Miesięcznik Inwestycyjny

Komentarze

Transkrypt

Miesięcznik Inwestycyjny
Miesięcznik
Inwestycyjny
Numer 1 (28) ● Styczeń 2015
Komentarz styczeń 2015
Rynek akcji
Najważniejszym wydarzeniem minionego miesiąca była długo
oczekiwana decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca
wprowadzenia programu tzw. luzowania ilościowego (QE). O ile sama
decyzja nie była zaskoczeniem dla rynku, to skala luzowania okazała
się dwukrotnie większa od oczekiwań analityków. Jest to wyraźnie
pozytywna informacja dla europejskich rynków akcji o czym świadczą
styczniowe stopy zwrotu głównych indeksów europejskich: niemiecki
DAX +9%, francuski CAC40 +7,7%. Podczas, gdy europejskie indeksy
biją rekordy, amerykański indeks S&P500 od dwóch miesięcy utknął
w okolicy 2000 pkt (styczeń zakończył spadkiem -3,1%). Także dla
rynków emerging markets styczeń generalnie był udany. Wyjątkami były
Rosja i Brazylia, gdzie w związku z dalszą przeceną ropy naftowej,
spadki tamtejszych indeksów giełdowych sięgnęły ponad 6%.
Styczeń był udany także dla krajowych indeksów. WIG zyskał 1,3%,
WIG20 1,1%, indeksy średnich i małych spółek mWIG40 i sWIG80
zyskały odpowiednio 1,5% i 3,3%. Wzrosty byłyby większe gdyby nie
decyzja Narodowego Banku Szwajcarii o zaprzestaniu obrony
minimalnego kursu wymiany franka do euro. Gwałtowny wzrost kursu
franka szwajcarskiego naraża polskie banki na większe koszty ryzyka
kredytowego, a być może także będą musiały one pokryć część
kosztów przewalutowania kredytów według starych kursów. Inwestorzy
obawiający się takiego scenariusza pozbywali się akcji polskich
banków, przez co subindeks WIG-Banki stracił w styczniu ponad 3%.
Najlepsze fundusze w styczniu
Fundusz
Stopa zwrotu 1 m-c (%)
UFK Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)
17,97
UFK Generali - Franklin India Fund (USD)
17,94
UFK Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
9,82
UFK Generali - Templeton Asian
Smaller Companies (USD)
8,95
UFK Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR)
8,75
Rynek obligacji
Decyzja ECB o programie QE istotnie wpłynęła także na zachowanie
rynku długu w styczniu. W ramach programu od marca ECB skupywał
będzie obligacje skarbowe krajów strefy euro. Konsekwencją
dodatkowego popytu z ECB będzie to, że rentowności obligacji
skarbowych w strefie euro prawdopodobnie pozostaną na rekordowo
niskich poziomach przez dłuższy czas, a także nastąpi dalsze
zawężanie się różnicy pomiędzy rentownościami obligacji krajów
peryferyjnych w stosunku do obligacji niemieckich. Jak pokazał styczeń,
skorzystają na tym także polskie papiery skarbowe. Rentowność
polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 2,0% z poziomu
2,5% notowanego na koniec grudnia.
Sytuacja makroekonomiczna
W styczniu poznaliśmy wstępne dane dotyczące dynamiki produktu
krajowego brutto w całym 2014 r. - wzrost wyniósł 3,3% r/r. Z danych
miesięcznych na uwagę zasługuje produkcja przemysłowa, która wrosła
w grudniu o 8,4% r/r, znacznie powyżej prognoz analityków. Sprzedaż
detaliczna wzrosła o 1,8% r/r i była zgodna z prognozami. Nieco niższy
był za to wskaźnik inflacji, który pogłębił spadek z -0,6% r/r do -1,0% r/r.
Jest to najniższy wynik w historii. Bardzo pozytywnie zaskoczył także
wskaźnik PMI dla Polski, który wzrósł do 55.2 pkt z 52.8 pkt, przy
prognozie 53.0 pkt. Wskaźnik znalazł się najwyżej od lutego 2014 r.
i w okolicach swoich historycznych maksimów.
Podsumowanie
Wiele czynników przemawia na korzyść inwestycji w akcje. Dobre dane
makroekonomiczne, wsparcie płynnościowe ze strony ECB,
niewygórowane wyceny spółek giełdowych, szczególnie tych
z segmentu małych i średnich, oczekiwana poprawa ich wyników
Źródło: opracowanie własne
finansowych, także dzięki taniej ropie naftowej. Dynamiczne osłabiające się
euro w stosunku do dolara amerykańskiego zwiększa konkurencyjność
eksportu Niemiec, naszego największego partnera handlowego. Dodatkowo
coraz niższa rentowność obligacji skarbowych powoduje, że rynek akcji,
relatywnie, staje się coraz bardziej atrakcyjny. Widać, że coraz więcej
inwestorów dostrzega powyższe czynniki, niemniej aby wyrwać polski rynek
akcji z marazmu, w jakim się znajduje od ponad roku, niezbędna jest większa
determinacja strony popytowej.
Departament Inwestycji
Generali Życie T.U. S.A.
Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży, zachęty ani porady inwestycyjnej ze strony Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(dalej „Towarzystwo”). Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Towarzystwa. Pomimo dołożenia
należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie. Ubezpieczający musi liczyć
się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych lub zainwestowanych środków.
Wszelkie szczegółowe zasady zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Towarzystwo, określone są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej „OWU”)
oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia. W zależności od umów zawartych z klientami Towarzystwa, w przypadku inwestowania środków (w tym także zmianą jego sposobów)
Towarzystwo informuje, iż z tego tytułu mogą zostać pobrane opłaty m.in. wskazane w tabelach opłat i limitów stanowiących załącznik do OWU.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego, a Klient powinien mieć świadomość ryzyk związanych z inwestycją
w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (w tym braku gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału lub utraty części lub całości wpłaconych środków).

Podobne dokumenty