ergonomia – inwestycja w sukces

Komentarze

Transkrypt

ergonomia – inwestycja w sukces
Instytut Wzornictwa
Przemysłowego
VI Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna
ERGONOMIA – INWESTYCJA W SUKCES
18 listopada 2010 r. | Warszawa | Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Organizatorzy:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Współorganizator:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa tel. +48 22 860 00 66, faks +48 22 831 64 78, [email protected]
www.iwp.com.pl
ERGONOMIA – INWESTYCJA W SUKCES
Patronat Honorowy Konferencji:
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Komitet Ergonomii Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. nadzw dr hab. Waldemar Karwowski, Dziekan Wydziału Inżynierii
Przemysłowej i Systemów Zarządzania Uniwersytetu Central Florida
w Orlando, Florida, USA.
dr hab. Andrzej Mastalerz, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
dr Iwona Palczewska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Partner Sesji Plenarnej:
Partner Sesji Panelowej I:
Patron Projektu:
Case studies:
Patroni Medialni:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Sp. z o. o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa tel. +48 22 860 00 66, faks +48 22 831 64 78, [email protected]
www.iwp.com.pl
2
ERGONOMIA – INWESTYCJA W SUKCES
PROGRAM KONFERENCJI:
Sesja Plenarna
09.30 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
Beata Bochińska – Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
10.00 People not things | Ludzie, nie projektowane produkty
dr Dan Formosa – Doktor w dziedzinie biomechaniki, absolwent Uniwersytetu Nowy
Jork, projektant ,współzałożyciel Studia Projektowego-Smart Design Worldwide, USA
10.30 Ergonomia w kontekście inteligentnych technologii i systemów:
perspektywa dla biznesu
prof. nadzw dr hab. inż. Waldemar Karwowski – Profesor i Dziekan Wydziału Inżynierii Przemysłowej i Systemów Zarządzania Uniwersytetu Central Florida
w Orlando, Florida, USA
11.00 Przerwa kawowa
11.15
Practical demonstration of productivity benefits of ergonomic design with case studies | Praktyczna demonstracja korzysci
związanych z wydajnością, wynikających z ergonomicznego wzornictwa – case study
Thomas Albin – Dyrektor Zarządzający OERC (Office Ergonomics Research
Committee), USA
11.45 Fotel biurowy – Twój wróg czy przyjaciel? mPOSITION jako nowy
kierunek myślenia o stanowisku pracy
Jakub Rzetecki – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży firmy PROFIm
12.15 Marketing ergonomii
dr Iwona Palczewska – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego
12.45
Przerwa na lunch
Podczas przerwy prezentacja: Możliwości zastosowania analizy ruchu w przestrzeni trójwymiarowej w badaniach ergonomicznych
(system VICON)
Po sesji plenarnej – trzy równoległe sesje panelowe:
Sesja I: Ergonomia produktu w miejscu pracy
Sesja II: Ergonomia narzędziem wspierania procesów biznesowych
Sesja III:Kierunki rozwoju badań ergonomicznych
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa tel. +48 22 860 00 66, faks +48 22 831 64 78, [email protected]
www.iwp.com.pl
3
ERGONOMIA – INWESTYCJA W SUKCES
ERGONOMIA PRODUKTU W MIEJSCU PRACY
13:45
Brand Value ergonomics – Product design as success factor – case
study | Ergonomia wartością marki – wzornictwo produktu jako wyznacznik sukcesu
Manfred Hoehn – Kierownik Departamentu Komunikacji i Kreowania Marki Linde
Material Handling Gmbh
14.05 How to fall in love | Szczęście jako ostateczny cel projektowania pro
duktów
dr Dan Formosa – Doktor w dziedzinie biomechaniki, absolwent Uniwersytetu Nowy
Jork , projektant, współzałożyciel Studia Projektowego Smart Design Worldwide, USA
14:25
The office design’s infulence on employees’ stress leve in an ergonomic context | Wpływ projektu architektonicznego na poziom stresu
u pracowników w kontekście ergonomii
dr Christiny Bodin Danielsson – Architekt i pracownik naukowy The Royal Institute
of Technology, Wydział Architektury, Szwecja
14:45 Kształtowanie materialnego środowiska pracy – case study
Beata Osiecka – Prezes Kinnarps Polska Sp. z o.o.
15:05 EGRODESIGN narzędziem dla projektanta i przedsiębiorcy
dr hab. Andrzej Mastalerz, Dział Ergonomii Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
ERGONOMIA NARZĘDZIEM WSPIERANIA STRATEGICZNYCH
PROCESÓW
13:45 Zależność ROI z systemów IT od ergonomii oprogramowania
– case study
Ernest Syska – Konsultant, ekspert w dziedzinie badania zyskowności inwestycji
w obszarze IT
14:05 Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika
– case study
Maciej Lipiec – Dyrektor Departamentu User Experience K2 Internet S.A.
14:25 Miejsce ergonomii w projektowaniu e-usług, e-gospodarka
dr Iwona Palczewska – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego
14:45 Ergonomiczne czynniki ryzyka w ocenie ryzyka zawodowego.
Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy
Karolina Główczyńska-Woelke– specjalista w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ergonomii, Państwowa Inspekcja Pracy
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa tel. +48 22 860 00 66, faks +48 22 831 64 78, [email protected]
www.iwp.com.pl
4
ERGONOMIA – INWESTYCJA W SUKCES
15:05 Model zarządzania ryzykiem ergonomicznym na przykładzie
działających w Polsce przedsiębiorstw – case study
mgr Maciej Zdrodowski – Specjalista bhp, ekspert w dziedzinie ryzyka ergonomiczne
go, autor wielu artykułów w tym zakresie
KIERUNKI ROZWOJU BADAŃ ERGONOMICZNYCH
13:45
Immediate research needs in ergonomics with special regard to
information and communications technologies | Pilne potrzeby badawcze w zakresie ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych i komunikacyjnych
Thomas Albin – Dyrektor Zarządzający OERC (Office Ergonomics Research
Committee), USA
14.05 Rola ergonomii w profilaktyce zespołów bólowych układu ruchu
wśród pracowników,
dr Joanna Bugajska, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy
14:25 Inspiracje Kansei Engineering
prof. nadzw. dr hab. Wiesław Gdowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
14:45 Niektóre biomechaniczne aspekty w projektowaniu mebli do
wypoczynku i snu
prof. dr hab. Jerzy Smardzewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
www.iwp.com.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji, zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji konferencji. Więcej informacji organizacyjnych na stronie www.iwp.com.pl/konferencje.
5
ERGONOMIA – INWESTYCJA W SUKCES
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce konferencji:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Koszt uczestnictwa:
Cena obejmuje opłatę za udział w sesji plenarnej oraz sesjach panelowych konferencji, opłatę za materiały konferencyjne oraz poczęstunek.
•
549 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla projektantów oraz przedsiębiorców
•
183 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla studentów I i II stopnia i przedstawicieli
środowiska naukowego
Warunki rejestracji:
Warunkiem rejestracji jest przesłanie formularza zgłoszenia (wraz z pieczątką firmy
i podpisem osoby upoważnionej) oraz dowodu wpłaty faksem na numer 22 860 03 11
lub e-mailem na adres: [email protected]
Kwotę z tytułu uczestnictwa prosimy wpłacić na konto:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7,
00-236 Warszawa,
Raiffeisen Bank Polska S.A. NR 20 1750 0009 0000 0000 0636 0898
W tytule przelewu prosimy umieścić „konferencja ergonomiczna”
Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału złożona na piśmie na:
• 21 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 28 października
2010 r. włącznie umożliwia zwrot 100% kosztu uczestnictwa
• 14 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 4 listopada 2010
r. włącznie umożliwia zwrot 50% kosztów uczestnictwa
• 7 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 11 listopada 2010
r. włącznie umożliwia zwrot 20% kosztów uczestnictwa
• mniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj między 12-18 li
stopada 2010 r. jest równoznaczna z poniesieniem pełnego kosztu uczest
nictwa bez możliwości zwrotu jakiejkolwiek jego części.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
[email protected], lub numer faksu 22 860 03 11.
Kontakt:
Wioleta Olszanicka
Tel: 22 860 01 70
[email protected]
Mikołaj Chałas
Tel: 22 860 01 71
mikoł[email protected]
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji, zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji konferencji. Więcej informacji organizacyjnych na stronie www.iwp.com.pl/konferencje.
6
Ergonomia – Inwestycja w Sukces
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Formularz zgłoszenia uczestnictwa
VI Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna
Ergonomia – Inwestycja w Sukces
18 listopada 2010 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego formularza na nr faksu +48 22 860 03 11 bądź poprzez e-mail na adres: [email protected] Ilość miejsc jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dane osobowe uczestnika:
Imię i nazwisko.................................................................................. Stanowisko...................................................................
Tel. .................................................. e-mail .................................................... Faks: .............................................................
Dane do faktury:
Nazwa firmy/instytucji: ............................................................................................................................................................
Adres firmy/instytucji: .............................................................................................................................................................
NIP: ........................................................................................................................................................................................
Osoba kontaktowa (dot. płatności) ..............................................Tel. ..........................................e-mail................................
Deklaracja udziału w sesji panelowej konferencji:
Po sesji plenarnej planowane są trzy równoległe sesje panelowe. Prosimy o zaznaczenie sesji panelowej, w której
planuje Pani/ Pan uczestniczyć:
Ergonomia produktu
w miejscu pracy
Ergonomia narzędziem wspierania
strategicznych procesów
Kierunki rozwoju badań
ergonomicznych
Cena uczestnictwa (proszę zaznaczyć właściwą):
Cena zawiera: opłatę za udział w sesji plenarnej oraz sesjach panelowych konferencji, opłatę za materiały konferencyjne
oraz poczęstunek
183 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla studentów I i II stopnia i przedstawicieli środowiska
naukowego
549 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla projektantów oraz przedsiębiorców
Cena promocyjna:……………… zł brutto (w tym 22% VAT)
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem rejestracji jest przesłanie formularza zgłoszenia (wraz z pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej) oraz
dowodu wpłaty faksem na numer: 22 860 03 11 lub e-mailem na adres:
[email protected]
Kwotę z tytułu uczestnictwa prosimy wpłacić na konto:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
Raiffeisen Bank Polska S.A. NR 20 1750 0009 0000 0000 0636 0898
W tytule przelewu prosimy umieścić „konferencja ergonomiczna”.
Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału złożona na piśmie na:
• 21 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 28 października 2010 r. włącznie umożliwia zwrot 100%
kosztu uczestnictwa
• 14 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 4 listopada 2010 r. włącznie umożliwia zwrot 50% kosztów
uczestnictwa
• 7 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj. do dnia 11 listopada 2010 r. włącznie umożliwia zwrot 20% kosztów
uczestnictwa
• mniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji tj między 12-18 listopada 2010 r. jest równoznaczna z ponie
sieniem pełnego kosztu uczestnictwa bez możliwości zwrotu jakiejkolwiek jego części.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected]
lub numer faksu 22 860 03 11.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji, zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji konferencji. Więcej informacji organizacyjnych na stronie www.iwp.com.pl/konferencje.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o. o., Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, moich danych osobowych (w tym adresu
poczty elektronicznej), pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla celów
związanych z realizacją VI Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej „Ergonomia – inwestycja w sukces” oraz w zakresie prowadzonej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Sp. z o. o. działalności gospodarczej (w szczególności działalności szkoleniowej i marketingowej). Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych w
bazie danych osobowych Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. oraz dobrowolności ich podania. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
U. 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert udziału w szkoleniach i innych materiałów marketingowych drogą
elektroniczną.
data i miejsce: ...................................................................................
podpis i pieczęć firmy: ...............................................................................................

Podobne dokumenty