anna i Teresa, Paszesztajn Bogdan, Sternberg
Maurycy - 238
Sambol St. - 198
Samborski (Nacht) N. - 198
Sandel Józef - 198
Sander Abram - 198
Sander Anna - 198
Sander Jadwiga zob. N. - 238
Sandler zob. Landler Ania - 180
Sandler zob. Landler Luba - 180
Sandomir Adam - 198
Sanozan Mowsza i NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Sapot Rejzla zob. op. Barcz Józef - 221
Sapperstein Chajkiel - 198
Sapperstein Indie - 198
Sarafin George - 198
Sarba Konstanty - 198
Sarba Konstanty i Aniela zob. Lerner Ignacy - 238
Sass Fryderyka i Żanetta zob. op. Ostrowski Józef - 234
Sawicka Zofia zob. Knoll Fania (Dobrzańska Janina), Knoll Nell (Dobrzańska
Helena), Knoll Adolf (Garguliński Stanisław) - 238
Sawisz Anna (Szwadron Hana) - 198
Schalit Edmund zob. op. Charów Rudolf - 223
Schanz Emil - 202
Schanz Fela - 202
340
Schapira Rachela zob. op. Kulpa Jan - 230
Schartner (?) Salomon zob. op. Papee (?) - 235
Scheiner Kostek i Dora zob. op. Koncewicz Piotr - 229
Scherman Ignacy zob. op. Kaczorowski Stanisław - 228
Schiemel Rozalia - 204
Schifer Ignoc zob. op. Bizior Józefa i Krystyna - 222
Schimel Simon - 204
Schlechter - 204
Schlesinger Dusia - 204
Schmidt Czesio - 147
Schmidt Stefan - 147
Schmorak Bronek i M. zob. op. Hołota Michał - 226
Schneider (Sznajder) Michał - 204
Schoenberg Lusia zob. op. Pająk Petronela - 235
Schoeneich Jan, Janina i Władysław zob. Sokół (Don) Misia i Saba - 238
Schoenfeld Estera - 204
Schoenfeld Izaak (Ajzyk) - 204
Schoenman (Madejska) Franciszka - 204
Schoenman Leon (Stankiewicz Wacław) - 204
Schroetter Helena - 142
Schutzman Anna - 205
Schutzman Lipa - 205
Schwartz Mejer - 205
Schweller Anna i Mojżesz zob. op. Hołota Michał - 226
Sciborowska Helena - 198
Seferowicz - 152
Segal Alter - 198
Segał - 148
Segał - 198
Segał Maria - 146
Segał Maria - 146
Segał Maria - 151
Segał Maria - 198
Seiden Roman - 198
Seidenwerg Stella zob. op. Bayer Kazimiera - 221
Sej Izak - 198
Sekreck Eleonora - 198
Selcer Renia zob. op. Szewczykowski Władysław i Anna - 239
Sellinger N. zob. op. Ziembińska Leonia - 242
Semian Marian - 198
Senator Józef zob. op. Czyż Maria - 223
341
Senator Stanisław - 155
Senatorow Raszel - 198
Sendlerneg Irena zob. NN. - 238
Sepska Władysława - 238
Serafin Antoni zob. Różycka Anna i Aleksander, Pieńkowski Zygmunt i Hanna,
Czajka Stefania - 238
Seremak - 147
Serkaln Hela zob. op. Kulińska Helena - 230
Serles Ignacy zob. op. Szmielow Jerzy - 239
Seumi-Gaj N. zob. Opal Ludwik - 238
Sewer Ignacy zob.op. Dąbrowski Roman - 224
Sfard Dawid - 199
Sibser Munio zob. op. Wójcik Michał - 241
Siedlecki Chaim - 199
Siedlecki Froim - 199
Siedlecki Motel - 199
Siegel Beniamin - 199
Siekierko Emilia (Sitarek Izabella) zob. op. Sitarek Kazimiera - 238
Siemiatycka Maria i N. zob. op. Chudy Feliks - 223
Siemiatycka Sonia zob. op. Kowal Maria - 229
Siemiatycki Ignacy - 199
Sienkiewicz Helena zob. op. Leszczyński Władysław - 231
Sieradzka zob. Gryfenberg Halina - 229
Sieradzka-Kuflińska Jadwiga - 199
Siewierska Maria - 156
Siewierska Maria - 158
Sigalin - 147
Sigalin Hanna - 199
Sikorska Maria zob. Minakier Aleksander - 238
Sikorski Jan zob. NN. - 238
Sikorski Kazio - 199
Silberg Menasze - 199
Silberman N. i Michał zob. op. Okowiński Michał - 234
Silberstein Genia - 199
Silbersztajn Menachem - 199
Silber-Żurawscy NN. zob. op. Gnoińska Zofia - 226
Silkes Genia - 199
Simche Meszulin - 199
Simenauer Rita - 199
Singer Anna Wiktoria - 144
Singer Kalman - 199
342
Singer Tila - 199
Sinka Salomon - 199
Siostak - 199
Sitarek Eugenia - 199
Sitarek Izabella zob. Siekierko Emilia - 238
Sitarek Kazimiera zob. Siekierko Emilia (Sitarek Izabella) - 238
Sitko Mecha - 452
Sitkowska Maria zob. Zakrzewska Stefania (Wasersztajn Estera) - 238
Siwak Beniamin - 199
Skalski Jan zob. Skórnik Judke i NN., Finkielsztajn Leon, Frost Jakub i N. - 238
Skalski Kazimierz zob. Berger NN., Ofenheim NN., Gliksman NN., Bryn NN.,
Parczewscy NN. - 238
Skarzyńska A. - 199
Skarżyńska Wanda - 199
Skąpska Czesława zob. op. Szaniawska Izabella - 239
Skobło Michał - 199
Skomorowska Luiza - 199
Skornik Władysław - 199
Skowron Anna zob. Better Herman - 238
Skowrońska Lili - 199
Skórka E. - 199
Skórnik Judke i NN. zob. op. Skalski Jan - 238
Skrzypek Bronisław zob. Blass Jakub i Chaja - 238
Skubiszewski Stefan - 199
Skuszyńska Marcianna - 199
Skwarska-Zoltkowa - 199
Sliwkin Mania - 199
Słobodkin Dawid - 199
Słobodski Józef Izaak - 199
Słodki A. - 167
Słoński Czesław - 238
Słuchowski Marian - 199
Słucka Anna - 199
Słupowska Anna - 44
Smigielska Zofia - 199
Smolak Dora - 199
Smolar - 148
Smolar Grzegorz - 148
Smolar Hersz - 199
Smolarczyk Josef - 163
Smolarczyk Mania - 163
343
Smoleń zob. Danowska Zofia - 158
Soban Szymon - 200
Sobczak - 200
Sobczak Jan zob. Awoll Danuta - 238
Sobczak Stanisław zob. NN. - 238
Sobel Leopold - 200
Sobel Rena - 200
Sobiech Edmunda - 200
Sobieraj Kazimiera zob. Szliferstein Jakub - 238
Sobierajska Czesława - 190
Sobis - 147
Sobis Halina - 180
Sobis Halina - 200
Sobolewski Józef zob. Einhorn-Czerwińska Ewa i Marian - 238
Socha Henryka zob. op. Sypniewscy (?) - 227
Sochacka (Wielma) Romana zob. Haupt Dawid i Izabella, Halpern Alicja i
Helena - 238
Sochacka Janina zob. NN. - 238
Sochacka zob. Wielma Romana - 241
Sochaczewska Alina - 200
Sochaczewska Alina - 47
Sochaczewski Marcin - 200
Sofran Izak - 200
Sohn Maria - 148
Sokal Henryk - 200
Sokalski Jerzy - 200
Sokolnicki Izak - 175
Sokolnicki Motek zob. op. Nagórka Antoni - 233
Sokolski Stanisław - 200
Sokołowska Stanisława zob. Knapenbaum Eugenia i Edward - 238
Sokołowska Witalia zob. NN. - 238
Sokołowski Zygmunt zob. Wachstock Nela - 238
Sokołów-Mowszowicz Henryka - 200
Sokół (Don) Misia i Saba zob. op. Schoeneich Jan, Janina i Władysław - 238
Solarska Ruchel - 200
Solecki Tadeusz - 146
Solek Eugenia zob. Dannenhirsch (Horowicka) Maria - 238
Solnik Sala - 200
Solomieńscy NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Solowiejczyk zob. op. Pliwko Kazimierz
Sołomonow Eugenia - 200
344
Sołowiejczyk Salomon - 200
Sołtyszowski Henryk - 200
Somberg Wolf - 200
Somersztajn - 200
Sommer Bernard Henryk - 200
Sommer Bernard i Cipora zob. op. Piasecka Tekla - 235
Sopron Estera i Rachela zob. op.Fomienko Witold - 225
Sorymow Lejb - 200
Sosko Moszek - 452
Soszyński Bolesław - 200
Sot Michał zob. Berneman Chaim (Nachman), Rubinsztein Dawid - 238
Sójka Helena zob. Rodzynek Mindla (Maria) - 238
Spana Bolesław - 200
Spat Rozalia - 200
Spiczonka Grzegorz zob. Kremier Abram, Cyla, Doba, Dora, Jankiel i Zalman 239
Spiegel Mojżesz i NN. zob. op. Rippel Jan - 237
Spiegel Sarah zob. op. Wróbel Marian - 241
Spieler Blima - 43
Spiess Róża - 200
Spirer Jehuda - 483
Spiro Mieczysław zob. op. Kwaśny Franciszek - 230
Spiro Samuel - 200
Srebrnik Szul - 200
Srebro Berko - 146
Srebro Ida - 146
Srebro Ida - 146
Srebro Ida - 200
Stachowicz Helena zob. Urlych (Urich) Michał - 239
Stahl Alicja zob. op. Szmielow Jerzy - 239
Stangret Weronika i Antoni zob. Willbach Markus, Wucher Hersz (Herman),
Zorger Sonia - 239
Stanisławska Stefania - 163
Stanisławska Stefania - 201
Staniszewska Helena - 156
Staniszewska Helena - 201
Stankiewicz Wacław zob. Schoenman Leon - 204
Stańczyk Kazimierz zob. Gutman Aleksander, Klein Bolesław, Pleciński Witold
- 239
Stard Dawid - 201
Stark Bernard - 201
345
Stark Izydor - 201
Starkman-Fiszer - 201
Stasiński Marian - 201
Staszewska - 146
Staszewska Dorotka - 201
Staszewska Hinda - 201
Staszewska N. - 201
Staszewska Stefania - 146
Staszewski - 148
Staszewski Gerszon - 146
Staszewski Marek - 201
Staszewski Władysław zob. Szajko Szmul - 239
Statter Felicja - 144
Statter Felicja - 201
Stawicz Albina zob. Rekler Herman, Reinisz Rozalia - 239
Stawiński zob. Teicher Edmund - 222
Stawowska Maria zob. NN. - 239
Stawska Anita - 201
Stawska Bronisława - 201
Stec Józef - 201
Stech Franciszek - 201
Steckel Chana i M. zob. op. Beck Walenty - 221
Stefanek Stanisław - 201
Stefanka Stefa zob. Berkowicz Bola i NN., Kempler Ita - 239
Stefanowicz Edward - 147
Stefanowicz Edward - 148
Stefańska Janina zob. Akselrad Regina - 230
Stefański Franciszek zob. Keslenberg Ela - 227
Stein Maksymilian - 201
Stein NN. - 201
Steinbach Hende, Aniela i Poldek zob. op. Piasecka Tekla - 235
Steinberg Bernard - 201
Steinberg Elżbieta zob. op. Wesołowska Leokadia - 241
Steiner Nusym - 201
Steinmetz Fonia - 201
Steinmetz Fonia - 254
Steinmetz Gustaw - 201
Stellman Leon - 201
Stelmachowicz Helena zob. Edelsztejn Sara, Goldberg N., Milc Hersz, Puter
Szyja, Waks Estera - 239
Stepaniak Emila zob. Rajgrodzki N. - 239
346
Sterdiner Fiszel - 201
Stern Nikodem - 201
Stern P. - 146
Stern Szymon - 201
Sternbach Herzel - 201
Sternberg Jakub - 142
Sternberg Maurycy zob. op. Salonek Władysław - 238
Stettner Róża - 201
Stettner Róża i N. zob. op. Kulas Marcelina - 230
Stettner Róża zob. op. Szmurt Grażyna - 239
Stężyc Ada zob. op. Czubczenko Danuta - 223
Stężyc Edzia - 201
Stifter Anna - 201
Stifter Maksymilian - 201
Stoczkiewicz N. - 239
Stokowski Franciszek zob. Szajko Szmul (Staszewski Władysław) - 239
Stolarski Stanisław zob. Klajnplac (Mącznik) Natalia, Weinfeld Gustaw
(Rogulski Stanisław) - 239
Stoliński Adam - 201
Stolnicka zob. Bergson Teofila - 229
Stołowicki Michał zob. op. Babilińska Gertruda - 221
Storch Lena - 201
Storch Samuel - 177
Strasburg Mordka - 201
Strassman Beniek (Sawicz Bogdan) - 201
Strauber Basia i Sara zob. op. Boczar Michał - 222
Strauch Nina - 201
Strauch zob. Neufeld Jadwiga - 189
Strauss Sala - 201
Strawczyński Oskar - 201
Stroiński Stanisław, Truszkowski Ignacy - 239
Strumpf (?) Josef - 201
Strużek Stefan zob. NN. - 239
Strzelecka Janina Irena - 201
Strzeszak Samuel - 201
Stup Eugeniusz - 148
Stupaj Ewa - 201
Stupnik M. - 201
Sucharewicz Aron op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy - 229
Suchecka H. - 201
Sucholicki Chaim - 201
347
Suess Sala i Etla zob. op. Kaczorowski Stanisław - 228
Suessermann Narcyz (Maliszewski Tadeusz) zob. op. Cybulska Kazimiera - 223
Suesskind Abram - 201
Suknowicz zob. Lew Ewa - 227
Sunderland Eugenia - 201
Superniak Janina zob. Fiszer Mojżesz - 239
Suranicz E. - 201
Suwińska Leokadia zob. Wygodna Blima i NN. - 239
Sylbersztejn C. - 201
Symcha Gedala - 201
Symcha Michał - 201
Symcha Szrjndla - 201
Symchowicz - 201
Symchowicz Tola - 201
Sypniewscy zob. Socha Henryka - 227
Syta Jan zob. Hamersztein NN., Erlich NN., Cukierman Antek, Godlewski
Aleksander, Hamert NN. - 239
Szac Felicja - 202
Szach - 147
Szachnarowicz Sara - 202
Szachnowski - 202
Szachowska Zofia - 202
Szacht Chaim - 202
Szacht Ida - 202
Szacht Julia - 202
Szadkowska Czesława zob. op. Kiełbasiński Walenty - 228
Szafir Dawid - 202
Szafir Dawid - 47
Szafir Judyta - 202
Szafir Mira - 202
Szafirman Sabina zob. op. Borkowska Stanisława - 222
Szafirsztejn Szymon - 202
Szafran Bronisława zob. op. Imiołek Czesława - 227
Szaja Helena - 147
Szajder Szymon - 202
Szajer Zygmunt zob. op. Szymoniak Franciszek - 239
Szajewicz Hirsz - 202
Szajko Szmul (Staszewski Władysław) zob. op. Stokowski Franciszek - 239
Szajman Mojsze Hersz - 451
Szajn Ignacy - 202
Szajnblit Mojsze - 145
348
Szajnblit Mojżesz - 202
Szajnert A. - 202
Szajngarten - 202
Szajnman Wł. - 202
Szajnricht Cesia, Edek i Moniek zob. op. Jabłońska Ewa - 227
Szajn-Werebejczyk - 174
Szałat Jadwiga - 202
Szałat Moszek - 202
Szames (Woźniak) - 202
Szames Róża - 148
Szamota zob. Arkin - 150
Szancer Adolf - 202
Szandler Maria - 202
Szaniawska Izabella zob. Szer Seweryn, Szer-Brokman Alicja, Skąpska
Czesława, Kon Józef - 239
Szaniawska Stanisława zob. Meszorer Józef Lucjan - 239
Szanok J. - 202
Szapir zob. Czoban Juliusz - 157
Szapira Munia - 202
Szapiro Anna - 202
Szapiro Froim - 202
Szapiro Henryk - 202
Szapiro Michał - 202
Szapiro Roza - 202
Szapiro Wiktor - 202
Szarach Marian - 202
Szarak Jerzy - 202
Szarak Jerzy - 47
Szarfstein Josek - 202
Szarfsztajn Josif - 199
Szatan Mojżesz
Szatan Wolf - 202
Szatensztejn Hela zob. op. Rybicka Halina - 237
Szattenstein Mela - 202
Szawlas Rubin - 168
Szcerbakowski Stanisław - 148
Szczepanik Józef - 148
Szczepanowska Lucyna zob. op. Adamczewska Hela - 220
Szczepańska - 203
Szczepańska (Grabowska) Janina - 203
Szczepański Józef (Reincharz G.) - 203
349
Szcześniak Stanisław zob. Lipszyc Sala - 239
Szczubiał Franciszek i Maria - 239
Szczupak Hersz - 188
Szczupak Hersz - 203
Szczygłowski Julian zob. Maurycy Szylak - 239
Szczypior Jadwiga - 146
Szczypior Jadwiga - 147
Szczypior Jadwiga - 147
Szczypior Jadwiga - 148
Szczypior Jadwiga - 148
Szczypior Jadwiga - 203
Szechter Jonas - 203
Szecket Aleksander - 203
Szecket Sabiba - 203
Szednicki Janusz zob. Cajtung Jan - 227
Szefer Zofia - 203
Szeffner Jan - 203
Szefner Ewa, Mieczysław i Miriam zob. op. Zwolińska Aniela - 242
Szeftel N. - 203
Szegman Leon - 203
Szejman M. - 203
Szejman Maria - 203
Szejmowicz M. - 203
Szejnblit Mojżesz - 203
Szejngarten Irena - 150
Szejnman M. - 203
Szejnman W. - 203
Szejnman Włodzimierz - 203
Szeligowski Ludwik - 203
Szemier Józef - 203
Szempliner Łaja - 203
Szenfeld Chana i Ruth zob. op. Mąckiewicz Maria - 232
Szenfeld Helena - 203
Szenicer Pinkus - 203
Szenicer-Gruszecka Halina zob. op. Kniewska Anna - 229
Szenker Henryk - 203
Szenker Zygmunt - 203
Szenkier Józef - 203
Szenkier Sender - 203
Szer Felicja - 148
Szer Prywa - 203
350
Szer Seweryn zob. op. Szaniawska Izabella - 239
Szer Stefania - 203
Szer-Brokman Alicja zob. op. Szaniawska Izabella - 239
Szereman Dawid - 203
Szerenbach Ignacy, Sylwia i Jerzy zob. op. Klimczak Karol - 229
Szereszewska Izabella - 203
Szereszewski I. - 203
Szerman Helena - 203
Szerman Ignacy zob. op. Lenartowicz Franciszek - 231
Szerman Łucja (Szermańska) - 203
Szermańska zob. Szerman Łucja - 203
Szewczykowski Władysław i Anna zob. Selcer Renia - 239
Szewinstein Romana zob. op. Mireccy Michał i Franciszka - 232
Sziller (Wierzbicka) Bitla (Wera) zob. op. Myszkowski-Gonzaga Józef,
Renczewska Maria - 232
Szklar Chaim (Jefim) - 204
Szklarek Mojżesz - 204
Szklarz - 204
Szladow N. zob. op. Wrzesiewski Andrzej - 241
Szlafstajn Stefania (Molenda Zofia) - 204
Szlagman - 204
Szlagman A. - 204
Szlagman Izrael - 204
Szlagman Maria - 204
Szlagman Michał - 204
Szlagman Waldemar - 204
Szlakman W. - 204
Szlamowicz Aleksander - 204
Szlamowicz Michał - 204
Szlamowicz Zofia - 204
Szlas J.Leja - 204
Szlas L. Jospa - 181
Szlas Uszer - 204
Szlejf-Dubicki - 149
Szlewin Srul - 204
Szlezynger Lejb - 204
Szlezyngier Lejba - 153
Szliferstein Jakub zob. op. Sobieraj Kazimiera - 238
Szlifierska Stefania zob. NN. - 239
Szlingbaum Jakub - 204
Szlingbaum Maria - 144
351
Szlingbaum Maria - 204
Szlosberg Szapsel - 204
Szmelc Dawid - 150
Szmelc Ester - 150
Szmelc Noemi - 150
Szmer Tadeusz zob. op. Kozłowski Antoni - 229
Szmerel Lazar - 204
Szmidt Józef - 204
Szmielow Jerzy zob. Stahl Alicja, Ulrych Chaim, Morgen Marceli i Zygmunt,
Markus Genowefa, Ryszard i Salomom, Serles Ignacy, Ziementh-Bicz Wilhelm
- 239
Szmir Pinkus - 216
Szmira Pinkus - 204
Szmirer Józefa - 204
Szmirer Kina - 204
Szmukler Izrael - 204
Szmukler N. zob. op. Manturewicz Helena - 232
Szmuklerman Sz. - 204
Szmulewicz Izak zob. op. Żubrowska Helena - 242
Szmulewicz Julian - 204
Szmurt Grażyna zob. Lagnean Jean, Wiśniewicz Regina, Stettner Róża - 239
Sznajder (Krawczyk) Norbert zob. op. N. - 243
Sznajder Krystyna zob. op. N. - 243
Sznajderowicz - 180
Sznajderowska Bronisława - 239
Sznajman Maks - 204
Sznaper M. - 204
Sznejer Jakub - 204
Sznejer N.
Sznepf Maksymilian - 162
Sznycer Cipa - 204
Szoker Justyna zob. op. Jankowska Leokadia - 227
Szor Fiszel - 204
Szor Mendel - 204
Szor Stefan zob. op. Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik - 226
Szostak Anna zob. Gartenberg Olga - 239
Szostak N., Wolski N. - 239
Szostak Zygmunt i Ludwika zob. Agatstein Dora, Diamand Hermina, Grossfeld
Olga, Bauman Leokadia, Anna i Eugenia - 239
Szotland Jerzy - 204
Szotland Sala - 204
352
Szowelowicz Ala - 452
Szpadl Gittel - 204
Szpadl Jankiel - 204
Szpajsman Eliasz - 204
Szpak Eliasz - 204
Szperber Izak - 175
Szperber Izak - 289
Szperler Izaak - 204
Szperling A. - 204
Szpigel Boruch zob. op. Pera Mieczysław - 235
Szpigelman Edward - 204
Szpigelman Janina - 204
Szpigielsztejn P. - 204
Szpigler Sura i Henryk zob. op. Turski Kazimierz - 240
Szpinak Paweł - 204
Szpinak Weronika - 204
Szpinkiewicz zob. Szpink Teofila - 204
Szpink-Szpinkiewicz Teofila - 204
Szpirer Nacha zob. op. Bejd Jakub i Julia - 221
Szpirer Necha - 204
Szpiro - 204
Szpiro Henryk - 204
Szpiro Jakub - 204
Szpiro Ryszard - 204
Szpiro Samuel - 204
Szpur Marianna - 204
Szrajber - 188
Szrajber Bronisław - 204
Szrajber Stanisława - 204
Szrajer zob. Majewska Krysia - 228
Szrencel Tauba - 204
Sztainer Mendel - 165
Sztajer Ita - 43
Sztajn Estera - 205
Sztajnberg - 197
Sztajnberg (Pragier) Chaja - 205
Sztajner Eliasz - 187
Sztajnfeld Dawid - 205
Sztajnhauser Zyndel zob. op. Pysk Jan - 236
Sztajnic Eliasz - 205
Sztajnman Mania zob. op. Ropalewska N. - 237
353
Sztajnszrajber Lajb - 205
Sztark Jakub - 43
Sztarker Maurycy - 174
Sztarkier Józef - 205
Sztarkman Mojsze - 159
Sztarkopf Henryk - 205
Sztatman Felicja - 205
Szteinberg Bernard - 205
Szteiner Nusyn - 513
Sztejn Mania - 205
Sztejn Zosia zob. op. Kowal Antonina - 229
Sztejner Nusym - 205
Szterenberg Mojżesz - 205
Szterenfeld S. - 205
Sztern - 205
Sztern P. - 205
Szternbach Hercel - 205
Sztokfeder Anna - 205
Sztokman Marek - 205
Sztolc Sender - 205
Sztrajem Zofia - 205
Sztranbaum zob. Sztrauch Stanisław - 205
Sztrancman Maria - 205
Sztrauch-Sztranbaum Stanisław - 205
Sztrochman Izrael - 205
Sztrosberg Tauba - 205
Sztrumfuran(?) Józef - 205
Sztrumwaser - 205
Sztucberg Maksymilian - 205
Sztucki Beniamin - 205
Sztulwark Mojżesz - 205
Sztyfter Anna - 205
Sztynejger Srul - 205
Sztyren Aron - 205
Szulc Henryk - 205
Szuldiner (Bojarski) M. - 205
Szulisławska-Palester Maria zob. Palester Małgorzata - 239
Szulkin Michał - 205
Szulmajster Szaja, Waldemar, Elżbieta zob. op. Ponczyński Jerzy - 235
Szumacher Halina - 205
Szumacher Leon - 172
354
Szumacher S. - 205
Szuster (Percyz) Regina - 205
Szuster Rywa - 148
Szustuk Leon i Felicja zob. Jarnicka Zofia (Tamara) - 239
Szwadron Hana zob. Sawisz Anna - 198
Szwajcer Hersz - 205
Szwajg Karolina - 205
Szwajg Moszek - 205
Szwajg Rubin - 205
Szwam Icchok - 205
Szwarc Henryk - 205
Szwarc Majer, Sara i Klara zob. op. Beck Walenty - 221
Szwarc Pesia - 205
Szwarc Regina - 156
Szwarcband Mieczysław - 205
Szwarcberg Noel - 205
Szwarcman - 205
Szwarcman Alicja zob. op. Kiernozicka Iza - 228
Szwarcman Benion - 163
Szwarcman Josek - 205
Szwarcsztejn Samuel - 205
Szwarzman zob. Liberzon Maria - 451
Szwedowicz Maria zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Szwejcer Leon - 205
Szwel Leon - 205
Szwiec Władysław zob. N. - 239
Szychatar Kopel - 147
Szychater(?) Ita - 205
Szychator Sz. - 205
Szychatow - 47
Szychatow - 47
Szychotow Kapela - 205
Szydłowicz Berek - 205
Szydłowicz Toba - 205
Szyff Berta - 205
Szyflingier Józef - 205
Szyfman Jakub - 205
Szyjewicz Rosa - 205
Szyjka Ignacy - 205
Szylak Maurycy zob. op. Szczygłowski Julian - 239
Szyldhaus zob. Żarnowiecka Ewa - 216
355
Szymankowa Joanna zob. Kruszer Halina i Luta, Zylberberg Pola - 239
Szymańska Aniela zob. Kon N. - 239
Szymańska Helena zob. NN. - 239
Szymańska Janina zob. Hazenfus Maria - 227
Szymczak zob. Hakselman - 144
Szymelmic Stefania - 154
Szymoniak Franciszek zob. Klajn NN., Borensztajn N., Grajower N., Cukierman
NN., Horn N., N. Edek, Szajer Zygmunt, Mandelbaum Henryk - 239
Szymul Stanisława - 205
Szynklewski Jerzy - 183
Szyp Nuła - 205
Śledzik Szyja - 148
Ślepowrońska Wł. - 206
Śliwińska Zosia - 206
Śliwiński N. zob. Frydman Dawid - 239
Śliwkowski Jan - 206
Ślusarska Maria zob. op. Delestowicz Marcin - 224
Śmietana Matylda - 206
Śmigielska Zofia - 206
Śniadower H. - 206
Śnihur Józef - 206
Śnihur Stefania - 206
Śpiewak Helena - 206
Śpiewak L. - 206
Śpiewak Marian - 206
Środa Roman - 206
Świackiewicz Regina zob. NN. - 239
Świadoszcz Halina - 206
Światowski E. zob. Abramowicz Leon - 149
Światycki Marian - 206
Świeca Felicja - 206
Świecicka Halina - 206
Świerczek Feliks zob. Kryształ Franciszka - 239
Świerczewski zob. Leinkranc NN. - 224
Świsłocki Mieczysław - 206
Tabacznikowska Sara i NN. zob. op. Korkuć Kazimierz - 229
Tabaczyńska - 207
Tabak Ela - 148
Tabak Ela - 207
Tabak Maria - 207
Tabak Maria - 207
356
Tabor Stanisław - 207
Tadeusiak Leokadia zob. Romejko N., Zylberkrank Franciszka - 240
Tafeł Aleksander - 147
Tafeł Ellen - 147
Tajfelbaum P. - 146
Tajfelbaum S. - 147
Tajger Sala - 207
Tajtelbaum P. - 148
Tajtelbaum Rywka - 451
Talarska zob. Talar Krystyna - 207
Talarski zob. Talar Henryk - 207
Talar-Talarska Krystyna - 207
Talar-Talarski Henryk - 207
Talińska N. - 203
Tamowski Stanisław i Maria - 240
Tarkownik B. - 207
Tarnowski Emanuel - 207
Tarszesz Chaja - 207
Tatarka Joachim - 43
Tatarska Cecylia - 207
Tatenbaum Drejzla (Danka) zob. op. Herth Kazimierz - 226
Taub Emil - 186
Taubenblatt zob. Poser Ester - 144
Taubenfligel Rena - 207
Taubenwaks Akerman - 149
Taufel Franciszka - 207
Tauman - 146
Tauman - 146
Tauman - 147
Tauman - 207
Tauman - 207
Tauman Aleksandra - 207
Tauman Dora - 146
Tauman Dora - 148
Tauman Dora - 207
Tauman Sara - 148
Taus Lusia zob. op. Zroska Klara - 242
Taus Łaja - 207
Tehurz Jan - 148
Teiber Izak - 207
Teicher (Stawiński) Edmund zob. op. Blan Mieczysław i Wiktoria - 222
357
Teicher Sara - 207
Teicher-Pepa Henryk - 207
Teiler Izaak (Bilek Józef) zob. op. Brzęk Eleonora - 222
Teitelbaum - 207
Teitelbaum Aron - 207
Teitelbaum Aron - 207
Teitelbaum Berta - 207
Teitelbaum Estera Blima - 207
Teitelbaum Estera zob. op. Jakubowska Julia - 227
Teitelbaum Fajda - 207
Teitelbaum Henryk - 148
Teitelbaum P. - 148
Teitelbaum P. - 148
Teitelbaum P. - 207
Teitelbaum P. - 207
Teitelbaum Salomea - 207
Teitelerfeld Natalia - 207
Tejtel zob. Herman Chana - 170
Tekel Edwarda, Gołda i Łaja zob. op. Jankowski Tadeusz i Helena - 227
Tekel Ignacy - 207
Tekela Ignacy - 192
Tels NN. zob. op. Kiernozicka Iza - 228
Telus Zofia zob. Buch Henryk i Sara, Białylew Frajda, Henryk, Eda i Renia 240
Temczyn(?) - 207
Tencer Sabina - 146
Tencer Sabina - 146
Tencer Sabina - 147
Tencer Sabina - 147
Tencer Sabina - 147
Tencer Sabina - 148
Tencer Wolf - 208
Tenebaum Mojżesz - 451
Tenenbaum Anna - 208
Tenenbaum Chaim - 208
Tenenbaum Chaim - 208
Tenenbaum Chaja, Gabriel i Rywka zob. op. Gąsienica Stanisław - 226
Tenenbaum Eda - 146
Tenenbaum Eda - 146
Tenenbaum Eugenia - 208
Tenenbaum Małka - 208
358
Tenenbaum N. zob. op. Krajewski Henryk - 230
Tenenbaum Perla - 208
Tenenbaum Włodzimierz - 208
Tenenwurcel Ignacy - 208
Tenenwurcel Lila - 208
Tennenbaum Helena zob. op. Łozińska Zuzanna - 231
Terkeltaub G. - 208
Terlecka zob. op. Moroz Izabella - 232
Terlecki Wasyl - 208
Teszner Józef - 208
Teutler Ida - 208
Thalberg Mary - 208
Timberg Anna - 208
Tinne Joszyja - 208
Tiszler Hela - 161
Tłuchowska Skarbek- Wanda i Jan zob. Wajman Witold - 240
Tocikowska Janina zob. op. Kozłowska Józefa - 229
Tojber M. - 451
Tokar Stella - 208
Tolkman Kalman - 208
Tom Józef - 158
Tom Regina - 208
Tomaszewska Janina - 208
Tomaszewska Stefania zob. Dołęga Jan Wacław - 240
Tomczyk S. zob. Kozłowska Barbara - 238
Top Rywka - 208
Top Sz. - 208
Top Szmul - 451
Topelson Samuel i N. op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy - 229
Topolańska Szyja - 208
Trachtenberg Majer i NN. zob. op. Krysiuk Jan - 230
Trachtenberg Paulina - 208
Traczyk Ella zob. Federman Hana - 240
Traczyk Maria zob. Figowy Leon - 240
Traugutt Gabriela i Henryk zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni - 230
Traum Pepy - 208
Trauman Róża - 144
Trawiński Jerzy - 208
Trawiński Włodzimierz - 208
Trefle Stanisław i Jerzy zob. op. Bratkowska Magdalena - 222
Trembowler Paulina - 208
359
Trembska-Lewiarz Zofia - 208
Trembski Aleksander - 208
Trendzel Lucyna - 203
Trębacz Józef zob. Jakubowicz Pinkas - 240
Trinker Leon - 208
Trinker Miriam - 208
Trocka (Dem) Zofia zob. op. Duczek Julian - 224
Trocki Eliasz zob. op. Duczek Julian - 224
Trojan Stanisław i Anna zob. NN. - 240
Trojdenrajch Teofila zob op. Dubiel Katarzyna - 224
Trunk Gabriel - 148
Truskier Anatol - 208
Truskier Aniela - 208
Truskier Ewa zob. op. Kiernozicka Iza - 228
Truss Lejb - 208
Truszkowski Ignacy zob. op. Stroiński Stanisław - 239
Trzaskowska Leokadia zob. N. - 240
Trzebliński Josek, Rywka, Kałman, Abraham, Fajga zob. op. Michalik Józef 232
Trzeciak Stanisław - 208
Trzewik Dora - 208
Trzewik Róża - 208
Trzmiel Jankiel zob. op. Radzikowska Maria - 237
Turczak Tekla zob. Ehre Szeindele - 229
Turczyński B. zob. Gothelf NN., Montral Balbina i N., Minc A. - 240
Turek Jadwiga zob. Reicher Edward i NN. - 240
Turkaw Janas zob. op. Borcińska Stanisława - 222
Turko Józefa - 208
Turska Anna - 208
Turski Kazimierz zob. Honigman Wolf i Estera, Szpigler Sura i Henryk - 240
Tursz Sara i N. zob. op. Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i Henryk 230
Turus Szepsl - 451
Tuszyńska Estera - 208
Tuterfas Henryk zob. op. N. - 243
Tuwim Julian - 208
Tykociner Maria zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Tylbor Dawid i Sylwia zob. op. Wołowski Leonard - 241
Tylbor zob. Ostrowska Felicja - 190
Tymiańska L i N. zob. op. Kołaczkowska Filomena - 229
360
Tymofijczuk Stanisław zob. Herschderfer Józef i Zygmunt, Kamiński (Baustein)
Henryk, Lichter Majer i Tauba - 240
Tymoszuk Jan zob. NN. - 240
Ubfal Franciszka i Mirka zob. op. Wójcik Janina - 241
Uczeń Fania - 209
Udelsman Lejba zob. op. Boczar Michał - 222
Ufnalski Władysław zob. Parzęcki Josek - 240
Ukraińczyk Sara - 209
Ukraińczyk Tamara - 209
Ulrych Chaim zob. op. Szmielow Jerzy - 239
Ułasiuk Anna zob. Rajchman Gierszon i Lejbka - 240
Umańska Adela - 209
Umow B. - 209
Unger Adolf - 209
Unger Dawid zob. op. Dróżdż Józef - 224
Unsztajn Józef - 209
Urbańskie Irena i Jadwiga zob. Żobel Lota - 240
Urbas Henryk (Chaim) - 209
Urfajn - 169
Urfajn Hersz - 209
Urich zob. Urlych Michał - 239
Urlych (Urich) Michał zob. op. Stachowicz Helena - 239
Urman Hermina i Emil zob. op. Chabarowska Helena - 223
Urman Izak - 209
Uswatow - 209
Utko Hieronim i Agata zob. Chmielewscy, Finkowie - 240
Vogel Wolf - 209
Vogel zob. op. Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław - 242
Wachman Lusia - 210
Wachowska Olga - 148
Wachstock Nela zob. op. Sokołowski Zygmunt - 238
Wacławski Jan, Tomasz i Stanisław zob. Herzig Józef - 241
Waghalter Henryk - 210
Wagner Blima i Szalom zob. op. Pruski Michał - 236
Wagner Majer - 163
Wagner Majer zob. op. Florczuk Piotr - 225
Wagner Wacław - 146
Wagner Wacław - 146
Wajberg Hana zob. op. Zalewska Bronisława - 242
Wajcer Abraham - 210
Wajchendler Lejb - 210
361
Wajchowska Danuta - 210
Wajchowska Irena - 210
Wajdhorn Aron - 183
Wajkopf Grzegorz - 148
Wajman Witold zob. op. Tłuchowska Skarbek- Wanda i Jan - 240
Wajnberg Chaim - 167
Wajnberg Hersz - 148
Wajnberg Jakub i Abram Majer zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Wajnberg Noemi - 210
Wajnblum Jan - 210
Wajndorf Ignacy - 451
Wajner Nadzieja - 210
Wajnfeld Lanter zob. op. Pysk Jan - 236
Wajngart Izaak - 210
Wajngarten M. - 210
Wajnkranc Eliasz zob. op. Przesmycka Zofia - 236
Wajnrajch Czesława - 210
Wajnrajch Zysel - 210
Wajnryb Jakub - 210
Wajnryb Mieczysław - 210
Wajnsztajn Chawa Łaja - 210
Wajnsztajn Frymeta - 210
Wajnsztok Balbina - 210
Wajnszyld Manes zob. op. Banaszkiewicz Helena - 221
Wajntraub Icek - 152
Wajntraub Ida - 210
Wajntraub Sara - 210
Wajs - 210
Wajs Feliks - 210
Wajs Mendel i Wisia zob. op. Pysk Jan - 236
Wajsbrod - 146
Wajsbrod - 148
Wajser B. - 210
Wajser Borys - 43
Wajsgrus Sabina - 210
Wajsman - 188
Wajsman - 191
Wajsman Aron - 210
Wajsman Basia - 210
Wajsman Gabriel - 210
Wajss H. - 210
362
Wajt - 211
Waks Estera zob. op. Stelmachowicz Helena - 239
Waks Zamet - 211
Waks Zanwel - 183
Walczak Jan - 211
Wald Henryk - 211
Wald Henryk zob. op. Mielczarek Genowefa - 232
Walerak Jan - 211
Walicki Józef - 211
Walisz - 211
Walocha Stefania - 211
Walter Edmund - 211
Walter M. - 211
Walter Mada zob. NN. - 241
Wałach S. - 161
Wałecka Karolina - 211
Wang Rena - 211
Wanman Anna - 43
Wapner Paja - 145
Wapner Paja - 211
Wapner Pajka - 182
Warecki Józef - 211
Warga Henryk op. Koźmiński Karol, Krysek Ignacy - 229
Warhaftig Zelma - 47
Warkowicka NN. zob. op. Iwanich Jadwiga - 227
Warm Liliana - 211
Warm Maksymilian (Mikołajczyk Walenty) - 211
Warman Bronisława - 211
Warszawer Maria - 451
Warszawska (Kupis) Wanda zob. op. Kupis Honorata - 230
Warszawska Helena - 211
Warszawska Helena - 211
Warszawska M. - 211
Warszawska Paulina - 211
Warszawski (Michałowski) Roman zob. op. Dobiecka Jadwiga - 224
Warszawski Icchok - 211
Warszawski Icchok - 211
Warszawski Izak - 211
Warszawski Ludwik - 204
Warszawski Seweryn - 211
Waselberg Lucyna - 211
363
Waser Bluma - 218
Waserman Abram - 211
Waserman Józef - 211
Waserman Michał - 149
Waserman Michał - 211
Waserman Mojżesz - 211
Wasersztajn Estera zob. Zakrzewska Stefania - 238
Wasilewski Jan - 451
Wasser Dziuna - 211
Wasser Henryk - 211
Wasser Lejb - 211
Wasser Masza - 211
Wasser Szmul - 211
Wasserberg - 211
Wassercyjer Hela - 211
Wasserman Basia - 211
Wassner Dziuna - 211
Wassner Wilhelm - 451
Wassong-Zakrzewska Zofia zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera - 229
Watasz Ala - 211
Wawelberg Hipolit - 211
Wawelberg Irena - 211
Wawelberg Michał - 211
Wawelberg Wacław - 211
Wawer - 211
Wawrzyniak Eugenia zob. op. Kraszewska Sabina - 230
Waza Michał (Izrael) zob. op. Fomienko Witold - 225
Wąchalska Anna zob. NN. - 241
Weber Hania - 148
Weber Hania - 148
Weber Hania - 148
Weber zob. Gliksztajn Ida - 166
Wechselman Gertruda - 211
Wechselman Piotr - 211
Wechsler NN. zob. op. Dróżdż Józef - 224
Wegner Mania zob. op. Pysk Jan - 236
Weichbrod - 210
Weidman Efroim - 152
Weidman Emilia - 152
Weinberg Eliasz - 210
Weinberg Henryk - 152
364
Weinberg St. - 210
Weinberg Szmul - 210
Weinberg-Lak Hanna - 210
Weinberg-Lak Henia - 152
Weinberg-Lak Henryk - 210
Weinfeld Gustaw (Rogulski Stanisław) zob. op. Stolarski Stanisław - 239
Weinfeld Wilhelm zob. op. Milaniewicz Ludwik - 232
Weinglas Maria - 210
Weingruen N. zob. op. Ziembińska Leonia - 242
Weingruen-Haubenstock N. zob. op. Kolba Ewa - 229
Weinraub Adela - 210
Weinreb Ichel - 210
Weinreb NN. zob. op. Kowalik St. i Wł. - 229
Weinsztejn Leon zob. op. Imiołek Czesława - 227
Weintraub Izaak - 210
Weintraub Jakub - 210
Weiss Chaim - 210
Weiss Jakub - 43
Weiss Salomon, Celina, Leopold, Alisa i Eda zob. op. Klimczak Karol - 229
Weissberg Cesia zob. op. Jewdruch (Jędruch) Helena - 227
Weissberg Maks zob. op. Gosławska Janina - 226
Weissblatt NN. zob. op. Kowalik St. i Wł. - 229
Weissman - 210
Wejcchan Lew - 210
Wejchendler - 210
Wejdman Efroim - 210
Wekselman (Blogier) Estera zob. op. Zaremba Władysław i Kazimierz - 242
Wekselman Marusia zob. op. Zaremba Władysław i Kazimierz - 242
Weksler Anna i Artur, Pinkus Wanda, Faktor Tekla i Hanna zob. op. Kukuł
Maria - 230
Welczer Dancyg N. - 146
Welczer Roman zob. op. Piotrowska Cecylia - 235
Welczer-Dancyg - 147
Welczer-Dancyg N. - 146
Welczer-Dancyg N. - 146
Welczer-Dancyg N. - 211
Welczer-Dancyger - 148
Welner Srul - 211
Welt N. zob. op. Rękiewicz Leonard - 237
Wenicki Paweł - 211
Werebejczyk zob. Szajn - 174
365
Werheim - 211
Wermut Baruch - 211
Wermut Boruch - 204
Werner Ewa, Helena i Artur zob. op. Cybulska Kazimiera - 223
Wernicka Dora - 211
Wernicki Paweł - 147
Wertheim Anatol - 211
Wertheim L. - 211
Wesersztrumf - 211
Wesołowska Helena - 146
Wesołowska Leokadia zob. Steinberg Elżbieta, Dymentman NN., Grynberg
NN., Popowski NN., Fajnstein N., Kolska N. - 241
Wesserberg Klara - 211
Westman J. - 167
Westreich Abram zob. op. Łyda Franciszek - 231
Westreich Maks - 211
Westreich Uszer - 211
Węcławski Jan i Zofia - 241
Węgiel Izak - 211
Węgrowicz Lucjan - 211
Węgrowicz Maria - 211
Wicher Ludwika - 212
Wicher Zofia - 212
Wichfort Felicja - 212
Wickarek Ernestyna - 212
Widawska Bela - 212
Widecki B. - 176
Wider Emil - 212
Wider Maria - 212
Widman Jakub - 167
Widman Jakub - 212
Widner Zofia zob. op. Bratkowska Magdalena - 222
Wieleba Jan zob. Felhendler Leiba, Honik Moszko, Ruchla i Josio, Klejn
Majorek - 241
Wielgosz Leon - 158
Wielgosz Leon - 212
Wielgosz zob. Dawidson Bożena - 158
Wieliczkier Adam - 212
Wielma zob. op. Sochacka Romana - 238
Wielma-Sochacka Romana zob. NN. - 241
Wierbłocki Zygmunt - 157
366
Wieruszewski Mojżesz - 212
Wierzbicka Maria zob. Liberman Florentyna - 222
Wierzbicka zob. Sziller Bitla (Wera) - 232
Wiesner Albert zob. op. Cybulska Kazimiera - 223
Więcha Jan - 212
Wikert Helena - 212
Wiktor Karol zob. Zabielska Gołda - 241
Wilamowska Anna - 212
Wilczur-Małecki Antoni zob. Altman Dawid - 241
Wilczyńska Julia zob. Kaferman-Krasucka Stella - 174
Wildman Helena zob. op. Formiński Feliks - 225
Wildner zob. Rej N. - 232
Wileńska Alina - 212
Wileńska Bajla - 212
Wileński - 212
Wileński Borys - 212
Wileński M. - 212
Wilf Maria - 212
Willbach Markus zob. op. Stangret Weronika i Antoni - 239
Willner - 210
Willner Izrael - 212
Wilner Jakub - 212
Wilner N. zob. op. Żądło Michał - 242
Winawer Władysław - 212
Winder Dina - 212
Windsberg Beniamin - 212
Winer zob. Joachimowicz Dora (Wysocka Irena) - 221
Winer-Joachimowicz Dora (Wysocka Irena) zob. Bentkowski Tomasz i Zofia 221
Winer-Pomper Róża zob. Bentkowski Tomasz i Zofia - 221
Winiarek Bolesław zob. Bugajer Józef i Adela - 241
Winkler Henryk - 212
Winny Karol - 146
Winnykamień Izaak - 212
Winowska Anna - 212
Winter R. - 212
Wiślicka zob. Ferster P. - 162
Wiśnia Chaim - 149
Wiśniak Józef - 241
Wiśniewicz Regina zob. op. Szmurt Grażyna - 239
Wiśniewska Cecylia - 212
367
Wiśniewska Celina - 212
Wiśniewska Kasia zob. op. Piotrowska Cecylia - 235
Wiśniewska Róża - 43
Wiśniewska Stanisława zob. Dancygier (Kujawska) Antonina, Rokacz Helena,
Natan i NN., Mróz-Podemska Małka, Rokacz-Liberman Lola - 241
Wiśniewska Stefania - 212
Wiśniewska Wanda zob. Majde Sylwia - 225
Wiśniewska Zofia - 212
Wiśniewski Antoni - 241
Wiśniewski Bronisław - 212
Wiśniewski Feliks i Jadwiga zob. Wolf Beniamin - 241
Wiśniewski Jan zob. NN. - 241
Wiśniewski Karol zob. op. Mich Irena - 232
Wiśniewski Stanisław - 215
Wiśniewski(?) Br. - 212
Witkowska Aleksandra - 148
Witkowska Irena zob. Rawicka (Markowska) Henryka - 241
Witkowska Teresa - 148
Witkowska zob. Liwe Ewelina - 235
Witlin Wiktoria - 213
Wittman Golda - 213
Wizenfeld Majer zob. op. Pastuszko Tadeusz - 235
Władysław Hanna zob. op. Kniewska Anna - 229
Włodarczyk Michał zob. Meryn Leon i NN. - 241
Włodarska zob. Braid Janina - 158
Włodarski Marek - 213
Włodawska zob. Lewy Ewelina - 182
Wnorowska Bronisława zob. Goldberg N. - 241
Wodnicki Mojsze - 213
Wogler E. - 213
Wohl Andrzej - 213
Wohl Jerzy - 213
Wohl Paweł - 213
Wohl Stanisława - 213
Wohl zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Wohlman Ida - 213
Wojciechowski Aleksander zob. Gertner Romana i N., Hajtler Józef, Zweibaum
Lucjan - 241
Wojciechowski Z. - 148
Wojskowska - 165
Wojskowska - 213
368
Wojtala Zofia zob. Kronzieber (Kroński) Mieczysław - 241
Wojtyna Maria zob. Wolstein Fryderyka i Anita - 241
Wol Rena - 213
Wolczyk Eliasz i Jerzy zob. op. Wołowski Leonard - 241
Wolf Beniamin zob. op. Wiśniewski Feliks i Jadwiga - 241
Wolfoszer Ela - 213
Wolfowicz Bronisława - 213
Wolfowicz Ella Berta - 213
Wolicki (Glajchgewicht) Zygmunt zob. op. Mielczarek Genowefa - 232
Wollenber zob. Dastig Jadwiga - 158
Wolman Helena - 213
Wolman J. - 167
Wolman Jerzy - 213
Wolniarski Tadeusz - 241
Woloszka (Wołoszka) Abram - 213
Wolska Maria - 213
Wolski Abek zob. op. Kusaj Maria - 230
Wolski Czesław zob. Glajtman Izydor - 241
Wolski N. zob. op. (?) Szostak N. - 239
Wolstein Fryderyka i Anita zob. op. Wojtyna Maria - 241
Wołkow Meri - 213
Wołkowyska G. - 213
Wołoszka zob. Woloszka Abram - 213
Wołoszkiewicz Dominika - 241
Wołowska Róża (Rozalia) - 43
Wołowski Leonard zob. Laudo Jakub, Morgenstern Natan, Tylbor Dawid i
Sylwia, Wolczyk Eliasz i Jerzy - 241
Worek Abram - 213
Woroniczak Stanisław i Zofia zob. Friedman Adela, Zorn Janina - 241
Woronkow Jerzy - 213
Woronkow Maria - 213
Wortman Cecylia - 213
Woźna Zofia - 213
Woźniak Helena - 213
Woźniak Izak - 146
Woźniak Izak - 213
Woźniak Józefa - 148
Woźniak Wanda i Stefan zob. Grin Irena - 241
Woźniak zob. Szames - 202
Wójcik (Rozenszajn) Józef zob. op. Domański Mikołaj - 224
Wójcik Halina zob. Grynberg Juryk, Rot Jerzy, Kirsz N. - 241
369
Wójcik Janina zob. Kirszblum Rudolf (Głowacki Antoni), Ubfal Franciszka i
Mirka, Celnik Celina, Kotlińska (Jonas) Bronisława, Kotliński Stanisław,
Grossglueck (Krawczak Jadwiga) Barbara, Dyzenhaus N., Rybicka Irena - 241
Wójcik Michał zob. Fryzner Wilhelm, Rozalia i Mozes, Sibser Munio - 241
Wólczańska zob. Wulczyńska Teodozja - 204
Wrocławski Moszek i NN. zob. op. Wrzesiewski Andrzej - 241
Wromberg Leon - 213
Wroneberg Leon - 146
Wroneberg Leon - 146
Wroneberg Leon - 147
Wróbel Agnieszka zob. Arkin Artur, Wiktor i Helena, Luidor Bronisław - 241
Wróbel Marian zob. Spiegel Sarah - 241
Wróblewska Elżbieta - 213
Wróblewska Elżbieta - 213
Wróblewska Krystyna - 213
Wróblewski Anatol - 213
Wróblewski Artur (Stanisław) - 213
Wróblewski zob. Finkelstein Izrael - 163
Wróblewski zob. Ruweler Anatol - 213
Wrzesiewski Andrzej zob. Frejsztat Nina, Szladow N., Wrocławski Moszek i
NN. - 241
Wrzosek Leon - 213
Wucher Hersz (Herman) zob. op. Stangret Weronika i Antoni - 239
Wulczyńska (Wólczańska) Teodozja - 204
Wulczyński Teodozja zob. Rubinstein Marysia - 241
Wulf Szaja - 213
Wulkan Sabina - 213
Wundheiler Krystyna zob. op. Lenczewska Maria - 231
Wygodna Blima i NN. zob. op. Suwińska Leokadia - 239
Wygodzki - 213
Wypłosz Felicja - 213
Wysocka Irena zob. Winer-Joachimowicz Dora - 221
Wysocki Z. - 148
Wysocki Zelik - 451
Wysoki Zelik - 213
Zabielak Wolf zob. op. Jankowski Tadeusz i Helena - 227
Zabielska Gołda zob. op. Wiktor Karol - 241
Zabielski M. - 214
Zabitowska Helena zob. Blochman Dana - 153
Zabłocki Stanisław zob. op. Przybylska Maria - 236
Zac Dawid - 214
370
Zacharewicz - 197
Zachariasz - 214
Zacharska Agata - 214
Zahler Arnold - 214
Zaikin Ernestyna - 214
Zając Dorota - 214
Zając Stanisława zob. Kryksman Chil (Jan Antoni) i Estera - 242
Zajączkowski Zysman - 214
Zajbert Marian - 214
Zajczyk Natalia - 214
Zajd Izrael - 214
Zajdeman E. - 214
Zajdeman Maurycy - 214
Zajdenbaum Aron - 214
Zajdenberg Hersz - 214
Zajdenfeld B. - 214
Zajdentreger Ajzyk - 164
Zajdentreger Ajzyk - 214
Zajdenwerg Alfred - 214
Zajdenwerg Marek - 214
Zajdman Hersz - 214
Zajdman Irena - 183
Zajow zob. Narkiewicz Helena - 189
Zakon Mojżesz - 214
Zakon Rebeka - 214
Zakrzewska Janina zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Zakrzewska Stefania (Wasersztajn Estera) zob. op. Sitkowska Maria - 238
Zakrzewska zob. Wassong Zofia - 229
Zaks Lemek - 214
Zaks Zofia - 214
Zaksenhaus - 47
Zaksenhaus Adam - 146
Zaksenhaus Adam - 146
Zaksenhaus Adam - 148
Zaksenhaus Adam - 148
Zaksenhaus Adam - 174
Zaksenhaus Adam - 214
Zaksenhaus Aleksandra - 214
Zalcberg - 214
Zalcman Marek (Moszek) - 214
Zalcman Marian - 205
371
Zalcman Natan - 214
Zalcman Rywa - 452
Zaler Arnold - 214
Zalewska Bronisława zob. Braun Jadwiga i Włodek, Lewandowska Maria,
Wajberg Hana - 242
Zalewski - 214
Zalewski Józef zob. Raszkin-Nowak Felicja - 242
Załuski Antoni - 242
Zamenhof Wanda - 214
Zamirski Bronisław zob. op. Gajowiak Michał - 226
Zamkowski Brunon zob. Futerfas Henryk, Kruszyński J., Kornberg Józef - 242
Zamkowski Sergiusz - 214
Zandberg Hana zob. op. Mazurkiewicz Edmund, Panek Aniela - 232
Zandberg Helena - 214
Zaremba Władysław i Kazimierz zob. Wekselman Marusia, Wekselman
(Blogier) Estera - 242
Zasławska Romana - 146
Zasławska Romana - 214
Zasławski Jerzy - 214
Zatorski Rudolf - 214
Zaturański Efroim - 168
Zauberman Herman - 214
Zawadowicz Henryk zob. Frydman Michał, Goldberg NN., Lewicka N.,
Lichtenbaum Róża Roman i N. - 242
Zawadzka Anna - 214
Zawadzka Anna zob. op. Czyż Senena - 223
Zawadzka Jadwiga (Guterman Rózia) - 177
Zawadzki (Bleiberg) Ignacy zob. op. Bożewicz Piotr - 222
Zawistowska zob. Lipszyc Wanda - 163
Zbik Rubin - 452
Zborowska Chaja - 214
Zbysz Władysław i Stanisława zob. Bach Diana - 242
Zeidman Hersz - 214
Zejger Cela - 214
Zelcer Frania - 173
Zeleman Mojżesz - 214
Zelicka - 214
Zelicka Bronisława - 214
Zelicki - 148
Zelicki Abram - 214
Zelig Beri - 214
372
Zelig Chaim - 214
Zeliger Szyja - 214
Zeligman Izak - 214
Zelkowicz Fela i N. zob. op. Kalbarczyk Maria - 228
Zelkowicz Maksymilian - 214
Zelman - 146
Zemlak Szulim - 214
Zemsza Abraham - 144
Zendel Blima - 214
Zendel Jakub - 214
Zgliniewiecka Irka - 215
Ziarno Jakub - 215
Ziegenhagen Amelia - 149
Ziegler Emil - 215
Zieliński Henryk - 215
Zieliński Józef - 215
Zieliński Józef (Lipstadt Bernard) - 215
Zieliński Józef zob. Lipsztat Bernard - 183
Zielonka Icek - 215
Zielony Abram - 215
Zielony Leon - 215
Ziembińska F. - 148
Ziembińska Leonia zob. Loew NN., Sellinger N., Holzmann N., Weingruen N. 242
Ziementh-Bicz Wilhelm zob. op. Szmielow Jerzy - 239
Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław zob. Laub, Horowitz, Guensberg,
Mass, Vogel, Albert, Laufer, Hirschberg S. - 242
Zigler Choma - 215
Zilberstein Majer - 215
Zilberstein Zelik - 215
Zilberstein zob. Żabiński Mieczysław - 216
Zimand Klara - 215
Zimerspitz Henryk - 215
Zimerspitz Selig - 215
Zimińska Olga zob. op. Nusbaum z Girzejowskich Maria - 233
Zimmerman Stanisław i NN. zob. op. Kowalewska-Gleichgewicht Wera - 229
Ziółkowska Zofia - 451
Zlatkis Bernard, Dolko, Rywka, Andzia, Małka i Zenia zob. op. Lupowski
Tadeusz - 231
Złotkiewicz B. - 148
Złotkiewicz Borys - 215
373
Złotnik Lonia zob. op. Bentkowski Tomasz i Zofia - 221
Znój Józef zob. Ling Mordko, Miedzylewska Róża - 242
Zolberg Gustawa - 215
Zollmann(?) Leopold - 215
Zoltkowa zob. Skwarska - 199
Zołotnicki Aleksander - 215
Zołotow - 148
Zołotow Henryk - 215
Zołotow Maria - 215
Zomper Ewa - 215
Zonszajn Marianna - 215
Zontag Sumech - 215
Zorger Sonia zob. op. Stangret Weronika i Antoni - 239
Zorn Janina zob. op. Woroniczak Stanisław i Zofia - 241
Zroska Klara zob. Taus Lusia - 242
Zryl S. - 215
Zubczeska Zofia - 451
Zubowicz J. zob. Majfeld Lolek - 242
Zuckerberg Sala zob. op. Kościołko Anna - 229
Zuckerman M. - 215
Zukierberg Markus i Genia zob. op. Pysk Jan - 236
Zukierman Chaja - 210
Zukierman Felicja - 210
Zurman Jakub zob. op. Czechowicz Eugenia - 223
Zweibaum Lucjan zob. op. Wojciechowski Aleksander - 241
Zwerling Emma - 215
Zwirkowski M. - 215
Zwolińska Ania - 215
Zwolińska Aniela zob. Szefner Ewa, Mieczysław i Miriam - 242
Zwolińska Halina - 215
Zwolińska Halina zob. NN. - 242
Zybner Fela - 215
Zych Lucyna - 215
Zych Tomasz zob. Adler Rozalia - 224
Zycher Danuta zob. op. Mogielski Wacław - 232
Zydzer Danuta zob. op. Górnik Huberta - 226
Zygadło Franciszek zob. Fleisz Pinio - 242
Zygelszyper Riwen - 215
Zygler Heni - 145
Zylber Chaja - 194
Zylber Mieczysław zob. Czajka Leonard - 223
374
Zylber Sara - 215
Zylberberg - 215
Zylberberg Fiszel - 215
Zylberberg Fiszel - 451
Zylberberg Hersz - 144
Zylberberg Łaja Chana - 215
Zylberberg M. - 215
Zylberberg Majer zob. op. Pysk Jan - 236
Zylberberg Pola zob. op. Szymankowa Joanna - 239
Zylberberg Szymon - 148
Zylberg - 215
Zylberg Anna - 215
Zylberkrank Franciszka zob. op. Tadeusiak Leokadia - 240
Zylberman - 215
Zylberman Abram - 163
Zylberman Faja - 215
Zylberman Jakub i Łaja zob. op. Kiełkiewicz Jan - 228
Zylberman Lola (Lidia) - 215
Zylberman Rachela - 163
Zylbersztajn Maks zob. op. Pysk Jan - 236
Zylbersztajn Sala (Sara) zob. op. NN. - 243
Zylbersztejn Abram - 215
Zylbersztejn Chaim - 149
Zylbersztejn Chil - 215
Zylbersztejn Izaak - 215
Zynger Mordechaj - 215
Zynger Zelman - 215
Zysman Henryk - 215
Zysman Klipple - 215
Zytcer Lejba - 215
Żabiński-Zilberstein Mieczysław - 216
Żaboklicka Hinda (Jabłońska Sabina) zob. op. Salicka Tekla - 238
Żak Rachela - 216
Żarkower (Iwańczuk) Ela zob. op. Moroz Katarzyna, Moroz (Terlecka) Izabella
- 232
Żarkower Stefania zob. op. Moroz Katarzyna, Moroz (Terlecka) Izabella - 232
Żarkowski Gerszon - 216
Żarnowiecka (Szyldhaus) Ewa - 216
Żarska Halina - 216
Żarska Halina - 43
375
Żądło Michał zob. Czaban Dawid i NN., Gutmann NN., Kurzer Oskar, Lerch
(Kurzcz) Rena, Reichman Rysia, Safier Moses, Wilner N. - 242
Żelazo D. - 216
Żeleźnikow A. - 145
Żelichowska Ewa - 216
Żmigrod Irena - 204
Żmigrod Irena - 216
Żmijewska Leokadia - 216
Żobel Lota zob. op. Urbańskie Irena i Jadwiga - 240
Żołtyński Daniel - 216
Żorne Róża - 216
Żółkiewicz NN. - 216
Żółkiewicz Zofia zob. Rosenbaum Rózia - 196
Żółtogórski Jerzy - 216
Żubrowska Helena zob. Finkielsztejn Irena, Szmulewicz Izak - 242
Żukowski Edward - 148
Żur Karolina zob. Grin Chajka - 242
Żurawicka Maria - 216
Żurawicz Urszula zob. Buchlejm Abram i NN. - 242
Żurawscy zob. Silber NN. - 226
Żurim Helena - 242
Żychlińska Rajzla - 216
Żychliński Mojsze, Leon i Szlama zob. op. Pstrokoński Janusz i Zofia - 236
376
Indeks Polaków (opiekunów)
Adamczewska Hela zob. Szczepanowska Lucyna - 220
Adamczyk Marianna zob. NN. - 220
Adamska Adela zob. Rubel Abram - 220
Angelewska Salomea zob. NN. - 220
Antoniak Bazyli i Zofia zob. Ejzenberg NN. - 220
Assanowicz N. zob. NN. - 220
B.K. zob. Gutnik Ber - 243
Babilińska Gertruda zob. Stołowicki Michał - 221
Babis Hela i Banasiuk Wacław zob. Buchalter Seweryn, Frajlich Mela, GutmanPosłuszna Genia, Perechodnik Salek - 221
Balicka Katarzyna zob. Pasternak NN. - 221
Bałaga Maria zob. Frajman Aron, Balcia i N. - 221
Banasiuk Wacław zob. Babis Hela - 221
Banaszkiewicz Helena zob. Goldsztejn Ryfka, Jankowska N., Wajnszyld Manes
- 221
Bandurski Stanisław zob. Dorembus Izrael i Dorembus N. - 221
Bantek Józef i Irma zob. Betruebnis Chaim, Dora, Inga, Lichtinger Sabina,
Rappaport Samuel - 221
Bańkowska Eugenia zob. Rajzman N. - 221
Barcz Józef zob. Sapot Rejzla - 221
Bargel Konstanty i Zofia zob. Edelist Helena i Szabsaj - 221
Bayer Kazimiera zob. Seidenwerg Stella - 221
Beck Walenty zob. Melman Michał, Stefania i Igor, Lauterpacht Gedale,
Szwarc Majer, Sara i Klara, Kurz Klara, Paprenentasch Mozes, Sabina, Klara,
Kuba, Artur, Elefant Lola, Steckel M., i Chana, Orleger Siga, Orlender Joasia 221
Bednarz Agata zob. Hollaender Sabina - 221
Bednarz Jan i Katarzyna zob. Diksztejn Moszek i NN., Fajnger Hanka - 221
Bejd Jakub i Julia zob. Szpirer Nacha - 221
Bentkowski Tomasz i Zofia zob. Winer-Joachimowicz Dora (Wysocka Irena),
Winer-Pomper Róża, Złotnik Lonia - 221
Bialik zob. Einhorn NN. - 238
Białkowski Tadeusz i Maria zob. German Maurycy i Zofia, Rapke Ela i Jakub,
Engel Izaak, Mera i Maria, Isaroff Irena i Paweł, Liberman Florentyna
(Wierzbicka Maria) - 222
Biegus Ludwik zob. NN. - 222
Bieńkowska Maria zob. N. - 222
Bieńkowski Tadeusz zob. Piątka Adam - 222
377
Biesaga Józef zob. Nassan Dawid - 222
Biesiada Rozalia i Franciszek zob. Izraelowicz Kalman - 222
Bilińska Helena zob. Edelstein Samuel i NN. - 222
Bisialska St. zob. NN. - 222
Bizior Józefa i Krystyna zob. Schifer Ignoc - 222
Blan Mieczysław i Wiktoria zob. Teicher (Stawiński) Edmund, Ciężar Bolesław
- 222
Blitz Władysława zob. Blitz Ludwik, Haberman Roma - 222
Bochniak Paweł zob. Bajrisz Chaja - 222
Boczar Michał zob. Udelsman Lejba, Najfeld Srul, Kreitner Gitla, Strauber
Basia i Sara - 222
Bogusławska Wanda zob. Lando G. - 222
Boguś Jan zob. NN. - 222
Borcińska Stanisława i Józef zob. Blumenfeld Diana, Turkaw Janas - 222
Borkowska Stanisława zob. Szafirman Sabina - 222
Bożewicz Piotr zob. Lipszyc Abraham, Zawadzki (Bleiberg) Ignacy - 222
Bratkowska Magdalena zob. Lipski Idek i Maria, Grynbaum Mieczysław i
Ryszarda, Rozmaryn Ignacy i N., Feld Irena, Lubczyk Czesława i Ola, Widner
Zofia, Trefle Stanisław i Jerzy - 222
Bruehl Hanna zob. NN. - 222
Brzęk Eleonora zob. Teiler Izaak (Bilek Józef) - 222
Buchała Eugenia zob. N. Jerzyk - 222
Budna Halina zob. NN. - 222
Budzilewicz Helena zob. NN. - 222
Bukowiński Leon zob. Borkowski (Borensztein) Marian i NN., Glueglich
Ruchla, Berliński Wolf i Leokadia, Liber NN., Igra Jerzy i Zofia, Jasiński N.,
Poznańska Mirosława, Rockman Feliks i Stanisław, Bober NN. - 222
Burko Jędrzej zob. NN.
Chabarowska Helena zob. Urman Hermina i Emil - 223
Charów Rudolf zob. Schalit Edmund - 223
Chebda Antoni zob. Baldinger Chaim, Goldfinger Józef - 223
Chęc Stanisław zob. NN. - 223
Chmielewska Apolonia zob. Berger Basia i Danuta - 223
Chmielewski Wiaczesław zob. NN. - 223
Choromańska Nina zob. NN. - 223
Chudy Feliks zob. Siemiatycka Maria i N. - 223Chwaliński Roch zob. NN. - 223
Ciechanowicz Janina zob. NN. - 223
Ciechocińska J. zob. N. - 223
Cielecki Józef i Witold zob. Koryska (Izraelit) Miriam - 223
Ciemerych Aleksander zob. Kutnowski Szlomo (Hodkowski Jan) - 223
Cieniewska Zofia zob. Finkielstein A. i Anna, Rajman Alina, Paweł, Sara - 223
378
Cieślakowski Jan zob. NN. - 223
Ciołko Mieczysław zob. Kalinowska Zofia - 223
Cybulska Kazimiera zob. Suessermmann Narcyz (Maliszewski Tadeusz),
Wiesner Albert, Ringel NN., Werner Ewa, Helena i Artur - 223
Cygan Stefania zob. Litman Helena i NN. - 223
Cymerman Janina zob. Krawiec J., NN., Lederhendler N. - 223
Cynka Janina zob. Janasz Stanisław i NN., Kleinsinger N., Kowalska N. - 223
Czajka Leonard i Gołoś Tadeusz zob. Engiel Rifka, Zylber Mieczysław - 223
Czajkowska Amelia zob. Fejgin Cecylia - 223
Czechowicz Eugenia zob. Rotfeld Salomon i N., Pfeffer NN., Zurman Jakub,
Gutman NN., Idziński Kazik, Altchiler (Arski) Munio, Culler Zofia, Niemand
Stefan i Igo, Mandel Julian - 223
Czemerys N. i Krzemińska Katarzyna zob. N. - 223
Czubczenko Danuta zob. Pines N. i Ryszard, Stężyc Ada - 223
Czyż Maria zob. Senator Józef - 223
Czyż Senena zob. Fiszer Małgorzata, Zawadzka Anna - 223
Dąbrowska Irena zob. Bursztyn Abraham - 224
D¹browski Roman zob. Safro Albert, Godzin Maria i Aron, Honberg Benio,
Pliskin Borys, Sewer Ignacy, Lewer Ignacy - 224
Dąbrowski Zygmunt - 224
Dec Stanisław zob. NN. - 224
Delestowicz Marcin zob. Kornacki NN., Majram Henryk, Ślusarska Maria 224
Dembińska-Pióro Helena zob. NN. - 224
Depa Marian - 224
Dłutowska Stefania zob. Leinkranc (Świerczewski) NN. - 224
Dobiecka Jadwiga zob. Warszawski (Michałowski) Roman, Krupnik Henryk,
Poichel Mieczysław, Bursztyn Henryk, Hiller, Rowiński, Fergesslich-Rokocki N
i Judyta - 224
Dobroń Antoni zob. Hercyk Regina i Moszek - 224
Dojka Jan zob. Adler Markus - 224
Domagała Władysława i Kanclerz Helena zob. Mecman E. - 224
Domański Mikołaj zob. Jasińska Eleonora (Sagałowicz Rachela), Nimcowicz
Aria i Ejszon, Wójcik (Rozenszajn) Józef, Lifszyc N., Gutglas N. - 224
Draba Leon - 224
Drabik Petronela - 224
Dróżdż Józef zob. Aleksandrowicz Filip, Bochner Feiga, Unger Dawid,
Wechsler NN. - 224
Dróżdż Natalia - 224
Dubiel Katarzyna zob. Arbus Helena (Jagodzińska Cedro), Trojdenrajch Teofila
- 224
379
Duczek Julian zob. Achtman Adaś, Bass N., Trocki Eliasz, Trocka (Dem) Zofia
- 224
Dudkiewicz Władysława i Feliks zob. Lierner N., Melecz N. - 224
Durka Aleksandra zob. NN. - 224
Dybiec Ewa zob. Długopoluk Szyjka i NN., Kamińska Zofia - 224
Dydyna Maria zob. Klein Ewa, Bronisława, Hanka, Chaim, Binka - 224
Dyląg Władysław zob. Blum Leib, Rejzla i Frania, Kuflik Mojżesz i Mojżesz 224
Dyląg-Florek Anna zob. Neugut Jan, Markus i NN. - 224
Dziurdzik Jan zob. NN. - 224
Dziużyńska Katarzyna zob. Echstein Chaim, Jankiel i Majorko - 224
Ekiert Helena - 225
Fedyński Bohdan i Bronisława zob. Rozenhauch Edmund i Paulina, Merz Alfred
i Helena, Jeschiwe Gustawa - 225
Feluś Józefa zob. NN. - 225
Filipek Emilia i Jan zob. Kuechl Samuel i N. - 225
Fintowska Helena zob. Majde Kazimierz, Wanda i Sylwia (Wiśniewska Wanda),
Rozenberg Maria, Neuman Hanna - 225
Fiodorczenko Zofia zob. Kuperor NN. - 225
Florczuk Piotr zob. Wagner Majer - 225
Fomienko Witold zob. Frydbaum Gitla i Miriam, Waza Michał (Izrael),
Grunszpan Rajzla, Milner Estera, Radzik Mosze, Sopron Estera i Rachela, Krojn
Halina - 225
Formiński Feliks zob. Kranc Szymon, Elżbieta i Alicja, Wildman Helena - 225
Frąckowiak Maria zob. NN. - 225
Fudała Jan - 225
Gajowiak Michał zob. Celniker N., Kobryner N., Zamirski Bronisław - 226
Gałek Jan zob. Kluska Icek Majer i Chaskiel, Rubinek Srul Wolf i Rywen,
Gutman Beniamin, Krotsztajn Dora, Mauer Hersz - 226
Gałęcka Waleria zob. Bakman (Bednarczyk) NN. - 226
Gasikowska Józefa zob. Landsztajn Ignacy - 226
Gąsienica Stanisław zob. Puchaczewska Musia (Mania), Tenenbaum Chaja,
Gabriel i Rywka - 226
Gedzale N. - 226
Gełżyński Jan i Katarzyna zob. Destanfild (Miga) Danuta - 226
Gendłak Stefan zob. NN. - 223
Giemza Stefan - 226
Glińska Katarzyna - 226
Głąb Maria - 226
Głód Piotr zob. NN. - 226
380
Gnoińska Zofia zob. Pisarzewska Rozalia, Michałowscy NN., Silber-Żurawscy
NN., Leonhard NN., Mendelson N., Bątkowscy NN., Milner NN. - 226
Golczyński Bronisław zob. Frauman Aron, Boraks Kazimierz, Flatau J.,
Kachman M., - 226
Gołoś Tadeusz zob. Czajka Leonard - 223
Gorycki Wacław zob. Gajtman Sara - 226
Gosińscy zob. Koen N. - 226
Gosławska Janina zob. Weissberg Maks - 226
Gowełczyk Bronisława zob. Hofmeister Sara - 226
Góra Władysław - 226
Górnicki Kazimierz zob. Pasternak Marysia - 226
Górnik Huberta zob. Kon Jerzy i Salomea, Zydzer Danuta - 226
Górska Franciszka zob. Elster Aron i Irka - 226
Grabarek Helena zob. Gruenbaum Abram - 226
Grabowska Jadwiga zob. Dębska (Rother) Danuta - 226
Gradowska Kamilla zob. Celnikier Sara - 226
Grajewski Zbigniew - 226
Grodzieńska Hanna zob. Glejzer Teresa - 226
Grojnim Aleksandra zob. Kanarek Łaja - 226
Grudzińska Sabina zob. Maślanko Anna - 226
Guzek Tadeusz i Zuzanna, Kifer Ludwik zob. Borel-Mackiewicz Diana,
Mackiewicz Józef i Walerian, Szor Stefan - 226
Guziak Stanisława zob. Borensztein (Buczyński, Borkowski) Jakub - 226
Haniewicz Maria zob. NN. - 226
Herth Kazimierz zob. Tetenbaum Drejzla (Danka) - 226
Hołota Michał zob. Schweller Anna i Mojżesz, Schmorak Bronek i M.,
Kornbluh Józef, Kornwajc Filip i Tonia - 226
Hołowiecki Karol zob. Frajfeld Lejzer i Leon - 226
Honig Marian zob. NN. - 226
Humel Feliksa - 226
Imiołek Czesława zob. Szafran Bronisława, Weinsztejn Leon - 227
Indrian Maria zob. Lew (Suknowicz) Ewa - 227
Iwanich Jadwiga zob. Warkowicka NN. - 227
Iwaszkiewicz Antoni zob. Gruenstein Pinchus, Banaszkiewicz NN. - 227
Iwonicki - 227
Jabłońska Ewa zob. Szajnricht Cesia, Edek i Moniek - 227
Jachym Adolf zob. Korzenik NN., Krieger NN. - 227
Jagiełło Ludwik zob. Legal-Legalski Izydor - 227
Jagodzińska Paulina zob. Bauchman - 227
Jakubowska Julia zob. Teitelbaum Estera, Koch Józef, Kapel Luzer - 227
381
Jakubowska Maria zob. Hazenfus Maria (Szymańska Janina), Golaberg Frania,
Piżyc Stefa, Cajtung Madzia (Chrzanowska Janina), Jan (Janusz Szednicki) i
Rysio, Barabasz NN. - 227
Janczewska Walentyna zob. Muehlstein Salomon i Szymon - 227
Jankowska Leokadia zob. Rothen Anna, Szoker Justyna - 227
Jankowski Tadeusz i Helena zob. Hopengarten Fradla, Tekel Edwarda, Gołda i
Łaja, Zabielak Wolf - 227
Jarochowska Aniela - 227
Jaruk Wincenty zob. Bregman NN. - 227
Jaworowski Antoni zob. Keslenberg Ela (Stefański Franciszek) - 227
Jaworska Natalia zob. NN. - 227
Jednorak Tomasz zob. NN. - 227
Jewdruch (Jędruch) Helena zob. Weissberg Cesia - 227
Jeziorowska Kazimiera zob. Godik Zelma, Frydman Edda, Kempińska Helena,
Lewi A. - 227
Jętkiewicz Janina zob. Kwiatkowska (Feldman) Janina - 227
Jonik Marian - 227
Józefowicz Irena zob. Cybulska Marysia (Rotsztajn Dorota), Kwiatkowska
Helena, Maciejewska Genia, N. Teresa - 227
Józefowicz Seweryna zob. Fuchs Eugeniusz i Sonia - 227
Józwowicz Katarzyna zob. Markowicz Majer, Tekla, Celina i Zenon - 227
Jóźwiak Emilia zob. Jakub Krysia - 227
Juchniewicz Józefa zob. Bajcz Fania i Salomon, Plusak Frajda, Piasek Josel,
Kon Fradel - 227
Jurczak Jan zob. Celnik Samuel - 227
Kacprzak Zofia zob. Salomonowicz N. - 228
Kaczorowska Bronisława zob. Majewska (Szrajer) Krysia - 228
Kaczorowski Stanisław zob. Suess Sala i Etla, Scherman Ignacy - 228
Kajdańska Bronisława zob. Hirszberg-Kowalska Róża, Pinkus-Malczak Lina
Bogusława, Ingster N. - 228
Kalbarczyk Maria zob. Lasota Michał i Wojciech, Zelkowicz Fela i N. - 228
Kaliszek Teresa - 228
Kałka Edward - 228
Kanclerz Helena zob. Domagała Władysława - 224
Kańczus Florianna zob. Kiełczygłowska Rut - 228
Karasiewicz Emilia zob. Borensztajn Michał - 228
Karliński Tadeusz zob. Pensan J. i N. - 228
Karpińska Waleria zob. Koński Szlama - 228
Karpiński Józef zob. NN. - 228
Karwaszewski Władysław i Wiktoria zob. Krakus Abram - 228
Kasprzyk Władysław zob. Gelband Amalia i Zygmunt - 228
382
Kaszuba Stanisław zob. Kozłowski Lejbuś i NN. - 228
Kawka Helena zob. Rozmaryn Bronka, Grymblat Rajzla i Etba , Kozer Kuba 228
Kazimieruk Antoni zob. NN. - 228
Kida Józef zob. Gerstner NN. - 228
Kiełbasiński Walenty i Szadkowska Czesława zob. Borman Rebeka - 228
Kiełkiewicz Jan zob. Zylberman Jakub i Łaja - 228
Kiełtyka Alfred zob. Lehrman Dawid, Maria i Hela - 228
Kieres Franciszek zob. Blonderi Alina - 228
Kiernozicka Iza zob. Rabinowicz Róża, Truskier Ewa, Leński NN., Tels NN.,
Szwarcman Alicja, Goldberg Pola - 228
Kifer Ludwik zob. Guzek Tadeusz i Zuzanna - 226
Kijanowska Olga - 226
Kijanowska Olga zob. Gołubowicz Piotr, Feliks i Samuel, Rywkin NN. - 228
Kinior Józef zob. Buch Hersch, Holzer Cesia - 228
Kisiel Aleksander i Marianna zob. Herszkowicz Chume, Lieberman Helena,
Frajman N., Gliksztein NN. - 228
Kit Tacjana Maria zob. Flaumchaft Sabina i Jerzy - 228
Klawe Helena zob. NN. - 229
Klemens Zofia - 229
Kleniewski Gustaw - 229
Klepacki Stanisław zob. NN. - 229
Klimczak Karol zob. Szerenbach Ignacy, Sylwia i Jerzy, Weiss Salomon,
Celina, Leopold, Alisa i Eda, Grossmann Józef, Kastner Ludwik, Grueninger
Regina i Sylwia, Dym Willi i Helena - 229
Kluba Stanisław i Bronisława zob. Lodwirt Mojżesz, Bajs Irena, Łapanowa
Fromka - 229
Kłosiewicz Anna zob. N. Zdzisiek - 229
Kłymeńko Roman i Maria zob. Goldhaber Herc i Debora - 229
Knapiński Roman - 229
Knapp Stanisław zob. Finder Leon - 229
Kniewska Anna zob. Gryfenberg-Sieradzka Irena, Goldberg Stanisław,
Szenicer-Gruszecka Halina, Władysław Hanna, Breskin (Bartosiak) Zofia - 229
Kobyłko Tadeusz zob. Ginzberg F., Keller Ita - 229
Kolba Ewa zob. Haubenstock Zofia, Weingruen-Haubenstock N. - 229
Kołaczkowska Filomena zob. Tymiańska L i N. - 229
Kołak Alina i M. zob. Frochman Krystyna - 229
Kołodziej Józef - 229
Komornicka Janina zob. NN. - 223
Komuda Antonina zob. Fiszman Złata - 229
Koncewicz Piotr zob. Scheiner Kostek i Dora - 229
383
Korbałowicz Michał - 229
Kordik Jan - 229
Kordus Michał zob. Kuniegis-Kierski W. i N., Hercberg-Grodecki B. i N.,
Edelman-Solbut J., Goldman-Banasiak B., Edelman-Michalski L., EdelmanBorkowski W., Goldman-Hołuj A., Goldberg-Kempińska L.i NN., Kierska M. 229
Korkuć Kazimierz zob. Tabacznikowska Sara i NN., Sanozan Mowsza i NN.,
Solomieńscy NN., Lewin NN., Rogowscy NN., Michałowscy NN.,
Blecharowicz Josek i NN., Jurkańscy NN. - 229
Kosior Teresa i Klementyna zob. Frauenglas Marian, Pepa i Józef - 229
Koss Leokadia zob. Pilipska Jenta - 229
Kościołko Anna zob. Landau Schmerl, Sara, Melek (Mejlech), Jehuda i Tamara,
Zuckerberg Sala - 229
Kotyńska Zofia - 229
Kowal Antonina zob. Czerwińska Jadwiga, Rummel Karol i N., Ehre Fajga i
Szeindele (Turczak Tekla), Sztejn Zosia - 229
Kowal Maria zob. Menkes Zofia, Pauszer Bronisława i Irena, Rajs Danusia,
Siemiatycka Sonia - 229
Kowalczyk Katarzyna zob. Birken Józef - 229
Kowalewska-Gleichgewicht Wera zob. Zimmerman Stanisław i NN.,
Rosenkranc-Lasocki Henryk, Wassong-Zakrzewska Zofia, Rosenberg Natalia,
Lubińska N., Berek NN. - 229
Kowalik St. i Wł. zob. Feferman NN., Weissblatt NN., Weinreb NN. - 229
Kowalska Maria zob. Rozenbaum Chaim, Kienigiel Herman, Bergson
(Stolnicka) Teofila, Bergson Władysław, Branszteter Majer i Romana - 229
Kozłowska Józefa, Rudnicka Stanisława, Tocikowska Janina, Gundycz Janina,
Jaworski Wincenty i Irena zob. Endelman-Kipman Izabella - 229
Kozłowski Antoni zob. Szmer Tadeusz, Kleiner Hela - 229
Koźmiński Karol, Krysek Ignacy zob. Cytryn Stanisław i Frania, Kon Roman
(Riwen), Warga Henryk, Glaser Seweryn, Chwat Micer i Basia, Sucharewicz
Aron, Topelson Samuel i N. - 229
Krachl Jan zob. Cyper Niusia - 230
Krajewska Stanisława zob. Blech Józef, Klueger (Karaś) NN. - 230
Krajewski Henryk zob. Rubinstein Heniek, Tenenbaum N., Akselrad Regina
(Stefańska Janina) - 230
Kraszewska Sabina, Wawrzyniak Eugenia zob. Berland Michał i Stella, Hopman
Józef i NN., Igielman NN. - 230
Kraśkiewicz Jan Antoni, Traugutt Gabriela i Henryk zob. Tursz Sara i N., Byk
Jan i Maria, Morgulis Jacheta i NN. - 230
Krawczyk Piotr zob. Gluzman Dawid i N., Rahun Edward i N. - 230
Kreicarek Kazimierz zob. NN. - 230
384
Kresta Józef zob. Bolchower Małgorzata - 230
Królikowski Aleksander zob. Kaszyński Zbigniew, Maria, Barbara i Stanisław 230
Krukowski Fr. - 230
Krysiuk Jan zob. Trachtenberg Majer i NN. - 230
Krzemińska Katarzyna zob. Czemerys N. - 223
Krzysztosiak Maria zob. Kasman Markus - 230
Kubacki Józef - 230
Kuelmast Marta zob. Hirschfeld Mose - 230
Kukowska Celina zob. Listopad Helena - 230
Kukuł Maria zob. Weksler Anna i Artur, Pinkus Wanda, Faktor Tekla i Hanna 230
Kulas Marcelina zob. Stettner Róża i N. - 230
Kulińska Helena zob. Erlichster Lejba i NN., Serkaln Hela - 230
Kulpa Jan zob. Schapira Rachela, Gutfreund Hugo i Juliusz - 230
Kupis Honorata zob. Warszawska (Kupis) Wanda - 230
Kurda Edward zob. Bajgerowicz Maria, Kulikowska Alicja i Ludwika - 230
Kurowska Maria zob. Reis NN., Feld Ozjasz i Ela - 230
Kusaj Maria zob. Buzyn Pola, Caryski Jakub, Cudawska Frania, Izrael i
Michael, Diament Lusia, Landau Cesia, Majerowicz Fromek i Henryk, Wolski
Abek - 230
Kwaśny Franciszek zob. Baumstein Alicja i Helena, Rosenberg Elita i Erna,
Spiro Mieczysław - 230
Lamenta Jan - 231
Larisch Julianna i Rymszewski Jan zob. NN. - 231
Lenartowicz Franciszek zob. Szerman Ignacy - 231
Lenczewska Maria zob. Grynblat Irena, Kornwasser Róża, Wundheiler Krystyna
- 231
Lenczowska N. zob. Rosenberg Stefania, Genia i Anna, Borensztein Genia - 231
Leszczyński Władysław, Sienkiewicz Helena zob. Adler Bunek, Fuhrman
Hersch i Dwojra, Goldstein Berta i Dziunia, Hochberg Janka - 231
Lewandowska Leokadia zob. NN. - 231
Lipnicka O. zob. Dąb Irka - 231
Liszkiewicz (Buksztejn) Zofia zob. Kestenberg Hania - 231
Lubaœ Franciszek zob. Friess NN., Lermen NN., Lembik NN. - 231
Ludwikowski Aloizy zob. Potasz Elo, Frydman Mordko, Fidzer Chaim, Grajer
Chaja - 231
Lupowski Tadeusz zob. Edelman Józef, Zlatkis Bernard, Dolko, Rywka, Andzia,
Małka i Zenia - 231
Łączkowska Stanisława zob. Rapaport NN. - 231
Łęzowski Józef i Aniela zob. Brenner Genowefa - 231
385
Łokietek Aleksandra zob. Mundlak N. - 231
Łotocki Piotr - 231
Łozińska Zuzanna zob. Tennenbaum Helena - 231
Łubiarz Jan, Przytuła Józef zob. Fiszel Mojżesz, Jungman Izaak - 231
Łyda Franciszek zob. Westreich Abram - 231
Maciąg Maria zob. NN. - 232
Magenheim NN. zob. Grynberg N. - 232
Majewska Bronisława zob. Rej-Wildner N. (Buszek Henryk), Rej-Wildner N.
(Rukla Andrzej), Herman Róża - 232
Majewski Jan zob. Gałek (Brunswic) Rasza - 232
Majewski Jan zob. Rozenwein Seweryn, Natalia, Maria i Aleksander - 232
Majkut Antoni zob. NN. - 232
Makar Maria zob. Adler Dora i Karol - 232
Makarski Kazimierz zob. Eisenberg Ruta (Jarosińska Janina) - 232
Malewska Czesława zob. Bitter Cecylia - 232
Mamińska Roma, Kurek Krystyna i Tadeusz zob. Gloecer Władysław i Sabina 232
Manturewicz Helena zob. Szmukler N. - 232
Marek Stanisława zob. NN. - 232
Marzec Konstancja zob. Kac Ryfka - 232
Maślewska Franciszka zob. Prager Estera - 232
Matusiak Konstancja zob. Brot Abraham i Rachela - 232
Mazurkiewicz Edmund, Panek Aniela zob. Zandberg Hana - 232
Mąckiewicz Maria zob. Gesundhait Chana, Szenfeld Chana i Ruth - 232
Merlak Regina zob. Leński Marek, Jakub, Markiewicz Mieczysław - 232
Mich Irena zob. Rezyka Mieczysław, Wiśniewski Karol - 232
Michalik Józef zob. Trzebliński Josek, Rywka, Kałman, Abraham, Fajga - 232
Michalska Marta zob. Baumgarten Barbara N. - 232
Mielczarek Genowefa zob. Wald Henryk, Wolicki (Glajchgewicht) Zygmunt 232
Mikołajczyk Władysława - 232
Mikowska Bronisława zob. Chumek Basia - 232
Milaniewicz Ludwik zob. Edelstajn Jakub, Ratenbach Markus, Weinfeld
Wilhelm, Huebschmann Rózia - 232
Mireccy Michał i Franciszka zob. Szewinstein Romana - 232
Misiejuk Antoni i Grzegorz zob. NN. - 232
Mogielski Wacław zob. Zycher Danuta - 232
Morawska Maria zob. Krzywicka Irena i N. - 232
Morawska Zofia zob. Goldstein Edwin - 232
Moroz Katarzyna, Moroz (Terlecka) Izabella zob. Żarkower (Iwańczuk) Ela,
Żarkower Stefania - 232
386
Moździerz Magdalena zob. Destanfild (Miga) Zygmunt, Danuta, Zofia i N. - 226
Mroczyńska Katarzyna zob. Kriger Lola - 232
Muras Stanisława i Władysław - 232
Myszkowski-Gonzaga Józef, Renczewska Maria zob. Sziller (Wierzbicka) Bitla
(Wera) - 232
N. Jadzia zob. Glimczer C. - 243
N. Michał zob. N. Anka, N. - 243
N. zob. Czaplicki Zdzisław, Sznajder (Krawczyk) Norbert, Sznajder Krystyna,
Tuterfas Henryk, Kruszecki (Bajdenbejtel) Henryk, Krenberg Józef, Fajn
Sabina, Goldman Zdzisław - 243
N. zob. Greiss (Kowecka) Ewa (Maria) i Regina (Krystyna) - 243
N. zob. Kreisenber Melania - 243
N. zob. Lisak Estera - 243
Nabiałek Eugeniusz - 233
Nagórka Antoni zob. Geldbrum Uszer, Gutek Beniamin, Klamberg Izrael,
Krochmalnik Beniamin, Sokolnicki Motek - 233
Najdek Maria zob. Goldwasser Krystyna - 233
Narożny Andrzej zob. Kapner Helena - 233
Niciejewski Stefan zob. Pokorski Czesław i N. - 233
Nieciecki Władysław zob. Goldfinger Maria - 233
Niecierowicz - 233
Niewiadomska J. - 233
Niżewski Aleksander - 233
NN. zob. Chalber Abram, Izak i Mejlach, Lopek Motel, Galicki NN., Grynberg
Dawid - 243
NN. zob. Zylbersztajn Sala (Sara) - 243
Nogas Tadeusz - 233
Nowakowski Eugeniusz i Aleksandra zob. Curtelzon Jakub (Nowakowski Jacek)
- 233
Nowosielski Stanisław zob. Markowicz Ben i Zofia - 233
Nusbaum z Girzejowskich Maria zob. Erlich Helena, Tykociner Maria,
Askenazy Zofia, Zimińska Olga, Czyńska Maria, Zakrzewska Janina, Bralowska
Ewa, Wohl, Drzewocka Zofia, Godlewski Mieczysław, Dębski Jan, Stanisława i
Witold, Malczewska Janina, Kowalska Janina, Szwedowicz Maria - 233
Obarmuszko Paweł zob. N. - 234
Okowiński Michał zob. Koller Mieczysław, Eisner Hela, Silberman N. i Michał,
Kleiner Józef, Jochewet i Beniamin - 234
Olech Marta zob. Koch NN. - 234
Oleszek Stanisław zob. NN. - 234
Ołdak NN. zob. NN. - 232
Orlik Zofia zob. Bibelski Manela - 234
387
Ostrowski Jan zob. NN. - 234
Ostrowski Józef zob. Keller Eugenia i Arnold, Sass Fryderyka i Żanetta - 234
Ożga Maria zob. NN. - 234
Pac Stanisław zob. Fidler Brajna, Fiterman Majer, Honig Moszek - 235
Paj¹k Petronela zob. Goldfinger Ruta, Panzer Adam, Schoenberg Lusia - 235
Paluszek Jan zob. Feldberg Łaja - 235
Papee zob. Schartner Salomon - 235
Papierniak Bartoszek i Elżbieta - 235
Pasternak Jan zob. N. - 235
Pastuszko Tadeusz zob. Brukirer Łaja, Pinkwas, Moszek, Szlama, Fuks Lejb,
Rapoport Aron i Chaskiel, Wizenfeld Majer, Cymmerman Juer, Horn Froim,
Koplowicz Natan i Icek Majer, Gryner Fajwel, Krajndels Izrael, Wajnberg
Jakub i Abram Majer - 235
Paszyc Władysław - 235
Pawel Michalina zob. Katz Wolf - 235
Pawlaczek Zofia zob. Roger Danuta - 235
Pelmer Zbigniew zob. Bortenstein Pelagia - 235
Pentkowska-Drzewiecka Eugenia zob. Hersener Karolina - 235
Pera Mieczysław zob. Szpigel Boruch, Gleitman Masza, Putermilch Jakub,
Bełchatowska Halina - 235
Piasecka Tekla zob. Sommer Bernard i Cipora, Steinbach Hende, Aniela i
Poldek - 235
Pieryszcz Aleksy - 235
Pieścik Ignacy zob. Menche Rózia - 235
Pietraszewska Agnieszka zob. Gold Adela, Ryg Rachela - 235
Pietruszka Andrzej - 235
Pietruszka Eliasz zob. Eizenberg Liza, Meyer i Teodor, Morgenstern Basia - 235
Piętak Zygmunt zob. Kenigswejn NN. - 235
Pilitiuk (Piliciuk) Ignacy zob. Lichtszajn Dora - 235
Piotrowska Cecylia zob. Chlewicki Mieczysław, Wiśniewska Kasia, PfefferNeuman Kamila, Welczer Roman, Molkner Władysław, Gruenbaum-Drzewocki
Norbert - 235
Pipke Leokadia zob. Pflug Wanda - 235
Piskor Maria zob. N. Jadzia - 235
Plewko Helena - 235
Pliwko Kazimierz zob. Solowiejczyk, Oldak, Benkl - 235
Pluskowski Józef zob. Laskowska Rena, Miller Gustaw i Pelagia - 235
Płocienniczak Stanisława zob. Liwe-Witkowska Ewelina, Liwe Marian - 235
Podkówka Bronisław - 235
Podłowska Maria zob. Ratz Nina - 235
Podolak Antonina zob. Eckert Bernard, Tosia i Ryszard - 235
388
Pokropek Stefan i Eleonora zob. NN. - 235
Ponczyński Jerzy zob. Szulmajster Szaja, Waldemar, Elżbieta - 235
Porębska N. zob. NN. - 235
Postek Stanisław i Julianna zob. NN. - 235
Preuks Berta zob. Loewe Markus - 236
Prusiński Władysław zob. Lemberg Anatol - 236
Pruski Michał zob. Wagner Blima i Szalom - 236
Przeciechowska Maria zob. Gertner (Radzikowska) Roman - 236
Przesmycka Zofia zob. Wajnkranc Eliasz - 236
Przybylska Maria, Zabłocki Stanisław zob. Lewin Regina - 236
Przybysz Marta zob. Halter Danuta - 236
Pstrokoński Janusz i Zofia zob. Fogelewicz Bernard (Chełczyński Bolesław),
Żychliński Mojsze, Leon i Szlama, Krawiec N. - 236
Ptasińska Krystyna zob. Rabinowicz Janusz (Icek) - 236
Ptaszyński Jerzy zob. NN. - 236
Puchalska Zofia zob. Finkielsztejn Chaim i NN. - 236
Puzik Roman zob. Karliner-Nebel Margot - 236
Pysk Jan zob. Kurcman Majer, Pomeranc Herman, Abraham i Dora, Grauman
Wolf, Zukierberg Markus i Genia, Kiestelbaum Abraham, Dziunia i Helena,
Sztajnhauser Zyndel, Klinhofer Mojżesz, Distler Adela, Wajs Mendel i Wisia,
Borgman Józef, Anna i Mieczysław, Betman Sara, Cwi, i Genia, Blajcher Jakub
i Blima, Knol Lajb, Fiszer Berman i Liza, Hofman Matest, Blind Wolf,
Bakienrot Munio, Chajes Nita, Zylbersztajn Maks, Borer Beniamin, Lanter
Wajnfeld, Bajn Lusia, Maks Moszek, Bruner Ignac, Mietek i Fela, Zylberberg
Majer, Rajch Leib, Wegner Mania, Bokser Szymon i Mila - 236
Radzikowska Maria zob. Trzmiel Jankiel - 237
Radzio Sławek zob. Batz Debora, Lea i Samuel, Lipszyc Abraham - 237
Rdzanowski Władysław zob. Goldman Szaja - 237
Rek Józef zob. Rodbart (Rotbart) NN. - 237
Rembowska Hanna zob. N. - 237
Rękiewicz Leonard zob. Mirel NN., Welt N. - 237
Rippel Jan zob. Spiegel Mojżesz i NN. - 237
Rogala Witold zob. Elbinger Marta - 237
Romanowska Maria zob. Rybak NN. - 237
Ropalewska N. zob. Sztajnman Mania - 237
Ropalewski Hipolit zob. N. - 237
Rurol Maria zob. Klarfeld Ewa i Marian - 237
Rybicka Halina zob. Szatensztejn Hela - 237
Rydzik Władysław zob. Leror Minde - 237
Rygalski Władysław zob. NN. - 237
Rzymkiewicz Stanisława zob. NN. - 237
389
Sadowska Helena zob. Gruszewski Pinkas - 238
Sajdak-Pietruszka Bronisława zob. NN. - 238
Salicka Tekla zob. Żaboklicka Hinda (Jabłońska Sabina) - 238
Salonek Władysław zob. Albert Anna i Teresa, Paszesztajn Bogdan, Sternberg
Maurycy - 238
Sander Jadwiga zob. N. - 238
Sarba Konstanty i Aniela zob. Lerner Ignacy - 238
Sawicka Zofia zob. Knoll Fania (Dobrzańska Janina), Knoll Nell (Dobrzańska
Helena), Knoll Adolf (Garguliński Stanisław) - 238
Schoeneich Jan, Janina i Władysław zob. Sokół (Don) Misia i Saba - 238
Sendlerneg Irena zob. NN. - 238
Sepska Władysława - 238
Serafin Antoni zob. Różycka Anna i Aleksander, Pieńkowski Zygmunt i Hanna,
Czajka Stefania - 238
Seumi-Gaj N. zob. Opal Ludwik - 238
Sikorska Maria zob. Minakier Aleksander - 238
Sikorski Jan zob. NN. - 238
Sitarek Kazimiera zob. Siekierko Emilia (Sitarek Izabella) - 238
Sitkowska Maria zob. Zakrzewska Stefania (Wasersztajn Estera) - 238
Skalski Jan zob. Skórnik Judke i NN., Finkielsztajn Leon, Frost Jakub i N. - 238
Skalski Kazimierz zob. Berger NN., Ofenheim NN., Gliksman NN., Bryn NN.,
Parczewscy NN. - 238
Skowron Anna zob. Better Herman - 238
Skrzypek Bronisław zob. Blass Jakub i Chaja - 238
Słoński Czesław - 238
Sobczak Jan zob. Awoll Danuta - 238
Sobczak Stanisław zob. NN. - 238
Sobieraj Kazimiera zob. Szliferstein Jakub - 238
Sobolewski Józef zob. Einhorn-Czerwińska Ewa i Marian - 238
Sochacka (Wielma) Romana zob. Haupt Dawid i Izabella, Halpern Alicja i
Helena - 238
Sochacka Janina zob. NN. - 238
Sokołowska Stanisława zob. Knapenbaum Eugenia i Edward - 238
Sokołowska Witalia zob. NN. - 238
Sokołowski Zygmunt zob. Wachstock Nela - 238
Solek Eugenia zob. Dannenhirsch (Horowicka) Maria - 238
Sot Michał zob. Berneman Chaim (Nachman), Rubinsztein Dawid - 238
Sójka Helena zob. Rodzynek Mindla (Maria) - 238
Spiczonka Grzegorz zob. Kremier Abram, Cyla, Doba, Dora, Jankiel i Zalman 239
Stachowicz Helena zob. Urlych (Urich) Michał - 239
390
Stangret Weronika i Antoni zob. Willbach Markus, Wucher Hersz (Herman),
Zorger Sonia - 239
Stańczyk Kazimierz zob. Gutman Aleksander, Klein Bolesław, Pleciński Witold
- 239
Stawicz Albina zob. Rekler Herman, Reinisz Rozalia - 239
Stawowska Maria zob. NN. - 239
Stefanka Stefa zob. Berkowicz Bola i NN., Kempler Ita - 239
Stelmachowicz Helena zob. Edelsztejn Sara, Goldberg N., Milc Hersz, Puter
Szyja, Waks Estera - 239
Stepaniak Emila zob. Rajgrodzki N. - 239
Stoczkiewicz N. - 239
Stokowski Franciszek zob. Szajko Szmul (Staszewski Władysław) - 239
Stolarski Stanisław zob. Klajnplac (Mącznik) Natalia, Weinfeld Gustaw
(Rogulski Stanisław) - 239
Stroiński Stanisław, Truszkowski Ignacy - 239
Strużek Stefan zob. NN. - 239
Superniak Janina zob. Fiszer Mojżesz - 239
Suwińska Leokadia zob. Wygodna Blima i NN. - 239
Sypniewscy zob. Socha Henryka - 227
Syta Jan zob. Hamersztein NN., Erlich NN., Cukierman Antek, Godlewski
Aleksander, Hamert NN. - 239
Szaniawska Izabella zob. Szer Seweryn, Szer-Brokman Alicja, Skąpska
Czesława, Kon Józef - 239
Szaniawska Stanisława zob. Meszorer Józef Lucjan - 239
Szcześniak Stanisław zob. Lipszyc Sala - 239
Szczubiał Franciszek i Maria - 239
Szczygłowski Julian zob. Maurycy Szylak - 239
Szewczykowski Władysław i Anna zob. Selcer Renia - 239
Szlifierska Stefania zob. NN. - 239
Szmielow Jerzy zob. Stahl Alicja, Ulrych Chaim, Morgen Marceli i Zygmunt,
Markus Genowefa, Ryszard i Salomom, Serles Ignacy, Ziementh-Bicz Wilhelm
- 239
Szmurt Grażyna zob. Lagnean Jean, Wiśniewicz Regina, Stettner Róża - 239
Sznajderowska Bronisława - 239
Szostak Anna zob. Gartenberg Olga - 239
Szostak N., Wolski N. - 239
Szostak Zygmunt i Ludwika zob. Agatstein Dora, Diamand Hermina, Grossfeld
Olga, Bauman Leokadia, Anna i Eugenia - 239
Szulisławska-Palester Maria zob. Palester Małgorzata - 239
Szustuk Leon i Felicja zob. Jarnicka Zofia (Tamara) - 239
Szwiec Władysław zob. N. - 239
391
Szymankowa Joanna zob. Kruszer Halina i Luta, Zylberberg Pola - 239
Szymańska Aniela zob. Kon N. - 239
Szymańska Helena zob. NN. - 239
Szymoniak Franciszek zob. Klajn NN., Borensztajn N., Grajower N., Cukierman
NN., Horn N., N. Edek, Szajer Zygmunt, Mandelbaum Henryk - 239
Śliwiński N. zob. Frydman Dawid - 239
Świackiewicz Regina zob. NN. - 239
Świerczek Feliks zob. Kryształ Franciszka - 239
Tadeusiak Leokadia zob. Romejko N., Zylberkrank Franciszka - 240
Tamowski Stanisław i Maria - 240
Telus Zofia zob. Buch Henryk i Sara, Białylew Frajda, Henryk, Eda i Renia 240
Tłuchowska Skarbek- Wanda i Jan zob. Wajman Witold - 240
Tomaszewska Stefania zob. Dołęga Jan Wacław - 240
Tomczyk S. zob. Kozłowska Barbara - 238
Traczyk Ella zob. Federman Hana - 240
Traczyk Maria zob. Figowy Leon - 240
Trębacz Józef zob. Jakubowicz Pinkas - 240
Trojan Stanisław i Anna zob. NN. - 240
Trzaskowska Leokadia zob. N. - 240
Turczyński B. zob. Gothelf NN., Montral Balbina i N., Minc A. - 240
Turek Jadwiga zob. Reicher Edward i NN. - 240
Turski Kazimierz zob. Honigman Wolf i Estera, Szpigler Sura i Henryk - 240
Tymofijczuk Stanisław zob. Herschderfer Józef i Zygmunt, Kamiński (Baustein)
Henryk, Lichter Majer i Tauba - 240
Tymoszuk Jan zob. NN. - 240
Ufnalski Władysław zob. Parzęcki Josek - 240
Ułasiuk Anna zob. Rajchman Gierszon i Lejbka - 240
Urbańskie Irena i Jadwiga zob. Żobel Lota - 240
Utko Hieronim i Agata zob. Chmielewscy, Finkowie - 240
Wacławski Jan, Tomasz i Stanisław zob. Herzig Józef - 241
Walter Mada zob. NN. - 241
Wąchalska Anna zob. NN. - 241
Wesołowska Leokadia zob. Steinberg Elżbieta, Dymentman NN., Grynberg
NN., Popowski NN., Fajnstein N., Kolska N. - 241
Węcławski Jan i Zofia - 241
Wieleba Jan zob. Felhendler Leiba, Honik Moszko, Ruchla i Josio, Klejn
Majorek - 241
Wielma-Sochacka Romana zob. NN. - 241
Wiktor Karol zob. Zabielska Gołda - 241
Wilczur-Małecki Antoni zob. Altman Dawid - 241
392
Winiarek Bolesław zob. Bugajer Józef i Adela - 241
Wiśniak Józef - 241
Wiśniewska Stanisława zob. Dancygier (Kujawska) Antonina, Rokacz Helena,
Natan i NN., Mróz-Podemska Małka, Rokacz-Liberman Lola - 241
Wiśniewski Antoni - 241
Wiśniewski Feliks i Jadwiga zob. Wolf Beniamin - 241
Wiśniewski Jan zob. NN. - 241
Witkowska Irena zob. Rawicka (Markowska) Henryka - 241
Włodarczyk Michał zob. Meryn Leon i NN. - 241
Wnorowska Bronisława zob. Goldberg N. - 241
Wojciechowski Aleksander zob. Gertner Romana i N., Hajtler Józef, Zweibaum
Lucjan - 241
Wojtala Zofia zob. Kronzieber (Kroński) Mieczysław - 241
Wojtyna Maria zob. Wolstein Fryderyka i Anita - 241
Wolniarski Tadeusz - 241
Wolski Czesław zob. Glajtman Izydor - 241
Wołoszkiewicz Dominika - 241
Wołowski Leonard zob. Laudo Jakub, Morgenstern Natan, Tylbor Dawid i
Sylwia, Wolczyk Eliasz i Jerzy - 241
Woroniczak Stanisław i Zofia zob. Friedman Adela, Zorn Janina - 241
Woźniak Wanda i Stefan zob. Grin Irena - 241
Wójcik Halina zob. Grynberg Juryk, Rot Jerzy, Kirsz N. - 241
Wójcik Janina zob. Kirszblum Rudolf (Głowacki Antoni), Ubfal Franciszka i
Mirka, Celnik Celina, Kotlińska (Jonas) Bronisława, Kotliński Stanisław,
Grossglueck (Krawczak Jadwiga) Barbara, Dyzenhaus N., Rybicka Irena - 241
Wójcik Michał zob. Fryzner Wilhelm, Rozalia i Mozes, Sibser Munio - 241
Wróbel Agnieszka zob. Arkin Artur, Wiktor i Helena, Luidor Bronisław - 241
Wróbel Marian zob. Spiegel Sarah - 241
Wrzesiewski Andrzej zob. Frejsztat Nina, Szladow N., Wrocławski Moszek i
NN. - 241
Wulczyński Teodozja zob. Rubinstein Marysia - 241
Zając Stanisława zob. Kryksman Chil (Jan Antoni) i Estera - 242
Zalewska Bronisława zob. Braun Jadwiga i Włodek, Lewandowska Maria,
Wajberg Hana - 242
Zalewski Józef zob. Raszkin-Nowak Felicja - 242
Załuski Antoni - 242
Zamkowski Brunon zob. Futerfas Henryk, Kruszyński J., Kornberg Józef - 242
Zaremba Władysław i Kazimierz zob. Wekselman Marusia, Wekselman
(Blogier) Estera - 242
Zawadowicz Henryk zob. Frydman Michał, Goldberg NN., Lewicka N.,
Lichtenbaum Róża Roman i N. - 242
393
Zbysz Władysław i Stanisława zob. Bach Diana - 242
Ziembińska Leonia zob. Loew NN., Sellinger N., Holzmann N., Weingruen N. 242
Zięcik-Brzezińska Maria, Zięcik Władysław zob. Laub, Horowitz, Guensberg,
Mass, Vogel, Albert, Laufer, Hirschberg S. - 242
Znój Józef zob. Ling Mordko, Miedzylewska Róża - 242
Zroska Klara zob. Taus Lusia - 242
Zubowicz J. zob. Majfeld Lolek - 242
Zwolińska Aniela zob. Szefner Ewa, Mieczysław i Miriam - 242
Zwolińska Halina zob. NN. - 242
Zych Tomasz zob. Adler Rozalia - 224
Zygadło Franciszek zob. Fleisz Pinio - 242
Żądło Michał zob. Czaban Dawid i NN., Gutmann NN., Kurzer Oskar, Lerch
(Kurzcz) Rena, Reichman Rysia, Safier Moses, Wilner N. - 242
Żubrowska Helena zob. Finkielsztejn Irena, Szmulewicz Izak - 242
Żur Karolina zob. Grin Chajka - 242
Żurawicz Urszula zob. Buchlejm Abram i NN. - 242
Żurim Helena - 242
394
Indeks geograficzny
Będzin - 246-248, 556
Biały Kamień – 474, 551
Białystok - 249-261, 509, 552
Bielawa - 41, 474, 509
Bielsko - 262-264, 509, 556
Bolków – 265, 509
Boża Góra - 474
Buchwald - 41-42
Bydgoszcz - 266-272, 509, 553
Bystrzyca - 474
Bytom - 273-274, 509
Chełm - 275
Chorzów - 276-277, 509, 556
Chrzanów - 278
Cieplice - 41
Częstochowa - 279-287, 509, 554
Dąbrowa Górnicza - 288
Dzierżoniów - 39, 289-291, 474, 508, 509
Frydland (Frydlant) - 41, 292
Gdańsk- 293, 294, 295, 509, 512, 555
Gdynia - 22, 75-76, 110, 512, 517, 523
Gierzcze Puste - 41
Gliwice- 509, 556
Głuszyca- 474, 509
Goerbersdorf zob. Jawor
Hrubieszów - 275
Izrael – 498
Jar- 509
Jawor - 38, 41, 474
Jawor- 509
Jelenia Góra Jelenia Góra - 41, 474, 296-297, 509
Kalisz - 298
Kamienna Góra – 474, 509
Katowice - 299-317, 508, 509, 556
Kielce - 318-319
Kłodzko - 41, 320-321, 474, 509, 557
Kraków - 42, 322-338, 508, 509, 558, 559
Kraśnik - 275
395
Krzyżatka - 41
Kudowa - 557
Legnica - 339-343, 474, 508, 509, 560
Lubań - 474
Lubartów - 275
Lubawka- 509
Lublin - 344-359, 509, 561
Ludwików - 340, 360, 509, 562
Łańcut - 361
Łęczyca - 298
Łódź - 140, 362-373, 508, 509, 512, 563
Mielec - 374
Międzyrzecz - 275
Milanówek – 577
Niemcza - 340, 375-378, 474, 509, 564
Nowa Ruda – 474, 509
Nowa Sól- 509
Nowy Dwór - 379
Nowy Sącz - 380
Olsztyn - 381-387, 565
Opole- 509, 556
Ostrów Mazowiecka - 388
Otwock - 124, 129, 132, 134, 389-391, 509, 566, 567, 568, 577
Pabianice - 298
Pieszyce – 41, 474
Pińczów - 392
Piotrków - 393
Płock – 394, 577
Poznań - 395-398, 569
Pruszków – 577
Przemyśl - 399-403, 570
Raciąż - 452
Radom - 404-406, 571
Rzeszów - 407
Siedlce - 408
Sobięcin - 573
Sosnowiec - 409-410, 509, 556
Strzegom- 509
Szczakowa - 411
Szczecin - 245, 412-430, 508, 509, 573
Śródborów - 125, 127, 133, 509, 574, 575
396
Świdnica – 474, 509
Świebodzice - 474
Tarnów - 431-435
Teheran - 71
Tomaszów Mazowiecki - 298
Wałbrzych - 436-437, 474, 508, 509, 576
Warszawa - 93, 136, 140, 438-460, 489, 506, 507, 508, 509, 577, 578, 579
Włocławek - 461-468, 509, 580
Włodawa - 469
Włoszczowa - 275
Wrocław - 291, 470-481, 508, 509, 581
Zabrze - 482-484, 509, 556
Zagórze- 509
Zatrzebie – 126, 582
Ząbkowice - 474, 485, 509
Zgorzelec - 474
Zielona Góra
Ziębice – 474, 509
Złotoryja- 509
Żary – 474, 509
397

Podobne dokumenty