Rentgenoradiometr DP-66

Komentarze

Transkrypt

Rentgenoradiometr DP-66
RENTGENORADIOMETR
DP-66
OPIS I OBSŁUGA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
1963
ItENTGKNOltADIOMETR DP-НС
ERRATA
Strona
6.
Tablica 1
,,
7.
15 wiersz od dołu
Tablica 2
12.
3 wiersz od góry
16 wiersz od dołu
ir>.
24.
21.
Jest
Powinno być
Beta X
rozp/min . cm
zakresu
Podzakres
I, II, III, IV, V, V
wilkości
wytrzymałość
mechanicznej
impulców
R.,„
Wymnić
Beta X 1
rozp/min . cmzakresu
Podzakres
I, II, III, IV, V, VI
wielkości
wytrzymałości
mechanicznej
impulsów
R20
Wymienić
GM-STC-5
GM-CTC-5
Miejsce błędu
7 wiersz od góry
7 wiersz od góry
Punkt 3, kolumna 3
Kolumna 2
3 wiersz od góry
kolumna 3
—50«/o
3 wiersz od dołu
28.
Druk. Wąbrzeźno ąo t.169 £S»0mym. H-Sfstea
kolumna 4
5 : 6 wiersz od góry
kolumna 3
8 wiersz od góry
10 wiersz od góry
11 wiersz od góry
kolumna 1
13 wiersz od dołu
kolumna 2
9 wiersz od dołu
kolumny
kolejno 1, 2, 3
5u
F
4.20»/о
5
u
F
+ 50%
-20<Vo
Zast. BZ1/D6V8
5 к — А —0,25 W
51 M ± 10 °/o—0,5W
120 к ±5°/o—0,5 V
5 M — A —0,25 W
5,1 M ± 10»/o — 0,5 W
120 к ± 5 % —0,5 W
Rll
R17
OMŁT
*
OMŁT-1W
R15
Opornik
OMŁT-0,5 W,
3,3 к ± 5°/o—0,5 W
TREŚĆ
Rozdział I — P R Z E Z N A C Z E N I E I D A N E T A K T Y C Z N O - T E C H N I C Z .
1.1. Przeznaczenie przyrządu
1.2. Dane takty czno-techniczne przyrządu
Rozdział II — D Z I A Ł A N I E R E N T G E N O R A D I O M E T R U .
2.1. Opis ogólny i schemat blokowy przyrządu
2.2. Schemat ideowy i działanie przyrządu
.
.
.
Rozdział III — BUDOWA PRZYRZĄDU
3.1. Pulpit pomiarowy
3.2. Sonda
3.3. Wyposażenie przyrządu
9
9
10
.
Rozdział IV — P O S Ł U G I W A N I E S I Ę PRZYRZĄDEM .« .
4.L Przygotowanie przyrządu do pracy
4.2. Pomiar promieniowania beta
.
4.3. Pomiar promieniowania gamma*.
4.4. Wykonywanie pomiarów
4.9. Ładowanie dozymetrów optycznych DKP-50
4.6. Eksploatacja przyrządu
.
.
.
(
.
Rozdział V — PRZEGLĄDY K O N T R O L N E I T E C H N I C Z N E . . .
5.1. Zmiana licznika STS-5 .
5.2. Zdejmowanie osłony sondy
5*3. Wymiana żarówki
&A Sprawdzenie cechowania przyrządu dla promieniowania gamma
5Jk Sprawdzenie cechowania przyrządu dla promieniowania beta .
Rozdział VI — PRZECHOWYWANIE I K O N S E R W A C J A .
.
5
6
5
.
Rozdział VII — NIESPRAWNOŚCI I ICH USUWANIE
12
12
18
13
14
14
16
17
17
17
18
19
19
20
20
20
22
. 2 3
23
ZAŁĄCZNIKI
1. W Y K A Z WYPOSAŻENIA
2. W Y K A Z PODZESPOŁÓW E L E K T R O N I C Z N Y C H (do schematu
ideowego rys. 2)
3. S C H E M A T B L O K O W Y R E N T G E N O R A D I O M E T R U (rys. 1)
4. S C H E M A T IDEOWY R E N T G E N O R A D I O M E T R U (rys. 2)
5. RENTGENORAJDIOMETR DP-66, widok ogólny (rya. 3)
6. RBNTGENGRADIOMETR DP-66 w futerale (rys. 4)
7. R E N T G E N O R A D i O M E T R DP-66 ukompletowany (rys. 5)
3
Rozdział I
PRZEZNACZENIE I DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE
RENTGENORADIOMETRU
1.1. Przeznaczenie przyrządu
Rentgenoradiometr DP-66 przeznaczony jest do:
— wykrywania i ilościowego oznaczania stopnia skażenia różnych
powierzchni ciałami beta — promieniotwórczymi,
— wykrywania i pomiaru mocy dawki promieniowania gamma,
— ładowania dozymetrów optycznych DKP-50.
1.2. Dane taktyczno-techniczne przyrządu
1.2.1. Zakres pomiarów:
:ł
T
2
— dla promieniowania beta od 10 do 10 rozp./min. • cm w czte­
rech podzakresach,
— dla promieniowania gamma — od 0,05 mR/h do 200 R/h
w sześciu podzakresach.
1.2.2. Energetyczny zakres pomiaru
Przyrząd umożliwia pomiar promieniowania w zakresie energii:
— dla promieniowania beta — od 0,5 MeV do 3 MeV.
— dla promieniowania gamma — od 0,1 MeV do 3 MeV.
5
1.2.3. Pod zakresy pomiarowe
6
Przyrząd pogada 6 podzakresów pomiarowych określonych w ta­
blicy 1.
Tablica
Pb łoże­
Skala
nie
Pod­
mier­
zakres przełącz­
nika
nikom
1
2
3
1
II
11Г
IV
200 R/h
5 R/h
0,5 R/h
I'M
50 mR/h
100 К
5 mR/h
10 К
0,5 mR/h
0-200
0-5
0,6
0-10
0,6
0-10
0-5
0-10
0,5
V
VI
1
Zakres pomlaroiuy ш zależności od położenia
osłony sondy
Beta X i
Beta X 10
Gammo
rozp/min • cm
rozp/min • cm*
R/h (mR/h)
4
6
6
—
—
—
100000—1000000
1000000—100oocoo
—
Tablica
5-200 R/h
0,5-5 R/h
0.05-0,5 R/h
—
5-50 mR/h
10000—100000
—
1 ООО—10000
—
—
—
—
....
— 0,6% mierzonej wielkości na 1 C w zakresie temperatur od
+ 20°C do +45°C i wilgotności względnej 65 ± 15%,
— 0,3% mierzonej wilkości na 1°C w zakresie temperate od
—30°C do 20°C.
1.2.6. Średni czas ustaleń wskazań — dla określonej w punkcie
1.2.4. dokładności pomiaru nie przekracza wartości podanych
w tablicy 2.
—
0,5-5 mR/h
—
0^О5*-О,5 mR/h
Wyboru podzakresów dokonuje się przełącznikiem obrotowym.
Wybór rodzaju promieniowania (beta lub gamma) oraz 10-krotne
zwiększenie zakrsu pomiarowego beta uzyskuje się przez odpo­
wiednie ustawienie osłony sondy.
1.2.4. Aparaturowy uchyb pomiaru
(dla średnich wartości odczytu) w normalnych warunkach klima­
tycznych (temperatura -|-20±5 C, wilgotność względna 65±15%,
ciśnienie atmosferyczne 750 ±30 mmHg) — nie przekracza ± 26%
wartości mierzonej i dodatkowo ± 2,5% pełnej wartości skali
podzakresu, na którym dokonuje się pomiaru mocy dawki pro­
mieniowania gamma od źródła Co-60 lub ilości rozp/min. • cm pro­
mieniowania beta od źródła Sr-90 + Y-90 o powierzchni minimum
150 cm .
o
2
2
1.2.5. Dodatkowy uchyb pomiaru — pod wpływem zmiany warun­
ków klimatycznych nie przekracza:
— 0,6% mierzonej wielkości na 1°C w zakresie temperatur od
+ 20°C do +40°C i wilgotności względnej 95 ± 3%,
Podzakres
I
II
111
IV
V
V
Czas ustalenia wskazań
(sek)
3,5
4
4
4
15
30
2
1.2.7. Odporność na przeciążenia dawkowe
Przekroczenie dawki o wartość równą 100% danego zakresu po­
miarowego nie powoduje wstecznego biegu wskazówki miernika
oraz trwałych zmian czułości przyrządu.
1.2.8. Gniazdo ładowania dozymetrów
Przyrząd wyposażony jest w gniazdo do ładowania dozymetrów
optycznych typu DKP-50. Gniazdo wyposażone jest w wewnętrzne
źródło światła oświetlające skalę dozymetru w czasie ładowania,
umożliwiając ładowanie niezależnie od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
1.2.9. Akustyczna sygnalizacja promieniowania
Przyrząd wyposażony jest w słuchawkę SM-60 zapewniającą aku­
styczną sygnalizację promieniowania o słyszalności wystarczają­
cej w warunkach średniego nagłośnienia otoczenia.
Konstrukcja słuchawki pozwala na wygodne jej stosowanie bez
pogorszenia szczelności maski przeciwgazowej.
1.2.10. Preparat kontrolny
Sr->90 + Y-90 o aktywności 10 ц-Ci umożliwia kontrolę sprawności
przyrządu przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa obsługi.
7
1.2.11. Zasilanie przyrządu
1 2.18. Wymiary gabarytowe przyrządu
Przyrząd może być zasilany z:
— baterii wewnętrznej składającej się z dwócl. o^niw 1.5V typu
R20, zapewniającej ciągłą pracę przyrządu w cżąsie 70 gcizin
lub załadowanie 1000 sztuk dozymetrów optycznych i pracę
ciągłą w czasie 50 godzin (w normalnych warunkach klima­
tycznych, lub przy zasilaniu z ogniw przystosowanych do pracy
w temperaturze —40°C do +50°C),
— źródeł zewnętrznych — akumulatorów o napięciu 3V, 6V lub
12V poprzez przystawkę umieszczaną w pojemniku baterii we­
wnętrznej.
s
1.2.12. Dopuszczalny spadek napięcia źródeł zasilających
Spadek napięcia źródeł zasilania do 1,6 V ± 0,1 V od nominalnego.,
nie powoduje dodatkowego błędu pomiaru. Napięcie baterii zasila­
jącej kontrolowane jest miernikiem przyrządu przy ustawieniu
przełącznika podzakresów w pozycję „K" (kontrola baterii).
1.2.13. Skala miernika przyrządu
Wykonana jest na tarczy pokrytej farbą okresowego świecenia,
naświetlanej wewnętrznym źródłem światła, co zapewnia wygodny
odczyt wskazań niezależnie od warunków oświetlenia zewnętrz­
nego.
1.2.14 Odporność na narażenia środowiskowe
Przyrząd przystosowany jest do pracy w następujących warun­
kach klimatycznych:
— w zakresie temperatur i przy wilgotności względnej określo­
nych w р. 1.2.5., zachowując pełną sprawność po chwilowym
przebywaniu w temp. —40°C lub +50°C,
— przy narażeniu na deszcze i średniej intensywności oraz przy
zanurzeniu sondy w pokrowcu z folii polietylenowej do wody
na głębokość do 60 cm na około 5 minut.
1.2.15. Odporność na narażenia mechaniczne
Przyrząd jest odporny na wibracje o przyspieszeniu do 3 g i czę­
stotliwości 20 do 70 Hz oraz wstrząsy podczas transportu.
8
— u/miary pulpitu — 100 X180 X120
— wymiary sondy — 0 415X300 (z rękojeścią)
— wymiary opakowania transportowego (walizki) —
26» X 474X158.
1.2.17. Masa przyrządu
— sonda i pulpit w futeralo — 3,8 kg
— komplet przyrządu w opakowaniu transportowym — 9,6 kg.
R o z d z i a ł II
DZIAŁANIE RENTGENORADIOMETRU
2.1. Opis ogólny i schemat blokowy przyrządu
Schemat blokowy przedstawiony jest na rysunku 1. Układ pomia­
rowy przyrządu składa się z:
— detektorów promieniowania beta i gamma
(1)
— wzmacniacz impulsów
(2)
— normalizator impulsów
(3)
— układu całkującego
(4)
— miernika
(5)
— stabilizowanej przetwornicy tranzystorowej
(6)
— gniazda z urządzeniem do ładowarka dozymetrów
(7)
— - wewnętrznej baterii zasilającej lub przystawki do
zasilania ze źródeł zewnętrznych
(8) i (9)
— słuchawki
(Ю)
Funkcję detektorów promieniowania (1) spełniają trzy liczniki
G-M (STS-5, DOB-50 i DOB-80). Wytwarzane w wyniku detekcji
promieniowania, impulsy wzmocnione przez wzmacniacz (2) ste­
rują normalizator (3).
Normalizowane pod względem szerokości i amplitudy, impulsy
dają w układzie całkującym (4) uśredniony prąd impulsów, odpo­
wiadający wartości mocy dawki promieniowania, mierzony mier­
nikiem (5). Impulsy z normalizatora służą ponadto do akustycznej
sygnalizacji promieniowania — za pośrednictwem słuchawki (10).
9
Stabilizowana przetwornica tranzystorowa (6) dostarcza wysokich
napięć dla zasilania liczników i ładowania dozymetrów poprzez
gniazdo (7). oraz napięć do pozostałych członów układu.
Przetwornica zasilana jest z baterii wewnętrznej (8) lub źródeł
zewnętrznych poprzez przystawkę (9).
Zmiana stałej czasowej obwodu całkującego na poszczególnych
podzakresach — konieczna ze względu na dopuszczalne fluktuacje
i czas ustalania wskazań — odbywa się przez zmianę oporności
rozładowującej.
Przycisk „KAS", zwierający obwód całkujący służy do szybkiego
kasowania wskazań. Potencjometry P, -н P w obwodzie emitera
tranzystora T5 określają wielkość prądu impulsów ładujących
i przeznaczone są do kalibracji przyrządu na poszczególnych pod­
zakresach.
Zasilanie przyrządu odbywa się za pośrednictwem stabilizowanej
przetwornicy tranzystorowej, złożonej z transformatora, tranzy­
stora kluczującego T6, tranzystora regulującego T7, wzmacniacza
prądu stałego z tranzystorem T8, oraz diody Zenera D7 służącej
Jako napięcie odniesienia.
Prostowniki po stronie wtórnej transforatora dostarczają stabili­
zowanych napięć:
— 390 V dla licznika L3, — 490 V dla licznika LI i L2, oraz — б V
i +4 V dla zasilania całości układu. Wielkość tych napięć ustala
się potencjometrem P8.
Kondensator C bocznikuje oporność wewnętrzną baterii zasila-'
jącej. Obwód startowy przetwornicy (Rj,,, R i C ) oraz sprzężenie
baz tranzystorów T6 i T7 poprzez R zapewnia niezawodny start
przetwornicy przy przyjętych dopuszczalnych spadkach napięcia
źródła zasilania.
Przycisk „OSW" służy do włączenia żarówki Ż2 okresowego pod­
świetlania skali miernika. Napięcie — 390 V poprzez regulowany
dzielnik, złożony z oporników R , Ra* i potencjometru P7 dopro­
wadzone jest do gniazda ładowania dozymetrów. Gniazdo wypo­
sażone jest w zwieracz Wl, który przy wprowadzeniu dozymetru
do gniazda ładowania włącza żarówkę Zl podświetlającą skalę do­
zymetru. Włączanie przyrządu do pracy, kontrola napięcia baterii
i zmiana podzakresów odbywa się przy pomocy 8-pozycyjnego
przełącznika obrotowego:
— w pozycji „W" przełącznik odłącza baterię zasilającą i zwiera
cewkę miernika dla zwiększenia tłumienia układu ruchomego,
— w pozycji „K" miernik szeregowo z opornikiem R dołączony
jest do baterii zasilającej, służąc jako wskaźnik napięcia ba­
terii; w pozycji tej źródło zasilania obciążone jest sztucznie
e
2.2. Schemat ideowy i działanie przyrządu.
Schemat ideowy przyrządu przedstawiony jest na rysunku nr 2.
Ze względu na szeroki zakres pomiarowy przyrząd wyposażony
jest w trzy liczniki wykorzystywane zależnie od wybranego podzakresu pomiarowego:
— na podzakresach I i II licznik DOB-^50 (LI)
— na podzakresie III licznik DOB-80 (L2)
— na podzakresie IV, V i VI licznik STS-5 (L3).
Impulsy z licznika wydzielane na oporniku R po wzmocnieniu na
tranzystorze Tl, sterują normalizator impulsów.
Funkcję normalizatora spełnia monowibrator tranzystorowy zło­
żony z tranzystorów T2 i T3, oporników R , Ri
Ru i przełącza­
nych kondensatorów C -5- C .
B
8
5
2
9
i e
Monowibrator wytwarza na wyjściu (kolektor tranzystora T3), im­
pulsy prostokątne o stałej wysokości i szerokości określonej dla
każdego podzakresu wielkością pojemności sprzęgającej (C -r- C ).
Podawanie impulsów wyzwalających monowibrator poprzez ob­
wód złożony z elementów С», D i D„, polepsza proces wyzwalania
i uniezależnia parametry generowanych impulsów od kształtu
i poziomu sygnału wyzwalającego.
Impulsy z wyjścia monowibratora za pośrednictwem wzmacniacza
z tranzystorem T4, sterują słuchawkę akustycznej sygnalizacji
promieniowania, oraz poprzez tranzystor T5 ładują kondensator
obwodu całkującego, złożonego z elementów Сю, Rn,, R , K
i oporności wewnętrznej miernika.
Uśredniona wartość prądu rozładowania kondensatora w obwodzie
całkującym, wskazywana przez miernik, jest proporcjonalna do
ilości impulsów otrzymywanych z licznika i odpowiada wielkości
mocy dawki promieniowania.
Odczyty dokonuje się na skali miernika, wycechowanego w R/h,
mR/h i ilościach rozpadów/min • cm*.
8
u
Ł
JU
10
M
3T
Ift
OT
as
ai
11
opornikiem R dla uzyskania typowych warunków pracy ba­
terii pod koniec jej eksploatacji,
— w pozycjach poszczególnych podzakresów przełącznik włącza
zasilanie przetwornicy, wybiera odpowiedni licznik (włącza na
licznik wysokie napięcie), przełącza kondensatory sprzęgające
monowibratora, obwody kalibracji i zmiany stałej czasowej
układu całkującego. Pomiaru odpowiedniego rcdzaju promie­
niowania (beta lub gamma), względnie 10 krotne zwiększenie
zakresu pomiarowego promieniowania beta dokonuje się przez
odpowiednie ustawienie osłony na głowicy sondy zawierającej
liczniki.
ai
Rozdział
III
BUDOWA PRZYRZĄDU
3.1. Pulpit pomiarowy
Pulpit pomiarowy składa się z:
— płyty czołowej,
— zespołu elektronicznego,
— obudowy z pojemnikiem baterii.
Płyta czołowa i obudowa wykonane są z prasowanego materiału
termoutwardzalnego o dużej wytrzymałość imechanicznej.
Na płycie czołowej umieszczone są następujące elementy:
— miernik MEA-33, z specjalną skalą,
— przycisk „OŚW" — włączający podświetlenie skali,
—• przycisk „KAS" — do kasowania wskazań,
— potencjometr P7 do regulacji napięcia ładowania dozymetrów,
— gniazdo ładowania dozymetrów,
— przełącznik podzakresów,
— gniazdo słuchawki,
— wyjście przewodu łączącego pulpit z sondą.
Z płytą czołową związany jest zespół elektroniczny przyrządu,
zmontowany na dwóch płytkach ze schematem drukowanym.
Obudowa posiada w części dolnej cylindryczny pojemnik na ba­
terię zasilającą, zamykany uszczelniającą zakrętką.
Płyta czołowa łączona jest z obudową przy pomocy czterech wkrę­
tów. Przejścia elementów regulacyjnych, przewodu łączącego oraz
12
powierzchnie przylegające płyty czołowej i obudowy zabezpie­
czone są gumowymi uszczelkami dla zapewnienia kroploszczelności.
3.2. Sonda
Obudowa sondy stanowi cylindryczny korpus aluminiowy. We­
wnątrz umieszczona jest płytka montażowa z detektorami i wzmac­
niaczem impulców. Powierzchnia boczna sondy w sąsiedztwie
czynnej objętości licznika STS-5 posiada okno dla pomiaru pro­
mieniowania beta, osłonięte folią aluminiową przyklejoną do kor­
pusu. Na części korpusu sondy z oknem znajduje się cylindryczna
osłona stalowa zamocowana obrotowo na korpusie. Osłona posiada
trzy ustalone położenia względem okna. W położeniu „G" (po­
miar promieniowania gamma) okno w korpusie jest osłonięte ścian­
ką osłony. W położeniu „Bxl" (pomiar promieniowania beta) okno
w korpusie sondy pokrywa się z poprzecznymi otworami w osłonie.
W położeniu „BxlO" otwór w osłonie jest odpowiednio mniejszy
dla uzyskania 10-krotnego zwiększenia zakresu pomiarowego. Na
częściach zewnętrznych obudowy znajdują się dwa występy usta­
lające odległość sondy od powierzchni obiektu pomiaru. Sonda
wyposażona jest w rękojeść, która w zależności od potrzeby może
być mocowana z sondą bezpośrednio lub przy użyciu przedłużacza.
3.3. Wyposażenie przyrządu.
Kompletny zestaw przyrządu składa się z następujących członów:
a) pulpit pomiarowy — zawierający układ elektroniczny (od normalizatora włącznie),
b) sonda — z detektorami promieniowania i wzmacniaczem impul­
sów, połączona z pulpitem przewodem wielożyłowym długości
1,47 m,
c) futerał — mieszczący pulpit pomiarowy i sondę oraz części
kompletu wymienione w p. d, g.
d) przedłużacz sondy — przyczepiony uchwytem do futerału,
e) preparat kontrolny Sr^90 f Y-90 o aktywności 10» м-Ci —
w pokrywie futerału,
f) komplet słuchawkowy,
g) kołnierz osłony gniazda ładowania dozymetrów.
Futerał przyrządu podzielony jest poziomo przegrodą na dwie
części. W części górnej umieszczony jest pulpit pomiarowy moco13
wany do przegrody śrubą. Część dolna służy do pomieszczenia
sondy z przewodem łączącym. Pokrywa futerału posiada okno ze
szkła organicznego umożliwiającego obserwację skali miernika.
W pokrywie — za przesłoną ochronną umieszczony jest preparat
kontrolny. Na wewnętrznej stronie pokrywy umieszczony jest
trzpień gwintowany do zamocowania kołnierza osłonnego gniazda
ładowania. Przedłużacz sondy wykonany jest z rur aluminiowych
składanych teleskopowo w sposób zapewniający regulację długo­
ści, z zaczepami do połącznia z sondą i rękojeścią.
Do transportu i przechowywania kompletu służy walizka drew­
niana, w której oprócz przyrządu z częściami wyżej wymienio­
nymi znajduje się dalsze wyposażenie jak:
h) pokrowiec (ochraniacz) sondy,
i) pasek nośny futerału
j) przystawka zasilania zewnętrznego,
k) komplet narzędzi do konserwacji bieżącej,
1) komplet części zamiennych do doraźnych napraw,
ł) komplet części zapasowych,
m) instrukcja obsługi,
n) zeszyt pracy przyrządu
o) książka obsługi technicznej.
Przystawka zasilania zewnętrznego wymiarami i kształtem obu­
dowy przystosowana jest do umieszczenia w pojemniku baterii.
Wewnątrz obudowy znajduje się oporowy dzielnik' napięcia (patrz
rys. nr 2) z wyprowadzonym na zewnętrz przełącznikiem napięć.
Przystawka zaopatrzona jest w przewody łączące długości 6 m za­
kończone wtykiem do typowych gniazd akumulatorowych insta­
lacji samochodowej.
R o z d z i a ł IV
POSŁUGIWANIE SIĘ PRZYRZĄDEM
4.1. Przygotowanie przyrządu do pracy
a) Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, w szczególności
z opisem działania i obsługi przyrządu.
b) Wyjąć przyrząd z opakowania transportowego (walizki)
i sprawdzić wzrokowo, czy zewnętrzne części pulpitu i sondy
nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych.
14
c) Sprawdzić, czy wskazówka miernika odpowiada zerowemu po­
łożeniu na skali; w przypadku konieczności regulacji, należy
odkręcić zakrętkę ochraniającą regulator zera i przez obrót
śruby regulacyjnej ustawić wskazówkę we właściwe położenie,
następnie otwór ponownie zabezpieczyć zakrętką zwracając
uwagę na stan podkładki uszczelniającej.
d) Otworzyć pojemnik baterii i umieścić w nim dwa ogniwa R »
wkładając je tak,aby bieguny ujemne skierowane były w stronę
zakrętki pojemnika, a następnie otwór pojemnika zamknąć
zakrętką.
20
e) Przełącznik podzakresów z pozycji „W" przestawić w pozycję
„K" i sprawdzić stan baterii zasilającej. Wskazówka miernika
powinna znajdować się w polu oznaczonym łukiem „K" (przy
nowych ogniwach wskazówka może wychylić się w prawo
w skrajne położenie).
Jeżeli wskazania są niższe — ogniwa nie nadają się do eksplo­
atacji. Kontrolę napięcia należy przeprowadzać każdorazowo
przed przystąpieniem do pomiarów.
W przypadku konieczności pracy z podświetleniem skali —
kontrole przeprowadza się z włączonym podświetleniem.
f) Jeżeli przyrząd ma być zasilany ze źródeł zewnętrznych, należy
przystawkę zasilania zewnętrznego dostosować do wielkości
napięcia źródła, umieszczając wtyk przełącznika napięć w gnie­
ździe oznaczonym przez „3", „6" lub „12" zależnie od napięcia
źródła (3, 6 lub 12 V).
Przystawę należy umieścić w pojemniku baterii, a przewody
z przystawki dołączyć do źródła zasilania.
Po dołączeniu zewnętrznego źródła zasilania sprawdzić napięcie
zasilania jak w punkcie e).
g) Przeprowadzić próbę działania przyrządu. Próbę przeprowadza
się na podzakresach II, IV, V i VI przy pomocy preparatu
kontrolnego.
W tym celu należy:
— osłonę sondy ustawić w położeniu B x l
— włączyć słuchawkę
1.5
— odsłonić preparat kotnrolny umieszczony w pokrywie fu­
terału i zbliżyć sondę powierzchnią okna do preparatu na
odległość około 1 cm.
Działanie przyrządu jest poprawne, jeżeli na kontrolowanych
podzakresach występują w słuchawce wyraźne trzaski sygnalizu­
jące promieniowanie. Ponadto na podzakresach V i VI wskazówka
miernika powinna wychylić się poza skalę, a na podzakresie IV
poza połowę skali.
Na podzakresie III wychylenie wskazówki jest nieznaczne, lecz
dostrzegalne.
4.2. Pomiar promieniowania beta
Dla wykonania pomiaru promieniowania beta należy:
a) ustawić osłonę sondy w położenie B x l ,
b) przełącznik podzakresów ustawić w położenie IM (podzakres
IV),
c) zbliżyć okno sondy na odległość 2—3 cm od kontrolowanej
powierzchni,
d) przełącznikiem wybrać podzakres przy którym wskazanie
miernika umożliwi dokładny odczyt. Wybór podzakresów na­
leży dokonać przełączając kolejno od podzakresu IV do VI aby
uniknąć wybijania wskazówki miernika. Po czasie koniecznym
na ustalenie wskazań (podanym w tablicy 2) dokonać odczytu
na skali od 0—10 dla danego podzakresu,
e) ustawić osłonę sondy w położenie „G" i zmierzyć wielkość tła
promieniowania gamma, postępując jak w punkcie d).
Różnica między wskazaniami z punktu d) i e) określa wielkość
skażenia beta w ilościach rozp/min * cm .
4.3. Pomiar promieniowania gamma
Pomiar promieniowania gamma dokonać w następujący sposób:
a) osłonę sondy ustawić w położeniu „G"
b) wybrać właściwy podzakres pomiarowy przełączając kolejno
od I do VI, aż do uzyskania wskazań miernika umożliwiających
dokładny odczyt. Na podzakresie I odczytu dokonuje się na
skali 0—200, na pozostałych — na skali 0—6, dla danego pod­
zakresu. Dokładny odczyt następuje po czasie koniecznym do
ustalenia wskazań (tabl. 2).
Przy osłonie sondy ustawionej w położeniu „Bxl" otrzymuje
się pomiar mocy dawki sumarycznego promieniowania beta
i gamma.
c) po zakończeniu pomiarów wyłączyć przyrząd,
4.4. Wykonywanie pomiarów
Celem uniknięcia wybijania wskazówki miernika poza skalę, oraz
przeciążenia liczników STS-5 i DOB-80 należy pomiar rozpoczy­
nać od podzakresów odpowiadających najwyższym mocom dawek
lub największej ilości rozpadów, w sposób opisany w 4.2. i 4.3.
Dla wyeliminowania niedokładności odczytu spowodowanej fluk­
tuacją wskazówki miernika, za wynik należy przyjmować uśred­
nioną wartość kilku odczytów. Dla uniknięcia nadmiernych wy­
chyleń (wybijanie) wskazówki miernika występujących w mo­
mencie zmiany podzakresów, zaleca się przed każdorazowym prze­
łączeniem sprowadzić wskazówkę na „0" naciśnięciem przycisku
„KAS".
2
UWAGA!
2
2
IM rozp/min-cm = 1000K rozp/min • cm - 1000 000 rozp/
/min • cm . Pizy pomiarach skażeń przekraczających 1000 000
rozp/min • cm (wychylenie wskazówki miernika poza skalę na
podzakresie IV) należy pomiar przeprowadzić przy osłonie
sondy ustawionej w położeniu „Bxl0" a odczyt pomnożyć przez
10.
f) po skończeniu pomiaru przyrząd należy wyłączyć (przełącznik
w położeniu „W").
2
2
4.5. Ładowanie dozymerów optycznych DKP-50
Ładowanie dozymetrów optycznych DKP-50 przeprowadzać w po­
mieszczeniach chroniących przed deszczem i nadmierną wilgocią,
w następujący sposób:
a) zdjąć zakrętkę zamykającą wejście gniazda ładowania i na wy­
stającą część gwintowaną gniazda zakręcić kołnierz ochronny,
b) przełącznik ustawić na podzakresie I,
c) pokrętło potencjometru P7 przekręcić w lewo do wyczuwal­
nego oporu.
17
d) odkręcić kapturek dozymetru i umieścić dozymetr w gnieździe
ładowania dociskając do wyczucia drugiego oporu. W położeniu
tym powinno włączyć się oświetlenie wewnętrzne gniazda pod­
świetlające skalę dozymetru,
e) pokrętło potencjometru P7 (regulacja) obracać powoli w prawo
— obserwując przez okular dozymetru ruch nici kwarcowej —
aż do momentu, kiedy nie znajdzie się na działce „0" skali mi­
kroskopu. Po ustaleniu wskazań dozymetru na poziomie „0"
wyjąć dozymetr z gniazda, sprawdzić wskazania i zakręcić
kapturek.
Przed wprowadzeniem do gniazda następnego dozymetru po­
krętło potencjometru ustawić w lewe skrajne położenie.
f) po okresie 30—60 minut od początku ładowania sprawdzić
wskazania dozymetru i w razie potrzeby skorygować.
g) po zakończeniu ładowania wyłączyć przyrząd, zdjąć kołnierz
ochronny gniazda ładowania i zamknąć je dokładnie zakrętką
w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci i pyłu.
Rentgenoradiometry należy poddawać przeglądom kontrolnym
i technicznym i gdy zachodzi potrzeba naprawiać w odpowiedznio
wyposażonych warsztatach naprawczych.
Zaleca się:
— kontrolę skalowania po 200 godzinach pracy,
— remont średni po 800 godzinach pracy,
— remont generalny po 2500 godzinach pracy.
Maksymalny okres żywotności przyrządu wynosi około 10.000
godzin pracy.
Przy przeglądach okresowych zaleca się szczególnie sprawdzać
stan uszczelek gumowych przyrządu i uszkodzone (nawet mini­
malnie) wymieniać.
4.6. Eksploatacja przyrządu
5.1. Zmiana licznika STS-5
Dla zapewnienia pełnej sprawności przyrządu i właściwego okresu
użytkowania należy:
— chronić przyrząd od udarów, wstrząsów i innych narażeń me­
chanicznych,
— w miarę możliwości nie narażać przyrządu na działanie silnych
wpływów atmosferycznych, bezpośrednie intensywne oświet­
lenie słoneczne, deszcz, wilgoć, pył i mróz,
— nie pozostawiać przyrządów w stanie włączonym w okresie
przerw w pracy, ponieważ powoduje to zbędne zużycie źródeł
zasilania,
— nie narażać przewodów łączących sondę z pulpitem na silne
zginanie i działanie sił rozciągających,
— manipulację elementami regulacyjnymi przyrządu (przełącz­
nik, potencjometr, przyciski) przeprowadzać możliwie delikat­
nie bez przykładania sił mogących uszkodzić te elementy,
— po pracy w warunkach deszczu, wilgoci lub mrozu, zewnętrzne
powierzchnie pulpitu i sondy należy dpkładnie wytrzeć i osu­
szyć, a części metalowe narażone na korozję przetrzeć szmatką
z bezkwasową wazeliną techniczną.
W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego licznika STS-5
należy:
— odkręcić nakrętkę łączącą obudowę sondy z korpusem monta­
żowym, zdjąć obudowę i wyjąć uszkodzony licznik z uchwy­
tów mocujących; wkładając na jego miejsce licznik zapasowy,
przy czym należy pamiętać o zachowaniu właściwej bieguno­
wości (znak „ + " na obudowie licznika powinien odpowiadać
oznaczeniu na płytce montażowej).
— nałożyć obudowę na korpus tak, aby występ ustalający na łącz­
niku korpusu wszedł w wyżłobienie obudowy, a następnie obie
części połączyć nakrętką.
Przy składaniu należy sprawdzić, czy uszczelka gumowa mię­
dzy łącznikiem i obudową nie nosi śladów uszkodzeń, mogą­
cych pogarszać szczelność. Wymiana licznika bez powtórnego
skalowania przyrządu pogarsza dokładność pomiaru na podzakresach IV, V i VI o około ± 25%. Zaleca się sprawdzenie
i ewent. korektę skalowania.
Liczniki DOB-50, DOB-80 w przypadku ich uszkodzenia wy­
mienia się w warsztacie naprawczym.
18
Rozdział V
PRZEGLĄDY KONTROLNE I TECHNICZNE
5.2. Zdejmowanie osłony sondy
Dla ułatwienia dezaktywacji powierzchni sondy należy odkręcić
wkręt, zdjąć końcówkę sondy i osłonę. Należy unikać przy tym
przypadkowych nacisków na folię aluminiową pokrywającą okno
obudowy, podatną na uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia i pęk­
nięcia), które mogą spowodować nieszczelność obudowy sondy.
5.3. Wymiana żarówki
W celu wymiany uszkodzonej żarówki podświetlenia skali mier­
nika lub podświetlenia gniazda ładowania, należy odkręcić cztery
wkręty w dnie obudowy i oddzielić obudowę od płyty czołowej,
uważając aby nie zerwać przewodów łączących pojemnik źródła
zasilania z zespołem elektronicznym.
Dla wymiany żarówki podświetlenia skali należy:
— uchwyt żarówki wraz z żarówką wyjąć z oprawy reflektora
— wykręcić z oprawki uszkodzoną żarówkę i wkręcić zapasową
— włożyć żarówkę z uchwytem w oprawę reflektora i zabezpie­
czyć przed wypadnięciem przy pomocy sprężynki.
Dla wymiany żarówki podświetlającej gniazdo ładowania dozy­
metrów należy:
— podnieść w górę sprężynkę dociskającą reflektor i zdjąć re­
flektor
— wymienić żarówkę i nałożyć reflektor zabezpieczając sprężyn­
ką.
Po dokonaniu wymiany żarówek, przy wkładaniu przyrządu do
obudowy należy sprawdzić stan i ułożenie uszczelki zabezpieczają­
cej szczelność złącza płyty czołowej z obudową, a następnie pew­
nie dokręcić wkręty łączące.
5.4. Sprawdzenie cechowania przyrządu
gamma
dla promieniowania
Skalowanie należy przeprowadzać na ławie pomiarowej, na której
w sposób trwały zaznaczono aktualne punkty skalowania wyzna­
czone dla danego źródła promieniowania. Ława powinna umożli­
wiać łatwe i dokładne ustawienie odległości między źródłem,
a sondą skalowanego przyrządu. Dokładność ławy pomiarowej nie
może być gorsza niż ± 5 °/o.
90
Jako źródło promieniowania używa się izotopu kobaltu (Co-60).
Do skalowania podzakresu I (200 R/h źródło powinno mieć aktyw­
ność pozwalającą na uzyskanie mocy dawki 400 R/h z odległości
niemniejązej niż 75 cm. Równocześnie długość ławy powinna po­
zwalać na uzyskanie z tego samego źródła promieniowania mocy
dawki 5 R/h. Dla skalowania pozostałych podzakresów gamma na­
leży używać źródła promeniowania o takiej aktywności, aby z od­
ległości nie mniejszej niż 1 m uzyskać moce dawki od 0,1 mR/h
do 5 R/h.
Odległość sondy przyrządu od źródła promieniowania przy znanej
aktywności źródła i żądanej mocy dawki określa się z wzoru:
13,6 • A
P
gdzie P — moc dawki w R/h
A — aktywność źródła promieniowania w mCi
R — odległość w cm
Przystępując do skalowania należy:
— wyjąć pulpit przyrządu z obudowy i ustawić go tak, aby za­
pewnić wygodną obserwację skali i dostęp do potencjometrów
P1^P6,
— sprawdzić stan źródła zasilania,
— wybrać przełącznikiem skalowany podzakres,
— umieścić sondę na ławie pomiarowej w odległości odpowiada­
jącej żądanej mocy dawki dla punktów skabwania określo­
nych w tablicy 3.
Tablica
Podzakres
Położenie
przełączn.
Punkt
skaiomania
Punkt
kontrolny
Potencjometr
kalihracyjny
4
5
1
2
3
R/h
140 R/h
II
5 R/h
4 R/h
2,5 R/h
P2
III
0,5 R/h
0,4 R/h
0,25 R/h
РЭ
I
m
50 R/h
PI
IV
50 mR/h
40 mR/h
25 mR/h
P4
V
5 mR/h
4 mR/h
2,5 mR/h
P5
VI
J 0i,5 mR/h
0,4 mR/h
0,25 mR/h
PO
21
3
— poddać sondę ekspozycji promieniowania i odpowidenim po­
tencjometrem kalibrującym dany zakres ustawić wskazówkę
miernika na wartość mocy dawki odpowiadającą punktowi ska­
lowania, przyjmując średnią wartość wskazań odczytanych po
czasie niezbędnym do ustalenia wskazań (zgodnie z tabelą 2),
— sprawdzić, czy wskazania w punkcie kontrolnym odpowiadają
żądanym wielkościom. Odchyłki wskazań (średnia wartość) nie
powinna przekraczać wielkości określonych w 2.4. niniejszej
instrukcji,
— po zakończeniu skalowana osie potencjometrów zabezpieczyć
przed przypadkowym obrotem pokrywając je lakierem pod­
kładowym nitro, tlenkowym w kolorze czerwonym.
5.5. Sprawdzenie cechowania dla promieniowania beta
Przyrząd wyskalowany dokładnie dla promieniowania gamma nie
wymaga dodatkowej kalibracji na podzakresach pomiarowych
promieniowania beta.
W celu sprawdzenia zgodności wskazań na podzakresach beta na­
leży:
— osłonę sondy ustawić w położeniu „Bxl" lub „BxlO" w zależ­
ności od podzakresu,
— sprawdzić wskazania przyrządu na podzakresach pomiarowych
beta w punktach określonych w tablicy 4.
Tablica
Położenie
przełączn.
Położenie
osłony
IV
1 M
BxlO
IV
1 M
V
VI
Podzakres
Punkty kontrolne
ш rozp/min. • cm
1
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA
Rentgenoradiometr przeznaczony do długotrwałego przechowy­
wania należy przygotować i przechowywać zgodnie z Instrukcją
o przechowywaniu, przeglądach, konserwacji i remoncie przyrzą­
dów dozymetrycznych w oddziałach i składnicach Chem. 35/66.
Niezależnie od powyższych przepisów, należy stosować się do na­
stępujących wskazań:
— przyrządy przechowywać bez źrółed zasilania,
— podczas dłuższych przerw w pracy przyrządu (więcej niż ty­
dzień), a także podczas przewożenia go na znaczne odległości,
źródła zasilania należy wyjąć z pojemnika baterii i przecho­
wywać w walizce transportowej,
— powierzchnie zewnętrzne przyrządu dokładnie oczyścić szmatką
zamoczoną lekko w benzynie, a metalowe części przyrządu
i wyposażenia narażone na korozję zabe7pieczyć cienką po­
włoką bezkwasowej wazeliny technicznej.
Do części tych należą: w pulpicie — wkręty mocujące płytę czo­
łową z korpusem obudowy, w sondzie — sprężyny i elementy
uchwytu bagnetowego, na walizce — okucia, oraz cały komplet
narzędzi do konserwacji bieżącej.
4
R o z d z i a ł VII
2
NIESPRAWNOŚCI I ICH USUWANIE
2
8000 ООО
5000 ООО
Bxl
800 000
500 ООО'
100 К
Bxl
80 000
50 ООО
10 К
Bxl
8 ООО
5 ООО
Jako źródło promieniowania beta należy używać płytki Sr-90 +
Y-90 o powierzchni minimum 150» cm . Płytki te powinny mieć
ilość rozp/min • cm odpowiadające punktom kontrolnym skalo­
wania. Punkty kontrolne mogą ulegać odchyleniu do —20% od
podanych w tabeli w przypadku używania źródeł kontrolnych
o innych (aktualnie znanych) ilościach rozp/min • cm .
2
2
2
22
R o z d z i a ł VI
Objawy uszkodzenia
1
1. W położeniu prze­
łącznika „K" wska­
zówka miernika nie
wychyla siQ
lub
wskazania są
mniejsze od okreś­
lonych czerwonym
łukiem na skali.
Przyczyna
Sposób usunięcia
2
3
1. Zużyte ogniwa
zasilające.
Wymienić ogniwa.
2. Zanieczyszczone
powierzchnie sty­
kowe sprężyny lub
kołka w pojemniku
baterii.
Oczyścić.
23
1
2
3
3. Oderwany przewód
zasilania z pojem­
nika
do
układu
elektronicznego.
Otworzyć
obudowę,
sprawdzić stan prze­
w o d ó w zasilania i w
przypadku
przerwy
w y m i e n i ć źerwony
przewód.
2. Wskazania kontrol­
ne stanu baterii
prawidłowe,
brak
podświetlenie skali.
Uszkodzona żarówka.
Wymienić żarówkę.
3. Podczas próby
działania brak
wskazań miernika
i sygnalizacji aku­
stycznej na podza­
kresach IV, V i VI.
Uszkodzony
licznik STS-5.
Wymnić licznik.
4. Podczas próby
działania brak
wskazań miernika
i sygnalizacji aku­
stycznej na podza­
kresie III
Uszkodzony
licznik DOB-80
Skierować do wymia­
ny w warsztacie na­
prawczym.
5. Podczas próby
działania brak
wskazań miernika
i sygnalizacji aku­
stycznej na wszyst­
kich
kontrolowa­
nych podzakresach.
Prawdopodobne
usz­
kodzenie przetwornicy
lub
elektronicznego
układu pomiarowego.
6. Przy
pomiarach
mocy dawki po­
w y ż e j 0,5 R/h (wy­
bijanie w s k a z ó w k i
miernika na podza­
kresie
III)
brak
wskazań miernika
na podzakresach I
i II
Uszkodzony licznik
DOB-50
24
Skierować do naprawy
w warsztacie napraw­
czym.
1
3
2
Wymienić żarówkę.
Oczyścić i wyregulo­
w a ć tak aby przy w ł o ­
żeniu dozymetru do
gniazda styki
były
zwierane.
7. Przy ładowaniu do­
zymetru optycznego
DKP-50 brak pod­
świetlenia skali do­
zymetru.
1. Uszkodzona
żarówka.
2. Zanieczyszczone
lub niewłaściwie
wyregulowane
styki włączające
podświetlenia.
8. Podczas ładowania
dozymetru nie mo­
żna sprowadzić
wskazówki
(nici
kwarcowej) na „O-"
skali.
1. Zawilgocenie
lub Osuszyć strumieniem
ciepłego
powietrza
zanieczyszczenie
wewn. powierzchni ewent. skierować do
gniazda ładowania oczyszczenia w war­
(szczególnie izola­ sztacie naprawczym.
Sprawdzić
ładowanie
tora).
pa innym egzemplarzu.
2. Uszkodzony
S k i e r o w a ć do naprawy
•dozymetr.
3. Brak lub za niskie w warsztacie.
napięcie ładowania,,
uszkodzona
prze­
twornica.
0. Podczas
manipu­
lacji potencjomet­
rem regulacji na­
pięcia
ładowania
w y s t ę p u j ą skokowe
przesunięcia wska-'
zówki dozymetru.
Uszkodzony
metr.
potencjo­
W y m i e n i ć w warszta­
cie naprawczym.
Wszelkie inne zauwożone niesprawności przyrządu należy zgłaszać w war­
sztacie naprawczym.
Skierować do naprawy
w warsztacie napraw­
czym.
23
Załącznik
Załącznik 1
2
W Y K A Z PODZESPOŁÓW E L E K T R O N I C Z N Y C H
(do schematu Ideowego — rys. nr 2)
W Y K A Z WYPOSAŻENIA
N a z шa
Ilość
Walizka drewniana
Rentgenoradiometr DtP-66
Futerał z kontrolnym źródłem promieniowania jonizującego
Pasek do futerału
Przedłużacz sondy
Przystawka zasilania z przewodem
Komplet s ł u c h a w k o w y
a) słuchawka z przewodem
b) uchwyt na ucho
c) wkładka s ł u c h a w k o w a do ucha
Pokrowiec (ochraniacz) sondy
10
Instrukcja „Opis i Obsługa"
Zeszyt pracy
Książka obsługi technicznej
Komplet narzędzi do konserwacji bieżącej
a) wkrętak elektrotechniczny 2A (mały)
b) wkrętak elektrotechiczny 5A (duży)
c) klucz specjalny (do zakrętki uszczelki przełącznika, reg.
„O", potencjometru i zakrętki sondy
Komplet części zamiennych do doraźnych napraw:
a) uszczelka przełącznika
b) uszczelka przycisku
c) pierścień uszczelniający potencjometru 3,6 X 2,4
d) pierścień uszczelniający zakrętki baterii i przystawki
27,3 X 2,4
e) uszczelka sondy
f) wtyk przełącznika napięć do przystawki zasilania
g) zakrętka regulacji zera
h) podkładka zakrętki regulacji zera
Symbol pod­
zespołu Ulg
schematu
Nazwa i tup podzespołu
Podstamoiue dane
techniczne
1
2
3
LI
L2
L3
T l , T2,
T3, T4,
T7, T8
T5
Licznik GM-DOB-50
Licznik GM-DOB-80
Licznik GM-STC-5. (STS-5)
T r a n v stor ASY-37
те
D l , D2
D3, D4
D5, D6
D7
Tranzystor TG-5S
Dioda germanowa DG51
Dioda krzemowa DK-62
Dioda germanowa DZG7
Dioda Zenera BZ1/CW8
D8
M
Dioda germanowa DZG4
Miernik magneto-elektr.
MEA-33
Przełącznik WK533-32
»»a ~r~ „e
Tranzystor 2SC350 H
G + Wl
TRI
„MS"
„OSW"
Sł
C l , C4
Gniazdo ładowania kompl.
Transformator przetwornicy
Mikrołącznik typ KW6A
C2, C7
Kondensator KSO-2-500-G
C3, C15
Kondensator elektrolit. K T F
C5
Kondensator KSO-1-250-G
C6
Kondensator KSO-2-500-G
S ł u c h a w k a SM-60-250
Kondensator KSE-011
1
2
4
Zast.
BF-506
selekcjo­
nowany
Zast. BZ1/
D6V8
100 uA
Rw=4KO,
Specj.
skala
Import
CSRS
250 Q
o,oa u . f ± 2 0 % —
— 250 V
2200 p F ± 2 % —
— 500 V
5
Komplet części zapasowych
a) licznik STS-Э
b) żarówka 2,5 V — 0,075 A BI0/13
c) ogniwa R20
Uiragi
^
+ 20%
— 15 V
660 p F ± 2 % —
— 250' V
10OOpF±2% —
— 500 V
27
•Lag
1
i
з
C8, CM
Kondensator KSE-Oll
C9
Kondensator KSE-Oll
CIO
Kondensator ETO-1
C12
Kondensator K S E - O l l
С13, C14,
C16
P2, P3, P4
P5, P6, P8
Pb
P7
Kondensator ETO-1
50
Potencjometr PR-1.4
— 15 V
iKti-A-0,?,*W
Rl
R2, m
R4
R5, R14,
R30
R6, R26
R7, R l l ,
R12
R8, R16,
R19, R32
R9, R13,
R33
RIO, R20
0,022 p , F ± 20% —
— 250 V
0,22 ^ F t 10% —
— 250 V
8O|xF±10% —
— 6V
0,015 n F ± 20% —
— 030 V
u f t j g -
OMŁT-1W
OMŁT-0.5W
OMŁT-0.5W
OMŁT-0.5W
6,8KQ±5%-0,5W
5,1KQ±5%-0,5W
Opornik OMŁT-0.,5W
33KQ±5%-0,5W
Opornik OMŁT-0.5W
2,4Kfi±5%-0,5W
R18
R21
R22, R24
R23
Opornik
Opornik
Opornik
Opornik
Opornik
Opornik
R25
Opornik OMŁT-0.5W
10KQ±5%-0,5W
J,SKQ±5%-0,5w
3,6KQ±5%-0,5W
S3KQ±5%-0,5W
10MQ±5%-1W
10MQ±5%-1W
3tfMQ±5%-0,5W
5,1KQ±5%-0,5W
R27
R28
R29
R31
R34
R35, R36
Ż l , Ż2
Opornik OMŁT-0.5W
Opornik OMŁT-0.5W
Opornik OMŁT-0.5W
Opornik OWS-221
Opornik OWS-421
Opornik OWS-421
Żarówka
/г/г
OMLT-0.5W
OMŁT-0,5W
OMŁT-0.5W
OMŁT-0,5W
OMŁT-1W
OMŁT
Qf&rnLli OMT-Q5U/
w k i . klim.
5.6.6.
7.5MQ± 10%-1\V
M Q i 10%-0,5W
120KQ±5%-0,5V
20KU±5%-0,5W
Opornik OMŁT-0.5W
Opornik OMŁT-0.5W
RlS
2 szt. łączone
roumolegle
Potencjometr PR-101 10P3 10KL>-A-«ł.2.-V/
Potencjometr PR-101 40P1 5KO-A-0.25W
Opornik
Opornik
Opornik
.Opornik
dalszy tabeli
4
łączone
szeregowo
lub 2,4 K Q
i ± 5 % -0.5W
510Q±5%-0,5\V
390KQ±5%-0,5V
7,5KQ±5%-0,5W
5 Ш ± 5 % -0,25WII
27Ł2±5%-2W-II
15L>±5%-2W-II
2,5V + 0,075A
\
- E l 0/13
!
|
Załącznik 3
v
U
U
Rys И * Schemat Blokowy Rentgenoradiometmi DP-66
ii** i
(|Л7
%j
f
Schema
(—o7o.i
0SY
BfSO
p.
п п п
Przysta
Sonda
|
Ekran
J_ J
Rys 2 Schemat ideowy rentgenorhdiometru DP-66
I710t
Załącznik 5
10
3_
±
1« Gałka p r z e ł ą c z n i k a
włączanie kontrola napięcia,podzakresy*
;
2* Przycisk p o d ś w i e t l a n i a s k a l i miernika,
3* Przycisk kasowania wskazań miernika*
4- P o k r ę t ł o ładowania dozymetrów DKP-50.
5« Zakrętka gniazda ładowania dozymetrów DKP-50.
6* Zakrętka r e g u l a c j i „zera" miernika*
7. Zakrętka ź r ó d ł a zasilania*
8. Gniazdo s ł u c h a w k i , j
9. Przewód ł ą c z ą c y sondę z pulpitem*
10* Rękojeść sondy*
!
11* Przedłużacz sondy.
12* Sonda*
15* Osłona ruchoma sondy*
t
5
R y s . 3 . Rentgenoradiometr DP-66 widok ogólny*
1
kieszeń па komplet słuchawkowy*
2
ułożenie sondy z przewodem w futerale*

Podobne dokumenty